Přednáška č. 2 NÁVRHOVÉ KATEGORIE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. 1. Návrhová rychlost. 2. Směrodatná rychlost. K = γ [grad/km] l

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přednáška č. 2 NÁVRHOVÉ KATEGORIE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. 1. Návrhová rychlost. 2. Směrodatná rychlost. K = γ [grad/km] l"

Transkript

1 Přednáška č. NÁVRHOVÉ KATEGORIE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 1. Návrhová rychlost Návrhová rychlost v n slouží k odvození návrhových prvků pro projektování pozemní komunikace, určuje se podle - hospodářského a dopravního významu komunikace (kategorie) - konfigurace terénu (v horské oblasti nižší rychlosti) Na ucelených tazích dálnic a rychlostních silnic má být jednotná a měnit se může jen v odůvodněných extrémních technicko-ekonomických podmínkách. Pomalé vozidlo považuje se za něj každé motorové vozidlo mimo osobní a jednostopé vozidlo (pro stanovení návrhových intenzit).. Směrodatná rychlost Směrodatná rychlost V S očekávaná rychlost osobních automobilů umožněná dopravně-technickým stavem určitého úseku silnice nebo dálnice, kterou nepřekračuje 85% jinak neomezovaných řidičů na mokré vozovce. Určuje se pro dílčí úseky silnice nebo dálnice se stejnými nebo podobnými charakteristikami geometrického uspořádání. Její hodnota se pro sousední úseky nemá lišit o více než 10 km/h. Nejvyšší směrodatná rychlost je omezena nejvyšší dovolenou rychlostí podle zákona o provozu na pozemních komunikacích. Rozdíl mezi směrodatnou a návrhovou rychlostí nesmí být větší než 0 km/h. Křivolakost parametr sloužící k popisu směrových poměrů určitého úseku směrově nerozdělené silnice. Použije se pro určení směrodatné rychlosti. Rovná se součtu úhlových změn směrových oblouků v gradech vztaženému na délku zkoumaného úseku. Je určena vztahem i K = γ [grad/km] l Směrodatné rychlosti pro směrově nerozdělené silnice Návrhová rychlost v km/h Směrodatná rychlost v km/h při křivolakosti a více Směrodatné rychlosti pro směrově rozdělené silnice s neomezeným přístupem Návrhová rychlost v km/h Směrodatná rychlost v km/h Směrodatné rychlosti pro dálnice a rychlostní silnice Návrhová rychlost v km/h Směrodatná rychlost v km/h Uplatnění směrodatné rychlosti Uplatnění směrodatné rychlosti se řídí těmito zásadami: - trasa silnice nebo dálnice se navrhne pro příslušnou návrhovou rychlost - určí se směrodatné rychlosti pro jednotlivé ucelené úseky - posoudí se návrhové prvky (poloměry směrových oblouků, rozhledové poměry) ve vztahu ke směrodatné rychlosti a pro vedou se opatření: úprava trasy tak, aby vyhovovala i pro směrodatnou rychlost omezení nejvyšší dovolené rychlosti dopravním značením, nelze-li trasu upravovat 1

2 4. Návrhové kategorie silnic a dálnic Kategorie silniční komunikace je dána označením: - písmenem - S (silnice) - R (rychlostní silnice) - D (dálnice) - číslem před lomítkem, vyjadřujícím kategorijní šířku komunikace v m - číslem za lomítkem, vyjadřujícím návrhovou rychlost v km/h Například komunikace označená jako S 11,5 / 70 je tedy silnice o kategorijní (volné) šířce 11,5 m s návrhovou rychlostí 70 km/h. Návrhová rychlost v n slouží k odvození návrhových prvků pro projektování pozemní komunikace, určuje se podle - hospodářského a dopravního významu komunikace (kategorie) - konfigurace terénu (v horské oblasti nižší rychlosti) Na ucelených tazích dálnic a rychlostních silnic má být jednotná a měnit se může jen v odůvodněných extrémních technicko-ekonomických podmínkách. Návrhové kategorie se stanovují: pro dálnice a silnice I. a II. třídy podle výhledových záměrů výstavby silnic na základě jejich významu a očekávané intenzity dopravy pro silnice III. třídy podle výhledové intenzity dopravních proudů a charakteristiky území V tabulkách v ČSN Projektování silnic a dálnic je uvedeno šířkové uspořádání jednotlivých návrhových kategorií silničních komunikací, kde: a (a 1, a ) šířka jízdního pruhu v (v 1, v ) šířka vodícího proužku c šířka zpevněné části krajnice e šířka nezpevněné části krajnice, započítávaná do volné šířky silnice nebo dálnice d šířka (nezpevněné části) středního dělícího pásu b kategorijní (volná) šířka silnice nebo dálnice b 1, b dílčí volné šířky směrově rozdělené silnice nebo dálnice Návrhové kategorie jednopruhových silnic Návrhová kategorie Šířka (m) písmenný znak b (m) návrhová rychlost (km/h) a v c e S 4,0 40; 30 3, ,50 Použije se zejména pro rekonstrukce koncových úseků silnic III. tř. a veřejně přístupné účelové komunikace. Nutno navrhnout výhybny v potřebných vzdálenostech. Jednopruhová silnice

3 *) písmenný znak S Návrhová kategorie Návrhové kategorie dvoupruhových silnic Šířka (m) b (m) návrhová rychlost (km/h) a v c e 6,5 *) 60; 50,75 0,00 0,00 0,50 7,5 70; 60; 50 3,00 0,5 0,00 0,50 9,5 80; 70; 60 3,50 0,5 0,50 0,50 11,5 90; 80; 70 3,50 0,5 1,50 0,50 Navrhuje se při intenzitě silničního provozu do 1000 vozidel / 4h : Dvoupruhová silnice *) písmenný znak Návrhová kategorie b (m) Návrhové kategorie směrově rozdělených silnic a dálnic návrhová rychlost (km/h) Šířka (m) a 1 /a v 1 v c d *) e b 1, b S 0,75 90; 80; 70 3,5/3,5 0,5 0,5,5 1,5 **) 0,50 S 4.5 ***) 100; 80; 70 3,50/3,50 0,5 0,50,50 3,00 0,50 11,5 R 5,5 ***) 10; 100; 80 3,75/3,75 0,5 0,50,50 3,00 0,50 11,75 D a R 7,5 10; 100; 80 3,75/3,75 0,5 0,75 3,00 3,50 0,50 1,50 D a R 33,5 ***) 10; 100; 80 3,75/3,50 0,5 0,75,50 3,50 0,50 15,50 V odůvodněných případech lze navrhnout rozšíření o násobek 0,50 m. **) V ose středního dělícího pásu se umístí betonové svodidlo nebo jiný záchytný systém. ***) Jestliže j třeba z kapacitních důvodů navrhnout šesti či vícepruhovou D, R nebo S, navrhuje se třetí a další pruh u středního dělícího pásu v šířce 3,50 m. ****) Dílčí volné šířky b 1, b závisí na druhu navrženého vozidla. ****) Čtyřpruhová směrově rozdělená silnice nebo dálnice Šestipruhová směrově rozdělená silnice nebo dálnice 3

4 Kategorie odvozené návrhové kategorie směrově rozdělených silnic a dálnic lze v případě potřeby rozšířit o další jízdní pruhy. Ty pak mají vlastní individuální kategorijní označení. Volba návrhové kategorie silnice nebo dálnice Orientačně podle intenzity dopravy (viz ČSN tabulka 5): Orientační rozpětí úrovňových intenzit k předběžnému stanovení návrhové kategorie silnic, rychlostních silnic a dálnic 4

5 Úroveň kvality dopravy Vyjadřuje stupni A až F kvalitu provozních podmínek na pozemních komunikacích. Určuje se podle ČSN přílohy A. Mezní hustoty dopravy pro jednotlivé úrovně kvality dopravy (UKD) dvoupruhové silnice s neomezeným přístupem UKD Hustota dopravy označení charakteristika kvality dopravy (vozidel/km) A velmi dobrá 5 B dobrá 1 C uspokojivá 0 D dostatečná 30 E nestabilní 40 F nevyhovující > 40 Rámcová souvislost úrovně kvality dopravy (UKD) s hustotou dopravy a stupněm vytížení dvoupruhový jízdní pás čtyřpruhové silnice označení UKD charakteristika kvality dopravy Hustota dopravy dvoupruhový jízdní pás (vozidel/km) Stupeň vytížení a v =I n /C (intenzita / kapacita) A velmi dobrá - 0,5 B dobrá - 0,45 C uspokojivá - 0,65 D dostatečná - 0,85 E nestabilní 45 1 F nevyhovující > 45 - Rámcová souvislost úrovně kvality dopravy (UKD) s průměrnou cestovní dobou a průměrnou cestovní rychlostí osobních automobilů, s hustotou dopravy a stupněm vytížení dvoupruhový a třípruhový jízdní pás dálnice a rychlostní silnice označení UKD Průměrná cestovní doba OA (minut/100 km) Průměrná cestovní rychlost OA (km/h) Hustota dopravy jízdní pás (voz/km) Stupeň vytížení a v =/ n /C charakteristika kvality dopravy pruhy 3 pruhy A velmi dobrá ,30 B dobrá ,55 C uspokojivá ,75 D dostatečná ,90 E nestabilní F nevyhovující > 75 < 80 > 45 > 59-5

6 5. Kategorie místních komunikací Kategorie místní komunikace je dána označením: - písmenem - MR (místní rychlostní komunikace) - MS (místní sběrná komunikace) - MO (místní obslužná komunikace) - MOT (místní obslužná s tramvají na zvýšeném nebo nezvýšeném pásu) - MST (místní sběrná komunikace s tramvají na zvýšeném pásu) - MOK (místní obslužná komunikace s krajnicí) - číslem před lomítkem, vyjadřujícím šířku hlavního dopravního prostoru v m - číslem za lomítkem, vyjadřujícím návrhovou rychlost v km/h V tabulkách v ČSN Projektování místních komunikací je uvedeno šířkové uspořádání jednotlivých kategorií místních komunikací, kde: a jízdní pruh v vodící proužek c zpevněná krajnice e nezpevněná krajnice d střední dělící pás t tramvajový pás zvýšený b kategorijní (volná) šířka silniční komunikace b 1, b dílčí volné šířky směrově rozdělené silniční komunikace Příčné uspořádání dopravního prostoru městských komunikací 6

7 Čtyřpruhové MK Základní kategorie čtyřpruhových místních komunikací Základní kategorie Šířka v m písmenný b návrhová znak v m rychlost v km/h a v 1 v c d t b 1, b MR 5, ,50 0,5 0,50,50 4,00-11,5 MR 4,50 100, 80, 70, 60 3,50 0,5 0,50,50 3,00-11,5 MS 4,00 60, 50 3,50 0,5 0,50,5 3,00-11,00 MO 1,50 50, 40 3,00 0,5 0,50,00 3,00-9,75 MS 0 60, 50 3,50 0,50 0,50-3,00-9,00 MS 16,50 60, 50 3,50 0,50 0, ,5 MO 14,50 50, 40 3,00 0,50 0, ,5 MS 0,50 60, 50 3,50 0,5 0,5, ,5 MO 18 50, 40 3,00 0,5 0,5, ,00 MST 3,00 60, 50 3,50 0,5 0,50,5-11,00 11,00 Čtyřpruhová místní komunikace Dvoupruhové MK Základní kategorie dvoupruhových místních komunikací Základní kategorie Šířka v m b návrhová rychlost písmenný znak a v c v m v km/h MS 13 60, 50 3,50 0,5,5 MO 11,50 50, 40 3,00 0,5,00 MS 9 60, 50 3,50 0,50 - MO 8 50, 40, 30 3,00 0,50 - MO 7 30,75 0,5 - MO 7,50 30,75 0,50 - MO 11 30,75 0,5,00 Dvoupruhová místní komunikace 7

8 Jednopruhová jednosměrná MK se zastavovacím nebo parkovacím pruhem Základní kategorie jednopruhových místních komunikací se zastavovacím nebo parkovacím pruhem Základní kategorie Šířka v m b návrhová rychlost písmenný znak a v c v m v km/h 0,5 MO 6, ,00,00 0,50 MO 6,5 30,75 0,5,00 MO 6,50 30,75 0,50,00 MO 6, ,00 0,5,00 MO 6, ,00 0,50,00 Jednopruhová místní komunikace se zastavovacím nebo parkovacím pruhem Jednopruhová jednosměrná MK s délkovým omezením 80 až 100 m Kategorie jednopruhových jednosměrných místních komunikací s délkovým omezením 80 až 100 m Základní kategorie Šířka v m písmenný znak b v m návrhová rychlost v km/h a v MO 4,50 30, 40 3,00 0,50 MO 4,5 30, 40 3,00 0,5 MO 4 30,75 0,5 Jednopruhová jednosměrná místní komunikace Dvoupruhová obousměrná MK (s krajnicemi) Kategorie dvoupruhové obousměrné místní komunikace s krajnicemi Kategorie Šířka v m písmenný znak b v m návrhová rychlost v km/h a e MOK 7,5 40, 30 3,00 0,75 Dvoupruhová obousměrná místní komunikace s krajnicemi 8

9 Jednopruhová obousměrná MK s krajnicemi a výhybnami s délkovým omezením 80 až 100 m Kategorie jednopruhové obousměrné místní komunikace s krajnicemi a výhybnami s délkovým omezením 80 až 100 m Kategorie Šířka v m písmenný znak b v m návrhová rychlost v km/h a e MOK 4,0 30 3,00 0,50 Jednopruhová obousměrná místní komunikace Charakteristiky funkčních tříd místních komunikací podle ČSN Projektování místních komunikací změna Z Tab. Označení komunikací uspořádání jízdních pásů zastavovací parkovací přidružené pruhy návrhová rychlost v km/h požadovaná jízdní rychlost v km/h směrově Charakteristiky funkčních tříd místních komunikací A až C A RYCHLOSTNÍ B SBĚRNÉ C OBSLUŽNÉ A1 A B1 B C1 C C3 - nouzový nutné nutné zřizují se možné nerozdělené příznivé podmínky běžné podmínky obtížné podmínky příznivé podmínky běžné podmínky obtížné podmínky uspořádání křižovatek nejmenší vzdálenost křižovatek v m příklady kategorijního typu tratě MHD - - zřizují se zřizují se zřizují se zřizují se zřizují se zřizují se až až 40 mimoúrovňové mimoúrovňové, výjimečně úrovňové mimoúrovňové, úrovňové - zásadně rozdělené rozdělené výjimečně nerozdělené rozdělené nerozdělené rozdělené nerozdělené rozdělené nerozdělené rozdělené nerozdělené neurčuje se neurčuje se neurčuje se neurčuje se úrovňové úrovňové úrovňové úrovňové bez omezení MR 5,50 MR 4,50 MS 4 MS 0,50 MS 13 MST 3,00 MST 3,00 MS 0 MS 16,50 MS 9 MO 1,50 MO 18 MO 11,50 MO 8 MO 14,50 MO 11 MO 8, MO 7 MOK 7,50 MO 4,50 kolejové vyloučené výjimečně možné bez omezení bez omezení možné vyloučeno nekolejové výjimečně možné bez omezení bez omezení bez omezení bez omezení možné 9

10 6. Rozhledy na pozemních komunikacích 6.1 Rozhled pro zastavení Rozhled pro zastavení před překážkou na jízdním pruhu musí být zajištěn v celé délce trasy pozemní komunikace Základní délka rozhledu pro zastavení D z se skládá z: dráhy projeté vozidlem za dobu postřehu a reakce řidiče. Reakční doba se uvažuje: - 1,5 s na silnicích v extravilánu - 1,0 s na místních komunikacích v intravilánu 1,5 vn( s) 1,0 vn( s) lr = [m] nebo lr = [m], kde v n je návrhová rychlost [km/m] 3,6 3,6 brzdné dráhy vozidla, která závisí na: - rychlosti vozidla - podélném sklonu komunikace - drsnosti vozovky - kvalitě pneumatiky vozidla vn( s) lbr = g 3,6 f ± 0,01 s [m], kde v n(s) n ( ) návrhová/směrodatná rychlost [km/m] g n normální tíhové zrychlení g n = 9,81 [m/s ] f v součinitel brzdného (podélného smykového) tření na mokré vozovce při hloubce dezénu pneumatiky 1,6 mm (zjistí se z tabulky B.1 v ČSN ) s podélný sklon komunikace [%] v Základní délka rozhledu pro zastavení je tedy v ( ) v ( ) D 1,5 n s n s z = + 3,6 g 3,6 f ± 0,01 s v ( ) po dosazení za g a úpravě D 0,393 n s z = 0,417 vn( s) f ± 0,01 s ( ) v ( ) v [m] [m] 6.1. Výsledná délka rozhledu pro zastavení D z se skládá z: dráhy projeté vozidlem za dobu postřehu a reakce řidiče brzdné dráhy vozidla bezpečnostního odstupu od překážky b v1 [m] je zajištěn zaokrouhlením výsledku při výpočtu délky rozhledu na nejblíže vyšších - 10 m pro v n 80 km/h - 5 m pro v n < 80 km/h 0,393 vn( s) Výsledná délka rozhledu pro zastavení je tedy D z = 0,417 vn( s) + + bv [m] 100 f ± 0,01 s a výpočtové prvky délky rozhledu pro zastavení se dosadí z tabulky: v n(s) (km/h) ( ) 1 Výpočtové prvky délky rozhledu pro zastavení f v 0,3 0,34 0,36 0,40 0,43 0,46 0,51 0,56 0,6 0,68 v 10

11 Vypočtené hodnoty délky rozhledu pro zastavení jsou uvedeny v normách: ČSN Projektování místních komunikací (pro místní komunikace) následovně: Délka rozhledu D Z pro zastavení na místních komunikacích Podélný sklon jízdního pásu v D z při návrhové rychlosti v n v km/h % až , , Způsob výpočtu podle ČSN při době postřehu a reakce 1,0 s. klesání stoupání ČSN Projektování silnic a dálnic (pro silnice a dálnice) následovně: Délka rozhledu D *) Z pro zastavení na silnicích a dálnicích Podélný sklon D z v m při návrhové/směrodatné rychlosti v n /v S v km/h jízdního pásu v % *) **) , , Způsob výpočtu podle ČSN příloha B (doba postřehu a reakce 1,5 s) Platí pro stoupání a klesání do 1 %. klesání stoupání 5 až 0 30 **) 0 **) 15 **) Poznámka: Na jednopruhových obousměrných silnicích se zajišťuje délka rozhledu pro zastavení, která je dvojnásobkem hodnot uvedených v tabulce. 11

12 6. Rozhled pro předjíždění Délka rozhledu na protijedoucí vozidlo při předjíždění se zajišťuje pouze na dvoupruhových obousměrných komunikacích, a to v co nejdelší části trasy, pokud je to ekonomicky únosné Základní délka rozhledu pro předjíždění D p se vypočte ze vzorce: 1,11vn( s) + 3vn( s) D p = v kde v n(s) návrhová/směrodatná rychlost [km/m] v uvažovaný rozdíl rychlosti vozidla předjíždějícího návrhovou/směrodatnou rychlostí a rychlosti předjížděného vozidla podle ČSN tabulky B.. Rozdíl mezi v n(s) a rychlostí předjížděného vozidla v n(s) (km/h) v (km/h) p 6.. Výsledná délka rozhledu pro předjíždění D zahrnuje i bezpečnostní odstup od vozidla v jízdním pruhu opačného směru a vypočte se ze vzorce: D p = D p + bv kde b v je bezpečnostní odstup předjíždějícího vozidla od vozidla v protisměru v m, rovný zaokrouhlení na nejbližší vyšší hodnotu 50 m. je uvedena v tabulce v ČSN Délka rozhledu D *) p pro předjíždění Návrhová/směrodatná rychlost v km/h Délka rozhledu v m Způsob výpočtu podle ČSN příloha B Možnosti (způsoby) zajištění rozhledu pro předjíždění: a) zvětšení zemních a demoličních prací b) rozšíření jízdního pásu o další jízdní pruhy, pak místo rozhledu pro předjíždění postačí zajistit délku rozhledu pro zastavení c) rozšíření komunikace o jeden jízdní pruh, který se přidělí střídavě pro ten jízdní směr, ve kterém nevyhovuje délka rozhledu pro předjíždění d) není-li možno rozhled stavebně zajistit, použije se omezující dopravní značení souvislá podélná dělící čára doplněná svislou značkou zákaz předjíždění; souvislý úsek bez rozhledu pro předjíždění nemá přesáhnout délku 500 m (výjimečně u rekonstrukcí 1000 m). 6.3 Délka rozhledu pro zastavení před železničním přejezdem Délku rozhledu pro zastavení před zabezpečeným a nezabezpečeným železničním přejezdem stanoví ČSN Železniční přejezdy a přechody. 6.4 Rozhledové poměry v křižovatkách a v místech sjezdů ze zajišťují podle ČSN Projektování křižovatek na silničních komunikacích. 1

13 6.5 ZAJIŠTĚNÍ ROZHLEDU PRO ZASTAVENÍ A PŘEDJÍŽDĚNÍ Polohy rozhledového paprsku pro zajištění rozhledu pro zastavení: Poloha oka řidiče (výška nad povrchem komunikace) h 1 = 1,00 m Poloha překážky (výška horní hrany nad povrchem komunikace) h = 0,00 až 0,35 m Návrhová/směrodatná rychlost v n(s) (km/h) Výška nejmenší viditelné překážky na vzdálenost Dz h (m) 0,35 *** ) 0,10 ** ) 0,00 * ) * ) Výška překážky 0,00 m představuje poruchu vozovky s nebezpečnou hloubkou (díra). ** ) Výška překážky 0,10 m představuje ležící předmět na vozovce (např. pneumatika). *** ) Výška překážky 0,35 m představuje nejnižší bod účinné svítící plochy zadních brzdových světel vozidla Polohy rozhledového paprsku pro zajištění rozhledu pro předjíždění: Poloha oka řidiče (výška nad povrchem komunikace) h 1 = 1,00 m Rozhled ve směrovém oblouku Rozhled pro zastavení nebo pro předjíždění se zajišťuje vždy pro prostý kružnicový oblouk. Přechodnicový oblouk se pro tyto účely nahrazuje kružnicovým obloukem o dvojnásobném poloměru. Potřebná rozhledová pole jsou vymezena obalovými křivkami tětiv určujících jízdních stop v délce D z nebo D p. Určující jízdní stopy se vynáší do osy toho jízdního pruhu, který je pro vymezení rozhledového pole rozhodující. V rozhledovém poli nesmí být žádná překážka v prostoru: - pro zastavení 0,30 m pod povrchem tělesa silnice (vadí i svodidlo) - pro předjíždění 0,90 m nad povrchem tělesa silnice (svodidlo nevadí) Rozhled se musí přezkoušet i z hlediska výškových poměrů (není vidět za horizont). 13

14 Rozhledové pole pro zastavení Zajištění rozhledu pro předjíždění Pokud není možno překážku odstranit (v tunelu, mezi svodidly apod.), musí se navrhnout takový poloměr oblouku, aby rozhledový paprsek ležel v prostoru vozovky. Nejmenší poloměr směrového oblouku zajišťující rozhled pro zastavení z hlediska půdorysného se vypočítá ze vztahu: R x D z(p) n x Dz( p) + nx Rx = 4 [m], kde nx minimální poloměr vztažený k příslušné určující jízdní stopě délka rozhledu pro zastavení (nebo předjíždění) [m] vzepětí úseče směrového oblouku o poloměru R x [m] 14

15 Zajištění rozhledového pole pro zastavení na dvoupruhové silnici se svodidlem Rozhled v zaoblení lomu podélného sklonu Vypuklé výškové oblouky (vrcholové) Nejmenší poloměr oblouku R v musí být v závislosti na rozhledovém paprsku takový, aby byl zajištěn: - na dvoupruhových komunikacích pokud možno rozhled pro předjíždění D p - na všech komunikacích vždy rozhled pro zastavení D z Dz( p) Nejmenší poloměr vypuklého oblouku se vypočte ze vztahu Rv = [m] ( h1 + h1 h + h ) kde h 1 výška oka řidiče (1,0 m) h pro zastavení výška nejmenší viditelné překážky (0,0 až 0,35 m) pro předjíždění úroveň vozidla v protisměru (1,0 m) Hodnoty nejmenších poloměrů jsou uvedeny v tabulkách v normách ČSN a ČSN Vyduté výškové oblouky (údolnicové) Nejmenší poloměr oblouku R u musí být takový, aby kužel světlometů osvětloval jízdní pás na délku rozhledu pro zastavení. Pro předjíždění se nejmenší poloměr neřeší, vozidlo v protisměru je vždy viditelné, protože taky svítí. Nejmenší poloměr vydutého oblouku se vypočte ze vztahu Ru = h s výška světlometu nad jízdním pásem, uvažuje se h = 0, 75 m s D ( h + D tgα ) s z z [m], kde α úhel mezi horním okrajovým paprskem světelného kužele světlometu a jeho osou, uvažuje se α = 1 Po dosazení se pak vzorec upraví do tvaru: R u z 100 D = , 5 D z [m] Hodnoty nejmenších poloměrů jsou uvedeny v tabulkách v normách ČSN a ČSN

ZÁKLADY DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ

ZÁKLADY DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ ZÁKLADY DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ cvičení z předmětu 12ZYDI ZS 2015/2016 ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) Ing. Vojtěch Novotný budova Horská, kancelář A433 novotvo4@fd.cvut.cz

Více

Sada 3 Inženýrské stavby

Sada 3 Inženýrské stavby S třední škola stavební Jihlava Sada 3 Inženýrské stavby 03. Silnice a dálnice Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 -

Více

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK 1. Všeobecné požadavky Umístění a stavební uspořádání zastávky musí respektovat bezpečnost a plynulost provozu: a) stavebně přiměřeným řešením

Více

POZEMNÍ KOMUNIKACE VE MĚSTECH A OBCÍCH

POZEMNÍ KOMUNIKACE VE MĚSTECH A OBCÍCH Obsah: POZEMNÍ KOMUNIKACE VE MĚSTECH A OBCÍCH 1. Předpisy 2. Rozdělení pozemních komunikací 3. Připojování pozemních komunikací 4. Rozhledové poměry 5. Výhybny a obratiště 6. Odstavné a parkovací plochy

Více

KŘIŽOVATKY Úrovňové křižovatky (neokružní). Návrhové prvky

KŘIŽOVATKY Úrovňové křižovatky (neokružní). Návrhové prvky KŘIŽOVATKY Úrovňové křižovatky (neokružní). Návrhové prvky KŘIŽ 04 Úrovňové Rozhledy.ppt 2 Související předpis ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích, listopad 2007 kapitola 5.2.9

Více

MODELY DOPRAVY A DOPRAVNÍ EXCESY. 3. cvičení

MODELY DOPRAVY A DOPRAVNÍ EXCESY. 3. cvičení MODELY DOPRAVY A DOPRAVNÍ EXCESY STANOVENÍ OPTIMÁLNÍ OBJÍZDNÉ TRASY 3. cvičení zadání úlohy č. 3 postup zpracování volba objízdné trasy kapacitní posouzení trasy příklady zpracování Zadání úlohy č. 3 Zadaný

Více

Přednáška č. 4 PŘÍČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE. 1. Základní názvosloví silniční komunikace

Přednáška č. 4 PŘÍČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE. 1. Základní názvosloví silniční komunikace Přednáška č. 4 PŘÍČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE 1. Základní názvosloví silniční komunikace DVOUPRUHOVÁ SILNICE 1 - směrový sloupek, 2 - svah výkopu, 3 - hranice silničního pozemku, 4 - mezník, 5 -

Více

Přednáška č. 4 NAVRHOVÁNÍ KŘIŽOVATEK

Přednáška č. 4 NAVRHOVÁNÍ KŘIŽOVATEK Navrhování křižovatek Přednáška č. 4 NAVRHOVÁNÍ KŘIŽOVATEK 1. ZÁSADY NÁVRHU KŘIŽOVATKY Návrhové období 20 let od uvedení křižovatky do provozu, pokud orgány státní správy a samosprávy nestanoví jinak.

Více

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE 3. týden Rozhledy, přechody pro chodce a místa pro přecházení, zastávky autobusu Miroslav Patočka kancelář C330 email: patocka.m@fce.vutbr.cz Martin Novák kancelář C331 email: novak.m@fce.vutbr.cz

Více

ÚROVŇOVÉ KŘIŽOVATKY. Michal Radimský

ÚROVŇOVÉ KŘIŽOVATKY. Michal Radimský ÚROVŇOVÉ KŘIŽOVATKY Michal Radimský OBSAH PŘEDNÁŠKY: Definice, normy, názvosloví Rozdělení úrovňových křižovatek Zásady pro návrh křižovatek Návrhové prvky úrovňových křižovatek Typy úrovňových křižovatek

Více

12/11/2011. Návrhová rychlost V n má být pokud možno jednotná pro co nejdelší úsek komunikace.

12/11/2011. Návrhová rychlost V n má být pokud možno jednotná pro co nejdelší úsek komunikace. 1/11/011 NÁVRHOVÉ PRVKY SILNIČNÍCH KOMUNIKACÍ ÚVOD Návrhové prvky mají zajišťovat adekvátní provozní podmínky, zejména však: -bezpečnost, - plynulost a - kapacitu trasa komunikace musí být dále: pohodlná

Více

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE 2. týden Návrh směrového řešení, parkoviště Miroslav Patočka kancelář C330 email: patocka.m@fce.vutbr.cz Martin Novák kancelář C331 email: novak.m@fce.vutbr.cz NÁPLŇ CVIČENÍ Odevzdání

Více

Přednáška č.8 GARÁŽE, SJEZDY

Přednáška č.8 GARÁŽE, SJEZDY Garáže, sjezdy Přednáška č.8 GARÁŽE, SJEZDY 1. GARÁŽE JEDNOTLIVÉ, ŘADOVÉ, HROMADNÉ Jejich řešení upravuje: ČSN 736110 Projektování místních komunikací ČSN 736057 Jednotlivé a řadové garáže ČSN 736058 Hromadné

Více

DOPRAVNÍ CESTA I. Křižovatky Úvod do problematiky

DOPRAVNÍ CESTA I. Křižovatky Úvod do problematiky 2 Základní předpisy pro křižovatky DOPRAVNÍ CESTA I. Křižovatky Úvod do problematiky Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (Silniční zákon) Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních

Více

UMÍSTĚNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK

UMÍSTĚNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.4.101 UMÍSTĚNÍ

Více

SILNIČNÍ A MĚSTSKÉ KOMUNIKACE Úvod STABILNÍ MOBILNÍ

SILNIČNÍ A MĚSTSKÉ KOMUNIKACE Úvod STABILNÍ MOBILNÍ SILNIČNÍ A MĚSTSKÉ KOMUNIKACE Úvod SMK 01 Úvod.ppt 2 Základní předpisy Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (Silniční zákon) Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Více

Přednáška předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Přednáška předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Přednáška předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací DOPRAVNÍ ZNAČENÍ SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 65 Zásady pro vodorovné dopravní značení

Více

11.12.2011. Pravý odbočovací pruh PŘÍKLAD. Místní sběrná komunikace dvoupruhová s oboustranným chodníkem. L d s 10

11.12.2011. Pravý odbočovací pruh PŘÍKLAD. Místní sběrná komunikace dvoupruhová s oboustranným chodníkem. L d s 10 11.1.011 SMK Příklad PravýOdbočovací.ppt SILNIČNÍ A MĚSTSKÉ KOMUNIKACE programu č.3 B Návrhstykovékřižovatky s pravým odbočovacím pruhem Návrh křižovatky: Nakreslete ve vhodném měřítku situační výkres

Více

Přednáška č. 7 KŘIŽOVATKY A SJEZDY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. 1. Křižovatky

Přednáška č. 7 KŘIŽOVATKY A SJEZDY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. 1. Křižovatky Přednáška č. 7 KŘIŽOVATKY A SJEZDY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 1.1 HLAVNÍ POJMY 1. Křižovatky Křížení - místo, v němž se komunikace protínají, aniž jsou vzájemně propojeny Mimoúrovňové křížení - křížení,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ, FAKULTA STAVEBNÍ METODIKA PRO NAVRHOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ V USPOŘÁDÁNÍ 2+1

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ, FAKULTA STAVEBNÍ METODIKA PRO NAVRHOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ V USPOŘÁDÁNÍ 2+1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ, FAKULTA STAVEBNÍ METODIKA PRO NAVRHOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ V USPOŘÁDÁNÍ 2+1 BRNO, 2014 Metodika vznikla v rámci výzkumného projektu TA02030548 Aktualizace návrhových prvků

Více

POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH VARIANT (provést pro obě varianty!!!) 1. Ovlivňující veličiny a) podélný sklon a jízdní rychlost vj [km/h]: podle velikosti a

POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH VARIANT (provést pro obě varianty!!!) 1. Ovlivňující veličiny a) podélný sklon a jízdní rychlost vj [km/h]: podle velikosti a POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH VARIANT (provést pro obě varianty!!!) 1. Ovlivňující veličiny a) podélný sklon a jízdní rychlost vj [km/h]: podle velikosti a délky na sebe navazujících úseků s konstantním podélným

Více

Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů CZ / /0292

Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů CZ / /0292 Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292 Název kurzu: Městské komunikace PŘEDNÁŠKA ČÍSLO 5 Úrovňové křižovatky,

Více

ZÁKLADNÍ POJMY Z TRASOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ POJMY Z TRASOVÁNÍ ZÁKLADNÍ POJMY Z TRASOVÁNÍ Vrstevnice = čára spojující body terénu se nadmořskou výškou stejnou Interval vrstevnic (ekvidistance) = výškový rozdíl mezi vrstevnicemi Spádnice = čára udávající průběh spádu

Více

DOPRAVNÍ STAVBY POLNÍ CESTY

DOPRAVNÍ STAVBY POLNÍ CESTY JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU DOPRAVNÍ STAVBY POLNÍ CESTY Polní cesta = účelová komunikace zejména pro zemědělskou dopravu, ale i pro pěší a cykloturistiku ČSN 73 6109 Projektování polních cest

Více

Návrh signálního plánu pro světelně řízenou křižovatku. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Návrh signálního plánu pro světelně řízenou křižovatku. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Návrh signálního plánu pro světelně řízenou křižovatku Ing. Michal Dorda, Ph.D. Použitá literatura TP 81 Zásady pro navrhování světelných signalizačních zařízení na pozemních komunikacích. TP 235 Posuzování

Více

Dopravní stavitelství

Dopravní stavitelství Dopravní stavitelství Přednáška 8 Křižovatky Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Křižovatky ČSN 72 6102 Místo, v němž se pozemní komunikace

Více

Přednáška č.7 - ODVODNĚNÍ MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ

Přednáška č.7 - ODVODNĚNÍ MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ Přednáška č.7 - ODVODNĚNÍ MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ 1. ODVODŇOVACÍ SYSTÉMY: Otevřený systém voda je svedena výsledným sklonem k okraji vozovky, kde je zachycena rigolem nebo příkopem a odvedena mimo těleso

Více

JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU DOPRAVNÍ STAVBY KŘIŽOVATKY 2/2

JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU DOPRAVNÍ STAVBY KŘIŽOVATKY 2/2 JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU DOPRAVNÍ STAVBY KŘIŽOVATKY 2/2 1. Principy dispozičního uspořádání křižovatek Princip A - Volba typu a geometrických prvků podle intenzity dopravy Princip B - Odbočování

Více

KŘIŽOVATKY Úvod

KŘIŽOVATKY Úvod KŘIŽOVATKY Úvod Ing. Vladislav Křivda, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava KŘIŽ 01 Úvod.ppt 2 Základní předpisy pro křižovatky Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů CZ / /0292

Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů CZ / /0292 Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292 Název kurzu: Městské komunikace PŘEDNÁŠKA ČÍSLO 2 Šířkové uspořádání městských

Více

ZÁKLADY DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ

ZÁKLADY DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ ZÁKLADY DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ cvičení z předmětu 12ZYDI ZS 2015/2016 ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) Ing. Vojtěch Novotný budova Horská, kancelář A433 novotvo4@fd.cvut.cz

Více

NÁVRH ODVODNĚNÍ KŘIŽOVATKY POMOCÍ PROJEKTOVÝCH VRSTEVNIC

NÁVRH ODVODNĚNÍ KŘIŽOVATKY POMOCÍ PROJEKTOVÝCH VRSTEVNIC NÁVRH ODVODNĚNÍ KŘIŽOVATKY POMOCÍ PROJEKTOVÝCH VRSTEVNIC 1. Odvodnění křižovatky U místních komunikací lemovaných zvýšenými obrubníky se k odvedení srážkových vod používají obvykle typové uliční vpusti

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ MINISTERSTVO VNITRA Z Á S A D Y PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ. na pozemních komunikacích

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ MINISTERSTVO VNITRA Z Á S A D Y PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ. na pozemních komunikacích TP 133 MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ MINISTERSTVO VNITRA Z Á S A D Y PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ na pozemních komunikacích TECHNICKÉ PODMÍNKY (KONEĆNÝ NÁVRH) Schváleno Ministerstvem dopravy a spojů pod

Více

CYKLISTICKÁ DOPRAVA PŘEVEDENÍ CYKLISTŮ Z JÍZDNÍHO PRUHU (HDP) NA STEZKU PRO CYKLISTY

CYKLISTICKÁ DOPRAVA PŘEVEDENÍ CYKLISTŮ Z JÍZDNÍHO PRUHU (HDP) NA STEZKU PRO CYKLISTY PŘEVEDENÍ CYKLISTŮ Z JÍZDNÍHO PRUHU (HDP) NA STEZKU PRO CYKLISTY 60% 3.1.1.A Technické parametry Umístění dle potřeby Rozměr délka 10 m, šířka 3 m, Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové bezpečnostní

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OPTIMALIZACE VYBRANÝCH NÁVRHOVÝCH PRVKŮ ČSN PRO PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OPTIMALIZACE VYBRANÝCH NÁVRHOVÝCH PRVKŮ ČSN PRO PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF ROAD STRUCTURES OPTIMALIZACE VYBRANÝCH NÁVRHOVÝCH PRVKŮ

Více

Novelizace technických podmínek upravujících dopravní značení

Novelizace technických podmínek upravujících dopravní značení Novelizace technických podmínek upravujících dopravní značení Ing. Antonín Seidl 19.5.2015, hotel STEP, Praha Technické podmínky revize Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 65 Zásady

Více

Přednáška č. 2 AUTOBUSOVÉ A TROLEJBUSOVÉ ZASTÁVKY

Přednáška č. 2 AUTOBUSOVÉ A TROLEJBUSOVÉ ZASTÁVKY 1. Pojmy a definice Přednáška č. 2 AUTOBUSOVÉ A TROLEJBUSOVÉ ZASTÁVKY Zastávka předepsaným způsobem označené a vybavené místo, určené k nástupu, výstupu nebo přestupu cestujících. Třídění zastávek se provádí

Více

Technické parametry polních (a lesních) cest a jejich vozovek

Technické parametry polních (a lesních) cest a jejich vozovek Technické parametry polních (a lesních) cest a jejich vozovek Doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc. Stavební fakulta ČVUT v Praze 30.3.2016, Praha 1 Novotného lávka 5 Odborný seminář: 1. ÚVOD Podle Zákona č. 13/1997

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.080.10 2004 Projektování silnic a dálnic ČSN 73 6101 Říjen Design of highways and motorways Projektion des routes et des chosses Projektirung von strassen und autobahnen Nahrazení

Více

DOPRAVNÍ STAVBY BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ

DOPRAVNÍ STAVBY BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU DOPRAVNÍ STAVBY BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ Návrh v místech, kde hrozí nebezpečí úrazu sjetím vozidla, cyklisty, nebo pádem chodce z tělesa komunikace, kde hrozí střetnutí

Více

VÝŠKOVÉ NÁVRHOVÉ PRVKY

VÝŠKOVÉ NÁVRHOVÉ PRVKY VÝŠKOVÉ NÁVRHOVÉ PRVKY 1 VÝŠKOVÉ NÁVRHOVÉ PRVKY Výškový průběh trasy silniční komunikace, který se znázorňuje v podélném profilu, je určen niveletou. Niveleta se skládá z přímých částí, které mají různý

Více

PŘEDNÁŠKA ČÍSLO 5. Název kurzu: Městské komunikace

PŘEDNÁŠKA ČÍSLO 5. Název kurzu: Městské komunikace Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292 Název kurzu: Městské komunikace PŘEDNÁŠKA ČÍSLO 5 Úrovňové křižovatky,

Více

KATEGORIE PK, ZEMNÍ TĚLESO A PŘÍČNÉŘEZY. Michal Radimský

KATEGORIE PK, ZEMNÍ TĚLESO A PŘÍČNÉŘEZY. Michal Radimský KATEGORIE PK, ZEMNÍ TĚLESO A PŘÍČNÉŘEZY Michal Radimský ZÁKLADNÍ NORMY A PŘEDPISY ČSN 73 6100 Názvosloví pozemních komunikací ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic ČSN 73 6102 Projektování křižovatek

Více

DSA Dopravní stavby obor A

DSA Dopravní stavby obor A Dopravní stavby obor A ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra železničních staveb Marek Pýcha, Štěpán Verner 1. Úvod Pomůcka slouží jako podklad pro cvičení týkající se železniční části předmětu 136.

Více

Základní pojmy (opakování)

Základní pojmy (opakování) Základní pojmy (opakování) Pozemní komunikace - je stavba určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci, včetně pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a jeho bezpečnosti - výjimečně

Více

* * Městský úřad Týn nad Vltavou Odbor regionálního rozvoje náměstí Míru 2, Týn nad Vltavou

* * Městský úřad Týn nad Vltavou Odbor regionálního rozvoje náměstí Míru 2, Týn nad Vltavou 00507345 *00507345* Městský úřad Týn nad Vltavou Odbor regionálního rozvoje náměstí Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou IČ 245585, DIČ CZ-00245585 Číslo jednací: MÚT/02721/2014 Spisová značka: MÚT/14316/2013/ORR/Tr.

Více

CO JE DOPRAVA? 1. 1 CO JE DOPRAVA?

CO JE DOPRAVA? 1. 1 CO JE DOPRAVA? CO JE DOPRAVA? DOPRAVA JE ČINNOST VYVOLANÁ KAŽDODENNÍ AKTIVITOU ČLOVĚKA. JE TO SLUŽBA NUTNÁ PRO EXISTENCI ČLOVĚKA I FUNGOVÁNÍ MĚSTA, MÁ SLOUŽIT, ALE MŮŽE I NEGATIVNĚ OVLIVNIT KVALITU PROSTŘEDÍ A ŽIVOT

Více

Schéma pro označení pracovního místa na komunikaci s max. dovolenou rychlostí do 50 km/h - modifikace schemata B/5.1

Schéma pro označení pracovního místa na komunikaci s max. dovolenou rychlostí do 50 km/h - modifikace schemata B/5.1 Schéma pro označení pracovního místa na komunikaci s max. dovolenou rychlostí do 5 km/h - modifikace schemata B/5. Standardní pracovní místo. Jednosměrná komunikace Zúžení vozovky na jeden jízdní pruh.

Více

Přednáška 9 NEMOTORISTICKÉ KOMUNIKACE

Přednáška 9 NEMOTORISTICKÉ KOMUNIKACE Přednáška 9 NEMOTORISTICKÉ KOMUNIKACE Jsou to komunikace s vyloučeným nebo omezeným přístupem motorové dopravy, určené především pro cyklistický nebo pěší provoz. Jejich parametry jsou upraveny v ČSN 736110

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0230 šablona III / 2 č. materiálu VY_32_INOVACE_399 Jméno autora : Ing. Stanislav Skalický Třída

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL 3 KŘIŽOVATKY SCHVÁLENO MD OPK Č.J. 18/2012-120-TN/1 ZE DNE 1. 3. 2012 S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2012 SE SOUČASNÝM

Více

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY 1. Výstražné dopravní značky SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příloha č. 3 k vyhlášce č. 30/2001 Sb. A 1a Zatáčka vpravo A 1b Zatáčka vlevo A 2a Dvojitá zatáčka, první vpravo A 2b Dvojitá zatáčka, první vlevo A

Více

Na stavbu: Studie proveditelnosti přeložky silnice II/154 a železniční tratě v Třeboni včetně napojení na silnici I/34, 2. etapa,

Na stavbu: Studie proveditelnosti přeložky silnice II/154 a železniční tratě v Třeboni včetně napojení na silnici I/34, 2. etapa, Příloha C.1.1 Bezpečnostní audit Na stavbu: Studie proveditelnosti přeložky silnice II/154 a železniční tratě v Třeboni včetně napojení na silnici I/34, 2. etapa, Zhotovitel: Ing. Michal Radimský Ateliér

Více

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE OBCHVATU SILNICE I/2 V PŘELOUČI (SEVERNÍ OBCHVAT)

PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE OBCHVATU SILNICE I/2 V PŘELOUČI (SEVERNÍ OBCHVAT) 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE OBCHVATU SILNICE I/2 V PŘELOUČI (SEVERNÍ OBCHVAT) VŠEOBECNÉ ÚDAJE Předmětem řešení bylo na základě požadavku Městského úřadu a městského zastupitelstva v Přelouči vypracovat studií

Více

METODIKA PRO ROZŠÍŘENÍ JÍZDNÍCH PRUHŮ VE SMĚROVÝCH OBLOUCÍCH A APLIKACI VLEČNÝCH KŘIVEK VOZIDEL

METODIKA PRO ROZŠÍŘENÍ JÍZDNÍCH PRUHŮ VE SMĚROVÝCH OBLOUCÍCH A APLIKACI VLEČNÝCH KŘIVEK VOZIDEL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ, FAKULTA STAVEBNÍ HBH PROJEKT SPOL. S R.O. METODIKA PRO ROZŠÍŘENÍ JÍZDNÍCH PRUHŮ VE SMĚROVÝCH OBLOUCÍCH A APLIKACI VLEČNÝCH KŘIVEK VOZIDEL BRNO, 2015 Metodika vznikla v rámci

Více

C ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 6

C ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 6 C-28082006-114347-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 6 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na všech pozemních komunikacích

Více

VYTYČENÍ OSY KOMUNIKACE. PRAXE 4. ročník Ing. D. Mlčková

VYTYČENÍ OSY KOMUNIKACE. PRAXE 4. ročník Ing. D. Mlčková VYTYČENÍ OSY KOMUNIKACE PRAXE 4. ročník Ing. D. Mlčková Zadání: Vypracujte projekt pro výstavbu komunikace S 9,5/60 v prostoru Louky v katastrálním území Nové Městečko Přílohy: 1) Technická zpráva 2)

Více

L J Kompendium informací o LCS Úvod Součásti LCS Lesní cesty Dělení lesních cest... 13

L J Kompendium informací o LCS Úvod Součásti LCS Lesní cesty Dělení lesních cest... 13 OBSAH L J Kompendium informací o LCS...12 1.1 Úvod... 1.2 Součásti LCS... 12 1.3 Lesní cesty... 1.4 Dělení lesních cest... 13 1.4.1 Dělení podle probíhající části dopravního procesu...13 1.4.2 Dělení dle

Více

Aplikační vztah mezi bezbariérovou vyhláškou a novými pravidly provozu

Aplikační vztah mezi bezbariérovou vyhláškou a novými pravidly provozu Aplikační vztah mezi bezbariérovou vyhláškou a novými pravidly provozu Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (dále jen bezbariérová vyhláška

Více

ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE

ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE DOPRAVNÍ OSTRŮVEK S VYCHÝLENÍM JEDNOHO SMĚRU 1.1.B ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE DOPRAVNÍ OSTRŮVEK S VYCHÝLENÍM JEDNOHO SMĚRU Umístění Rozměr Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové

Více

VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ. kategorie S 9,5 a S 11,5... m m max. dovolená minimální hodnota... m m min doporučená minimální hodnota...

VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ. kategorie S 9,5 a S 11,5... m m max. dovolená minimální hodnota... m m min doporučená minimální hodnota... podélný sklon s : s max VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ s s 0,5% (smax viz zadání) značení podélného sklonu ve směru staničení: + s [%]... stoupání ve směru staničení s [%]... klesání ve směru staničení výsledný sklon

Více

100 1500 1200 1000 875 750 675 600 550 500 - - 775 650 550 500 450 400 350 325 - -

100 1500 1200 1000 875 750 675 600 550 500 - - 775 650 550 500 450 400 350 325 - - Prostý kružnicový oblouk Prostý kružnicový oblouk se používá buď jako samostatné řešení změny směru osy nebo nám slouží jako součást směrové změny v kombinaci s přechodnicemi nebo složenými oblouky. Nejmenší

Více

Revize ČSN 73 6109 Projektování polních cest

Revize ČSN 73 6109 Projektování polních cest Revize ČSN 73 6109 Projektování polních cest Ludvík Vébr 21.5.2013, Praha 9 hotel STEP 1. Úvod V současnosti probíhá/proběhla revize většiny českých technických norem pro projektování pozemních komunikací,

Více

VL 6.2 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

VL 6.2 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY MINISTERSTVO DOPRAVY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL 6.2 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY únor 2017 Schváleno Ministerstvem dopravy č. j. 43/2017-120-TN/1 ze dne 9. února 2017 s účinností od 15.

Více

Přednáška č. 8 OBRATIŠTĚ, VÝHYBNY, ODSTAVNÉ A PARKOVACÍ PLOCHY. 1. Podklady pro obratiště, výhybny, odstavné a parkovací plochy

Přednáška č. 8 OBRATIŠTĚ, VÝHYBNY, ODSTAVNÉ A PARKOVACÍ PLOCHY. 1. Podklady pro obratiště, výhybny, odstavné a parkovací plochy Přednáška č. 8 OBRATIŠTĚ, VÝHYBNY, ODSTAVNÉ A PARKOVACÍ PLOCHY 1. Podklady pro obratiště, výhybny, odstavné a parkovací plochy Řešení vychází ze zatřídění a orientačních rozměrů vozidel: skupina 1 2 3

Více

Dopravní značky 7. část

Dopravní značky 7. část Dopravní značky 7. část Vodorovné dopravní značky Umístění a provedení vodorovných dopravních značek (1) Vodorovné dopravní značky jsou vyznačeny na pozemní komunikaci. (2) Vodorovné dopravní značky jsou

Více

PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TP 133 ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (DRUHÉ VYDÁNÍ) Aktualizace 2011 Předmětem aktualizace je druhé vydání Zásad pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích

Více

Královéhradecký. Plzeňský kraj. Ústecký kraj. kraj

Královéhradecký. Plzeňský kraj. Ústecký kraj. kraj TABULKA 2B PŘEHLED NEHOD PODLE ROKU VÝROBY VOZIDLA VINÍKA Zaviněno řidičem motorového vozidla 7 44 7 8 8 967 2 893 3 43 6 527 3 652 5 66 6 686 3 5 2 265 2 69 3 9 3 63 22 do roku 95 95-96 2 4 2 96-97 39

Více

MĚSTSKÁ KOLEJOVÁ DOPRAVA

MĚSTSKÁ KOLEJOVÁ DOPRAVA MĚSTSKÁ KOLEJOVÁ DOPRAVA cvičení z předmětu 12MKDP ZS 2015/2016 ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) Ing. Vojtěch Novotný budova Horská, kancelář A433 VojtechNovotny@gmail.com

Více

TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY

TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY ING. LUDĚK BARTOŠ, EDIP s.r.o., www.edip.cz, E-MAIL: bartos@edip.cz; 1 ÚVOD Cyklistická doprava je nedílnou součástí dopravního systému. Posledních několik let

Více

TP 133 ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ II. VYDÁNÍ MINISTERSTVO DOPRAVY

TP 133 ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ II. VYDÁNÍ MINISTERSTVO DOPRAVY TP 133 MINISTERSTVO DOPRAVY ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ II. VYDÁNÍ SCHVÁLENO MINISTERSTVEM DOPRAVY POD Č. J. 354/2005-120- STSP/1 S ÚČINNOSTÍ OD 15. 8. 2005 ISBN: 80-86502-25-2

Více

Dopravní značky 1. část

Dopravní značky 1. část Dopravní značky 1. část Rozdělení a význam svislých dopravních značek Výstražné značky (1) Výstražné značky jsou a) "Zatáčka vpravo" (č. A 1a) a "Zatáčka vlevo" (č. A 1b), které upozorňují na směrový oblouk,

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 4. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

Dopravní stavitelství Přednáška 4. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Dopravní stavitelství Přednáška 4 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel ČSN 73 6056 - březen 2011

Více

ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TP 133, Dodatek č. 1 MINISTERSTVO DOPRAVY ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TECHNICKÉ PODMÍNKY Dodatek č. 1 k II. vydání Schváleno Ministerstvem dopravy pod č.j. 22/2012-120-STSP/2

Více

větev křižovatky - jízdní pruh nebo pás, který propojuje pozemní komunikace v oblasti křižovatky.

větev křižovatky - jízdní pruh nebo pás, který propojuje pozemní komunikace v oblasti křižovatky. ČSN 73 6102 Obsah: Druhy a typy křižovatek k Návrhové prvky křižovatek Posouzení délek rozhledu Kapacitní posouzení křižovatek Vybavení křižovatek (odvodnění, bezpečnostní prvky, osvětlení) větev křižovatky

Více

KŘIŽOVATKY Úrovňové křižovatky (neokružní). Společná ustanovení. Uspořádání úrovňové křižovatky závisí na tom, zda:

KŘIŽOVATKY Úrovňové křižovatky (neokružní). Společná ustanovení. Uspořádání úrovňové křižovatky závisí na tom, zda: KŘIŽOVATKY Úrovňové křižovatky (neokružní). Společná ustanovení KŘIŽ 02 Úrovňové obecně.ppt 2 Uspořádání úrovňové křižovatky závisí na tom, zda: přednost v jízdě není upravena dopravním značením (platí

Více

KŘIŽOVATKY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. (příprava přednášek)

KŘIŽOVATKY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. (příprava přednášek) KŘIŽOVATKY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ (příprava přednášek) 9 KŘIŽOVATKY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 9.1 Úvod a) Základním technicko-právním materiálem řešícím problematiku projektování křižovatek na silničních komunikacích

Více

Dopravní značky 2. část

Dopravní značky 2. část Dopravní značky 2. část Značky upravující přednost (1) Značky upravující přednost jsou Tato skupina dopravních značek byla zavedena v souladu s Úmluvou o silničních značkách a signálech (Vídeň, 1968) a

Více

Z Á S A D Y PRO OZNAČOVÁNÍ PRACOVNÍCH MÍST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Z Á S A D Y PRO OZNAČOVÁNÍ PRACOVNÍCH MÍST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TP 66, aktualizace 212 MINISTERSTVO DOPRAVY Z Á S A D Y PRO OZNAČOVÁNÍ PRACOVNÍCH MÍST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TECHNICKÉ PODMÍNKY II. VYDÁNÍ Aktualizace 212 Schváleno Ministerstvem dopravy pod č.j. ze

Více

06050280 Tato dopravní značka: a) Zakazuje vjezd potahových vozidel. b) Zakazuje vjezd nemotorových vozidel. c) Zakazuje vjezd zemědělských strojů.

06050280 Tato dopravní značka: a) Zakazuje vjezd potahových vozidel. b) Zakazuje vjezd nemotorových vozidel. c) Zakazuje vjezd zemědělských strojů. 06050280 Tato dopravní značka: a) Zakazuje vjezd potahových vozidel. b) Zakazuje vjezd nemotorových vozidel. c) Zakazuje vjezd zemědělských strojů. 06050289 Do úseku pozemní komunikace označeného vyobrazenou

Více

3) [2 b.] Řidič při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci musí:

3) [2 b.] Řidič při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci musí: B-28082006-113149-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: B 1 z 7 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Na všech pozemních komunikacích a též na polích, loukách a v lesích. b) Jen

Více

Vodorovné dopravní značky. Název, význam a užití

Vodorovné dopravní značky. Název, význam a užití Příloha č. 8 k vyhlášce č. 294/2015 Sb. Vodorovné dopravní značky 1. Podélné čáry V la Vlb Podélná čára souvislá Značka se pouz1va zejména k oddělení jízdních pruhů s protisměrným provozem, k oddělení

Více

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE 1. týden Zadání práce, úvod do projektování MK Miroslav Patočka kancelář C330 email: patocka.m@fce.vutbr.cz Martin Novák kancelář C331 email: novak.m@fce.vutbr.cz NÁPLŇ CVIČENÍ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Styková křižovatka v obci Hostěrádky Rešov

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Styková křižovatka v obci Hostěrádky Rešov TECHNICKÁ ZPRÁVA Styková křižovatka v obci Hostěrádky Rešov Název stavby: Stykové křižovatka v obci Hostěrádky Rešov u Obecního úřadu Místo stavby: Hostěrádky Rešov Kraj: Jihomoravský Datum: listopad 2013

Více

Návrh parkovacích a odstavných stání

Návrh parkovacích a odstavných stání Návrh parkovacích a odstavných stání zadání části A celkový počet stání 1. cvičení zadání části A názvosloví výpočet č počtu stání návrh stání k odevzdání Zadání části A V zadané lokalitě stanovte celkový

Více

MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ

MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ UMÍSTĚNÍ OSTRŮVKU A ZACHOVÁNÍ PŮVODNÍ ŠÍŘKY VOZOVKY 60% 2.2.1.A UMÍSTĚNÍ OSTRŮVKU A ZACHOVÁNÍ PŮVODNÍ ŠÍŘKY VOZOVKY 60% Umístění Rozměr Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové bezpečnostní prvky Nutné

Více

Polní cesty v k.ú. Obora u Loun a k.ú. Počedělice TECHNICKÁ ZPRÁVA. Polní komunikace C 1

Polní cesty v k.ú. Obora u Loun a k.ú. Počedělice TECHNICKÁ ZPRÁVA. Polní komunikace C 1 Polní cesty v k.ú. Obora u Loun a k.ú. Počedělice TECHNICKÁ ZPRÁVA k.ú. Obora u Loun: Polní komunikace C 1 Jedná se o kategorii P 4/30, to znamená hlavní, jednopruhová polní komunikace s návrhovou rychlostí

Více

ZASTÁVKA HROMADNÉ DOPRAVY

ZASTÁVKA HROMADNÉ DOPRAVY ZASTÁVKA HROMADNÉ DOPRAVY MIMO JÍZDNÍ PRUH (ZÁLIVOVÁ) 4.1.A ZASTÁVKA HROMADNÉ DOPRAVY MIMO JÍZDNÍ PRUH (ZÁLIVOVÁ) Technické parametry Umístění na komunikaci kde je návrhová rychlost větší než 80 km.h -1

Více

Úvod do dopravního inženýrství. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Úvod do dopravního inženýrství. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Úvod do dopravního inženýrství Ing. Michal Dorda, Ph.D. Pozemní komunikace Pozemní komunikace je liniová stavba sloužící především dopravě silničních dopravních prostředků, případně k pohybu chodců, cyklistů

Více

ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TP 133 Ministerstvo dopravy odbor pozemních komunikací ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD ČR č.j. 538/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností

Více

VYHLEDÁVACÍ STUDIE OBCHVATU CENTRA MĚSTA, SILNICE II/374

VYHLEDÁVACÍ STUDIE OBCHVATU CENTRA MĚSTA, SILNICE II/374 VYHLEDÁVACÍ STUDIE OBCHVATU CENTRA MĚSTA, SILNICE II/374 Projekční kancelář Matula 10/2016 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV: OBJEDNATEL: Město Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice ZHOTOVITEL: projekční

Více

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí V minulém článku jsme se věnovali fenoménu nepřiměřené rychlosti, kterou s ohledem na statistiku dopravních nehod lze

Více

ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Michal Radimský Ústav pozemních komunikací ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Michal Radimský ÚVOD stezky nejstarší komunikace (spojení dvou míst). Dnes samostatné komunikace určené

Více

3) [2 b.] Řidič při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci musí:

3) [2 b.] Řidič při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci musí: D-28082006-114939-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: D 1 z 7 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Na všech pozemních komunikacích a též na polích, loukách a v lesích. b) Jen

Více

Speciální bezpečnostní inspekce Silnice II/385 Kuřim - Čebín

Speciální bezpečnostní inspekce Silnice II/385 Kuřim - Čebín Speciální bezpečnostní inspekce Silnice II/385 Kuřim - Čebín OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. VÝSLEDKY BEZPEČNOSTNÍ INSPEKCE... 5 3. ZÁVĚR... 9 1. ÚVOD Tato zpráva popisuje Speciální bezpečnostní inspekci, extravilánového

Více

Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292 Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292 Název kurzu: Městské komunikace PŘEDNÁŠKA ČÍSLO 11 Návrh stezek pro cyklisty

Více

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY CESTY

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY CESTY OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY CESTY 1. Popis území 2. Popis stavebně technického řešení a) Kategorie cesty b) Směrové vedení trasy c) Připojení na stávající komunikace d) Výhybny e) Rozšíření v obloucích f) Odvodnění

Více

Hodnocení výkonnosti a funkčnosti dopravního skeletu

Hodnocení výkonnosti a funkčnosti dopravního skeletu Hodnocení výkonnosti a funkčnosti dopravního skeletu Ing. Petr Macejka Hodnocení z hlediska ČSN Výkonnost dopravního skeletu se posuzuje dle: ČSN 736110 ČSN 736102 ČSN 736101 TP 135 TP 81 HCM USA HBS Německo

Více

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE 4. týden Odvodnění a podélné profily Miroslav Patočka kancelář C330 email: patocka.m@fce.vutbr.cz Martin Novák kancelář C331 email: novak.m@fce.vutbr.cz NÁPLŇ CVIČENÍ Odvodnění

Více