Přednáška č. 2 NÁVRHOVÉ KATEGORIE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. 1. Návrhová rychlost. 2. Směrodatná rychlost. K = γ [grad/km] l

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přednáška č. 2 NÁVRHOVÉ KATEGORIE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. 1. Návrhová rychlost. 2. Směrodatná rychlost. K = γ [grad/km] l"

Transkript

1 Přednáška č. NÁVRHOVÉ KATEGORIE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 1. Návrhová rychlost Návrhová rychlost v n slouží k odvození návrhových prvků pro projektování pozemní komunikace, určuje se podle - hospodářského a dopravního významu komunikace (kategorie) - konfigurace terénu (v horské oblasti nižší rychlosti) Na ucelených tazích dálnic a rychlostních silnic má být jednotná a měnit se může jen v odůvodněných extrémních technicko-ekonomických podmínkách. Pomalé vozidlo považuje se za něj každé motorové vozidlo mimo osobní a jednostopé vozidlo (pro stanovení návrhových intenzit).. Směrodatná rychlost Směrodatná rychlost V S očekávaná rychlost osobních automobilů umožněná dopravně-technickým stavem určitého úseku silnice nebo dálnice, kterou nepřekračuje 85% jinak neomezovaných řidičů na mokré vozovce. Určuje se pro dílčí úseky silnice nebo dálnice se stejnými nebo podobnými charakteristikami geometrického uspořádání. Její hodnota se pro sousední úseky nemá lišit o více než 10 km/h. Nejvyšší směrodatná rychlost je omezena nejvyšší dovolenou rychlostí podle zákona o provozu na pozemních komunikacích. Rozdíl mezi směrodatnou a návrhovou rychlostí nesmí být větší než 0 km/h. Křivolakost parametr sloužící k popisu směrových poměrů určitého úseku směrově nerozdělené silnice. Použije se pro určení směrodatné rychlosti. Rovná se součtu úhlových změn směrových oblouků v gradech vztaženému na délku zkoumaného úseku. Je určena vztahem i K = γ [grad/km] l Směrodatné rychlosti pro směrově nerozdělené silnice Návrhová rychlost v km/h Směrodatná rychlost v km/h při křivolakosti a více Směrodatné rychlosti pro směrově rozdělené silnice s neomezeným přístupem Návrhová rychlost v km/h Směrodatná rychlost v km/h Směrodatné rychlosti pro dálnice a rychlostní silnice Návrhová rychlost v km/h Směrodatná rychlost v km/h Uplatnění směrodatné rychlosti Uplatnění směrodatné rychlosti se řídí těmito zásadami: - trasa silnice nebo dálnice se navrhne pro příslušnou návrhovou rychlost - určí se směrodatné rychlosti pro jednotlivé ucelené úseky - posoudí se návrhové prvky (poloměry směrových oblouků, rozhledové poměry) ve vztahu ke směrodatné rychlosti a pro vedou se opatření: úprava trasy tak, aby vyhovovala i pro směrodatnou rychlost omezení nejvyšší dovolené rychlosti dopravním značením, nelze-li trasu upravovat 1

2 4. Návrhové kategorie silnic a dálnic Kategorie silniční komunikace je dána označením: - písmenem - S (silnice) - R (rychlostní silnice) - D (dálnice) - číslem před lomítkem, vyjadřujícím kategorijní šířku komunikace v m - číslem za lomítkem, vyjadřujícím návrhovou rychlost v km/h Například komunikace označená jako S 11,5 / 70 je tedy silnice o kategorijní (volné) šířce 11,5 m s návrhovou rychlostí 70 km/h. Návrhová rychlost v n slouží k odvození návrhových prvků pro projektování pozemní komunikace, určuje se podle - hospodářského a dopravního významu komunikace (kategorie) - konfigurace terénu (v horské oblasti nižší rychlosti) Na ucelených tazích dálnic a rychlostních silnic má být jednotná a měnit se může jen v odůvodněných extrémních technicko-ekonomických podmínkách. Návrhové kategorie se stanovují: pro dálnice a silnice I. a II. třídy podle výhledových záměrů výstavby silnic na základě jejich významu a očekávané intenzity dopravy pro silnice III. třídy podle výhledové intenzity dopravních proudů a charakteristiky území V tabulkách v ČSN Projektování silnic a dálnic je uvedeno šířkové uspořádání jednotlivých návrhových kategorií silničních komunikací, kde: a (a 1, a ) šířka jízdního pruhu v (v 1, v ) šířka vodícího proužku c šířka zpevněné části krajnice e šířka nezpevněné části krajnice, započítávaná do volné šířky silnice nebo dálnice d šířka (nezpevněné části) středního dělícího pásu b kategorijní (volná) šířka silnice nebo dálnice b 1, b dílčí volné šířky směrově rozdělené silnice nebo dálnice Návrhové kategorie jednopruhových silnic Návrhová kategorie Šířka (m) písmenný znak b (m) návrhová rychlost (km/h) a v c e S 4,0 40; 30 3, ,50 Použije se zejména pro rekonstrukce koncových úseků silnic III. tř. a veřejně přístupné účelové komunikace. Nutno navrhnout výhybny v potřebných vzdálenostech. Jednopruhová silnice

3 *) písmenný znak S Návrhová kategorie Návrhové kategorie dvoupruhových silnic Šířka (m) b (m) návrhová rychlost (km/h) a v c e 6,5 *) 60; 50,75 0,00 0,00 0,50 7,5 70; 60; 50 3,00 0,5 0,00 0,50 9,5 80; 70; 60 3,50 0,5 0,50 0,50 11,5 90; 80; 70 3,50 0,5 1,50 0,50 Navrhuje se při intenzitě silničního provozu do 1000 vozidel / 4h : Dvoupruhová silnice *) písmenný znak Návrhová kategorie b (m) Návrhové kategorie směrově rozdělených silnic a dálnic návrhová rychlost (km/h) Šířka (m) a 1 /a v 1 v c d *) e b 1, b S 0,75 90; 80; 70 3,5/3,5 0,5 0,5,5 1,5 **) 0,50 S 4.5 ***) 100; 80; 70 3,50/3,50 0,5 0,50,50 3,00 0,50 11,5 R 5,5 ***) 10; 100; 80 3,75/3,75 0,5 0,50,50 3,00 0,50 11,75 D a R 7,5 10; 100; 80 3,75/3,75 0,5 0,75 3,00 3,50 0,50 1,50 D a R 33,5 ***) 10; 100; 80 3,75/3,50 0,5 0,75,50 3,50 0,50 15,50 V odůvodněných případech lze navrhnout rozšíření o násobek 0,50 m. **) V ose středního dělícího pásu se umístí betonové svodidlo nebo jiný záchytný systém. ***) Jestliže j třeba z kapacitních důvodů navrhnout šesti či vícepruhovou D, R nebo S, navrhuje se třetí a další pruh u středního dělícího pásu v šířce 3,50 m. ****) Dílčí volné šířky b 1, b závisí na druhu navrženého vozidla. ****) Čtyřpruhová směrově rozdělená silnice nebo dálnice Šestipruhová směrově rozdělená silnice nebo dálnice 3

4 Kategorie odvozené návrhové kategorie směrově rozdělených silnic a dálnic lze v případě potřeby rozšířit o další jízdní pruhy. Ty pak mají vlastní individuální kategorijní označení. Volba návrhové kategorie silnice nebo dálnice Orientačně podle intenzity dopravy (viz ČSN tabulka 5): Orientační rozpětí úrovňových intenzit k předběžnému stanovení návrhové kategorie silnic, rychlostních silnic a dálnic 4

5 Úroveň kvality dopravy Vyjadřuje stupni A až F kvalitu provozních podmínek na pozemních komunikacích. Určuje se podle ČSN přílohy A. Mezní hustoty dopravy pro jednotlivé úrovně kvality dopravy (UKD) dvoupruhové silnice s neomezeným přístupem UKD Hustota dopravy označení charakteristika kvality dopravy (vozidel/km) A velmi dobrá 5 B dobrá 1 C uspokojivá 0 D dostatečná 30 E nestabilní 40 F nevyhovující > 40 Rámcová souvislost úrovně kvality dopravy (UKD) s hustotou dopravy a stupněm vytížení dvoupruhový jízdní pás čtyřpruhové silnice označení UKD charakteristika kvality dopravy Hustota dopravy dvoupruhový jízdní pás (vozidel/km) Stupeň vytížení a v =I n /C (intenzita / kapacita) A velmi dobrá - 0,5 B dobrá - 0,45 C uspokojivá - 0,65 D dostatečná - 0,85 E nestabilní 45 1 F nevyhovující > 45 - Rámcová souvislost úrovně kvality dopravy (UKD) s průměrnou cestovní dobou a průměrnou cestovní rychlostí osobních automobilů, s hustotou dopravy a stupněm vytížení dvoupruhový a třípruhový jízdní pás dálnice a rychlostní silnice označení UKD Průměrná cestovní doba OA (minut/100 km) Průměrná cestovní rychlost OA (km/h) Hustota dopravy jízdní pás (voz/km) Stupeň vytížení a v =/ n /C charakteristika kvality dopravy pruhy 3 pruhy A velmi dobrá ,30 B dobrá ,55 C uspokojivá ,75 D dostatečná ,90 E nestabilní F nevyhovující > 75 < 80 > 45 > 59-5

6 5. Kategorie místních komunikací Kategorie místní komunikace je dána označením: - písmenem - MR (místní rychlostní komunikace) - MS (místní sběrná komunikace) - MO (místní obslužná komunikace) - MOT (místní obslužná s tramvají na zvýšeném nebo nezvýšeném pásu) - MST (místní sběrná komunikace s tramvají na zvýšeném pásu) - MOK (místní obslužná komunikace s krajnicí) - číslem před lomítkem, vyjadřujícím šířku hlavního dopravního prostoru v m - číslem za lomítkem, vyjadřujícím návrhovou rychlost v km/h V tabulkách v ČSN Projektování místních komunikací je uvedeno šířkové uspořádání jednotlivých kategorií místních komunikací, kde: a jízdní pruh v vodící proužek c zpevněná krajnice e nezpevněná krajnice d střední dělící pás t tramvajový pás zvýšený b kategorijní (volná) šířka silniční komunikace b 1, b dílčí volné šířky směrově rozdělené silniční komunikace Příčné uspořádání dopravního prostoru městských komunikací 6

7 Čtyřpruhové MK Základní kategorie čtyřpruhových místních komunikací Základní kategorie Šířka v m písmenný b návrhová znak v m rychlost v km/h a v 1 v c d t b 1, b MR 5, ,50 0,5 0,50,50 4,00-11,5 MR 4,50 100, 80, 70, 60 3,50 0,5 0,50,50 3,00-11,5 MS 4,00 60, 50 3,50 0,5 0,50,5 3,00-11,00 MO 1,50 50, 40 3,00 0,5 0,50,00 3,00-9,75 MS 0 60, 50 3,50 0,50 0,50-3,00-9,00 MS 16,50 60, 50 3,50 0,50 0, ,5 MO 14,50 50, 40 3,00 0,50 0, ,5 MS 0,50 60, 50 3,50 0,5 0,5, ,5 MO 18 50, 40 3,00 0,5 0,5, ,00 MST 3,00 60, 50 3,50 0,5 0,50,5-11,00 11,00 Čtyřpruhová místní komunikace Dvoupruhové MK Základní kategorie dvoupruhových místních komunikací Základní kategorie Šířka v m b návrhová rychlost písmenný znak a v c v m v km/h MS 13 60, 50 3,50 0,5,5 MO 11,50 50, 40 3,00 0,5,00 MS 9 60, 50 3,50 0,50 - MO 8 50, 40, 30 3,00 0,50 - MO 7 30,75 0,5 - MO 7,50 30,75 0,50 - MO 11 30,75 0,5,00 Dvoupruhová místní komunikace 7

8 Jednopruhová jednosměrná MK se zastavovacím nebo parkovacím pruhem Základní kategorie jednopruhových místních komunikací se zastavovacím nebo parkovacím pruhem Základní kategorie Šířka v m b návrhová rychlost písmenný znak a v c v m v km/h 0,5 MO 6, ,00,00 0,50 MO 6,5 30,75 0,5,00 MO 6,50 30,75 0,50,00 MO 6, ,00 0,5,00 MO 6, ,00 0,50,00 Jednopruhová místní komunikace se zastavovacím nebo parkovacím pruhem Jednopruhová jednosměrná MK s délkovým omezením 80 až 100 m Kategorie jednopruhových jednosměrných místních komunikací s délkovým omezením 80 až 100 m Základní kategorie Šířka v m písmenný znak b v m návrhová rychlost v km/h a v MO 4,50 30, 40 3,00 0,50 MO 4,5 30, 40 3,00 0,5 MO 4 30,75 0,5 Jednopruhová jednosměrná místní komunikace Dvoupruhová obousměrná MK (s krajnicemi) Kategorie dvoupruhové obousměrné místní komunikace s krajnicemi Kategorie Šířka v m písmenný znak b v m návrhová rychlost v km/h a e MOK 7,5 40, 30 3,00 0,75 Dvoupruhová obousměrná místní komunikace s krajnicemi 8

9 Jednopruhová obousměrná MK s krajnicemi a výhybnami s délkovým omezením 80 až 100 m Kategorie jednopruhové obousměrné místní komunikace s krajnicemi a výhybnami s délkovým omezením 80 až 100 m Kategorie Šířka v m písmenný znak b v m návrhová rychlost v km/h a e MOK 4,0 30 3,00 0,50 Jednopruhová obousměrná místní komunikace Charakteristiky funkčních tříd místních komunikací podle ČSN Projektování místních komunikací změna Z Tab. Označení komunikací uspořádání jízdních pásů zastavovací parkovací přidružené pruhy návrhová rychlost v km/h požadovaná jízdní rychlost v km/h směrově Charakteristiky funkčních tříd místních komunikací A až C A RYCHLOSTNÍ B SBĚRNÉ C OBSLUŽNÉ A1 A B1 B C1 C C3 - nouzový nutné nutné zřizují se možné nerozdělené příznivé podmínky běžné podmínky obtížné podmínky příznivé podmínky běžné podmínky obtížné podmínky uspořádání křižovatek nejmenší vzdálenost křižovatek v m příklady kategorijního typu tratě MHD - - zřizují se zřizují se zřizují se zřizují se zřizují se zřizují se až až 40 mimoúrovňové mimoúrovňové, výjimečně úrovňové mimoúrovňové, úrovňové - zásadně rozdělené rozdělené výjimečně nerozdělené rozdělené nerozdělené rozdělené nerozdělené rozdělené nerozdělené rozdělené nerozdělené neurčuje se neurčuje se neurčuje se neurčuje se úrovňové úrovňové úrovňové úrovňové bez omezení MR 5,50 MR 4,50 MS 4 MS 0,50 MS 13 MST 3,00 MST 3,00 MS 0 MS 16,50 MS 9 MO 1,50 MO 18 MO 11,50 MO 8 MO 14,50 MO 11 MO 8, MO 7 MOK 7,50 MO 4,50 kolejové vyloučené výjimečně možné bez omezení bez omezení možné vyloučeno nekolejové výjimečně možné bez omezení bez omezení bez omezení bez omezení možné 9

10 6. Rozhledy na pozemních komunikacích 6.1 Rozhled pro zastavení Rozhled pro zastavení před překážkou na jízdním pruhu musí být zajištěn v celé délce trasy pozemní komunikace Základní délka rozhledu pro zastavení D z se skládá z: dráhy projeté vozidlem za dobu postřehu a reakce řidiče. Reakční doba se uvažuje: - 1,5 s na silnicích v extravilánu - 1,0 s na místních komunikacích v intravilánu 1,5 vn( s) 1,0 vn( s) lr = [m] nebo lr = [m], kde v n je návrhová rychlost [km/m] 3,6 3,6 brzdné dráhy vozidla, která závisí na: - rychlosti vozidla - podélném sklonu komunikace - drsnosti vozovky - kvalitě pneumatiky vozidla vn( s) lbr = g 3,6 f ± 0,01 s [m], kde v n(s) n ( ) návrhová/směrodatná rychlost [km/m] g n normální tíhové zrychlení g n = 9,81 [m/s ] f v součinitel brzdného (podélného smykového) tření na mokré vozovce při hloubce dezénu pneumatiky 1,6 mm (zjistí se z tabulky B.1 v ČSN ) s podélný sklon komunikace [%] v Základní délka rozhledu pro zastavení je tedy v ( ) v ( ) D 1,5 n s n s z = + 3,6 g 3,6 f ± 0,01 s v ( ) po dosazení za g a úpravě D 0,393 n s z = 0,417 vn( s) f ± 0,01 s ( ) v ( ) v [m] [m] 6.1. Výsledná délka rozhledu pro zastavení D z se skládá z: dráhy projeté vozidlem za dobu postřehu a reakce řidiče brzdné dráhy vozidla bezpečnostního odstupu od překážky b v1 [m] je zajištěn zaokrouhlením výsledku při výpočtu délky rozhledu na nejblíže vyšších - 10 m pro v n 80 km/h - 5 m pro v n < 80 km/h 0,393 vn( s) Výsledná délka rozhledu pro zastavení je tedy D z = 0,417 vn( s) + + bv [m] 100 f ± 0,01 s a výpočtové prvky délky rozhledu pro zastavení se dosadí z tabulky: v n(s) (km/h) ( ) 1 Výpočtové prvky délky rozhledu pro zastavení f v 0,3 0,34 0,36 0,40 0,43 0,46 0,51 0,56 0,6 0,68 v 10

11 Vypočtené hodnoty délky rozhledu pro zastavení jsou uvedeny v normách: ČSN Projektování místních komunikací (pro místní komunikace) následovně: Délka rozhledu D Z pro zastavení na místních komunikacích Podélný sklon jízdního pásu v D z při návrhové rychlosti v n v km/h % až , , Způsob výpočtu podle ČSN při době postřehu a reakce 1,0 s. klesání stoupání ČSN Projektování silnic a dálnic (pro silnice a dálnice) následovně: Délka rozhledu D *) Z pro zastavení na silnicích a dálnicích Podélný sklon D z v m při návrhové/směrodatné rychlosti v n /v S v km/h jízdního pásu v % *) **) , , Způsob výpočtu podle ČSN příloha B (doba postřehu a reakce 1,5 s) Platí pro stoupání a klesání do 1 %. klesání stoupání 5 až 0 30 **) 0 **) 15 **) Poznámka: Na jednopruhových obousměrných silnicích se zajišťuje délka rozhledu pro zastavení, která je dvojnásobkem hodnot uvedených v tabulce. 11

12 6. Rozhled pro předjíždění Délka rozhledu na protijedoucí vozidlo při předjíždění se zajišťuje pouze na dvoupruhových obousměrných komunikacích, a to v co nejdelší části trasy, pokud je to ekonomicky únosné Základní délka rozhledu pro předjíždění D p se vypočte ze vzorce: 1,11vn( s) + 3vn( s) D p = v kde v n(s) návrhová/směrodatná rychlost [km/m] v uvažovaný rozdíl rychlosti vozidla předjíždějícího návrhovou/směrodatnou rychlostí a rychlosti předjížděného vozidla podle ČSN tabulky B.. Rozdíl mezi v n(s) a rychlostí předjížděného vozidla v n(s) (km/h) v (km/h) p 6.. Výsledná délka rozhledu pro předjíždění D zahrnuje i bezpečnostní odstup od vozidla v jízdním pruhu opačného směru a vypočte se ze vzorce: D p = D p + bv kde b v je bezpečnostní odstup předjíždějícího vozidla od vozidla v protisměru v m, rovný zaokrouhlení na nejbližší vyšší hodnotu 50 m. je uvedena v tabulce v ČSN Délka rozhledu D *) p pro předjíždění Návrhová/směrodatná rychlost v km/h Délka rozhledu v m Způsob výpočtu podle ČSN příloha B Možnosti (způsoby) zajištění rozhledu pro předjíždění: a) zvětšení zemních a demoličních prací b) rozšíření jízdního pásu o další jízdní pruhy, pak místo rozhledu pro předjíždění postačí zajistit délku rozhledu pro zastavení c) rozšíření komunikace o jeden jízdní pruh, který se přidělí střídavě pro ten jízdní směr, ve kterém nevyhovuje délka rozhledu pro předjíždění d) není-li možno rozhled stavebně zajistit, použije se omezující dopravní značení souvislá podélná dělící čára doplněná svislou značkou zákaz předjíždění; souvislý úsek bez rozhledu pro předjíždění nemá přesáhnout délku 500 m (výjimečně u rekonstrukcí 1000 m). 6.3 Délka rozhledu pro zastavení před železničním přejezdem Délku rozhledu pro zastavení před zabezpečeným a nezabezpečeným železničním přejezdem stanoví ČSN Železniční přejezdy a přechody. 6.4 Rozhledové poměry v křižovatkách a v místech sjezdů ze zajišťují podle ČSN Projektování křižovatek na silničních komunikacích. 1

13 6.5 ZAJIŠTĚNÍ ROZHLEDU PRO ZASTAVENÍ A PŘEDJÍŽDĚNÍ Polohy rozhledového paprsku pro zajištění rozhledu pro zastavení: Poloha oka řidiče (výška nad povrchem komunikace) h 1 = 1,00 m Poloha překážky (výška horní hrany nad povrchem komunikace) h = 0,00 až 0,35 m Návrhová/směrodatná rychlost v n(s) (km/h) Výška nejmenší viditelné překážky na vzdálenost Dz h (m) 0,35 *** ) 0,10 ** ) 0,00 * ) * ) Výška překážky 0,00 m představuje poruchu vozovky s nebezpečnou hloubkou (díra). ** ) Výška překážky 0,10 m představuje ležící předmět na vozovce (např. pneumatika). *** ) Výška překážky 0,35 m představuje nejnižší bod účinné svítící plochy zadních brzdových světel vozidla Polohy rozhledového paprsku pro zajištění rozhledu pro předjíždění: Poloha oka řidiče (výška nad povrchem komunikace) h 1 = 1,00 m Rozhled ve směrovém oblouku Rozhled pro zastavení nebo pro předjíždění se zajišťuje vždy pro prostý kružnicový oblouk. Přechodnicový oblouk se pro tyto účely nahrazuje kružnicovým obloukem o dvojnásobném poloměru. Potřebná rozhledová pole jsou vymezena obalovými křivkami tětiv určujících jízdních stop v délce D z nebo D p. Určující jízdní stopy se vynáší do osy toho jízdního pruhu, který je pro vymezení rozhledového pole rozhodující. V rozhledovém poli nesmí být žádná překážka v prostoru: - pro zastavení 0,30 m pod povrchem tělesa silnice (vadí i svodidlo) - pro předjíždění 0,90 m nad povrchem tělesa silnice (svodidlo nevadí) Rozhled se musí přezkoušet i z hlediska výškových poměrů (není vidět za horizont). 13

14 Rozhledové pole pro zastavení Zajištění rozhledu pro předjíždění Pokud není možno překážku odstranit (v tunelu, mezi svodidly apod.), musí se navrhnout takový poloměr oblouku, aby rozhledový paprsek ležel v prostoru vozovky. Nejmenší poloměr směrového oblouku zajišťující rozhled pro zastavení z hlediska půdorysného se vypočítá ze vztahu: R x D z(p) n x Dz( p) + nx Rx = 4 [m], kde nx minimální poloměr vztažený k příslušné určující jízdní stopě délka rozhledu pro zastavení (nebo předjíždění) [m] vzepětí úseče směrového oblouku o poloměru R x [m] 14

15 Zajištění rozhledového pole pro zastavení na dvoupruhové silnici se svodidlem Rozhled v zaoblení lomu podélného sklonu Vypuklé výškové oblouky (vrcholové) Nejmenší poloměr oblouku R v musí být v závislosti na rozhledovém paprsku takový, aby byl zajištěn: - na dvoupruhových komunikacích pokud možno rozhled pro předjíždění D p - na všech komunikacích vždy rozhled pro zastavení D z Dz( p) Nejmenší poloměr vypuklého oblouku se vypočte ze vztahu Rv = [m] ( h1 + h1 h + h ) kde h 1 výška oka řidiče (1,0 m) h pro zastavení výška nejmenší viditelné překážky (0,0 až 0,35 m) pro předjíždění úroveň vozidla v protisměru (1,0 m) Hodnoty nejmenších poloměrů jsou uvedeny v tabulkách v normách ČSN a ČSN Vyduté výškové oblouky (údolnicové) Nejmenší poloměr oblouku R u musí být takový, aby kužel světlometů osvětloval jízdní pás na délku rozhledu pro zastavení. Pro předjíždění se nejmenší poloměr neřeší, vozidlo v protisměru je vždy viditelné, protože taky svítí. Nejmenší poloměr vydutého oblouku se vypočte ze vztahu Ru = h s výška světlometu nad jízdním pásem, uvažuje se h = 0, 75 m s D ( h + D tgα ) s z z [m], kde α úhel mezi horním okrajovým paprskem světelného kužele světlometu a jeho osou, uvažuje se α = 1 Po dosazení se pak vzorec upraví do tvaru: R u z 100 D = , 5 D z [m] Hodnoty nejmenších poloměrů jsou uvedeny v tabulkách v normách ČSN a ČSN

TP 133 ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ II. VYDÁNÍ MINISTERSTVO DOPRAVY

TP 133 ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ II. VYDÁNÍ MINISTERSTVO DOPRAVY TP 133 MINISTERSTVO DOPRAVY ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ II. VYDÁNÍ SCHVÁLENO MINISTERSTVEM DOPRAVY POD Č. J. 354/2005-120- STSP/1 S ÚČINNOSTÍ OD 15. 8. 2005 ISBN: 80-86502-25-2

Více

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 300/1999 Sb., vyhlášky č. 355/2000 Sb., vyhlášky č. 555/2002 Sb., vyhlášky č. 305/2005 Sb. a vyhlášky

Více

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY Schváleno MD OPK č.j. 158/06-120-RS/1 ze dne 17. března 2006, s účinností od 1. května 2006 OBSAH 1. ÚVODNÍ ČÁST...5 2 NÁZVOSLOVÍ...6 3 CYKLISTICKÁ DOPRAVA...7

Více

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. TP 85 MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OPK č.j. 535/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013 Nabytím účinnosti se ruší

Více

SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TP 114 Ministerstvo dopravy Odbor silniční infrastruktury SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH ZATÍŽENÍ STANOVENÍ ÚROVNĚ ZADRŽENÍ NA PK NAVRHOVÁNÍ JINÝCH SVODIDEL ZKOUŠENÍ A UVÁDĚNÍ SVODIDEL NA TRH Schváleno

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL. 2.2 ODVODNĚNÍ SCHVÁLENO MD - OI č.j. 629/08-910 - IPK/1 ZE DNE 18.7.2008 S ÚČINNOSTÍ OD 1. srpna 2008 MINISTERSTVO

Více

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ČÁST PRVNÍ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ČÁST PRVNÍ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích Změna: 153/2003

Více

VYHLÁŠKA č. 30/2001 Sb. ze dne 10. ledna 2001, ČÁST PRVNÍ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

VYHLÁŠKA č. 30/2001 Sb. ze dne 10. ledna 2001, ČÁST PRVNÍ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH VYHLÁŠKA č. 30/2001 Sb. ze dne 10. ledna 2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou

Více

Přednáška č. 11 NAVRHOVÁNÍ SYSTÉMU MHD

Přednáška č. 11 NAVRHOVÁNÍ SYSTÉMU MHD Přednáška č. 11 NAVRHOVÁNÍ SYSTÉMU MHD 1. Vztah dopravy a města Doprava je ovlivněna prostorovým uspořádáním města a současně sama toto město ovlivňuje. Je jedním z nejdůležitějších elementů v koncepci

Více

Alternativní odborná metoda dle části B bodu II. 2. Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury

Alternativní odborná metoda dle části B bodu II. 2. Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury Alternativní odborná metoda dle části B bodu II. 2. Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury Obecná metodika zjednodušené multikriteriální analýzy pro ekonomické

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Základní pojmy

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Základní pojmy 341/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 11. července 2002 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Ministerstvo dopravy

Více

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí zpracované podle přílohy č. 3 REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ Příloha B.1

Více

ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno: MD-OPK č.j. 11/2014-120-TN/1 ze dne 6.2.2014 s účinností od 1.3.2014 se současným zrušením TP

Více

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ METODIKA uplatnění výsledků výzkumu Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Nadace Partnerství Koncepce

Více

ZÁKON O PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁKON O PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, s účinností k 1. 8. 2011 (změny tučně): ( 40a nabývá účinnosti až k 1. 11. 2011) ZÁKON O PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět

Více

www.autoskoly.cz ZÁKON č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) v aktuálním znění

www.autoskoly.cz ZÁKON č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) v aktuálním znění www.autoskoly.cz ZÁKON č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) v aktuálním znění Datum účinnosti: 1.1.2001 Poslední změny provedeny

Více

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ING. JOSEF PANÁČEK BETONOVÉ MOSTY I MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

Firma VODOVODY spol. s r.o. provozuje kanalizaci v následujících obcích: Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Hrušová a Bučina

Firma VODOVODY spol. s r.o. provozuje kanalizaci v následujících obcích: Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Hrušová a Bučina TECHNICKÉ STANDARDY - KANALIZACE 1. Úvod Technické standardy pro síť veřejné kanalizace (dále jen standardy) jsou zpracovány jako závazný podklad projektantům, investorům a dodavatelským firmám pro navrhování

Více

Vypracování dopravní studie Studie

Vypracování dopravní studie Studie Obsah O B S AH : 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:... 3 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 STAVEBNÍK / OBJEDNATEL... 3 1.3 ZHOTOVITEL DOKUMENTACE... 3 2 VŠEOBECNĚ... 3 3 PODKLADY... 4 4 INTENZITY DOPRAVY... 4 5 NEHODOVOST...

Více

Úplné znění zákona č. 361/2000 Sb. ke dni 1. červenci 2006

Úplné znění zákona č. 361/2000 Sb. ke dni 1. červenci 2006 Úplné znění zákona č. 361/2000 Sb. ke dni 1. červenci 2006 (změny provedené zákonem č. 411/2005 Sb. jsou v textu vyznačeny tučně) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách

Více

IS04 CSB - ŠTĚRBINOVÉ TROUBY PROFIL II-0

IS04 CSB - ŠTĚRBINOVÉ TROUBY PROFIL II-0 IS04 CSB - ŠTĚRBINOVÉ TROUBY PROFIL II-0 Technické údaje o výrobku: STRANA ÚVODNÍ Štěrbinové trouby jsou určeny k odvádění dešťové vody a ropných látek (úkapů) ze zpevněných ploch, tzn. odvodnění nejnáročnějších

Více

Kapitola 14 DOPRAVNÍ ZNAČKY A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

Kapitola 14 DOPRAVNÍ ZNAČKY A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 14 DOPRAVNÍ ZNAČKY A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ Schváleno MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1 ze dne 25. 3.

Více

NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY TECHNICKÉ PODMÍNKY

NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY TECHNICKÉ PODMÍNKY TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TECHNICKÉ PODMÍNKY SCHVÁLENO MINISTERSTVEM DOPRAVY POD Č.J. 42/2010-120-STSP/1 S ÚČINNOSTÍ OD 15. 1. 2010. OBSAH OBECNÁ ČÁST 1 Klidňování dopravy... 7 1.1

Více

Ministerstvo dopravy BESIP, Praha 2006 druhé upravené vydání Zpracoval:Václav Vegricht

Ministerstvo dopravy BESIP, Praha 2006 druhé upravené vydání Zpracoval:Václav Vegricht Ministerstvo dopravy BESIP, Praha 2006 druhé upravené vydání Zpracoval:Václav Vegricht Ú V O D Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších změn a doplnění stanovuje cyklistům

Více

ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU

ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU úplné znění účinné od 1. května 2014 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 60/2001

Více

ZÁKON. ze dne 14. září 2000. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. (zákon o silničním provozu)

ZÁKON. ze dne 14. září 2000. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. (zákon o silničním provozu) 361/2000 Sb. znění účinné od 1. 8. 2011 do 31. 10. 2011 změněno s účinností od poznámka zákonem č. 60/2001 Sb. 19.2.2001 dnem vyhlášení zákonem č. 478/2001 Sb. 5.1.2002 zákonem č. 62/2002 Sb. 1.4.2002

Více

Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice

Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice PROJECT ISA s.r.o. září 2010 účinnost od 01.10. 2010 Obsah: 1 Úvod...4 1.1 Definice pojmů...5 1.2 Použité zkratky...8

Více

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16)

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) OBSAH A. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ... 3 A.2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 A.3. ZDŮVODNĚNÍ ZADÁNÍ A CÍLE ŘEŠENÍ... 3 A.4. POUŽITÉ PODKLADY...

Více

Česko cyklistické. Malá encyklopedie cyklistické infrastruktury. návod k použití prostoru na kole i bez něj

Česko cyklistické. Malá encyklopedie cyklistické infrastruktury. návod k použití prostoru na kole i bez něj Česko cyklistické Malá encyklopedie cyklistické infrastruktury návod k použití prostoru na kole i bez něj i bez něj návod k použití prostoru na kole Malá encyklopedie cyklistické infrastruktury Česko cyklistické

Více