Přednáška č. 2 NÁVRHOVÉ KATEGORIE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. 1. Návrhová rychlost. 2. Směrodatná rychlost. K = γ [grad/km] l

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přednáška č. 2 NÁVRHOVÉ KATEGORIE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. 1. Návrhová rychlost. 2. Směrodatná rychlost. K = γ [grad/km] l"

Transkript

1 Přednáška č. NÁVRHOVÉ KATEGORIE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 1. Návrhová rychlost Návrhová rychlost v n slouží k odvození návrhových prvků pro projektování pozemní komunikace, určuje se podle - hospodářského a dopravního významu komunikace (kategorie) - konfigurace terénu (v horské oblasti nižší rychlosti) Na ucelených tazích dálnic a rychlostních silnic má být jednotná a měnit se může jen v odůvodněných extrémních technicko-ekonomických podmínkách. Pomalé vozidlo považuje se za něj každé motorové vozidlo mimo osobní a jednostopé vozidlo (pro stanovení návrhových intenzit).. Směrodatná rychlost Směrodatná rychlost V S očekávaná rychlost osobních automobilů umožněná dopravně-technickým stavem určitého úseku silnice nebo dálnice, kterou nepřekračuje 85% jinak neomezovaných řidičů na mokré vozovce. Určuje se pro dílčí úseky silnice nebo dálnice se stejnými nebo podobnými charakteristikami geometrického uspořádání. Její hodnota se pro sousední úseky nemá lišit o více než 10 km/h. Nejvyšší směrodatná rychlost je omezena nejvyšší dovolenou rychlostí podle zákona o provozu na pozemních komunikacích. Rozdíl mezi směrodatnou a návrhovou rychlostí nesmí být větší než 0 km/h. Křivolakost parametr sloužící k popisu směrových poměrů určitého úseku směrově nerozdělené silnice. Použije se pro určení směrodatné rychlosti. Rovná se součtu úhlových změn směrových oblouků v gradech vztaženému na délku zkoumaného úseku. Je určena vztahem i K = γ [grad/km] l Směrodatné rychlosti pro směrově nerozdělené silnice Návrhová rychlost v km/h Směrodatná rychlost v km/h při křivolakosti a více Směrodatné rychlosti pro směrově rozdělené silnice s neomezeným přístupem Návrhová rychlost v km/h Směrodatná rychlost v km/h Směrodatné rychlosti pro dálnice a rychlostní silnice Návrhová rychlost v km/h Směrodatná rychlost v km/h Uplatnění směrodatné rychlosti Uplatnění směrodatné rychlosti se řídí těmito zásadami: - trasa silnice nebo dálnice se navrhne pro příslušnou návrhovou rychlost - určí se směrodatné rychlosti pro jednotlivé ucelené úseky - posoudí se návrhové prvky (poloměry směrových oblouků, rozhledové poměry) ve vztahu ke směrodatné rychlosti a pro vedou se opatření: úprava trasy tak, aby vyhovovala i pro směrodatnou rychlost omezení nejvyšší dovolené rychlosti dopravním značením, nelze-li trasu upravovat 1

2 4. Návrhové kategorie silnic a dálnic Kategorie silniční komunikace je dána označením: - písmenem - S (silnice) - R (rychlostní silnice) - D (dálnice) - číslem před lomítkem, vyjadřujícím kategorijní šířku komunikace v m - číslem za lomítkem, vyjadřujícím návrhovou rychlost v km/h Například komunikace označená jako S 11,5 / 70 je tedy silnice o kategorijní (volné) šířce 11,5 m s návrhovou rychlostí 70 km/h. Návrhová rychlost v n slouží k odvození návrhových prvků pro projektování pozemní komunikace, určuje se podle - hospodářského a dopravního významu komunikace (kategorie) - konfigurace terénu (v horské oblasti nižší rychlosti) Na ucelených tazích dálnic a rychlostních silnic má být jednotná a měnit se může jen v odůvodněných extrémních technicko-ekonomických podmínkách. Návrhové kategorie se stanovují: pro dálnice a silnice I. a II. třídy podle výhledových záměrů výstavby silnic na základě jejich významu a očekávané intenzity dopravy pro silnice III. třídy podle výhledové intenzity dopravních proudů a charakteristiky území V tabulkách v ČSN Projektování silnic a dálnic je uvedeno šířkové uspořádání jednotlivých návrhových kategorií silničních komunikací, kde: a (a 1, a ) šířka jízdního pruhu v (v 1, v ) šířka vodícího proužku c šířka zpevněné části krajnice e šířka nezpevněné části krajnice, započítávaná do volné šířky silnice nebo dálnice d šířka (nezpevněné části) středního dělícího pásu b kategorijní (volná) šířka silnice nebo dálnice b 1, b dílčí volné šířky směrově rozdělené silnice nebo dálnice Návrhové kategorie jednopruhových silnic Návrhová kategorie Šířka (m) písmenný znak b (m) návrhová rychlost (km/h) a v c e S 4,0 40; 30 3, ,50 Použije se zejména pro rekonstrukce koncových úseků silnic III. tř. a veřejně přístupné účelové komunikace. Nutno navrhnout výhybny v potřebných vzdálenostech. Jednopruhová silnice

3 *) písmenný znak S Návrhová kategorie Návrhové kategorie dvoupruhových silnic Šířka (m) b (m) návrhová rychlost (km/h) a v c e 6,5 *) 60; 50,75 0,00 0,00 0,50 7,5 70; 60; 50 3,00 0,5 0,00 0,50 9,5 80; 70; 60 3,50 0,5 0,50 0,50 11,5 90; 80; 70 3,50 0,5 1,50 0,50 Navrhuje se při intenzitě silničního provozu do 1000 vozidel / 4h : Dvoupruhová silnice *) písmenný znak Návrhová kategorie b (m) Návrhové kategorie směrově rozdělených silnic a dálnic návrhová rychlost (km/h) Šířka (m) a 1 /a v 1 v c d *) e b 1, b S 0,75 90; 80; 70 3,5/3,5 0,5 0,5,5 1,5 **) 0,50 S 4.5 ***) 100; 80; 70 3,50/3,50 0,5 0,50,50 3,00 0,50 11,5 R 5,5 ***) 10; 100; 80 3,75/3,75 0,5 0,50,50 3,00 0,50 11,75 D a R 7,5 10; 100; 80 3,75/3,75 0,5 0,75 3,00 3,50 0,50 1,50 D a R 33,5 ***) 10; 100; 80 3,75/3,50 0,5 0,75,50 3,50 0,50 15,50 V odůvodněných případech lze navrhnout rozšíření o násobek 0,50 m. **) V ose středního dělícího pásu se umístí betonové svodidlo nebo jiný záchytný systém. ***) Jestliže j třeba z kapacitních důvodů navrhnout šesti či vícepruhovou D, R nebo S, navrhuje se třetí a další pruh u středního dělícího pásu v šířce 3,50 m. ****) Dílčí volné šířky b 1, b závisí na druhu navrženého vozidla. ****) Čtyřpruhová směrově rozdělená silnice nebo dálnice Šestipruhová směrově rozdělená silnice nebo dálnice 3

4 Kategorie odvozené návrhové kategorie směrově rozdělených silnic a dálnic lze v případě potřeby rozšířit o další jízdní pruhy. Ty pak mají vlastní individuální kategorijní označení. Volba návrhové kategorie silnice nebo dálnice Orientačně podle intenzity dopravy (viz ČSN tabulka 5): Orientační rozpětí úrovňových intenzit k předběžnému stanovení návrhové kategorie silnic, rychlostních silnic a dálnic 4

5 Úroveň kvality dopravy Vyjadřuje stupni A až F kvalitu provozních podmínek na pozemních komunikacích. Určuje se podle ČSN přílohy A. Mezní hustoty dopravy pro jednotlivé úrovně kvality dopravy (UKD) dvoupruhové silnice s neomezeným přístupem UKD Hustota dopravy označení charakteristika kvality dopravy (vozidel/km) A velmi dobrá 5 B dobrá 1 C uspokojivá 0 D dostatečná 30 E nestabilní 40 F nevyhovující > 40 Rámcová souvislost úrovně kvality dopravy (UKD) s hustotou dopravy a stupněm vytížení dvoupruhový jízdní pás čtyřpruhové silnice označení UKD charakteristika kvality dopravy Hustota dopravy dvoupruhový jízdní pás (vozidel/km) Stupeň vytížení a v =I n /C (intenzita / kapacita) A velmi dobrá - 0,5 B dobrá - 0,45 C uspokojivá - 0,65 D dostatečná - 0,85 E nestabilní 45 1 F nevyhovující > 45 - Rámcová souvislost úrovně kvality dopravy (UKD) s průměrnou cestovní dobou a průměrnou cestovní rychlostí osobních automobilů, s hustotou dopravy a stupněm vytížení dvoupruhový a třípruhový jízdní pás dálnice a rychlostní silnice označení UKD Průměrná cestovní doba OA (minut/100 km) Průměrná cestovní rychlost OA (km/h) Hustota dopravy jízdní pás (voz/km) Stupeň vytížení a v =/ n /C charakteristika kvality dopravy pruhy 3 pruhy A velmi dobrá ,30 B dobrá ,55 C uspokojivá ,75 D dostatečná ,90 E nestabilní F nevyhovující > 75 < 80 > 45 > 59-5

6 5. Kategorie místních komunikací Kategorie místní komunikace je dána označením: - písmenem - MR (místní rychlostní komunikace) - MS (místní sběrná komunikace) - MO (místní obslužná komunikace) - MOT (místní obslužná s tramvají na zvýšeném nebo nezvýšeném pásu) - MST (místní sběrná komunikace s tramvají na zvýšeném pásu) - MOK (místní obslužná komunikace s krajnicí) - číslem před lomítkem, vyjadřujícím šířku hlavního dopravního prostoru v m - číslem za lomítkem, vyjadřujícím návrhovou rychlost v km/h V tabulkách v ČSN Projektování místních komunikací je uvedeno šířkové uspořádání jednotlivých kategorií místních komunikací, kde: a jízdní pruh v vodící proužek c zpevněná krajnice e nezpevněná krajnice d střední dělící pás t tramvajový pás zvýšený b kategorijní (volná) šířka silniční komunikace b 1, b dílčí volné šířky směrově rozdělené silniční komunikace Příčné uspořádání dopravního prostoru městských komunikací 6

7 Čtyřpruhové MK Základní kategorie čtyřpruhových místních komunikací Základní kategorie Šířka v m písmenný b návrhová znak v m rychlost v km/h a v 1 v c d t b 1, b MR 5, ,50 0,5 0,50,50 4,00-11,5 MR 4,50 100, 80, 70, 60 3,50 0,5 0,50,50 3,00-11,5 MS 4,00 60, 50 3,50 0,5 0,50,5 3,00-11,00 MO 1,50 50, 40 3,00 0,5 0,50,00 3,00-9,75 MS 0 60, 50 3,50 0,50 0,50-3,00-9,00 MS 16,50 60, 50 3,50 0,50 0, ,5 MO 14,50 50, 40 3,00 0,50 0, ,5 MS 0,50 60, 50 3,50 0,5 0,5, ,5 MO 18 50, 40 3,00 0,5 0,5, ,00 MST 3,00 60, 50 3,50 0,5 0,50,5-11,00 11,00 Čtyřpruhová místní komunikace Dvoupruhové MK Základní kategorie dvoupruhových místních komunikací Základní kategorie Šířka v m b návrhová rychlost písmenný znak a v c v m v km/h MS 13 60, 50 3,50 0,5,5 MO 11,50 50, 40 3,00 0,5,00 MS 9 60, 50 3,50 0,50 - MO 8 50, 40, 30 3,00 0,50 - MO 7 30,75 0,5 - MO 7,50 30,75 0,50 - MO 11 30,75 0,5,00 Dvoupruhová místní komunikace 7

8 Jednopruhová jednosměrná MK se zastavovacím nebo parkovacím pruhem Základní kategorie jednopruhových místních komunikací se zastavovacím nebo parkovacím pruhem Základní kategorie Šířka v m b návrhová rychlost písmenný znak a v c v m v km/h 0,5 MO 6, ,00,00 0,50 MO 6,5 30,75 0,5,00 MO 6,50 30,75 0,50,00 MO 6, ,00 0,5,00 MO 6, ,00 0,50,00 Jednopruhová místní komunikace se zastavovacím nebo parkovacím pruhem Jednopruhová jednosměrná MK s délkovým omezením 80 až 100 m Kategorie jednopruhových jednosměrných místních komunikací s délkovým omezením 80 až 100 m Základní kategorie Šířka v m písmenný znak b v m návrhová rychlost v km/h a v MO 4,50 30, 40 3,00 0,50 MO 4,5 30, 40 3,00 0,5 MO 4 30,75 0,5 Jednopruhová jednosměrná místní komunikace Dvoupruhová obousměrná MK (s krajnicemi) Kategorie dvoupruhové obousměrné místní komunikace s krajnicemi Kategorie Šířka v m písmenný znak b v m návrhová rychlost v km/h a e MOK 7,5 40, 30 3,00 0,75 Dvoupruhová obousměrná místní komunikace s krajnicemi 8

9 Jednopruhová obousměrná MK s krajnicemi a výhybnami s délkovým omezením 80 až 100 m Kategorie jednopruhové obousměrné místní komunikace s krajnicemi a výhybnami s délkovým omezením 80 až 100 m Kategorie Šířka v m písmenný znak b v m návrhová rychlost v km/h a e MOK 4,0 30 3,00 0,50 Jednopruhová obousměrná místní komunikace Charakteristiky funkčních tříd místních komunikací podle ČSN Projektování místních komunikací změna Z Tab. Označení komunikací uspořádání jízdních pásů zastavovací parkovací přidružené pruhy návrhová rychlost v km/h požadovaná jízdní rychlost v km/h směrově Charakteristiky funkčních tříd místních komunikací A až C A RYCHLOSTNÍ B SBĚRNÉ C OBSLUŽNÉ A1 A B1 B C1 C C3 - nouzový nutné nutné zřizují se možné nerozdělené příznivé podmínky běžné podmínky obtížné podmínky příznivé podmínky běžné podmínky obtížné podmínky uspořádání křižovatek nejmenší vzdálenost křižovatek v m příklady kategorijního typu tratě MHD - - zřizují se zřizují se zřizují se zřizují se zřizují se zřizují se až až 40 mimoúrovňové mimoúrovňové, výjimečně úrovňové mimoúrovňové, úrovňové - zásadně rozdělené rozdělené výjimečně nerozdělené rozdělené nerozdělené rozdělené nerozdělené rozdělené nerozdělené rozdělené nerozdělené neurčuje se neurčuje se neurčuje se neurčuje se úrovňové úrovňové úrovňové úrovňové bez omezení MR 5,50 MR 4,50 MS 4 MS 0,50 MS 13 MST 3,00 MST 3,00 MS 0 MS 16,50 MS 9 MO 1,50 MO 18 MO 11,50 MO 8 MO 14,50 MO 11 MO 8, MO 7 MOK 7,50 MO 4,50 kolejové vyloučené výjimečně možné bez omezení bez omezení možné vyloučeno nekolejové výjimečně možné bez omezení bez omezení bez omezení bez omezení možné 9

10 6. Rozhledy na pozemních komunikacích 6.1 Rozhled pro zastavení Rozhled pro zastavení před překážkou na jízdním pruhu musí být zajištěn v celé délce trasy pozemní komunikace Základní délka rozhledu pro zastavení D z se skládá z: dráhy projeté vozidlem za dobu postřehu a reakce řidiče. Reakční doba se uvažuje: - 1,5 s na silnicích v extravilánu - 1,0 s na místních komunikacích v intravilánu 1,5 vn( s) 1,0 vn( s) lr = [m] nebo lr = [m], kde v n je návrhová rychlost [km/m] 3,6 3,6 brzdné dráhy vozidla, která závisí na: - rychlosti vozidla - podélném sklonu komunikace - drsnosti vozovky - kvalitě pneumatiky vozidla vn( s) lbr = g 3,6 f ± 0,01 s [m], kde v n(s) n ( ) návrhová/směrodatná rychlost [km/m] g n normální tíhové zrychlení g n = 9,81 [m/s ] f v součinitel brzdného (podélného smykového) tření na mokré vozovce při hloubce dezénu pneumatiky 1,6 mm (zjistí se z tabulky B.1 v ČSN ) s podélný sklon komunikace [%] v Základní délka rozhledu pro zastavení je tedy v ( ) v ( ) D 1,5 n s n s z = + 3,6 g 3,6 f ± 0,01 s v ( ) po dosazení za g a úpravě D 0,393 n s z = 0,417 vn( s) f ± 0,01 s ( ) v ( ) v [m] [m] 6.1. Výsledná délka rozhledu pro zastavení D z se skládá z: dráhy projeté vozidlem za dobu postřehu a reakce řidiče brzdné dráhy vozidla bezpečnostního odstupu od překážky b v1 [m] je zajištěn zaokrouhlením výsledku při výpočtu délky rozhledu na nejblíže vyšších - 10 m pro v n 80 km/h - 5 m pro v n < 80 km/h 0,393 vn( s) Výsledná délka rozhledu pro zastavení je tedy D z = 0,417 vn( s) + + bv [m] 100 f ± 0,01 s a výpočtové prvky délky rozhledu pro zastavení se dosadí z tabulky: v n(s) (km/h) ( ) 1 Výpočtové prvky délky rozhledu pro zastavení f v 0,3 0,34 0,36 0,40 0,43 0,46 0,51 0,56 0,6 0,68 v 10

11 Vypočtené hodnoty délky rozhledu pro zastavení jsou uvedeny v normách: ČSN Projektování místních komunikací (pro místní komunikace) následovně: Délka rozhledu D Z pro zastavení na místních komunikacích Podélný sklon jízdního pásu v D z při návrhové rychlosti v n v km/h % až , , Způsob výpočtu podle ČSN při době postřehu a reakce 1,0 s. klesání stoupání ČSN Projektování silnic a dálnic (pro silnice a dálnice) následovně: Délka rozhledu D *) Z pro zastavení na silnicích a dálnicích Podélný sklon D z v m při návrhové/směrodatné rychlosti v n /v S v km/h jízdního pásu v % *) **) , , Způsob výpočtu podle ČSN příloha B (doba postřehu a reakce 1,5 s) Platí pro stoupání a klesání do 1 %. klesání stoupání 5 až 0 30 **) 0 **) 15 **) Poznámka: Na jednopruhových obousměrných silnicích se zajišťuje délka rozhledu pro zastavení, která je dvojnásobkem hodnot uvedených v tabulce. 11

12 6. Rozhled pro předjíždění Délka rozhledu na protijedoucí vozidlo při předjíždění se zajišťuje pouze na dvoupruhových obousměrných komunikacích, a to v co nejdelší části trasy, pokud je to ekonomicky únosné Základní délka rozhledu pro předjíždění D p se vypočte ze vzorce: 1,11vn( s) + 3vn( s) D p = v kde v n(s) návrhová/směrodatná rychlost [km/m] v uvažovaný rozdíl rychlosti vozidla předjíždějícího návrhovou/směrodatnou rychlostí a rychlosti předjížděného vozidla podle ČSN tabulky B.. Rozdíl mezi v n(s) a rychlostí předjížděného vozidla v n(s) (km/h) v (km/h) p 6.. Výsledná délka rozhledu pro předjíždění D zahrnuje i bezpečnostní odstup od vozidla v jízdním pruhu opačného směru a vypočte se ze vzorce: D p = D p + bv kde b v je bezpečnostní odstup předjíždějícího vozidla od vozidla v protisměru v m, rovný zaokrouhlení na nejbližší vyšší hodnotu 50 m. je uvedena v tabulce v ČSN Délka rozhledu D *) p pro předjíždění Návrhová/směrodatná rychlost v km/h Délka rozhledu v m Způsob výpočtu podle ČSN příloha B Možnosti (způsoby) zajištění rozhledu pro předjíždění: a) zvětšení zemních a demoličních prací b) rozšíření jízdního pásu o další jízdní pruhy, pak místo rozhledu pro předjíždění postačí zajistit délku rozhledu pro zastavení c) rozšíření komunikace o jeden jízdní pruh, který se přidělí střídavě pro ten jízdní směr, ve kterém nevyhovuje délka rozhledu pro předjíždění d) není-li možno rozhled stavebně zajistit, použije se omezující dopravní značení souvislá podélná dělící čára doplněná svislou značkou zákaz předjíždění; souvislý úsek bez rozhledu pro předjíždění nemá přesáhnout délku 500 m (výjimečně u rekonstrukcí 1000 m). 6.3 Délka rozhledu pro zastavení před železničním přejezdem Délku rozhledu pro zastavení před zabezpečeným a nezabezpečeným železničním přejezdem stanoví ČSN Železniční přejezdy a přechody. 6.4 Rozhledové poměry v křižovatkách a v místech sjezdů ze zajišťují podle ČSN Projektování křižovatek na silničních komunikacích. 1

13 6.5 ZAJIŠTĚNÍ ROZHLEDU PRO ZASTAVENÍ A PŘEDJÍŽDĚNÍ Polohy rozhledového paprsku pro zajištění rozhledu pro zastavení: Poloha oka řidiče (výška nad povrchem komunikace) h 1 = 1,00 m Poloha překážky (výška horní hrany nad povrchem komunikace) h = 0,00 až 0,35 m Návrhová/směrodatná rychlost v n(s) (km/h) Výška nejmenší viditelné překážky na vzdálenost Dz h (m) 0,35 *** ) 0,10 ** ) 0,00 * ) * ) Výška překážky 0,00 m představuje poruchu vozovky s nebezpečnou hloubkou (díra). ** ) Výška překážky 0,10 m představuje ležící předmět na vozovce (např. pneumatika). *** ) Výška překážky 0,35 m představuje nejnižší bod účinné svítící plochy zadních brzdových světel vozidla Polohy rozhledového paprsku pro zajištění rozhledu pro předjíždění: Poloha oka řidiče (výška nad povrchem komunikace) h 1 = 1,00 m Rozhled ve směrovém oblouku Rozhled pro zastavení nebo pro předjíždění se zajišťuje vždy pro prostý kružnicový oblouk. Přechodnicový oblouk se pro tyto účely nahrazuje kružnicovým obloukem o dvojnásobném poloměru. Potřebná rozhledová pole jsou vymezena obalovými křivkami tětiv určujících jízdních stop v délce D z nebo D p. Určující jízdní stopy se vynáší do osy toho jízdního pruhu, který je pro vymezení rozhledového pole rozhodující. V rozhledovém poli nesmí být žádná překážka v prostoru: - pro zastavení 0,30 m pod povrchem tělesa silnice (vadí i svodidlo) - pro předjíždění 0,90 m nad povrchem tělesa silnice (svodidlo nevadí) Rozhled se musí přezkoušet i z hlediska výškových poměrů (není vidět za horizont). 13

14 Rozhledové pole pro zastavení Zajištění rozhledu pro předjíždění Pokud není možno překážku odstranit (v tunelu, mezi svodidly apod.), musí se navrhnout takový poloměr oblouku, aby rozhledový paprsek ležel v prostoru vozovky. Nejmenší poloměr směrového oblouku zajišťující rozhled pro zastavení z hlediska půdorysného se vypočítá ze vztahu: R x D z(p) n x Dz( p) + nx Rx = 4 [m], kde nx minimální poloměr vztažený k příslušné určující jízdní stopě délka rozhledu pro zastavení (nebo předjíždění) [m] vzepětí úseče směrového oblouku o poloměru R x [m] 14

15 Zajištění rozhledového pole pro zastavení na dvoupruhové silnici se svodidlem Rozhled v zaoblení lomu podélného sklonu Vypuklé výškové oblouky (vrcholové) Nejmenší poloměr oblouku R v musí být v závislosti na rozhledovém paprsku takový, aby byl zajištěn: - na dvoupruhových komunikacích pokud možno rozhled pro předjíždění D p - na všech komunikacích vždy rozhled pro zastavení D z Dz( p) Nejmenší poloměr vypuklého oblouku se vypočte ze vztahu Rv = [m] ( h1 + h1 h + h ) kde h 1 výška oka řidiče (1,0 m) h pro zastavení výška nejmenší viditelné překážky (0,0 až 0,35 m) pro předjíždění úroveň vozidla v protisměru (1,0 m) Hodnoty nejmenších poloměrů jsou uvedeny v tabulkách v normách ČSN a ČSN Vyduté výškové oblouky (údolnicové) Nejmenší poloměr oblouku R u musí být takový, aby kužel světlometů osvětloval jízdní pás na délku rozhledu pro zastavení. Pro předjíždění se nejmenší poloměr neřeší, vozidlo v protisměru je vždy viditelné, protože taky svítí. Nejmenší poloměr vydutého oblouku se vypočte ze vztahu Ru = h s výška světlometu nad jízdním pásem, uvažuje se h = 0, 75 m s D ( h + D tgα ) s z z [m], kde α úhel mezi horním okrajovým paprskem světelného kužele světlometu a jeho osou, uvažuje se α = 1 Po dosazení se pak vzorec upraví do tvaru: R u z 100 D = , 5 D z [m] Hodnoty nejmenších poloměrů jsou uvedeny v tabulkách v normách ČSN a ČSN

Přednáška č. 8 OBRATIŠTĚ, VÝHYBNY, ODSTAVNÉ A PARKOVACÍ PLOCHY. 1. Podklady pro obratiště, výhybny, odstavné a parkovací plochy

Přednáška č. 8 OBRATIŠTĚ, VÝHYBNY, ODSTAVNÉ A PARKOVACÍ PLOCHY. 1. Podklady pro obratiště, výhybny, odstavné a parkovací plochy Přednáška č. 8 OBRATIŠTĚ, VÝHYBNY, ODSTAVNÉ A PARKOVACÍ PLOCHY 1. Podklady pro obratiště, výhybny, odstavné a parkovací plochy Řešení vychází ze zatřídění a orientačních rozměrů vozidel: skupina 1 2 3

Více

ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Michal Radimský Ústav pozemních komunikací ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Michal Radimský ÚVOD stezky nejstarší komunikace (spojení dvou míst). Dnes samostatné komunikace určené

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL 3 KŘIŽOVATKY SCHVÁLENO MD OPK Č.J. 18/2012-120-TN/1 ZE DNE 1. 3. 2012 S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2012 SE SOUČASNÝM

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0230 šablona III / 2 č. materiálu VY_32_INOVACE_399 Jméno autora : Ing. Stanislav Skalický Třída

Více

TP 133 ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ II. VYDÁNÍ MINISTERSTVO DOPRAVY

TP 133 ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ II. VYDÁNÍ MINISTERSTVO DOPRAVY TP 133 MINISTERSTVO DOPRAVY ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ II. VYDÁNÍ SCHVÁLENO MINISTERSTVEM DOPRAVY POD Č. J. 354/2005-120- STSP/1 S ÚČINNOSTÍ OD 15. 8. 2005 ISBN: 80-86502-25-2

Více

100 1500 1200 1000 875 750 675 600 550 500 - - 775 650 550 500 450 400 350 325 - -

100 1500 1200 1000 875 750 675 600 550 500 - - 775 650 550 500 450 400 350 325 - - Prostý kružnicový oblouk Prostý kružnicový oblouk se používá buď jako samostatné řešení změny směru osy nebo nám slouží jako součást směrové změny v kombinaci s přechodnicemi nebo složenými oblouky. Nejmenší

Více

ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TP 133 Ministerstvo dopravy odbor pozemních komunikací ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD ČR č.j. 538/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností

Více

Dopravní stavby. Studijní opora pro kombinované studium. Bakalářský studijní program. Ing. Ladislav Bartuška. 2013 České Budějovice

Dopravní stavby. Studijní opora pro kombinované studium. Bakalářský studijní program. Ing. Ladislav Bartuška. 2013 České Budějovice Dopravní stavby Studijní opora pro kombinované studium Bakalářský studijní program Ing. Ladislav Bartuška 2013 České Budějovice 1 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 6 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ČSN 73 6058 listopad 2011

Dopravní stavitelství Přednáška 6 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ČSN 73 6058 listopad 2011 Dopravní stavitelství Přednáška 6 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ČSN 73 6058 listopad 2011 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Jednotlivá

Více

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. Předmět a účel... 3 1.2. Platnost a závaznost použití... 3 2. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 3 3. ZÁKLADNÍ

Více

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE , PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO Ing. Petr BUDÍN Ing. Karel NEDVĚD Ing. Petr BUDÍN KRAJ: PLZEŇSKÝ OBEC: STŘÍBRO STAVEBNÍK: Správa a údržba

Více

Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor

Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor Městský úřad Příbor odbor investic a správy majetku náměstí Sigmunda Freuda 19 74258 Příbor Datum: 7. 10. 2014 Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor Vážená paní /vážený pane,

Více

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY Schváleno MD OPK č.j. 158/06-120-RS/1 ze dne 17. března 2006, s účinností od 1. května 2006 OBSAH 1. ÚVODNÍ ČÁST...5 2 NÁZVOSLOVÍ...6 3 CYKLISTICKÁ DOPRAVA...7

Více

Obj. prací č.9/2007 110/284/07 - Mo Ing. Medek /221197112 14.5.2007

Obj. prací č.9/2007 110/284/07 - Mo Ing. Medek /221197112 14.5.2007 ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Magistrát hl. m. Prahy odbor dopravy Jungmannova 29/35 110 00 Praha 1 VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA Obj. prací č.9/2007

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 2. SILNIČNÍ DOPRAVA. Učební text. Vladislav Křivda, Michal Richtář, Ivana Olivková

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 2. SILNIČNÍ DOPRAVA. Učební text. Vladislav Křivda, Michal Richtář, Ivana Olivková Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 2. SILNIČNÍ DOPRAVA Učební text Vladislav Křivda, Michal Richtář, Ivana Olivková Ostrava 2007 Recenze: Doc. Ing. Jaroslav Muller, CSc. Název: Autor: Vladislav

Více

Přednáška č. 1 ÚVOD DO PŘEDMĚTU DOPRAVNÍ CESTA. 1. Doprava a dopravní cesta

Přednáška č. 1 ÚVOD DO PŘEDMĚTU DOPRAVNÍ CESTA. 1. Doprava a dopravní cesta 1.1 Vymezení pojmů: Přednáška č. 1 ÚVOD DO PŘEDMĚTU DOPRAVNÍ CESTA 1. Doprava a dopravní cesta Obecně: Doprava = cílené přemísťování hmotného materiálu a informací v prostoru (z místa na místo.). Dopravní

Více

ČSN 73 6110 ZMĚNA Z1. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.080.10 Únor 2010. Projektování místních komunikací

ČSN 73 6110 ZMĚNA Z1. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.080.10 Únor 2010. Projektování místních komunikací ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.080.10 Únor 2010 Projektování místních komunikací ČSN 73 6110 ZMĚNA Z1 Amendment Amendement Änderung ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací z ledna 2006 se mění takto:

Více

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 MÚK Trojice Říjen 2009 Závěrečná zpráva Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 DHV CR, spol. s r.o. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. TP 85 MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OPK č.j. 535/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013 Nabytím účinnosti se ruší

Více

4.5.301 BUDOVY PRO BYDLENÍ A UBYTOVÁNÍ - ROZDĚLENÍ DO SKUPIN. Provedení budov pro bydlení a ubytování dle rozdělení do jednotlivých skupin.

4.5.301 BUDOVY PRO BYDLENÍ A UBYTOVÁNÍ - ROZDĚLENÍ DO SKUPIN. Provedení budov pro bydlení a ubytování dle rozdělení do jednotlivých skupin. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.5.301 BUDOVY PRO

Více

VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 INFORMATIVNÍ ZNAČKY PROVOZNÍ 4 INFORMATIVNÍ ZNAČKY SMĚROVÉ 7 INFORMATIVNÍ ZNAČKY JINÉ 8 DODATKOVÉ TABULKY 10

VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 INFORMATIVNÍ ZNAČKY PROVOZNÍ 4 INFORMATIVNÍ ZNAČKY SMĚROVÉ 7 INFORMATIVNÍ ZNAČKY JINÉ 8 DODATKOVÉ TABULKY 10 VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 DOPRAVNÍ ZNAČKY Doplněk elektronické publikace pro výuku dopravních značek s příslušnými právními předpisy, výkladovým komentářem a vyobrazeními; zahrnuje změny ve

Více

Přednáška č. 4 PŘÍSTUPY PRO PĚŠÍ

Přednáška č. 4 PŘÍSTUPY PRO PĚŠÍ Přednáška č. 4 PŘÍSTUPY PRO PĚŠÍ 1. Všeobecné požadavky, pojmy a definice Zastávky a stanice MHD musí mít vyřešenu návaznost na pěší trasy. Přechody pro chodce se umístí do vhodného místa umožňujícího

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ, FAKULTA STAVEBNÍ METODIKA PRO NAVRHOVÁNÍ TURBO-OKRUŽNÍCH KŘIŽOVATEK

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ, FAKULTA STAVEBNÍ METODIKA PRO NAVRHOVÁNÍ TURBO-OKRUŽNÍCH KŘIŽOVATEK VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ, FAKULTA STAVEBNÍ METODIKA PRO NAVRHOVÁNÍ TURBO-OKRUŽNÍCH KŘIŽOVATEK BRNO 2015 Metodika vznikla v rámci výzkumného projektu TA03030050 Moderní turbo-okružní křižovatky a

Více

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ Metodická část Brněnské komunikace a.s. Útvar dopravního inženýrství LISTOPAD 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Metodika pro řešené zón 30 v Brně Metodická část Objednatel materiálu:

Více

Vzdálenosti od hranice obvodu dráhy 1. dráhy celostátní, regionální 60 30

Vzdálenosti od hranice obvodu dráhy 1. dráhy celostátní, regionální 60 30 Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.5.101 OCHRANNÁ

Více

Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR. v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK)

Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR. v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK) Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK) Současný stav a související problémy Definice dálniční sítě? Soubor

Více

Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu

Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu Březen 2015 OBSAH Obsah... 2 1. Identifikační údaje... 3 2. Úvod... 4 3. Popis lokality... 5 4. Dopravně bezpečnostní

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE ZÁVĚR V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ. Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 ÚVOD INTENZITY DOPRAVY KAPACITNÍ POSOUZENÍ

TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE ZÁVĚR V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ. Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 ÚVOD INTENZITY DOPRAVY KAPACITNÍ POSOUZENÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 CÍL PŘEDNÁŠKY seznámit s aktuálními TP v oblasti dopravního inženýrství, použití TP v projektování, možnosti

Více

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů Líšeňská 33a 636 00 Brno BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II Prostředí sídelních útvarů - komunikace zde mají jiné funkce než v extravilánu Tel: 549 429

Více

104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ČÁST PRVNÍ

104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ČÁST PRVNÍ 104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích Změna: 300/1999 Sb. Změna: 355/2000 Sb. Změna: 355/2000 Sb. (část) Změna: 367/2001

Více

500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 1 část 1 - Pravidla provozu a jejich užití

500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 1 část 1 - Pravidla provozu a jejich užití 500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 1 101. Křižovatka je místo: + a) V němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují. b) Kde se dva jízdní pruhy sbíhají

Více

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 300/1999 Sb., vyhlášky č. 355/2000 Sb., vyhlášky č. 555/2002 Sb., vyhlášky č. 305/2005 Sb. a vyhlášky

Více

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce vedoucí projektant zodp. projektant Ing. Sedlák Ing. Sedlák vypracoval Hančík J. kontroloval investor: město Žďár nad Sázavou Akce Ing. Kotlán ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Pod Příkopem

Více

VÝPOČET HLUKU Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY MANUÁL 2011. Účelová publikace pro Ředitelství silnic a dálnic České republiky

VÝPOČET HLUKU Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY MANUÁL 2011. Účelová publikace pro Ředitelství silnic a dálnic České republiky Účelová publikace pro Ředitelství silnic a dálnic České republiky VÝPOČET HLUKU Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY MANUÁL 2011 RNDr. Miloš Liberko, ENVICONSULT Praha Ing. Libor Ládyš, EKOLA group, s.r.o., Praha Praha,

Více

ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (DRUHÉ VYDÁNÍ)

ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (DRUHÉ VYDÁNÍ) ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (DRUHÉ VYDÁNÍ) TP 65 MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ ČESKÉ REPUBLIKY Z Á S A D Y P R O D O P R A V N Í Z N A Č E N Í NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TECHNICKÉ

Více

SLEDOVÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ Z PLOVOUCÍHO VOZIDLA

SLEDOVÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ Z PLOVOUCÍHO VOZIDLA SLEDOVÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ Z PLOVOUCÍHO VOZIDLA Vladislav Křivda 1, Martin Blatoň 2 Anotace: Článek popisuje návrh dynamické metody sledování konfliktních situací z plovoucího vozidlo, která vychází

Více

Obsah : A1 - Průvodní technická zpráva. Akce : PROJEKT BEZPEČNĚ DO ŠKOLY. Stupeň : STUDIE. Ve Valašském Meziříčí 09/2014. A1 Průvodní zpráva Strana 1

Obsah : A1 - Průvodní technická zpráva. Akce : PROJEKT BEZPEČNĚ DO ŠKOLY. Stupeň : STUDIE. Ve Valašském Meziříčí 09/2014. A1 Průvodní zpráva Strana 1 Obsah : A1 - Průvodní technická zpráva Akce : PROJEKT BEZPEČNĚ DO ŠKOLY Stupeň : STUDIE Ve Valašském Meziříčí 09/2014 A1 Průvodní zpráva Strana 1 Obsah : 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 3 1A

Více

Místní komunikace Místní komunikace jsou součástí sítě pozemních komunikací. Z právního hlediska definuje místní komunikace zákon č. 13/1997 Sb. - Zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon). Podle

Více

Přednáška č. 5 SPODNÍ STAVBA POZEMNÍ KOMUNIKACE. 1. Zemní těleso pozemních komunikací

Přednáška č. 5 SPODNÍ STAVBA POZEMNÍ KOMUNIKACE. 1. Zemní těleso pozemních komunikací Přednáška č. 5 SPODNÍ STAVBA POZEMNÍ KOMUNIKACE je tvořeno jako: - násyp - zářez - odřez - kombinace násypu a zářezu 1. Zemní těleso pozemních komunikací Při založení násypu na stávajícím terénu se sklonem

Více

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 Č.j.: 175/2008/U Bílovice, dne 23.6.2008 Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Ing. Marcela Uherková

Více

PROGRAM RP53. Kreslení příčných řezů. Příručka uživatele. Revize 05. 05. 2014. Pragoprojekt a.s. 1986-2014

PROGRAM RP53. Kreslení příčných řezů. Příručka uživatele. Revize 05. 05. 2014. Pragoprojekt a.s. 1986-2014 ROADPAC 14 RP53 PROGRAM RP53 Příručka uživatele Revize 05. 05. 2014 Pragoprojekt a.s. 1986-2014 PRAGOPROJEKT a.s., 147 54 Praha 4, K Ryšánce 16 RP53 1. Úvod Program RP53 je součástí systému ROADPAC. Použije

Více

Obsah zákona o pozemních komunikacích 1.část - dálnice

Obsah zákona o pozemních komunikacích 1.část - dálnice Obsah zákona o pozemních komunikacích 1.část - dálnice Autor Datum vytvoření Září 2013 Ing. Erlebach Lumír Obory/ročník Předmět Střední vzdělávání s MZ / 3 ročník Technologie řízení dopravy Tematická oblast

Více

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 03/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka.

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 03/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. Stø D Dálnice Chyška Dálnice D úsek 4, EXIT 04 Větrný Jeníkov EXIT 2 350 Kosovy Úsek 4, EXIT 04 Vìtrný Jeníkov EXIT 2 infografika D-reko-u4-VJenikov--305 Petrovice I / 3 48 3 04 Vìtrný Jeníkov Havlíèkùv

Více

Pavel Dobeš, David Čermák, Jiří Švorc 20. června 2012. Modernizace dálnice D1

Pavel Dobeš, David Čermák, Jiří Švorc 20. června 2012. Modernizace dálnice D1 Pavel Dobeš, David Čermák, Jiří Švorc 20. června 2012 Modernizace dálnice D1 Základní informace Pavel Dobeš 20. června 2012 Základní informace Dálnice D1 jako spojnice Prahy, Brna a Ostravy je nejvytíženější

Více

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a)

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a) Informativní značky Podle 63 odst. 1 písm. e) zákona o silničním provozu svislé informativní dopravní značky poskytují účastníku provozu na pozemních komunikacích nutné informace, slouží k jeho orientaci

Více

Silnice R43 v trase Boskovickou brázdou. Stanovení intenzit dopravy v úseku Kuřim Troubsko. Slovákova 2 602 00 Brno. Brno, květen 2005 Souprava : 0

Silnice R43 v trase Boskovickou brázdou. Stanovení intenzit dopravy v úseku Kuřim Troubsko. Slovákova 2 602 00 Brno. Brno, květen 2005 Souprava : 0 Silnice R43 v trase Boskovickou brázdou Stanovení intenzit dopravy v úseku Kuřim Troubsko Zpracovatel : ADIAS s.r.o. Slovákova 2 602 00 Brno Brno, květen 2005 Souprava : 0 s.r.o., atelier dopravního inženýrství,

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. TP 142 Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací PARKOVACÍ ZAŘÍZENÍ parkovací sloupky, parkovací zábrany, parkovací závory, pollery TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD ČR č.j. 539/2013-120-STSP/1 ze

Více

Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011

Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011 Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011 v 2 se doplňuje písmeno mm), které zní: mm) kolonou vozidel se rozumí souvislý proud více vozidel, u kterého nelze předjíždět každé

Více

Povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích

Povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích Povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích Kdo je účastníkem provozu na pozemních komunikacích? Každý, kdo se přímým způsobem účastní provozu na pozemních komunikacích ( 2 písm. a) zákona č.

Více

Nadace Partnerství a její dopravní program

Nadace Partnerství a její dopravní program a její dopravní program Ing.Petr Šmíd / Tel./fax: 274 816 727 3 základní témata Posilování občanské společnosti - Škola pro udržitelný život - Vzdělávací programy Ochrana přírody - Strom života Udržitelný

Více

KOMUNIKACE PRO CYKLISTY V INTRAVILÁNU

KOMUNIKACE PRO CYKLISTY V INTRAVILÁNU KOMUNIKACE PRO CYKLISTY V INTRAVILÁNU Ing. Tomáš Petr www.petr-projekt.eu Strana 1/19 Obsah 1. Úvod... 3 2. Návrh cyklistických tras... 4 3. Způsoby vedení komunikace pro cyklisty... 5 3.1 Jednosměrná

Více

Průvodní zpráva ANALÝZA VARIANT KORIDORŮ RYCHLOSTNÍ SILNICE R11 OBSAH

Průvodní zpráva ANALÝZA VARIANT KORIDORŮ RYCHLOSTNÍ SILNICE R11 OBSAH OBSAH OBSAH...1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 1.1. STAVBA... 2 1.2. ZADAVATEL... 2 1.3. ZHOTOVITEL... 2 2. ZDŮVODNĚNÍ STUDIE...3 2.1. VZTAH K PROGRAMU ROZVOJE SÍTĚ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ... 3 2.2. ÚČEL STUDIE

Více

Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6

Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6 Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6 Rezidence AURUM Na pláni, Praha 5 - Smíchov STUDIE PROSLUNĚNÍ A DENNÍHO OSVĚTLENÍ Vypracovala: Ing. Daniela Bošová, Ph.D. Spolupráce:

Více

Informace o připravovaných. telematických aplikacích na dálnici D1

Informace o připravovaných. telematických aplikacích na dálnici D1 Informace o připravovaných telematických aplikacích na dálnici D1 Plánované telematické aplikace na dálnici D1 Plánované telematické aplikace na dálnici D1 neintrusivní dopravní detektory zařízení pro

Více

Školení pracovníků ČEZ DS

Školení pracovníků ČEZ DS Školení pracovníků ČEZ DS pro zkoušky podle Vyhlášky 50/78 Sb, Provedení elektrických venkovních a kabelových vedení z hlediska bezpečnosti Ing. Josef Hejčl - ČENES PNE 333301 el. venkovní vedení nad 1

Více

Obsah zákona o pozemních komunikací

Obsah zákona o pozemních komunikací Obsah zákona o pozemních komunikací ANOTACE 1. Obsah zákona o pozemních komunikacíh 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby květen 2013 4. Obor středního vzdělání odborné dopravní nástavbové studium

Více

c) řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před

c) řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před 11070001 Povinností přepravované osoby je: a) neohrožovat svým chováním bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, zejména neomezovat řidiče v bezpečném ovládání vozidla. b) pomáhat řidiči dle jeho

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II. Autor

Více

Typologie staveb II.

Typologie staveb II. Typologie staveb II. Přednášející: Ing.Renata Zdařilová Katedra městského inženýrství L.Podéště 1875, LP C 208 tel: 59 732 1937 e-mail: renata.zdarilova@vsb.cz www.fast.vsb.cz/zdarilova 222 068 Typologie

Více

DOPRAVNÍ ZNAČKY s komentářem

DOPRAVNÍ ZNAČKY s komentářem DOPRAVNÍ ZNAČKY s komentářem BESIP 2013 Výstražné dopravní značky Podle 63 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu svislé výstražné dopravní značky upozorňují na místa, kde účastníku provozu na pozemních

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě D. Dokumentace objektů Seznam příloh: Technická zpráva D.01. Situace 1:200

Více

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ

Více

SILNICE I/42 BRNO VMO TUNEL ČERVENÝ KOPEC (poznámka: studie není zveřejněna v celém rozsahu) Stavba: Silnice I/42 Brno VMO Tunel Červený kopec 1 Stupeň: Objednatel: Zhotovitel: Technická studie Ředitelství

Více

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa těleso nebudeme nahrazovat

Více

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d)

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d) Přestupek (zkráceně) Přestupek Body Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol, návykové látky) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové

Více

Legislativa a zimní pneumatiky

Legislativa a zimní pneumatiky Legislativa a zimní pneumatiky Zimní pneumatiky dle Evropské unie Na území Evropské unie je platná definice zimních pneumatik dle Směrnice rady 92/23/EHS přílohy II v článcích 2.2 a 3.1.5. 2.2 (Specifikace

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Lokalizace krizových míst město Český Brod. Lokalizace krizových míst. město Český Brod

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Lokalizace krizových míst město Český Brod. Lokalizace krizových míst. město Český Brod PRŮVODNÍ ZPRÁVA Lokalizace krizových míst město Český Brod 1 1. Křižovatka ulic Zborovská Krále Jiřího Jana Kouly Problém: Křižovatka U výkupu je příliš rozlehlá a nenutí svým stavebním uspořádáním řidiče

Více

Původně královské město Nový Bydžov, připomínané v historických pramenech již v roce 1305, bylo založeno na pravidelné geometrické osnově.

Původně královské město Nový Bydžov, připomínané v historických pramenech již v roce 1305, bylo založeno na pravidelné geometrické osnově. 1. ÚVODNÍ INFORMACE Město Nový Bydžov leží na severovýchodě České republiky, v Královéhradeckém kraji asi 90 km od hlavního města Prahy. Nachází se v rovinaté, popř. mírně zvlněné úrodné zemědělské oblasti

Více

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Silniční okruh kolem Prahy, Jihozápadní segment, úsek č. 512 D1 Jesenice Vestec Název objektu: SO 173 - Dopravní opatření během výstavby jiná

Více

skupina podskupina Charakteristika podskupiny Poznámka S1 Rekonstrukce silnic, modernizace silnic, odstranění bodových závad, protihluková S opatření

skupina podskupina Charakteristika podskupiny Poznámka S1 Rekonstrukce silnic, modernizace silnic, odstranění bodových závad, protihluková S opatření Příloha č. 1 / BK / 1 / 2012 skupina podskupina Charakteristika podskupiny Poznámka S1 Rekonstrukce silnic, modernizace silnic, odstranění bodových závad, protihluková S opatření Jedná se o: rekonstrukce

Více

Všeobecná ženijní podpora. T2/10 - Průzkum, navrhování, budování a opravy vojenských cest a mostů

Všeobecná ženijní podpora. T2/10 - Průzkum, navrhování, budování a opravy vojenských cest a mostů Všeobecná ženijní podpora T2/10 - Průzkum, navrhování, budování a opravy vojenských cest a mostů Cvičení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ BESIP V OBCÍCH

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ BESIP V OBCÍCH DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ BESIP V OBCÍCH DODRŽOVÁNÍ RYCHLOSTI BEZPEČNOST CHODCŮ BEZPEČNOST CYKLISTŮ HROMADNÁ DOPRAVA MÍSTA STYKU DVOU KOMUNIKACÍ 70% LEGENDA A POUŽITÉ ZKRATKY Jednotlivé typy opatření

Více

Alternativní odborná metoda dle části B bodu II. 2. Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury

Alternativní odborná metoda dle části B bodu II. 2. Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury Alternativní odborná metoda dle části B bodu II. 2. Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury Obecná metodika zjednodušené multikriteriální analýzy pro ekonomické

Více

Geodetické práce při výstavbě dálnice D3 z pohledu TDS

Geodetické práce při výstavbě dálnice D3 z pohledu TDS Geodetické práce při výstavbě dálnice D3 z pohledu TDS Pavel Mandík a kolektiv TDS D3 1 Abstract The view of the technical supervisor of the works on activities related to geodetic work which considers

Více

FAST VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA. Fakulta stavební. Pozemní komunikace návody do cvičení. Tomáš Seidler

FAST VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA. Fakulta stavební. Pozemní komunikace návody do cvičení. Tomáš Seidler FAST VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta stavební Pozemní komunikace návody do cvičení Tomáš Seidler 2013 OBSAH 1 ÚVOD...3 2 Vyhledání trasy v mapovém podkladu...4 2.1 Zhodnocení terénu...4 2.1.1

Více

Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10

Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10 Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10 Zpracovatel: Ing.arch.Milan Vojtěch Nerudova 77, Sezemice Prosinec 2011 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST: 1. VÝKRES ZÁKRESU DO KATASTRÁLNÍ MAPY, M 1:1000 2. HLAVNÍ

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ KRESLENÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ 3 PŘEVODY

Více

I/19 Žďár nad Sázavou - Mělkovice přeložka A. Průvodní zpráva

I/19 Žďár nad Sázavou - Mělkovice přeložka A. Průvodní zpráva Obsah zprávy: Str. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ. 2 3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ... 6 4. ČLENĚNÍ STAVBY.... 6 5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY. 7 6. PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ...

Více

Ševětín, Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse

Ševětín, Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse Příloha č. 3 opatření obecné povahy ÚP Ševětín Ševětín, okres České Budějovice Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse Zadavatel: Městys Ševětín, náměstí Šimona Lomnického 2, 373 63, Ševětín Zhotovitel:

Více

Ministerstvo dopravy odbor pozemních komunikací. Zvýrazňující optické prvky na pozemních komunikacích

Ministerstvo dopravy odbor pozemních komunikací. Zvýrazňující optické prvky na pozemních komunikacích TP 217 Ministerstvo dopravy odbor pozemních komunikací Zvýrazňující optické prvky na pozemních komunikacích Zvýrazňující sloupky, obrubníkové odrazky, vodicí trvale svítící knoflíky a zvýrazňující knoflíky

Více

Tematická mapa intenzit provozu motorových vozidel na pozemních komunikacích České republiky

Tematická mapa intenzit provozu motorových vozidel na pozemních komunikacích České republiky Tematická mapa intenzit provozu motorových vozidel na pozemních komunikacích červenec 12 Obsah SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 3 1. TEMATICKÁ MAPA INTENZIT PROVOZU MOTOROVÝCH VOZIDEL NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Více

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 04/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka.

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 04/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. Ruda II I/3924 D1 Dálnice Dálnice D1 úsek 21, EXIT 153 Lhotka EXIT 162 Velká Žïár nad Sázavou Osová Úsek 21, EXIT 153 Lhotka EXIT 162 Velká infografika D1-reko-u21-Lhotka-VBites-1305 Osová Bítýška Vlkov

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ odbor dopravy a silničního hospodářství Náměstí ČSA č.p. 18, 551 33 Jaroměř -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 Sp. zn.: 14/730/0004/HEUH/02/14 Č. j.: 5097-14-701 V Praze dne 6. 8. 2014 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Úřad pro civilní letectví jako

Více

STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE

STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE Ing. Marek Kawulok kontrola Ing. Veronika Siwková zpracovatel Červenec 2011 OBSAH STUDIE:

Více

Přednáška č. 11 NAVRHOVÁNÍ SYSTÉMU MHD

Přednáška č. 11 NAVRHOVÁNÍ SYSTÉMU MHD Přednáška č. 11 NAVRHOVÁNÍ SYSTÉMU MHD 1. Vztah dopravy a města Doprava je ovlivněna prostorovým uspořádáním města a současně sama toto město ovlivňuje. Je jedním z nejdůležitějších elementů v koncepci

Více

Věc: Odevzdání petice pro zachování přechodu přes ulici Údolní v Brně

Věc: Odevzdání petice pro zachování přechodu přes ulici Údolní v Brně Zastupitelstvo městské části Brno-Střed Brno Příloha: 86 listů petičních archů Vážení zastupitelé, v rámci rekonstrukce ulice Úvoz v létě 2014 byl zrušen jeden z přechodů na světelné křižovatce Úvoz -

Více

AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, 110 00 Praha 1 tel. 602 363 032 e mail: spicka@autoklub.cz, www.autoklub.cz

AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, 110 00 Praha 1 tel. 602 363 032 e mail: spicka@autoklub.cz, www.autoklub.cz AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, 110 00 Praha 1 tel. 602 363 032 e mail: spicka@autoklub.cz, www.autoklub.cz AUTOKLUB ČR TESTOVAL ZIMNÍ PNEUMATIKY RŮZNÝCH ROZMĚRŮ 15, 16, 17 VĚTŠÍ NEBO MENŠÍ KOLA?

Více

KŘIŽOVATKY V KM 3.7 DÁLNICE D1

KŘIŽOVATKY V KM 3.7 DÁLNICE D1 AKTUALIZACE DOPRAVNĚINŽENÝRSKÝCH PODKLADŮ PRO NÁVRH KŘIŽOVATKY V KM 3.7 DÁLNICE D1 Úkol č. 07 130 H 4 Ředitel ústavu: Ing. Ladislav Pivec Odpovědný projektant: Ing. Martin Tichý 1. náměstek ředitele: Zpracovatelé:

Více

N á v r h ZÁKON. ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

N á v r h ZÁKON. ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony N á v r h ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4

Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4 Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4 Program pracuje pod Windows 2000, spouští se příkazem Dynamika.exe resp. příslušnou ikonou na pracovní ploše a obsluhuje se pomocí dále popsaných

Více

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ČÁST PRVNÍ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ČÁST PRVNÍ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích Změna: 153/2003

Více

Přeprava nadlimitních zásilek Žádost o povolení

Přeprava nadlimitních zásilek Žádost o povolení Přeprava nadlimitních zásilek Žádost o povolení Autor Datum vytvoření Září 2013 Ing. Erlebach Lumír Obory/ročník Předmět Tematická oblast Klíčová slova Anotace Metodické pokyny Střední vzdělávání s MZ

Více

KONCEPCE ZVYŠOVÁNÍ RYCHLOSTÍ NA STÁVAJÍCÍCH TRATÍCH

KONCEPCE ZVYŠOVÁNÍ RYCHLOSTÍ NA STÁVAJÍCÍCH TRATÍCH KONCEPCE ZVYŠOVÁNÍ RYCHLOSTÍ NA STÁVAJÍCÍCH TRATÍCH Ing. Radek Trejtnar SŽDC, Ředitelství, Odbor traťového hospodářství, Praha 1. ÚVOD Traťová rychlost je jedním ze základních užitých parametrů tratí.

Více

Matematicko-fyzikální model vozidla

Matematicko-fyzikální model vozidla 20. února 2012 Obsah 1 2 Reprezentace trasy Řízení vozidla Motivace Motivace Simulátor se snaží přibĺıžit charakteristikám vozu Škoda Octavia Combi 2.0TDI Ověření funkce regulátoru EcoDrive Fyzikální základ

Více

Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova (podklad pro změnu územního plánu města Brna). obsah.

Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova (podklad pro změnu územního plánu města Brna). obsah. Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 5/13 ZMČ 5/13.8 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 23.06.2008 Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova

Více