Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 11. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 11. výzvy Operačního programu Životní prostředí"

Transkript

1 Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 11. výzvy Operačního programu Životní prostředí ZVEŘEJNĚNO DNE

2 Výběrová (hodnotící) kritéria v Operačním programu Životní prostředí lze obecně rozdělit do tří následujících skupin: technické s vahou 4 % na celkovém hodnocení, ekologické s vahou 4 % na celkovém hodnocení, ekonomické s vahou 2 % na celkovém hodnocení. Projekty realizované v rámci regionů strukturálně postižených, strukturálně slabých či regionů s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností dle usnesení vlády ČR č. /24 ze dne nebo projekty realizované v rámci Integrovaných plánů rozvoje měst dle usnesení vlády ČR č. 3/27 ze dne budou v souladu s výše uvedenými usneseními bonifikovány navíc % z celkových obdržených bodů. 1. EKONOMICKÁ KRITÉRIA HODNOCENÍ ŽADATELE Hodnocení ekonomické a úvěrové způsobilosti žadatele probíhá na základě podkladů definovaných ve Směrnici MŽP č. /2, příloha č.. Definice vlastních zdrojů žadatele je obsažena v Implementačním dokumentu, kapitola 9. Součástí výstupního protokolu Ekonomické vyhodnocení je komentář a počet bodů podle následujících limitů: Typ projektu Forma požadované podpory podle finančního plánu (tab. E) žádosti Kriterium - ukazatel/počet bodů Projekty generující příjem (finanční analýza nebo CBA u velkých projektů) Půjčka na VZ / kombinace dotace+půjčka Dotace na VZ Ostatní projekty Půjčka na VZ / kombinace dotace+půjčka Dotace na VZ 1. Vlastní zdroje ( VZ) Zajištěné vlastní zdroje a kompletní spolufinancování 2 14 Podmínečně zajištěné VZ a částečné spolufinancování 11 Nezajištěné VZ a spolufinancování - nelze podpořit - nelze podpořit - nelze podpořit - nelze podpořit 2. Úvěrová způsobilost (ÚZ) Pozitivní /1 X 6 X 6 Pozitivní /2 X 3 X 3 Negativní /3 X - nelze podpořit X - nelze podpořit 3. Dopad ekonomiky projektu (ÚŘP) do ekonomiky žadatele Dopad zcela pozitivní po celou dobu provozování 4 X X Dopad částečně negativní v období provozování, finančně pokryt z jiných aktivit žadatele 3 3 X X Dopad zcela negativní vyřadit v ÚŘP vyřadit v ÚŘP X X 2

3 4. Hodnocení "podniku v obtížích" dle Nařízení Komise (ES) č. /2 Podnik není v obtížích X X X X Podnik je v obtížích X X - nelze podpořit - nelze podpořit Hodnocení není relevantní X X X X. Celková ekonomická způsobilost žadatele (EZ) EZ vyhovující / EZ Vyhovující / nelze - nelze - nelze - nelze EZ Nevyhovující / 3 podpořit podpořit podpořit podpořit Limity bodového hodnocení jsou pro jednotlivá kriteria / ukazatele nastavena tak, aby bodové hodnocení celkové ekonomické způsobilosti žadatele mělo stejnou vypovídací schopnost a bylo srovnatelné bez ohledu na typ projektu a formu požadované podpory. Pokud se v kterémkoliv kritériu / ukazateli objeví nulová hodnota ( nelze podpořit), bude celková EZ Nevyhovující/3. 2. EKOLOGICKÁ A TECHNICKÁ KRITÉRIA HODNOCENÍ PROJEKTU Ekologická a technická kritéria se liší v závislosti na typu projektu. V následujících tabulkách jsou uvedena jednotlivá hodnotící kritéria pro oblasti podpory vyhlášené v rámci. výzvy OPŽP: PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ ENERGIE OBLAST PODPORY VÝSTAVBA NOVÝCH ZAŘÍZENÍ A REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ S CÍLEM ZVÝŠENÍ VYUŽÍVÁNÍ OZE PRO VÝROBU TEPLA, ELEKTŘINY A KOMBINOVANÉ VÝROBY TEPLA A ELEKTŘINY PODOBLAST PODPORY VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE ZDROJŮ TEPLA VYUŽÍVAJÍCÍCH OZE LOKÁLNÍ ZDROJE 1) Ekologická relevance projektu 1. Měrná finanční náročnost snížení emisí skleníkových plynů [tis. Kč/ t CO 2.rok] Indikátor - snížení emisí skleníkových plynů. Měrná finanční náročnost z celkových způsobilých investičních nákladů bez DPH vztažená k CO 2 pro daný typ opatření (Výsledné body v rámci kritéria budou ke konkrétní hodnotě přiřazeny dle lineární závislosti mezi krajními hodnotami). SOLÁR SOLÁR vakuový plochý trubkový TČ vzduch TČ vrty Biomasa 74, 11, 49,4 7,,6 4 6,6 13,2 67,7 4, 13, ,2,4 6, 131,1 21, , 17,6 4,3 7,4 2,9 2 3

4 124,4 19, 122,6 13,7 36, , 219, 14,9 2, 44, 2 149,6 239,2 9,2 236,2 2, ,2 29,4 177, 262, 6, , 279,6 19, 2, 67, 17,4 299, 214,1 3,1 7, 4 2, 32, 232,4 341,4 3,3 2) Technická úroveň projektu 1. Měrná finanční náročnost jednotky instalovaného výkonu [tis. Kč/kW] Indikátor - instalovaný výkon. Měrná finanční náročnost z celkových způsobilých investičních nákladů bez DPH vztažená na instalovanou kw v porovnání se standardní hodnotou pro daný typ opatření (Výsledné body v rámci kritéria budou ke konkrétní hodnotě přiřazeny dle lineární závislosti mezi krajními hodnotami). SOLÁR plochý SOLÁR vakuový trubkový TČ vzduch TČ vrty Biomasa 3, 3,3 17, 27,, 2 33,,7 1, 29, 7, 1 36,9 64, 2, 31,, 16 4, 69,3 21, 33, 12, 14 43,1 74,7 23, 3,, 12 46,2, 24, 37, 17, 49,2,3 26, 39, 2, 2,3 9,7 27, 41, 22, 6,4 96, 29, 43, 2, 4, 1,3 3, 4, 27, 2 61, 6,7 32, 47, 3, 2. Využití instalovaného výkonu [hod/rok] Indikátor - roční využití instalovaného výkonu. Roční využití v hodinách instalovaného výkonu OZE (Výsledné body v rámci kritéria budou ke konkrétní hodnotě přiřazeny dle lineární závislosti mezi krajními hodnotami). SOLÁR SOLÁR vakuový plochý trubkový TČ Biomasa

5 OBLAST PODPORY REALIZACE ÚSPOR ENERGIE A VYUŽITÍ ODPADNÍHO TEPLA U NEPODNIKATELSKÉ SFÉRY PODOBLAST PODPORY REALIZACE ÚSPOR ENERGIE 1) Ekologická relevance projektu 1. Měrná finanční náročnost snížení emisí skleníkových plynů [tis. Kč/ t CO2.rok] Indikátor - snížení emisí skleníkových plynů. Měrná finanční náročnost z celkových způsobilých investičních nákladů bez DPH vtažená k CO2 pro daný typ opatření (Výsledné body v rámci kritéria budou ke konkrétní hodnotě přiřazeny dle lineární závislosti mezi krajními hodnotami) , , , 2 2 7, , Měrná náročnost na úsporu energie [tis. Kč/GJ] Indikátor - Měrná náročnost na úsporu energie. Měrná finanční náročnost z celkových způsobilých investičních nákladů bez DPH na zateplení objektu a případně regulaci vztažená k úspoře energie (Výsledné body v rámci kritéria budou ke konkrétní hodnotě přiřazeny dle lineární závislosti mezi krajními hodnotami). 6 13, 7 12, 9 9 7, , , 2) Technická úroveň projektu 1. Měrná finanční náročnost zateplení budovy Indikátor - poměr váženého součtu finančních náročností jednotlivých prvků obálky projektu a standardních finančních náročností (obvodový plášť 14 Kč bez DPH, okna Kč bez DPH, střecha 127 Kč bez DPH) (Výsledné body v rámci kritéria budou ke konkrétní hodnotě přiřazeny dle lineární závislosti mezi krajními hodnotami).

6 7% 2 % 1 % 16 9% 14 9% 12 % 1% 12% 6 13% 4 14% 2 % 2. Úspora energie Indikátor - velikost úspory energie. Procentní podíl energie uspořené realizací projektu [(1-(spotřeba energie po realizaci / spotřeba energie před realizací))*] (Výsledné body v rámci kritéria budou ke konkrétní hodnotě přiřazeny dle lineární závislosti mezi krajními hodnotami). 6% % 9 % 4% 7 4% 6 3% 3% 4 2% 3 2% 2 % 1 % 3. Dosažený energetický standard budovy po rekonstrukci Indikátor velikost průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy Uem po rekonstrukci [W/(m2.K)] ve vztahu k požadované hodnotě této veličiny Uem,N,rq stanovené podle ČSN (Výsledné body v rámci kritéria budou ke konkrétní hodnotě přiřazeny dle lineární závislosti mezi krajními hodnotami).,*u em,n,rq,*u em,n,rq 9,6*U em,n,rq,6*u em,n,rq 7,7*U em,n,rq 6,7*U em,n,rq,*u em,n,rq 4,*U em,n,rq 3,9*U em,n,rq 2,9*U em,n,rq 1 1,*U em,n,rq OBLAST PODPORY REALIZACE ÚSPOR ENERGIE A VYUŽITÍ ODPADNÍHO TEPLA U NEPODNIKATELSKÉ SFÉRY PODOBLAST PODPORY VYUŽÍVÁNÍ ODPADNÍHO TEPLA 6

7 1) Ekologická relevance projektu 1. Měrná finanční náročnost snížení emisí skleníkových plynů [tis. Kč/ t CO2.rok] Indikátor - snížení emisí skleníkových plynů. Měrná finanční náročnost z celkových způsobilých investičních nákladů bez DPH vztažená k CO2 pro daný typ opatření (Výsledné body v rámci kritéria budou ke konkrétní hodnotě přiřazeny dle lineární závislosti mezi krajními hodnotami). OT z budov OT ze zimních stadiónů, 1, 2 6, 19,7 22, 7, 21,4 2, 23,1 17, 9, 24,, 26, 12, 11, 2,2 12, 29,9 7, 13, 31,6 14, 33,3 2,, 3, 2. Úspora energie [%] Indikátor - velikost úspory energie. Procentní podíl energie uspořené realizací projektu [(1-(spotřeba energie po realizaci / spotřeba energie před realizací))*] (Výsledné body v rámci kritéria budou ke konkrétní hodnotě přiřazeny dle lineární závislosti mezi krajními hodnotami). OT z budov OT ze zimních stadiónů 4, 7 36, 66 13, 33, ,, 26, , 7, 19, 46 6, 42 4, 12, 3 3, 34 1,, 3 2) Technická úroveň projektu 1. Měrná finanční náročnost jednotky instalovaného výkonu [tis. Kč/kW] Indikátor - instalovaný výkon. Měrná finanční náročnost z celkových způsobilých investičních nákladů bez DPH vztažená na instalovanou kw v porovnání se standardní hodnotou pro daný typ opatření (Výsledné body v rámci kritéria budou ke konkrétní hodnotě přiřazeny dle lineární závislosti mezi krajními hodnotami). OT z budov OT ze zimních stadiónů 6, 3, 3 7,2 31,6 27,4 33,2 24 9,6 34, 21, 36,4 1 12, 3, 13,2 39, ,4 41,2 9 7

8 ,6 42, 6 16, 44,4 3 1, 46, 2. Účinnost systému (topný faktor) Indikátor - účinnost systému s rekuperační jednotkou, respektive topný faktor TČ. (Výsledné body v rámci kritéria budou ke konkrétní hodnotě přiřazeny dle lineární závislosti mezi krajními hodnotami). OT z budov OT ze zimních stadiónů 7-4,1-4, ,6-4, 6, ,1-3, 3,3 6 3, SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK: EZ VZ OZE PEZ SOLÁR TČ OT ekonomická způsobilost vlastní zdroje obnovitelný zdroj energie primární energetické zdroje solární systém tepelné čerpadlo odpadní teplo PRIORITNÍ OSA 4 ZKVALITNĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ OBLAST PODPORY 4.1 ZKVALITNĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 1) Ekologická relevance projektu - váha 4 % Systémy odděleného sběru, sběrné dvory, překladiště, zařízení na třídění odp., integr. systémy nakládání s odpady 1. Indikátor - Plnění cílů nařízení vlády č. 197/23 Sb. o Plánu odpadového hospodářství (dále též "OPŽP") Projekt se podílí na plnění některého z cílů POH ČR, POH kraje nebo POH obce významně Projekt se podílí na plnění některého z cílů POH ČR, POH kraje nebo POH obce částečně 2. Indikátor - následné nakládání s odpady (převažující materiálový tok) Zajištěno k předání k materiálovému využití Zajištěno k předání k částečnému materiálovému využití a částečnému energetickému využití Zajištěno předání k energetickému využití Odstraněno ve spalovně (bez energetického využití) 2 Odstraněno -Odvoz na skládku 3. Indikátor - nakládání s odpady (druh odpadu) N, O pouze O

9 Zařízení na využívání odpadů (vyjma kompostáren) 1. Indikátor - typ nakládání s odpady dle hierarchie Zákona o odpadech (výstup z linek) Pouze materiálově využito (recyklací odpadu) Částečně materiálově a částečně energeticky využito Jen energeticky využito 2. Indikátor - procentuální vyjádření využití všech zpracovaných odpadů Využito 1- % odpadů Využito 61- % odpadů Využito - 6 % odpadů 3. Indikátor - Plnění cílů nařízení vlády č. 197/23 Sb. o Plánu odpadového hospodářství Projekt se podílí na plnění některého z cílů POH ČR, POH kraje nebo POH obce významně Projekt se podílí na plnění některého z cílů POH ČR, POH kraje nebo POH obce částečně Kompostárny a fermentační stanice 1. Indikátor - Zajištění využití vyrobeného kompostu (převažující využití) hnojení zemědělské půdy 2 zakládání a přihnojení městské zeleně apod. 2 rekultivace jiných území než skládek (podél komunikací apod.) při rekultivacích skládek nebo k energetickému využití 2. Indikátor - Plnění cílů nařízení vlády č. 197/23 Sb. o Plánu odpadového hospodářství Projekt se podílí na plnění některého z cílů POH ČR, POH kraje nebo POH obce významně Projekt se podílí na plnění některého z cílů POH ČR, POH kraje nebo POH obce částečně Zařízení na odstraňování odpadů (POPS) 1. Indikátor - priorita nakládání s POPS - koncentrace POPS ve zpracovaných odpadech Odpady s velmi vysokou koncentrací POPS (> mg/kg odpadů) 2 Odpady s vysokou a střední koncentrací POPS ( - mg/kg odpadů) Odpady s nízkou koncentrací POPS ( - mg/ kg odpadů) 2. Indikátor - Způsob nakládání s odpady s obsahem PCB Termické procesy Chemické procesy, fyzikálně-chemické procesy Biodegradační procesy Rekultivace starých skládek 1. Indikátor - míra rizika Střední 4 Mírná 2 Nulová Odstranění nepovolených skládek ve zvláštně chráněných územích 1. Indikátor - Zásah do krajinného rázu 9

10 Zasahuje do krajinného rázu 4 Výrazně nezasahuje do krajinného rázu 2 2) Technická kvalita projektu - váha 4 % Zařízení na využití a třídění odpadů včetně zařízení na odstraňování odpadů (POPS) 1. Indikátor - technická úroveň projektu Popis technických specifikací zařízení a postup realizace projektu je detailně a srozumitelně popsán, projekt je přehledný, obsahuje mapy, schémata a jsou uvedeny všechny požadované skutečnosti 2. Indikátor - měrné finanční náklady na pořízení zařízení (MFNz) - jedná se o náklady bez DPH na pořízení zařízení vzhledem ke kapacitě zařízení v Kč/t odpadu za rok) do 1 Kč/t za rok 2 od 1 1 do 4 Kč/t za rok 2 od 4 1 do Kč/t za rok od 1 do 12 Kč/t za rok od 12 1 do 16 Kč/t za rok od 16 1 do 2 Kč/t za rok nad 2 Kč/t za rok Kompostárny a fermentační stanice 1. Indikátor - technická úroveň projektu Rozsah technických prací a postup realizace projektu je detailně a srozumitelně popsán, projekt je přehledný, obsahuje všechny potřebné výkresy a jsou uvedeny všechny požadované skutečnosti 2. Indikátor - měrné finanční náklady na pořízení zařízení (MFNz) - jedná se o náklady bez DPH na pořízení zařízení vzhledem ke kapacitě zařízení v Kč/t odpadu za rok) do 4 Kč/t za rok 2 od 4 1 do 6 Kč/t za rok 2 od 6 1 do Kč/t za rok od 1 do Kč/t za rok od 1 do 14 Kč/t za rok nad 14 Kč/t za rok Sběrné dvory bez nákupu mobilní techniky (např.: svozová vozidla s nosičem kontejnerů apod.) 1. Indikátor - technická úroveň projektu Rozsah technických prací a postup realizace projektu je detailně a srozumitelně popsán, projekt je přehledný, obsahuje všechny potřebné výkresy a jsou uvedeny všechny požadované skutečnosti

11 2. Indikátor - měrné finanční náklady na výstavbu sběrného dvora (MFNsd) - náklady bez DPH na výstavbu sběrného dvora do 2 Kč/m2 od Kč/m2 13 od Kč/m2 od Kč/m2 7 od 1 - Kč/m2 3 od 1 14 Kč/m2 nad 14 Kč/m2 3. Indikátor - měrné finanční náklady na 1 obyvatele spádové oblasti - náklady bez DPH na výstavbu sběrného dvora v Kč na 1 obyvatele spádové oblasti - oblasti zahrnující trvale hlášené obyvatele s možností využívat sběrný dvůr do 7 Kč/obyvatele od 71-1 Kč/obyvatele od Kč/obyvatele 6 od Kč/obyvatele 4 od Kč/obyvatele 2 od Kč/obyvatele nad 2 Kč/obyvatele Sběrné dvory s mobilní technikou (např.: svozová vozidla s nosičem kontejnerů apod.) 1. Indikátor - technická úroveň projektu Rozsah technických prací a postup realizace projektu je detailně a srozumitelně popsán, projekt je přehledný, obsahuje všechny potřebné výkresy, jsou uvedeny všechny technické specifikace a požadované skutečnosti 2. Indikátor - měrné finanční náklady na výstavbu sběrného dvora (MFNsd) - náklady bez DPH na výstavbu sběrného dvora do 2 Kč/m2 od Kč/m2 od Kč/m2 6 od Kč/m2 4 od 1 - Kč/m2 2 od 1 14 Kč/m2 nad 14 Kč/m2 3. Indikátor - měrné finanční náklady na 1 obyvatele spádové oblasti - náklady bez DPH na výstavbu sběrného dvora v Kč na 1 obyvatele spádové oblasti - oblasti zahrnující trvale hlášené obyvatele s možností využívat sběrný dvůr do 7 Kč/obyvatele od 71-1 Kč/obyvatele od Kč/obyvatele 6 od Kč/obyvatele 4 od Kč/obyvatele 2 od Kč/obyvatele nad 2 Kč/obyvatele 11

12 4. Indikátor - náklady na pořízení mobilní techniky (např.: svozová vozidla s nosičem kontejnerů apod.) do 4 mil. Kč na 1 vozidlo od 4-6 mil. na 1 vozidlo 2 nad 6 mil. na 1 vozidlo Systém odděleného sběru bez nákupu mobilní techniky (např.: svozová vozidla s nosičem kontejnerů apod.) 1. Indikátor - technická úroveň projektu Rozsah technických prací a postup realizace projektu je detailně a srozumitelně popsán, projekt je přehledný, obsahuje potřebné výkresy, jsou uvedeny všechny technické specifikace a požadované skutečnosti 2. Indikátor - měrné finanční náklady bez DPH na 1 m3 pořizovaných sběrných nádob do 3 Kč/m3 od 3 1 do 6 Kč/m3 13 od 6 1 do 9 Kč/m3 od 9 1 do 12 Kč/m3 7 od 12 1 do Kč/m3 3 od 1 do 21 Kč/m3 nad 21 Kč/m3 3. Indikátor - měrné finanční náklady na 1 obyvatele spádové oblasti - náklady bez DPH na realizaci systému odděleného sběru v Kč na 1 obyvatele spádové oblasti - oblasti zahrnující trvale hlášené obyvatele s možností využívat systém odděleného sběru do Kč/obyvatele od 1-1 Kč/obyvatele od Kč/obyvatele 6 od Kč/obyvatele 4 od Kč/obyvatele 2 od Kč/obyvatele nad 3 Kč/obyvatele Systém odděleného sběru s nákupem mobilní techniky (např.: svozová vozidla s nosičem kontejnerů apod.) 1. Indikátor - technická úroveň projektu Rozsah technických prací a postup realizace projektu je detailně a srozumitelně popsán, projekt je přehledný, obsahuje potřebné výkresy, jsou uvedeny všechny technické specifikace a požadované skutečnosti 2. Indikátor - měrné finanční náklady bez DPH na 1 m3 pořizovaných sběrných nádob do 3 Kč/m3 od 3 1 do 6 Kč/m

13 od 6 1 do 9 Kč/m3 od 9 1 do 12 Kč/m3 7 od 12 1 do Kč/m3 3 od 1 do 21 Kč/m3 nad 21 Kč/m3 3. Indikátor - měrné finanční náklady na 1 obyvatele spádové oblasti - náklady bez DPH na realizaci systému odděleného sběru (bez nákladů na mobilní techniku) v Kč na 1 obyvatele spádové oblasti - oblasti zahrnující trvale hlášené obyvatele s možností využívat systém odděleného sběru do Kč/obyvatele od 1-1 Kč/obyvatele od Kč/obyvatele 6 od Kč/obyvatele 4 od Kč/obyvatele 2 od Kč/obyvatele nad 3 Kč/obyvatele 4. Indikátor - náklady na pořízení mobilní techniky (např.: svozová vozidla s nosičem kontejnerů apod.) do 4 mil. Kč na 1 vozidlo od 4-6 mil. na 1 vozidlo 2 nad 6 mil. na 1 vozidlo Zařízení na zpracování autovraků 1. Indikátor - technická úroveň projektu Rozsah technických prací a postup realizace projektu je detailně a srozumitelně popsán, projekt je přehledný, obsahuje potřebné výkresy, jsou uvedeny všechny technické specifikace a požadované skutečnosti 2. Indikátor - Měrné finanční náklady (jedná se o náklady bez DPH vynaložené na vybudování zařízení na 1 tunu zpracovaného odpadu za rok) do 3 t/rok 2 od 3 1 do 6 t/rok 2 od 6 1 do 9 t/rok od 9 1 do 12 t/rok od 12 1 do t/rok od 1 do 2 t/rok nad 2 t/rok Rekultivace starých skládek 1. Indikátor - technická úroveň projektu Rozsah technických prací a postup realizace projektu je detailně a srozumitelně popsán, projekt je přehledný, obsahuje mapy, schémata a jsou uvedeny všechny požadované skutečnosti 13

14 2. Indikátor - měrné finanční náklady na rekultivaci (MFNr) - jedná se o náklady bez DPH na rekultivaci v Kč na m2 rekultivované plochy do 2 Kč/m2 2 od 21-2 Kč/m2 2 od Kč/m2 od Kč/m2 od Kč/m2 od 4 1 Kč/m2 nad Kč/m2 Odstranění nepovolených skládek ve zvláštně chráněných územích 1. Indikátor - technická úroveň projektu Rozsah technických prací a postup realizace projektu je detailně a srozumitelně popsán, projekt je přehledný, obsahuje mapy, schémata a jsou uvedeny všechny požadované skutečnosti 2. Indikátor - měrné finanční náklady na odstranění nepovolených skládek (MFNr) - jedná se o náklady bez DPH na rekultivaci v Kč na m2 rekultivované plochy do 2 Kč/m2 2 od 21-2 Kč/m2 2 od Kč/m2 od Kč/m2 od Kč/m2 od 4 1 Kč/m2 nad Kč/m2 (vyřazení) (vyřazení) znamená vyřazovací kritérium, v odůvodnitelných případech dle charakteru projektu je možné vysoké měrné náklady obhájit a projekt doporučit ke schválení. OBLAST PODPORY 4.2 ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ 1) Ekologická relevance projektu - váha 4 % Inventarizace a kategorizace priorit starých ekologických zátěží na kontaminovaných místech 1. Indikátor - metodická správnost Odpovídá metodické praxi MŽP - navazuje na metodiky, evidenční a hodnotící 4 systémy schválené MŽP Neodpovídá metodické praxi MŽP - nenavazuje na metodiky, evidenční a hodnotící systémy schválené MŽP Zpracování Analýz rizik a Aktualizovaných analýz rizik u lokalit vybraných z materiálu Regionální seznamy priorit pro odstraňování starých ekologických zátěží aktualizace 22, MŽP, říjen 22 a jeho aktualizací z let 24 až Indikátor - kategorie priority 14

15 P3 a P4 - žádné informace o kontaminaci, popřípadě kontaminace je potvrzena jen orientačně - na lokalitu je nutno nahlížet jako na podezřelou; malý rozsah dat neumožňuje definitivní hodnocení a závěry, zatím nelze vyloučit nezbytnost realizace nápravného opatření - nutná analýza rizik a průzkumné práce P2 - kontaminace je potvrzena, nereprezentuje aktuální zdravotní riziko ani rozpor s legislativou či jinými zájmy chráněnými podle zvláštních předpisů, není však vyloučena možnost dalšího šíření kontaminace, nutný monitoring P1 - stávající kontaminace by znamenala vznik neakceptovatelného zdravotního rizika v případě změny funkčního využívání lokality či dotčeného okolí na více citlivé ve srovnání s využitím současným Lokalita není zahrnuta do seznamu priorit MŽP nebo je vyhodnocena s kódem priority N (N2, N1, N) 2 2. Indikátor - stupeň ohrožení pitné vody, ohrožení složek ŽP a zdraví lidí Kontaminace ohrožuje zdroj pitné vody pro hromadné zásobování obyvatelstva 2 Kontaminace může potencionálně ovlivnit zdroj pitné vody pro hromadné zásobování obyvatelstva, ohrožovat složky ŽP a lidské zdraví Kontaminace ohrožuje lokální zdroje pitné a užitkové vody, složky ŽP a lidské zdraví Kontaminace ohrožuje lokální zdroj pitné vody v místě, kde je zaveden vodovod Sanace vážně kontaminovaných lokalit 1. Indikátor - kategorie priority A3 - nutnost bezodkladného nápravného opatření - potvrzeno aktuální neakceptovatelné zdravotní riziko vyplývající z kontaminace lokality při jejím 2 současném způsobu využívání A2 - nutnost realizace nápravného opatření - překročení přípustných legislativních limitů nebo nemožnost využívání lokality v souladu s platným územním plánem nebo šíření kontaminace z lokality A1 - nápravné opatření žádoucí - kontaminace je potvrzena; nereprezentuje aktuální zdravotní riziko ani rozpor s legislativou, avšak jde o obecný nesoulad se zájmy ochrany životního prostředí nebo s jinými chráněnými zájmy Lokalita není zahrnuta do seznamu priorit MŽP nebo je vyhodnocena s kódem priority N (N2, N1, N) 2. Indikátor - řešení technologie sanačního zásahu Návrh sanace lokality předpokládá řešení, které nevyžaduje dlouhodobý provoz technologií a/nebo dlouhodobou kontrolu, údržbu a periodické rekonstrukce různých objektů a instalací. Tímto zásahem dojde k dekontaminaci zdrojových oblastí znečištění. Návrh sanace lokality předpokládá využití standardních sanačních technologií vzhledem k tomu, že využití inovativních technologií není efektivní Návrh sanace lokality předpokládá využití standardních sanačních technologií (přestože je účelné využít inovativní technologie) Sanace SEZ na území postižených těžbou vyhrazených nerostů 1. Indikátor - vyhodnocení priority A3 - nutnost bezodkladného nápravného opatření - potvrzeno aktuální neakceptovatelné zdravotní riziko vyplývající z kontaminace lokality při jejím 2 současném způsobu využívání A2 - nutnost realizace nápravného opatření - překročení přípustných legislativních limitů nebo nemožnost využívání lokality v souladu s platným územním plánem nebo šíření kontaminace z lokality

16 A1 - nápravné opatření žádoucí - kontaminace je potvrzena; nereprezentuje aktuální zdravotní riziko ani rozpor s legislativou, avšak jde o obecný nesoulad se zájmy ochrany životního prostředí nebo s jinými chráněnými zájmy Lokalita není zahrnuta do seznamu priorit MŽP nebo je vyhodnocena s kódem priority N (N2, N1, N) 2. Indikátor - řešení technologie sanačního zásahu Návrh sanace lokality předpokládá řešení, které nevyžaduje dlouhodobý provoz technologií a/nebo dlouhodobou kontrolu, údržbu a periodické rekonstrukce různých objektů a instalací. Tímto zásahem dojde k dekontaminaci zdrojových oblastí znečištění. Návrh sanace lokality předpokládá využití standardních sanačních technologií vzhledem k tomu, že využití inovativních technologií není efektivní Návrh sanace lokality předpokládá využití standardních sanačních technologií (přestože je účelné využít inovativní technologie) Celkem 2) Technická kvalita projektu - váha 4 % Inventarizace a kategorizace priorit starých ekologických zátěží na kontaminovaných místech 1. Indikátor - celostátní význam Systematicky pokrývá území ČR 2 Data získaná z dílčích oblastí jednotně zpracovává pro celou ČR Pokrývá pouze region, popř. dílčí oblast 2. Indikátor - náklady na 1 záznam do databáze včetně kategorizace priorit méně než,- Kč v rozmezí - 2,- Kč více než 2,- Kč Zpracování Analýz rizik a Aktualizovaných analýz rizik u lokalit vybraných z materiálu Regionální seznamy priorit pro odstraňování starých ekologických zátěží aktualizace 22, MŽP, říjen 22 a jeho aktualizací z let 24 až Indikátor - metodická správnost Odpovídá metodickým pokynům MŽP pro zpracování analýzy rizik a průzkum kontaminovaného území, poskytuje detailní informaci o daném území 2 Odpovídá metodickým pokynům MŽP pro zpracování analýzy rizik a průzkum kontaminovaného území, poskytuje orientační informaci o daném území 2. Indikátor - technická správnost Rozsah technických prací odpovídá kategorii B popř. A metodického pokynu MŽP pro průzkum kontaminovaného území, projekt průzkumu daného území využívá odůvodněný komplex metod (geofyzika, čerpací zkoušky, modely, pilotní testy, přirozená atenuace, nakládání s odpady) Rozsah technických prací odpovídá kategorii C metodického pokynu MŽP pro průzkum kontaminovaného území Rozsah technických prací odpovídá kategorii D metodického pokynu MŽP pro průzkum kontaminovaného území Sanace vážně kontaminovaných lokalit 1. Indikátor - úroveň žádosti 2 16

17 Rozsah technických prací a postup realizace sanace je detailně a srozumitelně popsán, žádost je přehledná, obsahuje mapy a schémata včetně podrobných informací o přírodních poměrech lokality, jsou uvedeny všechny požadované skutečnosti Předložená žádost je stručná, bez podrobných informací o daném území, neobsahuje přehledný Předložená žádost je stručná, bez podrobných informací, obsahuje věcné chyby 2 2. Indikátor - podíl využití odpadů Žádost navrhuje většinu vzniklých odpadů (více jak 7 %) využít podle 4 písm. L, zákona 1/21 Sb., o odpadech Využití podle 4 písm. L, zákona 1/21 Sb., o odpadech a skládkování odpadů vzniklých při sanaci je v rovnováze Většina odpadů (více jak 7%) je navrženo ke skládkování Sanace SEZ na území postižených těžbou vyhrazených nerostů 1. Indikátor - úroveň žádosti Rozsah technických prací a postup realizace sanace je detailně a srozumitelně popsán, žádost je přehledná, obsahuje mapy a schémata včetně podrobných informací o přírodních poměrech lokality, jsou uvedeny všechny požadované skutečnosti Předložená žádost je stručná, bez podrobných informací o daném území, neobsahuje přehledný Předložená žádost je stručná, bez podrobných informací, obsahuje věcné chyby 2. Indikátor - podíl využití odpadů Žádost navrhuje většinu vzniklých odpadů (více jak 7 %) využít podle 4 písm. L, zákona 1/21 Sb., o odpadech Využití podle 4 písm. L, zákona 1/21 Sb., o odpadech a skládkování odpadů vzniklých při sanaci je v rovnováze Většina odpadů (více jak 7%) je navrženo ke skládkování 2 Celkem 17

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 3

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 3 Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 3 ZVEŘEJNĚNO DNE 30. 1. 2015 Výběrová (hodnoticí) kritéria v Operačním programu

Více

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 7. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 7. výzvy Operačního programu Životní prostředí Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 7. výzvy Operačního programu Životní prostředí ZVEŘEJNĚNO DNE 8. 12. 2008 1 Výběrová (hodnotící) kritéria v Operačním programu Životní prostředí

Více

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 9. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 9. výzvy Operačního programu Životní prostředí Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 9. výzvy Operačního programu Životní prostředí ZVEŘEJNĚNO DNE 18. 3. 2009 Výběrová (hodnotící) kritéria v Operačním programu Životní prostředí

Více

5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR

5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Evropská unie Fond soudržnosti Pro vodu, vzduch a přírodu 5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

Dotační možnosti pro oblast odpadového hospodářství

Dotační možnosti pro oblast odpadového hospodářství Dotační možnosti pro oblast odpadového hospodářství Ing. Pavel Uhlíř Projektový manažer pro oblast životního prostředí RAVEN EU Advisory, a.s. Žďár nad Sázavou, 28.2.2008 RAVEN EU ADVISORY, A.S. Programové

Více

OPŽP - PRIORITNÍ OSA 4

OPŽP - PRIORITNÍ OSA 4 OPŽP - PRIORITNÍ OSA 4 přehled výzev Michaela Kváčová Oddělení III Odbor ochrany přírody a odpadů Prioritní osa 4 - oblasti podpory V rámci prioritní osy 4 jsou realizovány následující oblasti podpory:

Více

Řešení STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ, resp. z pohledu MŽP

Řešení STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ, resp. z pohledu MŽP Řešení STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ, resp. KONTAMINOVANÝCH MÍST, z pohledu MŽP Mgr. Ivana Vávrová Ministerstvo životního prostředí odbor ekologických škod ivana.vavrova@mzp.cz OBSAH Stará ekologická zátěž

Více

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020 B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 2 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více

ZKUŠENOSTI Z INVENTARIZACE KONTAMINOVANÝCH A POTENCIÁLNĚ KONTAMINOVANÝCH MÍST NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTRAVY

ZKUŠENOSTI Z INVENTARIZACE KONTAMINOVANÝCH A POTENCIÁLNĚ KONTAMINOVANÝCH MÍST NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTRAVY ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 19, Supplement (2011): 334 338 ISSN 1335-0285 ZKUŠENOSTI Z INVENTARIZACE KONTAMINOVANÝCH A POTENCIÁLNĚ KONTAMINOVANÝCH MÍST NA ÚZEMÍ MĚSTA

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP Miroslav Zmeškal Státní fond životního prostředí ČR Krajské pracoviště Zlín J.A.Bati 5520 Oblasti podpory Prioritní osa 2.1 Zlepšování kvality ovzduší

Více

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností B. Fyzické osoby I. Oblasti podpory Finanční podpora na výměnu

Více

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Energetická bezpečnost Prahy & Odpad jako energie Praha, 18. května 2015 OBSAH PREZENTACE Strategie EU

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 3 k č. j.: 3405/M/11, 55257/ENV/11 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení akce v Operačním programu

Více

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s.

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. 1 2000 Udržitelný scénář vývoje spotřeby energie spotřeba PEZ (PJ) 1800 1600 1400 1200 1000

Více

Stanovisko ČIŽP k žádostem o podporu z Operačního programu životní prostředí SFŽP

Stanovisko ČIŽP k žádostem o podporu z Operačního programu životní prostředí SFŽP Stanovisko ČIŽP k žádostem o podporu z Operačního programu životní prostředí SFŽP Úvod Státní fond životního prostředí vyhlásil 29.6.2007 Operační program životní prostředí, ze kterého bude poskytována

Více

OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP)

OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP) OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP) OP Životní prostředí nabízí v letech 2007-2013 z evropských fondů přes 5 miliard Euro. Svým objemem financí (18,4 %) se jedná o druhý největší český operační program. Žadatelem

Více

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR Ing. Kateřina Sobková Praha, 17.9.2013 Produkce odpadů 2008 2009 2010 2011 2012 * Celková produkce odpadů tis. t 30 782 32 267 31 811 30 672 31 007 Celková

Více

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Mgr. Martin Kubica náměstek úseku řízení OPŽP Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260

Více

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR OBSAH: 1. Programy podpory energetické efektivnosti 2007-2013, 2. Přínosy programu EKO-ENERGIE OPPI 2007-2013, 3. Přínosy prioritní osy 3 OPŽP

Více

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno Seminář Podpora a propagace oblasti podpory 4.2 odstraňování starých ekologických zátěţí OPŢP Operační program Ţivotní prostředí Ing. Jan Kříţ ředitel odboru fondů EU Ministerstvo ţivotního prostředí 17.

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

Staré ekologické zátěže

Staré ekologické zátěže KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 8 NÁZEV OPATŘENÍ Staré ekologické zátěže DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU Stará ekologická zátěž (environmentální, ekologická závada, kontaminované místo),

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Příloha č. 3 k č. j.: 3973/M/09,71656/ENV/09 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení v Operačním programu Životní

Více

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Plán odpadového hospodářství je strategický dokument kraje v oblasti odpadového hospodářství, který navrhuje, specifikuje a hodnotí nezbytné změny současné praxe

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů Jaromír MANHART Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny? 24.

Více

Zkušenosti z realizace částí integrovaného systému nakládání s odpady v Jihomoravském kraji se zaměřením na nakládání s SDO

Zkušenosti z realizace částí integrovaného systému nakládání s odpady v Jihomoravském kraji se zaměřením na nakládání s SDO Zkušenosti z realizace částí integrovaného systému nakládání s odpady v Jihomoravském kraji se zaměřením na nakládání s SDO Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. Ing. František Piliar, Mgr. Michal Hejč ECO Management,

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce STUDIE PROVEDITELNOSTI Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce BŘEZEN 2013 1 Identifikační údaje 1.1 Zadavatel Název organizace Obec Věžná Adresa Věžná 1 Statutární zástupce

Více

Výhled pro nakládání s BRO v ČR

Výhled pro nakládání s BRO v ČR Výhled pro nakládání s BRO v ČR Kamila Součková MŽP Odbor odpadů Nový zákon o odpadech Platná legislativa OH ČR Rozšířené teze rozvoje OH v ČR (schváleny vládou 25. srpna 2010) Věcné záměry zákon o odpadech

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY VELKÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH RNDr. Martin Bursík MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Hlavní cíle velké novely 1. Usnadnit občanům třídění odpadů 2. Ekonomicky zvýhodnit recyklaci před spalováním

Více

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO)

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) Programy ke zlepšení kvality ovzduší 2014 Součást Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Pro všechny zóny a aglomerace

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost

Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost Ondřej Pašek Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost 12.5.2015, Praha Udržitelná energetika ve slibech Programové prohlášení Vlády ČR 2013: Upravíme zákon o podporovaných zdrojích energie

Více

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Mgr. Alena Lehmannová ENVIC, občanské sdružení Spálené Poříčí, 17. února 2011 1 Síť ENVIC Síť environmentálních informačních

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka

Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka Model verze 17.2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz

Více

Nové kotlíkové dotace z OPŽP

Nové kotlíkové dotace z OPŽP Nové kotlíkové dotace z OPŽP Současný stav Emise z malých spalovacích zdrojů v domácnostech mají velký podíl na celkových emisích PM10 (cca 40%) a benzo(a)pyrenu (až 90 %) a velký dopad na kvalitu ovzduší.

Více

Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015

Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015 Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015 2. Výzva pro Rodinné domy 1. Výzva pro Bytové domy v Praze Základní schéma administrace Výhled

Více

Vzorový příklad pro Jádrový model - Zelená louka výstavba sběrného dvora

Vzorový příklad pro Jádrový model - Zelená louka výstavba sběrného dvora Vzorový příklad pro Jádrový model - Zelená louka výstavba sběrného dvora PŘÍLOHA 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce

Více

Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Program EKO-ENERGIE investiční podpora projektů OZE a úspor energie v období 2007-2013 Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha duben 2007 Projekty podpořené v období 04-06 Program eko-energie

Více

Výše podpor v rámci programů vyhlašovaných Státním fondem životního prostředí

Výše podpor v rámci programů vyhlašovaných Státním fondem životního prostředí ŘÍLOH Č. 5 Výše podpor v rámci programů vyhlašovaných Státním fondem životního prostředí. římé finanční podpory římá finanční podpora na realizaci opatření může podle typu subjektu dosáhnout maximální

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Město Litvínov Sídlo: Litvínov, Náměstí Míru

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU Dny malých obcí Praha, 10.3.2009 Vyškov, 12.3.2009 Jan Hanuš, KB EU Point, Komerční banka ÚVOD Závazek ČR vyrábět do roku 2010 celých 8% elektrické energie

Více

Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice

Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice 1. Úvod V současné době je na celém světě dlouhodobě zaznamenáván výrazný úbytek organické

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Účel: Adresa objektu: Studie obecná lokalita Číslo zakázky: 14021

Více

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OBSAH 1. Stávající podpora VO MPO EFEKT 2. Dotace v rámci OPŽP 2014 2020 2020 14. LEDNA 2014, ENERGETICKY ÚSPORNÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, PRAHA 22 MPO EFEKT 2014 Program

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ohlašování za rok 2009 specifické případy Otázky a odpovědi č. 4 Zařízení pro nakládání s odpady a ohlašování do IRZ Odbor integrované prevence a IRZ,

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Dotační program Zelená úsporám Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Rámec mezinárodních dohod a české legislativy - Kjótský protokol umožňuje zemím, které dosáhnou

Více

Separacja odpadu niepodzielna cześć integrowanego systemu obchodzenia sie z odpadami

Separacja odpadu niepodzielna cześć integrowanego systemu obchodzenia sie z odpadami Separacja odpadu niepodzielna cześć integrowanego systemu obchodzenia sie z odpadami Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace ING. TOMÁŠ REISIG Efektywne narzędzi dla kierowania systemem

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Mgr. Viktor Havlice Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10, 100 10 Ústředna: +420-267 121 111 Fax: ++420-2-6731-0308 Email: info@env.cz Obsah

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07

ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Krátké představení výzkumného úkolu a použité metody Rámcový popis opatření Ekonomika opatření

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání Jaromír MANHART Ministerstvo životního prostředí odbor odpadů Kabinet odpadů MŽP/ČSPŽP 29. 5. 2014 Praha Odpad

Více

Podpora využívání OZE a úspor energie

Podpora využívání OZE a úspor energie Podpora využívání OZE a úspor energie Seminář CEERES Praha, 22.listopadu 2005 Ing. Miroslav DOSTÁL Česká energetická agentura Obnovitelné zdroje Dosažení indikativního cíle 8% podílu výroby z OZE na hrubé

Více

Operační Program Životní prostředí

Operační Program Životní prostředí Operační Program Životní prostředí Informace o programu podpory PO 3 Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie Tento program je určen všem žadatelům z veřejného sektoru, kteří mají zájem využívat

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) MZP 0002071102 Ing. Věra Hudáková Vývoj řešení výzkumného

Více

Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád

Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád radní pro oblast životního prostředí Kraje Vysočina Historie ISNOV Historické důvody řešení ISNOV trvalé neplnění cílů Plánu odpadového hospodářství

Více

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013 Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013 Ing. Martin Laštůvka Ředitel odboru POZE Energetický regulační úřad Kde se nyní nacházíme? Podpora OZE je směřována do podpory výroby elektřiny Podpora

Více

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Nová zelená úsporám a zateplování - specifika Příklad možné realizace zateplení podkrovního RD Přehled základních technických požadavků v oblasti podpory

Více

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ Kategorie projektu: Enersol a praxe Jméno, příjmení žáka: Kateřina Čermáková

Více

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně Přílohy V Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory zajištění monitoringu vod účinné od 1. května 2010

Více

Studie pro energetické využití odpadů ve Zlínském kraji, Příloha Manažerský souhrn

Studie pro energetické využití odpadů ve Zlínském kraji, Příloha Manažerský souhrn Manažerský souhrn Nakládání s komunálním odpadem není v současné době ve Zlínském kraji nijak výrazně odlišné od situace v ostatních krajích České republiky. Výjimkou jsou kraj Liberecký a Jihomoravský

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné

Více

Žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí. Žádost o poskytnutí podpory

Žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí. Žádost o poskytnutí podpory Žádost o poskytnutí podpory z Žádost o poskytnutí podpory Operační program Životní prostředí, výzva č. 60. výzva OPŽP Název projektu Žadatel Identifikační číslo projektu 28283060 Kraj realizace Vysočina

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00 Tabulka č.4.1.1. - Celková produkce odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Kategorie Produkce Změna produkce * odhad pro 2851 obyvatel Měrná produkce v roce

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník

Více

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014 STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, ochrana životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Blok předmětů

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY Tereza Šulcová tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz Směrnice o energetické náročnosti budov 2010/31/EU Směrnice ze dne 19.května 2010 o energetické

Více

Závěrečná monitorovací zpráva

Závěrečná monitorovací zpráva Závěrečná monitorovací zpráva Žadatel: Název projektu: Název prioritní osy: Kraj Vysočina Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.b 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie (FS) Akceptační

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Možnosti financování projektů z Operačního programu Životní prostředí

Možnosti financování projektů z Operačního programu Životní prostředí Možnosti financování projektů z Operačního programu Životní prostředí Současný stav OPŽP Programový dokument na roky 2007 2013 Implementační dokument Členění na prioritní osy Proběhla 1. výzva pro podání

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 1. RODINNÉ DOMY Oblast podpory A: SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STÁVAJÍCÍCH RODINNÝCH DOMŮ Oblast podpory B: VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMŮ S VELMI NÍZKOU ENERGETICKOU NÁROČNOSTÍ Oblast

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

Seminář k posílení spolupráce při implementaci mnohostranných environmentálních smluv zaměřených na chemické látky a odpady

Seminář k posílení spolupráce při implementaci mnohostranných environmentálních smluv zaměřených na chemické látky a odpady Seminář k posílení spolupráce při implementaci mnohostranných environmentálních smluv zaměřených na chemické látky a odpady PLNĚNÍ NAŘÍZENÍ č. 850/2004 o POPs ve vztahu k odpadům Jaromír MANHART odbor

Více

Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s.

Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s. Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s. 1 Obsah Energetický management Obecné informace a principy Energetické plánování Příklady z praxe Indikátory udržitelné energetiky Sledování

Více

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. OKRUH II LEGISLATIVA Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. LEGISLATIVA nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Biologicky rozložitelný odpad - pojmy

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

1. Etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst

1. Etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst 1. Etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst Jan Gruntorád Odbor ekologických škod MŽP Jednotná evidence proč je potřeba? Potřeba centrálního zdroje dat, pořízených jednotným způsobem - dle stavebního

Více

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech A. Úspory energie na vytápění A.1 Celkové zateplení PŘÍLOHA Č. I/2 Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech V této oblasti jsou podporována opatření (mj. zateplení obvodových případně vnitřních

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL MHD MĚSTA CHOMUTOVA

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL MHD MĚSTA CHOMUTOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL MHD MĚSTA CHOMUTOVA Červen 2013 O B S A H M A N A Ž E R S K É S H R N U T Í... 3 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 2 INFORMACE

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

EKOR, s.r.o. Řešení pro Vaše odpady

EKOR, s.r.o. Řešení pro Vaše odpady Řešení pro Vaše odpady ODLOUČEN ENÍ HODNOTNÝCH SUROVIN zařízen zení pro látkovl tková využit ití aneb: CO DĚLÁME D S KOMUNÁLN LNÍM M ODPADEM NA JIŽNÍ MORAVĚ ZÁKLADNÍ ÚDAJE místo podnikání ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Připomínky k materiálům Ministerstva průmyslu a obchodu ČR pro jednání Monitorovacího výboru OP PIK

Připomínky k materiálům Ministerstva průmyslu a obchodu ČR pro jednání Monitorovacího výboru OP PIK Připomínky k materiálům Ministerstva průmyslu a obchodu ČR pro jednání Monitorovacího výboru OP PIK Svaz průmyslu a dopravy ČR uplatňuje následující připomínky k Výběrovým kritériím a rovněž předkládá

Více

Nakládání s BRO ve svozové oblasti RESPONO, a.s. Ing. Pavel Horáček Ing. Petra PřikrylovP. ikrylová

Nakládání s BRO ve svozové oblasti RESPONO, a.s. Ing. Pavel Horáček Ing. Petra PřikrylovP. ikrylová Nakládání s BRO ve svozové oblasti RESPONO, a.s. Ing. Pavel Horáček Ing. Petra PřikrylovP ikrylová Základní informace Ředitelství RESPONO, a.s. RESPONO, a.s. založena v roce 1993 OKÚ Vyškov, bez zahraniční

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více