}w!"#$%&'()+,-./012345

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "}w!"#$%&'()+,-./012345

Transkript

1 }w!"#$%&'()+,-./012345<ya MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Analýza a návrh webových stránek obce BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Marek Weiss Brno, jaro 2010

2 Prohlášení Prohlašuji, že tato bakalářská práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval samostatně. Všechny zdroje, prameny a literaturu, které jsem při vypracování používal nebo z nich čerpal, v práci řádně cituji s uvedením úplného odkazu na příslušný zdroj. Marek Weiss Vedoucí práce: prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. ii

3 Shrnutí Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou moderních internetových stránek. Čtenář se seznámí s legislativními požadavky města Šenov na webové stránky. V práci je popsána analýza, návrh a implementace webových stránek tohoto města včetně vysvětlení dodržených standardů a použitých technologií. iii

4 Klíčová slova město, legislativa, webové stránky, přístupnost, Web 2.0, informační systém veřejné správy iv

5 Obsah 1 Úvod Analýza legislativních požadavků Veřejná správa Zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Zákon 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy Přístupnost Přístupnost a použitelnost webových stránek Hendikepovaní uživatelé Web Content Accessibility Guidelines Manifest Dogma W Pravidla přístupnosti webových stránek státní správy Web Analýza a návrh webových stránek Šenova Soutěž Zlatý erb Propozice soutěže Analýza webových stránek vítězů soutěže Současné webové stránky města Šenov Analýza požadavků města Požadavky na uživatelskou část Požadavky na administrační část Implementace Systém pro správu obsahu Použité technologie Struktura a funkce stránek Rozvržení prvků a vzhled Šablona a moduly systému Obsah webových stránek Testování Závěr Literatura Přílohy v

6 1 Úvod V dnešní době si už jen málokdo dovede představit svůj život bez internetu. Otevírá nám nové možnosti přístupu k informacím, usnadňuje komunikaci a umožňuje zefektivnit každodenní činnosti. Není proto divu, že také obce a města provozují své webové stránky. Jejich prostřednictvím mohou široké veřejnosti snadno zpřístupnit informace o historii či aktuálním dění v dané obci. Úroveň zpracování a obsahu internetové prezentace se může do značné míry lišit v závislosti na požadavcích dané obce, použitých technologiích, údržbě obsahové části a přizpůsobování webových stránek aktuálním trendům ve vývoji internetových aplikací. V této souvislosti je v České republice pořádána soutěž Zlatý erb [2], která každoročně oceňuje nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí. Cílem soutěže je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy v oblasti internetu a přispět tak k rozvoji kvality života ve městech a obcích. Na rozdíl od většiny internetových stránek je při tvorbě webových stránek obce potřeba dodržet řadu legislativních podmínek. Kromě povinnosti zveřejňování některých údajů o činnosti správních orgánů obce je potřeba splnit pravidla přístupnosti pro hendikepované uživatele. V práci shrnuji, které údaje jsou obce povinny zveřejňovat na webových stránkách a jaké požadavky jsou kladeny na přístupnost těchto údajů. Kromě předpisů daných zákonem [11, 12] popisuji i další obecně uznávaná pravidla pro tvorbu přístupných webových stránek [1, 3]. Získané poznatky jsou aplikovány při tvorbě oficiálního internetového portálu města Šenov. Při analýze a návrhu vycházím z dosavadních webových stránek města. Ty sice obsahují povinně zveřejňované údaje, ale nesplňují kritéria přístupnosti a neodpovídají současným normám vývoje webových aplikací. Na rozdíl od stávajícího systému je při návrhu nových stránek počítáno s administračním rozhraním pro snadnou editaci obsahu bez nutnosti zásahu do zdrojového kódu. Struktura současných webových stránek je rozšířena o další sekce, například aktuality, důležité informace nebo fotogalerie. Pro implementaci jsem se rozhodl využít systém pro správu obsahu neboli Content Management Systems [2] (dále jen CMS). Z volně dostupných CMS jsem na základě vytvořeného návrhu zvolil systém Wordpress [9]. Tento systém je naprogramován v jazyce PHP a využívá databázi MySQL. Do jádra systému jsem přidal funkce pro správu úřední desky, usnesení, vyhlášek a nařízení. V administraci systému je pak vytvořena struktura menu, kategorií a stránek. Grafický návrh je implementován pomocí kaskádových stylů a využívá symbolů a fotografií města. Hlavní stránku jsem doplnil o interaktivní panel k procházení aktualit, který využívá Javascriptovou knihovnu jquery [4]. Tato knihovna rovněž zpracovává veškeré odkazy na obrázky. Všechny texty a fotografie jsou dle pravidel dostupné i při vypnutém Javascriptu. Webový portál byl navržen a implementován tak, aby jeho návštěvníci mohli snadno a rychle nalézt požadované informace. V původních internetových strán- 1

7 1. ÚVOD kách se veškerý obsah aktualizoval editací zdrojového kódu na serveru. Pro zaměstnance města byly tedy jakékoliv změny obsahu časově velmi náročné. Úpravy často vyžadovaly spolupráci s externím programátorem. Zavedením administračního rozhraní se usnadnila správa publikovaného obsahu a zaměstnanci mají možnost provádět i náročnější změny. Například mohou zasahovat do struktury stránek, měnit názvy sekcí nebo provádět úpravy ve fotogalerii. Stránky mají některé rysy Webu 2.0, splňují požadavky přístupnosti a byly otestovány na validitu zdrojového kódu. V kapitole 2 se věnuji analýze legislativních požadavků kladených na internetové stránky měst a obcí. S tím souvisí i přístupnost, která je popsána v navazující části. V kapitole 4 vysvětluji pojem Web 2.0 a které jeho prvky je možno použít na stránkách. Následuje praktická část vývoje webových stránek města. V kapitole 5 je provedena analýza a návrh, v kapitole 6 popis implementace a struktury vytvořeného portálu. Na konci shrnuji výsledek práce, rozdíly oproti původnímu webu a přínos pro město Šenov. 2

8 2 Analýza legislativních požadavků Subjekty veřejné správy mají ze zákona povinnost zveřejňovat informace o své činnosti prostřednictvím webových stránek. V této kapitole vysvětluji základní pojmy týkající se této oblasti a shrnuji legislativní požadavky kladené na formu i obsah internetových stránek obcí. 2.1 Veřejná správa Veřejnou správou označujeme instituce vykonávající správní činnosti související s poskytováním veřejných služeb. Veřejná správa se dělí na státní správu a samosprávu. Povinnost zveřejňovat informace o činnosti orgánů veřejné správy je dána již v Listině základních práv a svobod. Konkrétně článek 17, odstavec 5 říká: Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon. Obce a města řadíme mezi orgány územní samosprávy a mají tedy povinnost poskytovat informace o své činnosti. 2.2 Zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Zákon 106/1999 Sb. [11] detailně popisuje podmínky a způsob poskytování informací o činnosti orgánů veřejné správy. Zaměřuji se pouze na části zákona související s požadavky na webové stránky. Nejdříve ocituji vymezení oblasti působnosti zákona: 2 Povinnost poskytovat informace (1) Povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce. Mezi subjekty, na které se vztahuje tento zákon, tedy patří i obce a města. Pro porozumění předchozí citace uvádím definici pojmu informace a její zveřejnění: 3 Základní pojmy (1) Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. 3

9 2. ANALÝZA LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ (5) Zveřejněnou informací pro účel tohoto zákona je taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána, zejména vydaná tiskem nebo na jiném nosiči dat umožňujícím zápis a uchování informace, vystavená na úřední desce, s možností dálkového přístupu nebo umístěná v knihovně poskytující veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona. Z definice zveřejněné informace je důležitá část o možnosti dálkového přístupu neboli přístupu neomezeného okruhu žadatelů pomocí sítě nebo služby elektronických komunikací (webových stránek). Jelikož žadatelem může být jakákoliv fyzická nebo právnická osoba žádající o informaci, je potřeba zajistit, aby informace byly přístupné i hendikepovaným uživatelům. Povinné subjekty poskytují informace zveřejněním nebo na základě žádosti. Ovšem na poskytované informace jsou kladena určitá omezení: 4 Poskytování informací (2) Informace poskytovaná zveřejněním se poskytuje ve všech formátech a jazycích, ve kterých byla vytvořena. Pokud je taková informace zveřejněna v elektronické podobě, musí být zveřejněna i ve formátu, jehož specifikace je volně dostupná a použití uživatelem není omezováno. To znamená, že informace zveřejněné na webových stránkách musí být vytvořeny v takovém formátu, který zajistí přístupnost v jakémkoliv prohlížeči. Takovým formátem je například HTML 1. Informace poskytované na internetových stránkách ve formě stahovatelných příloh musí být také uloženy ve vhodném formátu, jakým je například PDF 2. V pátém paragrafu zákona jsou předepsány informace, které musí povinné subjekty zveřejňovat. Jsou to informace o důvodu a způsobu založení subjektu, popis organizační struktury, právní předpisy vydané v rámci působnosti subjektu a další. Subjekty jsou povinny tyto informace zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup, čehož lze dosáhnout vystavením na internetových stránkách. Aby zveřejňované informace měly jednotnou formu, byla vydána vyhláška č. 442/2006 Sb., která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a osnovu popisu postupů, které subjekt dodržuje při vyřizování žádostí, návrhů apod. Při tvorbě webových stránek obce je nutno předepsanou strukturu přesně dodržet včetně pořadí a označení uvedeného ve vyhlášce. Plné znění vyhlášky lze nalézt v příloze C. 2.3 Zákon 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy Tento zákon stanovuje práva a povinnosti související s informačními systémy veřejné správy. Zákon se tedy vztahuje i na informační systémy měst a obcí. Informační systém zahrnuje nástroje a data umožňující výkon informačních činností: 1. Hyper Text Markup Language 2. Portable Document Format Přenosný formát dokumentů 4

10 2. ANALÝZA LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ získávání a poskytování informací, které mohou být reprezentovány ve formě dat, manipulace s těmito daty, jejich zpřístupňování apod. Informační činnosti provádějí správci, provozovatelé a uživatelé informačních systémů. Dodržování podmínek stanovených zákonem o informačních systémech veřejné správy kontroluje Ministerstvo vnitra, v případě nedostatků navrhuje příslušnému orgánu opatření k jejich nápravě. Zákon byl později novelizován a upraven zákonem 81/20006 Sb. Podle nové verze zákona jsou orgány veřejné správy povinny zveřejňovat informace na webových stránkách takovým způsobem, aby byly přístupné i osobám se zdravotním postižením: 5 Orgány veřejné správy (2) f) Orgány veřejné správy jsou v rámci informačních systémů veřejné správy povinny postupovat při uveřejňování informací způsobem umožňujícím dálkový přístup tak, aby byly informace související s výkonem veřejné správy uveřejňovány ve formě, která umožňuje, aby se s těmito informacemi v nezbytném rozsahu mohly seznámit i osoby se zdravotním postižením. Formu uveřejnění informací stanoví prováděcí právní předpis. Formu uveřejňování informací s dálkovým přístupem stanovuje orgánům veřejné správy Ministerstvo vnitra ČR ve vyhlášce č. 64/2008 Sb. (vyhláška o přístupnosti). Nalezneme v ní jednotlivá pravidla, jejichž prostřednictvím je definována forma zveřejňovaných informací o činnosti daného orgánu. Vyhláška vytváří předpoklady pro to, aby hendikepovaní uživatelé nebyli diskriminováni při získávání informací z webových stránek orgánů veřejné správy. Tím se snaží vytvořit osobám se zdravotním postižením stejné podmínky, jako mají ostatní uživatelé. Plné znění vyhlášky je uvedeno v příloze B. K vyhlášce o přístupnosti byl vydán i Metodický pokyn, který má pomoci tvůrcům a správcům webových stránek dodržet stanovená pravidla. Vyhlášce i metodickému pokynu se věnuji více v kapitole 3 o přístupnosti webových stránek. 5

11 3 Přístupnost Pojem přístupnost obecně znamená bezbariérovost. V oblasti internetu se jedná o vlastnost, která umožňuje plnohodnotné používání webových stránek všem uživatelům bez ohledu na jejich znalosti, dovednosti či používané technické vybavení. V této kapitole popisuji pojmy přístupnost a použitelnost v oblasti webu, specifikuji skupiny hendikepovaných uživatelů a shrnuji důležité metodiky tvorby přístupného webu. Pravidla přístupnosti budou později zohledněna při návrhu a implementaci internetových stránek. 3.1 Přístupnost a použitelnost webových stránek Použitelnost webových stránek vyjadřuje, jak snadno se uživatelé na stránkách orientují, jak rychle naleznou požadované informace a jakým dojmem na ně stránky působí. Při dosažení dobré použitelnosti se uživatel na webových stránkách rychle zorientuje, pohybuje se intuitivně a snadno nalezne potřebné informace. V opačném případě uživatel stránku často rychle opouští z důvodu nepřehlednosti, případně musí vyvinout velké úsilí, aby se na stránkách zorientoval. Použitelná webová prezentace zvyšuje spokojenost a návratnost uživatelů a tím se stránky stávají úspěšnými. Pod pojmem přístupnost chápeme stav, kdy daná věc neklade svým uživatelům žádné překážky při používání. Můžeme říci, že přístupnost spadá pod výše jmenovanou použitelnost. Přístupné webové stránky umožňují uživatelům dostat se ke všem informacím a využít všech obsahově významných funkcí, které web nabízí. To vše s vynaložením přiměřeného úsilí. Webové stránky mohou být navštěvovány širokým spektrem uživatelů s různorodými potřebami na dostupnost informací a funkcí na webu. Mohou to být například lidé se zdravotním postižením, s různými druhy prohlížečů a zařízení. K dodržení přístupnosti webové prezentace je potřeba zajistit, aby je mohli lidé bez problémů využívat vzhledem ke svým potřebám. Pokud nenaplníme potřeby některé skupiny uživatelů, znevýhodňujeme je vzhledem k ostatním a hovoříme o nich jako o hendikepovaných. Znevýhodněný uživatel webových stránek tak může být i člověk, který v běžném životě žádný hendikep nemá. Mohlo by se zdát, že přístupnost ovlivní jen malou skupinu uživatelů webových stránek, a je to tedy zbytečná práce navíc. Jak jsem už zmínil v první kapitole, dodržení pravidel přístupnosti je v případě webových stránek orgánů veřejné správy dáno ze zákona. Ale důvodů, proč mít web přístupný, existuje více. Přístupné webové stránky usnadňují vyhledávacím robotům procházení a indexování obsahu. Webové stránky se tak mohou umístit na vyšších pozicích ve výsledcích vyhledávání a uživatelé je mohou snadno nalézt. Přístupný web má často i více návštěvníků, což je důležité především při tvorbě komerčních stránek, kdy chceme oslovit co největší skupinu potenciálních zákazníků. V neposlední řadě je dekla- 6

12 3. PŘÍSTUPNOST race přístupnosti webových stránek signálem profesionality a solidnosti webu, tedy působí pozitivním dojmem na návštěvníky. 3.2 Hendikepovaní uživatelé Uživatelů, kteří jsou nějakým způsobem na webu hendikepovaní, je několik skupin. Každá z těchto skupin má své nároky na práci s internetovými stránkami. Primárně se jedná o uživatele se zdravotním postižením, ale mohou to být například i lidé používající netradiční prohlížeče nebo zařízení, jako jsou mobilní telefony. Nyní rozdělím hendikepované uživatele do několika skupin, určím jejich konkrétní problémy při získávání informací z internetu a popíši, jak předejít dopadu těchto problémů při používání webových stránek: 1. Uživatelé se zrakovým postižením (a) (b) (c) Zcela nevidomí a těžce zrakově postižení Tito uživatelé nejsou schopni získávat informace běžnou formou čtení textu na monitoru. Pro prezentaci obsahu používají speciální pomůcky - hlasové čtečky. Ty umožňují převést textový obsah webové stránky do podoby hlasového výstupu. Hlasová čtečka (screen reader) může být napojena na tzv. braillský řádek, který dokáže uživateli zpřístupnit text v braillově písmu. Důležité je, že nevidomí čtou celou stránku jako lineární text. Nemají možnost vnímat grafické prvky, barevné zvýraznění, velikost písma, pozici elementů apod. Proto je důležité, aby byl obsah dobře strukturovaný, aby grafické a multimediální prvky měly textovou alternativu a podobně. Jako vstupní zařízení nevidomí využívají převážně klasickou klávesnici, proto by měla být webová prezentace ovladatelná bez použití myši a doplněná o možnost odskoku na důležitá místa v dokumentu pomocí klávesových zkratek [7]. Slabozrací Slabozrakost je dočasná či trvalá snížená ostrost zraku. Potřebou slabozrakých je upravit si text stránky tak, aby ho mohli vnímat jako ostatní lidé. Toho docílí zvýšením kontrastu obrazu nebo častěji zvětšením textu. Aby byl uživatel schopen zvětšit text stránky pomocí funkce prohlížeče, definujeme velikosti písem na stránce v procentuálních jednotkách. Musíme také zajistit, aby byl text při zvětšení dobře čitelný a aby nedošlo k chybám ve vzhledu stránky. Barvoslepí Jsou to uživatelé s poruchou vnímání jedné nebo více barev. Aby byly internetové stránky dobře čitelné pro takto zrakově hendikepované, musí být barva textu a pozadí v dostatečném kontrastu. Rovněž bychom neměli zvýrazňovat text pouze barevným odlišením, ale například i podržením, větší velikostí nebo tučností textu. 7

13 3. PŘÍSTUPNOST (d) Uživatelé s dočasně zhoršenou možností vidět Jedná se o situaci, kdy má uživatel zhoršené světelné a zobrazovací podmínky. To se může stát, pokud na monitor svítí ostré slunce nebo používáme starý monitor se špatnou prezentací barev. Pro tyto případy je rovněž vhodné dodržet dostatečný kontrast barev. 2. Pohybově postižení uživatelé Z této skupiny jsou pro používání webových stránek hendikepovaní především uživatelé, kteří nejsou schopni používat myš nebo i klávesnici. Často využívají speciální zařízení simulující funkce klávesnice. Můžeme tedy předpokládat, že pokud bude náš web ovladatelný klávesnicí, bude přístupný uživatelům s pohybovým postižením. 3. Sluchově postižení uživatelé Nejedná se pouze o osoby se skutečným postižením sluchu, ale jsou to také uživatelé bez reprodukčních zařízení. Ve většině případů nemají tito lidé problémy s používáním webových stránek. Výjimkou jsou informace zveřejňované ve formě zvukových záznamů, např. videa. V takových případech je nutno poskytnout dané informace i v textové podobě. 4. Uživatelé s alternativním softwarem nebo hardwarem Uživatelé přistupují k webovým stránkám prostřednictvím nejrůznějších prohlížečů, operačních systémů a používají přitom různorodá zařízení, zejména stolní počítače, notebooky, tablety, kapesní počítače či mobilní telefony. Není možné docílit toho, aby se všem uživatelům zobrazovaly stránky naprosto shodně. Dodržováním základních pravidel tvorby webu a důkladnou optimalizací a testováním můžeme odstranit alespoň zásadní chyby a rozdíly v zobrazování. Musíme používat jen takové technologie, které jsou všeobecně podporované, případně poskytnout adekvátní náhradu uživatelům, kteří nemají možnost tyto technologie využít. Tvůrci webových stránek stále častěji spoléhají na podporu JavaScriptu a formátu Flash, které ale nejsou samozřejmostí v každém prohlížeči, především na mobilních telefonech. 5. Uživatelé s kognitivními poruchami Lidé s poruchami učení a soustředění mají při používání webových stránek problémy různého typu. Proto neexistují jednoznačné techniky, jak přizpůsobit internetové stránky jejich potřebám. Nejčastěji se potýkají s orientací na stránkách a čtením dlouhých souvislých textů. Potřebují proto, aby dokumenty byly strukturovány do krátkých odstavců, obsahovaly hodně nadpisů a grafických značek pro upoutání pozornosti a přehlednou navigaci. 8

14 3. PŘÍSTUPNOST 3.3 Web Content Accessibility Guidelines WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) jsou jedny z nejuznávanějších pravidel pro tvorbu přístupných webových stránek. První verze byla vytvořena v roce 1999 skupinou WAI 1 (Web Accessibility Initiative) v rámci W3C 2 (World Wide Web Consortium). Pravidla se brzy rozšířila do řady zemí, kde se stala podkladem pro tvorbu místních metodik. WCAG 1.0 obsahovaly 14 skupin doporučení, které se dále členily na jednotlivé body ohodnocené podle nutnosti jejich použití. Časem se stala původní WCAG 1.0 pravidla nevyhovující, a tak byla v roce 2001 vydána první pracovní verze metodiky WCAG 2.0. Od té doby byla pravidla několikrát aktualizována a finální podoba doporučení WCAG 2.0 [8] byla publikována v roce Metodika je rozdělena do čtyř základních principů: 1. Obsah musí být vnímatelný 2. Prvky rozhraní musí být ovladatelné 3. Obsah a ovládací prvky musí být pochopitelné 4. Obsah musí být natolik robustní, aby pracoval s dnešními i budoucími technologiemi (včetně kompenzačních pomůcek). Každý z principů obsahuje několik pravidel, na která jsou navázána kritéria úspěšnosti. Podle toho, do jaké míry webový obsah splňuje dané pravidlo, je ohodnocen jednou ze tří úrovní úspěšnosti A (nejnižší), AA, AAA (nejvyšší). Členské státy Evropské unie se již od roku 2006 zavazují vytvářet veřejné webové stránky v souladu s metodikou WCAG. Pravidla přístupnosti stránek orgánů veřejné správy České republiky tedy musela být revidována, aby byla v souladu s touto metodikou. 3.4 Manifest Dogma W4 Manifest Dogma W4 [5] (dále jen W4D 3 ) vznikl jako iniciativa skupiny českých webdesignérů za účelem vytvoření přísně vymezených pravidel pro tvorbu webových stránek. Manifest nedefinuje žádné závazné normy, ale při dodržení předepsaných postupů má být zajištěna přístupnost, bezbariérovost a přehlednost dokumentů. Finální verze 1.1 byla vydána v roce 2003 a obsahuje 13 bodů, ve kterých jsou detailně popsána jednotlivá pravidla včetně důvodů a výhod jejich použití. 1. Web Accessibility Initiative < > 2. World Wide Web Consortium < > 3. Worth World Wide Web Dogma 9

15 3. PŘÍSTUPNOST 3.5 Pravidla přístupnosti webových stránek státní správy První informace o přístupnosti webových stránek se v ČR objevily v roce Vznikl projekt Blind Friendly Web 4, který stojí za vytvořením prvního českého metodického pokynu pro tvůrce webových stránek. Cílem bylo zlepšit špatný stav přístupnosti webových stránek a pomoci tak uživatelům se zrakovým postižením. V roce 2004 se zvyšuje zájem o problematiku přístupnosti. Ministerstvo informatiky vydalo dokument Best practice - Pravidla pro tvorbu přístupného webu, která upravovala podmínky zveřejňování informací o veřejné správě prostřednictvím webových stránek. Na tvorbě pravidel se podíleli i realizátoři projektu Blind Friendly Web. Přístupnost se začala dostávat do povědomí tvůrců webových stránek a stala se jedním z hodnotících kritérií v soutěžích internetových stránek, například v soutěži Zlatý erb (viz kapitola 5.1 Soutěž Zlatý erb). Na konferenci členských států Evropské unie v Rize dne podepsala Česká republika deklaraci, kterou se zavázala vytvářet webové stránky veřejné správy v souladu s metodikou WCAG 2.0. Následně bylo potřeba vytvořit prováděcí předpis, který by stanovil formu zveřejňování informací. Ministerstvo informatiky ČR vyhlásilo veřejnou zakázku na analýzu stávajícího stavu přístupnosti webových stránek v ČR, zjištění nakolik jsou stávající pravidla v souladu s metodikou WCAG 2.0 a následný návrh nových pravidel respektujících pravidla WCAG 2.0. Na řešení zakázky se podílela mimo jiné i Fakulta informatiky Masarykovy univerzity a výsledný dokument Přístupnost webových stránek orgánů státní správy [13] se stal podkladem vyhlášky č. 64/2008, o přístupnosti webových stránek veřejné správy (příloha B). Nová pravidla na rozdíl od starší verze konkrétněji definují jednotlivé požadavky. Byla vytvořena na základě výzkumu specifických potřeb hendikepovaných uživatelů a kladou menší požadavky na tvůrce webových stránek. Pravidla stanovená vyhláškou jsou rozdělena do šesti kapitol: 1. Obsah webových stránek musí být dostupný a čitelný 2. Práci s webovou stránkou řídí uživatel 3. Informace musí být srozumitelné a přehledné 4. Ovládání webových stránek musí být jasné a srozumitelné 5. Zdrojový kód musí být technicky způsobilý a strukturovaný 6. Prohlášení o přístupnosti webových stránek. Kapitoly se dále člení na jednotlivá pravidla. Celkem je zde 33 pravidel přístupnosti, z nichž některá jsou označena jako podmíněně povinná. Ta musí tvůrce nebo správce webových stránek dodržet, pokud je splněna podmínka uvedená v pravidle. 4. Blind Friendly Web < > 10

16 3. PŘÍSTUPNOST Od 1. března 2008 jsou všechny orgány veřejné správy včetně měst a obcí povinny na svých webových stránkách zveřejňovat informace způsobem, který je v souladu s vyhláškou o přístupnosti. 11

17 4 Web 2.0 Pojem Web 2.0 je ustálené označení fáze vývoje webu, kdy obsah webové stránky už není pouze statický text a grafika v okně prohlížeče, ale jedná se o interaktivní aplikaci umožňující uživatelům sdílení a společnou tvorbu obsahu. Web 2.0 poskytuje uživateli možnost interakce s jinými uživateli, možnost měnit a dotvářet obsah stránek na rozdíl od Webu 1.0, kde je uživatel limitován zobrazováním statických informací na stránce. Poprvé termín Web 2.0 použila Darcy DiNucci v roce 1999 ve článku Fragmented future. Web 2.0 zde charakterizuje jako prostředí, éter, jehož prostřednictvím dochází k interaktivitě. Předpověděla také rozšíření webu na zařízení jako je televize, mobilní telefon, herní konzole apod. V roce 2004 začíná být termín populární především díky první Web 2.0 konferenci, kde Tim O Reilly a kol. prezentovali jejich představu o významu pojmu Web 2.0 a o rozdílech oproti Webu 1.0. Využili k tomu příklady existujících aplikací z oblasti internetu. Definovali web jako novou platformu pro vývoj softwarových aplikací, na kterém se podílí i uživatelé webu. Ve svém článku What Is Web 2.0 [6] O Reilly popisuje funkce a prvky, kterými se aplikace Web 2.0 vyznačují. Při tvorbě webových stránek obce můžeme použít například: Podílení uživatelů na tvorbě obsahu Většina webů, které jsou označovány jako Web 2.0, předpokládá určitou aktivitu uživatelů. Uživatelé tedy přidávají webu na jeho hodnotě. Podílení uživatelů může být realizováno například umožněním hodnocení a diskuze u článků, vytvořením diskusního fóra nebo návštěvní knihy. Agregování dat o způsobu chování uživatelů Sledováním aktivity uživatele můžeme určit popularitu článků. Uživatelům pak nabídneme například nejčtenější nebo nejdiskutovanější články. RSS (Rich Simple Syndication) Jedná se o XML formát pro odebírání novinek z webových stránek. Využívá se především na zpravodajských serverech. Návštěvníkům můžeme tedy poskytnout RSS kanál s aktuálními zprávami o dění v obci. Případně můžeme na webu zobrazit zprávy z jiných zdrojů (například novinky z kraje). Ajax (Asynchronous JavaScript and XML) Ajax je technologie pro vývoj interaktivních webových aplikací, která umožňuje měnit obsah stránky bez nutnosti jejího opětovného načtení. Tato technologie je v současnosti velmi rozšířená. Typickým použitím je hlasování v anketě. Po odeslání hlasu server vrátí aktualizované výsledky a zbytek stránky zůstane nezměněný. Díky této technologii můžeme snížit zátěž serveru a zároveň poskytnou uživateli plynulejší práci s aplikací. 12

18 4. WEB 2.0 Nevýhodou Ajaxu je nutnost podpory JavaScriptu a kaskádových stylů na straně uživatele. Při použití Ajaxu je tedy nutno implementovat na webu i alternativní řešení. Adobe Flash Adobe Flash je platforma pro vývoj interaktivních aplikací. Na webu se takové aplikace vyskytují jako objekty ve formátu ShockWave Flash (SWF). Můžou to být animované bannery, multimediální přehrávače nebo i plnohodnotné webové prezentace. Výhodou technologie Flash je možnost vytvoření efektních grafických animací. Problémem je nepřístupnost flashových objektů pro uživatele bez potřebného doplňku prohlížeče a uživatele používající mobilní zařízení nebo hlasové čtečky. Štítky (tagy) Štítky používáme k výstižnému označení informace. Takto označenou informaci lze pak snadno nalézt použitím vyhledávání. Štítky se většinou na webu vyskytují jako slova nebo krátké sousloví popisující článek nebo jiný záznam. Štítky mohou vybírat tvůrci nebo návštěvníci webu. Typickými příklady Webu 2.0 jsou internetové sociální sítě (Facebook, Twitter), komunitní weby, blogy, aplikace pro sdílení fotografií, videa (YouTube) nebo aplikace typu Wiki Wiki systémy, které umožňují uživatelům přidávat nebo měnit obsah 13

19 5 Analýza a návrh webových stránek Šenova V této kapitole se věnuji zhodnocení stávajících webových stránek města Šenov a určím příčiny jejich nevyhovujícího stavu. Na základě analýzy požadavků města vytvořím návrh nových stránek. Při návrhu a implementaci se inspiruji webovými stránkami vítězů soutěže Zlatý erb [10]. 5.1 Soutěž Zlatý erb Sdružení Zlatý erb pořádá již od roku 1999 každoroční soutěž o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí. Soutěž je pořádána ve spolupráci s portálem územní samosprávy Města a obce online 1 a konferencí ISSS 2. Cílem soutěže je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy rozvojem informačních služeb poskytovaných prostřednictvím internetu a jiných elektronických médií, a přispět tak k rozvoji kvality života v městech a obcích České republiky Propozice soutěže Soutěž probíhá ve dvou stupních, v krajských kolech a následujícím kole celostátním. Do soutěže se mohou přihlásit města, městské části, obce a kraje ČR. Předmětem hodnocení jsou jejich oficiální webové stránky a elektronické služby. Ceny jsou udělovány ve třech kategoriích: 1. Nejlepší webové stránky města 2. Nejlepší webové stránky obce 3. Nejlepší elektronická služba. Pro nás jsou zajímavé především první dvě kategorie. V celostátním kole porotci hodnotí webové stránky podle následujících kritérií: 1. Test reakce na žádost o informaci 2. Povinné informace 3. Úřední deska 4. Doporučené informace 5. Doplňkové informace 6. Ovládání webu, navigace a přehlednost stránky 7. Výtvarné zpracování s přihlédnutím k zobrazení v různých prohlížečích 1. Města a obce online < > 2. Internet ve státní správě a samosprávě < > 14

20 8. Bezbariérová přístupnost podrobný test 9. Inovativní přidaná hodnota 10. Pomocné služby. 5. ANALÝZA A NÁVRH WEBOVÝCH STRÁNEK ŠENOVA Nalezneme zde mimo jiné kritéria týkající se poskytnutých informací a přístupnosti. Předmětem hodnocení je tedy i splnění legislativních požadavků. Na základě bodového ohodnocení porota stanoví v jednotlivých kategoriích 1., 2. a 3. místo Analýza webových stránek vítězů soutěže Pro analýzu jsem vybral webové stránky měst, která se umístila na předních místech v letech 2008 a Pokusím se nalézt prvky, které by bylo možno použít při tvorbě webových stránek Šenova. Zaměřím se především na grafické zpracování, rozložení prvků na stránce (layout), strukturu webu a zajímavé funkce. Moravské Budějovice < > (1. místo v roce 2009) V horní části titulní stránky nalezneme vlevo název města a jeho erb. Vpravo pak pro návštěvníky dobře viditelné odkazy na verzi bez grafiky a mapu stránek. Oživujícím prvkem je logo ve formě fotografie charakterizující město. Vedle loga je pole pro vyhledávání, které pomáhá uživatelům rychle nalézt požadované informace. Pod horní částí je přehledné horizontální menu. Po najetí na některé položky v nabídce se rozbalí menu s odkazy na příslušné podstránky. Pod menu se nachází hlavní obsah rozdělený do tří sloupců. V prvním sloupci nalezneme výpis několika aktualit doplněný o fotografie. Uživatelé si mohou nechat zasílat novinky na , který zadají do systému nebo mohou odebírat aktuality v RSS feedu. Druhý sloupec obsahuje odkazy na nově přidané dokumenty. Ve sloupci na pravé straně jsou důležité základní kontakty na městský úřad. Ty se zobrazují na všech stránkách webu. Spodní část titulní stránky je věnovaná odkazům na jiné weby, které by mohly návštěvníky zajímat. Další stránky webu mají podobnou strukturu, první dva sloupce hlavní části jsou nahrazeny příslušným obsahem a na každé stránce je uvedena cesta k ní, včetně odkazů na stránky nacházející se v hierarchii výše. Jablonec nad Nisou < > (2. místo v roce 2009) Stránky tohoto města se vyznačují jednoduchým třísloupcovým designem. Zaujala mě vertikální navigace webu umístěná v levém sloupci. Uvolnil se prostor pod logem, který je využit pro odkazy na nejdůležitější stránky 15

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Obec Senorady Miroslav Patočka 2006 Obsah: 1. Úvodní informace 1.1 Informace pro uživatele 1.1.1 Přístupnost HTML, PDA, WAP, XML

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Obsah. Rozdíly mezi systémy Joomla 1.0 a 1.5...15 Systém Joomla coby jednička online komunity...16 Shrnutí...16

Obsah. Rozdíly mezi systémy Joomla 1.0 a 1.5...15 Systém Joomla coby jednička online komunity...16 Shrnutí...16 Obsah Kapitola 1 Seznámení se systémem Joomla!................................. 9 Přehled systémů pro správu obsahu....................................................10 Použití systému pro správu obsahu.....................................................11

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí

TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí Úvod Celý systém se dělí na několik částí. A to jak z pohledu uživatele (zákazníka), tak z pohledu administrátora. Konfigurátor aplikace na tvorbu potisku (dělí

Více

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída:

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída: DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP Maturitní projekt Vypracoval: Denis Ptáček Třída: 4B Rok: 2014/2015 Obsah 1. Použité nástroje... 3 1.1 NetBeans

Více

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2013/12/12 20:40:58 $ Obsah Úvod... 3 Recept na dobré webové stránky... 4 Použitelnost... 5 Jak se pozná použitelný web...

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

Podpora výuky tvorby bezbariérového webu

Podpora výuky tvorby bezbariérového webu 185 Podpora výuky tvorby bezbariérového webu Jakub Kužílek, Jiří Spilka, Lenka Lhotská Anotace V současnosti nabývá tvorba bezbariérového webu stále většího významu. Bezbariérový web je jakýmsi standardem

Více

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Martin Kuna martin.kuna@seznam.cz Obsah Webová grafika Rozvržení stránky Typografické zásady Nejčastější chyby Struktura webu a navigace

Více

Uživatelská příručka. k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4. 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 www.nlogy.cz

Uživatelská příručka. k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4. 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 www.nlogy.cz Uživatelská příručka k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 1 Obsah 1 OBSAH...2 2 POHLED NA PRACOVNÍ PLOCHU ADMINISTRACE...4 2.1 MENU...4 2.2 POSTRANNÍ MENU...5

Více

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací Školení Wordpress Nainstalované pluginy: WPML Multilingual CMS Adminize Capability Manager Contact Form 7 Wordpress Download Monitor Google Analytics for WordPress Simple Google Sitemap XML Seznámení s

Více

Základy WWW publikování

Základy WWW publikování Ing. Igor Kopetschke Oddělení aplikované informatiky Ústav nových technologií a aplikované informatiky Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technická univerzita v Liberci Email : igor.kopetschke@tul.cz

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

Řešení nejen pro státní správu

Řešení nejen pro státní správu Řešení nejen pro státní správu Krátký úvod Jsou dvě cesty kterými lze splnit zákonnou povinnost mít webové stránky. Tou první je oslovit nejbližší firmu, která vytvoří krásný web za krásné peníze, ale

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

TOP Czech. Úvodem 1/10

TOP Czech. Úvodem 1/10 TOP Czech Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika řešení vývoje, provozu a údržby online multimediálního projektu TOP-Czech.com poskytující moderní obchodní a informační řešení pro všechny

Více

Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který

Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který měl potřebné znalosti jazyka HTML a jiných

Více

Návrh webové prezentace. Internetové publikování

Návrh webové prezentace. Internetové publikování Návrh webové prezentace Internetové publikování 1 Co je webdesign? Jedna z definic Návrh webových stránek nebo webových aplikací s využitím různých technologií Řemeslo, věda nebo umění? Různí autoři se

Více

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ Příloha č. 1 Systém webových stránek města Česká Lípa I. Vymezení předmětu VZ 1. Vytvoření grafického návrhu stránek Součástí realizace veřejné zakázky bude vytvoření grafického návrhu vizuálního vzhledu

Více

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace Obsah HLEDEJCENY.mobi Mezi Vodami 1952/9 e-mail: info@hledejceny.cz HLEDEJCENY.mobi... 1 Mobilní verze e-shopu... 1 Důvody instalace... 1 Výhody... 2 Co je k mobilní verzi potřeba... 2 Objednávka služby...

Více

Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem

Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem 1. blok Teorie tvorby www Základní technologie Vlastnosti různých softwarů Základy webové grafiky V prvním bloku se účastníci

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

Studijní průvodce e-learningovými kurzy

Studijní průvodce e-learningovými kurzy Studijní průvodce e-learningovými kurzy Obsah průvodce: 1. METODICKÝ PRŮVODCE... 2 1.1. PRŮBĚŽNÉ TESTY - AUTOTESTY... 2 1.2. ZÁVĚREČNÝ TEST... 2 2. PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ... 3 2.1.

Více

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 KAPITOLA 1 Nové rysy Windows 8 a 8.1 15 Nové uživatelské rozhraní 15 Rychlý náběh po zapnutí 16 Informace v prvním sledu 16 Nové prezentační

Více

Manuál k systému RS4S. verze 1.2

Manuál k systému RS4S. verze 1.2 Manuál k systému RS4S verze 1.2 1. Úvod Redakční systém RS4S slouží ke správě vaších webových stránek, bez nutnosti znalosti jakéhokoliv programovacího jazyku. Sami můžete provádět změny v dokumentech,

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ PŘÍSTUPNOSTI WEBOVÉ PREZENTACE MĚSTA XXXXXXXX

ZPRÁVA O HODNOCENÍ PŘÍSTUPNOSTI WEBOVÉ PREZENTACE MĚSTA XXXXXXXX ZPRÁVA O HODNOCENÍ PŘÍSTUPNOSTI WEBOVÉ PREZENTACE MĚSTA XXXXXXXX Vypracoval: Jan Živný, Obce na webu, s.r.o. V Brně dne XXXXXXXX 1 Cíl hodnocení Tato zpráva je zpracována za účelem zhodnocení přístupnosti

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001

Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Nové přístupy tvorby web site Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Osnova Úvod Web site - jasný cíl Technologie - dynamický web Forma - vyšší interaktivita Obsah - stálá aktualizace

Více

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Vytvořil TEMEX, spol. s r. o. Obsah 1. Úvod... 2 Formáty... 2 Cena... 2 2. Systémové požadavky... 3 Interaktivní PDF verze... 3 HTML

Více

Obsah. Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10

Obsah. Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10 Obsah Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10 KAPITOLA 1 Co budeme potřebovat 11 Co knihovna jquery nabízí 11 Editor zdrojového kódu 12 Webový server 12 Software pro ladění

Více

Administrační rozhraní Drupalu

Administrační rozhraní Drupalu Administrační rozhraní Drupalu Možnosti, flexibilita, uživatelská nastavení Zaměřeno přednostně na Drupal 7 Eva Rázgová, Mojžíš Stupka Výchozí administrační rozhraní, Drupal 7 Pozn.: prezentace vychází

Více

Redesign webu. www.czech-us.cz Autor: Michal Blažek michal.blazek@czech-us.cz 4. 7. 2014

Redesign webu. www.czech-us.cz Autor: Michal Blažek michal.blazek@czech-us.cz 4. 7. 2014 Redesign webu www.czech-us.cz www.czech-us.cz Autor: Michal Blažek michal.blazek@czech-us.cz 4. 7. 2014 1 Obsah OBSAH... 2 WIREFRAME WEBOVÝCH STRÁNEK... 3 DŮVODY PRO REDESIGN... 4 CÍLE REDESIGNU... 4 ROZSAH

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou 2011 Ing. Jakub Matas Přihlášení a uživatelský účet Přihlášení Přihlášení do aplikace lze dvěma způsoby: 1. Pomocí panelu ve vrchní

Více

1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části)

1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části) PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA 1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské

Více

Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11

Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11 Obsah Úvodem 9 Komu je kniha určena 9 Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11 Co je to Postranní panel systému Windows a jak funguje 12 Co je potřeba vědět před programováním miniaplikací 16 Vaše

Více

Web. Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče

Web. Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče Web Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče Technologické trendy v AV tvorbě, Web 2 DNS Domain Name Systém

Více

Kontrola přístupnosti www stránek

Kontrola přístupnosti www stránek 15 Kontrola přístupnosti www stránek Podle toho, jak znám tvůrce www stránek, můžu myslím směle prohlásit, že mnohem pravděpodobněji vytvoří stránky nepřístupné než přístupné. Není to ale vůbec proto,

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu.

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu. Bannerový systém ProEshop od verze 1.13 umožňuje zobrazování bannerů na popředí e-shopu. Bannerový systém je přístupný v administraci e-shopu v nabídce Vzhled, texty Bannerový systém v případě, že aktivní

Více

Obsah Úvod 4. TF Wmake 1.5

Obsah Úvod 4. TF Wmake 1.5 Obsah Úvod 4 Struktura systému 5 Uživatelské role 6 Přihlášení do systému 7 Úvodní stránka 8 enu redaktora 9 enu autora 9 azyky 0 Odhlášení ze systému 0 Nastavení Bloky Editace bloku Přidání nového bloku

Více

Prezentace navrhované struktury internetových stránek

Prezentace navrhované struktury internetových stránek Prezentace navrhované struktury internetových stránek Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz Telefon: 221 183 225 http://seb.soc.cas.cz Oddělení ekonomické sociologie, tým socioekonomie bydlení Cíle prezentace

Více

Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz

Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz Přihlášení na adrese www.vasedomena.cz/admin naleznete přihlašovací pole se jménem a přiděleným heslem. Toto heslo je zpočátku přiděleno poskytovatelem programu,

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Internetové publikování

Internetové publikování Internetové publikování Doc. Ing. Petr Zámostný, Z Ph.D. místnost: A-72aA tel.: 4222, 4167 (sekretari( sekretariát ústavu 111) e-mail: petr.zamostny@vscht vscht.czcz Osnova předmp» Úvod - principy fungování

Více

WebExpress. Web v rukou zákazníka. Modulární publikační systém. WebExpress je ideálním řešením pro. každou moderní organizaci, která

WebExpress. Web v rukou zákazníka. Modulární publikační systém. WebExpress je ideálním řešením pro. každou moderní organizaci, která WebExpress Snadná správa - Systém WebExpress umožňuje kdykoli Web v rukou zákazníka aktualizovat obsah stránek přímo z prostředí webového prohlížeče. K jeho používání postačí běžné uživatelské znalosti

Více

Webové rozhraní pro datové úložiště. Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009

Webové rozhraní pro datové úložiště. Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009 Webové rozhraní pro datové úložiště Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009 Úvod Cílem práce bylo reimplementovat stávající webové rozhraní datového úložiště MU. Obsah prezentace Úložiště nasazené

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Jana Šarmanová Klíčová slova: e-learning, programovaná výuka, režimy učení Abstrakt: Autorská tvorba výukových studijních opor je

Více

Školení Webnode pro učitele

Školení Webnode pro učitele Školení Webnode pro učitele Představte si, že si chcete vytvořit své vlastní internetové stránky. Běžná představa spočívá ve stažení příslušného programu, jeho instalace a následného poměrně složitého

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe. Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web

Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe. Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web Máte rádi CAPTCHA? Líbila by se vám takto prezentovaná stránka vaší knihovny?

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

19.5.2010 16:16. Datum: 14.5.2010 Zpracoval: Ing. Richard Ruibar

19.5.2010 16:16. Datum: 14.5.2010 Zpracoval: Ing. Richard Ruibar Datum: 14.5.2010 Zpracoval: Ing. Richard Ruibar Kvalita Vzhled v různých prohlížečích Podrobná kontrola vzhledu a funkčnosti v prohlížečích s podílem nad 1% Podrobná kontrola vzhledu a funkčnosti ve vybraných

Více

DAN EST FIN FRA IR NEM NIZ POR RAK RUM SLO SWE VB CZ 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0%

DAN EST FIN FRA IR NEM NIZ POR RAK RUM SLO SWE VB CZ 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% PROJEKT ROZVOJE PORTÁLU BROŽURA PŘINÁŠÍ DÍLČÍ VÝSLEDKY STUDIÍ ZAMĚŘENÝCH NA ROZVOJ PORTÁLU BUSINESSINFO.CZ V LETECH 2010 2013. STUDIE OBSAHUJÍ DATA PLATNÁ K 1. 3. 2010 B e n c h m a r k i n g a n a l ý

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

Webová stránka. Matěj Klenka

Webová stránka. Matěj Klenka Webová stránka Matěj Klenka Osobní webová stránka Toto je dokumentace k mé webové stránce This is a documentation to my web page Já, Matěj Klenka, prohlašuji, že má webová stránka byla vytvořena mnou a

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více

Mějte svůj web ve svých rukou. info@bubileg.cz www.bubileg.cz

Mějte svůj web ve svých rukou. info@bubileg.cz www.bubileg.cz Mějte svůj web ve svých rukou. info@bubileg.cz www.bubileg.cz Obsah 1 Úvod...2 2 Základní vlastnosti systému...3 2.1 České prostředí...3 2.2 Neomezené množství článků a uživatelů...3 2.3 Cílenost zobrazení

Více

(X)HTML a CSS. VOŠ a SŠT Česká Třebová

(X)HTML a CSS. VOŠ a SŠT Česká Třebová (X)HTML a CSS Mgr. Petr Slívko VOŠ a SŠT Česká Třebová STRUKTURA WEBU Webová prezentace (anglicky website) je několik webových stránek provázaných hypertextovými odkazy. Tomu, které stránky web obsahuje

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

KAPITOLA 1 Přehled aktuálního vývoje webů 11

KAPITOLA 1 Přehled aktuálního vývoje webů 11 Obsah Úvodem 9 KAPITOLA 1 Přehled aktuálního vývoje webů 11 Definice webového designu 12 Poznejte sedm pravidel webového designu 14 Pochopte tři přístupy k webovému designu 16 Shrnutí 24 KAPITOLA 2 Design

Více

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Daniel Beznoskov, 2 IT A Skupina 1 Úvod Prohlášení o autorství Prohlašuji, že jsem individuální projekt z předmětu webových stránek na

Více

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint Počítačová prezentace Základní pojmy Počítačová prezentace využití elektronického systému pro předávání informací jednoduché zpracování textu, grafiky, zvuku a animací vysoká účinnost prezentace - přehledná

Více

Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl

Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl Internet celosvětová síť spojení jednotlivých síťí pomocí uzlů (síť

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Bližší specifikace požadovaných grafických návrhů

Bližší specifikace požadovaných grafických návrhů Bližší specifikace požadovaných grafických návrhů Každá podaná nabídka, aby byla zařazena do výběrového řízení, musí obsahovat návrh webového designu a layoutu pro tyto stránky: 1) hlavní domovskou stránku

Více

Manuál k administraci

Manuál k administraci Manuál k administraci webových stránek WeWeb WeWeb řešení pro každého WeWeb řešení pro každého V tomto podrobném návodu se dozvíte, jakým způsobem upravovat vaše webové stránky, pomocí administračního

Více

Internetové publikování. Doc. Ing. Petr Zámostný, Ph.D. místnost: A-72a tel.: 4222, 4167 (sekretariát ústavu 111) e-mail: petr.zamostny@vscht.

Internetové publikování. Doc. Ing. Petr Zámostný, Ph.D. místnost: A-72a tel.: 4222, 4167 (sekretariát ústavu 111) e-mail: petr.zamostny@vscht. Internetové publikování Doc. Ing. Petr Zámostný, Ph.D. místnost: A-72a tel.: 4222, 4167 (sekretariát ústavu 111) e-mail: petr.zamostny@vscht.cz Internetové publikování CSS 3. část Vztahy mezi elementy»

Více

PŘÍRUČKA. Správa obsahu webové prezentace. Formátování textu

PŘÍRUČKA. Správa obsahu webové prezentace. Formátování textu PŘÍRUČKA Správa obsahu webové prezentace Formátování textu Verze: 6.2 Datum: 4.12.2009 Autor: Ing. Michal Šídlo, michal.sidlo@netgenium.com Společnost: NetGenium s.r.o., www.netgenium.com Obsah 1. Základní

Více

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_20_IKT_Tvorba_webovych_stranek_Redakcni_systemy. Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_20_IKT_Tvorba_webovych_stranek_Redakcni_systemy. Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_3_20_IKT_Tvorba_webovych_stranek_Redakcni_systemy Mgr. Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Operační systém a textový editor,

Více

Webové stránky Webové aplikace WebDesign Internet Marketing VAFRO CMS MODUL REALITY

Webové stránky Webové aplikace WebDesign Internet Marketing VAFRO CMS MODUL REALITY VAFRO CMS MODUL REALITY Řešení pro Realitní kanceláře Vafro CMS s modulem Reality Vám umožní následující: Jednoduchou správu realit domů bytů pozemků komerčních objektů garáží Snadné zadávání položek vytvoření

Více

Výběr dodavatele na revitalizaci webových stránek Českého volejbalového svazu

Výběr dodavatele na revitalizaci webových stránek Českého volejbalového svazu Poptávkové řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Výběr dodavatele na revitalizaci webových stránek Českého volejbalového svazu Zadavatel Český volejbalový

Více

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapový portál Mapa Česka, který je dostupný na internetové adrese www.mapa-ceska.cz, byl vytvořen v roce 2014 v rámci bakalářské práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity

Více

www.dobryweb.cz Studie webů bank v ČR prosinec 2005

www.dobryweb.cz Studie webů bank v ČR prosinec 2005 Studie webů bank v ČR prosinec 2005 INTERNET INFO Durychova 101, 142 00 Praha 4, tel.: 244 003 110, fax: 244 003 220 E-mail: info@iinfo.cz www.dobryweb.cz 1. Manažerské shrnutí Web pro banku představuje

Více

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace Přizpůsobení Layoutu aplikace Grafickému návrhu na přání klienta Redesign šablon : barevnost, hlavička, logo, grafické prvky stránky M A C S Základní moduly a funkčnost aplikace Vyhledávání podrobné s

Více

KNIHOVNICKÁ DÍLNA 2014 WEBY ČESKÝCH KNIHOVEN. Ing. Pavel Cimbálník 2. 10. 2014

KNIHOVNICKÁ DÍLNA 2014 WEBY ČESKÝCH KNIHOVEN. Ing. Pavel Cimbálník 2. 10. 2014 KNIHOVNICKÁ DÍLNA 201 WEBY ČESKÝCH KNIHOVEN Ing. Pavel Cimbálník 2. 10. 201 BIBLIOWEB Stručný pohled do historie Biblioweb 201 Nová hodnotící kritéria Co bude dál? Knihovnická dílna 201 HISTORIE BIBLIOWEBU

Více

Připravovaná legislativa pro přístupnost informací a dokumentů. Michal Rada Ministerstvo vnitra

Připravovaná legislativa pro přístupnost informací a dokumentů. Michal Rada Ministerstvo vnitra Připravovaná legislativa pro přístupnost informací a dokumentů Michal Rada Ministerstvo vnitra Governance accessibility Stavíme veřejnou správu a veřejné služby jako přístupné a využitelné pro všechny,

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

Redakční systém WordPress MU Manuál pro uživatele

Redakční systém WordPress MU Manuál pro uživatele WordPress je pokročilý redakční systém určený především pro tvorbu osobních stránek, blogů apod. Předností programu je snadné a přehledné ovládání, možnost rozšiřitelnosti a WordPress klade také důraz

Více

Webové stránky pro školy

Webové stránky pro školy Webové stránky pro školy od just4web.cz s.r.o. PREZENTACE Obsah Webové stránky pro školy... 1 Úvod... 2 Proč školní web od nás?... 2 Co obsahuje školní web?... 2 Extra výhody školního webu od nás... 2

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

Moje Cisco Nejčastější dotazy

Moje Cisco Nejčastější dotazy 1. Co je Moje Cisco? Moje Cisco umožňuje mobilní, přizpůsobitelné zobrazení vašich oblíbených informací na webu Cisco.com. 2. Jak otevřít stránku Moje Cisco? Moje Cisco lze otevřít dvěma způsoby: Rozbalovací

Více

Název modulu: Tvorba webu pomocí XHTML a CSS začátečníci

Název modulu: Tvorba webu pomocí XHTML a CSS začátečníci Název modulu: Označení: C7 Stručná charakteristika modulu Modul vznikl za účelem úvodního seznámení zájemců o problematiku tvorby moderních webových stránek podle standardů W3C. Zahrnuje základní nezbytné

Více