}w!"#$%&'()+,-./012345

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "}w!"#$%&'()+,-./012345

Transkript

1 }w!"#$%&'()+,-./012345<ya MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Analýza a návrh webových stránek obce BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Marek Weiss Brno, jaro 2010

2 Prohlášení Prohlašuji, že tato bakalářská práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval samostatně. Všechny zdroje, prameny a literaturu, které jsem při vypracování používal nebo z nich čerpal, v práci řádně cituji s uvedením úplného odkazu na příslušný zdroj. Marek Weiss Vedoucí práce: prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. ii

3 Shrnutí Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou moderních internetových stránek. Čtenář se seznámí s legislativními požadavky města Šenov na webové stránky. V práci je popsána analýza, návrh a implementace webových stránek tohoto města včetně vysvětlení dodržených standardů a použitých technologií. iii

4 Klíčová slova město, legislativa, webové stránky, přístupnost, Web 2.0, informační systém veřejné správy iv

5 Obsah 1 Úvod Analýza legislativních požadavků Veřejná správa Zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Zákon 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy Přístupnost Přístupnost a použitelnost webových stránek Hendikepovaní uživatelé Web Content Accessibility Guidelines Manifest Dogma W Pravidla přístupnosti webových stránek státní správy Web Analýza a návrh webových stránek Šenova Soutěž Zlatý erb Propozice soutěže Analýza webových stránek vítězů soutěže Současné webové stránky města Šenov Analýza požadavků města Požadavky na uživatelskou část Požadavky na administrační část Implementace Systém pro správu obsahu Použité technologie Struktura a funkce stránek Rozvržení prvků a vzhled Šablona a moduly systému Obsah webových stránek Testování Závěr Literatura Přílohy v

6 1 Úvod V dnešní době si už jen málokdo dovede představit svůj život bez internetu. Otevírá nám nové možnosti přístupu k informacím, usnadňuje komunikaci a umožňuje zefektivnit každodenní činnosti. Není proto divu, že také obce a města provozují své webové stránky. Jejich prostřednictvím mohou široké veřejnosti snadno zpřístupnit informace o historii či aktuálním dění v dané obci. Úroveň zpracování a obsahu internetové prezentace se může do značné míry lišit v závislosti na požadavcích dané obce, použitých technologiích, údržbě obsahové části a přizpůsobování webových stránek aktuálním trendům ve vývoji internetových aplikací. V této souvislosti je v České republice pořádána soutěž Zlatý erb [2], která každoročně oceňuje nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí. Cílem soutěže je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy v oblasti internetu a přispět tak k rozvoji kvality života ve městech a obcích. Na rozdíl od většiny internetových stránek je při tvorbě webových stránek obce potřeba dodržet řadu legislativních podmínek. Kromě povinnosti zveřejňování některých údajů o činnosti správních orgánů obce je potřeba splnit pravidla přístupnosti pro hendikepované uživatele. V práci shrnuji, které údaje jsou obce povinny zveřejňovat na webových stránkách a jaké požadavky jsou kladeny na přístupnost těchto údajů. Kromě předpisů daných zákonem [11, 12] popisuji i další obecně uznávaná pravidla pro tvorbu přístupných webových stránek [1, 3]. Získané poznatky jsou aplikovány při tvorbě oficiálního internetového portálu města Šenov. Při analýze a návrhu vycházím z dosavadních webových stránek města. Ty sice obsahují povinně zveřejňované údaje, ale nesplňují kritéria přístupnosti a neodpovídají současným normám vývoje webových aplikací. Na rozdíl od stávajícího systému je při návrhu nových stránek počítáno s administračním rozhraním pro snadnou editaci obsahu bez nutnosti zásahu do zdrojového kódu. Struktura současných webových stránek je rozšířena o další sekce, například aktuality, důležité informace nebo fotogalerie. Pro implementaci jsem se rozhodl využít systém pro správu obsahu neboli Content Management Systems [2] (dále jen CMS). Z volně dostupných CMS jsem na základě vytvořeného návrhu zvolil systém Wordpress [9]. Tento systém je naprogramován v jazyce PHP a využívá databázi MySQL. Do jádra systému jsem přidal funkce pro správu úřední desky, usnesení, vyhlášek a nařízení. V administraci systému je pak vytvořena struktura menu, kategorií a stránek. Grafický návrh je implementován pomocí kaskádových stylů a využívá symbolů a fotografií města. Hlavní stránku jsem doplnil o interaktivní panel k procházení aktualit, který využívá Javascriptovou knihovnu jquery [4]. Tato knihovna rovněž zpracovává veškeré odkazy na obrázky. Všechny texty a fotografie jsou dle pravidel dostupné i při vypnutém Javascriptu. Webový portál byl navržen a implementován tak, aby jeho návštěvníci mohli snadno a rychle nalézt požadované informace. V původních internetových strán- 1

7 1. ÚVOD kách se veškerý obsah aktualizoval editací zdrojového kódu na serveru. Pro zaměstnance města byly tedy jakékoliv změny obsahu časově velmi náročné. Úpravy často vyžadovaly spolupráci s externím programátorem. Zavedením administračního rozhraní se usnadnila správa publikovaného obsahu a zaměstnanci mají možnost provádět i náročnější změny. Například mohou zasahovat do struktury stránek, měnit názvy sekcí nebo provádět úpravy ve fotogalerii. Stránky mají některé rysy Webu 2.0, splňují požadavky přístupnosti a byly otestovány na validitu zdrojového kódu. V kapitole 2 se věnuji analýze legislativních požadavků kladených na internetové stránky měst a obcí. S tím souvisí i přístupnost, která je popsána v navazující části. V kapitole 4 vysvětluji pojem Web 2.0 a které jeho prvky je možno použít na stránkách. Následuje praktická část vývoje webových stránek města. V kapitole 5 je provedena analýza a návrh, v kapitole 6 popis implementace a struktury vytvořeného portálu. Na konci shrnuji výsledek práce, rozdíly oproti původnímu webu a přínos pro město Šenov. 2

8 2 Analýza legislativních požadavků Subjekty veřejné správy mají ze zákona povinnost zveřejňovat informace o své činnosti prostřednictvím webových stránek. V této kapitole vysvětluji základní pojmy týkající se této oblasti a shrnuji legislativní požadavky kladené na formu i obsah internetových stránek obcí. 2.1 Veřejná správa Veřejnou správou označujeme instituce vykonávající správní činnosti související s poskytováním veřejných služeb. Veřejná správa se dělí na státní správu a samosprávu. Povinnost zveřejňovat informace o činnosti orgánů veřejné správy je dána již v Listině základních práv a svobod. Konkrétně článek 17, odstavec 5 říká: Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon. Obce a města řadíme mezi orgány územní samosprávy a mají tedy povinnost poskytovat informace o své činnosti. 2.2 Zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Zákon 106/1999 Sb. [11] detailně popisuje podmínky a způsob poskytování informací o činnosti orgánů veřejné správy. Zaměřuji se pouze na části zákona související s požadavky na webové stránky. Nejdříve ocituji vymezení oblasti působnosti zákona: 2 Povinnost poskytovat informace (1) Povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce. Mezi subjekty, na které se vztahuje tento zákon, tedy patří i obce a města. Pro porozumění předchozí citace uvádím definici pojmu informace a její zveřejnění: 3 Základní pojmy (1) Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. 3

9 2. ANALÝZA LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ (5) Zveřejněnou informací pro účel tohoto zákona je taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána, zejména vydaná tiskem nebo na jiném nosiči dat umožňujícím zápis a uchování informace, vystavená na úřední desce, s možností dálkového přístupu nebo umístěná v knihovně poskytující veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona. Z definice zveřejněné informace je důležitá část o možnosti dálkového přístupu neboli přístupu neomezeného okruhu žadatelů pomocí sítě nebo služby elektronických komunikací (webových stránek). Jelikož žadatelem může být jakákoliv fyzická nebo právnická osoba žádající o informaci, je potřeba zajistit, aby informace byly přístupné i hendikepovaným uživatelům. Povinné subjekty poskytují informace zveřejněním nebo na základě žádosti. Ovšem na poskytované informace jsou kladena určitá omezení: 4 Poskytování informací (2) Informace poskytovaná zveřejněním se poskytuje ve všech formátech a jazycích, ve kterých byla vytvořena. Pokud je taková informace zveřejněna v elektronické podobě, musí být zveřejněna i ve formátu, jehož specifikace je volně dostupná a použití uživatelem není omezováno. To znamená, že informace zveřejněné na webových stránkách musí být vytvořeny v takovém formátu, který zajistí přístupnost v jakémkoliv prohlížeči. Takovým formátem je například HTML 1. Informace poskytované na internetových stránkách ve formě stahovatelných příloh musí být také uloženy ve vhodném formátu, jakým je například PDF 2. V pátém paragrafu zákona jsou předepsány informace, které musí povinné subjekty zveřejňovat. Jsou to informace o důvodu a způsobu založení subjektu, popis organizační struktury, právní předpisy vydané v rámci působnosti subjektu a další. Subjekty jsou povinny tyto informace zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup, čehož lze dosáhnout vystavením na internetových stránkách. Aby zveřejňované informace měly jednotnou formu, byla vydána vyhláška č. 442/2006 Sb., která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a osnovu popisu postupů, které subjekt dodržuje při vyřizování žádostí, návrhů apod. Při tvorbě webových stránek obce je nutno předepsanou strukturu přesně dodržet včetně pořadí a označení uvedeného ve vyhlášce. Plné znění vyhlášky lze nalézt v příloze C. 2.3 Zákon 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy Tento zákon stanovuje práva a povinnosti související s informačními systémy veřejné správy. Zákon se tedy vztahuje i na informační systémy měst a obcí. Informační systém zahrnuje nástroje a data umožňující výkon informačních činností: 1. Hyper Text Markup Language 2. Portable Document Format Přenosný formát dokumentů 4

10 2. ANALÝZA LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ získávání a poskytování informací, které mohou být reprezentovány ve formě dat, manipulace s těmito daty, jejich zpřístupňování apod. Informační činnosti provádějí správci, provozovatelé a uživatelé informačních systémů. Dodržování podmínek stanovených zákonem o informačních systémech veřejné správy kontroluje Ministerstvo vnitra, v případě nedostatků navrhuje příslušnému orgánu opatření k jejich nápravě. Zákon byl později novelizován a upraven zákonem 81/20006 Sb. Podle nové verze zákona jsou orgány veřejné správy povinny zveřejňovat informace na webových stránkách takovým způsobem, aby byly přístupné i osobám se zdravotním postižením: 5 Orgány veřejné správy (2) f) Orgány veřejné správy jsou v rámci informačních systémů veřejné správy povinny postupovat při uveřejňování informací způsobem umožňujícím dálkový přístup tak, aby byly informace související s výkonem veřejné správy uveřejňovány ve formě, která umožňuje, aby se s těmito informacemi v nezbytném rozsahu mohly seznámit i osoby se zdravotním postižením. Formu uveřejnění informací stanoví prováděcí právní předpis. Formu uveřejňování informací s dálkovým přístupem stanovuje orgánům veřejné správy Ministerstvo vnitra ČR ve vyhlášce č. 64/2008 Sb. (vyhláška o přístupnosti). Nalezneme v ní jednotlivá pravidla, jejichž prostřednictvím je definována forma zveřejňovaných informací o činnosti daného orgánu. Vyhláška vytváří předpoklady pro to, aby hendikepovaní uživatelé nebyli diskriminováni při získávání informací z webových stránek orgánů veřejné správy. Tím se snaží vytvořit osobám se zdravotním postižením stejné podmínky, jako mají ostatní uživatelé. Plné znění vyhlášky je uvedeno v příloze B. K vyhlášce o přístupnosti byl vydán i Metodický pokyn, který má pomoci tvůrcům a správcům webových stránek dodržet stanovená pravidla. Vyhlášce i metodickému pokynu se věnuji více v kapitole 3 o přístupnosti webových stránek. 5

11 3 Přístupnost Pojem přístupnost obecně znamená bezbariérovost. V oblasti internetu se jedná o vlastnost, která umožňuje plnohodnotné používání webových stránek všem uživatelům bez ohledu na jejich znalosti, dovednosti či používané technické vybavení. V této kapitole popisuji pojmy přístupnost a použitelnost v oblasti webu, specifikuji skupiny hendikepovaných uživatelů a shrnuji důležité metodiky tvorby přístupného webu. Pravidla přístupnosti budou později zohledněna při návrhu a implementaci internetových stránek. 3.1 Přístupnost a použitelnost webových stránek Použitelnost webových stránek vyjadřuje, jak snadno se uživatelé na stránkách orientují, jak rychle naleznou požadované informace a jakým dojmem na ně stránky působí. Při dosažení dobré použitelnosti se uživatel na webových stránkách rychle zorientuje, pohybuje se intuitivně a snadno nalezne potřebné informace. V opačném případě uživatel stránku často rychle opouští z důvodu nepřehlednosti, případně musí vyvinout velké úsilí, aby se na stránkách zorientoval. Použitelná webová prezentace zvyšuje spokojenost a návratnost uživatelů a tím se stránky stávají úspěšnými. Pod pojmem přístupnost chápeme stav, kdy daná věc neklade svým uživatelům žádné překážky při používání. Můžeme říci, že přístupnost spadá pod výše jmenovanou použitelnost. Přístupné webové stránky umožňují uživatelům dostat se ke všem informacím a využít všech obsahově významných funkcí, které web nabízí. To vše s vynaložením přiměřeného úsilí. Webové stránky mohou být navštěvovány širokým spektrem uživatelů s různorodými potřebami na dostupnost informací a funkcí na webu. Mohou to být například lidé se zdravotním postižením, s různými druhy prohlížečů a zařízení. K dodržení přístupnosti webové prezentace je potřeba zajistit, aby je mohli lidé bez problémů využívat vzhledem ke svým potřebám. Pokud nenaplníme potřeby některé skupiny uživatelů, znevýhodňujeme je vzhledem k ostatním a hovoříme o nich jako o hendikepovaných. Znevýhodněný uživatel webových stránek tak může být i člověk, který v běžném životě žádný hendikep nemá. Mohlo by se zdát, že přístupnost ovlivní jen malou skupinu uživatelů webových stránek, a je to tedy zbytečná práce navíc. Jak jsem už zmínil v první kapitole, dodržení pravidel přístupnosti je v případě webových stránek orgánů veřejné správy dáno ze zákona. Ale důvodů, proč mít web přístupný, existuje více. Přístupné webové stránky usnadňují vyhledávacím robotům procházení a indexování obsahu. Webové stránky se tak mohou umístit na vyšších pozicích ve výsledcích vyhledávání a uživatelé je mohou snadno nalézt. Přístupný web má často i více návštěvníků, což je důležité především při tvorbě komerčních stránek, kdy chceme oslovit co největší skupinu potenciálních zákazníků. V neposlední řadě je dekla- 6

12 3. PŘÍSTUPNOST race přístupnosti webových stránek signálem profesionality a solidnosti webu, tedy působí pozitivním dojmem na návštěvníky. 3.2 Hendikepovaní uživatelé Uživatelů, kteří jsou nějakým způsobem na webu hendikepovaní, je několik skupin. Každá z těchto skupin má své nároky na práci s internetovými stránkami. Primárně se jedná o uživatele se zdravotním postižením, ale mohou to být například i lidé používající netradiční prohlížeče nebo zařízení, jako jsou mobilní telefony. Nyní rozdělím hendikepované uživatele do několika skupin, určím jejich konkrétní problémy při získávání informací z internetu a popíši, jak předejít dopadu těchto problémů při používání webových stránek: 1. Uživatelé se zrakovým postižením (a) (b) (c) Zcela nevidomí a těžce zrakově postižení Tito uživatelé nejsou schopni získávat informace běžnou formou čtení textu na monitoru. Pro prezentaci obsahu používají speciální pomůcky - hlasové čtečky. Ty umožňují převést textový obsah webové stránky do podoby hlasového výstupu. Hlasová čtečka (screen reader) může být napojena na tzv. braillský řádek, který dokáže uživateli zpřístupnit text v braillově písmu. Důležité je, že nevidomí čtou celou stránku jako lineární text. Nemají možnost vnímat grafické prvky, barevné zvýraznění, velikost písma, pozici elementů apod. Proto je důležité, aby byl obsah dobře strukturovaný, aby grafické a multimediální prvky měly textovou alternativu a podobně. Jako vstupní zařízení nevidomí využívají převážně klasickou klávesnici, proto by měla být webová prezentace ovladatelná bez použití myši a doplněná o možnost odskoku na důležitá místa v dokumentu pomocí klávesových zkratek [7]. Slabozrací Slabozrakost je dočasná či trvalá snížená ostrost zraku. Potřebou slabozrakých je upravit si text stránky tak, aby ho mohli vnímat jako ostatní lidé. Toho docílí zvýšením kontrastu obrazu nebo častěji zvětšením textu. Aby byl uživatel schopen zvětšit text stránky pomocí funkce prohlížeče, definujeme velikosti písem na stránce v procentuálních jednotkách. Musíme také zajistit, aby byl text při zvětšení dobře čitelný a aby nedošlo k chybám ve vzhledu stránky. Barvoslepí Jsou to uživatelé s poruchou vnímání jedné nebo více barev. Aby byly internetové stránky dobře čitelné pro takto zrakově hendikepované, musí být barva textu a pozadí v dostatečném kontrastu. Rovněž bychom neměli zvýrazňovat text pouze barevným odlišením, ale například i podržením, větší velikostí nebo tučností textu. 7

13 3. PŘÍSTUPNOST (d) Uživatelé s dočasně zhoršenou možností vidět Jedná se o situaci, kdy má uživatel zhoršené světelné a zobrazovací podmínky. To se může stát, pokud na monitor svítí ostré slunce nebo používáme starý monitor se špatnou prezentací barev. Pro tyto případy je rovněž vhodné dodržet dostatečný kontrast barev. 2. Pohybově postižení uživatelé Z této skupiny jsou pro používání webových stránek hendikepovaní především uživatelé, kteří nejsou schopni používat myš nebo i klávesnici. Často využívají speciální zařízení simulující funkce klávesnice. Můžeme tedy předpokládat, že pokud bude náš web ovladatelný klávesnicí, bude přístupný uživatelům s pohybovým postižením. 3. Sluchově postižení uživatelé Nejedná se pouze o osoby se skutečným postižením sluchu, ale jsou to také uživatelé bez reprodukčních zařízení. Ve většině případů nemají tito lidé problémy s používáním webových stránek. Výjimkou jsou informace zveřejňované ve formě zvukových záznamů, např. videa. V takových případech je nutno poskytnout dané informace i v textové podobě. 4. Uživatelé s alternativním softwarem nebo hardwarem Uživatelé přistupují k webovým stránkám prostřednictvím nejrůznějších prohlížečů, operačních systémů a používají přitom různorodá zařízení, zejména stolní počítače, notebooky, tablety, kapesní počítače či mobilní telefony. Není možné docílit toho, aby se všem uživatelům zobrazovaly stránky naprosto shodně. Dodržováním základních pravidel tvorby webu a důkladnou optimalizací a testováním můžeme odstranit alespoň zásadní chyby a rozdíly v zobrazování. Musíme používat jen takové technologie, které jsou všeobecně podporované, případně poskytnout adekvátní náhradu uživatelům, kteří nemají možnost tyto technologie využít. Tvůrci webových stránek stále častěji spoléhají na podporu JavaScriptu a formátu Flash, které ale nejsou samozřejmostí v každém prohlížeči, především na mobilních telefonech. 5. Uživatelé s kognitivními poruchami Lidé s poruchami učení a soustředění mají při používání webových stránek problémy různého typu. Proto neexistují jednoznačné techniky, jak přizpůsobit internetové stránky jejich potřebám. Nejčastěji se potýkají s orientací na stránkách a čtením dlouhých souvislých textů. Potřebují proto, aby dokumenty byly strukturovány do krátkých odstavců, obsahovaly hodně nadpisů a grafických značek pro upoutání pozornosti a přehlednou navigaci. 8

14 3. PŘÍSTUPNOST 3.3 Web Content Accessibility Guidelines WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) jsou jedny z nejuznávanějších pravidel pro tvorbu přístupných webových stránek. První verze byla vytvořena v roce 1999 skupinou WAI 1 (Web Accessibility Initiative) v rámci W3C 2 (World Wide Web Consortium). Pravidla se brzy rozšířila do řady zemí, kde se stala podkladem pro tvorbu místních metodik. WCAG 1.0 obsahovaly 14 skupin doporučení, které se dále členily na jednotlivé body ohodnocené podle nutnosti jejich použití. Časem se stala původní WCAG 1.0 pravidla nevyhovující, a tak byla v roce 2001 vydána první pracovní verze metodiky WCAG 2.0. Od té doby byla pravidla několikrát aktualizována a finální podoba doporučení WCAG 2.0 [8] byla publikována v roce Metodika je rozdělena do čtyř základních principů: 1. Obsah musí být vnímatelný 2. Prvky rozhraní musí být ovladatelné 3. Obsah a ovládací prvky musí být pochopitelné 4. Obsah musí být natolik robustní, aby pracoval s dnešními i budoucími technologiemi (včetně kompenzačních pomůcek). Každý z principů obsahuje několik pravidel, na která jsou navázána kritéria úspěšnosti. Podle toho, do jaké míry webový obsah splňuje dané pravidlo, je ohodnocen jednou ze tří úrovní úspěšnosti A (nejnižší), AA, AAA (nejvyšší). Členské státy Evropské unie se již od roku 2006 zavazují vytvářet veřejné webové stránky v souladu s metodikou WCAG. Pravidla přístupnosti stránek orgánů veřejné správy České republiky tedy musela být revidována, aby byla v souladu s touto metodikou. 3.4 Manifest Dogma W4 Manifest Dogma W4 [5] (dále jen W4D 3 ) vznikl jako iniciativa skupiny českých webdesignérů za účelem vytvoření přísně vymezených pravidel pro tvorbu webových stránek. Manifest nedefinuje žádné závazné normy, ale při dodržení předepsaných postupů má být zajištěna přístupnost, bezbariérovost a přehlednost dokumentů. Finální verze 1.1 byla vydána v roce 2003 a obsahuje 13 bodů, ve kterých jsou detailně popsána jednotlivá pravidla včetně důvodů a výhod jejich použití. 1. Web Accessibility Initiative < > 2. World Wide Web Consortium < > 3. Worth World Wide Web Dogma 9

15 3. PŘÍSTUPNOST 3.5 Pravidla přístupnosti webových stránek státní správy První informace o přístupnosti webových stránek se v ČR objevily v roce Vznikl projekt Blind Friendly Web 4, který stojí za vytvořením prvního českého metodického pokynu pro tvůrce webových stránek. Cílem bylo zlepšit špatný stav přístupnosti webových stránek a pomoci tak uživatelům se zrakovým postižením. V roce 2004 se zvyšuje zájem o problematiku přístupnosti. Ministerstvo informatiky vydalo dokument Best practice - Pravidla pro tvorbu přístupného webu, která upravovala podmínky zveřejňování informací o veřejné správě prostřednictvím webových stránek. Na tvorbě pravidel se podíleli i realizátoři projektu Blind Friendly Web. Přístupnost se začala dostávat do povědomí tvůrců webových stránek a stala se jedním z hodnotících kritérií v soutěžích internetových stránek, například v soutěži Zlatý erb (viz kapitola 5.1 Soutěž Zlatý erb). Na konferenci členských států Evropské unie v Rize dne podepsala Česká republika deklaraci, kterou se zavázala vytvářet webové stránky veřejné správy v souladu s metodikou WCAG 2.0. Následně bylo potřeba vytvořit prováděcí předpis, který by stanovil formu zveřejňování informací. Ministerstvo informatiky ČR vyhlásilo veřejnou zakázku na analýzu stávajícího stavu přístupnosti webových stránek v ČR, zjištění nakolik jsou stávající pravidla v souladu s metodikou WCAG 2.0 a následný návrh nových pravidel respektujících pravidla WCAG 2.0. Na řešení zakázky se podílela mimo jiné i Fakulta informatiky Masarykovy univerzity a výsledný dokument Přístupnost webových stránek orgánů státní správy [13] se stal podkladem vyhlášky č. 64/2008, o přístupnosti webových stránek veřejné správy (příloha B). Nová pravidla na rozdíl od starší verze konkrétněji definují jednotlivé požadavky. Byla vytvořena na základě výzkumu specifických potřeb hendikepovaných uživatelů a kladou menší požadavky na tvůrce webových stránek. Pravidla stanovená vyhláškou jsou rozdělena do šesti kapitol: 1. Obsah webových stránek musí být dostupný a čitelný 2. Práci s webovou stránkou řídí uživatel 3. Informace musí být srozumitelné a přehledné 4. Ovládání webových stránek musí být jasné a srozumitelné 5. Zdrojový kód musí být technicky způsobilý a strukturovaný 6. Prohlášení o přístupnosti webových stránek. Kapitoly se dále člení na jednotlivá pravidla. Celkem je zde 33 pravidel přístupnosti, z nichž některá jsou označena jako podmíněně povinná. Ta musí tvůrce nebo správce webových stránek dodržet, pokud je splněna podmínka uvedená v pravidle. 4. Blind Friendly Web < > 10

16 3. PŘÍSTUPNOST Od 1. března 2008 jsou všechny orgány veřejné správy včetně měst a obcí povinny na svých webových stránkách zveřejňovat informace způsobem, který je v souladu s vyhláškou o přístupnosti. 11

17 4 Web 2.0 Pojem Web 2.0 je ustálené označení fáze vývoje webu, kdy obsah webové stránky už není pouze statický text a grafika v okně prohlížeče, ale jedná se o interaktivní aplikaci umožňující uživatelům sdílení a společnou tvorbu obsahu. Web 2.0 poskytuje uživateli možnost interakce s jinými uživateli, možnost měnit a dotvářet obsah stránek na rozdíl od Webu 1.0, kde je uživatel limitován zobrazováním statických informací na stránce. Poprvé termín Web 2.0 použila Darcy DiNucci v roce 1999 ve článku Fragmented future. Web 2.0 zde charakterizuje jako prostředí, éter, jehož prostřednictvím dochází k interaktivitě. Předpověděla také rozšíření webu na zařízení jako je televize, mobilní telefon, herní konzole apod. V roce 2004 začíná být termín populární především díky první Web 2.0 konferenci, kde Tim O Reilly a kol. prezentovali jejich představu o významu pojmu Web 2.0 a o rozdílech oproti Webu 1.0. Využili k tomu příklady existujících aplikací z oblasti internetu. Definovali web jako novou platformu pro vývoj softwarových aplikací, na kterém se podílí i uživatelé webu. Ve svém článku What Is Web 2.0 [6] O Reilly popisuje funkce a prvky, kterými se aplikace Web 2.0 vyznačují. Při tvorbě webových stránek obce můžeme použít například: Podílení uživatelů na tvorbě obsahu Většina webů, které jsou označovány jako Web 2.0, předpokládá určitou aktivitu uživatelů. Uživatelé tedy přidávají webu na jeho hodnotě. Podílení uživatelů může být realizováno například umožněním hodnocení a diskuze u článků, vytvořením diskusního fóra nebo návštěvní knihy. Agregování dat o způsobu chování uživatelů Sledováním aktivity uživatele můžeme určit popularitu článků. Uživatelům pak nabídneme například nejčtenější nebo nejdiskutovanější články. RSS (Rich Simple Syndication) Jedná se o XML formát pro odebírání novinek z webových stránek. Využívá se především na zpravodajských serverech. Návštěvníkům můžeme tedy poskytnout RSS kanál s aktuálními zprávami o dění v obci. Případně můžeme na webu zobrazit zprávy z jiných zdrojů (například novinky z kraje). Ajax (Asynchronous JavaScript and XML) Ajax je technologie pro vývoj interaktivních webových aplikací, která umožňuje měnit obsah stránky bez nutnosti jejího opětovného načtení. Tato technologie je v současnosti velmi rozšířená. Typickým použitím je hlasování v anketě. Po odeslání hlasu server vrátí aktualizované výsledky a zbytek stránky zůstane nezměněný. Díky této technologii můžeme snížit zátěž serveru a zároveň poskytnou uživateli plynulejší práci s aplikací. 12

18 4. WEB 2.0 Nevýhodou Ajaxu je nutnost podpory JavaScriptu a kaskádových stylů na straně uživatele. Při použití Ajaxu je tedy nutno implementovat na webu i alternativní řešení. Adobe Flash Adobe Flash je platforma pro vývoj interaktivních aplikací. Na webu se takové aplikace vyskytují jako objekty ve formátu ShockWave Flash (SWF). Můžou to být animované bannery, multimediální přehrávače nebo i plnohodnotné webové prezentace. Výhodou technologie Flash je možnost vytvoření efektních grafických animací. Problémem je nepřístupnost flashových objektů pro uživatele bez potřebného doplňku prohlížeče a uživatele používající mobilní zařízení nebo hlasové čtečky. Štítky (tagy) Štítky používáme k výstižnému označení informace. Takto označenou informaci lze pak snadno nalézt použitím vyhledávání. Štítky se většinou na webu vyskytují jako slova nebo krátké sousloví popisující článek nebo jiný záznam. Štítky mohou vybírat tvůrci nebo návštěvníci webu. Typickými příklady Webu 2.0 jsou internetové sociální sítě (Facebook, Twitter), komunitní weby, blogy, aplikace pro sdílení fotografií, videa (YouTube) nebo aplikace typu Wiki Wiki systémy, které umožňují uživatelům přidávat nebo měnit obsah 13

19 5 Analýza a návrh webových stránek Šenova V této kapitole se věnuji zhodnocení stávajících webových stránek města Šenov a určím příčiny jejich nevyhovujícího stavu. Na základě analýzy požadavků města vytvořím návrh nových stránek. Při návrhu a implementaci se inspiruji webovými stránkami vítězů soutěže Zlatý erb [10]. 5.1 Soutěž Zlatý erb Sdružení Zlatý erb pořádá již od roku 1999 každoroční soutěž o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí. Soutěž je pořádána ve spolupráci s portálem územní samosprávy Města a obce online 1 a konferencí ISSS 2. Cílem soutěže je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy rozvojem informačních služeb poskytovaných prostřednictvím internetu a jiných elektronických médií, a přispět tak k rozvoji kvality života v městech a obcích České republiky Propozice soutěže Soutěž probíhá ve dvou stupních, v krajských kolech a následujícím kole celostátním. Do soutěže se mohou přihlásit města, městské části, obce a kraje ČR. Předmětem hodnocení jsou jejich oficiální webové stránky a elektronické služby. Ceny jsou udělovány ve třech kategoriích: 1. Nejlepší webové stránky města 2. Nejlepší webové stránky obce 3. Nejlepší elektronická služba. Pro nás jsou zajímavé především první dvě kategorie. V celostátním kole porotci hodnotí webové stránky podle následujících kritérií: 1. Test reakce na žádost o informaci 2. Povinné informace 3. Úřední deska 4. Doporučené informace 5. Doplňkové informace 6. Ovládání webu, navigace a přehlednost stránky 7. Výtvarné zpracování s přihlédnutím k zobrazení v různých prohlížečích 1. Města a obce online < > 2. Internet ve státní správě a samosprávě < > 14

20 8. Bezbariérová přístupnost podrobný test 9. Inovativní přidaná hodnota 10. Pomocné služby. 5. ANALÝZA A NÁVRH WEBOVÝCH STRÁNEK ŠENOVA Nalezneme zde mimo jiné kritéria týkající se poskytnutých informací a přístupnosti. Předmětem hodnocení je tedy i splnění legislativních požadavků. Na základě bodového ohodnocení porota stanoví v jednotlivých kategoriích 1., 2. a 3. místo Analýza webových stránek vítězů soutěže Pro analýzu jsem vybral webové stránky měst, která se umístila na předních místech v letech 2008 a Pokusím se nalézt prvky, které by bylo možno použít při tvorbě webových stránek Šenova. Zaměřím se především na grafické zpracování, rozložení prvků na stránce (layout), strukturu webu a zajímavé funkce. Moravské Budějovice < > (1. místo v roce 2009) V horní části titulní stránky nalezneme vlevo název města a jeho erb. Vpravo pak pro návštěvníky dobře viditelné odkazy na verzi bez grafiky a mapu stránek. Oživujícím prvkem je logo ve formě fotografie charakterizující město. Vedle loga je pole pro vyhledávání, které pomáhá uživatelům rychle nalézt požadované informace. Pod horní částí je přehledné horizontální menu. Po najetí na některé položky v nabídce se rozbalí menu s odkazy na příslušné podstránky. Pod menu se nachází hlavní obsah rozdělený do tří sloupců. V prvním sloupci nalezneme výpis několika aktualit doplněný o fotografie. Uživatelé si mohou nechat zasílat novinky na , který zadají do systému nebo mohou odebírat aktuality v RSS feedu. Druhý sloupec obsahuje odkazy na nově přidané dokumenty. Ve sloupci na pravé straně jsou důležité základní kontakty na městský úřad. Ty se zobrazují na všech stránkách webu. Spodní část titulní stránky je věnovaná odkazům na jiné weby, které by mohly návštěvníky zajímat. Další stránky webu mají podobnou strukturu, první dva sloupce hlavní části jsou nahrazeny příslušným obsahem a na každé stránce je uvedena cesta k ní, včetně odkazů na stránky nacházející se v hierarchii výše. Jablonec nad Nisou < > (2. místo v roce 2009) Stránky tohoto města se vyznačují jednoduchým třísloupcovým designem. Zaujala mě vertikální navigace webu umístěná v levém sloupci. Uvolnil se prostor pod logem, který je využit pro odkazy na nejdůležitější stránky 15

Projekt: Internetové stránky obce Modletice

Projekt: Internetové stránky obce Modletice Projekt: Internetové stránky obce Modletice Verze 2 - upravené požadavky na základě finančních možností www.modletice.cz Cíl projektu Cílem projektu je vytvoření nových reprezentativních internetových

Více

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Obec Senorady Miroslav Patočka 2006 Obsah: 1. Úvodní informace 1.1 Informace pro uživatele 1.1.1 Přístupnost HTML, PDA, WAP, XML

Více

Obsah. Rozdíly mezi systémy Joomla 1.0 a 1.5...15 Systém Joomla coby jednička online komunity...16 Shrnutí...16

Obsah. Rozdíly mezi systémy Joomla 1.0 a 1.5...15 Systém Joomla coby jednička online komunity...16 Shrnutí...16 Obsah Kapitola 1 Seznámení se systémem Joomla!................................. 9 Přehled systémů pro správu obsahu....................................................10 Použití systému pro správu obsahu.....................................................11

Více

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2013/12/12 20:40:58 $ Obsah Úvod... 3 Recept na dobré webové stránky... 4 Použitelnost... 5 Jak se pozná použitelný web...

Více

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu.

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Řešení pro soukromé i firemní webové stránky Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Je plně

Více

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Martin Kuna martin.kuna@seznam.cz Obsah Webová grafika Rozvržení stránky Typografické zásady Nejčastější chyby Struktura webu a navigace

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený Redakční systém Joomla Prokop Zelený 1 Co jsou to red. systémy? Redakční systémy (anglicky Content Management System - CMS) jsou webové aplikace používané pro snadnou správu obsahu stránek. Hlavním cílem

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí

TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí Úvod Celý systém se dělí na několik částí. A to jak z pohledu uživatele (zákazníka), tak z pohledu administrátora. Konfigurátor aplikace na tvorbu potisku (dělí

Více

Vytvoření portálu odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra a zajištění jeho hostingu na serveru dodavatele

Vytvoření portálu odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra a zajištění jeho hostingu na serveru dodavatele MINISTERSTVO VNITRA odbor strukturálních fondů č.j. MV- 82945-5 /OSF Praha dne 24. listopadu 2009 Počet listů: 5 Odpověď zadavatele na otázky ze dne 20. listopadu 2009 k Zadávací dokumentaci na veřejnou

Více

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída:

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída: DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP Maturitní projekt Vypracoval: Denis Ptáček Třída: 4B Rok: 2014/2015 Obsah 1. Použité nástroje... 3 1.1 NetBeans

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu V.9.3. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Inormatika a informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Ročník: 1. ročník + kvinta chápe a používá základní termíny

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací Školení Wordpress Nainstalované pluginy: WPML Multilingual CMS Adminize Capability Manager Contact Form 7 Wordpress Download Monitor Google Analytics for WordPress Simple Google Sitemap XML Seznámení s

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

Manuál k systému RS4S. verze 1.2

Manuál k systému RS4S. verze 1.2 Manuál k systému RS4S verze 1.2 1. Úvod Redakční systém RS4S slouží ke správě vaších webových stránek, bez nutnosti znalosti jakéhokoliv programovacího jazyku. Sami můžete provádět změny v dokumentech,

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ PŘÍSTUPNOSTI WEBOVÉ PREZENTACE MĚSTA XXXXXXXX

ZPRÁVA O HODNOCENÍ PŘÍSTUPNOSTI WEBOVÉ PREZENTACE MĚSTA XXXXXXXX ZPRÁVA O HODNOCENÍ PŘÍSTUPNOSTI WEBOVÉ PREZENTACE MĚSTA XXXXXXXX Vypracoval: Jan Živný, Obce na webu, s.r.o. V Brně dne XXXXXXXX 1 Cíl hodnocení Tato zpráva je zpracována za účelem zhodnocení přístupnosti

Více

Testování přístupnosti v soutěži Zlatý erb Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web

Testování přístupnosti v soutěži Zlatý erb Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web Testování přístupnosti v soutěži Zlatý erb 2015 Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web PROČ PŘÍSTUPNOST TESTUJEME? Zákonná povinnost (Vyhláška o přístupnosti) Web je oficiálním

Více

BENCHMARKING VENKOVA. Uživatelská příručka nástroje ehomer.cz. Verze dokumentu: 1.1

BENCHMARKING VENKOVA. Uživatelská příručka nástroje ehomer.cz. Verze dokumentu: 1.1 BENCHMARKING VENKOVA Uživatelská příručka nástroje ehomer.cz V této uživatelské příručce jsou popsány funkcionality webového nástroje ehomer.cz Verze dokumentu: 1.1 OBSAH 1. Popis struktury stránek 2.

Více

Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který

Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který měl potřebné znalosti jazyka HTML a jiných

Více

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace Obsah HLEDEJCENY.mobi Mezi Vodami 1952/9 e-mail: info@hledejceny.cz HLEDEJCENY.mobi... 1 Mobilní verze e-shopu... 1 Důvody instalace... 1 Výhody... 2 Co je k mobilní verzi potřeba... 2 Objednávka služby...

Více

Redesign webu. www.czech-us.cz Autor: Michal Blažek michal.blazek@czech-us.cz 4. 7. 2014

Redesign webu. www.czech-us.cz Autor: Michal Blažek michal.blazek@czech-us.cz 4. 7. 2014 Redesign webu www.czech-us.cz www.czech-us.cz Autor: Michal Blažek michal.blazek@czech-us.cz 4. 7. 2014 1 Obsah OBSAH... 2 WIREFRAME WEBOVÝCH STRÁNEK... 3 DŮVODY PRO REDESIGN... 4 CÍLE REDESIGNU... 4 ROZSAH

Více

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý Uživatelský manuál Aplikace GraphViewer Vytvořil: Viktor Dlouhý Obsah 1. Obecně... 3 2. Co aplikace umí... 3 3. Struktura aplikace... 4 4. Mobilní verze aplikace... 5 5. Vytvoření projektu... 6 6. Části

Více

Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001

Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Nové přístupy tvorby web site Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Osnova Úvod Web site - jasný cíl Technologie - dynamický web Forma - vyšší interaktivita Obsah - stálá aktualizace

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Administrační rozhraní Drupalu

Administrační rozhraní Drupalu Administrační rozhraní Drupalu Možnosti, flexibilita, uživatelská nastavení Zaměřeno přednostně na Drupal 7 Eva Rázgová, Mojžíš Stupka Výchozí administrační rozhraní, Drupal 7 Pozn.: prezentace vychází

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Tvoříme PŘÍSTUPNÉ STRÁNKY. webové. Připraveno s ohledem na novelu Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.

Tvoříme PŘÍSTUPNÉ STRÁNKY. webové. Připraveno s ohledem na novelu Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. Tvoříme PŘÍSTUPNÉ STRÁNKY webové Připraveno s ohledem na novelu Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy David Špinar Tvoříme přístupné webové stránky Autor: David Špinar Copyright

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Formy komunikace s knihovnami

Formy komunikace s knihovnami Formy komunikace s knihovnami Současné moderní prostředky Jiří Šilha a Jiří Tobiáš, Tritius Solutions a.s., Brno Osnova Základní požadavky na komunikaci s knihovnami Historie komunikace s knihovnami Confluence

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

Návrh webové prezentace. Internetové publikování

Návrh webové prezentace. Internetové publikování Návrh webové prezentace Internetové publikování 1 Co je webdesign? Jedna z definic Návrh webových stránek nebo webových aplikací s využitím různých technologií Řemeslo, věda nebo umění? Různí autoři se

Více

WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM

WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM WordPress manuál A3 WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM WordPress manuál Ing. Karel Rejthar 16. 6. 2015-1 - OBSAH WordPress manuál......................................

Více

Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe. Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web

Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe. Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web Máte rádi CAPTCHA? Líbila by se vám takto prezentovaná stránka vaší knihovny?

Více

Studijní průvodce e-learningovými kurzy

Studijní průvodce e-learningovými kurzy Studijní průvodce e-learningovými kurzy Obsah průvodce: 1. METODICKÝ PRŮVODCE... 2 1.1. PRŮBĚŽNÉ TESTY - AUTOTESTY... 2 1.2. ZÁVĚREČNÝ TEST... 2 2. PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ... 3 2.1.

Více

Uživatelská příručka. k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4. 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 www.nlogy.cz

Uživatelská příručka. k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4. 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 www.nlogy.cz Uživatelská příručka k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 1 Obsah 1 OBSAH...2 2 POHLED NA PRACOVNÍ PLOCHU ADMINISTRACE...4 2.1 MENU...4 2.2 POSTRANNÍ MENU...5

Více

Studijní průvodce e-learningovým kurzem. STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013

Studijní průvodce e-learningovým kurzem. STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013 Studijní průvodce e-learningovým kurzem STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013 Obsah průvodce: 1. METODICKÝ PRŮVODCE... 2 2. PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ... 4 3. TECHNICKÝ PRŮVODCE...

Více

Úvod do tvorby internetových aplikací

Úvod do tvorby internetových aplikací CVT6 01a Úvod do tvorby internetových aplikací Osnova předmětu (X)HTML a tvorba webu pomocí přímého zápisu kódu Tvorba web designu a skládání stránek z kousků Skriptovací jazyky na webu Návrh software

Více

Podpora výuky tvorby bezbariérového webu

Podpora výuky tvorby bezbariérového webu 185 Podpora výuky tvorby bezbariérového webu Jakub Kužílek, Jiří Spilka, Lenka Lhotská Anotace V současnosti nabývá tvorba bezbariérového webu stále většího významu. Bezbariérový web je jakýmsi standardem

Více

Návrh uživatelského rozhraní Jednoduchý portál s recepty D1 + D2

Návrh uživatelského rozhraní Jednoduchý portál s recepty D1 + D2 Návrh uživatelského rozhraní Jednoduchý portál s recepty D1 + D2 Václav Zajíc zajicvac@fel.cvut.cz Úvod Tento dokument obsahuje popis sběru dat a uživatelských preferencí pro jednoduchý portál s recepty

Více

Obsah. Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10

Obsah. Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10 Obsah Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10 KAPITOLA 1 Co budeme potřebovat 11 Co knihovna jquery nabízí 11 Editor zdrojového kódu 12 Webový server 12 Software pro ladění

Více

Informace k e-learningu

Informace k e-learningu Informace k e-learningu Příprava na testy bude probíhat samostatně formou e-learningových školení přístupných způsobem popsaným níže. Zkušební testy, pomocí kterých se budete připravovat na závěrečný test,

Více

Řešení nejen pro státní správu

Řešení nejen pro státní správu Řešení nejen pro státní správu Krátký úvod Jsou dvě cesty kterými lze splnit zákonnou povinnost mít webové stránky. Tou první je oslovit nejbližší firmu, která vytvoří krásný web za krásné peníze, ale

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Bc. Martin Majer, AiP Beroun s.r.o.

Bc. Martin Majer, AiP Beroun s.r.o. REGISTR DIGITALIZACE HISTORICKÝCH FONDŮ (RDHF) A DIGITÁLNÍCH KONKORDANCÍ (DK) Návrh uživatelského rozhraní klientských aplikací verze 1.0 Bc. Martin Majer, AiP Beroun s.r.o. 28.11.2016-1 - Obsah 1 Seznam

Více

AC FORM FILLER. aplikace pro podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku. Verze 1.0

AC FORM FILLER. aplikace pro podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku. Verze 1.0 aplikace pro podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku Verze 1.0 2013 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené

Více

Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11

Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11 Obsah Úvodem 9 Komu je kniha určena 9 Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11 Co je to Postranní panel systému Windows a jak funguje 12 Co je potřeba vědět před programováním miniaplikací 16 Vaše

Více

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Návod k prezentačnímu mapovému portálu Obsah: 1. Úvod... 3 2. Obecná část mapového portálu...

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

Uživatelská příručka administrativního rozhraní Vědecké knihovny v Olomouci

Uživatelská příručka administrativního rozhraní Vědecké knihovny v Olomouci Držitel certifikátu jakosti ISO 9001:2001 Uživatelská příručka administrativního rozhraní Vědecké knihovny v Olomouci Stránka 1/44 Obsah 1.Redakční systém...4 1.1. Povolené jazykové mutace...4 5.2.1 Překlad

Více

Webové stránky Webové aplikace WebDesign Internet Marketing VAFRO CMS MODUL REALITY

Webové stránky Webové aplikace WebDesign Internet Marketing VAFRO CMS MODUL REALITY VAFRO CMS MODUL REALITY Řešení pro Realitní kanceláře Vafro CMS s modulem Reality Vám umožní následující: Jednoduchou správu realit domů bytů pozemků komerčních objektů garáží Snadné zadávání položek vytvoření

Více

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ Příloha č. 1 Systém webových stránek města Česká Lípa I. Vymezení předmětu VZ 1. Vytvoření grafického návrhu stránek Součástí realizace veřejné zakázky bude vytvoření grafického návrhu vizuálního vzhledu

Více

ArcGIS Online Subscription

ArcGIS Online Subscription ArcGIS Online Subscription GIS pro organizace ArcGIS Online je GIS v cloudu. Poskytuje služby GIS v prostředí internetu, ať už se jedná o úložné místo, publikaci mapových a geoprocessingových služeb, nebo

Více

Redakční systém WordPress MU Manuál pro uživatele

Redakční systém WordPress MU Manuál pro uživatele WordPress je pokročilý redakční systém určený především pro tvorbu osobních stránek, blogů apod. Předností programu je snadné a přehledné ovládání, možnost rozšiřitelnosti a WordPress klade také důraz

Více

Na vybraném serveru vytvoříme MySQL databázi. Soubory scratch.jpa, kickstart.php a en-gb.kickstart.ini nahrajeme na vybraný server.

Na vybraném serveru vytvoříme MySQL databázi. Soubory scratch.jpa, kickstart.php a en-gb.kickstart.ini nahrajeme na vybraný server. 1 Práce se systémem Tento dokument popíše způsob instalace a základy práce se systémem Joomla!, ve kterém je učebnice jazyka Scratch vytvořena. Podrobný návod k systému Joomla! je popsán v dokumentaci

Více

Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz

Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz 1. Představení portálu Cestykrajem.cz jsou užitečný on-line průvodce pro všechny tuzemské i zahraniční turisty se silnou propagací a viditelnou reklamou.

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Obsah Úvod 4. TF Wmake 1.5

Obsah Úvod 4. TF Wmake 1.5 Obsah Úvod 4 Struktura systému 5 Uživatelské role 6 Přihlášení do systému 7 Úvodní stránka 8 enu redaktora 9 enu autora 9 azyky 0 Odhlášení ze systému 0 Nastavení Bloky Editace bloku Přidání nového bloku

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

MODERNÍ WEB SNADNO A RYCHLE

MODERNÍ WEB SNADNO A RYCHLE SNADNO A RYCHLE Marek Lučný Pavoučí síť přes celý svět Co prohlížeče (ne)skrývají Tajemný kód HTML Všechno má svůj styl Interaktivní je IN Na obrazovce i na mobilu Začni podle šablony Informace jsou základ

Více

4 Poskytování informací. (1) Povinné subjekty poskytují informace žadateli na základě žádosti nebo zveřejněním.

4 Poskytování informací. (1) Povinné subjekty poskytují informace žadateli na základě žádosti nebo zveřejněním. V Praze dne 28. května 2008 Vážení členové Konzultační skupiny, dovoluji si vám předložit k následné diskuzi návrhy zpracovatelů informací veřejného sektoru, tak jak byly prodiskutovány na platformě Iniciativy

Více

Studie webů automobilek

Studie webů automobilek Studie webů automobilek červen 2006 [manažerské shrnutí] Obsah Obsah... 1 Manažerské shrnutí... 2 Kvalita obsahu a použitelnost webu... 3 Základní nedostatky negativně ovlivňují použitelnost většiny webů...

Více

Úvod do aplikací internetu a přehled možností při tvorbě webu

Úvod do aplikací internetu a přehled možností při tvorbě webu CVT6 01a Úvod do aplikací internetu a přehled možností při tvorbě webu Internet a www Internet? Služby www ftp e-mail telnet NetNews konference IM komunikace Chaty Remote Access P2P aplikace Online games

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

Maturitní otázka webové stránky (technologie tvorby webu) Co znamená pojem Web? Web, www stránky, celým názvem World Wide Web,

Maturitní otázka webové stránky (technologie tvorby webu) Co znamená pojem Web? Web, www stránky, celým názvem World Wide Web, Maturitní otázka webové stránky (technologie tvorby webu) Co znamená pojem Web? Web, www stránky, celým názvem World Wide Web, v doslovném překladu "světová rozsáhlá síť neboli celosvětová síť, je označení

Více

19.5.2010 16:16. Datum: 14.5.2010 Zpracoval: Ing. Richard Ruibar

19.5.2010 16:16. Datum: 14.5.2010 Zpracoval: Ing. Richard Ruibar Datum: 14.5.2010 Zpracoval: Ing. Richard Ruibar Kvalita Vzhled v různých prohlížečích Podrobná kontrola vzhledu a funkčnosti v prohlížečích s podílem nad 1% Podrobná kontrola vzhledu a funkčnosti ve vybraných

Více

Základy WWW publikování

Základy WWW publikování Ing. Igor Kopetschke Oddělení aplikované informatiky Ústav nových technologií a aplikované informatiky Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technická univerzita v Liberci Email : igor.kopetschke@tul.cz

Více

Připravovaná legislativa pro přístupnost informací a dokumentů. Michal Rada Ministerstvo vnitra

Připravovaná legislativa pro přístupnost informací a dokumentů. Michal Rada Ministerstvo vnitra Připravovaná legislativa pro přístupnost informací a dokumentů Michal Rada Ministerstvo vnitra Governance accessibility Stavíme veřejnou správu a veřejné služby jako přístupné a využitelné pro všechny,

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Web. Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče

Web. Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče Web Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče Technologické trendy v AV tvorbě, Web 2 DNS Domain Name Systém

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Navigace na webových stránkách

Navigace na webových stránkách Navigace na webových stránkách Tato kapitola navazuje na kapitoly o přístupnosti, použitelnosti a optimalizaci webových stránek a podrobněji popisuje tvorbu informační architektury webových stránek, zejména

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

Popis služby MiniNET.cz. Výhody našeho řešení. Zadávání zakázky a průběh. Balíčky služeb

Popis služby MiniNET.cz. Výhody našeho řešení. Zadávání zakázky a průběh. Balíčky služeb Popis služby MiniNET.cz Služba MiniNET cz zpřístupní velmi efektně a profesionálně všechny důležité informace o Vás a Vaší činnosti v celosvětové síti Internet pomocí vlastní webové prezentace. Jestliže

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Prezentace navrhované struktury internetových stránek

Prezentace navrhované struktury internetových stránek Prezentace navrhované struktury internetových stránek Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz Telefon: 221 183 225 http://seb.soc.cas.cz Oddělení ekonomické sociologie, tým socioekonomie bydlení Cíle prezentace

Více

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu.

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu. Bannerový systém ProEshop od verze 1.13 umožňuje zobrazování bannerů na popředí e-shopu. Bannerový systém je přístupný v administraci e-shopu v nabídce Vzhled, texty Bannerový systém v případě, že aktivní

Více

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou 2011 Ing. Jakub Matas Přihlášení a uživatelský účet Přihlášení Přihlášení do aplikace lze dvěma způsoby: 1. Pomocí panelu ve vrchní

Více

Webové stránky fotbalového klubu

Webové stránky fotbalového klubu Semestrální práce pro X36WWW Webové stránky fotbalového klubu DOKUMENTACE autor: David Komárek 1. Zadání Naprogramujte informační web fotbalového klubu. V klubu jsou registrována dvě mužstva, A mužstvo

Více

Manuál pro práci s modulem Otázky a odpovědi

Manuál pro práci s modulem Otázky a odpovědi Manuál pro práci s modulem Otázky a odpovědi Užitečné postupy a doporučení Obsah 1 Role uživatelů...3 2 Odesílání otázek...3 3 Přehled otázek...4 3.1 Orientace v přehledu...4 3.2 Základní údaje otázky...5

Více

RSS NÁVOD K POUŽITÍ. Na internetu lze najít spoustu jednoduchých RSS čteček. Níže pár samostatných specializovaných programů:

RSS NÁVOD K POUŽITÍ. Na internetu lze najít spoustu jednoduchých RSS čteček. Níže pár samostatných specializovaných programů: RSS NÁVOD K POUŽITÍ Technologie RSS umožňuje uživatelům internetu přihlásit se k odběru novinek z webové stránky, která nabízí RSS zdroj (RSS kanál, RSS feed). Z jednoho místa pak lze přehledně sledovat

Více

M4 PDF rozšíření. Modul pro PrestaShop. http://www.presta-addons.com

M4 PDF rozšíření. Modul pro PrestaShop. http://www.presta-addons.com M4 PDF rozšíření Modul pro PrestaShop http://www.presta-addons.com Obsah Úvod... 2 Vlastnosti... 2 Jak modul funguje... 2 Zdroje dat... 3 Šablony... 4 A. Označení šablon... 4 B. Funkce Smarty... 5 C. Definice

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_20_IKT_Tvorba_webovych_stranek_Redakcni_systemy. Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_20_IKT_Tvorba_webovych_stranek_Redakcni_systemy. Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_3_20_IKT_Tvorba_webovych_stranek_Redakcni_systemy Mgr. Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy

Více

Aktuální trendy v přístupnosti

Aktuální trendy v přístupnosti Aktuální trendy v přístupnosti Radek Pavlíček, duben 2010 Co je přístupnost? Přístupná webová stránka je použitelná pro každého uživatele Internetu, a sice nezávisle na jeho postižení, schopnostech, znalostech,

Více

Kontrola přístupnosti www stránek

Kontrola přístupnosti www stránek 15 Kontrola přístupnosti www stránek Podle toho, jak znám tvůrce www stránek, můžu myslím směle prohlásit, že mnohem pravděpodobněji vytvoří stránky nepřístupné než přístupné. Není to ale vůbec proto,

Více

Novinky IPAC 3.0. Libor Nesvadba Karel Pavelka

Novinky IPAC 3.0. Libor Nesvadba Karel Pavelka Novinky IPAC 3.0 Libor Nesvadba Karel Pavelka Webové technologie Držíme laťku na vysoké úrovni Validní, sémantický, strukturovaný, přístupný, znovupoužitelný a jednoduchý XHTML kód. Komprimované JavaScripty

Více

Webová stránka. Matěj Klenka

Webová stránka. Matěj Klenka Webová stránka Matěj Klenka Osobní webová stránka Toto je dokumentace k mé webové stránce This is a documentation to my web page Já, Matěj Klenka, prohlašuji, že má webová stránka byla vytvořena mnou a

Více

Název: Design webu Anotace:

Název: Design webu Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007 Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Cíle školení Seznámit se s novým uživatelským rozhraním MS Office 2007 a jeho specifikacemi

Více