}w!"#$%&'()+,-./012345

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "}w!"#$%&'()+,-./012345

Transkript

1 }w!"#$%&'()+,-./012345<ya MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Analýza a návrh webových stránek obce BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Marek Weiss Brno, jaro 2010

2 Prohlášení Prohlašuji, že tato bakalářská práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval samostatně. Všechny zdroje, prameny a literaturu, které jsem při vypracování používal nebo z nich čerpal, v práci řádně cituji s uvedením úplného odkazu na příslušný zdroj. Marek Weiss Vedoucí práce: prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. ii

3 Shrnutí Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou moderních internetových stránek. Čtenář se seznámí s legislativními požadavky města Šenov na webové stránky. V práci je popsána analýza, návrh a implementace webových stránek tohoto města včetně vysvětlení dodržených standardů a použitých technologií. iii

4 Klíčová slova město, legislativa, webové stránky, přístupnost, Web 2.0, informační systém veřejné správy iv

5 Obsah 1 Úvod Analýza legislativních požadavků Veřejná správa Zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Zákon 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy Přístupnost Přístupnost a použitelnost webových stránek Hendikepovaní uživatelé Web Content Accessibility Guidelines Manifest Dogma W Pravidla přístupnosti webových stránek státní správy Web Analýza a návrh webových stránek Šenova Soutěž Zlatý erb Propozice soutěže Analýza webových stránek vítězů soutěže Současné webové stránky města Šenov Analýza požadavků města Požadavky na uživatelskou část Požadavky na administrační část Implementace Systém pro správu obsahu Použité technologie Struktura a funkce stránek Rozvržení prvků a vzhled Šablona a moduly systému Obsah webových stránek Testování Závěr Literatura Přílohy v

6 1 Úvod V dnešní době si už jen málokdo dovede představit svůj život bez internetu. Otevírá nám nové možnosti přístupu k informacím, usnadňuje komunikaci a umožňuje zefektivnit každodenní činnosti. Není proto divu, že také obce a města provozují své webové stránky. Jejich prostřednictvím mohou široké veřejnosti snadno zpřístupnit informace o historii či aktuálním dění v dané obci. Úroveň zpracování a obsahu internetové prezentace se může do značné míry lišit v závislosti na požadavcích dané obce, použitých technologiích, údržbě obsahové části a přizpůsobování webových stránek aktuálním trendům ve vývoji internetových aplikací. V této souvislosti je v České republice pořádána soutěž Zlatý erb [2], která každoročně oceňuje nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí. Cílem soutěže je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy v oblasti internetu a přispět tak k rozvoji kvality života ve městech a obcích. Na rozdíl od většiny internetových stránek je při tvorbě webových stránek obce potřeba dodržet řadu legislativních podmínek. Kromě povinnosti zveřejňování některých údajů o činnosti správních orgánů obce je potřeba splnit pravidla přístupnosti pro hendikepované uživatele. V práci shrnuji, které údaje jsou obce povinny zveřejňovat na webových stránkách a jaké požadavky jsou kladeny na přístupnost těchto údajů. Kromě předpisů daných zákonem [11, 12] popisuji i další obecně uznávaná pravidla pro tvorbu přístupných webových stránek [1, 3]. Získané poznatky jsou aplikovány při tvorbě oficiálního internetového portálu města Šenov. Při analýze a návrhu vycházím z dosavadních webových stránek města. Ty sice obsahují povinně zveřejňované údaje, ale nesplňují kritéria přístupnosti a neodpovídají současným normám vývoje webových aplikací. Na rozdíl od stávajícího systému je při návrhu nových stránek počítáno s administračním rozhraním pro snadnou editaci obsahu bez nutnosti zásahu do zdrojového kódu. Struktura současných webových stránek je rozšířena o další sekce, například aktuality, důležité informace nebo fotogalerie. Pro implementaci jsem se rozhodl využít systém pro správu obsahu neboli Content Management Systems [2] (dále jen CMS). Z volně dostupných CMS jsem na základě vytvořeného návrhu zvolil systém Wordpress [9]. Tento systém je naprogramován v jazyce PHP a využívá databázi MySQL. Do jádra systému jsem přidal funkce pro správu úřední desky, usnesení, vyhlášek a nařízení. V administraci systému je pak vytvořena struktura menu, kategorií a stránek. Grafický návrh je implementován pomocí kaskádových stylů a využívá symbolů a fotografií města. Hlavní stránku jsem doplnil o interaktivní panel k procházení aktualit, který využívá Javascriptovou knihovnu jquery [4]. Tato knihovna rovněž zpracovává veškeré odkazy na obrázky. Všechny texty a fotografie jsou dle pravidel dostupné i při vypnutém Javascriptu. Webový portál byl navržen a implementován tak, aby jeho návštěvníci mohli snadno a rychle nalézt požadované informace. V původních internetových strán- 1

7 1. ÚVOD kách se veškerý obsah aktualizoval editací zdrojového kódu na serveru. Pro zaměstnance města byly tedy jakékoliv změny obsahu časově velmi náročné. Úpravy často vyžadovaly spolupráci s externím programátorem. Zavedením administračního rozhraní se usnadnila správa publikovaného obsahu a zaměstnanci mají možnost provádět i náročnější změny. Například mohou zasahovat do struktury stránek, měnit názvy sekcí nebo provádět úpravy ve fotogalerii. Stránky mají některé rysy Webu 2.0, splňují požadavky přístupnosti a byly otestovány na validitu zdrojového kódu. V kapitole 2 se věnuji analýze legislativních požadavků kladených na internetové stránky měst a obcí. S tím souvisí i přístupnost, která je popsána v navazující části. V kapitole 4 vysvětluji pojem Web 2.0 a které jeho prvky je možno použít na stránkách. Následuje praktická část vývoje webových stránek města. V kapitole 5 je provedena analýza a návrh, v kapitole 6 popis implementace a struktury vytvořeného portálu. Na konci shrnuji výsledek práce, rozdíly oproti původnímu webu a přínos pro město Šenov. 2

8 2 Analýza legislativních požadavků Subjekty veřejné správy mají ze zákona povinnost zveřejňovat informace o své činnosti prostřednictvím webových stránek. V této kapitole vysvětluji základní pojmy týkající se této oblasti a shrnuji legislativní požadavky kladené na formu i obsah internetových stránek obcí. 2.1 Veřejná správa Veřejnou správou označujeme instituce vykonávající správní činnosti související s poskytováním veřejných služeb. Veřejná správa se dělí na státní správu a samosprávu. Povinnost zveřejňovat informace o činnosti orgánů veřejné správy je dána již v Listině základních práv a svobod. Konkrétně článek 17, odstavec 5 říká: Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon. Obce a města řadíme mezi orgány územní samosprávy a mají tedy povinnost poskytovat informace o své činnosti. 2.2 Zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Zákon 106/1999 Sb. [11] detailně popisuje podmínky a způsob poskytování informací o činnosti orgánů veřejné správy. Zaměřuji se pouze na části zákona související s požadavky na webové stránky. Nejdříve ocituji vymezení oblasti působnosti zákona: 2 Povinnost poskytovat informace (1) Povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce. Mezi subjekty, na které se vztahuje tento zákon, tedy patří i obce a města. Pro porozumění předchozí citace uvádím definici pojmu informace a její zveřejnění: 3 Základní pojmy (1) Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. 3

9 2. ANALÝZA LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ (5) Zveřejněnou informací pro účel tohoto zákona je taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána, zejména vydaná tiskem nebo na jiném nosiči dat umožňujícím zápis a uchování informace, vystavená na úřední desce, s možností dálkového přístupu nebo umístěná v knihovně poskytující veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona. Z definice zveřejněné informace je důležitá část o možnosti dálkového přístupu neboli přístupu neomezeného okruhu žadatelů pomocí sítě nebo služby elektronických komunikací (webových stránek). Jelikož žadatelem může být jakákoliv fyzická nebo právnická osoba žádající o informaci, je potřeba zajistit, aby informace byly přístupné i hendikepovaným uživatelům. Povinné subjekty poskytují informace zveřejněním nebo na základě žádosti. Ovšem na poskytované informace jsou kladena určitá omezení: 4 Poskytování informací (2) Informace poskytovaná zveřejněním se poskytuje ve všech formátech a jazycích, ve kterých byla vytvořena. Pokud je taková informace zveřejněna v elektronické podobě, musí být zveřejněna i ve formátu, jehož specifikace je volně dostupná a použití uživatelem není omezováno. To znamená, že informace zveřejněné na webových stránkách musí být vytvořeny v takovém formátu, který zajistí přístupnost v jakémkoliv prohlížeči. Takovým formátem je například HTML 1. Informace poskytované na internetových stránkách ve formě stahovatelných příloh musí být také uloženy ve vhodném formátu, jakým je například PDF 2. V pátém paragrafu zákona jsou předepsány informace, které musí povinné subjekty zveřejňovat. Jsou to informace o důvodu a způsobu založení subjektu, popis organizační struktury, právní předpisy vydané v rámci působnosti subjektu a další. Subjekty jsou povinny tyto informace zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup, čehož lze dosáhnout vystavením na internetových stránkách. Aby zveřejňované informace měly jednotnou formu, byla vydána vyhláška č. 442/2006 Sb., která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a osnovu popisu postupů, které subjekt dodržuje při vyřizování žádostí, návrhů apod. Při tvorbě webových stránek obce je nutno předepsanou strukturu přesně dodržet včetně pořadí a označení uvedeného ve vyhlášce. Plné znění vyhlášky lze nalézt v příloze C. 2.3 Zákon 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy Tento zákon stanovuje práva a povinnosti související s informačními systémy veřejné správy. Zákon se tedy vztahuje i na informační systémy měst a obcí. Informační systém zahrnuje nástroje a data umožňující výkon informačních činností: 1. Hyper Text Markup Language 2. Portable Document Format Přenosný formát dokumentů 4

10 2. ANALÝZA LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ získávání a poskytování informací, které mohou být reprezentovány ve formě dat, manipulace s těmito daty, jejich zpřístupňování apod. Informační činnosti provádějí správci, provozovatelé a uživatelé informačních systémů. Dodržování podmínek stanovených zákonem o informačních systémech veřejné správy kontroluje Ministerstvo vnitra, v případě nedostatků navrhuje příslušnému orgánu opatření k jejich nápravě. Zákon byl později novelizován a upraven zákonem 81/20006 Sb. Podle nové verze zákona jsou orgány veřejné správy povinny zveřejňovat informace na webových stránkách takovým způsobem, aby byly přístupné i osobám se zdravotním postižením: 5 Orgány veřejné správy (2) f) Orgány veřejné správy jsou v rámci informačních systémů veřejné správy povinny postupovat při uveřejňování informací způsobem umožňujícím dálkový přístup tak, aby byly informace související s výkonem veřejné správy uveřejňovány ve formě, která umožňuje, aby se s těmito informacemi v nezbytném rozsahu mohly seznámit i osoby se zdravotním postižením. Formu uveřejnění informací stanoví prováděcí právní předpis. Formu uveřejňování informací s dálkovým přístupem stanovuje orgánům veřejné správy Ministerstvo vnitra ČR ve vyhlášce č. 64/2008 Sb. (vyhláška o přístupnosti). Nalezneme v ní jednotlivá pravidla, jejichž prostřednictvím je definována forma zveřejňovaných informací o činnosti daného orgánu. Vyhláška vytváří předpoklady pro to, aby hendikepovaní uživatelé nebyli diskriminováni při získávání informací z webových stránek orgánů veřejné správy. Tím se snaží vytvořit osobám se zdravotním postižením stejné podmínky, jako mají ostatní uživatelé. Plné znění vyhlášky je uvedeno v příloze B. K vyhlášce o přístupnosti byl vydán i Metodický pokyn, který má pomoci tvůrcům a správcům webových stránek dodržet stanovená pravidla. Vyhlášce i metodickému pokynu se věnuji více v kapitole 3 o přístupnosti webových stránek. 5

11 3 Přístupnost Pojem přístupnost obecně znamená bezbariérovost. V oblasti internetu se jedná o vlastnost, která umožňuje plnohodnotné používání webových stránek všem uživatelům bez ohledu na jejich znalosti, dovednosti či používané technické vybavení. V této kapitole popisuji pojmy přístupnost a použitelnost v oblasti webu, specifikuji skupiny hendikepovaných uživatelů a shrnuji důležité metodiky tvorby přístupného webu. Pravidla přístupnosti budou později zohledněna při návrhu a implementaci internetových stránek. 3.1 Přístupnost a použitelnost webových stránek Použitelnost webových stránek vyjadřuje, jak snadno se uživatelé na stránkách orientují, jak rychle naleznou požadované informace a jakým dojmem na ně stránky působí. Při dosažení dobré použitelnosti se uživatel na webových stránkách rychle zorientuje, pohybuje se intuitivně a snadno nalezne potřebné informace. V opačném případě uživatel stránku často rychle opouští z důvodu nepřehlednosti, případně musí vyvinout velké úsilí, aby se na stránkách zorientoval. Použitelná webová prezentace zvyšuje spokojenost a návratnost uživatelů a tím se stránky stávají úspěšnými. Pod pojmem přístupnost chápeme stav, kdy daná věc neklade svým uživatelům žádné překážky při používání. Můžeme říci, že přístupnost spadá pod výše jmenovanou použitelnost. Přístupné webové stránky umožňují uživatelům dostat se ke všem informacím a využít všech obsahově významných funkcí, které web nabízí. To vše s vynaložením přiměřeného úsilí. Webové stránky mohou být navštěvovány širokým spektrem uživatelů s různorodými potřebami na dostupnost informací a funkcí na webu. Mohou to být například lidé se zdravotním postižením, s různými druhy prohlížečů a zařízení. K dodržení přístupnosti webové prezentace je potřeba zajistit, aby je mohli lidé bez problémů využívat vzhledem ke svým potřebám. Pokud nenaplníme potřeby některé skupiny uživatelů, znevýhodňujeme je vzhledem k ostatním a hovoříme o nich jako o hendikepovaných. Znevýhodněný uživatel webových stránek tak může být i člověk, který v běžném životě žádný hendikep nemá. Mohlo by se zdát, že přístupnost ovlivní jen malou skupinu uživatelů webových stránek, a je to tedy zbytečná práce navíc. Jak jsem už zmínil v první kapitole, dodržení pravidel přístupnosti je v případě webových stránek orgánů veřejné správy dáno ze zákona. Ale důvodů, proč mít web přístupný, existuje více. Přístupné webové stránky usnadňují vyhledávacím robotům procházení a indexování obsahu. Webové stránky se tak mohou umístit na vyšších pozicích ve výsledcích vyhledávání a uživatelé je mohou snadno nalézt. Přístupný web má často i více návštěvníků, což je důležité především při tvorbě komerčních stránek, kdy chceme oslovit co největší skupinu potenciálních zákazníků. V neposlední řadě je dekla- 6

12 3. PŘÍSTUPNOST race přístupnosti webových stránek signálem profesionality a solidnosti webu, tedy působí pozitivním dojmem na návštěvníky. 3.2 Hendikepovaní uživatelé Uživatelů, kteří jsou nějakým způsobem na webu hendikepovaní, je několik skupin. Každá z těchto skupin má své nároky na práci s internetovými stránkami. Primárně se jedná o uživatele se zdravotním postižením, ale mohou to být například i lidé používající netradiční prohlížeče nebo zařízení, jako jsou mobilní telefony. Nyní rozdělím hendikepované uživatele do několika skupin, určím jejich konkrétní problémy při získávání informací z internetu a popíši, jak předejít dopadu těchto problémů při používání webových stránek: 1. Uživatelé se zrakovým postižením (a) (b) (c) Zcela nevidomí a těžce zrakově postižení Tito uživatelé nejsou schopni získávat informace běžnou formou čtení textu na monitoru. Pro prezentaci obsahu používají speciální pomůcky - hlasové čtečky. Ty umožňují převést textový obsah webové stránky do podoby hlasového výstupu. Hlasová čtečka (screen reader) může být napojena na tzv. braillský řádek, který dokáže uživateli zpřístupnit text v braillově písmu. Důležité je, že nevidomí čtou celou stránku jako lineární text. Nemají možnost vnímat grafické prvky, barevné zvýraznění, velikost písma, pozici elementů apod. Proto je důležité, aby byl obsah dobře strukturovaný, aby grafické a multimediální prvky měly textovou alternativu a podobně. Jako vstupní zařízení nevidomí využívají převážně klasickou klávesnici, proto by měla být webová prezentace ovladatelná bez použití myši a doplněná o možnost odskoku na důležitá místa v dokumentu pomocí klávesových zkratek [7]. Slabozrací Slabozrakost je dočasná či trvalá snížená ostrost zraku. Potřebou slabozrakých je upravit si text stránky tak, aby ho mohli vnímat jako ostatní lidé. Toho docílí zvýšením kontrastu obrazu nebo častěji zvětšením textu. Aby byl uživatel schopen zvětšit text stránky pomocí funkce prohlížeče, definujeme velikosti písem na stránce v procentuálních jednotkách. Musíme také zajistit, aby byl text při zvětšení dobře čitelný a aby nedošlo k chybám ve vzhledu stránky. Barvoslepí Jsou to uživatelé s poruchou vnímání jedné nebo více barev. Aby byly internetové stránky dobře čitelné pro takto zrakově hendikepované, musí být barva textu a pozadí v dostatečném kontrastu. Rovněž bychom neměli zvýrazňovat text pouze barevným odlišením, ale například i podržením, větší velikostí nebo tučností textu. 7

13 3. PŘÍSTUPNOST (d) Uživatelé s dočasně zhoršenou možností vidět Jedná se o situaci, kdy má uživatel zhoršené světelné a zobrazovací podmínky. To se může stát, pokud na monitor svítí ostré slunce nebo používáme starý monitor se špatnou prezentací barev. Pro tyto případy je rovněž vhodné dodržet dostatečný kontrast barev. 2. Pohybově postižení uživatelé Z této skupiny jsou pro používání webových stránek hendikepovaní především uživatelé, kteří nejsou schopni používat myš nebo i klávesnici. Často využívají speciální zařízení simulující funkce klávesnice. Můžeme tedy předpokládat, že pokud bude náš web ovladatelný klávesnicí, bude přístupný uživatelům s pohybovým postižením. 3. Sluchově postižení uživatelé Nejedná se pouze o osoby se skutečným postižením sluchu, ale jsou to také uživatelé bez reprodukčních zařízení. Ve většině případů nemají tito lidé problémy s používáním webových stránek. Výjimkou jsou informace zveřejňované ve formě zvukových záznamů, např. videa. V takových případech je nutno poskytnout dané informace i v textové podobě. 4. Uživatelé s alternativním softwarem nebo hardwarem Uživatelé přistupují k webovým stránkám prostřednictvím nejrůznějších prohlížečů, operačních systémů a používají přitom různorodá zařízení, zejména stolní počítače, notebooky, tablety, kapesní počítače či mobilní telefony. Není možné docílit toho, aby se všem uživatelům zobrazovaly stránky naprosto shodně. Dodržováním základních pravidel tvorby webu a důkladnou optimalizací a testováním můžeme odstranit alespoň zásadní chyby a rozdíly v zobrazování. Musíme používat jen takové technologie, které jsou všeobecně podporované, případně poskytnout adekvátní náhradu uživatelům, kteří nemají možnost tyto technologie využít. Tvůrci webových stránek stále častěji spoléhají na podporu JavaScriptu a formátu Flash, které ale nejsou samozřejmostí v každém prohlížeči, především na mobilních telefonech. 5. Uživatelé s kognitivními poruchami Lidé s poruchami učení a soustředění mají při používání webových stránek problémy různého typu. Proto neexistují jednoznačné techniky, jak přizpůsobit internetové stránky jejich potřebám. Nejčastěji se potýkají s orientací na stránkách a čtením dlouhých souvislých textů. Potřebují proto, aby dokumenty byly strukturovány do krátkých odstavců, obsahovaly hodně nadpisů a grafických značek pro upoutání pozornosti a přehlednou navigaci. 8

14 3. PŘÍSTUPNOST 3.3 Web Content Accessibility Guidelines WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) jsou jedny z nejuznávanějších pravidel pro tvorbu přístupných webových stránek. První verze byla vytvořena v roce 1999 skupinou WAI 1 (Web Accessibility Initiative) v rámci W3C 2 (World Wide Web Consortium). Pravidla se brzy rozšířila do řady zemí, kde se stala podkladem pro tvorbu místních metodik. WCAG 1.0 obsahovaly 14 skupin doporučení, které se dále členily na jednotlivé body ohodnocené podle nutnosti jejich použití. Časem se stala původní WCAG 1.0 pravidla nevyhovující, a tak byla v roce 2001 vydána první pracovní verze metodiky WCAG 2.0. Od té doby byla pravidla několikrát aktualizována a finální podoba doporučení WCAG 2.0 [8] byla publikována v roce Metodika je rozdělena do čtyř základních principů: 1. Obsah musí být vnímatelný 2. Prvky rozhraní musí být ovladatelné 3. Obsah a ovládací prvky musí být pochopitelné 4. Obsah musí být natolik robustní, aby pracoval s dnešními i budoucími technologiemi (včetně kompenzačních pomůcek). Každý z principů obsahuje několik pravidel, na která jsou navázána kritéria úspěšnosti. Podle toho, do jaké míry webový obsah splňuje dané pravidlo, je ohodnocen jednou ze tří úrovní úspěšnosti A (nejnižší), AA, AAA (nejvyšší). Členské státy Evropské unie se již od roku 2006 zavazují vytvářet veřejné webové stránky v souladu s metodikou WCAG. Pravidla přístupnosti stránek orgánů veřejné správy České republiky tedy musela být revidována, aby byla v souladu s touto metodikou. 3.4 Manifest Dogma W4 Manifest Dogma W4 [5] (dále jen W4D 3 ) vznikl jako iniciativa skupiny českých webdesignérů za účelem vytvoření přísně vymezených pravidel pro tvorbu webových stránek. Manifest nedefinuje žádné závazné normy, ale při dodržení předepsaných postupů má být zajištěna přístupnost, bezbariérovost a přehlednost dokumentů. Finální verze 1.1 byla vydána v roce 2003 a obsahuje 13 bodů, ve kterých jsou detailně popsána jednotlivá pravidla včetně důvodů a výhod jejich použití. 1. Web Accessibility Initiative < > 2. World Wide Web Consortium < > 3. Worth World Wide Web Dogma 9

15 3. PŘÍSTUPNOST 3.5 Pravidla přístupnosti webových stránek státní správy První informace o přístupnosti webových stránek se v ČR objevily v roce Vznikl projekt Blind Friendly Web 4, který stojí za vytvořením prvního českého metodického pokynu pro tvůrce webových stránek. Cílem bylo zlepšit špatný stav přístupnosti webových stránek a pomoci tak uživatelům se zrakovým postižením. V roce 2004 se zvyšuje zájem o problematiku přístupnosti. Ministerstvo informatiky vydalo dokument Best practice - Pravidla pro tvorbu přístupného webu, která upravovala podmínky zveřejňování informací o veřejné správě prostřednictvím webových stránek. Na tvorbě pravidel se podíleli i realizátoři projektu Blind Friendly Web. Přístupnost se začala dostávat do povědomí tvůrců webových stránek a stala se jedním z hodnotících kritérií v soutěžích internetových stránek, například v soutěži Zlatý erb (viz kapitola 5.1 Soutěž Zlatý erb). Na konferenci členských států Evropské unie v Rize dne podepsala Česká republika deklaraci, kterou se zavázala vytvářet webové stránky veřejné správy v souladu s metodikou WCAG 2.0. Následně bylo potřeba vytvořit prováděcí předpis, který by stanovil formu zveřejňování informací. Ministerstvo informatiky ČR vyhlásilo veřejnou zakázku na analýzu stávajícího stavu přístupnosti webových stránek v ČR, zjištění nakolik jsou stávající pravidla v souladu s metodikou WCAG 2.0 a následný návrh nových pravidel respektujících pravidla WCAG 2.0. Na řešení zakázky se podílela mimo jiné i Fakulta informatiky Masarykovy univerzity a výsledný dokument Přístupnost webových stránek orgánů státní správy [13] se stal podkladem vyhlášky č. 64/2008, o přístupnosti webových stránek veřejné správy (příloha B). Nová pravidla na rozdíl od starší verze konkrétněji definují jednotlivé požadavky. Byla vytvořena na základě výzkumu specifických potřeb hendikepovaných uživatelů a kladou menší požadavky na tvůrce webových stránek. Pravidla stanovená vyhláškou jsou rozdělena do šesti kapitol: 1. Obsah webových stránek musí být dostupný a čitelný 2. Práci s webovou stránkou řídí uživatel 3. Informace musí být srozumitelné a přehledné 4. Ovládání webových stránek musí být jasné a srozumitelné 5. Zdrojový kód musí být technicky způsobilý a strukturovaný 6. Prohlášení o přístupnosti webových stránek. Kapitoly se dále člení na jednotlivá pravidla. Celkem je zde 33 pravidel přístupnosti, z nichž některá jsou označena jako podmíněně povinná. Ta musí tvůrce nebo správce webových stránek dodržet, pokud je splněna podmínka uvedená v pravidle. 4. Blind Friendly Web < > 10

16 3. PŘÍSTUPNOST Od 1. března 2008 jsou všechny orgány veřejné správy včetně měst a obcí povinny na svých webových stránkách zveřejňovat informace způsobem, který je v souladu s vyhláškou o přístupnosti. 11

17 4 Web 2.0 Pojem Web 2.0 je ustálené označení fáze vývoje webu, kdy obsah webové stránky už není pouze statický text a grafika v okně prohlížeče, ale jedná se o interaktivní aplikaci umožňující uživatelům sdílení a společnou tvorbu obsahu. Web 2.0 poskytuje uživateli možnost interakce s jinými uživateli, možnost měnit a dotvářet obsah stránek na rozdíl od Webu 1.0, kde je uživatel limitován zobrazováním statických informací na stránce. Poprvé termín Web 2.0 použila Darcy DiNucci v roce 1999 ve článku Fragmented future. Web 2.0 zde charakterizuje jako prostředí, éter, jehož prostřednictvím dochází k interaktivitě. Předpověděla také rozšíření webu na zařízení jako je televize, mobilní telefon, herní konzole apod. V roce 2004 začíná být termín populární především díky první Web 2.0 konferenci, kde Tim O Reilly a kol. prezentovali jejich představu o významu pojmu Web 2.0 a o rozdílech oproti Webu 1.0. Využili k tomu příklady existujících aplikací z oblasti internetu. Definovali web jako novou platformu pro vývoj softwarových aplikací, na kterém se podílí i uživatelé webu. Ve svém článku What Is Web 2.0 [6] O Reilly popisuje funkce a prvky, kterými se aplikace Web 2.0 vyznačují. Při tvorbě webových stránek obce můžeme použít například: Podílení uživatelů na tvorbě obsahu Většina webů, které jsou označovány jako Web 2.0, předpokládá určitou aktivitu uživatelů. Uživatelé tedy přidávají webu na jeho hodnotě. Podílení uživatelů může být realizováno například umožněním hodnocení a diskuze u článků, vytvořením diskusního fóra nebo návštěvní knihy. Agregování dat o způsobu chování uživatelů Sledováním aktivity uživatele můžeme určit popularitu článků. Uživatelům pak nabídneme například nejčtenější nebo nejdiskutovanější články. RSS (Rich Simple Syndication) Jedná se o XML formát pro odebírání novinek z webových stránek. Využívá se především na zpravodajských serverech. Návštěvníkům můžeme tedy poskytnout RSS kanál s aktuálními zprávami o dění v obci. Případně můžeme na webu zobrazit zprávy z jiných zdrojů (například novinky z kraje). Ajax (Asynchronous JavaScript and XML) Ajax je technologie pro vývoj interaktivních webových aplikací, která umožňuje měnit obsah stránky bez nutnosti jejího opětovného načtení. Tato technologie je v současnosti velmi rozšířená. Typickým použitím je hlasování v anketě. Po odeslání hlasu server vrátí aktualizované výsledky a zbytek stránky zůstane nezměněný. Díky této technologii můžeme snížit zátěž serveru a zároveň poskytnou uživateli plynulejší práci s aplikací. 12

18 4. WEB 2.0 Nevýhodou Ajaxu je nutnost podpory JavaScriptu a kaskádových stylů na straně uživatele. Při použití Ajaxu je tedy nutno implementovat na webu i alternativní řešení. Adobe Flash Adobe Flash je platforma pro vývoj interaktivních aplikací. Na webu se takové aplikace vyskytují jako objekty ve formátu ShockWave Flash (SWF). Můžou to být animované bannery, multimediální přehrávače nebo i plnohodnotné webové prezentace. Výhodou technologie Flash je možnost vytvoření efektních grafických animací. Problémem je nepřístupnost flashových objektů pro uživatele bez potřebného doplňku prohlížeče a uživatele používající mobilní zařízení nebo hlasové čtečky. Štítky (tagy) Štítky používáme k výstižnému označení informace. Takto označenou informaci lze pak snadno nalézt použitím vyhledávání. Štítky se většinou na webu vyskytují jako slova nebo krátké sousloví popisující článek nebo jiný záznam. Štítky mohou vybírat tvůrci nebo návštěvníci webu. Typickými příklady Webu 2.0 jsou internetové sociální sítě (Facebook, Twitter), komunitní weby, blogy, aplikace pro sdílení fotografií, videa (YouTube) nebo aplikace typu Wiki Wiki systémy, které umožňují uživatelům přidávat nebo měnit obsah 13

19 5 Analýza a návrh webových stránek Šenova V této kapitole se věnuji zhodnocení stávajících webových stránek města Šenov a určím příčiny jejich nevyhovujícího stavu. Na základě analýzy požadavků města vytvořím návrh nových stránek. Při návrhu a implementaci se inspiruji webovými stránkami vítězů soutěže Zlatý erb [10]. 5.1 Soutěž Zlatý erb Sdružení Zlatý erb pořádá již od roku 1999 každoroční soutěž o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí. Soutěž je pořádána ve spolupráci s portálem územní samosprávy Města a obce online 1 a konferencí ISSS 2. Cílem soutěže je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy rozvojem informačních služeb poskytovaných prostřednictvím internetu a jiných elektronických médií, a přispět tak k rozvoji kvality života v městech a obcích České republiky Propozice soutěže Soutěž probíhá ve dvou stupních, v krajských kolech a následujícím kole celostátním. Do soutěže se mohou přihlásit města, městské části, obce a kraje ČR. Předmětem hodnocení jsou jejich oficiální webové stránky a elektronické služby. Ceny jsou udělovány ve třech kategoriích: 1. Nejlepší webové stránky města 2. Nejlepší webové stránky obce 3. Nejlepší elektronická služba. Pro nás jsou zajímavé především první dvě kategorie. V celostátním kole porotci hodnotí webové stránky podle následujících kritérií: 1. Test reakce na žádost o informaci 2. Povinné informace 3. Úřední deska 4. Doporučené informace 5. Doplňkové informace 6. Ovládání webu, navigace a přehlednost stránky 7. Výtvarné zpracování s přihlédnutím k zobrazení v různých prohlížečích 1. Města a obce online < > 2. Internet ve státní správě a samosprávě < > 14

20 8. Bezbariérová přístupnost podrobný test 9. Inovativní přidaná hodnota 10. Pomocné služby. 5. ANALÝZA A NÁVRH WEBOVÝCH STRÁNEK ŠENOVA Nalezneme zde mimo jiné kritéria týkající se poskytnutých informací a přístupnosti. Předmětem hodnocení je tedy i splnění legislativních požadavků. Na základě bodového ohodnocení porota stanoví v jednotlivých kategoriích 1., 2. a 3. místo Analýza webových stránek vítězů soutěže Pro analýzu jsem vybral webové stránky měst, která se umístila na předních místech v letech 2008 a Pokusím se nalézt prvky, které by bylo možno použít při tvorbě webových stránek Šenova. Zaměřím se především na grafické zpracování, rozložení prvků na stránce (layout), strukturu webu a zajímavé funkce. Moravské Budějovice < > (1. místo v roce 2009) V horní části titulní stránky nalezneme vlevo název města a jeho erb. Vpravo pak pro návštěvníky dobře viditelné odkazy na verzi bez grafiky a mapu stránek. Oživujícím prvkem je logo ve formě fotografie charakterizující město. Vedle loga je pole pro vyhledávání, které pomáhá uživatelům rychle nalézt požadované informace. Pod horní částí je přehledné horizontální menu. Po najetí na některé položky v nabídce se rozbalí menu s odkazy na příslušné podstránky. Pod menu se nachází hlavní obsah rozdělený do tří sloupců. V prvním sloupci nalezneme výpis několika aktualit doplněný o fotografie. Uživatelé si mohou nechat zasílat novinky na , který zadají do systému nebo mohou odebírat aktuality v RSS feedu. Druhý sloupec obsahuje odkazy na nově přidané dokumenty. Ve sloupci na pravé straně jsou důležité základní kontakty na městský úřad. Ty se zobrazují na všech stránkách webu. Spodní část titulní stránky je věnovaná odkazům na jiné weby, které by mohly návštěvníky zajímat. Další stránky webu mají podobnou strukturu, první dva sloupce hlavní části jsou nahrazeny příslušným obsahem a na každé stránce je uvedena cesta k ní, včetně odkazů na stránky nacházející se v hierarchii výše. Jablonec nad Nisou < > (2. místo v roce 2009) Stránky tohoto města se vyznačují jednoduchým třísloupcovým designem. Zaujala mě vertikální navigace webu umístěná v levém sloupci. Uvolnil se prostor pod logem, který je využit pro odkazy na nejdůležitější stránky 15

Metodický pokyn. Verze 1.10

Metodický pokyn. Verze 1.10 Metodický pokyn k vyhlášce č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti)

Více

Přístupnost webových stránek orgánů státní správy

Přístupnost webových stránek orgánů státní správy Přístupnost webových stránek orgánů státní správy David Špinar Vladimír Saur Jaroslav Ráček Danka Némethová Jiří Hřebíček Michal Hejč Hana Bubeníčková Radek Pavlíček 2007 Brno, 2007 ISBN 978-80-903786-4-3

Více

TVORBA INTERNETOVÝCH STRÁNEK OBCÍ

TVORBA INTERNETOVÝCH STRÁNEK OBCÍ TVORBA INTERNETOVÝCH STRÁNEK OBCÍ Dr. Ing. Jan Savický a Odbor informatiky Krajského úřadu kraje Vysočina jan.savicky@webhouse.cz portál Města a obce online (http://mesta.obce.cz) Česká vydavatelská pro

Více

Best practice Pravidla pro tvorbu přístupného webu

Best practice Pravidla pro tvorbu přístupného webu Ministerstvo informatiky Odbor metodické podpory ISVS Havelkova 2 130 00 Praha 3 Best practice Pravidla pro tvorbu přístupného webu Verze 1.0 Obsah: Předmluva...3 Úvod...3 Pravidla pro tvorbu přístupného

Více

Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR. verze 1.0

Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR. verze 1.0 Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR verze 1.0 Praha, listopad 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

Natalya Goncharova. Tvorba webu pomocí HTML 5.0. Bakalářská práce

Natalya Goncharova. Tvorba webu pomocí HTML 5.0. Bakalářská práce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Natalya Goncharova Tvorba webu pomocí HTML 5.0. Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Jan Šedivý.

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Jan Šedivý. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jan Šedivý Analýza a návrh řešení prezentace obrazových dat v prostředí Internetu Bakalářská

Více

Tvorba www stránek pro zrakově postižené, systémy syntézy řeči

Tvorba www stránek pro zrakově postižené, systémy syntézy řeči Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Tvorba www stránek pro zrakově postižené, systémy syntézy řeči Creating of websites for visually impaired users, speech

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student : Pavel Sklenář Vedoucí bakalářské práce : Ing. Luboš Pavlíček Oponent bakalářské práce : doc.

Více

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 2 Obsah Záměry a cíle projektu... 4 Podobnosti

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18 Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Obsah Dříve než začnete................................. 1 Zkratky a konvence...................................

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

Studie webů politických stran

Studie webů politických stran Studie webů politických stran Vypracovalo poradenské centrum Dobrý web Duben 2006 1 Obsah 1 OBSAH... 1 SHRNUTÍ... 4 1.1 DOSTUPNOST A PŘEHLEDNOST NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH INFORMACÍ... 4 1.2 PROPAGACE STRANY A VOLEBNÍCH

Více

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti UP E CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování

Více

Filmy z vašeho života

Filmy z vašeho života Pinnacle Studio Verze 17 Včetně aplikací Pinnacle Studio Plu a Pinnacle Studio Ultimate Filmy z vašeho života Copyright 2013 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Respektujte prosím práva umělců

Více

Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených. Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě

Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených. Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě Grundtvig partnerský program ve vzdělávání Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených Projekt Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě Obsah Úvod

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2011/2012 INFORMATIKA VYŠŠÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Hlavní specializace: Informační management Název diplomové práce: Manažerské hry jako součást elektronického vzdělávání Vypracoval: Vedoucí

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Oldřich Lepil.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Oldřich Lepil. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů TEORIE A PRAXE TVORBY VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Oldřich Lepil Olomouc 2010 Tento projekt je

Více

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Tvorba mapové aplikace

Více

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Publikaci pro vás připravila Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace; Husova 1302/11,

Více

3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza)

3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza) 3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza) Při sledování projektů, standardů a doporučení uvedených v kapitole 2 a dále

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Úplné pokrytí potřeb malého podnikatele open source softwarem. Full coverage of small businesses needs by open source software

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Úplné pokrytí potřeb malého podnikatele open source softwarem. Full coverage of small businesses needs by open source software BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Úplné pokrytí potřeb malého podnikatele open source softwarem Full coverage of small businesses needs by open source software Unicorn College 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2,

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

I N T E R N E T O V É P R E Z E N T A C E Š K O L

I N T E R N E T O V É P R E Z E N T A C E Š K O L Semestrální práce k doktorandskému semináři Metody pedagogického výzkumu I N T E R N E T O V É P R E Z E N T A C E Š K O L Praha, srpen 2004 Ondřej Neumajer Modřanská ZŠ s RVJ Angelovova 3183 Praha 4 Modřany

Více

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006 Státní informační a komunikační politika e-česko 2006 Obsah: 1. Úvod...3 2. Východiska...4 2.1. Význam informační společnosti...5 2.2. Gesce v oblasti telekomunikací a informační společnosti...6 3. Prioritní

Více

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Informační podpora krizového řízení se zaměřením na práci s geoinformačním systémem ArcGIS Marek Drozdek Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace

Více