}w!"#$%&'()+,-./012345

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "}w!"#$%&'()+,-./012345

Transkript

1 }w!"#$%&'()+,-./012345<ya Masarykova univerzita Fakulta informatiky Ochrana osobních údajů v informačních systémech v kontextu připravovaných legislativních změn EU Bakalářská práce Michal Filipec Brno, jaro 2013

2 Shrnutí Cílem práce je zhodnocení současného stavu ochrany osobních údajů a předpokládaný vývoj v této oblasti s důrazem na elektronické informační systémy se zaměřením na údaje shormažd ované v oblasti vysokého školství. Při hodnocení současného stavu je vycházeno ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Dále jsou hodnoceny technické postupy zabezpečení osobních údajů v informačních systémech. Další část práce představí analýzu možných situací, které nastanou ve zkoumané oblasti poté, co vejde v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Konkrétní potřeby změn způsobů nakládání s osobními údaji, jsou ilustrovány na Informačním systému Masarykovy univerzity. Cílem práce je též navrhnout postupy, jak splnit nová nařízení s co nejmenším počtem změn a nejmenším vynaloženým úsilím. ii

3 Prohlášení Prohlašuji, že tato bakalářská práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval samostatně. Všechny zdroje, prameny a literaturu, které jsem při vypracování používal nebo z nich čerpal, v práci řádně cituji s uvedením úplného odkazu na příslušný zdroj. iii

4 Poděkování Za užitečné poznámky k předmětu a obsahu této práce děkuji vedoucímu práce RNDr. Jaroslavu Bayerovi a mému konzultantovi JUDr. Jaromírovi Šavelkovi. Dále děkuji RNDr. Karlu Neuwirtovi za poskytnutí užitečných materiálů a mé rodině za podporu při psaní této práce. iv

5 Klíčová slova ochrana osobních údajů, zákon č. 101/2000 Sb., Nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů, zabezpečení osobních údajů, IS MU, informační systémy v

6 Obsah 1 Úvod Současný stav Základní pojmy Historie Ochrana osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění Úřad pro ochranu osobních údajů Práva a povinnosti uživatelů informačních systémů Technické postupy k zajištění bezpečnosti osobních údajů Autentizace a internetová komunikace Další prostředky ochrany Bezpečné chování uživatelů Předpokládaný stav Základní pojmy Očekávaný stav a předpokládaná pozitiva a negativa Vysoké školství a Informační systém Masarykovy univerzity Informační systém Masarykovy Univerzity Závěr Literatura

7 Kapitola 1 Úvod Listina základních práv a svobod obsahuje v Článku 10 následující: Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažd ováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě. V současné době se bez informačních systémů již neobejdeme. Používá je většina firem, organizací a úřadů. Tyto systémy mají společné to, že pracují s osobními údaji a zároveň musí dodržovat určité zásady ochrany těchto údajů. Ochranu osobních údajů upravuje zákon 1 (dále jen ZOOU ) o ochraně osobních údajů. Při tvorbě tohoto zákona se vycházelo ze Směrnice 2 95/46 Evropské unie (dále jen směrnice EU ). Obdobná situace nastala ve všech členských zemí Evropské unie. Každý stát má obdobný zákon jako ČR a při tvorbě vycházel z výše uvedené směrnice EU. I když státy vycházely ze stejné směrnice EU, zákony jednotlivých zemí se v určitých ohledech liší. Při současných snahách EU o integraci, je tento fakt častým problémem. Technologie v posledních letech prošly intenzivním vývojem a směrnice EU z roku 1995 není na tuto situaci dostatečně připravena. To stejné by se dalo říci o legislativě většiny zemí EU, která z této směrnice EU více či méně vycházela. Vzhledem k těmto skutečnostem vydala Rada EU v lednu 2012 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, aby sjednotila principy ochrany osobních údajů a přizpůsobila prostředky ochrany k současné situaci. 1. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. 2. Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24.října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. 2

8 1. Úvod V bakalářské práci se věnuji rozboru současného stavu ochrany osobních údajů v informačních systémech a jak tento stav změní nařízení EU, které by mělo být účinné v nejbližších letech. Poslední část práce je věnována Informačnímu systému Masarykovy univerzity (dále jen IS MU ), na kterém hodnotím dopad připravovaného právního rámce. 3

9 Kapitola 2 Současný stav 2.1 Základní pojmy ZOOU užívá níže uvedených definic. Ty jsou v této práci velmi důležité, protože Návrh nařízení EU 3 (dále jen Návrh nařízení ) zavádí i jiné pojmy či některé vynechává a stejné pojmy nedefinuje vždy totožně. Proto se snažím, aby bylo v práci jasné při použití těchto pojmů, jestli se jedná o definice ze ZOOU nebo Návrhu nařízení. V první části práce (pokud není uvedeno jinak) se při použití některého z níže uvedených pojmů jedná vždy i o definici k pojmu v této kapitole uvedenou. Definice používané v Návrhu nařízení jsou vysvětlené v druhé části práce Osobní údaj Jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. ( 4 písm. a) ZOOU) Tento zákon se vztahuje pouze na informace, které dle této definice jsou osobními údaji. Informace o zemřelé osobě (pokud se netýkají stále žijících osob) nejsou považovány za osobní údaje. Mezi nejčastěji 3. Návrh nařízení Evropského Parlamentu a Rady ze dne o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně údajů). 4

10 2. Současný stav používané osobní údaje lze zařadit jméno, příjmení, adresa, datum narození Citlivý údaj Osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů; citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů. ( 4 písm. b) ZOOU) V naší historii Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen ÚOOU ) řešil mnohé situace týkající se osobních údajů. Zajímavý je několik let vedený spor s Policií ČR. ÚOOU provedl kontrolu Národní databáze DNA a zjistil, že v ní Policie uchovávala biometrikcé údaje, které neměla. Ze 79 odst. 1 zákona o policii 5 vyplývá: Policie může zpracovávat osobní údaje včetně citlivých údajů bez souhlasu osoby, jíž se tyto údaje týkají (dále jen subjekt údajů ), pokud je to nezbytné pro plnění jejích úkolů. Dále v pojmu nezbytnosti lze vycházet z Doporučení R (92) 1 Výboru ministrů členských států, kde stojí: Výsledky analýzy DNA a informace z nich odvozené však mohou být uchovány, jestliže byl dotčený jednotlivec odsouzen pro závažné činy ohrožující život, zdraví nebo bezpečnost osob. Proto zjištěné záznamy osob, které např. byly zproštěny žaloby, jednalo se o svědky, jednalo se o bagatelní činy osob, nemohly být bez souhlasu osob uchovávány Ochrana osobních údajů: vybrané otázky : příručka pro podnikatele [online]. Brno: Pro Úřad pro ochranu osobních údajů vydala Masarykova univerzita, 2011, 50 s. [cit ]. ISBN Dostupné z: files/ldv_prirucka_cz.pdf 5. Zákon č. 273/2008 Sb., o policii, ve znění pozdějších předpisů. In: CODEXIS [právní informační systém]. Atlas Consulting [cit ]. 6. Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2012 [online]. Masarykova univerzita Brno, 2013 [cit ]. ISBN Dostupné z: 5

11 2. Současný stav Subjekt údajů Fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují. ( 4 písm. d) ZOOU) Zpracování osobních údajů Jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažd ování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace. ( 4 písm. e) ZOOU) Pro provozovatele IS je velmi důležitý fakt vycházející z 42 ZOOU, který za zpracování osobních údajů považuje podle dosavadních předpisů samotné provozování informačního systému nakládajícího s osobními údaji Shromažd ování osobních údajů Systematický postup nebo soubor postupů, jehož cílem je získání osobních údajů za účelem jejich dalšího uložení na nosič informací pro jejich okamžité nebo pozdější zpracování. ( 4 písm. f) ZOOU) Správce Každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj. Zpracováním osobních údajů může správce zmocnit nebo pověřit zpracovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. ( 4 písm. j) ZOOU) 6

12 2. Současný stav Zpracovatel Každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona. ( 4 písm. k) ZOOU) Pokud je zpracovatel pověřen správcem ke zpracování osobních údajů, nestává se správcem, tedy zákonné povinnosti správce nadále zůstávají správci a na zpracovatele se nevztahují. Zpracovatel je povinen svěřené osobní údaje chránit. ZOOU v 4 vymezuje další pojmy, jsou to pojmy anonymní údaj, uchovávání, blokování a likvidace osobních údajů Rodné číslo V ZOOU není rodné číslo zmíněno. Vymezuje je zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech. 7 Rodné číslo je jednoznačný identifikátor fyzické osoby. Dle ZOOU je rodné číslo osobní údaj, ale patří spíše do kategorie citlivých údajů. I když dle ZOOU není problém rodné číslo zařadit do kategorie osobních údajů, je nutné se řídit zákonem, který rodné číslo vymezuje a tento zákon rodnému číslu zajišt uje vyšší ochranu, než osobnímu údaji zajišt uje ZOOU. Z hlediska ochrany osobních údajů můžeme zařadit rodné číslo mezi osobní údaje a citlivé údaje. Správci IS se v praxi snaží rodné číslo zpracovávat, protože jakožto jednoznačný identifikátor fyzické osoby se jedná o velmi cenný osobní údaj. Tímto jednáním se často dostávají do rozporu s využitím minimální nezbytné množiny údajů, která je nutná k dosažení účelu (viz zásada účelovosti v příslušné části práce). 2.2 Historie Ochrana osobních údajů velmi úzce souvisí s ochranou soukromí, která se s právem na soukromí pomalu vyvíjela a nakonec i z něj oddělila Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů. In: CODEXIS [právní informační systém]. Atlas Consulting [cit ]. 7

13 2. Současný stav Pojem soukromí se v právních normách vyskytuje dlouhodobě, přesto definici soukromí nenalezneme. 8 Tento, na první pohled nedostatek, má své odůvodnění. Co je soukromí si každý představuje jinak a pohled lidí na soukromí se často mění, takže případná definice soukromí by byla často neaktuální. Tento fakt dokazují v současné době sociální sítě, na kterých uživatelé zveřejňují informace, o kterých se dá tvrdit, že by před několika lety považovali za důležitou součást svého soukromí a zveřejnění těchto informací by považovali za zásah do soukromí. Pěkný příklad lze nalézt na sociální síti Facebook. Uživatelé zde mají možnost nastavit přístupová práva ke svým fotografiím. Někteří uživatelé dovolí každému uživateli přístup ke svým fotografiím, jiní např. pouze svým přátelům. Zde lze pozorovat lišící se pohled na soukromí, někteří uživatelé své fotografie určitým způsobem chrání a dá se říci, že je považují za součást svého soukromí mnohem více než uživatelé, kteří své fotografie nechají přístupné každému uživateli. Na této sociální síti a již zmíněných fotografiích lze poukázat i na druhý fakt, že lidé svůj pohled na soukromí v průběhu života mění. Před 10 lety by lidé asi nezveřejňovali mnoho fotografií zachycující jejich okamžiky života, dnes lidé už nemají problém, pokud tyto fotografie vidí jejich známí nebo i cizí člověk. Dle právní teorie je na právo na ochranu soukromí možné nahlížet jako právo fyzické osoby rozhodnout podle vlastního uvážení zda, popř. v jakém rozsahu a jakým způsobem mají být skutečnosti jejího osobního soukromí zpřístupněny jiným (pozitivní složka práva) a zároveň se bránit (vzepřít) proti neoprávněným zásahům do této sféry ze strany jiných osob s rovným právním postavením (negativní složka práva). (Knap, K., Švestka, J., Jehlička, O., Pavlík, P., Plecitý, V.: Ochrana osobnosti, 3. vydání, Linde, Praha 1996, str. 288) 8. ZEHLOVÁ, Veronika. Správněprávní aspekty ochrany osobních údajů [online]. Brno, 2008 [cit ]. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Dostupné z: 8

14 2. Současný stav Právo na soukromí pochází z USA (1850) a v ČR se výslovné úpravy dočkalo v roce 1964 v občanském zákoníku demonstrativním výčtem. 9 Hlavní událostí bylo přijetí Listiny základních práv a svobod 10 v 90. letech minulého století, ve které bylo zakotveno právo na soukromí a soukromý život. S přijetím Listiny základních práv a svobod a v ní zakotveným právem na soukromí, se poprvé v českém právu také setkáváme s právem na ochranu osobních údajů v článku 10 definovaném jako právo na ochranu před neoprávněným shromažd ováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o svoji osobě. Dalším důležitým mezníkem byl rok 1992, kdy byl přijat zákon 11 o ochraně osobních údajů v informačních systémech. Tento zákon byl v době svého vzniku převratný, ale vytvořil bohužel i určité problémy. Obsahoval nepřesné definice a měl úzkou působnost. Jako největší problém toho zákona bylo neefektivní, někdy až nemožné, domáhání se práv dotčených osob, protože nikdy nebyl zřízen orgán k ochraně osobních údajů jednotlivců, i když zákon vznik takového orgánu předpokládal. 12 Důvodů proč vznikly tyto nedostatky může být více, já považuji za hlavní důvody fakt, že v ČR nikdy podobný zákon neexistoval a ochrana soukromí měla v té době minimální tradici. Po rozdělení federace tento zákon stále platil a bohužel během platnosti tohoto zákona bylo výše zmíněných chyb soukromými společnostmi zneužíváno. Zákon z roku 1992 platil přibližně 8 let, tedy do roku 2000, kdy přišel nástupce v podobě ZOOU a jedná se o tzv. harmonizační právní předpis s právem EU. Vytvoření tohoto zákonu nebylo nutné jen díky chybám v zákoně z roku 1992, ale také díky naší snaze na vstup do EU. Proto se do tvorby tohoto zákona promítl jeden ze základních dokumentů v oblasti ochrany osobních údajů směrnice EU (tento předpis musí přijmout každý členský stát EU). 9. ZEHLOVÁ, Veronika. Správněprávní aspekty ochrany osobních údajů [online]. Brno, 2008 [cit ]. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Dostupné z: 10. Usnesení předsednictva ČNR č.2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky 11. Zákon č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech. 12. ŠMÍD, Vladimír. Ochrana osobních údajů a informační systémy - dva roky v nových podmínkách. Vladimir Smid [online] [cit ]. Dostupné z: 9

15 2. Současný stav Historie osobních údajů v EU sahá hlouběji než ta česká, přesto je nutné tuto oblast brát i na mezinárodním poli jako relativně novou. V 70. letech minulého století začaly postupně evropské demokratické země přijímat některé zákony k ochraně osobních údajů, hlavně díky rozvoji výpočetní techniky. V roce 1981 byla přijata (ratifikována) tehdejšími členskými státy Úmluva č Tato úmluva byla také ratifikována ČR a to Poslaneckou sněmovnou v roce 2001 a pro přijetí této úmluvy hlasovali všichni tehdy přítomní poslanci. 14 Její význam je patrný z toho, že byla východiskem při tvorbě mnoha mezinárodních dokumentů, které upravovaly podobnou problematiku. Nutné je říci, že sloužila i pro tvorbu zákona č. 256/1992 Sb., ale nebylo dosaženo takové harmonizace jako u ZOOU a směrnice EU. V současné době nejdůležitější předpis v EU upravující problematiku ochrany osobních údajů je již výše zmíněná směrnice EU, která je sice důležitá a přínosná, ale velmi obsáhlá, přísná a pro kandidáty na vstup do EU často těžce aplikovatelná. 15 Směrnice EU upravuje důležité body ochrany osobních údajů (např. podmínky předávání osobních údajů do třetích zemí, vytvoření orgánu dozoru), přesto ji v práci přímo hlouběji nerozebírám. Pro situaci v ČR je rozumnější prozkoumat ZOOU, který ze směrnice EU vychází. 13. Úmluva Rady Evropy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č PČR, PS , 34. schůze, část 216 ( ). In: PČR, PS , 34. schůze, část 216 ( ) [online] [cit ]. Dostupné z: 15. ŠMÍD, Vladimír. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 107/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 439/2004 Sb., zákona č. 480/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb. a zákona č. 52/2009 Sb. (komentář). Vladimir Smid [online] [cit ]. Dostupné z: 10

16 2. Současný stav 2.3 Ochrana osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění Jedná se o zákon, který upravuje ochranu osobních údajů v souladu s právem Evropské unie a mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána. Na základě tohoto zákona je také zřízen ÚOOU. Jedná se o ústřední orgán kompetentní k ochraně osobních údajů v rozsahu stanoveným ZOOU, mezinárodními smlouvami a použitelnými předipsy Evropských společenství. 16 ZOOU byl během let své platnosti několikrát novelizován, přesněji proběhlo už 23 novel. První novela přišla v podstatě několik měsíců po začátku platnosti ZOOU, naposledy byl ZOOU novelizován v roce 2011 (tato poslední novela nabývá účinnosti 1. dubna 2013). Tento zákon poprvé vytváří účinný nástroj proti nezákonému nakládáním s osobními údaji subjektů. A k dosažení efektviní ochrany osobních údajů subjektů byly tímto zákonem správcům a zpracovatelům dat stanoveny značné povinnosti Působnost zákona ZOOU se vztahuje na osobní údaje, zpracovávané státními a územně samosprávnými orgány, orgány veřejné moci (fyzickými i právnickými osobami). Důležité je, že ZOOU se vztahuje na osobní údaje zpracovávané jakýmkoli způsobem (automatizovaně i manuálně). Existují i výjimky, kdy se na osobní údaje ZOOU nevztahuje a to, pokud jsou osobní údaje nahodile shromažd ovány a nejsou nijak zpracovány, nebo pokud jsou zpracovány fyzickou osobou výhradně pro osobní spotřebu. Pokud se správce údajů nachází mimo území České republiky a na základě mezinárodního práva veřejného je dáno právnímu řádu ČR přednost, jsou tito správci také vázáni ZOOU. Pokud správce plní nezbytné povinnosti stanovené zvláštními zákony např. pro zajištění bezpečnosti ČR, obrany ČR, významnému hospodářskému zájmu ČR nebo EU, úplný výčet v 3 ZOOU, odpadají správci určité povinnosti, např. stanovení účelu zpracování osobních údajů ZOOU 11

17 2. Současný stav Zásady ochrany osobních údajů ZOOU zásady ochrany osobních údajů nijak nedefinuje, ani nezmiňuje. Níže popsané zásady jsou ale všeobecně dodržovány v oblasti ochrany osobních údajů a jsou promítnuty i do ZOOU. Rozebrání zásad, které ZOOU dodržuje, je pro běžného člověka nejjednodušší cesta k základnímu pochopení smyslu a funkce daného zákona. Většina z těchto zásad je popsána v Úmluvě č Zásada legitimity zpracování Osobní údaje, které jsou předmětem zpracování, musí být získány a zpracovány poctivě a v souladu se zákonem. 17 Musejí být dodržovány základní zásady a svobody subjetků údajů a také musí být dbáno na jejich soukromí (dle čálnku 8 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod). Tato zásada se do ZOOU projevila hlavně 5 odst. 1 písm. c) a 5 odst. 3 ZOOU (zajištění legality zpracování a získání údajů). Odraz této zásady je také patrný v 5 odst. 1 písm. g), kde ZOOU vylučuje shromažd ování údajů pod záminkou jiného účelu nebo činnosti a v neposlední řadě v pravidle ( 5 odst. 2 ZOOU), kdy správce může zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů (až na zákonné výjimky uvedené v 5 odst. 2 ZOOU). Zásada účelovosti Osobní údaje, které jsou předmětem zpracování, musejí být shromažd ovány pro stanovené a oprávněné účely a nesmí být použity proti původním, zamýšleným účelům (až na výjimky uvedené v zákoně). 18 Není dovoleno shromažd ovat údaje pro nedefinované účely a stanovení účelu musí vždy předcházet samotnému shromáždění údajů. Účel zpracování musí být vždy v souladu s právními předpisy. V ZOOU se tato zásada odráží v 5 odst. 1 písm. d), který navíc říká, že shromažd ování údajů musí být v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu. Správce údajů by tedy měl usilovat o použití co nejmenší množiny údajů o subjektech nutnou ke splnění účelu. V praxi se můžeme nejčastěji setkat s problémem odporujícím této zásadě, pokud správce získá údaje 17. MATES, Pavel, Eva JANEČKOVÁ a Václav BARTÍK. Ochrana osobních údajů. Praha: Leges, 2012, 206 s. Praktik. ISBN tamtéž 12

18 2. Současný stav subjektů k určitému účelu zpracování a následně použije stejnou množinu údajů ke zpracování za jiným účelem. V IS tento problém může velmi snadno nastat a je nutné velké pozornosti ze strany programátorů a osob, kteří pracují s osobními údaji, aby tuto zásadu dodrželi a osobní údaje nebyly zpracovány bez souhlasu subjektů znovu za jinými účely, než bylo zamýšleno. Často se také stává, že správce zvolí rozsah osobních údajů ke zpracování zbytečně široký, nemyslí ale na to, že musí být schopen zodpovědět, proč je daný údaj nutný k dosažení účelu. Dalším problémem z praxe je situace, kdy správce zpracovává údaje, které jednoznačně identifikují osobu (jméno, příjmení, adresa, datum narození) a zároveň rodné číslo. Tato množina je zbytečně široká, protože jednoznačné identifikace lze dosáhnout i bez rodného čísla. Zásada časového omezení Osobní údaje, které jsou předmětem zpracování, musejí být uchovávány ne delší dobu, než je třeba pro účely, pro které jsou shromážděny a musejí být uchovávány ve formě umožňující zjistit totožnost subjektů údajů. 19 Zásada se snaží zabránit archivování údajů, které by tak mohly být zneužity k jiným účelům. Každé zpracování by mělo být časově omezené a neomezená doba není doba splňující požadavek časového rámce. 20 Tato zásada se odrazila v ZOOU v podobě 5 odst. 1 písm. e), který doplňuje, že osobní údaje mohou být uchovávány po dosažení účelu jen pro vědecké, archivnické účely a státní statistické služby. Pro tyto účely je nutné údaje anonymizovat jakmile je to možné, aby nedocházelo k zasahování do soukromého a osobního života subjektů. Praxe je tedy taková, že správce určuje dobu uchovávání (je povinen ji dle ZOOU určit a nese za ni zodpovědnost) a tedy pouze po tuto dobu má právo na uchovávání údajů. Pro určení doby vychází primárně ze zákonů, případně je určena jen na dobu kdy trvá daná povinnost nebo dokud nedojde k vypořádání práv a povinností. 19. MATES, Pavel, Eva JANEČKOVÁ a Václav BARTÍK. Ochrana osobních údajů. Praha: Leges, 2012, 206 s. Praktik. ISBN tamtéž 13

19 2. Současný stav Zásada potřebnosti a přiměřenosti dat Osobní údaje, které jsou předmětem zpracování musejí být přiměřené, týkající se účelů, pro které byly uloženy a nepřesahující tyto účely (až na zákonné výjimky 3 odst. 6 ZOOU). Velmi úzce souvisí se zásadou účelovosti (shromažd ování údajů za účelem a v nezbytném rozsahu), je tedy také upravena v 5 odst. 1 písm. d) ZOOU. Naplnění této zásady je patrné také v 5 odst. 1 písm. f), zpracování údajů je možné pouze v souladu se stanoveným účelem. Skutečnost, že se tato zásada promítla do ZOOU, dává subjektům jistotu, že jejich osobní údaje budou zpracovávány (uchovávány) způsobem výše uvedeným po celou dobu zpracování a pokud nastane během zpracování stav, že některý údaj není nadále nezbytný k naplnění účelu, správce tento údaj vymaže. Zásada průhlednosti Každá osoba má právo zjistit existenci automatizovaného souboru obsahujícího osobní údaje, jeho účely a totožnost, obvyklé sídlo nebo pracoviště správce údajů. Dále má právo na zjištění, jestli se v takovém souboru objevují osobní údaje, které se osoby týkají a to bez přílišných průtahů nebo nákladů. 21 Díky zakotvení této zásady do ZOOU mají subjekty právo na získání úplných a srozumitelných informací o zpracovávaných údajích, které se jich týkají. Pod pojmem srozumitelná informace je potřeba si představit kategorii osobních údajů, účel jejich shromažd ování a zpracování, identifikaci správce a další vhodné informace. 22 Omezení zásady průhlednosti je možné pouze pokud je stanoveno zákonem, tedy např. kvůli bezpečnosti státu. Tato zásada je promítnuta v 11 odst. ZOOU, který navíc doplňuje, že správce zpracovávající údaje musí subjekt údajů poučit, zda je poskytnutí údajů povinné nebo dobrovolné. Nemělo by se tedy stát, že subjekt nemá alespoň nějaké informace o zpracování svých údajů (pokud na základě jiného právního předpisu nemusí být informace poskytnuty). 21. MATES, Pavel, Eva JANEČKOVÁ a Václav BARTÍK. Ochrana osobních údajů. Praha: Leges, 2012, 206 s. Praktik. ISBN ZEHLOVÁ, Veronika. Správněprávní aspekty ochrany osobních údajů [online]. Brno, 2008 [cit ]. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Dostupné z: 14

20 2. Současný stav Zásada bezpečnosti Je nutné učinit vhodná technická, organizační i personální opatření na ochranu osobních údajů uložených v datových souborech, proti náhodné ztrátě a zničení nebo neoprávněnému zníčení, změnám, přenosům či šíření. 23 Tato zásada se promítla do ZOOU v podobě 13. ZOOU zde také uvádí, že tato povinnost trvá i po ukončení zpracování údajů. Pokud to správci neuděluje zákon, sám určuje prostředky k zajištění bezpečnosti a způsob zpracování a měly by být přiměřené charakteru osobních údajů. K posouzení rizik správci napomáhá ZOOU 13 odst. 3. Pokud zpracování údajů neprobíhá u správce, ale je svěřeno zpracovateli, ten je nucen přijmout také bezpečnostní opatření dle 13 ZOOU. Současný trend zpracování (uchovávání) osobních údajů v IS a fakt, že útoky na takové systémy jsou časté a někdy také úspěšné, nutí provozovatele zmíněných systémů (obzvláště pokud obsahují citlivé údaje, např. IS Policie ČR) často investovat nemalé prosředky k zabezpečení těchto systémů. Zásada práva přístupu k datům Každý má právo na potvrzení o tom, zda jsou v datových souborech uloženy osobní údaje, které se subjektu týkají a získat je ve srozumitelné formě a to bez přílišných průtahů nebo nákladů. 24 Prolíná se se zásadou o průhlednosti a může být omezena pouze zákonem a garantuje ji 12 odst. ZOOU a ZOOU zde upravuje i podobu informace, která je subjektu sdělena. Zásada práva na opravu a výmaz Dle této zásady musí být informace přesné a pokud je to možné aktuální. Proto každé osobě musí být umožněna oprava nebo vymazání takových údajů, pokud byly zpracovány v rozporu s vnitrostátním právním řádem, 23. ZEHLOVÁ, Veronika. Správněprávní aspekty ochrany osobních údajů [online]. Brno, 2008 [cit ]. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Dostupné z: 24. MATES, Pavel, Eva JANEČKOVÁ a Václav BARTÍK. Ochrana osobních údajů. Praha: Leges, 2012, 206 s. Praktik. ISBN

21 2. Současný stav který uplatňuje základní zásady ochrany osobních údajů. 25 Zásada se do našeho právního řádu promítla v 5 odst. 1 písm. c) ZOOU, zpracovat lze jen přesné údaje a nepřesné pouze v mezích zákona. Tuto povinnost není možné chápat jako, že správce musí zpracovávat absolutně přesné udaje, protože nepřesnosti nemusí vzniknout na straně správce a ten nemůže být za tento stav odpovědný. Pokud ale správce nepřesnosti v údajích zjistí, nesmí tyto údaje zpracovávat dokud neprovede opravu. Pokud zjistí, že oprava není možná, musí tyto údaje zlikvidovat. 26 Dále se tato zásada promítla v 21 ZOOU. Subjekt může orgán zpracovávající údaje požádat o vysvětlení nebo nápravu osobních údajů, pokud se domnívá nebo zjistí, že jeho osobní údaje jsou zpracovávané v rozporu se zákonem. Pokud je žádost oprávněná správce musí závadu napravit. Subjekt nemusí přímo kontaktovat správce, ale může se obrátit i na ÚOOU s podnětem (ÚOOU chrání také subjekt, pokud by došlo k nečinnosti správce), který je povinen podnět přijmout a vyhodnotit. Zásada nezávislého dozoru Je nutná existence jednoho nebo několika orgánů pověřených dohledem na dodržování zásad a právních norem v oblasti ochrany osobních údajů. Uvedný orgán má pravomoc vyšetřovat, účastnit se soudních řízení, upozornit soudní orgány na porušení vnitrostátního práva týkajícího se osobních údajů. Každý orgán v rámci svých pravomocí projedná každou stížnost podanou libovolnou osobou, která se týká ochrany jejích práv z hlediska zpracování osobních údajů. Orgány dozoru musí být ve výkonu funkcí zcela nezávislé a lze proti rozhodnutí těchto orgánů podat odvolání k soudu. 27 Zřízení tohoto orgánu je povinné pro každý členský stát EU (ukládá jej směrnice EU). Takové orgány existují i ve státech mimo EU. V ZOOU se objevuje v 2, dále 28 a v podstatě HLAVA IV, HLAVA V, HLAVA VI ZOOU upravuje postavení ÚOOU v ČR. 25. MATES, Pavel, Eva JANEČKOVÁ a Václav BARTÍK. Ochrana osobních údajů. Praha: Leges, 2012, 206 s. Praktik. ISBN tamtéž 27. tamtéž 16

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů 1 Ochrana osobních údajů vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti 2 Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis je vydán v souladu se zákonem č.

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů zákon č. 101/2000 Sb. Působnost zákona Zákon se vztahuje na osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány územní samosprávy, jiné orgány veřejné moci, jakož i fyzické a

Více

Legislativní hranice identifikovatelnosti pacienta. Mgr. Konstantin Lavrushin

Legislativní hranice identifikovatelnosti pacienta. Mgr. Konstantin Lavrushin Legislativní hranice identifikovatelnosti pacienta Mgr. Konstantin Lavrushin OSOBNÍ A CITLIVÝ ÚDAJ Osobní údaj Jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů a právo na informace Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Alena Kučerová Březen 2011 Ústavní zakotvení ochrany osobních údajů, právo na ochranu soukromí Listina základních práv

Více

PROTOKOL O KONTROLE. Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, Praha Holešovice, IČ: (dále jen Úřad )

PROTOKOL O KONTROLE. Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, Praha Holešovice, IČ: (dále jen Úřad ) *UOOUX007THR9* V Praze 4. března 2015 Čj. UOOU-10507/14-10 PROTOKOL O KONTROLE podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.

Více

JUDr. Alena Kučerová Úřad pro ochranu osobních údajů OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PROCESU DIGITALIZACE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE

JUDr. Alena Kučerová Úřad pro ochranu osobních údajů OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PROCESU DIGITALIZACE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE JUDr. Alena Kučerová Úřad pro ochranu osobních údajů OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PROCESU DIGITALIZACE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE OSNOVA Úvodní část Tři pohledy tři srovnání Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE Č. 4/2012 O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJU Zpracovatel: Schváleno: Účinnost od: Účinnost do: Přílohy: JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01

Více

Právní ohledy využití dat o návštěvnících a zákaznících. JUDr. Pavel Pešek Legal Department Director

Právní ohledy využití dat o návštěvnících a zákaznících. JUDr. Pavel Pešek Legal Department Director Právní ohledy využití dat o návštěvnících a zákaznících JUDr. Pavel Pešek Legal Department Director 11/06/2010 Obsah Základní pojmy zákon na ochranu osobních údajů Základní pojmy zákon o některých službách

Více

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk Směrnice pro nakládání s osobními údaji Městský úřad Vamberk Copyright Pro IT, a. s., 2010 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Citlivé údaje... 4 3. Pověřené osoby... 5 4. Bezpečnost informací... 6 4.1.

Více

IDG Storage world, Ing. Miloš Šnytr

IDG Storage world, Ing. Miloš Šnytr IDG Storage world, 26.2.2013 Ing. Miloš Šnytr Informace o firmě Sloupec obchodních dat je typ pole, které umožní přidat jakoukoliv entitu definovanou v Katalogu obchodních dat. Informace o osobě Osobním

Více

Ochrana osobních údajů Vnitřní předpis, verze v01

Ochrana osobních údajů Vnitřní předpis, verze v01 I. Vymezení pojmů II. Zpracování osobních údajů a) osobním údajem (dále též jako OÚ ) se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený

Více

Právní základy ochrany soukromí

Právní základy ochrany soukromí Právní základy ochrany soukromí Listina základních práv a svobod (čl. 10) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života. Každý má právo na ochranu před neoprávněným

Více

Vysoké učení technické v Brně SMĚRNICE REKTORA Č. 14

Vysoké učení technické v Brně SMĚRNICE REKTORA Č. 14 Vysoké učení technické v Brně V Brně 23. března 2001 Čj.: 366/9140/2001 Rozdělovník: tajemníci a vedoucí útvarů fakult, vedoucí rektorátních pracovišť, ředitelství KM Zpracoval: Ing. Josef Navrátil, JUDr.

Více

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 101 ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Část první Ochrana osobních údajů ( 1 48) Hlava I Úvodní ustanovení

Více

Soukromí nade vše. Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější. Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň

Soukromí nade vše. Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější. Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Soukromí nade vše Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Obsah Ochrana osobních údajů Ochrana osobnosti Antispamový zákon Zákon o regulaci

Více

Převodní tabulka Zákon o ochraně osobní údajů Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Převodní tabulka Zákon o ochraně osobní údajů Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Převodní tabulka Zákon o ochraně osobní údajů Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů předmět úpravy 1 Článek 1 zřízení Úřadu

Více

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun SMĚRNICE MĚSTSKÉ POLICIE MORAVSKÝ BEROUN č. 19/2014, kterou se stanoví pravidla pro zajištění ochrany osobních údajů při provozování městského

Více

2000/101 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

2000/101 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 2000/101 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 101/2000 ve znění 250/2014 Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s.

Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s. Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s. I. Pojmy zákona 101/2002 Sb. Zákon se vztahuje na veškeré zpracovávání osobních údajů, ať k němu dochází automatizovaně, či jinými

Více

Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím návrh územního plánu Nahořany

Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím návrh územního plánu Nahořany Městský úřad Nové Město nad Metují Odbor výstavby a regionálního rozvoje náměstí Republiky 6 549 01 Nové Město nad Metují NAHOŘANSKÁ a.s. 549 07 Nahořany 112 Váš dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje/linka

Více

Opatření děkana LF MU č. 5/2013 k zajištění ověřitelnosti výzkumných dat. Část I. Základní ustanovení

Opatření děkana LF MU č. 5/2013 k zajištění ověřitelnosti výzkumných dat. Část I. Základní ustanovení Opatření děkana LF MU č. 5/2013 k zajištění ověřitelnosti výzkumných dat. ze dne 22. července 2013 Část I. Základní ustanovení I. Předmět opatření (1) Předmětem tohoto opatření je stanovení pravidel pro

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU

PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU JUDr. Martin Maisner, PhD., ROWAN LEGAL POJEM OUTSOURCINGU Sémantický výklad Funkční výklad Právní výklad ÚČEL OUTSOURCINGU Ekonomické důvody Odborné důvody Výhody Rizika FÁZE

Více

Nová pravidla ochrany osobních údajů

Nová pravidla ochrany osobních údajů HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KOMORA ČESKÉ ČESKÉ REPUBLIKY Nová pravidla ochrany osobních údajů JUDr. Markéta Schormová Úřad Hospodářské komory České republiky 25.5.2017 PROČ NOVÁ EU LEGISLATIVA? Směrnice z roku

Více

EURO ekonomický týdeník, číslo 17/2001

EURO ekonomický týdeník, číslo 17/2001 EURO ekonomický týdeník, číslo 17/2001 Elektronický podpis Nahradí nová technologie klasický vlastnoruční podpis na papíře nebo se jedná jen o prostředek k dalšímu rozvoji sítě Internet a mohutnému postupu

Více

Vnitřní směrnice: Název: Ochrana osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.

Vnitřní směrnice: Název: Ochrana osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. Vnitřní směrnice: Název: Ochrana osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. Článek I. Základní ustanovení (1) Tento vnitřní předpis stanoví pravidla pro zacházení s osobními a citlivými údaji uživatelů

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů Smyslem právní úpravy ochrany osobních údajů je Listinou základních práv a svobod zaručené právo na ochranu občana před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života

Více

Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí

Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí ve věci oprávnění subjektů provádějících zprostředkování náhradní rodinné péče a osob pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany dětí zveřejňovat osobní

Více

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Obecné nařízení o ochraně osobních údajů 17. 6. 2016 Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Dne 4. května 2016 bylo v Úředním věstníku Evropské unie publikováno nařízení Evropského parlamentu a Rady

Více

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR.

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: posta@uoou.cz Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004, aktualizace červenec

Více

Školy a ochrana osobních dat žáků

Školy a ochrana osobních dat žáků Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK Praha F2D, ZS 2013/2014 Školy a ochrana osobních dat žáků Seminární práce k předmětu Základy informační politiky Praha 11. 12. 2013 Zpracovala: Světlana Formanová

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne... 2013, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 191/2012 Sb., o evropské

Více

Ochrana osobních údajů při provozování kamerových systémů

Ochrana osobních údajů při provozování kamerových systémů Ochrana osobních údajů při provozování kamerových systémů Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Alena Kučerová Konference IP CCTV kamerové systémy 2010/2012 v souvislostech dne 14. listopadu 2012 Kulatý

Více

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši Kč (slovy dva tisíce korun českých)

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši Kč (slovy dva tisíce korun českých) *UOOUX006JCCE* Čj. UOOU-11546/13-10 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

Posnídejte s námi na semináři

Posnídejte s námi na semináři Posnídejte s námi na semináři Mgr. Ondřej Nejedlý, advokát Mgr. Marie Adamová, LL.M., advokát 24. února 2015 I. Obsah Archivace a zabezpečení dokumentů 1. Archivace obecné povinnosti 2. Archivace pracovněprávní

Více

Obecné pokyny k nařízení o zneužívání trhu Osoby, jimž je sondování trhu určeno

Obecné pokyny k nařízení o zneužívání trhu Osoby, jimž je sondování trhu určeno Obecné pokyny k nařízení o zneužívání trhu Osoby, jimž je sondování trhu určeno 10/11/2016 ESMA/2016/1477 CS Obsah 1 Působnost... 3 2 Odkazy, zkratky a definice... 3 3 Účel... 4 4 Dodržování předpisů a

Více

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Rada města Šluknov se na své 87. schůzi dne 30.09.2013 usnesením č. XX/87R/2013 usnesla vydat v souladu s 103 odst. 4 písm. e) zákona č.

Více

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC)

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC) PRÁVNÍ MANUÁL programu AKTIVITY (monitoring a sledování aktivit na PC) Pro užití programu AKTIVITY je nutné dbát, aby byly respektovány uvedené právní předpisy a dodrženy uvedené postupy: A) Právní přepisy

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva

Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva Pořizování a následné zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva obce se v roce 2011 stalo ostře sledovaným jak občanskou, tak i novinářskou

Více

Regulace zpracování osobních údajů online v Evropské unii ochrana osobnosti, ochrana os. údajů

Regulace zpracování osobních údajů online v Evropské unii ochrana osobnosti, ochrana os. údajů Regulace zpracování osobních údajů online v Evropské unii ochrana osobnosti, ochrana os. údajů MVV2768K Regulace finančních služeb online v Evropské unii, jaro 2013 Libor Kyncl Vytvořeno v rámci projektu

Více

VZTAH eidas K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ aneb co bude znamenat nové nařízení GDPR pro elektronické transakce nejen ve veřejné správě

VZTAH eidas K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ aneb co bude znamenat nové nařízení GDPR pro elektronické transakce nejen ve veřejné správě VZTAH eidas K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ aneb co bude znamenat nové nařízení GDPR pro elektronické transakce nejen ve veřejné správě JUDr. Josef Donát, LL.M. ROWAN LEGAL advokátní kancelář s.r.o. eidas a osobní

Více

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113 1 Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích Ustanovení (část,, odst., písm.. apod.) 7 odst. 3 písm. b) Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Obsah Celex č. Fyzická,

Více

Data protection. Mgr. Mária Čuhelová, advokátka, Seznam.cz, a.s.

Data protection. Mgr. Mária Čuhelová, advokátka, Seznam.cz, a.s. Data protection Aktuální stav připravované evropské legislativy ve věci osobních údajů na internetu a nejdůležitější otázky ovlivňující obsahové společnosti Mgr. Mária Čuhelová, advokátka, Seznam.cz, a.s.

Více

S M Ě R N I C E. Pokyny k provozování kamerového systému (technicko organizační opatření)

S M Ě R N I C E. Pokyny k provozování kamerového systému (technicko organizační opatření) SV pro dům Voskovcova 726/4 v Olomouci Voskovcova 726/4 Olomouc 77900 IČO: 28605128 S M Ě R N I C E K A M E R O V É H O S Y S T É M U Pokyny k provozování kamerového systému (technicko organizační opatření)

Více

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu Směrnice č. 5/14 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Poskytování informací Vypracoval: Mgr. Nella Slavíková Pedagogická rada projednala dne 22. ledna 2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne 1. února

Více

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace TEL: 486 162 310, 702 064 806, E mail: msmatousova @email.cz

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace TEL: 486 162 310, 702 064 806, E mail: msmatousova @email.cz Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace Směrnice na ochranu osobních údajů Č.j.: 9/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 2.3 Skartační znak: S 5 Změny: Obsah: 1. Úvod 2. Základní

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Obecná

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Tento materiál byl zpracován po konzultacích s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004, aktualizace: Červenec 2005

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Tento materiál byl zpracován po konzultacích s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004 Zpřístupňování a zveřejňování

Více

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých)

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých) *UOOUX002H9JM* Zn. SPR-0235/10-21 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

SMĚRNICE KE KAMEROVÉMU SYSTÉMU ŠKOLY

SMĚRNICE KE KAMEROVÉMU SYSTÉMU ŠKOLY Střední škola MESIT, o.p.s. Družstevní 818 686 01 Uherské Hradiště Č.j.: SŠMESIT 1520/2013 SMĚRNICE KE KAMEROVÉMU SYSTÉMU ŠKOLY Střední škola MESIT, o.p.s. Uherské Hradiště Účinnost od 1. 12. 2013 I. Účel

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autorita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÁ ČASOVÁ RAZÍTKA Stupeň důvěrnosti: veřejný dokument Verze 3.5 Zpráva pro uživatele je veřejným dokumentem, který je vlastnictvím společnosti

Více

10. funkční období. Návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

10. funkční období. Návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce 306 10. funkční období 306 Návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce (Navazuje na sněmovní tisk č. 763 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 27.

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

Právníaspekty inovací ochrana osobních dat

Právníaspekty inovací ochrana osobních dat Drahomír Tomašuk Právníaspekty inovací ochrana osobních dat Praha, 21. října 2015 OBSAH 1. Osobní údaj pojem Zvláštní kategorie osobních údajů OSOBNÍ ÚDAJ - POJEM 4 písm. a) ZOOÚ: jakákoli informace týkající

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů Obsah: 1. POJMY A ZKRATKY 2. ÚČEL A OBLAST PLATNOSTI DOKUMENTU 3. ODPOVĚDNOSTI A PRAVOMOCI 4. ZÁSADY PRO PRÁCI S OSOBNÍMI ÚDAJI 5. EVIDENCE MÍST SBĚRU, ULOŽENÍ A ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autorita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÁ ČASOVÁ RAZÍTKA Stupeň důvěrnosti : veřejný dokument Verze 2.1 Zpráva pro uživatele je veřejným dokumentem, který je vlastnictvím společnosti

Více

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR 01. Ústava České republiky 01. Historické souvislosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD část: 26. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD část: 26. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Výchovný ústav,dětský domov se školou, základní škola,střední škola a školní jídelna,místo66 ORGANIZAČNÍ ŘÁD část: 26. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j.: 1108/07 Vypracoval: Schválil: Mgr.Miloš Dvořák,

Více

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ 1. ÚVODNÍ INFORMACE Hlavní město Praha (dále jen Město ) provozuje Pražské centrum kartových služeb (dále

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j. 4/2015 Vypracoval: Eva Nováková, ředitelka školy Schválil: Eva Nováková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 21. 9. 2015 Platnost ode

Více

Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu

Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011 Právo a Informatika, BI-PAI, 09/2011, Přednáška 9 https://edux.fit.cvut.cz/courses/bi-pai

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 06 VY 32 INOVACE

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 06 VY 32 INOVACE Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 06 VY 32 INOVACE 0114 0306 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Ochranné prvky a biometrické údaje v cestovních pasech občanů EU*

Ochranné prvky a biometrické údaje v cestovních pasech občanů EU* P6_TA(2004)0073 Ochranné prvky a biometrické údaje v cestovních pasech občanů EU* Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Rady o standardech pro ochranné prvky a biometrické údaje

Více

Knihovna Eduarda Petišky I. Olbrachta 36, 251 01 Brandýs n.l. - Stará Boleslav

Knihovna Eduarda Petišky I. Olbrachta 36, 251 01 Brandýs n.l. - Stará Boleslav Knihovna Eduarda Petišky I. Olbrachta 36, 251 01 Brandýs n.l. - Stará Boleslav S M Ě R N I C E č. 21 SMĚRNICE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UŽIVATELŮ KNIHOVNY Čl. 1 Účel směrnice Promítnutí zákona č. 101/2000

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 28/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 28/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 28/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě Zástupce předkladatele: ministr vnitra Doručeno

Více

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017 Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017 Označení stanoviska: Veřejné zakázky malého rozsahu Právní předpis: zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Více

POŘÁDEK PRO ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ

POŘÁDEK PRO ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ POŘÁDEK PRO ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ 2015 1 I. ÚVOD Účelem tohoto pořádku pro zpracování údajů (dále jen: Pořádek ) je stanovit pravidla vztahující se v plném rozsahu na zpracování osobních údajů poskytnutých

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

Legislativní změny připravované odborem veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra

Legislativní změny připravované odborem veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra Legislativní změny připravované odborem veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra 1 část první zlepšení provazby zákona o obcích a občanského zákoníku Dopady občanského zákoníku do zákona o

Více

Akreditovaná certifikační autorita eidentity

Akreditovaná certifikační autorita eidentity Akreditovaná certifikační autorita eidentity ACAeID 35 Zpráva pro uživatele Verze: 1.2 Odpovídá: Ing. Jiří Hejl Datum: 21. 12. 2012 Utajení: Veřejný dokument eidentity a.s. Vinohradská 184,130 00 Praha

Více

226/2013 Sb. ZÁKON ze dne 20. června 2013 o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

226/2013 Sb. ZÁKON ze dne 20. června 2013 o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh 226/2013 Sb. ZÁKON ze dne 20. června 2013 o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) FBMI Kladno Dagmar Brechlerová

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) FBMI Kladno Dagmar Brechlerová Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) FBMI Kladno Dagmar Brechlerová Důvody Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem a provozovatelem této internetové stránky: PIXEBLE s.r.o. Rybná 716/24 110

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ), přináší oproti předchozí právní úpravě zcela novou povinnost

Více

Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím

Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím Vypracoval: Projednáno na pedagogické radě dne: 26.8.2004 Účinnost: od 1.9.2004 Mgr. Jaromír Hloušek, ředitel školy 1. Úvod Tato směrnice upravuje

Více

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace směrnice č. 4/2008 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

Více

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Základní informace Právní zakotvení inspekcí Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o

Více

Jirousek, Skalník, Bernatík & partneř i advokátní kancelář

Jirousek, Skalník, Bernatík & partneř i advokátní kancelář Jirousek, Skalník, Bernatík & partneř i advokátní kancelář JUDr. Vladimír Jirousek IČ 66203155 ev. č. ČAK 0239 tel.: 596 118 691 e-mail: ak.jirousek@ova.comp.cz JUDr. Milan Skalník IČ 66203163 ev. č. ČAK

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4546 Sbírka zákonů č. 300 / 2016 300 ZÁKON ze dne 24. srpna 2016 o centrální evidenci účtů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět a účel úpravy Tento zákon upravuje práva

Více

Prezentace na konferenci CIIA. Ochrana osobních údajů

Prezentace na konferenci CIIA. Ochrana osobních údajů Prezentace na konferenci CIIA Ivo Janda 24. 3. 2010 Obsah Úvod Základní pojmy Forenzní audit a ochrana osobních údajů některé aspekty Předání osobních údajů do jiných států March 24, 2010 2 Poznámky na

Více

Směrnice pro poskytování informací

Směrnice pro poskytování informací Směrnice pro poskytování informací Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu informacím vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je umístěna

Více

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po 1. 1. 2017 Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ), přináší oproti předchozí právní úpravě zcela

Více

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 902/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 902/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 902/0 Návrh poslance Martina Plíška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu České republiky s předpisem EU

Rozdílová tabulka návrhu předpisu České republiky s předpisem EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu České republiky s předpisem EU Navrhovaný právní předpis ČR Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce Odpovídající předpis ES/EU Nařízení Evropského

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

Důvěra napříč Evropou nařízení eidas. + návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

Důvěra napříč Evropou nařízení eidas. + návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce Důvěra napříč Evropou nařízení eidas + návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce 1 Nařízení eidas 2 Co znamená zkratka eidas Nařízení eidas = Nařízení (č. 910/2014) Evropského

Více

Principy ochrany osobních údajů. Jiří Maštalka, Úřad pro ochranu osobních údajů

Principy ochrany osobních údajů. Jiří Maštalka, Úřad pro ochranu osobních údajů Principy ochrany osobních údajů Jiří Maštalka, Úřad pro ochranu osobních údajů 1 Důvody úpravy Osobní údaj stále více nahrazuje fyzický kontakt Osobní údaje se jednoduše šíří; toto je nevratný proces Každý

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz STANOVISKO č. 1/2007 červen 2007 Stanovisko k aplikaci práva na ochranu osobních údajů při poskytování informací

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4466 Sbírka zákonů č. 297 / 2016 297 ZÁKON ze dne 24. srpna 2016, o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 20. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 20. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 20. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012 Mgr. Dagmar Pečenková, ředitelka školy

Více

Obecné pokyny a doporučení

Obecné pokyny a doporučení Obecné pokyny a doporučení Obecné pokyny a doporučení k oblasti působnosti nařízení o ratingových agenturách 17. června 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. června 2013 ESMA/2013/720 Obsah I. Působnost 4 II.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola T.G.Masaryka, Uherské Hradiště Mařatice, 1.máje 55, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 13. SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Pedagogická rada projednala

Více

Směrnice starosty SH ČMS

Směrnice starosty SH ČMS Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Starosta sdružení, Římská 45, Praha 2 Směrnice starosty SH ČMS Ročník: 2016 V Praze dne: 29. 9. 2016 Číslo: 1 Směrnice starosty SH ČMS k nakládání s osobními údaji

Více

ZÁKON. č. 101/2000 Sb. ČÁST PRVNÍ OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁKON. č. 101/2000 Sb. ČÁST PRVNÍ OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKON č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění novel č. 227/2000 Sb., 177/2001 Sb., 450/2001 Sb., 107/2002 Sb., 310/2002 Sb., 517/2002 Sb., 439/2004 Sb., 480/2004 Sb.,

Více