CM-IWN.1. Návod k obsluze a montáži. Izolaní monitorovací relé ady CM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CM-IWN.1. Návod k obsluze a montáži. Izolaní monitorovací relé ady CM"

Transkript

1 CM-IWN.1 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také všímat každého jednotlivého výrobku. Všechny údaje slouží výhradn k popisu výrobku a nelze je považovat za vlastnosti garantované v právním smyslu. Další informace a údaje najdete v katalozích a údajových listech k výrobkm, které jsou k dispozici bu u místního zastoupení ABB nebo ke stažení na internetové stránce ABB Výrobce si vyhrazuje právo na provádní technických zmn, v kterémkoli okamžiku. V pípad pochybností má rozhodující platnost text v nmin. Instalaci smí provádt pouze osoba s odpovídající kvalifikací. Pitom je teba dodržet regionáln specifické pedpisy (v Nmecku nap. pedpisy VDE atd.). Ped instalací si peliv pette tento návod k obsluze a montáži a dodržujte pokyny v nm uvedené. Pístroj sám je uren k zabudování do skín a nevyžaduje žádnou údržbu. Doplkové informace týkající se schválení UL: Výrobek je uren k použití v prostedí se stupnm zneištní 2. Výrobek musí být pipojen mdnými vodii, které snesou teplotu 60/75 C. Technické údaje podle EN/IEC Krytí: pouzdro svorky IP 50 IP 20 podle EN/IEC Vnitní odpor Zi pi 50 Hz min. 155 k Vrcholová hodnota Um 24 V +10% Max. hodnota Im 0,15 ma Maximální systémová svodová kapacita Ce 20 F Max. ss naptí Ufg 460 V DC Zkušební naptí napájecí obvod/výstupní obvod 2,32 kv/50 Hz, 2s napájecí obvod/micí obvod 2,32 kv/50 Hz, 2s micí obvod/výstupní obvod 2,53 kv/50 Hz, 1s Elektrické údaje pro kontaktní okruhy a rozhraní Max. spínané naptí/proud 24 V/10 ma Max. spínané naptí/proud viz mezní zatžovací kivky v údajových listech Jmenovitý provozní proud (EN/IEC ) AC12 (odporová zátž), 230 V 4A AC15 (induktivní zátž), 230 V 3A DC12 (odporová zátž), 24 V 4A DC13 (induktivní zátž), 24 V 2A Vnitní odpor Ri micího obvodu min. 185 k

2 Nezapojujte relé CM IWN.1 paraleln!! Uchycení pístroje na lištu Demontáž pístroje z lišty Nasazení plombovatelného prhledného krytu

3

4 Front = na pední stran pístroje Remonte = na vzdáleném míst Schémata zapojení III. Schémata zapojení dvouvodiový systém, stídavé napájení dvouvodiový systém, stejnosmrné napájení tívodiový systém, stídavé napájení

5 III. Schémata zapojení tívodiový systém, stejnosmrné napájení tyvodiový systém, stídavé napájení Svorky L+ a L- vždy pipojte k rzným vodim (nezáleží ke kterému). 1) Pokud jde o monitorování sítí s vyšším naptím, použijte vazební jednotku CM-IVN. I. Pohled na pední stranu pístroje s ovládacími prvky LED indikace provozního stavu U: zelená LED indikace ídicího/napájecího naptí ídicí/napájecí naptí je pítomno F: ervená LED chybové hlášení R: žlutá LED indikace spínací polohy výstupního relé Nastavení desátého ádového místa prahové hodnoty 1 (= definitivní vypnutí) Nastavení prvního ádového místa prahové hodnoty 1 Nastavení desátého ádového místa prahové hodnoty 2 (= pedvýstraha) Nastavení prvního ádového místa prahové hodnoty 2 Test/zptné nastavení (reset) LED kontrolky, stavové informace a chybová hlášení U: zelená LED Rozbh, odstartování Žádná porucha Pedehev Izolaní chyba, izolaní porucha (pokles pod spodní prahovou hodnotu) /KE perušení vodie L+/L- - perušení vodie pi rozbhu systému /testovací funkce Svodová kapacitní reaktance píliš vysoká/ neplatný výsledek mení Interní systémová chyba Chyba nastavování 2) Testovací funkce Žádná chyba po jejím uložení do pamti 3) aus = vyp F: ervená LED R: žlutá LED

6 . 1) Závisí na konfiguraci (viz funkní diagramy) 2) Možná že nastavení je provedeno chybn: prahová hodnota pro definitivní (konené) vypnutí je nastavena na vtší hodnotu než prahová hodnota pro pedvýstrahu. 3) Pístroj vypnul po vzniku izolaní poruchy. Tato porucha (závada) je uložena v pamti a izolaní odpor se mezitím vrátil zpt nad prahovou hodnotu plus hysteréze. 4) Závisí na typu poruchy/závady. II. Funkce spína DIP Spínae DIP slouží k nastavení: 1 ON = princip uzaveného obvodu (princip klidového proudu; negativní logika) OFF = princip rozpojeného obvodu (princip pracovního proudu; pozitivní logika) 2 ON = uložení poruchy do trvalé pamti je aktivní (ON) OFF = uložení poruchy do trvalé pamti není aktivní (OFF) 3 ON = detekce i identifikace perušení vodie je aktivní OFF = detekce i identifikace perušení vodie není aktivní 4 ON = 2 prahové hodnoty (2x1 pepínací kontakt) OFF = 1 prahová hodnota (1x2 pepínací kontakty) (R2.x bez funkce) Stav v okamžiku dodání: všechny DIP pepínae jsou v poloze OFF III. Polohy spína DIP Elektrické pipojení A1-A2 ídicí a napájecí naptí L+, L-, KE, micí vstup 11-12/14 výstupní relé /24 výstupní relé 2 VS, V1+, V1- pipojení pedazeného modulu CM-IVN S1, S2, S3 ídicí vstupy, bezpotenciálové ovládání IV Dálkové testování V Ukládání poruch do pamti a zptné nastavení (reset) VI Funkní diagramy a) Monitorování izolaního odporu bez ukládání poruchových stav do pamti, automatické zptné nastavení (reset), 1x 2 pepínací kontakty Measured value = mená hodnota; Hysteresis = hysteréze; Threshold value = prahová hodnota; Open-circuit principle = princip rozpojeného obvodu; Closed-circuit principle = princip uzaveného obvodu; green/red/yellow = zelená/ervená/žlutá.

7 b) Monitorování izolaního odporu s ukládáním poruchového stavu do pamti, manuální zptné nastavení (reset), 1x2 pepínací kontakty Measured value = mená hodnota; Hysteresis = hysteréze; Threshold value = prahová hodnota; Open-circuit principle = princip rozpojeného obvodu; Closed-circuit principle = princip uzaveného obvodu; green/red/yellow = zelená/ervená/žlutá. c) Monitorování izolaního odporu bez ukládání poruchových stav do pamti, automatické zptné nastavení (reset), 2x1 pepínací kontakt Measured value = mená hodnota; Hysteresis = hysteréze; Prewarning = pedvýstraha; Final switch-off = definitivní vypnutí; Open-circuit principle = princip rozpojeného obvodu; Closed-circuit principle = princip uzaveného obvodu; green/red/yellow = zelená/ervená/žlutá.

8 d) Monitorování izolaního odporu s ukládáním poruchového stavu do pamti, manuální zptné nastavení (reset), 2x1 pepínací kontakt VI Funkní diagramy a) Monitorování izolaního odporu bez ukládání poruchového stavu do pamti, automatický reset, 1x2 pepínací kontakty b) Monitorování izolaního odporu s ukládáním poruchového stavu do pamti, manuální reset, 1x2 pepínací kontakty c) Monitorování izolaního odporu bez ukládání poruchového stavu do pamti, automatický reset, 2x1 pepínací kontakt d) Monitorování izolaního odporu s ukládáním poruchového stavu do pamti, manuální reset, 2x1 pepínací kontakt ídicí/napájecí naptí Dálkový test Dálkový reset, dálkové zptné nastavení Mená hodnota Hysteréze Prahová hodnota Princip rozpojeného obvodu (pracovního proudu) Výstupní relé 1 Výstupní relé 2 Zelená LED 11 ervená LED 12 Žlutá LED 13 Princip uzaveného obvodu (klidového proudu) 14 Pedvýstraha 15 Definitivní vypnutí Monitorovací funkce Monitorovací relé izolaního odporu CM-IWN.1 se používá pro monitorování izolaních odpor podle normy IEC , v neuzemnných sítích typu IT AC, sítích IT AC s galvanicky pipojenými stejnosmrnými (DC) okruhy nebo neuzemnných sítích typu IT DC. Izolaní odpor je men mezi vodii sít a provozní zemí systému. Pi zjištní rozdílu mezi skuteným stavem a nastavenou prahovou hodnotou pepnou výstupní relé do stavu poruchy. Naptí na micím vstupu: V DC píp V AC, Hz. Pístroj mže monitorovat obvody ídicího proudu (jednofázové) a hlavní proudové okruhy (trojfázové).

9 Metoda mení U CM-IWN.1 se do monitorované sít pivádí pulzní micí signál, jehož pomocí je vyhodnocován izolaní odpor sít. Tento do sít pivádný pulzní micí signál mní svj tvar v závislosti na izolaním odporu a svodové kapacit sít. Z tohoto zmnného tvaru se pak prognosticky stanovuje zmna izolaního odporu. Pokud prognostikovaný izolaní odpor odpovídá hodnot vypotené v následujícím micím cyklu a pitom je menší než nastavená prahová hodnota, výstupní relé pepne do stavu poruchy. Uvedená micí metoda se hodí také pro detekci symetrických izolaních poruch. Doplkové monitorovací funkce U CM-IWN.1 s nakonfigurovanou funkcí identifikace perušení vodie probhne pi rozbhu systému automatická kontrola síových pívod/micích okruh L+ a L-. Aktivací testovací funkce je možno tuto automatickou kontrolu kdykoli opakovat. Relé CM-IWN.1 monitoruje cyklicky pívody micího okruhu a KE a sleduje, zda na nich nedošlo k perušení vodie. Pi zjištní tohoto stavu na nkterém z pívodu pepnou výstupní relé do stavu poruchy. Dále pak, neuzemnná napájecí stídavá (AC), stejnosmrná (DC) nebo AC/DC sí je monitorována z hlediska píliš vysoké hodnoty svodové kapacity. Pokud je tato svodová kapacita píliš velká, tedy svodový proud pesáhne uritou hodnotu, pepnou výstupní relé do stavu poruchy. Monitorována jsou také nesprávná nastavení, která mohou zpsobit chybnou funkci pístroj. Pokud pístroj identifikuje takové nesprávné nastavení, výstupní relé pepnou do stavu poruchy. Funkce Monitorovanou sí pipojíme na svorky L+, L-. Potenciál zem se pipojí na svorky a KE. Podle nastavení pracuje relé na principu pracovního proudu neboli rozpojeného obvodu, který se v pípad poruchy uzave a tedy relé pitáhne, a nebo na principu klidového proudu, kdy v pípad poruchy relé odpadá. Po pipojení ídicího/napájecího naptí nechá izolaní monitorovací relé probhnout systémovou testovací rutinu, bhem níž je provádna také diagnostika sít a kontrola nastavení. Pokud pro probhnutí této testovací rutiny nejsou zjištny žádné interní nebo externí závady pístroje, pepne výstupní relé do pracovního stavu. Konfigurace 1x2 pepínací kontakty: U této konfigurace nemají nastavení prahové hodnoty pro pedvýstrahu (R2) žádný vliv na funkci. Pokud mená hodnota poklesne pod nastavenou prahovou hodnotu, pepne výstupní relé do stavu poruchy. Pokud mená hodnota pekroí prahovou hodnotu, plus hysteréze, výstupní relé znovu pejde do pvodního stavu. Konfigurace 2x1 pepínací kontakt (pedvýstraha a definitivní vypnutí): Pokud mená hodnota poklesne pod nastavenou prahovou hodnotu pedvýstrahy, sepne druhé výstupní relé 21-22/24. Pokud mená hodnota klesá dále, pod prahovou hodnotu pro definitivní vypnutí, sepne první výstupní relé 11-12/24. Pokud mená hodnota pekroí prahovou hodnotu pro definitivní vypnutí, plus hysteréze, pepne výstupní relé 11-12/14 znovu zpt do své pvodní polohy. Pekroí-li mená hodnota prahovou hodnotu pro pedvýstrahu, plus hysteréze, pepne i druhé výstupní relé 21-22/24 zpt do pvodní polohy. Všechny provozní stavy jsou signalizovány LED kontrolkami na pední stran relé viz tabulka LED, stavové informace a chybová hlášení. Testovací funkce Testovat je možno jen tehdy, není-li v síti chyba. Stlaením kombinovaného tlaítka Test/Reset na pední stran se inicializuje systémová testovací rutina. Výstupní relé pepne do stavu poruchy v tchto pípadech: po dobu stlaení tlaítka Test/Reset, pi sepnutí ídicího kontaktu S1-S3 nebo v dob zpracování testovacích funkcí. Ukládání poruch/chyb do pamti, resetovací funkce Pi aktivované funkci ukládání poruch do pamti ( ) zstávají výstupní relé pepnuta do stavu poruchy a pepnou do pvodního stavu teprve po stlaení kombinovaného tlaítka Test/Reset nebo po aktivaci dálkového zptného nastavení (Remote-Reset; svorky S2-S3), ovšem za pedpokladu, že

10 izolaní odpor je vtší než nastavená prahová hodnota, plus hysteréze, pípadn nastavené prahové hodnoty plus hysteréze. Pam pro ukládání informací o poruše je stálá, tedy energeticky nezávislá a to znamená, že po odpojení a optném pipojení ídicího/napájecího naptí pejde pístroj do stavu, ve kterém se nacházel ped vypnutím a v tomto stavu zstane až do okamžiku provedení resetu.

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22 Návod k obsluze a montáži Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech

Více

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze 4OFD Rev. A / SCC906M00 Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze Úvod Monitor stavu pojistek, oznaený OFD, signalizuje pepálení pojistky zapojené ve

Více

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem PROVOZNÍ ÁD A NÁVOD K OBSLUZE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem (dmychadla AirMac) TopolWater, s.r.o. Nad Rezkovcem 1114 286 01 áslav Tel.+fax: 327 313 001-3 Mobil: 602

Více

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA 1 2 I. Výzbroj a vybavení šermí Kapitola 1 Výzbroj Charakteristiky shodné pro všechny zbran. m.1 1 Existují ti typy zbraní: fleret, kord a šavle. 2 Všechny zbran smjí být

Více

VIA-DU-20. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

VIA-DU-20. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 8 1400 Praha 4 Telefon: +40 41 009 15 Fax: +40 41 009 19 VIA-DU-0 Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete

Více

MGB. Příručka pro uvedení do provozu a servis (do verze V1.2.3)

MGB. Příručka pro uvedení do provozu a servis (do verze V1.2.3) MGB Příručka pro uvedení do provozu a servis (do verze V1.2.3) Obsah 1 Připojení...4 1.1 Připojení ovládacích prvků v MGB...4 1.2 Ovládání zamykacího solenoidu...4 1.3 Paralelní ovládání zamykání...4 1.4

Více

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 100 Praha Telefon: +0 1 00 15 Fax: +0 1 00 1 Raychem Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete www.tycothermal.com

Více

Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Návod k montáži a obsluze

Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Návod k montáži a obsluze Řada 3730 Elektropneumatické polohovací zařízení Typ 3730-2 Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Obr. 1 - typ 3730-2 Návod k montáži a obsluze EB 8384-2 CS Verze

Více

ACE 3000 typ 100/110

ACE 3000 typ 100/110 ACE 3000 typ 100/110 Návod k obsluze David Šlancar Strana 1 (celkem 51) ACE3000_100_Navod_k_obsluze V2 Obsah: 1. Všeobecný popis elektroměru... 5 1.1. Rozsah elektroměru... 5 1.1.1. Použití... 5 1.1.2.

Více

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Detektory GR31 jsou určeny pro detekci výbušných plynů a par hořlavých látek ve vnitřních prostorách jako jsou např kotelny, technologické provozy, prostory

Více

ABB/NN/ 10/01CZ_09/2009- beta verze 4. Motorové spoušte MS 116, MS 132, MS 325, MS 4xx!!!Pracovní beta verze!!!

ABB/NN/ 10/01CZ_09/2009- beta verze 4. Motorové spoušte MS 116, MS 132, MS 325, MS 4xx!!!Pracovní beta verze!!! ABB/NN/ 10/01CZ_09/2009- beta verze 4 Motorové spoušte MS 116, MS 132, MS 325, MS 4xx!!!Pracovní beta verze!!! Motorové spoušte Typová série M do 45 kw ( 400V AC ) Obsah Motorový spoušt MS 116 0-16 A,

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M02 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M02 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M2 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

digitální elektronický ter mostat pro snímání teploty a 2 hodnot vlhkosti 230 V AC, ±10 %, 50-60 Hz výstup 0... +10 C pracovní teplota

digitální elektronický ter mostat pro snímání teploty a 2 hodnot vlhkosti 230 V AC, ±10 %, 50-60 Hz výstup 0... +10 C pracovní teplota ETO2 technická dokumentace digitální elektronický ter mostat pro snímání teploty a 2 hodnot vlhkosti použití: pro aplikace na ochranu okapových žlabů, svodů a úžlabí proti zamrznutí pro aplikace na ochranu

Více

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory Základní uživatelský manuál Obsah Důležité informace...2 Předtím, než začnete...3 Postup při uvedení do provozu...5 Doporučení pro montáž...6 Doporučení

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

VD4. Vakuové vypínače vysokého napětí 12 25 kv 630 2500 A 16 40 ka

VD4. Vakuové vypínače vysokého napětí 12 25 kv 630 2500 A 16 40 ka VD4 Vakuové vypínače vysokého napětí 12 25 kv 630 2500 A 16 40 ka POPIS VÝBĚR A OBJEDNÁNÍ VYPÍNAČŮ SPECIFICKÉ CHARAKTERISTIKY VÝROBKU CELKOVÉ ROZMĚRY ELEKTRICKÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ 3 13 49 53 73 1 2 3 4 5

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

VLT Micro Drive. Návod k používání

VLT Micro Drive. Návod k používání 1 VLT Micro Drive Návod k používání Návod k použivání měniče VLT Micro Drive Obsah Obsah 1. Bezpečnost 3 Bezpečnostní pokyny 3 Shoda s předpisy 3 Všeobecné upozornění 3 Zabraňte náhodnému startu 4 Před

Více

Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W)

Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W) Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W) Napájecí zdroj vyznačující se novou jedinečnou funkcí společnosti OMRON Alarm podpětí s kompaktní konstrukcí přispívající ke zmenšení velikosti

Více

Reprodukce tohoto návodu k obsluze, nebo jeho části, v jakékoli formě bez předchozího písemného svolení společnosti DEGA CZ s.r.o. je zakázána.

Reprodukce tohoto návodu k obsluze, nebo jeho části, v jakékoli formě bez předchozího písemného svolení společnosti DEGA CZ s.r.o. je zakázána. NÁVOD K OBSLUZE Kompaktní vyhodnocovací ústředna DEGA UPA II L ISO 9001:2008 Quality Management Systems Systéme de Qualité www.sgs.com Obsah str. 2 / Pro Vaši bezpečnost str. 2 / Technické informace str.

Více

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

NÁVOD NJ-14. Nastavovací jednotka pro převodníky P5102, P5201

NÁVOD NJ-14. Nastavovací jednotka pro převodníky P5102, P5201 JSP Měření a regulace NB0325-2011/08 NÁVOD NJ-14 Nastavovací jednotka pro převodníky P5102, P5201 Slouží ke změně nastavení rozsahu, tlumení a mezí komparátorů převodníků P5102 a P5201. Napájení z připojeného

Více

MEg 30 přenosné provedení PQ-NN

MEg 30 přenosné provedení PQ-NN MEg 30 přenosné provedení PQ-NN MEg 31 - přenosné provedení PQ-VN MEgA Měřicí Energetické Aparáty PQ monitor MEg30, MEg31, MEg32 a MEg33 3 PQ monitor MEg30, MEg31, MEg32, MEg33 Obsah 1. Charakteristika.................................

Více

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48 Obsah Obsah 1 Úvod 3 1.1.1 Autorská práva, omezení odpovědnosti a práva na změny 4 2 Bezpečnost 9 2.1.2 Varování před vysokým napětím 9 2.1.4 Před prováděním oprav 10 2.1.5 Speciální podmínky 10 2.1.7

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

WIL. Elektromechanická závora pro intenzivní provoz

WIL. Elektromechanická závora pro intenzivní provoz Elektromechanická závora pro intenzivní provoz Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze

Více

JABLOTRON ALARMS a.s.

JABLOTRON ALARMS a.s. Poplachové systémy - Pravidla zřizování poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů objektů (PZTS) JABLOTRON ALARMS a.s. 21. září 2011 Obsah 1 Všeobecně 2 1.1 Účel poplachového zabezpečovacího a tísňového

Více