Cenové rozhodnutí ERÚ č. 12/2005 ze dne 30. listopadu 2005, o cenách plynů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cenové rozhodnutí ERÚ č. 12/2005 ze dne 30. listopadu 2005, o cenách plynů"

Transkript

1 Cenové rozhodnutí ERÚ č. 12/2005 ze dne 30. listopadu 2005, o cenách plynů Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, 17 odst. 6 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle 1 odst. 6 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a podle 10 odst. 5 písm. b) a 10 odst. 6 písm. b) vyhlášky č. 438/2001 Sb., kterou se stanoví obsah ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen v energetice, ve znění pozdějších předpisů, vydává cenové rozhodnutí o cenách plynů: Provozovatelé regionálních distribučních soustav: Jihočeská plynárenská, a. s., IČ: , se sídlem Vrbenská 2, České Budějovice, (dále jen JČP ) Jihomoravská plynárenská, a. s., IČ: , se sídlem Plynárenská 499/1, Brno, (dále jen JMP ) Pražská plynárenská, a. s., IČ: , se sídlem U Plynárny 500, Praha 4, (dále jen PP ) Severočeská plynárenská, a. s., IČ: , se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, (dále jen SČP ) Severomoravská plynárenská, a. s., IČ: , se sídlem Plynární 2748/6, Ostrava, (dále jen SMP ) Středočeská plynárenská, a. s., IČ: , se sídlem Novodvorská 803/82, Praha 4, (dále jen STP ) Východočeská plynárenská, a. s., IČ: , se sídlem Pražská ulice 702, Hradec Králové, (dále jen VČP ) Západočeská plynárenská, a. s., IČ: , se sídlem Ed. Beneše 2439/ /72, Plzeň, (dále jen ZČP ) Souběžný držitel licence na distribuci a obchod se zemním plynem: Českomoravská plynárenská, a. s., IČ: , se sídlem Čistovická 44/413, Praha 6, (dále jen ČMP )

2 I. Ceny přepravy a distribuce zemního plynu 1. Ceny za přepravu zemního plynu Pro zemní plyn přepravovaný provozovatelem přepravní soustavy pro dodávku plynu konečným zákazníkům na území České republiky, platí tyto pevné ceny a určené podmínky: 1.1 Pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou je ,80. Přitom platí, že měsíční plat za přepravu se určí jako 1/12 součinu denní rezervované pevné kapacity v tis. m 3 sjednané ve smlouvě na daný rok a pevné roční ceny za denní rezervovanou pevnou v. 1.2 Pevná cena za denní rezervovanou pevnou na období platnosti měsíční smlouvy C k /m 3 je stanovena podle vzorce C k C F, r kde C r je pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou podle bodu 1.1 této části, F c je prostý součet faktorů F všech kalendářních měsíců v období platnosti měsíční smlouvy, F je faktor kalendářního měsíce podle následující tabulky: c Leden, Únor, Březen, Duben, Květen, Červen, Kalendářní měsíc Prosinec Říjen, Listopad Červenec, Srpen, Září F 0,4 0,2 0,083 Přitom platí, že měsíční plat za přepravu se určí jako 1/n součinu denní rezervované pevné kapacity v tis. m 3 sjednané ve smlouvě na období platnosti měsíční smlouvy a pevné ceny za denní rezervovanou pevnou pro období platnosti měsíční smlouvy v, kde n je počet měsíců v období platnosti měsíční smlouvy. 1.3 Maximální roční cena za denní rezervovanou přerušitelnou je shodná s pevnou roční cenou za denní rezervovanou pevnou podle bodu 1.1 této části. 1.4 Maximální cena za denní rezervovanou přerušitelnou pro období platnosti měsíční smlouvy je shodná s pevnou cenou za denní rezervovanou pevnou pro období platnosti měsíční smlouvy podle bodu 1.2 této části. 1.5 V případě, že dojde k překročení denní rezervované kapacity sjednané ve smlouvě (smlouvách) o více než 2 %, je provozovatelem přepravní soustavy účtována platba P p za překročení denní rezervované pevné nebo přerušitelné kapacity sjednané ve smlouvě (smlouvách), stanovená podle vzorce P p ( K K ) F C, r s o r 2

3 kde K r je skutečně dosažená denní kapacita daného subjektu bilancování v daném výstupním bodě v tis. m 3, K s je součet všech denních rezervovaných pevných nebo přerušitelných kapacit daného subjektu bilancování v daném výstupním bodě, sjednaných ve smlouvě (smlouvách) v tis. m 3, F o je faktor kalendářního měsíce, ve kterém došlo k překročení podle následující tabulky: Leden, Únor, Březen, Duben, Květen, Červen, Kalendářní měsíc Prosinec Říjen, Listopad Červenec, Srpen, Září F o 2 1 0,2 C r je pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou podle bodu 1.1 této části. Přitom platí, že pokud daný subjekt bilancování překročí denní rezervovanou pevnou nebo přerušitelnou v daném výstupním bodě, sjednanou ve smlouvě (smlouvách) v daném měsíci opakovaně, je platba za překročení denní rezervované pevné nebo přerušitelné kapacity účtována za daný měsíc pouze jedenkrát ve výši určené podle vzorce pro výpočet P p, kde za K r je dosazena nejvyšší skutečně dosažená denní kapacita daného subjektu bilancování v daném výstupním bodě v daném měsíci. 1.6 Pevná cena za renominaci Pevná cena za renominaci je určena za každou renominaci potvrzenou provozovatelem přepravní soustavy a platnou podle nominačních pravidel po 9:00 hodině v daný plynárenský den Pro subjekt bilancování s celkovou rezervovanou přepravní kapacitou vyšší než tis. m 3 /den je cena za renominaci ve výši 800 Kč Za renominace v množství vyšším než MWh v daném plynárenském dni je cena za renominaci 0,20 Kč za každou renominovanou MWh. 1.7 Pevná cena za mimotoleranční bilanční odchylku C b je 106,60. Přitom platí, že platba za mimotoleranční bilanční odchylku P b se určí podle vzorce P b b C V V B, s y kde V s je součet skutečných množství plynu daného subjektu bilancování na všech vstupních bodech přepravní soustavy v MWh za daný plynárenský den, V y je součet skutečných množství plynu daného subjektu bilancování na všech výstupních bodech přepravní soustavy v MWh za daný plynárenský den, B t je bilanční tolerance v MWh stanovená podle bodu nebo Bilanční tolerance B t v MWh pro subjekty bilancování s rezervovanou přepravní kapacitou vyšší než tis. m 3 /den se stanoví podle vzorce t 3

4 B t c sc c 0,02 N 0, 025 K N, kde K sc je součet všech denních rezervovaných pevných nebo přerušitelných kapacit daného subjektu bilancování sjednaných ve smlouvě (smlouvách) v jednotlivých výstupních bodech v MWh, N c je součet všech nominací daného subjektu bilancování v jednotlivých výstupních bodech na daný plynárenský den v MWh Bilanční tolerance B t v MWh pro subjekty bilancování s rezervovanou přepravní kapacitou menší než nebo rovno tis. m 3 /den se stanoví podle bodu 1.7.1, přičemž platí, že pokud je hodnota B t nižší než součin 0,05 x K sc, použije se hodnota tohoto součinu. 1.8 Pevná cena za mimotoleranční nominační odchylku C o je 53,30. Přitom platí, že platba za mimotoleranční nominační odchylku P o se určí podle vzorce kde K r N N t kde K s P o o C K N N, r je skutečná denní kapacita daného subjektu bilancování v daném výstupním bodě za daný plynárenský den v MWh, je nominace daného subjektu bilancování na daný výstupní bod na daný plynárenský den v MWh, je nominační tolerance v MWh stanovená podle vzorce: N t t 0,12 N 0, 15 K N, je součet všech denních rezervovaných pevných nebo přerušitelných kapacit příslušného subjektu bilancování sjednaných ve smlouvě (smlouvách) v daném výstupním bodě v MWh. 1.9 Celková platba za mimotoleranční nominační odchylky je dána součtem plateb za mimotoleranční nominační odchylku v jednotlivých výstupních bodech. Pokud je celková platba za mimotoleranční nominační odchylky vyšší než nebo rovna platbě za mimotoleranční bilanční odchylku, mimotoleranční bilanční odchylka se nezpoplatňuje. Pokud je celková platba za mimotoleranční nominační odchylky nižší než platba za mimotoleranční bilanční odchylku, mimotoleranční nominační odchylky se nezpoplatňují Pevná cena za chybějící bilanční plyn je 1,6 násobek maximální ceny za odebraný plyn podle bodu 3.2 části II., pevná cena za přebývající bilanční plyn je 0,4 násobek maximální ceny za odebraný plyn podle bodu 3.2 části II. Platbu za přebývající bilanční plyn hradí provozovatel přepravní soustavy. s 4

5 2. Ceny za distribuci zemního plynu Pro zemní plyn distribuovaný jednotlivými provozovateli regionálních distribučních soustav pro dodávku plynu oprávněným zákazníkům na území České republiky (dále jen zákazníci ) a pro provozovatele lokálních distribučních soustav přímo připojených k dané regionální distribuční soustavě platí tyto pevné ceny a určené podmínky: 2.1 Ceny platné pro roční smlouvy s pevnou distribuční kapacitou Pro distribuci zemního plynu pro dané odběrné místo platí tyto pevné ceny: JČP Dvousložková cena Pevná cena za odebraný plyn Pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou Dálkovod nad , ,90 x Velkoodběratel nad do , ,90 x nad do , ,50 x Střední odběratel nad 630 do , ,70 x Místní síť nad , ,80 x Velkoodběratel nad do , ,80 x nad do , ,40 x Střední odběratel nad 630 do , ,60 x nad 63 do , ,20 x nad 55 do ,45 x 207,50 nad 50 do ,45 x 194,00 nad 45 do ,45 x 180,00 nad 40 do ,45 x 165,00 Maloodběratel a domácnost nad 35 do ,45 x 150,10 nad 30 do ,45 x 135,10 nad 25 do ,45 x 119,90 nad 20 do ,45 x 104,60 nad 15 do ,45 x 89,20 nad 9,45 do ,45 x 72,30 nad 1,89 do 9,45 235,06 x 50,60 do 1,89 407,08 x 34,80 JMP Dvousložková cena Velkoodběratel Pevná cena za odebraný plyn Pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou Dálkovod nad , ,60 x nad do , ,60 x 5

6 nad do , ,00 x Střední odběratel nad 630 do , ,70 x Místní síť nad , ,50 x Velkoodběratel nad do , ,50 x nad do , ,90 x Střední odběratel nad 630 do , ,60 x nad 63 do , ,20 x nad 55 do ,23 x 173,00 nad 50 do ,23 x 160,30 nad 45 do ,23 x 147,80 nad 40 do ,23 x 135,50 Maloodběratel a domácnost nad 35 do ,23 x 123,20 nad 30 do ,23 x 110,90 nad 25 do ,23 x 98,70 nad 20 do ,23 x 86,50 nad 15 do ,23 x 74,20 nad 9,45 do ,23 x 61,10 nad 1,89 do 9,45 141,08 x 45,90 do 1,89 292,21 x 30,20 PP Dvousložková cena Pevná cena za odebraný plyn Pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou Dálkovod nad , ,80 x Velkoodběratel nad do , ,30 x nad do , ,50 x Střední odběratel nad 630 do , ,90 x Místní síť nad , ,70 x Velkoodběratel nad do , ,20 x nad do , ,40 x Střední odběratel nad 630 do , ,80 x nad 63 do , ,10 x nad 55 do ,98 x 172,40 nad 50 do ,98 x 158,10 nad 45 do ,98 x 147,20 nad 40 do ,98 x 135,50 Maloodběratel a domácnost nad 35 do ,98 x 123,50 nad 30 do ,98 x 111,20 nad 25 do ,98 x 98,80 nad 20 do ,98 x 86,10 nad 15 do ,98 x 73,60 nad 9,45 do ,98 x 60,40 nad 1,89 do 9,45 118,87 x 45,30 do 1,89 248,82 x 30,10 6

7 SČP Dvousložková cena Pevná cena za odebraný plyn Pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou Dálkovod nad , ,00 x Velkoodběratel nad do , ,00 x nad do , ,00 x Střední odběratel nad 630 do , ,00 x Místní síť nad , ,00 x Velkoodběratel nad do , ,00 x nad do , ,00 x Střední odběratel nad 630 do , ,00 x nad 63 do , ,00 x nad 55 do ,70 x 199,00 nad 50 do ,70 x 180,00 nad 45 do ,70 x 166,00 nad 40 do ,70 x 151,00 Maloodběratel a domácnost nad 35 do ,70 x 137,00 nad 30 do ,70 x 123,00 nad 25 do ,70 x 109,00 nad 20 do ,70 x 95,00 nad 15 do ,70 x 81,00 nad 9,45 do ,70 x 66,00 nad 1,89 do 9,45 195,80 x 49,00 do 1,89 353,90 x 32,00 SMP Dvousložková cena Pevná cena za odebraný plyn Pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou Dálkovod nad , ,90 x Velkoodběratel nad do , ,80 x nad do , ,10 x Střední odběratel nad 630 do , ,60 x Místní síť nad , ,80 x Velkoodběratel nad do , ,70 x nad do , ,00 x Střední odběratel nad 630 do , ,50 x Maloodběratel a domácnost nad 63 do , ,30 x nad 55 do ,13 x 201,40 nad 50 do ,13 x 182,40 nad 45 do ,13 x 167,40 7

8 nad 40 do ,13 x 152,50 nad 35 do ,13 x 137,80 nad 30 do ,13 x 123,20 nad 25 do ,13 x 108,40 nad 20 do ,13 x 93,80 nad 15 do ,13 x 79,10 nad 9,45 do ,13 x 63,80 nad 1,89 do 9,45 150,05 x 46,00 do 1,89 266,35 x 29,90 STP Dvousložková cena Pevná cena za odebraný plyn Pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou Dálkovod nad , ,00 x Velkoodběratel nad do , ,00 x nad do , ,00 x Střední odběratel nad 630 do , ,00 x Místní síť nad , ,00 x Velkoodběratel nad do , ,00 x nad do , ,00 x Střední odběratel nad 630 do , ,00 x nad 63 do , ,00 x nad 55 do ,50 x 191,00 nad 50 do ,50 x 153,00 nad 45 do ,50 x 141,00 nad 40 do ,50 x 130,00 Maloodběratel a domácnost nad 35 do ,50 x 119,00 nad 30 do ,50 x 108,00 nad 25 do ,50 x 97,00 nad 20 do ,50 x 86,00 nad 15 do ,50 x 76,00 nad 9,45 do ,50 x 64,00 nad 1,89 do 9,45 166,40 x 48,00 do 1,89 369,10 x 34,00 VČP Dvousložková cena Velkoodběratel Pevná cena za odebraný plyn Pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou Dálkovod nad , ,50 x nad do , ,70 x nad do , ,20 x 8

9 Střední odběratel nad 630 do , ,90 x Místní síť nad , ,40 x Velkoodběratel nad do , ,60 x nad do , ,10 x Střední odběratel nad 630 do , ,80 x nad 63 do , ,80 x nad 55 do 63 91,53 x 159,90 nad 50 do 55 91,53 x 146,50 nad 45 do 50 91,53 x 135,50 nad 40 do 45 91,53 x 124,40 Maloodběratel a domácnost nad 35 do 40 91,53 x 113,60 nad 30 do 35 91,53 x 102,10 nad 25 do 30 91,53 x 91,00 nad 20 do 25 91,53 x 79,50 nad 15 do 20 91,53 x 68,60 nad 9,45 do 15 91,53 x 56,80 nad 1,89 do 9,45 112,03 x 44,90 do 1,89 238,22 x 28,80 ZČP Dvousložková cena Pevná cena za odebraný plyn Pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou Dálkovod nad , ,00 x Velkoodběratel nad do , ,00 x nad do , ,00 x Střední odběratel nad 630 do , ,00 x Místní síť nad , ,00 x Velkoodběratel nad do , ,00 x nad do , ,00 x Střední odběratel nad 630 do , ,00 x nad 63 do , ,00 x nad 55 do ,70 x 183,00 nad 50 do ,70 x 167,00 nad 45 do ,70 x 154,00 nad 40 do ,70 x 142,00 Maloodběratel a domácnost nad 35 do ,70 x 128,00 nad 30 do ,70 x 115,00 nad 25 do ,70 x 102,00 nad 20 do ,70 x 89,00 nad 15 do ,70 x 75,00 nad 9,45 do ,70 x 62,00 nad 1,89 do 9,45 157,60 x 46,00 do 1,89 301,00 x 29,00 9

10 2.1.2 Za odběrné místo, ve kterém je odběrné plynové zařízení připojené k dálkovodu, se považuje odběrné místo, ve kterém je odběrné plynové zařízení připojené k vysokotlaké části distribuční soustavy Za odběrné místo, ve kterém je odběrné plynové zařízení připojené k místní síti, se považuje odběrné místo, ve kterém je odběrné plynové zařízení připojené ke středotlaké a nízkotlaké části distribuční soustavy Odběrná místa zákazníků s roční spotřebou nad 630 MWh jsou zařazována do jednotlivých odběrných pásem podle spotřeby v roce 2005 s přihlédnutím k odchylkám od dlouhodobé roční spotřeby. Provozovatel distribuční soustavy provede po zjištění skutečné roční spotřeby doúčtování roční spotřeby, pokud je to možné. V případě, že zákazník požádá pro dané odběrné místo o přeřazení do vyššího odběrného pásma, bude příslušným provozovatelem distribuční soustavy odběrné místo přeřazeno od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po kalendářním měsíci, kdy došlo k požadovanému navýšení spotřeby. Obdobně se postupuje v případě žádosti o přeřazení do nižšího odběrného pásma. Při posouzení se vychází z měsíčního odběru zákazníka a charakteru odběru v daném odběrném místě, přičemž zákazník doloží způsobem nevzbuzujícím pochybnosti skutečnosti, na jejichž základě dochází ke změně jeho předpokládaného ročního odběru Odběrná místa zákazníků, ve kterých bylo dosaženo v posledním odečtovém období roční spotřeby do 630 MWh, jsou zařazována do jednotlivých odběrných pásem podle roční spotřeby vypočtené ze spotřeby naměřené v posledním odečtovém období. Pokud je to toto období kratší než 120 dnů, použije se pro výpočet roční spotřeby součet spotřeb naměřených v posledních po sobě následujících odečtových období, jejichž souhrnná délka činí nejméně 120 dní Nová odběrná místa zákazníků, jejichž odběrné plynové zařízení je připojené k distribuční soustavě v roce 2005 a v průběhu roku 2006, jsou zařazována do výše uvedených odběrných pásem podle odběru dohodnutého ve smlouvě Pokud zákazník, jehož odběrné místo zařazené do kategorie velkoodběratel nebo střední odběratel je vybaveno měřením typu A nebo B, požádá pro dané odběrné místo v průběhu roku o zvýšení denní rezervované kapacity, provozovatel distribuční soustavy navýší denní rezervovanou na období následujících minimálně dvanácti měsíců, pokud nedošlo ke snížení denní rezervované kapacity v rámci roční smlouvy v předchozích dvanácti měsících Pokud zákazník, jehož odběrné místo zařazené do kategorie velkoodběratel nebo střední odběratel je vybaveno měřením typu A nebo B, požádá pro dané odběrné místo v průběhu roku o snížení denní rezervované kapacity, provozovatel distribuční soustavy provede snížení denní rezervované kapacity na období následujících minimálně dvanácti měsíců Pro odběrná místa 10

11 s měřením typu A a B kategorií velkoodběratel a střední odběratel platí, že měsíční plat za denní rezervovanou pevnou se určí jako 1/12 součinu denní rezervované pevné kapacity sjednané ve smlouvě v tis. m 3 a pevné roční ceny za denní rezervovanou pevnou v podle příslušné tabulky v bodu této části ostatní s měřením typu A a B a s měřením typu C platí, že měsíční plat za denní rezervovanou pevnou MP r se určí podle vzorce kde C rd MP r ( C RK) /12, rd je pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou podle příslušné tabulky v bodu této části, RK je denní rezervovaná pevná kapacita v daném odběrném místě v tis. m 3, určená postupem a) nebo b): a) pro odběrná místa s ročním odběrem do 630 MWh se denní rezervovaná pevná kapacita v daném odběrném místě určí podle vzorce RK RS / LF r, kde RS je roční odběr v daném odběrném místě v tis. m 3, LF r je faktor ročního využití denního maxima podle následující tabulky: LF r nad 63 do b) pro odběrná místa s ročním odběrem nad 630 MWh se denní rezervovaná pevná kapacita v daném odběrném místě určí podle bodů i) až iii), kdy i) pro měsíc leden 2006 se denní rezervovaná pevná kapacita v daném odběrném místě v tis. m 3 určí jako nejvyšší hodnota z denních kapacit DP i vypočtených v daném odběrném místě za měsíce únor 2005 až leden 2006 podle vzorce DP SP 31 i i, 23,5 PDi kde i je příslušný kalendářní měsíc, SP i je skutečně dosažený odběr v i-tém měsíci v tis. m 3, PD i je počet kalendářních dnů v i-tém měsíci. ii) pro měsíc únor 2006 až prosinec 2006 se denní rezervovaná pevná kapacita v daném odběrném místě v tis. m 3 určí jako nejvyšší hodnota z denních kapacit 11

12 DP i vypočtených v daném odběrném místě za měsíce březen 2005 až únor 2006 podle vzorce v bodě i), iii) pro odběrná místa, pro která není možné zjistit skutečně dosažený odběr v daném odběrném místě v březnu 2005 až únoru 2006 (například noví zákazníci), se denní rezervovaná pevná kapacita v daném odběrném místě v tis. m 3 určí jako denní rezervovaná pevná kapacita sjednaná ve smlouvě. 2.2 Ceny platné pro měsíční smlouvy s pevnou distribuční kapacitou Cena za pevnou distribuční sjednaná na základě měsíční smlouvy platí pouze pro odběrná místa s měřením typu A nebo B Pro distribuci zemního plynu pro dané odběrné místo se sjednaným odběrem nad 630 pro bezprostředně následující měsíce po dobu platnosti měsíční smlouvy platí tyto pevné ceny a podmínky: Dvousložková cena za distribuci plynu je složena z ceny za odebraný plyn a pevné měsíční ceny za denní rezervovanou pevnou. Pevná cena za odebraný plyn v je shodná s cenou za odebraný plyn platnou pro roční smlouvy s pevnou distribuční kapacitou podle příslušné tabulky v bodu této části. Pevná cena za denní rezervovanou pevnou pro bezprostředně následující měsíce po dobu platnosti měsíční smlouvy C kd v je vypočtena podle níže uvedeného vzorce kde C rd F c F C kd C F, rd c je pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou podle příslušné tabulky v bodu této části, je prostý součet faktorů F všech kalendářních měsíců v období platnosti měsíční smlouvy, je faktor kalendářního měsíce podle následující tabulky: Leden, Únor, Březen, Duben, Květen, Červen, Kalendářní měsíc Prosinec Říjen, Listopad Červenec, Srpen, Září F 0,4 0,2 0,083 n je počet měsíců v období platnosti měsíční smlouvy. Přitom platí, že měsíční plat za denní rezervovanou pevnou se určí jako 1/n součinu denní rezervované pevné kapacity sjednané ve smlouvě v tis. m 3 a pevné ceny za denní rezervovanou pevnou pro bezprostředně následující měsíce po dobu platnosti měsíční smlouvy v, kde n je počet měsíců v období platnosti měsíční smlouvy. 2.3 Ceny platné pro roční smlouvy s přerušitelnou distribuční kapacitou Cena za přerušitelnou distribuční sjednaná na základě roční smlouvy platí pouze pro odběrná místa s měřením typu A nebo B. 12

13 2.3.1 Pro distribuci zemního plynu pro dané odběrné místo se sjednaným odběrem nad 630 platí tyto pevné ceny a podmínky: Dvousložková cena za distribuci plynu je složena z ceny za odebraný plyn a maximální roční ceny za denní rezervovanou přerušitelnou. Pevná cena za odebraný plyn v je shodná s cenou za odebraný plyn platnou pro roční smlouvy s pevnou distribuční kapacitou podle příslušné tabulky v bodu této části. Maximální roční cena za denní rezervovanou přerušitelnou je shodná s pevnou roční cenou za denní rezervovanou pevnou podle příslušné tabulky v bodu této části. 2.4 Ceny platné pro měsíční smlouvy s přerušitelnou distribuční kapacitou Cena za přerušitelnou distribuční sjednaná na základě měsíční smlouvy platí pouze pro odběrná místa s měřením typu A nebo B Pro distribuci zemního plynu pro dané odběrné místo se sjednaným odběrem nad 630 pro bezprostředně následující měsíce po dobu platnosti měsíční smlouvy platí tyto pevné ceny a podmínky: Dvousložková cena za distribuci plynu je složena z ceny za odebraný plyn a maximální měsíční ceny za denní rezervovanou přerušitelnou. Pevná cena za odebraný plyn v je shodná s cenou za odebraný plyn platnou pro roční smlouvy s pevnou distribuční kapacitou podle příslušné tabulky v bodu této části. Maximální měsíční cena za denní rezervovanou přerušitelnou je shodná s pevnou měsíční cenou za denní rezervovanou pevnou stanovenou postupem podle bodu této části. 2.5 V případě, že dojde k překročení denní rezervované distribuční kapacity sjednané ve smlouvě (smlouvách) o více než 2 %, je provozovatelem distribuční soustavy účtována platba P pd za překročení denní rezervované pevné nebo přerušitelné distribuční kapacity sjednané ve smlouvě (smlouvách), stanovená podle vzorce P pd ( K K ) F C, rd sd kde K rd je skutečně dosažená denní kapacita v daném odběrném místě v tis. m 3, K sd je součet všech denních rezervovaných pevných nebo přerušitelných kapacit v daném odběrném místě sjednaných ve smlouvě (smlouvách) v tis. m 3, F od je faktor kalendářního měsíce, ve kterém došlo k překročení podle následující tabulky: Leden, Únor, Březen, Duben, Květen, Červen, Kalendářní měsíc Prosinec Říjen, Listopad Červenec, Srpen, Září F od 3 1 0,2 C rd je pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou podle příslušné tabulky v bodu této části. Přitom platí, že pokud je v daném odběrném místě překročena denní rezervovaná pevná nebo přerušitelná kapacita sjednaná ve smlouvě (smlouvách) v daném měsíci opakovaně, je platba za překročení denní rezervované pevné nebo přerušitelné distribuční kapacity od rd 13

14 účtována za daný měsíc pouze jedenkrát, ve výši určené podle vzorce pro výpočet P pd, kde za K rd je dosazena nejvyšší skutečně dosažená denní kapacita v daném odběrném místě v daném měsíci. 14

15 II. Ceny dodávky zemního plynu 1. Ceny dodávky zemního plynu od obchodníka s plynem, který má u provozovatele přepravní soustavy rezervovanou vyšší než tis. m 3 /den, příslušným obchodníkům s plynem, kteří dodávají plyn chráněným zákazníkům připojeným k regionálním distribučním soustavám, v rozsahu dodávek chráněným zákazníkům 1.1 Pro zemní plyn dodávaný od obchodníka s plynem příslušným obchodníkům s plynem, kteří dodávají plyn chráněným zákazníkům připojeným k regionálním distribučním soustavám, v rozsahu dodávek chráněným zákazníkům, platí tyto ceny a určené podmínky: Komoditní složka Maximální cena za odebraný zemní plyn Dvousložková cena Kapacitní složka Pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou JČP 626, ,30 JMP 626, ,30 PP 626, ,30 SČP 626, ,30 SMP 626, ,30 STP 626, ,30 VČP 626, ,30 ZČP 626, ,30 ČMP* 626, ,30 *) pouze pro dodávky na vymezeném území, kde je distribuční zařízení přímo připojeno k přepravní soustavě Maximální cena za odebraný plyn obsahuje korekci ve výši 16,16. Přitom platí, že měsíční plat za denní rezervovanou se určí jako 1/12 součinu denní rezervované pevné kapacity v tis. m 3 sjednané ve smlouvě na daný rok a pevné roční ceny za denní rezervovanou v. 1.2 V případě, že dojde k překročení denní rezervované kapacity sjednané ve smlouvě o více než 2 %, je obchodníkovi se zemním plynem, který má u provozovatele přepravní soustavy rezervovanou vyšší než tis. m 3 /den, účtována platba P po za překročení denní rezervované pevné kapacity sjednané ve smlouvě, stanovená podle vzorce P po ( K K ) F C, rl sl kde K rl je skutečně dosažená denní kapacita daného obchodníka v tis. m 3, K sl je denní rezervovaná pevná kapacita daného obchodníka sjednaná ve smlouvě v tis. m 3, o r 15

16 F o C r je faktor kalendářního měsíce, ve kterém došlo k překročení podle tabulky v bodu 1.5 části I., je pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou podle bodu 1.1 této části. Přitom platí, že pokud daný obchodník překročí denní rezervovanou pevnou v daném měsíci opakovaně, je platba za překročení denní rezervované pevné kapacity sjednané ve smlouvě účtována za daný měsíc pouze jedenkrát ve výši určené podle vzorce pro výpočet P po, kde za K rl je dosazena nejvyšší skutečně dosažená denní kapacita daného obchodníka v daném měsíci. 1.3 Kupující sdělí prodávajícímu nejpozději do 5 pracovních dnů, nejdéle však do osmého kalendářního dne po skončení kalendářního měsíce, skutečné množství prodaného plynu chráněným zákazníkům za daný kalendářní měsíc. 16

17 2. Maximální ceny dodávky zemního plynu chráněným zákazníkům, jejichž zařízení je připojeno k regionální distribuční soustavě, a souběžným držitelům licence na distribuci plynu a obchod s plynem, jejichž zařízení není přímo připojeno k přepravní soustavě, v rozsahu dodávek chráněným zákazníkům 2.1 Pro dodávky zemního plynu chráněným zákazníkům, jejichž zařízení je připojeno k regionální distribuční soustavě, a souběžným držitelům licence na distribuci plynu a obchod s plynem, jejichž zařízení není přímo připojeno k přepravní soustavě, v rozsahu dodávek chráněným zákazníkům platí tyto maximální ceny a podmínky: Domácnost JČP Maximální dvousložková cena (včetně DPH) Cena za odebraný plyn Cena za Roční sazba platu za vypočtené denní maximum nad , ,70 x nad 55 do ,75 x 256,00 nad 50 do ,75 x 240,00 nad 45 do ,75 x 223,00 nad 40 do ,75 x 205,00 nad 35 do ,75 x 187,00 nad 30 do ,75 x 170,00 nad 25 do ,82 x 152,00 nad 20 do ,82 x 133,00 nad 15 do ,82 x 115,00 nad 9,45 do ,82 x 95,00 nad 1,89 do 9, ,57 x 67,00 do 1, ,39 x 44,00 Domácnost JMP Maximální dvousložková cena (včetně DPH) Cena za odebraný plyn Cena za Roční sazba platu za vypočtené denní maximum nad , ,90 x nad 55 do ,77 x 215,00 nad 50 do ,77 x 200,00 nad 45 do ,77 x 185,00 nad 40 do ,77 x 170,00 nad 35 do ,77 x 155,00 nad 30 do ,77 x 141,00 nad 25 do ,87 x 126,00 nad 20 do ,87 x 112,00 nad 15 do ,87 x 97,00 nad 9,45 do ,87 x 82,00 nad 1,89 do 9, ,06 x 61,00 do 1, ,49 x 39,00 17

18 Domácnost PP Maximální dvousložková cena (včetně DPH) Cena za odebraný plyn Cena za Roční sazba platu za vypočtené denní maximum nad , ,00 x nad 55 do ,43 x 214,00 nad 50 do ,43 x 197,00 nad 45 do ,43 x 184,00 nad 40 do ,43 x 170,00 nad 35 do ,43 x 156,00 nad 30 do ,43 x 141,00 nad 25 do ,89 x 126,00 nad 20 do ,89 x 111,00 nad 15 do ,89 x 96,00 nad 9,45 do ,89 x 81,00 nad 1,89 do 9, ,62 x 60,00 do 1, ,70 x 39,00 Domácnost SČP Maximální dvousložková cena (včetně DPH) Cena za odebraný plyn Cena za Roční sazba platu za vypočtené denní maximum nad , ,20 x nad 55 do ,82 x 246,00 nad 50 do ,82 x 223,00 nad 45 do ,82 x 206,00 nad 40 do ,82 x 189,00 nad 35 do ,82 x 172,00 nad 30 do ,82 x 155,00 nad 25 do ,71 x 139,00 nad 20 do ,71 x 122,00 nad 15 do ,71 x 105,00 nad 9,45 do ,71 x 87,00 nad 1,89 do 9, ,61 x 65,00 do 1, ,69 x 41,00 Domácnost SMP Maximální dvousložková cena (včetně DPH) Cena za odebraný plyn Cena za Roční sazba platu za vypočtené denní maximum nad , ,50 x nad 55 do ,67 x 248,00 nad 50 do ,67 x 226,00 nad 45 do ,67 x 208,00 nad 40 do ,67 x 190,00 18

19 nad 35 do ,67 x 173,00 nad 30 do ,67 x 155,00 nad 25 do ,50 x 138,00 nad 20 do ,50 x 120,00 nad 15 do ,50 x 103,00 nad 9,45 do ,50 x 85,00 nad 1,89 do 9, ,38 x 61,00 do 1, ,07 x 38,00 Domácnost STP Maximální dvousložková cena (včetně DPH) Cena za odebraný plyn Cena za Roční sazba platu za vypočtené denní maximum nad , ,60 x nad 55 do ,63 x 236,00 nad 50 do ,63 x 191,00 nad 45 do ,63 x 177,00 nad 40 do ,63 x 164,00 nad 35 do ,63 x 150,00 nad 30 do ,63 x 137,00 nad 25 do ,35 x 124,00 nad 20 do ,35 x 111,00 nad 15 do ,35 x 99,00 nad 9,45 do ,35 x 85,00 nad 1,89 do 9, ,11 x 64,00 do 1, ,85 x 43,00 Domácnost VČP Maximální dvousložková cena (včetně DPH) Cena za odebraný plyn Cena za Roční sazba platu za vypočtené denní maximum nad , ,50 x nad 55 do ,44 x 199,00 nad 50 do ,44 x 183,00 nad 45 do ,44 x 170,00 nad 40 do ,44 x 157,00 nad 35 do ,44 x 144,00 nad 30 do ,44 x 130,00 nad 25 do ,78 x 117,00 nad 20 do ,78 x 103,00 nad 15 do ,78 x 90,00 nad 9,45 do ,78 x 76,00 nad 1,89 do 9,45 971,45 x 60,00 do 1, ,97 x 37,00 19

20 Domácnost ZČP Maximální dvousložková cena (včetně DPH) Cena za odebraný plyn Cena za Roční sazba platu za vypočtené denní maximum nad , ,60 x nad 55 do ,92 x 227,00 nad 50 do ,92 x 208,00 nad 45 do ,92 x 192,00 nad 40 do ,92 x 178,00 nad 35 do ,92 x 161,00 nad 30 do ,92 x 146,00 nad 25 do ,01 x 130,00 nad 20 do ,01 x 115,00 nad 15 do ,01 x 98,00 nad 9,45 do ,01 x 83,00 nad 1,89 do 9, ,85 x 61,00 do 1, ,75 x 37, Pro dodávky zemního plynu souběžným držitelům licence na distribuci plynu a obchod s plynem, jejichž zařízení není přímo připojeno k přepravní soustavě, v rozsahu dodávek chráněným zákazníkům vyšším než 630 platí ustanovení bodu 4.2 této části s tím, že v maximální ceně dodávky za komoditu a obchod se snižuje cena za odebraný plyn o 16,08. Souběžný držitel licence na distribuci a obchod s plynem, jehož zařízení není přímo připojeno k přepravní soustavě sdělí prodávajícímu nejpozději do 4 pracovních dnů, nejdéle však do sedmého kalendářního dne po skončení kalendářního měsíce, skutečné množství prodaného plynu chráněným zákazníkům za daný kalendářní měsíc. 2.3 Pro odběrná místa s ročním odběrem nad 63 MWh platí, že měsíční plat za kapacitní složky ceny dodávky MP ch se určí podle vzorce MP ch ( C VK) /12, ch kde C ch je maximální cena kapacitní složky ceny dodávky podle příslušné tabulky v bodu 2.1 této části, VK je denní vypočtená kapacita v daném odběrném místě v tis. m 3, určená podle vzorce VK RS / LF r, kde RS je roční odběr v daném odběrném místě v tis. m 3, LF r je faktor ročního využití denního maxima podle následující tabulky: LF r nad 63 do

21 3. Ceny dodávky zemního plynu od obchodníka s plynem, který má u provozovatele přepravní soustavy rezervovanou vyšší než tis. m 3 /den, příslušným obchodníkům s plynem, kteří dodávají plyn oprávněným zákazníkům připojeným k regionálním distribučním soustavám a kteří mají podíl na dodávkách oprávněným zákazníkům v příslušné bilanční zóně 1) vyšší než 40 %, v rozsahu dodávek oprávněným zákazníkům 3.1 Pro zemní plyn dodávaný od obchodníka s plynem příslušným obchodníkům s plynem, kteří dodávají plyn oprávněným zákazníkům, jenž se stali oprávněnými zákazníky k 1. lednu 2005 a jejichž roční spotřeba vztažená na jedno odběrné místo překročila v roce 2003 hodnotu 15 mil. m 3, připojeným k regionálním distribučním soustavám, v rozsahu dodávek těmto oprávněným zákazníkům platí tyto ceny a určené podmínky: Komoditní složka Maximální cena za odebraný zemní plyn Dvousložková cena Kapacitní složka Pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou JČP 626, ,30 JMP 626, ,30 PP 626, ,30 SČP 626, ,30 SMP 626, ,30 STP 626, ,30 VČP 626, ,30 ZČP 626, ,30 Maximální cena za odebraný plyn obsahuje kompenzaci nákladů spojených s opětovným zavedením regulace ve výši 16,08. Přitom platí, že měsíční plat za denní rezervovanou se určí jako 1/12 součinu denní rezervované pevné kapacity v tis. m 3 sjednané ve smlouvě na daný rok a pevné roční ceny za denní rezervovanou v. 3.2 Pro zemní plyn dodávaný od obchodníka s plynem příslušným obchodníkům s plynem, kteří dodávají plyn oprávněným zákazníkům, kteří nesplňují podmínku podle bodu 3.1 této části, připojeným k regionálním distribučním soustavám, v rozsahu dodávek těmto oprávněným zákazníkům platí tyto ceny a určené podmínky: Komoditní složka Maximální cena za odebraný zemní plyn Dvousložková cena Kapacitní složka Pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou JČP 642, ,30 JMP 642, ,30 1) 3 odst. 3 vyhlášky č. 673/2004 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s plynem 21

22 PP 642, ,30 SČP 642, ,30 SMP 642, ,30 STP 642, ,30 VČP 642, ,30 ZČP 642, ,30 ČMP 642, ,30 *) pouze pro dodávky na vymezeném území, kde je distribuční zařízení přímo připojeno k přepravní soustavě Maximální cena za odebraný plyn obsahuje korekci ve výši 16,16 a kompenzaci nákladů spojených s opětovným zavedením regulace ve výši 16,08. Přitom platí, že měsíční plat za denní rezervovanou se určí jako 1/12 součinu denní rezervované pevné kapacity v tis. m 3 sjednané ve smlouvě na daný rok a pevné roční ceny za denní rezervovanou v. 3.3 V případě, že dojde k překročení denní rezervované kapacity sjednané ve smlouvě o více než 2 %, je obchodníkem se zemním plynem, který má u provozovatele přepravní soustavy rezervovanou vyšší než tis. m 3 /den, účtována platba P po za překročení denní rezervované pevné kapacity sjednané ve smlouvě, stanovená podle vzorce P po ( K K ) F C, rl sl kde K rl je skutečně dosažená denní kapacita daného obchodníka v tis. m 3, K sl je denní rezervovaná pevná kapacita daného obchodníka sjednaná ve smlouvě v tis. m 3, F s je faktor kalendářního měsíce, ve kterém došlo k překročení podle následující tabulky: Leden, Únor, Březen, Duben, Květen, Červen, Kalendářní měsíc Prosinec Říjen, Listopad Červenec, Srpen, Září F s 2 1 0,2 C r je pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou podle bodů 3.1 a 3.2 této části. Přitom platí, že pokud daný obchodník překročí denní rezervovanou pevnou v daném měsíci opakovaně, je platba za překročení denní rezervované pevné kapacity sjednané ve smlouvě účtována za daný měsíc pouze jedenkrát, ve výši určené podle vzorce pro výpočet P po, kde za K rl je dosazena nejvyšší skutečně dosažená denní kapacita daného obchodníka v daném měsíci. 3.4 Kupující sdělí prodávajícímu nejpozději do 5 pracovních dnů, nejdéle však do osmého kalendářního dne po skončení kalendářního měsíce, skutečné množství prodaného plynu s r 22

23 oprávněným zákazníkům v členění podle bodů 3.1 a 3.2 této části za daný kalendářní měsíc. 23

24 4. Maximální ceny a podmínky dodávky zemního plynu od obchodníků s plynem, kteří mají podíl na dodávkách oprávněným zákazníkům v příslušné bilanční zóně 1) vyšší než 40 %, oprávněným zákazníkům, jejichž zařízení je připojeno k regionální distribuční soustavě a souběžným držitelům licence na distribuci plynu a obchod s plynem, jejichž zařízení není přímo připojeno k přepravní soustavě, v rozsahu dodávek oprávněným zákazníkům 4.1 Pro dodávky zemního plynu oprávněným zákazníkům, jenž se stali oprávněnými zákazníky k 1. lednu 2005 a jejichž roční spotřeba vztažená na jedno odběrné místo překročila v roce 2003 hodnotu 15 mil. m 3, jejichž zařízení je připojeno k regionální distribuční soustavě, a souběžným držitelům licence na distribuci plynu a obchod s plynem, jejichž zařízení není přímo připojeno k přepravní soustavě, v rozsahu dodávek oprávněným zákazníkům, jenž se stali oprávněnými zákazníky k 1. lednu 2005 a jejichž roční spotřeba vztažená na jedno odběrné místo překročila v roce 2003 hodnotu 15 mil. m 3 (dále jen zákazníci ) od dále uvedených obchodníků s plynem platí maximální ceny dodávky složené z ceny za distribuci podle bodu části I. a dále tyto maximální ceny ostatních služeb dodávky složené z pevné ceny přepravy a uskladňování v dodávce a maximální ceny komodity a obchodu v dodávce: Kategorie Roční odběr v pásmu Pevná cena přepravy a uskladňování v dodávce Cena ostatních služeb dodávky Maximální cena komodity a obchodu v dodávce Charakter odběru Z JČP 10, ,60 638,06 x JMP 11, ,20 638,26 x PP 11, ,50 638,92 x SČP 11, ,50 638,03 x Velkoodběratel nad SMP 11, ,90 638,41 x STP 13, ,40 638,38 x VČP 11, ,70 637,92 x ZČP 10, ,10 638,46 x Charakter odběru L JČP 5, ,10 638,06 x JMP 3, ,50 638,26 x PP 4, ,40 638,92 x SČP 3, ,10 638,03 x Velkoodběratel nad SMP 4, ,00 638,41 x STP 3, ,00 638,38 x VČP 3, ,20 637,92 x ZČP 4, ,70 638,46 x Součet jednotlivých složek maximální ceny ostatních služeb dodávky je uveden v příloze č

25 4.1.1 Maximální ceny podle bodu 4.1 této části se nevztahují na dodávku plynu oprávněným zákazníkům, jejíž cena je ve smlouvě sjednána na principu cenového vzorce obvykle užívaného v plynárenství Pro odběrná místa zákazníků uvedených v bodě 4.1, kteří nejsou podle části I. bodu zařazeni do odběrného pásma velkoodběru nad , platí ceny podle bodu 4.2 této části snížené v maximální ceně komodity a obchodu v dodávce o 16, Pro dodávky zemního plynu oprávněným zákazníkům, jejichž zařízení je připojeno k regionální distribuční soustavě a kteří nesplňují podmínku podle bodu 4.1 této části, a souběžným držitelům licence na distribuci plynu a obchod s plynem, jejichž zařízení není přímo připojeno k přepravní soustavě, v rozsahu dodávek oprávněným zákazníkům, kteří nesplňují podmínky podle bodu 4.1 této části, (dále jen zákazníci ) od dále uvedených obchodníků s plynem platí maximální ceny dodávky složené z ceny za distribuci části I. a dále tyto maximální ceny ostatních služeb dodávky složené z pevné ceny přepravy a uskladňování v dodávce a maximální ceny komodity a obchodu v dodávce: JČP Pevná cena přepravy a uskladňování v dodávce Cena ostatních služeb dodávky Maximální cena komodity a obchodu v dodávce Kategorie Kč/měsíc Charakter odběru Z nad , ,60 654,22 x Velkoodběratel nad do , ,60 654,37 x nad do , ,60 654,56 x Střední odběratel nad 630 do , ,60 654,79 x Charakter odběru L nad , ,10 654,22 x Velkoodběratel nad do , ,10 654,37 x nad do , ,10 654,56 x Střední odběratel nad 630 do , ,10 654,79 x nad 63 do , ,60 655,18 x nad 55 do 63 48,90 x 657,50 7,00 nad 50 do 55 48,90 x 657,50 7,00 nad 45 do 50 48,90 x 657,50 7,00 nad 40 do 45 48,90 x 657,50 7,00 Maloodběratel nad 35 do 40 48,90 x 657,50 7,00 nad 30 do 35 48,90 x 657,50 7,00 nad 25 do 30 48,90 x 660,08 7,00 nad 20 do 25 48,90 x 660,08 7,00 nad 15 do 20 48,90 x 660,08 7,00 nad 9,45 do 15 48,90 x 660,08 7,00 nad 1,89 do 9,45 48,90 x 675,12 5,00 do 1,89 19,92 x 725,28 2,00 Součet jednotlivých složek maximální ceny ostatních služeb dodávky je uveden v příloze č

26 JMP Pevná cena přepravy a uskladňování v dodávce Cena ostatních služeb dodávky Maximální cena komodity a obchodu v dodávce Kategorie Kč/měsíc Charakter odběru Z nad , ,20 654,42 x Velkoodběratel nad do , ,20 654,62 x nad do , ,20 654,87 x Střední odběratel nad 630 do , ,20 655,18 x Charakter odběru L nad , ,50 654,42 x Velkoodběratel nad do , ,50 654,62 x nad do , ,50 654,87 x Střední odběratel nad 630 do , ,50 655,18 x nad 63 do , ,20 655,70 x nad 55 do 63 52,29 x 658,80 7,00 nad 50 do 55 52,29 x 658,80 7,00 nad 45 do 50 52,29 x 658,80 7,00 nad 40 do 45 52,29 x 658,80 7,00 Maloodběratel nad 35 do 40 52,29 x 658,80 7,00 nad 30 do 35 52,29 x 658,80 7,00 nad 25 do 30 52,29 x 662,25 7,00 nad 20 do 25 52,29 x 662,25 7,00 nad 15 do 20 52,29 x 662,25 7,00 nad 9,45 do 15 52,29 x 662,25 7,00 nad 1,89 do 9,45 52,29 x 682,35 5,00 do 1,89 21,87 x 749,35 2,00 Součet jednotlivých složek maximální ceny ostatních služeb dodávky je uveden v příloze č. 4. PP Pevná cena přepravy a uskladňování v dodávce Cena ostatních služeb dodávky Maximální cena komodity a obchodu v dodávce Kategorie Kč/měsíc Charakter odběru Z nad , ,50 655,08 x Velkoodběratel nad do , ,50 655,44 x nad do , ,50 655,89 x Střední odběratel nad 630 do , ,50 656,45 x Charakter odběru L nad , ,40 655,08 x Velkoodběratel nad do , ,40 655,44 x nad do , ,40 655,89 x Střední odběratel nad 630 do , ,40 656,45 x Maloodběratel nad 63 do , ,50 657,40 x nad 55 do 63 50,07 x 663,05 7,00 26

27 nad 50 do 55 50,07 x 663,05 7,00 nad 45 do 50 50,07 x 663,05 7,00 nad 40 do 45 50,07 x 663,05 7,00 nad 35 do 40 50,07 x 663,05 7,00 nad 30 do 35 50,07 x 663,05 7,00 nad 25 do 30 50,07 x 669,32 7,00 nad 20 do 25 50,07 x 669,32 7,00 nad 15 do 20 50,07 x 669,32 7,00 nad 9,45 do 15 50,07 x 669,32 7,00 nad 1,89 do 9,45 50,07 x 705,94 5,00 do 1,89 20,81 x 828,01 2,00 Součet jednotlivých složek maximální ceny ostatních služeb dodávky je uveden v příloze č. 5. SČP Pevná cena přepravy a uskladňování v dodávce Cena ostatních služeb dodávky Maximální cena komodity a obchodu v dodávce Kategorie Kč/měsíc Charakter odběru Z nad , ,50 654,19 x Velkoodběratel nad do , ,50 654,33 x nad do , ,50 654,50 x Střední odběratel nad 630 do , ,50 654,72 x Charakter odběru L nad , ,10 654,19 x Velkoodběratel nad do , ,10 654,33 x nad do , ,10 654,50 x Střední odběratel nad 630 do , ,10 654,72 x nad 63 do , ,50 655,09 x nad 55 do 63 51,51 x 657,27 7,00 nad 50 do 55 51,51 x 657,27 7,00 nad 45 do 50 51,51 x 657,27 7,00 nad 40 do 45 51,51 x 657,27 7,00 Maloodběratel nad 35 do 40 51,51 x 657,27 7,00 nad 30 do 35 51,51 x 657,27 7,00 nad 25 do 30 51,51 x 659,70 7,00 nad 20 do 25 51,51 x 659,70 7,00 nad 15 do 20 51,51 x 659,70 7,00 nad 9,45 do 15 51,51 x 659,70 7,00 nad 1,89 do 9,45 51,51 x 673,86 5,00 do 1,89 20,21 x 721,07 2,00 Součet jednotlivých složek maximální ceny ostatních služeb dodávky je uveden v příloze č. 6. SMP Pevná cena přepravy a uskladňování v dodávce Cena ostatních služeb dodávky Maximální cena komodity a obchodu v dodávce 27

28 Kategorie Kč/měsíc Charakter odběru Z nad , ,90 654,57 x Velkoodběratel nad do , ,90 654,80 x nad do , ,90 655,09 x Střední odběratel nad 630 do , ,90 655,46 x Charakter odběru L nad , ,00 654,57 x Velkoodběratel nad do , ,00 654,80 x nad do , ,00 655,09 x Střední odběratel nad 630 do , ,00 655,46 x nad 63 do , ,90 656,07 x nad 55 do 63 51,83 x 659,72 7,00 nad 50 do 55 51,83 x 659,72 7,00 nad 45 do 50 51,83 x 659,72 7,00 nad 40 do 45 51,83 x 659,72 7,00 Maloodběratel nad 35 do 40 51,83 x 659,72 7,00 nad 30 do 35 51,83 x 659,72 7,00 nad 25 do 30 51,83 x 663,78 7,00 nad 20 do 25 51,83 x 663,78 7,00 nad 15 do 20 51,83 x 663,78 7,00 nad 9,45 do 15 51,83 x 663,78 7,00 nad 1,89 do 9,45 51,83 x 687,47 5,00 do 1,89 21,02 x 766,43 2,00 Součet jednotlivých složek maximální ceny ostatních služeb dodávky je uveden v příloze č. 7. STP Pevná cena přepravy a uskladňování v dodávce Cena ostatních služeb dodávky Maximální ceny komodity a obchodu v dodávce Kategorie Kč/měsíc Charakter odběru Z nad , ,40 654,54 x Velkoodběratel nad do , ,40 654,77 x nad do , ,40 655,06 x Střední odběratel nad 630 do , ,40 655,42 x Charakter odběru L nad , ,00 654,54 x Velkoodběratel nad do , ,00 654,77 x nad do , ,00 655,06 x Střední odběratel nad 630 do , ,00 655,42 x Maloodběratel nad 63 do , ,40 656,01 x nad 55 do 63 52,99 x 659,58 7,00 nad 50 do 55 52,99 x 659,58 7,00 nad 45 do 50 52,99 x 659,58 7,00 nad 40 do 45 52,99 x 659,58 7,00 nad 35 do 40 52,99 x 659,58 7,00 nad 30 do 35 52,99 x 659,58 7,00 nad 25 do 30 52,99 x 663,55 7,00 28

29 nad 20 do 25 52,99 x 663,55 7,00 nad 15 do 20 52,99 x 663,55 7,00 nad 9,45 do 15 52,99 x 663,55 7,00 nad 1,89 do 9,45 52,99 x 686,69 5,00 do 1,89 21,27 x 763,82 2,00 Součet jednotlivých složek maximální ceny ostatních služeb dodávky je uveden v příloze č. 8. VČP Pevná cena přepravy a uskladňování v dodávce Cena ostatních služeb dodávky Maximální cena komodity a obchodu v dodávce Kategorie Kč/měsíc Charakter odběru Z nad , ,70 654,08 x Velkoodběratel nad do , ,70 654,20 x nad do , ,70 654,34 x Střední odběratel nad 630 do , ,70 654,51 x Charakter odběru L nad , ,20 654,08 x Velkoodběratel nad do , ,20 654,20 x nad do , ,20 654,34 x Střední odběratel nad 630 do , ,20 654,51 x nad 63 do , ,70 654,81 x nad 55 do 63 51,62 x 656,57 7,00 nad 50 do 55 51,62 x 656,57 7,00 nad 45 do 50 51,62 x 656,57 7,00 nad 40 do 45 51,62 x 656,57 7,00 Maloodběratel nad 35 do 40 51,62 x 656,57 7,00 nad 30 do 35 51,62 x 656,57 7,00 nad 25 do 30 51,62 x 658,54 7,00 nad 20 do 25 51,62 x 658,54 7,00 nad 15 do 20 51,62 x 658,54 7,00 nad 9,45 do 15 51,62 x 658,54 7,00 nad 1,89 do 9,45 51,62 x 669,98 5,00 do 1,89 21,17 x 708,14 2,00 Součet jednotlivých složek maximální ceny ostatních služeb dodávky je uveden v příloze č. 9. ZČP Pevná cena přepravy a uskladňování v dodávce Cena ostatních služeb dodávky Maximální cena komodity a obchodu v dodávce Kategorie Velkoodběratel Kč/měsíc Charakter odběru Z nad , ,10 654,62 x nad do , ,10 654,86 x 29

30 nad do , ,10 655,17 x Střední odběratel nad 630 do , ,10 655,56 x Charakter odběru L nad , ,70 654,62 x Velkoodběratel nad do , ,70 654,86 x nad do , ,70 655,17 x Střední odběratel nad 630 do , ,70 655,56 x nad 63 do , ,10 656,20 x nad 55 do 63 47,86 x 660,05 7,00 nad 50 do 55 47,86 x 660,05 7,00 nad 45 do 50 47,86 x 660,05 7,00 nad 40 do 45 47,86 x 660,05 7,00 Maloodběratel nad 35 do 40 47,86 x 660,05 7,00 nad 30 do 35 47,86 x 660,05 7,00 nad 25 do 30 47,86 x 664,33 7,00 nad 20 do 25 47,86 x 664,33 7,00 nad 15 do 20 47,86 x 664,33 7,00 nad 9,45 do 15 47,86 x 664,33 7,00 nad 1,89 do 9,45 47,86 x 689,28 5,00 do 1,89 19,14 x 772,48 2,00 Součet jednotlivých složek maximální ceny ostatních služeb dodávky je uveden v příloze č Maximální ceny podle bodu této části se nevztahují na dodávku plynu oprávněným zákazníkům, jejíž cena je ve smlouvě sjednána na principu cenového vzorce obvykle užívaného v plynárenství. 4.3 Za odběrné místo s charakterem odběru Z se považuje odběrné místo, ve kterém bylo v součtu za první a čtvrté čtvrtletí roku 2005 odebráno 60 % a více ročního odběru roku Za odběrné místo s charakterem odběru L se považuje odběrné místo, ve kterém bylo v součtu za první a čtvrté čtvrtletí roku 2005 odebráno méně než 60 % ročního odběru roku Odběrná místa zákazníků jsou zařazována do jednotlivých odběrných pásem podle bodů až části I. Stejná ustanovení se přiměřeně použijí při přeřazení odběrného místa zákazníka s charakterem odběru Z do charakteru odběru L a naopak. 4.6 Pro odběrná místa s měřením typu A a B kategorií velkoodběratel a střední odběratel platí, že platba za kapacitní složku ceny přepravy a uskladňování v dodávce se určí jako 1/12 součinu denní rezervované pevné kapacity sjednané v roční smlouvě v tis. m 3 a pevné ceny dodávky za přepravu a uskladňování v podle příslušné tabulky v bodu 4.1 nebo 4.2 této části ostatní s měřením typu A a B a s měřením typu C platí, že 30

Ceník č. 1/2013 za distribuci zemního plynu

Ceník č. 1/2013 za distribuci zemního plynu Ceník č. 1/2013 za distribuci zemního plynu Platný od 1. 1. 2013 E. ON Distribuce a.s. F.A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice 1. Úvodní ustanovení Tento ceník obsahuje pevné ceny za distribuci zemního

Více

Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1.

Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1. Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1. ledna 2012 I Ceny za distribuci plynu Tento ceník obsahuje pevné ceny

Více

Ceny za distribuci plynu

Ceny za distribuci plynu Ceny za distribuci plynu Tento ceník obsahuje pevné ceny pro distribuci plynu do odběrného místa zákazníka provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., produkt Družstevník, platné od 13. června 2013

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., produkt Družstevník, platné od 13. června 2013 Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., produkt Družstevník, né od 13. června 2013 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence na distribuci

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,bez kapacitní složky ceny, platné od 1. ledna 2015

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,bez kapacitní složky ceny, platné od 1. ledna 2015 č. 1/2015/ZP/MODOM Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,, platné od 1. ledna 2015 Tyto prodejní jsou platné pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2016 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2016 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2016 pro zákazníky kategorie Maloodběratel Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,sleva 11%, platné od 1. ledna 2014

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,sleva 11%, platné od 1. ledna 2014 Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,sleva 11%, né od 1. ledna 2014 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence na

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence

Více

Pražská plynárenská, a. s.

Pražská plynárenská, a. s. č. 1/2015/ZP/MODOM Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu Sleva pro Seniory od 65 let a držitele průkazu ZTP/P, né od 1. ledna 2015 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2014 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2014 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2014 pro zákazníky kategorie Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence na distribuci

Více

Energetický regulační

Energetický regulační Energetický regulační ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 14 V JIHLAVĚ 26. 11. 2014 ČÁSTKA 7/2014 OBSAH: str. 1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2014 ze dne 25. listopadu 2014, o regulovaných

Více

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 12/2005 ze dne 30. listopadu 2005, o cenách plynů

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 12/2005 ze dne 30. listopadu 2005, o cenách plynů Cenové rozhodnutí ERÚ č. 12/2005 ze dne 30. listopadu 2005, o cenách plynů Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších

Více

Energetický regulační

Energetický regulační Energetický regulační ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 15 V JIHLAVĚ 25. 11. 2015 ČÁSTKA 7/2015 OBSAH: str. 1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2015 ze dne 25. listopadu 2015, o regulovaných

Více

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č.?/2014 ze dne??. listopadu 2014, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č.?/2014 ze dne??. listopadu 2014, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č.?/2014 ze dne??. listopadu 2014, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti

Více

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 3/2012 ze dne 26. listopadu 2012, o cenách regulovaných služeb souvisejících s dodávkou plynu

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 3/2012 ze dne 26. listopadu 2012, o cenách regulovaných služeb souvisejících s dodávkou plynu Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 3/2012 ze dne 26. listopadu 2012, o cenách regulovaných služeb souvisejících s dodávkou plynu Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991

Více

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2009 ze dne 25. listopadu 2009, o cenách plynů

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2009 ze dne 25. listopadu 2009, o cenách plynů Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o cenách plynů Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb. o působnosti orgánů České republiky voblasti

Více

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický regulační úřad stanoví podle

Více

Energetický regulační

Energetický regulační Energetický regulační ENERGETIKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 13 V JIHLAVĚ 28. 11. 2013 ČÁSTKA 6/2013 OBSAH: str. 1. enové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 3/2013 ze dne 27. listopadu 2013, o regulovaných

Více

pohyb ceny za odebraný zemní plyn a ostatních služeb dodávky bez DPH pohyb ceny distribuce bez DPH pohyb celkové konečné ceny bez DPH

pohyb ceny za odebraný zemní plyn a ostatních služeb dodávky bez DPH pohyb ceny distribuce bez DPH pohyb celkové konečné ceny bez DPH pohyb ceny zemní zemního pevná pevná za za součet ch součet ch pevná pevná za pevná roční pevná roční za za Změny cen jsou platné pro konečné zákazníky v Domácí zóně RWE Energie, jejichž zařízení je připojeno

Více

ČÁST PRVNÍ Obecná část

ČÁST PRVNÍ Obecná část 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA Energetického regulačního úřadu ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Citace: 210/2011

Více

ČÁST PRVNÍ Obecná část. Předmět úpravy. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ Obecná část. Předmět úpravy. Obecná ustanovení 545/2006 Sb. VYHLÁŠKA Energetického regulačního úřadu ze dne 29. listopadu 2006 o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství ve znění vyhlášky č. 396/2011 Sb. Energetický regulační úřad

Více

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s plynem skupina 24

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s plynem skupina 24 Příloha č. 8 k vyhlášce č. 404/2005 Sb. Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s plynem skupina 24 Pravidla stanoví způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými jsou:

Více

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 3/2010 ze dne 29. listopadu 2010, o cenách regulovaných služeb souvisejících s dodávkou plynu

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 3/2010 ze dne 29. listopadu 2010, o cenách regulovaných služeb souvisejících s dodávkou plynu Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 3/2010 ze dne 29. listopadu 2010 o cenách regulovaných služeb souvisejících s dodávkou plynu Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991

Více

Základní ustanovení. (2) Předávací stanicí se pro účely této vyhlášky rozumí předávací místo podle odstavce 1 písm. a) až d).

Základní ustanovení. (2) Předávací stanicí se pro účely této vyhlášky rozumí předávací místo podle odstavce 1 písm. a) až d). 251/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 27. června 2001, kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Vnitřní evropský energetický trh pohledem RWE

Vnitřní evropský energetický trh pohledem RWE Vnitřní evropský energetický trh pohledem RWE Martin Herrmann, CEO RWE Transgas Název společnosti STRANA 1 Od 7 k 17 společnostem: Důsledek překotného legislativního vývoje v energetice za 10 let 2002

Více

Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů

Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů Citace: 404/2005 Sb. Částka: 139/2005 Sb. Na straně

Více

Plynárenství ve světě a v ČR

Plynárenství ve světě a v ČR Plynárenstv renství ve světě a v ČR Význam plynu 22 % primárních zdrojů (1997) celosvětová spotřeba v roce 2003 dosáhla 2580 mld. m 3 se do roku 2020 zdvojnásobí velký růst spotřeby plynu pro plynové elektrárny

Více

291/2014 Sb. VYHLÁŠKA

291/2014 Sb. VYHLÁŠKA 291/2014 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů Energetický regulační úřad stanoví podle 98a odst. 2 písm.

Více

Předmět úpravy. (3) zrušen

Předmět úpravy. (3) zrušen 365/2009 Sb. VYHLÁŠKA Energetického regulačního úřadu ze dne 15. října 2009 o Pravidlech trhu s plynem ve znění vyhlášek č. 370/2010 Sb., č. 442/2011 Sb., č. 436/2012 Sb. a č. 291/2014 Sb. Energetický

Více

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České

Více

I. Určené podmínky pro dodávku elektřiny chráněným zákazníkům kategorie D ze sítí nízkého napětí

I. Určené podmínky pro dodávku elektřiny chráněným zákazníkům kategorie D ze sítí nízkého napětí Cenové rozhodnutí ERÚ č. 12/2004 ze dne 29. listopadu 2004, kterým se stanovují maximální ceny elektřiny a podmínky pro dodávku elektřiny chráněným zákazníkům ze sítí nízkého napětí Energetický regulační

Více

62/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 7. března 2011

62/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 7. března 2011 62/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 7. března 2011 o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a o změně vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

Vyhláška 62/2011 Sb.

Vyhláška 62/2011 Sb. Vyhláška 62/2011 Sb. o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a o změně vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2007 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen Citace: 150/2007 Sb. Částka: 54/2007

Více

Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 117 Rozeslána dne 26. října 2009 Cena Kč 63, O B S A H : 365. Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem

Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 117 Rozeslána dne 26. října 2009 Cena Kč 63, O B S A H : 365. Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 117 Rozeslána dne 26. října 2009 Cena Kč 63, 365. Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem O B S A H : Strana 5174 Sbírka zákonů č. 365 / 2009 Částka 117 365

Více

Energetický regulační

Energetický regulační Energetický regulační ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 15 V JIHLAVĚ 23. 10. 2015 ČÁSTKA 4/2015 OBSAH: str. 1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 3/2015 ze dne 21. října 2015, kterým

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina)

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

Plynárenství v ČR a Evropě

Plynárenství v ČR a Evropě Plynárenství v ČR a Evropě Osnova Situace na trhu s plynem ve světě a vývoj do budoucna Situace na trhu s plynem v ČR Liberalizace trhu s plynem Model trhu s plynem v ČR Regulace trhu s plynem v ČR Ceny

Více

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ke dni 26. října 2010, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a

Více

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/008 ze dne 18. listopadu 008, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Energetický regulační úřad podle c zákona č. 65/1991 Sb.,

Více

Vyhláška kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů

Vyhláška kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Vyhláška kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů Citace pův. předpisu: 218/2001 Sb. Částka: 84/2001 Sb. Datum přijetí: 14. června 2001

Více

Přehled produktů a cen

Přehled produktů a cen E.ON Energie, a.s. F.A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice www.eon.cz Přehled produktů a cen elektřiny společnosti E.ON Energie, a.s. pro zákazníky kategorie D Domácnosti Produktová řada Elektřina

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2009 ze dne 3. listopadu 2009, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Regionální provozovatelé distribučních soustav (RPDS)

Regionální provozovatelé distribučních soustav (RPDS) Regionální provozovatelé distribučních soustav (RPDS) Vybrané údaje regionálních provozovatelů distribučních soustav Jednotka E.ON Distribuce PREdistribuce, a.s. ČEZ Distribuce Celkem Hlavní akcionáři

Více

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA Systém ASPI - stav k 11.3.2012 do částky 27/2012 Sb. a 14/2012 Sb.m.s. - RA232 Obsah a text 401/2010 Sb. - poslední stav textu 401/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2010 o obsahových náležitostech

Více

CENÍK. elektrické energie EA - 01 / 2011 - EE. Dodavatel: ENERGOAQUA,a.s.

CENÍK. elektrické energie EA - 01 / 2011 - EE. Dodavatel: ENERGOAQUA,a.s. CENÍK elektrické energie EA - 01 / 2011 - EE Dodavatel: ENERGOAQUA,a.s. Platnost od: 1.1.2011 Zpracovala: Miloslava Matějková vedoucí EPO Schválil: Ing. Oldřich Havelka generální ředitel a.s. Základní

Více

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2006 ze dne 21. listopadu 2006,

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2006 ze dne 21. listopadu 2006, Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2006 ze dne 21. listopadu 2006, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2011 ze dne 23. listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

5 Dodávka zemního plynu

5 Dodávka zemního plynu 1 5 Dodávka zemního plynu 5.1 Množství distribuovaného zemního plynu v členění dle kategorie odběratele (VO+SO, MO, DOM) a sektoru spotřeby Distribuci zemního plynu na území Moravskoslezského kraje zajišťuje

Více

ODBĚRATEL PLATEBNÍ PODMÍNKY FAKTURACE NEDOPLATEK VE VÝŠI 5 871,00 KČ UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 35-3600132/0800 NEJPOZDĚJI DO 2.2.2015.

ODBĚRATEL PLATEBNÍ PODMÍNKY FAKTURACE NEDOPLATEK VE VÝŠI 5 871,00 KČ UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 35-3600132/0800 NEJPOZDĚJI DO 2.2.2015. Část A ODBĚRATEL FAKTURAČNÍ ÚDAJE: Česká pirátská strana IČ: 71339698 DIČ: účtu: 000000-2100048174/2010 DORUČOVACÍ ADRESA: Česká pirátská strana Faktura za zemní plyn číslo 1215102359 byla vystavena 12.1.2015

Více

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky. Zemní plyn

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky. Zemní plyn Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 656 91 Brno, Pekařská 53, Česká republika tel.: 00420 543 181 111, fax: 00420 543 182 002 Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky Zemní plyn dle ust. 44 a násl. zákona

Více

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. /2011 ze dne listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a

Více

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti Ceník elektřiny pro domácnosti Platí od 1. 1. 2014 OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 KOMFORT KLASIK 24 + D01d, D02d...6-7 KOMFORT AKU 8 + D25d, D26d...8-9 KOMFORT EMOBILITA + D27d...10-11

Více

Přehled sazeb a cen. pro zákazníky kategorie D Domácnosti. distribuce elektřiny E.ON Distribuce, a.s.

Přehled sazeb a cen. pro zákazníky kategorie D Domácnosti. distribuce elektřiny E.ON Distribuce, a.s. E.ON Distribuce, a.s. F. A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice E.ON Zákaznická linka ZDARMA T 800 77 33 22 Poruchová služba - elektřina T 800 22 55 77 Poruchová služba - plyn T 1239 info@eon.cz www.eon.cz

Více

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu VÁŠ TRADIČNÍ DISTRIBUTOR PLYNU 365 dní v roce 7 dní týdnu 24 hodin denně Snímek 1 Copyright Pražská plynárenská Distribuce, a.s. ZÁKLADNÍ

Více

EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.11.2015 COM(2015) 496 final ANNEXES 1 to 2 PŘÍLOHY návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o evropských statistikách cen zemního plynu a elektřiny a o zrušení směrnice

Více

s roční spotřebou nad 1,89 do 7,56 MWh s roční spotřebou nad 7,56 do 63 MWh s roční spotřebou nad 63 do 630 MWh 775 25

s roční spotřebou nad 1,89 do 7,56 MWh s roční spotřebou nad 7,56 do 63 MWh s roční spotřebou nad 63 do 630 MWh 775 25 Ceník u feelecoenergy@fosfa.cz zákaznická linka: 519 306 300 www.feelecoenergy.cz STANDARD (ceník u) cena za Kč/MWh měsíční poplatek VAŘENÍ s roční spotřebou do 1,89 MWh 861 OHŘEV VODY s roční spotřebou

Více

Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie D - domácnosti

Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie D - domácnosti Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie D - domácnosti Platnost ceníku od 1. 1. 2013 Ke stažení na: www.eeikasafranek.cz Společnost EEIKA

Více

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti KOMFORT Ceník elektřiny pro domácnosti Platí od 1. 1. 2014 KOMFORT OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 KOMFORT KLASIK 24 + D01d, D02d...6-7 KOMFORT AKU 8 + D25d, D26d...8-9 KOMFORT EMOBILITA

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 161 Rozeslána dne 13. prosince 2012 Cena Kč 53, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 161 Rozeslána dne 13. prosince 2012 Cena Kč 53, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 161 Rozeslána dne 13. prosince 2012 Cena Kč 53, O B S A H : 438. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

PSP Technické služby a.s.

PSP Technické služby a.s. SMLOUVA O DISTRIBUCI PLYNU číslo smlouvy: -DZP-1-20 (dále jen Smlouva ) Provozovatel lokální distribuční soustavy (dále jen PLDS ) Společnost: PSP Technické služby a.s. se sídlem: Kojetínská 2937/53, 750

Více

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s elektřinou skupina 14

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s elektřinou skupina 14 Příloha č. 5 k vyhlášce č. 404/2005 Sb. Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s elektřinou skupina 14 Pravidla stanoví způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými

Více

Energetický regulační

Energetický regulační Energetický regulační ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 15 V JIHLAVĚ 27. 11. 2015 ČÁSTKA 8/2015 OBSAH: str. 1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2015 ze dne 26. listopadu 2015, kterým

Více

Výpočet elektřiny pro domácnosti od Skupiny ČEZ

Výpočet elektřiny pro domácnosti od Skupiny ČEZ Výpočet elektřiny pro domácnosti od Skupiny ČEZ Příklady výpočtu elektřiny u společnosti ČEZ. Ceny produktů Skupiny ČEZ pro domácnosti na rok 2010 včetně regulovaných cen za dopravu elektřiny. Z jakých

Více

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA List/listů: 1/9 Typ právního předpisu Zákon 406/2000 Zákon 458/2000 Vyhláška 150/2001 Změny Číslo předpisu Název právního předpisu právního předpisu Zákon o hospodaření energií Zákon o podmínkách podnikání

Více

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2011 ze dne 21. listopadu 2011, kterým se stanovují ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny odběratelům ze sítí nízkého napětí

Více

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti Ceník elektřiny pro domácnosti Platí od 1. 1. 2013 OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 KOMFORT KLASIK 24 + D01d, D02d...6-7 KOMFORT AKU 8 + D25d, D26d, D27d...8-9 KOMFORT KOMBI 16 + D35d...10-11

Více

SMLOUVA O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY PLYNU. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném.., oddíl., vložka. bankovní spojení:.číslo účtu/kód banky:./.

SMLOUVA O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY PLYNU. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném.., oddíl., vložka. bankovní spojení:.číslo účtu/kód banky:./. SMLOUVA O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY PLYNU Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají Smluvní strany OBCHODNÍK obchodní firma: sídlo: IČ:. DIČ:. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném.., oddíl., vložka.

Více

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky. Martin Kašák Energetický regulační úřad

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky. Martin Kašák Energetický regulační úřad Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Martin Kašák Energetický regulační úřad 30. 9. 2003 Obsah prezentace Charakteristika ERÚ Vyhlášky ERÚ Koncepce regulace

Více

Cena za odebraný zemní plyn a ost. služby dodávky. Stálý měsíční plat. Cena za odebraný plyn

Cena za odebraný zemní plyn a ost. služby dodávky. Stálý měsíční plat. Cena za odebraný plyn Ceník zemního u RWE GsNet, s.r.o. Pevná z Cen zemní ost. Cen z do 1 890 0,42723 57,26 1,09900 8,00 1,52623 65,26 1,83148 78,31 nd 1 890 do 7 560 0,22222 101,55 0,87900 20,00 1,10122 121,55 1,32146 145,86

Více

Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie C - podnikatelé

Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie C - podnikatelé Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie C - podnikatelé Platnost ceníku od 1. 1. 2013 Ke stažení na: www.eeikasafranek.cz Společnost EEIKA

Více

vzniká nárok na podporu decentrální výroby elektřiny,

vzniká nárok na podporu decentrální výroby elektřiny, Částka 180 Sbírka zákonů č. 478 / 2012 Strana 6369 478 VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvality skutečně nabytých

Více

Jak podnikat v energetice?

Jak podnikat v energetice? Jak podnikat v energetice? 1 Co musím znát pro podnikání v energetice Energetická politika Legislativa Trh s elektřinou Trh s plynem Trh s teplem Obnovitelné zdroje 2 Energetická politika ČR 3 1. Legislativa

Více

Obecné podmínky připojení k distribuční soustavě (dále jen Podmínky připojení )

Obecné podmínky připojení k distribuční soustavě (dále jen Podmínky připojení ) Příloha č. 2 Obecné podmínky připojení k distribuční soustavě (dále jen Podmínky připojení ) 1. Úvod 1.1. Podmínky připojení výroben plynu, distribučních soustav, podzemních zásobníků plynu a odběrných

Více

V Ě S T N Í K ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD

V Ě S T N Í K ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD Energetický regulační V Ě S T N Í K ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 13 V JIHLAVĚ 28. 11. 2013 ČÁSTKA 9/2013 OBSAH: str. 1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2013 ze dne 27. listopadu

Více

AKTIV. Ceník elektřiny pro podnikatele

AKTIV. Ceník elektřiny pro podnikatele AKTIV Ceník elektřiny pro podnikatele Platí od 1. 1. 2014 AKTIV OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 AKTIV KLASIK 24 + C01d, C02d, C03d... 6-7 AKTIV AKU 8 + C25d, C26d... 8-9 AKTIV EMOBILITA

Více

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Obsah prezentace Charakteristika ERÚ Působnost ERÚ Vyhlášky ERÚ 2 Základní charakteristika Ústřední orgán státní správy

Více

Přehled sazeb a cen. pro zákazníky kategorie C Podnikatelé. distribuce elektřiny. E.ON Distribuce, a.s. E.ON Distribuce, a.s.

Přehled sazeb a cen. pro zákazníky kategorie C Podnikatelé. distribuce elektřiny. E.ON Distribuce, a.s. E.ON Distribuce, a.s. Přehled sazeb a cen E.ON Distribuce, a.s. F. A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice Zákaznická linka T 840 111 333 Poruchová služba - elektřina T 800 22 55 77 Poruchová služba - plyn T 1239 distribuce

Více

Energetický regulační

Energetický regulační Energetický regulační ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 15 V JIHLAVĚ 27. 11. 2015 ČÁSTKA 9/2015 OBSAH: str. 1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2015 ze dne 26. listopadu 2015, kterým

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2007 ze dne 20. listopadu 2007, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

CENÍK. EA-01/2010-TE tepelné energie. Dodavatel: ENERGOAQUA,a.s.

CENÍK. EA-01/2010-TE tepelné energie. Dodavatel: ENERGOAQUA,a.s. CENÍK EA-01/2010-TE tepelné energie Dodavatel: ENERGOAQUA,a.s. Platnost od: 1.1.2010 Zpracovala: Miloslava Matějková vedoucí EPO Schválil: Ing. Oldřich Havelka generální ředitel a.s. 1. Ceny jsou stanoveny

Více

(1.2.) Cena za rezervovanou kapacitu přenosových zařízení provozovatele přenosové

(1.2.) Cena za rezervovanou kapacitu přenosových zařízení provozovatele přenosové Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. X/015 ze dne XX. listopadu 015, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a další regulované ceny Energetický regulační úřad

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Energetického regulačního úřadu Návrh vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Energetického regulačního úřadu Návrh vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem k materiálu Energetického regulačního úřadu Návrh vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem V Praze dne 9. září 2009 Č.j.: 160/9000/2009 Zásadní konkrétní připomínky k předkládanému materiálu 1. Připomínka k

Více

Energetika Petr Hurta

Energetika Petr Hurta Energetika Petr Hurta Řád provozovatele lokální distribuční soustavy Petr Hurta Hřbitovní 966/2 741 01 Nový Jičín IČ : 70318841 DIČ: CZ6011101338 www.energetikahurta.cz Obsah: 1. Úvod 2. Základní pojmy

Více

Optimalizace provozních nákladů

Optimalizace provozních nákladů Optimalizace provozních nákladů Představení společnosti Trh s elektrickou energií Trh se zemním plynem Metodologie 21/05/2013 Představení společnosti 3 27 let zkušeností 208 M roční obrat 2012 Pôle Social

Více

5a Zkušební provoz (1) Přenos elektřiny nebo distribuce elektřiny ve zkušebním provozu je přenos elektřiny nebo distribuce

5a Zkušební provoz (1) Přenos elektřiny nebo distribuce elektřiny ve zkušebním provozu je přenos elektřiny nebo distribuce Strana 7790 Sbírka zákonů č. 454 / 2008 454 VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2008, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s

Více

Manuál pro obchodníky s plynem pro stanovení rozsahu bezpečnostního standardu dodávky plynu

Manuál pro obchodníky s plynem pro stanovení rozsahu bezpečnostního standardu dodávky plynu Manuál pro obchodníky s plynem pro stanovení rozsahu bezpečnostního standardu dodávky plynu 2015, OTE, a.s. Datum revize: 10. 9. 2015 Obsah Datum revize: 10. 9. 2015 1 Výchozí předpisy... 3 2 Vstupní údaje

Více

AKTIV. Ceník elektřiny pro podnikatele

AKTIV. Ceník elektřiny pro podnikatele AKTIV Ceník elektřiny pro podnikatele Platí od 1. 1. 2014 AKTIV OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 AKTIV KLASIK 24 + C01d, C02d, C03d... 6-7 AKTIV AKU 8 + C25d, C26d... 8-9 AKTIV EMOBILITA

Více

Seznam regulačních výkazů

Seznam regulačních výkazů Seznam regulačních výkazů (1) Účetní závěrka s přílohou výkaz zisků a ztrát, rozvaha a výkaz peněžních toků, termín odevzdání pro jednotlivé držitele do kalendářního roku za předcházející účetní období.

Více

SMLOUVA O PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ KATEGORIE STŘEDNÍ ODBĚRATEL - VELKOODBĚRATEL. číslo zákazníka:

SMLOUVA O PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ KATEGORIE STŘEDNÍ ODBĚRATEL - VELKOODBĚRATEL. číslo zákazníka: SMLOUVA O PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ KATEGORIE STŘEDNÍ ODBĚRATEL - VELKOODBĚRATEL číslo zákazníka: uzavřená mezi PROVOZOVATELEM DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (DÁLE JEN PROVOZOVATEL) Pražská plynárenská Distribuce,

Více

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2010 ze dne 30. listopadu 2010, kterým se stanovují ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny odběratelům ze sítí nízkého napětí

Více