Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ"

Transkript

1 Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ RoËnÌk XXXI V Praze dne 12. prosince 2003 Ë stka 14 Cena 39 KË V mïr MF Ë. 5/16/2003 o postupu p i zpracov nì n vrh maxim lnìch cen lèëiv ch p Ìpravk, zdravotnick ch prost edk, v kon optick ch, aplikace oënìch protèz a sazeb taxy laborum platn ch od 1. Ëervence 2004

2 2 CENOV VÃSTNÕK 14/2003 Ministerstvo financì V Praze dne 12. prosince 2003»eskÈ republiky»j: 164/ /2003 V mïr MF Ë. 5/16/2003 o postupu p i zpracov nì n vrh maxim lnìch cen lèëiv ch p Ìpravk, zdravotnick ch prost edk, v kon optick ch, aplikace oënìch protèz a sazeb taxy laborum platn ch od 1. Ëervence 2004 Ministerstvo financì podle ß 12 odst. 1 z kona Ë. 526/1990 Sb., o cen ch, s t a n o v Ì: 1. Subjekty vyr bïjìcì, dov ûejìcì nebo prod vajìcì (d le jen ÑnavrhovatelÈì) d le uvedenè v robky a v kony p edloûì Ministerstvu financì nejpozdïji do 31. ledna 2004 n vrhy nov ch maxim lnìch cen platn ch od 1. Ëervence 2004 p i prodeji od tuzemskèho v robce nebo zahraniënìho dodavatele pro a) lèëivè p Ìpravky (lèëiva) SKP 23.30, (z kapitol celnìho sazebnìku 1) 12, 28, 29, 30, 33) - V robky farmaceutickè a imunobiologickè hum nnì (hum nnì lèëivè p Ìpravky) hromadnï vyr bïnè nebo dov ûenè a podlèhajìcì registraci podle zvl ötnìho pr vnìho p edpisu 2) vëetnï v robk neregistrovan ch v»eskè republice obsahujìcì lèëivou ( Ëinnou) l tku nebo jejì kombinace ve vybran ch anatomicko-terapeuticko-chemick ch skupin ch (d le jen ÑATC skupinyì) a ve vybran ch form ch pod nì uveden ch v p Ìloze Ë. 1 tohoto v mïru, kromï homeopatik za azen ch do ATC skupiny V12 a veterin rnìch v robk. Pro Ëely regulace cen se v robek, kter jiû mïl stanovenou maxim lnì cenu, povaûuje za hromadnï vyr bïn nebo dov ûen ; b) zdravotnickè prost edky podlèhajìcì prohl öenì o shodï podle zvl ötnìho pr vnìho p edpisu 3) ba) SKP , , , (z kapitol celnìho sazebnìku 1) 28, 29, 30, 32, 33, 34, 38, 39, 90) - V robky dent lnì (modelovacì pasty, zubnì otiskovacì hmoty, dent lnì vosky, zubnì cementy a jinè zubnì v plnï vëetnï amalgam drah ch a obecn ch kov pouûìvan ch ve stomatologii, umïlè zuby, p Ìpravky na b zi s dry pouûìvanè ve stomatologii, akrylovè polymery a prysky ice pouûìvanè ve stomatologii); bb) SKP (z kapitoly celnìho sazebnìku 1) 90) - P Ìstroje opticko-mechanickè ostatnì, lupy (pouûìvanè jako ËtecÌ pom cka) - pouze na lèka sk p edpis (poukaz); bc) SKP , , , , , , , (z kapitol celnìho sazebnìku1) 30, 33, 34, 39, 40, 42, 48, 61, 62, 63, 64, 66, 73, 87, 90, 94, 95) - ZdravotnickÈ prost edky 3) ke kompenzov nì urëitè vady nebo nedostateënosti, kromï v robk, kterè se implantujì do tïla pacienta v r mci zdravotnìho v konu, individu lnìch zak zek, dìl ortopedick ch a protetick ch a n hrad protetick ch a ortodontick ch ve stomatologii; bd) SKP , (z kapitol celnìho sazebnìku 1) 90) -»oëky br lovè dioptrickè ze skla i plast, z toho jen ËirÈ, propustnost viditelnèho svïtla se ÌdÌ hodnotami uveden mi v tabulce Ë. 1 dek kategorie 0 technickè normy»sn EN ISO OËnÌ optika - DokonËenÈ br lovè ËoËky s neopracovan m okrajem -» st 3: Specifikace propustnosti a zkuöebnì metody vëetnï ËoËek s ochrann m UV filtrem nebo obdobnou pravou neomezujìcì Ëirost ËoËek a ËoËky kontaktnì; be) SKP (z kapitol celnìho sazebnìku 1) 90) - Obruby br lovè - pouze typy uvedenè v Seznamu v robk a v kon ve zdravotnictvì a v kon oënì optiky s maxim lnìmi cenami 1) 2) 3) Nařízení vlády z prosince 2003, kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník). Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády č. 181/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění nařízení vlády č. 336/2001 Sb. Nařízení vlády č. 191/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky, ve znění nařízení vlády č. 337/2001 Sb. Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3 CENOV VÃSTNÕK 14/ vydanèm v mïrem MF Ë. 2/16/2003 (Cenov vïstnìk ada zdravotnictvì 2/2003) - pouze na lèka sk p edpis (poukaz), kromï individu- lnìch zak zek. c) SKP V kony optickè, SKP Aplikace oënìch protèz pouze na lèka sk p edpis (poukaz) a SKP Sazby taxy laborum. 2. NavrhovatelÈ p edloûì n vrh maxim lnì ceny lèëiv ch p Ìpravk, zdravotnick ch prost edk, v kon optick ch, aplikace oënìch protèz a sazeb taxy laborum (d le jen ÑlÈËiv a ZPì) z tuzemska a z dovozu uveden ch v bodï 1 i v p ÌpadÏ, kdy nenavrhujì zmïnu sou- ËasnÏ platnè maxim lnì ceny. 3. N vrh maxim lnì ceny tuzemsk ch lèëiv a ZP se vytvo Ì na z kladï ekonomicky opr vnïn ch n klad a p imï enèho zisku dosaûen ch v pr bïhu roku 2003, upraven ch o vïcnï zd vodnïn v voj ekonomicky opr vnïn ch n klad a p imï enèho zisku v roce 2004 v souladu s ustanovenìm ß 2 odst. 2 pìsm. a) a b) vyhl öky Ë. 580/1990 Sb., kterou se prov dì z kon Ë. 526/1990 Sb., o cen ch, ve znïnì pozdïjöìch p edpis, a s vodnìm ustanovenìm Ë sti II. v mïru MF Ë. 01/2004. N vrh na zmïnu maxim lnì ceny totoûnèho opakovanï dod vanèho tuzemskèho lèëiva a ZP oproti platnè maxim lnì cenï navrhovatel zd vodnì a doloûì cenovou kalkulacì novï navrûenè maxim lnì ceny a cenovou kalkulacì, kter platila v p edch zejìcìm obdobì. 4. ZmÏnu rovnï navrûen ch maxim lnìch cen tuzemsk ch lèëiv a ZP uveden ch v bodï 1 prokazuje navrhovatel v souhrnu za objem dod vek na tuzemsk trh v tabulce zpracovanè podle vzoru uvedenèho v p Ìloze Ë. 2, kter je nedìlnou souë stì n vrhu maxim lnìch cen. 5. Maxim lnì cena lèëiv a ZP z dovozu se vytvo Ì na z kladï ceny, jejìû v öe nesmì p es hnout cenu uvedenou v nabìdkovèm cenìku dodavatele na rok Tato cena se p epoëte podle postupu stanovenèho v bodï 6 a pop ÌpadÏ se d le upravì podle bodu 7. N vrh na zmïnu maxim lnì ceny totoûnèho opakovanï dod vanèho dov ûenèho lèëiva a ZP oproti platnè maxim lnì cenï navrhovatel zd vodnì. 6. Ceny v zahraniënì mïnï u dov ûen ch surovin a materi l, pouûit ch p i v robï tuzemsk ch lèëiv a ZP, se p i zpracov nì n vrh maxim lnìch cen p epoëtou kursem devizovèho trhu vypoëten m jako aritmetick pr mïr z dennìch kurs devizovèho trhu vyhl öen ch»eskou n rodnì bankou za obdobì od 8. prosince 2003 do 8. ledna 2004, pop ÌpadÏ upraven m koeficientem vyjad ujìcìm odchylku prodejnìho kursu devizovèho trhu hlavnìch komerënìch bank oproti kursu devizovèho trhu»eskè n rodnì banky, kter ËinÌ pro tyto Ëely maxim lnï 1, N vrhy maxim lnìch cen lèëiv a ZP z tuzemska a z dovozu zahrnujì n klady na dopravu do skladu tuzemskèho odbïratele, pop ÌpadÏ celnìho skladu. V p Ìpadech, kdy cena zahraniënìho v robce uveden v nabìdkovèm cenìku nezahrnuje dopravnè do skladu tuzemskèho odbïratele nebo celnìho skladu, uvede navrhovatel jeho propoëet. 8. P i zpracov nì n vrh maxim lnìch cen lèëiv a ZP z tuzemska i dovozu p edloûen ch od 1. nora 2004 do 30. Ëervna 2004 navrhovatel postupuje podle ustanovenì bod 1 aû 7. Maxim lnì ceny stanovenè podle tïchto n vrh budou za azeny do dodatk k Seznamu v robk a v kon ve zdravotnictvì a optick ch v kon s maxim lnìmi cenami. 9. P i zpracov nì n vrh maxim lnìch cen nov ch lèëiv a ZP z tuzemska a dovozu p edkl dan ch po 1. Ëervenci 2004 uplatnì navrhovatel postup podle bodu 6, kdy namìsto aritmetickèho pr mïru kursu devizovèho trhu, pouûije kurs devizovèho trhu vyhl öen»eskou n rodnì bankou platn k datu vyhotovenì pr vodnìho dopisu, kter m p edkl d n vrh na stanovenì maxim lnì ceny novèho v robku Ministerstvu financì, pop ÌpadÏ upraven o odchylku podle bodu 6. Maxim lnì ceny stanovenè podle tïchto n vrh budou za azeny do dodatk k Seznamu v robk a v kon ve zdravotnictvì a optick ch v kon s maxim lnìmi cenami. 10.Ministerstvo financì posoudì p edloûenè n vrhy maxim lnìch cen A. opakovanï dod van ch lèëiv a ZP z dovozu, kde umoûnì promìtnout do cen pouze: 1. vliv v voje inflace zemï v robce, nejv öe vöak pr mïrnè inflace v zemìch EvropskÈ unie za obdobì roku 2003,

4 4 CENOV VÃSTNÕK 14/ vliv zmïny celnìch sazeb platn ch od , 3. vliv v voje kurs devizovèho trhu p ÌsluönÈ mïny za obdobì od dubna 2003 aû po nejbliûöì mïsìc p ed ukonëenìm fin lnìch propoët proveden ch Ministerstvem financì u celèho souboru nov ch maxim lnìch cen a) za azen ch od do Seznamu maxim lnìch cen, kterè pat Ì i od do maxim lnìch cen oproti pr mïrnèmu kursu devizovèho trhu p ÌsluönÈ mïny za obdobì od 1. b ezna 2003 do 31. b ezna 2003, b) za azen ch od do dodatk k Seznamu v robk a v kon ve zdravotnictvì a optick ch v kon s maxim lnìmi cenami oproti pr mïrnèmu kursu devizovèho trhu p ÌsluönÈ mïny mïsìce, kdy vstoupil v platnost p Ìsluön dodatek. Pokud byl nabìdkov cenìk lèëiv a ZP z dovozu p edloûen pro stanovenì maxim lnìch cen platn ch od a u novï za azen ch lèëiv a ZP do dodatk v roce 2003 v ËeskÈ mïnï, povaûuje se za p Ìsluönou mïnu p i postupu podle pìsmene a) a b) Ñeuroì. U n vrh maxim lnìch cen opakovanï dod van ch lèëiv a ZP z dovozu p edloûen ch v roce 2004 v jinè mïnï neû pro stanovenì maxim lnìch cen platn ch od a u novï za azen ch lèëiv a ZP do dodatk, bude vliv v voje kursu devizovèho trhu posuzov n podle v voje mïny uplatnïnè v n vrhu v roce B. opakovanï dod van ch lèëiv a ZP z tuzemska, kde umoûnì promìtnout do cen pouze: a) v voj kurs devizovèho trhu p ÌsluönÈ mïny u dov ûen ch surovin a materi l obdobnï jako v Ë sti A. bod 3 pìsm. a) a b) tohoto odstavce, b) vliv v voje indexu roënìch klouzav ch pr mïr spot ebitelsk ch cen vyk zanèho»esk m statistick m adem. C. nov ch lèëiv a ZP z tuzemska a dovozu z hlediska rovnï ednï stanoven ch maxim lnìch cen Ministerstvem financì srovnateln ch lèëiv v p ÌsluönÈ ATC skupinï, u ZP v podskupinï ËÌselnÌku VöeobecnÈ zdravotnì pojiöùovny (d le jen ÑVZPì) vyr bïn ch stejn m v robcem, pop ÌpadÏ dalöìmi v robci. 11.U lèëiv ch p Ìpravk z tuzemska a z dovozu navrhovatelè p evezmou od St tnìho stavu pro kontrolu lèëiv, Praha (d le jen ÑS KLì) kopii datovèho souboru S KL (ËÌselnÌk S KL) lèëiv ch p Ìpravk, kter vyd v formou v mïny disket 3,5" 4), pop ÌpadÏ je moûnè nejaktu lnïjöì soubor zìskat z webov ch str - nek S KL na adrese Ze souboru S KL p evezmou tyto promïnnè: ATC_CZ (ATC skupina), KOD, NAZ, CESTA, FORMA, BALENI, SILA, OBAL, VYR, ZEM_VYR, RC (ËÌslo rozhodnutì o registraci). Z dodan ch daj navrhovatel vytvo Ì datab zov soubor podle p Ìlohy Ë. 3, ovï Ì spr vnost p evzat ch daj tak, ûe porovn platnè rozhodnutì o registraci nebo v jimku z rozhodnutì o registraci, resp. souhlas s uskuteënïnìm specifickèho lèëebnèho programu s dodan m datab zov m souborem a v p ÌpadÏ rozdìln ch daj projedn odchylky se S KL. 12.VZP 5) p idïlì navrhovatel m k nov m zdravotnick m prost edk m vëetnï ËoËek br lov ch dioptrick ch a dalöìch v robk oënì optiky - kûd a up esnì n zev a doplnïk n zvu v souladu s platn m prohl öenìm o shodï, kterè bylo vyd no v robcem nebo dovozcem nebo jinou osobou v»eskè republice, pop. certifik tem posouzenì shody vydanèm autorizovanou, akreditovanou nebo notifikovanou osobou (d le jen Ñdokumentì), kde musì b t n zev v robku sloûen z podstatnèho jmèna urëujìcìho druh a dalöì specifikace podle v znamu, - p Ìsluön ËÌselnÌk VZP (CIS), - kategorii ortopedicko-protetick ch pom cek u podskupiny ËÌselnÌku VZP 04 (KAT), - mïrnou jednotku (MJD), - zkratku v robce (VYR), - zkratku zemï v robce (ZEM_VYR) do p ipravenè struktury datab zovèho souboru *.DBF, v rozsahu bodu 2 poloûky Ë. 1 Ë sti I oddìlu A v mïru MF Ë. 01/2004. V p ÌpadÏ rozdìln ch daj projedn navrhovatel odchylky s vydavatelem dokumentu nebo s VZP. Z dodan ch dìlëìch daj vytvo Ì navrhovatel datab zov soubor podle p Ìlohy Ë. 3 tohoto v mïru. 13.U jednotliv ch lèëiv a ZP z tuzemska a dovozu doplnì navrhovatel - ËÌslo poloûky CelnÌho sazebnìku (CEL_SAZ), daj lze zìskat ve smyslu vysvïtlivky v vodu p Ìlohy Ë. 4 na internetov ch str nk ch EU na adrese n/tarhome.htm, - p Ìsluön ËÌselnÌk (CIS), - p vodnì kûd S KL u lèëiv - uvede se pouze v p ÌpadÏ, ûe byl nahrazen nov m kûdem S KL (PUV_KOD), 4) 5) Počínaje 7. lednem 2004 v podatelně SÚKL v pondělí - čtvrtek v době od 8.00 hod. do hod., v pátek v době od 8.00 do hod. a na internetové adrese Oddělení zdravotnických prostředků tel (pro optiku, sluchadla a podskupinu 14 a 17), tel (pro výrobky dentální), tel (pro podskupiny 04, 12, 13, 16), tel (pro podskupiny 02, 03).

5 CENOV VÃSTNÕK 14/ formu pod nì - zp sob pod nì lèëiva - nap. parent., p.o., lok. (FORMA_PODA), - u ZP ËÌslo dokumentu nebo datum provedenì posouzenì shody dokumentu u ZP t Ìdy I. bez mï Ìci funkce a t Ìdy I. nesterilnì; u lèëiv datum udïlenì v jimky vydanè Ministerstvem zdravotnictvì, pop ÌpadÏ datum vyhotovenì û dosti o prodlouûenì rozhodnutì o registraci nebo v jimky z rozhodnutì o registraci, resp. souhlasu s uskuteënïnìm specifickèho lèëebnèho programu adresovanèho Ministerstvu zdravotnictvì (REGISTR), - datum platnosti rozhodnutì o registraci nebo v jimky, resp. souhlasu s uskuteënïnìm specifickèho lèëebnèho programu, u ZP datum platnosti dokumentu (DATUM), - cenu v zahraniënì mïnï (ZAHRCENA), ze kterè je vypoëtena navrhovan cena bez cla, - cenu bez cla (CBC) od tuzemskèho v robce nebo zahraniënìho dodavatele vëetnï dopravy na sklad odbïratele bez cla, danï z p idanè hodnoty a p ir ûky za v kony obchodu za mïrnou jednotku (MJD), - sazbu cla (CLO) u dov ûenèho ZP odpovìdajìcì smluvnì celnì sazbï v procentech u p ÌsluönÈ poloûky CelnÌho sazebnìku - pouze u ZP (vybranè poloûky informativnï uvedeny v p Ìloze Ë. 4), - snìûenou sazbu cla (preference cla) u dov ûenèho ZP jen v p ÌpadÏ, ûe u p ÌsluönÈ poloûky CelnÌho sazebnìku je preference cla (PREF_CLO) uvedena - pouze u ZP (vybranè poloûky informativnï uvedeny v p Ìloze Ë. 4), - absolutnì v öi cla v KË u dov ûenèho ZP v p ÌpadÏ, ûe je clo uplatúov no (CLO_V_KC) - pouze u ZP, - navrûenou maxim lnì cenu; u dov ûenèho v robku vëetnï p ÌpadnÈho smluvnìho nebo preferenënìho cla (MAX_CENA), - poëet balenì (kus ) (BAL), kter budou dod na do»eskè republiky v obdobì dvan cti mïsìc od Ëinnosti novè maxim lnì ceny, - mïnu (MENA), ze kterè vych zì n vrh maxim lnì ceny, - n klady (NAKLADY), kterè byly zahrnuty do n vrhu maxim lnì ceny, pouze u tuzemsk ch v robk, - suroviny a materi ly z dovozu (SUROVINY), kterè byly zahrnuty do n vrhu maxim lnì ceny, pouze u tuzemsk ch v robk, - mïnu (PLATBA), za kterou byly suroviny a materi ly z dovozu po Ìzeny, pouze u tuzemsk ch v robk, - identifikaënì ËÌslo v robce (ICO), pouze u tuzemsk ch v robk. 14. N vrh maxim lnìch cen zpracovan zp sobem a v rozsahu podle tèto Ë sti v mïru p edkl d Ministerstvu financì a) u tuzemsk ch lèëiv a ZP tuzemsk v robce, kter obdrûel rozhodnutì o registraci lèëivèho p Ìpravku nebo v jimku z rozhodnutì o registraci, resp. souhlas s uskuteënïnìm specifickèho lèëebnèho programu, u ZP dokument, nebo navrhovatel, kter byl p Ìsluön m tuzemsk m v robcem pìsemnï povï en pro jedn nì o maxim lnìch cen ch s Ministerstvem financì; b) u dov ûen ch lèëiv a ZP navrhovatel, kter byl p Ìsluön m zahraniënìm dodavatelem pìsemnï povï en pro jedn nì o maxim lnìch cen ch s Ministerstvem financì. Navrhovatel p iloûì u lèëiv ch p Ìpravk kopii platnèho rozhodnutì o registraci vëetnï identifikaënìho listu v p ÌpadÏ, ûe jiû byl vyd n S KL a kopii ostatnìch identifikaënìch list, ze kter ch je z ejmè, ûe doölo ke zmïnï p vodnìho kûdu S KL nebo v jimky z rozhodnutì o registraci, resp. souhlasu s uskuteënïnìm specifickèho lèëebnèho programu, u lèëiv ch p Ìpravk neregistrovan ch v»eskè republice obsahujìcìch lèëivou ( Ëinnou) l tku ve vybran ch anatomicko-terapeuticko-chemick ch skupin ch a ve vybran ch form ch pod nì uveden ch v p Ìloze Ë. 1 tohoto v mïru kopii platnèho rozhodnutì o registraci vydanèho v zemi p vodu nebo dalöì zemi, kromï zemì uveden ch v p Ìloze Ë. 3 a 4 na ÌzenÌ vl dy z prosince 2003 o vyd nì celnìho sazebnìku a o stanovenì sazeb dovoznìho cla pro zboûì poch zejìcì z rozvojov ch a nejmènï rozvinut ch zemì a podmìnek pro jejich uplatnïnì (celnì sazebnìk) vëetnï jeho ËeskÈho p ekladu, u zdravotnick ch prost edk kopii dokumentu. D le p edkl d u v robk z dovozu kopii nabìdkovèho cenìku v robce v mïnï devizovèho trhu vyhl öenè»eskou n rodnì bankou, kter m platnost v obdobì Ëinnosti nov ch maxim lnìch cen. 15.Pokud skonëì platnost rozhodnutì o registraci lèëivèho p Ìpravku nebo v jimky z rozhodnutì o registraci, resp. souhlasu s uskuteënïnìm specifickèho lèëebnèho programu nebo dokumentu v obdobì p ed datem p edloûenì n vrhu maxim lnìch cen Ministerstvu financì nebo mezi datem p edloûenì n vrhu maxim lnìch cen a datem Ëinnosti v mïru, jìmû se stanovujì novè maxim lnì ceny, p edloûì navrhovatelè k n vrhu maxim lnìch cen kopii û dosti o prodlouûenì potvrzenou S KL, Ministerstvem zdravotnictvì nebo institucì, kter vydala dokument.

6 6 CENOV VÃSTNÕK 14/ NavrhovatelÈ zaölou na adresu Ministerstva financì, odbor cenovè politiky, Letensk 15, Praha 1 nebo p edajì podatelnï Ministerstva financì n vrhy maxim lnìch cen, zpracovanè v datab zov ch souborech (*2004.DBF) 6) ve struktu e vïty uvedenè v p Ìloze Ë. 3 na disketï 3,5" (1.44 MB), vëetnï jednoho vyhotovenì vytiötïnèho souboru. Obdobn m zp sobem zpracujì tuzemötì v robci lèëiv a ZP daje uvedenè v p Ìloze Ë. 2, kter nazvou ÑPREHLED.DBFì a p iloûì jedno vyhotovenì vytiötïnèho souboru. Do zpracov nì budou zahrnuty n vrhy s datem odesl nì z poötovnìho adu 31. ledna 2004, pop ÌpadÏ p ed nì v podatelnï Ministerstva financì nejpozdïji 30. ledna Ve stejnè formï se p edkl dajì pr bïûnï i n vrhy cen nov ch v robk pro za azenì do dodatk k tomuto Seznamu. V pr vodnìm dopise bude uvedena informace o poëtu z znam (vït), kterè obsahuje p edkl dan datab zov soubor. LÈËiva oznaëen CIS=1 se p edkl dajì v samostatnèm datovèm souboru s dèlkou promïnnè NAZ (n zev) 31 znak. Skupiny CIS=3 a CIS=5 pro ZP se p edkl dajì takè v samostatnèm souboru s dèlkou promïnnè NAZ (n zev) 50 znak a promïnnè DOP (doplnïk n zvu) 80 znak. D le u tèto skupiny bude doplnïn daj MJD (mïrn jednotka) a KAT (kategorie ortopedicko-protetick ch pom cek), ostatnì promïnnè ve vïtï z st vajì shodnè u obou typ soubor. Soubory se pìöì v ËeötinÏ v kûdovè str nce LATIN2 velk mi pìsmeny. 17. Ministerstvo financì stanovì v mïrem maxim lnì ceny lèëiv a ZP p i prodeji od tuzemskèho v robce nebo zahraniënìho dodavatele s dopravou na sklad tuzemskèho distributora nebo do celnìho skladu vëetnï p ÌpadnÈho cla, bez danï z p idanè hodnoty a bez p ir ûky za v kony obchodu. 18. Nep edloûenì n vrh maxim lnìch cen vypracovan ch podle tohoto v mïru nebo uvedenì nespr vn ch daj je poruöenìm cenov ch p edpis podle ß 15 odst. 1 pìsm. f) z kona Ë. 526/1990 Sb., o cen ch. 19.Podklady slouûìcì ke zpracov nì n vrhu maxim lnìch cen lèëiv a ZP je navrhovatel povinen uchov vat v termìnu stanovenèm v ß 11 odst. 2 z kona Ë. 526/1990 Sb., o cen ch. 20. ZruöujÌ se v mïry MF: Ë. 17/1992 (Cenov vïstnìk Ë stka 37/1992), Ë. 11/16/1993 (Cenov vïstnìk Ë stka 10/1993), Ë. 28/16/1993 (Cenov vïstnìk, ada zdravotnictvì 5/1993), Ë. 13/16/1994 (Cenov vïstnìk, ada zdravotnictvì 18/1994), Ë. 9/16/1995 (Cenov vïstnìk, ada zdravotnictvì 9/1995), Ë. 8/16/1996 (Cenov vïstnìk, ada zdravotnictvì 8/1996), Ë. 8/16/1997 (Cenov vïstnìk, ada zdravotnictvì 8/1997), Ë. 6/16/1998 (Cenov vïstnìk, ada zdravotnictvì 6/1998), Ë. 5/16/2000 (Cenov vïstnìk, ada zdravotnictvì 5/2000), Ë. 5/16/2001 (Cenov vïstnìk, ada zdravotnictvì 5/2001). 21. V mïr nab v Ëinnosti dnem 22. prosince 2003 MÌstop edseda vl dy a ministr financì: Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r. Vy izuje: Eva Maöt lkov P Ìlohy: P Ìloha 1 - Seznam lèëiv ch l tek nebo jejich kombinacì obsaûen ch v lèëiv ch p ÌpravcÌch, kterè v uveden ch ATC skupin ch a form ch pod nì podlèhajì regulaci maxim lnìmi cenami P Ìloha 2 - P ehled o n kladech a v nosech u lèëiv a ZP dod van ch tuzemsk mi v robci (struktura vïty datab zovèho souboru vëetnï vzoru) P Ìloha 3 - Struktura vïty datab zovèho souboru P Ìloha 4 - VybranÈ poloûky celnìho sazebnìku 6) Formát databázového souboru *.DBF je nutné dodržet. Přípustné jsou i novější verze tohoto formátu (Visual FoxPro apod.). Neakceptovatelné je naopak nahrazení tohoto formátu jakýmkoli jiným typicky např. Microsoft Excel a Access, Quattro, Paradox apod., při jejichž používání je zapotřebí předávaný soubor přetransformovat do *.DBF formátu. Za věcnou správnost takto přetransformovaného souboru zodpovídá v plném rozsahu navrhovatel, který ověří především převod desetinných míst všech numerických proměnných jako jsou ZAHRCENA nebo MAX_CENA,úplnost převedených položek z titulu skrytých řádků nebo sloupců, zkrácení vyplněných údajů z důvodu nedostatečné šířky sloupce apod. Nedodržení těchto podmínek bude mít za následek vyřazení příslušného návrhu maximálních cen ze Seznamu výrobků a výkonů ve zdravotnictví a výkonů oční optiky s maximálními cenami a jeho vrácení navrhovateli.

7 CENOV VÃSTNÕK 14/ P Ìloha Ë. 1 k v mïru MF Ë. 5/16/2003 SEZNAM L»IV CH L TEK NEBO JEJICH KOMBINACÕ OBSAéEN CH V L»IV CH PÿÕPRAVCÕCH, KTER V UVEDEN CH ATC SKUPIN CH A FORM CH POD NÕ PODL HAJÕ REGULACI MAXIM LNIMI CENAMI PlatÌ od Skupina je definov na ATC oznaëenìm, n zvem a lèkovou formou. Pro regulaci maxim lnì cenou je nezbytnè, aby lèëiv p Ìpravek splúoval vöechna t i kritèria: ATC skupinu, n zev skupiny i formu pod nì. Pokud vöechna t i kriteria nejsou splnïna, lèëiv p Ìpravek nenì do tèto cenovè regulace za azen. ATC klasifikace pro pot eby za azov nì lèëiv ch p Ìpravk do seznamu lèëiv ch p Ìpravk regulovan ch maxim lnì cenou je stanovena St tnìm stavem pro kontrolu lèëiv. Pokud je uvedena ATC skupina s niûöìm poëtem neû 7 mìst, pak v p ÌpadÏ, ûe za etïzcem oznaëujìcìm ATC skupinu je uvedena hvïzdiëka Ñ*ì, platì toto oznaëenì i pro vìcemìstnè ATC skupiny. P Ìklad: A04AD - do skupiny nepat Ì A04AD01, A04AD02 atd. Naopak do skupiny oznaëenè A10A* pat Ì A10AA01, A10AB04 atd. Kombinace hlavnìch Ëinn ch l tek do skupiny nepat Ì, pokud nejsou zmìnïny v n zvu skupiny. ATC N zev skupiny lèëiv Forma A01AA01 fluorid sodn p.o. A01AB* antiinfektiva pro lok lnì lèëbu v dutinï stnì p.o., lok. A01AC* kortikoidy pro lok lnì lèëbu v dutinï stnì lok. A02AD kombinace slouëenin hlinìku, v pnìku a ho ËÌku p.o. A02AD01 kombinace slouëenin hlinìku, v pnìku a ho ËÌku, kombinace p.o. norm lnìch solì A02AD02 magaldrat p.o. A02AD04 hydrotalcit, pevnè i tekutè lèkovè formy p.o. A02BA* antiulcerûza ze skupiny H2-antagonist, pro peror lnì formy p.o., parent. ranitidinu pouze nad 100 mg ËinnÈ l tky v jednè tabletï A02BB* antiulcerûza ze skupiny prostaglandin p.o. A02BC* inhibitory protonovè pumpy p.o., parent. A02BX* jin lèëiva peptickèho v edu p.o., parent. A03AA* syntetick anticholinergika, estery s terc. aminoskupinou p.o. A03AB* syntetick anticholinergika, kvarternì amoniovè b ze p.o. A03AD* muskulotropnì spasmolytika p.o., parent. A03AE02 tegaserod p.o. A03AX13 slikony (pevnè i tekutè formy) p.o. A03AX58 alverin, kombinace p.o. A03B* alkaloidy rulìku a jejich deriv ty p.o., parent., p. rect. A03DA* syntetick anticholinergika v kombinaci s analgetiky p.o., parent., p. rect. A03EA* antispasmodika, psycholeptika, analgetika v komb. p. rect. A03FA* prokinetika p.o., parent., inhal., p. rect., A04AA* antagonistè 5HT3 receptor (Ñsetronyì) p.o., parent., p. rect. A04AD theokl t embraminu p.o.

8 8 CENOV VÃSTNÕK 14/2003 ATC N zev skupiny lèëiv Forma A04AD theokl t moxastinu p.o., p. rect. A05AA* hepatika obsahujìcì ûluëovè kyseliny p.o. A05AX fenipentol p.o. A05AX02 hymekromon p.o. A05BA silymarin v kombinaci p.o. A05BA fosfolipidy p.o., parent. A05BA03 silymarin p.o., parent. A06AB52 makrogol, kombinace p.o. A06AD10 kombinace miner lnìch solì k p ÌpravÏ Golytelyho roztoku p.o. A06AD11 laktulûza p.o. A06AD12 laktitol p.o. A06AD15 makrogol p.o. A06AG10 sorbitol v kombinaci s kont. laxativem p. rect. A07AA01 neomycin p.o. A07AA02 nystatin p.o. A07AA03 natamycin p.o. A07AA11 rifaximin p.o. A07BC05 diosmectin p.o. A07EA* st evnì protiz nïtliv lèëiva: kortikoidy pro mìstnì p sobenì p.o., p. rect. A07EB* st evnì antialergick lèëiva kromï kortikoid p.o. A07EC* aminosalicylov kyselina a podobnè l tky p.o., p. rect. A07FA* protipr jmovè mikroorganismy p.o. A08AA10 sibutramin p.o. A08AB01 orlistat p.o. A09AA enzymovè p Ìpravky, s pankreatinem, dle lip zy p.o. A09AA multienzymy, Wobenzym p.o. A09AA02 multienzymy p.o. A09AC01 pepsin a kyselinotvornè l tky p.o. A10A* insuliny a analoga parent. A10B* peror lnì antidiabetika p.o. A11CA* vitamin A, samotn p.o., parent. A11CC* vitamin D a analoga p.o., parent. A11DA* thiamin parent. A11DB* kombinace vitamìn, vitamìn B1, B6, B12 parent. A11GA* askorbov kyselina (vitamin C), samotn parent. A11HA* vitamin B2, B6 a E parent. A11JA* kombinace vitamìn parent. A12AA* v pnìk p.o., parent. A12AX v pnìk v kombinaci s fluorem nebo s cholekalciferolem p.o. A12BA* draslìk vëetnï kombinace s ho ËÌkem p.o., parent. A12CC* ho ËÌk p.o., parent. A12CD01 fluorid sodn p.o. A12CX jinè miner lnì produkty (s obsahem v pnìku) p.o. A14A* anabolika pro systèmovè pouûitì - deriv ty androstanu parent. A16AA01 levokarnitin parent. A16AA02 ademetionin p.o., parent. A16AB02 imiglucer za parent. A16AB03 alfa agalsid za parent. A16AB04 beta agalsid za parent. A16AX01 tioktov kyselina parent. B01AA* antikoagulancia ze skupiny antagonist vitaminu K p.o. B01AB* antithrombotika ze skupiny heparinu a jeho deriv t p.o., parent. B01AC* antiagregancia kromï heparinu, vëetnï kombinacì Ëinn ch l tek p.o., parent. B01AD* trombolytika - enzymy parent. B01AX* jin antithrombotika parent. B02AA* antifibrinolytika - aminokyseliny p.o., parent. B02AB* inhibitory prote z parent. B02B* vitamin K a jin hemostatika p.o., parent., lok. B03AA* peror lnì p Ìpravky s dvojmocn m ûelezem p.o.

9 CENOV VÃSTNÕK 14/ ATC N zev skupiny lèëiv Forma B03AB* peror lnì p Ìpravky s trojmocn m ûelezem p.o. B03AC* ûelezo trojmocnè, parenter lnì p Ìpravky parent. B03AD* ûelezo v kombinaci s kyselinou listovou p.o. B03AE* ûelezo v kombinaci s kyanokobalaminem a kyselinou listovou p.o. B03AE02 ûelezo, vitamìny a listov kyselina p.o. B03BA* vitamin B12 a jeho deriv ty parent. B03BB* kyselina listov a jejì deriv ty p.o. B03XA* jin antianemika parent. B05AA* krevnì n hrady a frakce plazmatick ch protein parent. B05B* intravenûznì roztoky parent. B05D* roztoky k peritone lnì dial ze parent. B05X* p Ìdavky k intravenûznìm roztok m parent. B05Z* hemodialyzaënì roztoky a hemofiltr ty lok. C01A* srdeënì glykosidy p.o., parent. C01B* antiarytmika, t Ìda I a III p.o., parent. C01C* srdeënì stimulancia, kromï srdeënìch glykosid parent. C01DA* organickè nitr ty p.o., parent., inhal., sublng. C01DX* jin vasodilatancia pro srdeënì onemocnïnì p.o., parent. C01EA* prostaglandiny parent. C01EB10 adenosin parent. C01EB15 trimetazidin p.o. C02* antihypertenziva p.o., parent. C03* diuretika p.o., parent. C04A* perifernì vazodilatancia p.o., parent. C05AD* p Ìpravky obsahujìcì lok lnì anestetika, lèkovè formy mastì a ËÌpk lok., p. rect. C05AX* jin antihemorrhoidalia k zevnìmu pouûitì, lèkovè formy mastì lok., p. rect. a ËÌpk C05BA* hepariny nebo heparinoidy k zevnìmu pouûitì, vëetnï kombinacì lok. C05BB* sklerotizujìcì l tky k lok lnì injekci parent. C05BX01 dobesil t v penat p.o. C05CA* bioflavonoidy p.o. C05CX* jin kapil ry stabilizujìcì lèëiva p.o., parent. C07* beta-blok tory (vëetnï ATC skupiny C07AG* - alfa p.o., parent. i betablok tory a vëetnï kombinacì betablok tor s dalöìmi lèëiv mi l tkami) C08* blok tory v pnìkovèho kan lu, vëetnï kombinacì s jin mi p.o., parent. lèëiv mi l tkami C09* l tky p sobìcì na renin-angiotensinov systèm, vëetnï kombinacì p.o., parent. s jin mi Ëinn mi l tkami C10AA* inhibitory HMG Co-A redukt zy (Ñstatinyì) p.o. C10AB* fibr ty p.o. C10AC* adsorbenty ûluëov ch kyselin p.o. C10AD06 acipimox p.o. C10AX09 ezetimibum p.o. D01AA* antibiotika pro lok lnì uûitì lok. D01AC* antimykotika pro lok lnì pouûitì - imidazolovè a triazolovè deriv ty, lok. vëetnï kombinacì, nikoliv öampûny D01AE nitroethanoldodecylsulfonat lok. D01AE naftifinhydrochlorid lok. D01AE04 kyselina undecylenov lok. D01AE14 ciclopirox lok. D01AE15 terbinafin lok. D01AE16 amorolfin lok. D01AE18 tolnaftat lok. D01AE19 tolcikl t lok. D01AE20 kombinace antimykotik lok. D01BA* antimykotika pro systèmovè pouûitì p.o. D02AB p Ìpravky obsahujìcì oxid zineënat, do 120 g v jednom balenì vëetnï lok.

10 10 CENOV VÃSTNÕK 14/2003 ATC N zev skupiny lèëiv Forma D02AC* mïkk parafin a tukovè produkty, vëetnï kombinacì lok. D02AE01 p Ìpravky obsahujìcì moëovinu lok. D02AE51 urea, kombinace lok. D02AX jin emolliencia a protektiva lok. D03AX jin lèëiva podporujìcì zajizvenì: zinci hyaluronas, lèkovè formy lok. gelu a roztoku D03AX02 dextranomer lok. D03BA* proteolytickè enzymy lok. D04AB01 lidokain, lèkovè formy spreje, koncentrace 10% lok. D05AA dehty vëetnï odbarven ch deht lok. D05AC01 dithranol lok. D05AD02 methoxalen, 0,15% koncentrace lok. D05AX02 kalcipotriol lok. D05AX03 kalcitriol lok. D05AX04 tacalcitol lok. D05AX05 tazaroten lok. D05B* antipsoriatika k celkovèmu pouûitì p.o. D06AA tetracyklin a deriv ty lok. D06AX* jin antibiotika k zevnìmu pouûitì vëetnï kombinacì lok. D06BA* sulfonamidy vëetnï kombinacì lok. D06BB04 podofylotoxin lok. D06BX01 metronidazol lok. D07AA* kortikoidy slabï ËinnÈ (skupina I) lok. D07AB* kortikoidy, mìrnï ËinnÈ (skupina II) lok. D07AC* kortikoidy, silnï ËinnÈ (skupina III) lok. D07AD* kortikosteroidy, velmi silnï ËinnÈ (skupina IV) lok. D07BA* kortikoidy, slabï ËinnÈ, kombinace s antiseptiky lok. D07BB* kortikoidy, mìrnï ËinnÈ, kombinace s antiseptiky lok. D07C* kortikoidy, kombinace s antibiotiky lok. D07XA* kortikoidy, slabï ËinnÈ, jinè kombinace lok. D07XB* kortikosteroidy, mìrnï ËinnÈ, jinè kombinace lok. D07XC* kortikosteroidy, silnï ËinnÈ, jinè kombinace lok. D07XD* kortikosteroidy velmi silnï ËinnÈ, jinè kombinace lok. D08AC02 chlorhexidin lok. D08AD kyselina borit, lèkovè formy roztok a mastì lok. D08AG02 polyvidon-jûd, lèkovè formy roztoku a masti lok. D08AH kloroxin lok. D08AJ bromid benzododecinia ve formï tinktury a vodnèho roztoku lok. D08AX jin antiseptika a desinficiencia - pouze p Ìpravky, kterè obsahujì lok. hexamidin/chlorhexidin nebo noxytiolin vëetnï kombinace s tetrakainem nebo p Ìpravky obsahujìcì taurolidin D10AD* retinoidy k zevnìmu pouûitì pro lèëbu akne vëetnï kombinacì lok. D10AE01 benzoyl peroxid, lèkovè formy roztok, lotiì, krèm a gel lok. D10AF* antibiotika a chemoterapeutika pro lèëbu akne lok. D10AX03 kyselina azelaov lok. D10BA01 isotretinoin p.o. D11AF p Ìpravky proti bradavicìm: fluorouracil, lèkovè formy mastì lok. a roztok D11AX jin dermatologika - p Ìpravky s celulûzou v lèkovè formï z syp lok. D11AX15 primecrolimus lok. D11AX14 tacrolimus lok. G01AA* vagin lnï pod van antibiotika a antimykotika vag. G01AF* vagin lnï pod vanè deriv ty imidazolu vag. G01AG* deriv ty triazolu vag. G01AX jin antiinfektiva a antiseptika: nitrofurantoin vag. G01AX jin antiinfektiva a antiseptika: sulfathiazol vag. G01AX03 polykresulen vag. G01AX jin antiinfektiva a antiseptika: kombinace nifuratel/nystatin: vag. lèkovè formy vagin lnìch ËÌpk a krèm

11 CENOV VÃSTNÕK 14/ ATC N zev skupiny lèëiv Forma G01AX jin antiinfektiva a antiseptika: laktobacillus vag. G01AX jin antiinfektiva a antiseptika: tetraboritan sodn vag. G01AX05 nifuratel p.o. G01AX11 polyvidon-jûd, vagin lnì ËÌpky a vagin lnì gel vag. G01AX12 ciklopirox: vagin lnì roztok, krèm a ËÌpky vag. G01AX14 laktobacilus a estriol v kombinaci vag. G02A* oxytocika (l tky zvyöujìcì tonus dïlohy) p.o., parent., vag. G02CA* sympatomimetika - tokolytika p.o., parent. G02CB* inhibitory prolaktinu p.o. G02CC03 benzydamin hydrochlorid vag. G02CX01 atosiban parent. G03B* androgeny p.o., parent. G03CA* p irozenè a semisyntetickè estrogeny, samotnè p.o., parent., inhal., vag., transd. G03D* progestiny p.o., parent. G03E* androgeny a ûenskè pohlavnì hormony v kombinaci parent. G03F* gestageny a estrogeny v kombinaci p.o., transd. G03GA* gonadotropiny parent. G03GB* syntetickè l tky stimulujìcì ovulaci p.o. G03HA01 cyproteron p.o., parent. G03HB01 kombinace cyproteron s estradiolem (nikoliv vöak p.o. s etinylestradiolem) G03XA* antigonadotropiny a podobnè l tky p.o. G03XC01 raloxifen p.o. G04BC rozpouötïdla moëov ch kamen, ve formï pr öku p.o. a effervescentnìch tablet G04BD02 flavoxat p.o. G04BD04 oxybutynin p.o. G04BD06 propiverin p.o. G04BD07 tolterodin p.o. G04BE01 alprostadil parent. G04C* lèëiva uûìvan p i benignì hypertrofii prostaty p.o. H01* hypofyz rnì a hypotalamickè hormony a jejich analoga, kromï p.o.,parent., lok. antagonist gonadotropin-releasing hormon H02* kortikosteroidy pro celkovè pouûitì p.o., parent., p.rect. H03AA* hormony ötìtnè ûl zy p.o. H03B* antithyreoid lnì p Ìpravky p.o., parent. H03CA* lèëiva pouûìvan pro jûdovou terapii p.o. H04AA* glukagon a jeho deriv ty, vëetnï formy hypokit parent. H05BA* kalcitonin parent., inhal. J01A* tetracykliny p.o., parent. J01B* amfenikoly p.o., parent. J01C* betalaktamov antibiotika - peniciliny, vëetnï kombinacì p.o., parent. J01D* betalaktamov antibiotika - jin neû peniciliny, vëetnï kombinacì p.o., parent. J01E* sulfonamidy a trimetoprim, vëetnï kombinacì p.o., parent. J01F* makrolidy a linkosamidy p.o., parent. J01G* aminoglykosidov antibiotika parent., lok. J01M* chinolony p.o., parent. J01R* kombinace antibakteri lnìch lèëiv p.o. J01X* jinè antibakteri lnì l tky p.o., parent. J02A* antimykotika pro systèmovè pouûitì p.o., parent. J04A* tuberkulostatika p.o., parent. J04B* l tky pro lèëenì lepry p.o. J05A* p Ìmo p sobìcì antivirotika a jejich kombinace p.o., parent.,inhal. J06A* hyperimunnì sèra parent. J06B* imunoglobuliny parent. J07AF01 oëkovacì l tka proti z ökrtu parent.

12 12 CENOV VÃSTNÕK 14/2003 ATC N zev skupiny lèëiv Forma J07AG* vakcìna proti hemofilu influenze B parent. J07AH* meningokokovè vakcìny parent. J07AJ* vakcìna proti d vivèmu kaöli parent. J07AL* pneumokokovè vakcìny parent. J07AM* oëkovacì l tky proti tetanu parent. J07AN* oëkovacì l tky proti tuberkulûze parent. J07AX* jinè bakteri lnì oëkovacì l tky parent. J07BB* vakcìny proti ch ipce parent. J07BD* oëkovacì l tky proti spalniëk m, vëetnï kombinacì s jin mi parent. oëkovacìmi l tkami J07BE01 oëkovacì l tka proti p ÌuönicÌm, ûiv atenuovan virus parent. J07BF* vakcìny proti dïtskè obrnï p.o.,parent. J07BG* oëkovacì l tky proti vzteklinï parent. J07BJ* vakcìny proti zardïnk m parent. J07CA* bakteri lnì a virovè oëkovacì l tky kombinovanè parent. L01A* alkylaënì l tky p.o., parent. L01B* antimetabolity p.o., parent., lok. L01C* rostlinnè alkaloidy a jinè p ÌrodnÌ l tky p.o., parent. L01D* cytotoxick antibiotika a podobnè l tky p.o., parent. L01X* jin antineoplastika p.o., parent., lok. L02A* hormony a p ÌbuznÈ l tky p.o., parent., inhal. L02B* antagonistè hormon a p ÌbuznÈ l tky p.o., parent. L03AA* cytokiny a imunomodul tory: kolonie stimulujìcì faktory parent. L03AB* interferony parent. L03AC* interleukiny parent. L03AX* jinè cytokiny a imunomodul tory p.o., parent., lok. L04A* imunosupresivnì l tky p.o., parent. M01AA* protiz nïtliv lèëiva ze skupiny butylpyrazolidin p.o., parent., p.rect. M01AB* protiz nïtliv lèëiva ze skupiny deriv t kyseliny octovè p.o., parent., p.rect. M01AB55 kombinace diklofenak/misoprostol p.o. M01AC* protiz nïtliv lèëiva ze skupiny oxikam p.o., parent., p.rect. M01AE* protiz nïtliv lèëiva ze skupiny deriv t kyseliny propionovè p.o., parent., - kromï kombinacì p.rect. M01AG* protiz nïtliv lèëiva ze skupiny fenam t p.o., parent. M01AH* protiz nïtliv lèëiva ze skupiny koxib p.o. M01AX* jin nesteroidnì antiflogistika a antirevmatika p.o., parent., p.rect. M01CB* p Ìpravky obsahujìcì zlato parent. M01CC* penicilamin a p ÌbuznÈ l tky p.o. M01CX* ostatnì specifick antirevmatika p.o. M02AA* protiz nïtlivè p Ìpravky, nesteroidnì, k zevnìmu pouûitì - kromï lok. s obsahem bufexamaku (M02AA09) a nebo flurbiprofenu (M02AA19) M02AC p Ìpravky s deriv ty kyseliny salicylovè lok. M02AX* jinè lok lnì p Ìpravky k lèëenì kloub a sval k zevnìmu pouûitì lok. M03A* myorelaxancia, perifernï ËinnÈ l tky parent. M03BA52 karisoprodol, kombinace kromï psycholeptik p.o. M03BC51 orfenadrin, kombinace parent. M03BX* jin centr lnï p sobìcì myorelaxancia p.o., parent. M03CA* dantrolen a jeho deriv ty parent. M04A* antiuratika p.o. M05BA* difosfon ty (bisfoston ty) p.o., parent. M09AX* jin lèëiva poruch muskuloskelet lnì soustavy p.o., parent. N01A* anestetika celkov parent., inhal. N01B* anestetika lok lnì parent., lok.

13 CENOV VÃSTNÕK 14/ ATC N zev skupiny lèëiv Forma N02AA* p ÌrodnÌ opiovè alkaloidy, s n sledujìcìmi v jimkami: nehrazena p.o., parent., skupina N02AA58 (dihydrokodein v kombinaci) a skupina p. rect. N02AA59 (kodein v kombinaci), N02AA79 (kodein v kombinaci s psycholeptiky) N02AB* analgetika ze skupiny fenylpiperidinov ch deriv t p.o., parent., transd. N02AC* analgetika ze skupiny difenylpropylaminov ch deriv t p.o., parent. N02AD* analgetika ze skupiny benzomorfanov ch deriv t p.o., parent. N02AE* analgetika ze skupiny deriv t oripavinu parent., sublng., transd. N02AF* deriv ty morfinanu parent. N02AX* analgetika ze skupiny ostatnìch opioid p.o., parent., p.rect. N02BA lysin salicyl t,lysin acetylsalicyl t vë. kombinace s metoklopramidem p.o., parent. N02BA01 kyselina acetylosalicylov p.o. N02BA02 aloxiprin p.o. N02BA03 cholin salicyl t p.o. N02BA04 salicyl t sodn parent. N02BA11 diflunisal p.o. N02BB* pyrazolony, aminophenazon v kombinacìch parent. N02BE01 paracetamol p.o., p. rect. N02BE05 propacetamol parent. N02CA01 dihydroergotamin p.o., parent., inhal. N02CA07 lisurid p.o. N02CA52 ergotamin, kombinace p.o. N02CC* selektivnì agonistè 5HT1 receptor p.o., parent., inhal. N02CX* jin antimigrenika p.o. N03A* antiepileptika p.o., parent. N04* antiparkinsonika p.o., parent. N05A* antipsychotika, neuroleptika p.o., parent. N05B* anxiolytika p.o., parent., p. rect. N05C* hypnotika a sedativa parent. N06A* antidepresiva p.o., parent. N06BA* centr lnï p sobìcì sympatomimetika p.o. N06BX01 meklofenoxat parent. N06BX02 pyritinol p.o., parent. N06BX03 piracetam p.o., parent. N06BX18 vinpocetin p.o., parent. N06DA* anticholinester zy p.o. N06DX01 memantin p.o. N06DX02 extrakty z Ginkgo biloba p.o. N07A* parasympatomimetika p.o., parent. N07BB* l tky pouûìvanè p i z vislosti na alkoholu p.o. N07BC* l tky pouûìvanè p i z vislosti na opi tech p.o., sublng. N07CA* antivertiginûza p.o. N07X jin lèëiva centr lnì nervovè soustavy - cerebrolysin parent. N07XX* jin lèëiva nervovè soustavy p.o., parent. P01* antiprotozo lnì p Ìpravky - lèëiva proti amebi ze a jin m protozoìm p.o., parent., p. rect. P02* anthelmintika p.o. P03AB02 lindan, lèkovè formy spreje, gelu a lotia lok. P03AC esdepallethrin lok. P03AC04 permerthrin lok. R01AC* nosnì p Ìpravky - antialergika, kromï kortikosteroid lok. R01AD* nosnì p Ìpravky - kortikosteroidy lok. R01AX03 ipratropium bromid lok.

14 14 CENOV VÃSTNÕK 14/2003 ATC N zev skupiny lèëiv Forma R03A* sympatomimetika inhalaënì vëetnï kombinacì inhal. R03B* jin inhalaënì antiastmatika inhal. R03C* sympatomimetika pro celkovè pod nì p.o., parent. R03D* jin antiastmatika pro celkovè pod nì p.o., parent., p. rect. R05CA03 guaifenesin parent. R05CB* mukolytika p.o., parent., inhal. R05D* antitusika, kromï kombinacì s expektorancii p.o., parent., p. rect. R05FB02 antitusika a expektoranicia p.o. R06AA* antihistaminika ze skupiny deriv t aminoalkyletheru p.o., parent., p. rect. R06AB03 dimetinden p.o. R06AB56 dexbromfeniramin, kombinace p.o. R06AD* antihistaminika ze skupiny deriv t fenothiazinu p.o., parent., p. rect. R06AE* antihistaminika ze skupiny deriv t piperazinu p.o., parent., p. rect. R06AK kombinace antihistaminik p.o. R06AX* jin antihistaminika pro celkovè pouûitì p.o., parent. R07AA* plicnì surfaktanty parent., p.o. S01AA* oftalmologika - antibiotika lok. S01AB* oftalmologika - sulfonamidy lok. S01AD* oftalmologika - virostatika lok. S01AX jin antiinfektiva, lèkovè formy oënìch kapek a oënìch mastì lok. S01AX11 ofloxacin lok. S01AX13 ciprofloxacin lok. S01AX17 lomefloxacin lok. S01B* oftalmologika - protiz nïtlivè l tky lok. S01C* oftalmologika - protiz nïtlivè l tky a antiinfektiva v kombinaci lok. S01E* antiglaukomatika a miotika p.o., lok. S01FA* mydriatika a cykloplegika: anticholinergika lok. S01FB01 fenylefrin, koncentrace 10% nebo vìce lok. S01GA52 tetryzolin/antihistaminikum lok. S01GX* jin antialergika vëetnï kombinacì lok. S01HA* mìstnì anestetika lok. S01KA* pomocnè p Ìpravky p i chirurgii: viskoelastickè substance lok. S01XA* jin oftalmologika s v jimkou p Ìpravk obsahujìcìch dialyz t lok. telecì krve S02AA11 polymyxin B lok. S02BA kortikosteroidy a antiinfektiva v kombinaci lok. S02CA* kortikosteroidy a antiinfektiva v kombinaci lok. S02DA* kombinace analgetik a lok lnìch anestetik lok. V01AA* extrakty alergen, diagnostickè i terapeutickè p.o., parent., intrader., PRICK test, sublng. V03AB* antidota p.o., parent. V03AC* chel totvornè l tky se ûelezem parent. V03AC01 deferoxamin parent. V03AE02 sevelamer p.o. V03AF* detoxikujìcì l tky pro antineoplastickou lèëbou p.o., parent. V03AK tk Úov lepidla lok. V03AX jinè terapeutickè p Ìpravky: antistafylokokov f gov lyz t lok. V04C* jin diagnostika p.o., parent., intrader., PRICK test, sublng. V06 celkov v ûiva (kombinace aminokyseliny/sacharidy/miner ly p.o. /vitamìny + jednotlivè aminokyseliny)

15 CENOV VÃSTNÕK 14/ ATC N zev skupiny lèëiv Forma V06CA v ûiva bez fenylalaninu p.o. V06DA sacharidy/proteiny/miner ly/vitamìny, kombinace p.o. V06DB tuk/sacharidy/proteiny/miner ly/vitamìny, kombinace p.o. V06DC kombinace sacharid p.o. V06DD aminokyseliny vëetnï kombinacì s polypeptidy p.o. V06DE kombinace. aminokyseliny/sacharidy/miner ly/vitamìny, obsahujìcì p.o. mlèënè bìlkoviny kravskèho mlèka V06DE aminokyseliny/sacharidy/miner ly/vitamìny, kombinace., mlèënè p.o. proteinovè hydrolyz ty, s nìzk m obsahem laktûzy V06DE aminokyseliny/sacharidy/miner ly/vitamìny, kombinace., p.o. mlèënè bìlkoviny kravskèho mlèka, s nìzk m obsahem laktûzy V06DE aminokyseliny/sacharidy/miner ly/vitamìny, kombinace., p.o. mlèënè proteinovè hydrolyz ty V06DF n hrady mlèka obsahujìcì sojovou bìlkovinu p.o. V06DX kombinace s vysok m obsahem mlèënè bìlkoviny a kalcia p.o. V06DX MCT olej p.o. V07AB voda pro injekci parent. V08* kontrastnì l tky p.o., parent., p. rect. V09 radiofarmaka p.o., parent., inhal. V11 hyperici extractum siccum normatum (LI 160) p.o. V seznamu majì pouûitè zkratky pro zp sob pod nì (aplikace) tento v znam: inhal. intrader. lok. parent. p.o. p.rect. PRICK test subkut. sublng. transd. vag. inhalaënì aplikaënì formy (spraye, pr öky a roztoky k inhalaci) aplikaënì cesta nïkter ch alergen (nitrokoûnï) lok lnì (zevnì) aplikaënì formy injekënì aplikaënì formy (injekce, suchè injekce, inf ze) peror lnì aplikaënì formy (tablety, tobolky, draûè, potahovanè tablety) rekt lnì aplikaënì formy k diagnostice aplikaënì cesta nïkter ch alergen peror lnì aplikaënì formy pod jazyk (aplikace do dutiny stnì) transderm lnì (koûnì) aplikaënì formy (n plasti) vagin lnì (poöevnì) aplikaënì formy

16 16 CENOV VÃSTNÕK 14/2003 P Ìloha Ë. 2 k v mïru MF Ë. 5/16/2003 P ehled o n kladech a v nosech u lèëiv a ZP dod van ch tuzemsk mi v robci (struktura vïty datab zovèho souboru vëetnï vzoru) v tis. KË Po adì N zev Typ DÈlka PoËet promïnnè promïnnè promïnnè v bytech desetin. VysvÏtlivky k obsahu promïnnè ve vïtï mìst 1. ICO charakter 8 - identifikaënì ËÌslo v robce 2. ROK charakter 4 - rok 2001, 2002, 2003, FORMA_REG charakter 3 - MAX (maxim lnì ceny lèëiv ch p Ìpravk a ZP), VUC (vïcnï usmïrúovanè ceny lèëiv ch p Ìpravk a ZP), OST (v robky, v kony, sluûby za tuzemskèho v robce celkem), CLK (celkem) 4. NAKLADY numeric 14 - rok skuteënè n klady rok skuteënè n klady rok p edpokl danè n klady rok p edpokl danè n klady 5. VYNOSY numeric 14 rok skuteënè v nosy rok skuteënè v nosy rok p edpokl danè v nosy rok p edpokl danè v nosy 6. ZISK numeric 14 - rok skuteën zisk rok skuteën zisk rok p edpokl dan zisk rok p edpokl dan zisk 7. RENTAB numeric 7 2 procento zisku z n klad ve vykazovanèm roce (. 6 /. 4 x 100) 8. VYR_2002 numeric 14 - hodnota v roby zboûì s maxim lnìmi cenami dodanè do tuzemska v roce 2002 v cen ch platn ch do VYR2003 numeric 14 - hodnota v roby zboûì dodanè do tuzemska v roce 2002 v cen ch platn ch od ZME_2003 numeric 7 2 zmïna cenovè rovnï vyj d en v procentech (. 9 /. 8 x 100) 11. VYR_2003 numeric 14 - hodnota v roby zboûì dodanè do tuzemska v roce 2003 v cen ch platn ch do VYR_2004 numeric 14 - hodnota v roby zboûì dodanè do tuzemska v roce 2003 v cen ch navrûen ch od ZME_2004 numeric 7 2 zmïna cenovè rovnï vyj d en v procentech (. 12 /. 11 x 100)

17 CENOV VÃSTNÕK 14/ Pozn mka: daje za p ÌsluönÈ formy regulace cen lèëiv a ZP, ostatnì v robky, v kony, sluûby a celkovè hodnoty ve vykazovanèm obdobì budou vûdy uvedeny na samostatnèm dku (podle p iloûenèho vzoru). Vzor pro vyplnïnì p Ìlohy Ë. 2 ICO ROK FORMA_REG NAKLADY VYNOSY ZISK RENTAB VYR_2002 VYR2003 ZMÃNA VYR_2003 VYR_2004 ZMÃNA MAX X X X X X X VUC X X X X X X OST X X X X X X CLK X X X X X X MAX X X X X X X VUC X X X X X X OST X X X X X X CLK X X X X X X MAX X X X X X X VUC X X X X X X OST X X X X X X CLK X X X X X X MAX , , VUC , , OST , , CLK , ,19

18 18 CENOV VÃSTNÕK 14/2003 P Ìloha Ë. 3 k v mïru MF Ë. 5/16/2003 Struktura vïty datab zovèho souboru Po adì N zev Typ DÈlka PoËet promïnnè promïnnè promïnnè v bytech desetin. VysvÏtlivky k obsahu promïnnè ve vïtï mìst 1. CEL_SAZ charakter 10 - poloûka celnìho sazebnìku EU 2. CIS charakter 1 -»ÌselnÌk LP = 1 x) ZP = 3 x) ZP = 5 x) 3. TYP charakter 2 - u ZP podskupina ËÌselnÌku VZP 4. KAT charakter 3 - u ZP navrhovatel vyplnì pouze v p ÌpadÏ, ûe byl jiû daj p idïlen VZP; kategorie ortopedicko-protetick ch pom cek u podskupiny ËÌselnÌku VZP ATC_CZ charakter 7 - u LP anatomicko-terapeuticko-chemick skupina (ATC skupina) 6. PUV_KOD charakter 5 - p vodnì kûd u LP se uvede pouze v p ÌpadÏ, ûe byl nahrazen nov m kûdem S KL u ZP v p ÌpadÏ, ûe byl zmïnïn VZP 7. KOD charakter 5 - kûd S KL (u LP)kÛd VZP (u ZP) 8. NAZ charakter 31 xx) - n zev v robku DOP charakter 80 - doplnïk n zvu v robku pouze u ZP - rozmïr, v robnì ËÌslo apod. 10. CESTA charakter 7 - cesta pod nì LP - zkratky jsou zve ejnïny ve VÏstnÌku S KL 11. FORMA charakter 19 - lèkov forma LP - zkratky jsou zve ejnïny ve VÏstnÌku S KL 12. BALENI charakter 10 - velikost balenì LP - zkratky jsou zve ejnïny ve VÏstnÌku S KL 13. SILA charakter 10 - obsah lèëivè l tky LP - zkratky jsou zve ejnïny ve VÏstnÌku S KL 14. OBAL charakter 3 - obal LP - zkratky jsou zve ejnïny ve VÏstnÌku S KL 15. FORMA_PODA charakter 10 - zp sob pod nì LP (nap. p. o., parent., p. rect., lok., spr., vag. apod.) 16. MJD charakter 4 - mïrn jednotka u ZP 17. VYR charakter 3 - v robce-zkratky p evezme navrhovatel od S KL u LP od VZP u ZP

19 CENOV VÃSTNÕK 14/ ZEM_VYR charakter 3 - zemï v robce (mezin rodnì registraënì znaëka) 19. RC charakter 14 - ËÌslo rozhodnutì o registraci v mïru u LP 20. REGISTR charakter 15 - u ZP ËÌslo dokumentu nebo datum provedenì posouzenì shody u ZP t Ìdy I. bez mï ÌcÌ funkce a t Ìdy I. nesterilnì nebo datum vyhotovenì v jimky z registrace nebo û dosti o prodlouûenì p Ìsluön ch dokument 21. DATUM charakter 10 - datum platnosti rozhodnutì o registraci u LP, dokumentu u ZP nebo v jimky u LP 22. ZAHRCENA numeric 10 2 cena v zahraniënì mïnï bez cla, ze kterè je vypoëtena cena bez cla 23. CBC numeric 10 2 cena bez cla v KË tuzemskèho v robce nebo zahraniënìho dodavatele vëetnï dopravy na sklad odbïratele bez cla, DPH a p ir ûky za v kony obchodu za MJD 24. CLO numeric 5 2 smluvnì sazba p ipadajìcì k poloûce celnìho sazebnìku v % - pouze u ZP 25. PREF_CLO numeric 7 2 preferenënì clo - sazba pouze u ZP 26. CLO_V_KC numeric 7 2 preferenënì, p ÌpadnÏ smluvnì clo v KË pouze u ZP 27. MAX_CENA numeric 10 2 maxim lnì cena vëetnï preferenënìho nebo smluvnìho cla 28. BAL numeric 10 - poëet balenì (kus ), kter budou dod na do»r v obdobì dvan cti mïsìc od Ëinnosti novè maxim lnì ceny 29. MENA charakter 3 - mïna, ze kterè bude vych zet propoëet maxim lnì ceny 30. NAKLADY numeric 10 2 pouze u tuzemsk ch v robk, ekonomicky opr vnïnè n klady podle odst. 3 a 7 (bez zisku) v KË 31. SUROVINY numeric 10 2 pouze u tuzemsk ch v robk, hodnota surovin a materi lu z dovozu zahrnut do v robku v KË

20 20 CENOV VÃSTNÕK 14/ PLATBA charakter 3 - pouze u tuzemsk ch v robk mïna, za kterou byly suroviny a materi l z dovozu po Ìzeny 33. ICO charakter 8 - pouze u tuzemsk ch v robk identifikaënì ËÌslo v robce x) xx) 1 - lèëivè p Ìpravky 3 - zdravotnickè prost edky 5 - zdravotnickè prost edky - v robky dent lnì dèlka n zvu u LP

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXII V Praze dne 15. prosince 2004 částka 15 Cena 45 Kč Výměr MF č. 5/16/2004 o postupu při zpracování návrhů maximálních cen léčivých přípravků, dietních potravin

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXIII V Praze dne 6. června 2005 částka 8 Cena 15 Kč Výměr MF č. 02/2005, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2005 2 CENOVÝ

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXIV V Praze dne 17. ledna 2006 částka 2 Cena 170 Kč 1. Výměr MF č. 1/16/2006 o postupu při zpracování a posuzování návrhů maximálních cen léčivých přípravků,

Více

Hypotek rnì trh. Hypotek rnì trh

Hypotek rnì trh. Hypotek rnì trh Hypotek rnì trh ObecnÏ lze Ìci, ûe rok 2 a prvnì polovina roku 24 se nesly ve svïtle rostoucìho z jmu o vïrovè produkty hypoteënìch bank, a to i p es nulovou st tnì rokovou dotaci k hypoteënìm vïr m na

Více

» stka 41 28. Ëervna 2006 Cena 32,ñ KË OBSAH

» stka 41 28. Ëervna 2006 Cena 32,ñ KË OBSAH VÃSTNÕK ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2006» stka 41 28. Ëervna 2006 Cena 32,ñ KË OBSAH vod............................................................... 2478 I. Registrace a) DoplnÏnÌ zruöen ch registracì

Více

INFORMACE PRO LÉKAŘE

INFORMACE PRO LÉKAŘE INFORMACE PRO LÉKAŘE Léčivé přípravky vydávané bez lékařského předpisu s omezením uvedení nové kategorie do praxe Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) se připravuje na vytvoření nové kategorie výdeje

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXIV V Praze dne 14. prosince 2006 částka 15 Cena 160 Kč Výměr MF č. 01/2007 ze dne 6. prosince 2006, kterým se vydává SEZNAM ZBOŽÍ S REGULOVANÝMI CENAMI 2 CENOVÝ

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXIII V Praze dne 15. prosince 2005 částka 18 Cena 20 Kč 1. Cenové rozhodnutí Celního úřadu Kolín č. 01/2006, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami...

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXIV V Praze dne 27. března 2006 částka 5 Cena 20 Kč 1. Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 3/T/2006, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret...

Více

2/ Hodnocení vývoje dodávek léčivých přípravků podle ATC skupin

2/ Hodnocení vývoje dodávek léčivých přípravků podle ATC skupin 2/ Hodnocení vývoje dodávek léčivých přípravků podle ATC skupin Hodnocení léčivých přípravků (LP) podle ATC skupiny v počtech balení Tabulka D.12 Počet balení LP v ATC1 skupinách meziroční čtvrtletní srovnání

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ RoËnÌk XXXI V Praze dne 28. Ëervence 2003 Ë stka 8 Cena 51 KË 1. V mïr MF Ë. 03/2003, kter m se mïnì seznam zboûì s regulovan mi cenami vydan v mïrem MF Ë. 01/2003...

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXIII V Praze dne 27. září 2005 částka 13 Cena 20 Kč 1. Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 9/T/2005, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret,

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXX V Praze dne 21. června 2012 částka 7 Cena 30 Kč 1. Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 6/T/2012, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXVIII V Praze dne 21. června 2010 částka 8 Cena 24 Kč 1. Výměr MF č. 03/2010, ze dne 1. června 2010, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný

Více

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu.

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu. Cо aбstka 143 SbУбrka zaбkonuй cо. 377 /2001 Strana 7965 377 VYHLAб Sо KA Energetickeбho regulacоnубho uбrоadu ze dne 17. rоубjna 2001 o Energetickeбm regulacоnубm fondu, kterou se stanovуб zpuй sob vyбbeоru

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXX V Praze dne 20. listopadu 2012 částka 12 Cena 30 Kč 1. Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 11/T/2012, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret

Více

Nákup lékčiv, přípravků a pomocného veterinárního materiálu.

Nákup lékčiv, přípravků a pomocného veterinárního materiálu. Česká republika Ministerstvo obrany Nákup lékčiv, přípravků a pomocného veterinárního materiálu. Nákup lékčiv, přípravků a pomocného veterinárního materiálu. 1 / 9 Výběrové řízení Typ VŘ: DLS - Poptávkové

Více

2/ Hodnocení vývoje dodávek léčivých přípravků podle ATC skupin

2/ Hodnocení vývoje dodávek léčivých přípravků podle ATC skupin 2/ Hodnocení vývoje dodávek léčivých přípravků podle ATC skupin Hodnocení léčivých přípravků (LP) podle ATC skupiny v počtech balení Tabulka D.12 Počet balení LP v ATC1 skupinách meziroční čtvrtletní srovnání

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXIX V Praze dne 25. března 2011 částka 4 Cena 25 Kč 1. Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 3/T/2011, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret,

Více

2/ Hodnocení vývoje dodávek léčivých přípravků podle ATC skupin

2/ Hodnocení vývoje dodávek léčivých přípravků podle ATC skupin 2/ Hodnocení vývoje dodávek léčivých přípravků podle ATC skupin Hodnocení léčivých přípravků (LP) podle ATC skupiny v počtech balení Tabulka D.12 Počet balení LP v ATC1 skupinách meziroční čtvrtletní srovnání

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXIV V Praze dne 2. ledna 2006 částka 1 Cena 20 Kč 1. Sdělení Ministerstva financí k výměru MF č. 03/2006... 2. Výměr MF č. 03/2006, kterým se mění seznam zboží

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXVIII V Praze dne 26. listopadu 2010 částka 13 Cena 20 Kč 1. Výměr MF č. 05/2010 ze dne 26. listopadu 2010, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXIII V Praze dne 27. května 2005 částka 7 Cena 23 Kč 1. Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 5/T/2005, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele tabákových

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXVII V Praze dne 23. listopadu 2009 částka 12 Cena 20 Kč 1. Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 11/T/2009, kterým se stanoví změny pevných cen a změny textu pro konečného

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXXI V Praze dne 20. září 2013 částka 10 Cena 50 Kč 1. Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 9/T/2013, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXIV V Praze dne 29. listopadu 2006 částka 14 Cena 20 Kč 1. Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 11/T/2006, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele

Více

19. 12. 2008 Ročník XLII Cena 20 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

19. 12. 2008 Ročník XLII Cena 20 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 19. 12. 2008 Ročník XLII Cena 20 Kč ISSN-0322-9653 11 12 MINISTERSTVO FINANCÍ 22. Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXXII V Praze dne 23. září 2014 částka 10 Cena 55 Kč 1. Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 9/T/2014, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXIII V Praze dne 20. září 2005 částka 12 Cena 20 Kč 1. Výměr MF č. 04/2005, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2005...

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXX V Praze dne 27. března 2012 částka 4 Cena 30 Kč 1. Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 3/T/2012, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXIII V Praze dne 30. listopadu 2005 částka 16 Cena 20 Kč 1. Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 11/T/2005, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele

Více

USNESENÍ č. 54 ze 10. schůze konané dne 25. srpna 2011

USNESENÍ č. 54 ze 10. schůze konané dne 25. srpna 2011 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna Výbor pro zdravotnictví 6. volební období 2011 USNESENÍ č. 54 ze 10. schůze konané dne 25. srpna 2011 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXIII V Praze dne 10. ledna 2005 částka 2 Cena 30 Kč 1. Obecně závazná vyhláška Obce Jasenná č. 2/2004, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2000 Cenová

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXVI V Praze dne 26. června 2008 částka 7 Cena 20 Kč 1. Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 6/T/2008, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret...

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXVIII V Praze dne 23. září 2010 částka 11 Cena 30 Kč 1. Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 9/T/2010, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 5 Vydáno: KVĚTEN 2004 Cena: 40 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 5 Vydáno: KVĚTEN 2004 Cena: 40 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LX SEŠIT 5 Vydáno: KVĚTEN 2004 Cena: 40 Kč OBSAH» st normativnì ñ ñ Protokol mezi Ministerstvem ökolstvì, ml deûe a tïlov

Více

Skupiny léčivých látek dle Přílohy 2 zákona č. 48/1997 Sb. ve znění platném do /29

Skupiny léčivých látek dle Přílohy 2 zákona č. 48/1997 Sb. ve znění platném do /29 A01AA01 fluorid sodný 1 stomatologika A01AA02 monofluorofosforečnan sodný 1 stomatologika A01AA51 fluorid sodný, kombinace 1 stomatologika A01AB03 chlorhexidin 1 stomatologika A01AC02 dexamethason 1 stomatologika

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2005 Cena: 100 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2005 Cena: 100 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LXI SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2005 Cena: 100 Kč OBSAH» st normativnì ñ Protokol z mimo dnèho zased nì SmÌöenÈ komise, ustavenè

Více

204 USNESENÍ Výboru pro zdravotnictví ze 42. schůze ze dne 3. listopadu 2016

204 USNESENÍ Výboru pro zdravotnictví ze 42. schůze ze dne 3. listopadu 2016 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2016 7. volební období 204 USNESENÍ Výboru pro zdravotnictví ze 42. schůze ze dne 3. listopadu 2016 k vládnímu návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 715/3

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 715/3 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 715/3 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění,

Více

Ročník Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

Ročník Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH Ročník 2006 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 9 Vydáno: LISTOPAD 2006 Cena: 14 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Metodický pokyn k přípravě specializačních vzdělávacích programů pro

Více

ProvedenÌ UCNCP 9-28 E. Uspo d nì vl ken

ProvedenÌ UCNCP 9-28 E. Uspo d nì vl ken Popis PouûitÌ UCNCP 9-28 E ProvedenÌ Univerz lnì spojky UCNCP se skl dajì z jednoho tïsnìcìho Ëela a jednoho plastovèho hrnce. TÏsnÏnÌ mezi hrncem a tïsnìcìm Ëelem je realizov no pomocì jednoho silikonovèho

Více

vod a ediënì pozn mka 1»lenïnì 2

vod a ediënì pozn mka 1»lenïnì 2 Obsah vod a ediënì pozn mka 1»lenÏnÌ 2» st I UZAVÕR NÕ KUPNÕ SMLOUVY 3 SouvisejÌcÌ legislativa 4 ZobecnÏnÌ dotaz a odpovïdì 4 KAPITOLA 1 P Ìprava na n kup zboûì nebo sluûby 5 Kdo je spot ebitel? 5 Uzav

Více

POČET BALENÍ. FINANČNÍ VYJÁDŘENÍ (Kč) ATC NÁZEV CESTA PODÁNÍ

POČET BALENÍ. FINANČNÍ VYJÁDŘENÍ (Kč) ATC NÁZEV CESTA PODÁNÍ ATC NÁZEV CESTA PODÁNÍ POČET BALENÍ FINANČNÍ VYJÁDŘENÍ (Kč) POČET DDD DDD/1000obyv/den A01A Stomatologické přípravky zubní 78 65880 0 0,00000 A01AA01 Fluorid sodný perorální 26200 2838262 2940600 3,10426

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

Vý mě na kopelitový ch tabulíza plastová okna v budově školy

Vý mě na kopelitový ch tabulíza plastová okna v budově školy FAKULTNÍ ZÁ KLADNÍ ŠKOLA PŘI PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY ZÁ KLADNÍ ŠKOLA PÍSNICKÁ V PRAZE 12, PÍSNICKÁ 760/11, PRAHA 4 KAMÝ K IČ: 613 882 54, TEL: 241 470 306, ZSPISNICKA@SEZNAM.CZ, WWW.ZSPISNICKA.CZ

Více

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 UPOZORNÃNÕ --------------------------------------------- Ods van vzduch se nesmì odv dït do potrubì, kterè slouûì k odtahu zplodin tepeln ch zdroj

Více

Okruhy znalostí z farmakologie a farmakoterapie k atestaci z veřejného lékárenství

Okruhy znalostí z farmakologie a farmakoterapie k atestaci z veřejného lékárenství Okruhy znalostí z farmakologie a farmakoterapie k atestaci z veřejného lékárenství 1. Celková a lokální anestetika, použití v anesteziologii, chirurgii a stomatologii 2. Léčba depresí, typy antidepresiv,

Více

Legislativa k lékárničce pro práci s dětmi a mládeží

Legislativa k lékárničce pro práci s dětmi a mládeží LÉKÁRNIČKA Legislativa k lékárničce pro práci s dětmi a mládeží Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. stanovuje, že prostředky první pomoci musí být dostupné na všech místech, kde to vyžadují pracovní podmínky.

Více

VANDEX - SPECI LNÕ V ROBKY IZOLACE PROTI VODÃ SANACE BETONU SANACE STAR CH STAVEB

VANDEX - SPECI LNÕ V ROBKY IZOLACE PROTI VODÃ SANACE BETONU SANACE STAR CH STAVEB VANDEX - SPECI LNÕ V RBKY IZLACE PRTI VDÃ SANACE BETNU SANACE STAR CH STAVEB Jak p sobì Vandex? Cementem v zanè hydroizolaënì materi- ly Vandex se skl dajì ze speci lnìch cement, k emenn ch pìsk s optim

Více

obor: Farmaceutická chemie

obor: Farmaceutická chemie obor: Farmaceutická chemie 1. Farmaceutická chemie hypnotik a sedativ 2. Farmaceutická chemie antiepileptik 3. Farmaceutická chemie psycholeptik 4. Farmaceutická chemie psychoanaleptik 5. Farmaceutická

Více

KNIHOVNÕ Ř D MěstskÈ knihovny v Třeboni

KNIHOVNÕ Ř D MěstskÈ knihovny v Třeboni KNIHOVNÕ Ř D MěstskÈ knihovny v Třeboni V souladu se zakl dacì listinou InformačnÌho a kulturnìho střediska města Třeboně, schv lenou Městskou radou v Třeboni dne 22. 4. 1992 podle ß 14/2/b z. č. 367/90

Více

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 2/2008/FAR ze dne 12. května 2008, o regulaci cen zdravotnických prostředků. I. Pojmy

Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 2/2008/FAR ze dne 12. května 2008, o regulaci cen zdravotnických prostředků. I. Pojmy Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 2/2008/FAR ze dne 12. května 2008, o regulaci cen zdravotnických prostředků Ministerstvo zdravotnictví podle 2a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Vyřizuje: Milena Pecnová Telefon: 267 994 541 Fax: 272 936 383 E-mail: milena.pecnova@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

Lékové interakce. Občan v tísni 18. 6. 2014

Lékové interakce. Občan v tísni 18. 6. 2014 Lékové interakce Občan v tísni 18. 6. 2014 Lékové interakce Definice: situace, kdy při současném podání dvou nebo více léčiv dochází ke změně účinku některého z nich. Klasifikace: účinky : synergistické

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen smlouva )

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen smlouva ) Číslo smlouvy kupujícího: NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Číslo smlouvy prodávajícího: Příloha č. 2 uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen smlouva

Více

*MVCRX00V18YX* MVCRX00V18YX prvotní identifikátor

*MVCRX00V18YX* MVCRX00V18YX prvotní identifikátor *MVCRX00V18YX* MVCRX00V18YX prvotní identifikátor RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁVKY ALTERNATIVNÍCH SPOTŘEBNÍCH MATERIÁLŮ PRO STÁVAJÍCÍ TISKÁRNY A KOPÍROVACÍ STROJE PRO ROK 2012 Číslo smlouvy dodavatele

Více

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna 1 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna Pro naše pojištěnce - bezpříspěvkové dárce krve (BDK) a dárce kostní dřeně (DKD) jsme připravili: zvýhodněné cestovní pojištění bodové zvýhodnění v rámci programu Zdravý

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 14 Rozeslána dne 11. února 2009 Cena Kč 17, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 14 Rozeslána dne 11. února 2009 Cena Kč 17, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 14 Rozeslána dne 11. února 2009 Cena Kč 17, O B S A H : 44. Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky

Více

OBSAH. strana. Hroty 1, 2. Céčka a eska. strana 2, 3. strana. Šišky. Gule a polgule. strana 5, strana

OBSAH. strana. Hroty 1, 2. Céčka a eska. strana 2, 3. strana. Šišky. Gule a polgule. strana 5, strana OBSAH Hroty 1, 2 Céčka a eska 2, 3 Šišky 3 Gule a polgule 4 Hrozno 5, 6 Lístky 7... 10 Tyčky a stĺpiky 11... 13 Pásoviny a madlá 14, 15 Pätky a krytky 16 Závesy 17 Kľučky 18, 19 Štítky Sortiment pojazdných

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXXI V Praze dne 21. června 2013 částka 7 Cena 50 Kč 1. Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 6/T/2013, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele

Více

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Zadavatel: Město Oslavany, náměstí 13. prosince 2, 664 12 Oslavany, IČ: 00282286 ve smyslu 6, 12 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen zákona) tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 3 Vydáno: BŘEZEN 2006 Cena: 56 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 3 Vydáno: BŘEZEN 2006 Cena: 56 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LXII SEŠIT 3 Vydáno: BŘEZEN 2006 Cena: 56 Kč Část normativní OBSAH Pravidla pro poskytování příspěvků a dotací veřejným

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 6. května 2015 č. 329 ke Zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. března 2015 do 31. března 2015 Vláda I. souhlasí 1. se změnou termínu pro předložení

Více

1/ Dodávky léčivých přípravků do ČR v roce 2015

1/ Dodávky léčivých přípravků do ČR v roce 2015 1/ Dodávky léčivých přípravků do ČR v roce 215 Z celkového počtu 55 2 registrovaných variant* léčivých přípravků (a 77 homeopatik) bylo v roce 215 do sítě zdravotnických zařízení dodáváno: 9 117 variant

Více

B E Z P E N O S T N Í L I S T podle vyhlá ky.27/1999 Sb.

B E Z P E N O S T N Í L I S T podle vyhlá ky.27/1999 Sb. 1 /7 Bod. 1 Identifikace výrobku nebo p í pravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky / obchodní název p í pravku : AKVATRON 12 1.1.1.Dal í název látky / p í pravku p í padn kódy p í pravku

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 167 Rozeslána dne 23. prosince 2013 Cena Kč 191, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 167 Rozeslána dne 23. prosince 2013 Cena Kč 191, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 167 Rozeslána dne 23. prosince 2013 Cena Kč 191, O B S A H : 428. Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXXII V Praze dne 15. prosince 2014 částka 14 Cena 65 Kč 1. Cenové rozhodnutí Celního úřadu pro Středočeský kraj č. 01/2015, kterým se vydává seznam zboží s

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXV V Praze dne 24. srpna 2007 částka 10 Cena 50 Kč 1. Výměr MF č. 06/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007...

Více

4/ Vydané léčivé přípravky v ČR v roce 2015

4/ Vydané léčivé přípravky v ČR v roce 2015 4/ Vydané léčivé přípravky v ČR v roce 215 Počet hlásících provozovatelů lékáren v roce 215 V roce 215 bylo v ČR provozováno 2 559 lékáren a 241 odloučených oddělění výdeje léčiv (OOVL). Informace obsahují

Více

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň *HZSPX001VZFO* HZSPX001VZFO Číslo jednací: Datum: Vyřizuje: Tel.: E-ma il: Počet listů: Přílohy: HSPM-

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXVI V Praze dne 25. ledna 2008 částka 1 Cena 60 Kč 1. Výměr MF č. 02/2008, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2008...

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2006. Částka 6 Vydáno: SRPEN 2006 Cena: 9 Kč OBSAH

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2006. Částka 6 Vydáno: SRPEN 2006 Cena: 9 Kč OBSAH Ročník 2006 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 6 Vydáno: SRPEN 2006 Cena: 9 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Sí onkologické péče v České republice..............................................................

Více

Smlouva o provádění certifikace (zpracovatel registrační číslo: M2 - P

Smlouva o provádění certifikace (zpracovatel registrační číslo: M2 - P Smlouva o provádění certifikace (zpracovatel registrační číslo: M2 - P ) Níže uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku v platném znění následující

Více

9. Rozhodnutí o zrušení povinnosti daň zálohovat...

9. Rozhodnutí o zrušení povinnosti daň zálohovat... 25. 2. 2009 Ročník XLIII Cena 20 Kč ISSN-0322-9653 3 MINISTERSTVO FINANCÍ 8. Pokyn č. D 322 Prominutí správního poplatku z důvodu nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování zákona č. 634/2004 Sb., o správních

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXXI V Praze dne 23. dubna 2013 částka 5 Cena 80 Kč 1. Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 4/T/2013, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele

Více

Léčba akutní bolesti. Pavel Ševčík KARIM FN Brno a LF MU Brno

Léčba akutní bolesti. Pavel Ševčík KARIM FN Brno a LF MU Brno Léčba akutní bolesti Pavel Ševčík KARIM FN Brno a LF MU Brno Typy akutních bolestí Pooperační bolesti Bolesti při úrazech Bolesti jako příznak řady onemocnění Porodní bolesti Pooperační analgezie Zmírňuje

Více

1. Informace o předmětu zakázky Stručný textový popis zakázky, technická specifikace

1. Informace o předmětu zakázky Stručný textový popis zakázky, technická specifikace VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná v souladu s 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o veřejných

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 29 Rozeslána dne 14. března 2008 Cena Kč 16, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 29 Rozeslána dne 14. března 2008 Cena Kč 16, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 29 Rozeslána dne 14. března 2008 Cena Kč 16, O B S A H : 95. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za rajčata určená

Více

OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád

OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3. Evidence dokumentů 4. Vyřizování dokumentů 5. Podepisování dokumentů a užití razítek 6. Odesílání dokumentů 7. Ukládání dokumentů

Více

nízkonapì ové asynchronní motory 1MJ6 18,5-200 kw Katalog K 12-0002 CZ

nízkonapì ové asynchronní motory 1MJ6 18,5-200 kw Katalog K 12-0002 CZ Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory 1MJ6 18,5-200 kw Katalog K 12-0002 CZ Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory Motory s kotvou nakrátko Siemens s.r.o. Markova 953, Frenštát

Více

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV,

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV, SEZNAM DUMENTACE ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV, který obdrží příjemce dotace při podpisu Dohody dle bodu 11 Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem dotace odstavec 6 becné části Pravidel. I. PŘEHLED DUMENTACE ZE

Více

384/2007 Sb. VYHLÁŠKA

384/2007 Sb. VYHLÁŠKA 384/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2007 o seznamu referenčních skupin Změna: 114/2009 Sb. Změna: 386/2011 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 39c odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy

Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy I. Základní ustanovení 1. Poskytování a použití dotací se řídí obecně

Více

Stanislav Švamberg, Na Tarase 98, Obříství 277 42. IČO:035 096 56 DIČ: CZ8611281481

Stanislav Švamberg, Na Tarase 98, Obříství 277 42. IČO:035 096 56 DIČ: CZ8611281481 Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky vyhlášené firmou Stará Krása. Stanislav Švamberg, Na Tarase 98, Obříství 277 42. IČO:035 096 56 DIČ: CZ8611281481 Článek 1 Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 12 Vydáno: PROSINEC 2003 Cena: 40 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 12 Vydáno: PROSINEC 2003 Cena: 40 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LIX SEŠIT 12 Vydáno: PROSINEC 2003 Cena: 40 Kč» st normativnì OBSAH ñ ñ Ujedn nì mezi Ministerstvem ökolstvì, ml deûe a

Více

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění DE-VI s. r. o., Břeclav 1999 é dn Ë st z obsahu tohoto kompendia nesmì b t kopìrov na a rozmnoûov na bez pìsemnèho souhlasu vydavatele. 3 Všeobecné

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 144 Rozeslána dne 21. prosince 2009 Cena Kč 56, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 144 Rozeslána dne 21. prosince 2009 Cena Kč 56, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 144 Rozeslána dne 21. prosince 2009 Cena Kč 56, O B S A H : 449. Vyhláška o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená dle 536 a následujících, Obchodního zákoníku ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená dle 536 a následujících, Obchodního zákoníku ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 536 a následujících, Obchodního zákoníku ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy Smluvní strany Objednatel: Město Česká Lípa Sídlo nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa Zastoupený

Více

Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji

Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji Popis projektu Projekt Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji připravil

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 60 Rozeslána dne 20. května 2016 Cena Kč 30, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 60 Rozeslána dne 20. května 2016 Cena Kč 30, O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 60 Rozeslána dne 20. května 2016 Cena Kč 30, O B S A H : 155. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES L 201/18 Úřední věstník Evropské unie 1.8.2009 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES ze dne 13. července 2009 o hladině akustického tlaku kolových zemědělských a lesnických traktorů působícího

Více

KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP-70809/ČJ-2011-0300VZ

KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP-70809/ČJ-2011-0300VZ KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP-70809/ČJ-2011-0300VZ dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) níže uvedeného dne, měsíce a roku byla

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 2002 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKA 0 0 REPUBLIKA C 0 3 a 0 0stka 46 Rozesla 0 0na dne 29. br 0 3 ezna 2002 Cena Kc 0 3 39,80 OBSAH: 106. Vyhla 0 0 s 0 3 ka Ministerstva zdravotnictv

Více

Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017

Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017 Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017 1.1. Vymezení způsobilých nákladů obecná část (1) Účelová podpora může být poskytnuta pouze na činnosti definované

Více

Diabetes mellitus a jeho komplikace v České republice

Diabetes mellitus a jeho komplikace v České republice Diabetes mellitus a jeho komplikace v České republice 21 Milan Kvapil Diabetické asociace ČR 1 I. Počet pacientů s diabetem 2 Zdroj: ÚZIS 3 ÚZIS prevalence diabetu podle terapie 24 27 28 29 Celkem 712

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXX V Praze dne 26. dubna 2012 částka 5 Cena 45 Kč 1. Výměr MF č. 02/2012, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2012...

Více