Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ"

Transkript

1 Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ RoËnÌk XXXI V Praze dne 12. prosince 2003 Ë stka 14 Cena 39 KË V mïr MF Ë. 5/16/2003 o postupu p i zpracov nì n vrh maxim lnìch cen lèëiv ch p Ìpravk, zdravotnick ch prost edk, v kon optick ch, aplikace oënìch protèz a sazeb taxy laborum platn ch od 1. Ëervence 2004

2 2 CENOV VÃSTNÕK 14/2003 Ministerstvo financì V Praze dne 12. prosince 2003»eskÈ republiky»j: 164/ /2003 V mïr MF Ë. 5/16/2003 o postupu p i zpracov nì n vrh maxim lnìch cen lèëiv ch p Ìpravk, zdravotnick ch prost edk, v kon optick ch, aplikace oënìch protèz a sazeb taxy laborum platn ch od 1. Ëervence 2004 Ministerstvo financì podle ß 12 odst. 1 z kona Ë. 526/1990 Sb., o cen ch, s t a n o v Ì: 1. Subjekty vyr bïjìcì, dov ûejìcì nebo prod vajìcì (d le jen ÑnavrhovatelÈì) d le uvedenè v robky a v kony p edloûì Ministerstvu financì nejpozdïji do 31. ledna 2004 n vrhy nov ch maxim lnìch cen platn ch od 1. Ëervence 2004 p i prodeji od tuzemskèho v robce nebo zahraniënìho dodavatele pro a) lèëivè p Ìpravky (lèëiva) SKP 23.30, (z kapitol celnìho sazebnìku 1) 12, 28, 29, 30, 33) - V robky farmaceutickè a imunobiologickè hum nnì (hum nnì lèëivè p Ìpravky) hromadnï vyr bïnè nebo dov ûenè a podlèhajìcì registraci podle zvl ötnìho pr vnìho p edpisu 2) vëetnï v robk neregistrovan ch v»eskè republice obsahujìcì lèëivou ( Ëinnou) l tku nebo jejì kombinace ve vybran ch anatomicko-terapeuticko-chemick ch skupin ch (d le jen ÑATC skupinyì) a ve vybran ch form ch pod nì uveden ch v p Ìloze Ë. 1 tohoto v mïru, kromï homeopatik za azen ch do ATC skupiny V12 a veterin rnìch v robk. Pro Ëely regulace cen se v robek, kter jiû mïl stanovenou maxim lnì cenu, povaûuje za hromadnï vyr bïn nebo dov ûen ; b) zdravotnickè prost edky podlèhajìcì prohl öenì o shodï podle zvl ötnìho pr vnìho p edpisu 3) ba) SKP , , , (z kapitol celnìho sazebnìku 1) 28, 29, 30, 32, 33, 34, 38, 39, 90) - V robky dent lnì (modelovacì pasty, zubnì otiskovacì hmoty, dent lnì vosky, zubnì cementy a jinè zubnì v plnï vëetnï amalgam drah ch a obecn ch kov pouûìvan ch ve stomatologii, umïlè zuby, p Ìpravky na b zi s dry pouûìvanè ve stomatologii, akrylovè polymery a prysky ice pouûìvanè ve stomatologii); bb) SKP (z kapitoly celnìho sazebnìku 1) 90) - P Ìstroje opticko-mechanickè ostatnì, lupy (pouûìvanè jako ËtecÌ pom cka) - pouze na lèka sk p edpis (poukaz); bc) SKP , , , , , , , (z kapitol celnìho sazebnìku1) 30, 33, 34, 39, 40, 42, 48, 61, 62, 63, 64, 66, 73, 87, 90, 94, 95) - ZdravotnickÈ prost edky 3) ke kompenzov nì urëitè vady nebo nedostateënosti, kromï v robk, kterè se implantujì do tïla pacienta v r mci zdravotnìho v konu, individu lnìch zak zek, dìl ortopedick ch a protetick ch a n hrad protetick ch a ortodontick ch ve stomatologii; bd) SKP , (z kapitol celnìho sazebnìku 1) 90) -»oëky br lovè dioptrickè ze skla i plast, z toho jen ËirÈ, propustnost viditelnèho svïtla se ÌdÌ hodnotami uveden mi v tabulce Ë. 1 dek kategorie 0 technickè normy»sn EN ISO OËnÌ optika - DokonËenÈ br lovè ËoËky s neopracovan m okrajem -» st 3: Specifikace propustnosti a zkuöebnì metody vëetnï ËoËek s ochrann m UV filtrem nebo obdobnou pravou neomezujìcì Ëirost ËoËek a ËoËky kontaktnì; be) SKP (z kapitol celnìho sazebnìku 1) 90) - Obruby br lovè - pouze typy uvedenè v Seznamu v robk a v kon ve zdravotnictvì a v kon oënì optiky s maxim lnìmi cenami 1) 2) 3) Nařízení vlády z prosince 2003, kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník). Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády č. 181/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění nařízení vlády č. 336/2001 Sb. Nařízení vlády č. 191/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky, ve znění nařízení vlády č. 337/2001 Sb. Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3 CENOV VÃSTNÕK 14/ vydanèm v mïrem MF Ë. 2/16/2003 (Cenov vïstnìk ada zdravotnictvì 2/2003) - pouze na lèka sk p edpis (poukaz), kromï individu- lnìch zak zek. c) SKP V kony optickè, SKP Aplikace oënìch protèz pouze na lèka sk p edpis (poukaz) a SKP Sazby taxy laborum. 2. NavrhovatelÈ p edloûì n vrh maxim lnì ceny lèëiv ch p Ìpravk, zdravotnick ch prost edk, v kon optick ch, aplikace oënìch protèz a sazeb taxy laborum (d le jen ÑlÈËiv a ZPì) z tuzemska a z dovozu uveden ch v bodï 1 i v p ÌpadÏ, kdy nenavrhujì zmïnu sou- ËasnÏ platnè maxim lnì ceny. 3. N vrh maxim lnì ceny tuzemsk ch lèëiv a ZP se vytvo Ì na z kladï ekonomicky opr vnïn ch n klad a p imï enèho zisku dosaûen ch v pr bïhu roku 2003, upraven ch o vïcnï zd vodnïn v voj ekonomicky opr vnïn ch n klad a p imï enèho zisku v roce 2004 v souladu s ustanovenìm ß 2 odst. 2 pìsm. a) a b) vyhl öky Ë. 580/1990 Sb., kterou se prov dì z kon Ë. 526/1990 Sb., o cen ch, ve znïnì pozdïjöìch p edpis, a s vodnìm ustanovenìm Ë sti II. v mïru MF Ë. 01/2004. N vrh na zmïnu maxim lnì ceny totoûnèho opakovanï dod vanèho tuzemskèho lèëiva a ZP oproti platnè maxim lnì cenï navrhovatel zd vodnì a doloûì cenovou kalkulacì novï navrûenè maxim lnì ceny a cenovou kalkulacì, kter platila v p edch zejìcìm obdobì. 4. ZmÏnu rovnï navrûen ch maxim lnìch cen tuzemsk ch lèëiv a ZP uveden ch v bodï 1 prokazuje navrhovatel v souhrnu za objem dod vek na tuzemsk trh v tabulce zpracovanè podle vzoru uvedenèho v p Ìloze Ë. 2, kter je nedìlnou souë stì n vrhu maxim lnìch cen. 5. Maxim lnì cena lèëiv a ZP z dovozu se vytvo Ì na z kladï ceny, jejìû v öe nesmì p es hnout cenu uvedenou v nabìdkovèm cenìku dodavatele na rok Tato cena se p epoëte podle postupu stanovenèho v bodï 6 a pop ÌpadÏ se d le upravì podle bodu 7. N vrh na zmïnu maxim lnì ceny totoûnèho opakovanï dod vanèho dov ûenèho lèëiva a ZP oproti platnè maxim lnì cenï navrhovatel zd vodnì. 6. Ceny v zahraniënì mïnï u dov ûen ch surovin a materi l, pouûit ch p i v robï tuzemsk ch lèëiv a ZP, se p i zpracov nì n vrh maxim lnìch cen p epoëtou kursem devizovèho trhu vypoëten m jako aritmetick pr mïr z dennìch kurs devizovèho trhu vyhl öen ch»eskou n rodnì bankou za obdobì od 8. prosince 2003 do 8. ledna 2004, pop ÌpadÏ upraven m koeficientem vyjad ujìcìm odchylku prodejnìho kursu devizovèho trhu hlavnìch komerënìch bank oproti kursu devizovèho trhu»eskè n rodnì banky, kter ËinÌ pro tyto Ëely maxim lnï 1, N vrhy maxim lnìch cen lèëiv a ZP z tuzemska a z dovozu zahrnujì n klady na dopravu do skladu tuzemskèho odbïratele, pop ÌpadÏ celnìho skladu. V p Ìpadech, kdy cena zahraniënìho v robce uveden v nabìdkovèm cenìku nezahrnuje dopravnè do skladu tuzemskèho odbïratele nebo celnìho skladu, uvede navrhovatel jeho propoëet. 8. P i zpracov nì n vrh maxim lnìch cen lèëiv a ZP z tuzemska i dovozu p edloûen ch od 1. nora 2004 do 30. Ëervna 2004 navrhovatel postupuje podle ustanovenì bod 1 aû 7. Maxim lnì ceny stanovenè podle tïchto n vrh budou za azeny do dodatk k Seznamu v robk a v kon ve zdravotnictvì a optick ch v kon s maxim lnìmi cenami. 9. P i zpracov nì n vrh maxim lnìch cen nov ch lèëiv a ZP z tuzemska a dovozu p edkl dan ch po 1. Ëervenci 2004 uplatnì navrhovatel postup podle bodu 6, kdy namìsto aritmetickèho pr mïru kursu devizovèho trhu, pouûije kurs devizovèho trhu vyhl öen»eskou n rodnì bankou platn k datu vyhotovenì pr vodnìho dopisu, kter m p edkl d n vrh na stanovenì maxim lnì ceny novèho v robku Ministerstvu financì, pop ÌpadÏ upraven o odchylku podle bodu 6. Maxim lnì ceny stanovenè podle tïchto n vrh budou za azeny do dodatk k Seznamu v robk a v kon ve zdravotnictvì a optick ch v kon s maxim lnìmi cenami. 10.Ministerstvo financì posoudì p edloûenè n vrhy maxim lnìch cen A. opakovanï dod van ch lèëiv a ZP z dovozu, kde umoûnì promìtnout do cen pouze: 1. vliv v voje inflace zemï v robce, nejv öe vöak pr mïrnè inflace v zemìch EvropskÈ unie za obdobì roku 2003,

4 4 CENOV VÃSTNÕK 14/ vliv zmïny celnìch sazeb platn ch od , 3. vliv v voje kurs devizovèho trhu p ÌsluönÈ mïny za obdobì od dubna 2003 aû po nejbliûöì mïsìc p ed ukonëenìm fin lnìch propoët proveden ch Ministerstvem financì u celèho souboru nov ch maxim lnìch cen a) za azen ch od do Seznamu maxim lnìch cen, kterè pat Ì i od do maxim lnìch cen oproti pr mïrnèmu kursu devizovèho trhu p ÌsluönÈ mïny za obdobì od 1. b ezna 2003 do 31. b ezna 2003, b) za azen ch od do dodatk k Seznamu v robk a v kon ve zdravotnictvì a optick ch v kon s maxim lnìmi cenami oproti pr mïrnèmu kursu devizovèho trhu p ÌsluönÈ mïny mïsìce, kdy vstoupil v platnost p Ìsluön dodatek. Pokud byl nabìdkov cenìk lèëiv a ZP z dovozu p edloûen pro stanovenì maxim lnìch cen platn ch od a u novï za azen ch lèëiv a ZP do dodatk v roce 2003 v ËeskÈ mïnï, povaûuje se za p Ìsluönou mïnu p i postupu podle pìsmene a) a b) Ñeuroì. U n vrh maxim lnìch cen opakovanï dod van ch lèëiv a ZP z dovozu p edloûen ch v roce 2004 v jinè mïnï neû pro stanovenì maxim lnìch cen platn ch od a u novï za azen ch lèëiv a ZP do dodatk, bude vliv v voje kursu devizovèho trhu posuzov n podle v voje mïny uplatnïnè v n vrhu v roce B. opakovanï dod van ch lèëiv a ZP z tuzemska, kde umoûnì promìtnout do cen pouze: a) v voj kurs devizovèho trhu p ÌsluönÈ mïny u dov ûen ch surovin a materi l obdobnï jako v Ë sti A. bod 3 pìsm. a) a b) tohoto odstavce, b) vliv v voje indexu roënìch klouzav ch pr mïr spot ebitelsk ch cen vyk zanèho»esk m statistick m adem. C. nov ch lèëiv a ZP z tuzemska a dovozu z hlediska rovnï ednï stanoven ch maxim lnìch cen Ministerstvem financì srovnateln ch lèëiv v p ÌsluönÈ ATC skupinï, u ZP v podskupinï ËÌselnÌku VöeobecnÈ zdravotnì pojiöùovny (d le jen ÑVZPì) vyr bïn ch stejn m v robcem, pop ÌpadÏ dalöìmi v robci. 11.U lèëiv ch p Ìpravk z tuzemska a z dovozu navrhovatelè p evezmou od St tnìho stavu pro kontrolu lèëiv, Praha (d le jen ÑS KLì) kopii datovèho souboru S KL (ËÌselnÌk S KL) lèëiv ch p Ìpravk, kter vyd v formou v mïny disket 3,5" 4), pop ÌpadÏ je moûnè nejaktu lnïjöì soubor zìskat z webov ch str - nek S KL na adrese Ze souboru S KL p evezmou tyto promïnnè: ATC_CZ (ATC skupina), KOD, NAZ, CESTA, FORMA, BALENI, SILA, OBAL, VYR, ZEM_VYR, RC (ËÌslo rozhodnutì o registraci). Z dodan ch daj navrhovatel vytvo Ì datab zov soubor podle p Ìlohy Ë. 3, ovï Ì spr vnost p evzat ch daj tak, ûe porovn platnè rozhodnutì o registraci nebo v jimku z rozhodnutì o registraci, resp. souhlas s uskuteënïnìm specifickèho lèëebnèho programu s dodan m datab zov m souborem a v p ÌpadÏ rozdìln ch daj projedn odchylky se S KL. 12.VZP 5) p idïlì navrhovatel m k nov m zdravotnick m prost edk m vëetnï ËoËek br lov ch dioptrick ch a dalöìch v robk oënì optiky - kûd a up esnì n zev a doplnïk n zvu v souladu s platn m prohl öenìm o shodï, kterè bylo vyd no v robcem nebo dovozcem nebo jinou osobou v»eskè republice, pop. certifik tem posouzenì shody vydanèm autorizovanou, akreditovanou nebo notifikovanou osobou (d le jen Ñdokumentì), kde musì b t n zev v robku sloûen z podstatnèho jmèna urëujìcìho druh a dalöì specifikace podle v znamu, - p Ìsluön ËÌselnÌk VZP (CIS), - kategorii ortopedicko-protetick ch pom cek u podskupiny ËÌselnÌku VZP 04 (KAT), - mïrnou jednotku (MJD), - zkratku v robce (VYR), - zkratku zemï v robce (ZEM_VYR) do p ipravenè struktury datab zovèho souboru *.DBF, v rozsahu bodu 2 poloûky Ë. 1 Ë sti I oddìlu A v mïru MF Ë. 01/2004. V p ÌpadÏ rozdìln ch daj projedn navrhovatel odchylky s vydavatelem dokumentu nebo s VZP. Z dodan ch dìlëìch daj vytvo Ì navrhovatel datab zov soubor podle p Ìlohy Ë. 3 tohoto v mïru. 13.U jednotliv ch lèëiv a ZP z tuzemska a dovozu doplnì navrhovatel - ËÌslo poloûky CelnÌho sazebnìku (CEL_SAZ), daj lze zìskat ve smyslu vysvïtlivky v vodu p Ìlohy Ë. 4 na internetov ch str nk ch EU na adrese n/tarhome.htm, - p Ìsluön ËÌselnÌk (CIS), - p vodnì kûd S KL u lèëiv - uvede se pouze v p ÌpadÏ, ûe byl nahrazen nov m kûdem S KL (PUV_KOD), 4) 5) Počínaje 7. lednem 2004 v podatelně SÚKL v pondělí - čtvrtek v době od 8.00 hod. do hod., v pátek v době od 8.00 do hod. a na internetové adrese Oddělení zdravotnických prostředků tel (pro optiku, sluchadla a podskupinu 14 a 17), tel (pro výrobky dentální), tel (pro podskupiny 04, 12, 13, 16), tel (pro podskupiny 02, 03).

5 CENOV VÃSTNÕK 14/ formu pod nì - zp sob pod nì lèëiva - nap. parent., p.o., lok. (FORMA_PODA), - u ZP ËÌslo dokumentu nebo datum provedenì posouzenì shody dokumentu u ZP t Ìdy I. bez mï Ìci funkce a t Ìdy I. nesterilnì; u lèëiv datum udïlenì v jimky vydanè Ministerstvem zdravotnictvì, pop ÌpadÏ datum vyhotovenì û dosti o prodlouûenì rozhodnutì o registraci nebo v jimky z rozhodnutì o registraci, resp. souhlasu s uskuteënïnìm specifickèho lèëebnèho programu adresovanèho Ministerstvu zdravotnictvì (REGISTR), - datum platnosti rozhodnutì o registraci nebo v jimky, resp. souhlasu s uskuteënïnìm specifickèho lèëebnèho programu, u ZP datum platnosti dokumentu (DATUM), - cenu v zahraniënì mïnï (ZAHRCENA), ze kterè je vypoëtena navrhovan cena bez cla, - cenu bez cla (CBC) od tuzemskèho v robce nebo zahraniënìho dodavatele vëetnï dopravy na sklad odbïratele bez cla, danï z p idanè hodnoty a p ir ûky za v kony obchodu za mïrnou jednotku (MJD), - sazbu cla (CLO) u dov ûenèho ZP odpovìdajìcì smluvnì celnì sazbï v procentech u p ÌsluönÈ poloûky CelnÌho sazebnìku - pouze u ZP (vybranè poloûky informativnï uvedeny v p Ìloze Ë. 4), - snìûenou sazbu cla (preference cla) u dov ûenèho ZP jen v p ÌpadÏ, ûe u p ÌsluönÈ poloûky CelnÌho sazebnìku je preference cla (PREF_CLO) uvedena - pouze u ZP (vybranè poloûky informativnï uvedeny v p Ìloze Ë. 4), - absolutnì v öi cla v KË u dov ûenèho ZP v p ÌpadÏ, ûe je clo uplatúov no (CLO_V_KC) - pouze u ZP, - navrûenou maxim lnì cenu; u dov ûenèho v robku vëetnï p ÌpadnÈho smluvnìho nebo preferenënìho cla (MAX_CENA), - poëet balenì (kus ) (BAL), kter budou dod na do»eskè republiky v obdobì dvan cti mïsìc od Ëinnosti novè maxim lnì ceny, - mïnu (MENA), ze kterè vych zì n vrh maxim lnì ceny, - n klady (NAKLADY), kterè byly zahrnuty do n vrhu maxim lnì ceny, pouze u tuzemsk ch v robk, - suroviny a materi ly z dovozu (SUROVINY), kterè byly zahrnuty do n vrhu maxim lnì ceny, pouze u tuzemsk ch v robk, - mïnu (PLATBA), za kterou byly suroviny a materi ly z dovozu po Ìzeny, pouze u tuzemsk ch v robk, - identifikaënì ËÌslo v robce (ICO), pouze u tuzemsk ch v robk. 14. N vrh maxim lnìch cen zpracovan zp sobem a v rozsahu podle tèto Ë sti v mïru p edkl d Ministerstvu financì a) u tuzemsk ch lèëiv a ZP tuzemsk v robce, kter obdrûel rozhodnutì o registraci lèëivèho p Ìpravku nebo v jimku z rozhodnutì o registraci, resp. souhlas s uskuteënïnìm specifickèho lèëebnèho programu, u ZP dokument, nebo navrhovatel, kter byl p Ìsluön m tuzemsk m v robcem pìsemnï povï en pro jedn nì o maxim lnìch cen ch s Ministerstvem financì; b) u dov ûen ch lèëiv a ZP navrhovatel, kter byl p Ìsluön m zahraniënìm dodavatelem pìsemnï povï en pro jedn nì o maxim lnìch cen ch s Ministerstvem financì. Navrhovatel p iloûì u lèëiv ch p Ìpravk kopii platnèho rozhodnutì o registraci vëetnï identifikaënìho listu v p ÌpadÏ, ûe jiû byl vyd n S KL a kopii ostatnìch identifikaënìch list, ze kter ch je z ejmè, ûe doölo ke zmïnï p vodnìho kûdu S KL nebo v jimky z rozhodnutì o registraci, resp. souhlasu s uskuteënïnìm specifickèho lèëebnèho programu, u lèëiv ch p Ìpravk neregistrovan ch v»eskè republice obsahujìcìch lèëivou ( Ëinnou) l tku ve vybran ch anatomicko-terapeuticko-chemick ch skupin ch a ve vybran ch form ch pod nì uveden ch v p Ìloze Ë. 1 tohoto v mïru kopii platnèho rozhodnutì o registraci vydanèho v zemi p vodu nebo dalöì zemi, kromï zemì uveden ch v p Ìloze Ë. 3 a 4 na ÌzenÌ vl dy z prosince 2003 o vyd nì celnìho sazebnìku a o stanovenì sazeb dovoznìho cla pro zboûì poch zejìcì z rozvojov ch a nejmènï rozvinut ch zemì a podmìnek pro jejich uplatnïnì (celnì sazebnìk) vëetnï jeho ËeskÈho p ekladu, u zdravotnick ch prost edk kopii dokumentu. D le p edkl d u v robk z dovozu kopii nabìdkovèho cenìku v robce v mïnï devizovèho trhu vyhl öenè»eskou n rodnì bankou, kter m platnost v obdobì Ëinnosti nov ch maxim lnìch cen. 15.Pokud skonëì platnost rozhodnutì o registraci lèëivèho p Ìpravku nebo v jimky z rozhodnutì o registraci, resp. souhlasu s uskuteënïnìm specifickèho lèëebnèho programu nebo dokumentu v obdobì p ed datem p edloûenì n vrhu maxim lnìch cen Ministerstvu financì nebo mezi datem p edloûenì n vrhu maxim lnìch cen a datem Ëinnosti v mïru, jìmû se stanovujì novè maxim lnì ceny, p edloûì navrhovatelè k n vrhu maxim lnìch cen kopii û dosti o prodlouûenì potvrzenou S KL, Ministerstvem zdravotnictvì nebo institucì, kter vydala dokument.

6 6 CENOV VÃSTNÕK 14/ NavrhovatelÈ zaölou na adresu Ministerstva financì, odbor cenovè politiky, Letensk 15, Praha 1 nebo p edajì podatelnï Ministerstva financì n vrhy maxim lnìch cen, zpracovanè v datab zov ch souborech (*2004.DBF) 6) ve struktu e vïty uvedenè v p Ìloze Ë. 3 na disketï 3,5" (1.44 MB), vëetnï jednoho vyhotovenì vytiötïnèho souboru. Obdobn m zp sobem zpracujì tuzemötì v robci lèëiv a ZP daje uvedenè v p Ìloze Ë. 2, kter nazvou ÑPREHLED.DBFì a p iloûì jedno vyhotovenì vytiötïnèho souboru. Do zpracov nì budou zahrnuty n vrhy s datem odesl nì z poötovnìho adu 31. ledna 2004, pop ÌpadÏ p ed nì v podatelnï Ministerstva financì nejpozdïji 30. ledna Ve stejnè formï se p edkl dajì pr bïûnï i n vrhy cen nov ch v robk pro za azenì do dodatk k tomuto Seznamu. V pr vodnìm dopise bude uvedena informace o poëtu z znam (vït), kterè obsahuje p edkl dan datab zov soubor. LÈËiva oznaëen CIS=1 se p edkl dajì v samostatnèm datovèm souboru s dèlkou promïnnè NAZ (n zev) 31 znak. Skupiny CIS=3 a CIS=5 pro ZP se p edkl dajì takè v samostatnèm souboru s dèlkou promïnnè NAZ (n zev) 50 znak a promïnnè DOP (doplnïk n zvu) 80 znak. D le u tèto skupiny bude doplnïn daj MJD (mïrn jednotka) a KAT (kategorie ortopedicko-protetick ch pom cek), ostatnì promïnnè ve vïtï z st vajì shodnè u obou typ soubor. Soubory se pìöì v ËeötinÏ v kûdovè str nce LATIN2 velk mi pìsmeny. 17. Ministerstvo financì stanovì v mïrem maxim lnì ceny lèëiv a ZP p i prodeji od tuzemskèho v robce nebo zahraniënìho dodavatele s dopravou na sklad tuzemskèho distributora nebo do celnìho skladu vëetnï p ÌpadnÈho cla, bez danï z p idanè hodnoty a bez p ir ûky za v kony obchodu. 18. Nep edloûenì n vrh maxim lnìch cen vypracovan ch podle tohoto v mïru nebo uvedenì nespr vn ch daj je poruöenìm cenov ch p edpis podle ß 15 odst. 1 pìsm. f) z kona Ë. 526/1990 Sb., o cen ch. 19.Podklady slouûìcì ke zpracov nì n vrhu maxim lnìch cen lèëiv a ZP je navrhovatel povinen uchov vat v termìnu stanovenèm v ß 11 odst. 2 z kona Ë. 526/1990 Sb., o cen ch. 20. ZruöujÌ se v mïry MF: Ë. 17/1992 (Cenov vïstnìk Ë stka 37/1992), Ë. 11/16/1993 (Cenov vïstnìk Ë stka 10/1993), Ë. 28/16/1993 (Cenov vïstnìk, ada zdravotnictvì 5/1993), Ë. 13/16/1994 (Cenov vïstnìk, ada zdravotnictvì 18/1994), Ë. 9/16/1995 (Cenov vïstnìk, ada zdravotnictvì 9/1995), Ë. 8/16/1996 (Cenov vïstnìk, ada zdravotnictvì 8/1996), Ë. 8/16/1997 (Cenov vïstnìk, ada zdravotnictvì 8/1997), Ë. 6/16/1998 (Cenov vïstnìk, ada zdravotnictvì 6/1998), Ë. 5/16/2000 (Cenov vïstnìk, ada zdravotnictvì 5/2000), Ë. 5/16/2001 (Cenov vïstnìk, ada zdravotnictvì 5/2001). 21. V mïr nab v Ëinnosti dnem 22. prosince 2003 MÌstop edseda vl dy a ministr financì: Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r. Vy izuje: Eva Maöt lkov P Ìlohy: P Ìloha 1 - Seznam lèëiv ch l tek nebo jejich kombinacì obsaûen ch v lèëiv ch p ÌpravcÌch, kterè v uveden ch ATC skupin ch a form ch pod nì podlèhajì regulaci maxim lnìmi cenami P Ìloha 2 - P ehled o n kladech a v nosech u lèëiv a ZP dod van ch tuzemsk mi v robci (struktura vïty datab zovèho souboru vëetnï vzoru) P Ìloha 3 - Struktura vïty datab zovèho souboru P Ìloha 4 - VybranÈ poloûky celnìho sazebnìku 6) Formát databázového souboru *.DBF je nutné dodržet. Přípustné jsou i novější verze tohoto formátu (Visual FoxPro apod.). Neakceptovatelné je naopak nahrazení tohoto formátu jakýmkoli jiným typicky např. Microsoft Excel a Access, Quattro, Paradox apod., při jejichž používání je zapotřebí předávaný soubor přetransformovat do *.DBF formátu. Za věcnou správnost takto přetransformovaného souboru zodpovídá v plném rozsahu navrhovatel, který ověří především převod desetinných míst všech numerických proměnných jako jsou ZAHRCENA nebo MAX_CENA,úplnost převedených položek z titulu skrytých řádků nebo sloupců, zkrácení vyplněných údajů z důvodu nedostatečné šířky sloupce apod. Nedodržení těchto podmínek bude mít za následek vyřazení příslušného návrhu maximálních cen ze Seznamu výrobků a výkonů ve zdravotnictví a výkonů oční optiky s maximálními cenami a jeho vrácení navrhovateli.

7 CENOV VÃSTNÕK 14/ P Ìloha Ë. 1 k v mïru MF Ë. 5/16/2003 SEZNAM L»IV CH L TEK NEBO JEJICH KOMBINACÕ OBSAéEN CH V L»IV CH PÿÕPRAVCÕCH, KTER V UVEDEN CH ATC SKUPIN CH A FORM CH POD NÕ PODL HAJÕ REGULACI MAXIM LNIMI CENAMI PlatÌ od Skupina je definov na ATC oznaëenìm, n zvem a lèkovou formou. Pro regulaci maxim lnì cenou je nezbytnè, aby lèëiv p Ìpravek splúoval vöechna t i kritèria: ATC skupinu, n zev skupiny i formu pod nì. Pokud vöechna t i kriteria nejsou splnïna, lèëiv p Ìpravek nenì do tèto cenovè regulace za azen. ATC klasifikace pro pot eby za azov nì lèëiv ch p Ìpravk do seznamu lèëiv ch p Ìpravk regulovan ch maxim lnì cenou je stanovena St tnìm stavem pro kontrolu lèëiv. Pokud je uvedena ATC skupina s niûöìm poëtem neû 7 mìst, pak v p ÌpadÏ, ûe za etïzcem oznaëujìcìm ATC skupinu je uvedena hvïzdiëka Ñ*ì, platì toto oznaëenì i pro vìcemìstnè ATC skupiny. P Ìklad: A04AD - do skupiny nepat Ì A04AD01, A04AD02 atd. Naopak do skupiny oznaëenè A10A* pat Ì A10AA01, A10AB04 atd. Kombinace hlavnìch Ëinn ch l tek do skupiny nepat Ì, pokud nejsou zmìnïny v n zvu skupiny. ATC N zev skupiny lèëiv Forma A01AA01 fluorid sodn p.o. A01AB* antiinfektiva pro lok lnì lèëbu v dutinï stnì p.o., lok. A01AC* kortikoidy pro lok lnì lèëbu v dutinï stnì lok. A02AD kombinace slouëenin hlinìku, v pnìku a ho ËÌku p.o. A02AD01 kombinace slouëenin hlinìku, v pnìku a ho ËÌku, kombinace p.o. norm lnìch solì A02AD02 magaldrat p.o. A02AD04 hydrotalcit, pevnè i tekutè lèkovè formy p.o. A02BA* antiulcerûza ze skupiny H2-antagonist, pro peror lnì formy p.o., parent. ranitidinu pouze nad 100 mg ËinnÈ l tky v jednè tabletï A02BB* antiulcerûza ze skupiny prostaglandin p.o. A02BC* inhibitory protonovè pumpy p.o., parent. A02BX* jin lèëiva peptickèho v edu p.o., parent. A03AA* syntetick anticholinergika, estery s terc. aminoskupinou p.o. A03AB* syntetick anticholinergika, kvarternì amoniovè b ze p.o. A03AD* muskulotropnì spasmolytika p.o., parent. A03AE02 tegaserod p.o. A03AX13 slikony (pevnè i tekutè formy) p.o. A03AX58 alverin, kombinace p.o. A03B* alkaloidy rulìku a jejich deriv ty p.o., parent., p. rect. A03DA* syntetick anticholinergika v kombinaci s analgetiky p.o., parent., p. rect. A03EA* antispasmodika, psycholeptika, analgetika v komb. p. rect. A03FA* prokinetika p.o., parent., inhal., p. rect., A04AA* antagonistè 5HT3 receptor (Ñsetronyì) p.o., parent., p. rect. A04AD theokl t embraminu p.o.

8 8 CENOV VÃSTNÕK 14/2003 ATC N zev skupiny lèëiv Forma A04AD theokl t moxastinu p.o., p. rect. A05AA* hepatika obsahujìcì ûluëovè kyseliny p.o. A05AX fenipentol p.o. A05AX02 hymekromon p.o. A05BA silymarin v kombinaci p.o. A05BA fosfolipidy p.o., parent. A05BA03 silymarin p.o., parent. A06AB52 makrogol, kombinace p.o. A06AD10 kombinace miner lnìch solì k p ÌpravÏ Golytelyho roztoku p.o. A06AD11 laktulûza p.o. A06AD12 laktitol p.o. A06AD15 makrogol p.o. A06AG10 sorbitol v kombinaci s kont. laxativem p. rect. A07AA01 neomycin p.o. A07AA02 nystatin p.o. A07AA03 natamycin p.o. A07AA11 rifaximin p.o. A07BC05 diosmectin p.o. A07EA* st evnì protiz nïtliv lèëiva: kortikoidy pro mìstnì p sobenì p.o., p. rect. A07EB* st evnì antialergick lèëiva kromï kortikoid p.o. A07EC* aminosalicylov kyselina a podobnè l tky p.o., p. rect. A07FA* protipr jmovè mikroorganismy p.o. A08AA10 sibutramin p.o. A08AB01 orlistat p.o. A09AA enzymovè p Ìpravky, s pankreatinem, dle lip zy p.o. A09AA multienzymy, Wobenzym p.o. A09AA02 multienzymy p.o. A09AC01 pepsin a kyselinotvornè l tky p.o. A10A* insuliny a analoga parent. A10B* peror lnì antidiabetika p.o. A11CA* vitamin A, samotn p.o., parent. A11CC* vitamin D a analoga p.o., parent. A11DA* thiamin parent. A11DB* kombinace vitamìn, vitamìn B1, B6, B12 parent. A11GA* askorbov kyselina (vitamin C), samotn parent. A11HA* vitamin B2, B6 a E parent. A11JA* kombinace vitamìn parent. A12AA* v pnìk p.o., parent. A12AX v pnìk v kombinaci s fluorem nebo s cholekalciferolem p.o. A12BA* draslìk vëetnï kombinace s ho ËÌkem p.o., parent. A12CC* ho ËÌk p.o., parent. A12CD01 fluorid sodn p.o. A12CX jinè miner lnì produkty (s obsahem v pnìku) p.o. A14A* anabolika pro systèmovè pouûitì - deriv ty androstanu parent. A16AA01 levokarnitin parent. A16AA02 ademetionin p.o., parent. A16AB02 imiglucer za parent. A16AB03 alfa agalsid za parent. A16AB04 beta agalsid za parent. A16AX01 tioktov kyselina parent. B01AA* antikoagulancia ze skupiny antagonist vitaminu K p.o. B01AB* antithrombotika ze skupiny heparinu a jeho deriv t p.o., parent. B01AC* antiagregancia kromï heparinu, vëetnï kombinacì Ëinn ch l tek p.o., parent. B01AD* trombolytika - enzymy parent. B01AX* jin antithrombotika parent. B02AA* antifibrinolytika - aminokyseliny p.o., parent. B02AB* inhibitory prote z parent. B02B* vitamin K a jin hemostatika p.o., parent., lok. B03AA* peror lnì p Ìpravky s dvojmocn m ûelezem p.o.

9 CENOV VÃSTNÕK 14/ ATC N zev skupiny lèëiv Forma B03AB* peror lnì p Ìpravky s trojmocn m ûelezem p.o. B03AC* ûelezo trojmocnè, parenter lnì p Ìpravky parent. B03AD* ûelezo v kombinaci s kyselinou listovou p.o. B03AE* ûelezo v kombinaci s kyanokobalaminem a kyselinou listovou p.o. B03AE02 ûelezo, vitamìny a listov kyselina p.o. B03BA* vitamin B12 a jeho deriv ty parent. B03BB* kyselina listov a jejì deriv ty p.o. B03XA* jin antianemika parent. B05AA* krevnì n hrady a frakce plazmatick ch protein parent. B05B* intravenûznì roztoky parent. B05D* roztoky k peritone lnì dial ze parent. B05X* p Ìdavky k intravenûznìm roztok m parent. B05Z* hemodialyzaënì roztoky a hemofiltr ty lok. C01A* srdeënì glykosidy p.o., parent. C01B* antiarytmika, t Ìda I a III p.o., parent. C01C* srdeënì stimulancia, kromï srdeënìch glykosid parent. C01DA* organickè nitr ty p.o., parent., inhal., sublng. C01DX* jin vasodilatancia pro srdeënì onemocnïnì p.o., parent. C01EA* prostaglandiny parent. C01EB10 adenosin parent. C01EB15 trimetazidin p.o. C02* antihypertenziva p.o., parent. C03* diuretika p.o., parent. C04A* perifernì vazodilatancia p.o., parent. C05AD* p Ìpravky obsahujìcì lok lnì anestetika, lèkovè formy mastì a ËÌpk lok., p. rect. C05AX* jin antihemorrhoidalia k zevnìmu pouûitì, lèkovè formy mastì lok., p. rect. a ËÌpk C05BA* hepariny nebo heparinoidy k zevnìmu pouûitì, vëetnï kombinacì lok. C05BB* sklerotizujìcì l tky k lok lnì injekci parent. C05BX01 dobesil t v penat p.o. C05CA* bioflavonoidy p.o. C05CX* jin kapil ry stabilizujìcì lèëiva p.o., parent. C07* beta-blok tory (vëetnï ATC skupiny C07AG* - alfa p.o., parent. i betablok tory a vëetnï kombinacì betablok tor s dalöìmi lèëiv mi l tkami) C08* blok tory v pnìkovèho kan lu, vëetnï kombinacì s jin mi p.o., parent. lèëiv mi l tkami C09* l tky p sobìcì na renin-angiotensinov systèm, vëetnï kombinacì p.o., parent. s jin mi Ëinn mi l tkami C10AA* inhibitory HMG Co-A redukt zy (Ñstatinyì) p.o. C10AB* fibr ty p.o. C10AC* adsorbenty ûluëov ch kyselin p.o. C10AD06 acipimox p.o. C10AX09 ezetimibum p.o. D01AA* antibiotika pro lok lnì uûitì lok. D01AC* antimykotika pro lok lnì pouûitì - imidazolovè a triazolovè deriv ty, lok. vëetnï kombinacì, nikoliv öampûny D01AE nitroethanoldodecylsulfonat lok. D01AE naftifinhydrochlorid lok. D01AE04 kyselina undecylenov lok. D01AE14 ciclopirox lok. D01AE15 terbinafin lok. D01AE16 amorolfin lok. D01AE18 tolnaftat lok. D01AE19 tolcikl t lok. D01AE20 kombinace antimykotik lok. D01BA* antimykotika pro systèmovè pouûitì p.o. D02AB p Ìpravky obsahujìcì oxid zineënat, do 120 g v jednom balenì vëetnï lok.

10 10 CENOV VÃSTNÕK 14/2003 ATC N zev skupiny lèëiv Forma D02AC* mïkk parafin a tukovè produkty, vëetnï kombinacì lok. D02AE01 p Ìpravky obsahujìcì moëovinu lok. D02AE51 urea, kombinace lok. D02AX jin emolliencia a protektiva lok. D03AX jin lèëiva podporujìcì zajizvenì: zinci hyaluronas, lèkovè formy lok. gelu a roztoku D03AX02 dextranomer lok. D03BA* proteolytickè enzymy lok. D04AB01 lidokain, lèkovè formy spreje, koncentrace 10% lok. D05AA dehty vëetnï odbarven ch deht lok. D05AC01 dithranol lok. D05AD02 methoxalen, 0,15% koncentrace lok. D05AX02 kalcipotriol lok. D05AX03 kalcitriol lok. D05AX04 tacalcitol lok. D05AX05 tazaroten lok. D05B* antipsoriatika k celkovèmu pouûitì p.o. D06AA tetracyklin a deriv ty lok. D06AX* jin antibiotika k zevnìmu pouûitì vëetnï kombinacì lok. D06BA* sulfonamidy vëetnï kombinacì lok. D06BB04 podofylotoxin lok. D06BX01 metronidazol lok. D07AA* kortikoidy slabï ËinnÈ (skupina I) lok. D07AB* kortikoidy, mìrnï ËinnÈ (skupina II) lok. D07AC* kortikoidy, silnï ËinnÈ (skupina III) lok. D07AD* kortikosteroidy, velmi silnï ËinnÈ (skupina IV) lok. D07BA* kortikoidy, slabï ËinnÈ, kombinace s antiseptiky lok. D07BB* kortikoidy, mìrnï ËinnÈ, kombinace s antiseptiky lok. D07C* kortikoidy, kombinace s antibiotiky lok. D07XA* kortikoidy, slabï ËinnÈ, jinè kombinace lok. D07XB* kortikosteroidy, mìrnï ËinnÈ, jinè kombinace lok. D07XC* kortikosteroidy, silnï ËinnÈ, jinè kombinace lok. D07XD* kortikosteroidy velmi silnï ËinnÈ, jinè kombinace lok. D08AC02 chlorhexidin lok. D08AD kyselina borit, lèkovè formy roztok a mastì lok. D08AG02 polyvidon-jûd, lèkovè formy roztoku a masti lok. D08AH kloroxin lok. D08AJ bromid benzododecinia ve formï tinktury a vodnèho roztoku lok. D08AX jin antiseptika a desinficiencia - pouze p Ìpravky, kterè obsahujì lok. hexamidin/chlorhexidin nebo noxytiolin vëetnï kombinace s tetrakainem nebo p Ìpravky obsahujìcì taurolidin D10AD* retinoidy k zevnìmu pouûitì pro lèëbu akne vëetnï kombinacì lok. D10AE01 benzoyl peroxid, lèkovè formy roztok, lotiì, krèm a gel lok. D10AF* antibiotika a chemoterapeutika pro lèëbu akne lok. D10AX03 kyselina azelaov lok. D10BA01 isotretinoin p.o. D11AF p Ìpravky proti bradavicìm: fluorouracil, lèkovè formy mastì lok. a roztok D11AX jin dermatologika - p Ìpravky s celulûzou v lèkovè formï z syp lok. D11AX15 primecrolimus lok. D11AX14 tacrolimus lok. G01AA* vagin lnï pod van antibiotika a antimykotika vag. G01AF* vagin lnï pod vanè deriv ty imidazolu vag. G01AG* deriv ty triazolu vag. G01AX jin antiinfektiva a antiseptika: nitrofurantoin vag. G01AX jin antiinfektiva a antiseptika: sulfathiazol vag. G01AX03 polykresulen vag. G01AX jin antiinfektiva a antiseptika: kombinace nifuratel/nystatin: vag. lèkovè formy vagin lnìch ËÌpk a krèm

11 CENOV VÃSTNÕK 14/ ATC N zev skupiny lèëiv Forma G01AX jin antiinfektiva a antiseptika: laktobacillus vag. G01AX jin antiinfektiva a antiseptika: tetraboritan sodn vag. G01AX05 nifuratel p.o. G01AX11 polyvidon-jûd, vagin lnì ËÌpky a vagin lnì gel vag. G01AX12 ciklopirox: vagin lnì roztok, krèm a ËÌpky vag. G01AX14 laktobacilus a estriol v kombinaci vag. G02A* oxytocika (l tky zvyöujìcì tonus dïlohy) p.o., parent., vag. G02CA* sympatomimetika - tokolytika p.o., parent. G02CB* inhibitory prolaktinu p.o. G02CC03 benzydamin hydrochlorid vag. G02CX01 atosiban parent. G03B* androgeny p.o., parent. G03CA* p irozenè a semisyntetickè estrogeny, samotnè p.o., parent., inhal., vag., transd. G03D* progestiny p.o., parent. G03E* androgeny a ûenskè pohlavnì hormony v kombinaci parent. G03F* gestageny a estrogeny v kombinaci p.o., transd. G03GA* gonadotropiny parent. G03GB* syntetickè l tky stimulujìcì ovulaci p.o. G03HA01 cyproteron p.o., parent. G03HB01 kombinace cyproteron s estradiolem (nikoliv vöak p.o. s etinylestradiolem) G03XA* antigonadotropiny a podobnè l tky p.o. G03XC01 raloxifen p.o. G04BC rozpouötïdla moëov ch kamen, ve formï pr öku p.o. a effervescentnìch tablet G04BD02 flavoxat p.o. G04BD04 oxybutynin p.o. G04BD06 propiverin p.o. G04BD07 tolterodin p.o. G04BE01 alprostadil parent. G04C* lèëiva uûìvan p i benignì hypertrofii prostaty p.o. H01* hypofyz rnì a hypotalamickè hormony a jejich analoga, kromï p.o.,parent., lok. antagonist gonadotropin-releasing hormon H02* kortikosteroidy pro celkovè pouûitì p.o., parent., p.rect. H03AA* hormony ötìtnè ûl zy p.o. H03B* antithyreoid lnì p Ìpravky p.o., parent. H03CA* lèëiva pouûìvan pro jûdovou terapii p.o. H04AA* glukagon a jeho deriv ty, vëetnï formy hypokit parent. H05BA* kalcitonin parent., inhal. J01A* tetracykliny p.o., parent. J01B* amfenikoly p.o., parent. J01C* betalaktamov antibiotika - peniciliny, vëetnï kombinacì p.o., parent. J01D* betalaktamov antibiotika - jin neû peniciliny, vëetnï kombinacì p.o., parent. J01E* sulfonamidy a trimetoprim, vëetnï kombinacì p.o., parent. J01F* makrolidy a linkosamidy p.o., parent. J01G* aminoglykosidov antibiotika parent., lok. J01M* chinolony p.o., parent. J01R* kombinace antibakteri lnìch lèëiv p.o. J01X* jinè antibakteri lnì l tky p.o., parent. J02A* antimykotika pro systèmovè pouûitì p.o., parent. J04A* tuberkulostatika p.o., parent. J04B* l tky pro lèëenì lepry p.o. J05A* p Ìmo p sobìcì antivirotika a jejich kombinace p.o., parent.,inhal. J06A* hyperimunnì sèra parent. J06B* imunoglobuliny parent. J07AF01 oëkovacì l tka proti z ökrtu parent.

12 12 CENOV VÃSTNÕK 14/2003 ATC N zev skupiny lèëiv Forma J07AG* vakcìna proti hemofilu influenze B parent. J07AH* meningokokovè vakcìny parent. J07AJ* vakcìna proti d vivèmu kaöli parent. J07AL* pneumokokovè vakcìny parent. J07AM* oëkovacì l tky proti tetanu parent. J07AN* oëkovacì l tky proti tuberkulûze parent. J07AX* jinè bakteri lnì oëkovacì l tky parent. J07BB* vakcìny proti ch ipce parent. J07BD* oëkovacì l tky proti spalniëk m, vëetnï kombinacì s jin mi parent. oëkovacìmi l tkami J07BE01 oëkovacì l tka proti p ÌuönicÌm, ûiv atenuovan virus parent. J07BF* vakcìny proti dïtskè obrnï p.o.,parent. J07BG* oëkovacì l tky proti vzteklinï parent. J07BJ* vakcìny proti zardïnk m parent. J07CA* bakteri lnì a virovè oëkovacì l tky kombinovanè parent. L01A* alkylaënì l tky p.o., parent. L01B* antimetabolity p.o., parent., lok. L01C* rostlinnè alkaloidy a jinè p ÌrodnÌ l tky p.o., parent. L01D* cytotoxick antibiotika a podobnè l tky p.o., parent. L01X* jin antineoplastika p.o., parent., lok. L02A* hormony a p ÌbuznÈ l tky p.o., parent., inhal. L02B* antagonistè hormon a p ÌbuznÈ l tky p.o., parent. L03AA* cytokiny a imunomodul tory: kolonie stimulujìcì faktory parent. L03AB* interferony parent. L03AC* interleukiny parent. L03AX* jinè cytokiny a imunomodul tory p.o., parent., lok. L04A* imunosupresivnì l tky p.o., parent. M01AA* protiz nïtliv lèëiva ze skupiny butylpyrazolidin p.o., parent., p.rect. M01AB* protiz nïtliv lèëiva ze skupiny deriv t kyseliny octovè p.o., parent., p.rect. M01AB55 kombinace diklofenak/misoprostol p.o. M01AC* protiz nïtliv lèëiva ze skupiny oxikam p.o., parent., p.rect. M01AE* protiz nïtliv lèëiva ze skupiny deriv t kyseliny propionovè p.o., parent., - kromï kombinacì p.rect. M01AG* protiz nïtliv lèëiva ze skupiny fenam t p.o., parent. M01AH* protiz nïtliv lèëiva ze skupiny koxib p.o. M01AX* jin nesteroidnì antiflogistika a antirevmatika p.o., parent., p.rect. M01CB* p Ìpravky obsahujìcì zlato parent. M01CC* penicilamin a p ÌbuznÈ l tky p.o. M01CX* ostatnì specifick antirevmatika p.o. M02AA* protiz nïtlivè p Ìpravky, nesteroidnì, k zevnìmu pouûitì - kromï lok. s obsahem bufexamaku (M02AA09) a nebo flurbiprofenu (M02AA19) M02AC p Ìpravky s deriv ty kyseliny salicylovè lok. M02AX* jinè lok lnì p Ìpravky k lèëenì kloub a sval k zevnìmu pouûitì lok. M03A* myorelaxancia, perifernï ËinnÈ l tky parent. M03BA52 karisoprodol, kombinace kromï psycholeptik p.o. M03BC51 orfenadrin, kombinace parent. M03BX* jin centr lnï p sobìcì myorelaxancia p.o., parent. M03CA* dantrolen a jeho deriv ty parent. M04A* antiuratika p.o. M05BA* difosfon ty (bisfoston ty) p.o., parent. M09AX* jin lèëiva poruch muskuloskelet lnì soustavy p.o., parent. N01A* anestetika celkov parent., inhal. N01B* anestetika lok lnì parent., lok.

13 CENOV VÃSTNÕK 14/ ATC N zev skupiny lèëiv Forma N02AA* p ÌrodnÌ opiovè alkaloidy, s n sledujìcìmi v jimkami: nehrazena p.o., parent., skupina N02AA58 (dihydrokodein v kombinaci) a skupina p. rect. N02AA59 (kodein v kombinaci), N02AA79 (kodein v kombinaci s psycholeptiky) N02AB* analgetika ze skupiny fenylpiperidinov ch deriv t p.o., parent., transd. N02AC* analgetika ze skupiny difenylpropylaminov ch deriv t p.o., parent. N02AD* analgetika ze skupiny benzomorfanov ch deriv t p.o., parent. N02AE* analgetika ze skupiny deriv t oripavinu parent., sublng., transd. N02AF* deriv ty morfinanu parent. N02AX* analgetika ze skupiny ostatnìch opioid p.o., parent., p.rect. N02BA lysin salicyl t,lysin acetylsalicyl t vë. kombinace s metoklopramidem p.o., parent. N02BA01 kyselina acetylosalicylov p.o. N02BA02 aloxiprin p.o. N02BA03 cholin salicyl t p.o. N02BA04 salicyl t sodn parent. N02BA11 diflunisal p.o. N02BB* pyrazolony, aminophenazon v kombinacìch parent. N02BE01 paracetamol p.o., p. rect. N02BE05 propacetamol parent. N02CA01 dihydroergotamin p.o., parent., inhal. N02CA07 lisurid p.o. N02CA52 ergotamin, kombinace p.o. N02CC* selektivnì agonistè 5HT1 receptor p.o., parent., inhal. N02CX* jin antimigrenika p.o. N03A* antiepileptika p.o., parent. N04* antiparkinsonika p.o., parent. N05A* antipsychotika, neuroleptika p.o., parent. N05B* anxiolytika p.o., parent., p. rect. N05C* hypnotika a sedativa parent. N06A* antidepresiva p.o., parent. N06BA* centr lnï p sobìcì sympatomimetika p.o. N06BX01 meklofenoxat parent. N06BX02 pyritinol p.o., parent. N06BX03 piracetam p.o., parent. N06BX18 vinpocetin p.o., parent. N06DA* anticholinester zy p.o. N06DX01 memantin p.o. N06DX02 extrakty z Ginkgo biloba p.o. N07A* parasympatomimetika p.o., parent. N07BB* l tky pouûìvanè p i z vislosti na alkoholu p.o. N07BC* l tky pouûìvanè p i z vislosti na opi tech p.o., sublng. N07CA* antivertiginûza p.o. N07X jin lèëiva centr lnì nervovè soustavy - cerebrolysin parent. N07XX* jin lèëiva nervovè soustavy p.o., parent. P01* antiprotozo lnì p Ìpravky - lèëiva proti amebi ze a jin m protozoìm p.o., parent., p. rect. P02* anthelmintika p.o. P03AB02 lindan, lèkovè formy spreje, gelu a lotia lok. P03AC esdepallethrin lok. P03AC04 permerthrin lok. R01AC* nosnì p Ìpravky - antialergika, kromï kortikosteroid lok. R01AD* nosnì p Ìpravky - kortikosteroidy lok. R01AX03 ipratropium bromid lok.

14 14 CENOV VÃSTNÕK 14/2003 ATC N zev skupiny lèëiv Forma R03A* sympatomimetika inhalaënì vëetnï kombinacì inhal. R03B* jin inhalaënì antiastmatika inhal. R03C* sympatomimetika pro celkovè pod nì p.o., parent. R03D* jin antiastmatika pro celkovè pod nì p.o., parent., p. rect. R05CA03 guaifenesin parent. R05CB* mukolytika p.o., parent., inhal. R05D* antitusika, kromï kombinacì s expektorancii p.o., parent., p. rect. R05FB02 antitusika a expektoranicia p.o. R06AA* antihistaminika ze skupiny deriv t aminoalkyletheru p.o., parent., p. rect. R06AB03 dimetinden p.o. R06AB56 dexbromfeniramin, kombinace p.o. R06AD* antihistaminika ze skupiny deriv t fenothiazinu p.o., parent., p. rect. R06AE* antihistaminika ze skupiny deriv t piperazinu p.o., parent., p. rect. R06AK kombinace antihistaminik p.o. R06AX* jin antihistaminika pro celkovè pouûitì p.o., parent. R07AA* plicnì surfaktanty parent., p.o. S01AA* oftalmologika - antibiotika lok. S01AB* oftalmologika - sulfonamidy lok. S01AD* oftalmologika - virostatika lok. S01AX jin antiinfektiva, lèkovè formy oënìch kapek a oënìch mastì lok. S01AX11 ofloxacin lok. S01AX13 ciprofloxacin lok. S01AX17 lomefloxacin lok. S01B* oftalmologika - protiz nïtlivè l tky lok. S01C* oftalmologika - protiz nïtlivè l tky a antiinfektiva v kombinaci lok. S01E* antiglaukomatika a miotika p.o., lok. S01FA* mydriatika a cykloplegika: anticholinergika lok. S01FB01 fenylefrin, koncentrace 10% nebo vìce lok. S01GA52 tetryzolin/antihistaminikum lok. S01GX* jin antialergika vëetnï kombinacì lok. S01HA* mìstnì anestetika lok. S01KA* pomocnè p Ìpravky p i chirurgii: viskoelastickè substance lok. S01XA* jin oftalmologika s v jimkou p Ìpravk obsahujìcìch dialyz t lok. telecì krve S02AA11 polymyxin B lok. S02BA kortikosteroidy a antiinfektiva v kombinaci lok. S02CA* kortikosteroidy a antiinfektiva v kombinaci lok. S02DA* kombinace analgetik a lok lnìch anestetik lok. V01AA* extrakty alergen, diagnostickè i terapeutickè p.o., parent., intrader., PRICK test, sublng. V03AB* antidota p.o., parent. V03AC* chel totvornè l tky se ûelezem parent. V03AC01 deferoxamin parent. V03AE02 sevelamer p.o. V03AF* detoxikujìcì l tky pro antineoplastickou lèëbou p.o., parent. V03AK tk Úov lepidla lok. V03AX jinè terapeutickè p Ìpravky: antistafylokokov f gov lyz t lok. V04C* jin diagnostika p.o., parent., intrader., PRICK test, sublng. V06 celkov v ûiva (kombinace aminokyseliny/sacharidy/miner ly p.o. /vitamìny + jednotlivè aminokyseliny)

15 CENOV VÃSTNÕK 14/ ATC N zev skupiny lèëiv Forma V06CA v ûiva bez fenylalaninu p.o. V06DA sacharidy/proteiny/miner ly/vitamìny, kombinace p.o. V06DB tuk/sacharidy/proteiny/miner ly/vitamìny, kombinace p.o. V06DC kombinace sacharid p.o. V06DD aminokyseliny vëetnï kombinacì s polypeptidy p.o. V06DE kombinace. aminokyseliny/sacharidy/miner ly/vitamìny, obsahujìcì p.o. mlèënè bìlkoviny kravskèho mlèka V06DE aminokyseliny/sacharidy/miner ly/vitamìny, kombinace., mlèënè p.o. proteinovè hydrolyz ty, s nìzk m obsahem laktûzy V06DE aminokyseliny/sacharidy/miner ly/vitamìny, kombinace., p.o. mlèënè bìlkoviny kravskèho mlèka, s nìzk m obsahem laktûzy V06DE aminokyseliny/sacharidy/miner ly/vitamìny, kombinace., p.o. mlèënè proteinovè hydrolyz ty V06DF n hrady mlèka obsahujìcì sojovou bìlkovinu p.o. V06DX kombinace s vysok m obsahem mlèënè bìlkoviny a kalcia p.o. V06DX MCT olej p.o. V07AB voda pro injekci parent. V08* kontrastnì l tky p.o., parent., p. rect. V09 radiofarmaka p.o., parent., inhal. V11 hyperici extractum siccum normatum (LI 160) p.o. V seznamu majì pouûitè zkratky pro zp sob pod nì (aplikace) tento v znam: inhal. intrader. lok. parent. p.o. p.rect. PRICK test subkut. sublng. transd. vag. inhalaënì aplikaënì formy (spraye, pr öky a roztoky k inhalaci) aplikaënì cesta nïkter ch alergen (nitrokoûnï) lok lnì (zevnì) aplikaënì formy injekënì aplikaënì formy (injekce, suchè injekce, inf ze) peror lnì aplikaënì formy (tablety, tobolky, draûè, potahovanè tablety) rekt lnì aplikaënì formy k diagnostice aplikaënì cesta nïkter ch alergen peror lnì aplikaënì formy pod jazyk (aplikace do dutiny stnì) transderm lnì (koûnì) aplikaënì formy (n plasti) vagin lnì (poöevnì) aplikaënì formy

16 16 CENOV VÃSTNÕK 14/2003 P Ìloha Ë. 2 k v mïru MF Ë. 5/16/2003 P ehled o n kladech a v nosech u lèëiv a ZP dod van ch tuzemsk mi v robci (struktura vïty datab zovèho souboru vëetnï vzoru) v tis. KË Po adì N zev Typ DÈlka PoËet promïnnè promïnnè promïnnè v bytech desetin. VysvÏtlivky k obsahu promïnnè ve vïtï mìst 1. ICO charakter 8 - identifikaënì ËÌslo v robce 2. ROK charakter 4 - rok 2001, 2002, 2003, FORMA_REG charakter 3 - MAX (maxim lnì ceny lèëiv ch p Ìpravk a ZP), VUC (vïcnï usmïrúovanè ceny lèëiv ch p Ìpravk a ZP), OST (v robky, v kony, sluûby za tuzemskèho v robce celkem), CLK (celkem) 4. NAKLADY numeric 14 - rok skuteënè n klady rok skuteënè n klady rok p edpokl danè n klady rok p edpokl danè n klady 5. VYNOSY numeric 14 rok skuteënè v nosy rok skuteënè v nosy rok p edpokl danè v nosy rok p edpokl danè v nosy 6. ZISK numeric 14 - rok skuteën zisk rok skuteën zisk rok p edpokl dan zisk rok p edpokl dan zisk 7. RENTAB numeric 7 2 procento zisku z n klad ve vykazovanèm roce (. 6 /. 4 x 100) 8. VYR_2002 numeric 14 - hodnota v roby zboûì s maxim lnìmi cenami dodanè do tuzemska v roce 2002 v cen ch platn ch do VYR2003 numeric 14 - hodnota v roby zboûì dodanè do tuzemska v roce 2002 v cen ch platn ch od ZME_2003 numeric 7 2 zmïna cenovè rovnï vyj d en v procentech (. 9 /. 8 x 100) 11. VYR_2003 numeric 14 - hodnota v roby zboûì dodanè do tuzemska v roce 2003 v cen ch platn ch do VYR_2004 numeric 14 - hodnota v roby zboûì dodanè do tuzemska v roce 2003 v cen ch navrûen ch od ZME_2004 numeric 7 2 zmïna cenovè rovnï vyj d en v procentech (. 12 /. 11 x 100)

17 CENOV VÃSTNÕK 14/ Pozn mka: daje za p ÌsluönÈ formy regulace cen lèëiv a ZP, ostatnì v robky, v kony, sluûby a celkovè hodnoty ve vykazovanèm obdobì budou vûdy uvedeny na samostatnèm dku (podle p iloûenèho vzoru). Vzor pro vyplnïnì p Ìlohy Ë. 2 ICO ROK FORMA_REG NAKLADY VYNOSY ZISK RENTAB VYR_2002 VYR2003 ZMÃNA VYR_2003 VYR_2004 ZMÃNA MAX X X X X X X VUC X X X X X X OST X X X X X X CLK X X X X X X MAX X X X X X X VUC X X X X X X OST X X X X X X CLK X X X X X X MAX X X X X X X VUC X X X X X X OST X X X X X X CLK X X X X X X MAX , , VUC , , OST , , CLK , ,19

18 18 CENOV VÃSTNÕK 14/2003 P Ìloha Ë. 3 k v mïru MF Ë. 5/16/2003 Struktura vïty datab zovèho souboru Po adì N zev Typ DÈlka PoËet promïnnè promïnnè promïnnè v bytech desetin. VysvÏtlivky k obsahu promïnnè ve vïtï mìst 1. CEL_SAZ charakter 10 - poloûka celnìho sazebnìku EU 2. CIS charakter 1 -»ÌselnÌk LP = 1 x) ZP = 3 x) ZP = 5 x) 3. TYP charakter 2 - u ZP podskupina ËÌselnÌku VZP 4. KAT charakter 3 - u ZP navrhovatel vyplnì pouze v p ÌpadÏ, ûe byl jiû daj p idïlen VZP; kategorie ortopedicko-protetick ch pom cek u podskupiny ËÌselnÌku VZP ATC_CZ charakter 7 - u LP anatomicko-terapeuticko-chemick skupina (ATC skupina) 6. PUV_KOD charakter 5 - p vodnì kûd u LP se uvede pouze v p ÌpadÏ, ûe byl nahrazen nov m kûdem S KL u ZP v p ÌpadÏ, ûe byl zmïnïn VZP 7. KOD charakter 5 - kûd S KL (u LP)kÛd VZP (u ZP) 8. NAZ charakter 31 xx) - n zev v robku DOP charakter 80 - doplnïk n zvu v robku pouze u ZP - rozmïr, v robnì ËÌslo apod. 10. CESTA charakter 7 - cesta pod nì LP - zkratky jsou zve ejnïny ve VÏstnÌku S KL 11. FORMA charakter 19 - lèkov forma LP - zkratky jsou zve ejnïny ve VÏstnÌku S KL 12. BALENI charakter 10 - velikost balenì LP - zkratky jsou zve ejnïny ve VÏstnÌku S KL 13. SILA charakter 10 - obsah lèëivè l tky LP - zkratky jsou zve ejnïny ve VÏstnÌku S KL 14. OBAL charakter 3 - obal LP - zkratky jsou zve ejnïny ve VÏstnÌku S KL 15. FORMA_PODA charakter 10 - zp sob pod nì LP (nap. p. o., parent., p. rect., lok., spr., vag. apod.) 16. MJD charakter 4 - mïrn jednotka u ZP 17. VYR charakter 3 - v robce-zkratky p evezme navrhovatel od S KL u LP od VZP u ZP

19 CENOV VÃSTNÕK 14/ ZEM_VYR charakter 3 - zemï v robce (mezin rodnì registraënì znaëka) 19. RC charakter 14 - ËÌslo rozhodnutì o registraci v mïru u LP 20. REGISTR charakter 15 - u ZP ËÌslo dokumentu nebo datum provedenì posouzenì shody u ZP t Ìdy I. bez mï ÌcÌ funkce a t Ìdy I. nesterilnì nebo datum vyhotovenì v jimky z registrace nebo û dosti o prodlouûenì p Ìsluön ch dokument 21. DATUM charakter 10 - datum platnosti rozhodnutì o registraci u LP, dokumentu u ZP nebo v jimky u LP 22. ZAHRCENA numeric 10 2 cena v zahraniënì mïnï bez cla, ze kterè je vypoëtena cena bez cla 23. CBC numeric 10 2 cena bez cla v KË tuzemskèho v robce nebo zahraniënìho dodavatele vëetnï dopravy na sklad odbïratele bez cla, DPH a p ir ûky za v kony obchodu za MJD 24. CLO numeric 5 2 smluvnì sazba p ipadajìcì k poloûce celnìho sazebnìku v % - pouze u ZP 25. PREF_CLO numeric 7 2 preferenënì clo - sazba pouze u ZP 26. CLO_V_KC numeric 7 2 preferenënì, p ÌpadnÏ smluvnì clo v KË pouze u ZP 27. MAX_CENA numeric 10 2 maxim lnì cena vëetnï preferenënìho nebo smluvnìho cla 28. BAL numeric 10 - poëet balenì (kus ), kter budou dod na do»r v obdobì dvan cti mïsìc od Ëinnosti novè maxim lnì ceny 29. MENA charakter 3 - mïna, ze kterè bude vych zet propoëet maxim lnì ceny 30. NAKLADY numeric 10 2 pouze u tuzemsk ch v robk, ekonomicky opr vnïnè n klady podle odst. 3 a 7 (bez zisku) v KË 31. SUROVINY numeric 10 2 pouze u tuzemsk ch v robk, hodnota surovin a materi lu z dovozu zahrnut do v robku v KË

20 20 CENOV VÃSTNÕK 14/ PLATBA charakter 3 - pouze u tuzemsk ch v robk mïna, za kterou byly suroviny a materi l z dovozu po Ìzeny 33. ICO charakter 8 - pouze u tuzemsk ch v robk identifikaënì ËÌslo v robce x) xx) 1 - lèëivè p Ìpravky 3 - zdravotnickè prost edky 5 - zdravotnickè prost edky - v robky dent lnì dèlka n zvu u LP

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXII V Praze dne 15. prosince 2004 částka 15 Cena 45 Kč Výměr MF č. 5/16/2004 o postupu při zpracování návrhů maximálních cen léčivých přípravků, dietních potravin

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ RoËnÌk XXXI V Praze dne 28. Ëervence 2003 Ë stka 8 Cena 51 KË 1. V mïr MF Ë. 03/2003, kter m se mïnì seznam zboûì s regulovan mi cenami vydan v mïrem MF Ë. 01/2003...

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXIII V Praze dne 27. září 2005 částka 13 Cena 20 Kč 1. Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 9/T/2005, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret,

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXVIII V Praze dne 26. listopadu 2010 částka 13 Cena 20 Kč 1. Výměr MF č. 05/2010 ze dne 26. listopadu 2010, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXVII V Praze dne 23. listopadu 2009 částka 12 Cena 20 Kč 1. Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 11/T/2009, kterým se stanoví změny pevných cen a změny textu pro konečného

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXX V Praze dne 27. března 2012 částka 4 Cena 30 Kč 1. Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 3/T/2012, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret

Více

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2006. Částka 6 Vydáno: SRPEN 2006 Cena: 9 Kč OBSAH

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2006. Částka 6 Vydáno: SRPEN 2006 Cena: 9 Kč OBSAH Ročník 2006 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 6 Vydáno: SRPEN 2006 Cena: 9 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Sí onkologické péče v České republice..............................................................

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXV V Praze dne 24. srpna 2007 částka 10 Cena 50 Kč 1. Výměr MF č. 06/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007...

Více

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk Alfa Romeo 156 2 Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk navrûen ch k uspokojenì i tïch nejmenöìch

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXII V Praze dne 15. prosince 2004 částka 16 Cena 30 Kč 1. Cenové rozhodnutí Celního úřadu Kolín č. 01/2005, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami...

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì VyobrazenÌ a popisy v tomto katalogu jsou pouze orientaënì. V robce si vyhrazuje pr vo kdykoli a bez p edchozìho upozornïnì zavèst pravy, kterè povaûuje za uûiteënè

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002 POBSAH. » stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË. vod... 1602. I. Registrace

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002 POBSAH. » stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË. vod... 1602. I. Registrace VÃSTNÕK ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002» stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË POBSAH vod............................................................ 1602 I. Registrace AbecednÌ seznam zaregistrovan ch

Více

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Datum: prosinec 2008-srpen 2009

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LIX SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč» st normativnì OBSAH ñ ñ ñ Ujedn nì o ökolsk ch v mïn ch mezi Ministerstvem

Více

Ú etní záv rka. za rok 2010

Ú etní záv rka. za rok 2010 Ú etní záv rka za rok 2010 Obsah : 1. Výro ní zpráva 2. Výrok auditora 3. P íloha k ú etní záv rce 2010 (v úplném rozsahu) 4. ádná ú etní záv rka výkaz a rozvaha NEVEKLOV a. s. VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007

PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007 PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007 ISSN 0862-6162 OBSAH Semin pr vnìk»ap ñ letos jiû patn ct roënìk... 4 Workshop of the lawyers of Czech insurance Association ñ 15th Anniversary Ing.

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk Metodick pom cka N v r h Mimo dn p Ìloha Ëasopisu Auditor Ë. 7/ 2003 Vydala Komora auditor»eskè republiky 1 vodem V mimo dnè p Ìloze Ëasopisu Auditor

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku Prohlá ení o shode a informace o vý robku CSN EN 14471 Systé mové komí ny s p lastový mi vlo kami Po adavky a zku ební metody Edited by Foxit PDF Editor For Evaluation nly. Informace o vý robci: znacení

Více

ZPR VA O»INNOSTI»ESK HO TELEKOMUNIKA»NÕHO ÿadu ZA ROK 2005

ZPR VA O»INNOSTI»ESK HO TELEKOMUNIKA»NÕHO ÿadu ZA ROK 2005 ZPR VA O»INNOSTI»ESK HO TELEKOMUNIKA»NÕHO ÿadu ZA ROK 2005 KVÃTEN 2006 Zpr va o Ëinnosti za rok 2005 1 Obsah vod... Kapitola I. IMPLEMENTACE NOV HO REGULA»NÕHO R MCE EVROPSK UNIE... RegulaËnÌ pravidla

Více

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti KVÃTEN 2011 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Domaûlice adresa: MÏstsk ú ad Domaûlice Odbor v stavby a územního plánování

Více

Věstník OBSAH: pro zvláštní lékařské účely... 2. léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely nepodléhajících regulaci ceny původce...

Věstník OBSAH: pro zvláštní lékařské účely... 2. léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely nepodléhajících regulaci ceny původce... Věstník Ročník 2009 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 2 Vydáno: 31. BŘEZNA 2009 Cena: 76 Kč OBSAH: 1. Cenový předpis 2/2009/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní

Více

TELEKOMUNIKA»NÕ VÃSTNÕK

TELEKOMUNIKA»NÕ VÃSTNÕK TELEKOMUNIKA»NÕ VÃSTNÕK»ESK TELEKOMUNIKA»NÕ ÿad» stka 14 RoËnÌk 2009 Praha 17. Ëervence 2009 OBSAH: OddÌl st tnì spr vy B. InformativnÌ Ë st 46. SdÏlenÌ o vyd nì rozhodnutì o uloûenì povinnosti poskytovat

Více

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie NEPRODEJN ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie P ijato v Postupimi ministry zemì EU, kte Ì zodpovìdajì za zemnì pl nov nì KvÏten

Více

Roto CAD 2011 NÁVOD K OVLÁDÁNÍ (ArchiCAD 11 / ArchiCAD SE 2008 a novější verze) Červen 2011 l:+ 6 4 66 x:+ 6 4 6 c @g ://www c ჷ吇 Š T áv vlá á í g m R CAD 2 A c CAD / A c CAD SE 2 8 věჷ吇ᘗ喷í v z ჷ吇 v l

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı

MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı Studijnı materia ly Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. Brno 2013 RNDr. Rudolf Schwarz, CSc. Obsah

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXVI V Praze dne 24. července 2008 částka 8 Cena 40 Kč 1. Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 7/T/2008, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret...

Více

= 8 25 + 19 12 = 32 43 32 = 11. 2 : 1 k > 0. x k + (1 x) 4k = 2k x + 4 4x = 2 x = 2 3. 1 x = 3 1 2 = 2 : 1.

= 8 25 + 19 12 = 32 43 32 = 11. 2 : 1 k > 0. x k + (1 x) 4k = 2k x + 4 4x = 2 x = 2 3. 1 x = 3 1 2 = 2 : 1. 4 4 = 8 8 8 = 5 + 19 1 = 4 = 11 : 1 k > 0 k 4k x 1 x x k + (1 x) 4k = k x + 4 4x = x = x 1 x = 1 = : 1. v h h s 75 v 50 h s v v 50 s h 75 180 v h 90 v 50 h 180 90 50 = 40 s 65 v 80 60 80 80 65 v 50 s 50

Více

SEŠIT 7 VYDÁNO: ČERVENEC 2006 Cena: 8 Kč OBSAH

SEŠIT 7 VYDÁNO: ČERVENEC 2006 Cena: 8 Kč OBSAH SEŠIT 7 VYDÁNO: ČERVENEC 2006 Cena: 8 Kč OBSAH Část oznamovací Sdělení MŠMT k postupu podle ustanovení 78 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVI ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2010 Cena: 8 Kč OBSAH Část oznamovací Informace o statistickém zjišťování v roce 2010 výkaz S

Více

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw Jednoduch frekvenënì mïnië BB CS50-0,18 aû 2,2 k Technick katalog OBCHONÕ PROFIL PRŸMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEÿI SERVIS Jednoduch frekvenënì mïnië BB Co je jednoduch frekvenënì mïnië BB? Jednoduché

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH: Sb., cï. 131/1997 Sb. a cï. 220/1997 Sb.

CÏ ESKE REPUBLIKY OBSAH: Sb., cï. 131/1997 Sb. a cï. 220/1997 Sb. RocÏnõÂk 1997 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKE REPUBLIKY CÏ aâstka 107 RozeslaÂna dne 31. prosince 1997 Cena KcÏ 69,40 OBSAH: 317. Vyhla sï ka Ministerstva zdravotnictvõâ, kterou se meïnõâ vyhlaâsïka Ministerstva

Více

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2003 OBSAH. » stka 23 28. nora 2003 Cena 77 KË. vod... 1826. I. Registrace

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2003 OBSAH. » stka 23 28. nora 2003 Cena 77 KË. vod... 1826. I. Registrace VÃSTNÕK ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2003» stka 23 28. nora 2003 Cena 77 KË OBSAH vod............................................................ 1826 I. Registrace AbecednÌ seznam zaregistrovan ch subjekt

Více

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy.

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy. Plá nová ní sociá lních služeb v Praze jako obci a zároveň kraji se neobejde bez důkladný ch znalostí stá vající nabídky služeb. Potřeba přehledu poskytovatelů sociá lních služeb a jejich rozloženív rá

Více

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz Spole nost Top-Pojišt ní.cz s.r.o ve spolupráci s AXA pojiš ovnou a.s. Vám zasílá tento manuál pro úsp šné uzav ení havarijního pojišt ní Jak postupovat? 1. Po i te minimáln 7 fotografií Vašeho vozidla,

Více

9. Metodický pokyn k části XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M...

9. Metodický pokyn k části XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M... ISSN-0322-9653 25. 5. 2015 Ročník XLIX Cena 24 Kč 4 MINISTERSTVO FINANCÍ 9. Metodický pokyn k části XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M... 10. Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Belgickým

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXX ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 9 Vydáno: ZÁŘI 2014 Cena: 15 Kč OBSAH Část oznamovací Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2014 pro

Více

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS POJISTN OBZOR 6 2000 RO»NÕK LXXVII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Petr Bl ha, Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda),

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXII V Praze dne 9. prosince 2005 částka 17 Cena 160 Kč Výměr MF č. 01/2006 ze dne 6. prosince 2005, kterým se vydává SEZNAM ZBOŽÍ S REGULOVANÝMI CENAMI 2 CENOVÝ

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

Aktuální změny v legislativě zdravotnických prostředků. Odbor farmacie Mgr. Kateřina Pavlíková

Aktuální změny v legislativě zdravotnických prostředků. Odbor farmacie Mgr. Kateřina Pavlíková Aktuální změny v legislativě zdravotnických prostředků Odbor farmacie Mgr. Kateřina Pavlíková Základní ustanovení Nový zákon o zdravotnických prostředcích účinnost: 1.4 2015 sjednocuje význam pojmů tak,

Více

Tématické okruhy znalostí pro atestace z nemocničního lékárenství

Tématické okruhy znalostí pro atestace z nemocničního lékárenství Tématické okruhy znalostí pro atestace z nemocničního lékárenství Farmakoterapie a farmakologie Poznámka: není-li u otázky uvedeno jinak, jedná se vždy o všechna onemocnění dané orgánové soustavy, tj.

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXIX V Praze dne 26. srpna 2011 částka 9 Cena 40 Kč 1. Výměr MF č. 04/2011 ze dne 24. srpna 2011, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem

Více

Z hlediska funkce počítačového programu hrají číselníky důležitou roli. Číselník obecně představuje vždy seznam (množinu) možných hodnot.

Z hlediska funkce počítačového programu hrají číselníky důležitou roli. Číselník obecně představuje vždy seznam (množinu) možných hodnot. Obsah...1 maximálních úhrad VZP...2 MF a KLK...2 Popis číselníků...2 Aktualizace číselníku MF...2 Aktualizace číselníku KLK...2 Číselník taxy laborum...3 Číselník diagnóz...3 Číselník odborností...3 Číselník

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky CÌlem tèto kapitoly je obecnï shrnout vybranè v hody a nev hody, praktickè p Ìnosy a negativa r zn ch z kladnìch n stroj Ëi p Ìstup bytovè politiky v

Více

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové VYäEHRAD PhDr. Simona Sedl kov, Ph.D., 2008 Preface MUDr. Jan HnÌzdil, 2008 Photographs Richard äemìk, 2008 Illustrations

Více

GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY

GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY pro Opera ní program ivotní prost edí MINISTERSTVO IVOTNÍHO PROST EDÍ STÁTNÍ FOND IVOTNÍHO PROST EDÍ R wwww.opzp.cz zelená linka pro adatele o dotace: 800 260 500 www.sfzp.cz

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Datum vydá ní: 09/1999 Strana: 1/5 Datum revize: 11/1999

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Datum vydá ní: 09/1999 Strana: 1/5 Datum revize: 11/1999 Datum vydá ní: 09/1999 Strana: 1/5 1. Identifikace látky nebo přípravku a vý robce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku: -/ Číslo CAS: - Číslo ES (EINECS): - Další názvy látky:

Více

KUPNÍ SMLOUVA, SMLOUVA O SKLADOVÁNÍ A ÚPRAV ROSLTINNÝCH

KUPNÍ SMLOUVA, SMLOUVA O SKLADOVÁNÍ A ÚPRAV ROSLTINNÝCH KUPNÍ SMLOUVA, SMLOUVA O SKLADOVÁNÍ A ÚPRAV ROSLTINNÝCH PRODUKT.. uzav ená mezi prodávajícím a kupujícím ve smyslu p íslušných ustanovení Obchodního zákoníku.513/1991 Sb., ob anského zákoníku ve zn ní

Více

Chemické názvosloví anorganika Nápověda

Chemické názvosloví anorganika Nápověda Chemické názvosloví anorganika Nápověda Jan Hrnčíř janhrncir@seznam.cz Gymnázium F. X. Šaldy Liberec 2006 Obsah 0 Úvod...2 1 Základní rozvržení...3 2 Testování...4 3 Sloučeniny...8 4 Prvky... 11 5 Pro

Více

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné 2.4 Sídlo zadavatele 2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní 2.4.3 ást 2.4.6 PS 2.4.7 Kód obce (dle ZÚJ) 2.5 Kontaktní údaje zadavatele 2.5.1 Titul p ed jménem P íjmení Jméno Titul

Více

TAB CENA Model Modelový rok Motor Kód motoru HTG Originální díl HTG Economy díl SLEVA BEZ dph AGN APK, AQY, AEG AGU, ARZ, AUM, ARX AZJ AZF AQW AQV ATZ

TAB CENA Model Modelový rok Motor Kód motoru HTG Originální díl HTG Economy díl SLEVA BEZ dph AGN APK, AQY, AEG AGU, ARZ, AUM, ARX AZJ AZF AQW AQV ATZ Economy sortiment Material Přední díl výfuku Přední díl výfuku 1997-2005 Přední díl výfuku 19997-2005 Přední díl výfuku I Přední díl výfuku TAB CENA Model Modelový rok Motor Kód motoru HTG Originální díl

Více

OdsavaË par EFT 6500

OdsavaË par EFT 6500 OdsavaË par EFT 6500 OBECNÉ INFORMACE Tento odsavač par je určen pro nástěnnou montáž nad varnou desku. Odsavač je možno používat jako spotřebič s vnitřním oběhem vzduchu nebo jako odsavač s odvětráváním

Více

Jaký bude svět podle Deloitte

Jaký bude svět podle Deloitte Příloha Stavebnictví a Podnikání Auto i studie vych zejì z vlastnìho v zkumu vyuûìv nì ICT v minulosti, dnes a v budoucnu, z rozhovor s vìce neû 5000 partnery, vysok mi manaûery podnik a editeli institucì

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 2006 ï RO»NÕK 48 ï»õslo 1 VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 KRYäTOF ZEMAN Age at Marriage and Age Difference Between the Age of Groom and Age

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

CÏ ESKE REPUBLIKY OBSAH: RocÏnõÂk 1999 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKE REPUBLIKY CÏ aâstka 96 Rozesla na dne 8. prosince 1999 Cena KcÏ 82,70 OBSAH: 295. Vyhla sï ka Ministerstva zdravotnictvõâ, kterou se meïnõâ vyhlaâsïka Ministerstva

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin

Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin Přítomní členové 1JGKB: viz přiloha č.1 1. Zahájení a úvodní slovo prezidenta Klubu Prezident přivítal všechny přítomné členy a seznámil je s programem

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

odst Ìk v nì mate skèho mlèka

odst Ìk v nì mate skèho mlèka Technika echnika odst Ìk v nì mate skèho mlèka M -li matka vìce mlèka, neû staëì dìtï vypìt, a tvorba s pot ebou dìtïte jeötï nejsou v rovnov ze, je nutnè p ebytky mlèka odst Ìk vat. TakÈ v p ÌpadÏ, ûe

Více

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole.

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole. a.s. n ebu b rn r erných Obchodní jméno sta Liberce a.s. Sídlo spole nosti: Erbenova 376, 46 8 Liberec 8 I O: 25717 Právní forma: akciová spole nost Rok a zp sob vzniku: Spole nost Struktura základního

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ. Ročník XLIII. V Praze dne 23. červen 2015 částka 6

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ. Ročník XLIII. V Praze dne 23. červen 2015 částka 6 Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XLIII. V Praze dne 23. červen 2015 částka 6 Obsah 1. Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 6/T/2015, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele

Více

Farmakoterapie infekcí v graviditě rizika pro embryonální a fetální vývoj

Farmakoterapie infekcí v graviditě rizika pro embryonální a fetální vývoj Farmakoterapie infekcí v graviditě rizika pro embryonální a fetální vývoj Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment Farmakologický ústav 2. LF UK, Praha OBECNÉ PRINCIPY Antibiotická

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VÁŠ FREKVEN NÍ M NI? JEDNODUŠE SE P IZP SOBÍ POŽADAVK M ZÁKAZNÍKA Vacon 10 je mimo ádn kompaktní frekven ní m ni pro výrobce stroj s rozsahem výkonu od 0,25 kw do 5,5

Více

DIETA p i chronickèm z nïtu slinivky b iönì

DIETA p i chronickèm z nïtu slinivky b iönì DIETA p i chronickèm z nïtu slinivky b iönì Chronick z nït slinivky b iönì (chronick pankreatitida) je ve svè tïûöì formï onemocnïnìm ponïkud vz cn m, avöak lehëì poruchy slinivky jsou ËastÏjöÌ. OnemocnÏnÌ

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více