Provozní řád. Příloha č. 3. Organizace, řízení a kontrola požární ochrany

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Provozní řád. Příloha č. 3. Organizace, řízení a kontrola požární ochrany"

Transkript

1 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Příloha č. 3 Organizace, řízení a kontrola požární ochrany Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1834/2013-O12 Platí od:

2 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a č.j Podpis: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Kapitola I Základní ustanovení Ve smyslu 6 odst. 1 písm. a) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o PO) a v souladu s 30 vyhlášky č.246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (dále jen vyhláška o požární prevenci) stanovuji tímto dokumentem základní principy zabezpečení požární ochrany na všech pracovištích Depa kolejových vozidel Brno pracoviště umístěná v Jihomoravském kraji. Kapitola II Rozsah platnosti (1) Povinnosti obsažené v tomto Stanovení organizace zabezpečení PO DKV Brno se vztahují na všechny zaměstnance DKV Brno včetně fyzických osob, které jsou v zaměstnaneckém poměru jen dočasně. (2) Povinnosti obsažené v tomto Stanovení organizace zabezpečení PO DKV Brno se rovněž vztahují i na osoby, které nejsou v pracovněprávním vztahu k DKV Brno, ale zdržují se na pracovištích DKV Brno. (3) S touto směrnicí musí být dotčené osoby vždy seznámeny v rámci školení o požární ochraně.

3 3 ČÁST DRUHÁ ODPOVĚDNOST ZA PLNĚNÍ ÚKOLŮ V POŽÁRNÍ OCHRANĚ Kapitola I Základní povinnosti (1) Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířat a majetek. Při zdolávání požárů, živelních pohrom a jiných mimořádných událostí je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost, a potřebnou věcnou pomoc. (2) Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru: provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob; uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření; ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení; poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce; (3) Každý je povinen na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce poskytnout dopravní prostředky, zdroje vody, spojová zařízení a jiné věci potřebné ke zdolávání požáru. (4) Za plnění povinností na úseku požární ochrany odpovídá vrchní přednosta DKV Brno v souladu s Organizačním řádem Českých drah, a.s. (5) Za plnění povinností na úseku požární ochrany rovněž odpovídají vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení v rozsahu svých funkcí. (6) Na jednotlivých pracovištích, kde je provozovány činnost se zvýšeným požárním nebezpečím jsou za dodržování předpisů a nařízení zabezpečující požární bezpečnost pracoviště odpovědni určení zaměstnanci, jmenovitě uvedení v požárních řádech. (7)Odpovědnost za zajištění požární ochrany nelze přenést z určeného zaměstnance na jeho podřízeného. Kapitola II Povinnosti vedoucích zaměstnanců (1)V rozsahu své působnosti vytvářet podmínky pro provádění pravidelné kontroly dodržování předpisů o požární ochraně. Pravidelné kontroly se zabezpečují formou preventivních požárních prohlídek a prověřováním dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o PO. (2)Řešit neprodleně odstraňování závad zjištěných při preventivních požárních prohlídkách, které jsou v jeho kompetenci, v případně zjištění závad, kdy hrozí bezprostřední nebezpečí vzniku či šíření požáru neprodleně přijímat účinná opatření.

4 4 (3)V prostorách, kde vykonávají činnost jemu podřízení zaměstnanci sledovat umístění, stav a provozuschopnost přenosných hasicích přístrojů a požárně bezpečnostních zařízení. (4)Zúčastňovat se školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně, zajistit účast podřízených zaměstnanců na školení o požární ochraně, popř. zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek. (5)U nově přijatých zaměstnanců ve své kompetenci zajistit školení o požární ochraně a seznámení s požárním nebezpečím vznikajícím při činnostech, které se provozuje na jemu podřízených pracovištích a z toho vyplývajícími specifika zajištění požární ochrany v místě výkonu práce zaměstnance, zejména s umístěním požárních poplachových směrnic, s rozmístěním a se způsobem použití věcných prostředků PO, popř. požárně bezpečnostních zařízení na pracovišti. (6)Osobám, které se s vědomím DKV zdržují na jeho pracovištích umožnit popř. zajišťovat účast na školení o PO. (7) Zajišťovat ve své působnosti podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména dbát na udržování volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, udržovat volné únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a k věcným prostředkům PO. (8)Zajišťovat ve své působnosti dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností. Sledovat umístění a označování pracovišť a ostatních míst, kde vykonávají činnosti jemu podřízení zaměstnanci, příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k PO, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky PO a požárně bezpečnostní zařízení. (9)Umožnit přístup k PHP a požárně bezpečnostním zařízením servisnímu technikovi, který zajišťuje jejich kontroly, údržbu a opravy a jenž se prokáže průkazem opravňujícím k provádění kontroly hasicích přístrojů popř. požárně bezpečnostních zařízení. (10)Umožnit orgánu státního požárního dozoru a příslušné odborně způsobilé osobě provedení kontroly na úseku PO. (11)Zajišťovat ohlášení jakéhokoliv požáru vzniklého ve všech prostorách, kde vykonávají činnosti jemu podřízení zaměstnanci, příslušné ohlašovně požáru a příslušné odborně způsobilé osoby. (12)V rozsahu své působnosti vytvářet podmínky pro obstarávání, zabezpečování věcných prostředků PO a požárně bezpečnostních zařízení se zřetelem na požární nebezpečí provozovaných činností ve všech prostorách, kde provozují činnosti jemu podřízení zaměstnanci. (13)Po konzultaci s odborně způsobilou osobou PO určovat rozmístění věcných

5 5 prostředků PO a požárně bezpečnostních zařízení v potřebném množství a druzích a udržovat je v provozuschopném stavu. (14) Spolupracovat s příslušnou odborně způsobilou osobou, popř. preventistou PO při plnění dalších úkolů vyplývajících z předpisů o PO, zejména při odstraňování zjištěných závad a nedostatků. Kapitola III Povinnosti zaměstnanců (1)Dodržovat zásady PO a plnit povinnosti vyplývající z platných právních a technických předpisů o PO a dokumentů ČD, a. s. v oblasti PO. (2)Dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností. (3)Udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a k věcným prostředkům PO a požárně bezpečnostním zařízením. (4)V případě vzniku požáru, živelní pohromy nebo jiného stavu nouze postupovat podle požárních poplachových směrnic. (5)Při zpozorování požáru jej uhasit, popř. vyhlásit požární poplach a dále postupovat podle příslušné dokumentace PO. (6)Nebránit v přístupu k PHP a požárně bezpečnostním zařízením servisnímu technikovi, který zajišťuje jejich kontroly, údržbu a opravy a jenž se prokáže průkazem opravňujícím k provádění kontroly hasicích přístrojů popř. požárně bezpečnostních zařízení a v případě potřeby mu poskytnout nezbytnou součinnost. (7)Příslušnému nadřízenému zaměstnanci a odborně způsobilé osobě PO, či preventistovi PO průběžně a neodkladně nahlašovat veškeré zjištěné nedostatky mající vliv na požární bezpečnost. (8)Zúčastňovat se pravidelných školení o PO pro zaměstnance. Kapitola IV Povinnosti preventistů PO (1) Provádět pravidelně preventivní požární kontroly na úseku požární ochrany v obvodu své působnosti, včetně zápisů do požárních knihy. (2)Zjištěné závady z preventivní požární kontroly projednat s vedoucím zaměstnancem pracoviště a stanovit termín k odstranění závady. (3)V obvodu, který má ve své působnosti zajišťovat rozmístění schválených požárních poplachových směrnic, požárních řádů a požárních evakuačních plánů.

6 6 (4)V obvodu, který má ve své působnosti zajišťovat označování míst příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k PO, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky PO a požárně bezpečnostní zařízení. (5) Účastnit se pravidelné odborné přípravy preventistů PO. (6)Podílet se na školení o požární ochraně u osob, které se s vědomím zaměstnavatele příležitostně zdržují na jeho pracovištích. Kapitola V Povinnosti odborně způsobilé osoby požární ochrany (1)Provádět školení vedoucích zaměstnanců, odbornou přípravu preventistů a odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do požárních hlídek. (2)Při zjištění nedostatků, které by mohly mít bezprostřední vliv na vznik požáru, ihned informovat příslušného vedoucího. (3)Vyjadřovat se ke změnám nebo užívání objektů z hlediska PO. (4)Zpracovávat dokumentaci požární ochrany. (5)Pravidelně kontrolovat aktuálnost dokumentace PO. (6)Provádět pravidelné preventivní požární prohlídky. (7)Účastnit se kontrol prováděných státním požárním dozorem, jakož i souvisejících šetření příčin vzniku požáru. (8)Metodicky a odborně řídit preventisty PO a členy preventivních požárních hlídek. (9)Zabezpečovat podklady pro rozbory požárnosti. (10)Na základě požadavku příslušného vedoucího zaměstnance zpracovávat případné opravy a úpravy všech jím vydávaných technicko-organizačních opatření z hlediska PO. ČÁST TŘETÍ PŘÍKAZY, ZÁKAZY A POKYNY K ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Kapitola I Zákazy, příkazy a pokyny Zaměstnanci a osoby zdržující se na pracovištích DKV jsou povinni dodržovat a řídit se těmito pokyny: (1)Ve všech prostorách DKV platí zákaz kouření mimo vyhrazená místa. (2)Dodržovat pokyny a předpisy o požární ochraně, s nimiž byl zaměstnanec seznámen v rámci školení o požární ochraně a nebo v souvislosti s prováděnou prací, popř. technologickým postupem. (3)V souvislosti se zdoláváním požáru provést nutná opatření na záchranu osob, uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření. (4)Každá osoba, zdržující se na pracovišti při vyhlášeném požárním poplachu, podle poplachových směrnic, musí uposlechnout pokynů velitele preventivní požární hlídky nebo jejího člena, pokud se tak prohlásí, a to do doby, než se dostaví velitel zásahu požární jednotky HZS.

7 7 (5)Únik závadných látek nebo látek hořlavých nahlásit okamžitě svému nadřízenému a současně v rámci možností učinit taková opatření, aby se co nejvíce zabránilo rozšíření škody nebo havárie. (6)Nevstupovat bez příkazu do prostor označených zákazem a zdržovat se v nich. (7)Ověřovat před započetím práce i během ní bezpečný stav svého pracoviště. V případě, že zpozoruje jakékoli nebezpečí nebo jeho příznaky, které by mohly ohrozit životy nebo zdraví osob nebo majetek, musí nebezpečí odstranit. Nemůže-li tak učinit sám, musí to ihned oznámit nejbližšímu vedoucímu a současně, podle možnosti, upozornit každého, kdo by mohl být tímto nebezpečným stavem ohrožen. (8)Používat při práci ochranná zařízení. Je zakázáno bez příkazu na provozních, bezpečnostních, hygienických, protipožárních a jiných zařízeních cokoliv měnit. (9)Ostatní příkazy a zákazy jsou zapracovány v jednotlivých Požárních řádech pracovišť na kterých je provozována činnost se zvýšeným požárním nebezpečím. (10)Při provádění svařování se musí vždy postupovat v souladu s vyhláškou MV č. 87/2000 Sb., a Místním předpisem pro svařování DKV. (11)Každý požár vzniklý na pracovišti nebo na drážním vozidle musí být bezodkladně ohlášen podle Požárních poplachových směrnic. Současně musí být každý požár oznámen odborně způsobilé osobě požární ochrany, která vykonává činnost pro DKV. Při vzniku požáru na drážních vozidlech musí být provedena komisionální prohlídka vozidla. Oprava vozidla může být provedena až po této prohlídce. Svolání komise zajišťuje vedoucí oprav DKV a přednosta provozní jednotky, vedoucí provozního pracoviště, kde je vozidlo provozováno ve spolupráci s odborně způsobilou osobou požární ochrany. (12)Údržbu elektrických, technických zařízení a technologických zařízení smějí provádět jen zaměstnanci k tomu určení. (13)Údržbu a revize určeného technického zařízení elektrického smějí provádět zaměstnanci nebo osoby splňující kvalifikaci podle vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. (14)Počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů, při skladování a používání hořlavých a požárně nebezpečných látek a při manipulaci s otevřeným ohněm. ČÁST ČTVRTÁ PODMÍNKY POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI PŘI OPRAVÁCH, ÚDRŽBĚ A STAVEBNÍCH ÚPRAVÁCH Kapitola I Podmínky požární bezpečnosti při svařování Svářečské práce se provádí v souladu s právními předpisy, normativními požadavky, se schválenými technologickými postupy pro daný způsob svařování a podle dříve vydaných předpisů či jiných aktů řízení v oblasti PO platných na všech pracovištích. Kapitola II Podmínky požární bezpečnosti při provozu tepelných zařízení

8 8 (1)Nově instalovat a provozovat se smí pouze tepelné zařízení, které bylo schváleno k užívání z hlediska požární bezpečnosti. (2) Při instalaci a provozování tepelného zařízení je nutné se řídit návodem výrobce, popř. normativními požadavky. (3)Pro zajištění přiměřené míry požární bezpečnosti je nutné zabezpečit, aby skutečná vzdálenost instalovaného tepelného zařízení tj. zdroje tepla od hořlavé hmoty (stavební konstrukce, podlahové krytiny, zařizovacího předmětu, skladovaného materiálu apod.), nebyla menší než stanovená bezpečná vzdálenost, která je uvedena v dokumentaci (návodu), dodávané výrobcem tepelného zařízení popř., která se stanoví podle zvláštního předpisu (4) Při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů, u kterých není k dispozici průvodní dokumentace (návod výrobce na provoz, kontroly, údržbu, obsluhu, apod.) se postupuje podle dokumentace technicky a funkčně srovnatelných druhů a typů spotřebičů. (5) Komíny a kouřovody se udržují v takovém stavebně technickém stavu, aby byla zajištěna požární bezpečnost při provozu připojených spotřebičů. (6) Čištění a kontrola komínů se zabezpečuje ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštním přepisem. (7)Je zakázáno odkládat předměty, popřípadě materiál z hořlavých hmot na akumulační kamna a ostatní tepelné spotřebiče. Kapitola III Podmínky požární bezpečnosti v době, ve které hrozí nebezpečí vzniku požáru Dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se pro potřeby tohoto Stanovení organizace zabezpečení PO rozumí zejména doba sníženého provozu (mimopracovní doba). DOBA SNÍŽENÉHO PROVOZU Zaměstnanci jsou povinni před odchodem z pracoviště provést veškerá možná preventivní protipožární opatření proti vzniku a rozšíření požáru, a to zejména: a) uhasit oheň v lokálních topidlech a zkontrolovat jejich stav i stav kouřovodů, b) vypnout a zkontrolovat stav všech elektrospotřebičů (mimo chladniček a zařízeních, u kterých je trvalé zapnutí provozně nutné), c) uzavřít okna, zejména v přízemních a suterénních prostorech uzavřít všechny větrací otvory, které nejsou protipožárně zabezpečeny, z povrchu a blízkosti ústředního topení odstranit hořlavé předměty, d) uzavřít a uzamknout vstupy do místností a objektů. Kapitola IV Podmínky požární bezpečnosti při jízdě na dopravní cestě (1) Pro stanovení požární bezpečnosti při jízdě parních lokomotiv na dopravní cestě platí zvláštní předpisy. (2) V období dlouhodobého sucha musí být respektována stanovená opatření, která stanoví příslušná Rada kraje.

9 9 ČÁST PÁTÁ DOKUMENTACE POŽÁRNÍ OCHRANY Kapitola I Dokumentace požární ochrany (1) Dokumentaci požární ochrany DKV tvoří: a) dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím, b) stanovení organizace zabezpečení PO, c) požární řád: čerpací stanice provozní pracoviště Břeclav dílna údržby provozní jednotka Brno Horní Heršpice horní hala provozní jednotka Brno Horní Heršpice dolní hala provozní jednotka Brno Horní Heršpice opravna vozů dílna provozní jednotka Brno Horní Heršpice pracoviště svářeče provozní jednotka Brno Horní Heršpice sklad a výdej LTO provozní jednotka Brno Horní Heršpice sklad hořlavých kapalin provozní jednotka Brno Horní Heršpice sklad technických plynů provozní jednotka Brno Horní Heršpice stolárna provozní jednotka Brno Horní Heršpice čerpací stanice provozní jednotka Brno Horní Heršpice čerpací stanice Hodonín pracoviště svářeče provozní jednotka Brno Maloměřice hala jih provozní jednotka Brno Maloměřice hala sever provozní jednotka Brno Maloměřice stolárna a sklad řeziva provozní jednotka Brno Maloměřice sklad hořlavých kapalin provozní jednotka Brno Maloměřice sklad hořlavých kapalin sever provozní jednotka Brno Maloměřice rampa provozní jednotka Brno Maloměřice sklad technických plynů provozní jednotka Brno Maloměřice čerpací stanice nafty a LTO provozní jednotka Brno Maloměřice čerpací stanice provozní pracoviště Tišnov sklad hořlavých kapalin provozní pracoviště Tišnov čerpací stanice technická služba vozová Brno čerpací stanice technická služba vozová Znojmo hala provozní jednotka Veselí nad Moravou pracoviště svářeče provozní jednotka Veselí nad Moravou sklad hořlavých kapalin provozní jednotka Veselí nad Moravou sklad technických plynů provozní jednotka Veselí nad Moravou čerpací stanice provozní jednotka Veselí nad Moravou pracoviště svářeč provozní pracoviště Znojmo hala provozní pracoviště Znojmo sklad hořlavých kapalin provozní pracoviště Znojmo sklad technických plynů provozní pracoviště Znojmo čerpací stanice provozní pracoviště Znojmo

10 10 d) požární poplachové směrnice: provozní pracoviště Břeclav provozní pracoviště Bzenec provozní jednotka Brno Horní Heršpice provozní pracoviště Hodonín provozní pracoviště Hrušovany nad Jevišovkou provozní pracoviště Kyjov provozní pracoviště Luhačovice provozní jednotka Brno Maloměřice provozní pracoviště Skalice nad Svitavou provozní pracoviště Staré město u Uherského Hradiště provozní pracoviště Tišnov technická služba vozová Brno technická služba vozová Znojmo provozní pracoviště Újezdec u Luhačovic provozní jednotka Veselí nad Moravou provozní pracoviště Vyškov provozní pracoviště Znojmo provozní pracoviště Bojkovice e) tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů PO, školení při převedení na jiné pracoviště a školení osob, které se s vědomím ČD, a. s., zdržují na jeho pracovištích f) dokumentace o provedeném školení g) požární kniha v počtu 7 ks. (viz příloha č.3). h) údaje o požárech a jejich vzniku i) zápisy o požárních kontrolách a dohlídkách provedených státním požárním dozorem Tato dokumentace požární ochrany je v originálu uložena u osoby odborně způsobilé a ve stejnopisu na jednotlivých pracovištích. (2) Ostatní dokumentaci PO tvoří: a) místní provozní předpis pro svařování. b) návody k obsluze a údržbě. c) doklady o údržbě, provedených kontrolách a opravách při provozu technických a technologických zařízení, provedených podle požadavků stanovených právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentaci výrobců. d) doklady o revizi a kontrole elektrických spotřebičů provedené dle ČSN , edice 2, e) doklady o revizi a kontrole elektrických zařízení informační techniky, f) doklady o revizi a kontrole elektrických zařízení provedené dle ČSN , ČSN a vyhlášky MD 100/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

11 11 g) doklady o revizi a kontrole hromosvodů provedené dle ČSN , ČSN a vyhlášky MD 100/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, h) doklady o roční kontrole technických zařízení čerpacích stanic provedené v souladu s ČSN , čl. 8.8, i) doklady o kontrolách spalinové cesty provedené dle ČSN :2010 a dle nařízení 91/2010 Sb., j) doklady o kontrole plynového zařízení dle vyhlášky MD 100/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky ČUBP č. 85/1978 Sb., k) doklady o kontrolách a revizích přenosných a pojízdných hasicích přístrojů, l) doklad o funkční zkoušce polostabilního hasicího zařízení, m) doklad o funkční zkoušce požárních dveří, n) doklad o revizi elektrického zařízení požární signalizace, o) požárně technické charakteristiky skladovaných látek, p) doklady o kontrole zásobování požární vodou. Tato dokumentace je uložena u zaměstnanců aparátu DKV, jejichž povinností je udržovat ji v aktuálním stavu. ČÁST ŠESTÁ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA Školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců a osob, které se příležitostně zdržují na pracovištích ČD, a. s. o PO a odborná příprava preventistů PO a preventivních požárních hlídek je řešena zvláštním Tematickým a časovým plánem. ČÁST SEDMÁ KONTROLNÍ ČINNOST (1) Pravidelné preventivní požární kontroly provádí ve všech prostorách a na pracovištích DKV, a to: a) v prostorách a na pracovištích, kde jsou provozovány činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí nejméně jednou za rok; b) v prostorách a na pracovištích, kde jsou provozovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nejméně jednou za šest měsíců;

12 12 Cílem preventivních požárních kontrol je odstranění zjištěných závad a odchylek od žádoucího stavu (dále jen požární závady ). (2) Předmětem preventivní požární kontroly preventisty PO je prověřování plnění povinností stanovených předpisy o PO, zejména ověření: a) zda jsou PHP provozuschopné, touto prohlídkou se zjišťuje zejména: aa) je-li PHP umístěn na místě, ab) je-li přístup k PHP volný, zda je viditelný, ac) je-li návod na obsluhu a použití PHP viditelný a čitelný, ad) nejsou-li plomby porušeny či nechybí, af) je-li PHP plný (vážením nebo zdvižením), ag) není-li PHP zjevně poškozen, zkorodován, zda je těsný nebo zda je hubice či proudnice průchozí, ah) zda jsou údaje tlakoměru nebo indikátoru v provozním rozsahu nebo poloze; b) zda jsou provozuschopná zařízení pro zásobování požární vodou (zda jsou plomby na uzávěru hydrantové skříně, když ne kontrola úplnosti výzbroje), c) zda elektrické rozvaděče, stroje, spotřebiče a osvětlovací tělesa jsou opatřeny ochrannými kryty, d) zda není instalováno zařízení omezující nebo blokující funkci ventilu zařízení pro zásobování požární vodou, e) zda je volný přístup k nástěnným hydrantům - volným přístupem se rozumí též kdy přítokový ventil, proudnice nebo hadicový systém je umístěn: ea) v zaplombované hydrantové skříni, pokud k překonání tohoto zaplombování není třeba pomůcek, eb) v uzamčené hydrantové skříni, pokud je v bezprostřední blízkosti viditelně umístěno zařízení umožňující odemčení; f) zda je na pracovištích umístěná dokumentace PO nepoškozena (je tam a je čitelná), zejména zda jsou požární poplachové směrnice na viditelném místě a trvale přístupné pro všechny osoby vyskytující se v místě provozované činnosti, g) zda se dodržují zákazy kouření na pracovištích, h) zda jsou na pracovištích umístěny a neporušeny (jsou tam a jsou čitelné) všechny určené bezpečnostní tabulky a zda jsou umístěny na viditelném místě, i) zda je zajištěna kontrola celkového stavu pracoviště určenými zaměstnanci (např. kryty na svítidlech, el. spotřebiče vypnutí a podložky, zda se nehromadí hořlavý materiál, atd.), j) zda jsou dodrženy trvale volné průjezdné šířky příjezdových komunikací nejméně 3 m k objektům, k nástupním plochám pro požární techniku a ke zdrojům vody určeným k hašení požárů, k) zda je provedeno označení a umožnění použití nástupních ploch pro požární techniku, l) zda je trvale zajištěna použitelnost vnitřních a vnějších zásahových cest (požární žebříky) a trvale volný přístup k zařízení pro zásobování požární vodou, m) zda jsou označena rozvodná zařízení elektrické energie, hlavní vypínač elektrického proudu, uzávěru vody, plynu a páry, (3) Provedení preventivní požární kontroly preventista PO dokládá záznamem do požární knihy sepsaným bezprostředně po jejím provedení.

13 13 (4) Záznam o preventivní požární kontrole obsahuje datum provedení, označení objektu a pracoviště, zjištěné skutečnosti, navržená opatření, stanovení způsobu a termínů jejich plnění, jméno a podpis osoby, která záznam provedla. Lhůty k odstranění zjištěných požárních závad navrhuje osoba provádějící preventivní požární kontrolu. ČÁST OSMÁ OZNÁMENÍ A OHLÁŠENÍ POŽÁRU Kapitola I Postup při oznámení požáru (1) Neodkladné oznámení vzniku požáru provádí osoba, která požár zpozoruje telefonicky, osobně. (2) Vedoucí pracoviště je povinen zabezpečit, aby každý požár vzniklý na pracovištích, která jsou mu podřízena byl neodkladně oznámen na příslušnou ohlašovnu požárů Hasičského záchranného sboru kraje. (3) Oznámení se týká i požárů, které byly uhašeny vlastními prostředky (PHP, zařízením pro zásobování požární vodou apod.). (4) Oznámení o požáru musí obsahovat: a) jméno a příjmení oznamovatele, b) adresu vzniklého požáru, c) místo, odkud je zpráva podávána a telefonní číslo volající stanice, d) další informace k upřesnění situace, v případě uhašeného požáru neopomenout tuto skutečnost sdělit. Kapitola II Určení ohlašoven požáru (1) Jako ohlašovna požáru je pro České dráhy, a. s. určeno místně příslušné krajské informační a operační středisko Hasičského záchranného sboru Č R: Kapitola III Způsob vyhlášení požárního poplachu Vyhlášení požárního poplachu v prostorách ČD, a. s. se provádí především: a) voláním HO ŘÍ Kapitola IV Stanovení požadavků na provádění cvičného požárního poplachu

14 14 Cvičný požární poplach se na pracovištích DKV Brno neprovádí z důvodu nenaplnění 32, odst. 4. vyhlášky č. 246/2001 Sb. Aktuálnost požárních poplachových směrnic se prověřuje formou ověření telefonního spojení na čísla tísňového volání, telefonní čísla pohotovostních a havarijních služeb dodavatelů elektrické energie, plynu a vody, a to 1 x ročně, se zápisem do požární knihy. V případě potřeby (zejména při zásadní změně opatření uvedených v požárních poplachových směrnicích) vyhlásí cvičný požární poplach ve spolupráci s příslušným vedoucím zaměstnancem odborně způsobilá osoba požární ochrany. Vyhlášení cvičného požárního poplachu předem oznámí příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru. O provedení cvičného požární poplachu provede odborně způsobilá osoba požární ochrany zápis do požární knihy Kapitola V Zpráva o požáru Ke každému požáru je na základě komisionální prohlídky zpracována zpráva, která obsahuje veškerá dostupná data týkající se zasaženého objektu, vyčíslení vzniklé škody a vyčíslení uchráněných hodnot. Preventista požární ochrany: Titul, jméno a příjmení Ing. Stanislav Cigánek Ivan Šimanovský Ing. Michal Hušek Stanislav Polehla Jiří Žák Jaroslav Kubica Jan Laub Ivan Řezáč Lubomír Mahr Lubomír Mahr Ing. Vladimír Lukeš Jaroslav Kubica Pracoviště PJ Brno Maloměřice TSV Brno PJ Brno Horní Heršpice PP Hodonín PP Břeclav PP Tišnov TSV Znojmo PP Znojmo PJ Veselí nad Moravou

15 15 Přehled míst, kde se provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím Místo Provozní jednotka Brno Maloměřice Technická služba vozová Brno Provozní jednotka Brno Horní Heršpice Provozní pracoviště Hodonín Provozní pracoviště Břeclav Provozní pracoviště Tišnov Technická služba vozová Znojmo Provozní pracoviště Znojmo Provozní jednotka Veselí nad Moravou Pracoviště Pracoviště svářeče Hala jih Hala sever Sklad hořlavých kapalin Sklad hořlavých kapalin sever Rampa Sklad technických plynů Stolárna a sklad řeziva Čerpací stanice Čerpací stanice Dílna údržby Hala horní Hala dolní Opravna vozů dílna Pracoviště svářeče Sklad technických plynů Sklad a výdej LTO Sklad hořlavých kapalin Stolárna Čerpací stanice Čerpací stanice Čerpací stanice Čerpací stanice Sklad hořlavých kapalin Čerpací stanice Pracoviště svářeče Hala Sklad hořlavých kapalin Sklad technických plynů Čerpací stanice Hala Pracoviště svářeče Sklad hořlavých kapalin Sklad technických plynů Čerpací stanice

16 16 Přehled a umístění požárních knih Pracoviště PJ Brno Maloměřice TSV Brno PJ Brno Horní Heršpice PJ Veselí nad Moravou PP Hodonín PP Břeclav PP Tišnov PP Znojmo TSV Znojmo Umístění Pracoviště strojmistra Pracoviště dozorčího osobní přepravy Pracoviště strojmistra Pracoviště strojmistra Pracoviště dozorčího osobní přepravy Pracoviště dozorčího osobní přepravy Pracoviště strojmistra

17 17 I. Úvodní ustanovení Ve smyslu 6 odst.1 písm.a) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a 30 vyhlášky č.246/2001 Sb., o požární prevenci, stanovuji tímto dokumentem zabezpečení požární ochrany v obvodu DKV Brno kraj Vysočina dále jen (DKV Brno). II. Rozsah platnosti III. a) Povinnosti obsažené v této směrnici se vztahují na všechny zaměstnance Českých drah, a.s., DKV Brno včetně fyzických osob, které jsou v zaměstnaneckém poměru nebo v jiném pracovněprávním vztahu k DKV jen dočasně. b) Povinnosti obsažené v této směrnici se rovněž vztahují i na osoby, které nejsou v pracovněprávním vztahu k DKV Brno, ale zdržují se na pracovištích DKV Brno. c) S touto směrnicí musí být dotčené osoby vždy seznámeny v rámci školení o požární ochraně. Odpovědnost za plnění úkolů v požární ochraně a) Za plnění povinností na úseku požární ochrany odpovídá vrchní přednosta DKV Brno. Za plnění povinností na úseku požární ochrany rovněž odpovídají vedoucí zaměstnanci v rozsahu své působnosti. b) Zaměstnanci jsou povinni dodržovat pokyny a příkazy vedoucího zaměstnance a stanovené povinnosti uvedené v dokumentaci požární ochrany. 1. Základní povinnosti Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířat a majetek. Při zdolávání požárů, živelních pohrom a jiných mimořádných událostí je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost, a potřebnou věcnou pomoc. Vrchní přednosta DKV Brno organizačně zabezpečí ohlášení jakéhokoliv požáru vzniklého ve svém obvodu OZO PO GŘ Praha O 30/2- kraje Vysočina dále jen (OZO PO), a to nejpozději do druhého pracovního dne. K zabezpečení požární ochrany jsou pro DKV Brno určeni: a) Odborně způsobilá osoba v požární ochraně Jiří Mikeš, č. osv.: Š-95/2003 zaměstnanec GŘ Praha O 30/2 MT: OZO PO se účastní porad vrchního přednosty podle potřeby na základě požadavku vrchního přednosty.

18 18 b) Preventista požární ochrany ustanovený vrchním přednostou DKV Plzeň. Seznam preventistů požární ochrany a jejich požární úseky jsou uvedeny v příloze č. 1. c) Preventivní požární hlídka ustanovena vrchním přednostou DKV Brno. V současné době preventivní požární hlídka je ustanovena v správkárenské hale PJ Havlíčkův Brod. PPH je ustanovena v počtu Obstarávání věcných prostředků požární ochrany Vedoucí zaměstnanci MTZ zásobovači DKV Brno po konzultaci s revizním technikem a OZO PO obstarávají a zabezpečují v potřebném množství a druzích věcné prostředky požární ochrany se zřetelem na požární nebezpečí a provozované činnosti. 3. Povinnosti vedoucích zaměstnanců : a) Zajišťovat, aby jemu podřízená pracoviště byla vybavena jedním přenosným hasicím přístrojem na každých započatých 200 m 2 půdorysné plochy s náplní 9 l vody nebo 6 kg prášku nebo CO 2. V případě, že hasicí přístroje nejsou dostupné pro celou posuzovanou plochu (např. stavební rozdělení prostoru na více dispozičně nepropojených místností) nebo nelze použít jeden druh hasiva, instaluje se jeden přenosný hasicí přístroj pro každý takto oddělený prostor nebo nejméně jeden přenosný hasicí přístroj s potřebným druhem hasiva, b) na jemu podřízených pracovištích sledovat umístění, stav a provozuschopnost PHP v období mezi preventivními požárními kontrolami, c) spolupracovat s příslušným preventistou požární ochrany při plnění úkolů požární ochrany v DKV Brno, zejména při odstraňování zjištěných závad a nedostatků a zajištění rozmístění požární dokumentace na určená jednotlivá pracoviště, d) zúčastňovat se školení vedoucích zaměstnanců 1x za 3 roky, e) zajišťovat účast podřízených zaměstnanců na školení o požární ochraně, f) provádět školení nových zaměstnanců, zaměstnanců přeřazených na jinou funkci či při změně pracoviště, g) pro osoby, které se s vědomím VJ ČD, a.s. příležitostně zdržují na pracovištích DKV Brno, zajišťovat účast na školení o požární ochraně. Pro potřebu tohoto opatření se vedoucím zaměstnancem rozumí: vrchní přednosta DKV Brno manažer PJ vedoucí odboru provozu, údržby majetku a techniky, vedoucí odboru ekonomiky vedoucí jednotlivých oddělení vedoucí PJ a PP

19 19 4. Povinnosti zaměstnanců : a) Dodržovat zásady požární ochrany a plnit povinnosti vyplývající z platné legislativy a dokumentů ČD, a.s. v oblasti požární ochrany, b) dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností, c) udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a požárně bezpečnostním zařízením, d) v případě vzniku požáru, živelné pohromy nebo jiného stavu nouze jednat ve smyslu požárních poplachových směrnic, požárních řádů, nebo směrnice pro hlášení požárů, e) zaměstnanec, který zpozoruje požár a nemůže jej sám uhasit, vyhlásí požární poplach a dále postupuje podle místní dokumentace požární ochrany, f) neodkladně informovat nadřízeného zaměstnance a příslušného preventistu požární ochrany o vzniklém požáru, g) umožnit přístup k přenosným hasicím přístrojům servisnímu techniku, který zajišťuje jejich kontroly, údržbu a opravy a jenž se prokáže průkazem k provádění kontroly hasicích přístrojů, h) příslušnému nadřízenému zaměstnanci a preventistovi požární ochrany průběžně a neodkladně nahlašovat veškeré zjištěné nedostatky mající vliv na požární bezpečnost, i) zúčastňovat se pravidelných školení o požární ochraně pro zaměstnance, j) umožnit orgánu státního požárního dozoru a odborně způsobilé osobě DKV provedení kontroly na úseku požární ochrany. 5. Povinnosti preventistů požární ochrany: IV. a) Provádět pravidelně měsíčně specializovanou kontrolní prohlídku na úseku požární ochrany v obvodu své působnosti, včetně zápisů do požárních knih (předmět prohlídky je uveden v článku VII. této směrnice), b) zjištěné závady z kontrolní prohlídky nahlásit příslušnému nadřízenému zaměstnanci a předložit mu požární knihu k podpisu. Zároveň zjištěnou závadu nahlásit OZO PO, c) ve spolupráci s OZO PO zajistit včasné vypracování a odeslání hlášení o požáru. V ostatních PJ a PP odpovídají za ohlášení požáru vedoucí PJ a PP, d) v obvodu své působnosti zajišťovat rozmístění schválených požárních poplachových směrnic, požárních řádů, evakuačních plánů a výstražných a bezpečnostních tabulek, e) účastnit se jednou ročně pravidelné odborné přípravy preventistů požární ochrany. Příkazy, zákazy a pokyny k zabezpečení požární ochrany 1. Zákazy a příkazy Zaměstnanci jsou povinni se řídit těmito zákazy a příkazy:

20 20 a) Počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požárů, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů, při skladování a používání hořlavých a požárně nebezpečných látek a při manipulaci s otevřeným ohněm, a) účastnit se opakovaných školení o požární ochraně a odborné přípravě, b) ohlašovat neodkladně zjištěný požár dle pokynů uvedených v požárně poplachových směrnicích, c) v souvislosti se zdoláváním požáru provést nutná opatření na záchranu ohrožených osob, uhasit požár, jestliže to je možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření, d) dodržovat pokyny a předpisy k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí, zásady bezpečného chování na pracovišti a stanovené pracovní postupy, s nimiž byl seznámen, e) při používání elektrických (plynových) spotřebičů dbát návodu na obsluhu výrobce, f) udržovat volné únikové cesty, a tyto mít řádně označené příslušnou bezpečnostní tabulkou, g) tuhá paliva skladovat tak, aby nepřišla do styku s jinými hořlavými materiály a vodou, h) v objektech DKV se zvýšeným požárním nebezpečím je přísný zákaz kouření, používání otevřeného ohně a vstupu nepovolaným osobám. V ostatních objektech DKV Brno platí zákaz kouření. Místa pro kouření jsou ve venkovních prostorech označena tabulkou Prostor pro kouření, i) je zakázáno v obvodu DKV vypalovat porosty nebo spalovat hořlavý materiál na volném prostranství, j) nevstupovat bez příkazu do prostor označených zákazem vstupu a zdržovat se v nich, k) je zakázáno provádět neodborné zásahy či manipulaci s elektrickou instalací, l) je zakázáno používat na pracovištích soukromé elektrické spotřebiče, m) je zakázáno odkládat hořlavé látky na topná tělesa, 2. Pokyny Zaměstnanci jsou povinni řídit se těmito pokyny k zabezpečení požární ochrany: a) Pracoviště musí být označena bezpečnostními tabulkami upozorňujícími na dané nebezpečí a stanovené zákazy, b) přístupy k rozvaděčům elektrické energie, uzávěrům vody, páry, plynu musí být vždy přístupné, c) rozvaděče elektrické energie, uzávěry vody, páry, plynu musí být zřetelně označeny příslušnou bezpečnostní tabulkou (nálepkou), d) ke skladování hořlavých kapalin se používají přepravní obaly k tomuto účelu určené, e) přepravní obaly rozbitné na hořlavé kapaliny se smějí používat pouze do objemu 5 l, f) přepravní obaly rozbitné na hořlavé kapaliny musí být uloženy v uzavíratelných nehořlavých skříních, g) všechny přepravní obaly, v nichž se hořlavé kapaliny skladují, musí být opatřeny nápisem upozorňujícím na jejich obsah s udáním třídy nebezpečnosti kapaliny,

21 21 h) ve stavebně oddělených prostorech ukládat nejvýše 250 litrů hořlavých kapalin, z toho nejvýše 50 litrů hořlavých kapalin I. třídy nebezpečnosti. Jedná-li se výlučně o hořlavé kapaliny IV. třídy nebezpečnosti, lze tyto na pracovišti ukládat a používat do objemu 1000 litrů. Přepravní obaly křehké lze používat pouze do objemu 5 litrů a musí být uloženy v uzavíratelných nehořlavých skříních, i) v prostoru jednoho státní v garáži se smí ukládat pohonné hmoty v nerozbitných obalech v množství 40 l pro osobní automobily a 80 l pro nákladní automobily. 3. Podmínky požární bezpečnosti při opravách, údržbě a stavebních úpravách SVAŘOVÁNÍ Svářečské práce se provádí v souladu s vyhláškou č.87/2000 Sb. a Směrnicí požární bezpečnosti při svařování, v platném znění - interní předpis ČD, a.s. Před zahájením svařování: a) preventista požární ochrany nebo OZO PO stanoví a vyhodnotí možné požární nebezpečí ve vztahu k druhu svařování, stavu svářečského pracoviště a přilehlých prostorů, použitých zařízení a materiálů a reaguje na ně v seznámení s podmínkami požární bezpečnosti b) vedoucí zaměstnanec Vyžádá si sdělení, jakým způsobem resp. technologií budou práce prováděny, jaká organizační a technická opatření k zajištění požární bezpečnosti stanovila, seznámí s místy, kde mohou být práce, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru prováděny jen na základě písemného povolení (vzor seznámení je uveden v příloze č. 3), stanoví požadavky pro bezpečný pobyt a pohyb osob (zaměstnanců), včetně zákazu pohybu v místech, kde se budou provádět svářečské práce, zabezpečí volné únikové cesty včetně přístupu k nim, písemně stanoví podmínky provádění prací a osobu odpovědnou za jejich dodržení, stanoví preventivní požární hlídky s odpovídajícím počtem členů a vybavením vzhledem k požárnímu nebezpečí, OZO PO provede odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do PPH, zajistí v potřebném množství vhodné věcné a technické prostředky požární ochrany, včetně hasicích přístrojů, po skončení prací případně zajistí následný dozor pracoviště po dobu určenou, minimálně však po dobu osmi hodin, upozorní OZO PO na provádění činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím (zejm. svařování v přítomnosti hořlavých látek) a ta provede odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivní požární hlídky. Obdobně se postupuje i v případech, kdy při opravách či údržbě provozovaných prostor se provádí práce, při kterých může hrozit nebezpečí vzniku či šíření požáru např. lepení nových podlahových krytin, natěračské práce při používání hořlavých kapalin apod.

22 22 V. Dokumentace požární ochrany 1. Dokumentace PO DKV Brno Dokumentaci požární ochrany DKV Brno tvoří: a) Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany, b) dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím, c) požární řády: viz příloha č.2, d) požární poplachové směrnice, e) tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany, f) dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany, g) přehled o umístění přenosných hasicích přístrojů, h) údaje o požárech a příčinách jejich vzniku, i) požární knihy v počtu 3 (viz příloha č.1) j) zápisy o požárních kontrolách a dohlídkách provedených státním požárním dozorem Dokumentaci požární ochrany uvedenou pod písm. a) až g) a pod písm. l) zpracovává a vede OZO DKV Brno, dokumentaci uvedenou pod pís. h) až k) zpracovává a vede OZO PO Brno, vedoucí jednotlivých pracovišť a preventisté PO. Dokumentaci požární ochrany uvedenou pod písm. i) vede příslušný preventista PO. 2. Ostatní dokumentace Ostatní dokumentaci požární ochrany DKV Brno tvoří: a) Návody k obsluze a údržbě b) Doklady o údržbě, provedených kontrolách, opravách a revizích provedených podle požadavků stanovených právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobců : - doklad o revizi elektrického zařízení a hromosvodů - doklad o revizi a kontrole elektrických spotřebičů, včetně elektroniky - doklad o revizi o kontrole elektrického ručního nářadí - doklad o revizi a kontrole pohyblivých přívodů - doklad o kontrolách provozních nádrží čerpacích stanic nafty - doklad o revizích a kontrolách tlakových nádob - doklad o revizích a kontrolách zdvihacích zařízení - doklady o revizích a kontrolách plynových zařízení - doklady o revizích PHP a požárních vodovodů - doklady o kontrolách a čištění komínů a spalinových cest - doklady o odborných prohlídkách kotelen na pevná a kapalná paliva - doklady o kontrolách PBZ Tato dokumentace je uložena u zaměstnanců aparátu DKV, jejichž povinností je udržovat ji v aktuálním stavu.

23 23 c) Podmínky požární bezpečnosti u činností se zvýšeným požárním nebezpečím. Přehled míst, kde se provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím je uveden v příloze č. 2 d) Ostatní dokumenty, které obsahují požadavky na zajištění požární bezpečnosti (průvodní dokumentace, místní řád skladu MTZ, provozní řád motorových vozíků, provozní řády nízkotlakých plynových kotelen a kotelen na pevná paliva, havarijní plány apod.), jsou uloženy u příslušných odpovídajících vedoucích zaměstnanců. 3. Uložení dokumentace požární ochrany Dokumentace požární ochrany bude trvale uložena v DKV Brno u OZO PO v originálech, kopiích u preventistů nebo vedoucích PJ a PP. V souladu s článkem V. bod 1 a bod 2 Dokumentace požární ochrany bude udržována přehledně, pravidelně aktualizována a přístupná orgánům vykonávajícím kontrolní činnost. a) Požární poplachové směrnice jsou vyvěšeny na pracovištích DKV Brno tak, aby byly dobře viditelné a trvale přístupné pro všechny osoby vyskytující se v místě provozované činnosti, b) dokumentace o stavebně technickém stavu a souvisejících dokladech je uložena u OS ČD, která opravy, údržbu, kontroly či revize provádí (viz. článek VIII., bod č. 2) c) dokumentace uvedená v článku V.2.b) je uložena u zaměstnanců, kteří zajišťují provedení revizí a kontrol. 4. Požární knihy Pro DKV Brno je stanoveno 3 ks požárních knih, které jsou uloženy u preventistů PO. jsou zapisovány veškeré skutečnosti týkající se požární ochrany a to např.: 1. záznamy o každém vzniklém požáru 2. preventivní prohlídky a jejich výsledek 3. provádění kontrol a údržby přenosných hasicích přístrojů, požárních hydrantů 4. záznamy o kontrole nebo opravě požárně bezpečnostního zařízení 5. revize a čištění komínů, kontroly lokálních topidel před zahájením a po skončení topné sezóny 6. provedení pravidelného cvičného požárního poplachu 7. pravidelná i mimořádná školení zaměstnanců 8. provedení odborné přípravy preventistů požární ochrany a preventivních požárních hlídek 9. zřízení dočasných preventivních požární hlídek 10. zřízení nebo zrušení ohlašovny požárů, včetně proškolení obsluhy 11. další důležité skutečnosti týkající se požární ochrany Požární knihy musí být minimálně jednou za 6 měsíců předloženy k podpisu přednostovi PJ, popř. vedoucímu pracoviště nebo pověřenému zástupci, v případně zjištění vážných závad neprodleně.

24 24 VI. Školení o požární ochraně a odborná příprava Školení se provádí podle tematických a časových rozvrhů. Veškerá školení požární ochrany v DKV Brno budou organizována takto: 1.Opakované školení zaměstnanců o požární ochraně Zajišťuje a provádí vedoucí zaměstnanec DKV Brno ve spolupráci s OZO PO nebo OZO PO jednou za 2 roky. OZO PO připraví záznamy o školení zaměstnanců o požární ochraně a příslušné studijní materiály ke školení dle tematické plánu školení zaměstnanců o požární ochraně. 2.Školení zaměstnanců při nástupu do zaměstnání Školení se provádí při nástupu nových zaměstnanců do zaměstnání, nebo při změně funkce či místa pracoviště odlišného od předešlého pracoviště. Školení těchto zaměstnanců provádí DVI a.s. při vstupním školení, nebo pověřený vedoucí zaměstnanec. 3.Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně Školení zajišťuje vrchní přednosta DKV Brno a provádí OZO PO ve spolupráci s personálním servisem DKV Brno, při nástupu do funkce. Školení se opakuje jednou za 3 roky. 4.Odborná příprava preventistů požární ochrany Odbornou přípravu zajišťuje vrchní přednosta DKV Brno, nebo jím pověřený zástupce a provádí OZO PO ve spolupráci s vrchním přednostou DKV, jednou ročně. 5.Odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek Odbornou přípravu zajišťuje vrchní přednosta DKV Brno a provádí OZO PO ve spolupráci s vrchním přednostou DKV, jednou ročně nebo před zahájením činností se zvýšeným požárním nebezpečím, např. svařování nebo provozování činností ( parní trakce) v přítomnosti hořlavých látek v pevném, kapalném nebo plynném stavu. 6.Školení zaměstnanců o požární ochraně zajišťující požární ochranu v mimopracovní době V ostatních PJ a PP je mimopracovní doba zajištěna pouze u spojovacích prostředků (strojmistři). 7.Školení osob o požární ochraně, které se příležitostně zdržují na pracovištích DKV Školení osob o požární ochraně (jejich zástupce), kteří se příležitostně zdržují na pracovištích DKV zajišťuje vrchní přednosta DKV podle potřeby prostřednictvím vedoucích PJ a PP, nebo OZO PO. Tyto osoby seznámí zejména: a) s požárně nebezpečnými místy, b) se způsobem vyhlášení požárního poplachu, c) se způsobem ohlášení případně vzniklého požáru, d) s obsahem požárního evakuačního plánu objektu a místem jeho uložení,

25 25 e) s rozmístěním a použitím přenosných hasicích přístrojů a hydrantů požárního vodovodu, f) s označením pracovišť a ostatních míst příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně. 8.Dokumentace o školení požární ochrany a o odborné přípravě O provedeném školení požární ochrany je vedena dokumentace, která bude obsahovat: a) Dokumentaci o školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců zajišťujících požární ochranu v mimopracovní době a školení osob, které se příležitostně zdržují na pracovištích DKV tvoří tematický plán a časový rozvrh školení a záznam o provedeném školení, který obsahuje název právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, datum, náplň školení, způsob ověření získaných znalostí, popřípadě doklad o tomto ověření, dobu trvání školení, seznam zaměstnanců s podpisy proškolených osob, jména a podpisy osob, které školení provedly, včetně prohlášení o oprávněnosti k provedení školení. b) Dokumentaci o odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany tvoří tematický plán a časový rozvrh odborné přípravy a záznam o provedené odborné přípravě, který obsahuje název právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, datum, náplň odborné přípravy, způsob ověření získaných znalostí, popřípadě doklad o tomto ověření, dobu trvání odborné přípravy, seznam zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek a seznam preventistů požární ochrany s podpisy těch, kteří se odborné přípravy zúčastnili, jména a podpisy osob, které odbornou přípravu provedly, včetně prohlášení o oprávněnosti k provedení odborné přípravy. 9. Ověření znalostí získaných při školení Ověření znalostí získaných při školení a pochopení probrané látky se provádí : - u vedoucích zaměstnanců - písemně (testem), - u zaměstnanců - ústně (kontrolní pohovor) - u preventistů požární ochrany ústně (kontrolní pohovor) - u zaměstnanců, osob vykonávajících požární ochranu v preventivních požárních hlídkách a osob, které se příležitostně zdržují na pracovištích DKV ústně (kontrolní pohovor) Písemné přezkušování probíhá ověřením znalostí pomocí písemného testu složeného ze 30 kontrolních otázek. Seznam kontrolních otázek je nedílnou součástí dokumentace o školení či odborné přípravě. Vyhodnocení se uvede následovně: - prospěl - nebo neprospěl -. Při hodnocení zaměstnance neprospěl se provede opakované přezkoušení. Ústní i písemné přezkoušení se provede bezprostředně po provedeném školení. Dokumentace o vstupním školení je uložena u odd. personálního servisu, opakovaná školení a odborné přípravy jsou v originálech uložena u OZO PO, kopie na jednotlivých PJ a PP.

26 26 VII. Určení systému provádění preventivních požárních prohlídek, jejich rozsah, lhůt a způsob vedení záznamů o provedených preventivních požárních prohlídkách OZO PO provádí : a) ve svém obvodu působnosti v na pracovištích (v objektech), kde jsou provozovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, nejméně jednou za rok, b) v obvodu na pracovištích bez zvýšeného požárního nebezpečí namátkově dle vlastního výběru ve svém obvodu působnosti. Seznam pracovišť se zvýšeným PN s uvedením zatřídění činností je obsahem Přílohy č.2 Provedení požární prohlídky se dokládá záznamem do požární knihy sepsaným bezprostředně po jejím provedení. Specializovanou kontrolní prohlídku na úseku požární ochrany provádí jednou měsíčně preventisté požární ochrany pro celý obvod DKV Brno. Provedení preventivní požární prohlídky se dokládá záznamem do požární knihy sepsaným bezprostředně po jejím provedení. Předmětem specializované kontrolní prohlídky preventisty požární ochrany je ověření : Zda se dodržují zákazy kouření na pracovištích, zda jsou přenosné hasicí přístroje (dále jen PHP) provozuschopné. Touto prohlídkou se zjišťuje: 1. je-li PHP umístěn na místě 2. je-li přístup k PHP volný, zda je viditelný, i jeho návod na obsluhu 3. je-li návod k používání čitelný 4. nejsou li plomby porušeny či nechybí 5. je-li PHP plný (vážením nebo zdvižením) 6. není-li PHP zjevně poškozen, zkorodován, zda je těsný nebo zda je hubice či proudnice průchozí 7. zda jsou údaje tlakoměru nebo indikátoru v provozním rozsahu nebo poloze zda jsou provozuschopná zařízení pro zásobování požární vodou (zda jsou plomby na uzávěru hydrantové skříně, když ne kontrola úplnosti výzbroje, přístupnost podzemních hydrantů apod.), zda je v provozu umístěná a nepoškozená dokumentace PO, zejména, že jsou PPS na viditelném místě a trvale přístupné pro všechny osoby vyskytující se v místě provozované činnosti, zda jsou umístěné a neporušené bezpečnostní tabulky na viditelném místě, zda je zajištěna kontrola celkového stavu pracoviště určenými zaměstnanci (např. kryty na svítidlech, el. spotřebiče vypnutí a podložky, zda se nehromadí hořlavý materiál, atd.), zda jsou dodrženy trvale volné průjezdné šířky příjezdových komunikací nejméně 3 m k objektům, k nástupním plochám pro požární techniku a ke zdrojům vody určeným k hašení požárů, zda je provedeno označení a umožnění použití nástupních ploch pro požární techniku

Směrnice S 602/13 ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNÝ PROVOZ BYTOVÉHO DOMOVNÍHO FONDU

Směrnice S 602/13 ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNÝ PROVOZ BYTOVÉHO DOMOVNÍHO FONDU Směrnice S 602/13 ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNÝ PROVOZ BYTOVÉHO DOMOVNÍHO FONDU I. ÚČEL: Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany a vytvoření organizačního systému pro plnění

Více

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 25 SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Povinnosti naší organizace na úseku požární ochrany jsou dány zejména těmito

Více

Vnitřní směrnice č.37 STANOVENÍ ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY

Vnitřní směrnice č.37 STANOVENÍ ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY Střední škola technická, Kouřílkova 8, Přerov Vnitřní směrnice č.37 STANOVENÍ ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY Zpracoval: Ing. Jiří Pouzal, vedoucí THS Schválil: Mgr. František Šober Ředitel SŠT Přerov, 9. 7.

Více

Článek 1 Účel požárního řádu obce. Článek 2 Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním PO v obci

Článek 1 Účel požárního řádu obce. Článek 2 Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním PO v obci OBEC DIVEC, IČO 45978123. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 - Požární řád obce Divec. Obecní zastupitelstvo obce Divec na základě 29, odst. 1, písm. o) zákona č. 133/85 Sb, (ve znění pozdějších předpisů

Více

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB.

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. TEMATICKÝ PLÁN A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Schválil:.. V dne:. Platnost od: Zpracoval: I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. Příčiny požárů

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) Požární ochrana V souladu se zákonem č.133/85 Sb. o požární ochraně, v platném znění, studenti jsou k

Více

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2009 1.4.2009 2 Dne: 23.3.2009 Dne: 30.3.2009 1 / 5 Tato směrnice upravuje provádění 13 zákona ČNR č. 133/1985

Více

STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY

STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Základní škola Janáčkovo náměstí 17, Okres Bruntál, příspvková organizace Janáčkovo náměstí 1970/17 794 01 Krnov IČ: 008 52 546 Zpracoval: Ing. Kristýna Theisová Siudová, Š-OZO-82/2007 STANOVENÍ ORGANIZACE

Více

Povinnosti fyzických osob rní ochraně. Ing. Martin Řehák

Povinnosti fyzických osob rní ochraně. Ing. Martin Řehák Povinnosti fyzických osob dle zákona z o požárn rní ochraně Ing. Martin Řehák Fyzická osoba je povinna a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických,

Více

Vyhláška č. 3, kterou se vydává požární řád

Vyhláška č. 3, kterou se vydává požární řád Vyhláška č. 3, kterou se vydává požární řád Dokumenty > Obecně závazné vyhlášky vytvořeno: 13.3.2002 změněno: 13.3.2002 zveřejnit od: 13.3.2002 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 3, kterou se

Více

Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce

Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce Varianta a) obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů OBEC/MĚSTO/MĚSTYS... Zastupitelstvo obce Obecně závazná vyhláška č. /..,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Švábenice na svém zasedání konaném dne 13.5.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 obce L í b e z n i c e Požární řád obce. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 obce L í b e z n i c e Požární řád obce. Čl. 1 Úvodní ustanovení Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 obce L í b e z n i c e Požární řád obce Obec Líbeznice na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 14.09.2009 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb.,

Více

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 Interní předpis č. 2013-001 ÚTIA AV ČR, v.v.i., účinný od 1.listopadu 2013 Tento interní předpis v plném rozsahu

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

Provozní řád. pravidla provozu integrovaného objektu VUT v Brně, Kolejní ul. č. 4. Článek 1 Úvod

Provozní řád. pravidla provozu integrovaného objektu VUT v Brně, Kolejní ul. č. 4. Článek 1 Úvod Vysoké učení technické v Brně Rozdělovník: děkanům a tajemníkům FEKT a FP vedoucím rektorátních útvarů a pracovišť nájemcům dislokovaným v objektu IO Kolejní 4, Brno Č. j.: 02/90460/04 Zpracoval: Ing.

Více

P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E

P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E Obecně závazná vyhláška obce Louňová č. 3/2007 Zastupitelstvo obce Louňová se na svém zasedání dne 3. 3. 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění

Více

Požární řád obce. Vyhláška č. 1/2005

Požární řád obce. Vyhláška č. 1/2005 Vyhláška č. 1/2005 Obec Moravská Nová Ves na základě usnesení zastupitelstva ze dne 27.června 2005 podle 29 odst. 1 písm o) bod 1. Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Zastupitelstvo obce Radkov se na svém zasedání dne 19.4.2006 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Obecně závazná Vyhláška obce Hlízov č. 2/2004

Obecně závazná Vyhláška obce Hlízov č. 2/2004 Obecně závazná Vyhláška obce Hlízov č. 2/2004 Zastupitelstvo obce Hlízov se usneslo dne 23.8.2004 podle 29 odst. l písm. o) bod l. zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Obec Záryby, okres Praha - východ

Obec Záryby, okres Praha - východ Obec Záryby, okres Praha - východ Obecně závazná vyhláška obce Záryby č. 1/2007 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob Zastupitelstvo obce

Více

Požární řád obce Nebovidy a místní části Hluboký Důl

Požární řád obce Nebovidy a místní části Hluboký Důl becně závazná vyhláška č. 2/2011 Zastupitelstvo obce Nebovidy se na svém veřejném zasedání dne 2.5.2011 usneslo vydat na základě 29 odst. 1, písmo 01 zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších

Více

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy 12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 28. 6. 2011 vydat podle 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O T R U T N O V ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2002 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA TRUTNOVA Zastupitelstvo města Trutnova vydalo dne 30. 9. 2002 v souladu s ustanovením 10 písm. a), 35 odst.

Více

Provozní řád. Příloha č. 7. Řád nocležen.

Provozní řád. Příloha č. 7. Řád nocležen. 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Příloha č. 7 Řád nocležen. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: Platí od: 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a č.j Podpis: 1 Změna názvosloví

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně

Obecně závazná vyhláška města Kadaně Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 4/2004, kterou se vydává P O Ž Á R N Í Ř Á D M Ě S T A Zastupitelstvo města Kadaně se dne 1. dubna 2004 usneslo usnesením č. 315/2004 v souladu s ustanoveními 10

Více

Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO

Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO Vážení zákazníci, dovoluji si vám předložit nabídku naší společnosti na zajištění komplexních služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce (PO a BOZP). Naše

Více

Požární řád obce. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Požární řád obce. Čl. 1 Úvodní ustanovení Požární řád obce Lužnice Vyhláška č.1/2011 Obec Lužnice na základě usnesení zastupitelstva ze dne29. 8. 2011 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011 Vstupní školení z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Pro zajištění

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2014

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2014 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2014 Zastupitelstvo obce Praskačka se na svém zasedání dne 4. února 2014 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Začínáte? řezník. pekař. řezník. zelinář masér. Obchod. holič. účetní. kuchař. instalatér prodejce. zedník. lektorka. kosmetička. sevírka.

Začínáte? řezník. pekař. řezník. zelinář masér. Obchod. holič. účetní. kuchař. instalatér prodejce. zedník. lektorka. kosmetička. sevírka. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz sevírka Obchod holič knihkupec účetní lektorka zedník zelinář masér řezník barman pekař instalatér prodejce

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY Obec Hrušky OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE Č. 1/2009 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY Zastupitelstvo obce Hrušky se na svém zasedání dne 15. 12. 2009 usnesením č.14/29/09 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písmeno

Více

Obecně závazná vyhláška č.l/20i3

Obecně závazná vyhláška č.l/20i3 Obecně závazná vyhláška č.l/20i3 Obec Nový Kramolín na základě usnesení zastupitelstva obce )1? r.,fjj.. podle 29 odst.l písmo o) bod 1( zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů

Více

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP UCJF - školení zaměstnanců z BOZP Důležité právní předpisy Povinnosti zaměstnavatele Práva zaměstnanců Povinnosti zaměstnanců Vnitřní předpis BOZP na MFF ÚČJF - Vyhodnocená rizika Vyhodnocená rizika -

Více

Organizační směrnice č. 8/2010

Organizační směrnice č. 8/2010 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky České Budějovice, Rudolfovská 92 Organizační směrnice č. 8/2010 ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE

Více

Základní požadavky na prevenci při zajištění požární ochrany v oblasti plynových zařízení

Základní požadavky na prevenci při zajištění požární ochrany v oblasti plynových zařízení Základní požadavky na prevenci při zajištění požární ochrany v oblasti plynových zařízení Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., Ing. Věra Žídková, Ing. Radim Bezděk, Ing. Kamil Klar, Ing. Martin Pliska, Ing. Romana

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Více

Město Miletín. POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Miletín. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se vydává požární řád města Miletín. Čl. l Úvodní ustanovení. Čl.

Město Miletín. POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Miletín. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se vydává požární řád města Miletín. Čl. l Úvodní ustanovení. Čl. Město Miletín Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se vydává požární řád města Miletín. Zastupitelstvo města Miletín se na svém 6. zasedání dne 12.12.2012 usneslo vydat na základě ustanovení 84 odst.

Více

OBEC LUŽNICE Obecně závazná vyhláška č. 5/2012

OBEC LUŽNICE Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 OBEC LUŽNICE Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 Obec Lužnice na základě usnesení zastupitelstva č.10/0509/2012 ze dne 5. 9. 2012 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob Zastupitelstvo města Náchoda se na svém zasedání dne 23.6.2014

Více

E-learningové školení BOZP a PO - shoda s požadavky právních předpisů České republiky

E-learningové školení BOZP a PO - shoda s požadavky právních předpisů České republiky E-learningové školení BOZP a PO - shoda s požadavky právních předpisů České republiky 1 Shoda e-learningového školení s požadavky právních předpisů v oblasti BOZP 1.1 Provádění školení zaměstnanců v BOZP

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2012 V Praze dne 4. prosince 2012 Částka: 52 O B S A H: Část I. 52. Pokyn generálního ředitele

Více

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů 2 NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona

Více

Požární ochrana. Povinnosti právnických osob v oblasti PO. Povinnost vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat:

Požární ochrana. Povinnosti právnických osob v oblasti PO. Povinnost vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat: 8 Požární ochrana Povinnosti právnických osob v oblasti PO Povinnost vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat: Obr. 1 Obr. 3 Obr. 2 Obr. 4 celoročně volné příjezdové

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis:

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: HAVARIJNÍ PLÁN Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing. Pavel Čechák / 3.5.2012 Podpis: ROZDĚLOVNÍK: Držitel verze počet kusů 1. Archiv tištěná a elektronická

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2015 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2015 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 Zastupitelstvo obce Doubrava se na svém 3. zasedání konaném dne 9. 2. 2015 usnesením č.91/3/2015 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č.133/1985 Sb., o

Více

OBEC HEŘMÁNKY HEŘMÁNKY 282 742 35 HEŘMÁNKY IČ: 00600768. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 obce Heřmánky, kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD.

OBEC HEŘMÁNKY HEŘMÁNKY 282 742 35 HEŘMÁNKY IČ: 00600768. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 obce Heřmánky, kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. OBEC HEŘMÁNKY HEŘMÁNKY 282 742 35 HEŘMÁNKY IČ: 00600768 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 obce Heřmánky, kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD obce Heřmánky Zastupitelstvo obce Heřmánky se na svém 12. zasedání

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce Zastupitelstvo města Červeného Kostelce se na svém zasedání dne 25.8.2005 usnesením č. 2.25 usneslo vydat na

Více

Organizační směrnice č. 2/2007

Organizační směrnice č. 2/2007 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 Organizační směrnice č. 2/2007 ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE

Více

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany JEDNOTKY PO Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany

Více

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb.,

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ostrava Listopad 2010 Zpracovala: Ing. Lucie Kalvarová, Ph.D. ZÁKON číslo 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990,

Více

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491 Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Kód DUMu Název DUMu Autoři DUMu Studijní obor Ročník Předmět Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0560

Více

ODBORNÁ PŘÍPRAVA OBECNÉ ZÁSADY. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice. Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany

ODBORNÁ PŘÍPRAVA OBECNÉ ZÁSADY. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice. Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany ODBORNÁ PŘÍPRAVA SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice O OBECNÉ ZÁSADY Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany Úvod Tento text obsahuje obecné zásady činnosti jednotek PO vycházejících z Bojového

Více

Výměna oken v místnostech s otevřenými ohništi nebo instalovanými spotřebiči paliv

Výměna oken v místnostech s otevřenými ohništi nebo instalovanými spotřebiči paliv Výměna oken v místnostech s otevřenými ohništi nebo instalovanými spotřebiči paliv u staveb pro bydlení a pro rodinnou rekreaci metodická pomůcka Ministerstva pro místní rozvoj Obsah 1. Úvod 2 2. Základní

Více

(úplné znění se změnami a doplňky provedenými nařízením Moravskoslezského kraje č. 7/2002 ze dne 17.10.2002)

(úplné znění se změnami a doplňky provedenými nařízením Moravskoslezského kraje č. 7/2002 ze dne 17.10.2002) NAŘÍZENÍ Moravskoslezského kraje č. 3 /2002 ze dne 27.6.2002 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů (úplné znění se změnami a doplňky provedenými

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Ing. Milan Šmíd, Bazény a wellness s.r.o. projektový ateliér Mnoho z nás vyskytuje v pozici, že má na starosti jednoho a více podřízených. V tomto případě je

Více

Podmínky stáží JSDH na požárních stanicích HZS JmK. 1. Všeobecná ustanovení

Podmínky stáží JSDH na požárních stanicích HZS JmK. 1. Všeobecná ustanovení Podmínky stáží JSDH na požárních stanicích HZS JmK 1. Všeobecná ustanovení Praktické stáže budou umožněny pouze JSDH s územní působností kategorií JPO II a JPO III. Praktická stáž bude vykonána na územně

Více

[ij j. Příloha č. 1 Značky dokumentace zdolávání požárů Značka Význam I. ZDROJE VODY. Nadzemní požární hydrant. Podzemní požární hydrant

[ij j. Příloha č. 1 Značky dokumentace zdolávání požárů Značka Význam I. ZDROJE VODY. Nadzemní požární hydrant. Podzemní požární hydrant Příloha č. 1 Značky dokumentace zdolávání požárů. ZDROJE VODY Č Nadzemní požární hydrant Podzemní požární hydrant Nástěnný požární hydrant e, Studna s možností použití pří zdolávání požáru (objem v m3)

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD Mobilní zásobník CNG

POŽÁRNÍ ŘÁD Mobilní zásobník CNG Stránka 1/ 11 Dodatek číslo 1 číslo 2 číslo 3 Účinnost od : POŽÁRNÍ ŘÁD Mobilní zásobník CNG Rozdělovník : kopie je uložena u představitele IMS Řízená dokumentace je vedena na www.kubik.cz/plyn Zpracoval

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE LUŽICE č. 1/2015 Požární řád obce

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE LUŽICE č. 1/2015 Požární řád obce OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE LUŽICE č. 1/2015 Požární řád obce Zastupitelstvo obce Lužice se na svém zasedání dne 23.4.2015 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. O b s a h : ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. O b s a h : ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ O b s a h : Článek 1: Článek 2: Článek 3: Článek 4: Článek 5: Článek 6: Článek 7: Článek 8:

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

-dílna oprav vozidel- (upravuje základní zásady zabezpečení požární ochrany na místech, kde se vykonávají činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím)

-dílna oprav vozidel- (upravuje základní zásady zabezpečení požární ochrany na místech, kde se vykonávají činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím) P O Ž Á R N Í Ř Á D -dílna oprav vozidel- (upravuje základní zásady zabezpečení požární ochrany na místech, kde se vykonávají činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím) 1. Stručný popis vykonávané činnosti

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

Provozní řád Centra sociálních služeb Praha pro poskytování služby Azylového domu Šromova

Provozní řád Centra sociálních služeb Praha pro poskytování služby Azylového domu Šromova Provozní řád Centra sociálních služeb Praha pro poskytování služby Azylového domu Šromova 1. Základní údaje o poskytování služby 1.1. Zařízení poskytuje na dobu určitou pobytovou službu osobám v dlouhodobě

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Příloha č. 1 Bezpečnostní směrnice pro žáky školy Žáci jsou povinni zejména: 1. Počínat si tak, aby neohrožovali zdraví a bezpečnost vlastní i svých spolužáků, vyvarovat se nevhodných žertů, kamarádských

Více

OHLAŠOVACÍ ROZVRH DKV PRAHA

OHLAŠOVACÍ ROZVRH DKV PRAHA Provozní řád DKV Praha PJ ONJ - Příloha 5-1 - POSTUP PŘI OHLAŠOVÁNÍ NEHODOVÝCH UDÁLOSTÍ: Každý zaměstnanec ČD je ve své pracovní době povinen ihned ohlásit svému bezprostřednímu nadřízenému všechny mimořádné

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-7/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 5 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2008 V Praze dne 30. prosince 2008 Částka: 62 O B S A H : Část I. 49. Pokyn generálního ředitele

Více

Směrnice ředitele č. / 2011

Směrnice ředitele č. / 2011 ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE PRAHA Ev. č.: / 2011 - ÚVN V Praze dne. července 2011 Výtisk číslo: Počet listů: Přílohy neutajované: / Schvaluji: ředitel Ústřední vojenské nemocnice Praha plukovník prof.

Více

Obec Jablonná Obecně závazná vyhláška č. 1/2014,

Obec Jablonná Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, Obec Jablonná Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, Požární řád obce Obec Jablonná na základě usnesení zastupitelstva ze dne 12. července 2014 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Jméno a příjmení Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Pracovní zařazení Datum: Zakroužkujte odpověď, o níž se domníváte, že je správná. 1. Evidenci o všech pracovních úrazech musí

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2011 V Praze dne 29. června 2011 Částka: 28 O B S A H: Část I. 28. Pokyn generálního ředitele

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu skladu pohonných hmot... 1.1 Základní povinnosti

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIH-1028/11-H o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Provozní řád podzemního parkování budovy

Provozní řád podzemního parkování budovy Příloha č. 3 Provozní řád podzemního parkování budovy Rezidence Riegrovy sady Bytové a administrativní centrum na náměstí W, Churchilla v Praze 2 1. etapa Rezidence Riegrovy sady Předpoklady, za kterých

Více

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV)

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) 1.vydání 2014 Obsah seznam vzorů Volně dostupný obsah Obsah dostupný po uhrazení publikace Úvod Může Dokumentaci o ochraně před výbuchem, ve smyslu nařízení

Více

POUČENÍ ŽÁKŮ O BEZPEČNOSTI

POUČENÍ ŽÁKŮ O BEZPEČNOSTI STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace POUČENÍ ŽÁKŮ O BEZPEČNOSTI Účel: Škola je povinna zajistit, aby žáci byli poučeni o možném ohrožení zdraví

Více

10 O Vydáno dne: 29. října 2001 Aktualizace: 30. listopadu 2007

10 O Vydáno dne: 29. října 2001 Aktualizace: 30. listopadu 2007 Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Název: Předání místa zásahu Metodický list číslo 10

Více

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem.

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Organizace NÁZEV PŘEDPISU ROČNÍ PROVĚRKA BOZP Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti Prověrky bezpečnosti

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, O.P.S.

ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, O.P.S. ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, O.P.S. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany jsou vnitřním předpisem Vysoké

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H :

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2005 V Praze dne 11. března 2005 Částka: 8 O B S A H : Část I. 8.

Více

Příručka pro nouzové a havarijní situace pro uživatele a zájemce o službu rané péče

Příručka pro nouzové a havarijní situace pro uživatele a zájemce o službu rané péče Příručka pro nouzové a havarijní situace pro uživatele a zájemce o službu rané péče poskytuje terénní a ambulantní služby. V souvislosti s nabídkou a poskytováním služby mohou nastat havarijní, nouzové

Více

PLÁN OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD ROPNÉ HAVÁRIE (HAVARIJNÍ PLÁN) Avia Energo, s.r.o. BERANOVÝCH 140 PRAHA 9 LETŇANY. DLE ZÁKONA Č. 20/2004 Sb.

PLÁN OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD ROPNÉ HAVÁRIE (HAVARIJNÍ PLÁN) Avia Energo, s.r.o. BERANOVÝCH 140 PRAHA 9 LETŇANY. DLE ZÁKONA Č. 20/2004 Sb. Příloha č.6 PLÁN OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD ROPNÉ HAVÁRIE (HAVARIJNÍ PLÁN) Avia Energo, s.r.o. BERANOVÝCH 140 PRAHA 9 LETŇANY DLE ZÁKONA Č. 20/2004 Sb. Vypracoval: Miloslav Maršan vedoucí odd. elektro Schválil:

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Druh dokumentu: instrukce Vydání: 1 QI 63-03-01

Druh dokumentu: instrukce Vydání: 1 QI 63-03-01 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Žatec, s.r.o. List číslo: 1 / 9 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 63-03-01 Výtisk číslo:1 OPATŘENÍ PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE O B E C P L O S K O V I C E Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Zastupitelstvo obce se na svém zasedání dne 15. 1. 2014 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

ŠKOLENÍ POŽÁRNÍ OCHRANA PRO ZAMĚSTNANCE

ŠKOLENÍ POŽÁRNÍ OCHRANA PRO ZAMĚSTNANCE O ŠKOLENÍ Školení seznamuje zaměstnance s problematikou požární ochrany, příslušnými právními předpisy a obsahuje výklad k základním tématům oblasti požární bezpečnosti, kterými jsou zejména: požární nebezpečí

Více

Provozní řád. Plzeň, Skladová ulice 12.

Provozní řád. Plzeň, Skladová ulice 12. Provozní řád 1. Základní ustanovení Místní organizace AUTOMOTOKLUBU Plzeň Slovany je členem Ústředního Automotoklubu Čech a Moravy (ÚAMK ČM). Sídlem místní organizace Automotoklubu Plzeň Slovany je: Plzeň,

Více

PÍSEMNÁ INFORMACE O RIZICÍCH PRO EXTERNÍ OSOBY zpracovaná na základě požadavků zákona č. 262/2006 Sb., 101, zákoníku práce, v platném znění

PÍSEMNÁ INFORMACE O RIZICÍCH PRO EXTERNÍ OSOBY zpracovaná na základě požadavků zákona č. 262/2006 Sb., 101, zákoníku práce, v platném znění PÍSEMNÁ INFORMACE O RIZICÍCH PRO EXTERNÍ OSOBY zpracovaná na základě požadavků zákona č. 262/2006 Sb., 101, zákoníku práce, v platném znění Společnosti skupiny VÍTKOVICE (dále jen "Společnost") informují

Více

M ě s t o Česká Skalice. pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků

M ě s t o Česká Skalice. pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků M ě s t o Česká Skalice V N I T Ř N Í S M Ě R N I C E pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků č. 1 /2007 1 Na základě povinnosti stanovené 104, odst.2 Zákoníku práce, podle něhož jsou

Více

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Úvodní ustanovení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností

Více

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0103.docx

Více

Operační vs. organizační řízení. - snadno a rychle

Operační vs. organizační řízení. - snadno a rychle Operační vs. organizační řízení - snadno a rychle Vnitřní organizace HZS Z hlediska vnitřní organizace tvoří jednotky požární ochrany skupiny, družstva, čety a odřady. Základní organizační jednotkou je

Více

Personální a kariérové poradenství www.edufactory.cz

Personální a kariérové poradenství www.edufactory.cz ZÁZNAM O VSTUPNÍM ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY 1. VSTUPNÍ ŠKOLENÍ BOZP 1.1 Povinnosti zaměstnavatele 1.1.1 Před uzavřením pracovní smlouvy je zaměstnavatel povinen seznámit

Více

Ochrana vod závadné látky

Ochrana vod závadné látky 19.02.2015 Ochrana vod závadné látky Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Závadné látky Nakládání se závadnými látkami

Více