KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002"

Transkript

1 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále jistou malou èástí svého èasu monitoruje všechny sí ové adresy a aktualizuje si tabulku aktivních pøipojených stanic. Je-li tedy pøipojena nová stanice, DDE server ji bìhem nìkolika sekund (cca 4x "duty-period") vezme na vìdomí. 2. PESdde je od této verze uzpùsoben i pro bìh pod systémem Microsoft Windows2000 (s instalovanou podporou WIN2K - viz dále). 2. O programu PESdde je komunikaèní program, urèený pro provoz pod systémem Microsoft Windows 95/98/ME/2000, který umožòuje aplikacím v systému Windows (Excel, Control panel atd.) komunikovat se sítí automatù. Základem komunikace mezi aplikací v systému Windows a DDE serverem je standardní komunikaèní rozhraní systému Windows, rozhraní DDE. Komunikace mezi serverem a sítí automatù probíhá zcela samostatnì pøes sériový komunikaèní port COM. Jako fyzické rozhraní mezi COM portem a sítí automatù se pøedpokládá pøevodník rozhraní RS232/RS485 - PES-CA1 (nebo jiný vyhovující pøevodník tìchto rozhraní). Program PESdde.exe lze spustit z pøíkazového øádku, nebo jej nainstalovat napø. jako zástupce na plochu. Lze jej samozøejmì zaøadit i do složky "Po spuštìní" - pro aplikace, automaticky spouštìné po startu poèítaèe (viz kap. Tipy). Celý komplet DDE serveru zahrnuje soubory: PESdde.exe - vlastní program DDEini.cfg - konfiguraèní soubor Ver_En.dll - dynamická knihovna pro anglickou verzi Ver_Cz.dll - dynamická knihovna pro èeskou verzi UPOZORNÌNÍ - V systémovém adresáøi Windows musí být pøítomna dynamická knihovna DDEML.DLL (mìla by být standardnì souèástí Windows). 1 PESdde DDE server pro Windows , 7 stran 1

2 3. Provoz pod OS Microsoft Windows 2000 Nejprve je tøeba nainstalovat podporu WIN2K pro bìh aplikací pod Windows2000 (instaluje-li se software z distribuèního CD, je automaticky pøekopírován i balíèek WIN2K, jinak lze balíèek nalézt na CD v adresáøi DATACZ). Pøed prvním spuštìním DDE serveru je ještì tøeba spustit instalaèní program CPesInst.exe (viz dokumentace k WIN2K na tomto CD). Tento úkon staèí provést jen jednou, DDE server už pak na daném poèítaèi bude vždy pod Windows 2000 pracovat. 4. Dialogové okno programu Po spuštìní aplikace se objeví hlavní okno obsahující nìkolik informaèních polí. Pole Hlášení o prùbìhu podává informaci o momentální aktivitì programu spolu s èasem, ve kterém událost nastala (toto pole má kapacitu 100 øádkù). Pole Zapojené automaty udává seznam adres automatù, které jsou momentálnì k dispozici. Tento seznam se aktualizuje po stisku tlaèítka Spustit. Tato operace dále také inicializuje komunikaèní port a dá systému Windows na vìdomí, že je k dispozici aplikace sloužící jako DDE server (tlaèítku Spustit odpovídá uvedení parametru /s na pøíkazové øádce pøi spuštìní programu). Komunikaèní port musí být pøedtím správnì nastaven v odpovídajícím poli. Dále je také tøeba nastavit položku Podíl PC na èase automatù. Protože automaty, zvláš jsou-li v síti, potøebují ponechat prostor pro vlastní operace, komunikace s PC probíhá v urèitých intervalech. Doba intervalu je standardnì nastavena na 2000 ms a lze ji zmìnit v konfiguraèním souboru v položce "duty-period" (tento èas nelze brát naprosto striktnì, jde o pøibližnou hodnotu). Z tohoto intervalu si PC "ukrojí" pro svoje potøeby podíl, jehož procentuelní velikost je uvedena právì v položce "Zatížení sítì". Mùže být v intervalu 5-100%. Pøenosová rychlost se nastaví automaticky na základì informací získaných z automatù. Tlaèítko Zastavit ukonèí všechna trvalá propojení (viz níže), DDE ale zùstane inicializováno. Je tøeba ho také použít pøed znovupoužitím tlaèítka Spustit (napø. pøi zmìnì nastavení zmínìného podílu PC na èase automatù). Tlaèítko Konec zastaví probíhající DDE operace, uloží nastavení do konfiguraèního souboru a aplikaci ukonèí. 5. Zpùsob komunikace PESdde pøi komunikaci využívá klasický komunikaèní standard DDE, jehož podrobný popis je možné nalézt v odpovídajících manuálech (napø. v helpu Microsoft Developer Studia 97, prostøedí C++). Na tomto místì se jím proto nebudeme zabývat a uvedeme pouze specifické informace pro tuto aplikaci. PESdde využívá vyšší verzi komunikace založenou na spolupráci se standardní knihovnou DDEML.DLL. V pøípadì komplikací se ujistìte, že knihovna je k dispozici v systémovém adresáøi Windows. 2 PESdde DDE server pro Windows , 7 stran 2

3 V žádosti o DDE propojení je tøeba specifikovat tøi hodnoty: název služby, název tématu a název položky. V našem pøípadì je tøeba jako název služby zadat pesdde a jako název tématu var. Syntaxe položky je specifikována v kap. Pøíkazy. Zpùsob zadání tìchto hodnot pak už závisí na konkrétní aplikaci. Pøi komunikaci lze využít buï DDE službu REQUEST pro jednorázové ètení, službu POKE pro jednorázový zápis, nebo službu ADVISE pro ustanovení zasílání urèitého okruhu dat v pravidelných intervalech. Adresy promìnných Všude, kde je vyžadována adresa položky (bitu nebo wordu), se udává vždy tzv. absolutní adresa (viz dokument " Adresy promìnných v PLC"). Adresy položek na zásobníku (STACK) se udávají tak, jak je adresujeme napø. registrem POINTER v automatu. Pøíklad Ukázka zadání pøíkazu v Microsoft Excel, který bude v dané buòce obnovovat aktualizované hodnoty dvaceti bitù vyètených z automatu èíslo 30 poèínaje bitem na adrese 66 (bity M2..M21) : =pesdde var!'t[1000]b[30][66][20]' =... rovnítko (uvozuje volání pøíkazu DDE) pesdde... název služby... znak pro oddìlení názvu služby a tématu var... název tématu!... ukonèení specifikace služby a tématu 'xxxx'... název položky (MS Excel ji vyžaduje v apostrofech) Uvedený zápis pøíkazu v buòce je specifický pro MS Excel a mùže být v každé aplikaci øešen jinak. Syntaxe jednotlivých názvù položek je popsána v kap. Pøíkazy. 6. Pøíkazy Žádost o jednorázové ètení " r " Pøi žádosti o ètení je tøeba název položky specifikovat ve formátu: rx[automat][poèátek_bloku][poèet_položek] pøièemž místo X se uvádí znak : b BIT - ète se bit (promìnné X, Y, M, B) w WORD - ète se word (promìnné I, O, D, W) s STACK - ète se word ze zásobníku Žádost slouží k vyètení jedné položky nebo souvislého bloku položek. Je-li uveden pouze Poèátek_bloku, ète se jen jedna položka. 3 PESdde DDE server pro Windows , 7 stran 3

4 Automat adresa automatu v síti (0..30) Poèátek_bloku adresa první položky (bit , word ) Poèet_položek poèet položek (0..255) DDE server vrátí textový øetìzec ve formátu ##èíslo#èíslo#...#èíslo##. Pokud jde o jedinou položku, øetìzec nebude obsahovat znaky #, ale jen èíslo. Žádost o jednorázový zápis " s " Žádost o zápis má následující formát: sx[automat][poèátek_bloku]##èíslo#èíslo#...#èíslo## pøièemž místo X se uvádí znak : b BIT - zapisuje se bit (promìnné X, Y, M, B) w WORD - zapisuje se word (promìnné I, O, D, W) s STACK - zapisuje se word do zásobníku Žádost slouží k zápisu jedné položky nebo souvislého bloku položek. Je-li uveden pouze Poèátek_bloku, zapíše jen jednu položku, èíslo se pak neuvozuje znaky #. Automat adresa automatu v síti (0..30) Poèátek_bloku adresa první položky (bit , word ) Byl-li zápis úspìšný, DDE server vrátí øetìzec "OK". Žádost o trvalé propojení " t " Realizuje trvalé vyèítání položek v zadaném intervalu. Od okamžiku zadání žádosti jsou pak žadateli periodicky zasílána data. V žádosti o trvalé propojení je tøeba název položky specifikovat ve formátu: t[perioda]x[automat][poèátek_bloku][poèet_položek]x[automat][poèátek_bloku]... kde místo X se uvádí znak: b BIT - ète se bit (promìnné X, Y, M, B) w WORD - ète se word (promìnné I, O, D, W) s STACK - ète se word ze zásobníku Perioda v milisekundách uvádí interval výètù. Jak je vidìt, je možno vyèítat najednou rùzná data. Položka s názvem t[2000]b[30][65][10]w[30][100][10] napøíklad ustanoví vyèítání 10 bitù a 10 wordù v dvouvteøinovém intervalu. Automat adresa automatu v síti (0..30) Poèátek_bloku adresa první položky (bit , word ) Poèet_položek poèet položek (0..255) POZOR! Název položky mùže obsahovat maximálnì 255 znakù. 4 PESdde DDE server pro Windows , 7 stran 4

5 Je-li syntaxe v poøádku, vrací server øetìzec v následujícím formátu: ##èíslo#èíslo#... #èíslo##èíslo#èíslo#...#èíslo## kde èíslo je hodnota dotazované promìnné, jednotlivé položky jsou oddìleny znakem # a dvojice ## znaèí vždy celistvý blok vztahující se k odpovídajícímu výètu. Má-li žádost tvar: t[perioda]x[automat][poèátek_bloku] bude vyètena jediná položka, která nebude uvozena znaky # (opìt vhodné tøeba pro velmi jednoduchou aplikaci vyèítání položek do buòky tabulky MS-Excel, nebo jakéhokoliv jiného produktu podporujícího výmìnu dat pøes DDE). Poznámka Nestaèí-li server pøi více žádostech o trvalé propojení (služba ADVISE) data pravidelnì vyèítat, jsou jednotlivé požadavky øazeny do fronty èítající 100 prvkù a postupnì odbavovány. Jednorázové ètení nebo zápis (služba REQUEST a POKE) je odbaveno okamžitì. Tolerance Funkce vyhodnocování tolerance doby platnosti dat slouží k optimalizaci pøístupù na komunikaèní linku. Mùže se totiž stát, že více aplikací bude od DDE serveru požadovat stejná data, nebo jedna aplikace generuje požadavky na data velmi èasto a pøitom skuteèné nároky na "èerstvost" tìchto dat nemusí být ve skuteènosti vysoké. V tomto pøípadì DDE server (pokud má data naètena do pamìti a jejich nastavená platnost ještì nevypršela) poskytne data pøímo z pamìti a nebude je vyèítat po sériové lince. Tolerance je hodnota v milisekundách a udává dobu od posledního výètu, bìhem níž jsou vyètená data stále ještì platná. Po uplynutí této doby provádí server pøi odpovídajícím požadavku nový výèet z pamìti automatù. Pøedpokládejme napøíklad, že parametr tolerance je nastaven na hodnotu 2000 a byla zadána žádost o trvalé propojení t[1000]w[30][65][10] (ve vteøinových intervalech se z automatu 30 vyèítá 10 wordù poèínaje od adresy 65). Je-li nyní provedeno jednorázové ètení rw[30][70][2] (výèet 2 wordù poèínaje od adresy 70), nebudou se tato data znovu vyèítat z automatu, ale použijí se naposledy vyètené hodnoty. Tato situace nastane proto, že pøi vteøinových výètech a dvouvteøinovém tolerovaném "stáøí" vyètených dat, jsou pøi jednorázovém požadavku o tatáž data hodnoty vždy dostateènì èerstvé, než aby je bylo nutno znovu vyèítat. Je-li hodnota tolerance nastavena na 0, data jsou vyèítána vždy znovu pøi každém požadavku. Základní hodnota tolerance je nastavena globálnì v konfiguraèním souboru DDEini (viz dále), nicménì každá aplikace si mùže zvolit i svoji vlastní hodnotu, která je zapomenuta v okamžiku ukonèení DDE propojení. Žádost o nastavení nové hodnoty má následující formát: tol[tolerance] 5 PESdde DDE server pro Windows , 7 stran 5

6 Parametr Tolerance udává v milisekundách požadovaný èas. V MS-Excel by potom napøíklad pøíkaz =pesdde var!'tol[3000]' zapsaný do libovolné buòky provedl nastavení tolerance pro DDE propojení s Microsoft Excelem na 3 vteøiny. Po zavøení sešitù Excelu, jejichž buòky obsahovaly DDE pøíkazy smìrované na server, a DDE pøíkazu zadaném v novì otevøeném sešitu, bude znovu platit globální hodnota tolerance zadaná v konfiguraèním souboru. Poznámka: Program Microsoft Excel po zadání DDE pøíkazu zkusí zaslat daný øetìzec nejprve jako žádost o trvalé propojení (služba ADVISE) a pak jako žádost o jednorázové ètení (služba REQUEST). To je dùvod, proè se pøi komunikaci s Excelem vždy zobrazí v poli Hlášení o prùbìhu informace o chybné syntaxi, protože syntaxe jednorázových a trvalých pøíkazù se liší (viz výše). Komunikace DDE se pøesto ustanoví správnì, protože Excel zkouší rùzné druhy spojení až se "trefí". 7. Konfiguraèní soubor Konfiguraèní soubor je textový s názvem DDEini.cfg a lze ho editovat napø. programem WordPad, nebo editory programù NortonCommander, WinCommander atd. atd. Obsahuje 5 položek, z nichž první dvì lze nastavit pøímo v dialogovém oknì. port èíslo používaného sériového portu (uvádí se hodnota 1 až 4) peak-load podíl PC na èase automatù (uvádí se hodnota v procentech) duty-period délka èasového intervalu, z nìhož se odpoèítává podíl PC na èase automatù (v milisekundách) tolerance základní doba, po kterou se považují vyètená data za aktuální version urèuje jazykovou mutaci (hodnota Cz èeská a En anglická verze) 8. Chování programu v systému Windows Program PESdde.exe lze spustit z pøíkazového øádku, nebo jej nainstalovat napø. jako zástupce na plochu. PESdde lze v systému spustit jen jeden. Pøi pokusu o spuštìní další instance se aktualizuje okno již bìžící instance a pokus o nové spuštìní je ukonèen. Zavøení aplikace pøedchází výstražný dialog, upozoròující uživatele na to, že server mùže být používán jinou aplikací a uzavøením se poruší komunikace dané aplikace a sítì automatù. Poznámka: Toto výstražné upozornìní se objeví vždy, tedy i v pøípadì, že server již není využíván žádnou aplikací. 6 PESdde DDE server pro Windows , 7 stran 6

7 Automatický start Pokud je program spuštìn s parametrem /s, pak se po jeho spuštìní automaticky provede inicializace komunikaèního portu a DDE propojení, pøesnì stejnì jako po ruèním spuštìní tlaèítkem Spustit. Vícejazyèná verze Aplikaci je také možno spustit v anglické mutaci. To, jaká jazyková mutace bude spuštìna, urèuje parametr "version=" v souboru DDEini.cfg. version=cz (spustí se èeská verze) version=en (spustí se anglická verze) Ochrana COM portu PESdde pøíslušný COM testuje, zda není užíván jinou aplikací. Pokud je, zobrazí upozornìní a další èinnost je ukonèena. Naopak, pokud je COM volný, je tento COM alokován a chránìn proti pøístupu jiné aplikace. Po ukonèení èinnosti PESdde serveru je tento COM opìt uvolnìn pro ostatní aplikace. Pokud se tedy objeví upozornìní, že "COMx: je užíván jinou aplikací..." nastaly tyto možnosti: 1) Je otevøeno okno, v nìmž bìží (bìžel) program, komunikující na volaném COMu. 2) Volaný COM není zapnut v aktivním Hardwarovém nastavení (viz nastavení Windows: "System-vlastnosti") 3) Je využíván hardwarem, napøíklad myší Poznámka: V pøípadì problémù je tøeba se ujistit, že používaný COM port nemá spoleèné hardwarové pøerušení s jiným COM portem. Pøípadnì toto pøerušení zmìnit na další volné. Viz System-vlastnosti. 9. Tipy Pokud je poèítaè využíván výhradnì na vizualizaci pøipojené aplikace, je vhodné nadefinovat spuštìní PESdde do Windows-nabídky Start -> Po spuštìní a ve vlastnostech programu zadat na pøíkazovém øádku parametr /s (ještì je vhodné nastavit vlastnosti programu tak, aby se spustil jako minimalizovaný). Server PESdde se tak po nastartování Windows sám spustí a zapojí do sítì automatù. Pro automatizované zpracování, nebo zaèlenìní do vlastních aplikaèních programù je vhodnìjší využívat blokové pøenosy (celá komunikace je pak mnohem efektivnìjší). Žádost o jedinou položku je naopak výhodná tehdy, potøebujeme-li celkovì málo položek, nebo nechceme-li se zabývat "rozkousáním" odpovìdi serveru pøi blokovém pøenosu (napø. zobrazení položky v buòce tabulky v MS-Excelu apod.). 7 PESdde DDE server pro Windows , 7 stran 7

KOMUNIKAČNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 7.7 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 11.2006

KOMUNIKAČNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 7.7 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 11.2006 PESdde KOMUNIKAČNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 7.7 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 11.2006 Co je nového ve verzi 7.7 1. Rozhraní DDE doplněno o čtení a zápis síťových registrů typu LONG (kapitola

Více

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl Hotová pøedpøipravená makra VBA pro program Microsoft EXCEL umožòující výmìnu tabulek dat s automaty MICROPEL

Více

PESprint. TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002

PESprint. TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002 PESprint TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002 PESprint Nástroj pro konfiguraci tiskové brány na CP24/PRINT edice 11.2002 1. verze dokumentu MICROPEL 11.2002

Více

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook T-Mobile SpeedManager Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook Obsah Na koho se mohu obrátit s žádostí o pomoc? 3 Instalace T-Mobile SpeedManager 4 Optimalizace provozu 4 Session Continuity

Více

PESpro KOMPLEXNÍ VÝVOJOVÉ PROSTØEDÍ NA TVORBU A LADÌNÍ APLIKACÍ PRO AUTOMATY SYSTÉMU PES 02/2001

PESpro KOMPLEXNÍ VÝVOJOVÉ PROSTØEDÍ NA TVORBU A LADÌNÍ APLIKACÍ PRO AUTOMATY SYSTÉMU PES 02/2001 PESpro KOMPLEXNÍ VÝVOJOVÉ PROSTØEDÍ NA TVORBU A LADÌNÍ APLIKACÍ PRO AUTOMATY SYSTÉMU PES 02/2001 OBSAH PESpro Komplexní vývojové prostøedí na tvorbu a ladìní aplikací pro automaty systému PES popis verze

Více

Instalace a provoz programu DUEL v síti

Instalace a provoz programu DUEL v síti N A S T A V E N Í P R O G R A M U D U E L P R O P O U Ž I T Í V S Í T I 1 ekonomický systém pro subjekty úètující v soustavì podvojného úèetnictví Instalace a provoz programu DUEL v síti Ježek software

Více

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Pøívìšky: P1 P2 vnìjší rozmìr 40 x15 x6mm 40 x31 x4mm barva èervená modro-bílá ètecí vzdálenost se snímaèi RTS-000 cca 4cm cca 7cm Prùmyslové identifikátory:

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Obecná doporuèení pro úspìšnou instalaci pøipojení k internetu pøes Internet 4G/EDGE/GPRS Níže uvedený seznam obsahuje nejèastìjší možné problémy se

Více

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

Jan Èihák Lucie Knejpová Lucie Pelikánová VISUAL BASIC sbírka øešených pøíkladù Praha 1998, BEN Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, u kterých se nepøedpokládá znalost nìjakého programovacího jazyk,

Více

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

Uživatelská pøíruèka URÈENO PRO WINDOWS 95/98/NT/2000 OBSAH I. NEŽ ZAÈNETE INSTALOVAT............................ 4 1. SLOVO ÚVODEM....................................... 4 2. ÚVODNÍ OBRAZOVKA...................................

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Komunikace s automaty MICROPEL. správa systému lokální a vzdálený přístup do systému vizualizace, umístění souborů vizualizace

Komunikace s automaty MICROPEL. správa systému lokální a vzdálený přístup do systému vizualizace, umístění souborů vizualizace Komunikace s automaty MICROPEL správa systému lokální a vzdálený přístup do systému vizualizace, umístění souborů vizualizace MICROPEL 02/2014 Základní správu automatu tvoří činnosti: Nastavení základních

Více

KBD-SFTCFG Software pro digitální klávesnice øady IntuiKey. Návod k instalaci

KBD-SFTCFG Software pro digitální klávesnice øady IntuiKey. Návod k instalaci KBD-SFTCFG Software pro digitální klávesnice øady IntuiKey Návod k instalaci 2 1 ÚVOD... 5 2 POŽADAVKY... 5 3 MÍSTNÍ NASTAVENÍ KBD-SFTCFG... 5 4 SEZNAM POLOŽEK... 5 5 VOLITELNÉ PØÍSLUŠENSTVÍ... 5 6 INSTALACE...

Více

Kapitola 33. Správa hardwaru pomocí softwarových aplikací

Kapitola 33. Správa hardwaru pomocí softwarových aplikací 827 Kapitola 33 Správa hardwaru pomocí softwarových aplikací 828 Správa hardwaru pomocí softwarových aplikací Hardware a software poèítaèových systémù nelze navzájem oddìlit. Aby mohlo nové hardwarové

Více

Tabulka pro pokroèilé. Tabulka. pokroèilé. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro pokroèilé. Tabulka. pokroèilé. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace

Více

AKTUALIZECE FIRWARE PRO SDS

AKTUALIZECE FIRWARE PRO SDS Univerzální monitorovací a rídící moduly SDS upload SDS-C programu, HTML stránek a upgrade firmwaru pro SDS-MICRO, SDS MACRO,SDS UPS,SDS TTCPRO technology 1. spuštìní programu WINEXE SDS-C programming

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919 HP LaserJet Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku È. èásti manuálu C4224-90919 Vytištìno na recyklovan ém papíru *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919 2 1 3 4 5 6 7 8 Configuration Settings

Více

PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK

PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK NÁVOD PRO INSTALACI A PRVNÍ SPUŠTĚNÍ Obsah: 1. Připojení automatu přes port RS232 2. Připojení automatu přes port USB 3. Připojení automatu přes Ethernet Připojení automatu

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod.

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY Návod k použití Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. ctecka.p65 1 DÙLEŽITÉ PRO BEZPEÈNÉ A SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU Dìkujeme vám za

Více

Text pro pokroèilé. Text

Text pro pokroèilé. Text Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

easytrack GPS/GPRS monitorovací systém

easytrack GPS/GPRS monitorovací systém easytrack GPS/GPRS monitorovací systém uživatelský návod www.easytrack.cz OBSAH 1. EASYTRACK INTERNETOVÉ ROZHRANÍ... 3 1.1 Systémové požadavky pro zobrazení www.easytrack.cz 1.2 Pøihlášení 1.3 Uživatelské

Více

easytrack GPS/GPRS monitorovací systém (bez registrace na server)

easytrack GPS/GPRS monitorovací systém (bez registrace na server) easytrack GPS/GPRS monitorovací systém (bez registrace na server) návod na použití verze v1.46 a víc www.easytrack.cz OBSAH 1. HLAVNÍ FUNKCE SYSTÉMU EASYTRACK... 3 1.1 Hlavní funkce výrobku 1.3 Postup

Více

Demoprojekt Damocles 2404

Demoprojekt Damocles 2404 Vizualizační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI Demoprojekt Damocles 2404 (časově omezený demoprojekt pro zařízení Damocles 2404 společnosti HW group s.r.o.) Verze systému: 3.7.1.9 Poslední revize dokumentu:

Více

MICROPEL 03.2004 všechna práva vyhrazena kopírování publikace dovoleno pouze bez zmìny textu a obsahu http://www.micropel.cz

MICROPEL 03.2004 všechna práva vyhrazena kopírování publikace dovoleno pouze bez zmìny textu a obsahu http://www.micropel.cz SIMPLE 4 Popis programovacího jazyka SIMPLE verze 4 pro vývoj aplikací s PLC MICROPEL edice 03.2004 2. verze dokumentu doplnìn popis editorù doplnìn popis spec. funkcí doplnìn popis sdílených sí ových

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ExcelVBAmodul. Podpora pro výměnu dat automatů MICROPEL s aplikací Microsoft Excel

ExcelVBAmodul. Podpora pro výměnu dat automatů MICROPEL s aplikací Microsoft Excel ExcelVBAmodul Podpora pro výměnu dat automatů MICROPEL s aplikací Microsoft Excel ExcelVBAmodul Podpora pro výměnu dat automatů MICROPEL s aplikací Microsoft Excel 3. verze dokumentu 05/2013 MICROPEL s.r.o.

Více

Univerzální mìøicí program EfLab

Univerzální mìøicí program EfLab Univerzální mìøicí program EfLab Pøíruèka uživatele tel./fax. (02) 75 59 26, (02) 71 00 52 62-3 http//www.ippmeasure.com e-mail : info@ippmeasure.com Práèská 53 106 00 Praha 10 Czech Obsah i O kapitolách

Více

Internetová komunikace. Internetová komunikace. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Internetová komunikace. Internetová komunikace. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internetová komunikace Internet Internetová komunikace

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

Návod k obsluze. TELESIS PX-24 r2 TELESIS X1 r2. ISDN telefon

Návod k obsluze. TELESIS PX-24 r2 TELESIS X1 r2. ISDN telefon TELESIS CZ s.r.o. U Jeslí 1851/47 193 00 Praha 9 Telefon: 261090171 Fax: 261090170 http://www.telesis.cz e-mail: info@telesis.cz Copyright 2006 TELESIS CZ s.r.o. Praha 3/2006 Objednací èíslo: MAISTE-PX24r2

Více

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 CZ Obsah 1. Funkce 2. Aplikace 3. Popis HW jednotky 4. Specifikace 5. Použití 5.1. Instalace SIM karty 5.2. Baterie a napájení 5.3. Upozornìní na

Více

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ POBOÈKOVÁ ÚSTØEDNA ATEL 516 G

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ POBOÈKOVÁ ÚSTØEDNA ATEL 516 G NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ POBOÈKOVÁ ÚSTØEDNA ATEL 516 G OBSAH 1 ÚVOD...4 M Vlastnosti...4 M Služby (výbìr)...5 M Pøídavné vybavení...5 2 SIGNALIZACE...6 2.1 Tóny na poboèce...6 2.2 Vyzvánìní na poboèce...7

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Obsah. ÈÁST I Vývojové prostøedí Visio

Obsah. ÈÁST I Vývojové prostøedí Visio Visio vývoj aplikací ve verzích 5.0 a 2000 Obsah Pøedmluva 1 Komu je kniha urèena... 2 Zamìøení knihy... 2 Využití obrazcù Visio pro tvorbu dokumentù... 2 Využití technologie SmartShapes... 3 Vytváøení

Více

Návod k instalaci S O L U T I O N S

Návod k instalaci S O L U T I O N S Návod k instalaci SOLUTIONS Návod k instalaci Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.techis.eu www.elvac.eu +420 597 407 507 Obchod: +420 597 407 511 obchod@techis.eu Podpora: +420 597 407 507 support@techis.eu

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SINLINE XL 1800, 2200, 3000 Generace napájeèù série SINLINE XL je urèená pro zajiš ování poèítaèových sítí, serverù a pokroèilých prácovních stanic. Dodateènì je možné pøipojit

Více

Internet. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky. Text pro pokroèilé. Tabulka pro zaèáteèníky

Internet. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky. Text pro pokroèilé. Tabulka pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internet Internetová komunikace Grafika

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS Nokia N76-1 Začínáme 9254321, 2. vydání CS Tlaèítka a èásti pøístroje (na krytu a pøi otevøeném pøístroji) Dále jen Nokia N76. 1 Pravé tlaèítko na krytu 2 Støední tlaèítko 3 Levé tlaèítko na krytu 4 Druhý

Více

KDF KNIHA DOŠLÝCH FAKTUR GORDIC SOFTWARE * SUPERVIZOR * =============================== =============================== verze 7.

KDF KNIHA DOŠLÝCH FAKTUR GORDIC SOFTWARE * SUPERVIZOR * =============================== =============================== verze 7. GORDIC spol. s r.o. software p. box 40 586 04 Jihlava 4 GORDIC SOFTWARE KDF =============================== KNIHA DOŠLÝCH FAKTUR =============================== UŽIVATELSKÁ PØÍRUÈKA * SUPERVIZOR * verze

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah:

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah: Milí pøátelé, Výbor pro Bahá í nakladatelství pøipravil tento soubor, aby Vám pomohl pøi psaní textu a jeho korekturách. Následující informace se týkají jak psaní orientálních jmen latinkou, tak zpùsobu

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti.

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti. Obsah Přihlášení k Office 365... 1 Nastavení přeposílání (předávání) doručené pošty... 2 Instalace plného balíku aplikací Office 365 Pro Plus pro studenty... 3 Přihlášení v plné verzi Office 365 Pro Plus

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz Copyright Ing. Pavel Roubal, Bratøice 67, 395 01 Pacov. Žádná èást této publikace nesmí být bez souhlasu autora kopírována, tištìna, reprodukována, uchovávána na elektronických médiích nebo rozesílána.

Více

MICROPEL DataServer 3.1

MICROPEL DataServer 3.1 MICROPEL DataServer 3.1 Komunikační server pro automaty MICROPEL 07/2013-1- MICROPEL DataServer verze 3.1 uživatelský manuál pro aplikaci DataServer MICROPEL s.r.o. 2013 všechna práva vyhrazena kopírování

Více

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ Babysense II je na obsluhu nenároèný pøístroj urèený pro použití v domácnostech i zdravotnických zaøízeních vhodný pro v zásadì zdravé kojence, vyjma kojencù s vysokým rizikem

Více

Rychlý průvodce pro začátek DOC-OEMCS85-QSM-CZ-29-12-08

Rychlý průvodce pro začátek DOC-OEMCS85-QSM-CZ-29-12-08 Rychlý průvodce pro začátek DOC-OEMCS85-QSM-CZ-29-12-08 Informace v tomto dokumentu není smluvní a může býti modifikována bez předběžného upozornění. Software popsaný v tomto manuálu je dodáván s uživatelskou

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér. Rev. 053102. Building Networks for People

AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér. Rev. 053102. Building Networks for People AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér Návod k použití Rev. 053102 Building Networks for People 1 Obsah 1. Obsah dodávky... 3 2. Úvod... 4 3. Základy bezdrátové komunikace... 6 4. Zaèínáme...

Více

Popis funkcí a parametrů programu. Reliance External communicator. Verze 1.5.0

Popis funkcí a parametrů programu. Reliance External communicator. Verze 1.5.0 Popis funkcí a parametrů programu Reliance External communicator Verze 1.5.0 Copyright 2003-2007 GEOVAP, spol. s r.o.,čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice tel: +420 466 024 617, fax:+420 466 210 314,

Více

Instalace Windows SharePoint Services na jednom serveru s WMSDE 21 Postup instalace 22

Instalace Windows SharePoint Services na jednom serveru s WMSDE 21 Postup instalace 22 Obsah K a p i t o l a 1 : Ú v o d d o t e c h n o l o g i e S h a r e P o i n t 1 1 Co je SharePoint 11 Windows SharePoint Services 12 SharePoint Portal Server 12 Jednoduchá navigace 13 Snadné publikování

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U);

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Databáze prodejců Tlačítka Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce (Alt+E); Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Při zakládání nového prodejce zadejte jeho číslo (musí to být

Více

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY OBSAH 4 Instalace a bezpeènost 6 Na první pohled Èelní panel televizoru Zadní strana televizoru Dálkový ovladaè 8 Pøipojení a pøíprava Pøipojení antény

Více

Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw

Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw Katalog K FM 3-0202 CZ Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 Obsah Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 kw až 0,75 kw Popis Použití mìnièe 2 Hlavní pøednosti

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.)

VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.) 1 z 10 VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.) Obsah: A. Úvod B. Popis aplikace C. Instalace D. První spuštění E. Manuál programu VDDMAIL 1. Záložka DDE Server DDE Parametry

Více

Euro-200TE Uživatelská pøíruèka. verze 1.1

Euro-200TE Uživatelská pøíruèka. verze 1.1 Euro-200TE Uživatelská pøíruèka verze 1.1 Tato pøíruèka neprošla jazykovou úpravou. Tato pøíruèka, stejnì jako kterákoliv její èást nesmí být kopírovaná, rozmnožovaná, ani jinak šíøená bez souhlasu vydavatele.

Více

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Analogový terminál Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou pøíruèku? +RZ Klávesnice Èíselná klávesnice. Specifické tlaèítko èíselné klávesnice. Další pou½ívané

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

]PHQãLWIRQW ]Y WãLWIRQW QDVWDYLWIRQW XORåLWVRXERU Y\WLVNQRXWVRXERU Y\WYR LWQRYêVRXERU

]PHQãLWIRQW ]Y WãLWIRQW QDVWDYLWIRQW XORåLWVRXERU Y\WLVNQRXWVRXERU Y\WYR LWQRYêVRXERU Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE INSTALACE SW EduArt OBSAH: OBSAH: TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE POSTUP INSTALACE KDE NAJDETE INSTALAČNÍ SOUBOR JAK SPUSTÍTE

Více

prírucka Fax Hlasitý telefon Záznamník

prírucka Fax Hlasitý telefon Záznamník e W in P hon Uživatelská prírucka Fax Hlasitý telefon Záznamník Instalace aplikace WinPhone - stavový øádek INSTALACE APLIKACE WINPHONE Spuštìní instalace: 1. Spus te systém Windows (pokud již nebìží).

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Pøi provozu nebo likvidaci zaøízení nutno dodržet pøíslušné národní pøedpisy o životním

Více

Pøevod dat z programu ÚÈTO

Pøevod dat z programu ÚÈTO STEREO Pøevod dat z programu ÚÈTO % _ & _ ' Pøevod dat z programu ÚÈTO Popis instalace a pracovního postupu 2 Vážení uživatelé, pøinášíme Vám pøevodní mùstek z programu ÚÈTO firmy Tichý a spol. do programu

Více

AirPlus DWL-900AP+ Bezdrátový 2,4 GHz pøístupový bod. Rev. 071002. Building Networks for People

AirPlus DWL-900AP+ Bezdrátový 2,4 GHz pøístupový bod. Rev. 071002. Building Networks for People AirPlus DWL-900AP+ Bezdrátový 2,4 GHz pøístupový bod Návod k použití Rev. 071002 Building Networks for People 1 Obsah 1. Obsah dodávky... 3 2. Úvod... 4 3. Základy bezdrátové komunikace... 7 4. Zaèínáme...10

Více

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace 1. Terminálová aplikace Kartový systém Harrachov Card sestává ze 3 částí: - Veřejných webových stránek na adrese www.harrachovcard.cz, kde mohou zákazníci i poskytovatelé najít informace o systému, zobrazit

Více

Komunikační driver Sauter EY2400. Reliance. Komunikační driver SAUTER EY2400 verze 2.4.3

Komunikační driver Sauter EY2400. Reliance. Komunikační driver SAUTER EY2400 verze 2.4.3 Reliance Komunikační driver SAUTER EY2400 verze 2.4.3 OBSAH 1. Úvod... 4 1.1. Základní pojmy... 4 2. Komunikační driver Sauter EY2400... 5 2.1 Základní Vlastnosti... 5 Start driveru... 5 Připojení stanice

Více

CBR Test dimenzač ní čh parametrů vozovek

CBR Test dimenzač ní čh parametrů vozovek CBR Test dimenzač ní čh parametrů vozovek Verze: 1.0.0.6 (14. 5. 2012) (c) Copyright 2012. VIKTORIN Computers Tento program podléhá autorským zákonům. Všechna práva vyhrazena! Vývoj aplikace: Jiří Viktorin

Více

Copyrigth(c) Michal Dušek. 3D Win. Návod na použití

Copyrigth(c) Michal Dušek. 3D Win. Návod na použití 3D Win Návod na použití Program 3D Win, je základním programem pro øízení 3D frézek. Program je standardnì vybaven øízením pro krokové motory 4 taktní, 8 taktní, jednofázové, dvoufázové aj. Program využívá

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze)

Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Proces instalace probíhá automaticky. V jednotlivých krocích se instalují všechny aktuálně potřebné programy. To se liší podle operačního systému

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

Pøenosné výkonné zaøízení oživí vaše prezentace

Pøenosné výkonné zaøízení oživí vaše prezentace LV X2/LV S2 pøenosný multimediální mikroprojektor Pøenosné výkonné zaøízení oživí vaše prezentace Lehèí, výkonnìjší a mnohem chytøejší Díky spolehlivým mobilním mikroprojektorùm spoleènosti Canon mùžete

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS

Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS Obsah: 1. Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS... 3 1.1. Postup uživatele při umístění IS ARGIS do zóny důvěryhodných serverů... 3 1.2.

Více

Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro)

Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro) Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro) 1. Připojení PLC TSX Micro k počítači Kabel, trvale zapojený ke konektoru TER PLC, je nutné zapojit na sériový port PC. 2. Spuštění

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více