METODY DIAGNOSTIKY. Anamnéza - Osobní, rodinná, školní, atd. Dotazníky. Testy - P ijímací, srovnávací, didaktické.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODY DIAGNOSTIKY. Anamnéza - Osobní, rodinná, školní, atd. Dotazníky. Testy - P ijímací, srovnávací, didaktické."

Transkript

1 PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE V širším pojetí zkoumá všechny situace, b hem nichž dochází k zám rnému p sobení na lov ka. Ten kdo p sobí, na koho, kontext. V užším pojetí se zabývá zákonitostmi u ení a výchovy a podmínkami výchovn vzd lávacího procesu, k jakým psychickým zm nám b hem p sobení dochází. PEP je teoretická disciplína, hrani í mezi pedagogikou a psychologií, n kdy je za azená mezi aplikované v dy. HISTORIE Za íná se rozvíjet koncem 19. století v N mecku, ale objevila se už d íve. asopis pedagogická psychologie. - J. A. Komenský zam oval se na v k d tí a jejich prožívání. - Pestaloci, Herbart. - U nás 1913 první u ebnice PEP. - Po átkem 20. století se v USA rozvíjí hnutí pedologie, které se snaží objektivn zjiš ovat možnosti, schopnosti d tí. - Binet, Claparede d lali první psychologické testy. U nás první testy Václav P íhoda ( Ontogeneze lidské psychiky ). - První p ispívá k u ení Behaviorismus (Tolman), pak Gestalt psychologie. - K výchov p ispívá psychoanalýza. A. Adler individuální psychologie založil pepsi poradny p i školách. - Rogers v nedirektivní p ístup humanistická psychologie vlastní zodpov dnost, schopnost rozhodovat se. PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA - Komenský zmi oval školní zralost dít te. - Základy kvantitavních metod hodnocení (dotazníky, vyšet ení) léta rozvoj pedagogického poradenství, zm na školství, v Bratislav vzniká... - rozši ují se kompetence u itel a vychovatel, komplexní diagnostikování. - Nejprve diagnostika dít te, pozd ji celé školní t ídy (vztahy mezi žáky) + autodiagnostika u itele a vychovatele. - Na základ diagnózy by se m lo pokra ovat léta speciáln pedagogická diagnostika. 1

2 DIAGNOSTIKA 1. normativní posuzuje jak se osoba vztahuje k ur ité stanovené norm. 2. individualizovaná u d tí handicapovaných, neúsp šných, bez motivace, se speciálními pot ebami. Dít není porovnávané s danou normou, ale se sebou samým b hem ur itého asového úseku. Diagnostikování = pr b žné sledování, posuzování. Diagnóza = stanovení ( nálepka ), n kdy je to nutné kv li financím, individuálního programu X n kdy je na škodu, dít je stigmatizované. P i diagnostikování je d ležité si uv domit, že je ada faktor, které je t eba zohled ovat: rodina, spole nost, škola, zdravotní stav, osobnost dít te (sebehodnocení, vlastnosti, motivace, temperament, zájmy, psychické procesy), apod. METODY DIAGNOSTIKY Pozorování - Náro ná metoda. M lo by být dlouhodob jší, cílené (koho, co, jak budu pozorovat), zapisování (nejlepší je video nebo audiozáznam), systematické. - Sledovat všechny aspekty, nap. pozorovat dít ve všech p edm tech, p i pln ní jiných úkol. - D ležité je také hodnotit sám sebe pozorovatel je sou ástí pozorování (vkládá své subjektivní pohledy). - Nakonec by m la být interpretace. - M lo by být konkrétní, p esné (ne dít zlobí : vyk ikuje, pobíhá,...). Rozhovor - S d tmi, s rodi i. - Pro u itele a vychovatele to m že být problém, protože se bojí vystoupit ze své role. - Mít p ipravené téma, otázky. - M l by skon it shrnutím, zapsáním k emu jsme došli, co jsme vy ešili. - Nezneužívat soukromých informací. Anamnéza - Osobní, rodinná, školní, atd. Dotazníky Testy - P ijímací, srovnávací, didaktické. 2

3 Analýza výsledk innosti, pln ní úkol (práce s chybou) Pedagogická dokumentace, záznamy - Portfolio, jazykové portfolio soubor úkol, apod. INDIVIDUÁLNÍ VZD LÁVACÍ PLÁN - Slouží k integraci d tí, které mají n jaké specifické pot eby, i pro d ti výrazn nadané. - Vychází ze schopností a tempa dít te. - Má motiva ní hodnotu. - D ležité pro vztah dít te a u itele/vychovatele, dít cítí jejich zájem. - Skládá se z optimální míry požadavk, které je dít schopné zvládnout. Míra by m la být malinko nad schopnostmi dít te, kv li motivaci. - D ležitý je IVP i pro u itele nesankcionizují dít za nespln ní požadavk. - Jsou v n m zapojeni odborníci, u itel, dít, spolužáci (pomáhají), rodi e. TVORBA INDIVIDUÁLNÍHO VZD LÁVACÍHO PLÁNU 1) Diagnostika odborného pracovišt. eho se to týká, jaké jsou nedostatky, atd. 2) Vychází se z toho, co eknou o dít ti u itelé. Zda je schopno se t eba u it samo, apod. 3) Mluví se s rodi i jak si to p edstavují, co od školy pot ebují. 4) Starší dít by se také m lo vyjád it, jak si to p edstavuje a co pot ebuje. 5) U itel pro ur ité p edm ty vypracuje plán na každý m síc. STRUKTURA - Jména, narození, t ída, zpráva z vyšet ení, zásady pedagogického p ístupu, opat ení, organizace pé e, zp sob hodnocení (slovní, písemné, známky), spolupráce s rodi i, podpisy ( editel, žák, rodi e, u itel, t ídní u itel). HRA - Hra je spontánní innost, motivovaná, dobrovolná, p ináší uspokojení sama o sob. - Pokud je hra vynucená, tak to není hra. - Hra je chápána hlavn v d tství, i jiná innost: koní ky, mezilidské vztahy sem také pat í. HISTORIE HRY - Erik Berm transak ní analýza široké pojetí her. Hry mají biologický instinktivní pudový základ. - Karl Gross Pot eba hry je jedna z primárních pot eb. Hra je typická i pro zví ata. Hra je p íprava na život pudov si mlá ata hrají, experimentují rozvíjí si tak schopnosti. - S. Freud Hra je uvoln ní pudového nap tí (sublimace). 3

4 - Karl Buhler Hra naopak zp sobuje nap tí a vzrušení, aktivitu. - J. Piaget Vývoj lov ka je od autismu a subjektivismu dít te (žije si ve svém vlastním sv t ). Ve h e se lov k vrací do období autismu a subjektivismu. Proto hry slouží jako diagnostický prost edek a zp sob terapie. - Spencer Hra vzniká p i nadbytku energie a nemožnosti ji uplatnit v n jaké reálné innosti (u zví at). X Dosp lý má ješt nadbytek energie oproti zví at m, tak si m že hrát i v dosp losti. Dít nem že d lat reálnou innost ( ídit auto), tak napodobuje innost dosp lých. DRUHY HER 1) Funk ní hry experimentace s t lem u malých d tí. 2) Hry napodobivé fik ní symbolická hra, jednodušší hry (batole houpe panenku). 3) Hry nám tové hra už má nám t (hra na rodinu p edškolní v k). 4) Hry konstruk ní už n co tvo í (kostky). 5) Hry s pravidly v mladším školním v ku. Pohybové hry (vybíjená), didaktické hry (cvi ení pam ti zem m sto, stolní hry ). HRY PODLE SOCIÁNÍCH VZTAH Individuální (mimino) Paralelní (batole) Ve dvojicích (p edškolní v k) Skupinové (p edškolní a školní v k) Spojuje se hra ka nebo nám t. HRY PODLE POHLAVÍ - Je to dáno geneticky a zárove tlak spole nosti stereotypy kluci mají auta a holky panenky. VÝZNAM HRY - Má dopad na psychiku. - Co všechno rozvíjí najít sama??????????? 4

5 U ENÍ U ení je proces jimž se individuum p izp sobuje zm n ným životním podmínkám. Projeví se tím, že následné chování je jiné než p edchozí. Dochází ke zm nám, které by m ly být trvalé. M ní se postoje, rozvíjí se pam, osvojují se ur ité metody u ení, myšlení, odpov dnosti a další vlastnosti (volní), sebev domí, pojetí sebe sama, atd. DRUHY U ENÍ Klasické a operantní podmi ování - Podstatou procesu podmi ování je vytvá ení asociací, sdružování podn t, které na nás p sobí a reakcí na n. - Klasické podmi ování sdruženích vn jších podn t. - Operantní podmi ování spojování reakce individua s d sledky reakce (vn jší chování, vnit ní prožívání). - Hlavním initelem je odm na kladné zpevn ní, trest záporné zpevn ní. Trest zp sobuje utlumení reakce nebo vyhýbání se. Trest nás nakonec omezuje, protože se vyhýbáme v cem, i když by mohly být dobré. - Behaviorální psychologie Thorndige zákon efektu. - U ení úzce souvisí s pam tí, která je podmínkou i výsledkem u ení. Souvisí s vnímáním, p edstavami, myšlením, jsou podmínkou pro u ení a zárove je u ení ovliv uje. Klasické podmi ování - I. P. Pavlov experimenty se psy. - Nepodmín ný podn t je spojen s podmín ným, ale musí mu p echázet (podmín ný nepodmín nému). Pozd ji následuje podmín ná reakce. - Podmín né podn ty vyššího ádu dochází ke spojování r zných podn t. - Reakcí jsou negativní (slin ní) a citové (strach, úzkost) reakce. - Druhá signální soustava reagujeme hlavn na slova, každé slovo je spojeno s mnoha podn ty slovo je nahrazuje. - M že docházet k vyhasínání reflex když se to nezpev uje nebo se snažíme to zpev ovat jiným zp sobem desenzibilizace (zvykání, postupné zbavování se negativních podmín ných reflex ). - Generalizace reagujeme na jiné podn ty podobn jako na ten p vodní. Neodpovídá to situaci. - Diferenciace posiluje se spojení jen s jedním podn tem. 5

6 - I. P. Pavlov prokázal experimentální neurózu pokud máme nau ené ur ité zp soby chování, když najednou podn t m nerozumíme, tak jsme dezorientovaní a rozvíjí se neuróza. - Používáme to nap. p i u ení jmen, telefonních ísel, apod. Operantní podmi ování (Thorndige) = instrumentální (Skiner) - Skiner drez ra zví at, pokusy na holubech. - U klasického podmi ování je subjekt pasivní, kdežto u instrumentálního chování je nástrojem zm ny, vyvolává d sledky ve vn jším prost edí, i vnit ní reakci. - Ke zpev ování dochází po reakci (odm na, trest, odejmutí trestu nebo odm ny). - Sekundární zpev ování hlavn u lidí, odm na asociuje p ímé jednoduché odm ny (nedostanu jídlo, ale peníze, za které si m žu koupit co chci). - Vnit ní zpevn ní lov k není vázaný jen na vn jší odm ny a tresty, ale má vyšší emoce (pocit hrdosti, studu, apod.) díky sv domí se m že chovat proti odm nám a trest m. - Bandura zabýval se podmi ováním. Druhy zpevn ní: 1. P ímé, bezprost ední následuje po aktivit. 2. Vnit ní zpevn ní 3. Zpevn ní na základ toho, jak se chovají druzí. Odm na a trest závisí na frekvenci kontinuální (stále) X nárazové. - Záleží na kvalit odm ny a trestu m lo by to odpovídat v ku, pot ebám, apod. - Tresty devalvují osobnost, nedávají nic nového, utlumují chování, m žou napáchat hodn škody, apod. TYPY U ENÍ Zvláštní formy u ení 1) Vtiskování bez posilování b hem prvních fází vývoje, p i kterých dochází k adaptaci. Nap. ká ata se napojí na pe ovatele, když nemají matku. 2) Habituace navykání se. Také u zví at, p ivykají si na nové podn ty (láze ská veverka). 6

7 Základní u ení 1) Senzomotorické smyslov pohybové dovednosti a návyky výcvik, drez ra, hygienické návyky, jízda na kole, apod. Pr b h: seznámení, p edvedení innosti procvi ování p i tom je d ležitá zp tná vazba, klást d raz na p esnost, kontrola. 2) Kognitivní zdokonalování poznávacích proces, podílí se na n m hlavn u ení, vytvá ejí se v domosti, zdokonalování a vytvá ení kognitivních map (= propojenost informací) zabýval se jimi Tolman. U ení se pojm m, ešení problém, u ení se princip m. 3) Sociální = observa ní u ení u ení se nápodobou na základ pozorování modelu. Nápodoba m že být zám rná, nezám rná, model m že být reálný, fiktivní, pozitivní, negativní. Dochází k tzv. odtlumení ztrácíme zábrany, jestliže se náš model chová nap. agresivním zp sobem, ješt víc, když je za to odm n ný (puber áci). Identifikace jako další druh sociálního u ení, p ebíráme nejen chování, ale i prožívání. Identifikace s agresorem jako obranný mechanismus. - V užším slova smyslu je u ení získávání v domostí, dovedností a poznatk. - V domosti = osvojené poznatky, nezískáváme je hned, p i setkání se s poznatkem, ale asem si ho osvojíme (m že to být dlouhodobý proces) stádium u ení znovupoznávání ješt se mi to samo nevybavuje, ale když to slyším, tak mi to n co íká. Ješt neumíme propojovat poznatky mezi sebou. P I U ENÍ JE D LEŽITÉ - Záleží na povaze a rozsahu látky. - Záleží na postupu. - Záleží na asovém rozvržení a opakování. - Využití vhodných metod, které zapojují smysly, poznávací procesy, myšlenkové operace a vlastní aktivitu. - P enos = transfer p i osvojování dovedností = u ení je usnadn né našimi dosavadními zkušenostmi, znalostmi (je dobré se u it latinu jako základ pro u ení se dalších jazyk ). Interference = vzájemné negativní ovliv ování (když jsme se t eba n co nau ili špatn ); facilitace vzájemné pozitivní ovliv ování. 7

8 K IVKA U ENÍ - P i u ení k ivka stoupá. - P i interferenci nejprve klesá, pak teprve stoupá, m že nastat tzv. plató uvízneme na stejné rovin (špatná motivace, únava, apod.), plató se dá p ekonat. DRUHY DOVEDNOSTÍ 1) Senzomotorické = smyslov pohybové (hra na hudební nástroj) 2) Intelektuální (používání vzore k, ešení problém ) 3) Sociální (organizovat, spolupracovat) PODMÍNKY U ENÍ 1) Související s osobností u ícího se zkušenosti, v domosti, návyky, schopnosti, volní vlastnosti, motiva ní vlastnosti, sebehodnocení, sebed v ra, v kové zvláštnosti, momentální funk ní stav. 2) Související s u ebním materiálem a s procesem u ením osobnost u itele, pedagogické zásady. 3) Hygienické podmínky u ení. 4) Podmínky související se sociálním prost edí rodina, vztažné skupiny, vliv u itele, vychovatele, vliv pracovní skupiny, t ídy. Rodinné prost edí a klima ve t íd jsou jedny z nejd ležit jších. U ITEL - Úkoly u itele vzd lávat, rozvíjet schopnosti, vychovávat, p sobit na citovou stránku, na vlastnosti, na charakter, poznávat d ti, chránit je, atd. - U itel mívá: v tší pot ebu pracovat s lidmi, v tší pocit zodpov dnosti za druhé, výraznou sebekontrolu, v tší míru konzervativismu, více ctí konvence, v tší míru konformity, respektování norem, v tší sklon ke kompromisu. D ti ZŠ si p ejí od u itele - Milý, trp livý, smysl pro humor, poskytuje volnost, spravedlnost. - Starší d ti cht jí d slednost. 8

9 Faktory 1) V elost, laskavost, má to význam pro d ti, které takové jsou zam ené na p átelské vztahy. 2) Integrita osobnosti: pozitivní citové lad ní X náladovost, netrp livost, citová vzrušivost. 3) Dinamismu osobnosti: rychlá adaptace, ochota riskovat X rigidita, nep izp sobivost. 4) Dominance: schopnost p sobit, vést, rozhodovat se, kontrolovat X submisivita, nerozhodnost, p íliš vysoká nebo nízká dominance, vysoká kontrola. Mén konflikt se žáky, tolerantn jší, benevolentn jší vztah. Schopnosti u itele - pedagogické: didaktické (p edávat informace, vzbuzovat zájem). - Percep ní: sociální percepce, citlivost, reflexe, vnímavost i v i sob. - Komunikativní schopnosti, interaktivní schopnosti. - Expresivní schopnosti vyjad ovat se. - Organiza ní schopnosti. Typologie u itel - Caselmann zda je u itel zam en více na d ti nebo na p edm t. Logotrop = poznatky, u ivo, teorie, co d ti znají X a) Filosoficky orientovaný chce p emýšlet o smyslu b) V decky orientovaný pam, dril Paidotrop = orientuje se na d ti a) Individuáln orientovaný zajímá se o jednotlivé d ti, otcovský nebo mate ský p ístup b) Obecn psychologicky orientovaný zam uje se na celou skupinu Podle didaktických postup a) V decko systematický objas uje, vysv tluje, škatulkuje b) Um lecký názor, p íb hy, intuice c) Praktický organizuje, cvi ení, skupinové práce D ležitá je i interakce mezi u itelem a d tmi, ta je asymetrická, m že být trojí: a) Kooperace b) Kompetitivní sout žení c) Konfliktní 9

10 - Vztah je o vzájemné o ekávání, to ovliv uje chování k druhým a vyvolává ur ité reakce. Je d ležité, aby ob strany byly uspokojené. P í iny neúsp chu Vn jší Vnit ní Stálé p í iny Obtížnost, snadnost úkolu Schopnost neschopnost Variabilní p í iny Sm la št stí Píle - lenost Posilování/zeslabování sebehodnocení. Fáze vývoje u itele 1. Na za átku: u itel si nevytvo í hranice mezi sebou a d tmi, je až moc velký kamarád (hlavn vychovatelé) X p ísný, má hodn požadavk, moc neberou ohled na d ti, nejsou k nim p ístupní, zahlcují je informacemi. 2. Druhá fáze jsou zkušen jší zlepšuje se metodika u ení, osobyt jší styl u ení, experimentují. 3. Pozd ji už d ti více vnímají, jsou p ístupn jší, sami nabývají jistoty. V horším p ípad m že kon it vyho ením. - Projevuje se první dojem, haló efekt, stereotypizace, a u itel chce nebo ne, tak si stejn rozd lí t ídu do ur itých skupinek (zlobiví, hodní, atd.) to se projevuje verbáln, ale hlavn neverbáln : Seskupování žák kam si je posazuje, koho si vezme k sob. Ur itými úkoly nebo aktivitami, které pro d ti má (nést t ídnici X mazat tabuli). Kvalita interakce, jak asto se k n komu obracíme, jak mu klademe otázky, kolik mu dáme asu na odpov, jak ho hodnotíme, atd. TYPY D TÍ ŽÁK 1) Výborní, spolupracující, uspokojují pot eby u itele. 2) Schopní, ale obtížní. 3) Hodní, ale málo schopní. 4) Problémoví, konfliktní. 5) Neur ití, moc se neprojevují (u itel se jich ješt po p l roce ptá, jak se jmenují). - Ke každému typu u itel p istupuje trochu jinak. - Schopní, ale obtížní žáci jsou pro kantory výzvou, mají tendenci se s nimi zabývat, mají dost pozornosti od u itel. 10

11 - Hodné, ale neschopné jsou kladn hodnoceny, ale nejsou tak vedené k vyšším výkon m, nejsou povzbuzované, aktivizované. MOTIVACE - Vnit ní motivace n co se nau ím, nebo dovedu, protože chci. Je to dáno v kem. - Vn jší motivace musím, tlak z okolí. M že p ejít ve vnit ní motivaci, když se mi to za ne líbit. - Pozitivní motivace u ení p ináší p íjemné, kladné pocity, radost. - Negativní motivace tresty, výhružky demotivující u ení pak probíhá špatn, déle. - Nejsou dobré p íliš silné emoce p i u ení. - Extrovertní d ti pot ebují více strukturované vedení, pravidelnost. I u d tí emo n labiln jších. - Labiln jší d ti preferují humanitní oblasti, protože jsou spojené s prožitkem, oslovuje to jejich psychiku. - Racionální mají rad ji technické p edm ty. - D ležitá p i u ení je sebed v ra a aspirace, nevyrovnaní jsou hodn vázáni na úsp ch a neúsp ch. S nízkým sebev domím se snaží vyhnout neúsp chu. Sebev domí vyhledávají úsp chy. FUNKCE RODINY - Ekonomická, výchovná, domestika ní,... - Vývoj rodiny (viz. sociologie). RODINA DNEŠNÍ TREND RODINY Zam stnanost obou rodi, n kdy p ebírá živitelskou funkci žena (d íve zajiš ovala výchovu mate ská funkce), n kdy mate skou roli nahrazuje muž. D ti se rodí mnohem pozd ji menší po et d tí, rodiny mají ast ji jen jedno dít. Ženy si asto po izují d ti, ale bez partnera. Nesezdaná manželství. Zvyšuje se po et žen, které d ti v bec necht jí. Zvyšuje se rozvodovost, protože rodiny bývají více nestabilní. Zvyšuje se po et lidí, kte í žijí sami bez partnera i d tí. 11

12 RODINNÁ SÍ - P edstavuje nejen nejbližší p íbuzenské vztahy, ale i sousedy, p átelé, organizace. Rodina by nem la z stat osamocená. 1) Funk ní 2) Klinické rodiny: ROZD LENÍ PODLE FUNKCÍ a) Problémová rodina je schopná vy ešit problémy sama. b) Dysfunk ní chybí n jaká funkce, ale dá se to ješt bez v tších problém ešit. c) Afunk ní v bec nefunguje. ANALÝZA KOMUNIKACE V RODIN - Zadá se rodin úkol k ešení a popisuje se, jak probíhá komunikace p i pln ní úkolu: m že docházet k nedorozum ní, zmatk m, stereotypii (jako obrana, strach z odchylky), všechno musí probíhat v pojetí sv ta, hodn pov r, negativní charakteristiky, asto monolog jednoho z len rodiny, strážce rodinných pravidel (ostatní ml í) X funk ní rodina: každý mluví sám za sebe, hodn dialog, humoru, není strach z nového, nezkreslování v cí, reálný pohled. - D lá se videotréning, d lat to ve chvílích, kdy probíhají b žné události v rodin, b žný provoz (ve e e, ukládání). - Kontrolují se role v rodin. DETERMINANTY VE ZP SOBU VÝCHOVY 1) Osobnost vychovávajícího a jeho zkušenosti s výchovou. 2) Situace, ve které výchova probíhá. 3) Osobnost vychovávaného. 4) Spole ensko historické podmínky. 12

13 OSOBNOST VYCHOVÁVAJÍCÍHO A JEHO ZKUŠENOSTI S VÝCHOVOU - Vychovávající musí být psychicky zdravý, tak probíhá výchova v po ádku X anomální osobnost: duševní nemoc, agresivita, psychopatie, handicap m žou zp sobit nep íznivou výchovu: nej ast ji se projevuje výrazná labilita, nep im ené sebehodnocení sám sebe (vysoké X nízké m že nastat projekce narcistická, jakákoli projekce je škodlivá), nespokojenost s rolí rodi e, nespokojenost s vlastním životem, nezralost, nedostatek objektivnosti, dávání negativních nálepek d tem, autoritá ství. - P i hodnocení by jsme se m li vyvarovat generalizování, halóefektu. Jedna negativní v c hned nemusí znamenat klinickou rodinu a naopak nap. rodi e se vzd láním nemusí mít funk ní rodinu. - Zkušenosti p ebíráme neuv dom le, m žeme si to uv domit (negativní model nás vychovali tvrd, tak my vychováváme naopak m kce, ale v tšinou negativní výchovu p ebíráme), nem lo by být ambivalentní vychovávání. ZP SOBY VÝCHOVY - Výchova = interakce, komunikace, zp sob výchovného ízení (volba výchovných postup, prost edk, metod), emo ní vztah mezi vychovatelem a dít tem. METODY, PROST EDKY VÝCHOVY Základem je odm na a trest: Zákon ú inku (Thorndige) Odm na reakce posiluje a rest je zeslabuje, po experimentu zákon p eformuloval na to, že odm ny reakce posilují. Skiner Zamítavý postoj trest. Záleží na frekvenci a množství (p evaha odm n zevšední, m že vést k manipulativnímu chování). Van urová Mírné t lesné tresty dít nenaruší (oproti psychickým trest m). 13

14 ZP SOBY VÝCHOVY Silné ízení až autorita Záporný vztah Kladný vztah Slabé ízení až liberál. postoj - Levin (gestalt psychologie, 30. léta) odešel do USA, tam byl úpln jiný p ístup k d tem (svoboda, nezávislost, dosp lí se chovali k dít ti jako k sob rovnému). Ud lal výzkum: d ti navšt vovaly r zné kroužky, kde se st ídaly vedení (autokratické, liberální, atd.), pak rozebíral, který p ístup má nejv tší efekt. - Anderson dominantní (nep ihlíží na pot eby d tí) X integra ní chování (respektuje, pružný, p izp sobuje se pot ebám d tí). (I/D) x 100 = vzore ek pro výpo et toho chování. Pozorujeme a zaškrtáváme kolikrát se vychovatel choval dominantn a kolikrát integra n. - N mecký dvoukomponentový model (Skinerova teorie u ení): P ísnost užívání trestu, pokárání, nátlak syndrom hodného dít te, ale lehce se pod izují tlaku skupiny. Rozdíl mezi ideálním a reálným já. Nejv tší dopad na nejstarší dít v rodin. Povzbuzení, podpora, pomoc není stísn né strachem, mají sociální dovednosti, syndrom milého dít te. Není takový rozdíl mezi ideálním a reálným já. - Manželé Tolšovi ( léta) pokra ovatelé Rogerse (koncepce osobnosti, humanistická psychologie) 5 dimenzí (4 z nich vycházejí z pozitivních mezilidských vztah ): 1) Úcta k dít ti X znevažování 2) Empatie X absence empatie 3) Kongruence (není rozpor mezi chováním a prožíváním) a autenti nost X neshoda vn jších a vnit ních projev 4) Nedirektivní podporování innosti X absence 5) Dimenze ízení málo prosp šná 14

15 MODEL 9 POLÍ (PROFESOR ÁP) výchovné ízení silné st ední slabé rozporné emo ní vztah záporný 1 (10) 2 3 záporn -kladný 9 kladný extrémn kladný 8 Vlastnosti, se kterými se ve výzkumu pracovalo 1) Emo ní vzrušivost, labilita, nízká odolnost k zát ži, strach ze selhání. 2) Sociabilita (výrazná extroverze X introverze). 3) Agresivní prosazování vlastního já. 4) Závislost, sklony k závislosti. 5) Školní ctižádost a výkonová motivace. 6) Sexuální role mužská a ženská. 7) Sebehodnocení. 8) Školní úsp šnost. 9) Zájmová innost. 10) Vlastnosti charakteru: sv domitost, ukázn nost, vytrvalost, sebeovládání. DUŠEVNÍ HYGIENA - Obor, který nám dává informace jaký zp sob života vést, abychom žili spokojen š astn. - Návody na zdravý život už odpradávna (filosofie, náboženství) pochází to spíše z východních náboženství. - lov k je v duševní vyváženosti, p ijímá dobré i špatné, život je sou ást vyššího ádu lov k sm uje k p ekro ení vlastního života. - Východní sm ry p edstavují spíše individuální cestu oproti náboženství: islám, k es anství. - Také ve filosofii Antiky otázka lidského zdraví byla komplexní (t lo, výchova, morálka, apod.), hlavn myšlenka otázka víry, zákon a harmonie. Hyppokrat d ležité je udržovat dynamickou rovnováhu. Souvislost mezi t lesnem a duševnem. - Renesance Osvícenství lov k má právo i povinnost uplatnit se, uspokojit svoje pot eby, vrací d stojnost. - Francouzská revoluce zm na pohledu na duševn nemocné, v tší tolerance k nim, za ínají nemocnice a lé ebné ústavy pro duševn choré, vzniká tak psychiatrie. 15

16 - 20. léta 20. století Francouzský léka Janet psychologické lé ení (jak si zachovat duševní zdraví) léta 20. století první organizace, spis Duše, která se op t našla (Beers). Spole nost pro mentální hygienu sv tová federace pro mentální zdraví (rodinná, školská výchova, atd.). eskoslovenská spole nost pro pé i o duševní hygienu (1933). DUŠEVNÍ ZDRAVÍ - V užším pojetí nep ítomnost p íznaku duševní nemoci. - V širším pojetí schopnost adekvátní adaptace na r zné podn ty. - Intrapsichycká adaptace sebepoznání, autoregulace. - Mikrosociální mezilidské vztahy. - Makrosociální vztahy ke spole nosti. - Adaptace aktivní p izp sobení (ne adaptace), p i kterém dochází k subjektivní spokojenosti a objektivn kladn hodnoceným výsledk m. - P edpokladem adaptace je ur itá míra duševní zralosti m ní se s v kem. - Multioborové (léka i, psychologové, sociální pracovníci, apod.). - Prevence VÝZNAM PÉ E O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ - 1/3 fyzicky nemocných souvisí s psychikou. - Vztahy. Hlavní úkol - Objas ovat, podporovat a vytvá et p íznivé podmínky pro duševní zdraví. Podmínky - Vn jší: hluk, ne istota, životospráva, kvalita mezilidských vztah. - Vnit ní: jak jedinec vše zpracovává, hodnotí. - Pom r mezi vn jšími a vnit ními podmínkami se m ní: dít (situa ní chování záleží více na vn jších podmínkách), starší v k (vnit n podmín né chování. 16

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti Vyučovací předmět: Psychologie a komunikace Škola: SZŠ a VOŠZ Znojmo Učitel: Mgr. Olga Černá Třída + počet žáků: 2. ročník, obor ZA, 24 žáků Časová jednotka: 1 vyučovací jednotka

Více

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme Školní družina Školní družina důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí - pomáhá dětem překonávat jejich handicapy - má důležitou roli v prevenci negativních

Více

6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE

6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE 6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE Úvod Pro bezproblémové vztahy ve školním prostředí je třeba znát dynamiku interakcí a pravidla komunikace. Je nutné, aby všichni měli možnost se svobodně

Více

Našim hlavním posláním je vybavit děti žádoucími vědomostmi, dovednostmi a postoji. Snažíme se dát dětem pocit bezpečí a zájem o jejich osobu.

Našim hlavním posláním je vybavit děti žádoucími vědomostmi, dovednostmi a postoji. Snažíme se dát dětem pocit bezpečí a zájem o jejich osobu. ŠKOLNÍ DRUŽINA 2013/2014 Školní družina - není pokračováním školního vyučování - je důležitým výchovným partnerem rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí nadání dětí, rozšiřuje dovednosti a tvůrčí

Více

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Statutární město Most Radniční 1 Most Úsvit Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Dílčí projekt Projekt rozšířené estetické výchovy Projekt rozšířené estetické výchovy

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) Téma 7: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

Více

Psychologie Psycholog zdraví ie Syndrom vyhoření

Psychologie Psycholog zdraví ie Syndrom vyhoření Psychologie zdraví Syndrom vyhoření Syndrom vyhoření 1. Vymezení pojmů 2. Rizikové faktory 3. Symptomy 4. Stádia syndromu vyhoření 5. Důsledky vyhoření 6. Obrana proti vyhoření Vymezení pojmu Syndrom vyhoření

Více

Rozšiřující studium základů společenských věd pro střední školy (RZSV) studijní plán

Rozšiřující studium základů společenských věd pro střední školy (RZSV) studijní plán Rozšiřující studium základů společenských věd pro střední školy (RZSV) studijní plán Oborové předměty Právo Ekonomie Základy práva. Právo veřejné a soukromé. Ústavní právo. Občanské právo. Obchodní právo.

Více

Vzdělávací obsah je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí:

Vzdělávací obsah je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí: Vzdělávací obsah je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí: 1. Dítě a jeho tělo - stimulace a podpora růstu a neurosvalového vývoje dítěte - podpora jeho fyzické pohody, zlepšení tělesné zdatnosti, pohybové

Více

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu V předmětu Výchova ke zdraví je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, v oboru Výchova ke

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU školní rok 2015/2016 Zpracovali : Mgr. Oldřich Málek, ředitel školy Mgr. Anna Bartíková, vedoucí školního klubu

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY ve škole přece nejde o to, abychom věděli, co žáci vědí, ale aby žáci věděli. 6.1 Cíle hodnocení cílem hodnocení je poskytnout žákovi okamžitou zpětnou vazbu (co

Více

Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015

Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015 Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ZA POHÁDKOU POHÁDKA. MOTTO: A svět dětem vždycky znova do té pohádky se schová.

ZA POHÁDKOU POHÁDKA. MOTTO: A svět dětem vždycky znova do té pohádky se schová. ZA POHÁDKOU POHÁDKA MOTTO: A svět dětem vždycky znova do té pohádky se schová. Integrované bloky 1. Kamarádi, ti se mají 2. Za lesními skřítky 3. Než zazvoní zvoneček 4. Zima čaruje 5. Voňavé království

Více

Zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a nikoliv pouze nepřítomnost nemoci nebo vady.

Zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a nikoliv pouze nepřítomnost nemoci nebo vady. Zdraví a životní styl WHO program Zdraví 21 zdraví pro všechny do 21. století Zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a nikoliv pouze nepřítomnost nemoci nebo vady. Determinanty zdraví

Více

Principy soužití menšiny s většinovou společností

Principy soužití menšiny s většinovou společností Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-02 Principy soužití menšiny s většinovou společností Autor: Mgr. Petra Lušňáková Šluknov 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů

Více

DIDAKTIKA PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ I.

DIDAKTIKA PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ I. DIDAKTIKA PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ I. Ing. Miroslav Čadílek. Brno 2005 Obsah 1. Úvod... 3 2. Předmět didaktiky odborného výcviku... 5 2.1. Návaznost didaktiky odborného výcviku na pedagogické a technické

Více

Zdravotní nauka 2. díl

Zdravotní nauka 2. díl Iva Nováková Učebnice pro obor sociální činnost stavba lidského těla Zdravotní nauka 1. díl Učebnice pro obor sociální činnost Iva Nováková ISBN 978-80-247-3708-9 Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Mgr. Jitka Hůsková, Mgr. Petra Kašná OŠETŘOVATELSTVÍ OŠETŘOVATELSKÉ POSTUPY PRO ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY Pracovní sešit II/2. díl Recenze: Mgr. Taťána

Více

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Číslo jednací: 113/2007 Předkladatel : Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové

Více

Obecná psychologie. Teorie motivace, exekutivní a volní procesy. Motivace. Teorie motivace: A) Teorie instinktů

Obecná psychologie. Teorie motivace, exekutivní a volní procesy. Motivace. Teorie motivace: A) Teorie instinktů Obecná psychologie Teorie motivace, exekutivní a volní procesy Přednáška 7 Motivace Pojem pochází z lat. movere (hýbat se) co hýbe chováním? Def.: příčina chování, zahajuje a zaměřuje chování k určitému

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. 8. a 9. ročník

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. 8. a 9. ročník Charakteristika předmětu VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 8. a 9. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět výchova ke zdraví se vyučuje jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku 1 hodinu týdně. Svým obsahem

Více

Čím rozvíjíme osobnostní zdatnosti a sociálních dovednosti žáků Základní škola Chrudim, Dr. J. Malíka 958, 537 01, Chrudim

Čím rozvíjíme osobnostní zdatnosti a sociálních dovednosti žáků Základní škola Chrudim, Dr. J. Malíka 958, 537 01, Chrudim Čím rozvíjíme osobnostní zdatnosti a sociálních dovednosti žáků Základní škola Chrudim, Dr. J. Malíka 958, 537 01, Chrudim Třídnické y Každé pondělí v 8. 30 začínají třídní učitelé ve svých třídách tzv.

Více

VZDĚLÁVÁNÍ A OSOBNOST KNIHOVNÍKA

VZDĚLÁVÁNÍ A OSOBNOST KNIHOVNÍKA VZDĚLÁVÁNÍ A OSOBNOST KNIHOVNÍKA Jana Nejezchlebová, Moravská zemská knihovna Zpráva Mezinárodní komise UNESCO Vzdělávání pro 21. století zpracovaná v roce 1993 reflektovala změny globální společnosti

Více

ZŠ a SŠ Credo, o. p. s. Školní minimální preventivní program

ZŠ a SŠ Credo, o. p. s. Školní minimální preventivní program ZŠ a SŠ Credo, o. p. s. Školní minimální preventivní program 2014/2015 Základní škola a Střední škola Credo, o.p.s. Ředitel školy: Mgr. Blanka Vacková Školní metodik prevence: Bc. Martina Malá Charakteristika

Více

Dialog s moderátorem. Nerozhodný klient. Flexibilita. Komunikace, Řešení problému, Zvládání zátěže. V místnosti u stolu

Dialog s moderátorem. Nerozhodný klient. Flexibilita. Komunikace, Řešení problému, Zvládání zátěže. V místnosti u stolu Druh aktivity: Název metody: Primární kompetence: Související kompetence: Forma realizace: Optimální počet účastníků: Čas na realizaci: Časový limit: Pomůcky: Dialog s moderátorem Nerozhodný klient Flexibilita

Více

ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola Sadová 416 v Dašicích. Charakteristika, umístění, vybavení ŠD

ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola Sadová 416 v Dašicích. Charakteristika, umístění, vybavení ŠD ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola Sadová 416 v Dašicích ředitel školy: vedoucí vychovatelka: Mgr. Jaroslav Lohynský Dagmar Ciráková Charakteristika, umístění,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

Základní škola a základní umělecká škola

Základní škola a základní umělecká škola Základní škola a základní umělecká škola Bezdrevská ul. č. 3 České Budějovice PSČ 370 11 ŠKOLNÍ ŘÁD část pro ZUŠ Smyslem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování a pro plné využití

Více

Základní škola Osek, okres Teplice Hrdlovská 662, 417 05 Osek tel.: 417 837 125, e-mail: zsosek@zsosek.cz www.zsosek.cz

Základní škola Osek, okres Teplice Hrdlovská 662, 417 05 Osek tel.: 417 837 125, e-mail: zsosek@zsosek.cz www.zsosek.cz Základní škola Osek, okres Teplice tel.: 417 837 125, e-mail: zsosek@zsosek.cz www.zsosek.cz Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ Osek Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Třeboň, Sokolská 296, okres Jindřichův Hradec Sokolská 296, 379 01 Třeboň Identifikátor

Více

Hrozí-li nesplnění termínů odevzdání práce, je třeba: Nejraději mám takového spolupracovníka, který:

Hrozí-li nesplnění termínů odevzdání práce, je třeba: Nejraději mám takového spolupracovníka, který: Styly řízení Řízení lidí je dosahování cílů prostřednictvím druhých lidí. Řízení lidí je proces, do kterého vstupuje široké spektrum faktorů, jehož podstatou jsou různí lidé. Jaký styl řízení charakterizuje

Více

Sociá lní psychologie Blok 13 Mužské a ženské archetypální principy

Sociá lní psychologie Blok 13 Mužské a ženské archetypální principy Sociá lní psychologie Blok 13 Mužské a ženské archetypální principy 1. Mužské a ženské archetypální principy Každé já muže a každé já ženy lze rozdělit do čtyř základních archetypálních principů, kterými

Více

lní kontrola Genderové stereotypy a sociáln Genderové stereotypy a jejich kritika: Instituce sociáln stereotypů závislostí Univerzita UP Olomouc

lní kontrola Genderové stereotypy a sociáln Genderové stereotypy a jejich kritika: Instituce sociáln stereotypů závislostí Univerzita UP Olomouc Genderové stereotypy a sociáln lní kontrola Prof. Dr. phil. Gerlinda Šmausová, Priv.- Doz., Univerzita UP Olomouc Genderové stereotypy a jejich kritika: reáln lní lidé mají individualizované, kutilské,

Více

ÍLOHY 9.1.PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDK

ÍLOHY 9.1.PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDK 9. PŘÍLOHY 9.1.PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 9.2.HODNOCENÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT 9.3. MINIMÁLLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 9.3.1. HODNOCENÍ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 9.4. KONCEPCE VÝCHOVY KE ZDRAVÉMU

Více

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj.

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. 19485/2001-22 V Praze dne 2.7.2001 V současné dynamické době dochází k pohybu

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ RODINNÁ VÝCHOVA Mgr. Dalibor Matouš

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ RODINNÁ VÝCHOVA Mgr. Dalibor Matouš CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ RODINNÁ VÝCHOVA Mgr. Dalibor Matouš Vyučovací předmět Rodinná výchova je zařazen samostatně v 7. a 9. ročníku v časové dotaci

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-244/13-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-244/13-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-244/13-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola Pardubice, Benešovo náměstí 2115 Sídlo: Benešovo náměstí

Více

7.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk (2. cizí jazyk )

7.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk (2. cizí jazyk ) 7.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk (2. cizí jazyk ) Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním

Více

Studijní opora. Název předmětu: Organizační chování. Zpracoval: Mgr. Jaromír Ďuriš

Studijní opora. Název předmětu: Organizační chování. Zpracoval: Mgr. Jaromír Ďuriš Studijní opora Název předmětu: Organizační chování Zpracoval: Mgr. Jaromír Ďuriš Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí příspěvková organizace se sídlem v Cotkytli ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 3. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Č. j. 77/2012 Vypracoval: Mgr. Hana Beránková,

Více

ŠKOLNÍ DRUŢINA. Tématický časový plán pro školní rok 20014/20015. Kolowrátek vám ukáţe druţinu plnou her a hrátek

ŠKOLNÍ DRUŢINA. Tématický časový plán pro školní rok 20014/20015. Kolowrátek vám ukáţe druţinu plnou her a hrátek ŠKOLNÍ DRUŢINA Tématický časový plán pro školní rok 20014/20015 září, říjen, listopad prosinec, leden, únor březen, duben květen, červen Kolowrátek vám ukáţe druţinu plnou her a hrátek CHARAKTERISTIKA

Více

Podpůrný výukový materiál s využitím ICT* Podpůrný výukový materiál reedukační hodiny *

Podpůrný výukový materiál s využitím ICT* Podpůrný výukový materiál reedukační hodiny * Podpůrný výukový materiál s využitím ICT* Podpůrný výukový materiál reedukační hodiny * Název: Pohádkové počítání,sčítání a odčítání do 20-typ příkladů 10+4, 14-4, reedukační pracovní listy Autor: Mgr.

Více

Motivace sv. enc. Martina Clausová. Brno, 3.-4.

Motivace sv. enc. Martina Clausová. Brno, 3.-4. Motivace sv enc Martina Clausová Obsah 1. Úvod 2. Motivace 3. Psychologie 4. as 5. Desatero vychovatele 6. Hra 7. Zajímav mavá literatura 8. Shrnutí a diskuse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Motivace Motivace

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. (školní vzdělávací program) Společně tvoříme, poznáváme, hrajeme si a sportujeme. Vladimíra Kovaříková vedoucí vychovatelka

ŠKOLNÍ DRUŽINA. (školní vzdělávací program) Společně tvoříme, poznáváme, hrajeme si a sportujeme. Vladimíra Kovaříková vedoucí vychovatelka ŠKOLNÍ DRUŽINA (školní vzdělávací program) Společně tvoříme, poznáváme, hrajeme si a sportujeme Vladimíra Kovaříková vedoucí vychovatelka Mgr. Helena Lišková ředitelka školy 1 Obsah 1.Identifikační údaje...

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.:154 37/99-11089 Signatura: bo4bs104 Oblastní pracoviště č. 15 Zlín Okresní pracoviště Vsetín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Kunovice 756 44 Kunovice 43

Více

Kroužek Atletika plán činnosti na školní rok Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské - Kompetence pracovní

Kroužek Atletika plán činnosti na školní rok Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské - Kompetence pracovní Kroužek Atletika plán činnosti na školní rok Cílem kroužku je, aby děti na lekci pomocí motivačních cvičení a her proniknou do tajů královny sportu atletiky, zpevní a protáhnou celé své tělo, ale především

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE

KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE - ve znění dodatku č.30., platného od 1.9.2011 (7.r.) a ve znění změn, platných od 1.9.2013 (9.r.). Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO OBDOBÍ ZÁŘÍ 2 0 1 5 SRPEN 2 0 1 8

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO OBDOBÍ ZÁŘÍ 2 0 1 5 SRPEN 2 0 1 8 Střední škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO OBDOBÍ ZÁŘÍ 2 0 1 5 SRPEN 2 0 1 8 1. Současný stav problematiky Škola vytváří tento program jako základní

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M pro předškolní vzdělávání CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M pro předškolní vzdělávání CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M pro předškolní vzdělávání ŠKOLIČKA HROU J.Á Komenský - Dětská duše je prázdná tabule, na níž sice není nic napsáno, avšak všechno se může napsat CHARAKTERISTIKA

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2460/10-S Název kontrolované osoby: Mateřská škola Klubíčko s. r. o Sídlo: Želivského 805, 280 02 Kolín IV IČ: 26 131 021 Identifikátor:

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl MÍSTO, KDE ŽIJEME + MP vazby Domov EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl - orientuje se v místě domova - orientuje se ve svém pokoji, ví, kde má své hračky, školní kout,

Více

Komunikace s veřejností

Komunikace s veřejností Vzdělávání zaměstnanců MěÚ Slaný Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu." Komunikace s

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků žáků Základní školy a Mateřské školy Heřmanov

Pravidla pro hodnocení výsledků žáků Základní školy a Mateřské školy Heřmanov Pravidla pro hodnocení výsledků žáků Základní školy a Mateřské školy Heřmanov Č.j.07/2013 Pravidla hodnocení ţáků (dále jen Klasifikační řád) základní školy je zpracován v souladu se zněním zákona č.561/2004

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie, o.p.s. se sídlem Bílá 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 8/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLA BEZ DROG 2011/2012

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLA BEZ DROG 2011/2012 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLA BEZ DROG 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola příspěvková organizace Golčův Jeníkov Zpracovala: Mgr. Alena Víšková Garant: ředitelka školy, výchovná poradkyně,

Více

CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE SVATÉ RODINY A ŠKOLNÍ JÍDELNA s.r.o. Grohova 107/10 60200 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE

CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE SVATÉ RODINY A ŠKOLNÍ JÍDELNA s.r.o. Grohova 107/10 60200 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE SVATÉ RODINY A ŠKOLNÍ JÍDELNA s.r.o. Grohova 107/10 60200 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE 1. Identifikační údaje. 1.1.Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro mimoškolní

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA- 157/12 - A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA- 157/12 - A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA- 157/12 - A Název právnické osoby Mateřská škola Pohádka v Praze 12 vykonávající činnost školy: Sídlo: Imrychova 937/15, 143 00 Praha

Více

Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace. Dopravní výchova

Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace. Dopravní výchova Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace Dopravní výchova Dopravní výchova má v základních školách své nezastupitelné postavení a významné opodstatnění. Především

Více

PLÁN PRÁCE ZŠ a MŠ TUČAPY 2015-2016

PLÁN PRÁCE ZŠ a MŠ TUČAPY 2015-2016 PLÁN PRÁCE ZŠ a MŠ TUČAPY 2015-2016 ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Vedení školy ředitel Mgr. Lubomír TURÍN zástupce Mgr. Milan DANČIŠIN T ř í d n i c t v í 1. třída Mgr. Marie Václavíková 2. + 3.třída Mgr. Magda

Více

REMINISCENCE. Práce se vzpomínkami seniorů

REMINISCENCE. Práce se vzpomínkami seniorů REMINISCENCE Práce se vzpomínkami seniorů Výběrový seminář JABOK 2012/13 Hana Čížková CÍLE SEMINÁŘE 1. Získat teoretické znalosti o významu vzpomínek pro seniory a o možnostech využití životního příběhu

Více

Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak

Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Článek 1 Úvodní ustanovení Část I. - Všeobecná ustanovení 1.

Více

Výstup. Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004. PaedDr. Vladimír Hůlka, PaedDr. Zdenka Kınigsmarková

Výstup. Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004. PaedDr. Vladimír Hůlka, PaedDr. Zdenka Kınigsmarková Projekt: Přispějme k ještě kvalitnější a modernější výuce na ZŠ Chotěboř Buttulova Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-500/10-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-500/10-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-500/10-A Název školy: Mateřská škola, Praha 4, Táborská 19 Adresa: Táborská 19/122, 140 00 Praha 4 Identifikátor: 600 036 278 IČ: 47

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů

Nabídka vzdělávacích seminářů Nabídka vzdělávacích seminářů Vzdělávací semináře na nabízená témata je možné si objednat přímo pro vaší organizaci. Poptávku lze zasílat na emailovou adresu vzdelavani@amalthea.cz. Seznam vzdělávacích

Více

Školní družina Lanškroun, Dobrovského 630, okr. Ústí nad Orlicí Školní vzdělávací program ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Školní družina Lanškroun, Dobrovského 630, okr. Ústí nad Orlicí Školní vzdělávací program ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ DRUŽINA KDO CO DĚLÁ S CHUTÍ, MILE, PRÁCE JEST MU KRATOCHVÍLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LANŠKROUN, DOBROVSKÉHO 6 30, OKR. ÚSTÍ NAD ORLICÍ 1 Identifikační

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Výchova k občanství. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Výchova k občanství. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a společnost Výchova k občanství Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Výchova k občanství vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými

Více

Zápis ze sedmé konference Asociace aktivních škol ze dne 11. dubna 2014

Zápis ze sedmé konference Asociace aktivních škol ze dne 11. dubna 2014 Zápis ze sedmé konference ze dne 11. dubna 2014 Místo konání: Gymnázium Jana Nerudy, Hellichova 3, Praha 1 Přítomni: ředitelé škol a jejich zástupci Program konference 1. Zahájení konference, zpráva o

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ ŘÁD KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola T. G. Masaryka, Rodkovského 2, Blansko ŠKOLNÍ ŘÁD KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 1.4.2014 Nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2014 ZSTGM/218/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE ZA ROK 2011-2012 VYPRACOVALA: MGR. NADĚŽDA CHLÁDKOVÁ Charakteristika organizace: Název organizace: Základní škola Horažďovice Adresa: Blatenská 310, 341 01Horažďovice telefon:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

20) UČENÍ A VÝCHOVA V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA

20) UČENÍ A VÝCHOVA V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA 20) UČENÍ A VÝCHOVA V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A) POJEM A PODMÍNKY UČENÍ (DEFINICE, PRŮBĚH, VÝSLEDKY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PODMÍNKY). ROZBOR PROCESU UČENÍ (TEORIE A DRUHY UČENÍ) DEFINICE UČENÍ - Učení je proces jimž

Více

Portfolio pedagogické praxe 1. ročník SOŠ Pg Předškolní a mimoškolní pedagogika

Portfolio pedagogické praxe 1. ročník SOŠ Pg Předškolní a mimoškolní pedagogika Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium Praha 6, Evropská 33 Portfolio pedagogické praxe 1. ročník SOŠ Pg Předškolní a mimoškolní pedagogika Jméno žáka:

Více

Slánka zapsaný spolek

Slánka zapsaný spolek Slánka zapsaný spolek Blahoslavova 187/9, 293 01 Mladá Boleslav II; IČ 26610809, www.slanka.cz Komplexní program - ukazujeme směr mladé generaci Cílem komplexního programu primární prevence je dlouhodobě

Více

Poruchy osobnosti. Autor: Veronika Škrabánková

Poruchy osobnosti. Autor: Veronika Škrabánková Poruchy osobnosti Autor: Veronika Škrabánková Jako poruchy osobnosti se označují trvalé povahové odchylky od normy v případě, že výrazně snižují kvalitu života dotyčného, jeho okolí, nebo jsou přítomny

Více

Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA

Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět tělesná výchova je zařazen jako samostatný předmět v 1.-9. ročníku ZŠ v

Více

Plánování a organizace práce podle Denig-Holmsové

Plánování a organizace práce podle Denig-Holmsové Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Evropská 33, Praha 6 Předmět: Pedagogická psychologie Plánování a organizace práce podle Denig-Holmsové 4. 1. 2007 Michaela Molková 3A SOP OBECNĚ Je všeobecně

Více

ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM

ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM Úvod do GIS p ednáškové texty ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM P ednáškové texty Auto i: Ing. Martin B ehovský, Ing. Karel Jedli ka Redigoval: Ing. Ji í Šíma, CSc. 5. IMPLEMENTACE A VYUŽÍVÁNÍ

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2524/13-S. Mateřská škola Libiš

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2524/13-S. Mateřská škola Libiš INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2524/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Mateřská škola Libiš Školní 192, 277 11 Neratovice mslibis@mslibis.cz IČO 70999473 Identifikátor

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Definice matematických pojmů Matematika a její aplikace

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník. Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník IZO: 114 100 144

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník. Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník IZO: 114 100 144 Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník. Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník IZO: 114 100 144. Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ a

Více

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov 1 Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov Úvodní komentář k případové studii: Střední zdravotnická škola působí v regionu

Více

NÁHRADA ŠKODY Rozdíly mezi odpov dnostmi TYPY ODPOV DNOSTI zam stnavatele 1) Obecná 2) OZŠ vzniklou p i odvracení škody 3) OZŠ na odložených v cech

NÁHRADA ŠKODY Rozdíly mezi odpov dnostmi TYPY ODPOV DNOSTI zam stnavatele 1) Obecná 2) OZŠ vzniklou p i odvracení škody 3) OZŠ na odložených v cech NÁHRADA ŠKODY - zaměstnanec i zaměstnavatel mají obecnou odpovědnost za škodu, přičemž každý potom má svou určitou specifickou odpovědnost - pracovněprávní odpovědnost rozlišuje mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program DOBRÁ NÁLADA Soukromá základní škola Dobré nálady, školská právnická osoba 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

Orientační průvodce mateřstvím a rodičovstvím v zadávacích dokumentacích poskytovatele

Orientační průvodce mateřstvím a rodičovstvím v zadávacích dokumentacích poskytovatele Orientační průvodce mateřstvím a rodičovstvím v zadávacích dokumentacích poskytovatele Z důvodu ulehčení, snazší orientace, poskytnutí jednoznačných a široce komunikovatelných pravidel v otázkách mateřství

Více

Vzorový test pro přijímací řízení do magisterského navazujícího studia modul ekonomika řízení lidských zdrojů

Vzorový test pro přijímací řízení do magisterského navazujícího studia modul ekonomika řízení lidských zdrojů 1. Jaká jsou základní historická vývojová stadia personálního řízení? a) personální administrativa, strategické personální řízení, řízení intelektuálního kapitálu, řízení mobility zaměstnanců b) personální

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Název školy: Základní škola Postřelmov, okres Šumperk, příspěvková organizace Adresa: Postřelmov, Školní 290, PSČ 789 69 IČO: 70984441

Více

ZÁZNAM O VYHODNOCENÍ SITUACE DÍTĚTE a jeho rodiny

ZÁZNAM O VYHODNOCENÍ SITUACE DÍTĚTE a jeho rodiny ZÁZNAM O VYHODNOCENÍ SITUACE DÍTĚTE a jeho rodiny Identifikační údaje a podrobnosti k dítěti (Om/Nom): OM Identifikační číslo případu Datum přijetí do péče: Datum zpracování: Příjmení, jméno: Místo narození:

Více

Školní vzdělávací program Školní družiny při ZŠ a MŠ pod Budčí, Zákolany

Školní vzdělávací program Školní družiny při ZŠ a MŠ pod Budčí, Zákolany Školní vzdělávací program Školní družiny při ZŠ a MŠ pod Budčí, Zákolany Č.j.: 256/12 Platnost dokumentu: od 4. 9. 2012 Kontakty Adresa: Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany 273 28 Zákolany

Více

dne 18. ledna 2013 v době od 15,00 hod. do 17,00 hod.

dne 18. ledna 2013 v době od 15,00 hod. do 17,00 hod. ZÁPIS DO 1. TŘÍDY pro školní rok 2013/2014: Zápis do první třídy pro školní rok 2013/2014 se bude konat na naší škole dne 18. ledna 2013 v době od 15,00 hod. do 17,00 hod. S sebou: občanský průkaz, rodný

Více

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Čl. I Úvodní ustanovení 1. Petrov, občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 091 174/99-4009 Oblastní pracoviště č. 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. ŠÚ Hradec Králové

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 091 174/99-4009 Oblastní pracoviště č. 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. ŠÚ Hradec Králové Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 091 174/99-4009 Oblastní pracoviště č. 9 Signatura: oi1cs102 Okresní pracoviště Hradec Králové INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Hradec Králové, Úprkova

Více

Plán činnosti zaměřený na EVVO POZNÁVÁME SVĚT PŘÍRODY

Plán činnosti zaměřený na EVVO POZNÁVÁME SVĚT PŘÍRODY Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, příspěvková organizace Plán činnosti zaměřený na EVVO POZNÁVÁME SVĚT PŘÍRODY Téma: Poznáváme svět živočichů má poznatky o světě přírody i techniky a umí se

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Základní škola a mateřská škola Adresa Praha 10 - Štěrboholy, U Školy 285 Identifikátor školy: 600 041 352 Zřizovatel: Místní část Praha-Štěrboholy,

Více

,, Školka plná pohody

,, Školka plná pohody ,, Školka plná pohody 1. Identifikační údaje o mateřské škole Název: Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice Adresa: ZŠ a MŠ Horní Moštěnice, Pod Vinohrady 30, 751 17 Zřizovatel školy: OÚ Horní

Více