METODY DIAGNOSTIKY. Anamnéza - Osobní, rodinná, školní, atd. Dotazníky. Testy - P ijímací, srovnávací, didaktické.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODY DIAGNOSTIKY. Anamnéza - Osobní, rodinná, školní, atd. Dotazníky. Testy - P ijímací, srovnávací, didaktické."

Transkript

1 PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE V širším pojetí zkoumá všechny situace, b hem nichž dochází k zám rnému p sobení na lov ka. Ten kdo p sobí, na koho, kontext. V užším pojetí se zabývá zákonitostmi u ení a výchovy a podmínkami výchovn vzd lávacího procesu, k jakým psychickým zm nám b hem p sobení dochází. PEP je teoretická disciplína, hrani í mezi pedagogikou a psychologií, n kdy je za azená mezi aplikované v dy. HISTORIE Za íná se rozvíjet koncem 19. století v N mecku, ale objevila se už d íve. asopis pedagogická psychologie. - J. A. Komenský zam oval se na v k d tí a jejich prožívání. - Pestaloci, Herbart. - U nás 1913 první u ebnice PEP. - Po átkem 20. století se v USA rozvíjí hnutí pedologie, které se snaží objektivn zjiš ovat možnosti, schopnosti d tí. - Binet, Claparede d lali první psychologické testy. U nás první testy Václav P íhoda ( Ontogeneze lidské psychiky ). - První p ispívá k u ení Behaviorismus (Tolman), pak Gestalt psychologie. - K výchov p ispívá psychoanalýza. A. Adler individuální psychologie založil pepsi poradny p i školách. - Rogers v nedirektivní p ístup humanistická psychologie vlastní zodpov dnost, schopnost rozhodovat se. PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA - Komenský zmi oval školní zralost dít te. - Základy kvantitavních metod hodnocení (dotazníky, vyšet ení) léta rozvoj pedagogického poradenství, zm na školství, v Bratislav vzniká... - rozši ují se kompetence u itel a vychovatel, komplexní diagnostikování. - Nejprve diagnostika dít te, pozd ji celé školní t ídy (vztahy mezi žáky) + autodiagnostika u itele a vychovatele. - Na základ diagnózy by se m lo pokra ovat léta speciáln pedagogická diagnostika. 1

2 DIAGNOSTIKA 1. normativní posuzuje jak se osoba vztahuje k ur ité stanovené norm. 2. individualizovaná u d tí handicapovaných, neúsp šných, bez motivace, se speciálními pot ebami. Dít není porovnávané s danou normou, ale se sebou samým b hem ur itého asového úseku. Diagnostikování = pr b žné sledování, posuzování. Diagnóza = stanovení ( nálepka ), n kdy je to nutné kv li financím, individuálního programu X n kdy je na škodu, dít je stigmatizované. P i diagnostikování je d ležité si uv domit, že je ada faktor, které je t eba zohled ovat: rodina, spole nost, škola, zdravotní stav, osobnost dít te (sebehodnocení, vlastnosti, motivace, temperament, zájmy, psychické procesy), apod. METODY DIAGNOSTIKY Pozorování - Náro ná metoda. M lo by být dlouhodob jší, cílené (koho, co, jak budu pozorovat), zapisování (nejlepší je video nebo audiozáznam), systematické. - Sledovat všechny aspekty, nap. pozorovat dít ve všech p edm tech, p i pln ní jiných úkol. - D ležité je také hodnotit sám sebe pozorovatel je sou ástí pozorování (vkládá své subjektivní pohledy). - Nakonec by m la být interpretace. - M lo by být konkrétní, p esné (ne dít zlobí : vyk ikuje, pobíhá,...). Rozhovor - S d tmi, s rodi i. - Pro u itele a vychovatele to m že být problém, protože se bojí vystoupit ze své role. - Mít p ipravené téma, otázky. - M l by skon it shrnutím, zapsáním k emu jsme došli, co jsme vy ešili. - Nezneužívat soukromých informací. Anamnéza - Osobní, rodinná, školní, atd. Dotazníky Testy - P ijímací, srovnávací, didaktické. 2

3 Analýza výsledk innosti, pln ní úkol (práce s chybou) Pedagogická dokumentace, záznamy - Portfolio, jazykové portfolio soubor úkol, apod. INDIVIDUÁLNÍ VZD LÁVACÍ PLÁN - Slouží k integraci d tí, které mají n jaké specifické pot eby, i pro d ti výrazn nadané. - Vychází ze schopností a tempa dít te. - Má motiva ní hodnotu. - D ležité pro vztah dít te a u itele/vychovatele, dít cítí jejich zájem. - Skládá se z optimální míry požadavk, které je dít schopné zvládnout. Míra by m la být malinko nad schopnostmi dít te, kv li motivaci. - D ležitý je IVP i pro u itele nesankcionizují dít za nespln ní požadavk. - Jsou v n m zapojeni odborníci, u itel, dít, spolužáci (pomáhají), rodi e. TVORBA INDIVIDUÁLNÍHO VZD LÁVACÍHO PLÁNU 1) Diagnostika odborného pracovišt. eho se to týká, jaké jsou nedostatky, atd. 2) Vychází se z toho, co eknou o dít ti u itelé. Zda je schopno se t eba u it samo, apod. 3) Mluví se s rodi i jak si to p edstavují, co od školy pot ebují. 4) Starší dít by se také m lo vyjád it, jak si to p edstavuje a co pot ebuje. 5) U itel pro ur ité p edm ty vypracuje plán na každý m síc. STRUKTURA - Jména, narození, t ída, zpráva z vyšet ení, zásady pedagogického p ístupu, opat ení, organizace pé e, zp sob hodnocení (slovní, písemné, známky), spolupráce s rodi i, podpisy ( editel, žák, rodi e, u itel, t ídní u itel). HRA - Hra je spontánní innost, motivovaná, dobrovolná, p ináší uspokojení sama o sob. - Pokud je hra vynucená, tak to není hra. - Hra je chápána hlavn v d tství, i jiná innost: koní ky, mezilidské vztahy sem také pat í. HISTORIE HRY - Erik Berm transak ní analýza široké pojetí her. Hry mají biologický instinktivní pudový základ. - Karl Gross Pot eba hry je jedna z primárních pot eb. Hra je typická i pro zví ata. Hra je p íprava na život pudov si mlá ata hrají, experimentují rozvíjí si tak schopnosti. - S. Freud Hra je uvoln ní pudového nap tí (sublimace). 3

4 - Karl Buhler Hra naopak zp sobuje nap tí a vzrušení, aktivitu. - J. Piaget Vývoj lov ka je od autismu a subjektivismu dít te (žije si ve svém vlastním sv t ). Ve h e se lov k vrací do období autismu a subjektivismu. Proto hry slouží jako diagnostický prost edek a zp sob terapie. - Spencer Hra vzniká p i nadbytku energie a nemožnosti ji uplatnit v n jaké reálné innosti (u zví at). X Dosp lý má ješt nadbytek energie oproti zví at m, tak si m že hrát i v dosp losti. Dít nem že d lat reálnou innost ( ídit auto), tak napodobuje innost dosp lých. DRUHY HER 1) Funk ní hry experimentace s t lem u malých d tí. 2) Hry napodobivé fik ní symbolická hra, jednodušší hry (batole houpe panenku). 3) Hry nám tové hra už má nám t (hra na rodinu p edškolní v k). 4) Hry konstruk ní už n co tvo í (kostky). 5) Hry s pravidly v mladším školním v ku. Pohybové hry (vybíjená), didaktické hry (cvi ení pam ti zem m sto, stolní hry ). HRY PODLE SOCIÁNÍCH VZTAH Individuální (mimino) Paralelní (batole) Ve dvojicích (p edškolní v k) Skupinové (p edškolní a školní v k) Spojuje se hra ka nebo nám t. HRY PODLE POHLAVÍ - Je to dáno geneticky a zárove tlak spole nosti stereotypy kluci mají auta a holky panenky. VÝZNAM HRY - Má dopad na psychiku. - Co všechno rozvíjí najít sama??????????? 4

5 U ENÍ U ení je proces jimž se individuum p izp sobuje zm n ným životním podmínkám. Projeví se tím, že následné chování je jiné než p edchozí. Dochází ke zm nám, které by m ly být trvalé. M ní se postoje, rozvíjí se pam, osvojují se ur ité metody u ení, myšlení, odpov dnosti a další vlastnosti (volní), sebev domí, pojetí sebe sama, atd. DRUHY U ENÍ Klasické a operantní podmi ování - Podstatou procesu podmi ování je vytvá ení asociací, sdružování podn t, které na nás p sobí a reakcí na n. - Klasické podmi ování sdruženích vn jších podn t. - Operantní podmi ování spojování reakce individua s d sledky reakce (vn jší chování, vnit ní prožívání). - Hlavním initelem je odm na kladné zpevn ní, trest záporné zpevn ní. Trest zp sobuje utlumení reakce nebo vyhýbání se. Trest nás nakonec omezuje, protože se vyhýbáme v cem, i když by mohly být dobré. - Behaviorální psychologie Thorndige zákon efektu. - U ení úzce souvisí s pam tí, která je podmínkou i výsledkem u ení. Souvisí s vnímáním, p edstavami, myšlením, jsou podmínkou pro u ení a zárove je u ení ovliv uje. Klasické podmi ování - I. P. Pavlov experimenty se psy. - Nepodmín ný podn t je spojen s podmín ným, ale musí mu p echázet (podmín ný nepodmín nému). Pozd ji následuje podmín ná reakce. - Podmín né podn ty vyššího ádu dochází ke spojování r zných podn t. - Reakcí jsou negativní (slin ní) a citové (strach, úzkost) reakce. - Druhá signální soustava reagujeme hlavn na slova, každé slovo je spojeno s mnoha podn ty slovo je nahrazuje. - M že docházet k vyhasínání reflex když se to nezpev uje nebo se snažíme to zpev ovat jiným zp sobem desenzibilizace (zvykání, postupné zbavování se negativních podmín ných reflex ). - Generalizace reagujeme na jiné podn ty podobn jako na ten p vodní. Neodpovídá to situaci. - Diferenciace posiluje se spojení jen s jedním podn tem. 5

6 - I. P. Pavlov prokázal experimentální neurózu pokud máme nau ené ur ité zp soby chování, když najednou podn t m nerozumíme, tak jsme dezorientovaní a rozvíjí se neuróza. - Používáme to nap. p i u ení jmen, telefonních ísel, apod. Operantní podmi ování (Thorndige) = instrumentální (Skiner) - Skiner drez ra zví at, pokusy na holubech. - U klasického podmi ování je subjekt pasivní, kdežto u instrumentálního chování je nástrojem zm ny, vyvolává d sledky ve vn jším prost edí, i vnit ní reakci. - Ke zpev ování dochází po reakci (odm na, trest, odejmutí trestu nebo odm ny). - Sekundární zpev ování hlavn u lidí, odm na asociuje p ímé jednoduché odm ny (nedostanu jídlo, ale peníze, za které si m žu koupit co chci). - Vnit ní zpevn ní lov k není vázaný jen na vn jší odm ny a tresty, ale má vyšší emoce (pocit hrdosti, studu, apod.) díky sv domí se m že chovat proti odm nám a trest m. - Bandura zabýval se podmi ováním. Druhy zpevn ní: 1. P ímé, bezprost ední následuje po aktivit. 2. Vnit ní zpevn ní 3. Zpevn ní na základ toho, jak se chovají druzí. Odm na a trest závisí na frekvenci kontinuální (stále) X nárazové. - Záleží na kvalit odm ny a trestu m lo by to odpovídat v ku, pot ebám, apod. - Tresty devalvují osobnost, nedávají nic nového, utlumují chování, m žou napáchat hodn škody, apod. TYPY U ENÍ Zvláštní formy u ení 1) Vtiskování bez posilování b hem prvních fází vývoje, p i kterých dochází k adaptaci. Nap. ká ata se napojí na pe ovatele, když nemají matku. 2) Habituace navykání se. Také u zví at, p ivykají si na nové podn ty (láze ská veverka). 6

7 Základní u ení 1) Senzomotorické smyslov pohybové dovednosti a návyky výcvik, drez ra, hygienické návyky, jízda na kole, apod. Pr b h: seznámení, p edvedení innosti procvi ování p i tom je d ležitá zp tná vazba, klást d raz na p esnost, kontrola. 2) Kognitivní zdokonalování poznávacích proces, podílí se na n m hlavn u ení, vytvá ejí se v domosti, zdokonalování a vytvá ení kognitivních map (= propojenost informací) zabýval se jimi Tolman. U ení se pojm m, ešení problém, u ení se princip m. 3) Sociální = observa ní u ení u ení se nápodobou na základ pozorování modelu. Nápodoba m že být zám rná, nezám rná, model m že být reálný, fiktivní, pozitivní, negativní. Dochází k tzv. odtlumení ztrácíme zábrany, jestliže se náš model chová nap. agresivním zp sobem, ješt víc, když je za to odm n ný (puber áci). Identifikace jako další druh sociálního u ení, p ebíráme nejen chování, ale i prožívání. Identifikace s agresorem jako obranný mechanismus. - V užším slova smyslu je u ení získávání v domostí, dovedností a poznatk. - V domosti = osvojené poznatky, nezískáváme je hned, p i setkání se s poznatkem, ale asem si ho osvojíme (m že to být dlouhodobý proces) stádium u ení znovupoznávání ješt se mi to samo nevybavuje, ale když to slyším, tak mi to n co íká. Ješt neumíme propojovat poznatky mezi sebou. P I U ENÍ JE D LEŽITÉ - Záleží na povaze a rozsahu látky. - Záleží na postupu. - Záleží na asovém rozvržení a opakování. - Využití vhodných metod, které zapojují smysly, poznávací procesy, myšlenkové operace a vlastní aktivitu. - P enos = transfer p i osvojování dovedností = u ení je usnadn né našimi dosavadními zkušenostmi, znalostmi (je dobré se u it latinu jako základ pro u ení se dalších jazyk ). Interference = vzájemné negativní ovliv ování (když jsme se t eba n co nau ili špatn ); facilitace vzájemné pozitivní ovliv ování. 7

8 K IVKA U ENÍ - P i u ení k ivka stoupá. - P i interferenci nejprve klesá, pak teprve stoupá, m že nastat tzv. plató uvízneme na stejné rovin (špatná motivace, únava, apod.), plató se dá p ekonat. DRUHY DOVEDNOSTÍ 1) Senzomotorické = smyslov pohybové (hra na hudební nástroj) 2) Intelektuální (používání vzore k, ešení problém ) 3) Sociální (organizovat, spolupracovat) PODMÍNKY U ENÍ 1) Související s osobností u ícího se zkušenosti, v domosti, návyky, schopnosti, volní vlastnosti, motiva ní vlastnosti, sebehodnocení, sebed v ra, v kové zvláštnosti, momentální funk ní stav. 2) Související s u ebním materiálem a s procesem u ením osobnost u itele, pedagogické zásady. 3) Hygienické podmínky u ení. 4) Podmínky související se sociálním prost edí rodina, vztažné skupiny, vliv u itele, vychovatele, vliv pracovní skupiny, t ídy. Rodinné prost edí a klima ve t íd jsou jedny z nejd ležit jších. U ITEL - Úkoly u itele vzd lávat, rozvíjet schopnosti, vychovávat, p sobit na citovou stránku, na vlastnosti, na charakter, poznávat d ti, chránit je, atd. - U itel mívá: v tší pot ebu pracovat s lidmi, v tší pocit zodpov dnosti za druhé, výraznou sebekontrolu, v tší míru konzervativismu, více ctí konvence, v tší míru konformity, respektování norem, v tší sklon ke kompromisu. D ti ZŠ si p ejí od u itele - Milý, trp livý, smysl pro humor, poskytuje volnost, spravedlnost. - Starší d ti cht jí d slednost. 8

9 Faktory 1) V elost, laskavost, má to význam pro d ti, které takové jsou zam ené na p átelské vztahy. 2) Integrita osobnosti: pozitivní citové lad ní X náladovost, netrp livost, citová vzrušivost. 3) Dinamismu osobnosti: rychlá adaptace, ochota riskovat X rigidita, nep izp sobivost. 4) Dominance: schopnost p sobit, vést, rozhodovat se, kontrolovat X submisivita, nerozhodnost, p íliš vysoká nebo nízká dominance, vysoká kontrola. Mén konflikt se žáky, tolerantn jší, benevolentn jší vztah. Schopnosti u itele - pedagogické: didaktické (p edávat informace, vzbuzovat zájem). - Percep ní: sociální percepce, citlivost, reflexe, vnímavost i v i sob. - Komunikativní schopnosti, interaktivní schopnosti. - Expresivní schopnosti vyjad ovat se. - Organiza ní schopnosti. Typologie u itel - Caselmann zda je u itel zam en více na d ti nebo na p edm t. Logotrop = poznatky, u ivo, teorie, co d ti znají X a) Filosoficky orientovaný chce p emýšlet o smyslu b) V decky orientovaný pam, dril Paidotrop = orientuje se na d ti a) Individuáln orientovaný zajímá se o jednotlivé d ti, otcovský nebo mate ský p ístup b) Obecn psychologicky orientovaný zam uje se na celou skupinu Podle didaktických postup a) V decko systematický objas uje, vysv tluje, škatulkuje b) Um lecký názor, p íb hy, intuice c) Praktický organizuje, cvi ení, skupinové práce D ležitá je i interakce mezi u itelem a d tmi, ta je asymetrická, m že být trojí: a) Kooperace b) Kompetitivní sout žení c) Konfliktní 9

10 - Vztah je o vzájemné o ekávání, to ovliv uje chování k druhým a vyvolává ur ité reakce. Je d ležité, aby ob strany byly uspokojené. P í iny neúsp chu Vn jší Vnit ní Stálé p í iny Obtížnost, snadnost úkolu Schopnost neschopnost Variabilní p í iny Sm la št stí Píle - lenost Posilování/zeslabování sebehodnocení. Fáze vývoje u itele 1. Na za átku: u itel si nevytvo í hranice mezi sebou a d tmi, je až moc velký kamarád (hlavn vychovatelé) X p ísný, má hodn požadavk, moc neberou ohled na d ti, nejsou k nim p ístupní, zahlcují je informacemi. 2. Druhá fáze jsou zkušen jší zlepšuje se metodika u ení, osobyt jší styl u ení, experimentují. 3. Pozd ji už d ti více vnímají, jsou p ístupn jší, sami nabývají jistoty. V horším p ípad m že kon it vyho ením. - Projevuje se první dojem, haló efekt, stereotypizace, a u itel chce nebo ne, tak si stejn rozd lí t ídu do ur itých skupinek (zlobiví, hodní, atd.) to se projevuje verbáln, ale hlavn neverbáln : Seskupování žák kam si je posazuje, koho si vezme k sob. Ur itými úkoly nebo aktivitami, které pro d ti má (nést t ídnici X mazat tabuli). Kvalita interakce, jak asto se k n komu obracíme, jak mu klademe otázky, kolik mu dáme asu na odpov, jak ho hodnotíme, atd. TYPY D TÍ ŽÁK 1) Výborní, spolupracující, uspokojují pot eby u itele. 2) Schopní, ale obtížní. 3) Hodní, ale málo schopní. 4) Problémoví, konfliktní. 5) Neur ití, moc se neprojevují (u itel se jich ješt po p l roce ptá, jak se jmenují). - Ke každému typu u itel p istupuje trochu jinak. - Schopní, ale obtížní žáci jsou pro kantory výzvou, mají tendenci se s nimi zabývat, mají dost pozornosti od u itel. 10

11 - Hodné, ale neschopné jsou kladn hodnoceny, ale nejsou tak vedené k vyšším výkon m, nejsou povzbuzované, aktivizované. MOTIVACE - Vnit ní motivace n co se nau ím, nebo dovedu, protože chci. Je to dáno v kem. - Vn jší motivace musím, tlak z okolí. M že p ejít ve vnit ní motivaci, když se mi to za ne líbit. - Pozitivní motivace u ení p ináší p íjemné, kladné pocity, radost. - Negativní motivace tresty, výhružky demotivující u ení pak probíhá špatn, déle. - Nejsou dobré p íliš silné emoce p i u ení. - Extrovertní d ti pot ebují více strukturované vedení, pravidelnost. I u d tí emo n labiln jších. - Labiln jší d ti preferují humanitní oblasti, protože jsou spojené s prožitkem, oslovuje to jejich psychiku. - Racionální mají rad ji technické p edm ty. - D ležitá p i u ení je sebed v ra a aspirace, nevyrovnaní jsou hodn vázáni na úsp ch a neúsp ch. S nízkým sebev domím se snaží vyhnout neúsp chu. Sebev domí vyhledávají úsp chy. FUNKCE RODINY - Ekonomická, výchovná, domestika ní,... - Vývoj rodiny (viz. sociologie). RODINA DNEŠNÍ TREND RODINY Zam stnanost obou rodi, n kdy p ebírá živitelskou funkci žena (d íve zajiš ovala výchovu mate ská funkce), n kdy mate skou roli nahrazuje muž. D ti se rodí mnohem pozd ji menší po et d tí, rodiny mají ast ji jen jedno dít. Ženy si asto po izují d ti, ale bez partnera. Nesezdaná manželství. Zvyšuje se po et žen, které d ti v bec necht jí. Zvyšuje se rozvodovost, protože rodiny bývají více nestabilní. Zvyšuje se po et lidí, kte í žijí sami bez partnera i d tí. 11

12 RODINNÁ SÍ - P edstavuje nejen nejbližší p íbuzenské vztahy, ale i sousedy, p átelé, organizace. Rodina by nem la z stat osamocená. 1) Funk ní 2) Klinické rodiny: ROZD LENÍ PODLE FUNKCÍ a) Problémová rodina je schopná vy ešit problémy sama. b) Dysfunk ní chybí n jaká funkce, ale dá se to ješt bez v tších problém ešit. c) Afunk ní v bec nefunguje. ANALÝZA KOMUNIKACE V RODIN - Zadá se rodin úkol k ešení a popisuje se, jak probíhá komunikace p i pln ní úkolu: m že docházet k nedorozum ní, zmatk m, stereotypii (jako obrana, strach z odchylky), všechno musí probíhat v pojetí sv ta, hodn pov r, negativní charakteristiky, asto monolog jednoho z len rodiny, strážce rodinných pravidel (ostatní ml í) X funk ní rodina: každý mluví sám za sebe, hodn dialog, humoru, není strach z nového, nezkreslování v cí, reálný pohled. - D lá se videotréning, d lat to ve chvílích, kdy probíhají b žné události v rodin, b žný provoz (ve e e, ukládání). - Kontrolují se role v rodin. DETERMINANTY VE ZP SOBU VÝCHOVY 1) Osobnost vychovávajícího a jeho zkušenosti s výchovou. 2) Situace, ve které výchova probíhá. 3) Osobnost vychovávaného. 4) Spole ensko historické podmínky. 12

13 OSOBNOST VYCHOVÁVAJÍCÍHO A JEHO ZKUŠENOSTI S VÝCHOVOU - Vychovávající musí být psychicky zdravý, tak probíhá výchova v po ádku X anomální osobnost: duševní nemoc, agresivita, psychopatie, handicap m žou zp sobit nep íznivou výchovu: nej ast ji se projevuje výrazná labilita, nep im ené sebehodnocení sám sebe (vysoké X nízké m že nastat projekce narcistická, jakákoli projekce je škodlivá), nespokojenost s rolí rodi e, nespokojenost s vlastním životem, nezralost, nedostatek objektivnosti, dávání negativních nálepek d tem, autoritá ství. - P i hodnocení by jsme se m li vyvarovat generalizování, halóefektu. Jedna negativní v c hned nemusí znamenat klinickou rodinu a naopak nap. rodi e se vzd láním nemusí mít funk ní rodinu. - Zkušenosti p ebíráme neuv dom le, m žeme si to uv domit (negativní model nás vychovali tvrd, tak my vychováváme naopak m kce, ale v tšinou negativní výchovu p ebíráme), nem lo by být ambivalentní vychovávání. ZP SOBY VÝCHOVY - Výchova = interakce, komunikace, zp sob výchovného ízení (volba výchovných postup, prost edk, metod), emo ní vztah mezi vychovatelem a dít tem. METODY, PROST EDKY VÝCHOVY Základem je odm na a trest: Zákon ú inku (Thorndige) Odm na reakce posiluje a rest je zeslabuje, po experimentu zákon p eformuloval na to, že odm ny reakce posilují. Skiner Zamítavý postoj trest. Záleží na frekvenci a množství (p evaha odm n zevšední, m že vést k manipulativnímu chování). Van urová Mírné t lesné tresty dít nenaruší (oproti psychickým trest m). 13

14 ZP SOBY VÝCHOVY Silné ízení až autorita Záporný vztah Kladný vztah Slabé ízení až liberál. postoj - Levin (gestalt psychologie, 30. léta) odešel do USA, tam byl úpln jiný p ístup k d tem (svoboda, nezávislost, dosp lí se chovali k dít ti jako k sob rovnému). Ud lal výzkum: d ti navšt vovaly r zné kroužky, kde se st ídaly vedení (autokratické, liberální, atd.), pak rozebíral, který p ístup má nejv tší efekt. - Anderson dominantní (nep ihlíží na pot eby d tí) X integra ní chování (respektuje, pružný, p izp sobuje se pot ebám d tí). (I/D) x 100 = vzore ek pro výpo et toho chování. Pozorujeme a zaškrtáváme kolikrát se vychovatel choval dominantn a kolikrát integra n. - N mecký dvoukomponentový model (Skinerova teorie u ení): P ísnost užívání trestu, pokárání, nátlak syndrom hodného dít te, ale lehce se pod izují tlaku skupiny. Rozdíl mezi ideálním a reálným já. Nejv tší dopad na nejstarší dít v rodin. Povzbuzení, podpora, pomoc není stísn né strachem, mají sociální dovednosti, syndrom milého dít te. Není takový rozdíl mezi ideálním a reálným já. - Manželé Tolšovi ( léta) pokra ovatelé Rogerse (koncepce osobnosti, humanistická psychologie) 5 dimenzí (4 z nich vycházejí z pozitivních mezilidských vztah ): 1) Úcta k dít ti X znevažování 2) Empatie X absence empatie 3) Kongruence (není rozpor mezi chováním a prožíváním) a autenti nost X neshoda vn jších a vnit ních projev 4) Nedirektivní podporování innosti X absence 5) Dimenze ízení málo prosp šná 14

15 MODEL 9 POLÍ (PROFESOR ÁP) výchovné ízení silné st ední slabé rozporné emo ní vztah záporný 1 (10) 2 3 záporn -kladný 9 kladný extrémn kladný 8 Vlastnosti, se kterými se ve výzkumu pracovalo 1) Emo ní vzrušivost, labilita, nízká odolnost k zát ži, strach ze selhání. 2) Sociabilita (výrazná extroverze X introverze). 3) Agresivní prosazování vlastního já. 4) Závislost, sklony k závislosti. 5) Školní ctižádost a výkonová motivace. 6) Sexuální role mužská a ženská. 7) Sebehodnocení. 8) Školní úsp šnost. 9) Zájmová innost. 10) Vlastnosti charakteru: sv domitost, ukázn nost, vytrvalost, sebeovládání. DUŠEVNÍ HYGIENA - Obor, který nám dává informace jaký zp sob života vést, abychom žili spokojen š astn. - Návody na zdravý život už odpradávna (filosofie, náboženství) pochází to spíše z východních náboženství. - lov k je v duševní vyváženosti, p ijímá dobré i špatné, život je sou ást vyššího ádu lov k sm uje k p ekro ení vlastního života. - Východní sm ry p edstavují spíše individuální cestu oproti náboženství: islám, k es anství. - Také ve filosofii Antiky otázka lidského zdraví byla komplexní (t lo, výchova, morálka, apod.), hlavn myšlenka otázka víry, zákon a harmonie. Hyppokrat d ležité je udržovat dynamickou rovnováhu. Souvislost mezi t lesnem a duševnem. - Renesance Osvícenství lov k má právo i povinnost uplatnit se, uspokojit svoje pot eby, vrací d stojnost. - Francouzská revoluce zm na pohledu na duševn nemocné, v tší tolerance k nim, za ínají nemocnice a lé ebné ústavy pro duševn choré, vzniká tak psychiatrie. 15

16 - 20. léta 20. století Francouzský léka Janet psychologické lé ení (jak si zachovat duševní zdraví) léta 20. století první organizace, spis Duše, která se op t našla (Beers). Spole nost pro mentální hygienu sv tová federace pro mentální zdraví (rodinná, školská výchova, atd.). eskoslovenská spole nost pro pé i o duševní hygienu (1933). DUŠEVNÍ ZDRAVÍ - V užším pojetí nep ítomnost p íznaku duševní nemoci. - V širším pojetí schopnost adekvátní adaptace na r zné podn ty. - Intrapsichycká adaptace sebepoznání, autoregulace. - Mikrosociální mezilidské vztahy. - Makrosociální vztahy ke spole nosti. - Adaptace aktivní p izp sobení (ne adaptace), p i kterém dochází k subjektivní spokojenosti a objektivn kladn hodnoceným výsledk m. - P edpokladem adaptace je ur itá míra duševní zralosti m ní se s v kem. - Multioborové (léka i, psychologové, sociální pracovníci, apod.). - Prevence VÝZNAM PÉ E O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ - 1/3 fyzicky nemocných souvisí s psychikou. - Vztahy. Hlavní úkol - Objas ovat, podporovat a vytvá et p íznivé podmínky pro duševní zdraví. Podmínky - Vn jší: hluk, ne istota, životospráva, kvalita mezilidských vztah. - Vnit ní: jak jedinec vše zpracovává, hodnotí. - Pom r mezi vn jšími a vnit ními podmínkami se m ní: dít (situa ní chování záleží více na vn jších podmínkách), starší v k (vnit n podmín né chování. 16

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

Motivace sv. enc. Martina Clausová. Brno, 3.-4.

Motivace sv. enc. Martina Clausová. Brno, 3.-4. Motivace sv enc Martina Clausová Obsah 1. Úvod 2. Motivace 3. Psychologie 4. as 5. Desatero vychovatele 6. Hra 7. Zajímav mavá literatura 8. Shrnutí a diskuse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Motivace Motivace

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

20) UČENÍ A VÝCHOVA V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA

20) UČENÍ A VÝCHOVA V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA 20) UČENÍ A VÝCHOVA V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A) POJEM A PODMÍNKY UČENÍ (DEFINICE, PRŮBĚH, VÝSLEDKY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PODMÍNKY). ROZBOR PROCESU UČENÍ (TEORIE A DRUHY UČENÍ) DEFINICE UČENÍ - Učení je proces jimž

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov

Více

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zb ch Preambule Každý zam stnanec organizace je povinen dodržovat a ctít zákonnost všech postup a rovný ístup ke všem fyzickým i

Více

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr, Je objevitel nových

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE Obecný cíl: Zlepšit kompetence využívání marketingu k podpo

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Komunikace zdravotník s onkologickými pacienty. Libuše Kalvodová Interní hematoonkologická klinika FN Brno lkalvod@fnbrno.cz

Komunikace zdravotník s onkologickými pacienty. Libuše Kalvodová Interní hematoonkologická klinika FN Brno lkalvod@fnbrno.cz Komunikace zdravotník s onkologickými pacienty Libuše Kalvodová Interní hematoonkologická klinika FN Brno lkalvod@fnbrno.cz Komunikace je základním atributem a pot ebou každého živého tvora. Jako spole

Více

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stroj na peníze I. díl Námitky a jak na n IVO TOMAN Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s.

Více

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7.

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 2010) edkladatel: Základní škola a Mate ská škola, Tachov, Petra Jilemnického

Více

Nejmladší. Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI

Nejmladší. Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI Program: Mlá átka a Zví átka PS: PS Dravci Ov ovatel: Mgr. Irena Beránková Klí ová slova: ochrana p írody, záchrana Zem, pomoc p írod, zne išt ní, ochrana životního

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Zp soby sledování pohybu zraku

Zp soby sledování pohybu zraku Mechanické metody Zp soby sledování pohybu zraku Mgr. Jeroným Klimeš DIMAR s.r.o. 200 P esné monitorování zraku se objevilo po válce, kdy se pokusné osob na rohovku oka nalepilo malé zrcátko, na které

Více

Číslo materiálu v sad :8

Číslo materiálu v sad :8 St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení

Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení S laskavým svolením Andrey Polokové a slovenského sdružení na podporu kojení o.z.mamila www.mamila mamila.sk Mlá ata jsou rozd lena na cache, carry

Více

EQUICom. Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT. Praha, 15.2. 2012 INVESTICE PRO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ

EQUICom. Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT. Praha, 15.2. 2012 INVESTICE PRO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ EQUICom Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT Praha, 15.2. 2012 1 Prezentace agentury Kdo a co je EQUICom? 2 EQUICom je hrá na komunika ním h išti eského trhu Lidé, kte í stáli u

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct 6.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekologie a životní prost edí Obecné cíle výuky p edm tu Ekologie a životní prost edí P edm t Ekologie a životní prost edí a jeho výuka je koncipována tak, aby žáka vedla

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE Ladislav Karda Abstrakt: Ochrana obyvatelstva, v d ív jší terminologii civilní ochrana/obrana a k ní p istupující krizové a havarijní

Více

Jak se devá áci rozhodují. Studie Než zazvoní

Jak se devá áci rozhodují. Studie Než zazvoní Jak se devá áci rozhodují Studie Než zazvoní 16. zá í 2015 Studie o výb ru st ední školy Tento dokument je ve ejnou sou ástí širší dlouhodobé studie Než zazvoní, která mapuje proces rozhodování o výb ru

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastní hodnocení školy Mate ská škola Citice Šk.r. 2012/2013 Vypracovala : Ta ána Malinkovi ová - editelka MŠ Citice Obsah : 1. Základní údaje o mate ské škole 2. Personální údaje 3. Další vzd lávání

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

ve školním roce 2013-2014

ve školním roce 2013-2014 Základní škola, Kostelec nad Orlicí, Komenského 515 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 V Kostelci nad Orlicí 23. 9. 2014 Strana 1 (celkem 8) ást I. Základní charakteristika školy

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

VIZE 2020 DLOUHOV KOST

VIZE 2020 DLOUHOV KOST Tento programový dokument vzniká v otev ené diskusi odborník a politik jako podklad pro práci Ob anské demokratické strany. Zabývá se celým komplexem spole enských zm n spojených s prodlužováním života,

Více

Slovo pro rodi e! N kolik nabídnutých otázek Také jste už slyšeli v ty o zodpov dném p ístupu k rozhodování p i volb povolání u žák kon ících

Slovo pro rodi e! N kolik nabídnutých otázek Také jste už slyšeli v ty o zodpov dném p ístupu k rozhodování p i volb povolání u žák kon ících Brozura A5.indd 1 8.9.2010 7:20:19 Slovo pro rodi e! N kolik nabídnutých otázek Také jste už slyšeli v ty o zodpov dném p ístupu k rozhodování p i volb povolání u žák kon ících povinnou školní docházku?

Více

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov.

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. 1) Inflace mimo jiné vyjad uje: a) snižování všeobecné cenové hladiny b) že dochází k deflaci c) že roste kupní síla pen z d) i tu

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

KEA 2009/2010. pr m rný percentil ADGHV. sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika. T_G3_MA Po et respondent : 31/278

KEA 2009/2010. pr m rný percentil ADGHV. sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika. T_G3_MA Po et respondent : 31/278 KEA 29/21 sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika t ída 7. ro níky gymnázií 1 9 8 86 83 78 79 77 83 pr m rný percentil 7 6 5 4 63 3 2 1 81 78 59 75 72 78 74 Celek aritmetika geometrie

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

Václav Šneberger Co je mentoring a jeho zavád³ní na škkole Pâíru«ka

Václav Šneberger Co je mentoring a jeho zavád³ní na škkole Pâíru«ka Václav Šneberger Co je mentoring a jeho zavád ní na škole P íru ka Ostrava 2012 Autor: Mgr. Václav Šnebergerr Vytvo eno v rámci projektu OPVK Podpora pedagog kou ováním jako nástroj efektivního ízení proces

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

STONOŽKA 2010/2011, modul KEA

STONOŽKA 2010/2011, modul KEA STONOŽKA 21/211, modul KEA Analýza dovedností a tematických ástí - matematika t ída základní školy 1 9 8 7 pr m rný percentil 6 5 4 32 35 39 32 2 1 47 46 43 46 43 46 46 Celek aritmetika funkce, rovnice,

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE eský horolezecký svaz sdružuje zájemce o horolezeckou innost a bezprost edn související sportovní aktivity bez rozdílu národnosti, státní p íslušnosti, rasy

Více

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Význam kapitálového trhu, vazby na ekonomický r st Alternativní zp sob získaní kapitálu

Více

Základy marketingu. Jan Koudelka ZÁKLADY MARKETINGU

Základy marketingu. Jan Koudelka ZÁKLADY MARKETINGU Základy marketingu Jan Koudelka ZÁKLADY MARKETINGU 2009 ZÁKLADY MARKETINGU Smysl a obsah marketingového konceptu Marketingové prost edí Marketingové informace Marketingový výzkum SMYSL A OBSAH MARKETINGOVÉHO

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

Podniková kultura. Zuzana Džbánková PODNIKOVÁ KULTURA

Podniková kultura. Zuzana Džbánková PODNIKOVÁ KULTURA Podniková kultura Zuzana Džbánková PODNIKOVÁ KULTURA 2009 5 Zm na podnikové kultury - pokra ování Z hlediska metodického postupu, formulace a implementace nové i modifikované podnikové kultury, jsou možné

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

1 Souhrn... 3 2 Oblast použití... 3 3 Metodický a koncep ní p ístup... 3. 4 Výsledky... 5. 5 Literatura... 16 6 Pod kování... 16 7 P ílohy...

1 Souhrn... 3 2 Oblast použití... 3 3 Metodický a koncep ní p ístup... 3. 4 Výsledky... 5. 5 Literatura... 16 6 Pod kování... 16 7 P ílohy... Vypracoval: Ji í Novák únor 2 Asociace Blower Door CZ Souhrn... 3 2 Oblast použití... 3 3 Metodický a koncep ní p ístup... 3 3. Cíl srovnávacího m ení...3 3.2 Metodika a postup srovnávacího m ení...4

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 6. 2012 Bod pořadu jednání: Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" Zpracoval:

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008 PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 Sborník referát mezinárodní konference v nované problematice pomoci sluchov postiženým student m v p íprav a vlastním studiu na vysoké škole FOR THE FULL LIFE 2008 Proceedings of international

Více

Mgr.Dagmar Kostelecká, Mgr. Luboš Grunt

Mgr.Dagmar Kostelecká, Mgr. Luboš Grunt PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ORGANIZA NÍ ZABEZPE ENÍ ŠKOLNÍHO ROKU I.Charakteristika školy 1. Žáci a)po et žák : 158 b)po et t íd: I.st. 5 II.st. 4 c)po et odd lení ŠD: 1 d)pr r žák na t ídu 17,56

Více

MOŽNOSTI VYUŽITÍ DATABANKY TESTOVÝCH POLOŽEK Z ANGLICKÉHO JAZYKA V CELOUNIVERZITNÍM KONTEXTU

MOŽNOSTI VYUŽITÍ DATABANKY TESTOVÝCH POLOŽEK Z ANGLICKÉHO JAZYKA V CELOUNIVERZITNÍM KONTEXTU MOŽNOSTI VYUŽITÍ DATABANKY TESTOVÝCH POLOŽEK Z ANGLICKÉHO JAZYKA V CELOUNIVERZITNÍM KONTEXTU Pavel Brebera Univerzita Pardubice, Jazykové centrum Pardubice pavel.brebera@upce.cz Jana Tmejová Univerzita

Více

Soubor vnit ních p edpis pro PS Bzenec: Provozní ád Pe ovatelské služby Bzenec

Soubor vnit ních p edpis pro PS Bzenec: Provozní ád Pe ovatelské služby Bzenec STO BZENEC Pe ovatelská služba Bzenec Horní nám. 54, 696 81 BZENEC, eská republika, I :284 807 Vnit ní pravidla pro poskytování Pe ovatelské služby m sta Bzenec 1) Základní informace Pe ovatelská služba

Více

Kou ovací p ístup v práci u itele. Mgr. Václav Šneberger

Kou ovací p ístup v práci u itele. Mgr. Václav Šneberger Kou ovací p ístup v práci u itele P íru ka Mgr. Václav Šneberger Ostrava 2012 Autor: Mgr. Václav Šneberger Vytvo eno v rámci projektu OPVK Podpora pedagog kou ováním jako nástroj efektivního ízení proces

Více

6.RO NÍK dotace: 2, POVINNÝ

6.RO NÍK dotace: 2, POVINNÝ Dodatek k ŠVP Výtvarná výchova 6.RO NÍK dotace: 2, POVINNÝ KOMPETENCE K U ENÍ hodnotí sv j pokrok v u ení, plánuje další práci a realizuje ji identifikuje vlastní chybu a zjistí její p í inu, hledá a nalézá

Více

Efektivita kariérového kou ování

Efektivita kariérového kou ování Efektivita kariérového kou ování Anotace Sylvie Navarová P ísp vek prezentuje provedený výzkum mezi áky st edních kol v oblasti jejich volby st ední koly a pov domí o dal ích mo nostech studia i zam stnání.

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

NĚMECKÝ JAZYK Pracovní listy pro žáky

NĚMECKÝ JAZYK Pracovní listy pro žáky NĚMECKÝ JAZYK Pracovní listy pro žáky vytvořené v rámci projektu ZŠ a MŠ Potštát: Technické a jazykové vzdělávání ZŠ Potštát: energetikou k udržitelnému rozvoji Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/01.0198

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Nová forma výuky adaptivní e-learning

Nová forma výuky adaptivní e-learning Kate ina KOSTOLÁNYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Nová forma výuky adaptivní e-learning Dnešní spole nost lze popsat p ívlastky informa ní, digitální, spole nost celoživotního vzd lávání,

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Skladový systém ORSY. Skladový systém od rmy Würth. ORSY skladový systém p ináší efektivitu do managementu vašich drobných díl.

Skladový systém ORSY. Skladový systém od rmy Würth. ORSY skladový systém p ináší efektivitu do managementu vašich drobných díl. Skladový systém ORSY Skladový systém od rmy Würth. ORSY skladový systém p ináší efektivitu do managementu vašich drobných díl. Celek je víc než jen souhrn jeho ástí (Aristoteles) Skladové hospodá ství

Více

TIENS Program životního stylu

TIENS Program životního stylu TIENS Program životního stylu P emýšlíte n kdy o tom, pro jíte? Snadnou odpov dí je, že jste hladoví, unavení a kru í Vám v b iše. N kdy m žete také jíst z nudy, kv li tomu, že jste smutní i š astní, nebo

Více

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3.

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. Koncepce HS Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. 2010 Obsah KONCEPCE HS... 1 OBSAH... 1 1. ÚVOD... 2 1.1. Informace

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

Školní vzd lávací program

Školní vzd lávací program ŠKODA AUTO a.s., St ední odborné u ilišt strojírenské, odšt pný závod Školní vzd lávací program Pro žáky a další uchaze e, kte í ukon ili povinnou školní docházku Nástroja Kód a obor vzd lání: 23-52-H/01

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

P ÍPRAVY NA HODINU SPOLE ENSKÉ V DY

P ÍPRAVY NA HODINU SPOLE ENSKÉ V DY Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných p edm t st ední školy. íslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 P ÍPRAVY NA HODINU SPOLE ENSKÉ V DY Tyto p ípravy na hodinu jsou spolufinancovány Evropským

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

Jazykový rozbor 2 - ešení

Jazykový rozbor 2 - ešení Jazykový rozbor 2 - ešení Varianta A hem okupace se mnozí ob ané podíleli na protifašistickém odboji, který vyjad oval jejich bytostný odpor v i fašismu. (všechny následující úkoly se týkají tohoto souv

Více

Aktiviza ní metody a formy práce ve výuce matematiky na 1. stupni základní školy

Aktiviza ní metody a formy práce ve výuce matematiky na 1. stupni základní školy Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra matematiky Aktiviza ní metody a formy práce ve výuce matematiky na 1. stupni základní školy diplomová práce Autor: Studijní program: Studijní obor:

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/01 Sociální činnost, sociálně výchovná činnost

Více

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Východiska pro zpracování návrhu odpov di: Návrh odpov dí vychází z doposud projednaných názor kraj. Je d ležité

Více

MOODLE ODER MAHARA E-PORTFOLIO, DAS IST HIER DIE FRAGE!

MOODLE ODER MAHARA E-PORTFOLIO, DAS IST HIER DIE FRAGE! MOODLE ODER MAHARA E-PORTFOLIO, DAS IST HIER DIE FRAGE! Ilona Bourová, Šárka Zikešová Univerzita Pardubice, Jazykové centrum Pardubice ilona.bourova@upce.cz, sarka.zikesova@upce.cz Abstrakt P ísp vek se

Více

1 Aktiva, pasiva, rozvaha

1 Aktiva, pasiva, rozvaha 1 Aktiva, pasiva, rozvaha Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení bilancování aktiv a pasiv; osvojení si základních pravidel pro sestavení ú etního výkazu rozvaha ve vazb na vypovídací schopnost

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní Determinanty pracovní spokojenosti Pavlína Horáková Bakalá ská práce 2009 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatn. Veškeré literární

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ Základní škola Brno, Arménská 21, p ísp vková organizace íslo jednací: ZSA 113/2013 V Brn dne 22. ervence 2013 Mgr. Vladan Urbánek editel školy Obsah 1.

Více

Motivace dobrovolník v programu P t P

Motivace dobrovolník v programu P t P Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Motivace dobrovolník v programu P t P Dagmar Šamajová 1998 3 Obsah 1. OBSAH...3 2. ÚVOD...5 3. P T P - BIG BROTHERS / BIG SISTER...5 3.1. CO JE TO PROGRAM

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 37 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Šimkova 870, poštovní p ihrádka 38, 500 38 Hradec Králové 1 Telefon: +420 495 816 111 Fax: +420 495 513 597 Internet: http://www.lfhk.cuni.cz

Více

Inovace: Projekt OP VK Rovné p íležitosti ke vzd lávání pro romské žáky v inkluzivní škole navazuje na práv ukon ený projekt OP RLZ Modernizace

Inovace: Projekt OP VK Rovné p íležitosti ke vzd lávání pro romské žáky v inkluzivní škole navazuje na práv ukon ený projekt OP RLZ Modernizace Základní škola a mate ská škola Brno, nám.28. íjna 22, 602 00, tel.: 545 212 165 p ísp vková organizace Logický a evalua ní rámec 1. íslo výzvy: 08 2. Program, prioritní osa, oblast podpory: Opera ní program

Více