METODY DIAGNOSTIKY. Anamnéza - Osobní, rodinná, školní, atd. Dotazníky. Testy - P ijímací, srovnávací, didaktické.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODY DIAGNOSTIKY. Anamnéza - Osobní, rodinná, školní, atd. Dotazníky. Testy - P ijímací, srovnávací, didaktické."

Transkript

1 PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE V širším pojetí zkoumá všechny situace, b hem nichž dochází k zám rnému p sobení na lov ka. Ten kdo p sobí, na koho, kontext. V užším pojetí se zabývá zákonitostmi u ení a výchovy a podmínkami výchovn vzd lávacího procesu, k jakým psychickým zm nám b hem p sobení dochází. PEP je teoretická disciplína, hrani í mezi pedagogikou a psychologií, n kdy je za azená mezi aplikované v dy. HISTORIE Za íná se rozvíjet koncem 19. století v N mecku, ale objevila se už d íve. asopis pedagogická psychologie. - J. A. Komenský zam oval se na v k d tí a jejich prožívání. - Pestaloci, Herbart. - U nás 1913 první u ebnice PEP. - Po átkem 20. století se v USA rozvíjí hnutí pedologie, které se snaží objektivn zjiš ovat možnosti, schopnosti d tí. - Binet, Claparede d lali první psychologické testy. U nás první testy Václav P íhoda ( Ontogeneze lidské psychiky ). - První p ispívá k u ení Behaviorismus (Tolman), pak Gestalt psychologie. - K výchov p ispívá psychoanalýza. A. Adler individuální psychologie založil pepsi poradny p i školách. - Rogers v nedirektivní p ístup humanistická psychologie vlastní zodpov dnost, schopnost rozhodovat se. PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA - Komenský zmi oval školní zralost dít te. - Základy kvantitavních metod hodnocení (dotazníky, vyšet ení) léta rozvoj pedagogického poradenství, zm na školství, v Bratislav vzniká... - rozši ují se kompetence u itel a vychovatel, komplexní diagnostikování. - Nejprve diagnostika dít te, pozd ji celé školní t ídy (vztahy mezi žáky) + autodiagnostika u itele a vychovatele. - Na základ diagnózy by se m lo pokra ovat léta speciáln pedagogická diagnostika. 1

2 DIAGNOSTIKA 1. normativní posuzuje jak se osoba vztahuje k ur ité stanovené norm. 2. individualizovaná u d tí handicapovaných, neúsp šných, bez motivace, se speciálními pot ebami. Dít není porovnávané s danou normou, ale se sebou samým b hem ur itého asového úseku. Diagnostikování = pr b žné sledování, posuzování. Diagnóza = stanovení ( nálepka ), n kdy je to nutné kv li financím, individuálního programu X n kdy je na škodu, dít je stigmatizované. P i diagnostikování je d ležité si uv domit, že je ada faktor, které je t eba zohled ovat: rodina, spole nost, škola, zdravotní stav, osobnost dít te (sebehodnocení, vlastnosti, motivace, temperament, zájmy, psychické procesy), apod. METODY DIAGNOSTIKY Pozorování - Náro ná metoda. M lo by být dlouhodob jší, cílené (koho, co, jak budu pozorovat), zapisování (nejlepší je video nebo audiozáznam), systematické. - Sledovat všechny aspekty, nap. pozorovat dít ve všech p edm tech, p i pln ní jiných úkol. - D ležité je také hodnotit sám sebe pozorovatel je sou ástí pozorování (vkládá své subjektivní pohledy). - Nakonec by m la být interpretace. - M lo by být konkrétní, p esné (ne dít zlobí : vyk ikuje, pobíhá,...). Rozhovor - S d tmi, s rodi i. - Pro u itele a vychovatele to m že být problém, protože se bojí vystoupit ze své role. - Mít p ipravené téma, otázky. - M l by skon it shrnutím, zapsáním k emu jsme došli, co jsme vy ešili. - Nezneužívat soukromých informací. Anamnéza - Osobní, rodinná, školní, atd. Dotazníky Testy - P ijímací, srovnávací, didaktické. 2

3 Analýza výsledk innosti, pln ní úkol (práce s chybou) Pedagogická dokumentace, záznamy - Portfolio, jazykové portfolio soubor úkol, apod. INDIVIDUÁLNÍ VZD LÁVACÍ PLÁN - Slouží k integraci d tí, které mají n jaké specifické pot eby, i pro d ti výrazn nadané. - Vychází ze schopností a tempa dít te. - Má motiva ní hodnotu. - D ležité pro vztah dít te a u itele/vychovatele, dít cítí jejich zájem. - Skládá se z optimální míry požadavk, které je dít schopné zvládnout. Míra by m la být malinko nad schopnostmi dít te, kv li motivaci. - D ležitý je IVP i pro u itele nesankcionizují dít za nespln ní požadavk. - Jsou v n m zapojeni odborníci, u itel, dít, spolužáci (pomáhají), rodi e. TVORBA INDIVIDUÁLNÍHO VZD LÁVACÍHO PLÁNU 1) Diagnostika odborného pracovišt. eho se to týká, jaké jsou nedostatky, atd. 2) Vychází se z toho, co eknou o dít ti u itelé. Zda je schopno se t eba u it samo, apod. 3) Mluví se s rodi i jak si to p edstavují, co od školy pot ebují. 4) Starší dít by se také m lo vyjád it, jak si to p edstavuje a co pot ebuje. 5) U itel pro ur ité p edm ty vypracuje plán na každý m síc. STRUKTURA - Jména, narození, t ída, zpráva z vyšet ení, zásady pedagogického p ístupu, opat ení, organizace pé e, zp sob hodnocení (slovní, písemné, známky), spolupráce s rodi i, podpisy ( editel, žák, rodi e, u itel, t ídní u itel). HRA - Hra je spontánní innost, motivovaná, dobrovolná, p ináší uspokojení sama o sob. - Pokud je hra vynucená, tak to není hra. - Hra je chápána hlavn v d tství, i jiná innost: koní ky, mezilidské vztahy sem také pat í. HISTORIE HRY - Erik Berm transak ní analýza široké pojetí her. Hry mají biologický instinktivní pudový základ. - Karl Gross Pot eba hry je jedna z primárních pot eb. Hra je typická i pro zví ata. Hra je p íprava na život pudov si mlá ata hrají, experimentují rozvíjí si tak schopnosti. - S. Freud Hra je uvoln ní pudového nap tí (sublimace). 3

4 - Karl Buhler Hra naopak zp sobuje nap tí a vzrušení, aktivitu. - J. Piaget Vývoj lov ka je od autismu a subjektivismu dít te (žije si ve svém vlastním sv t ). Ve h e se lov k vrací do období autismu a subjektivismu. Proto hry slouží jako diagnostický prost edek a zp sob terapie. - Spencer Hra vzniká p i nadbytku energie a nemožnosti ji uplatnit v n jaké reálné innosti (u zví at). X Dosp lý má ješt nadbytek energie oproti zví at m, tak si m že hrát i v dosp losti. Dít nem že d lat reálnou innost ( ídit auto), tak napodobuje innost dosp lých. DRUHY HER 1) Funk ní hry experimentace s t lem u malých d tí. 2) Hry napodobivé fik ní symbolická hra, jednodušší hry (batole houpe panenku). 3) Hry nám tové hra už má nám t (hra na rodinu p edškolní v k). 4) Hry konstruk ní už n co tvo í (kostky). 5) Hry s pravidly v mladším školním v ku. Pohybové hry (vybíjená), didaktické hry (cvi ení pam ti zem m sto, stolní hry ). HRY PODLE SOCIÁNÍCH VZTAH Individuální (mimino) Paralelní (batole) Ve dvojicích (p edškolní v k) Skupinové (p edškolní a školní v k) Spojuje se hra ka nebo nám t. HRY PODLE POHLAVÍ - Je to dáno geneticky a zárove tlak spole nosti stereotypy kluci mají auta a holky panenky. VÝZNAM HRY - Má dopad na psychiku. - Co všechno rozvíjí najít sama??????????? 4

5 U ENÍ U ení je proces jimž se individuum p izp sobuje zm n ným životním podmínkám. Projeví se tím, že následné chování je jiné než p edchozí. Dochází ke zm nám, které by m ly být trvalé. M ní se postoje, rozvíjí se pam, osvojují se ur ité metody u ení, myšlení, odpov dnosti a další vlastnosti (volní), sebev domí, pojetí sebe sama, atd. DRUHY U ENÍ Klasické a operantní podmi ování - Podstatou procesu podmi ování je vytvá ení asociací, sdružování podn t, které na nás p sobí a reakcí na n. - Klasické podmi ování sdruženích vn jších podn t. - Operantní podmi ování spojování reakce individua s d sledky reakce (vn jší chování, vnit ní prožívání). - Hlavním initelem je odm na kladné zpevn ní, trest záporné zpevn ní. Trest zp sobuje utlumení reakce nebo vyhýbání se. Trest nás nakonec omezuje, protože se vyhýbáme v cem, i když by mohly být dobré. - Behaviorální psychologie Thorndige zákon efektu. - U ení úzce souvisí s pam tí, která je podmínkou i výsledkem u ení. Souvisí s vnímáním, p edstavami, myšlením, jsou podmínkou pro u ení a zárove je u ení ovliv uje. Klasické podmi ování - I. P. Pavlov experimenty se psy. - Nepodmín ný podn t je spojen s podmín ným, ale musí mu p echázet (podmín ný nepodmín nému). Pozd ji následuje podmín ná reakce. - Podmín né podn ty vyššího ádu dochází ke spojování r zných podn t. - Reakcí jsou negativní (slin ní) a citové (strach, úzkost) reakce. - Druhá signální soustava reagujeme hlavn na slova, každé slovo je spojeno s mnoha podn ty slovo je nahrazuje. - M že docházet k vyhasínání reflex když se to nezpev uje nebo se snažíme to zpev ovat jiným zp sobem desenzibilizace (zvykání, postupné zbavování se negativních podmín ných reflex ). - Generalizace reagujeme na jiné podn ty podobn jako na ten p vodní. Neodpovídá to situaci. - Diferenciace posiluje se spojení jen s jedním podn tem. 5

6 - I. P. Pavlov prokázal experimentální neurózu pokud máme nau ené ur ité zp soby chování, když najednou podn t m nerozumíme, tak jsme dezorientovaní a rozvíjí se neuróza. - Používáme to nap. p i u ení jmen, telefonních ísel, apod. Operantní podmi ování (Thorndige) = instrumentální (Skiner) - Skiner drez ra zví at, pokusy na holubech. - U klasického podmi ování je subjekt pasivní, kdežto u instrumentálního chování je nástrojem zm ny, vyvolává d sledky ve vn jším prost edí, i vnit ní reakci. - Ke zpev ování dochází po reakci (odm na, trest, odejmutí trestu nebo odm ny). - Sekundární zpev ování hlavn u lidí, odm na asociuje p ímé jednoduché odm ny (nedostanu jídlo, ale peníze, za které si m žu koupit co chci). - Vnit ní zpevn ní lov k není vázaný jen na vn jší odm ny a tresty, ale má vyšší emoce (pocit hrdosti, studu, apod.) díky sv domí se m že chovat proti odm nám a trest m. - Bandura zabýval se podmi ováním. Druhy zpevn ní: 1. P ímé, bezprost ední následuje po aktivit. 2. Vnit ní zpevn ní 3. Zpevn ní na základ toho, jak se chovají druzí. Odm na a trest závisí na frekvenci kontinuální (stále) X nárazové. - Záleží na kvalit odm ny a trestu m lo by to odpovídat v ku, pot ebám, apod. - Tresty devalvují osobnost, nedávají nic nového, utlumují chování, m žou napáchat hodn škody, apod. TYPY U ENÍ Zvláštní formy u ení 1) Vtiskování bez posilování b hem prvních fází vývoje, p i kterých dochází k adaptaci. Nap. ká ata se napojí na pe ovatele, když nemají matku. 2) Habituace navykání se. Také u zví at, p ivykají si na nové podn ty (láze ská veverka). 6

7 Základní u ení 1) Senzomotorické smyslov pohybové dovednosti a návyky výcvik, drez ra, hygienické návyky, jízda na kole, apod. Pr b h: seznámení, p edvedení innosti procvi ování p i tom je d ležitá zp tná vazba, klást d raz na p esnost, kontrola. 2) Kognitivní zdokonalování poznávacích proces, podílí se na n m hlavn u ení, vytvá ejí se v domosti, zdokonalování a vytvá ení kognitivních map (= propojenost informací) zabýval se jimi Tolman. U ení se pojm m, ešení problém, u ení se princip m. 3) Sociální = observa ní u ení u ení se nápodobou na základ pozorování modelu. Nápodoba m že být zám rná, nezám rná, model m že být reálný, fiktivní, pozitivní, negativní. Dochází k tzv. odtlumení ztrácíme zábrany, jestliže se náš model chová nap. agresivním zp sobem, ješt víc, když je za to odm n ný (puber áci). Identifikace jako další druh sociálního u ení, p ebíráme nejen chování, ale i prožívání. Identifikace s agresorem jako obranný mechanismus. - V užším slova smyslu je u ení získávání v domostí, dovedností a poznatk. - V domosti = osvojené poznatky, nezískáváme je hned, p i setkání se s poznatkem, ale asem si ho osvojíme (m že to být dlouhodobý proces) stádium u ení znovupoznávání ješt se mi to samo nevybavuje, ale když to slyším, tak mi to n co íká. Ješt neumíme propojovat poznatky mezi sebou. P I U ENÍ JE D LEŽITÉ - Záleží na povaze a rozsahu látky. - Záleží na postupu. - Záleží na asovém rozvržení a opakování. - Využití vhodných metod, které zapojují smysly, poznávací procesy, myšlenkové operace a vlastní aktivitu. - P enos = transfer p i osvojování dovedností = u ení je usnadn né našimi dosavadními zkušenostmi, znalostmi (je dobré se u it latinu jako základ pro u ení se dalších jazyk ). Interference = vzájemné negativní ovliv ování (když jsme se t eba n co nau ili špatn ); facilitace vzájemné pozitivní ovliv ování. 7

8 K IVKA U ENÍ - P i u ení k ivka stoupá. - P i interferenci nejprve klesá, pak teprve stoupá, m že nastat tzv. plató uvízneme na stejné rovin (špatná motivace, únava, apod.), plató se dá p ekonat. DRUHY DOVEDNOSTÍ 1) Senzomotorické = smyslov pohybové (hra na hudební nástroj) 2) Intelektuální (používání vzore k, ešení problém ) 3) Sociální (organizovat, spolupracovat) PODMÍNKY U ENÍ 1) Související s osobností u ícího se zkušenosti, v domosti, návyky, schopnosti, volní vlastnosti, motiva ní vlastnosti, sebehodnocení, sebed v ra, v kové zvláštnosti, momentální funk ní stav. 2) Související s u ebním materiálem a s procesem u ením osobnost u itele, pedagogické zásady. 3) Hygienické podmínky u ení. 4) Podmínky související se sociálním prost edí rodina, vztažné skupiny, vliv u itele, vychovatele, vliv pracovní skupiny, t ídy. Rodinné prost edí a klima ve t íd jsou jedny z nejd ležit jších. U ITEL - Úkoly u itele vzd lávat, rozvíjet schopnosti, vychovávat, p sobit na citovou stránku, na vlastnosti, na charakter, poznávat d ti, chránit je, atd. - U itel mívá: v tší pot ebu pracovat s lidmi, v tší pocit zodpov dnosti za druhé, výraznou sebekontrolu, v tší míru konzervativismu, více ctí konvence, v tší míru konformity, respektování norem, v tší sklon ke kompromisu. D ti ZŠ si p ejí od u itele - Milý, trp livý, smysl pro humor, poskytuje volnost, spravedlnost. - Starší d ti cht jí d slednost. 8

9 Faktory 1) V elost, laskavost, má to význam pro d ti, které takové jsou zam ené na p átelské vztahy. 2) Integrita osobnosti: pozitivní citové lad ní X náladovost, netrp livost, citová vzrušivost. 3) Dinamismu osobnosti: rychlá adaptace, ochota riskovat X rigidita, nep izp sobivost. 4) Dominance: schopnost p sobit, vést, rozhodovat se, kontrolovat X submisivita, nerozhodnost, p íliš vysoká nebo nízká dominance, vysoká kontrola. Mén konflikt se žáky, tolerantn jší, benevolentn jší vztah. Schopnosti u itele - pedagogické: didaktické (p edávat informace, vzbuzovat zájem). - Percep ní: sociální percepce, citlivost, reflexe, vnímavost i v i sob. - Komunikativní schopnosti, interaktivní schopnosti. - Expresivní schopnosti vyjad ovat se. - Organiza ní schopnosti. Typologie u itel - Caselmann zda je u itel zam en více na d ti nebo na p edm t. Logotrop = poznatky, u ivo, teorie, co d ti znají X a) Filosoficky orientovaný chce p emýšlet o smyslu b) V decky orientovaný pam, dril Paidotrop = orientuje se na d ti a) Individuáln orientovaný zajímá se o jednotlivé d ti, otcovský nebo mate ský p ístup b) Obecn psychologicky orientovaný zam uje se na celou skupinu Podle didaktických postup a) V decko systematický objas uje, vysv tluje, škatulkuje b) Um lecký názor, p íb hy, intuice c) Praktický organizuje, cvi ení, skupinové práce D ležitá je i interakce mezi u itelem a d tmi, ta je asymetrická, m že být trojí: a) Kooperace b) Kompetitivní sout žení c) Konfliktní 9

10 - Vztah je o vzájemné o ekávání, to ovliv uje chování k druhým a vyvolává ur ité reakce. Je d ležité, aby ob strany byly uspokojené. P í iny neúsp chu Vn jší Vnit ní Stálé p í iny Obtížnost, snadnost úkolu Schopnost neschopnost Variabilní p í iny Sm la št stí Píle - lenost Posilování/zeslabování sebehodnocení. Fáze vývoje u itele 1. Na za átku: u itel si nevytvo í hranice mezi sebou a d tmi, je až moc velký kamarád (hlavn vychovatelé) X p ísný, má hodn požadavk, moc neberou ohled na d ti, nejsou k nim p ístupní, zahlcují je informacemi. 2. Druhá fáze jsou zkušen jší zlepšuje se metodika u ení, osobyt jší styl u ení, experimentují. 3. Pozd ji už d ti více vnímají, jsou p ístupn jší, sami nabývají jistoty. V horším p ípad m že kon it vyho ením. - Projevuje se první dojem, haló efekt, stereotypizace, a u itel chce nebo ne, tak si stejn rozd lí t ídu do ur itých skupinek (zlobiví, hodní, atd.) to se projevuje verbáln, ale hlavn neverbáln : Seskupování žák kam si je posazuje, koho si vezme k sob. Ur itými úkoly nebo aktivitami, které pro d ti má (nést t ídnici X mazat tabuli). Kvalita interakce, jak asto se k n komu obracíme, jak mu klademe otázky, kolik mu dáme asu na odpov, jak ho hodnotíme, atd. TYPY D TÍ ŽÁK 1) Výborní, spolupracující, uspokojují pot eby u itele. 2) Schopní, ale obtížní. 3) Hodní, ale málo schopní. 4) Problémoví, konfliktní. 5) Neur ití, moc se neprojevují (u itel se jich ješt po p l roce ptá, jak se jmenují). - Ke každému typu u itel p istupuje trochu jinak. - Schopní, ale obtížní žáci jsou pro kantory výzvou, mají tendenci se s nimi zabývat, mají dost pozornosti od u itel. 10

11 - Hodné, ale neschopné jsou kladn hodnoceny, ale nejsou tak vedené k vyšším výkon m, nejsou povzbuzované, aktivizované. MOTIVACE - Vnit ní motivace n co se nau ím, nebo dovedu, protože chci. Je to dáno v kem. - Vn jší motivace musím, tlak z okolí. M že p ejít ve vnit ní motivaci, když se mi to za ne líbit. - Pozitivní motivace u ení p ináší p íjemné, kladné pocity, radost. - Negativní motivace tresty, výhružky demotivující u ení pak probíhá špatn, déle. - Nejsou dobré p íliš silné emoce p i u ení. - Extrovertní d ti pot ebují více strukturované vedení, pravidelnost. I u d tí emo n labiln jších. - Labiln jší d ti preferují humanitní oblasti, protože jsou spojené s prožitkem, oslovuje to jejich psychiku. - Racionální mají rad ji technické p edm ty. - D ležitá p i u ení je sebed v ra a aspirace, nevyrovnaní jsou hodn vázáni na úsp ch a neúsp ch. S nízkým sebev domím se snaží vyhnout neúsp chu. Sebev domí vyhledávají úsp chy. FUNKCE RODINY - Ekonomická, výchovná, domestika ní,... - Vývoj rodiny (viz. sociologie). RODINA DNEŠNÍ TREND RODINY Zam stnanost obou rodi, n kdy p ebírá živitelskou funkci žena (d íve zajiš ovala výchovu mate ská funkce), n kdy mate skou roli nahrazuje muž. D ti se rodí mnohem pozd ji menší po et d tí, rodiny mají ast ji jen jedno dít. Ženy si asto po izují d ti, ale bez partnera. Nesezdaná manželství. Zvyšuje se po et žen, které d ti v bec necht jí. Zvyšuje se rozvodovost, protože rodiny bývají více nestabilní. Zvyšuje se po et lidí, kte í žijí sami bez partnera i d tí. 11

12 RODINNÁ SÍ - P edstavuje nejen nejbližší p íbuzenské vztahy, ale i sousedy, p átelé, organizace. Rodina by nem la z stat osamocená. 1) Funk ní 2) Klinické rodiny: ROZD LENÍ PODLE FUNKCÍ a) Problémová rodina je schopná vy ešit problémy sama. b) Dysfunk ní chybí n jaká funkce, ale dá se to ješt bez v tších problém ešit. c) Afunk ní v bec nefunguje. ANALÝZA KOMUNIKACE V RODIN - Zadá se rodin úkol k ešení a popisuje se, jak probíhá komunikace p i pln ní úkolu: m že docházet k nedorozum ní, zmatk m, stereotypii (jako obrana, strach z odchylky), všechno musí probíhat v pojetí sv ta, hodn pov r, negativní charakteristiky, asto monolog jednoho z len rodiny, strážce rodinných pravidel (ostatní ml í) X funk ní rodina: každý mluví sám za sebe, hodn dialog, humoru, není strach z nového, nezkreslování v cí, reálný pohled. - D lá se videotréning, d lat to ve chvílích, kdy probíhají b žné události v rodin, b žný provoz (ve e e, ukládání). - Kontrolují se role v rodin. DETERMINANTY VE ZP SOBU VÝCHOVY 1) Osobnost vychovávajícího a jeho zkušenosti s výchovou. 2) Situace, ve které výchova probíhá. 3) Osobnost vychovávaného. 4) Spole ensko historické podmínky. 12

13 OSOBNOST VYCHOVÁVAJÍCÍHO A JEHO ZKUŠENOSTI S VÝCHOVOU - Vychovávající musí být psychicky zdravý, tak probíhá výchova v po ádku X anomální osobnost: duševní nemoc, agresivita, psychopatie, handicap m žou zp sobit nep íznivou výchovu: nej ast ji se projevuje výrazná labilita, nep im ené sebehodnocení sám sebe (vysoké X nízké m že nastat projekce narcistická, jakákoli projekce je škodlivá), nespokojenost s rolí rodi e, nespokojenost s vlastním životem, nezralost, nedostatek objektivnosti, dávání negativních nálepek d tem, autoritá ství. - P i hodnocení by jsme se m li vyvarovat generalizování, halóefektu. Jedna negativní v c hned nemusí znamenat klinickou rodinu a naopak nap. rodi e se vzd láním nemusí mít funk ní rodinu. - Zkušenosti p ebíráme neuv dom le, m žeme si to uv domit (negativní model nás vychovali tvrd, tak my vychováváme naopak m kce, ale v tšinou negativní výchovu p ebíráme), nem lo by být ambivalentní vychovávání. ZP SOBY VÝCHOVY - Výchova = interakce, komunikace, zp sob výchovného ízení (volba výchovných postup, prost edk, metod), emo ní vztah mezi vychovatelem a dít tem. METODY, PROST EDKY VÝCHOVY Základem je odm na a trest: Zákon ú inku (Thorndige) Odm na reakce posiluje a rest je zeslabuje, po experimentu zákon p eformuloval na to, že odm ny reakce posilují. Skiner Zamítavý postoj trest. Záleží na frekvenci a množství (p evaha odm n zevšední, m že vést k manipulativnímu chování). Van urová Mírné t lesné tresty dít nenaruší (oproti psychickým trest m). 13

14 ZP SOBY VÝCHOVY Silné ízení až autorita Záporný vztah Kladný vztah Slabé ízení až liberál. postoj - Levin (gestalt psychologie, 30. léta) odešel do USA, tam byl úpln jiný p ístup k d tem (svoboda, nezávislost, dosp lí se chovali k dít ti jako k sob rovnému). Ud lal výzkum: d ti navšt vovaly r zné kroužky, kde se st ídaly vedení (autokratické, liberální, atd.), pak rozebíral, který p ístup má nejv tší efekt. - Anderson dominantní (nep ihlíží na pot eby d tí) X integra ní chování (respektuje, pružný, p izp sobuje se pot ebám d tí). (I/D) x 100 = vzore ek pro výpo et toho chování. Pozorujeme a zaškrtáváme kolikrát se vychovatel choval dominantn a kolikrát integra n. - N mecký dvoukomponentový model (Skinerova teorie u ení): P ísnost užívání trestu, pokárání, nátlak syndrom hodného dít te, ale lehce se pod izují tlaku skupiny. Rozdíl mezi ideálním a reálným já. Nejv tší dopad na nejstarší dít v rodin. Povzbuzení, podpora, pomoc není stísn né strachem, mají sociální dovednosti, syndrom milého dít te. Není takový rozdíl mezi ideálním a reálným já. - Manželé Tolšovi ( léta) pokra ovatelé Rogerse (koncepce osobnosti, humanistická psychologie) 5 dimenzí (4 z nich vycházejí z pozitivních mezilidských vztah ): 1) Úcta k dít ti X znevažování 2) Empatie X absence empatie 3) Kongruence (není rozpor mezi chováním a prožíváním) a autenti nost X neshoda vn jších a vnit ních projev 4) Nedirektivní podporování innosti X absence 5) Dimenze ízení málo prosp šná 14

15 MODEL 9 POLÍ (PROFESOR ÁP) výchovné ízení silné st ední slabé rozporné emo ní vztah záporný 1 (10) 2 3 záporn -kladný 9 kladný extrémn kladný 8 Vlastnosti, se kterými se ve výzkumu pracovalo 1) Emo ní vzrušivost, labilita, nízká odolnost k zát ži, strach ze selhání. 2) Sociabilita (výrazná extroverze X introverze). 3) Agresivní prosazování vlastního já. 4) Závislost, sklony k závislosti. 5) Školní ctižádost a výkonová motivace. 6) Sexuální role mužská a ženská. 7) Sebehodnocení. 8) Školní úsp šnost. 9) Zájmová innost. 10) Vlastnosti charakteru: sv domitost, ukázn nost, vytrvalost, sebeovládání. DUŠEVNÍ HYGIENA - Obor, který nám dává informace jaký zp sob života vést, abychom žili spokojen š astn. - Návody na zdravý život už odpradávna (filosofie, náboženství) pochází to spíše z východních náboženství. - lov k je v duševní vyváženosti, p ijímá dobré i špatné, život je sou ást vyššího ádu lov k sm uje k p ekro ení vlastního života. - Východní sm ry p edstavují spíše individuální cestu oproti náboženství: islám, k es anství. - Také ve filosofii Antiky otázka lidského zdraví byla komplexní (t lo, výchova, morálka, apod.), hlavn myšlenka otázka víry, zákon a harmonie. Hyppokrat d ležité je udržovat dynamickou rovnováhu. Souvislost mezi t lesnem a duševnem. - Renesance Osvícenství lov k má právo i povinnost uplatnit se, uspokojit svoje pot eby, vrací d stojnost. - Francouzská revoluce zm na pohledu na duševn nemocné, v tší tolerance k nim, za ínají nemocnice a lé ebné ústavy pro duševn choré, vzniká tak psychiatrie. 15

16 - 20. léta 20. století Francouzský léka Janet psychologické lé ení (jak si zachovat duševní zdraví) léta 20. století první organizace, spis Duše, která se op t našla (Beers). Spole nost pro mentální hygienu sv tová federace pro mentální zdraví (rodinná, školská výchova, atd.). eskoslovenská spole nost pro pé i o duševní hygienu (1933). DUŠEVNÍ ZDRAVÍ - V užším pojetí nep ítomnost p íznaku duševní nemoci. - V širším pojetí schopnost adekvátní adaptace na r zné podn ty. - Intrapsichycká adaptace sebepoznání, autoregulace. - Mikrosociální mezilidské vztahy. - Makrosociální vztahy ke spole nosti. - Adaptace aktivní p izp sobení (ne adaptace), p i kterém dochází k subjektivní spokojenosti a objektivn kladn hodnoceným výsledk m. - P edpokladem adaptace je ur itá míra duševní zralosti m ní se s v kem. - Multioborové (léka i, psychologové, sociální pracovníci, apod.). - Prevence VÝZNAM PÉ E O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ - 1/3 fyzicky nemocných souvisí s psychikou. - Vztahy. Hlavní úkol - Objas ovat, podporovat a vytvá et p íznivé podmínky pro duševní zdraví. Podmínky - Vn jší: hluk, ne istota, životospráva, kvalita mezilidských vztah. - Vnit ní: jak jedinec vše zpracovává, hodnotí. - Pom r mezi vn jšími a vnit ními podmínkami se m ní: dít (situa ní chování záleží více na vn jších podmínkách), starší v k (vnit n podmín né chování. 16

JITKA KRÁLÍKOVÁ VI. ro ník kombinované studium

JITKA KRÁLÍKOVÁ VI. ro ník kombinované studium UNIVERZIT PLCKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra psychologie a patopsychologie JITK KRÁLÍKOVÁ VI. ro ník kombinované studium Obor: Pedagogika správní innost CHRKTERISTIK VÝVOJOVÉHO ODOÍ PUESCENCE

Více

Ageismus stá í není nemoc

Ageismus stá í není nemoc UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Ageismus stá í není nemoc DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Olga Do ková Vypracoval: Bc. Denisa

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání kola pro d ti Neu íme se pro ²kolu,

Více

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Jacques DEFOURNY 1, President evropské sít EMES 2 ÚVOD Vzr stající ocen ní sociální ekonomie v Evrop spolu s v tším zájmem o nekonven ní podnikatelskou

Více

Additional BONUS Report. Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete

Additional BONUS Report. Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete Volná distribu ní práva Na tento Additional BONUS Report se vztahují volná distribu ní práva. Tento

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ. Rozvojový potenciál mezinárodní migrace. Kolektiv autor

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ. Rozvojový potenciál mezinárodní migrace. Kolektiv autor UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ Rozvojový potenciál mezinárodní migrace Kolektiv autor PRAHA 2011 Migrace a rozvoj - text B5.indd 1 22.8.2011 12:34:27 Recenzent: Doc.

Více

UNIVERZITA KARLOVA Filozofická fakulta STRUKTURA A FUNGOVÁNÍ ZNAKOVÉHO JAZYKA. Studijní materiály pro obor CNES

UNIVERZITA KARLOVA Filozofická fakulta STRUKTURA A FUNGOVÁNÍ ZNAKOVÉHO JAZYKA. Studijní materiály pro obor CNES UNIVERZITA KARLOVA Filozofická fakulta STRUKTURA A FUNGOVÁNÍ ZNAKOVÉHO JAZYKA Studijní materiály pro obor CNES Praha 2007 VÝZKUM KOMUNIKACE NESLYŠÍCÍCH. ESKÝ ZNAKOVÝ JAZYK. Alena Macurová, Ivana Homolá

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání M J ŽIVOT V R Pr vodce pro nezletilé bez doprovodu 2. aktualizované a dopln né vydání Petra Khollová Gabriela Kopuletá Lenka Svobodová Zuzana

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Bakalá ská práce Plze 2013 Václav Zeman ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra ve ejné správy Studijní program: Právní specializace Studijní

Více

Romové na trhu práce (první, pracovní verze)

Romové na trhu práce (první, pracovní verze) Romové na trhu práce (první, pracovní verze) Kate ina H lová, Jakub Steiner 23. zá í 2005 ƒlov k v tísni, Adresa: Sokolská 18, 120 00, Praha 2; E-mail: vaneckovak@seznam.cz. Center for Economic Research

Více

Zavedení povinného posledního roku předškolního vzdělávání před zahájením školní docházky. (Studie proveditelnosti)

Zavedení povinného posledního roku předškolního vzdělávání před zahájením školní docházky. (Studie proveditelnosti) Zavedení povinného posledního roku předškolního vzdělávání před zahájením školní docházky (Studie proveditelnosti) 1 Společnost Tady a teď, o.p.s. Demografické informační centrum, o.s. Plzeň, červen 2015

Více

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Publikace Podniky Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik Evropská

Více

Vzory ve vzd lávacích procesech

Vzory ve vzd lávacích procesech Masarykova Univerzita Fakulta informatiky Vzory ve vzd lávacích procesech Diplomová práce Patrícia Eibenová Brno, jaro 2012 Prohlá²ení Prohla²uji, ºe tato práce je mým p vodním autorským dílem, které jsem

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE

LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE Zpracováno s podporou programu Evropské unie Phare Ústav pro informace ve vzdělávání Národní vzdělávací fond 1999 Autorský tým: Pavla Burdová, Sociologick stav Akademie

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

AGRESE A NÁSILÍ. SEMINÁRNÍ PRÁCE (1.-5. kapitola) PP II (+ 6.-7. kapitola) SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE

AGRESE A NÁSILÍ. SEMINÁRNÍ PRÁCE (1.-5. kapitola) PP II (+ 6.-7. kapitola) SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE AGRESE A NÁSILÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE (1.-5. kapitola) PP II (+ 6.-7. kapitola) SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE ANDREA ŠMEJKALOVÁ 3. ročník prezenčního studia psychologie FF UK andrea.psychology@yahoo.com V Praze dne 7.10.2009

Více

Václav Vostrovský, Jaromír Štůsek. Strategické plánování neziskových organizací v podmínkách znalostní společnosti

Václav Vostrovský, Jaromír Štůsek. Strategické plánování neziskových organizací v podmínkách znalostní společnosti Václav Vostrovský, Jaromír Štůsek Strategické plánování neziskových organizací v podmínkách znalostní společnosti Tato publikace byla vydána v rámci projektu 3 stupně řízení 3 kroky ke stabilitě, který

Více

Nebezpe ný jazyk - studie o pronásledování esperanta

Nebezpe ný jazyk - studie o pronásledování esperanta Nebezpe ný jazyk - studie o pronásledování esperanta Ulrich Lins První vydání nakladatelství Bleicher (D-7016 Gerlinger, francouzská zona mecko) pro UEA (Rotterdam, Nizozemsko) 1988. Druhé vydání podle

Více

21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu

21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu 21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu Volná distribu ní práva Na tento ebook se vztahují volná distribu ní práva. Tento ebook je zdarma a distribu ní práva nep icházejí s možností tento ebook prodávat

Více

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor snadn jší život nejen ve stá í a nemoci SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor vydává Spokojený domov, o. p. s. ZDARMA Náklady na jeden výtisk asopisu

Více

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc.

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc. Univerzita Palackého v Olomouci Filosofická fakulta Katedra filosofie as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson magisterská

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA

Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA Stav: 01. 12. 2012 Strana 1 z 16 Obsah Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA... 1 edmluva... 3 Oblast p

Více

Mgr.Dagmar Kostelecká, Mgr. Luboš Grunt

Mgr.Dagmar Kostelecká, Mgr. Luboš Grunt PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ORGANIZA NÍ ZABEZPE ENÍ ŠKOLNÍHO ROKU I.Charakteristika školy 1. Žáci a)po et žák : 158 b)po et t íd: I.st. 5 II.st. 4 c)po et odd lení ŠD: 1 d)pr r žák na t ídu 17,56

Více

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav stránka 1 Pravidelná shromážd ní: Ostrava každá ned le každá st eda Frenštát pod Radhošt m v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. ned le v 15,00 hodin

Více