ROZPOČET FAKTA & TRENDY Ministerstvo obrany České republiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZPOČET FAKTA & TRENDY Ministerstvo obrany České republiky"

Transkript

1 ROZPOČET FAKTA & TRENDY 2014 Ministerstvo obrany České republiky

2 ÚVOD Předkládanou publikací chce Ministerstvo obrany České republiky v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informovat veřejnost a partnerské země o základních údajích státního rozpočtu České republiky kapitola 307 Ministerstvo obrany (dále jen rozpočet kapitoly MO) na rok 2014, vývojových trendech, struktuře, nejvýznamnějších druzích výdajů a vnitřních proporcích mezi nimi. Přehled nejvýznamnějších dokumentů použitých při zpracování publikace: Zákon č. 475/2013 Sb. ze dne 19. prosince 2013, o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a o změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb.; Návrh závěrečného účtu státního rozpočtu České republiky za rok 2013 kapitola 307 Ministerstvo obrany; Usnesení vlády ČR č. 433 ze dne 12. června 2013, k přípravě státního rozpočtu České republiky na rok 2014 a střednědobého výhledu na léta 2015 a 2016 a návrhu zvýšených střednědobých výdajových rámců vlády na léta 2014 a 2015; Pracovní instrukce Ministerstva financí k sestavení návrhu státního rozpočtu na rok 2014 a ke střednědobému výhledu na léta 2015 a 2016 za rozpočtovou kapitolu 307 Ministerstvo obrany (čj /2013/ ze dne 28. června 2013); Usnesení rozpočtového výboru PSP České republiky ze 4. schůze ze dne 13. prosince

3 k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 (sněmovní tisk 6) a k vládnímu návrhu státního rozpočtu České republiky na rok Ministerstvu obrany byly usnesením vlády ČR č. 433/2013 primárně pro rok 2014 stanoveny základní rozpočtové limity následovně: celkové příjmy kapitoly ve výši 3 128,85 mil. Kč, celkové výdaje kapitoly ve výši ,97 mil. Kč. Tyto limity byly v průběhu prací na přípravě zákona o státním rozpočtu na rok 2014 upřesňovány a s konečnou platností stanoveny usnesením rozpočtového výboru PSP České republiky ze 4. schůze ze dne 13. prosince 2013 následovně: celkové příjmy kapitoly ve výši 3 833,76 mil. Kč, celkové výdaje kapitoly ve výši ,49 mil. Kč. Návrh státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2014, který byl zpracován ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (rozpočtová pravidla), vychází ze stanovených rozpočtových limitů na rok 2014, vyhlášky č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání, a v souladu s úkoly stanovenými v usnesení vlády č. 433 ze dne 12. června 2013 a v usnesení rozpočtového výboru PSP České republiky ze 4. schůze ze dne 13. prosince Rozpočet kapitoly MO na rok 2014 byl sestaven v souladu se zásadami cílově orientovaného rozpočtování. Základním důvodem tohoto způsobu sestavení návrhu rozpočtu je kromě splnění 2

4 požadavků MF stanovených ve vyhlášce č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání, i zvýšení transparentnosti ve využívání veřejných prostředků a poskytnutí informace, k plnění jakého cíle jsou veřejné prostředky vynakládány. Rozpočtování výdajů podle cílů a stanovení kritérií pro hodnocení jejich plnění je základním nástrojem pro zvýšení efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti vynaložených finančních zdrojů. V souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. ve znění zákona č. 501/2012 Sb. a usnesením vlády ČR č. 433 ze dne 12. června 2013 byl návrh rozpočtu kapitoly MO pro rok 2014 a návrh střednědobého výhledu na roky 2015 a 2016 vypracován v Integrovaném informačním systému státní pokladny Rozpočtovém informačním systému, části Příprava rozpočtu (IISSP-RISPR). Schváleným rozpočtem kapitoly MO na rok 2014 jsou zabezpečeny nezbytné výdaje mandatorního charakteru ve vztahu k osobám a výdaje na úhradu závazků vyplývajících z již uzavřených smluv. Ve vazbě na Bílou knihu o obraně, která byla schválena usnesením vlády ČR č. 369 z 18. května 2011 zabezpečuje návrh rozpočtu výdaje na činnosti související s plněním povinností vůči NATO v oblasti obranného plánování a závazky vyplývající z členství ČR v mezinárodních organizacích a rovněž výdaje spojené s nasazením jednotek a příslušníků AČR v zahraničních operacích. Rozpočtový limit výdajů státního rozpočtu kapitoly 307 Ministerstvo obrany na rok 2014 je oproti roku 2013 nižší o 62,9 mil. Kč. Střednědobý výdajový rámce je pro rok 2015 stanoven ve výši ,616 mil. Kč a pro rok 2016 ve výši ,509 mil. Kč. 3

5 Zákon č. 475/2013 Sb. ze dne 19. prosince 2013, o státním rozpočtu České republiky na rok 2014, stanovil limit výdajů pro kapitolu MO ve výši ,494 mil. Kč. Podíl výdajů kapitoly MO na predikovaném hrubém domácím produktu činí 1,06 %, v roce 2013 činil 1,09 %. Trvalý cíl resortu Ministerstva obrany a poslání ozbrojených sil ČR se nemění. Ministerstvo obrany bude i nadále vytvářet podmínky, za kterých budou ozbrojené cíly ČR schopny účinným způsobem zajistit svrchovanost, územní celistvost, principy demokracie a právního státu, ochranu životů obyvatel a jejich majetku před vnějším napadením a efektivně přispívat k prosazení strategických i dalších významných bezpečnostních zájmů ČR ve spolupráci s aliančními partnery a v souladu s mezinárodním právem. Rozpočet Ministerstva obrany vychází z platné legislativní základny a je sestaven ve schválené struktuře cílů. Výdaje a příjmy jsou vyjádřeny v souladu s platnou vyhláškou MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. Celkové příjmy, které byly kapitole MO pro rok 2014 stanoveny ve výši 3 833,8 mil. Kč, jsou oproti roku 2013 vyšší o 671,2 mil. Kč. Rozhodující část příjmů ve výši 2 971,3 mil. Kč tvoří odvody pojistného na důchodové a nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za vojáky z povolání. Další daňové příjmy ve výši 12,1 mil. Kč představují příjmy z daní a poplatků z vybraných činností a služeb. Nedaňové příjmy v celkové výši 850,3 mil. Kč zahrnují ostatní nedaňové příjmy v celkové výši 709,7 mil. Kč (zahrnují prostředky získané z vlastní činnosti, z pronájmu pozemků, nemovitostí a movitých věcí, z úroků a ostatní nedaňové příjmy) a příjmy z rozpočtu Evropské unie ve výši 140,6 mil. Kč. 4

6 Pro oblast výdajů vedených v Informačním systému programového financování EDS/SMVS byl stanoven celkový limit výdajů ve výši 4 902,8 mil. Kč. Ve srovnání s rokem 2013 se jedná o pokles výdajů v této oblasti o 750,7 mil. Kč, tj. snížení o 13,3 %. Výdaje na výzkum, vývoj a inovace nejsou od roku 2011 vedené v Informačním systému programového financování EDS/SMVS. Na programy podpory výzkumu, vývoje a inovací je stanoven limit ve výši 413,0 mil. Kč. Proti roku 2013 dochází ke zvýšení celkového limitu o 30,5 mil. Kč (index 2014/2013 činí 1,08 %). Běžné výdaje představují částku ,7 mil. Kč (tj. 91,3 % celkových výdajů kapitoly MO). Přednostně jsou v této oblasti rozpočtovány osobní mandatorní výdaje, které vycházejí z právních nároků a mají přímou vazbu ke stanovenému počtu osob, jejich struktuře a plánovanému vývoji. Limit počtů osob pro rozpočet (bez 868 osob u příspěvkových organizací podléhajících regulaci MF) byl pro zpracování návrhu rozpočtu na rok 2014 oproti roku 2013 snížen o osob a činí osob. V rámci tohoto procesu došlo k realizaci další etapy v procesu optimalizace organizační struktury MO. Návrh působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2014 schválila vláda ČR dne 16. května 2012 svým usnesením číslo 349, k návrhu působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2013 a 2014 s výhledem na rok Výdaje související s působením příslušníků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2014 se předpokládají v celkovém objemu 1 450,1 mil. Kč. 5

7 V souladu se schváleným usnesením vlády ČR číslo 761 ze dne 2. října 2013, k návrhu na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v misi MFO (Multinational Force and Observers) na Sinajském poloostrově v letech 2013 až 2014, bude v roce 2014 působit letoun CASA C-295M s obslužným personálem v misi MFO na Sinajském poloostrově. Související výdaje ve výši zhruba 63,0 mil. Kč budou uhrazeny z rozpočtu kapitoly MO. Z časových důvodů nebylo možné tyto výdaje zapracovat do dat návrhu rozpočtu. Dále jsou v rozpočtu kapitoly MO zahrnuty prostředky na plnění závazků z mezinárodních smluv vyplývajících z realizace mezinárodních bezpečnostních dokumentů, zajištění součinnosti s orgány NATO, EU a OSN a věcně příslušnými orgány státní správy ČR, prostředky na společná cvičení NATO a EU, akce a závazky vyplývající pro Českou republiku ze Severoatlantické smlouvy a ostatních mezinárodních smluvních závazků. Resort MO se dále zapojil do projektů realizovaných v rámci jednotlivých operačních programů EU. Na rok 2014 je na realizaci projektů operačních programů EU v rozpočtu alokováno celkem 238,1 mil. Kč, přičemž účast státního rozpočtu je ve výši 97,5 mil. Kč a 140,6 mil. Kč tvoří prostředky z EU. 6

8 Vývoj státního rozpočtu kapitoly MO v letech 2010 až 2016 v mil.kč Limity dle střednědobého výhledu *) Schválený rozpočet MO a střednědobé výdaj. rok rámce **) Rozpočet po snížení/vázání v mil. Kč Limity dle střednědobého výhledu *) Schválený rozpočet MO a střednědobé výdaj. rámce **) Rozpočet po snížení/vázání *) Usnesení vlády České republiky ze dne 12. června č. 433 (Pracovní instrukce čj. MF / ) **) Střednědobé výdajové rámce pro rok 2015 a 2016 upřesněny usnesením vlády ČR ze dne 25. září 2013 č

9 Porovnání základních makroekonomických ukazatelů Index 2014/2013 Hrubý domácí produkt v běžných cenách (v mld. Kč) 3 855, ,00 1,03 Výdaje státního rozpočtu ČR (v mld. Kč) 1 173, ,30 1,03 Průměrná míra inflace 1,40 % 1,00 % 0,71 Podíl výdajů kapitoly MO (stanovený rozpočet) na HDP 1,09 % 1,06 % 0,97 Podíl výdajů kapitoly MO na výdajích státního rozpočtu ČR 3,58 % 3,47 % 0,97 Základní makroekonomické ukazatele - zdroj: Makroekonomická predikce České republiky, čj. MF-11800/2014/37 ze dne 7. února

10 Základní údaje o státním rozpočtu kapitoly MO Výdaje (v mil. Kč) Schválený rozpočet Rok 2013 Rok 2014 Index 2014/2013 I. Kapitálové výdaje celkem 4 428, ,8 0,82 II. Běžné výdaje celkem , ,7 1,02 II.1. Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci , ,0 1,02 II.2. Důchody a ostatní sociální dávky 6 999, ,8 1,01 II.3. Povinné pojistné placené zaměstnavatelem a příděl do FKSP 4 156, ,5 1,01 II. 4. Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím 1 491, ,0 1,04 II.5. Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům 297,0 220,9 0,74 II.6. Ostatní věcné neinvestiční výdaje , ,5 1,03 III. Celkové výdaje kapitoly MO (součet I. a II.) , ,5 1,00 Výdaje kapitoly MO ČR (ve stálých cenách roku 2008) , ,7 1,03 Příjmy (v mil. Kč) IV.1. Příjmy z pojistného a daňové příjmy 2 934, ,5 1,02 IV.2. Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace 228,5 850,3 3,72 IV. Celkové příjmy kapitoly MO (součet IV.1. a 2.) 3 162, ,8 1,21 VÝSLEDNÉ SALDO ROZPOČTU , ,7 0,98 9

11 Porovnání výdajů podle metodiky OSN v letech 2013 a ) Kód OSN Výdaje (v mil. Kč) Schválený rozpočet Rok 2013 Rok 2014 Rozdíl Index 2014/ Osoby , ,7 280,5 1,01 2. Provoz a údržba , ,1 303,6 1,03 3. Nákup a výstavba 5 548, ,1-674,3 0, Nákup 3 873, ,4-875,4 0, Výstavba 1 674, ,7 201,1 1,12 4. Výzkum a vývoj 382,5 404,6 22,1 1,06 5. CELKEM ( ) , ,5-68,1 1,00 6. Nevojenské výdaje 2) 51,8 57,0 5,2 1,10 7. CELKEM výdaje MO (5 + 6) , ,5-62,9 1,00 1) Podle modifikované struktury Hlášení o vojenských výdajích OSN od ) Výdaje nezahrnuté v metodice OSN 10

12 Výdaje kapitoly MO v roce 2014 podle metodiky OSN (v členění podle druhů sil) 1) Kód OSN Výdaje (v mil. Kč) Pozemní síly Vzdušné síly Ostatní síly Centrální zabezpečení, administrativa a velení Nerozděleno CELKEM 1. Osoby 6 681, ,1 374, , , ,7 2. Provoz a údržba 1 334, ,7 52, ,0 0, ,1 3. Nákup a výstavba 1 792, ,9 28, ,4 0, , Nákup a výstavba 1 236, ,2 2,0 607,3 0, , Výstavba 555,7 551,7 26,3 742,0 0, ,7 4. Výzkum a vývoj 0,0 0,0 0,0 404,6 0,0 404,6 5. CELKEM ( ) 9 808, ,7 454, , , ,5 6. Nevojenské výdaje 27,0 0,0 0,0 30,0 0,0 57,0 7. CELKEM výdaje MO (5 + 6) 1) Podle modifikované struktury Hlášení o vojenských výdajích OSN od , ,7 454, , , ,5 11

13 Podíl kategorií výdajů kapitoly MO v letech 2010 až 2014 v mil. Kč Kapitálové výdaje (třída 6 dle rozpočtové skladby) Osobní mandatorní výdaje Ostatní běžné výdaje rok Kategorie výdajů (v mil. Kč) Skutečnost (vč. mimorozp. zdrojů) Schválený rozpočet Kapitálové výdaje (třída 6 dle rozpočtové skladby) 7 391, , , , ,8 Osobní mandatorní výdaje , , , , ,1 Ostatní běžné výdaje , , , , ,6 12

14 Vývoj příjmů státního rozpočtu kapitoly MO v letech 2010 až 2014 v mil. Kč , , , , ,4 Příjmy daňové a nedaňové Příjmy z pojistného rok Příjmy celkem 2 473, , , , ,8 Příjmy z pojistného 2 232, , , , ,3 Příjmy daňové a nedaňové 240,1 319,1 251,5 238,5 862,5 13

15 Trend vývoje proporcí mezi hlavními skupinami výdajů kapitoly MO v letech 2011 až 2014 Skutečné výdaje* Schválený NR Výdaje programového financování vedené v EDS/SMVS 8 986, , , ,8 Osobní mandatorní výdaje , , , ,1 Ostatní běžné výdaje , , , ,6 * bez mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů Skutečné výdaje rok 2011 Skutečné výdaje rok 2012 Schválené výdaje rok 2013 Schválené výdaje rok % 20% 25% 17% 28% 13% 28% 12% 53% 58% 59% 60% Výdaje programového financování vedené v EDS/SMVS Osobní mandatorní výdaje Ostatní běžné výdaje 14

16 Schválený státní rozpočet kapitoly MO na rok 2014 členěný podle cílů první úrovně (výdajových bloků) Zajištění ostatních sociálních dávek 6,6% Zajištění dávek důchodového pojištění 10,2% Zajištění státní sportovní reprezentace 0,3% Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil 1,2% Zajištění strategického zpravodajství 5,7% Zajištění obrany ČR ozbrojenými silami 53,8% Zajištění výkonu státní správy v působnosti MO 2,9% Vytváření a rozvoj systému obrany státu 19,3% 15

17 VÝDAJE PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ VEDENÉ V EDS/SMVS Zákonem č. 475/2013 ze dne 19. prosince 2013, o státním rozpočtu České republiky na rok 2014, byl pro oblast programového financování schválen limit výdajů ve výši 4 902,8 mil. Kč (tj. 11,7 % celkových výdajů kapitoly MO), z toho činí kapitálové výdaje 3 524,1 mil. Kč a běžné výdaje 1 378,7 mil. Kč. Výdaje vedené v Informačním systému programového financování EDS/SMVS vykazují od roku 2009 trvale snižující se trend. Výdaje jsou na rok 2014 plánovány v rámci 20 programů reprodukce majetku. Nově zahajované akce (programy) tvoří v celkovém limitu programového financování 31,5 % (89 akcí), zbývající část výdajů programového financování v rozsahu 68,5 % (111 akcí) tvoří pokračující akce (projekty) zahájené v minulých letech. V oblasti modernizačních projektů vyzbrojování byla na realizaci 8 rozhodujících programů vyčleněna částka 2 346,4 mil. Kč, tj. 47,9 % objemu výdajů na programy reprodukce majetku). Jedná se o tyto programy: Zvyšování schopností vojáka 21. století, Rozvoj pozemních sil, Udržení a rozvoj schopností bojových sil a sil bojové podpory AČR, Udržení a rozvoj vzdušných sil AČR, 16

18 Udržení a rozvoj schopností logistiky AČR, Zajištění komunikační a informační podpory a rozvoje KIS v AČR, Politicko-strategické řízení obrany státu, Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel. Souhrn veškerých peněžitých prostředků určených na financování programů reprodukce majetku je k 1. lednu 2014 v celkovém objemu 6 289,9 mil. Kč. V tom jsou kromě rozpočtových zdrojů kapitoly MO vedených v EDS/SMVS ve výši 4 773,3 mil. Kč zahrnuty zdroje ze strukturálních fondů Evropské unie v částce 129,5 mil. Kč, dále zdroje z povoleného překročení rozpočtu výdajů OSS podle 50 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v částce 1 038,1 mil. Kč, vlastní zdroje účastníka programu (tyto finanční prostředky jsou vytvářeny vlastní činností ekonomického subjektu a nejsou součástí státního rozpočtu kapitoly MO) ve výši 145,0 mil. Kč a dotace z fondu NATO na bezpečnostní investice v částce 204,0 mil. Kč. 17

19 Porovnání výdajů na programy reprodukce majetku vedené v EDS/SMVS v letech 2010 až 2014 Skutečnost*) Schválený rozpočet v mil. Kč Kapitálové výdaje 6 193, , , , ,1 Běžné výdaje 4 036, , , , ,7 Celkem , , , , ,8 *) bez mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů v mil. Kč rok 18

20 Rozdělení výdajů v programech reprodukce majetku vedených v EDS/SMVS v roce 2014 v mil. Kč Výdaje na pořízení výzbroje, zvýšení a udržení operačních schopností a podobně 4 251,1 86,7 % Výdaje na nemovitou infrastrukturu 651,7 13,3 % Celkem 4 902,8 100,0 % Výdaje na nemovitou infrastrukturu 13,3% Výdaje na pořízení výzbroje, zvýšení a udržení operační schopností a podobně 86,7% 19

21 BĚŽNÉ VÝDAJE Běžné výdaje kapitoly MO (včetně souvisejících běžných výdajů programového financování a běžných výdajů na výzkum, vývoj a inovace) byly na rok 2014 schváleny v celkovém objemu ,7 mil. Kč, což je 91,3 % celkových výdajů kapitoly MO. V rámci běžných výdajů je rozpočtovaný limit na osobní mandatorní výdaje. Tento výdaj zahrnuje platové prostředky, ostatní platby za provedenou práci (OPPP), povinné pojistné placené zaměstnavatelem a FKSP, odměny za užití duševního vlastnictví, mzdové náhrady, důchody a zvláštní sociální dávky, náhrady mezd v době nemoci, stipendia poskytovaná studentům vojenských vysokých škol a kapesné žáků vojenských škol. Na pokrytí potřeb byly vyčleněny prostředky v celkové výši ,1 mil. Kč, tj. 65,7 % běžných výdajů. Z celkového limitu činí prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci celkem ,0 mil. Kč (v tom na platy: 9 378,8 mil. Kč pro osob a na ostatní platby za provedenou práci 1 039,2 mil. Kč). Na povinné pojistné placené zaměstnavatelem jsou stanoveny výdaje ve výši 4 091,7 mil. Kč a na příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb 93,8 mil. Kč. Ve schváleném rozpočtu jsou v členění dle rozpočtové skladby alokovány výdaje na nákup materiálu ve výši 1 571,1 mil. Kč, na nákup služeb ve výši 3 293,2 mil. Kč, na nákup vody, paliv a energií (včetně pohonných hmot) ve výši 1 095,9 mil. Kč, na zabezpečení údržby a oprav ve výši 2 100,6 mil. Kč a na cestovné tuzemské i zahraniční výdaje ve výši 284,6 mil. Kč. 20

22 Struktura běžných výdajů rozpočtu kapitoly MO v roce 2014 mil. Kč Rozpočet ,5 Kapitálové výdaje 3 645,8 Běžné výdaje* ,7 I. Osobní mandatorní výdaje ,1 1. Platové prostředky, OPPP a přímo související výdaje ,5 a) Platové prostředky VzP a OZ 9 378,8 b) Ostatní platby za provedenou práci 1 039,2 c) Pojistné 4 091,7 d) Převody FKSP 93,8 2. Ostatní mandatorní výdaje ,6 a) Sociální dávky 7 048,8 b) Přídavek na bydlení 3 492,0 c) Ostatní (stipendia apod.) 31,8 II. Ostatní výdaje ,6 1. Zabezpečení běžného provozu ,0 2. Transfery a dotace 2 755,5 3. Další běžné výdaje 297,1 * včetně souvisejících běžných výdajů zařazených do EDS/SMVS a výzkumu, vývoje a inovací 21

23 Vývoj počtů zaměstnanců a objemu platových prostředků v kapitole MO v letech 2010 až 2014 Skutečnost Schválený rozpočet Počty vojáků z povolání Počty občanských zaměstnanců*) Počty zaměstnanců celkem Objem platových prostředků (v mil. Kč) *) bez 686 osob u příspěvkových organizací podléhajících regulaci MF počet zaměstnanců celkem rok mil. Kč Počty zaměstnanců celkem Objem platových prostředků (v mil. Kč) 22

24 Vývoj počtu jednotlivých kategorií osob kapitoly MO v letech 2010 až 2014 Skutečnost Počty plánované Kategorie osob/rok Počty vojáků z povolání Počty občanských zaměstnanců*) Celkem *) bez 686 osob u příspěvkových organizací podléhajících regulaci MF počet osob rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 Vojáci z povolání Občanští zaměstnanci Celkem 23

25 Podíl výdajů na důchody a ostatní sociální dávky na celkových běžných výdajích kapitoly MO v letech 2010 až 2014 (schválené rozpočty) Běžné výdaje* , , , , ,7 Důchody a ostatní sociální dávky 6 680, , , , ,8 Podíl důchodů a ostatních sociálních dávek na běžných výdajích 15,2 % 18,2 % 17,9 % 18,6 % 18,4 % * včetně souvisejících výdajů zařazených v EDS/SMVS a výzkumu, vývoje a inovací v mil. Kč ,2% 18,2% 17,9% 18,6% ,4% rok 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Běžné výdaje* Důchody a ostatní sociální dávky Podíl důchodů a ostatních sociálních dávek na běžných výdajích 24

26 Porovnání hlavních druhů výdajů v rámci běžných výdajů v letech 2013 a 2014 (schválené rozpočty mimo výdaje vedené v EDS/SMVS) Celkem 8 345, ,5 Nákup materiálu 1 571, ,6 Nákup vody, paliv a energie (včetně pohonných hmot a maziv) 1 095, ,8 Opravy a udržování movitého a nemovitého majetku Cestovné tuzemské i zahraniční 284,6 295, , , Nákup služeb 3 293, , v mil. Kč 25

27 Porovnání věcné skladby výdajů na nákup materiálu v letech 2013 a 2014 (schválené rozpočty, podseskupení položek 513 mimo výdaje vedené v EDS/SMVS) v mil. Kč , , ,8 30,5 153,3 311,4 137,3 211,8 378,0 49,5 15,4 44,7 317,4 231,8 122,8 295,7 489,9 53, Ostatní materiál*) Léky a zdravotnický materiál Materiál pro provoz, údržbu a opravy Munice, rakety a zbraně Drobný hmotný majetek Náhradní díly Prádlo, oděv, obuv Potraviny rok *) ochranné pomůcky, učebnice, knihy a bezplatně poskytované školní potřeby, tisk 26

28 VÝDAJE NA PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ Výdaje na podporu obranného výzkumu, vývoje a inovací pro resort Ministerstva obrany byly pro rok 2014 na základě usnesení vlády ČR č. 433 ze dne 12. června 2013, k přípravě státního rozpočtu České republiky na rok 2014 a střednědobého výhledu na léta 2015 a 2016 a návrhu zvýšených střednědobých výdajových rámců vlády na léta 2014 a 2015, stanoveny výdaje ve výši 413,0 mil. Kč. Oproti roku 2013 dochází ke zvýšení výdajů o 30,5 mil. Kč (index 2014/2013 činí 108,0 %). Tyto zdroje umožní zabezpečit financování dvou pokračujících programů. V rámci programu pro účelovou podporu na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací jsou rozpočtovány výdaje v celkové výši 323,0 mil. Kč, přičemž na financování 20 pokračujících projektů je vyčleněno 71,9 mil. Kč a na nově zahajované akce je rozpočtováno 251,1 mil. Kč. V oblasti institucionální podpory výzkumných organizací jsou v programu na rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany, který pokračuje z roku 2013, vyčleněny finanční prostředky v objemu 90,0 mil. Kč. 27

29 PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK AČR EDS/SMVS EU FKSP HDP IISSP-RISPR KIS MF MFO MO NATO OPPP OSN OSS PSP Armáda České republiky Evidenční dotační systém a Správa majetku ve vlastnictví státu Evropská unie Fond kulturních a sociálních potřeb Hrubý domácí produkt Integrovaný informační systém státní pokladny Rozpočtový informační systém, část Příprava rozpočtu komunikační a informační systém Ministerstvo financí Multinational Force and Observers mezinárodní síly a pozorovatelé Ministerstvo obrany, Ministerstvo obrany České republiky North Atlantic Treaty Organization Organizace Severoatlantické smlouvy Ostatní platby za provedenou práci Organizace spojených národů Organizační složka státu Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 28

30 OBSAH ÚVOD 1 Vývoj státního rozpočtu kapitoly MO v letech 2010 až Porovnání základních makroekonomických ukazatelů 8 Základní údaje o státním rozpočtu kapitoly MO 9 Porovnání výdajů podle metodiky OSN v letech 2013 a Výdaje kapitoly MO v roce 2014 podle metodiky OSN (v členění podle druhů sil) 11 Podíl kategorií výdajů kapitoly MO v letech 2010 až Vývoj příjmů státního rozpočtu kapitoly MO v letech 2010 až Trend vývoje proporcí mezi hlavními skupinami výdajů kapitoly MO v letech 2011 až Schválený státní rozpočet kapitoly MO na rok 2014 členěný podle cílů první úrovně (výdajových bloků) 15 Výdaje programového financování vedené v EDS/SMVS 16 Porovnání výdajů na programy reprodukce majetku vedené v EDS/SMVS v letech 2010 až Rozdělení výdajů v programech reprodukce majetku vedených v EDS/SMVS v roce Běžné výdaje 20 Struktura běžných výdajů rozpočtu kapitoly MO v roce Vývoj počtů zaměstnanců a objemu platových prostředků v kapitole MO v letech 2010 až

31 Vývoj počtu jednotlivých kategorií osob kapitoly MO v letech 2010 až Podíl výdajů na důchody a ostatní sociální dávky na celkových běžných výdajích kapitoly MO v letech 2010 až Porovnání hlavních druhů výdajů v rámci běžných výdajů v letech 2013 a Porovnání věcné skladby výdajů na nákup materiálu v letech 2013 a Výdaje na podporu výzkumu, vývoje a inovací 27 Přehled použitých zkratek 28 30

32 Ing. Jiří Auředník Rozpočet fakta & trendy 2014 Vydalo Ministerstvo obrany České republiky Vojenský historický ústav Praha (VHÚ) U Památníku 2, Praha Zlom: David Tichý Dáno do tisku: duben 2014 Tisk: odbor prezentační a produkční VHÚ 1. vydání Kopírovat, překládat a rozmnožovat publikaci bez souhlasu vydavatele je zakázáno NEPRODEJNÉ Ministerstvo obrany České republiky VHÚ Praha 2014 ISBN ISBN (anglické vydání) 31

33

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2008 kapitola 307 Ministerstvo obrany

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2008 kapitola 307 Ministerstvo obrany ÚVOD S cílem informovat veřejnost a partnerské země vydává každoročně Ministerstvo obrany České republiky v souladu se zněním zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, publikaci o základních

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 3

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 3 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 3 OBSAH I. Průvodní zpráva Strana 1.1. Úvod 9 1.2. Vývoj závazných ukazatelů rozpočtu

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4 OBSAH I. Průvodní zpráva Strana 1.1. Úvod 9 1.2. Vývoj závazných ukazatelů rozpočtu

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY V Praze dne 14. dubna 2014 Č.j.: KPR 2277/2014 PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY ZA ROK 2013 Předkládá: Ing.

Více

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY V Praze dne 17. dubna 2013 Č.j.: KPR 4662/2013 PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY ZA ROK 2012 Předkládá: Ing.

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

2 667 828 *) 2 197 035 250 000

2 667 828 *) 2 197 035 250 000 Sbírka zákonů ČR Předpis č. 36/27 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 28 Ze dne 5.12.27 Částka 11/27 Účinnost od 1.1.28 http://http://www.zakonyprolidi.cz/cs/27-36 Aktuální znění (aktualizováno

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Plánování a řízení zdrojů Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Financování rozpočtové kapitoly MO Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč)

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč) V. Tabulková část Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 příjmy Tabulka č. 2: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 výdaje Tabulka č. 3: Příjmy kapitol r. 2014 Tabulka č. 4: Výdaje

Více

Kód řádku. 5010 Náklady dokumentace k registraci projektu. 5011 Náklady dokumentace projektu. 5012 Náklady řízení přípravy a realizace projektu

Kód řádku. 5010 Náklady dokumentace k registraci projektu. 5011 Náklady dokumentace projektu. 5012 Náklady řízení přípravy a realizace projektu 5010 Náklady dokumentace k registraci projektu 5011 Náklady dokumentace projektu 5012 Náklady řízení přípravy a realizace projektu 5014 Náklady inženýrské činnosti projektu 5019 Jiné náklady přípravy a

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Obec Šilheřovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 10.05.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00300730 název Obec Šilheřovice ulice, č.p. Střední 305 obec Šilheřovice PSČ, pošta

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

Obsah Průvodní zpráva k závěrečnému účtu... 4 Celkové vztahy kapitoly 333 ke státnímu rozpočtu v roce 2014... 4 1.1 Financování v roce 2014...

Obsah Průvodní zpráva k závěrečnému účtu... 4 Celkové vztahy kapitoly 333 ke státnímu rozpočtu v roce 2014... 4 1.1 Financování v roce 2014... Obsah I Průvodní zpráva k závěrečnému účtu... 4 1 Celkové vztahy kapitoly 333 ke státnímu rozpočtu v roce 2014... 4 1.1 Financování v roce 2014... 4 1.1.1 Priority státního rozpočtu... 4 1.1.2 Schválený

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Z V E Ř E J N Ě N Í návrhu závěrečného účtu městské části Praha-Lysolaje za rok 2012 Městská část Praha - Lysolaje na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2013

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2013 Ú S T A V N Í S O U D K A P I T O L A 358 Průvodní zpráva NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2013 ODPOVĚDNOST: PODPIS: Zpracoval Zodpovídá Bc. Irena Hořavová rozpočtářka JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D. generální

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Časy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580503 název Obec Časy ulice, č.p. obec Časy PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466

Více

Úřad vlády České republiky. Návrh závěrečného účtu kapitoly Úřad vlády ČR za rok 2007

Úřad vlády České republiky. Návrh závěrečného účtu kapitoly Úřad vlády ČR za rok 2007 Úřad vlády České republiky Návrh závěrečného účtu kapitoly Úřad vlády ČR za rok 2007 V Praze 12. 3. 2008 1 I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu kapitoly Úřad vlády ČR za rok 2007... 4 1. Rozpočet kapitoly

Více

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY V Praze dne 11. dubna 2011 Č.j.: KPR 2036/2011 PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY ZA ROK 2010 Předkládá: PhDr.

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 Ministerstvo financí Odbor vnějších vztahů a komunikace Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 2. června 2014 K 31. 5. 2014 dosáhly

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 27.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Ú S T A V N Í S O U D K A P I T O L A 358 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 R O Č N Í Z P R Á V A P R O M I N I S T E R S T V O F I N A N C Í ODPOVĚDNOST: PODPIS: Zpracoval Zodpovídá Schválil Bc. Irena Hořavová

Více

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole Informace z kontrolní akce č. 08/17 Prostředky státního rozpočtu vynakládané na ekologickou likvidaci nepotřebné munice a s tím související činnosti u Ministerstva obrany Kontrolní akce byla zařazena do

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 19. prosince 2000 č. 154 k Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2001 s výhledem na 2. pololetí 2001 B e z p e č n o s t n í

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Finance a příležitosti obcí 2007

Finance a příležitosti obcí 2007 Finance a příležitosti obcí 2007 Karlovarský kraj 4.5.2007 Ing. Luděk ekonom konzultant, specialista na veřejnou správu projektový manažer dle standardů IPMA Motto: Štěstí tvého života záleží na druhu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Chotyně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 14.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672033 název Obec Chotyně ulice, č.p. č.p. 163 obec Chotyně PSČ, pošta 463 34 Kontaktní

Více

Závěrečný účet pro rok 2007

Závěrečný účet pro rok 2007 Závěrečný účet pro rok 2007 I. Příjmy 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 313 209,53 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 202 435,61 1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapit. Výnosů 20 700,92

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Močovice 38 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 640077 název Obec Močovice 38 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 800 000,00 0000 0000 1113 000000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapit.

0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 800 000,00 0000 0000 1113 000000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapit. roku 2015 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 800 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

VYHLÁŠKA č. 560. ze dne 11. prosince 2006 o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

VYHLÁŠKA č. 560. ze dne 11. prosince 2006 o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku VYHLÁŠKA č. 560 ze dne 11. prosince 2006 o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce Ministerstvo financí v dohodě s Ministerstvem pro místní rozvoj stanoví podle 13 odst. 4 zákona č.

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00231291 Název: Městská část Praha - Čakovice UCS: 00231291 Úřad městské

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 12. 12. 2013 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2014 a návrh plánu

Více

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2006 Licence: D0NV XCRGBA1A / A1A (01012006 / 01012006) Ministerstvo financí schv áleno č.j. 111/138 224/2002

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS

PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 16 č.řádku INVESTIČNÍ POTŘEBY 60 10 Náklady dokumentace k registraci projektu 60 11 Náklady dokumentace projektu

Více

36. Den malých obcí. ení obcí a jejich financování rozpočtu. Ministerstvo financí ČR listopad 2011

36. Den malých obcí. ení obcí a jejich financování rozpočtu. Ministerstvo financí ČR listopad 2011 36. Den malých obcí Zásady správn vného hospodařen ení obcí a jejich financování v návaznosti n na návrh n státn tního rozpočtu Ministerstvo financí ČR listopad 2011 CELOSTÁTNÍ INKASO VYBRANÝCH DAŇOVÝCH

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL KAPITOLA 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY... 1 KAPITOLA 302 - POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU...

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Ludíkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 47884550 název Obec Ludíkov ulice, č.p. Čp. 84 obec Ludíkov PSČ, pošta 680 01 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 05.06.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 V Olomouci dne: 29. 1. 2007 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Pokrytí: Zdravotní pojišťovny působící v oblasti veřejného zdravotního pojištění, které jsou zařazeny do

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 Licence: D0D5 XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obecní úřad Miřkov 49 26827-321 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2009 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572659 název Obecní

Více

Veřejné rozpočty. Blok IV. Veřejné rozpočty

Veřejné rozpočty. Blok IV. Veřejné rozpočty Veřejné rozpočty Blok IV. Veřejné rozpočty Podstata, funkce, rozpočtové zásady Rozpočtová pravidla, rozpočtová soustava, rozpočtový proces Příjmy státního rozpočtu Výdaje státního rozpočtu Struktura státního

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Dyjice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 09.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 42634679 název Obec Dyjice ulice, č.p. 20 obec Dyjice PSČ, pošta 588 56 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 OÚ Chotovice 4024 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00831590 název OÚ Chotovice 4024 ulice, č.p. Chotovice 8 obec Nový Bor PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 Licence: D0V6 XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Žernov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený ke dni 27.05.2010 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580848 název Obec Žernov ulice, č.p.

Více

Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti

Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 11. března 2015, Karlovy Vary OBSAH PŘEDNÁŠKY PŘEHLED

Více

REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY

REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY Armáda České republiky prošla v roce 2004 již druhým rokem realizační fáze reformy ozbrojených sil. Z kvantitativního hlediska bylo provedeno nejvíce organizačních

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Ruda nad Moravou ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 28.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, č.p. 9. května 40 obec Ruda nad Moravou

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Louka ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 06.06.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 49463985 název Obec Louka ulice, č.p. Louka 33 obec Louka PSČ, pošta 679 74 Kontaktní údaje

Více

Závěrečný účet za rok 2013

Závěrečný účet za rok 2013 KEO-W 1.8.141 / Uc15e 1 / 3 P Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos

Více

Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2009 2014. I. část

Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2009 2014. I. část Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2009 2014 Ekonomický odbor Krajského úřadu Karlovarského kraje přistoupil k aktualizaci Rozpočtového výhledu Karlovarského kraje. Platný

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Město Janské Lázně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 17.05.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00277967 název Město Janské Lázně ulice, č.p. náměstí Svobody 273 obec Janské Lázně

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ]

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ] Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ] Rok Měsíc IČO 2005 12

Více

Karlovarský kraj Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2015 2017

Karlovarský kraj Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2015 2017 Karlovarský kraj Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2015 2017 000 Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2015 2017 Ekonomický odbor Krajského úřadu Karlovarského

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Vzor formuláře pro závěrečné vyhodnocení akce

Vzor formuláře pro závěrečné vyhodnocení akce R 05 199 Zpráva pro závěrečné vyhodnocení akce ISPROFIN Zpráva pro závěrečné vyhodnocení akce R 05 199 List č.1 Název akce : Evid.číslo ISPROFIN : pod.čj.: Účastníku programu a jeho sídlo : 199 001 Název

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Licence: D53C XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Bukovina N Á V R H ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni 23.11.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 00532096 název Obec Bukovina

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Závěrečný účet za rok 2006

Závěrečný účet za rok 2006 Lučina - sdružení obcí Žďárská 187, 348 16 Halže IČO: 68783213 Závěrečný účet za rok 2006 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2006 Lučina -

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Mimorozpočtové prostředky zásady, realizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Chrtníky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 05.02.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580465 název Obec Chrtníky ulice, č.p. obec Chrtníky PSČ, pošta 53501 Kontaktní údaje

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Licence: DFZO XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012) Obec Bečice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00512524 název Obec Bečice ulice, č.p.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Mutenin 53 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kc) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 572560 název Obec Mutenin 53 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Ministerstvo financí č.j. MF - 45 931/2014/11. Rozpočty územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti

Ministerstvo financí č.j. MF - 45 931/2014/11. Rozpočty územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti Ministerstvo financí č.j. MF - 45 931/2014/11 G. Rozpočty územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti 1 OBSAH: 1. Úvod... 2 2. Hospodaření územních samosprávných

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Hlohová ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00478547 název Obec Hlohová ulice, č.p. 58 obec Hlohová PSČ, pošta 345 61 Kontaktní údaje

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0218. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základy společenských věd. Test hospodářská politika státu

CZ.1.07/1.5.00/34.0218. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základy společenských věd. Test hospodářská politika státu Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona Označení materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_Zim17 Vypracoval, Dne

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Havelková Seifertová Datum zpracování: 19.01.2012 Čas zpracování: 22h18m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Čečovice 16 25728-321 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 08.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572314 název Obec Čečovice 16 25728-321 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 8. 12. 2015 Sejmut: 8. 1. 2015 Projednáno v zastupitelstvu dne 4. 12. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Vargová Magda Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 12h 6m47s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Kozomín Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 14.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Kozomín Kralupská 28 27745 Úžice IČ Právní forma 00662283 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více