ZABÍJEČKA. Všechno má svůj konec, pouze jitrnice dva.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZABÍJEČKA. Všechno má svůj konec, pouze jitrnice dva."

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra výtvarné výchovy Obor Výtvarná výchova / Vizuální tvorba ZABÍJEČKA Všechno má svůj konec, pouze jitrnice dva. Bakalářská práce Brno 2012 Autor práce: Agáta Ţáčková Vedoucí bakalářské práce: Docent Jan Bruţeňák 1

2 Děkuji vedoucímu bakalářské práce p. doc. Janu Bruţeňákovi za účinnou podporu při jejím zpracování. Mákovi, Lee, Jarynovi a Michalovi za to, ţe jsem je poznala, ţe vznikl STATEK, a ţe jsem o něm mohla napsat bakalářskou práci. Moje poděkování patří také ostatním kamarádům a rodině. Prohlašuji, ţe téma bakalářské práce jsem zpracovala samostatně a pouţila výhradně literárních pramenů uvedených na konci této práce. Kromě toho jsem vyuţila svých poznatků a vědomostí v dané oblasti. Souhlasím s uloţením a zpřístupněním práce ke studijním účelům na Masarykově univerzitě v Brně v knihovně Pedagogické fakulty. Předloţený text má znaků a má charakter doprovodné průvodní zprávy k praktické bakalářské práci Zabíječka. Ta se skládá ze série čtyř textilních objektů, happeningu, kostýmu, fotodokumentace a autorských kreseb. V Brně, dne Agáta Ţáčková 2

3 ANOTACE Moje bakalářská práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretickou práci mám rozdělenou na dvě části. V první píši o STATKU, jeho obyvatelích a jejich záţitcích vyprávění příběhů z mého ţivota. V druhé části popisuji, jak zabijačka probíhá, a přidávám pár oblíbených receptů, dotýkám se historie celého rituálu, vysvětluji, co je to happening. K praktické části bakalářské práce patří čtyři textilní objekty (vepř, kýta, jitrnice a tlačenka), happening a jeho následná fotodokumentace, kostým řezníka a autorské kresby ze zabijačky. KLÍČOVÁ SLOVA Zabijačka, STATEK, textilní objekty, happening, recepty ANNOTATION My bachelor s work consists of a theoretical and a practical part. The theoretical part is divided into two sub-parts. In the first one I write about STATEK, its inhabitants and their life experience a narration about stories from my life. In the second part I describe how pig-slaughter works and add a few of favorite recipes, touch on the history of the whole ritual and explain what a happening is. To the practical part of the bachelor s work belong four textile objects (a pig, a ham, a sausage and a brawn), the happening and a photo documentation of it, a butcher costume and some authorial drawings from the pig-slaughter. KEYWORDS Pig-slaughter, STATEK, textile objects, happening, recipes 3

4 OBSAH: ÚVOD... 5 STATEK... 6 KDE NAJDETE STATEK?... 6 PŘEDSEDA KAREL, KVĚTA, VĚRKA, JEŇĎA A OTÍK... 6 KLUBOVNA U PANA ŠVÁBA... 8 MANIFEST STATKU... 8 ZABÍJEČKA NA STATKU... 9 SPLAŠENÁ JITRNICE ODHALENÍ NÁSTĚNKY A KVĚTINA OSLAVA NAROZENIN STATEK JE BUDOUCNOST!! VÝTVARNÁ SKUPINA STATEK ZABIJAČKA HISTORIE ZABIJAČKY ZABIJAČKA POTŘEBY A POMŮCKY NA ZABIJAČKU PORÁŢKA VEPŘE OPAŘENÍ A ODŠTĚTINOVÁNÍ OTEVŘENÍ ROZSEKNUTÍ ODŘÍZNUTÍ SÁDLA A KŮŢE ČIŠTĚNÍ STŘEV ZABIJAČKOVÉ PRODUKTY ZABIJAČKOVÉ RECEPTY HAPPENING ZÁVĚR OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

5 ÚVOD Pro svoji bakalářskou práci jsem si zvolila téma tradiční lidové zabijačky a pojmenovala ji zabíječka. Slovo zabíječka mi pro tuto činnost přijde daleko přesnější neţ zabijačka, protoţe mám pocit, ţe lépe vystihuje celý akt. Téměř kaţdá situace, kterýkoliv moment v lidském ţivotě se, podle mne, dá posunout do výtvarné roviny. Vzhledem k tomu, ţe pracuji a snad i v budoucnu budu pracovat s dětmi, povaţuji za nutné a důleţité probouzet v lidech a dětech kreativitu a hravost. Já sama mám ke všemu hravému velmi blízko, protoţe jsem jako střední školu studovala Tvorbu hraček a dekorativních předmětů na brněnské Střední škole uměleckých řemesel. Bohuţel mi u většiny dospělých lidí tyto dva aspekty chybí. Schválně jsem si zvolila téma, které je hodně realistické a pro většinu z nás i poněkud nepříjemné (při zabijačce zbavujeme zvíře ţivota), nicméně vychutnávání si zabijačkových specialit o pár hodin později na talíři uţ je o poznání příjemnější. Moje zabíječka je posunutí syrového realismu do vtipné a kreativní roviny, protoţe ţivot by byl velmi smutný, kdybychom si zapomněli hrát a smát se. V první části práce čtenáře seznamuji se STATKEM formou příběhu - vyprávění. Ve skutečnosti je STATEK výtvarná skupina, kterou jsem zaloţila se svým kamarádem - nyní má pět členů. Na STATKU máme všichni druhá jména, práci a vykonáváme kaţdodenní činnosti. Veškeré naše projekty a akce smyšlené nejsou. Pod STATKEM vzniklo několik performance, objektů, happeningů a instalací. Budeme se snaţit celou věc rozvíjet dál a dál. V druhé části práce se snaţím popsat, jak skutečná zabijačka vypadá a jaké postupy se při ní dodrţují. Nestavím pouze na faktech a poznatcích z knih, ale především na své osobní zkušenosti ze zabijačky. Na jedné jsem byla přítomná - u samotného zabití prasete jsem nebyla, ale u zpracování a přípravy zabijačkových produktů ano - takţe vím, jak se určité věci dělají např. co se přidává do prejtu, co do tlačenky nebo z čeho je prdelačková polévka. Nechci se zabývat aktem zabití prasete, ale především celým rituálem, tradicí a následným zpracováním masa do tak oblíbených zabijačkových produktů. Uvádím i pár receptů na přípravu zabijačkových lahůdek (konkrétně jitrnice a tlačenky). Zabijačku, jsem se rozhodla demonstrovat v happeningu, který jsem předváděla mezi lidmi venku na dvoře PDF. Na happening jsem ušila čtyři textilní objekty (tři jsou zvětšené zabijačkové produkty a čtvrtý objekt je velké textilní prase pouze silueta poraţeného 5

6 prasete, která je pověšená na zabijačkové šibenici ). Tři objekty (jitrnice, tlačenka a kýta) byly nacpané v praseti, které slouţilo jako obal nebo vak. Já jsem byla oblečená v řeznickém oděvu a prase jsem bourala (oděv jsem si vymyslela a zpracovala sama - je inspirovaný skutečným řeznickým oblečením) praseti jsem z otvoru na suchý zip vytáhla zabijačkové produkty. Celý happening skončil tím, ţe danými produkty jsem podarovala přihlíţející - opět se snaţím poukázat na zabijačkovou tradici výsluţku. Happening mám nafocený, stejně jako objekty, dále jsem nakreslila soubor autorských kreseb ze zabijačky, vytvořila kostým řeznice. STATEK KDE NAJDETE STATEK? Kdyţ projedete Brnem a po silnici číslo R 43 budete pokračovat směrem na město Svitavy, pár kilometrů za Černou Horou narazíte na malou vesnici, která se jmenuje Bejkovice. Bejkovice nejsou ničím zvláštní ani zajímavé, prostě obyčejná moravská vesnice. Pár statků, domků a nic víc. Ale právě v Bejkovicích se nachází STATEK, na kterém hospodaří pět statkářů, které nepojí jenom silné pouto společného STATKU, ale i pouto přátelství. Předseda Karel, Květa, Jeňďa, Věrka a Otík. PŘEDSEDA KAREL, KVĚTA, VĚRKA, JEŇĎA A OTÍK Věrka a já, Květa, jsme dojičky. Věra má ráda svoje králíky, lilek, mrkev a Otíka. Vstává kaţdý den ve čtyři hodiny ráno, aby se postarala o slepice, krávy, kozy, ovce a prasata. Kaţdé zvíře má pojmenované a povaţuje ho za plnohodnotného člena a společníka. Věrka je vysoká, štíhlá, má hnědé rovné vlasy, které si stříhá sama, oválný obličej a veselé králičí oči. Často se směje a je na všechny moc hodná, někdy aţ moc. Mluví roztomile, především kdyţ je s Otíkem nebo kreslí králíky. Věrka totiţ moc ráda kreslí králíky, dává jim lidské vlastnosti a neřesti. Kreslí dlouhé komixy, které všichni na STATKU milujeme. Nejčastěji ji potkáte v růţových farmářských botách, tzv. traktorkách a v kravínu v holínkách, starých černých teplácích, triku, mikině nebo košili, a kdyţ je zima, tak i v kravínu nosí růţovou bundu. Já, Květa jsem také dojička a navíc vyrábím z mléka sýry, tvaroh a máslo. Mám nejradši svoji kravku, stračenu Boţenu. Kaţdý den, kdyţ vstávám s Věrkou na dojení, tak se 6

7 nezapomenu s Boţenou pozdravit. Mimo kydání hnoje a dojení mě zajímá umění, Hrokop a vaření / pečení / smaţení lilků. Na nic víc nemám čas. Pokusím se vám popsat, jak vypadám a jaká jsem, ale moţná to nebude dostatečně soudný popis. Nejsem tak vysoká jako Věra, jsem spíš menší (jenom o dva centimetry menší neţ předseda Karel, ale o tom na STATKU nemluvíme), štíhlá, mám kudrnaté blond vlasy, které si kaţdý den rovnám a kousek hlavy mám vyholený, modré velké oči a na čele tečku od neštovic. Nosím výrazné oblečení, za které utrácím skoro všechny peníze, co vydělám na mléce a sýrech. Nejčastěji mne můţete potkat v elasťácích, přes které mám montérky, kostkované košili, tričku a ostře zelených teniskách nebo zlatých holínkách. Na hlavě nosím šátek, aby mi do sýrů a ostatního jídla nepadaly vlasy. Statkáři jsou zvyklí a nic je nepřekvapí. Jsem spolehlivá, nerada se hádám, rozmazlená, dochvilná, někdy drzá a taky trochu bláznivá. Předseda Karel je na STATKU hlavou rodiny, ale krků, které jím hýbou, je mnoho. Řídí traktor Zetor Crystal 8011, který si pojmenoval Brigitte Nielsen. Podle jeho slov je na něm nejkrásnější kabina z ní můţete sledovat brázdu traktoru. Má rád svoji ruskou dívku Káťu, lileček, kořen zázvoru a hlubokou orbu. Předseda je vysoký 170 cm, má velkou hlavu, podsaditou postavu, hnědé vlnité vlasy a hnědé oči. Vlasů má hodně a tvoří se mu z nich na čele velká vlnka. Celé tělo má velmi chlupaté, takţe vypadá jako neandrtálský lovec. Nejčastěji nosí starou mikinu, triko, pracovní kalhoty nebo tepláky, roztrhané tenisky, někdy holínky. Předseda je chytrý a má přehled, dokáţe zorganizovat kaţdou přestavbu nebo opravu, řízení traktoru mu jde nejlépe a je s ním legrace. Někdy je ale velmi nedochvilný, uráţlivý a v poslední době smutný, protoţe Káťa mu odjela zpět do Ruska. Jeňďa je předsedovou pravou rukou, jeho oblíbeným zvířetem je koník Toník. Vţdycky si přál být architektem a dotáhl to na rádoby architekta ze STATKU. Občas si s předsedou zařídí traktor, ale kydání hnoje a práce s močůvkou mu jde daleko lépe. Na močůvku a kejdu je největší specialista! Jeňďa je velmi vysoký a hubený, kdyţ fouká hodně vítr, musí se zapřít, aby ho vítr neodfouknul nebo při nejmenším neshodil. Má dlouhé ruce a nohy, podlouhlý špičatý obličej s výrazným nosem, oči má stále mírně přivřené, jako dvě malé škvírky. Vlasy má delší, v barvě slámy. 7

8 Je chytrý, spolehlivý, nedochvilný (častá neřest statkářů), někdy náladový, zábavný a vtipný, ale občas moc prudký a uráţlivý. Nejčastěji nosí kostkovanou nebo dţínovou košili, šátek na krku, kšiltovku, modré pracovní kalhoty, triko a kovbojské boty. Na pole chodí v holínkách. Otík je posledním členem STATKU. Má rád Věrku, roztahování rolet a stloukání kohokoliv a čehokoliv, ale hlavně, ať to má kolečka. Je nejzručnější a nejsilnější, takţe bez něj by STATEK všem statkářům spadl na hlavu. Často pomáhá předsedovi s opravami nebo moţná spíš předseda pomáhá Otíkovi. Otík je velký, takţe by se hodilo říkat mu spíš Ota. Je vyšší neţ Věra. Má velkou mohutnou postavu a od pohledu jde vidět, ţe je silný. Měl kudrnaté vlasy, ale nedávno mu je Věrka ostříhala na jeţka. Často se usmívá a má laskavý pohled. Ota pochází z hor, takţe i jeho chování je horalské. Je pracovitý, tvrdý a nic ho neskolí. Nosí manšestráky na kšandy a tmavé pracovní triko. Nejčastěji ho můţete potkat v holínkách a černé bundě. KLUBOVNA U PANA ŠVÁBA Statkáři se schází pravidelně dvakrát týdně v klubovně u pana Švába. Tam rokují, popíjí pivo, odpočívají od kaţdodenní tvrdé dřiny, vymýšlí, jak vylepšovat STATEK, mají svoji nástěnku a vznikl tam MANIFEST. MANIFEST STATKU Manifest je nejdůleţitějším dokumentem STATKU. Vymezuje veškerá pravidla, podle kterých se statkáři řídí a vysvětluje všechno. MANIFEST: 1. Na kaţdé fotce musí být vidět Hrokop nebo Lilek. 2. Traktor s vlečkou parkujte klinogonálně k vepřínu. 3. Láska smrdí jako hnůj v očích. 4. Pití koňaku v pracovní době je povoleno pouze v absolutní nahotě a s roztaţenými roletami. 5. Hloubku orby určuje prorostlost kořenu skříňkou. 6. Ztratí li předseda traktoritu, musí být okamţitě vyměněn. 7. Traktor je povoleno řídit pouze se dvěma promilemi alkoholu v krvi. STATEK JE BUDOUCNOST! 8

9 Statkáři svůj STATEK i svoje kaţdodenní povinnosti na něm milují. Při práci se jejich zdraví a dovednosti utuţují, stejně jako jejich přátelství. Na STATKU v Bejkovicích jsou věci skoro stejné jako na jiných statcích, ale v pár maličkostech se liší (pro statkáře jsou to maličkosti nepodstatné, ale pro ostatní lidi nepochopitelné). Veškeré produkty a výrobky jsou podivně barevné. Naposledy, kdyţ Květa připravovala chlebíčky na oslavu příjezdu slečny Předsedové Káti, tak vajíčko bylo ţlutofialové, veka oranţová, salátek na ozdobu zlatý a salámek fialovozelený. To platí i o dalších věcech na STATKU duhová prasata, ovce, králíci, neonová zabíječka, zlatý hnůj, močůvka, co chutná jako koňak a barevné seno. Nikdo na STATKU netuší, čím to můţe být. Všichni z tohoto faktu byli nejdřív překvapení a moţná i trochu vyděšení, ale nakonec si řekli, ţe kdyţ vše chutná a funguje jak má, tak přece na barvě a velikosti vůbec nezáleţí. ZABÍJEČKA NA STATKU Na STATKU se zabíjení prasete neříká zabijačka jako všude jinde v Čechách, ale zabíječka. Statkáři jsou na tento název zvyklí a přijde jim daleko výstiţnější, přece jenom se zabíjí a ne zabijačkuje. Kdyţ při poslední zabíječce šlo na poráţku oranţové prase, po vykrvení do necek nikoho nepřekvapila ţlutá krev. Prase jsem musela zabít já, protoţe ostatní statkáři na zabíječky nemají dostatečně silný ţaludek. Mně to nic nedělá. Prase bylo dobře vykrmené a po pověšení na zabíječkovou šibenici mělo skoro tři metry na délku váhu bohuţel nevím, protoţe tak velké prase ţádná váha zváţit nedokáţe. Prase jsme na STATKU vykrmovali skoro tři roky, neţ dorostlo poţadovaných rozměrů. Po zabití a zpracování jsme z prasete měli krásné tři produkty. Jitrnici, plnou nejlepšího prejtu byla velká skoro dva metry a ţlutofialová. Tlačenku, která lehce doháněla velikost jitrnice na délku měla skoro metr a půl a byla růţovozelená. Poslední byla svítivě růţová metr a půl velká kejtka. Po skončení zabíječkové slávy jsme lid z vesnice podarovali výsluţkou, která se skládala z kejtky, tlačenky a nakonec i jitrnice, ta se nám však splašila a utekla na svah za STATEK. Všem moc chutnalo a uţ se těší na další zabíječku, která ale bude aţ za tři roky, protoţe prase musí být pořádně velké. 9

10 SPLAŠENÁ JITRNICE Téměř při kaţdé zabíječce se nám stane něco zvláštního. Naposledy, jak jsem uţ zmiňovala výše, se nám splašila jitrnice. Vše nejdřív šlo podle plánu zabití prasete, zpracování masa a vnitřností. Tlačenka dopadla skvěle, kejtka byla nádherná a jitrnice byla prejtu tak plná, ţe skoro praskala ve švech. Na chvíli jsem si musela z kuchyně odběhnout, abych zkontrolovala Věrku, jestli jí jde tlučení másla. Vrátila jsem zpět asi za 5 minut a jitrnice nikde a s ní chyběli i všichni hosté, co jsme na zabíječku pozvali. Hledala jsem všude - v chlívku, na dvoře, v kravínu, v kurníku - ale najít se mi ji nepodařilo. Nešťastná jsem si sedla do kuchyně a přemýšlela, co bude dál. Výsluţka bez jitrnice??? to by nás sousedi pěkně pomluvili. Kdyţ jsem seděla v kuchyňském tichu, najednou jsem z dálky slyšela křik a smích. Zvuky se ozývaly z kopce, který máme za STATKEM. Oblékla jsem si teplé oblečení a šla se podívat, co se děje. Představte si, ţe naše velká zabíjačková jitrnice leţela na zasněţeném svahu a hosté ze zabíječky na ní jezdili z kopce. Vyběhla jsem celá bez sebe nahoru a začala nadávat, ţe mi jitrnici zničí a co potom dám do výsluţky?! Všichni se smáli a vůbec mě neposlouchali, řádili dál. Všimla jsem si, ţe i Jeňďa na jitrnici dovádí. Křikla jsem na něj, ať mi pomůţe s odchytem. Pomohl, po menším boji jsme ji skutečně lapili a ještě se s ní stihli vyfotit. Ale mé obavy se naplnily, jitrnice byla prasklá a lezl z ní prejt. Zašila jsem ji, část dala do výsluţky a část jsme si nechali. Pro nevěřící přikládám pár fotografií: Naši hosté dovádí s uprchlou jitrnicí. 10

11 Já, mírně načučená po odchytu jitrnice. Jeňďa a já po odchytu jitrnice. ODHALENÍ NÁSTĚNKY A KVĚTINA OSLAVA NAROZENIN Na STATKU máme rádi všechny moţné oslavy. Slavíme, co jde. Naposledy jsme slavili moje 25. narozeniny. Místo oslavy bylo hned jasné klubovna u pana Švába. Měla jsem 25 let, slavila jsem 25. února a přišlo mi 25 hostů. Krása. Dostala jsem spoustu skvělých dárků od přátel a statkářů. Ovšem nejlepším dárkem bylo odhalení a pokřtění nástěnky u pana Švába na chodbě a následné veřejné přečtení MANIFESTU STATKU. Jako další dárky jsem dostala například vidle, rukavice na zahradu, čerstvě nadojené mléko od kravky (proč, kdyţ jsem ze STATKU, dostávám mléko od cizí krávy??? abych mohla porovnat kvalitu a úroveň u sousedů, ale stejně naše mléko je nejlepší!), květinu natrhanou z polního plevele, knihy a spousty sladkých koláčů a dortů (později se kvůli jednomu dortu strhla rvačka, ale o tom aţ za chvíli). Oslava se nesla v bujarém a rozjařeném duchu spousty jitrnic, klobás, uzeného, vína a piva. Uţívali jsme si a bavili se. Jako vrchol večera bylo ono slavnostní odhalení statkářské nástěnky na chodbě před klubovnou. 11

12 Nástěnka se povedla nádherně stříbrně duhová holografická tapeta v nástěnce zářila do dálky a na ní bylo úplně všechno - fotografie ze Silvy, splašená jitrnice, Hrokopova brada, kořeny, lilky, správce klubovny pan Šváb, lidové folklórní tance, orba, úroda, traktory, vesmír, Sexy Dancers, jarní květiny, info, roztávající sníh, kolo od traktoru, STATEK na lyţařském zájezdu, mlhoviny a les. Přikryli jsme ji hnědou plachtou, aby nikdo netušil, co na ní je a svolali narozeninové hosty. Netrpělivě jsme očekávali, co přijde. Prvně jsem, jako oslavenec, přečetla MANIFEST. Po přečtení jsme otevřeli láhev nejlevnějšího sektu a nástěnku pokřtili. Vyfotili jsme se a pustili hosty, aby si celou krásu prohlédli. Byli netrpěliví a zvědaví, před nástěnkou se mačkali, šťouchali a tlačili. Museli jsme je se STATKEM trochu usměrňovat, protoţe jsme nechtěli, aby vznikaly vřavy a tlačenice. Po odhalení večer pokračoval dál ve veselém a divokém duchu. Kdyţ noc uţ značně pokročila, pan Šváb nám oznámil, ţe je potřeba zavřít klubovnu, protoţe on i paní Švábová jsou uţ unavení. Na oslavě nás zbylo stejně uţ jen trochu, takţe jsme poděkovali za příjemný večer, pohoštění a odešli. Protoţe se ze STATKU do města zase aţ tak často nedostaneme, tak se nám domů nechtělo. Vymýšleli jsme, kam půjdeme, ale nikoho nic nenapadalo. Najednou padl návrh, ţe půjdeme do nejošklivější hospody pod sluncem. Řekli jsme si, proč ne venku byla stejně velká zima a my měli ţízeň. Dorazili jsme na ono místo a skutečně horší hospodu jsme neviděli. Stáli jsme v němém úţasu ve dveřích a nechtělo se nám dovnitř. Hospoda byla zahalená do hutného smrdutého dýmu. Nacházela se v podzemí, takţe dým se drţel ve všech místnostech jako klíště. U stropu byla jen malinká okénka, která nikdy nebyla umytá. Před kaţdým okénkem byla malá záclonka, zřejmě, aby nešla vidět špína na skle. Všechny podlahy pokrýval puntíkovaný červený koberec. Po bliţším prozkoumání jsme zjistili, ţe puntíky nejsou puntíky, ale stovky zašlapaných ţvýkaček. Zdi byly vymalované na odpornou meruňkovou barvu. Neţ jste prošli od vstupních dveří k baru, trvalo to dlouho. Hospoda byla totiţ podzemním labyrintem se spoustou malých i velkých místností. Jedna místnost dokonce měla sníţený strop, při vstupu jsme se museli hluboko předklonit. V další místnosti byl veliký svítící strom z neonů, nejspíš třešeň. Celý strom blikal a vydával stejné zvuky, jako vydávají hrací automaty. Bála jsem se, ale zároveň mě celý podnik přišel magický a vábil k bliţšímu prozkoumání prostředí. Ţádní další hosté v hospodě nebyli, pouze obsluha a nějaký zoufalec u baru. Posadili jsme se k dlouhému stolu ze dřeva, u kterého byli plastové ţidle. Předseda nám všem objednal a začali jsme se bavit. Bylo zvláštní, ţe zoufalý štamgast u baru stále pozoroval můj poslední zbylý dort, který leţel na stole. Po chvilce hoši dort začali jíst, přece jenom uţ byla velmi pokročilá hodina a všem vyhládlo. Dort byl celý zelený a hranatý. Na něm byla spousta marcipánových kravek s vemeny a traktor. Začali nejdříve okusovat vemena a rohy krávám a po mém svolení se do dortu pustili celého. Byl skvělý, jak jinak také, pekla ho totiţ Věrka. 12

13 Standa, coţ je můj kamarád z vedlejší vesnice a je, stejně jako předseda Karel, traktorista, obcházel s dortem celý stůl a kaţdý člen si musel kousnout. Smáli jsme se, Standa obešel celý stůl, šel za obsluhou (bohuţel nebylo poznat, zda se jedná o muţe či ţenu) a nabídl jí, ţe si můţe i se zoufalcem kousnout taky. Toto přátelské a bezprostřední gesto spustilo lavinu nadávek. Do teď jsme nikdo nepřišli na to, co se stalo, ale obsluha i zoufalý štamgast byli vzteky bez sebe. Křičeli, ať okamţitě vypadneme s tím dortem a ţe na toto chování nejsou zvyklí. Naše první reakce byla, ţe jsme si mysleli, ţe si z nás dělají srandu a začali jsme se smát. Ale to jsme neměli dělat, vše se tím ještě zhoršilo. Za takové odporné chování si nezaslouţili nic jiného, neţ to, ţe jsme zaplatili a chystali se k odchodu. Najednou ale zoufalý štamgast prudce vstal a začal se drápat a sápat na Standu. Nikdo jsme jeho chování nechápali. Standa není ţádný drobeček, takţe kdyţ na něj začal štamgast doráţet, odhodil ho jediným pohybem téměř na druhý konec místnosti. Tím ale celá prapodivná příhoda nekončí, štamgast se totiţ zvednul a utíkal zaútočit na našeho předsedu Karla pěstí. V tu chvíli se ale ukázalo, ţe předseda je ten správný na svém místě. Před pěstí uhnul a štamgastovi vlepil opravdickou českou facku, kterou můţete vidět jenom na vesnici nebo na STATKU. V tu chvíli otravný štamgast zůstal stát, jako kdyby zkameněl, a lapal po dechu. My ostatní jsme mezi rvačkou zaplatili a poklidně odešli pryč. Aţ při odchodu jsme si všimli na dveřích velké cedule, na které bylo napsáno: ZÁKAZ VSTUPU S DORTY, ale na to, proč toto pravidlo v oné nejošklivější hospodě platí, jsme dodnes nepřišli. Květa s dary a její kamarádi z vedlejšího statku. 13

14 Květa s dorty. Všichni hosté a sousedi, vpravo předseda Karel. Zvědaví hosté a sousedi po odhalení. 14

15 STATEK představuje nástěnku. STATEK JE BUDOUCNOST!! Na našem STATKU se snaţíme, abychom neustrnuli na jednom místě, a stále vymýšlíme nové věci. Uvědomujeme si, jak je v dnešní uspěchané a nezdravé době důleţité dávat lidem ty nejlepší sýry a mléko z našeho STATKU a ţe kombajnérka chutná daleko líp z biobrčka ze slámy neţ z plastu (i kdyţ je sláma divně barevná). Náš zlatý hnůj je to nejlepší, čím můţeme hnojit zeleninu. A takovou barvu má, protoţe se v něm přes zimu rozmnoţili Močtouchové, kteří mají zlaté výkaly. Ale jinak nejsou nijak škodliví, jen se musíte přenést přes fakt, ţe kedlubna bude zlatá a ne zelená. Do tohoto roku máme jasný plán rozjet ve velkém výrobu biobrček, navštívit veletrh Techagro, rozřezat Fiat Panda z roku 1982, koupit Boţeně kamarádku, vykrmit čuníka ještě většího, něţ byl ten minulý, postavit pár posedů, dopsat deníky, odlít porcelánové traktory, vyhnat Odula Květě z hlavy, oţenit předsedu, vyslat Věrku s Otíkem na roční špehovací pobyt na slovinský statek a hlavně se bavit tak, jako to bylo doposud. Adoj Květa! 15

16 VÝTVARNÁ SKUPINA STATEK Skupinu jsem zaloţila na podzim roku 2011 s kamarádem Janem Svobodou. Vznikla původně jako ţert a reakce na otázku Odkud jste, vy asi nejste odsud, ţe?. Tuto otázku nám za jediný večer poloţilo asi padesát lidí (architektů). Uţ jsme nevěděli, co odpovídat, tak jsem jen tak řekla my jsme ze statku. Dodnes nevím, jak mě odpověď napadla, ale postupem času jsme celou statkářskou teorii rozvinuli do úplných podrobností. Máme svoje jména, posty, práci, zvířata, traktory a i místo, kde STATEK stojí. Pracovat s tématem venkova, statkářství a zemědělství mi přijde zajímavé a ve výtvarném umění velmi nevyčerpaná oblast. Neznám ţádné další umělce, kteří by pracovali s tímto tématem. Pod skupinou STATEK jsme předváděli performance Tenkrát poprvé ve Fóru pro architekturu a média 4AM, vystavovali v galerii na FAVU instalaci Močtouch, vytvořili světelnou instalaci v podchodu v Líšni, ušila jsem Chlebíček - dekorace na první narozeniny Fóra pro architekturu a média 4AM, vytvořili dekoraci pro akci Art s Birthday v Domě umění. V budoucích měsících jsme byli poţádáni o vymyšlení performance pro vernisáţ v galerii Umakart a vystupování na jejich letním festivalu. Ve všech našich pracích a projektech nám jde především o pobavení a rozveselení lidí, je z nich silně cítit nadsázka a vtip. ZABIJAČKA HISTORIE ZABIJAČKY Jiţ v pravěku si člověk pro svou obţivu choval kozy, vepře, ovce, skot a obdělával pole. Tento fakt je prokázaný a můţeme z něj usuzovat, ţe v té době člověk prováděl něco podobného, jako je zabijačka. Ale kdy se konala první zabijačka přesně nevíme. Z listin a dokumentů z 10. století našeho letopočtu, které se dochovaly, víme, ţe jiţ v této době patřili mezi řemesla poddaná řezníci (zabývali se pouze poráţením dobytka). Za vlády Přemysla Otakara II. v roce 1234 vznikly v Praze první masné krámy (v dřívější době se tak nazývala jatka, která byla v kaţdém městě a zásobovala obyvatele čerstvým masem v masných krámech se maso i prodávalo). Samostatný řeznický cech vznikl aţ v roce 1359 a byl ţivností velmi váţenou a uctívanou. 16

17 ZABIJAČKA V dřívějších dobách se zabijačky zásadně provozovaly v zimních měsících, nejvhodnější doba byla od listopadu do března (oficiálně zabijačky končí na Popeleční středu kdy je konec masopustu). Důvod, proč zrovna v tomto období, je velmi prostý bylo chladno a lidé neměli jako v dnešní době ledničky a mrazáky, takţe veškeré maso a produkty za zabijačky by se jim mohly v teple zkazit. Dalším důvodem bylo, ţe v zimě nelétají mouchy, takţe při práci s masem neobtěţují řezníka a nemohou maso nakazit. Ideální je, kdyţ mrzne, ale není sníh. Zabijačka je sice rituál hojně prováděný v Česku, ale není pouze český. V Německu, Rakousku, Maďarsku, Itálii a dokonce ve Španělsku mají rituály při poráţce prasete velmi podobné, ne-li dokonce skoro stejné. Zabijačka je tradice a rituál, který provádí zkušený řezník. Nezkušenost je velkou nevýhodou a mohou při ní nastat fatální chyby. Zabijačka většinou trvá celý den poráţka, vykrvácení, odchlupení, vyvrhnutí vnitřností, bourání, čištění střev a zpracování produktů z masa. POTŘEBY A POMŮCKY NA ZABIJAČKU Aby vše proběhlo rychle a bez problémů, musíme být dobře připraveni a také musíme mít dostatek pomocníků. Ze surovin budeme potřebovat cibuli, sůl kuchyňskou, sůl na nakládání, černý a bílý pepř, koriandr, muškátový ořech, muškátový květ, ocet, česnek, majoránku, potřebné druhy masa (hovězí maso, jazyky aj. např. na klobásy). Ke správné zabijačce je potřeba spousta pomůcek a výbavy. K nejdůleţitějším patří: Zvýšený rošt vepře na něj umisťujeme při paření a odštětinování. Rošt je z kovu nebo ze dřeva. Šibenice skládá se z břevna a několika noh, aby mohla stát. Na břevně jsou hřeby k zavěšení prasete za zadní nohy (šlachy). Necky, neboli troky nádoba, která slouţí k paření prasete. Jateční pistole pouţíváme ji k omráčení zvířete, které chceme porazit. Noţe potřebujeme čtyři druhy noţů, které musí být správně nabroušené (ani moc ani málo, takţe si je necháme nabrousit od profesionála). Noţe jsou např. na vykosťování, krájení masa, porcování, stahování kůţe. Noţe jsou pro řezníka nejdůleţitějším náčiním při zabíjačce. Sekáč se pouţívá k sekání kostí. Drţí se v jedné ruce, takţe nemůţe být moc těţký. Tvarem připomíná obyčejný sekáček na maso s dlouhým topůrkem. Ocílka důleţitá pro dodatečné ostření a obtahování noţů a sekáče. 17

18 18

19 Zvonky vyuţívají se na škrabání štětin po opaření prasete. Kbelíky čtyři aţ pět kbelíků na vodu studenou i horkou. Mísy s velkým objemem můţeme pouţít také vany. Na mísení směsi do salámů, jitrnic, jelit, atd. Cedník na cezení krve a vytahování masa z kotle. Naběračka na nabírání polévky a plnění tlačenky. Mlýnek na maso meleme jím na menší kousky maso a sádlo, které potom přidáváme dál. Špalek na sekání masa dříve ze dřeva, dnes se vyrábí špalky i z materiálů syntetických (jsou hygieničtější a lépe se omývají). Kotel v kotli ohříváme vodu, vaříme maso. Obsah by měl mít litrů. Pod kotlem se v domácích podmínkách topí dřevem, v řeznictví plynem nebo elektrickým proudem. Váha na maso na přesné odvaţování a dodrţování poměrů. U zabijačky je také důleţité oblečení řezníka, kvůli jeho bezpečnosti a bezpečnosti práce. Potřebuje: Zástěru dnes se pouţívají zástěry z pevné gumy, ale dříve se pouţívaly koţené. Zástěra většinou sahá od krku aţ do poloviny lýtek. Slouţí proti silnému znečištění oděvu, ale především jako účinná ochrana řezníka proti horké vodě, proto musí být z vodotěsného materiálu. V případě sklouznutí noţe řezníka, zabraňuje poranění břicha. Boty většina řezníků uţívá gumové vysoké boty. Opět z důvodu jako u zástěry ochrana před horkou vodou a znečištěním. Bohuţel, často tyto boty klouţou na dlaţbě (na jatkách apod.), takţe je třeba velké opatrnosti při chůzi. Drátěné rukavice vyrábí se z drátěného pletiva a chrání především proti bodným a řezným ranám při porcování masa. Ale při odškarkování a řezání kostí pilkou tyto rukavice pouţívat nesmíme, protoţe zranění způsobená při těchto činnostech by v rukavicích byla daleko závaţnější neţ bez nich. Obyčejné rukavice většinou ze speciální tkaniny, která je dostatečně pevná, chrání při krájení vykostěného masa. Oděv řezníka na ochranu před zimou zabíjačky se ve většině případů pořádají v období, kdy uţ je chladné počasí a zima. Při domácích zabíjačkách se velká část prací dělá venku na dvoře, takţe si musíme tělo dobře chránit před chladem vhodným oblečením. V případě změn počasí (déšť nebo sníh) je ideální nepromokavý oděv. Nejvhodnější tedy je, obléknout si teplou vestu, pod ní termo triko (při zpocení lehce odvádí pot, ale přitom nepustí na tělo chlad), teplé kalhoty, na hlavu čepici (většina řezníků vyuţívá tzv. zmijovku ) a ochranné pomůcky, které popisuji výše. 19

20 PORÁŢKA VEPŘE První, co bychom si měli při zabijačce a před poráţkou uvědomit, je to, ţe zbavíme tvora ţivota. K celému aktu bychom měli proto přistupovat s potřebnou úctou a pokorou. Starý citát praví: Zvíře cítí jako ty, nedělej mu trampoty. Prase před poráţkou musí být klidné. Předcházející den prase nekrmíme a podáváme mu pouze vodu k pití. Také bychom ho neměli nikam daleko převáţet, protoţe při transportu je zvíře vystavené velikému stresu a cítí, ţe brzy přijde jeho konec. Ne jenom z tohoto důvodu jsou domácí zabijačky daleko humánnější neţ jatka. Zvířeti před poráţkou stres neprospívá také proto, ţe se s ním kazí kvalita masa. Stresované zvíře nevykrvácí tak dobře jako klidné. Potom jeho maso můţe být buď tmavé, tuhé, suché (tzv. konzistence DFD) nebo světlé, měkké a vodnaté (tzv. konzistence PSE). Ani jedna konzistence masa není správná a ţádoucí. Prase omráčíme jateční pistolí, kterou mu umístíme přímo doprostřed čela. Stačí vystihnout správný okamţik, kdy se zvíře zklidní a my zmáčkneme spoušť zvíře padne na zem (prase musí být omráčené velmi důkladně a pečlivě, protoţe jinak by mohlo pociťovat bolest při zapíchnutí a vypouštění krve). 20

Maloobchodní ceník platný od 26.8.2013 Řeznictví-uzenářství Karel Klouček

Maloobchodní ceník platný od 26.8.2013 Řeznictví-uzenářství Karel Klouček Maloobchodní ceník platný od 26.8.2013 Řeznictví-uzenářství Karel Klouček MĚKKÉ SALÁMY: *2/ Gothaj 93,- Kč *2/ Gothaj zauzený 99,- Kč *2/ Junior 89,- Kč *2/ Výrobní salám 59,- Kč *2/ Pikant 97,- Kč *1/

Více

Romská kuchařka. Perkelt

Romská kuchařka. Perkelt Romská kuchařka Soupis receptů na klasické romské pokrmy, které se připravovaly v rámci akce Dny romské kuchyně dne 30. 9. 2009 v Romském kulturním a společenském centru v Karviné za finanční spoluúčasti

Více

TEREŠOVSKÝ BUŘTY JEMNÉ PÁRKY GRILOVACÍ KLOBÁSY TEREŠOVSKÁ KLOBÁSA SELSKÝ SALÁM VYSOČINA TURISTICKÝ SALÁM

TEREŠOVSKÝ BUŘTY JEMNÉ PÁRKY GRILOVACÍ KLOBÁSY TEREŠOVSKÁ KLOBÁSA SELSKÝ SALÁM VYSOČINA TURISTICKÝ SALÁM TEREŠOVSKÝ BUŘTY JEMNÉ PÁRKY GRILOVACÍ KLOBÁSY GOTHAJSKÝ ŠUNKOVÝ LANDŠMÍD TEREŠOVSKÁ KLOBÁSA SELSKÝ VYSOČINA TURISTICKÝ ŠUNKA NEJVYŠŠÍ JAKOSTI DEBRECÍNKA BŮČKOVÁ ROLKA BUČKOVÁ ROLKA S CHILLI S ČESNEKEM

Více

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Lilkové karbanátky Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Ingredience vejce 1-2 kusy cibule 1 kus lilek 1 kus česnek 2 stroužky podle potřeby mletý pepř strouhanka kari

Více

Carnex spol. s r.o., Francova Lhota Výroba masných specialit Valašska. Výrobky studené kuchyně. Název. Složení výrobku. výrobku.

Carnex spol. s r.o., Francova Lhota Výroba masných specialit Valašska. Výrobky studené kuchyně. Název. Složení výrobku. výrobku. Výrobky studené kuchyně Carnex spol. s r.o., Francova Lhota Výroba masných specialit Valašska Složení Tlačenka speciál 8 35 V.maso, voda, želatina, jodovaná sůl jedlá, směs koření Tlačnka družstevní 1

Více

ROZVOZ. Nabídkový list 691 54 Týnec 363 ( k cenám účtujeme 15% DPH) tel., fax: 519 342 435 Ceny platné od: 25.8.2014. Rozvoz: pondělí až pátek

ROZVOZ. Nabídkový list 691 54 Týnec 363 ( k cenám účtujeme 15% DPH) tel., fax: 519 342 435 Ceny platné od: 25.8.2014. Rozvoz: pondělí až pátek ROZVOZ Řeznictví a uzenářství Zdeněk Žůrek Nabídkový list 691 54 Týnec 363 ( k cenám účtujeme 15% DPH) tel., fax: 519 342 435 Ceny platné od: 25.8.2014 e-mail: zurekzdenek@tiscali.cz Rozvoz: pondělí až

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Jméno a příjmení: Nikola Součková Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03.

Více

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM 65 minut 600 g vepřové plece, 200 g cibule, 1 dýně Hokaido (váha cca 500 g), 100 g brambor, česnek, ocet, sůl, pepř. Dýni Hokaido opláchneme, rozkrojíme a zbavíme jader a

Více

Nářezové salámy Globus

Nářezové salámy Globus Nářezové salámy Globus Řeznictví Dobroty z našeho řeznictví Vám vždy zavoní... Na svačinu nebo na výlet i na pohoštění návštěvy Na čerstvost máme vlastní recept Ano, na čerstvost a kvalitu máme opravdu

Více

Krůtí guláš. Suroviny. Postup:

Krůtí guláš. Suroviny. Postup: Krůtí guláš 125 g krůtího masa na guláš zeleninový vývar z kostky 1/2 lžičky sladké papriky 50 g žampionů pórek 10 g másla 10 g hladké mouky 40 ml kysané smetany sůl, pepř olej Maso omyjeme, osušíme a

Více

Rybí hody. Polévka: Nabídka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,-

Rybí hody. Polévka: Nabídka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,- Rybí hody Polévka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- Nabídka: 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,- 150 g Rybí guláš se žemlovými knedlíčky 129,- 270 g Pstruh, obalený

Více

VY_32_INOVACE_CVS17. Název vzdělávacího materiálu: Česká tradiční jídla. Autor: Mgr. Martin Kovačka

VY_32_INOVACE_CVS17. Název vzdělávacího materiálu: Česká tradiční jídla. Autor: Mgr. Martin Kovačka Název vzdělávacího materiálu: Česká tradiční jídla. VY_32_INOVACE_CVS17 Autor: Mgr. Martin Kovačka Předmět: Člověk ve společnosti (Občanská výchova) Ročník: 7. Tematický celek: Kultura. Stručný popis aktivity:

Více

Firma ŘEZPOF ŘEZPOF = řeznicko-potravinářská firma sídlí v Koterovské ulici v Třemošné u Plzně v Řemeslnické Besedě restauraci U Salcmanů

Firma ŘEZPOF ŘEZPOF = řeznicko-potravinářská firma sídlí v Koterovské ulici v Třemošné u Plzně v Řemeslnické Besedě restauraci U Salcmanů KATALOG PRODUKTŮ Firma ŘEZPOF, spol. s r.o. byla založena v únoru 1991 třemi společníky. Počáteční snahou firmy bylo zajišťovat kvalitní služby nově vznikajícím i zaběhnutým masozpracujícím podnikům. Z

Více

Recepty, aneb jak vaříme na táboře

Recepty, aneb jak vaříme na táboře Recepty, aneb jak vaříme na táboře Polévky: Bramborová - suroviny: brambory, cibule, mrkev, majoránka, nové koření, česnek, sůl, pepř, voda, případně mouka na zahuštění a polévkové koření - postup: Na

Více

Multikulturní výchova pracovní list

Multikulturní výchova pracovní list Multikulturní výchova pracovní list Předmět Ročník Informatika 6.-9. ročník Jméno Vzdělávací program Téma ŠVP ZŠ - Berlička Jídlo Výstupy - potraviny typické pro různé světadíly - globalizace - náměty

Více

Bramborová kuchařka páté třídy

Bramborová kuchařka páté třídy Bramborová kuchařka páté třídy Příprava bramborové kaše Ondřej a Dominik Ingredience: Máslo, brambory, mléko, vodu Nástroje: Šťouchadlo na brambory, (vidličku), škrabku, 2x hrnec Postup: Brambory si ostrouháme

Více

Kapr Kapr s jogurtem ½ Kapra hladká mouka paprika koření na ryby ½ kg bílého jogurtu Mandle Vykostěné porce kapra obalíme v mouce s kořením, paprika, rybí koření a sůl. Vložíme do zapékací misky, zalijeme

Více

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing.

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot

Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot Polévka s drožďovými knedlíčky (d.č.3) Kosti Zeleninová směs (mrkev, celer, petržel) Krupice pšeničná Droždí 1l Vaječná melanž 13.00 g 18.00 g 3.00 g Technologický

Více

"Original" Odborné recepty s Balkánským sýrem značky

Original Odborné recepty s Balkánským sýrem značky Odborné recepty s Balkánským sýrem značky "Original" Neven 7 s.r.o. Zavřená 27, Brno, PSČ 634 00 Mobil: +420775263544 info@neven.cz www.balkansky-syr.cz, www.sirene.cz Obsah 1. Gratinované brambory se

Více

knedlíky. Dobrou chuť!

knedlíky. Dobrou chuť! Milí čtenáři. Po roce se opět setkáváme u kalendáře s recepty z Vědomické kavárničky. Na rozdíl od toho minulého (na rok 2011 ) v něm nejsou recepty na buchty, koláče ani jiné sladkosti, u kterých si každé

Více

Nabídka občerstvení formou rautu pro 10 a více osob

Nabídka občerstvení formou rautu pro 10 a více osob Nabídka občerstvení formou rautu pro 10 a více osob Inspirujte se oblíbenými rauty, u nás, na bowlingu Se skladbou rautu Vám rádi pomůžeme, realizujeme večírky, party, posezení pro maturanty, školní srazy,

Více

Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy

Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy Paštika z vepřových jater a líček s brusinkovým želé, šalotkovou marmeládou a topinkou ze selského chleba 70 Kč Námi zauzená

Více

KATALOG MASNÝCH VÝROBKŮ

KATALOG MASNÝCH VÝROBKŮ MASO KAZDA s.r.o. ÚPICE KATALOG MASNÝCH VÝROBKŮ Strana 1 (celkem 18) OBSAH 1. TRVANLIVÉ FERMENTOVANÉ A TEPELNĚ NEOPRAC. MASNÉ VÝROBKY 1.1 Trvanlivé, fermentované masné výrobky s. 4 Kazdovka z Úpice, PROBIO

Více

ŠPEKÁČKY. Výrobce: Masokombinát Polička a.s., Kamenec u Poličky 300, 572 23, Česká republika. Artikl: Třída jakosti: cena včetně DPH za kg

ŠPEKÁČKY. Výrobce: Masokombinát Polička a.s., Kamenec u Poličky 300, 572 23, Česká republika. Artikl: Třída jakosti: cena včetně DPH za kg ŠPEKÁČKY Hlavní složka: hovězí maso pšeničná mouka hrubá, sójový izolát ANGLICKÁ SLANINA LISOVANÁ ANGLICKÁ SLANINA APETIT APETIT KLOBÁSA BŮČKOVÝ ZÁVIN SVĚTLÝ sójový izolát BUDAPEŠŤSKÁ SPIRÁLA ČESKÝ SALÁM

Více

ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSKÁ VÝROBA

ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSKÁ VÝROBA Provozovna Brožíkova 5, Praha 5 L. Verner TEL: 257 313 698 257 324 492 ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSKÁ VÝROBA U BIRHANZLŮ NABÍDKOVÝ LIST VEPŘOVÉ MASO + 15% DPH Vepřová kýta bez kosti... 99,- Vepřová kýta šálky...

Více

Přihláška do soutěže. Vaříme to slow.

Přihláška do soutěže. Vaříme to slow. Přihláška do soutěže Vaříme to slow. Soutěž v kuchařských dovednostech středních škol Plzeňského kraje a Bavorska SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640, Domažlice Korespondenční část Vypracovali žáci II.

Více

jak jistě víte, husa se na českém stole objevuje již dlouhá léta. Byla a je neodmyslitelnou součástí tradičních posvícení a stala

jak jistě víte, husa se na českém stole objevuje již dlouhá léta. Byla a je neodmyslitelnou součástí tradičních posvícení a stala Husí kuchařka Vážení zákazníci, jak jistě víte, husa se na českém stole objevuje již dlouhá léta. Byla a je neodmyslitelnou součástí tradičních posvícení a stala se i tradičním pokrmem na svátek sv. Martina

Více

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě Mraveneček Vážení rodiče, dostává se Vám do rukou jedinečné a neopakovatelné vydání brožury Naše kuchařka. Ta vznikla z velkého nadšení a celoroční práce uživatelů a pracovníků stacionáře Mraveneček. Najdete

Více

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná Čarovný mlýnek Proč je mořská voda slaná Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D., DYS-centrum Praha Čarovný mlýnek

Více

Název výrobku ( případně vžitý název) : Výrobce - název a adresa: Složení výrobku

Název výrobku ( případně vžitý název) : Výrobce - název a adresa: Složení výrobku Šumavské párky skop. střevo EAN/obj.číslo 10101 vepřové maso 34%, hovězí maso 10%, vepřové sádlo, voda, vepřové kůže, sója, solící směs ( jedlá sůl, konzervant E250, dextróza), bramborový škrob, stabilizátor

Více

BÝČÍ ŽLÁZY. Výrobce: Masokombinát Polička a.s., Kamenec u Poličky 300, 572 23, Česká republika. Artikl: Třída jakosti: cena včetně DPH za kg

BÝČÍ ŽLÁZY. Výrobce: Masokombinát Polička a.s., Kamenec u Poličky 300, 572 23, Česká republika. Artikl: Třída jakosti: cena včetně DPH za kg BÝČÍ ŽLÁZY Hlavní složka: býčí žlázy HOVĚZÍ DRŠŤKY Hlavní složka: hovězí dršťky HOVĚZÍ JÁTRA Hlavní složka: hovězí játra HOVĚZÍ JAZYK Hlavní složka: hovězí jazyk HOVĚZÍ LEDVINKY Hlavní složka: hovězí ledviny

Více

Myslivecká restaurace - Vila Háj Třeština u Mohelnice

Myslivecká restaurace - Vila Háj Třeština u Mohelnice Studené předkrmy 0,33l Sklenička zvěřinové paštiky podávaná s chlebem (pro 2 aţ 3 osoby) (dle denní nabídky) 100g Obloţený talíř (50g eidam, 50g dušená šunka) Polévky 0,33l Myslivecká česnečka se sýrem

Více

Svačinky naslano. Toto byla při hubnutí má nejčastější varianta.

Svačinky naslano. Toto byla při hubnutí má nejčastější varianta. Tady dávám na ukázku nachystané jídlo den předem. Jsou to 3 svačinky. Vždy 1 žitný chléb a různé variace uvnitř. Další krabička je plná zeleniny. Toto je ukázka, jak by mělo vypadat nachystané jídlo při

Více

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY CS TROUBA RECEPTY 2 www.electrolux.com 1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY 1.1 Hovězí pečeně Nastavení: Automatická pečicí sonda. Teplota sondy: 65 C. Maso podle chuti okořeňte, zasuňte pečicí sondu a vložte do zapékací

Více

Bufetová večeře jako na rautu. Zvou Vás Hotely Srní

Bufetová večeře jako na rautu. Zvou Vás Hotely Srní Bufetová večeře jako na rautu Zvou Vás Hotely Srní Hovězí s masem a nudlemi Pikantní salát Chuťovky Tlačenka Přírodní hovězí pečeně Segedínský guláš Domácí sekaná Boloňské špagety Losos na roštu Smažené

Více

S T A R OČESKÁ ZABIJAČKA

S T A R OČESKÁ ZABIJAČKA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 Metodika aktivity 01 S T A R OČESKÁ ZABIJAČKA Zpracovala: Jana Švachová 2009 1 Obsah Obsah...2 Evaluace aktivity...3 Klíčové

Více

KATALOG VÝROBKŮ. INFORMACE pro zákazníky a odběratele. o složení, skladovacích podmínkách a datech použitelnosti výrobků.

KATALOG VÝROBKŮ. INFORMACE pro zákazníky a odběratele. o složení, skladovacích podmínkách a datech použitelnosti výrobků. KATALOG VÝROBKŮ INFORMACE pro zákazníky a odběratele o složení, skladovacích podmínkách a datech použitelnosti výrobků Kontakty: 481 675 226 773 474 459 728 594 138 Podkrkonošská uzenina s.r.o., Bělá 149,

Více

377 01 Jindřichův Hradec 377 01 Jindřichův Hradec IČO:00031879 DIČ: CZ 00031879

377 01 Jindřichův Hradec 377 01 Jindřichův Hradec IČO:00031879 DIČ: CZ 00031879 Výrobek: HUSPENINA Popis: Masný výrobek tepelně opracovaný, určený k přímé spotřebě za studena. Uvařené maso a kůže hruběji umeleme v řezačce a smícháme s kořením a ostatními surovinami. Dílo je ručně

Více

Předmluva Stovky minut u televizních obrazovek a desítky hodin příprav

Předmluva Stovky minut u televizních obrazovek a desítky hodin příprav Předmluva Stovky minut u televizních obrazovek a desítky hodin příprav Díky neutuchající přízni diváků TV Nova se Vám do rukou dostává druhý díl kuchařky pro fanoušky rychlých a chutných pokrmů. Právě

Více

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka Lučina 23.516 Lučina nasladko Lučinu smícháme s vanilkovým cukrem. Mažeme na celozrnnou večku, zdobíme pomerančem. - 1,3,7,11 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví Lučinu rozetřeme vidličkou, přidáme flóru,

Více

CO POZNÁTE Z BARVY TELECÍHO MASA

CO POZNÁTE Z BARVY TELECÍHO MASA TELECÍ DELIKATESY P řednostmi telecího masa je křehkost a velmi jemná chuť navíc oproti běžnému hovězímu má telecí maso při vysokém obsahu bílkovin téměř o polovinu méně tuku (31 g v hovězím a 17 g v telecím).

Více

Čočkové karbanátky HLAVNÍ JÍDLA. příprava: 25 min. k ih JEZTE ČESKY rok v naší kuchyni. Jana Vašáková, Zdena Skokanová N.

Čočkové karbanátky HLAVNÍ JÍDLA. příprava: 25 min. k ih JEZTE ČESKY rok v naší kuchyni. Jana Vašáková, Zdena Skokanová N. 4 porce Červená čočka loupaná BIOHARMONIE 500 g Špaldová mouka hladká BIOHARMONIE 1 kg HLAVNÍ JÍDLA příprava: 25 min. R Recept t je j použit žit z knihy k ih JEZTE ČESKY rok v naší kuchyni. Jana Vašáková,

Více

Hovězí droby. Na mleté maso

Hovězí droby. Na mleté maso Nabídkový list od 1. 1. 2013 Vepřové maso Vepřová kýta b.k. Vepřová kýta b.k. kuchyňská úprava Vep.kýta sk.kol. Vepřová krkovice s.k. Vepřová krkovice b.k. Vepřový bok s k. speciál Vepřový bok Vepřový

Více

Josef Pospíšil Výrobna lahůdek a uzenin, s.r.o. Tovární 1627, 769 01 Holešov

Josef Pospíšil Výrobna lahůdek a uzenin, s.r.o. Tovární 1627, 769 01 Holešov Josef Pospíšil Výrobna lahůdek a uzenin, s.r.o. Tovární, 69 0 Holešov ================================================================================== Ceník výrobků platný od: 0. září 0 strana / L a

Více

(KAMADET V CHILLI PAPRIČKÁCH, KAMADET V ČERNÉM PEPŘI, BALKÁNSKÝ SÝR PROVENSÁL) 100 gr HOVĚZÍ TATARÁK S OMÁČKOU Z PAPRIČEK JALLAPEŇOS 110,- Kč

(KAMADET V CHILLI PAPRIČKÁCH, KAMADET V ČERNÉM PEPŘI, BALKÁNSKÝ SÝR PROVENSÁL) 100 gr HOVĚZÍ TATARÁK S OMÁČKOU Z PAPRIČEK JALLAPEŇOS 110,- Kč STUDENÉ PŘEDKRMY 70 gr DOMÁCÍ PAŠTIKA S JÁTRY A COGNACEM PEČENÁ VE SLANINĚ S VINNÝM ŽELÉ 70,- Kč 100 gr KRÁJENÁ SUŠENÁ KLOBÁSA 65,- Kč 100 gr VÝBĚR ZAUZENÝCH SÝRŮ 48,- Kč (S OLIVAMI, S VLAŠSKÝMI OŘECHY,

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Masné výrobky tepelně opracované obsahující alergeny:

Masné výrobky tepelně opracované obsahující alergeny: Beskydské uzeniny Příborská 520 73826 Frýdek - Místek Masné výrobky tepelně opracované obsahující alergeny: Mandlová paštika bez E Vepřové maso (min. 30%), vepřová játra, vepřové sádlo, pitná voda, MANDLE

Více

Svíčková Wellington. Pečená hovězí svíčková z mladého býka v listovém těstě se směsí z cibulky, hub a bylinek.

Svíčková Wellington. Pečená hovězí svíčková z mladého býka v listovém těstě se směsí z cibulky, hub a bylinek. Rauty Svíčková Wellington Pečená hovězí svíčková z mladého býka v listovém těstě se směsí z cibulky, hub a bylinek. Bramboráčky Tradiční staročeské bramboráčky s majoránkou a česnekem. Pečené brambory

Více

kapitola 02 - tabulková část

kapitola 02 - tabulková část 0200 00 00 00/80 MASO A JEDLÉ DROBY 0201 00 00 00/80 Hovězí maso, čerstvé nebo chlazené TN084 0201 10 00 00/80 - V celku a půlené: 0201 10 00 10/80 - - Hovězí a telecí maso vysoké kvality - 12,8 + 176,8

Více

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte. ZÁKLADNÍ RECEPTY NA TĚSTO Křehké těsto na paštiky 1,5 kg mouky 15 g soli 250 g másla nebo sádla 3/8 l vody Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Více

Anketa pro zjištění spokojenosti a přání klientů ze dne 5.1.2014

Anketa pro zjištění spokojenosti a přání klientů ze dne 5.1.2014 Anketa pro zjištění spokojenosti a přání klientů ze dne 5.1.2014 Cíle: zjistit přání klientů kvůli studeným/teplým večeřím zjistit, po jakých jídlech touží prostor pro další podněty Metoda: Osobní rozhovor

Více

Vesnice ve století služeb

Vesnice ve století služeb O čem to dnes bude? Vesnice ve století služeb Ing. Zdenka Nosková 17.5.2013 Venkovský cestovní ruch u nás a v zahraničí Včelí farma Nosek Projekt Prázdniny na venkově Úspěch závisí na mnoha faktorech.

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 4., 3. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Datum 25. 11. 2012 Anotace Použité zdroje a odkazy III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Autor Ročník 3. Obor Výrobky studené kuchyně vy_32_inovace_ma_49_22

Více

Gastro speciality na objednávku

Gastro speciality na objednávku Gastro speciality na objednávku Grilované sele (20-30 kg) (1,10) (chléb, okurek, křen, hořčice) objednávka 7 dní předem Pečená kačena - pro 4 osoby (1,3,7) (předkrm, 2 druhy zelí, 3 druhy knedlíků, dezert,

Více

MUFFINOVÁ KUCHAŘKA. Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz. sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny

MUFFINOVÁ KUCHAŘKA. Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz. sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny MUFFINOVÁ KUCHAŘKA Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny Obsah Sladké varianty:... 3 Muffiny stracciatellové... 3 Kefírové muffiny s nutellou a čokoládou

Více

Ukázky pokrmů z mezinárodních kuchyní. Prezentace k Evropskému dni jazyků

Ukázky pokrmů z mezinárodních kuchyní. Prezentace k Evropskému dni jazyků Prezentace k Evropskému dni jazyků Pirohy Pirohy patří mezi typické pokrmy ruské kuchyně. Připravují se v mnoha variantách, z různých těst, s různými náplněmi a různými technologickými úpravami. Můžeme

Více

1. Tepelně opracované masné výrobky

1. Tepelně opracované masné výrobky 1. Tepelně opracované masné výrobky Charakteristika a technologické požadavky Tepelně opracované masné výrobky jsou výrobky, u kterých bylo ve všech částech dosaženo tepelného účinku odpovídajícího působení

Více

Tvorba počítačové hry. GameJN

Tvorba počítačové hry. GameJN Závěrečná práce studentského projektu Tvorba počítačové hry GameJN Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 2014 1 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Úvod..... 3 3. Jednotlivé programy..

Více

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2557 Autor: Elena Kolarovská Období: duben 2012 Název: VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Vzdělávací

Více

Studené předkrmy. Chuťovky, předkrmy a něco dobrého k pivu

Studené předkrmy. Chuťovky, předkrmy a něco dobrého k pivu Studené předkrmy 50g Šunkový kornoutek plněný křenem a šlehačkou 55,- 1ks Avokádo plněné lehkým kuřecím salátem 75,- 80g Jemný tartar z lososa s limetkou a toastem 95,- 80g Carpaccio z pravé svíčkové s

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více

RŮŽOVÝ LIKÉR KARAMELOVÝ LIKÉR

RŮŽOVÝ LIKÉR KARAMELOVÝ LIKÉR RŮŽOVÝ LIKÉR 15 květů z růže, 150 g cukru, 750 ml bílého rumu Květy opatrně opláchněte studenou vodou a nechte dobře odkapat. Dejte je do větší zavařovací sklenice spolu s cukrem a zalijte je rumem. Sklenici

Více

Pro 4 osoby. Kromě toho potřebujeme: potravinovou fólii strojek na těstoviny

Pro 4 osoby. Kromě toho potřebujeme: potravinovou fólii strojek na těstoviny Nudlové těsto: základní recept Pro 4 osoby 320 g italské mouky* (plus mouka na poprášení těsta) 3 vejce 1 žloutek 2 lžíce olivového oleje ½ lžičky soli Kromě toho potřebujeme: potravinovou fólii strojek

Více

bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový knedlík, okurkový salát (A: 01, 03, 07, 09, 51) ovocný čaj, ovocné mléko, pitná voda (A: 07)

bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový knedlík, okurkový salát (A: 01, 03, 07, 09, 51) ovocný čaj, ovocné mléko, pitná voda (A: 07) Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 zeleninová, vepřové kostky na slanině, těstoviny, houskový knedlík (A: 01, 03, 04, 07, 09, 51) bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový

Více

1. Definice a charakteristika rautu

1. Definice a charakteristika rautu KURZ ČÍŠNÍK - BARMAN -PŘÍPRAVA RAUTŮ 1. Definice a charakteristika rautu RAUT je druh slavnostní hostiny Rauty mohou býr klasické (pouhé pohoštění), obchodní nebo reklamní (atraktivní prostředí, nezvyklý

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Ryby Společná pro celou sadu oblast DUM č. 32_Ch11_2_06

Více

STUDENÉ PŘEDKRMY CHUŤOVKY K PIVU A VÍNU

STUDENÉ PŘEDKRMY CHUŤOVKY K PIVU A VÍNU STUDENÉ PŘEDKRMY CHUŤOVKY K PIVU A VÍNU Domácí paštika s šípkovo - brusinkovou omáčkou a opečeným bílým chlebem 100g 95,- Domácí tlačenka s octem a cibulí 200g 79,- Carpaccio z hovězí svíčkové s domácím

Více

OČISTA PODLE ANTONIE MAČINGOVÉ

OČISTA PODLE ANTONIE MAČINGOVÉ 2014 WWW.CITITSEDOBRE.CZ OČISTA PODLE ANTONIE MAČINGOVÉ Detoxikační program a návrh jídelníčku MVDr. Zuzana Neřádová Antónia Mačingová - očista 28 dní Očista spočívá v konzumaci předepsaného jídla dle

Více

Program stimulace vývoje jazykových schopností dětí

Program stimulace vývoje jazykových schopností dětí Program stimulace vývoje jazykových schopností dětí Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky a logopedie Vývoj jazykových schopností u dětí předškolního věku Diplomová

Více

Krušnohorské zvěřinové speciality aneb na lovu v Krušných horách

Krušnohorské zvěřinové speciality aneb na lovu v Krušných horách Krušnohorské zvěřinové speciality aneb na lovu v Krušných horách PŘEDKRM - VORSPEISE Zvěřinová paštika z kance Pastete vom Eberfleisch 1 kg kančího masa 30 dkg anglické slaniny 10 dkg slaniny 2 cibule

Více

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno.

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Draculaura Dcera Drákuly Beznadějná romantička VĚK 1599 let. Nemůžu se dočkat, až mi bude sladkých 1600. ZABIJÁCKÝ STYL Ráda

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1 29.6. 30.6. 1.7. 2.7. 3.7. 4.7. 5.7. Čočková,9 1 Bramborová 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9,9,10 9 Květáková, Trdelná 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9 Zapečené těstoviny s uzeným masem a uzeninou,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Ryby Společná pro celou sadu oblast DUM č. 32_Ch11_2_10

Více

Složení výrobků firmy ANTONI CZ s.r.o.

Složení výrobků firmy ANTONI CZ s.r.o. Složení výrobků firmy ANTONI CZ s.r.o. Drobné sekané výrobky Krumlovské párky ve skopovém střívku spotřebovat do 5 dnů Vepřové maso 52%, hovězí maso 21%, voda, sůl konzervant E250, bramb.škrob.e1420, směs

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Vaření

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Vaření Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Jméno a příjmení: Josef Bouček Třída: 9. A Školní rok: 2011/2012 Garant / konzultant: Mgr.Roman Kotlář Datum odevzdání: 31.května Vaření ČESTNÉ

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Minutky restaurace : Ryby :

Minutky restaurace : Ryby : Studené předkrmy : 60 g Nakládaný kozí sýr v olivovém oleji s paprikou, česnekem a bylinkami podávaný s rozpečenou bagetkou 59,- 60 g Matjesy ala losos ložené na jablečném salátku s cibulí, zdobené kapary

Více

JÍDELNÍČEK DUBEN 2015

JÍDELNÍČEK DUBEN 2015 JÍDELNÍČEK DUBEN 2015 1.4. ST * Hrachová polévka s majoránkou 2. Smažený kuřecí řízek s plátkem citrónu podávaný s tymiánovou bramborovou kaší 5. / GF, DF, V/ hrachová s majoránkou Lečo s bramborem z páry*cibule*rajče*paprika*vejce*brambory*sůl*olivový

Více

MAGGI Šťáva k pečenému masu. To má šťávu...

MAGGI Šťáva k pečenému masu. To má šťávu... MAGGI Šťáva k pečenému masu To má šťávu... MAGGI Šťáva k pečenému masu 0,75 kg Dobře připravená šťáva nebo omáčka je to, co posouvá pokrm na gastronomický vrchol. Ne vždy je ale snadné připravit šťávu

Více

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Mgr.Charlotta Kurcová srpen 2011 březen 2012 Já a můj svět, Prvouka 1. 3.ročník Téma: Zima Podtéma: počasí, vhodné oblečení, svátky v zimě, zimní aktivity a sporty. Anotace:

Více

Dům dětí a mládeže Blovice, Tyršova 807, 336 01 Blovice Tel.: 371 522 159 www.ddm-blovice.cz. Časopis CHOBOTNICE

Dům dětí a mládeže Blovice, Tyršova 807, 336 01 Blovice Tel.: 371 522 159 www.ddm-blovice.cz. Časopis CHOBOTNICE Dům dětí a mládeže Blovice, Tyršova 807, 336 01 Blovice Tel.: 371 522 159 www.ddm-blovice.cz Časopis CHOBOTNICE Říjen 2011 TŘÍDNÍ UČITEL 1. Třídní učitel má pravdu. 2. Třídní učitel má vždy pravdu. 3.

Více

KATALOG VÝROBKŮ. ... s radostí vyrábíme pro vás

KATALOG VÝROBKŮ. ... s radostí vyrábíme pro vás ZNAČKA VYSOKÉ KVALITY KATALOG VÝROBKŮ... s radostí vyrábíme pro vás ZNAČKA VYSOKÉ KVALITY Představení chráněné dílny PZP Merlin PZP Merlin s r.o. byla založena v roce 1991 a od svého počátku se zaměřuje

Více

Lázeňský hotel Jirásek

Lázeňský hotel Jirásek studené předkrmy Domácí zvěřinová paštika na jablkách s brusinkami 62,00 Capresse salát ze sýra mazzarella a rajčat 85,00 Koktejl ze sýra Camembert, šunky, ananasu a zeleniny polévky Slepičí polévka s

Více

UHERSKÉ HRADIŠTĚ Vás vítá

UHERSKÉ HRADIŠTĚ Vás vítá UHERSKÉ HRADIŠTĚ Vás vítá Rádi pro Vás připravíme: rauty, oslavy, svatby, firemní večírky, maturitní večírky. Vaříme denně : pondělí čtvrtek od 11.00 do 21.00 hod. pátek sobota od 11.00 do 21.30 hod. neděle

Více

Bramborové recepty z VYSOČINY

Bramborové recepty z VYSOČINY Bramborové recepty z VYSOČINY 1 1. Prokládaný bramborák 1 kg strouhaných syrových brambor, 70 dkg hrubé mouky, 1 hlavička česneku, 2 vejce, sůl, pepř, majoránka dle chuti, 1 plátek krkovičky nebo libového

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_366 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Tomáš Vaculík

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

Složení výrobků firmy ANTONI CZ s.r.o.

Složení výrobků firmy ANTONI CZ s.r.o. Složení výrobků firmy ANTONI CZ s.r.o. DROBNÉ SEKANÉ VÝROBKY Krumlovské párky ve skopovém střívku spotřebovat do 5dnů Vepřové maso 52%, hovězí maso 21%, voda, sůl konzervant E250, bramb.škrob.e1420, směs

Více

STROJNĚ ODDĚLENÉ. Požadavky na surovinu: Požadavky na surovinu jiné než drůbeží maso: vyhovuje požadavkům na čerstvé maso

STROJNĚ ODDĚLENÉ. Požadavky na surovinu: Požadavky na surovinu jiné než drůbeží maso: vyhovuje požadavkům na čerstvé maso STROJNĚ ODDĚLENÉ MASO Aktivita KA 2350/4-10up Název inovace HYGIENA A TECHNOLOGIE DRŮBEŽE, KRÁLÍKŮ A ZVĚŘINY Inovace předmětu H1DKZ Hygiena a technologie drůbeže, králíků a zvěřiny Termín realizace inovace

Více

Obrázkové Bingo. trojúhelník. zebra. králík ovce. boty. motorka. židle Příroda a počasí

Obrázkové Bingo. trojúhelník. zebra. králík ovce. boty. motorka. židle Příroda a počasí Obrázkové Bingo Obsah Toto balení obsahuje 100 obrázkových karet. Karty mají na jedné straně obrázek a na druhé význam obrázku jiné karty. Dále balení obsahuje 36 hracích karet. Na těchto hracích kartách

Více

mletý pepř olej na smažení

mletý pepř olej na smažení Dýňový ovocný salát Dýňový kompot 200 g mexická dýně 100 g cukr ananasová tresť 1 ks pomeranč 1 ks broskve 200 g zakys.smetana mandle-lupínky 1 ks van. cukr 1 ks limetka 1 ks kiwi Mexickou dýni nakrájíme,

Více

1ks jablko. 0,3l polévka uzená s kroupami 0,3l polévka uzená s kroupami

1ks jablko. 0,3l polévka uzená s kroupami 0,3l polévka uzená s kroupami PŘÍLHA IV. JÍDELNÍČEK ZADAVATELE Sn 0,25l bílá káva, 110g chléb, máslo, 100g sýr Eidam 0,25l hořká káva, 110g chléb, máslo, 100g sýr Eidam 28.11. Př 0,3l polévka špenátová 0,3l polévka špenátová 100g soukenický

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Základní technologické postupy III pečení a smažení

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Základní technologické postupy III pečení a smažení Projekt: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Registrační č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,-

100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,- Předkrmy 100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,- 60 g Kuřecí prso pečené v panchettě se salátem tzatziky a česnekovou bagetou 62,- 80 g Tatarský biftek z lososa s kopečkem

Více

Více za méně každý den!

Více za méně každý den! 119 299,- Ubrus odolný vůči skvrnám s vánočním vzorem, 110 x 155 cm Talíře se zlatým vzorem: dezetrní 29 Kč hluboký 42 Kč velký 59 Kč 24 dílná sada příborů pro každou příležitost Více za méně každý den!

Více