ZABÍJEČKA. Všechno má svůj konec, pouze jitrnice dva.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZABÍJEČKA. Všechno má svůj konec, pouze jitrnice dva."

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra výtvarné výchovy Obor Výtvarná výchova / Vizuální tvorba ZABÍJEČKA Všechno má svůj konec, pouze jitrnice dva. Bakalářská práce Brno 2012 Autor práce: Agáta Ţáčková Vedoucí bakalářské práce: Docent Jan Bruţeňák 1

2 Děkuji vedoucímu bakalářské práce p. doc. Janu Bruţeňákovi za účinnou podporu při jejím zpracování. Mákovi, Lee, Jarynovi a Michalovi za to, ţe jsem je poznala, ţe vznikl STATEK, a ţe jsem o něm mohla napsat bakalářskou práci. Moje poděkování patří také ostatním kamarádům a rodině. Prohlašuji, ţe téma bakalářské práce jsem zpracovala samostatně a pouţila výhradně literárních pramenů uvedených na konci této práce. Kromě toho jsem vyuţila svých poznatků a vědomostí v dané oblasti. Souhlasím s uloţením a zpřístupněním práce ke studijním účelům na Masarykově univerzitě v Brně v knihovně Pedagogické fakulty. Předloţený text má znaků a má charakter doprovodné průvodní zprávy k praktické bakalářské práci Zabíječka. Ta se skládá ze série čtyř textilních objektů, happeningu, kostýmu, fotodokumentace a autorských kreseb. V Brně, dne Agáta Ţáčková 2

3 ANOTACE Moje bakalářská práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretickou práci mám rozdělenou na dvě části. V první píši o STATKU, jeho obyvatelích a jejich záţitcích vyprávění příběhů z mého ţivota. V druhé části popisuji, jak zabijačka probíhá, a přidávám pár oblíbených receptů, dotýkám se historie celého rituálu, vysvětluji, co je to happening. K praktické části bakalářské práce patří čtyři textilní objekty (vepř, kýta, jitrnice a tlačenka), happening a jeho následná fotodokumentace, kostým řezníka a autorské kresby ze zabijačky. KLÍČOVÁ SLOVA Zabijačka, STATEK, textilní objekty, happening, recepty ANNOTATION My bachelor s work consists of a theoretical and a practical part. The theoretical part is divided into two sub-parts. In the first one I write about STATEK, its inhabitants and their life experience a narration about stories from my life. In the second part I describe how pig-slaughter works and add a few of favorite recipes, touch on the history of the whole ritual and explain what a happening is. To the practical part of the bachelor s work belong four textile objects (a pig, a ham, a sausage and a brawn), the happening and a photo documentation of it, a butcher costume and some authorial drawings from the pig-slaughter. KEYWORDS Pig-slaughter, STATEK, textile objects, happening, recipes 3

4 OBSAH: ÚVOD... 5 STATEK... 6 KDE NAJDETE STATEK?... 6 PŘEDSEDA KAREL, KVĚTA, VĚRKA, JEŇĎA A OTÍK... 6 KLUBOVNA U PANA ŠVÁBA... 8 MANIFEST STATKU... 8 ZABÍJEČKA NA STATKU... 9 SPLAŠENÁ JITRNICE ODHALENÍ NÁSTĚNKY A KVĚTINA OSLAVA NAROZENIN STATEK JE BUDOUCNOST!! VÝTVARNÁ SKUPINA STATEK ZABIJAČKA HISTORIE ZABIJAČKY ZABIJAČKA POTŘEBY A POMŮCKY NA ZABIJAČKU PORÁŢKA VEPŘE OPAŘENÍ A ODŠTĚTINOVÁNÍ OTEVŘENÍ ROZSEKNUTÍ ODŘÍZNUTÍ SÁDLA A KŮŢE ČIŠTĚNÍ STŘEV ZABIJAČKOVÉ PRODUKTY ZABIJAČKOVÉ RECEPTY HAPPENING ZÁVĚR OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

5 ÚVOD Pro svoji bakalářskou práci jsem si zvolila téma tradiční lidové zabijačky a pojmenovala ji zabíječka. Slovo zabíječka mi pro tuto činnost přijde daleko přesnější neţ zabijačka, protoţe mám pocit, ţe lépe vystihuje celý akt. Téměř kaţdá situace, kterýkoliv moment v lidském ţivotě se, podle mne, dá posunout do výtvarné roviny. Vzhledem k tomu, ţe pracuji a snad i v budoucnu budu pracovat s dětmi, povaţuji za nutné a důleţité probouzet v lidech a dětech kreativitu a hravost. Já sama mám ke všemu hravému velmi blízko, protoţe jsem jako střední školu studovala Tvorbu hraček a dekorativních předmětů na brněnské Střední škole uměleckých řemesel. Bohuţel mi u většiny dospělých lidí tyto dva aspekty chybí. Schválně jsem si zvolila téma, které je hodně realistické a pro většinu z nás i poněkud nepříjemné (při zabijačce zbavujeme zvíře ţivota), nicméně vychutnávání si zabijačkových specialit o pár hodin později na talíři uţ je o poznání příjemnější. Moje zabíječka je posunutí syrového realismu do vtipné a kreativní roviny, protoţe ţivot by byl velmi smutný, kdybychom si zapomněli hrát a smát se. V první části práce čtenáře seznamuji se STATKEM formou příběhu - vyprávění. Ve skutečnosti je STATEK výtvarná skupina, kterou jsem zaloţila se svým kamarádem - nyní má pět členů. Na STATKU máme všichni druhá jména, práci a vykonáváme kaţdodenní činnosti. Veškeré naše projekty a akce smyšlené nejsou. Pod STATKEM vzniklo několik performance, objektů, happeningů a instalací. Budeme se snaţit celou věc rozvíjet dál a dál. V druhé části práce se snaţím popsat, jak skutečná zabijačka vypadá a jaké postupy se při ní dodrţují. Nestavím pouze na faktech a poznatcích z knih, ale především na své osobní zkušenosti ze zabijačky. Na jedné jsem byla přítomná - u samotného zabití prasete jsem nebyla, ale u zpracování a přípravy zabijačkových produktů ano - takţe vím, jak se určité věci dělají např. co se přidává do prejtu, co do tlačenky nebo z čeho je prdelačková polévka. Nechci se zabývat aktem zabití prasete, ale především celým rituálem, tradicí a následným zpracováním masa do tak oblíbených zabijačkových produktů. Uvádím i pár receptů na přípravu zabijačkových lahůdek (konkrétně jitrnice a tlačenky). Zabijačku, jsem se rozhodla demonstrovat v happeningu, který jsem předváděla mezi lidmi venku na dvoře PDF. Na happening jsem ušila čtyři textilní objekty (tři jsou zvětšené zabijačkové produkty a čtvrtý objekt je velké textilní prase pouze silueta poraţeného 5

6 prasete, která je pověšená na zabijačkové šibenici ). Tři objekty (jitrnice, tlačenka a kýta) byly nacpané v praseti, které slouţilo jako obal nebo vak. Já jsem byla oblečená v řeznickém oděvu a prase jsem bourala (oděv jsem si vymyslela a zpracovala sama - je inspirovaný skutečným řeznickým oblečením) praseti jsem z otvoru na suchý zip vytáhla zabijačkové produkty. Celý happening skončil tím, ţe danými produkty jsem podarovala přihlíţející - opět se snaţím poukázat na zabijačkovou tradici výsluţku. Happening mám nafocený, stejně jako objekty, dále jsem nakreslila soubor autorských kreseb ze zabijačky, vytvořila kostým řeznice. STATEK KDE NAJDETE STATEK? Kdyţ projedete Brnem a po silnici číslo R 43 budete pokračovat směrem na město Svitavy, pár kilometrů za Černou Horou narazíte na malou vesnici, která se jmenuje Bejkovice. Bejkovice nejsou ničím zvláštní ani zajímavé, prostě obyčejná moravská vesnice. Pár statků, domků a nic víc. Ale právě v Bejkovicích se nachází STATEK, na kterém hospodaří pět statkářů, které nepojí jenom silné pouto společného STATKU, ale i pouto přátelství. Předseda Karel, Květa, Jeňďa, Věrka a Otík. PŘEDSEDA KAREL, KVĚTA, VĚRKA, JEŇĎA A OTÍK Věrka a já, Květa, jsme dojičky. Věra má ráda svoje králíky, lilek, mrkev a Otíka. Vstává kaţdý den ve čtyři hodiny ráno, aby se postarala o slepice, krávy, kozy, ovce a prasata. Kaţdé zvíře má pojmenované a povaţuje ho za plnohodnotného člena a společníka. Věrka je vysoká, štíhlá, má hnědé rovné vlasy, které si stříhá sama, oválný obličej a veselé králičí oči. Často se směje a je na všechny moc hodná, někdy aţ moc. Mluví roztomile, především kdyţ je s Otíkem nebo kreslí králíky. Věrka totiţ moc ráda kreslí králíky, dává jim lidské vlastnosti a neřesti. Kreslí dlouhé komixy, které všichni na STATKU milujeme. Nejčastěji ji potkáte v růţových farmářských botách, tzv. traktorkách a v kravínu v holínkách, starých černých teplácích, triku, mikině nebo košili, a kdyţ je zima, tak i v kravínu nosí růţovou bundu. Já, Květa jsem také dojička a navíc vyrábím z mléka sýry, tvaroh a máslo. Mám nejradši svoji kravku, stračenu Boţenu. Kaţdý den, kdyţ vstávám s Věrkou na dojení, tak se 6

7 nezapomenu s Boţenou pozdravit. Mimo kydání hnoje a dojení mě zajímá umění, Hrokop a vaření / pečení / smaţení lilků. Na nic víc nemám čas. Pokusím se vám popsat, jak vypadám a jaká jsem, ale moţná to nebude dostatečně soudný popis. Nejsem tak vysoká jako Věra, jsem spíš menší (jenom o dva centimetry menší neţ předseda Karel, ale o tom na STATKU nemluvíme), štíhlá, mám kudrnaté blond vlasy, které si kaţdý den rovnám a kousek hlavy mám vyholený, modré velké oči a na čele tečku od neštovic. Nosím výrazné oblečení, za které utrácím skoro všechny peníze, co vydělám na mléce a sýrech. Nejčastěji mne můţete potkat v elasťácích, přes které mám montérky, kostkované košili, tričku a ostře zelených teniskách nebo zlatých holínkách. Na hlavě nosím šátek, aby mi do sýrů a ostatního jídla nepadaly vlasy. Statkáři jsou zvyklí a nic je nepřekvapí. Jsem spolehlivá, nerada se hádám, rozmazlená, dochvilná, někdy drzá a taky trochu bláznivá. Předseda Karel je na STATKU hlavou rodiny, ale krků, které jím hýbou, je mnoho. Řídí traktor Zetor Crystal 8011, který si pojmenoval Brigitte Nielsen. Podle jeho slov je na něm nejkrásnější kabina z ní můţete sledovat brázdu traktoru. Má rád svoji ruskou dívku Káťu, lileček, kořen zázvoru a hlubokou orbu. Předseda je vysoký 170 cm, má velkou hlavu, podsaditou postavu, hnědé vlnité vlasy a hnědé oči. Vlasů má hodně a tvoří se mu z nich na čele velká vlnka. Celé tělo má velmi chlupaté, takţe vypadá jako neandrtálský lovec. Nejčastěji nosí starou mikinu, triko, pracovní kalhoty nebo tepláky, roztrhané tenisky, někdy holínky. Předseda je chytrý a má přehled, dokáţe zorganizovat kaţdou přestavbu nebo opravu, řízení traktoru mu jde nejlépe a je s ním legrace. Někdy je ale velmi nedochvilný, uráţlivý a v poslední době smutný, protoţe Káťa mu odjela zpět do Ruska. Jeňďa je předsedovou pravou rukou, jeho oblíbeným zvířetem je koník Toník. Vţdycky si přál být architektem a dotáhl to na rádoby architekta ze STATKU. Občas si s předsedou zařídí traktor, ale kydání hnoje a práce s močůvkou mu jde daleko lépe. Na močůvku a kejdu je největší specialista! Jeňďa je velmi vysoký a hubený, kdyţ fouká hodně vítr, musí se zapřít, aby ho vítr neodfouknul nebo při nejmenším neshodil. Má dlouhé ruce a nohy, podlouhlý špičatý obličej s výrazným nosem, oči má stále mírně přivřené, jako dvě malé škvírky. Vlasy má delší, v barvě slámy. 7

8 Je chytrý, spolehlivý, nedochvilný (častá neřest statkářů), někdy náladový, zábavný a vtipný, ale občas moc prudký a uráţlivý. Nejčastěji nosí kostkovanou nebo dţínovou košili, šátek na krku, kšiltovku, modré pracovní kalhoty, triko a kovbojské boty. Na pole chodí v holínkách. Otík je posledním členem STATKU. Má rád Věrku, roztahování rolet a stloukání kohokoliv a čehokoliv, ale hlavně, ať to má kolečka. Je nejzručnější a nejsilnější, takţe bez něj by STATEK všem statkářům spadl na hlavu. Často pomáhá předsedovi s opravami nebo moţná spíš předseda pomáhá Otíkovi. Otík je velký, takţe by se hodilo říkat mu spíš Ota. Je vyšší neţ Věra. Má velkou mohutnou postavu a od pohledu jde vidět, ţe je silný. Měl kudrnaté vlasy, ale nedávno mu je Věrka ostříhala na jeţka. Často se usmívá a má laskavý pohled. Ota pochází z hor, takţe i jeho chování je horalské. Je pracovitý, tvrdý a nic ho neskolí. Nosí manšestráky na kšandy a tmavé pracovní triko. Nejčastěji ho můţete potkat v holínkách a černé bundě. KLUBOVNA U PANA ŠVÁBA Statkáři se schází pravidelně dvakrát týdně v klubovně u pana Švába. Tam rokují, popíjí pivo, odpočívají od kaţdodenní tvrdé dřiny, vymýšlí, jak vylepšovat STATEK, mají svoji nástěnku a vznikl tam MANIFEST. MANIFEST STATKU Manifest je nejdůleţitějším dokumentem STATKU. Vymezuje veškerá pravidla, podle kterých se statkáři řídí a vysvětluje všechno. MANIFEST: 1. Na kaţdé fotce musí být vidět Hrokop nebo Lilek. 2. Traktor s vlečkou parkujte klinogonálně k vepřínu. 3. Láska smrdí jako hnůj v očích. 4. Pití koňaku v pracovní době je povoleno pouze v absolutní nahotě a s roztaţenými roletami. 5. Hloubku orby určuje prorostlost kořenu skříňkou. 6. Ztratí li předseda traktoritu, musí být okamţitě vyměněn. 7. Traktor je povoleno řídit pouze se dvěma promilemi alkoholu v krvi. STATEK JE BUDOUCNOST! 8

9 Statkáři svůj STATEK i svoje kaţdodenní povinnosti na něm milují. Při práci se jejich zdraví a dovednosti utuţují, stejně jako jejich přátelství. Na STATKU v Bejkovicích jsou věci skoro stejné jako na jiných statcích, ale v pár maličkostech se liší (pro statkáře jsou to maličkosti nepodstatné, ale pro ostatní lidi nepochopitelné). Veškeré produkty a výrobky jsou podivně barevné. Naposledy, kdyţ Květa připravovala chlebíčky na oslavu příjezdu slečny Předsedové Káti, tak vajíčko bylo ţlutofialové, veka oranţová, salátek na ozdobu zlatý a salámek fialovozelený. To platí i o dalších věcech na STATKU duhová prasata, ovce, králíci, neonová zabíječka, zlatý hnůj, močůvka, co chutná jako koňak a barevné seno. Nikdo na STATKU netuší, čím to můţe být. Všichni z tohoto faktu byli nejdřív překvapení a moţná i trochu vyděšení, ale nakonec si řekli, ţe kdyţ vše chutná a funguje jak má, tak přece na barvě a velikosti vůbec nezáleţí. ZABÍJEČKA NA STATKU Na STATKU se zabíjení prasete neříká zabijačka jako všude jinde v Čechách, ale zabíječka. Statkáři jsou na tento název zvyklí a přijde jim daleko výstiţnější, přece jenom se zabíjí a ne zabijačkuje. Kdyţ při poslední zabíječce šlo na poráţku oranţové prase, po vykrvení do necek nikoho nepřekvapila ţlutá krev. Prase jsem musela zabít já, protoţe ostatní statkáři na zabíječky nemají dostatečně silný ţaludek. Mně to nic nedělá. Prase bylo dobře vykrmené a po pověšení na zabíječkovou šibenici mělo skoro tři metry na délku váhu bohuţel nevím, protoţe tak velké prase ţádná váha zváţit nedokáţe. Prase jsme na STATKU vykrmovali skoro tři roky, neţ dorostlo poţadovaných rozměrů. Po zabití a zpracování jsme z prasete měli krásné tři produkty. Jitrnici, plnou nejlepšího prejtu byla velká skoro dva metry a ţlutofialová. Tlačenku, která lehce doháněla velikost jitrnice na délku měla skoro metr a půl a byla růţovozelená. Poslední byla svítivě růţová metr a půl velká kejtka. Po skončení zabíječkové slávy jsme lid z vesnice podarovali výsluţkou, která se skládala z kejtky, tlačenky a nakonec i jitrnice, ta se nám však splašila a utekla na svah za STATEK. Všem moc chutnalo a uţ se těší na další zabíječku, která ale bude aţ za tři roky, protoţe prase musí být pořádně velké. 9

10 SPLAŠENÁ JITRNICE Téměř při kaţdé zabíječce se nám stane něco zvláštního. Naposledy, jak jsem uţ zmiňovala výše, se nám splašila jitrnice. Vše nejdřív šlo podle plánu zabití prasete, zpracování masa a vnitřností. Tlačenka dopadla skvěle, kejtka byla nádherná a jitrnice byla prejtu tak plná, ţe skoro praskala ve švech. Na chvíli jsem si musela z kuchyně odběhnout, abych zkontrolovala Věrku, jestli jí jde tlučení másla. Vrátila jsem zpět asi za 5 minut a jitrnice nikde a s ní chyběli i všichni hosté, co jsme na zabíječku pozvali. Hledala jsem všude - v chlívku, na dvoře, v kravínu, v kurníku - ale najít se mi ji nepodařilo. Nešťastná jsem si sedla do kuchyně a přemýšlela, co bude dál. Výsluţka bez jitrnice??? to by nás sousedi pěkně pomluvili. Kdyţ jsem seděla v kuchyňském tichu, najednou jsem z dálky slyšela křik a smích. Zvuky se ozývaly z kopce, který máme za STATKEM. Oblékla jsem si teplé oblečení a šla se podívat, co se děje. Představte si, ţe naše velká zabíjačková jitrnice leţela na zasněţeném svahu a hosté ze zabíječky na ní jezdili z kopce. Vyběhla jsem celá bez sebe nahoru a začala nadávat, ţe mi jitrnici zničí a co potom dám do výsluţky?! Všichni se smáli a vůbec mě neposlouchali, řádili dál. Všimla jsem si, ţe i Jeňďa na jitrnici dovádí. Křikla jsem na něj, ať mi pomůţe s odchytem. Pomohl, po menším boji jsme ji skutečně lapili a ještě se s ní stihli vyfotit. Ale mé obavy se naplnily, jitrnice byla prasklá a lezl z ní prejt. Zašila jsem ji, část dala do výsluţky a část jsme si nechali. Pro nevěřící přikládám pár fotografií: Naši hosté dovádí s uprchlou jitrnicí. 10

11 Já, mírně načučená po odchytu jitrnice. Jeňďa a já po odchytu jitrnice. ODHALENÍ NÁSTĚNKY A KVĚTINA OSLAVA NAROZENIN Na STATKU máme rádi všechny moţné oslavy. Slavíme, co jde. Naposledy jsme slavili moje 25. narozeniny. Místo oslavy bylo hned jasné klubovna u pana Švába. Měla jsem 25 let, slavila jsem 25. února a přišlo mi 25 hostů. Krása. Dostala jsem spoustu skvělých dárků od přátel a statkářů. Ovšem nejlepším dárkem bylo odhalení a pokřtění nástěnky u pana Švába na chodbě a následné veřejné přečtení MANIFESTU STATKU. Jako další dárky jsem dostala například vidle, rukavice na zahradu, čerstvě nadojené mléko od kravky (proč, kdyţ jsem ze STATKU, dostávám mléko od cizí krávy??? abych mohla porovnat kvalitu a úroveň u sousedů, ale stejně naše mléko je nejlepší!), květinu natrhanou z polního plevele, knihy a spousty sladkých koláčů a dortů (později se kvůli jednomu dortu strhla rvačka, ale o tom aţ za chvíli). Oslava se nesla v bujarém a rozjařeném duchu spousty jitrnic, klobás, uzeného, vína a piva. Uţívali jsme si a bavili se. Jako vrchol večera bylo ono slavnostní odhalení statkářské nástěnky na chodbě před klubovnou. 11

12 Nástěnka se povedla nádherně stříbrně duhová holografická tapeta v nástěnce zářila do dálky a na ní bylo úplně všechno - fotografie ze Silvy, splašená jitrnice, Hrokopova brada, kořeny, lilky, správce klubovny pan Šváb, lidové folklórní tance, orba, úroda, traktory, vesmír, Sexy Dancers, jarní květiny, info, roztávající sníh, kolo od traktoru, STATEK na lyţařském zájezdu, mlhoviny a les. Přikryli jsme ji hnědou plachtou, aby nikdo netušil, co na ní je a svolali narozeninové hosty. Netrpělivě jsme očekávali, co přijde. Prvně jsem, jako oslavenec, přečetla MANIFEST. Po přečtení jsme otevřeli láhev nejlevnějšího sektu a nástěnku pokřtili. Vyfotili jsme se a pustili hosty, aby si celou krásu prohlédli. Byli netrpěliví a zvědaví, před nástěnkou se mačkali, šťouchali a tlačili. Museli jsme je se STATKEM trochu usměrňovat, protoţe jsme nechtěli, aby vznikaly vřavy a tlačenice. Po odhalení večer pokračoval dál ve veselém a divokém duchu. Kdyţ noc uţ značně pokročila, pan Šváb nám oznámil, ţe je potřeba zavřít klubovnu, protoţe on i paní Švábová jsou uţ unavení. Na oslavě nás zbylo stejně uţ jen trochu, takţe jsme poděkovali za příjemný večer, pohoštění a odešli. Protoţe se ze STATKU do města zase aţ tak často nedostaneme, tak se nám domů nechtělo. Vymýšleli jsme, kam půjdeme, ale nikoho nic nenapadalo. Najednou padl návrh, ţe půjdeme do nejošklivější hospody pod sluncem. Řekli jsme si, proč ne venku byla stejně velká zima a my měli ţízeň. Dorazili jsme na ono místo a skutečně horší hospodu jsme neviděli. Stáli jsme v němém úţasu ve dveřích a nechtělo se nám dovnitř. Hospoda byla zahalená do hutného smrdutého dýmu. Nacházela se v podzemí, takţe dým se drţel ve všech místnostech jako klíště. U stropu byla jen malinká okénka, která nikdy nebyla umytá. Před kaţdým okénkem byla malá záclonka, zřejmě, aby nešla vidět špína na skle. Všechny podlahy pokrýval puntíkovaný červený koberec. Po bliţším prozkoumání jsme zjistili, ţe puntíky nejsou puntíky, ale stovky zašlapaných ţvýkaček. Zdi byly vymalované na odpornou meruňkovou barvu. Neţ jste prošli od vstupních dveří k baru, trvalo to dlouho. Hospoda byla totiţ podzemním labyrintem se spoustou malých i velkých místností. Jedna místnost dokonce měla sníţený strop, při vstupu jsme se museli hluboko předklonit. V další místnosti byl veliký svítící strom z neonů, nejspíš třešeň. Celý strom blikal a vydával stejné zvuky, jako vydávají hrací automaty. Bála jsem se, ale zároveň mě celý podnik přišel magický a vábil k bliţšímu prozkoumání prostředí. Ţádní další hosté v hospodě nebyli, pouze obsluha a nějaký zoufalec u baru. Posadili jsme se k dlouhému stolu ze dřeva, u kterého byli plastové ţidle. Předseda nám všem objednal a začali jsme se bavit. Bylo zvláštní, ţe zoufalý štamgast u baru stále pozoroval můj poslední zbylý dort, který leţel na stole. Po chvilce hoši dort začali jíst, přece jenom uţ byla velmi pokročilá hodina a všem vyhládlo. Dort byl celý zelený a hranatý. Na něm byla spousta marcipánových kravek s vemeny a traktor. Začali nejdříve okusovat vemena a rohy krávám a po mém svolení se do dortu pustili celého. Byl skvělý, jak jinak také, pekla ho totiţ Věrka. 12

13 Standa, coţ je můj kamarád z vedlejší vesnice a je, stejně jako předseda Karel, traktorista, obcházel s dortem celý stůl a kaţdý člen si musel kousnout. Smáli jsme se, Standa obešel celý stůl, šel za obsluhou (bohuţel nebylo poznat, zda se jedná o muţe či ţenu) a nabídl jí, ţe si můţe i se zoufalcem kousnout taky. Toto přátelské a bezprostřední gesto spustilo lavinu nadávek. Do teď jsme nikdo nepřišli na to, co se stalo, ale obsluha i zoufalý štamgast byli vzteky bez sebe. Křičeli, ať okamţitě vypadneme s tím dortem a ţe na toto chování nejsou zvyklí. Naše první reakce byla, ţe jsme si mysleli, ţe si z nás dělají srandu a začali jsme se smát. Ale to jsme neměli dělat, vše se tím ještě zhoršilo. Za takové odporné chování si nezaslouţili nic jiného, neţ to, ţe jsme zaplatili a chystali se k odchodu. Najednou ale zoufalý štamgast prudce vstal a začal se drápat a sápat na Standu. Nikdo jsme jeho chování nechápali. Standa není ţádný drobeček, takţe kdyţ na něj začal štamgast doráţet, odhodil ho jediným pohybem téměř na druhý konec místnosti. Tím ale celá prapodivná příhoda nekončí, štamgast se totiţ zvednul a utíkal zaútočit na našeho předsedu Karla pěstí. V tu chvíli se ale ukázalo, ţe předseda je ten správný na svém místě. Před pěstí uhnul a štamgastovi vlepil opravdickou českou facku, kterou můţete vidět jenom na vesnici nebo na STATKU. V tu chvíli otravný štamgast zůstal stát, jako kdyby zkameněl, a lapal po dechu. My ostatní jsme mezi rvačkou zaplatili a poklidně odešli pryč. Aţ při odchodu jsme si všimli na dveřích velké cedule, na které bylo napsáno: ZÁKAZ VSTUPU S DORTY, ale na to, proč toto pravidlo v oné nejošklivější hospodě platí, jsme dodnes nepřišli. Květa s dary a její kamarádi z vedlejšího statku. 13

14 Květa s dorty. Všichni hosté a sousedi, vpravo předseda Karel. Zvědaví hosté a sousedi po odhalení. 14

15 STATEK představuje nástěnku. STATEK JE BUDOUCNOST!! Na našem STATKU se snaţíme, abychom neustrnuli na jednom místě, a stále vymýšlíme nové věci. Uvědomujeme si, jak je v dnešní uspěchané a nezdravé době důleţité dávat lidem ty nejlepší sýry a mléko z našeho STATKU a ţe kombajnérka chutná daleko líp z biobrčka ze slámy neţ z plastu (i kdyţ je sláma divně barevná). Náš zlatý hnůj je to nejlepší, čím můţeme hnojit zeleninu. A takovou barvu má, protoţe se v něm přes zimu rozmnoţili Močtouchové, kteří mají zlaté výkaly. Ale jinak nejsou nijak škodliví, jen se musíte přenést přes fakt, ţe kedlubna bude zlatá a ne zelená. Do tohoto roku máme jasný plán rozjet ve velkém výrobu biobrček, navštívit veletrh Techagro, rozřezat Fiat Panda z roku 1982, koupit Boţeně kamarádku, vykrmit čuníka ještě většího, něţ byl ten minulý, postavit pár posedů, dopsat deníky, odlít porcelánové traktory, vyhnat Odula Květě z hlavy, oţenit předsedu, vyslat Věrku s Otíkem na roční špehovací pobyt na slovinský statek a hlavně se bavit tak, jako to bylo doposud. Adoj Květa! 15

16 VÝTVARNÁ SKUPINA STATEK Skupinu jsem zaloţila na podzim roku 2011 s kamarádem Janem Svobodou. Vznikla původně jako ţert a reakce na otázku Odkud jste, vy asi nejste odsud, ţe?. Tuto otázku nám za jediný večer poloţilo asi padesát lidí (architektů). Uţ jsme nevěděli, co odpovídat, tak jsem jen tak řekla my jsme ze statku. Dodnes nevím, jak mě odpověď napadla, ale postupem času jsme celou statkářskou teorii rozvinuli do úplných podrobností. Máme svoje jména, posty, práci, zvířata, traktory a i místo, kde STATEK stojí. Pracovat s tématem venkova, statkářství a zemědělství mi přijde zajímavé a ve výtvarném umění velmi nevyčerpaná oblast. Neznám ţádné další umělce, kteří by pracovali s tímto tématem. Pod skupinou STATEK jsme předváděli performance Tenkrát poprvé ve Fóru pro architekturu a média 4AM, vystavovali v galerii na FAVU instalaci Močtouch, vytvořili světelnou instalaci v podchodu v Líšni, ušila jsem Chlebíček - dekorace na první narozeniny Fóra pro architekturu a média 4AM, vytvořili dekoraci pro akci Art s Birthday v Domě umění. V budoucích měsících jsme byli poţádáni o vymyšlení performance pro vernisáţ v galerii Umakart a vystupování na jejich letním festivalu. Ve všech našich pracích a projektech nám jde především o pobavení a rozveselení lidí, je z nich silně cítit nadsázka a vtip. ZABIJAČKA HISTORIE ZABIJAČKY Jiţ v pravěku si člověk pro svou obţivu choval kozy, vepře, ovce, skot a obdělával pole. Tento fakt je prokázaný a můţeme z něj usuzovat, ţe v té době člověk prováděl něco podobného, jako je zabijačka. Ale kdy se konala první zabijačka přesně nevíme. Z listin a dokumentů z 10. století našeho letopočtu, které se dochovaly, víme, ţe jiţ v této době patřili mezi řemesla poddaná řezníci (zabývali se pouze poráţením dobytka). Za vlády Přemysla Otakara II. v roce 1234 vznikly v Praze první masné krámy (v dřívější době se tak nazývala jatka, která byla v kaţdém městě a zásobovala obyvatele čerstvým masem v masných krámech se maso i prodávalo). Samostatný řeznický cech vznikl aţ v roce 1359 a byl ţivností velmi váţenou a uctívanou. 16

17 ZABIJAČKA V dřívějších dobách se zabijačky zásadně provozovaly v zimních měsících, nejvhodnější doba byla od listopadu do března (oficiálně zabijačky končí na Popeleční středu kdy je konec masopustu). Důvod, proč zrovna v tomto období, je velmi prostý bylo chladno a lidé neměli jako v dnešní době ledničky a mrazáky, takţe veškeré maso a produkty za zabijačky by se jim mohly v teple zkazit. Dalším důvodem bylo, ţe v zimě nelétají mouchy, takţe při práci s masem neobtěţují řezníka a nemohou maso nakazit. Ideální je, kdyţ mrzne, ale není sníh. Zabijačka je sice rituál hojně prováděný v Česku, ale není pouze český. V Německu, Rakousku, Maďarsku, Itálii a dokonce ve Španělsku mají rituály při poráţce prasete velmi podobné, ne-li dokonce skoro stejné. Zabijačka je tradice a rituál, který provádí zkušený řezník. Nezkušenost je velkou nevýhodou a mohou při ní nastat fatální chyby. Zabijačka většinou trvá celý den poráţka, vykrvácení, odchlupení, vyvrhnutí vnitřností, bourání, čištění střev a zpracování produktů z masa. POTŘEBY A POMŮCKY NA ZABIJAČKU Aby vše proběhlo rychle a bez problémů, musíme být dobře připraveni a také musíme mít dostatek pomocníků. Ze surovin budeme potřebovat cibuli, sůl kuchyňskou, sůl na nakládání, černý a bílý pepř, koriandr, muškátový ořech, muškátový květ, ocet, česnek, majoránku, potřebné druhy masa (hovězí maso, jazyky aj. např. na klobásy). Ke správné zabijačce je potřeba spousta pomůcek a výbavy. K nejdůleţitějším patří: Zvýšený rošt vepře na něj umisťujeme při paření a odštětinování. Rošt je z kovu nebo ze dřeva. Šibenice skládá se z břevna a několika noh, aby mohla stát. Na břevně jsou hřeby k zavěšení prasete za zadní nohy (šlachy). Necky, neboli troky nádoba, která slouţí k paření prasete. Jateční pistole pouţíváme ji k omráčení zvířete, které chceme porazit. Noţe potřebujeme čtyři druhy noţů, které musí být správně nabroušené (ani moc ani málo, takţe si je necháme nabrousit od profesionála). Noţe jsou např. na vykosťování, krájení masa, porcování, stahování kůţe. Noţe jsou pro řezníka nejdůleţitějším náčiním při zabíjačce. Sekáč se pouţívá k sekání kostí. Drţí se v jedné ruce, takţe nemůţe být moc těţký. Tvarem připomíná obyčejný sekáček na maso s dlouhým topůrkem. Ocílka důleţitá pro dodatečné ostření a obtahování noţů a sekáče. 17

18 18

19 Zvonky vyuţívají se na škrabání štětin po opaření prasete. Kbelíky čtyři aţ pět kbelíků na vodu studenou i horkou. Mísy s velkým objemem můţeme pouţít také vany. Na mísení směsi do salámů, jitrnic, jelit, atd. Cedník na cezení krve a vytahování masa z kotle. Naběračka na nabírání polévky a plnění tlačenky. Mlýnek na maso meleme jím na menší kousky maso a sádlo, které potom přidáváme dál. Špalek na sekání masa dříve ze dřeva, dnes se vyrábí špalky i z materiálů syntetických (jsou hygieničtější a lépe se omývají). Kotel v kotli ohříváme vodu, vaříme maso. Obsah by měl mít litrů. Pod kotlem se v domácích podmínkách topí dřevem, v řeznictví plynem nebo elektrickým proudem. Váha na maso na přesné odvaţování a dodrţování poměrů. U zabijačky je také důleţité oblečení řezníka, kvůli jeho bezpečnosti a bezpečnosti práce. Potřebuje: Zástěru dnes se pouţívají zástěry z pevné gumy, ale dříve se pouţívaly koţené. Zástěra většinou sahá od krku aţ do poloviny lýtek. Slouţí proti silnému znečištění oděvu, ale především jako účinná ochrana řezníka proti horké vodě, proto musí být z vodotěsného materiálu. V případě sklouznutí noţe řezníka, zabraňuje poranění břicha. Boty většina řezníků uţívá gumové vysoké boty. Opět z důvodu jako u zástěry ochrana před horkou vodou a znečištěním. Bohuţel, často tyto boty klouţou na dlaţbě (na jatkách apod.), takţe je třeba velké opatrnosti při chůzi. Drátěné rukavice vyrábí se z drátěného pletiva a chrání především proti bodným a řezným ranám při porcování masa. Ale při odškarkování a řezání kostí pilkou tyto rukavice pouţívat nesmíme, protoţe zranění způsobená při těchto činnostech by v rukavicích byla daleko závaţnější neţ bez nich. Obyčejné rukavice většinou ze speciální tkaniny, která je dostatečně pevná, chrání při krájení vykostěného masa. Oděv řezníka na ochranu před zimou zabíjačky se ve většině případů pořádají v období, kdy uţ je chladné počasí a zima. Při domácích zabíjačkách se velká část prací dělá venku na dvoře, takţe si musíme tělo dobře chránit před chladem vhodným oblečením. V případě změn počasí (déšť nebo sníh) je ideální nepromokavý oděv. Nejvhodnější tedy je, obléknout si teplou vestu, pod ní termo triko (při zpocení lehce odvádí pot, ale přitom nepustí na tělo chlad), teplé kalhoty, na hlavu čepici (většina řezníků vyuţívá tzv. zmijovku ) a ochranné pomůcky, které popisuji výše. 19

20 PORÁŢKA VEPŘE První, co bychom si měli při zabijačce a před poráţkou uvědomit, je to, ţe zbavíme tvora ţivota. K celému aktu bychom měli proto přistupovat s potřebnou úctou a pokorou. Starý citát praví: Zvíře cítí jako ty, nedělej mu trampoty. Prase před poráţkou musí být klidné. Předcházející den prase nekrmíme a podáváme mu pouze vodu k pití. Také bychom ho neměli nikam daleko převáţet, protoţe při transportu je zvíře vystavené velikému stresu a cítí, ţe brzy přijde jeho konec. Ne jenom z tohoto důvodu jsou domácí zabijačky daleko humánnější neţ jatka. Zvířeti před poráţkou stres neprospívá také proto, ţe se s ním kazí kvalita masa. Stresované zvíře nevykrvácí tak dobře jako klidné. Potom jeho maso můţe být buď tmavé, tuhé, suché (tzv. konzistence DFD) nebo světlé, měkké a vodnaté (tzv. konzistence PSE). Ani jedna konzistence masa není správná a ţádoucí. Prase omráčíme jateční pistolí, kterou mu umístíme přímo doprostřed čela. Stačí vystihnout správný okamţik, kdy se zvíře zklidní a my zmáčkneme spoušť zvíře padne na zem (prase musí být omráčené velmi důkladně a pečlivě, protoţe jinak by mohlo pociťovat bolest při zapíchnutí a vypouštění krve). 20

Maloobchodní ceník platný od 26.8.2013 Řeznictví-uzenářství Karel Klouček

Maloobchodní ceník platný od 26.8.2013 Řeznictví-uzenářství Karel Klouček Maloobchodní ceník platný od 26.8.2013 Řeznictví-uzenářství Karel Klouček MĚKKÉ SALÁMY: *2/ Gothaj 93,- Kč *2/ Gothaj zauzený 99,- Kč *2/ Junior 89,- Kč *2/ Výrobní salám 59,- Kč *2/ Pikant 97,- Kč *1/

Více

KATALOG VÝROBKŮ OBCHODNÍ

KATALOG VÝROBKŮ OBCHODNÍ KATALOG VÝROBKŮ OBCHODNÍ Speciality Anglická slanina Kat. číslo výrobku 54110 vepřové maso, hovězí maso, vepřové kůže, dusitanová solící směs (konzervant E250), směs koření(pepř, muškát, zázvor), konzervant

Více

Romská kuchařka. Perkelt

Romská kuchařka. Perkelt Romská kuchařka Soupis receptů na klasické romské pokrmy, které se připravovaly v rámci akce Dny romské kuchyně dne 30. 9. 2009 v Romském kulturním a společenském centru v Karviné za finanční spoluúčasti

Více

Testoviny ˇ se s rovou omáckou ˇ

Testoviny ˇ se s rovou omáckou ˇ Při počtu 100 uvařených porcí ušetříte s naší recepturou přibližně: 123 Kč Testoviny ˇ se s rovou omáckou ˇ Maggi Těstoviny kg 0,80 0,080 72,20 5,78 57,76 Olej stolní kg 0,05 0,005 30,10 0,15 1,51 Sůl

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT TECHNOLOGIE

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT TECHNOLOGIE PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 PŘEDMĚT TECHNOLOGIE Obor: Gastronomie Ročník: Třetí Zpracovala: Anna Kachtíková TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT TECHNOLOGIE

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT TECHNOLOGIE PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 PŘEDMĚT TECHNOLOGIE Obor: Gastronomie Ročník: druhý Zpracoval: Mgr. Františka Vyškovská PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST

Více

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Lilkové karbanátky Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Ingredience vejce 1-2 kusy cibule 1 kus lilek 1 kus česnek 2 stroužky podle potřeby mletý pepř strouhanka kari

Více

Měkké salámy. *2/Gothaj zauzený. *2/Výrobní salám

Měkké salámy. *2/Gothaj zauzený. *2/Výrobní salám Aktuální Ceník platný od 14.1.2013 KAREL KLOUČEK ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ s.r.o. 463 61 Raspenava Tel:777877507,606804933 IČO: 28704045 482 319148,142 DIČ: CZ28704045 *2/Gothaj *2/Gothaj zauzený *2/Junior

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Jméno a příjmení: Nikola Součková Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03.

Více

Můj pohled pozorování

Můj pohled pozorování Můj pohled pozorování Přemysl Vřeský Veselí nad Moravou 2013 Ájurvédská Instituce Dhanvantri, Praha ÚVOD Jmenuji se Přemysl Vřeský a ukončil jsem druhý ročník studia Ajurvédské instituce Dhanvantri obor

Více

Domácí jitrnice s lepenicí

Domácí jitrnice s lepenicí Domácí jitrnice s lepenicí Jitrnice jsou nezbytným výrobkem při každé zabijačce. Připravují se po celé České republice. V závislosti na krajích se jejich výroba mírně liší. Např. v některých částech Moravy

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

Řeznictví a uzenářství Miroslav Nosek, Studenec. INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY A ODBĚRATELE o složení a době údržnosti výrobků (KATALOG VÝROBKŮ) 1.12.

Řeznictví a uzenářství Miroslav Nosek, Studenec. INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY A ODBĚRATELE o složení a době údržnosti výrobků (KATALOG VÝROBKŮ) 1.12. Řeznictví a uzenářství Miroslav Nosek, Studenec Veterinární registrační číslo - CZ 10735 INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY A ODBĚRATELE o složení a době údržnosti výrobků (KATALOG VÝROBKŮ) 1.12.2014 Aktualizace

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

TEREŠOVSKÝ BUŘTY JEMNÉ PÁRKY GRILOVACÍ KLOBÁSY TEREŠOVSKÁ KLOBÁSA SELSKÝ SALÁM VYSOČINA TURISTICKÝ SALÁM

TEREŠOVSKÝ BUŘTY JEMNÉ PÁRKY GRILOVACÍ KLOBÁSY TEREŠOVSKÁ KLOBÁSA SELSKÝ SALÁM VYSOČINA TURISTICKÝ SALÁM TEREŠOVSKÝ BUŘTY JEMNÉ PÁRKY GRILOVACÍ KLOBÁSY GOTHAJSKÝ ŠUNKOVÝ LANDŠMÍD TEREŠOVSKÁ KLOBÁSA SELSKÝ VYSOČINA TURISTICKÝ ŠUNKA NEJVYŠŠÍ JAKOSTI DEBRECÍNKA BŮČKOVÁ ROLKA BUČKOVÁ ROLKA S CHILLI S ČESNEKEM

Více

2016 LEDEN - BŘEZEN. Písek

2016 LEDEN - BŘEZEN. Písek 2016 LEDEN - BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, zhluboka se nadechněte. Cítíte ve vzduchu tu vůni jara? To letošní podle astrologického kalendáře začalo přesně 20. března v 5 hodin a třicet

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Carnex spol. s r.o., Francova Lhota Výroba masných specialit Valašska. Výrobky studené kuchyně. Název. Složení výrobku. výrobku.

Carnex spol. s r.o., Francova Lhota Výroba masných specialit Valašska. Výrobky studené kuchyně. Název. Složení výrobku. výrobku. Výrobky studené kuchyně Carnex spol. s r.o., Francova Lhota Výroba masných specialit Valašska Složení Tlačenka speciál 8 35 V.maso, voda, želatina, jodovaná sůl jedlá, směs koření Tlačnka družstevní 1

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT TECHNOLOGIE

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT TECHNOLOGIE PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 PŘEDMĚT TECHNOLOGIE Obor: Ročník: Zpracovala: Gastronomie první Mgr. Vladimíra Poláchová TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z

Více

ROZVOZ. Nabídkový list 691 54 Týnec 363 ( k cenám účtujeme 15% DPH) tel., fax: 519 342 435 Ceny platné od: 25.8.2014. Rozvoz: pondělí až pátek

ROZVOZ. Nabídkový list 691 54 Týnec 363 ( k cenám účtujeme 15% DPH) tel., fax: 519 342 435 Ceny platné od: 25.8.2014. Rozvoz: pondělí až pátek ROZVOZ Řeznictví a uzenářství Zdeněk Žůrek Nabídkový list 691 54 Týnec 363 ( k cenám účtujeme 15% DPH) tel., fax: 519 342 435 Ceny platné od: 25.8.2014 e-mail: zurekzdenek@tiscali.cz Rozvoz: pondělí až

Více

Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výrobky studené kuchyně vy_32_inovace_ma_49_07

Více

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková 22. Základní škola Plzeň Až já budu velká Třída: 7. B Datum: 8. 12. 2008 Jméno: Kamila Šilhánková V pěti letech jsem onemocněla zánětem ledvin a ležela jsem v nemocnici u svatého Jiří. Byla tam veliká

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT TECHNOLOGIE

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT TECHNOLOGIE PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 PŘEDMĚT TECHNOLOGIE Obor: Gastronomie Ročník: třetí Zpracovala: Anna Kachtíková TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO

Více

Zavářky a vložky do polévek. Ing. Slávka Formánková

Zavářky a vložky do polévek. Ing. Slávka Formánková do polévek Ing. Slávka Formánková Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost.. Zavářky a vložky

Více

Jaternice s kroupovým rizotem a hříbky. Jak na to

Jaternice s kroupovým rizotem a hříbky. Jak na to Jaternice s kroupovým rizotem a hříbky Kroupy uvaříme v osolené vodě do měkka. Sušené hřiby namočíme na 30 minut do studené vody a poté nakrájíme na malé kousky. Vodu z hub necháme na podlévání rizota,

Více

Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu. Recepty na 4. týden ŽENA S NADVÁHOU

Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu. Recepty na 4. týden ŽENA S NADVÁHOU Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu Recepty na 4. týden ŽENA S NADVÁHOU Tyto recepty jsou určeny pro ženu s nadváhou. Pro vaši orientaci uvádíme následující přibližné parametry:

Více

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM 65 minut 600 g vepřové plece, 200 g cibule, 1 dýně Hokaido (váha cca 500 g), 100 g brambor, česnek, ocet, sůl, pepř. Dýni Hokaido opláchneme, rozkrojíme a zbavíme jader a

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT TECHNOLOGIE

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT TECHNOLOGIE PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 PŘEDMĚT TECHNOLOGIE Obor: Gastronomie Ročník: druhý Zpracoval: Mgr. Františka Vyškovská PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU Obor: Gastronomie Ročník: Třetí Zpracovala: Anna Kachtíková TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO

Více

Česká kuchyně II. Bramborová polévka. Houskové knedlíky. Pečená kachna s červeným zelím. Rajská omáčka. Vdolečky

Česká kuchyně II. Bramborová polévka. Houskové knedlíky. Pečená kachna s červeným zelím. Rajská omáčka. Vdolečky Česká kuchyně II. Bramborová polévka Houskové knedlíky Pečená kachna s červeným zelím Rajská omáčka Vdolečky Bramborová polévka 40 g cibule 300 g kořenové zeleniny 1 středně velká cibule hrst sušených

Více

Pondělí. Den: já svoje čepice!!!

Pondělí. Den: já svoje čepice!!! Den: Pondělí Dnes jsem se rozhodla začít si psát deníček. Už dlouho jsem o tom přemýšlela, ale až dneska se stalo něco, co bych myslím měla sepsat. Ještě pořád jsem trochu v šoku. Vlastně se ještě teď

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická oblast Polévky Společná pro celou sadu DUM č.

Více

Firma ŘEZPOF ŘEZPOF = řeznicko-potravinářská firma sídlí v Koterovské ulici v Třemošné u Plzně v Řemeslnické Besedě restauraci U Salcmanů

Firma ŘEZPOF ŘEZPOF = řeznicko-potravinářská firma sídlí v Koterovské ulici v Třemošné u Plzně v Řemeslnické Besedě restauraci U Salcmanů KATALOG PRODUKTŮ Firma ŘEZPOF, spol. s r.o. byla založena v únoru 1991 třemi společníky. Počáteční snahou firmy bylo zajišťovat kvalitní služby nově vznikajícím i zaběhnutým masozpracujícím podnikům. Z

Více

Nářezové salámy Globus

Nářezové salámy Globus Nářezové salámy Globus Řeznictví Dobroty z našeho řeznictví Vám vždy zavoní... Na svačinu nebo na výlet i na pohoštění návštěvy Na čerstvost máme vlastní recept Ano, na čerstvost a kvalitu máme opravdu

Více

Houbové recepty: Hlíva ústřičná a Žampion Neděle, 16 Únor :44 - Aktualizováno Pondělí, 17 Únor :20

Houbové recepty: Hlíva ústřičná a Žampion Neděle, 16 Únor :44 - Aktualizováno Pondělí, 17 Únor :20 Plodnice hlívy ústřičné mají všestranné využití.jsou vhodné do polévek, omáček, pod maso ale i do salátů a především k nakládání. Ke kulinářským účelům využíváme především klobouky, které mají přímé využití.

Více

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná Čarovný mlýnek Proč je mořská voda slaná Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D., DYS-centrum Praha Čarovný mlýnek

Více

Bramborová kuchařka páté třídy

Bramborová kuchařka páté třídy Bramborová kuchařka páté třídy Příprava bramborové kaše Ondřej a Dominik Ingredience: Máslo, brambory, mléko, vodu Nástroje: Šťouchadlo na brambory, (vidličku), škrabku, 2x hrnec Postup: Brambory si ostrouháme

Více

63,- Kč Rozměry: 37 cm x 37 cm

63,- Kč Rozměry: 37 cm x 37 cm MIMOKATALOGOVÁ NABÍDKA DUBEN 2015 366789 NÁDOBKA S VÍKEM KVĚTINA velká a objemná na uchování různých potravin jak na potraviny sypké, tak na zeleninu a ovoce s víkem- zdobeným úchytem ve tvaru květiny

Více

Domácí produkty VSTUPTE DO NAŠÍ KUCHYNĚ PLNÉ RADOSTÍ

Domácí produkty VSTUPTE DO NAŠÍ KUCHYNĚ PLNÉ RADOSTÍ Katalog pochutin Domácí produkty VSTUPTE DO NAŠÍ KUCHYNĚ PLNÉ RADOSTÍ V jedinečných prostorách starého mlýna uprostřed přírody vznikají venkovsky laděné domácí produkty, které jsou tvořeny s láskou k venkovu,

Více

TECHNOLOGICKÝ LIST Č.3

TECHNOLOGICKÝ LIST Č.3 TECHNOLOGICKÝ LIST Č.3 Výroba selského čerstvého sýru varianty: Gyros, Pepř, Sůl, Bylinky SLOŽENÍ čerstvé kravské mléko, mezofilní kultura, syřidlo, voda, chlorid vápenatý, jedlá sůl, koření, dle chuti

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ LEDEN ÚNOR 2015 Něco z pranostik lednových Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste. Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější. Je-li teplo v lednu, sahá

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Domácí zvířata. Třída:

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Domácí zvířata. Třída: Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Domácí zvířata Jméno a příjmení: Jaroslav Mlejnecký Třída: 5. Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání:

Více

Multikulturní výchova pracovní list

Multikulturní výchova pracovní list Multikulturní výchova pracovní list Předmět Ročník Informatika 6.-9. ročník Jméno Vzdělávací program Téma ŠVP ZŠ - Berlička Jídlo Výstupy - potraviny typické pro různé světadíly - globalizace - náměty

Více

Řeznictví ČAS DOBROT. Přichází čas vepřových hodů. A nejen to...

Řeznictví ČAS DOBROT. Přichází čas vepřových hodů. A nejen to... Řeznictví ČAS DOBROT Přichází čas vepřových hodů. A nejen to... Na čerstvost máme vlastní recept Ano, na čerstvost a kvalitu máme opravdu svůj recept. Vždyť v zázemí každého hypermarketu Globus je umístěna

Více

Speciality. Druh Skupina Tuk. Max Sůl. Max Alergeny Trvanlivost. Podm. skladování. Šunková pěna Druh Skupina Tuk. Max Sůl. Max Alergeny Trvanlivost

Speciality. Druh Skupina Tuk. Max Sůl. Max Alergeny Trvanlivost. Podm. skladování. Šunková pěna Druh Skupina Tuk. Max Sůl. Max Alergeny Trvanlivost KATALOG VÝROBKŮ Anglická slanina Speciality Kat. číslo výrobku 54110 vepřové maso, hovězí maso, vepřové kůže, dusitanová solící směs (konzervant E250), směs koření(pepř, muškát, zázvor), konzervant E260,E270,

Více

tradičně i netradičně

tradičně i netradičně tradičně i netradičně STUDENÉ PŘEDKRMY 100 g Tlačenka z Pohořelického kapra s cibulkou 45,- 100 g Paštika z Pohořelického kapra s cibulovo-mrkvovou marmeládou 45,- a opečenými toasty 100 g Pohořelický

Více

Nabídka občerstvení formou rautu pro 10 a více osob

Nabídka občerstvení formou rautu pro 10 a více osob Nabídka občerstvení formou rautu pro 10 a více osob Inspirujte se oblíbenými rauty, u nás, na bowlingu Se skladbou rautu Vám rádi pomůžeme, realizujeme večírky, party, posezení pro maturanty, školní srazy,

Více

Josífek byl už opravdový školák,

Josífek byl už opravdový školák, 1 Josífek byl už opravdový školák, prvňáček. Ale hlavně byl zvědavý malý kluk. Stále si něco vymýšlel, občas nerad poslouchal a taky často lhal. Nic nepomohlo, že začal chodit do školy. Nepomohlo, ani

Více

Petra Soukupová. K moři

Petra Soukupová. K moři Petra Soukupová K moři Brno 2011 Petra Soukupová, 2007 Host vydavatelství, s. r. o., 2007, 2011 (elektronické vydání) ISBN 978 80 7294 420 0 Rodičům PETROVY DVĚ ŽENY 1/ Petr a Magda se potkávají Magda

Více

Rybí hody. Polévka: Nabídka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,-

Rybí hody. Polévka: Nabídka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,- Rybí hody Polévka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- Nabídka: 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,- 150 g Rybí guláš se žemlovými knedlíčky 129,- 270 g Pstruh, obalený

Více

To nejlepší z Asie - festival asijských chutí

To nejlepší z Asie - festival asijských chutí To nejlepší z Asie - festival asijských chutí Napařované knedlíčky Dim sum plněné pekingskou kachnou s chilli omáčkou Vietnamská hovězí polévka Pho Bo Indonéská smažená rýže Nasi Goreng s kuřecím masem

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT TECHNOLOGIE

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT TECHNOLOGIE PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 PŘEDMĚT TECHNOLOGIE Obor: Ročník: Zpracovala: Gastronomie první Mgr. Vladimíra Poláchová TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z

Více

KAREL KLOUČEK ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ s.r.o. Fučíkova 647 463 61 Raspenava Tel.482319148, 482319142, 777877507

KAREL KLOUČEK ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ s.r.o. Fučíkova 647 463 61 Raspenava Tel.482319148, 482319142, 777877507 KAREL KLOUČEK ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ s.r.o. Fučíkova 647 463 61 Raspenava Tel.482319148, 482319142, 777877507 INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY A ODBĚRATELE o složení a době údržnosti výrobků Září 2009 Aktualizace

Více

Viet Food Friends. Bún bò Nam Bộ 15.5.2012 UVAŘTE SI SAMI

Viet Food Friends. Bún bò Nam Bộ 15.5.2012 UVAŘTE SI SAMI Bún bò Nam Bộ 15.5.2012 UVAŘTE SI SAMI Bún bò Nam Bộ je mezi českými milovníky vietnamské kuchyně již známý pojem. Zaslouženě šplhá pomaloučku nahoru po žebříčku top oblíbených pokrmů. A vy si jej teď

Více

Krůtí guláš. Suroviny. Postup:

Krůtí guláš. Suroviny. Postup: Krůtí guláš 125 g krůtího masa na guláš zeleninový vývar z kostky 1/2 lžičky sladké papriky 50 g žampionů pórek 10 g másla 10 g hladké mouky 40 ml kysané smetany sůl, pepř olej Maso omyjeme, osušíme a

Více

V šamanově domě bylo nezvykle plno. Šaman, Maladan, Berin, Palaray a dva jeho zranění stopaři. Všichni leţeli na velmi pohodlných lůţkách ze

V šamanově domě bylo nezvykle plno. Šaman, Maladan, Berin, Palaray a dva jeho zranění stopaři. Všichni leţeli na velmi pohodlných lůţkách ze V šamanově domě bylo nezvykle plno. Šaman, Maladan, Berin, Palaray a dva jeho zranění stopaři. Všichni leţeli na velmi pohodlných lůţkách ze zvířecích koţešin. Někteří rytíři a válečníci byli natolik zvyklí

Více

O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Pracovníci se mohou vyhnout úrazu v práci. Pracovnice/pracovník dodrţuje bezpečnost při práci a chrání svoje zdraví. Vedoucí oceňuje pracovnici/pracovníka za práci.

Více

Zápis ze zasedání KR ze dne 31. 5. 2010. Zasedání se konalo 31. 5. 2010 od 14.30 v televizní místnosti koleje Jednota.

Zápis ze zasedání KR ze dne 31. 5. 2010. Zasedání se konalo 31. 5. 2010 od 14.30 v televizní místnosti koleje Jednota. Zápis ze zasedání KR ze dne 31. 5. 2010 Zasedání se konalo 31. 5. 2010 od 14.30 v televizní místnosti koleje Jednota. Zasedání řídila Lucie Králová, předsedkyně KR. Přítomní členové: Lucie Králová, Martin

Více

1. KAPITOLA. Pýcha předchází pád

1. KAPITOLA. Pýcha předchází pád 1. KAPITOLA Pýcha předchází pád Babi, co je to? Babička vzhlédla od práce. Pro všechno na světě, holčičko, kde jsi to našla? Na půdě, odpověděla jsem. Co je to, babičko? Babička se pousmála a odpověděla:

Více

Malované čtení Mraveneček Neposeda a jiné příběhy

Malované čtení Mraveneček Neposeda a jiné příběhy Malované čtení Mraveneček Neposeda a jiné příběhy Eva Dienerová Daniela Ondreičková KNIŽ N Í K LU B mravenecek vetsi.indd 1 16/11/16 14:14 ÚVOD Malované čtení je barevné vyprávění pro děti. Mohou si je

Více

KREJČOVSKÁ DÍLNA ŠITÍ PLÁTĚNÝCH PYTLÍČKŮ

KREJČOVSKÁ DÍLNA ŠITÍ PLÁTĚNÝCH PYTLÍČKŮ BEJVÁVALO Ve čtvrtek 23. 10. se plumlovská škola na 1. stupni přeměnila v řemeslné dílny. V rámci projektu Bejvávalo. Projekt byl finančně podpořen Olomouckým krajem v Programu podpory environmentálního

Více

Kniha receptur. Příloha č. 6 OBSAH. Úvod. Seznam zkratek a definice pojmů. Seznam použitých zkratek Přílohy k jídlům Vývary. Polévky.

Kniha receptur. Příloha č. 6 OBSAH. Úvod. Seznam zkratek a definice pojmů. Seznam použitých zkratek Přílohy k jídlům Vývary. Polévky. Kniha receptur OBSAH Seznam zkratek a definice pojmů Seznam použitých zkratek Přílohy k jídlům Vývary Polévky Hlavní jídla 1. cenová hladina - nadstandard (minutka) 2. cenová hladina - 2. a 3. jídlo s

Více

veselý sladké zabalená malý

veselý sladké zabalená malý Anotace Pracovní list k procvičení a upevnění znalostí učiva přídavná jména. Autor Marcela Zemanová Jazyk Čeština Očekávaný Správně určovat přídavná jména. výstup Speciální vzdělávací Lehké mentální postižení

Více

REKONSTRUKCE KOUPELEN-BYTŮ REALIZOVANÉ NAŠÍ FIRMOU

REKONSTRUKCE KOUPELEN-BYTŮ REALIZOVANÉ NAŠÍ FIRMOU REKONSTRUKCE KOUPELEN-BYTŮ REALIZOVANÉ NAŠÍ FIRMOU JAK TO ZAČÍNÁ A JAK TO KONČÍ-MUSÍ DOBŘE SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA JE NÁŠ VYSNĚNÝ CÍL A JAK TO UDĚLAT? TO JE OTÁZKA??? První, co musíme udělat je co nejdříve

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU Obor: Kuchař - číšník Ročník: třetí Zpracovala: Anna Kachtíková TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu.

z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu. z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu. Táhání fotki z albumu. DŮLEŽITÉ: V CELÉM FILMU NENÍ ŽÁDNÝ DIALOG. Jenom

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

Habermaaß-hra 5656A /4676N. Moje první hra Večer na farmě

Habermaaß-hra 5656A /4676N. Moje první hra Večer na farmě CZ Habermaaß-hra 5656A /4676N Moje první hra Večer na farmě Moje první hra Večer na farmě Hra na dobrou noc se zvířátky pro 1-4 děti od 2 let. Obsahuje i soutěžní variantu. Autor a design: Anna Lena Räckers

Více

Beskydské uzeniny a.s. - obsah alergenů ve výrobcích

Beskydské uzeniny a.s. - obsah alergenů ve výrobcích Beskydské uzeniny a.s. - obsah alergenů ve výrobcích Dodavatel číslo výrobku Skupina potravin název výrobku cj složení výrobku alergeny Beskydské uzeniny a.s. 39101 - Šunka nejvyšší jakosti Krůtí šunka

Více

MASO-vše co se z jatečných zvířat používá jako potravina MASO-kosterní svalovina včetně kostí, a cév.

MASO-vše co se z jatečných zvířat používá jako potravina MASO-kosterní svalovina včetně kostí, a cév. Masná užitkovost MASO-vše co se z jatečných zvířat používá jako potravina MASO-kosterní svalovina včetně kostí, chrupavek, vaziva, šlach, tuku, nervové tkáně a cév. VÝKRMNOST-schopnost produkovat svalovinu

Více

Svačinky naslano. Toto byla při hubnutí má nejčastější varianta.

Svačinky naslano. Toto byla při hubnutí má nejčastější varianta. Tady dávám na ukázku nachystané jídlo den předem. Jsou to 3 svačinky. Vždy 1 žitný chléb a různé variace uvnitř. Další krabička je plná zeleniny. Toto je ukázka, jak by mělo vypadat nachystané jídlo při

Více

Thajská kuchyně I. Tom Yom polévka. Jarní závitky. Pad Thai. Zelené kari

Thajská kuchyně I. Tom Yom polévka. Jarní závitky. Pad Thai. Zelené kari Thajská kuchyně I. Tom Yom polévka Jarní závitky Pad Thai Zelené kari Tom Yom polévka 200 g krevet 1 lžíce pasty Tom Yum 3 lžíce rostlinného oleje 1 l zeleninového vývaru 3 limetkové listy * 50 g galangalu

Více

Francouzská kuchyně I.

Francouzská kuchyně I. Francouzská kuchyně I. Lososový tartar na rukolovém salátku Cibulová polévka se sýrovými toustíky Kuře na víně "Coq au vin" Lyonské brambory Crème brûlée Lososový tartar na rukolovém salátku 200 g lososa

Více

Mamka zatím peče všechno zboží sama, ale příští týden k ní má nastoupit učeň. Jmenuje se

Mamka zatím peče všechno zboží sama, ale příští týden k ní má nastoupit učeň. Jmenuje se Znáte to rčení Jdi za svým snem? Patří mezi má oblíbená. O něčem snít je hezká věc, ale uskutečnit svůj sen je daleko lepší. Moje mamka snívala o tom, že si jednou otevře vlastní pekařství, a teď ho má.

Více

SLOŽENÍ VÝROBKŮ. cukernaté látky, koření, extrakty koření, barvivo (košenila), obal: kolagenní střevo. Obsah tuku do: 30%

SLOŽENÍ VÝROBKŮ. cukernaté látky, koření, extrakty koření, barvivo (košenila), obal: kolagenní střevo. Obsah tuku do: 30% SLOŽENÍ VÝROBKŮ DROBNÉ MASNÉ VÝROBKY Č.V. 10570 Vídeňské párky bez "E" kg cca 1 kg OA 21 dní / 0-5 C bezlepek Vepřové maso (min. 75%), pitná voda, jedlá sůl, bramborový škrob, dextróza, amarantová mouka,

Více

Omáčky I. Ing. Slávka Formánková

Omáčky I. Ing. Slávka Formánková I. Ing. Slávka Formánková Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost.. Omáčky I. Předmět: Technologie

Více

Kapr Kapr s jogurtem ½ Kapra hladká mouka paprika koření na ryby ½ kg bílého jogurtu Mandle Vykostěné porce kapra obalíme v mouce s kořením, paprika, rybí koření a sůl. Vložíme do zapékací misky, zalijeme

Více

Erik vypjal hru, upravil si baseballovou čepici a vyrazil dlouhými kroky otevřenou branou dovnitř.

Erik vypjal hru, upravil si baseballovou čepici a vyrazil dlouhými kroky otevřenou branou dovnitř. DŮM ČÍSLO 12076 Tys byl odjakživa hrozný paličák, Dominiku! řekla Tina Erikovi. Nesmysl, jste nějak moc moudrá, paní profesorko Patti! opáčil hbitě Erik. Cha, ona není Patti, ale Erik, zvolala pravá Patti

Více

SPECIFIKACE A SLOŽENÍ VÝROBKŮ

SPECIFIKACE A SLOŽENÍ VÝROBKŮ SPECIFIKACE A SLOŽENÍ VÝROBKŮ Označování vyráběných produktů 2014 Výrobce: Jatky Blovice s.r.o. PROVOZOVNA: Hradišťský Újezd 20 336 01 Blovice PROVOZOVNA: Masná výroba Planá Jateční 575 348 15 Planá u

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT TECHNOLOGIE

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT TECHNOLOGIE PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 PŘEDMĚT TECHNOLOGIE Obor: Gastronomie Ročník: druhý Zpracoval: Mgr. Františka Vyškovská PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST

Více

O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Pracovníci se mohou vyhnout úrazu v práci. Pracovnice/pracovník dodrţuje bezpečnost při práci a chrání svoje zdraví. Vedoucí oceňuje pracovnici/pracovníka za práci.

Více

VY_32_INOVACE_CVS17. Název vzdělávacího materiálu: Česká tradiční jídla. Autor: Mgr. Martin Kovačka

VY_32_INOVACE_CVS17. Název vzdělávacího materiálu: Česká tradiční jídla. Autor: Mgr. Martin Kovačka Název vzdělávacího materiálu: Česká tradiční jídla. VY_32_INOVACE_CVS17 Autor: Mgr. Martin Kovačka Předmět: Člověk ve společnosti (Občanská výchova) Ročník: 7. Tematický celek: Kultura. Stručný popis aktivity:

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Francouzská kuchyně Zapečená cibulová polévka

Francouzská kuchyně Zapečená cibulová polévka Cibule 1kg Máslo 100g Bílé víno 0,5L Bageta 1ks Strouhaný sýr 200g Vejce 1ks Sůl, pepř, bobkový list, tymián Francouzskákuchyně Zapečenácibulovápolévka Polévka - Cibuli nakrájíme na tenké proužky a orestujeme

Více

Toast se šunkou a křenem

Toast se šunkou a křenem Toasty (apetit) Toast se šunkou a křenem 8 plátků toastového chleba, 160 g šunky, 8 rajčat (malá), 1 pórek, 8 plátků tvrdého sýra, 100 g křenu, 50 g másla, mletý pepř, mletá paprika Krajíčky toastového

Více

RECEPTY BRAMBORAČKA S POHANKOU

RECEPTY BRAMBORAČKA S POHANKOU BRAMBORAČKA S POHANKOU Ingredience pro 4 osoby 1 cibule mrkev 1/2 petržele kus celeru (stejné množství jako petržele) 1/2 pórku hrnek namočených sušených hub nebo čerstvých hrnek kedlubny, tuřínu nebo

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

www.allness.cz 2015 Alena Strouhalová

www.allness.cz 2015 Alena Strouhalová www.allness.cz 2015 Alena Strouhalová Co Vás vedlo k rozhodnutí? Byla to to hlavně fotografie z roku 2011, kdy mě kamarádka vyfotila na jedné akci a já s hrůzou koukala na obézní starou osobu. K tomu,

Více

Pražský hrad - Daniel Křišík

Pražský hrad - Daniel Křišík Pražský hrad - Daniel Křišík V létě jsem byl s rodiči na Pražském hradě.na hrad jsme dorazili před dvanáctou hodinou,kdy se koná slavnostní výměna stráží.vojáci měli vše perfektně nacvičené,nikdy jsem

Více

Speciální pedagog, masér a terapeut čínské medicíny Mgr. Zdeňka Stöhrová

Speciální pedagog, masér a terapeut čínské medicíny Mgr. Zdeňka Stöhrová KUŘECÍ MASO NA JEHLI ½ kg kuřecích prs Marináda: 1 cibule, 1 stroužek česneku, lžíce zázvoru, chilli paprika, šťáva z citrónu, 2 lžíce oleje, 2 lžičky papriky, pepř, kmín, 150g bílý jogurt - vše rozmixovat

Více

O expozici Pavel Kohout (2014) Vydáno v listopadu 2014 jako 2.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz)

O expozici Pavel Kohout (2014) Vydáno v listopadu 2014 jako 2.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz) O expozici Pavel Kohout (2014) Vydáno v listopadu 2014 jako 2.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz) ISBN: epub: ISBN 978-80-88061-03-8 mobi: ISBN 978-80-88061-04-5 pdf: ISBN 978-80-88061-05-2

Více

OZNAČENÍ A SLOŽENÍ MASNÝCH VÝROBKŮ

OZNAČENÍ A SLOŽENÍ MASNÝCH VÝROBKŮ Platnost od 1. 5. 2014 OZNAČENÍ A SLOŽENÍ MASNÝCH VÝROBKŮ Uzené masné výrobky 1211 Anglická slanina Složení: Vepřový bok, pitná voda, sůl jedlá, extrakty koření, cukry, stabilizátor: E450, E451, antioxidant:

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Obsah ZABIJAČKY... 11 MASO... 25 UZENINY... 33

Obsah ZABIJAČKY... 11 MASO... 25 UZENINY... 33 Obsah Úvod...9 ZABIJAČKY... 11 PORÁŽKA PRASETE...12 Rozdělení vepřového masa...15 Přírodní střeva...17 Narážení uzenářských výrobků...20 Obaly z jiných materiálů...20 Zavěšování výrobků na udírenské hole...23

Více

Scénář pro videoklip Mariana Verze 0.9.2 (10.7.2004) Používám Marianu verze b, která měří 4:44 minuty.

Scénář pro videoklip Mariana Verze 0.9.2 (10.7.2004) Používám Marianu verze b, která měří 4:44 minuty. Scénář pro videoklip Mariana Verze 0.9.2 (10.7.2004) Používám Marianu verze b, která měří 4:44 minuty. Obsazení: Mariana krásná holka, tmavovlasá (španělský typ), dlouhé bílé šaty, červený šátek (třeba

Více

Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu. Recepty na 6. týden ŽENA S NADVÁHOU

Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu. Recepty na 6. týden ŽENA S NADVÁHOU Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu Recepty na 6. týden ŽENA S NADVÁHOU Tyto recepty jsou určeny pro ženu s nadváhou. Pro vaši orientaci uvádíme následující přibližné parametry:

Více

Seminář Guláše v mnoha variacích

Seminář Guláše v mnoha variacích Seminář Guláše v mnoha variacích Přednášející: Jan Pípal Executive Chef Grandhotel Pupp Karlovy Vary, a.s. Kuchař roku 2003/2004 Člen představenstva Pražské a středočeské pobočky AKC ČR Jan Davídek Executive

Více

Zdenka Horecká Vladimír Horecký. Pomazánky A Saláty. 150 receptů

Zdenka Horecká Vladimír Horecký. Pomazánky A Saláty. 150 receptů Zdenka Horecká Vladimír Horecký Pomazánky A Saláty 150 receptů ÚVoD Pomazánky jsou velmi oblíbenou součástí studené kuchyně. Můžeme je podávat jako předkrm, k snídani a některé i jako večeři. Bez pomazánky

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 4., 3. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technologické postupy přípravy

Více