ZABÍJEČKA. Všechno má svůj konec, pouze jitrnice dva.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZABÍJEČKA. Všechno má svůj konec, pouze jitrnice dva."

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra výtvarné výchovy Obor Výtvarná výchova / Vizuální tvorba ZABÍJEČKA Všechno má svůj konec, pouze jitrnice dva. Bakalářská práce Brno 2012 Autor práce: Agáta Ţáčková Vedoucí bakalářské práce: Docent Jan Bruţeňák 1

2 Děkuji vedoucímu bakalářské práce p. doc. Janu Bruţeňákovi za účinnou podporu při jejím zpracování. Mákovi, Lee, Jarynovi a Michalovi za to, ţe jsem je poznala, ţe vznikl STATEK, a ţe jsem o něm mohla napsat bakalářskou práci. Moje poděkování patří také ostatním kamarádům a rodině. Prohlašuji, ţe téma bakalářské práce jsem zpracovala samostatně a pouţila výhradně literárních pramenů uvedených na konci této práce. Kromě toho jsem vyuţila svých poznatků a vědomostí v dané oblasti. Souhlasím s uloţením a zpřístupněním práce ke studijním účelům na Masarykově univerzitě v Brně v knihovně Pedagogické fakulty. Předloţený text má znaků a má charakter doprovodné průvodní zprávy k praktické bakalářské práci Zabíječka. Ta se skládá ze série čtyř textilních objektů, happeningu, kostýmu, fotodokumentace a autorských kreseb. V Brně, dne Agáta Ţáčková 2

3 ANOTACE Moje bakalářská práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretickou práci mám rozdělenou na dvě části. V první píši o STATKU, jeho obyvatelích a jejich záţitcích vyprávění příběhů z mého ţivota. V druhé části popisuji, jak zabijačka probíhá, a přidávám pár oblíbených receptů, dotýkám se historie celého rituálu, vysvětluji, co je to happening. K praktické části bakalářské práce patří čtyři textilní objekty (vepř, kýta, jitrnice a tlačenka), happening a jeho následná fotodokumentace, kostým řezníka a autorské kresby ze zabijačky. KLÍČOVÁ SLOVA Zabijačka, STATEK, textilní objekty, happening, recepty ANNOTATION My bachelor s work consists of a theoretical and a practical part. The theoretical part is divided into two sub-parts. In the first one I write about STATEK, its inhabitants and their life experience a narration about stories from my life. In the second part I describe how pig-slaughter works and add a few of favorite recipes, touch on the history of the whole ritual and explain what a happening is. To the practical part of the bachelor s work belong four textile objects (a pig, a ham, a sausage and a brawn), the happening and a photo documentation of it, a butcher costume and some authorial drawings from the pig-slaughter. KEYWORDS Pig-slaughter, STATEK, textile objects, happening, recipes 3

4 OBSAH: ÚVOD... 5 STATEK... 6 KDE NAJDETE STATEK?... 6 PŘEDSEDA KAREL, KVĚTA, VĚRKA, JEŇĎA A OTÍK... 6 KLUBOVNA U PANA ŠVÁBA... 8 MANIFEST STATKU... 8 ZABÍJEČKA NA STATKU... 9 SPLAŠENÁ JITRNICE ODHALENÍ NÁSTĚNKY A KVĚTINA OSLAVA NAROZENIN STATEK JE BUDOUCNOST!! VÝTVARNÁ SKUPINA STATEK ZABIJAČKA HISTORIE ZABIJAČKY ZABIJAČKA POTŘEBY A POMŮCKY NA ZABIJAČKU PORÁŢKA VEPŘE OPAŘENÍ A ODŠTĚTINOVÁNÍ OTEVŘENÍ ROZSEKNUTÍ ODŘÍZNUTÍ SÁDLA A KŮŢE ČIŠTĚNÍ STŘEV ZABIJAČKOVÉ PRODUKTY ZABIJAČKOVÉ RECEPTY HAPPENING ZÁVĚR OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

5 ÚVOD Pro svoji bakalářskou práci jsem si zvolila téma tradiční lidové zabijačky a pojmenovala ji zabíječka. Slovo zabíječka mi pro tuto činnost přijde daleko přesnější neţ zabijačka, protoţe mám pocit, ţe lépe vystihuje celý akt. Téměř kaţdá situace, kterýkoliv moment v lidském ţivotě se, podle mne, dá posunout do výtvarné roviny. Vzhledem k tomu, ţe pracuji a snad i v budoucnu budu pracovat s dětmi, povaţuji za nutné a důleţité probouzet v lidech a dětech kreativitu a hravost. Já sama mám ke všemu hravému velmi blízko, protoţe jsem jako střední školu studovala Tvorbu hraček a dekorativních předmětů na brněnské Střední škole uměleckých řemesel. Bohuţel mi u většiny dospělých lidí tyto dva aspekty chybí. Schválně jsem si zvolila téma, které je hodně realistické a pro většinu z nás i poněkud nepříjemné (při zabijačce zbavujeme zvíře ţivota), nicméně vychutnávání si zabijačkových specialit o pár hodin později na talíři uţ je o poznání příjemnější. Moje zabíječka je posunutí syrového realismu do vtipné a kreativní roviny, protoţe ţivot by byl velmi smutný, kdybychom si zapomněli hrát a smát se. V první části práce čtenáře seznamuji se STATKEM formou příběhu - vyprávění. Ve skutečnosti je STATEK výtvarná skupina, kterou jsem zaloţila se svým kamarádem - nyní má pět členů. Na STATKU máme všichni druhá jména, práci a vykonáváme kaţdodenní činnosti. Veškeré naše projekty a akce smyšlené nejsou. Pod STATKEM vzniklo několik performance, objektů, happeningů a instalací. Budeme se snaţit celou věc rozvíjet dál a dál. V druhé části práce se snaţím popsat, jak skutečná zabijačka vypadá a jaké postupy se při ní dodrţují. Nestavím pouze na faktech a poznatcích z knih, ale především na své osobní zkušenosti ze zabijačky. Na jedné jsem byla přítomná - u samotného zabití prasete jsem nebyla, ale u zpracování a přípravy zabijačkových produktů ano - takţe vím, jak se určité věci dělají např. co se přidává do prejtu, co do tlačenky nebo z čeho je prdelačková polévka. Nechci se zabývat aktem zabití prasete, ale především celým rituálem, tradicí a následným zpracováním masa do tak oblíbených zabijačkových produktů. Uvádím i pár receptů na přípravu zabijačkových lahůdek (konkrétně jitrnice a tlačenky). Zabijačku, jsem se rozhodla demonstrovat v happeningu, který jsem předváděla mezi lidmi venku na dvoře PDF. Na happening jsem ušila čtyři textilní objekty (tři jsou zvětšené zabijačkové produkty a čtvrtý objekt je velké textilní prase pouze silueta poraţeného 5

6 prasete, která je pověšená na zabijačkové šibenici ). Tři objekty (jitrnice, tlačenka a kýta) byly nacpané v praseti, které slouţilo jako obal nebo vak. Já jsem byla oblečená v řeznickém oděvu a prase jsem bourala (oděv jsem si vymyslela a zpracovala sama - je inspirovaný skutečným řeznickým oblečením) praseti jsem z otvoru na suchý zip vytáhla zabijačkové produkty. Celý happening skončil tím, ţe danými produkty jsem podarovala přihlíţející - opět se snaţím poukázat na zabijačkovou tradici výsluţku. Happening mám nafocený, stejně jako objekty, dále jsem nakreslila soubor autorských kreseb ze zabijačky, vytvořila kostým řeznice. STATEK KDE NAJDETE STATEK? Kdyţ projedete Brnem a po silnici číslo R 43 budete pokračovat směrem na město Svitavy, pár kilometrů za Černou Horou narazíte na malou vesnici, která se jmenuje Bejkovice. Bejkovice nejsou ničím zvláštní ani zajímavé, prostě obyčejná moravská vesnice. Pár statků, domků a nic víc. Ale právě v Bejkovicích se nachází STATEK, na kterém hospodaří pět statkářů, které nepojí jenom silné pouto společného STATKU, ale i pouto přátelství. Předseda Karel, Květa, Jeňďa, Věrka a Otík. PŘEDSEDA KAREL, KVĚTA, VĚRKA, JEŇĎA A OTÍK Věrka a já, Květa, jsme dojičky. Věra má ráda svoje králíky, lilek, mrkev a Otíka. Vstává kaţdý den ve čtyři hodiny ráno, aby se postarala o slepice, krávy, kozy, ovce a prasata. Kaţdé zvíře má pojmenované a povaţuje ho za plnohodnotného člena a společníka. Věrka je vysoká, štíhlá, má hnědé rovné vlasy, které si stříhá sama, oválný obličej a veselé králičí oči. Často se směje a je na všechny moc hodná, někdy aţ moc. Mluví roztomile, především kdyţ je s Otíkem nebo kreslí králíky. Věrka totiţ moc ráda kreslí králíky, dává jim lidské vlastnosti a neřesti. Kreslí dlouhé komixy, které všichni na STATKU milujeme. Nejčastěji ji potkáte v růţových farmářských botách, tzv. traktorkách a v kravínu v holínkách, starých černých teplácích, triku, mikině nebo košili, a kdyţ je zima, tak i v kravínu nosí růţovou bundu. Já, Květa jsem také dojička a navíc vyrábím z mléka sýry, tvaroh a máslo. Mám nejradši svoji kravku, stračenu Boţenu. Kaţdý den, kdyţ vstávám s Věrkou na dojení, tak se 6

7 nezapomenu s Boţenou pozdravit. Mimo kydání hnoje a dojení mě zajímá umění, Hrokop a vaření / pečení / smaţení lilků. Na nic víc nemám čas. Pokusím se vám popsat, jak vypadám a jaká jsem, ale moţná to nebude dostatečně soudný popis. Nejsem tak vysoká jako Věra, jsem spíš menší (jenom o dva centimetry menší neţ předseda Karel, ale o tom na STATKU nemluvíme), štíhlá, mám kudrnaté blond vlasy, které si kaţdý den rovnám a kousek hlavy mám vyholený, modré velké oči a na čele tečku od neštovic. Nosím výrazné oblečení, za které utrácím skoro všechny peníze, co vydělám na mléce a sýrech. Nejčastěji mne můţete potkat v elasťácích, přes které mám montérky, kostkované košili, tričku a ostře zelených teniskách nebo zlatých holínkách. Na hlavě nosím šátek, aby mi do sýrů a ostatního jídla nepadaly vlasy. Statkáři jsou zvyklí a nic je nepřekvapí. Jsem spolehlivá, nerada se hádám, rozmazlená, dochvilná, někdy drzá a taky trochu bláznivá. Předseda Karel je na STATKU hlavou rodiny, ale krků, které jím hýbou, je mnoho. Řídí traktor Zetor Crystal 8011, který si pojmenoval Brigitte Nielsen. Podle jeho slov je na něm nejkrásnější kabina z ní můţete sledovat brázdu traktoru. Má rád svoji ruskou dívku Káťu, lileček, kořen zázvoru a hlubokou orbu. Předseda je vysoký 170 cm, má velkou hlavu, podsaditou postavu, hnědé vlnité vlasy a hnědé oči. Vlasů má hodně a tvoří se mu z nich na čele velká vlnka. Celé tělo má velmi chlupaté, takţe vypadá jako neandrtálský lovec. Nejčastěji nosí starou mikinu, triko, pracovní kalhoty nebo tepláky, roztrhané tenisky, někdy holínky. Předseda je chytrý a má přehled, dokáţe zorganizovat kaţdou přestavbu nebo opravu, řízení traktoru mu jde nejlépe a je s ním legrace. Někdy je ale velmi nedochvilný, uráţlivý a v poslední době smutný, protoţe Káťa mu odjela zpět do Ruska. Jeňďa je předsedovou pravou rukou, jeho oblíbeným zvířetem je koník Toník. Vţdycky si přál být architektem a dotáhl to na rádoby architekta ze STATKU. Občas si s předsedou zařídí traktor, ale kydání hnoje a práce s močůvkou mu jde daleko lépe. Na močůvku a kejdu je největší specialista! Jeňďa je velmi vysoký a hubený, kdyţ fouká hodně vítr, musí se zapřít, aby ho vítr neodfouknul nebo při nejmenším neshodil. Má dlouhé ruce a nohy, podlouhlý špičatý obličej s výrazným nosem, oči má stále mírně přivřené, jako dvě malé škvírky. Vlasy má delší, v barvě slámy. 7

8 Je chytrý, spolehlivý, nedochvilný (častá neřest statkářů), někdy náladový, zábavný a vtipný, ale občas moc prudký a uráţlivý. Nejčastěji nosí kostkovanou nebo dţínovou košili, šátek na krku, kšiltovku, modré pracovní kalhoty, triko a kovbojské boty. Na pole chodí v holínkách. Otík je posledním členem STATKU. Má rád Věrku, roztahování rolet a stloukání kohokoliv a čehokoliv, ale hlavně, ať to má kolečka. Je nejzručnější a nejsilnější, takţe bez něj by STATEK všem statkářům spadl na hlavu. Často pomáhá předsedovi s opravami nebo moţná spíš předseda pomáhá Otíkovi. Otík je velký, takţe by se hodilo říkat mu spíš Ota. Je vyšší neţ Věra. Má velkou mohutnou postavu a od pohledu jde vidět, ţe je silný. Měl kudrnaté vlasy, ale nedávno mu je Věrka ostříhala na jeţka. Často se usmívá a má laskavý pohled. Ota pochází z hor, takţe i jeho chování je horalské. Je pracovitý, tvrdý a nic ho neskolí. Nosí manšestráky na kšandy a tmavé pracovní triko. Nejčastěji ho můţete potkat v holínkách a černé bundě. KLUBOVNA U PANA ŠVÁBA Statkáři se schází pravidelně dvakrát týdně v klubovně u pana Švába. Tam rokují, popíjí pivo, odpočívají od kaţdodenní tvrdé dřiny, vymýšlí, jak vylepšovat STATEK, mají svoji nástěnku a vznikl tam MANIFEST. MANIFEST STATKU Manifest je nejdůleţitějším dokumentem STATKU. Vymezuje veškerá pravidla, podle kterých se statkáři řídí a vysvětluje všechno. MANIFEST: 1. Na kaţdé fotce musí být vidět Hrokop nebo Lilek. 2. Traktor s vlečkou parkujte klinogonálně k vepřínu. 3. Láska smrdí jako hnůj v očích. 4. Pití koňaku v pracovní době je povoleno pouze v absolutní nahotě a s roztaţenými roletami. 5. Hloubku orby určuje prorostlost kořenu skříňkou. 6. Ztratí li předseda traktoritu, musí být okamţitě vyměněn. 7. Traktor je povoleno řídit pouze se dvěma promilemi alkoholu v krvi. STATEK JE BUDOUCNOST! 8

9 Statkáři svůj STATEK i svoje kaţdodenní povinnosti na něm milují. Při práci se jejich zdraví a dovednosti utuţují, stejně jako jejich přátelství. Na STATKU v Bejkovicích jsou věci skoro stejné jako na jiných statcích, ale v pár maličkostech se liší (pro statkáře jsou to maličkosti nepodstatné, ale pro ostatní lidi nepochopitelné). Veškeré produkty a výrobky jsou podivně barevné. Naposledy, kdyţ Květa připravovala chlebíčky na oslavu příjezdu slečny Předsedové Káti, tak vajíčko bylo ţlutofialové, veka oranţová, salátek na ozdobu zlatý a salámek fialovozelený. To platí i o dalších věcech na STATKU duhová prasata, ovce, králíci, neonová zabíječka, zlatý hnůj, močůvka, co chutná jako koňak a barevné seno. Nikdo na STATKU netuší, čím to můţe být. Všichni z tohoto faktu byli nejdřív překvapení a moţná i trochu vyděšení, ale nakonec si řekli, ţe kdyţ vše chutná a funguje jak má, tak přece na barvě a velikosti vůbec nezáleţí. ZABÍJEČKA NA STATKU Na STATKU se zabíjení prasete neříká zabijačka jako všude jinde v Čechách, ale zabíječka. Statkáři jsou na tento název zvyklí a přijde jim daleko výstiţnější, přece jenom se zabíjí a ne zabijačkuje. Kdyţ při poslední zabíječce šlo na poráţku oranţové prase, po vykrvení do necek nikoho nepřekvapila ţlutá krev. Prase jsem musela zabít já, protoţe ostatní statkáři na zabíječky nemají dostatečně silný ţaludek. Mně to nic nedělá. Prase bylo dobře vykrmené a po pověšení na zabíječkovou šibenici mělo skoro tři metry na délku váhu bohuţel nevím, protoţe tak velké prase ţádná váha zváţit nedokáţe. Prase jsme na STATKU vykrmovali skoro tři roky, neţ dorostlo poţadovaných rozměrů. Po zabití a zpracování jsme z prasete měli krásné tři produkty. Jitrnici, plnou nejlepšího prejtu byla velká skoro dva metry a ţlutofialová. Tlačenku, která lehce doháněla velikost jitrnice na délku měla skoro metr a půl a byla růţovozelená. Poslední byla svítivě růţová metr a půl velká kejtka. Po skončení zabíječkové slávy jsme lid z vesnice podarovali výsluţkou, která se skládala z kejtky, tlačenky a nakonec i jitrnice, ta se nám však splašila a utekla na svah za STATEK. Všem moc chutnalo a uţ se těší na další zabíječku, která ale bude aţ za tři roky, protoţe prase musí být pořádně velké. 9

10 SPLAŠENÁ JITRNICE Téměř při kaţdé zabíječce se nám stane něco zvláštního. Naposledy, jak jsem uţ zmiňovala výše, se nám splašila jitrnice. Vše nejdřív šlo podle plánu zabití prasete, zpracování masa a vnitřností. Tlačenka dopadla skvěle, kejtka byla nádherná a jitrnice byla prejtu tak plná, ţe skoro praskala ve švech. Na chvíli jsem si musela z kuchyně odběhnout, abych zkontrolovala Věrku, jestli jí jde tlučení másla. Vrátila jsem zpět asi za 5 minut a jitrnice nikde a s ní chyběli i všichni hosté, co jsme na zabíječku pozvali. Hledala jsem všude - v chlívku, na dvoře, v kravínu, v kurníku - ale najít se mi ji nepodařilo. Nešťastná jsem si sedla do kuchyně a přemýšlela, co bude dál. Výsluţka bez jitrnice??? to by nás sousedi pěkně pomluvili. Kdyţ jsem seděla v kuchyňském tichu, najednou jsem z dálky slyšela křik a smích. Zvuky se ozývaly z kopce, který máme za STATKEM. Oblékla jsem si teplé oblečení a šla se podívat, co se děje. Představte si, ţe naše velká zabíjačková jitrnice leţela na zasněţeném svahu a hosté ze zabíječky na ní jezdili z kopce. Vyběhla jsem celá bez sebe nahoru a začala nadávat, ţe mi jitrnici zničí a co potom dám do výsluţky?! Všichni se smáli a vůbec mě neposlouchali, řádili dál. Všimla jsem si, ţe i Jeňďa na jitrnici dovádí. Křikla jsem na něj, ať mi pomůţe s odchytem. Pomohl, po menším boji jsme ji skutečně lapili a ještě se s ní stihli vyfotit. Ale mé obavy se naplnily, jitrnice byla prasklá a lezl z ní prejt. Zašila jsem ji, část dala do výsluţky a část jsme si nechali. Pro nevěřící přikládám pár fotografií: Naši hosté dovádí s uprchlou jitrnicí. 10

11 Já, mírně načučená po odchytu jitrnice. Jeňďa a já po odchytu jitrnice. ODHALENÍ NÁSTĚNKY A KVĚTINA OSLAVA NAROZENIN Na STATKU máme rádi všechny moţné oslavy. Slavíme, co jde. Naposledy jsme slavili moje 25. narozeniny. Místo oslavy bylo hned jasné klubovna u pana Švába. Měla jsem 25 let, slavila jsem 25. února a přišlo mi 25 hostů. Krása. Dostala jsem spoustu skvělých dárků od přátel a statkářů. Ovšem nejlepším dárkem bylo odhalení a pokřtění nástěnky u pana Švába na chodbě a následné veřejné přečtení MANIFESTU STATKU. Jako další dárky jsem dostala například vidle, rukavice na zahradu, čerstvě nadojené mléko od kravky (proč, kdyţ jsem ze STATKU, dostávám mléko od cizí krávy??? abych mohla porovnat kvalitu a úroveň u sousedů, ale stejně naše mléko je nejlepší!), květinu natrhanou z polního plevele, knihy a spousty sladkých koláčů a dortů (později se kvůli jednomu dortu strhla rvačka, ale o tom aţ za chvíli). Oslava se nesla v bujarém a rozjařeném duchu spousty jitrnic, klobás, uzeného, vína a piva. Uţívali jsme si a bavili se. Jako vrchol večera bylo ono slavnostní odhalení statkářské nástěnky na chodbě před klubovnou. 11

12 Nástěnka se povedla nádherně stříbrně duhová holografická tapeta v nástěnce zářila do dálky a na ní bylo úplně všechno - fotografie ze Silvy, splašená jitrnice, Hrokopova brada, kořeny, lilky, správce klubovny pan Šváb, lidové folklórní tance, orba, úroda, traktory, vesmír, Sexy Dancers, jarní květiny, info, roztávající sníh, kolo od traktoru, STATEK na lyţařském zájezdu, mlhoviny a les. Přikryli jsme ji hnědou plachtou, aby nikdo netušil, co na ní je a svolali narozeninové hosty. Netrpělivě jsme očekávali, co přijde. Prvně jsem, jako oslavenec, přečetla MANIFEST. Po přečtení jsme otevřeli láhev nejlevnějšího sektu a nástěnku pokřtili. Vyfotili jsme se a pustili hosty, aby si celou krásu prohlédli. Byli netrpěliví a zvědaví, před nástěnkou se mačkali, šťouchali a tlačili. Museli jsme je se STATKEM trochu usměrňovat, protoţe jsme nechtěli, aby vznikaly vřavy a tlačenice. Po odhalení večer pokračoval dál ve veselém a divokém duchu. Kdyţ noc uţ značně pokročila, pan Šváb nám oznámil, ţe je potřeba zavřít klubovnu, protoţe on i paní Švábová jsou uţ unavení. Na oslavě nás zbylo stejně uţ jen trochu, takţe jsme poděkovali za příjemný večer, pohoštění a odešli. Protoţe se ze STATKU do města zase aţ tak často nedostaneme, tak se nám domů nechtělo. Vymýšleli jsme, kam půjdeme, ale nikoho nic nenapadalo. Najednou padl návrh, ţe půjdeme do nejošklivější hospody pod sluncem. Řekli jsme si, proč ne venku byla stejně velká zima a my měli ţízeň. Dorazili jsme na ono místo a skutečně horší hospodu jsme neviděli. Stáli jsme v němém úţasu ve dveřích a nechtělo se nám dovnitř. Hospoda byla zahalená do hutného smrdutého dýmu. Nacházela se v podzemí, takţe dým se drţel ve všech místnostech jako klíště. U stropu byla jen malinká okénka, která nikdy nebyla umytá. Před kaţdým okénkem byla malá záclonka, zřejmě, aby nešla vidět špína na skle. Všechny podlahy pokrýval puntíkovaný červený koberec. Po bliţším prozkoumání jsme zjistili, ţe puntíky nejsou puntíky, ale stovky zašlapaných ţvýkaček. Zdi byly vymalované na odpornou meruňkovou barvu. Neţ jste prošli od vstupních dveří k baru, trvalo to dlouho. Hospoda byla totiţ podzemním labyrintem se spoustou malých i velkých místností. Jedna místnost dokonce měla sníţený strop, při vstupu jsme se museli hluboko předklonit. V další místnosti byl veliký svítící strom z neonů, nejspíš třešeň. Celý strom blikal a vydával stejné zvuky, jako vydávají hrací automaty. Bála jsem se, ale zároveň mě celý podnik přišel magický a vábil k bliţšímu prozkoumání prostředí. Ţádní další hosté v hospodě nebyli, pouze obsluha a nějaký zoufalec u baru. Posadili jsme se k dlouhému stolu ze dřeva, u kterého byli plastové ţidle. Předseda nám všem objednal a začali jsme se bavit. Bylo zvláštní, ţe zoufalý štamgast u baru stále pozoroval můj poslední zbylý dort, který leţel na stole. Po chvilce hoši dort začali jíst, přece jenom uţ byla velmi pokročilá hodina a všem vyhládlo. Dort byl celý zelený a hranatý. Na něm byla spousta marcipánových kravek s vemeny a traktor. Začali nejdříve okusovat vemena a rohy krávám a po mém svolení se do dortu pustili celého. Byl skvělý, jak jinak také, pekla ho totiţ Věrka. 12

13 Standa, coţ je můj kamarád z vedlejší vesnice a je, stejně jako předseda Karel, traktorista, obcházel s dortem celý stůl a kaţdý člen si musel kousnout. Smáli jsme se, Standa obešel celý stůl, šel za obsluhou (bohuţel nebylo poznat, zda se jedná o muţe či ţenu) a nabídl jí, ţe si můţe i se zoufalcem kousnout taky. Toto přátelské a bezprostřední gesto spustilo lavinu nadávek. Do teď jsme nikdo nepřišli na to, co se stalo, ale obsluha i zoufalý štamgast byli vzteky bez sebe. Křičeli, ať okamţitě vypadneme s tím dortem a ţe na toto chování nejsou zvyklí. Naše první reakce byla, ţe jsme si mysleli, ţe si z nás dělají srandu a začali jsme se smát. Ale to jsme neměli dělat, vše se tím ještě zhoršilo. Za takové odporné chování si nezaslouţili nic jiného, neţ to, ţe jsme zaplatili a chystali se k odchodu. Najednou ale zoufalý štamgast prudce vstal a začal se drápat a sápat na Standu. Nikdo jsme jeho chování nechápali. Standa není ţádný drobeček, takţe kdyţ na něj začal štamgast doráţet, odhodil ho jediným pohybem téměř na druhý konec místnosti. Tím ale celá prapodivná příhoda nekončí, štamgast se totiţ zvednul a utíkal zaútočit na našeho předsedu Karla pěstí. V tu chvíli se ale ukázalo, ţe předseda je ten správný na svém místě. Před pěstí uhnul a štamgastovi vlepil opravdickou českou facku, kterou můţete vidět jenom na vesnici nebo na STATKU. V tu chvíli otravný štamgast zůstal stát, jako kdyby zkameněl, a lapal po dechu. My ostatní jsme mezi rvačkou zaplatili a poklidně odešli pryč. Aţ při odchodu jsme si všimli na dveřích velké cedule, na které bylo napsáno: ZÁKAZ VSTUPU S DORTY, ale na to, proč toto pravidlo v oné nejošklivější hospodě platí, jsme dodnes nepřišli. Květa s dary a její kamarádi z vedlejšího statku. 13

14 Květa s dorty. Všichni hosté a sousedi, vpravo předseda Karel. Zvědaví hosté a sousedi po odhalení. 14

15 STATEK představuje nástěnku. STATEK JE BUDOUCNOST!! Na našem STATKU se snaţíme, abychom neustrnuli na jednom místě, a stále vymýšlíme nové věci. Uvědomujeme si, jak je v dnešní uspěchané a nezdravé době důleţité dávat lidem ty nejlepší sýry a mléko z našeho STATKU a ţe kombajnérka chutná daleko líp z biobrčka ze slámy neţ z plastu (i kdyţ je sláma divně barevná). Náš zlatý hnůj je to nejlepší, čím můţeme hnojit zeleninu. A takovou barvu má, protoţe se v něm přes zimu rozmnoţili Močtouchové, kteří mají zlaté výkaly. Ale jinak nejsou nijak škodliví, jen se musíte přenést přes fakt, ţe kedlubna bude zlatá a ne zelená. Do tohoto roku máme jasný plán rozjet ve velkém výrobu biobrček, navštívit veletrh Techagro, rozřezat Fiat Panda z roku 1982, koupit Boţeně kamarádku, vykrmit čuníka ještě většího, něţ byl ten minulý, postavit pár posedů, dopsat deníky, odlít porcelánové traktory, vyhnat Odula Květě z hlavy, oţenit předsedu, vyslat Věrku s Otíkem na roční špehovací pobyt na slovinský statek a hlavně se bavit tak, jako to bylo doposud. Adoj Květa! 15

16 VÝTVARNÁ SKUPINA STATEK Skupinu jsem zaloţila na podzim roku 2011 s kamarádem Janem Svobodou. Vznikla původně jako ţert a reakce na otázku Odkud jste, vy asi nejste odsud, ţe?. Tuto otázku nám za jediný večer poloţilo asi padesát lidí (architektů). Uţ jsme nevěděli, co odpovídat, tak jsem jen tak řekla my jsme ze statku. Dodnes nevím, jak mě odpověď napadla, ale postupem času jsme celou statkářskou teorii rozvinuli do úplných podrobností. Máme svoje jména, posty, práci, zvířata, traktory a i místo, kde STATEK stojí. Pracovat s tématem venkova, statkářství a zemědělství mi přijde zajímavé a ve výtvarném umění velmi nevyčerpaná oblast. Neznám ţádné další umělce, kteří by pracovali s tímto tématem. Pod skupinou STATEK jsme předváděli performance Tenkrát poprvé ve Fóru pro architekturu a média 4AM, vystavovali v galerii na FAVU instalaci Močtouch, vytvořili světelnou instalaci v podchodu v Líšni, ušila jsem Chlebíček - dekorace na první narozeniny Fóra pro architekturu a média 4AM, vytvořili dekoraci pro akci Art s Birthday v Domě umění. V budoucích měsících jsme byli poţádáni o vymyšlení performance pro vernisáţ v galerii Umakart a vystupování na jejich letním festivalu. Ve všech našich pracích a projektech nám jde především o pobavení a rozveselení lidí, je z nich silně cítit nadsázka a vtip. ZABIJAČKA HISTORIE ZABIJAČKY Jiţ v pravěku si člověk pro svou obţivu choval kozy, vepře, ovce, skot a obdělával pole. Tento fakt je prokázaný a můţeme z něj usuzovat, ţe v té době člověk prováděl něco podobného, jako je zabijačka. Ale kdy se konala první zabijačka přesně nevíme. Z listin a dokumentů z 10. století našeho letopočtu, které se dochovaly, víme, ţe jiţ v této době patřili mezi řemesla poddaná řezníci (zabývali se pouze poráţením dobytka). Za vlády Přemysla Otakara II. v roce 1234 vznikly v Praze první masné krámy (v dřívější době se tak nazývala jatka, která byla v kaţdém městě a zásobovala obyvatele čerstvým masem v masných krámech se maso i prodávalo). Samostatný řeznický cech vznikl aţ v roce 1359 a byl ţivností velmi váţenou a uctívanou. 16

17 ZABIJAČKA V dřívějších dobách se zabijačky zásadně provozovaly v zimních měsících, nejvhodnější doba byla od listopadu do března (oficiálně zabijačky končí na Popeleční středu kdy je konec masopustu). Důvod, proč zrovna v tomto období, je velmi prostý bylo chladno a lidé neměli jako v dnešní době ledničky a mrazáky, takţe veškeré maso a produkty za zabijačky by se jim mohly v teple zkazit. Dalším důvodem bylo, ţe v zimě nelétají mouchy, takţe při práci s masem neobtěţují řezníka a nemohou maso nakazit. Ideální je, kdyţ mrzne, ale není sníh. Zabijačka je sice rituál hojně prováděný v Česku, ale není pouze český. V Německu, Rakousku, Maďarsku, Itálii a dokonce ve Španělsku mají rituály při poráţce prasete velmi podobné, ne-li dokonce skoro stejné. Zabijačka je tradice a rituál, který provádí zkušený řezník. Nezkušenost je velkou nevýhodou a mohou při ní nastat fatální chyby. Zabijačka většinou trvá celý den poráţka, vykrvácení, odchlupení, vyvrhnutí vnitřností, bourání, čištění střev a zpracování produktů z masa. POTŘEBY A POMŮCKY NA ZABIJAČKU Aby vše proběhlo rychle a bez problémů, musíme být dobře připraveni a také musíme mít dostatek pomocníků. Ze surovin budeme potřebovat cibuli, sůl kuchyňskou, sůl na nakládání, černý a bílý pepř, koriandr, muškátový ořech, muškátový květ, ocet, česnek, majoránku, potřebné druhy masa (hovězí maso, jazyky aj. např. na klobásy). Ke správné zabijačce je potřeba spousta pomůcek a výbavy. K nejdůleţitějším patří: Zvýšený rošt vepře na něj umisťujeme při paření a odštětinování. Rošt je z kovu nebo ze dřeva. Šibenice skládá se z břevna a několika noh, aby mohla stát. Na břevně jsou hřeby k zavěšení prasete za zadní nohy (šlachy). Necky, neboli troky nádoba, která slouţí k paření prasete. Jateční pistole pouţíváme ji k omráčení zvířete, které chceme porazit. Noţe potřebujeme čtyři druhy noţů, které musí být správně nabroušené (ani moc ani málo, takţe si je necháme nabrousit od profesionála). Noţe jsou např. na vykosťování, krájení masa, porcování, stahování kůţe. Noţe jsou pro řezníka nejdůleţitějším náčiním při zabíjačce. Sekáč se pouţívá k sekání kostí. Drţí se v jedné ruce, takţe nemůţe být moc těţký. Tvarem připomíná obyčejný sekáček na maso s dlouhým topůrkem. Ocílka důleţitá pro dodatečné ostření a obtahování noţů a sekáče. 17

18 18

19 Zvonky vyuţívají se na škrabání štětin po opaření prasete. Kbelíky čtyři aţ pět kbelíků na vodu studenou i horkou. Mísy s velkým objemem můţeme pouţít také vany. Na mísení směsi do salámů, jitrnic, jelit, atd. Cedník na cezení krve a vytahování masa z kotle. Naběračka na nabírání polévky a plnění tlačenky. Mlýnek na maso meleme jím na menší kousky maso a sádlo, které potom přidáváme dál. Špalek na sekání masa dříve ze dřeva, dnes se vyrábí špalky i z materiálů syntetických (jsou hygieničtější a lépe se omývají). Kotel v kotli ohříváme vodu, vaříme maso. Obsah by měl mít litrů. Pod kotlem se v domácích podmínkách topí dřevem, v řeznictví plynem nebo elektrickým proudem. Váha na maso na přesné odvaţování a dodrţování poměrů. U zabijačky je také důleţité oblečení řezníka, kvůli jeho bezpečnosti a bezpečnosti práce. Potřebuje: Zástěru dnes se pouţívají zástěry z pevné gumy, ale dříve se pouţívaly koţené. Zástěra většinou sahá od krku aţ do poloviny lýtek. Slouţí proti silnému znečištění oděvu, ale především jako účinná ochrana řezníka proti horké vodě, proto musí být z vodotěsného materiálu. V případě sklouznutí noţe řezníka, zabraňuje poranění břicha. Boty většina řezníků uţívá gumové vysoké boty. Opět z důvodu jako u zástěry ochrana před horkou vodou a znečištěním. Bohuţel, často tyto boty klouţou na dlaţbě (na jatkách apod.), takţe je třeba velké opatrnosti při chůzi. Drátěné rukavice vyrábí se z drátěného pletiva a chrání především proti bodným a řezným ranám při porcování masa. Ale při odškarkování a řezání kostí pilkou tyto rukavice pouţívat nesmíme, protoţe zranění způsobená při těchto činnostech by v rukavicích byla daleko závaţnější neţ bez nich. Obyčejné rukavice většinou ze speciální tkaniny, která je dostatečně pevná, chrání při krájení vykostěného masa. Oděv řezníka na ochranu před zimou zabíjačky se ve většině případů pořádají v období, kdy uţ je chladné počasí a zima. Při domácích zabíjačkách se velká část prací dělá venku na dvoře, takţe si musíme tělo dobře chránit před chladem vhodným oblečením. V případě změn počasí (déšť nebo sníh) je ideální nepromokavý oděv. Nejvhodnější tedy je, obléknout si teplou vestu, pod ní termo triko (při zpocení lehce odvádí pot, ale přitom nepustí na tělo chlad), teplé kalhoty, na hlavu čepici (většina řezníků vyuţívá tzv. zmijovku ) a ochranné pomůcky, které popisuji výše. 19

20 PORÁŢKA VEPŘE První, co bychom si měli při zabijačce a před poráţkou uvědomit, je to, ţe zbavíme tvora ţivota. K celému aktu bychom měli proto přistupovat s potřebnou úctou a pokorou. Starý citát praví: Zvíře cítí jako ty, nedělej mu trampoty. Prase před poráţkou musí být klidné. Předcházející den prase nekrmíme a podáváme mu pouze vodu k pití. Také bychom ho neměli nikam daleko převáţet, protoţe při transportu je zvíře vystavené velikému stresu a cítí, ţe brzy přijde jeho konec. Ne jenom z tohoto důvodu jsou domácí zabijačky daleko humánnější neţ jatka. Zvířeti před poráţkou stres neprospívá také proto, ţe se s ním kazí kvalita masa. Stresované zvíře nevykrvácí tak dobře jako klidné. Potom jeho maso můţe být buď tmavé, tuhé, suché (tzv. konzistence DFD) nebo světlé, měkké a vodnaté (tzv. konzistence PSE). Ani jedna konzistence masa není správná a ţádoucí. Prase omráčíme jateční pistolí, kterou mu umístíme přímo doprostřed čela. Stačí vystihnout správný okamţik, kdy se zvíře zklidní a my zmáčkneme spoušť zvíře padne na zem (prase musí být omráčené velmi důkladně a pečlivě, protoţe jinak by mohlo pociťovat bolest při zapíchnutí a vypouštění krve). 20

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT. 7 pravidel, jak uskutečnit své sny

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT. 7 pravidel, jak uskutečnit své sny JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT 7 pravidel, jak uskutečnit své sny 2 Pierre Franckh (2005) Překlad z němčiny: Mgr. Jana Novotná (2008) Digitalizace (8/2011) Sny se uskutečňují. Kaţdý den, kaţdou minutu, kaţdou vteřinu.

Více

BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE

BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra asijských studií BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Pa Ťin: Elektrické křeslo Ba Jin: Electric chair Olomouc 2010 Monika Syrová Vedoucí diplomové práce:

Více

Nemusí to být všude stejné. Romsko-České toulky historií. Láska jako z pohádky. Malý Romsko- Český slovníček. Tradice, mýty a pověry

Nemusí to být všude stejné. Romsko-České toulky historií. Láska jako z pohádky. Malý Romsko- Český slovníček. Tradice, mýty a pověry ! POZOR! Má negativní vliv na rasismus. Comix Nemusí to být všude stejné Tradice, mýty a pověry V co věřili naši dědečkové a babičky. Příběh ze života jedné rodinky... Romsko-České toulky historií Malá

Více

Herec je vlastně natvrdlý tvor

Herec je vlastně natvrdlý tvor @ 83. Zprav daj Jiráskova Hronova pátek 9.8.2013 : 7 Herec je vlastně natvrdlý tvor Rozhovor s lektory semináře HT jako Herecká tvorba Hanou Frankovou a Janem Hniličkou Před několika lety jsem na přehlídce

Více

Výukový materiál pro praktické vyučování oboru Kadeřník, tematický celek Barvení vlasů

Výukový materiál pro praktické vyučování oboru Kadeřník, tematický celek Barvení vlasů MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Výukový materiál pro praktické vyučování oboru Kadeřník, tematický celek Barvení vlasů Bakalářská práce Brno 2012 Vedoucí práce:

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč ČERVENEC - SRPEN 2010 VELKÁ NAD VELIČKOU UHERSKÝ OSTROH BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM HLUK BLATNIČKA BORŠICE U BLATNICE OSTROŽSKÁ LHOTA

Více

PORUCHY POZORNOSTI A ADHD U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

PORUCHY POZORNOSTI A ADHD U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra psychologie a patopsychologie ŢANETA BANDEVSKÁ III. ročník prezenční studium Obor: Učitelství pro mateřské školy PORUCHY POZORNOSTI A ADHD U

Více

Jak šmakuje Moravskoslezsko

Jak šmakuje Moravskoslezsko Jak šmakuje Moravskoslezsko 2012 Kuchařka krajových receptů Vážení milovníci tradiční kuchyně, dostala se Vám do rukou v pořadí druhá Moravskoslezská kuchařka pod značkou Jak šmakuje Moravskoslezsko. První

Více

Miluj svŧj ţivot. Radost ţít. Louise L.Hay. The New York Times Best Seller

Miluj svŧj ţivot. Radost ţít. Louise L.Hay. The New York Times Best Seller Miluj svŧj ţivot Radost ţít The New York Times Best Seller Louise L.Hay Digitalizace 9/2011 1 Poděkování S radostí a potěšením děkuji: - všem svým studentŧm a pacientŧm, kteří mi dali mnoho a dodali mi

Více

Pohledová typologie (PT) aneb Genetika trochu jinak

Pohledová typologie (PT) aneb Genetika trochu jinak Zcela neoficiální (pseudo)učebnice pohledové diagnostiky Určování pravděpodobných příčin dlouhodobých zdravotních problémů podle určitých vnějších znaků těla a vztahů mezi orgány se věnuji uţ asi 20 let.

Více

Další prevít? Jen to ne!

Další prevít? Jen to ne! SIMON BRETT Další prevít? Jen to ne! Prevítem snadno a rychle, 3. díl Ilustroval Tony Ross Přeloţil František Fröhlich IVO ŢELEZNÝ PRAHA Elizabeth Motleyové (ta to pochopí) Z anglického originálu Not Another

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč LISTOPAD - PROSINEC 2009 UVNITŘ: PODROBNÝ PŘEHLED AKCÍ AŽ DO VÁNOC UVNITŘ: PODROBNÝ PŘEHLED AKCÍ AŽ DO VÁNOC VESELÍ NAD MORAVOU VELKÁ NAD

Více

JINÝKRAJJINÝMRAV VÁNOCE VE SVĚTĚ WORLD MUSIC RECEPTY KOMIKSY POEZIE ATD. Téma čísla: ZAVRTEJTE SE DO NĚJ, ZAVRTÁ SE DO VÁS 11/2009

JINÝKRAJJINÝMRAV VÁNOCE VE SVĚTĚ WORLD MUSIC RECEPTY KOMIKSY POEZIE ATD. Téma čísla: ZAVRTEJTE SE DO NĚJ, ZAVRTÁ SE DO VÁS 11/2009 ZAVRTEJTE SE DO NĚJ, ZAVRTÁ SE DO VÁS 11/2009 Téma čísla: JINÝKRAJJINÝMRAV RECEPTY WORLD MUSIC KOMIKSY POEZIE VÁNOCE VE SVĚTĚ ATD. Šimon Mynář, 2. třída TROCHAPOEZIE Když jsem přijel do Afriky potkal jsem

Více

Ondřej Kano Landa. Pomalu. s miminkem a s koněm v páteři Karpat

Ondřej Kano Landa. Pomalu. s miminkem a s koněm v páteři Karpat Ondřej Kano Landa Pomalu s miminkem a s koněm v páteři Karpat 1 Copyright Ondřej Kano Landa, 2015 Illustrations Fukiko Kano, 2015 Vydané vlastním nákladem autora ve vydavatelství CAD PRESS Ľuda Zúbka 23

Více

TEMATIZACE GENDERU A FEMINITY V DÍLE ALOISE JIRÁSKA F. L. VĚK

TEMATIZACE GENDERU A FEMINITY V DÍLE ALOISE JIRÁSKA F. L. VĚK UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta filozofická TEMATIZACE GENDERU A FEMINITY V DÍLE ALOISE JIRÁSKA F. L. VĚK Michaela Vrbová Bakalářská práce 2011 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY fchodoviny PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY Děkuji našemu Pánu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, že mě uznal za spolehlivého a určil ke své službě. (1Tm

Více

S ekologickým zemědělstvím se musí počítat. Zájem o biopotraviny stoupá stejně jako o ekologicky obhospodařenou půdu B

S ekologickým zemědělstvím se musí počítat. Zájem o biopotraviny stoupá stejně jako o ekologicky obhospodařenou půdu B Společenský večer Bioakademie Spotřeba biopotravin v ČR postupně roste Bioprodejnou roku jsou Freshbedýnky Krátké zprávy, či-li víte, že? S ekologickým zemědělstvím se musí počítat. Zájem o biopotraviny

Více

EVANGELICKÝ ČASOPIS PRO MLÁDEŽ ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ JEŽÍŠŮV KŘEST FREETEKNO PÝCHA A PŘEDSUDEK

EVANGELICKÝ ČASOPIS PRO MLÁDEŽ ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ JEŽÍŠŮV KŘEST FREETEKNO PÝCHA A PŘEDSUDEK EVANGELICKÝ ČASOPIS PRO MLÁDEŽ ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ JEŽÍŠŮV KŘEST FREETEKNO PÝCHA A PŘEDSUDEK OBSAH Rohlík s máslem nebo dům? Biblická úvaha Ježíšův křest Životní úroveň Na dno to jde snadno rozhovor s O. Villnerem

Více

Pozor, pozor! Časopis KOMpost vyhlašuje soutěž a tentokrát soutěž fotografickou!

Pozor, pozor! Časopis KOMpost vyhlašuje soutěž a tentokrát soutěž fotografickou! časopis střediska KOMPAS 3. číslo, květen/červen 201 5 První máj! Ať se prvního máje podíváte pod kteroukoli třešeň, všude je nacpáno. Všude se všichni líbají. A proč vlastně? Prvomájová tradice říká,

Více

Člověk míní, život mění...

Člověk míní, život mění... Člověk míní, život mění... Žánr: Psychologické Žánr2: AU Pár: Hermiona Grangerová, Severus Snape Přístupnost: pro všechny Období: Po Bradavicích Autor: wixie 1 Člověk míní, život mění... První díl povídky

Více

Nezůstávají jenom u slov, podávají pomocnou ruku

Nezůstávají jenom u slov, podávají pomocnou ruku Ročník XVI., číslo 1/2015 Vydává Česká abilympijská asociace, o.s. Nezůstávají jenom u slov, podávají pomocnou ruku Představujeme práci a zaměření činnosti České abilympijské asociace V České abilympijské

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč KVĚTEN - ČERVEN 2010 VELKÁ NAD VELIČKOU UHERSKÝ OSTROH BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM HLUK BLATNIČKA BORŠICE U BLATNICE OSTROŽSKÁ LHOTA

Více

ZAČNĚME TŘEBA. sestavila Michaela Čakrtová. Kofi Annan, generální tajemník OSN

ZAČNĚME TŘEBA. sestavila Michaela Čakrtová. Kofi Annan, generální tajemník OSN ZAČNĚME TŘEBA TAKHLE Organizace spojených národů byla založena ve víře, že dialog může zvítězit nad neporozuměním, že rozmanitost je všeobecně pozitivní a že sdílený osud všech lidí vzájemně mnohem více

Více

Kuchařka krajových receptů

Kuchařka krajových receptů Kuchařka krajových receptů Vážení milovníci dobrého jídla, držíte v rukou první Moravskoslezskou kuchařku, která vznikla jako poděkování všem Vám, kteří jste se zúčastnili prvního ročníku akce Jak šmakuje

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32 Strana 1 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Diplomová práce

MASARYKOVA UNIVERZITA. Diplomová práce MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Diplomová práce BRNO 2012 Hana Hanusová MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra didaktických technologií Negativní a pozitivní vlivy sociálních sítí

Více

Zaniklý svět ostravských biografů /pamětníci vyprávějí/

Zaniklý svět ostravských biografů /pamětníci vyprávějí/ Zaniklý svět ostravských biografů /pamětníci vyprávějí/ Almanach 5. ročníku Šumné Ostravy Zaniklý svět ostravských biografů Karolína Kafková, 16 let, Gymnázium Ostrava-Hrabůvka Sedíš nějak křivě a škrábeš

Více

6/2011 ROČNÍK 20 (14)

6/2011 ROČNÍK 20 (14) 6/2011 ROČNÍK 20 (14) Přinášet Boha světu Rozhovor s Marií Voce 20 Jan Pavel II. Zastánce důstojnosti člověka 5 www.focolare.cz Ekonomická krize a životní styl 8 PRO INSPIRACI Dědictví Jana Pavla II. Vzápětí

Více

V sérii Úžasná Zeměplocha v nakladatelství Talpress dosud vyšlo:

V sérii Úžasná Zeměplocha v nakladatelství Talpress dosud vyšlo: V sérii Úžasná Zeměplocha v nakladatelství Talpress dosud vyšlo: BARVA KOUZEL (oceněno Ludvík 94) LEHKÉ FANTASTIČNO (oceněno Ludvík 94) ČAROPRÁVNOST MORT MAGICKÝ PRAZDROJ SOUDNÉ SESTRY PYRAMIDY STRÁŽE!

Více