Stanovení hodnoty veřejně prospěšných investičních projektů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovení hodnoty veřejně prospěšných investičních projektů"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Obor: Ekonomika podniku a management Autoreferát k doktorské disertační práci Stanovení hodnoty veřejně prospěšných investičních projektů - Cost - Benefit Analysis 2005 Patrik Sieber

2 Obsah Autoreferátu Obsah Autoreferátu...2 Slovo úvodem, cíle a struktura práce...3 Význam práce pro českou hospodářskou sféru a motivace autora...3 Cíle práce a cesta k jejich dosažení Metody práce, hodnota a hodnocení investic Metody práce Hodnota Hodnota investic a investičních projektů Veřejně prospěšné projekty a jejich hodnota Alternativní přístupy k hodnocení investic veřejné sféry Významné koncepční předpoklady CBA Mikroekonomická fundace CBA Costs & Benefits Ohodnocení C&B využití mikroekonomické analýzy Odhad reálných C&B analýza metod Stanovení společenské diskontní sazby Teoretické základy SDR Alternativní metody stanovení SDR na nedokonalých trzích Stanovení hodnoty projektu výsledky CBA Praktická doporučení a aplikační možnosti metody Metodický postup při zpracování CBA Náměty pro další využití metody Shrnutí a závěr Summary...27 Seznam používaných zkratek...31 Výkladový slovník nejdůležitějších pojmů...33 Literatura

3 Slovo úvodem, cíle a struktura práce Dostává se Vám do rukou autoreferát k disertační práci Stanovení hodnoty veřejně prospěšných investičních projektů. Pevně věřím, že v každém, kdo se jednou v životě věnoval ekonomické vědě, vyvolává již samotný název zájem a celou řadu otázek zároveň. Jsem přesvědčen, že nejsem jediný, kdo je fascinován samotnými pojmy, jako jsou hodnota a její stanovení, investice, veřejný prospěch či společenský blahobyt. Zároveň doufám, že ten, koho nenechávají tato témata chladným, nalezne v textu nejen řadu odpovědí na otázky, které ho napadají, ale zejména řadu inspirativních tezí pro jeho vlastní výzkumnou činnost. Význam práce pro českou hospodářskou sféru a motivace autora Než přistoupím k stručnému popisu práce samotné, dovolte mi, abych Vás seznámil s motivy, které mne vedly k zájmu o vymezené téma. V české odborné literatuře se lze setkat již s celou řadou více či méně kvalitních titulů zabývajících se oceňováním různých druhů aktiv a investičním rozhodováním. Lze díky nim nalézt jak teoretickou základnu, tak aplikační aparát pro řešení nejednoho reálného problému. Přes to všechno není možné označit zmíněná témata za vyčerpaná, neaktuální či dokonce bezvýznamná. Pro toto tvrzení mám nejeden důvod. Za hlavní bych označil své čím dál tím častější střety se situacemi v oblastech oceňování, hodnocení a investičního rozhodování, které dosud popsané teorie a metody neřeší, případně je pomáhají řešit, ale jen nedostatečně. Existenci těchto mezer označuji dokonce za velmi palčivý problém. A to tím více, čím častěji je pociťována potřeba jejich odstranění nejen při činnosti výzkumné, ale i při samotném investičním rozhodování v ekonomické realitě. Některé problémy lze odstranit za pomoci přeci jen bohatší zahraniční literatury. Ty ostatní zůstávají buďto v naprostém teoretickém a metodickém vakuu, nebo jsou k jejich řešení vědeckou obcí doporučovány různé přístupy. Takovéto přístupy si často navzájem odporují a doposud se nepodařilo u nich dobrat jednoznačné a všeobecně akceptované názorové shody. Hodnocení veřejně prospěšných investičních projektů je bezesporu jednou z oblastí, ve které nechybí zmíněné přetrvávající teoretické i aplikační otazníky. Použití metod známých z podnikových financí komplikuje zcela zjevně fakt, že smyslem těchto investic není maximalizace NPV čistých hotovostních toků investora, ale zvyšování společenského blahobytu. V českých odborných textech prozatím není možné dohledat ucelený, koncepční a uspokojivě propracovaný přístup posazený do jasného teoretického rámce, který by umožnil stanovit hodnotu těchto projektů. Bez této možnosti je pak velmi nesnadné řešit sofistikovaně řadu rozhodnutí v procesu investičního rozhodování. Ve světové literatuře je situace v tomto 3

4 směru výrazně příznivější, a proto má smysl z ní čerpat, ale ani jejím pouhým studiem nedospějeme k odpovědi na všechny závažné otázky, které nám v souvislosti s danou problematikou vyvstávají. Informace o neuspokojivém stavu teorie vztahující se k danému tématu v ČR je zásadní proto, abychom ho mohli považovat za objekt vhodný ke zkoumání. Kromě toho jsem přesvědčen o jeho mimořádné aktuálnosti. Díky začlenění České republiky do strukturální politiky EU prostřednictvím strukturálních fondů dochází k přerozdělování dotací EU českou veřejnou správou. Z této pro nás relativně nové situace vyplývá výrazně vyšší potřeba hodnocení efektivity vynakládaných veřejných prostředků, a to jak ex ante, tak i ex post. Kromě toho vznikají nové možnosti a impulsy ke kooperaci komerční a veřejné sféry. Jednou z forem jsou společné nebo doplňující se investiční projekty těchto dvou sektorů. Výsledkem uvedených událostí je nárůst společenské poptávky po metodách umožňujících zahrnutí socioekonomických dopadů do investičního rozhodování. K tomu, aby kdokoli poskytl kvalitní a smysluplný metodický materiál, je ovšem zapotřebí mít možnost opřít ho o silný a bezrozporný teoretický rámec. Zbývá jen dodat, že díky zmíněnému narušení určité dichotomie veřejných a privátních investic v procesu rozhodování o jejich hodnotě a realizaci lze sledovat rostoucí potřebu metodického aparátu i na straně privátních subjektů. Samotnou aktuálnost nelze považovat za postačující důvod k zahájení výzkumu v určité oblasti, ale může být dodatečným kritériem k jeho upřednostnění v čase. Další a z vědeckého hlediska velmi přitažlivou vlastností řešeného tématu je kromě jeho teoretické nevyčerpanosti a společenské aktuálnosti také jeho nadčasovost a vliv případných závěrů na ostatní problémy ekonomické vědy. Zvolená problematika neutrpí na své zajímavosti do té doby, dokud budou existovat subjekty, jejichž smyslem existence je zájem o společenský blahobyt. Lze rozumně předpokládat, že závěry týkající se hodnoty a hodnocení investic veřejného sektoru mohou mít ve svém důsledku silnou vazbu na ekonomické disciplíny, jako jsou veřejné finance, makroekonomie, mikroekonomie a jiné společenské vědní obory. Cíle práce a cesta k jejich dosažení Analýza a rozpracování dopadů do oblastí uvedených v závěru předchozího odstavce jde jednoznačně nad rámec této disertační práce. Nicméně není možné s jejich stávajícími poznatky nepracovat jako s fundamenty a dílčími vstupy při tvorbě zamýšleného a potřebného teoretického přístupu. Proto jednou z významných charakteristik této práce je, že kromě zásadního využití teorie podnikových financí využívá zejména s dílčí poznatky 4

5 filozofie, mikroekonomie a veřejných financí. Jinými slovy, není vhodné řešit toto téma izolovaně pouze s ohledem na stávající úroveň poznání v oblasti hodnocení investic. Mimo jiné na základě všeho, co jsem doposud zmínil, jsem se rozhodl stanovit cíl této práce následujícím způsobem. Hlavním cílem mé disertační práce je vymezit předpoklady a nalézt, analyzovat a rozpracovat koncepční přístup pro ohodnocení veřejně prospěšných projektů. Jako další cíl mohu označit analýzu a doporučení týkající se možností využití výsledného konceptu v ostatních disciplínách a ekonomické praxi. Těmto cílům odpovídá i struktura práce. Prvním řešeným problémem je pojem hodnoty samotné. Tento problém obsažený v kapitole jedna by se neměl zdát banální, byť se mu věnovali moji vědečtí předchůdci již dávno přede mnou. Dnes existuje celá řada termínů, které obsahují pojem hodnota, avšak jejich význam je rozdílný. K odlišným přístupům dochází dokonce i v teorii věnované oceňování podniku. Proto je na počátku cesty za hodnotou učiněno filozofické rozhodnutí, který koncept hodnoty budu brát v následných úvahách v potaz. Jinak by mohlo dojít ke zkreslenému pohledu na všechny dále uvedené závěry. Poté je stručně definován objekt, jehož hodnotu má být hledaný koncept schopen změřit a který jsem nazval veřejně prospěšným investičním projektem. Jestliže je díky výsledkům předchozích kroků zřejmé, co má být smyslem hledaného konceptu, je možné přistoupit k volbě nejvhodnější metody. Přístupů, které se v hospodářské světové praxi používají při hodnocení investic, jejichž smyslem má být veřejný prospěch, je samozřejmě více. Proto jsou v druhé kapitole uvedeny a stručně popsány hlavní z těchto metod. Jejich popis je však dostatečný proto, abych mohl zhodnotit a argumentovat volbu jedné z nich, jako té nejvhodnější pro vymezený účel. Na základě analýzy hlavních dostupných metodických možností, jejich kritiky a syntézy vyplývajících informací o daných metodách a jejich souladu s vymezením řešené otázky, doporučuji coby koncepční přístup k řešenému problému Cost Benefit Analysis (CBA). Vymezení problematiky veřejně prospěšných projektů, analýza dostupných metod jejich hodnocení, volba CBA a argumentace této volby jsou obsahem druhé kapitoly. Argumenty uvedené v druhé kapitole v kombinaci s předchozím vymezením problému posunují řešený problém do té míry, že je stanoven jednoznačný směr další práce. Tím je podrobný rozbor CBA směrem od koncepčních základů, přes mikroekonomickou analýzu a vytvoření mapy souvisejících teoretických problémů, až po rozbor aplikačního metodického aparátu. Výsledkem těchto kroků musí být komplexní poznání CBA jako metody, analýza, kritika a vytvoření syntetického závěru na každé řešené úrovni (koncepční rámec, mikroekonomická fundace, aplikační nástroje) a zřetelná formulace hodnoty veřejně 5

6 prospěšného projektu. Aby byl však splněn hlavní cíl práce, musí z uvedených dílčích výsledků vyplývat zjištění, že závěry na všech řešených úrovních tvoří obhajitelný a logicky si neodporující celek. Jedná se o hlavní část práce, které jsou věnovány závěrečná část kapitoly dvě a kapitoly tři až šest. Kapitola sedmá je následně zaměřena na rozbor proveditelnosti této metody v hospodářské praxi. Jsou zde uvedeny hlavní aplikační metodiky používané ve světě a je zde rozpracován normativní postup pro praktickou realizaci CBA a tedy hledání hodnoty veřejně prospěšného investičního projektu v realitě. Před samotným závěrem a shrnutím práce doplňuje kapitola sedmá ještě coby varování nejčastější chyby, kterých se analytik může při aplikaci CBA dopustit, jakož i nejčastější kritiky metody samotné, se kterými je možné se v realitě setkat. Práci uzavírají přislíbená inspirativní doporučení pro vhodné využití metody v dalších oblastech. Pro snazší orientaci v řadě termínů a zkratek používaných v textu je za závěrečné shrnutí připojen seznam zkratek a výkladový slovník nejpoužívanějších pojmů. Věřím, že těm z Vás, kteří nebudou mít příležitost přečíst práci celou, poslouží navíc výkladový slovník jako souhrn hlavních relevantních hesel a pomůže jim k získání rychlejší představy o šíři a povaze souvisejících problémů, jakož i k terminologickému přehledu při případném dalším setkání s tématem. 6

7 1 Metody práce, hodnota a hodnocení investic 1.1 Metody práce Vzhledem k převážně normativně ekonomické povaze vytčeného cíle, kterým je zejména nalezení, analýza a rozpracování koncepčního teoretického přístupu pro hodnocení veřejně prospěšných projektů, jsou hlavními metodickými nástroji postupy využívající analýzy, syntézy, logické dedukce a indukce. Samozřejmě se nelze vyhnout ani abstrakci. V konkrétní podobě se pro tuto práci přímo nabízí využití řady modelů a rozbor světové literatury. Rozbor původní české literatury není vynechán, nicméně je nutné konstatovat, že literatura v českém jazyce vztahující se přímo k následně zvolené metodě Cost-Benefit Analysis téměř neexistuje. To je však zároveň jeden z motivů pro vymezení cíle, pojetí a struktury práce. 1.2 Hodnota Ještě před započetím vymezení pojmů, je třeba upozornit, že pojem hodnoty se formuloval v rámci teorie hodnoty již od Aristotela. Pojem definovali postupně A. Smith, D. Ricardo, K. Marx i J. S. Mill. Tato jména však více či méně spojuje pojetí nákladové (resp. pracovní) teorie hodnoty, které označuji společně s jejich následníky za překonané. Pojetí hodnoty, které však nabývá pro naše účely použitelné formy, tedy jednoznačně vymezuje subjektivní teorii hodnoty, je spojeno až se jmény jako H. Gossen, W. Jevons a zejména pak C. Menger, L. Walras a Eugen von Böhm-Bowerk. Posledně jmenovaní jsou si již definicí hodnoty výrazně bližší a právě jejich filosofické chápání tohoto termínu je obhajováno pro následné ekonomické úvahy. Vymezení základního pojmu hodnota v této práci navazuje na tradiční výklad Rakouské školy. Vymezení základních pojmů a vazeb mezi nimi lze pak shrnout následovně. Subjektivní hodnota statku užitná je význam statku pro blahobyt subjektu, který plyne z jeho využití pro spotřebu. Subjektivní hodnota statku směnná je pak význam statku pro blahobyt subjektu, který plyne z jeho využití pro směnu tím, že může získat za něj jiné statky. Velikost této hodnoty je tedy dána velikostí mezních užitků plynoucích ze statků, které za hodnocený statek získáme. Je tedy závislá na objektivní směnné síle (hodnotě), která rozhoduje o kvantitě získaných statků, dále pak na stavu potřeb a jmění subjektu, které rozhodují o mezním užitku získaného statku směnou. Objektivní směnná hodnota je schopnost daného statku dostat směnou kvantum jiných statků. Ta je však výslednicí subjektivních hodnot mnoha jedinců! Cena je pak toto samotné kvantum statků. Tomuto rozdílu není nikterak na 7

8 škodu, že se jak cena, tak i hodnota vyjadřují v penězích. Peníze jsou v tomto směru takovým druhem statku, který funguje jako měřítko. Právě v této filosofické koncepci vyniká subjektivita, která je základní charakteristikou přirozeného vnímání slova hodnota a právě tato filosofická koncepce vztahuje hodnotu k meznímu užitku. Pro další analýzu je významný fakt, že uvažujeme hodnotu, jejíž podstata není přímo dána nákladností výroby daného statku ani jeho objektivními vlastnostmi, ale je skryta v preferencích jedinců. 1 Pro pozdější argumentaci schody konceptu samotného hodnocení dopadů investičních projektů s filosofickou koncepcí hodnoty uvádím ještě jeden Böhm-Bowerkův citát 2 : U statků, u kterých mohou existovat různé alternativní způsoby použití a které jsou sto poskytovat různě vysoký mezní užitek, je jeho využití s nejvyšším možným alternativním mezním užitkem určující pro velikost jejich hodnoty. Skutečný význam této věty je zřetelnější, pokud si uvědomíme fakt, že díky existenci směny mají všechny statky (pokud je lze tedy směňovat) další způsob využití kromě spotřeby, čímž je výměna za jiné statky. 1.3 Hodnota investic a investičních projektů Na základě předchozí analýzy přístupů k hodnotě je již možné říci, že těžiště zájmu práce spočívá v hledání subjektivní hodnoty určitého aktiva. Oním aktivem je pak právě investiční projekt. Pod pojmem investiční projekt si lze přestavit určité aktivum, které je typické tím, že jeho smyslem je nárůst jeho hodnoty. Projekt lze definovat například tak, jak tomu činí příručka Evropské komise 3 : projekt odpovídá investiční aktivitě, při které jsou vydávány zdroje (náklady), aby byla získávána určitá investiční aktiva, která budou produkovat benefity po dlouhé období a tato aktivita pak vede logicky k jejímu vlastnímu plánování, financování a obecně implementaci. Co je společné všem investičním projektům a co je naopak specifikem veřejně prospěšných akcí? Nejprve zodpovím první část otázky. V obou případech je cílem hodnocení investice zodpovězení následujících tří otázek: Jaká je hodnota investice? Je investici smysluplné realizovat? Který z investičních projektů je nejlepší? 1 Tato podstatná teze umožňuje později obhájit ohodnocování dopadů projektu pomocí principu nazývaného v Cost-Benefit Analysis Willignes-to-Pay (ochota zaplatit, WTP). 2 Viz [8]. 3 viz příručka EK [18] 8

9 Kromě zmíněných základních otázek investičního rozhodování je projektům soukromé i veřejné sféry společná ještě jedna základní myšlenka: realizace projektu by měla přinést více pozitiv než negativ. Vztahy mezi zmíněnými otázkami lze vymezit následovně. Kdy je tedy investici smysluplné realizovat? Tehdy, pokud naplňuje svůj smysl, pokud dosahuje podstaty svého předurčení. Tím, je obecně nárůst existující hodnoty aktiv, event. získání nových aktiv, náležící určitému jedinci, firmě či společnosti. Aby byl tento cíl naplněn, musí mít investiční projekt kladnou hodnotu 4. Pokud ztotožníme pojem nejlepší projekt s tím, který nejlépe naplňuje svůj smysl, lze říci, že je to ten, jehož hodnota je nejvyšší. 5 V čem jsou však projekty podnikové sféry a sféry veřejné rozdílné? Investora v případě veřejně prospěšného projektu zajímá prospěch ostatních subjektů. Z toho vyplývá, že při hodnocení je nutné vzít v úvahu širší řadu efektů. Efekty, se kterými je třeba pracovat při hodnocení veřejného projektu, jsou často nefinanční, někdy dokonce nehmotné povahy. Shrnujícím způsobem řečeno veřejně prospěšný (veřejný) projekt komplikuje situaci vyšším počtem analyzovaných subjektů, jejichž preference formují hodnotu dopadů projektu a zároveň samotnou povahou hodnocených dopadů. 2 Veřejně prospěšné projekty a jejich hodnota V souladu se základními předpoklady učiněnými v kapitole jedna mohu říci, že pro účely této práce budu považovat nadále za veřejně prospěšné projekty (akce) takové, jejichž smyslem není maximalizace shareholder value, ale zvýšení blahobytu jakýchkoli subjektů, jejichž blaho leží investorovi na srdci a tyto subjekty tvoří určitou společnost. Pod veřejně prospěšnými projekty lze však v širším pojetí vnímat nejen investiční akce, ale také politické intervence a programy veřejného sektoru. Rozdíl oproti investicím realizovaným v komerční sféře je zásadní: relevantní pro hodnocení je i užitek jiného, nežli investujícího subjektu. 4 Pod pojmem projekt je zahrnuta i investiční fáze, ve které obvykle dochází k investování, čerpání zdrojů, spíše nežli k inkasu pozitivních dopadů z investice plynoucí. Proto pro smysluplnost realizace postačuje jeho kladná hodnota. Pokud bychom pod projektem chápali pouze fáze následující po fázi investiční, musela by být hodnota projektu vyšší než hodnota investiční fáze. 5 Tím není dotčena nutnost vypořádat se s rizikem. To lze však provést správnou konstrukcí pro hodnotu samotnou (viz jistotní ekvivalenty, pravděpodobnostní rozdělení hodnoty projektu: NPV). 9

10 2.1 Alternativní přístupy k hodnocení investic veřejné sféry Mezi nejběžnější ve světě používané metody pro srovnávání a hodnocení investic veřejné sféry patří Cost-Effectiveness Analysis, Cost Utility Analysis a Cost-Benefit Analysis. Kromě toho stručně diskutuji využití metod známých z corporate finance. Cost Effectiveness Analysis (CEA) srovnává investiční alternativy na bázi poměru jejich nákladů a jedné kvantifikované (ale nikoli peněžně vyjádřené) míry efektu. Příkladem může být například poměr vydaných dolarů na jeden zachráněný lidský život. Za nejefektivnější pak považujeme ten projekt, který vydává nejméně prostředků na jednotku výstupu. Cost Utility Analysis (CUA) srovnává podobně jako CEA alternativy na bázi poměru nákladů a jedné proměnné. Tato metoda je však konstruována obvykle dvěmi (ale teoreticky i více) mírami benefitů. Příkladem zde mohou být tzv. QALY (quality adjusted life years), které zahrnují počet dodatečných roků života i kvalitu života během těchto let. Program je pak vybírán minimalizací poměru vynaložených peněžních prostředků/qaly. Tím, že CUA zahrnuje i kvalitativní proměnou se částečně blíží konceptu CBA. Cost Benefit Analysis (CBA) - je metoda ohodnocující projekt či politiku (politické rozhodnutí), která kvantifikuje v peněžních jednotkách hodnotu všech následků tohoto investičního projektu na členy společnosti. Kritérium je zde maximalizační a nazývá se čistým socioekonomickým benefitem (dále v textu budeme tento pojem vnímat jako synonymum s pojmem čistý společenský benefit). S tímto kritériem je následně zacházeno obdobně jako s čistými hotovostními toky v oblasti podnikových financí. NSB = B C, slovy Net Social Benefit = Social Benefit Social Costs Narozdíl od předchozích metod teoreticky zahrnuje všechny dopady ovlivňující blahobyt všech subjektů, kteří jsou členy dané společnosti. Tato metoda je vzhledem ke svým vlastnostem zatím jedinou cestou, kterou lze doporučit k rozpracování pro účely této práce. Hodnocení veřejných projektů jako v privátní sféře Výnosové metody užívané v prostředí firemních financí jsou omezené na zahrnutí budoucích finančních hotovostních toků investora a nezohledňují de facto nic jiného, kromě alternativních nákladů kapitálu. I tato složka determinující diskontní sazbu je však konstruována na finanční bázi. Dopady, o které se musíme zajímat v případě veřejně prospěšných projektů, se do podoby finančních toků dostávají pouze nepřímo 10

11 (zprostředkovaně), doléhají na různé subjekty dané společnosti, kteří je hodnotí s ohledem na užitek z nich plynoucí. Použití modelů diskontovaných budoucích cash-flow by mohlo nejen podhodnocovat, ale v některých případech i nadhodnocovat projekt. Jako cestu k řešení problému hledání subjektivní hodnoty veřejně prospěšného projektu (resp. podniku) doporučuji rozpracování Cost-Benefit Analysis. Mohl bych vyzdvihovat výhody a nevýhody daného přístupu oproti jednotlivým metodám, avšak ke zdůvodnění této volby mi postačuje jen několik argumentů. Hodnocení projektu na základě finančních výstupů známé z corporate finance zanedbává ostatní dopady investice a s nimi i jejich užitek, tedy zanedbává i hodnototvorné faktory veřejně prospěšného projektu. Ostatní uvedené přístupy oproti tomu nevedou ke stanovení hodnoty projektu ve srovnatelných (peněžních) jednotkách. To jsou zásadní argumenty pro volbu CBA. Obecný proces hodnocení investičního projektu pomocí CBA lze ztotožnit s následujícími kroky 6 : 1. specifikace sady (kompletu) alternativních projektů 2. rozhodnutí o tom, čí C&B budou započítány (vymezení společnosti) 3. utřídění C&B a stanovení měrných jednotek a ukazatelů 4. predikce dopadů v kvantitativní podobě po celou dobu životnosti projektu 5. převod dopadů na peněžní jednotky 6. diskontování přínosů a nákladů získání jejich PV 7. výpočet NPV projektu 8. provedení citlivostní analýzy 9. doporučení založené na NPV a citlivostní analýze 2.2 Významné koncepční předpoklady CBA Hodnota projektu, efektivní alokace zdrojů a Paretovská hranice CBA je často interpretována jako rámec pro měření efektivnosti vložených zdrojů. CBA je také rámec pro hledání hodnoty projektu. Mezi těmito cíli však není rozpor, neboť k celkové efektivnosti přispívá pouze ten projekt, jehož hodnota je kladná. Tvrzení lze podpořit výkladem Paretovského zlepšení a Paretovské hranice. Významné je, že projekt musí přiblížit společnost Paretovské potenciální hranici, aby měl kladnou hodnotu. Je možné připustit, že v případě realizace investice si někdo ve společnosti přihorší, pokud si jiný 6 obecné postupy lze nalézt například v literatuře [6], ale i [51], [38], [18], [58] nicméně tento postup bude konkretizován v doporučeném normativním modelovém postupu ohodnocení v kapitole 7. 11

12 polepší a zároveň si polepší všechny subjekty ve svém souhrnu. Jinými slovy, projekt má kladnou hodnotu, jestliže újma jednoho člena společnosti je více než kompenzována přínosem pro jiné členy společnosti, resp. jeho vlastním přínosem. 7 Willigness-to-Pay (ochota zaplatit, WTP) Vyjádřením ochoty zaplatit za daný výstup máme na mysli určení subjektivní maximální hodnoty vyjádřené v penězích, kterou by byly subjekty ochotny obětovat za výstup, aby byly indiferentní mezi jeho koupí a zdržením se této koupě, tedy zachováním status quo. Koncept ochoty zaplatit (WTP) je základním způsobem ohodnocení benefitů. Aby však bylo možné tyto benefity získat, jsou obětovávány zdroje. Tyto dopady na straně vstupů projektu jsou však v CBA ohodnocovány pomocí jejich oportunitních nákladů. Oportunitním nákladem je zde hodnota, kterou musí společnost obětovat, aby mohla vstup použít pro daný investiční projekt. Vzájemná závislost projektů Za dva vzájemně nezávislé projekty (politiky) budeme považovat případ, kdy rozhodnutí o prvním projektu neovlivňuje C&B druhého projektu. Praktické řešení je snadné, neboť lze hodnotit projekty každý zvlášť a tedy spočítat pro každý zvlášť NSB (čisté společenské benefity). Jestliže jsou na sobě projekty absolutně závislé, za což považujme situaci, kdy jeden projekt bez druhého nemůže fungovat. Pak by takovéto projekty měly být posuzovány jako jeden projekt a pro ten počítána NSB. Pokud jsou projekty na sobě závislé jen z části, mění se jejich C&B a tedy i efektivita v závislosti na realizaci jiného projektu. Pak je evidentně obtížné říci, zda porovnávat projekt A s vlivem projektu B nebo bez vlivu. Návodem v takovém případě může být volba kombinací projektů, které maximalizují NSB. Jinými slovy počítat hodnotu projektu jak zvlášť, tak dohromady. CBA a Arrowův teorém První zmíněnou teoretickou souvislostí je, že seřazení projektů ve smyslu čistých benefitů (NB) jednotlivců nezaručuje tranzitivitu společenského uspořádání politik (projektů). Jedná se o vlastnost vyplývající z Arrowova teorému 8 : Jakékoli pravidlo volby 7 Jde v zásadě o reformulaci Kaldor-Hicksova kritéria viz [31]. 8 (blíže viz [2]), vytvořené axiomy pro korektní volbu: axiom neomezeného pole působnosti, axiom Paretovy volby, axiom nezávislosti a axiom neexistence diktatury. 12

13 vyhovující všem Arrowem stanoveným axiomům pro korektní volbu beze zbytku, kterým dvě a více osob rozhoduje o projektech (politikách) z množství tři a více, není sto garantovat transitivní společenské uspořádání politik (projektů). Vzhledem však k tomu, že tímto problémem trpí jakékoli kriterium splňující axiomy, neumožňuje nám Arrowův teorém WTP a CBA zatratit, neboť neposkytuje úhel pohledu, ve kterém by byla CBA horší než ostatní přístupy. V praxi se analytici mohou vyhnout problému zavedením předpokladu, že preference spotřebitelů se řídí určitými omezujícími podmínkami s existencí odpovídající agregované poptávkové funkce. Tento předpoklad je navíc v souladu s analytickou praxí, ve které je obvykle pracováno s agregovaným nebo tržním poptávkovým schématem pro jednotlivé produkty. Závislost WTP na distribuci bohatství ve společnosti Ochota osoby zaplatit (WTP) za potenciální přínos projektu je tím vyšší, čím větší je její disponibilní bohatství. Jestliže projekt změní rozložení bohatství ve společnosti, pak se pravděpodobně změní i suma WTP individuí a možná se změní i pořadí jednotlivých alternativ projektu. Pokud bude konsistentně používáno Paretova potenciálního přístupu a pokud budou projekty takové povahy, že nebudou vytvářet stále stejné vítěze a poražené, pak celkové efekty těchto projektů povedou k tomu, že na tom budou výsledně všichni lépe. Závislost WTP na předpokladech plynoucích z vymezení společnosti Tato otázka má velmi silný význam pro praktické použití. Na problém lze nahlížet z několika hledisek: 1. definice úrovně společenského celku (svět x stát x kraj x region x obec) 2. vymezení, zda jsou pro nás všechny preference přijatelné a zohlednitelné 3. rozhodnutí, jakým způsobem zahrneme preference budoucích generací Antropocentrická povaha CBA Mezi členy společnosti a tedy potenciální beneficienty jsou zahrnuti pouze lidské bytosti. Zájmy fauny a flory a dopady na ně jsou v CBA zahrnuty pouze v případě, že existuje ochota lidí zaplatit za získání přínosů pro tyto ostatní obyvatele planety, či pokud existuje ochota zaplatit za to, že se určitým negativním dopadům tito tvorové a rostliny vyhnou. 13

14 3 Mikroekonomická fundace CBA Pro pochopení role poptávkových křivek v CBA je zásadní teoretický postulát, že poptávková křivka indikuje, jak mnoho jsou lidé ochotni platit za různá množství zboží. Prostřednictvím této věty je zajištěna spojitost a klíčový vztah mezi poptávkovou křivkou a WTP. Jestliže jsou známy poptávkové křivky po statcích ovlivněných projektem, pak je spotřebitelský přebytek základním konceptem použitým v CBA k ohodnocení dopadů. Změny ve spotřebitelském užitku mohou být za řady okolností vyžity pro odhad (aproximaci) společenské WTP za změny způsobené projektem (politikou, programem). Oproti tomu variabilní náklady zobrazené pod křivkou nabídky jsou oportunitní náklady, neboli hodnota obětovaná výrobě určitého množství statku X, nikoli náklady účetní. Pojetí oportunitních nákladů je kritické pro CBA. Náklady projektu zahrnují náklady (oportunitní) obětované různými členy společnosti. Na nákladovou křivku na následujícím obrázku by mělo být nazíráno tak, jako by byla získána za předpokladu, že vlastníci všech zdrojů použitých k výrobě jsou vypláceni za jejich použití cenami shodnými s oportunitními náklady těchto zdrojů. Cena statku X c P* Spotřebitelský přebytek + Přebytek výrobce = Společenský přebytek f d a S b e g D 0 X1 X* X2 Množství statku X Obrázek č. 1 Společenský přebytek 9 Hodnotu efektu plynoucího z projektu, který dopadá na výrobce i spotřebitele pak lze ztotožnit s pojmem společenského přebytku. Společenský přebytek (Social Surplus, SS) = spotřebitelský přebytek + přebytek výrobce 9 Viz [6] [44] [35] 14

15 Pokud odstraníme zanedbání vlivu na vládní příjmy, můžeme propojit čisté společenské benefity plynoucí z projektu (NSB) s koncepcí společenského přebytku a změny ve vládních příjmech následujícím způsobem v úplné formě: NSB = CS + PS + GR, kde CS je změna ve spotřebitelském přebytku, PS změna v přebytku výrobce, GR změna v čistých vládních příjmech, NSB čisté společenské benefity (Net Social Benefits), přičemž všechny komponenty mohou být negativní i pozitivní včetně výsledných NSB. Základní principy mikroekonomických modelů v dokonalé konkurenci, které zajišťují fundaci CBA v této kapitole objasněny. Řečí těchto modelů lze definovat základní koncept CBA jako metodu odhadující změny ve společenském přebytku a vládních příjmech, které jsou výsledkem určitého investičního projektu či obecně implementace nové politiky (intervence). Směr a míra změn společenského přebytku a vládních příjmů však závisí kromě povahy projektu také na povaze ovlivněných trhů. 15

16 4 Costs & Benefits 4.1 Ohodnocení C&B využití mikroekonomické analýzy Analýza determinace hodnoty jednotlivých výstupů a vstupů do projektu je provedena zvlášť pro výrobní faktory, zvlášť pro statky a služby, přičemž se vždy dále situace člení podle efektivity či distorze daného trhu, eventuelně podle tvaru tržních křivek. Tab. 1 Doporučení pro hodnocení jednotlivých nákladů a přínosů vládních projektů Dopad investičního projektu Nákup na trhu výrobních faktorů Koncepční předpoklad Ohodnocení nákladů na principu oportunitních nákladů Trhy jsou efektivní Při ploché nabídkové křivce můžeme ztotožnit výdaje na zdroje s jejich oportunitními náklady Pokud je nabídka rostoucí je třeba odečíst od finančních výdajů změnu v SS Trhy jsou distorzní Ohodnocení je provedeno odečtením změn ve společenském přebytku (SS) od finančních výdajů na nákup zdrojů. Změna v nákladech spotřebitelů či výrobců (primární trhy) Změna v množství statků realizovaném na sekundárních trzích Ohodnocení přínosů (benefits) na principu Willigness-to- Pay za změnu eventuelně za vyhnutí se změně Ohodnocení dopadů prostřednictví m hodnocení dopadů na primárních trzích event. WTP či OC tam, kde to není možné. Ohodnocení změny odpovídá změně ve SS, ke které je přičtena změna čistých vládních příjmů plynoucích z projektu. Pokud nedojde na sekundárních trzích k ovlivnění ceny, je možné tyto dopady zanedbat. Pokud dojde na sekundárních trzích k ovlivnění ceny a přínosy primárních trhů jsou ohodnoceny za pomocí poptávkové křivky, která není konstruována za předpokladů ostatních cen konstantních, je možné tyto dopady zanedbat. Ohodnocení změny odpovídá změně ve SS, ke které je přičtena změna čistých vládních příjmů plynoucích z projektu. Přičemž SS je dán změnou přebytku spotřebitele, výrobce a třetích stran. Dopady jsou ohodnoceny pomocí změn v SS vzniklých na sekundárních trzích v případě, že se jedná o důsledky změny míry distorze. V ostatních případech platí doporučení jako na efektivních trzích. Pokud dojde na sekundárních trzích k ovlivnění ceny a přínosy primárních trhů jsou ohodnoceny za pomoci poptávky, která je konstruována za předpokladu, že jsou ceny ostatních produktů konstantní musíme ke změnám ve SS (a změnám GR) z primárního trhu přičíst změny SS, ke kterým došlo na sekundárním trhu. 16

17 4.2 Odhad reálných C&B analýza metod Předchozí výklad je velmi dobrým vodítkem pro odhad C&B v případě, že křivky nabídky a poptávky existují a jsou známé. V reálném světě v prostředí veřejně prospěšných projektů je tomu však často jinak. K tomu, aby bylo možné zmíněné křivky rekonstruovat či případně nahradit a dobrat se ohodnocení jednotlivých dopadů slouží následující metody Pilotní projekty Metoda funguje na principu malé repliky či demonstrace hodnoceného projektu. Projekt tedy testujeme sledováním dopadů projektu pilotního před tím, než spustíme investiční akci v plné verzi. V praktickém životě veřejné sféry jsou pilotní projekty využívány zejména v oblasti služeb obyvatelstvu Přímý odhad poptávkových křivek Základem pro přímý odhad křivky jsou sledovaná realizovaná množství a k nim příslušné ceny, tedy průsečíky nabídky a poptávky. Více odhadů lze získat pozorováním z jiných časových obdobích a jiných lokalit. Jestliže se dané ceny a množství liší, můžeme za použití standardních ekonometrických metod vícenásobné regrese a metody nejmenších čtverců - odhadnout tržní poptávkovou křivku Získání stínových cen z pozorovaného chování Následující metody mohou být použity i za předpokladu, že trhy neexistují vůbec: metoda tržní analogie metoda meziproduktu (intermediate goods method) metoda ohodnocování aktiv metoda hedonistických cen metoda cestovních nákladů metoda obranných výdajů Ohodnocení dopadů dotazováním Poslední z metod, o kterých se zmiňuje tato práce je odhadování preferencí pomocí dotazníkových šetření. V zahraniční terminologii je takové hodnocení označováno jako kontingenční Contingent Valuation (CV). Lze říci, že z řady důvodů je často doporučováno použití spíše metody založené na pozorování skutečného kupního chování, neboť zkoumá přímo projevené preference, zatímco CV získává spíše prohlášení o preferencích. 17

18 Mezi uvedenými metodami nelze zvolit obecně tu nejlepší možnou, neboť jejich využití je závislé na projektu, resp. benefitu, který je hodnocen a prostředí, ve kterém se hodnocení provádí. Nicméně zvolená metoda by měla umožnit co nejtěsnější přiblížení se výsledné hodnoty té, kterou uvažujeme v uváděných mikroekonomických schématech jako korektní. 5 Stanovení společenské diskontní sazby Díky přístupům a metodám uvedeným ve čtvrté kapitole je možné získat hodnoty jednotlivých C&B a jejich rozdílem pak čisté společenské benefity NSB. Tyto dopady však získává daná společnost v různých obdobích. Obdobně jako je tomu u hotovostních toků v případě hodnocení investic v podnikových financích, také zde je nutné převést hodnoty inkasované v budoucnu na jejich hodnotu současnou, aby je bylo možné mezičasově agregovat. 5.1 Teoretické základy SDR Diskontní míra teoreticky vyjadřuje nejlepší možný výnos alternativní investice k investici posuzované. Významné je, že by tento výnos měl být dosažitelný se stejným rizikem. V případě veřejně prospěšných dopadů investiční akce se hovoří o tzv. společenské diskontní sazbě - míře (Social Discount Rate SDR). To, co zde hraje dodatečnou roli, je fundament časové preference současné spotřeby subjektu před budoucí spotřebou. Teoretický fundament diskontování je zakořeněn v preferencích jedinců. Jednak směřujeme k preferování současné spotřeby benefitů oproti pozdější a jednak na nás dopadají oportunitní náklady ušlého výnosu, pokud spotřebujeme peněžní jednotky raději dnes, než abychom je investovali pro pozdější užití. Tyto dva důvody preference se promítají v teorii zabývající se SDR prostřednictvím pojmů Marginal Rate of Time Preference (MRTP) 10 mezní míra časové preference a Marginal Rate of Return on Private Investment mezní míry návratnosti privátních investic. Na dokonale konkurenčních trzích by bylo stanovení SDR jednoznačné a odpovídalo by následující rovnosti: 1 + p x = 1 + r x, neboli r x = p x a současně r x = p x = i, kde p x je mezní míra společenská míra časové preference (MSRTP Marginal Social Rate of Time Preference), r x je mezní míra návratnosti privátních investic, 10 výklad odhadu MRTP lze nalézt i v [36]. 18

19 i je úroková míra. Na nedokonalých trzích však tato rovnost neplatí, proto je třeba nalézt metodu, kterou reálnou SDR odhadnout. 5.2 Alternativní metody stanovení SDR na nedokonalých trzích Metoda mezní míry návratnosti soukromých investic Využití mezní míry návratnosti soukromých investic r z coby SDR je postaveno na předpokladu, že by vláda měla být schopna ukázat, že společnost získá vyšší míru návratnosti ve veřejném sektoru, než pokud by je nechala sféře soukromé. Proto by měla míra návratnosti vládních projektů (projektů veřejných) převýšit mezní míru návratnosti investic soukromého sektoru Metoda mezní společenské míry časové preference (SRTP) Přístup je postaven na úvaze, že SDR by měla být dána mírou, ve které jsou jednotlivci dané společnosti ochotni obětovat současnou spotřebu za dodatečnou spotřebu v budoucnosti. Danou míru reprezentuje, jak již jsme nadefinovali v předchozích kapitolách, p z. Tento úsudek by byl rozumný v případě, kdyby vládní projekty byly financovány celé z domácích daní a tyto daně by redukovaly spotřebu, ale nikoli investice Vážené společenské oportunitní náklady kapitálu (WSOC) SDR by podle této úvahy měla být vypočtena v intencích společenských oportunitních nákladů zdrojů, které jsou na projekty využívány. Tedy váženým průměrem, kde vahami jsou relativní příspěvky jednotlivých zdrojů na celkových zdrojových potřebách projektu. Například Robert Lind (a nejen on) uvádí, že kromě vytěsnění domácích investic a domácí spotřeby jsou dalším zdrojem zahraniční půjčky. WSOC = a r z + bi + (1 a b) p z, kde a je parametr zdrojů potřebných k realizaci projektu, které jsou získány přesunem z domácích investic, b - poměr zdrojů projektu financovaných půjčkami od zahraničních subjektů, (1 a b) - poměr zdrojů projektu získaných vytěsněním domácí spotřeby, 11 Nejucelenější příklad pro užití r z byl zpracován Arnoldem Harbergerem [28]. Tento autor analyzoval uzavřený domácí trh pro investice a úspory. 19

20 i reálná míra dlouhodobých vládních půjček. Přičemž jestliže platí p z < i < r z, pak p z < WSOC < r z. Je evidentní, že předchozí metody jsou specielní případy tohoto obecnějšího přístupu Stínové ceny kapitálu (SPC) Projekty mohou generovat C&B v podobě spotřeby nebo investic. Díky tržním zkreslením se míra, ve které jsou jednotlivci ochotni směnit současnou spotřebu za budoucí p z, liší od míry návratnosti soukromých investic r z. Čili C&B plynoucí z investic by měly být očištěny odlišným způsobem, nežli C&B ze spotřeby. Metoda stínových cen kapitálu převádí C&B investic na spotřební ekvivalenty. Tyto spotřební ekvivalenty, stejně tak jako toky plynoucí ze spotřeby samotné, jsou pak diskontovány mírou na úrovni p z Použití časově klesající diskontní míry Velmi častým jevem byť nedávným je propagace takové volby SDR, která by byla v čase klesající. Princip klesající diskontní míry je argumentován zhruba třemi důvody, z nichž všechny jsou uvedeny v práci a následně oponovány Odhad SDR pro systematické riziko (CAPM) Jedná se o analogii s využitím CAPM v podnikových financích SDR založená na skutečné růstové míře Metoda pokládá rovnost mezi SDR (označuje ji s G ) a dlouhodobou míru růstu spotřeby na hlavu g, která je násobena nezápornou konstantou e vyjadřující elasticitu, která měří rychlost, jíž klesá společenský mezní užitek spotřeby s růstem spotřeby na hlavu. s G = ge Parametr e (pro který platí, že 0 e < ) representuje společenské ohodnocení mezigenerační distribuce příjmu. Shrnuje klíčový hodnotový soud o tom, jak rychle se snižuje mezní míra užitku ze spotřeby, zatímco průměrná spotřeba roste. Narozdíl od hodnocení C&B se jednotlivé metody determinace SDR spíše vylučují než doplňují, neboť SDR může být v daném hodnocení a roce jen jedna a je třeba mezi nimi volit. Mé normativní doporučení, které vyplývá i z uvedených kritik jednotlivých přístupů je nakloněné nejvíce konceptu WSOC a SPC. V kapitole jsou následně uvedeny příklady SDR používaných v západoevropských zemích, USA a aktuální informace o ČR. 20

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů Technicko-ekonomická optimalizace cílem je určení nejvýhodnějšího řešení pro zamýšlenou akci Vždy existují nejméně dvě varianty nerealizace projektu nulová varianta realizace projektu Konstrukce variant

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Ekonomické hodnocení rekreačních a neužitných hodnot poskytovaných přírodními ekosystémy

Ekonomické hodnocení rekreačních a neužitných hodnot poskytovaných přírodními ekosystémy Ekonomické hodnocení rekreačních a neužitných hodnot poskytovaných přírodními ekosystémy Jan MELICHAR Centrum pro otázky životního prostředí Univerzita Karlova 2. kulatý stůl 30. květen, 2007 Centrum pro

Více

Semestrální práce z předmětu MAB

Semestrální práce z předmětu MAB Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Semestrální práce z předmětu MAB Modely investičního rozhodování Helena Wohlmuthová A07148 16. 1. 2009 Obsah 1 Úvod... 3 2 Parametry investičních

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

1. ÚVODNÍ INFORMACE... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O INVESTICI... 3 3. VYMEZENÍ STRUKTURY BENEFICIENTŮ... 4 4. POPIS INVESTIČNÍ A NULOVÉ VARIANTY...

1. ÚVODNÍ INFORMACE... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O INVESTICI... 3 3. VYMEZENÍ STRUKTURY BENEFICIENTŮ... 4 4. POPIS INVESTIČNÍ A NULOVÉ VARIANTY... OBSAH 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O INVESTICI... 3 3. VYMEZENÍ STRUKTURY BENEFICIENTŮ... 4 4. POPIS INVESTIČNÍ A NULOVÉ VARIANTY... 5 4.1 POPIS INVESTIČNÍ VARIANTY... 5 4.2 POPIS NULOVÉ

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: 545-0206 Garantující institut: Garant předmětu: Investice a investiční rozhodování Institut ekonomiky a systémů řízení RNDr. Radmila Sousedíková,

Více

1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy

1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy 1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy potřeba ekonomické potřeby statek zdroje výrobní faktory práce produktivita práce intenzita práce dělba práce kooperace prací půda jako výrobní faktor kapitál

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi PE 301 Eva Kislingerová Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi Eva Kislingerová 4-2 Struktura přednášky Základní pojmy NPV a její konkurenti Metoda doby splacení (The Payback Period)

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

Postup hodnocení investic (investicních projektu) obvykle Zahllluje následující etapy:

Postup hodnocení investic (investicních projektu) obvykle Zahllluje následující etapy: I~...~- --.---._m.. HODNOCENí INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladu na investici) s výnosy, které investice prinese. Jde o rozpoctování jednorázových (investicních)

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

ZÁVAZNÉ OSNOVY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ

ZÁVAZNÉ OSNOVY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ ZÁVAZNÉ OSNOVY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ AKCÍ V RÁMCI GRANTOVÝCH SCHÉMAT MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZÁVAZNÉ OSNOVY JSOU ZALOŽENY NA METODICE VYDANÉ MMR PRO FINANČNÍ A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ AKCE V RÁMCI 2. KOLA

Více

Obsah Předmluva Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů Investiční a finanční rozhodování Grafická analýza investičních projektů

Obsah Předmluva Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů Investiční a finanční rozhodování Grafická analýza investičních projektů Obsah Předmluva............................................. 7 1. Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů...... 9 1.1 Doba návratnosti.................................. 12 1.2 Čistá současná

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Investice a investiční činnost Ekonomika lesního hospodářství 4. cvičení Investice Investice

Více

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Část 3: Finanční a ekonomická analýza infrastrukturních projektů projekty fondů EU 2007-2013 Základy teorie

Více

4.5 Stanovení hodnoticích kritérií a požadavky na jejich obsah

4.5 Stanovení hodnoticích kritérií a požadavky na jejich obsah nadhodnocením ukazatele výkonu). Současně se objektivností rozumí, že technické podmínky nebyly nastaveny diskriminačně, tedy tak, aby poskytovaly některému uchazeči konkurenční výhodu či mu bránily v

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Ekonomika lesního hospodářství Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomika lesního hospodářství (EKLH) Připravil: Ing. Tomáš

Více

Oceňování podniku. doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. Katedra podnikové ekonomiky Fakulta podnikohospodářská Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování podniku. doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. Katedra podnikové ekonomiky Fakulta podnikohospodářská Vysoká škola ekonomická v Praze Oceňování podniku doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. Katedra podnikové ekonomiky Fakulta podnikohospodářská Vysoká škola ekonomická v Praze Obsah přednášky Cena x hodnota Přístupy ke stanovení hodnoty

Více

Metodologie řízení projektů

Metodologie řízení projektů Metodologie řízení projektů Petr Smetana Vedoucí práce PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Metodologie řízení projektů se zabývá studiem způsobů řešení problémů a hledání odpovědí v rámci

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

Kapitálový trh (finanční trh)

Kapitálový trh (finanční trh) Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 9 Kapitálový trh (finanční trh) Obsah 1. Podstata kapitálového trhu 2. Volba mezi současnou a budoucí

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. Ekonomické škody ze znehodnocování životního prostředí Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65

Více

Investiční výdaje (I)

Investiční výdaje (I) Investiční výdaje Investiční výdaje (I) Zkoumáme, co ovlivňuje kolísání I. I = výdaje (firem) na kapitálové statky (stroje, budovy) a změna stavu zásob. Firmy si kupují (pronajímají) kapitálové statky.

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně Nezaměstnanost Definice nezaměstnanosti Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně ji hledá Co je to aktivní hledání? Stačí registrace na Úřadu práce? Jakákoliv definice aktivního hledání je arbitrární

Více

Vývoj ekonomického myšlení

Vývoj ekonomického myšlení Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Vývoj ekonomického myšlení Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Neoklasická ekonomie Rakouská psychologická škola Lausannská matematická škola

Více

Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento

Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento Co je to čistá současná hodnota? Čistá současná hodnota představuje rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy z určité činnosti a výdaji na tuto činnost.

Více

Mikroekonomie. Minulá přednáška - podstatné. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Důležité vzorce. Náklady v krátkém období - graficky

Mikroekonomie. Minulá přednáška - podstatné. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Důležité vzorce. Náklady v krátkém období - graficky Minulá přednáška - podstatné Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Typologie nákladů firmy Náklady v krátkém období Náklady v dlouhém období Důležité vzorce TC = FC + VC AC =

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Investičníčinnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie Podnikové pojetí investic Klasifikace investic v podniku 1) Hmotné (věcné, fyzické, kapitálové) investice 2) Nehmotné

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii Obsah Jak pracovat s elektronickou aplikací.................................................... ix Předmluva............................................................................ xiii Úvod................................................................................

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

VEŘEJNÁ EKONOMIKA Poslání, struktura a příčiny existence veřejného sektoru I

VEŘEJNÁ EKONOMIKA Poslání, struktura a příčiny existence veřejného sektoru I VEŘEJNÁ EKONOMIKA Poslání, struktura a příčiny existence veřejného Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Obsah prezentace: definice Investice akvizice dělení investic rozdělení metod klady a zápory metod definice Investice:

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

Poznámky k ekonomickému ukazateli IRR. výnos do splatnosti...

Poznámky k ekonomickému ukazateli IRR. výnos do splatnosti... Poznámky k ekonomickému ukazateli IRR (Remarks on the economic criterion the Internal Rate of Return ) Carmen Simerská IRR... vnitřní míra výnosnosti, vnitřní výnosové procento, výnos do splatnosti...

Více

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45 OBSAH Úvod k problému ekonomiky sportu................................ 13 ČÁST I SPORT V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 1 Pojetí sportu v současné společnosti............................ 19 1.1 Klasifikace a institucionalizace

Více

HODNOCENÍ NÁVRATNOSTI INFORMAČNÍHO SYSTÉMU V PODNIKU

HODNOCENÍ NÁVRATNOSTI INFORMAČNÍHO SYSTÉMU V PODNIKU HODNOCENÍ NÁVRATNOSTI INFORMAČNÍHO SYSTÉMU V PODNIKU Renáta Myšková Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav ekonomiky a managementu Abstract: The aim of the article is to describe practically

Více

Efektivnost Kriteria ekonomického hodnocení energetických investic

Efektivnost Kriteria ekonomického hodnocení energetických investic Efektivnost Kriteria ekonomického hodnocení energetických investic Co představují investice jednorázově vynaložené zdroje, od kterých se očekává, že budou přinášet peněžní příjmy během delšího období v

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007 Platební mechanismy v PPP projektech Září 2007 Obsah 1. Úvod 2. Základní principy a typy platebních mechanismů 3. Modelová struktura PPP projektu 4. Platební mechanismy založené na dostupnosti služby 5.

Více

Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk = Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Co je důležité pro členění zisku

Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk = Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Co je důležité pro členění zisku Zisk firmy Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Zisk (π) je rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými náklady. Π = TR - TC Je také vynásobený objem produkce rozdílem průměrného

Více

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ. Ing. Miroslav Zámečník Ing. Tomáš Lhoták, Ph.D. Leden 2011

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ. Ing. Miroslav Zámečník Ing. Tomáš Lhoták, Ph.D. Leden 2011 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ Analýza ekonomického dopadu akcelerovaného zavádění kvalitních energetických standardů ve výstavbě rezidenčních budov v České republice. Ing. Miroslav Zámečník Ing. Tomáš Lhoták, Ph.D.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Hodnota netržních efektů

Hodnota netržních efektů Hodnota netržních efektů Martina Sieber 1 Abstrakt Otázka, zda zvažovat hodnotu netržních efektů intervence, je věčná. Samotná doktrína hodnoty netržních statků je stále napadaná z důvodu nízké vypovídací

Více

MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008. Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče

MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008. Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008 Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče Měření výkonnosti Slovo výkonnost je českou obdobou slova performance

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

1. Podstata všeobecné rovnováhy 2. Rovnováha ve výrobě 3. Rovnováha ve spotřebě 4. Všeobecná rovnováha a její nastolování 5.

1. Podstata všeobecné rovnováhy 2. Rovnováha ve výrobě 3. Rovnováha ve spotřebě 4. Všeobecná rovnováha a její nastolování 5. Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 10 Všeobecná rovnováha Obsah 1. Podstata všeobecné rovnováhy 2. Rovnováha ve výrobě 3. Rovnováha ve spotřebě

Více

Předpokládané znalosti

Předpokládané znalosti Předpokládané znalosti Před zahájením navazujícího magisterského studia Vám doporučujeme zopakovat si učivo v rozsahu bakalářského studia. V další části najdete tématické okruhy a doporučenou literaturu

Více

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

Makroekonomický produkt a důchod

Makroekonomický produkt a důchod Makroekonomie zabývá se souhrnnými ekonomickými jevy a jejich vztahy: produkt agregátní poptávka a agregátní nabídka peníze, trh peněz, měnová politika nezaměstnanost; míra nezaměstnanosti ČR 1Q. 2013

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

OCEŇOVÁNÍ LESA. Teorie oceňování lesního pozemku a zahraniční praxe. 2. výukový blok (2/1) Lektor: Ing. Jiří Matějíček, CSc.

OCEŇOVÁNÍ LESA. Teorie oceňování lesního pozemku a zahraniční praxe. 2. výukový blok (2/1) Lektor: Ing. Jiří Matějíček, CSc. Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, LS 2012/2013 Projekt INOBIO - Inovace biologických a lesnických disciplín pro vyšší konkurenceschopnost OCEŇOVÁNÍ LESA 2. výukový blok (2/1) Teorie

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Překážková sazba Plánované cash flow Riziko Interní projekty Zpětné vyhodnocení Alokace &

Více

Hodnocení kvality logistických procesů

Hodnocení kvality logistických procesů Téma 5. Hodnocení kvality logistických procesů Kvalitu logistických procesů nelze vyjádřit absolutně (nelze ji měřit přímo), nýbrž relativně porovnáním Hodnoty těchto znaků někdo buď předem stanovil (norma,

Více

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady.

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady. IAS 23 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 23 Výpůjční náklady [Novelizace celého standardu - viz. Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince 2008, novelizace standardu - mění se odstavec 6, vkládá

Více

Malé a střední podnikání na venkově

Malé a střední podnikání na venkově Malé a střední podnikání na venkově 1 Vymezení základních pojmů: Financování Investiční činnost Investiční plánování Metody hodnocení investic 2 Financování činnost směřující k opatření podnikového kapitálu

Více

Tvorba podnikatelského plánu

Tvorba podnikatelského plánu Tvorba podnikatelského plánu Seminář A3RIP Řízení projektů 5. 12. 2012 Obsah 1. Proč se tvoří podnikatelský plán / projekt 2. Hlavní zásady tvorby projektu 3. Návrh podnikatelského plánu 3a. Předběžná

Více

Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky

Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky Petr Šimíček Abstrakt: Cílem práce je popsat vliv nestandardního nástroje monetární politiky - kvantitativního uvolňování (QE) na ekonomiky

Více

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 Ing. Zdenka Kotoulová SLEEKO Dětská 288/1915, 100 00 Praha 10 ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 PŘÍLOHA 1: Charakteristiky živnostenských odpadů v EU a metodické přístupy jejich zjišťování (rešeršní zpráva) Označení

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE

VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE Patrik Svoboda, Hana Bohušová Anotace: Zaúčtování odložené daně

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD.

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Přístupy k hodnocení návratnosti investic V tržních podmínkách je hlavním užitkem investic přírůstek

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni. Finanční trhy Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

Ing. Vlastimil Vala, CSc. Předmět : Ekonomická efektivnost LH

Ing. Vlastimil Vala, CSc. Předmět : Ekonomická efektivnost LH Téma 3 Faktor času Ing. Vlastimil Vala, CSc. Předmět : Ekonomická efektivnost LH Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Čas- ve

Více

Metody oceňování podniku založené na stavových veličinách. přehled

Metody oceňování podniku založené na stavových veličinách. přehled Metody oceňování podniku založené na stavových veličinách přehled 3) Ocenění na základě analýzy majetku Účetní hodnota vlastního kapitálu na principu historických cen Substanční hodnota A)Substanční hodnota

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 7. února 2011 T T THINK TOGETHER Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Martina

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

Principy hodnocení finanční výhodnosti PPP projektů metodický rámec a praktické zkušenosti

Principy hodnocení finanční výhodnosti PPP projektů metodický rámec a praktické zkušenosti Principy hodnocení finanční výhodnosti PPP projektů metodický rámec a praktické zkušenosti Připraveno pro konferenci Slovak PPP Forum 2009 Tento dokument je určen výhradně pro potřebu klienta. Žádná jeho

Více

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Část 4: Využití nástroje HDM-4 pro hodnocení silničních staveb v ČR Softwarový nástroj HDM-4 a metodika

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Zuzana Gabrhelíková Sečanská

Zuzana Gabrhelíková Sečanská Zuzana Gabrhelíková Sečanská Nancy Devlin David Parkin 2002 Základní otázky které si studie pokládá Jak se důkazy nákladové efektivnosti používají při vytváření úsudků o peněžní hodnotě zdravotnických

Více