SEKUNDÁRNÍ ANALÝZA POSKYTOVATELŮ A POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA ZA ROK 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEKUNDÁRNÍ ANALÝZA POSKYTOVATELŮ A POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA ZA ROK 2005"

Transkript

1 SEKUNDÁRNÍ ANALÝZA POSKYTOVATELŮ A POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA ZA ROK 2005 TATO ANALÝZA BYLA ZPRACOVÁNA V RÁMCI PROJEKTU KP OSTRAVA, REG. ČÍSLO CZ / /3891, KTERÝ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ A MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM. Objednatel: Zpracovatel: Statutární město Ostrava Magistrát města Ostravy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Moravská Ostrava Prokešovo náměstí Ostrava

2 2 ŘÍJEN 2006 OBSAH I. ÚVOD 3 II. SENIOŘI... 4 III. OBČANÉ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM.16 IV. OBČANÉ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM 28 V. OBČANÉ S JINÝM ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 40 VI. DĚTI A RODINA.. 85 VII. OBČANÉ SPOLEČENSKY NEPŘIZPŮSOBENÍ VIII. ROMSKÉ ETNIKUM IX. PREVENCE KRIMINALITY A PROTIDROGOVÉ PREVENCE

3 3 I. Úvod Do procesu komunitního plánování sociálních služeb ve městě Ostrava se zapojuje celkem sedm pracovních skupin, které byly ustaveny v listopadu 2003 a podílely se na vytvoření strategického dokumentu. Jednalo se o skupinu: Senioři Občané s duševním onemocněním Občané s mentálním postižením Občané s jiným zdravotním postižením (čtyři podskupiny: občané se zrakovým, sluchovým, kombinovaným a tělesným postižením a občané s civilizačním onemocněním) Děti a rodina Občané společensky nepřizpůsobení Romské etnikum K nim se přidružila skupina Prevence kriminality a protidrogové prevence. Skupiny uživatelů sociálních služeb, kterým jsou v jednotlivých zařízeních poskytovány sociální služby, jsme sloučili do osmi kategorií podle uspořádání pracovních skupin komunitního plánování. Na základě přání zadavatele uvádíme řadu údajů v absolutních číslech, která jsou výsledkem třídění dat prvního stupně. Lze je orientačně využít, nicméně nevypovídají nic o síle vztahu mezi proměnnými a statistické významnosti.

4 4 II. Senioři Podle komunitního plánu tvoří senioři velmi nehomogenní skupinu, neboť senioři vyžadující jakoukoliv sociální službu v terénu či v zařízení mají zcela jiné požadavky vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, sociální situaci a věku, než senioři, věnující se ještě s plným nasazením volnočasovým aktivitám seniorů. Obecně se za seniory považují osoby ve věku 60 a více let. Potřebnost sociální pomoci se však zvyšuje u lidí nad 70 let. Celkem se seniorům věnuje 45 zařízení sociálních služeb. Z celkového počtu zařízení, které se na šetření podílely, se na seniory orientuje 38,3 % zařízení. Podle právní formy organizace převažují zařízení provozované občanskými sdruženími a právnickými osobami církve. Právní forma organizace - senioři Právní forma Počet zařízení % organizace Občanské sdružení 13 28,9 Obecně prospěšná spol. 1 2,2 Nadace 0 0 Nadační fond 0 0 Právnická osoba církve 12 26,7 Fyzická osoba 2 4,4 Příspěvková organizace 9 20 st. města Ostrava Organizační složka st. 1 2,2 města Ostrava Příspěvková organizace 2 4,4 městského obvodu Městský obvod 5 11,1 Zařízení kraje 0 0

5 5 Zařízení MPSV 0 0 Celkem Mezi zařízeními, které poskytují služby seniorům, jsou nejčastěji zastoupeny domovy pro seniory a centra denních služeb. Zařízení podle nové typologie Zákona o sociálních službách - senioři Typ zařízení Počet % Centra denních služeb Denní stacionáře 2 4 Týdenní stacionáře 2 4 Domovy pro osoby se 3 6 zdravotním postižením Domovy pro seniory Domovy se zvláštním 5 10 režimem Chráněné bydlení 0 0 Azylové domy 0 0 Domy na půl cesty 0 0 Zařízení pro krizovou 2 4 pomoc Nízkoprahová denní 0 0 centra Nízkoprahová zařízení 0 0 pro děti a mládež Noclehárny 0 0 Terapeutické komunity 1 2 Sociální poradny 7 14 Sociálně terapeutické 1 2 dílny Centra sociálně rehabilitačních služeb 3 6

6 6 Pracoviště rané péče 0 0 Celkem Sociální služby jsou podle jednotlivých forem zastoupeny poměrně vyrovnaně. Formy sociálních služeb - senioři Formy služeb Počet % Pobytové 17 30,9 Ambulantní 18 32,7 Terénní 20 36,4 Zařízení, která poskytují služby seniorům, pokrývají obvody minimálně z 50 %. 1 Někteří respondenti přiřadili své zařízení současně k více typům.

7 7 Pokrytí městských obvodů - senioři Obvod Pokrytí obvodu Pokrytí obvodu v % zařízeními Hošťákovice Krásné Pole 25 56,8 Mariánské Hory a 34 77,3 Hulváky Michálkovice 28 63,6 Nová Bělá 24 54,5 Ostrava-Jih 38 86,4 Plesná Poruba 37 84,1 Pustkovec 26 59,1 Slezská Ostrava 32 72,7 Svinov 32 72,7 Vítkovice 35 79,5 Hrabová 31 70,5 Lhotka 21 47,7 Martinov 29 65,9 Moravská Ostrava a 35 79,5 Přívoz Nová Ves 21 47,7 Petřkovice 27 61,4 Polanka nad Odrou Proskovice Radvance a Bartovice 27 61,4 Stará Bělá 23 52,3 Třebovice 28 63,6 Jaký typ služeb je v zařízeních specializovaných na seniory poskytován? Nejčastěji se jedná o sociální poradenství, domovy pro seniory a

8 8 pečovatelskou službu. Typ sociální služby poskytovaný zařízením senioři Typ služby Počet zařízení Sociální poradenství 13 Sociálně zdravotní služby 9 Sociální rehabilitace 5 Osobní asistence 8 Pečovatelská služba 10 Průvodcovská, 0 předčitatelská, tlumočnická služba Služby rané péče 0 Podporované bydlení 0 Odlehčovací služby 2 Centra denních služeb 4 Stacionáře denní 2 Stacionáře týdenní 1 Domovy pro osoby se 3 zdravotním postižením Domovy pro seniory 12 Azylové domy 0 Domy na půl cesty 0 Chráněné bydlení 0 Kontaktní centra 0 Telefonická krizová 2 intervence Krizová pomoc 4 Nízkoprahová denní centra 0 Nízkoprahová zařízení pro 0 děti a mládež Noclehárny 0 Služby následné péče a 1 doléčovací Sociálně aktivizační služby 4 pro rodiny s dětmi

9 9 Terapeutické komunity 1 Terénní programy 1 Jiná 7 Mezi činnosti, které zařízení při poskytování služeb nejčastěji zajišťují, patří sociální poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí. Činnosti zajišťované při poskytování sociálních služeb - senioři Činnosti při poskytování sociálních služeb Počet % zařízení Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 31 72,1 Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 30 69,8 hygienu Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 30 69,8 Poskytnutí ubytování, případně přenocování 17 39,5 Pomoc při zajištění chodu domácnosti 14 32,6 Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 29 67,4 Sociální poradenství 35 81,4 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 34 79,1 Sociálně terapeutické činnosti 17 39,5 Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání 34 79,1 osobních záležitostí Telefonická krizová pomoc 6 14 Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění 25 58,1 Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností 10 23,3 Zcela bezbariérových zařízení je více než polovina - 56,1 %. Bezbariérovost zařízení - senioři Bezbariérovost zařízení Počet %

10 10 Zcela 23 56,1 Jen z části 14 34,1 Není vůbec 4 9,8 Následující tabulka uvádí přehled počtu uživatelů, kterým zařízení orientující se na seniory poskytly své služby v roce Počty uživatelů sociálních služeb - senioři Poskytnutá služba Počet uživatelů Ubytovaní Docházející do zařízení Doprovázení nebo 122 dopravovaní do zařízení Oslovení v terénu v jejich přirozeném prostředí Telefonicky kontaktovaní Kontaktovaní em 406 Dotazovaní odhadovali celkový počet všech interakcí s uživateli služeb. Pro skupinu senioři činil odhad Počet všech interakcí - senioři Počet interakcí Vedle počtu uživatelů, kterým byly služby skutečně poskytnuty, měli dotazovaní uvést také maximální počet uživatelů, kteří mohou využít služeb v jednom dni.

11 11 Maximální počet uživatelů v jednom dni senioři Poskytnutá služba Počet uživatelů Ubytovaní Docházející do zařízení 449 Doprovázení nebo 127 dopravovaní do zařízení Oslovení v terénu v jejich přirozeném prostředí Telefonicky kontaktovaní Kontaktovaní em 79 Evidenci zájemců o službu, kteří museli být odmítnuti z kapacitních důvodů, si vede 24 zařízení (55,8 %). V 19 zařízeních takovouto evidenci nenalezneme (44,2 %). Uspokojit poptávku zájemců o služby se daří ve 30 zařízeních (68,2 % ), ve 14 zařízeních ale poptávka převyšuje nabídku (31,8 %). V zařízeních, která se orientují na služby pro seniory v roce 2005, odmítli celkem 697 zájemců o službu. Odhad potenciálních zájemců o služby je v průměru

12 12 Jaké důvody brání tomu, aby mohli potenciální uživatelé sociální služby čerpat? Nejčastěji zmiňovanými důvody jsou neorientování se v nabídce služeb a neschopnost si konkrétní službu vyhledat. Důvody bránící potenciálním uživatelům čerpat služby senioři Překážky v čerpání Počet zařízení % služeb O nabídce spektra služeb vůbec neví 17 38,6 Nedokáží si konkrétní službu vyhledat Neví, kde se služba poskytuje 12 27,3 Neví, kdy se služba poskytuje 10 22,7 Neví, čím mohou služby jeho situaci zlepšit 12 27,3 Neorientují se v nabídce služeb 23 52,3 Neprojevují o služby žádný zájem 10 22,7 Zájem o službu převyšuje možnosti poskytovatelů 20 45,5 Služby jsou finančně 7 15,9 nedostupné Jiný důvod 2 4,5 Uživatelé služeb se nachází převážně v nepříznivé sociální situaci (90,5 %). V hmotné nouzi je 2,4 % a v akutní krizi 7,1 %. Uživatelé služeb se podílí na finanční úhradě následovně:

13 13 Forma podílení se na úhradě sociálních služeb - senioři Forma podílení se na finanční úhradě služeb Spolupodílí - poměrnou stanovenou částkou Spolupodílí - jen částkou symbolickou (participativní) Spolupodílí - hradí si jen služby přesahující běžný standard Nepodílí se vůbec - veškeré služby jsou zdarma Podílí se úplně tj. v rozsahu skutečných nákladů na služby Počet zařízení % 29 65,9 5 11,4 1 2, ,7 3 6,8 Jaké jsou potřeby uživatelů sociálních služeb v zařízeních orientovaných na seniory? Zcela dominuje oblast financí a péče o vlastní osobu. Oblast potřeb uživatelů Počet zařízení % Informovanost 14 31,8 Péče o vlastní osobu 32 72,7 Vedení domácnosti 12 27,3 Ubytování/bydlení 16 36,4 Stravování 24 54,5 Zaměstnání 3 6,8 Dopravní obslužnost 4 9,1 Vztahy 7 15,9 Emoční podpora 14 31,8 Bezpečnost 9 20,5 Finance Náplň volného času 11 25

14 14 Jiná oblast 1 2,3 Personální zajištění vyčteme z následující tabulky: Pracovníci Počet pracovníků s přepočtenými úvazky Počet pracovníků fyzicky Stálí 1 415, ,8 Externí 43, ,8 Dobrovolní 132, ,2 Pracovníci v přímém styku s uživateli Ve 36 zařízeních jsou spokojeni s personálním složením zaměstnanců (83,7 %). Jen ve dvou zařízeních (4,8 %) jsou přesvědčeni o tom, že profesní složení zaměstnanců neodpovídá personálním standardům kvality sociálních služeb. Průzkum potřeb uživatelů v roce 2005 uskutečnilo 65,1 % zařízení. Do procesu komunitního plánování je zapojeno 70,3 % zařízení orientujících se na seniory.

15 15 Zapojení se do procesu komunitního plánování ne; 29,70% ano; 70,30%

16 16 III. Občané s duševním onemocněním Cílovou skupinu tvoří lidé s duševním, kteří nemohou dostatečně uspokojovat své bio-psycho-sociální potřeby z důvodu vzniku a trvání duševní nemoci a dále lidé s psychosociálními obtížemi a lidé v psychosociální krizi, tzn. lidé, kteří se ocitli v takové životní situaci, kdy jejich vlastní možnosti a schopnosti na řešení selhávají nebo jsou nedostatečné. Celkem se občanům s duševním onemocněním věnuje 19 zařízení sociálních služeb. Z celkového počtu zařízení, které se na šetření podílely, se na tuto skupinu orientuje 16,4 % zařízení. Podle právní formy organizace převažují zařízení provozované občanskými sdruženími a příspěvkovými organizacemi statutárního města Ostrava. Právní forma organizace občané s duševním onemocněním Právní forma Počet zařízení % organizace Občanské sdružení 8 42,1 Obecně prospěšná spol. 0 0 Nadace 0 0 Nadační fond 0 0 Právnická osoba církve 3 15,7 Fyzická osoba 1 5,3 Příspěvková 4 21,1 organizace st. města Ostrava Organizační složka st. 1 5,3 města Ostrava Příspěvková organizace 0 0 městského obvodu Městský obvod 2 10,5 Zařízení kraje 0 0 Zařízení MPSV 0 0 Celkem

17 17 Mezi zařízeními, která poskytují služby občanům s duševním onemocněním, jsou nejčastěji zastoupeny sociální poradny, domovy se zvláštním režimem a zařízení pro krizovou pomoc. Zařízení podle nové typologie Zákona o sociálních službách - občané s duševním onemocněním Typ zařízení Počet % Centra denních služeb 3 8,3 Denní stacionáře 3 8,3 Týdenní stacionáře 1 2,8 Domovy pro osoby se 2 5,5 zdravotním postižením Domovy pro seniory 2 5,5 Domovy se zvláštním 4 11,1 režimem Chráněné bydlení 1 2,8 Azylové domy 1 2,8 Domy na půl cesty 1 2,8 Zařízení pro krizovou 4 11,1 pomoc Nízkoprahová denní 0 0 centra Nízkoprahová zařízení 0 0 pro děti a mládež Noclehárny 1 2,8 Terapeutické komunity 1 2,8 Sociální poradny 7 19,5 Sociálně terapeutické 1 2,8 dílny Centra sociálně 3 8,3 rehabilitačních služeb Pracoviště rané péče 1 2,8 Celkem Někteří respondenti přiřadili své zařízení k více typům současně.

18 18 Sociální služby jsou podle jednotlivých forem zastoupeny převážně v ambulantní podobě. Formy sociálních služeb - občané s duševním onemocněním Formy služeb Počet % Pobytové 8 42,1 Ambulantní 14 73,7 Terénní 7 36,8 Zařízení, která poskytují služby seniorům, pokrývají obvody minimálně z 52,6 %. Pokrytí městských obvodů - občané s duševním onemocněním Obvod Pokrytí obvodu Pokrytí obvodu v % zařízeními Hošťákovice 10 52,6 Krásné Pole 10 52,6 Mariánské Hory a 17 89,5 Hulváky Michálkovice 14 73,7 Nová Bělá 11 57,9 Ostrava-Jih 18 97,4 Plesná 11 57,9 Poruba 17 89,5 Pustkovec 11 57,9 Slezská Ostrava 16 84,2 Svinov 15 78,9 Vítkovice 17 89,5 Hrabová 14 73,7 Lhotka 11 57,9 Martinov 14 73,7 Moravská Ostrava a 17 89,5 Přívoz Nová Ves 11 57,9

19 19 Petřkovice 11 57,9 Polanka nad Odrou 11 57,9 Proskovice 10 52,6 Radvance a Bartovice 13 68,4 Stará Bělá 12 63,2 Třebovice 14 73,7 Jaký typ služeb je v zařízeních specializovaných na občany s duševním onemocněním poskytován? Nejčastěji se jedná o sociální poradenství a sociální rehabilitaci.

20 20 Typ sociální služby poskytovaný zařízením občané s duševním onemocněním Typ služby Počet zařízení Sociální poradenství 11 Sociálně zdravotní služby 5 Sociální rehabilitace 7 Osobní asistence 1 Pečovatelská služba 2 Průvodcovská, 0 předčitatelská, tlumočnická služba Služby rané péče 1 Podporované bydlení 1 Odlehčovací služby 1 Centra denních služeb 2 Stacionáře denní 2 Stacionáře týdenní 0 Domovy pro osoby se 3 zdravotním postižením Domovy pro seniory 2 Azylové domy 1 Domy na půl cesty 0 Chráněné bydlení 0 Kontaktní centra 1 Telefonická krizová 3 intervence Krizová pomoc 4 Nízkoprahová denní centra 0 Nízkoprahová zařízení pro 0 děti a mládež Noclehárny 0 Služby následné péče a 3 doléčovací Sociálně aktivizační služby 5 pro rodiny s dětmi Terapeutické komunity 1 Terénní programy 3 Jiná 3

21 21 Mezi činnosti, které zařízení při poskytování služeb nejčastěji zajišťují, patří pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí, sociální poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a sociálně terapeutické činnosti. Činnosti zajišťované při poskytování sociálních služeb - občané s duševním onemocněním Činnosti při poskytování sociálních služeb Počet % zařízení Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 9 47,4 Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 10 52,6 hygienu Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 10 52,6 Poskytnutí ubytování, případně přenocování 9 47,4 Pomoc při zajištění chodu domácnosti 4 21,1 Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 14 73,7 Sociální poradenství 18 94,7 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 16 84,2 Sociálně terapeutické činnosti 16 84,2 Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání 17 89,5 osobních záležitostí Telefonická krizová pomoc 4 21,1 Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění 12 63,2 Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností 10 52,6 Zcela bezbariérových zařízení je 6 (31,6 %). Bezbariérovost zařízení - občané s duševním onemocněním Bezbariérovost Počet % zařízení Zcela 6 31,6 Jen z části 9 47,4 Není vůbec 4 21,1

22 22 Následující tabulka uvádí přehled počtu uživatelů, kterým zařízení orientující se na občany s duševním onemocněním poskytly své služby v roce Počty uživatelů sociálních služeb - občané s duševním onemocněním Poskytnutá služba Počet uživatelů Ubytovaní Docházející do zařízení Doprovázení nebo 59 dopravovaní do zařízení Oslovení v terénu v jejich přirozeném prostředí Telefonicky kontaktovaní Kontaktovaní em 229 Dotazovaní odhadovali celkový počet všech interakcí s uživateli služeb. Pro skupinu občané s duševním onemocněním činil odhad Počet všech interakcí - občané s duševním onemocněním Počet interakcí Vedle počtu uživatelů, kterým byly služby skutečně poskytnuty, měli dotazovaní uvést také maximální počet uživatelů, kteří mohou využít služeb v jednom dni.

23 23 Maximální počet uživatelů v jednom dni občané s duševním onemocněním Poskytnutá služba Počet uživatelů Ubytovaní 619 Docházející do zařízení 452 Doprovázení nebo 17 dopravovaní do zařízení Oslovení v terénu 374 v jejich přirozeném prostředí Telefonicky kontaktovaní Kontaktovaní em 109 Evidenci zájemců o službu, kteří museli být odmítnuti z kapacitních důvodů, si vede 8 zařízení (42,1 %). V 11 zařízeních takovouto evidenci nenalezneme (57,9 %). Uspokojit poptávku zájemců o služby se daří ve 14 zařízeních (73,7 %), v 5 zařízeních ale poptávka převyšuje nabídku (26,3 %). V zařízeních, která se orientují na služby pro občany s duševním onemocněním, v roce 2005 odmítli celkem 563 zájemců o službu. Odhad potenciálních uchazečů o služby je v průměru

24 24 Jaké důvody brání tomu, aby mohli potenciální uživatelé sociální služby čerpat? Mezi nejčastěji zmiňované důvody nalézáme neprojevování žádného zájmu a neorientování se v nabídce služeb. Důvody bránící potenciálním uživatelům čerpat služby občané s duševním onemocněním Překážky v čerpání Počet zařízení % služeb O nabídce spektra služeb vůbec neví 8 42,1 Nedokáží si konkrétní službu 9 47,4 vyhledat Neví, kde se služba poskytuje 2 10,5 Neví, kdy se služba poskytuje 2 10,5 Neví, čím mohou služby jeho situaci zlepšit 6 31,6 Neorientují se v nabídce služeb 10 52,6 Neprojevují o služby žádný zájem 12 63,2 Zájem o službu převyšuje možnosti poskytovatelů 6 31,6 Služby jsou finančně 0 0 nedostupné Jiný důvod 1 5,3 Uživatelé služeb se nachází podle názoru zařízení převážně v nepříznivé sociální situaci (84,2 %). V hmotné nouzi se nachází 5,3 % a v akutní krizi 10,5 % uživatelů. Uživatelé služeb se podílí na finanční úhradě následovně:

25 25 Forma podílení se na úhradě služeb - občané s duševním onemocněním Forma podílení se na finanční úhradě služeb Spolupodílí - poměrnou stanovenou částkou Spolupodílí - jen částkou symbolickou (participativní) Spolupodílí - hradí si jen služby přesahující běžný standard Nepodílí se vůbec - veškeré služby jsou zdarma Podílí se úplně tj. v rozsahu skutečných nákladů na služby Počet zařízení % 8 42,1 3 15,8 2 10,5 9 47,4 0 0 Jaké jsou potřeby uživatelů sociálních služeb v zařízeních orientovaných na občany s duševním onemocněním? Dominuje oblast emoční podpory a vztahů. Potřeby uživatelů - občané s duševním onemocněním Oblast potřeb Počet zařízení % uživatelů Informovanost 4 21,1 Péče o vlastní osobu 7 36,8 Vedení domácnosti 2 10,5 Ubytování/bydlení 7 36,8 Stravování 6 31,6 Zaměstnání 4 21,1 Dopravní obslužnost 0 0 Vztahy 8 42,1 Emoční podpora 10 52,6 Bezpečnost 2 10,5 Finance 3 15,8 Náplň volného času 6 31,6 Jiná oblast 0 0

26 26 Personální zajištění vyčteme z následující tabulky: Personální zajištění - občané s duševním onemocněním Pracovníci Počet pracovníků s přepočtenými úvazky Počet pracovníků fyzicky Stálí 587, ,3 Externí 19, ,8 Dobrovolní X Pracovníci v přímém styku s uživateli Ve 14 zařízeních jsou spokojeni s personálním složením zaměstnanců (77,8 %). V 9 zařízeních (50 %) jsou přesvědčeni o tom, že profesní složení zaměstnanců neodpovídá personálním standardům kvality sociálních služeb. Průzkum potřeb uživatelů uskutečnilo 55,6 % zařízení. Do procesu komunitního plánování je zapojeno 77,8 % zařízení orientujících se na občany s duševním onemocněním.

27 27 Zapojení se do procesu komunitního plánování ne; 22,20% ano; 77,80%

28 28 IV. Občané s mentálním postižením Cílovou skupinu tvoří lidé s mentálním postižením, které charakterizuje celkové snížením intelektových schopností, které vzniká v průběhu vývoje jedince a je obvykle provázeno poruchami adaptace. Nedostate k v adaptaci na prostředí souvisí také se zpomaleným, zaostávajícím či nerovnoměrným vývojem, s omezenými možnostmi vzdělávání a s nedostatečnou sociální přizpůsobivostí. Celkem se občanům s mentálním postižením věnuje 23 zařízení sociálních služeb. Z celkového počtu zařízení, které se na šetření podílely, se na tuto skupinu orientuje 19,8 % zařízení. Podle právní formy organizace převažují zařízení provozované občanskými sdruženími a příspěvkové organizace statutárního města Ostrava. Právní forma organizace občané s mentálním postižením Právní forma Počet zařízení % organizace Občanské sdružení 12 52,3 Obecně prospěšná spol. 0 0 Nadace 0 0 Nadační fond 0 0 Právnická osoba církve 1 4,3 Fyzická osoba Příspěvková 9 39,1 organizace st. města Ostrava Organizační složka st. 0 0 města Ostrava Příspěvková organizace 0 0 městského obvodu Městský obvod 1 4,3 Zařízení kraje 0 0 Zařízení MPSV 0 0 Celkem

29 29 Mezi zařízeními, které poskytují služby občanům s mentálním postižením, jsou nejčastěji zastoupeny centra denních služeb, sociální poradny a domovy pro osoby se zdravotním postižením. Zařízení podle nové typologie Zákona o sociálních službách - občané s mentálním postižením Typ zařízení Počet % Centra denních služeb 5 15,1 Denní stacionáře 3 9,1 Týdenní stacionáře 2 6,1 Domovy pro osoby se 4 12,1 zdravotním postižením Domovy pro seniory 2 6,1 Domovy se zvláštním 3 9,1 režimem Chráněné bydlení 1 3 Azylové domy 0 0 Domy na půl cesty 0 0 Zařízení pro krizovou 1 3 pomoc Nízkoprahová denní 0 0 centra Nízkoprahová zařízení 2 6,1 pro děti a mládež Noclehárny 0 0 Terapeutické komunity 0 0 Sociální poradny 4 12,1 Sociálně terapeutické 3 9,1 dílny Centra sociálně 2 6,1 rehabilitačních služeb Pracoviště rané péče 1 3 Celkem Někteří respondenti přiřadili své zařízení k více typům současně.

30 30 Sociální služby jsou podle jednotlivých forem zastoupeny převážně v ambulantní podobě. Formy sociálních služeb - občané s mentálním postižením Formy služeb Počet % Pobytové 9 39,1 Ambulantní 17 73,9 Terénní 9 39,1 Zařízení, která poskytují služby občanům s mentálním postižením, pokrývají obvody minimálně z 34,8 %. Pokrytí městských obvod ů - občané s mentálním postižením Obvod Pokrytí obvodu Pokrytí obvodu v % zařízeními Hošťálkovice 10 43,5 Krásné Pole 9 39,1 Mariánské Hory a 14 60,9 Hulváky Michálkovice 13 56,5 Nová Bělá 9 39,1 Ostrava-Jih 22 95,7 Plesná 8 34,8 Poruba Pustkovec 11 47,8 Slezská Ostrava 14 60,9 Svinov 16 69,6 Vítkovice 17 73,9 Hrabová 12 52,2 Lhotka 10 43,5 Martinov 10 43,5

31 31 Moravská Ostrava a 19 82,6 Přívoz Nová Ves 8 34,8 Petřkovice 9 39,1 Polanka nad Odrou 10 43,5 Proskovice 8 34,8 Radvance a Bartovice 11 47,8 Stará Bělá 10 43,5 Třebovice 12 52,2 Jaký typ služeb je v zařízeních specializovaných na občany s mentálním postižením poskytován? Nejčastěji se jedná o sociální poradenství a sociálně zdravotní služby.

32 32 Typ sociální služby poskytovaný zařízením občané s mentálním postižením Typ služby Počet zařízení Sociální poradenství 5 Sociálně zdravotní 5 služby Sociální rehabilitace 4 Osobní asistence 3 Pečovatelská služba 1 Průvodcovská, 0 předčitatelská, tlumočnická služba Služby rané péče 1 Podporované bydlení 1 Odlehčovací služby 3 Centra denních služeb 2 Stacionáře denní 3 Stacionáře týdenní 1 Domovy pro osoby se 4 zdravotním postižením Domovy pro seniory 2 Azylové domy 0 Domy na půl cesty 0 Chráněné bydlení 0 Kontaktní centra 1 Telefonická krizová 1 intervence Krizová pomoc 1 Nízkoprahová denní centra 0 Nízkoprahová zařízení pro 1 děti a mládež Noclehárny 0 Služby následné péče a 1 doléčovací Sociálně akt1ivizační 3 služby pro rodiny s dětmi Terapeutické komunity 0 Terénní programy 1 Jiná 4

33 33 Mezi činnosti, které zařízení při poskytování služeb nejčastěji zajišťují, patří sociální poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Činnosti zajišťované při poskytování sociálních služeb - občané s mentálním postižením Činnosti při poskytování sociálních služeb Počet % zařízení Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 16 72,7 Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 13 59,1 hygienu Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 15 68,2 Poskytnutí ubytování, případně přenocování 8 36,4 Pomoc při zajištění chodu domácnosti 4 18,2 Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 17 77,3 Sociální poradenství 17 77,3 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 19 86,4 Sociálně terapeutické činnosti 10 45,5 Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání 16 72,7 osobních záležitostí Telefonická krizová pomoc 1 4,5 Nácvik dovedností pro zvládán í péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění 15 68,2 Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností 12 54,5 Zcela bezbariérových zařízení je 15 (62,5 %). Bezbariérovost zařízení - občané s mentálním postižením Bezbariérovost zařízení Počet % Zcela 15 62,5 Jen z části 4 17,4 Není vůbec 4 17,4

34 34 Následující tabulka uvádí přehled počtu uživatelů, kterým zařízení orientující se na občany s mentálním postižením poskytly své služby v roce Počty uživatelů sociálních služeb - občané s mentálním postižením Poskytnutá služba Počet uživatelů Ubytovaní Docházející do zařízení Doprovázení nebo 220 dopravovaní do zařízení Oslovení v terénu v jejich přirozeném prostředí Telefonicky k ontaktovaní Kontaktovaní em 611 Dotazovaní odhadovali celkový počet všech interakcí s uživateli služeb. Pro skupinu občané s mentálním postižením činil odhad Počet všech interakcí - občané s mentálním postižením Počet interakcí Vedle počtu uživatelů, kterým byly služby skutečně poskytnuty, měli dotazovaní uvést také maximální počet uživatelů, kteří mohou využít služeb v jednom dni.

35 35 Maximální počet uživatelů v jednom dni občané s mentálním postižením Poskytnutá služba Počet uživatelů Ubytovaní 731 Docházející do zařízení 370 Doprovázení nebo 169 dopravovaní do zařízení Oslovení v terénu 508 v jejich přirozeném prostředí Telefonicky kontaktovaní Kontaktovaní em 27 Evidenci zájemců o službu, kteří museli být odmítnuti z kapacitních důvodů, si vede 13 zařízení (61,9 %). V 8 zařízeních takovouto evidenci nenalezneme (38,1 %). Uspokojit poptávku zájemců o služby se daří v 18 zařízeních (78,3 %), v 5 zařízeních ale poptávka převyšuje nabídku (21,7 %). V zařízeních, která se orientují na služby pro občany s mentálním postižením, v roce 2005 odmítli celkem 428 záje mců o službu. Odhad potenciáln ích uchazečů o služby je v průměru

36 36 Jaké důvody brání tomu, aby mohli potenciální uživatelé sociální služby čerpat? Mezi nejčastěji zmiňované důvody patří neorientování se v nabídce služeb a neschopnost si konkrétní službu vyhledat. Důvody bránící potenciálním uživatelům čerpat služby občané s mentálním postižením Překážky v čerpání služeb Počet zařízení % O nabídce spektra služeb vůbec neví 9 39,1 Nedokáží si konkrétní 10 43,5 službu vyhledat Neví, kde se služba poskytuje 2 8,7 Neví, kdy se služba poskytuje 2 8,7 Neví, čím mohou služby jeho situaci zlepšit 5 21,7 Neorientují se v nabídce služeb 12 52,2 Neprojevují o služby žádný zájem 7 30,4 Zájem o službu převyšuje možnosti poskytovatelů 5 21,7 Služby jsou finančně 1 4,3 nedostupné Jiný důvod 1 4,3 Uživatelé služeb se nachází podle názoru zařízení převážně v nepříznivé sociální situaci (91,3 %). V hmotné nouzi se nachází 8,7 % uživatelů. Uživatelé služeb se podílí na finanční úhradě následovně:

37 37 Forma podílení se na úhradě služeb - občané s mentálním postižením Forma podílení se na finanční úhradě služeb Spolupodílí - poměrnou stanovenou částkou Spolupodílí - jen částkou symbolickou (participativní) Spolupodílí - hradí si jen služby přesahující běžný standard Nepodílí se vůbec - veškeré služby jsou zdarma Podílí se úplně tj. v rozsahu skutečných nákladů na služby Počet zařízení % 13 56,5 1 4, ,8 0 0 Jaké jsou potřeby uživatelů sociálních služeb v zařízeních orientovaných na občany s mentálním postižením? Dominuje oblast péče o vlastní osobu a náplň volného času. Potřeby uživatelů - občané s mentálním postižením Oblast potřeb Počet zařízení % uživatelů Informovanost 6 26,1 Péče o vlastní osobu 15 65,2 Vedení domácnosti 3 13 Ubytování/bydlení 7 30,4 Stravování 8 34,8 Zaměstnání 4 17,4 Dopravní obslužnost 3 13 Vztahy 5 21,7 Emoční podpora 9 39,1 Bezpečnost 3 13 Finance 2 8,7 Náplň volného času 11 47,8 Jiná oblast 1 4,3

38 38 Personální zajištění vyčteme z následující tabulky: Personální zajištění - občané s mentálním postižením Pracovníci Počet pracovníků s přepočtenými úvazky Počet pracovníků fyzicky Stálí Externí 15, Dobrovolní 55,5 325 X Pracovníci v přímém styku s uživateli Ve 20 zařízeních (87 %) jsou spokojeni s personálním složením zaměstnanců. Ani v jednom zařízení nejsou přesvědčeni o tom, že profesní složení zaměstnanců neodpovídá personálním standardům kvality sociálních služeb. V tomto směru vládne spokojenost. Průzkum potřeb uživatelů uskutečnilo 64,7 % zařízení. Do procesu komunitního plánování je zapojeno 72,2 % zařízení orientujících se na občany s mentálním postižením.

39 39 Zapojení se do procesu komunitního plánování ne; 27,80% ano; 72,20%

40 40 V. Občané s jiným zdravotním postižením Cílovou skupinu tvoří celkem čtyři podskupiny občané se zrakovým postižením, občané se s luchovým postižením, občané s civilizačním onemocněním a občané s kombinovaným a tělesným postižením. Každé podskupině se budeme věnovat zvlášť. 1. Občané se zrakovým postižením Celkem se občanům se zrakovým postižením věnuje 12 zařízení sociálních služeb. Z celkového počtu zařízení, které se na šetření podílely, se na tuto skupin u orientuje 10,3 % zařízení. Podle právní formy organizace převažují zařízení provozované občanskými sdruženími a příspěvkovými organizacemi statutárního města Ostrava. Právní forma organiz ace občané se zrakovým postižením Právní forma Počet zařízení % organizace Občanské sdružení 5 41,8 Obecně prospěšná spol. 1 8,3 Nadace 0 0 Nadační fond 0 0 Právnická osoba církve 1 8,3 Fyzická osoba 0 0 Příspěvková organizace 4 33,3 st. města Ostrava Organizační složka st. 0 0 města Ostrava Příspěvková organizace 0 0 městského obvodu Městský obvod 1 8,3 Zařízení kraje 0 0 Zařízení MPSV 0 0 Celkem

41 41 Mezi zařízeními, které poskytují služby občanům se zrakovým postižením, jsou nejčastěji zastoupeny sociální poradny a domovy se zvláštním režimem. Zařízení podle nové typologie Zákona o sociálních službách - občané se zrakovým postižením Typ zařízení Počet % Centra denních služeb 1 5,3 Denní stacionáře 1 5,3 Týdenní stacionáře 1 5,3 Domovy pro osoby se 2 10,5 zdravotním postižením Domovy pro seniory 2 10,5 Domovy se zvláštním 3 15,6 režimem Chráněné bydlení 1 5,3 Azylové domy 0 0 Domy na půl cesty 0 0 Zařízení pro krizovou 1 5,3 pomoc Nízkoprahová denní 0 0 centra Nízkoprahová zařízení 1 5,3 pro děti a mládež Noclehárny 0 0 Terapeutické komunity 0 0 Sociální poradny 4 21 Sociálně terapeutické 0 0 dílny Centra sociálně 1 5,3 rehabilitačních služeb Pracoviště rané péče 1 5,3 Celkem Někteří respondenti přiřadili své zařízení k více typům současně.

42 42 Sociální služby jsou podle jednotlivých forem zastoupeny poměrně vyváženě, nejvíce z n ich je poskytováno ambula ntně. Formy sociálních služeb - občané se zrakovým postižením Formy služeb Počet % Pobytové 6 50 Ambulantní 8 66,7 Terénní 7 58,3 Zařízení, která poskytují služby občanům se zrakovým postižením, pokrývají obvody minimálně z 50 %. Pokrytí městských obvo dů - občané se zrakovým postižením Obvod Pokrytí obvodu Pokrytí obvodu v % zařízeními Hošťákovice 8 66,7 Krásné Pole 7 58,3 Mariánské Hory a 8 66,7 Hulváky Michálkovice 9 75 Nová Bělá 7 58,3 Ostrava-Jih Plesná 7 58,3 Poruba 10 83,3 Pustkovec 7 58,3 Slezská Ostrava 8 66,7 Svinov 10 83,3 Vítkovice 9 75 Hrabová 8 66,7 Lhotka 8 66,7

43 43 Martinov 8 66,7 Moravská Ostrava a 8 66,7 Přívoz Nová Ves 7 58,3 Petřkovice 8 66,7 Polanka nad Odrou 6 50 Proskovice 8 66,7 Radvance a Bartovice 7 58,3 Stará Bělá 7 58,3 Třebovice 7 58,3 Jaký typ služeb je v zařízeních specializovaných na občany se zrakovým postižením poskytován? Nejčastěji se jedná o sociální poradenství.

44 44 Typ sociální služby poskytovaný zařízením občané se zrakovým postižením Typ služby Počet zařízení Sociální poradenství 4 Sociálně zdravotní služby 3 Sociální rehabilitace 2 Osobní asistence 1 Pečovatelská služba 1 Průvodcovská, 0 předčitatelská, tlumočnická služba Služby rané péče 1 Podporované bydlení 0 Odlehčovací služby 1 Centra denních služeb 0 Stacionáře denní 0 Stacionáře týdenní 0 Domovy pro osoby se 2 zdravotním postižením Domovy pro seniory 2 Azylové domy 0 Domy na půl cesty 0 Chráněné bydlení 0 Kontaktní centra 1 Telefonická krizová 1 intervence Krizová pomoc 2 Nízkoprahová denní centra 0 Nízkoprahová zařízení pro 0 děti a mládež Noclehárny 0 Služby následné péče a 1 doléčovací Sociálně aktivizační služby 3 pro rodiny s dětmi Terapeutické komunity 0 Terénní programy 1 Jiná 2

45 45 Mezi činnosti, které zařízení při poskytování služeb nejčastěji zajišťují, patří sociální poradenství a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Činnosti zajišťované při poskytování sociálních služeb - občané se zrakovým postižením Činnosti při poskytování sociálních služeb Počet % zařízení Pomoc při zvládání běžných úk onů péče o vlastní osobu 6 54,5 Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 6 54,5 hygienu Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 6 54,5 Poskytnutí ubytování, případně přenocování 4 36,4 Pomoc při zajištění chodu domácnosti 2 18,2 Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 7 63,6 Sociální poradenství 10 90,9 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 10 90,9 Sociálně terapeutické činnosti 4 36,4 Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání 9 81,8 osobních záležitostí Telefonická krizová pomoc 2 18,2 Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění 7 63,6 Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností 4 36,4 Zcela bezbariérových zařízení je 7 (63,6 %). Bezbariérovost zařízení - občané se zrakovým postižením Bezbariérovost zařízení Počet % Zcela 7 63,6 Jen z části 4 36,4 Není vůbec 0 0

46 46 Následující tabulka uvádí přehled počtu uživatelů, kterým zařízení orientující se na občany se zrakovým postižením poskytly své služby v roce Počty uživatelů sociálních služeb - občané se zrakovým postižením Poskytnutá služba Počet uživatelů Ubytovaní 814 Docházející do zařízení 745 Doprovázení nebo 50 dopravovaní do zařízení Oslovení v terénu 708 v jejich přirozeném prostředí Telefonicky k ontaktovaní Kontaktovaní em 430 Dotazovaní odhadovali celkový počet všech interakcí s uživateli služeb. Pro skupinu občané se zrakovým postižením činil odhad Počet všech interakcí - občané se zrakovým postižením Počet interakcí Vedle počtu uživatelů, kterým byly služby skutečně poskytnuty, měli dotazovaní uvést také maximální počet uživatelů, kteří mohou využít služeb v jednom dni.

47 47 Maximální počet uživatelů v jednom dni občané se zrakovým postižením Poskytnutá služba Počet uživatelů Ubytovaní 465 Docházející do zařízení 85 Doprovázení nebo 15 dopravovaní do zařízení Oslovení v terénu 299 v jejich přirozeném prostředí Telefonicky 103 kontaktovaní Kontaktovaní em 20 Evidenci zájemců o službu, kteří museli být odmítnuti z kapacitních důvodů, si vede 6 zařízení (54,5 %). V 5 zařízeních takovouto evidenci nenalezneme (45,5 %). Uspokojit poptávku zájemců o služby se daří v 10 zařízeních (83,3 %), ve 2 zařízeních ale poptávka převyšuje nabídku (16,7 %). V zařízeních, která se orientují na služby pro občany se zrakovým postižením v roce 2005 odmítli celkem 35 zájem ců o službu. Odhad potenciáln ích uchazečů o služby je v prů měru

48 48 Jaké důvody brání tomu, aby mohli potenciální uživatelé sociální služby čerpat? Mezi nejčastěji zmiňovanými důvody jsou neorientování se v nabídce služeb a nevědomost o nabídce spektra služeb. Důvody bránící potenciálním uživatelům čerpat služby občané se zrakovým postižením Překážky v čerpání služeb Počet zařízení % O nabídce spektra služeb vůbec neví 6 50 Nedokáží si konkrétní službu 5 41,7 vyhledat Neví, kde se služba poskytuje 2 16,7 Neví, kdy se služba poskytuje 1 8,3 Neví, čím mohou služby jeho 3 situaci zlepšit 25 Neorientují se v nabídce služeb 8 66,7 Neprojevují o služby žádný zájem 3 25 Zájem o službu převyšuje možnosti poskytovatelů 2 16,7 Služby jsou finančně 0 0 nedostupné Jiný důvod 0 0 Uživatelé služeb se nachází podle názoru zařízení převážně v nepříznivé sociální situaci (91,7 %). V hmotné nouzi se nachází 8,3 % uživatelů. Uživatelé služeb se podílí na finanční úhradě následovně:

49 49 Forma podílení se na úhradě služeb - občané se zrakovým postižením Forma podílení se na finanční úhradě služeb Spolupodílí - poměrnou stanovenou částkou Spolupodílí - jen částkou symbolickou (participativní) Spolupodílí - hradí si jen služby přesahující běžný standard Nepodílí se vůbec - veškeré služby jsou zdarma Podílí se úplně tj. v rozsahu skutečných nákladů na služby Počet zařízení % , ,7 0 0 Jaké jsou potřeby uživatelů sociálních služeb v zařízeních orientovaných na občany se zrakovým postižením? Dominuje oblast informovanosti a péče o vlastní osobu. Potřeby uživatelů - občané se zrakovým postižením Oblast potřeb uživatelů Počet zařízení % Informovanost 7 58,3 Péče o vlastní osobu 7 58,3 Vedení domácnosti 3 25 Ubytování/bydlení 4 33,3 Stravování 4 33,3 Zaměstnání 2 16,7 Dopravní obslužnost 1 8,3 Vztahy 3 25 Emoční podpora 5 41,7 Bezpečnost 3 25 Finance 1 8,3 Náplň volného času 2 16,7 Jiná oblast 0 0

50 50 Personální zajištění vyčteme z následující tabulky: Personální zajištění - občané se zrakovým postižením Pracovníci Počet pracovníků s přepočtenými úvazky Počet pracovníků fyzicky Stálí 452, ,3 Externí 1,4 7,2 1,3 Dobrovolní X Pracovníci v přímém styku s uživateli V 11 zařízeních jsou spokojeni s personálním složením zaměstnanců (91,7 %). Ani v jednom zařízení nejsou přesvědčeni o tom, že profesní složení zaměstnanců neodpovídá personálním standardům kvality sociálních služeb. V tomto směru vládne spokojenost. Průzkum potřeb uživatelů uskutečnilo 45,5 % zařízení. Do procesu komunitního plánování je zapojeno 63,6 % zařízení orientujících se na občany se zrakovým postižením.

51 51 Zapojení se do procesu komunitního plánování ne; 36,40% ano; 63,60% 2. Občané se sluchovým postižením Celkem se občanům se sluchovým postižením věnuje 14 zařízení sociálních služeb. Z celkového počtu zařízení, které se na šetření podílely, se na tuto skupinu orientuje 12,1 % zařízení. Podle právní formy organizace převažují zařízení provozované občanskými sdruženími a příspěvkovými organizacemi statutárního města Ostrava. Právní form a organizace občané se sluchovým postižením Právní forma Počet zařízení % organizace Občanské sdružení 6 42,9 Obecně prospěšná spol. 0 0

52 52 Nadace 0 0 Nadační fond 0 0 Právnická osoba církve 1 7,1 Fyzická osoba 0 0 Příspěvková 4 28,6 organizace st. města Ostrava Organizační složka st. 0 0 města Ostrava Příspěvková organizace 0 0 městského obvodu Městský obvod 3 21,4 Zařízení kraje 0 0 Zařízení MPSV 0 0 Celkem Mezi zařízeními, která poskytují služby občanům se sluchovým postižením, jsou nejčastěji zastoupeny sociální poradny, centra denních služeb a domovy se zvláštním režimem. Zařízení podle nové typologie Zákona o sociálních službách - občané se sluchovým postižením Typ zařízení Počet % Centra denních služeb 3 14,3 Denní stacionáře 1 4,8 Týdenní stacionáře 1 4,8 Domovy pro osoby se 2 9,5 zdravotním postižením Domovy pro seniory 2 9,5 Domovy se zvláštním 3 14,3 režimem Chráněné bydlení 1 4,8 Azylové domy 0 0 Domy na půl cesty 0 0 Zařízení pro krizovou 2 9,5 pomoc

53 53 Nízkoprahová denní 0 0 centra Nízkoprahová zařízení 1 4,8 pro děti a mládež Noclehárny 0 0 Terapeutické komunity 0 0 Sociální poradny 3 14,3 Sociálně terapeutické 0 0 dílny Centra sociálně 1 4,8 rehabilitačních služeb Pracoviště rané péče 1 4,8 Celkem Sociální služby jsou podle jednotlivých forem zastoupeny poměrně vyváženě, nejvíce služeb je poskytováno ambula ntně. Formy sociálních služeb - občané se sluchovým postižením Formy služeb Počet % Pobytové 5 35,7 Ambulantní 7 50 Terénní 6 42,9 Zařízení, která poskytují služby seniorům, pokrývají obvody minimálně z 42,9 %. 5 Někteří respondenti přiřadili své zařízení k více typům současně.

54 54 Pokrytí městských obvodů - občané se sluchovým postižením Obvod Pokrytí obvodu Pokrytí obvodu v % zařízeními Hošťákovice 7 50 Krásné Pole 7 50 Mariánské Hory a 11 78,6 Hulváky Michálkovice 7 50 Nová Bělá 7 50 Ostrava-Jih 11 78,6 Plesná 7 50 Poruba 10 71,4 Pustkovec 7 50 Slezská Ostrava 9 64,3 Svinov 9 64,3 Vítkovice 11 78,6 Hrabová 9 64,3 Lhotka 7 50 Martinov 8 57,1 Moravská Ostrava a 10 71,4 Přívoz Nová Ves 7 50 Petřkovice 8 57,1 Polanka nad Odrou 6 42,9 Proskovice 7 50 Radvance a Bartovice 7 50 Stará Bělá 7 50 Třebovice 8 57,1 Jaký typ služeb je v zařízen ích specializovaných na občany se sluchovým postižením poskytován? Nejčastěji se jedná o sociální poradenství.

55 55 Typ sociální služby poskytovaný zařízením občané se sluchovým postižením Typ služby Počet zařízení Sociální poradenství 5 Sociálně zdravotní služby 3 Sociální rehabilitace 1 Osobní asistence 1 Pečovatelská služba 3 Průvodcovská, 2 předčitatelská, tlumočnická služba Služby rané péče 1 Podporované bydlení 0 Odlehčovací služby 1 Centra denních služeb 0 Stacionáře denní 0 Stacionáře týdenní 0 Domovy pro osoby se 2 zdravotním postižením Domovy pro seniory 2 Azylové domy 0 Domy na půl cesty 0 Chráněné bydlení 0 Kontaktní centra 1 Telefonická krizová 2 interven ce Krizová pomoc 3 Nízkoprahová denní centra 0 Nízkoprahová zařízení pro 1 děti a mládež Noclehárny 0 Služby následné péče a 1 doléčovací Sociálně aktivizační služby 2 pro rodiny s dětmi Terapeutické komunity 0 Terénní programy 0 Jiná 1

56 56 Mezi činnosti, které zařízení při poskytování služeb nejčastěji zajišťují, patří sociální poradenství, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Činnosti zajišťovan é při poskytování sociálních služeb - občané se sluchovým postižením Činnosti při poskytov ání sociálních služeb Počet % zařízení Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 7 53,8 Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 6 46,2 hygienu Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 6 46,2 Poskytnutí ubytování, případně přenocování 4 30,8 Pomoc při zajištění chodu domácnosti 3 23,1 Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 7 53,8 Sociální poradenství 10 76,9 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 9 69,2 Sociálně terapeutické činnosti 2 15,4 Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání 9 69,2 osobních záležitostí Telefonická krizová pomoc 3 23,1 Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění 6 46,2 Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností 2 15,4 Zcela bezbariérových zařízení je 6 (46,2 %). Bezbariérovost zařízení - občané se sluchovým postižením Bezbariérovost Počet % zařízení Zcela 6 46,2 Jen z části 4 30,8 Není vůbec 3 23,1

57 57 Následující tabulka uvádí přehled počtu uživatelů, kterým zařízení orientující se na občany se sluchovým postižením poskytly své služby v roce Počty uživatelů sociálních služeb - občané se sluchovým postižením Poskytnutá služba Počet uživatelů Ubytovaní 814 Docházející do zařízení Doprovázení nebo 102 dopravovaní do zařízení Oslovení v terénu v jejich přirozeném prostředí Telefonicky 748 kontaktovaní Kontaktovaní em 500 Dotazovaní odhadovali celkový počet všech interakcí s uživateli služeb. Pro skupinu občané se sluchovým postižením činil odhad Počet všech interakcí - občané se sluchovým postižením Počet interakcí Vedle počtu uživatelů, kterým byly služby skutečně poskytnuty, měli dotazovaní uvést také maximální počet uživatelů, kteří mohou využít služeb v jednom dni.

58 58 Maximální počet uživate lů v jednom dni občané se sluchovým postižením Poskytnutá služba Počet uživatelů Ubytovaní 465 Docházející do zařízení 107 Doprovázení nebo 5 dopravovaní do zařízení Oslovení v terénu 385 v jejich přirozeném prostředí Telefonicky 100 kontaktovaní Kontaktovaní em 40 Evidenci zájemců o službu, kteří museli být odmítnuti z kapacitních důvodů, si vedou 3 zařízení (23,1 %). V 10 zařízeních takovouto evidenci nenalezneme (76,9 %). Uspokojit poptávku zájemců o služby se daří ve 12 zařízeních (85,7 %), ve 2 zařízeních ale poptávka převyšuje nabídku (14,3 %). V zařízeních, která se orientují na služby pro občany se sluchovým postižením, v roce 2005 odmítli celkem 35 zájemců o službu. Odhad potenciálních uchazečů o služby je v průměru Jaké důvody brání tomu, aby mohli potenciální uživatelé sociální služby čerpat? Mezi nejčastěji zmiňované důvody patří nevědomost o nabídce spektra služeb, neschopnost si konkrétní službu vyhledat a neorientování

59 59 se v nabídce služeb. Důvody bránící potenciálním uživatelům čerpat služby občané se sluchovým postižením Překážky v čerpání Počet zařízení % služeb O nabídce spektra služeb vůbec neví 5 35,7 Nedokáží si konkrétní 5 35,7 službu vyhledat Neví, kde se služba poskytuje 1 7,1 Neví, kdy se služba poskytuje 1 7,1 Neví, čím mohou služby jeho situaci zlepšit 2 14,3 Neorientují se v nabídce služeb 5 35,7 Neprojevují o služby žádný zájem 4 28,6 Zájem o službu převyšuje možnosti poskytovatelů 2 14,3 Služby jsou finančně 0 0 nedostupné Jiný důvod 1 7,1 Uživatelé služeb se nachází podle názoru zařízení převážně v nepříznivé sociá lní situaci (76,9 %). V hmotné nouzi se nachází 15,4 % uživatelů a v akutní krizi 7,7 %.. Uživatelé služeb se podílí na finanční úhradě následovně:

60 60 Forma podílen í se na úhradě služeb - občané se sluchovým postižením Forma podílen í se na finanční úhradě služeb Spolupodílí - poměrnou stanovenou částkou Spolupodílí - jen částkou symbolickou (participativní) Spolupodílí - hradí si jen služby přesahující běžný standard Nepodílí se vůbec - veškeré služby jsou zdarma Podílí se úplně tj. v rozsahu skutečných nákladů na služby Počet zařízení % 8 57,1 1 7, ,9 0 0 Jaké jsou potřeby uživatelů sociálních služeb v zařízeních orientovaných na občany se sluchovým postižením? Dominuje oblast informovanosti, péče o vlastní osobu, stravování a emoční podpora. Potřeby uživatelů - občané se sluchovým postižením Oblast potřeb uživatelů Počet zařízení % Informovanost 7 50 Péče o vlastní osobu 6 42,9 Vedení domácnosti 3 21,4 Ubytování/bydlení 4 28,6 Stravování 6 42,9 Zaměstnání 2 14,3 Dopravní obslužnost 1 7,1 Vztahy 2 14,3 Emoční podpora 6 42,9 Bezpečnost 4 28,6 Finance 1 7,1 Náplň volného času 4 28,6 Jiná oblast 2 14,3

61 61 Personální zajištění vyčteme z následující tabulky: Personální zajištění - občané se sluchovým postižením Pracovníci Počet pracovníků s přepočtenými úvazky Počet pracovníků fyzicky Stálí 448, ,5 Externí 3,6 53,2 49,3 Dobrovolní X Pracovníci v přímém styku s uživateli Ve 12 zařízeních jsou spokojeni s personálním složením zaměstnanců (85,7 %). Ani v jednom zařízení nejsou přesvědčeni o tom, že profesní složení zaměstnanců neodpovídá personálním standardům kvality sociálních služeb. V tomto směru vládne spokojenost. Průzkum potřeb uživatelů uskutečnilo 53,8 % zařízení. Do procesu komunitního plánování je zapojeno 53,8 % zařízení orientujících se na občany se sluchovým postižením.

62 62 Zapojení se d o procesu komunitního plánování ne; 46,20% ano; 53,80% 3. Občané s civilizačním onemocněním Celkem se občanům s civilizačním onemocněním věnuje 24 zařízení sociálních služeb. Z celkového počtu zařízení, které se na šetření podílely, se na tuto skupinu orientuje 20,7 % zařízení. Podle právní formy organizace převažují zařízení provozované občanskými sdruženími a právnické osoby církve. Právní forma orga nizace občané s civilizačním onemocněním Právní forma Počet zařízení % organizace Občanské sdružení 7 29,2 Obecně prospěšná spol. 3 12,5 Nadace 0 0

63 63 Nadační fond 0 0 Právnická osoba církve 7 29,2 Fyzická osoba 1 4,1 Příspěvková organizace 3 12,5 st. města Ostrava Organizační složka st. 0 0 města Ostrava Příspěvková organizace 0 0 městského obvodu Městský obvod 3 12,5 Zařízení kraje 0 0 Zařízení MPSV 0 0 Celkem Mezi zařízeními, které poskytují služby občanům s civilizačním onemocněním, jsou nejčastěji zastoupeny sociální poradny. Zařízení podle nové typologie Zákona o sociálních službách - občané s civilizačním onemocněním Typ zařízení Počet % Centra denních služeb 1 3,4 Denní stacionáře 1 3,4 Týdenní stacionáře 1 3,4 Domovy pro osoby se 1 3,4 zdravotním postižením Domovy pro seniory 4 13,7 Domovy se zvláštním 4 13,7 režimem Chráněné bydlení 2 6,8 Azylové domy 0 0 Domy na půl cesty 0 0 Zařízení pro krizovou 2 6,8 pomoc Nízkoprahová denní 0 0 centra

64 64 Nízkoprahová zařízení 0 0 pro děti a mládež Noclehárny 0 0 Terapeutické komunity 1 3,4 Sociální poradny 7 24,1 Sociálně terapeutické 1 3,4 dílny Centra sociálně 3 10,3 rehabilitačních služeb Pracoviště rané péče 1 3,4 Celkem Sociální služby jsou podle jednotlivých forem zastoupeny poměrně v yváženě, nejvíce služeb je poskytováno terénně. Formy sociálních služeb - občané s civilizačním onemocněním Formy služeb Počet % Pobytové 8 34,8 Ambulantní 8 34,8 Terénní 11 47,8 Zařízení, která poskytují služby seniorům, pokrývají obvody minimálně z 41,7 %. 6 Někteří respondenti přiřadili své zařízení k více typům současně.

Sociální služby v Ostravě za rok 2005

Sociální služby v Ostravě za rok 2005 IX. Příloha dotazník Sociální služby v Ostravě za rok 2005 Vážení poskytovatelé sociálních služeb, Vážení kolegové, obracíme se na Vás s prosbou o spolupráci. Předkládáme Vám dotazník, jehož cílem je získat

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

POSKYTOVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA ZA ROK 2005

POSKYTOVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA ZA ROK 2005 POSKYTOVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA ZA ROK 2005 Zpráva z mapování poskytovatelů sociálních služeb TATO ZPRÁVA BYLA VYTVOŘENA V RÁMCI PROJEKTU KP OSTRAVA, REG. ČÍSLO CZ 04.1.05/3.2.81.3/3891,

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 166/2007 Sb. a č. 340/2007 Sb. Ministerstvo práce a

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb.

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava 2016 ÚVOD Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava 2017 ÚVOD Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 Obsah Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 ČÁST I. Podmínky poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči.... 13 1. Příspěvek na péči... 14 1.1

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí

Více

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Mgr. Šárka Hlisnikovská únor 2015, Ostrava Pár tezí a otázek na počátek S kým spoluprac

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 2014

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 2014 2016 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA - MAGISTRÁT ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ, SPORTU A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 2014 Druhy sociálních služeb

Více

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 Nastavení modelové struktury financování (nastavení maximálních nákladů na jednotku a % podíl jednotlivých zdrojů financování na těchto

Více

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období let 2010 2014 1 MOTTO: Smyslem plánování je.. aby lidé

Více

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Pardubický kraj stanovil pro výpočet optimálního a reálného návrhu kritérium pro každý

Více

Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3

Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Popis intervencí/činností sociálních služeb Třetím dílčím úkolem aktivity je navrhnout systém sledování poskytovaných intervencí (činností) a jejich

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne ZK-05-2016-130, př. 7 počet stran: 5 Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 2 ze dne 13. 9. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce

Více

Odborné sociální poradenství ( 37 odst. 3 ZSS, 4 vyhlášky)

Odborné sociální poradenství ( 37 odst. 3 ZSS, 4 vyhlášky) Příloha č. 3 Přehled druhů sociálních služeb, jejich cílových skupin dle ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, forem poskytování, způsob stanovení kapacity

Více

Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014

Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014 Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok 2015 Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014 Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok 2015 Výpočet dotace Sociální služby jsou rozděleny

Více

ANALÝZA POTŘEB A PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA

ANALÝZA POTŘEB A PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA ANALÝZA POTŘEB A PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA Zpracovala společnost PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. E-mail: info@rozvoj-obce.cz

Více

Změna druhologie sociálních služeb návrh 1 (nejfrekventovanější názor externích expertů MPSV) do konzultačního procesu

Změna druhologie sociálních služeb návrh 1 (nejfrekventovanější názor externích expertů MPSV) do konzultačního procesu Změna druhologie sociálních služeb návrh 1 (nejfrekventovanější názor externích expertů MPSV) do konzultačního procesu Priority Základem je zpřehlednění systému sociálních služeb, odstranění duplicit v

Více

Analýza sociálních služeb obce Sudice

Analýza sociálních služeb obce Sudice Analýza sociálních služeb obce Sudice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH podpořeného z prostředků EU a českého státního rozpočtu. 0 Obsah Úvod... 2 1. Základní informace... 2 2. Informace

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 1 ze dne 2. 2. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 Čl. 1 Změnové ustanovení 1) Článek

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí v roce 2016) - registrované sociální služby a primární podpora rodin

Více

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava Tisk tohoto materiálu je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava STATUTÁRNÍ

Více

Vykazování sociálních služeb

Vykazování sociálních služeb OKsystem s.r.o. Na Pankráci 125, 140 21 Praha 4, IČ 27373665 Projekt APV OKslužby - poskytovatel Dokument Odpovědná osoba Klasifikace: Ing. Radomír Martinka CHRÁNĚNÉ Záznamy o verzích a popis změn Verze

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 2014

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA - MAGISTRÁT ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ, SPORTU A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 2014 Druhy sociálních služeb Přehled

Více

AKČNÍ PLÁN. realizace cílů a opatření 3. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

AKČNÍ PLÁN. realizace cílů a opatření 3. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava AKČNÍ PLÁN realizace cílů a opatření 3. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava PRO ROK 2012 Vize Akční plán stanoví v jednotlivých cílech a opatřeních konkrétní a

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

Novela zákona o sociálních službách. Mgr. Veronika Himlová , Jirkov

Novela zákona o sociálních službách. Mgr. Veronika Himlová , Jirkov Novela zákona o sociálních službách Mgr. Veronika Himlová 13. 9. 2016, Jirkov 1 Harmonogram Vnější připomínkové řízení září - říjen 2016 Předpokládaná účinnost 2. pol. 2017 2 Konzultační proces Na přípravě

Více

Žadatel, kterým je Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, Ostrava Moravská Ostrava, 729

Žadatel, kterým je Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, Ostrava Moravská Ostrava, 729 Magistrát města Ostravy odbor ochrany životního prostředí Vaše značka: 7.1/61/16108/16/Mi/084 Ze dne: 17. října 2016 Č. j.: SMO/053349/17/OŽP/Ho Sp. zn.: S-SMO/399188/16/OŽP/25 Vyřizuje: Ing.Horečka Telefon:

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU

POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU pověřovatel: Liberecký kraj zastoupený: Martinem Půtou, hejtmanem na základě plné moci Mgr. Petrem Tulpou, členem rady kraje se sídlem: U Jezu

Více

službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ

službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ VYHLÁŠKA č 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách DATUM AKTUALIZACE:

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016 Plzeňský kraj pro právnické

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Novela zákona o sociálních službách, změna druhů sociálních služeb

Novela zákona o sociálních službách, změna druhů sociálních služeb Novela zákona o sociálních službách, změna druhů sociálních služeb Mgr. Jan Vrbický vedoucí oddělení koncepce sociálních služeb Ministerstvo práce a sociálních věcí 1 Cíle a základní idea novely Zpřehlednění

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015 1. CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI 1 Dobrovolníci pomáhající seniorům v jejich vlastních domácnostech aktivita 80 000 2 Dobrovolníci pomáhající seniorům v sociálních a zdravotních zařízeních aktivita 170 000 3

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na a služby blízké službám sociálním v roce 2012 - za jednotlivé oblasti sociální péče v Kč Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. Aktivizace

Více

I. Oznámení o zahájení správního řízení II. Usnesení č. 846/14/VH III. Vyjádření se k podkladům rozhodnutí a veřejná vyhláška

I. Oznámení o zahájení správního řízení II. Usnesení č. 846/14/VH III. Vyjádření se k podkladům rozhodnutí a veřejná vyhláška Magistrát města Ostravy odbor ochrany životního prostředí Vaše značka: 7.1/61/5839/14/Mi/116 Ze dne: 3.září 2014 Č. j.: SMO/345775/14/OŽP/Ho Sp. zn.: S-SMO/314825/14/OŽP/3 Vyřizuje: Ing.Horečka Telefon:

Více

MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Celkové náklady ORP KYJOV: SLUŽBY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENTVÍ 6 237 697 Kč počet MAXIMÁLNÍ PROCENTNÍ ORP POSKYTOVATEL IČO NÁZEV SLUŽBY REG. ČÍSLO POSKYTOVANÁ SLUŽBA

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza poskytovatelů sociálních

Více

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč)

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč) Sumarizace nákladů a souvisejících hodnot sledovaných u služeb v aktuální síti města (včetně podrobného přehledu registrovaných sociálních služeb, kterým město Hradec Králové poskytlo finanční dotaci)

Více

Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny

Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 1 Zpracovala: Koordinační skupina RPSS ve spolupráci se členy pracovních skupin Schválila: Řídící skupina RPSS dne 6. listopadu 2013 Pracovní skupina Děti a mládež Služba Indikátor

Více

STATISTIKY HELPALE TERÉNNÍ PROGRAMY ZA ROK 2014 (TP)

STATISTIKY HELPALE TERÉNNÍ PROGRAMY ZA ROK 2014 (TP) STATISTIKY HELPALE TERÉNNÍ PROGRAMY ZA ROK 214 (TP) CELKOVÝ POČET KLIENTŮ A KONTAKTŮ 12 1 8 6 4 2 POČET KLIENTŮ A KONTAKTŮ - I. POLOLETÍ 195 85 KLIENTI INTERVENCE 31 KONTAKTY NEREAL.KONTAKT 8 TERÉN POČET

Více

- 1 - dobrovolníci.. jiní (vypište o koho se jedná a počet).

- 1 - dobrovolníci.. jiní (vypište o koho se jedná a počet). TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA Dotazník pro poskytovatele sociálních služeb obyvatelům Nového Města na

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MAGISTRÁT ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MAGISTRÁT ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MAGISTRÁT ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 2009 Úvodní slovo Sociální služby nejsou o průměrech, sociální

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro poskytovatele sociálních

Více

ZAJIŠTĚNÍ ANALÝZY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PLÁNOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

ZAJIŠTĚNÍ ANALÝZY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PLÁNOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZAJIŠTĚNÍ ANALÝZY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PLÁNOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Individuální projekt Jihomoravského kraje Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Historie komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit v Ostravě

Historie komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit v Ostravě Historie komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit v Ostravě 1.KP Začátek v roce 2003 Informace o způsobu zpracování koncepce Vzdělávání zaměstnanců Prezentace záměru plánovat poskytovatelům

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Tato informace je zpracována na základě usnesení č. 27 výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2013

STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2013 STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2013 Počet klientů, intervencí a kontaktů v Sociálně právní poradně za rok 2013 I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí Celkem Klienti 254 134 132

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele akce

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele akce Město Frenštát pod Radhoštěm nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm. Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele akce Zadávací dokumentace Vytvoření veřejného elektronického

Více

Popis realizace sociálních služeb FOKUS Vysočina

Popis realizace sociálních služeb FOKUS Vysočina Popis realizace sociálních služeb FOKUS Vysočina zpracováno pro účely registrace sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb. 78-79 v únoru 2007 STŘEDISKO PELHŘIMOV Odborné sociální poradenství Pelhřimov

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

Sociální služby. 1. Sociální služby. Zdroj: MPSV, rok 2013

Sociální služby. 1. Sociální služby. Zdroj: MPSV, rok 2013 Sociální služby 1. Sociální služby K 31. 12. 2013 se na území České republiky nacházelo 3 240 zařízení, která poskytují sociální služby. Kapacita těchto zařízení byla celkem 81 183 míst. Tato zařízení

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 Návrh dokumentu 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 NÁVRH K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVACÍMU ŘÍZENÍ Dokument byl vytvořen v rámci projektu,,efektivita

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

NÁVRH OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2017 ORP HODONÍN

NÁVRH OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2017 ORP HODONÍN NÁVRH OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍTĚ SOIÁLNÍH SLUŽEB PRO ROK 2017 ORP HODONÍN Proces optimalizace sítě sociálních služeb reaguje na potřebu vytvořit udržitelnou a efektivní síť služeb nezbytných pro sociální stabilitu

Více