SEKUNDÁRNÍ ANALÝZA POSKYTOVATELŮ A POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA ZA ROK 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEKUNDÁRNÍ ANALÝZA POSKYTOVATELŮ A POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA ZA ROK 2005"

Transkript

1 SEKUNDÁRNÍ ANALÝZA POSKYTOVATELŮ A POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA ZA ROK 2005 TATO ANALÝZA BYLA ZPRACOVÁNA V RÁMCI PROJEKTU KP OSTRAVA, REG. ČÍSLO CZ / /3891, KTERÝ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ A MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM. Objednatel: Zpracovatel: Statutární město Ostrava Magistrát města Ostravy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Moravská Ostrava Prokešovo náměstí Ostrava

2 2 ŘÍJEN 2006 OBSAH I. ÚVOD 3 II. SENIOŘI... 4 III. OBČANÉ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM.16 IV. OBČANÉ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM 28 V. OBČANÉ S JINÝM ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 40 VI. DĚTI A RODINA.. 85 VII. OBČANÉ SPOLEČENSKY NEPŘIZPŮSOBENÍ VIII. ROMSKÉ ETNIKUM IX. PREVENCE KRIMINALITY A PROTIDROGOVÉ PREVENCE

3 3 I. Úvod Do procesu komunitního plánování sociálních služeb ve městě Ostrava se zapojuje celkem sedm pracovních skupin, které byly ustaveny v listopadu 2003 a podílely se na vytvoření strategického dokumentu. Jednalo se o skupinu: Senioři Občané s duševním onemocněním Občané s mentálním postižením Občané s jiným zdravotním postižením (čtyři podskupiny: občané se zrakovým, sluchovým, kombinovaným a tělesným postižením a občané s civilizačním onemocněním) Děti a rodina Občané společensky nepřizpůsobení Romské etnikum K nim se přidružila skupina Prevence kriminality a protidrogové prevence. Skupiny uživatelů sociálních služeb, kterým jsou v jednotlivých zařízeních poskytovány sociální služby, jsme sloučili do osmi kategorií podle uspořádání pracovních skupin komunitního plánování. Na základě přání zadavatele uvádíme řadu údajů v absolutních číslech, která jsou výsledkem třídění dat prvního stupně. Lze je orientačně využít, nicméně nevypovídají nic o síle vztahu mezi proměnnými a statistické významnosti.

4 4 II. Senioři Podle komunitního plánu tvoří senioři velmi nehomogenní skupinu, neboť senioři vyžadující jakoukoliv sociální službu v terénu či v zařízení mají zcela jiné požadavky vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, sociální situaci a věku, než senioři, věnující se ještě s plným nasazením volnočasovým aktivitám seniorů. Obecně se za seniory považují osoby ve věku 60 a více let. Potřebnost sociální pomoci se však zvyšuje u lidí nad 70 let. Celkem se seniorům věnuje 45 zařízení sociálních služeb. Z celkového počtu zařízení, které se na šetření podílely, se na seniory orientuje 38,3 % zařízení. Podle právní formy organizace převažují zařízení provozované občanskými sdruženími a právnickými osobami církve. Právní forma organizace - senioři Právní forma Počet zařízení % organizace Občanské sdružení 13 28,9 Obecně prospěšná spol. 1 2,2 Nadace 0 0 Nadační fond 0 0 Právnická osoba církve 12 26,7 Fyzická osoba 2 4,4 Příspěvková organizace 9 20 st. města Ostrava Organizační složka st. 1 2,2 města Ostrava Příspěvková organizace 2 4,4 městského obvodu Městský obvod 5 11,1 Zařízení kraje 0 0

5 5 Zařízení MPSV 0 0 Celkem Mezi zařízeními, které poskytují služby seniorům, jsou nejčastěji zastoupeny domovy pro seniory a centra denních služeb. Zařízení podle nové typologie Zákona o sociálních službách - senioři Typ zařízení Počet % Centra denních služeb Denní stacionáře 2 4 Týdenní stacionáře 2 4 Domovy pro osoby se 3 6 zdravotním postižením Domovy pro seniory Domovy se zvláštním 5 10 režimem Chráněné bydlení 0 0 Azylové domy 0 0 Domy na půl cesty 0 0 Zařízení pro krizovou 2 4 pomoc Nízkoprahová denní 0 0 centra Nízkoprahová zařízení 0 0 pro děti a mládež Noclehárny 0 0 Terapeutické komunity 1 2 Sociální poradny 7 14 Sociálně terapeutické 1 2 dílny Centra sociálně rehabilitačních služeb 3 6

6 6 Pracoviště rané péče 0 0 Celkem Sociální služby jsou podle jednotlivých forem zastoupeny poměrně vyrovnaně. Formy sociálních služeb - senioři Formy služeb Počet % Pobytové 17 30,9 Ambulantní 18 32,7 Terénní 20 36,4 Zařízení, která poskytují služby seniorům, pokrývají obvody minimálně z 50 %. 1 Někteří respondenti přiřadili své zařízení současně k více typům.

7 7 Pokrytí městských obvodů - senioři Obvod Pokrytí obvodu Pokrytí obvodu v % zařízeními Hošťákovice Krásné Pole 25 56,8 Mariánské Hory a 34 77,3 Hulváky Michálkovice 28 63,6 Nová Bělá 24 54,5 Ostrava-Jih 38 86,4 Plesná Poruba 37 84,1 Pustkovec 26 59,1 Slezská Ostrava 32 72,7 Svinov 32 72,7 Vítkovice 35 79,5 Hrabová 31 70,5 Lhotka 21 47,7 Martinov 29 65,9 Moravská Ostrava a 35 79,5 Přívoz Nová Ves 21 47,7 Petřkovice 27 61,4 Polanka nad Odrou Proskovice Radvance a Bartovice 27 61,4 Stará Bělá 23 52,3 Třebovice 28 63,6 Jaký typ služeb je v zařízeních specializovaných na seniory poskytován? Nejčastěji se jedná o sociální poradenství, domovy pro seniory a

8 8 pečovatelskou službu. Typ sociální služby poskytovaný zařízením senioři Typ služby Počet zařízení Sociální poradenství 13 Sociálně zdravotní služby 9 Sociální rehabilitace 5 Osobní asistence 8 Pečovatelská služba 10 Průvodcovská, 0 předčitatelská, tlumočnická služba Služby rané péče 0 Podporované bydlení 0 Odlehčovací služby 2 Centra denních služeb 4 Stacionáře denní 2 Stacionáře týdenní 1 Domovy pro osoby se 3 zdravotním postižením Domovy pro seniory 12 Azylové domy 0 Domy na půl cesty 0 Chráněné bydlení 0 Kontaktní centra 0 Telefonická krizová 2 intervence Krizová pomoc 4 Nízkoprahová denní centra 0 Nízkoprahová zařízení pro 0 děti a mládež Noclehárny 0 Služby následné péče a 1 doléčovací Sociálně aktivizační služby 4 pro rodiny s dětmi

9 9 Terapeutické komunity 1 Terénní programy 1 Jiná 7 Mezi činnosti, které zařízení při poskytování služeb nejčastěji zajišťují, patří sociální poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí. Činnosti zajišťované při poskytování sociálních služeb - senioři Činnosti při poskytování sociálních služeb Počet % zařízení Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 31 72,1 Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 30 69,8 hygienu Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 30 69,8 Poskytnutí ubytování, případně přenocování 17 39,5 Pomoc při zajištění chodu domácnosti 14 32,6 Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 29 67,4 Sociální poradenství 35 81,4 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 34 79,1 Sociálně terapeutické činnosti 17 39,5 Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání 34 79,1 osobních záležitostí Telefonická krizová pomoc 6 14 Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění 25 58,1 Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností 10 23,3 Zcela bezbariérových zařízení je více než polovina - 56,1 %. Bezbariérovost zařízení - senioři Bezbariérovost zařízení Počet %

10 10 Zcela 23 56,1 Jen z části 14 34,1 Není vůbec 4 9,8 Následující tabulka uvádí přehled počtu uživatelů, kterým zařízení orientující se na seniory poskytly své služby v roce Počty uživatelů sociálních služeb - senioři Poskytnutá služba Počet uživatelů Ubytovaní Docházející do zařízení Doprovázení nebo 122 dopravovaní do zařízení Oslovení v terénu v jejich přirozeném prostředí Telefonicky kontaktovaní Kontaktovaní em 406 Dotazovaní odhadovali celkový počet všech interakcí s uživateli služeb. Pro skupinu senioři činil odhad Počet všech interakcí - senioři Počet interakcí Vedle počtu uživatelů, kterým byly služby skutečně poskytnuty, měli dotazovaní uvést také maximální počet uživatelů, kteří mohou využít služeb v jednom dni.

11 11 Maximální počet uživatelů v jednom dni senioři Poskytnutá služba Počet uživatelů Ubytovaní Docházející do zařízení 449 Doprovázení nebo 127 dopravovaní do zařízení Oslovení v terénu v jejich přirozeném prostředí Telefonicky kontaktovaní Kontaktovaní em 79 Evidenci zájemců o službu, kteří museli být odmítnuti z kapacitních důvodů, si vede 24 zařízení (55,8 %). V 19 zařízeních takovouto evidenci nenalezneme (44,2 %). Uspokojit poptávku zájemců o služby se daří ve 30 zařízeních (68,2 % ), ve 14 zařízeních ale poptávka převyšuje nabídku (31,8 %). V zařízeních, která se orientují na služby pro seniory v roce 2005, odmítli celkem 697 zájemců o službu. Odhad potenciálních zájemců o služby je v průměru

12 12 Jaké důvody brání tomu, aby mohli potenciální uživatelé sociální služby čerpat? Nejčastěji zmiňovanými důvody jsou neorientování se v nabídce služeb a neschopnost si konkrétní službu vyhledat. Důvody bránící potenciálním uživatelům čerpat služby senioři Překážky v čerpání Počet zařízení % služeb O nabídce spektra služeb vůbec neví 17 38,6 Nedokáží si konkrétní službu vyhledat Neví, kde se služba poskytuje 12 27,3 Neví, kdy se služba poskytuje 10 22,7 Neví, čím mohou služby jeho situaci zlepšit 12 27,3 Neorientují se v nabídce služeb 23 52,3 Neprojevují o služby žádný zájem 10 22,7 Zájem o službu převyšuje možnosti poskytovatelů 20 45,5 Služby jsou finančně 7 15,9 nedostupné Jiný důvod 2 4,5 Uživatelé služeb se nachází převážně v nepříznivé sociální situaci (90,5 %). V hmotné nouzi je 2,4 % a v akutní krizi 7,1 %. Uživatelé služeb se podílí na finanční úhradě následovně:

13 13 Forma podílení se na úhradě sociálních služeb - senioři Forma podílení se na finanční úhradě služeb Spolupodílí - poměrnou stanovenou částkou Spolupodílí - jen částkou symbolickou (participativní) Spolupodílí - hradí si jen služby přesahující běžný standard Nepodílí se vůbec - veškeré služby jsou zdarma Podílí se úplně tj. v rozsahu skutečných nákladů na služby Počet zařízení % 29 65,9 5 11,4 1 2, ,7 3 6,8 Jaké jsou potřeby uživatelů sociálních služeb v zařízeních orientovaných na seniory? Zcela dominuje oblast financí a péče o vlastní osobu. Oblast potřeb uživatelů Počet zařízení % Informovanost 14 31,8 Péče o vlastní osobu 32 72,7 Vedení domácnosti 12 27,3 Ubytování/bydlení 16 36,4 Stravování 24 54,5 Zaměstnání 3 6,8 Dopravní obslužnost 4 9,1 Vztahy 7 15,9 Emoční podpora 14 31,8 Bezpečnost 9 20,5 Finance Náplň volného času 11 25

14 14 Jiná oblast 1 2,3 Personální zajištění vyčteme z následující tabulky: Pracovníci Počet pracovníků s přepočtenými úvazky Počet pracovníků fyzicky Stálí 1 415, ,8 Externí 43, ,8 Dobrovolní 132, ,2 Pracovníci v přímém styku s uživateli Ve 36 zařízeních jsou spokojeni s personálním složením zaměstnanců (83,7 %). Jen ve dvou zařízeních (4,8 %) jsou přesvědčeni o tom, že profesní složení zaměstnanců neodpovídá personálním standardům kvality sociálních služeb. Průzkum potřeb uživatelů v roce 2005 uskutečnilo 65,1 % zařízení. Do procesu komunitního plánování je zapojeno 70,3 % zařízení orientujících se na seniory.

15 15 Zapojení se do procesu komunitního plánování ne; 29,70% ano; 70,30%

16 16 III. Občané s duševním onemocněním Cílovou skupinu tvoří lidé s duševním, kteří nemohou dostatečně uspokojovat své bio-psycho-sociální potřeby z důvodu vzniku a trvání duševní nemoci a dále lidé s psychosociálními obtížemi a lidé v psychosociální krizi, tzn. lidé, kteří se ocitli v takové životní situaci, kdy jejich vlastní možnosti a schopnosti na řešení selhávají nebo jsou nedostatečné. Celkem se občanům s duševním onemocněním věnuje 19 zařízení sociálních služeb. Z celkového počtu zařízení, které se na šetření podílely, se na tuto skupinu orientuje 16,4 % zařízení. Podle právní formy organizace převažují zařízení provozované občanskými sdruženími a příspěvkovými organizacemi statutárního města Ostrava. Právní forma organizace občané s duševním onemocněním Právní forma Počet zařízení % organizace Občanské sdružení 8 42,1 Obecně prospěšná spol. 0 0 Nadace 0 0 Nadační fond 0 0 Právnická osoba církve 3 15,7 Fyzická osoba 1 5,3 Příspěvková 4 21,1 organizace st. města Ostrava Organizační složka st. 1 5,3 města Ostrava Příspěvková organizace 0 0 městského obvodu Městský obvod 2 10,5 Zařízení kraje 0 0 Zařízení MPSV 0 0 Celkem

17 17 Mezi zařízeními, která poskytují služby občanům s duševním onemocněním, jsou nejčastěji zastoupeny sociální poradny, domovy se zvláštním režimem a zařízení pro krizovou pomoc. Zařízení podle nové typologie Zákona o sociálních službách - občané s duševním onemocněním Typ zařízení Počet % Centra denních služeb 3 8,3 Denní stacionáře 3 8,3 Týdenní stacionáře 1 2,8 Domovy pro osoby se 2 5,5 zdravotním postižením Domovy pro seniory 2 5,5 Domovy se zvláštním 4 11,1 režimem Chráněné bydlení 1 2,8 Azylové domy 1 2,8 Domy na půl cesty 1 2,8 Zařízení pro krizovou 4 11,1 pomoc Nízkoprahová denní 0 0 centra Nízkoprahová zařízení 0 0 pro děti a mládež Noclehárny 1 2,8 Terapeutické komunity 1 2,8 Sociální poradny 7 19,5 Sociálně terapeutické 1 2,8 dílny Centra sociálně 3 8,3 rehabilitačních služeb Pracoviště rané péče 1 2,8 Celkem Někteří respondenti přiřadili své zařízení k více typům současně.

18 18 Sociální služby jsou podle jednotlivých forem zastoupeny převážně v ambulantní podobě. Formy sociálních služeb - občané s duševním onemocněním Formy služeb Počet % Pobytové 8 42,1 Ambulantní 14 73,7 Terénní 7 36,8 Zařízení, která poskytují služby seniorům, pokrývají obvody minimálně z 52,6 %. Pokrytí městských obvodů - občané s duševním onemocněním Obvod Pokrytí obvodu Pokrytí obvodu v % zařízeními Hošťákovice 10 52,6 Krásné Pole 10 52,6 Mariánské Hory a 17 89,5 Hulváky Michálkovice 14 73,7 Nová Bělá 11 57,9 Ostrava-Jih 18 97,4 Plesná 11 57,9 Poruba 17 89,5 Pustkovec 11 57,9 Slezská Ostrava 16 84,2 Svinov 15 78,9 Vítkovice 17 89,5 Hrabová 14 73,7 Lhotka 11 57,9 Martinov 14 73,7 Moravská Ostrava a 17 89,5 Přívoz Nová Ves 11 57,9

19 19 Petřkovice 11 57,9 Polanka nad Odrou 11 57,9 Proskovice 10 52,6 Radvance a Bartovice 13 68,4 Stará Bělá 12 63,2 Třebovice 14 73,7 Jaký typ služeb je v zařízeních specializovaných na občany s duševním onemocněním poskytován? Nejčastěji se jedná o sociální poradenství a sociální rehabilitaci.

20 20 Typ sociální služby poskytovaný zařízením občané s duševním onemocněním Typ služby Počet zařízení Sociální poradenství 11 Sociálně zdravotní služby 5 Sociální rehabilitace 7 Osobní asistence 1 Pečovatelská služba 2 Průvodcovská, 0 předčitatelská, tlumočnická služba Služby rané péče 1 Podporované bydlení 1 Odlehčovací služby 1 Centra denních služeb 2 Stacionáře denní 2 Stacionáře týdenní 0 Domovy pro osoby se 3 zdravotním postižením Domovy pro seniory 2 Azylové domy 1 Domy na půl cesty 0 Chráněné bydlení 0 Kontaktní centra 1 Telefonická krizová 3 intervence Krizová pomoc 4 Nízkoprahová denní centra 0 Nízkoprahová zařízení pro 0 děti a mládež Noclehárny 0 Služby následné péče a 3 doléčovací Sociálně aktivizační služby 5 pro rodiny s dětmi Terapeutické komunity 1 Terénní programy 3 Jiná 3

21 21 Mezi činnosti, které zařízení při poskytování služeb nejčastěji zajišťují, patří pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí, sociální poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a sociálně terapeutické činnosti. Činnosti zajišťované při poskytování sociálních služeb - občané s duševním onemocněním Činnosti při poskytování sociálních služeb Počet % zařízení Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 9 47,4 Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 10 52,6 hygienu Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 10 52,6 Poskytnutí ubytování, případně přenocování 9 47,4 Pomoc při zajištění chodu domácnosti 4 21,1 Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 14 73,7 Sociální poradenství 18 94,7 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 16 84,2 Sociálně terapeutické činnosti 16 84,2 Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání 17 89,5 osobních záležitostí Telefonická krizová pomoc 4 21,1 Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění 12 63,2 Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností 10 52,6 Zcela bezbariérových zařízení je 6 (31,6 %). Bezbariérovost zařízení - občané s duševním onemocněním Bezbariérovost Počet % zařízení Zcela 6 31,6 Jen z části 9 47,4 Není vůbec 4 21,1

22 22 Následující tabulka uvádí přehled počtu uživatelů, kterým zařízení orientující se na občany s duševním onemocněním poskytly své služby v roce Počty uživatelů sociálních služeb - občané s duševním onemocněním Poskytnutá služba Počet uživatelů Ubytovaní Docházející do zařízení Doprovázení nebo 59 dopravovaní do zařízení Oslovení v terénu v jejich přirozeném prostředí Telefonicky kontaktovaní Kontaktovaní em 229 Dotazovaní odhadovali celkový počet všech interakcí s uživateli služeb. Pro skupinu občané s duševním onemocněním činil odhad Počet všech interakcí - občané s duševním onemocněním Počet interakcí Vedle počtu uživatelů, kterým byly služby skutečně poskytnuty, měli dotazovaní uvést také maximální počet uživatelů, kteří mohou využít služeb v jednom dni.

23 23 Maximální počet uživatelů v jednom dni občané s duševním onemocněním Poskytnutá služba Počet uživatelů Ubytovaní 619 Docházející do zařízení 452 Doprovázení nebo 17 dopravovaní do zařízení Oslovení v terénu 374 v jejich přirozeném prostředí Telefonicky kontaktovaní Kontaktovaní em 109 Evidenci zájemců o službu, kteří museli být odmítnuti z kapacitních důvodů, si vede 8 zařízení (42,1 %). V 11 zařízeních takovouto evidenci nenalezneme (57,9 %). Uspokojit poptávku zájemců o služby se daří ve 14 zařízeních (73,7 %), v 5 zařízeních ale poptávka převyšuje nabídku (26,3 %). V zařízeních, která se orientují na služby pro občany s duševním onemocněním, v roce 2005 odmítli celkem 563 zájemců o službu. Odhad potenciálních uchazečů o služby je v průměru

24 24 Jaké důvody brání tomu, aby mohli potenciální uživatelé sociální služby čerpat? Mezi nejčastěji zmiňované důvody nalézáme neprojevování žádného zájmu a neorientování se v nabídce služeb. Důvody bránící potenciálním uživatelům čerpat služby občané s duševním onemocněním Překážky v čerpání Počet zařízení % služeb O nabídce spektra služeb vůbec neví 8 42,1 Nedokáží si konkrétní službu 9 47,4 vyhledat Neví, kde se služba poskytuje 2 10,5 Neví, kdy se služba poskytuje 2 10,5 Neví, čím mohou služby jeho situaci zlepšit 6 31,6 Neorientují se v nabídce služeb 10 52,6 Neprojevují o služby žádný zájem 12 63,2 Zájem o službu převyšuje možnosti poskytovatelů 6 31,6 Služby jsou finančně 0 0 nedostupné Jiný důvod 1 5,3 Uživatelé služeb se nachází podle názoru zařízení převážně v nepříznivé sociální situaci (84,2 %). V hmotné nouzi se nachází 5,3 % a v akutní krizi 10,5 % uživatelů. Uživatelé služeb se podílí na finanční úhradě následovně:

25 25 Forma podílení se na úhradě služeb - občané s duševním onemocněním Forma podílení se na finanční úhradě služeb Spolupodílí - poměrnou stanovenou částkou Spolupodílí - jen částkou symbolickou (participativní) Spolupodílí - hradí si jen služby přesahující běžný standard Nepodílí se vůbec - veškeré služby jsou zdarma Podílí se úplně tj. v rozsahu skutečných nákladů na služby Počet zařízení % 8 42,1 3 15,8 2 10,5 9 47,4 0 0 Jaké jsou potřeby uživatelů sociálních služeb v zařízeních orientovaných na občany s duševním onemocněním? Dominuje oblast emoční podpory a vztahů. Potřeby uživatelů - občané s duševním onemocněním Oblast potřeb Počet zařízení % uživatelů Informovanost 4 21,1 Péče o vlastní osobu 7 36,8 Vedení domácnosti 2 10,5 Ubytování/bydlení 7 36,8 Stravování 6 31,6 Zaměstnání 4 21,1 Dopravní obslužnost 0 0 Vztahy 8 42,1 Emoční podpora 10 52,6 Bezpečnost 2 10,5 Finance 3 15,8 Náplň volného času 6 31,6 Jiná oblast 0 0

26 26 Personální zajištění vyčteme z následující tabulky: Personální zajištění - občané s duševním onemocněním Pracovníci Počet pracovníků s přepočtenými úvazky Počet pracovníků fyzicky Stálí 587, ,3 Externí 19, ,8 Dobrovolní X Pracovníci v přímém styku s uživateli Ve 14 zařízeních jsou spokojeni s personálním složením zaměstnanců (77,8 %). V 9 zařízeních (50 %) jsou přesvědčeni o tom, že profesní složení zaměstnanců neodpovídá personálním standardům kvality sociálních služeb. Průzkum potřeb uživatelů uskutečnilo 55,6 % zařízení. Do procesu komunitního plánování je zapojeno 77,8 % zařízení orientujících se na občany s duševním onemocněním.

27 27 Zapojení se do procesu komunitního plánování ne; 22,20% ano; 77,80%

28 28 IV. Občané s mentálním postižením Cílovou skupinu tvoří lidé s mentálním postižením, které charakterizuje celkové snížením intelektových schopností, které vzniká v průběhu vývoje jedince a je obvykle provázeno poruchami adaptace. Nedostate k v adaptaci na prostředí souvisí také se zpomaleným, zaostávajícím či nerovnoměrným vývojem, s omezenými možnostmi vzdělávání a s nedostatečnou sociální přizpůsobivostí. Celkem se občanům s mentálním postižením věnuje 23 zařízení sociálních služeb. Z celkového počtu zařízení, které se na šetření podílely, se na tuto skupinu orientuje 19,8 % zařízení. Podle právní formy organizace převažují zařízení provozované občanskými sdruženími a příspěvkové organizace statutárního města Ostrava. Právní forma organizace občané s mentálním postižením Právní forma Počet zařízení % organizace Občanské sdružení 12 52,3 Obecně prospěšná spol. 0 0 Nadace 0 0 Nadační fond 0 0 Právnická osoba církve 1 4,3 Fyzická osoba Příspěvková 9 39,1 organizace st. města Ostrava Organizační složka st. 0 0 města Ostrava Příspěvková organizace 0 0 městského obvodu Městský obvod 1 4,3 Zařízení kraje 0 0 Zařízení MPSV 0 0 Celkem

29 29 Mezi zařízeními, které poskytují služby občanům s mentálním postižením, jsou nejčastěji zastoupeny centra denních služeb, sociální poradny a domovy pro osoby se zdravotním postižením. Zařízení podle nové typologie Zákona o sociálních službách - občané s mentálním postižením Typ zařízení Počet % Centra denních služeb 5 15,1 Denní stacionáře 3 9,1 Týdenní stacionáře 2 6,1 Domovy pro osoby se 4 12,1 zdravotním postižením Domovy pro seniory 2 6,1 Domovy se zvláštním 3 9,1 režimem Chráněné bydlení 1 3 Azylové domy 0 0 Domy na půl cesty 0 0 Zařízení pro krizovou 1 3 pomoc Nízkoprahová denní 0 0 centra Nízkoprahová zařízení 2 6,1 pro děti a mládež Noclehárny 0 0 Terapeutické komunity 0 0 Sociální poradny 4 12,1 Sociálně terapeutické 3 9,1 dílny Centra sociálně 2 6,1 rehabilitačních služeb Pracoviště rané péče 1 3 Celkem Někteří respondenti přiřadili své zařízení k více typům současně.

30 30 Sociální služby jsou podle jednotlivých forem zastoupeny převážně v ambulantní podobě. Formy sociálních služeb - občané s mentálním postižením Formy služeb Počet % Pobytové 9 39,1 Ambulantní 17 73,9 Terénní 9 39,1 Zařízení, která poskytují služby občanům s mentálním postižením, pokrývají obvody minimálně z 34,8 %. Pokrytí městských obvod ů - občané s mentálním postižením Obvod Pokrytí obvodu Pokrytí obvodu v % zařízeními Hošťálkovice 10 43,5 Krásné Pole 9 39,1 Mariánské Hory a 14 60,9 Hulváky Michálkovice 13 56,5 Nová Bělá 9 39,1 Ostrava-Jih 22 95,7 Plesná 8 34,8 Poruba Pustkovec 11 47,8 Slezská Ostrava 14 60,9 Svinov 16 69,6 Vítkovice 17 73,9 Hrabová 12 52,2 Lhotka 10 43,5 Martinov 10 43,5

31 31 Moravská Ostrava a 19 82,6 Přívoz Nová Ves 8 34,8 Petřkovice 9 39,1 Polanka nad Odrou 10 43,5 Proskovice 8 34,8 Radvance a Bartovice 11 47,8 Stará Bělá 10 43,5 Třebovice 12 52,2 Jaký typ služeb je v zařízeních specializovaných na občany s mentálním postižením poskytován? Nejčastěji se jedná o sociální poradenství a sociálně zdravotní služby.

32 32 Typ sociální služby poskytovaný zařízením občané s mentálním postižením Typ služby Počet zařízení Sociální poradenství 5 Sociálně zdravotní 5 služby Sociální rehabilitace 4 Osobní asistence 3 Pečovatelská služba 1 Průvodcovská, 0 předčitatelská, tlumočnická služba Služby rané péče 1 Podporované bydlení 1 Odlehčovací služby 3 Centra denních služeb 2 Stacionáře denní 3 Stacionáře týdenní 1 Domovy pro osoby se 4 zdravotním postižením Domovy pro seniory 2 Azylové domy 0 Domy na půl cesty 0 Chráněné bydlení 0 Kontaktní centra 1 Telefonická krizová 1 intervence Krizová pomoc 1 Nízkoprahová denní centra 0 Nízkoprahová zařízení pro 1 děti a mládež Noclehárny 0 Služby následné péče a 1 doléčovací Sociálně akt1ivizační 3 služby pro rodiny s dětmi Terapeutické komunity 0 Terénní programy 1 Jiná 4

33 33 Mezi činnosti, které zařízení při poskytování služeb nejčastěji zajišťují, patří sociální poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Činnosti zajišťované při poskytování sociálních služeb - občané s mentálním postižením Činnosti při poskytování sociálních služeb Počet % zařízení Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 16 72,7 Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 13 59,1 hygienu Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 15 68,2 Poskytnutí ubytování, případně přenocování 8 36,4 Pomoc při zajištění chodu domácnosti 4 18,2 Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 17 77,3 Sociální poradenství 17 77,3 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 19 86,4 Sociálně terapeutické činnosti 10 45,5 Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání 16 72,7 osobních záležitostí Telefonická krizová pomoc 1 4,5 Nácvik dovedností pro zvládán í péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění 15 68,2 Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností 12 54,5 Zcela bezbariérových zařízení je 15 (62,5 %). Bezbariérovost zařízení - občané s mentálním postižením Bezbariérovost zařízení Počet % Zcela 15 62,5 Jen z části 4 17,4 Není vůbec 4 17,4

34 34 Následující tabulka uvádí přehled počtu uživatelů, kterým zařízení orientující se na občany s mentálním postižením poskytly své služby v roce Počty uživatelů sociálních služeb - občané s mentálním postižením Poskytnutá služba Počet uživatelů Ubytovaní Docházející do zařízení Doprovázení nebo 220 dopravovaní do zařízení Oslovení v terénu v jejich přirozeném prostředí Telefonicky k ontaktovaní Kontaktovaní em 611 Dotazovaní odhadovali celkový počet všech interakcí s uživateli služeb. Pro skupinu občané s mentálním postižením činil odhad Počet všech interakcí - občané s mentálním postižením Počet interakcí Vedle počtu uživatelů, kterým byly služby skutečně poskytnuty, měli dotazovaní uvést také maximální počet uživatelů, kteří mohou využít služeb v jednom dni.

35 35 Maximální počet uživatelů v jednom dni občané s mentálním postižením Poskytnutá služba Počet uživatelů Ubytovaní 731 Docházející do zařízení 370 Doprovázení nebo 169 dopravovaní do zařízení Oslovení v terénu 508 v jejich přirozeném prostředí Telefonicky kontaktovaní Kontaktovaní em 27 Evidenci zájemců o službu, kteří museli být odmítnuti z kapacitních důvodů, si vede 13 zařízení (61,9 %). V 8 zařízeních takovouto evidenci nenalezneme (38,1 %). Uspokojit poptávku zájemců o služby se daří v 18 zařízeních (78,3 %), v 5 zařízeních ale poptávka převyšuje nabídku (21,7 %). V zařízeních, která se orientují na služby pro občany s mentálním postižením, v roce 2005 odmítli celkem 428 záje mců o službu. Odhad potenciáln ích uchazečů o služby je v průměru

36 36 Jaké důvody brání tomu, aby mohli potenciální uživatelé sociální služby čerpat? Mezi nejčastěji zmiňované důvody patří neorientování se v nabídce služeb a neschopnost si konkrétní službu vyhledat. Důvody bránící potenciálním uživatelům čerpat služby občané s mentálním postižením Překážky v čerpání služeb Počet zařízení % O nabídce spektra služeb vůbec neví 9 39,1 Nedokáží si konkrétní 10 43,5 službu vyhledat Neví, kde se služba poskytuje 2 8,7 Neví, kdy se služba poskytuje 2 8,7 Neví, čím mohou služby jeho situaci zlepšit 5 21,7 Neorientují se v nabídce služeb 12 52,2 Neprojevují o služby žádný zájem 7 30,4 Zájem o službu převyšuje možnosti poskytovatelů 5 21,7 Služby jsou finančně 1 4,3 nedostupné Jiný důvod 1 4,3 Uživatelé služeb se nachází podle názoru zařízení převážně v nepříznivé sociální situaci (91,3 %). V hmotné nouzi se nachází 8,7 % uživatelů. Uživatelé služeb se podílí na finanční úhradě následovně:

37 37 Forma podílení se na úhradě služeb - občané s mentálním postižením Forma podílení se na finanční úhradě služeb Spolupodílí - poměrnou stanovenou částkou Spolupodílí - jen částkou symbolickou (participativní) Spolupodílí - hradí si jen služby přesahující běžný standard Nepodílí se vůbec - veškeré služby jsou zdarma Podílí se úplně tj. v rozsahu skutečných nákladů na služby Počet zařízení % 13 56,5 1 4, ,8 0 0 Jaké jsou potřeby uživatelů sociálních služeb v zařízeních orientovaných na občany s mentálním postižením? Dominuje oblast péče o vlastní osobu a náplň volného času. Potřeby uživatelů - občané s mentálním postižením Oblast potřeb Počet zařízení % uživatelů Informovanost 6 26,1 Péče o vlastní osobu 15 65,2 Vedení domácnosti 3 13 Ubytování/bydlení 7 30,4 Stravování 8 34,8 Zaměstnání 4 17,4 Dopravní obslužnost 3 13 Vztahy 5 21,7 Emoční podpora 9 39,1 Bezpečnost 3 13 Finance 2 8,7 Náplň volného času 11 47,8 Jiná oblast 1 4,3

38 38 Personální zajištění vyčteme z následující tabulky: Personální zajištění - občané s mentálním postižením Pracovníci Počet pracovníků s přepočtenými úvazky Počet pracovníků fyzicky Stálí Externí 15, Dobrovolní 55,5 325 X Pracovníci v přímém styku s uživateli Ve 20 zařízeních (87 %) jsou spokojeni s personálním složením zaměstnanců. Ani v jednom zařízení nejsou přesvědčeni o tom, že profesní složení zaměstnanců neodpovídá personálním standardům kvality sociálních služeb. V tomto směru vládne spokojenost. Průzkum potřeb uživatelů uskutečnilo 64,7 % zařízení. Do procesu komunitního plánování je zapojeno 72,2 % zařízení orientujících se na občany s mentálním postižením.

39 39 Zapojení se do procesu komunitního plánování ne; 27,80% ano; 72,20%

40 40 V. Občané s jiným zdravotním postižením Cílovou skupinu tvoří celkem čtyři podskupiny občané se zrakovým postižením, občané se s luchovým postižením, občané s civilizačním onemocněním a občané s kombinovaným a tělesným postižením. Každé podskupině se budeme věnovat zvlášť. 1. Občané se zrakovým postižením Celkem se občanům se zrakovým postižením věnuje 12 zařízení sociálních služeb. Z celkového počtu zařízení, které se na šetření podílely, se na tuto skupin u orientuje 10,3 % zařízení. Podle právní formy organizace převažují zařízení provozované občanskými sdruženími a příspěvkovými organizacemi statutárního města Ostrava. Právní forma organiz ace občané se zrakovým postižením Právní forma Počet zařízení % organizace Občanské sdružení 5 41,8 Obecně prospěšná spol. 1 8,3 Nadace 0 0 Nadační fond 0 0 Právnická osoba církve 1 8,3 Fyzická osoba 0 0 Příspěvková organizace 4 33,3 st. města Ostrava Organizační složka st. 0 0 města Ostrava Příspěvková organizace 0 0 městského obvodu Městský obvod 1 8,3 Zařízení kraje 0 0 Zařízení MPSV 0 0 Celkem

41 41 Mezi zařízeními, které poskytují služby občanům se zrakovým postižením, jsou nejčastěji zastoupeny sociální poradny a domovy se zvláštním režimem. Zařízení podle nové typologie Zákona o sociálních službách - občané se zrakovým postižením Typ zařízení Počet % Centra denních služeb 1 5,3 Denní stacionáře 1 5,3 Týdenní stacionáře 1 5,3 Domovy pro osoby se 2 10,5 zdravotním postižením Domovy pro seniory 2 10,5 Domovy se zvláštním 3 15,6 režimem Chráněné bydlení 1 5,3 Azylové domy 0 0 Domy na půl cesty 0 0 Zařízení pro krizovou 1 5,3 pomoc Nízkoprahová denní 0 0 centra Nízkoprahová zařízení 1 5,3 pro děti a mládež Noclehárny 0 0 Terapeutické komunity 0 0 Sociální poradny 4 21 Sociálně terapeutické 0 0 dílny Centra sociálně 1 5,3 rehabilitačních služeb Pracoviště rané péče 1 5,3 Celkem Někteří respondenti přiřadili své zařízení k více typům současně.

42 42 Sociální služby jsou podle jednotlivých forem zastoupeny poměrně vyváženě, nejvíce z n ich je poskytováno ambula ntně. Formy sociálních služeb - občané se zrakovým postižením Formy služeb Počet % Pobytové 6 50 Ambulantní 8 66,7 Terénní 7 58,3 Zařízení, která poskytují služby občanům se zrakovým postižením, pokrývají obvody minimálně z 50 %. Pokrytí městských obvo dů - občané se zrakovým postižením Obvod Pokrytí obvodu Pokrytí obvodu v % zařízeními Hošťákovice 8 66,7 Krásné Pole 7 58,3 Mariánské Hory a 8 66,7 Hulváky Michálkovice 9 75 Nová Bělá 7 58,3 Ostrava-Jih Plesná 7 58,3 Poruba 10 83,3 Pustkovec 7 58,3 Slezská Ostrava 8 66,7 Svinov 10 83,3 Vítkovice 9 75 Hrabová 8 66,7 Lhotka 8 66,7

43 43 Martinov 8 66,7 Moravská Ostrava a 8 66,7 Přívoz Nová Ves 7 58,3 Petřkovice 8 66,7 Polanka nad Odrou 6 50 Proskovice 8 66,7 Radvance a Bartovice 7 58,3 Stará Bělá 7 58,3 Třebovice 7 58,3 Jaký typ služeb je v zařízeních specializovaných na občany se zrakovým postižením poskytován? Nejčastěji se jedná o sociální poradenství.

44 44 Typ sociální služby poskytovaný zařízením občané se zrakovým postižením Typ služby Počet zařízení Sociální poradenství 4 Sociálně zdravotní služby 3 Sociální rehabilitace 2 Osobní asistence 1 Pečovatelská služba 1 Průvodcovská, 0 předčitatelská, tlumočnická služba Služby rané péče 1 Podporované bydlení 0 Odlehčovací služby 1 Centra denních služeb 0 Stacionáře denní 0 Stacionáře týdenní 0 Domovy pro osoby se 2 zdravotním postižením Domovy pro seniory 2 Azylové domy 0 Domy na půl cesty 0 Chráněné bydlení 0 Kontaktní centra 1 Telefonická krizová 1 intervence Krizová pomoc 2 Nízkoprahová denní centra 0 Nízkoprahová zařízení pro 0 děti a mládež Noclehárny 0 Služby následné péče a 1 doléčovací Sociálně aktivizační služby 3 pro rodiny s dětmi Terapeutické komunity 0 Terénní programy 1 Jiná 2

45 45 Mezi činnosti, které zařízení při poskytování služeb nejčastěji zajišťují, patří sociální poradenství a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Činnosti zajišťované při poskytování sociálních služeb - občané se zrakovým postižením Činnosti při poskytování sociálních služeb Počet % zařízení Pomoc při zvládání běžných úk onů péče o vlastní osobu 6 54,5 Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 6 54,5 hygienu Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 6 54,5 Poskytnutí ubytování, případně přenocování 4 36,4 Pomoc při zajištění chodu domácnosti 2 18,2 Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 7 63,6 Sociální poradenství 10 90,9 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 10 90,9 Sociálně terapeutické činnosti 4 36,4 Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání 9 81,8 osobních záležitostí Telefonická krizová pomoc 2 18,2 Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění 7 63,6 Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností 4 36,4 Zcela bezbariérových zařízení je 7 (63,6 %). Bezbariérovost zařízení - občané se zrakovým postižením Bezbariérovost zařízení Počet % Zcela 7 63,6 Jen z části 4 36,4 Není vůbec 0 0

46 46 Následující tabulka uvádí přehled počtu uživatelů, kterým zařízení orientující se na občany se zrakovým postižením poskytly své služby v roce Počty uživatelů sociálních služeb - občané se zrakovým postižením Poskytnutá služba Počet uživatelů Ubytovaní 814 Docházející do zařízení 745 Doprovázení nebo 50 dopravovaní do zařízení Oslovení v terénu 708 v jejich přirozeném prostředí Telefonicky k ontaktovaní Kontaktovaní em 430 Dotazovaní odhadovali celkový počet všech interakcí s uživateli služeb. Pro skupinu občané se zrakovým postižením činil odhad Počet všech interakcí - občané se zrakovým postižením Počet interakcí Vedle počtu uživatelů, kterým byly služby skutečně poskytnuty, měli dotazovaní uvést také maximální počet uživatelů, kteří mohou využít služeb v jednom dni.

47 47 Maximální počet uživatelů v jednom dni občané se zrakovým postižením Poskytnutá služba Počet uživatelů Ubytovaní 465 Docházející do zařízení 85 Doprovázení nebo 15 dopravovaní do zařízení Oslovení v terénu 299 v jejich přirozeném prostředí Telefonicky 103 kontaktovaní Kontaktovaní em 20 Evidenci zájemců o službu, kteří museli být odmítnuti z kapacitních důvodů, si vede 6 zařízení (54,5 %). V 5 zařízeních takovouto evidenci nenalezneme (45,5 %). Uspokojit poptávku zájemců o služby se daří v 10 zařízeních (83,3 %), ve 2 zařízeních ale poptávka převyšuje nabídku (16,7 %). V zařízeních, která se orientují na služby pro občany se zrakovým postižením v roce 2005 odmítli celkem 35 zájem ců o službu. Odhad potenciáln ích uchazečů o služby je v prů měru

48 48 Jaké důvody brání tomu, aby mohli potenciální uživatelé sociální služby čerpat? Mezi nejčastěji zmiňovanými důvody jsou neorientování se v nabídce služeb a nevědomost o nabídce spektra služeb. Důvody bránící potenciálním uživatelům čerpat služby občané se zrakovým postižením Překážky v čerpání služeb Počet zařízení % O nabídce spektra služeb vůbec neví 6 50 Nedokáží si konkrétní službu 5 41,7 vyhledat Neví, kde se služba poskytuje 2 16,7 Neví, kdy se služba poskytuje 1 8,3 Neví, čím mohou služby jeho 3 situaci zlepšit 25 Neorientují se v nabídce služeb 8 66,7 Neprojevují o služby žádný zájem 3 25 Zájem o službu převyšuje možnosti poskytovatelů 2 16,7 Služby jsou finančně 0 0 nedostupné Jiný důvod 0 0 Uživatelé služeb se nachází podle názoru zařízení převážně v nepříznivé sociální situaci (91,7 %). V hmotné nouzi se nachází 8,3 % uživatelů. Uživatelé služeb se podílí na finanční úhradě následovně:

49 49 Forma podílení se na úhradě služeb - občané se zrakovým postižením Forma podílení se na finanční úhradě služeb Spolupodílí - poměrnou stanovenou částkou Spolupodílí - jen částkou symbolickou (participativní) Spolupodílí - hradí si jen služby přesahující běžný standard Nepodílí se vůbec - veškeré služby jsou zdarma Podílí se úplně tj. v rozsahu skutečných nákladů na služby Počet zařízení % , ,7 0 0 Jaké jsou potřeby uživatelů sociálních služeb v zařízeních orientovaných na občany se zrakovým postižením? Dominuje oblast informovanosti a péče o vlastní osobu. Potřeby uživatelů - občané se zrakovým postižením Oblast potřeb uživatelů Počet zařízení % Informovanost 7 58,3 Péče o vlastní osobu 7 58,3 Vedení domácnosti 3 25 Ubytování/bydlení 4 33,3 Stravování 4 33,3 Zaměstnání 2 16,7 Dopravní obslužnost 1 8,3 Vztahy 3 25 Emoční podpora 5 41,7 Bezpečnost 3 25 Finance 1 8,3 Náplň volného času 2 16,7 Jiná oblast 0 0

50 50 Personální zajištění vyčteme z následující tabulky: Personální zajištění - občané se zrakovým postižením Pracovníci Počet pracovníků s přepočtenými úvazky Počet pracovníků fyzicky Stálí 452, ,3 Externí 1,4 7,2 1,3 Dobrovolní X Pracovníci v přímém styku s uživateli V 11 zařízeních jsou spokojeni s personálním složením zaměstnanců (91,7 %). Ani v jednom zařízení nejsou přesvědčeni o tom, že profesní složení zaměstnanců neodpovídá personálním standardům kvality sociálních služeb. V tomto směru vládne spokojenost. Průzkum potřeb uživatelů uskutečnilo 45,5 % zařízení. Do procesu komunitního plánování je zapojeno 63,6 % zařízení orientujících se na občany se zrakovým postižením.

51 51 Zapojení se do procesu komunitního plánování ne; 36,40% ano; 63,60% 2. Občané se sluchovým postižením Celkem se občanům se sluchovým postižením věnuje 14 zařízení sociálních služeb. Z celkového počtu zařízení, které se na šetření podílely, se na tuto skupinu orientuje 12,1 % zařízení. Podle právní formy organizace převažují zařízení provozované občanskými sdruženími a příspěvkovými organizacemi statutárního města Ostrava. Právní form a organizace občané se sluchovým postižením Právní forma Počet zařízení % organizace Občanské sdružení 6 42,9 Obecně prospěšná spol. 0 0

52 52 Nadace 0 0 Nadační fond 0 0 Právnická osoba církve 1 7,1 Fyzická osoba 0 0 Příspěvková 4 28,6 organizace st. města Ostrava Organizační složka st. 0 0 města Ostrava Příspěvková organizace 0 0 městského obvodu Městský obvod 3 21,4 Zařízení kraje 0 0 Zařízení MPSV 0 0 Celkem Mezi zařízeními, která poskytují služby občanům se sluchovým postižením, jsou nejčastěji zastoupeny sociální poradny, centra denních služeb a domovy se zvláštním režimem. Zařízení podle nové typologie Zákona o sociálních službách - občané se sluchovým postižením Typ zařízení Počet % Centra denních služeb 3 14,3 Denní stacionáře 1 4,8 Týdenní stacionáře 1 4,8 Domovy pro osoby se 2 9,5 zdravotním postižením Domovy pro seniory 2 9,5 Domovy se zvláštním 3 14,3 režimem Chráněné bydlení 1 4,8 Azylové domy 0 0 Domy na půl cesty 0 0 Zařízení pro krizovou 2 9,5 pomoc

53 53 Nízkoprahová denní 0 0 centra Nízkoprahová zařízení 1 4,8 pro děti a mládež Noclehárny 0 0 Terapeutické komunity 0 0 Sociální poradny 3 14,3 Sociálně terapeutické 0 0 dílny Centra sociálně 1 4,8 rehabilitačních služeb Pracoviště rané péče 1 4,8 Celkem Sociální služby jsou podle jednotlivých forem zastoupeny poměrně vyváženě, nejvíce služeb je poskytováno ambula ntně. Formy sociálních služeb - občané se sluchovým postižením Formy služeb Počet % Pobytové 5 35,7 Ambulantní 7 50 Terénní 6 42,9 Zařízení, která poskytují služby seniorům, pokrývají obvody minimálně z 42,9 %. 5 Někteří respondenti přiřadili své zařízení k více typům současně.

54 54 Pokrytí městských obvodů - občané se sluchovým postižením Obvod Pokrytí obvodu Pokrytí obvodu v % zařízeními Hošťákovice 7 50 Krásné Pole 7 50 Mariánské Hory a 11 78,6 Hulváky Michálkovice 7 50 Nová Bělá 7 50 Ostrava-Jih 11 78,6 Plesná 7 50 Poruba 10 71,4 Pustkovec 7 50 Slezská Ostrava 9 64,3 Svinov 9 64,3 Vítkovice 11 78,6 Hrabová 9 64,3 Lhotka 7 50 Martinov 8 57,1 Moravská Ostrava a 10 71,4 Přívoz Nová Ves 7 50 Petřkovice 8 57,1 Polanka nad Odrou 6 42,9 Proskovice 7 50 Radvance a Bartovice 7 50 Stará Bělá 7 50 Třebovice 8 57,1 Jaký typ služeb je v zařízen ích specializovaných na občany se sluchovým postižením poskytován? Nejčastěji se jedná o sociální poradenství.

55 55 Typ sociální služby poskytovaný zařízením občané se sluchovým postižením Typ služby Počet zařízení Sociální poradenství 5 Sociálně zdravotní služby 3 Sociální rehabilitace 1 Osobní asistence 1 Pečovatelská služba 3 Průvodcovská, 2 předčitatelská, tlumočnická služba Služby rané péče 1 Podporované bydlení 0 Odlehčovací služby 1 Centra denních služeb 0 Stacionáře denní 0 Stacionáře týdenní 0 Domovy pro osoby se 2 zdravotním postižením Domovy pro seniory 2 Azylové domy 0 Domy na půl cesty 0 Chráněné bydlení 0 Kontaktní centra 1 Telefonická krizová 2 interven ce Krizová pomoc 3 Nízkoprahová denní centra 0 Nízkoprahová zařízení pro 1 děti a mládež Noclehárny 0 Služby následné péče a 1 doléčovací Sociálně aktivizační služby 2 pro rodiny s dětmi Terapeutické komunity 0 Terénní programy 0 Jiná 1

56 56 Mezi činnosti, které zařízení při poskytování služeb nejčastěji zajišťují, patří sociální poradenství, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Činnosti zajišťovan é při poskytování sociálních služeb - občané se sluchovým postižením Činnosti při poskytov ání sociálních služeb Počet % zařízení Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 7 53,8 Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 6 46,2 hygienu Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 6 46,2 Poskytnutí ubytování, případně přenocování 4 30,8 Pomoc při zajištění chodu domácnosti 3 23,1 Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 7 53,8 Sociální poradenství 10 76,9 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 9 69,2 Sociálně terapeutické činnosti 2 15,4 Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání 9 69,2 osobních záležitostí Telefonická krizová pomoc 3 23,1 Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění 6 46,2 Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností 2 15,4 Zcela bezbariérových zařízení je 6 (46,2 %). Bezbariérovost zařízení - občané se sluchovým postižením Bezbariérovost Počet % zařízení Zcela 6 46,2 Jen z části 4 30,8 Není vůbec 3 23,1

57 57 Následující tabulka uvádí přehled počtu uživatelů, kterým zařízení orientující se na občany se sluchovým postižením poskytly své služby v roce Počty uživatelů sociálních služeb - občané se sluchovým postižením Poskytnutá služba Počet uživatelů Ubytovaní 814 Docházející do zařízení Doprovázení nebo 102 dopravovaní do zařízení Oslovení v terénu v jejich přirozeném prostředí Telefonicky 748 kontaktovaní Kontaktovaní em 500 Dotazovaní odhadovali celkový počet všech interakcí s uživateli služeb. Pro skupinu občané se sluchovým postižením činil odhad Počet všech interakcí - občané se sluchovým postižením Počet interakcí Vedle počtu uživatelů, kterým byly služby skutečně poskytnuty, měli dotazovaní uvést také maximální počet uživatelů, kteří mohou využít služeb v jednom dni.

58 58 Maximální počet uživate lů v jednom dni občané se sluchovým postižením Poskytnutá služba Počet uživatelů Ubytovaní 465 Docházející do zařízení 107 Doprovázení nebo 5 dopravovaní do zařízení Oslovení v terénu 385 v jejich přirozeném prostředí Telefonicky 100 kontaktovaní Kontaktovaní em 40 Evidenci zájemců o službu, kteří museli být odmítnuti z kapacitních důvodů, si vedou 3 zařízení (23,1 %). V 10 zařízeních takovouto evidenci nenalezneme (76,9 %). Uspokojit poptávku zájemců o služby se daří ve 12 zařízeních (85,7 %), ve 2 zařízeních ale poptávka převyšuje nabídku (14,3 %). V zařízeních, která se orientují na služby pro občany se sluchovým postižením, v roce 2005 odmítli celkem 35 zájemců o službu. Odhad potenciálních uchazečů o služby je v průměru Jaké důvody brání tomu, aby mohli potenciální uživatelé sociální služby čerpat? Mezi nejčastěji zmiňované důvody patří nevědomost o nabídce spektra služeb, neschopnost si konkrétní službu vyhledat a neorientování

59 59 se v nabídce služeb. Důvody bránící potenciálním uživatelům čerpat služby občané se sluchovým postižením Překážky v čerpání Počet zařízení % služeb O nabídce spektra služeb vůbec neví 5 35,7 Nedokáží si konkrétní 5 35,7 službu vyhledat Neví, kde se služba poskytuje 1 7,1 Neví, kdy se služba poskytuje 1 7,1 Neví, čím mohou služby jeho situaci zlepšit 2 14,3 Neorientují se v nabídce služeb 5 35,7 Neprojevují o služby žádný zájem 4 28,6 Zájem o službu převyšuje možnosti poskytovatelů 2 14,3 Služby jsou finančně 0 0 nedostupné Jiný důvod 1 7,1 Uživatelé služeb se nachází podle názoru zařízení převážně v nepříznivé sociá lní situaci (76,9 %). V hmotné nouzi se nachází 15,4 % uživatelů a v akutní krizi 7,7 %.. Uživatelé služeb se podílí na finanční úhradě následovně:

60 60 Forma podílen í se na úhradě služeb - občané se sluchovým postižením Forma podílen í se na finanční úhradě služeb Spolupodílí - poměrnou stanovenou částkou Spolupodílí - jen částkou symbolickou (participativní) Spolupodílí - hradí si jen služby přesahující běžný standard Nepodílí se vůbec - veškeré služby jsou zdarma Podílí se úplně tj. v rozsahu skutečných nákladů na služby Počet zařízení % 8 57,1 1 7, ,9 0 0 Jaké jsou potřeby uživatelů sociálních služeb v zařízeních orientovaných na občany se sluchovým postižením? Dominuje oblast informovanosti, péče o vlastní osobu, stravování a emoční podpora. Potřeby uživatelů - občané se sluchovým postižením Oblast potřeb uživatelů Počet zařízení % Informovanost 7 50 Péče o vlastní osobu 6 42,9 Vedení domácnosti 3 21,4 Ubytování/bydlení 4 28,6 Stravování 6 42,9 Zaměstnání 2 14,3 Dopravní obslužnost 1 7,1 Vztahy 2 14,3 Emoční podpora 6 42,9 Bezpečnost 4 28,6 Finance 1 7,1 Náplň volného času 4 28,6 Jiná oblast 2 14,3

61 61 Personální zajištění vyčteme z následující tabulky: Personální zajištění - občané se sluchovým postižením Pracovníci Počet pracovníků s přepočtenými úvazky Počet pracovníků fyzicky Stálí 448, ,5 Externí 3,6 53,2 49,3 Dobrovolní X Pracovníci v přímém styku s uživateli Ve 12 zařízeních jsou spokojeni s personálním složením zaměstnanců (85,7 %). Ani v jednom zařízení nejsou přesvědčeni o tom, že profesní složení zaměstnanců neodpovídá personálním standardům kvality sociálních služeb. V tomto směru vládne spokojenost. Průzkum potřeb uživatelů uskutečnilo 53,8 % zařízení. Do procesu komunitního plánování je zapojeno 53,8 % zařízení orientujících se na občany se sluchovým postižením.

62 62 Zapojení se d o procesu komunitního plánování ne; 46,20% ano; 53,80% 3. Občané s civilizačním onemocněním Celkem se občanům s civilizačním onemocněním věnuje 24 zařízení sociálních služeb. Z celkového počtu zařízení, které se na šetření podílely, se na tuto skupinu orientuje 20,7 % zařízení. Podle právní formy organizace převažují zařízení provozované občanskými sdruženími a právnické osoby církve. Právní forma orga nizace občané s civilizačním onemocněním Právní forma Počet zařízení % organizace Občanské sdružení 7 29,2 Obecně prospěšná spol. 3 12,5 Nadace 0 0

63 63 Nadační fond 0 0 Právnická osoba církve 7 29,2 Fyzická osoba 1 4,1 Příspěvková organizace 3 12,5 st. města Ostrava Organizační složka st. 0 0 města Ostrava Příspěvková organizace 0 0 městského obvodu Městský obvod 3 12,5 Zařízení kraje 0 0 Zařízení MPSV 0 0 Celkem Mezi zařízeními, které poskytují služby občanům s civilizačním onemocněním, jsou nejčastěji zastoupeny sociální poradny. Zařízení podle nové typologie Zákona o sociálních službách - občané s civilizačním onemocněním Typ zařízení Počet % Centra denních služeb 1 3,4 Denní stacionáře 1 3,4 Týdenní stacionáře 1 3,4 Domovy pro osoby se 1 3,4 zdravotním postižením Domovy pro seniory 4 13,7 Domovy se zvláštním 4 13,7 režimem Chráněné bydlení 2 6,8 Azylové domy 0 0 Domy na půl cesty 0 0 Zařízení pro krizovou 2 6,8 pomoc Nízkoprahová denní 0 0 centra

64 64 Nízkoprahová zařízení 0 0 pro děti a mládež Noclehárny 0 0 Terapeutické komunity 1 3,4 Sociální poradny 7 24,1 Sociálně terapeutické 1 3,4 dílny Centra sociálně 3 10,3 rehabilitačních služeb Pracoviště rané péče 1 3,4 Celkem Sociální služby jsou podle jednotlivých forem zastoupeny poměrně v yváženě, nejvíce služeb je poskytováno terénně. Formy sociálních služeb - občané s civilizačním onemocněním Formy služeb Počet % Pobytové 8 34,8 Ambulantní 8 34,8 Terénní 11 47,8 Zařízení, která poskytují služby seniorům, pokrývají obvody minimálně z 41,7 %. 6 Někteří respondenti přiřadili své zařízení k více typům současně.

Sociální služby v Ostravě za rok 2005

Sociální služby v Ostravě za rok 2005 IX. Příloha dotazník Sociální služby v Ostravě za rok 2005 Vážení poskytovatelé sociálních služeb, Vážení kolegové, obracíme se na Vás s prosbou o spolupráci. Předkládáme Vám dotazník, jehož cílem je získat

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 2014

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA - MAGISTRÁT ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ, SPORTU A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 2014 Druhy sociálních služeb Přehled

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

AKČNÍ PLÁN. realizace cílů a opatření 3. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

AKČNÍ PLÁN. realizace cílů a opatření 3. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava AKČNÍ PLÁN realizace cílů a opatření 3. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava PRO ROK 2012 Vize Akční plán stanoví v jednotlivých cílech a opatřeních konkrétní a

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro poskytovatele sociálních

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava Tisk tohoto materiálu je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava STATUTÁRNÍ

Více

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 Návrh dokumentu 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 NÁVRH K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVACÍMU ŘÍZENÍ Dokument byl vytvořen v rámci projektu,,efektivita

Více

Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny

Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MAGISTRÁT ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MAGISTRÁT ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MAGISTRÁT ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 2009 Úvodní slovo Sociální služby nejsou o průměrech, sociální

Více

službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ

službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ VYHLÁŠKA č 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách DATUM AKTUALIZACE:

Více

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015 1. CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI 1 Dobrovolníci pomáhající seniorům v jejich vlastních domácnostech aktivita 80 000 2 Dobrovolníci pomáhající seniorům v sociálních a zdravotních zařízeních aktivita 170 000 3

Více

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB PRO OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB PRO OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ROŽNOV POD RADHOŠTĚM KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB PRO OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ROŽNOV POD RADHOŠTĚM NA OBDOBÍ LET 2014- Komunitní plánování Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

STATISTIKY HELPALE TERÉNNÍ PROGRAMY ZA ROK 2014 (TP)

STATISTIKY HELPALE TERÉNNÍ PROGRAMY ZA ROK 2014 (TP) STATISTIKY HELPALE TERÉNNÍ PROGRAMY ZA ROK 214 (TP) CELKOVÝ POČET KLIENTŮ A KONTAKTŮ 12 1 8 6 4 2 POČET KLIENTŮ A KONTAKTŮ - I. POLOLETÍ 195 85 KLIENTI INTERVENCE 31 KONTAKTY NEREAL.KONTAKT 8 TERÉN POČET

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Tato informace je zpracována na základě usnesení č. 27 výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu

Více

STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2013

STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2013 STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2013 Počet klientů, intervencí a kontaktů v Sociálně právní poradně za rok 2013 I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí Celkem Klienti 254 134 132

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

B) cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Podpora rozvoje nízkoprahových denních center

B) cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Podpora rozvoje nízkoprahových denních center Podporované aktivity sociálních služeb pro výzvy ROP Jihovýchod vyhlášené dne 12. 9. 2011 (příloha výzev do oblastí podpory 3.2 Rozvoj regionálních středisek a 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel

Více

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních Komunitní plán města Slaný 2007 Analýza poskytovatelů sociálních Zjištěné informace: podklad pro plánování rozvoje sociálních výchozí materiál pro Katalog poskytovatelů

Více

KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI

KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI Statutární město Ostrava KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI DUBEN 2011 ZPRACOVAL: Odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit, oddělení

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Vybraná data z analytické části RPSS ČB Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Obsah prezentace Sociodemografická data Socioekonomická data nezaměstnanost sociální dávky Výskyt kriminality

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI 2. ČINNOST SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI OD 1.1. 2012 DO 31.12.

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb pro město Slaný

Analýza poskytovatelů sociálních služeb pro město Slaný Analýza poskytovatelů sociálních pro město Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje město Slaný, duben 2007 Obsah 1. HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ... 3 2. CÍL A PŘEDMĚT ANALÝZY... 5 3.

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Kapitola 4: Společné (průřezové) cíle a opatření 25

Kapitola 4: Společné (průřezové) cíle a opatření 25 . 3. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2011-2014 Vize V roce 2014 má statutární město Ostrava funkční a dostupnou síť návazných a efektivních sociálních

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Připravované změny v systému sociálních služeb pro oblast domácího násilí s účinností od 1. 1. 2016

Připravované změny v systému sociálních služeb pro oblast domácího násilí s účinností od 1. 1. 2016 Připravované změny v systému sociálních služeb pro oblast domácího násilí s účinností od 1. 1. 2016 1 Program prezentace 1) Aktuální stav důvod ke změnám 2) Domácí násilí v novém systému sociálních služeb

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Dobrovolnictví v sociálních službách

Dobrovolnictví v sociálních službách Dobrovolnictví v sociálních službách listopad 2012 Ing. Daniela Lusková Štěpánka Lusková Obsah 1 Úvod... 3 2 Dobrovolnictví obecně... 3 2 Dobrovolnictví externích subjektů vysílající dobrovolníky do sociálních

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí KÚ ÚK 8. 10. 2014 1 Odbory krajského úřadu (KÚ) vykonávají: 1. Samosprávu dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích., v platném znění tzv. samostatná působnost

Více

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu Metodika byla zpracována v rámci realizace zakázky Vytvoření informačního katalogu (Evidenční

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--)

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--) Název organizace Požadované Poskytnutá Obsah projektu Kč 1. Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel Rehabilitační pobyt 20.000,-- 10.000,-- - doprava 2. Asociace rodičů a přátel zdravotně

Více

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči Informace obsažené v materiálu jsou vybraným souborem dat, kterými disponuje MPSV z vlastních

Více

Finanční analýza sociálních a návazných služeb statutárního města Mladá Boleslav

Finanční analýza sociálních a návazných služeb statutárního města Mladá Boleslav Tato analýza vznikla v rámci projektu Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Ml. Boleslav na období 2014-2018 CZ.1.04/3.1.03/78.00034, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2014

STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2014 STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2014 Počet klientů, intervencí a kontaktů v Sociálně právní poradně za rok 2014 I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí Celkem Klienti 236 165 144

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část)

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Název správního území ORP : Název obce: Velikost obce (počet obyvatel) : 0-500 501-3000 3001-10000 10001-25000 více než 25000

Více

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území Tento dokument vznikl v rámci projektu Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN Péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN O.Pěč 17.3.2011 Karlovy Vary Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Návrh dokumentu 3. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2011 2014

Návrh dokumentu 3. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2011 2014 Návrh dokumentu 3. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2011 2014-1 - Vize V roce 2014 má statutární město Ostrava funkční a dostupnou síť návazných a efektivních

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Mechanismus stanovení finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji formou vyrovnávací platby

Mechanismus stanovení finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji formou vyrovnávací platby ZLÍNSKÝ KRAJ Mechanismus stanovení finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji formou vyrovnávací platby Příloha č. 4 Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2015 Jakékoliv

Více

Zápis č. 2 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části

Zápis č. 2 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Komise pro sociální politiku a zdravotnictví RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 2 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části Datum jednání: 18. 2. 2015 Místo

Více

Charitní středisko Gabriel - komunitní centrum pro seniory. Domovinka pro seniory - denní stacionář. Domovinka pro seniory - týdenní

Charitní středisko Gabriel - komunitní centrum pro seniory. Domovinka pro seniory - denní stacionář. Domovinka pro seniory - týdenní 1. CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI služby/ 1 Charitní středisko Gabriel - komunitní centrum pro seniory 180 000 Kč 2 Charitní hospicová poradna 100 000 Kč 3 Diakonie ČCE - středisko v Ostravě Syllabova 1278/19,

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska

Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska 2011 ÚVODNÍ SLOVO SLOVO ÚVODEM Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb. Předkládaný aktualizovaný adresář Vám přináší informace

Více

Služby pro lidi s potížemi v učenía jejich rodiny. Milena Johnová

Služby pro lidi s potížemi v učenía jejich rodiny. Milena Johnová Služby pro lidi s potížemi v učenía jejich rodiny Sociálníslužby Od 1. ledna 2007 nováprávníúprava Účel sociálních služeb: sociální začleňování Individualizace: plánování a financování příspěvek na péči

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Chodova na období 2014 2017 Obsah ÚVOD... 4 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb...4 Způsob tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb...5

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Denní centrum služeb pro osoby

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI Údaje o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb jsou platné k 15. 10. 2010 Aktuální informace o sociálních službách jsou dostupné na: http://iregistr.mpsv.cz

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Zkvalitňování životních podmínek Naplňování lidských práv Přeměna velkokapacitních služeb sociální péče Vytvořit koordinovanou síť služeb

Zkvalitňování životních podmínek Naplňování lidských práv Přeměna velkokapacitních služeb sociální péče Vytvořit koordinovanou síť služeb Proč transformujeme N E P L Á N U J E M E P O U Z E N O V É S O C I Á L N Í S L U Ž B Y, P L Á N U J E M E S P Í Š E T O, J A K C H C E Č L O V Ě K S P O S T I Ž E N Í M Ž Í T, B Y D L E T, P R A C O V

Více

závěrečná zpráva Analýza současného stavu sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

závěrečná zpráva Analýza současného stavu sociálních služeb v Moravskoslezském kraji závěrečná zpráva Analýza současného stavu sociálních služeb v Moravskoslezském kraji červenec 202 I. Analýza současného stavu sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Sociotrendy, 202 ISBN 978-80-904888-7-8

Více

Statutární město Ostrava. 2. Komunitní plán

Statutární město Ostrava. 2. Komunitní plán Statutární město Ostrava 2. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava do roku 2010 Motto Sociální služby nejsou o průměrech, sociální služby jsou o reálných lidech Bílá

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více