Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Cerová 277, Cerová. Výchovný program ŠKD CEROVÁČIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Cerová 277, Cerová. Výchovný program ŠKD CEROVÁČIK"

Transkript

1 Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Cerová 77, Cerová Výchovný program ŠKD CEROVÁČIK Výchovou a vzdelaním za rozvojom a poznaním 0

2 Obsah: 1. Identifikačné údaje.... Vymedzenie vlastných cieľov a poslania ŠKD Charakteristika ŠKD Charakteristika detí ŠKD Dlhodobé projekty Spolupráca ŠKD s rodičmi a inými subjektmi Ciele ŠKD Charakteristika výchovného programu ŠKD Zameranie ŠKD Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti Kompetencie dieťaťa v ŠKD Metódy a formy výchovy a vzdelávania Tematické oblasti výchovy Výchovný plán Výchovný jazyk Personálne zabezpečenie Materiálno-technické a priestorové podmienky Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí Vnútorný systém kontroly a hodnotenia vychovávateľky ŠKD Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie Výchovné štandardy Výchovné osnovy výchovného programu...16 Príloha č. 1 SWOT analýza...1 1

3 Identifikačné údaje: Názov výchovného programu: Cerováčik Motivačný názov: Výchovou a vzdelaním za rozvojom a poznaním Forma výchovy a vzdelávania: Poldenná Výchovný jazyk: Slovenský Druh školského zariadenia: Štátne Názov školy: Základná škola s materskou školou Cerová Adresa školy: Cerová 77 Riaditeľ školy: PaedDr. Božena Malichová Vypracovala: Eva Ondrušová Kontakty: 034/65898, Dátum prerokovania v pedagogickej rade školy: 7. august 013 Dátum prerokovania v rade školy: 7. august 013 Platnosť výchovného programu: 1. september jún 017 Zriaďovateľ: Obec Cerová Adresa: Cerová 104 Kontakty: 034/ PaedDr. Božena Malichová riaditeľka školy

4 .Vymedzenie vlastných cieľov a poslania ŠKD.1. Charakteristika ŠKD Školský klub detí (ďalej len ŠKD) má svoje špecifiká, ktorými sa odlišuje od školského vyučovania. Hlavnou úlohou ŠKD je činnosť zameraná na prípravu na vyučovanie a na oddych a relaxáciu v čase mimo vyučovania. ŠKD je dôležitý výchovný partner rodiny a školy. Náš ŠKD je súčasťou Základnej školy s materskou školou Cerová. Má svoju vlastnú miestnosť, ktorá je prepojená s triedou na poschodí školy. Pri výchovno-vzdelávacej činnosti využíva knižnicu, počítačovú učebňu, telocvičňu, ihrisko a preliezky v areáli školy. Náš ŠKD má iba 1 heterogénne oddelenie, ktoré navštevujú deti ročníka v priemere 5 detí v školskom roku. Všetky deti sú stravníkmi školskej jedálne. Prevádza je prispôsobená potrebám rodičov, v čase hod... Charakteristika detí ŠKD ŠKD navštevujú deti ročníka. Deti do 1. ročníkov prijímame pri zápise do 1. ročníka a následne do 10. septembra príslušného školského roka. V prípade potreby a voľnej kapacity aj počas školského roka na pravidelnú, aj na nepravidelnú dochádzku..3. Dlhodobé projekty: Zapojili sme sa do projektov: Infovek, Škola podporujúca zdravie, Danone Školská mliečna liga, Školské ovocie, Deň Zeme, školský projekt Čo nás zaujíma..4. Spolupráca ŠKD s rodičmi a inými subjektmi Spoluprácu s rodičmi realizujeme prostredníctvom rodičovských združení, ale aj pohovormi s rodičmi, pokiaľ je to potrebné v prípadoch riešenia výchovno-vzdelávacích problémov s deťmi. Pre lepšiu propagáciu školy a ŠKD sa každoročne organizuje Deň otvorených dverí. Náš ŠKD má veľmi dobrú spoluprácu s materskou školou a Mestskou políciou Senica..5. Ciele ŠKD Hlavný cieľ: Rozvíjať osobnosť dieťaťa tak, aby sa z neho stal dobrý, šťastný a úspešný človek. Ciele výchovného programu Cerováčik: rozvíjať kľúčové kompetencie dieťaťa vytvoriť pre deti motivujúce výchovné prostredie a podporujúcu socioemočnú klímu skupiny a školy osobitnú pozornosť venovať deťom z neúplných rodín a deťom, u ktorých sa prejavujú poruchy učenia a správania, zintenzívniť spoluprácu s rodinou zvyšovať úroveň výchovno-vzdelávacej činnosti, naučiť sa kreatívnemu spôsobu života, zvyšovať podiel samostatnej práce dieťaťa pri príprave na vyučovanie motivovať deti k radostnému a spokojnému pobytu v ŠKD rozvíjať estetické cítenie, myslenie, chápanie skutočnosti, formovať vkus detí podieľať sa na skrášľovaní svojho okolia zvýšenú pozornosť venovať environmentálnej a ekologickej výchove detí, vytvárať 3

5 návyky pre zodpovedný vzťah k životnému prostrediu venovať sa aktivitám v prírode, pravidelným vychádzkam a pobytu na čerstvom vzduchu pri jednotlivých činnostiach využívať prvky protidrogovej výchovy, výchovy k manželstvu a rodičovstvu a prvky humanizmu a ľudských práv zoznamovať sa s moderným svetom a výpočtovou technikou do výchovnej činnosti zaradiť prvky osobného a sociálneho rozvoja, pedagogický prístup orientovať na posilňovanie humánnych, priateľských vzťahov medzi rovesníkmi, na rozvíjanie prosociálneho správania detí s rešpektovaním ich individuálnych osobitostí, potrieb a záujmov zvyšovať telesnú zdatnosť detí, upevňovať návyky správneho držania tela pri všetkých činnostiach, pravidelne cvičiť a pohybovať sa na čerstvom vzduchu uplatňovať zásady hygieny a bezpečnosti pri pohybovej činnosti, psychohygieny, striedania práce a odpočinku vzbudzovať u detí potrebu celoživotného vzdelávania viesť komunikáciu, rozvíjať schopnosti spolupracovať a rešpektovať prácu a úspechy vlastné i druhých.6. Charakteristika výchovného programu ŠKD Výchovno-vzdelávacia činnosť ŠKD sleduje rozvíjanie kľúčových kompetencii detí a smeruje k príprave detí na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopné kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy..7. Zameranie ŠKD Našim hlavným zameraním je humánna a tvorivá výchova, výchova k dobrým medziľudským vzťahom a ochrana prírody a životného prostredia. Orientujeme sa na zdravý životný štýl, kontakt s prírodou a pravidelný pobyt na čerstvom vzduchu či už formou vychádzok alebo rôznych aktivít. Prostredie, v ktorom sa naša škola nachádza, nám túto možnosť ponúka. Veľký dôraz budeme hneď od začiatku klásť na vytvorenie dobrého tímu, naučiť deti tímovo pracovať, komunikovať medzi sebou, vzájomne sa rešpektovať a cez jednotlivé oblasti výchovy formovať osobnosť dieťaťa. Naša činnosť je vo veľkom rozsahu zameraná na informatickú výchovu práca s počítačom raz týždenne, pretože deti majú o túto oblasť veľký záujem. Pozornosť venujeme aj krúžkovej činnosti. V tomto školskom roku môžu deti rozvíjať svoj talent a schopnosti v turistickom, divadelnom krúžku krúžku Športová príprava. Okrem toho deti navštevujú ZUŠ - výtvarný odbor. Našou snahou je, aby deti našli v ŠKD pocit istoty a aby výchovno-vzdelávacia činnosť bola pestrá a pre deti zaujímavá..8. Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti K získaniu a rozvoju kľúčových kompetencií budeme v ŠKD využívať: Motivačné metódy motivačný rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností detí) motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému) 4

6 Expozičné metódy pozorovanie (cielené systematické vnímanie objektov a procesov) manipulácia s predmetmi (didaktická hra) rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie) vysvetľovanie (logické, systematické sprostredkovanie učiva) Problémové metódy heuristická metóda (učenie sa riešením problémov založenom na vymedzení a rozbore problému) Aktivizujúce metódy diskusia (vzájomná výmena názorov, uvádzanie argumentov) dramatizácia (dramatizovaný prednes hry, príbehu) didaktické hry (sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov a spontánnosti) Fixačné metódy opakovanie a precvičovanie (ústne a písomné opakovanie, domáce úlohy, hry) Okrem uvedených metód v ŠKD využijeme ďalšie formy práce zamerané na podporu rozvoja kľúčových kompetencií detí: - zapojíme sa do zberu papiera - zúčastníme sa podujatí organizovaných školou.9. Kompetencie dieťaťa v ŠKD Dieťa ŠKD má osvojené tieto kľúčové kompetencie na úrovni zodpovedajúcej jeho individuálnym osobnostným možnostiam a dĺžke jeho pobytu v ŠKD: Kompetencie učiť sa učiť rieši nové, neznáme úlohy a situácie zúčastňuje sa vedomostných súťaží prejavuje záujem o nové informácie Komunikačné kompetencie zrozumiteľne vyjadruje a obhajuje svoj názor vypočuje si opačný názor rozvíja si komunikačné schopnosti v oblasti moderných IKT prijíma spätnú väzbu Sociálne kompetencie pomenuje svoje potreby, city a pocity zvládne jednoduché stresové situácie vlastným postupom rieši jednoduché konflikty presadzuje autonómiu a práva svojej osobnosti rešpektuje úlohy skupiny efektívne spolupracuje v skupine uvedomuje si potreby detí a osôb so zdravotným znevýhodnením uvedomuje si potreby ostatných detí poskytne pomoc alebo pomoc privolá 5

7 Pracovné kompetencie prejavuje samostatnosť vo vypracovaní domácich úloh plánuje a hodnotí svoje činnosti prijíma nové informácie a poznatky dokončí prácu kultivuje svoju vytrvalosť plní si svoje povinnosti ovláda jednoduché manuálne zručnosti a samoobslužné činnosti potrebné pre praktický život rozvíja manuálne zručnosti rozvíja svoje zručnosti v oblasti IKT Kultúrne kompetencie pozná kultúrne pamätihodnosti okolia a regiónu rozlišuje kultúrne a nekultúrne správanie rešpektuje iné kultúry a zvyky prijíma kultúrne podnety je otvorený podieľať sa na kultúrnych podujatiach v skupine ovláda základy kultúrneho správania kultivuje svoj talent Občianske kompetencie uvedomuje si potrebu rešpektovania práv a slobôd iných osôb uvedomuje si potrebu prijatia zodpovednosti za svoje správanie je otvorený primeranému participovaniu na živote detí v oddelení prejavuje úctu k rodičom a k starším osobám 3. Metódy a formy výchovy a vzdelávania Záujmové vzdelávanie, prebieha predovšetkým vlastnou činnosťou detí, ich komunikáciou s okolím a získavaním vlastných skúseností. Všetko je založené na priamych zážitkoch z činnosti, vychádzajú čiastočne z individuálnej voľby, detskej zvedavosti, potreby zamestnávať sa a baviť sa s ostatnými. Program je naplňovaný formou pravidelnej činnosti (individuálna, kolektívna, skupinová práca), ponukou odpočinkových a spontánnych aktivít. Metódy používané pri spontánnej, neriadenej činnosti: pozorovanie, získavanie skúseností prežívaním, experimentovanie hra, individuálna práca vlastná tvorba, aktivizujúce hry práca vo dvojici, v skupine samostatné a skupinové riešenie problémov hodnotenie, sebahodnotenie Metódy používané pri riadenej činnosti: rozprávanie, dramatizácia, vychádzka vyhľadávanie informácií, riešenie problémových situácií rozhovor, diskusia, komunikácia v kruhu prezentácia výsledkov a ďalšie... 6

8 Formy práce pri spontánnej činnosti: odpočinok, čítanie kníh a časopisov tematické hry (domov, rodina, škola doprava...) konštruktívne hry so stavebnicou stolné hry, skladanie obrázkov voľné kreslenie, omaľovánky, doplňovačky dramatizácia rozprávky Formy práce pri riadenej činnosti: vychádzky s pozorovaním technické práce s rôznymi druhmi materiálu ručné práce s využitím rôznych výtvarných techník besedy práce s knihou súťaživé hry, didaktické hry hudobne pohybové hry TV chvíľky športové hry výukové programy na PC Oživením výchovného programu v ŠKD sú príležitostné akcie a projekty, ktoré nie sú zahrnuté do týždennej skladby činností. Súčasťou programu je aj príprava na vyučovanie. Pri všetkých týchto aktivitách sú rešpektované požiadavky na voľný čas dieťaťa: požiadavka pedagogického ovplyvňovania voľného času, keď vychovávateľka navodzuje a motivuje činnosť a oceňuje výkony detí požiadavka dobrovoľnosti, keď sa dieťa zapojí do jemu primeranej činnosti na základe vlastného záujmu a dobrej motivácie požiadavka záujmovosti s prvkami pestrosti požiadavka aktivity, kde je činnosť volená tak, aby v nich mohli byť úspešné všetky deti, aby sa čiastočne zúčastňovali na tvorbe a príprave činnosti, na ich realizácií aj hodnotení požiadavka citlivosti, ktorá závisí na prežívaní kladných emócií v priebehu aj po hodnotení ukončenej činnosti požiadavka sebarealizácie, lebo činnosťou dieťa objavuje svoje dobré stránky, ak je jeho snaha a výsledky jeho práce kladne hodnotené okolím 4. Tematické oblasti výchovy Výchovu a vzdelávanie mimo vyučovania v ŠKD realizujeme v týchto tematických oblastiach výchovy: vzdelávacia spoločensko-vedná pracovno-technická prírodovedno-environmentálna esteticko-výchovná (výtvarná, hudobná, literárno-dramatická) telovýchovná, zdravotná a športová (turistická) 7

9 Tematické oblasti v sebe zároveň obsahujú ďalšie oblasti výchovy najmä: rozumovú, ekologickú, protidrogovú, dopravnú a výchovu k rodičovstvu. Vzdelávacia oblasť Cieľové zameranie výchovnej oblasti: rozvíjať autonómnosť v príprave na vyučovanie rozvíjať efektívne spôsoby učenia sa získavať nové poznatky a informácie z rôznych zdrojov získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu Spoločensko-vedná oblasť Cieľové zameranie výchovnej oblasti: spolurozhodovať o živote v skupine rozvíjať základy zručností sebahodnotenia, sebariadenia, sebamotivácie a empatie prejavovať úctu k rodičom, starším osobám prejavovať ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím pochopiť význam dodržiavania ľudských práv a základných slobôd posilniť základy hrdosti k národnej a štátnej príslušnosti kultivovať kultúrne návyky a vyjadrovanie sa využívať všetky dostupné formy komunikácie rozlíšiť kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní sa vedieť samostatne a kriticky riešiť jednoduché konflikty poskytnúť pomoc alebo pomoc privolať Pracovno-technická oblasť Cieľové zameranie výchovnej oblasti: vedieť samostatne vytýčiť jednoduché osobné ciele rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu vedieť spolupracovať so skupinou rozvíjať základy manuálnych a technických zručností získavať základy zručností potrebných pre praktický život získavať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov Prírodovedno-environmentálna oblasť Cieľové zameranie výchovnej oblasti: pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia rozvíjať zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia Esteticko-výchovná oblasť Cieľové zameranie výchovnej oblasti: posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám v blízkom okolí rozvíjať základy vzťahu k umeniu rozvíjať talent a špecifické schopnosti rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v oddelení objavovať krásu v bežnom živote 8

10 Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť Cieľové zameranie výchovnej oblasti: rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom pochopiť škodlivosť fajčenia, alkoholu a iných drog pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia pochopiť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy poznať základné princípy zdravého životného štýlu rozvíjať športový talent a schopnosti Výchova a činnosť v školskom klube detí sa delí na: rekreačná činnosť oddychová a relaxačná činnosť príprava na vyučovanie Rekreačná činnosť Prispieva k uspokojeniu detských potrieb, k rozvíjaniu ich záujmov, schopností a zručností. Pomáha rozširovať priestor a rast detí vzhľadom na ich psychomotircké osobnosti. Môže mať aj charakter výdatnej pohybovej aktivity, ktorú deti vykonávajú podľa možností vonku na školskom dvore, ihrisku, preliezkach. Táto činnosť je skutočne výdatná, zaraďujeme ju už pri prejave strednej únavy, pomáha deťom odreagovať sa, odstrániť únavu. Je prostriedkom na vyrovnávanie jednostranného zaťaženia organizmu. Pri rekreačnej činnosti využívame formy: pohybové hry na ihrisku, sezónne športy, hry a zábavy, hry v miestnosti a telocvični. Oddychová a relaxačná činnosť Je zameraná na odstraňovanie psychickej únavy, pestovanie sebadisciplíny. Oddychovú činnosť realizujeme ako veľmi pokojnú, pohybovo a duševne nenáročnú činnosť. Optimálnym riešením odpočinku detí je voľba činnosti samotným dieťaťom, podľa individuálnej potreby a vlastného želania. Úlohou vychovávateľky je dbať na to, aby zvolená činnosť bola skutočne pokojná a uskutočňovala sa v príjemnom a bezkonfliktnom prostredí. V takomto prostredí sa deti môžu hrať námetové alebo stolové hry, kresliť, prezerať detské knihy a časopisy, venovať sa čítaniu, premietanie video rozprávok, hry na koberci, neformálna beseda s deťmi. Príprava na vyučovanie Jej cieľom je viesť pravidelnému plneniu školských povinností, zábavnou a hravou formou pomocou didaktických hier a správnej motivácie utvrdzovať učivo, dbať na poriadok v školských laviciach, učiť deti šetrnému zaobchádzaniu s pomôckami, navykať ich na samostatnú prácu, vedieť sa sústrediť, správne sedieť, overovať poznatky v praxi. 9

11 5. Výchovný plán Tematické oblasti výchovy: Názov tematických oblastí výchovy: Počet výchovno-vzdelávacích činností/aktivít v jednotlivých ročníkoch ŠKD 1.roč..roč. 3.roč. 4.roč. Vzdelávacia oblasť Spoločensko-vedná oblasť Pracovno-technická oblasť Prírodovedno-environmentálna oblasť Esteticko-výchovná oblasť Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť Záujmová činnosť Počet hodín záujmovej činnosti 1. roč.. roč. 3. roč. 4. roč. Športová príprava Turistický krúžok Divadelný krúžok Výchovný jazyk Výchovným jazykom v ŠKD je štátny jazyk SR. Dbáme na to, aby deti používali spisovný jazyk v ústnej i písomnej forme. 7. Personálne zabezpečenie V ŠKD pracuje 1 vychovávateľka, ktorá spĺňa kvalifikačné predpoklady. Vytvára deťom bezpečné komunikatívne prostredie, podporuje dodržiavanie školského poriadku, upevňuje hygienické návyky a udržuje kontakt s rodičmi. 8. Materiálno-technické, priestorové a ekonomické podmienky školský klub má svoju vlastnú miestnosť, ktorá je prepojená s triedou na poschodí školy hygienické zariadenia sú k dispozícii na prízemí budovy klub je vybavený novým nábytkom (nábytková zostava Praktik, lavice, stoličky, počítačové stoly, detská pohovka) a odpočinkovým kobercom, k dispozícii sú aj počítače nábytok je rozmiestnený tak, aby vyhovoval individuálnej ako aj skupinovej práci detí prostredie je esteticky upravené, dotvárané vlastnoručnými výrobkami detí 10

12 dostatočné množstvo hier, kníh, skladačiek, výtvarný materiál a iné hračky sú uložené v skrinkách a kontajneroch hračky a športový materiál priebežne dopĺňame v činnostiach detí sa využíva aj počítačová učebňa, knižnica, telocvičňa, priľahlé ihrisko, preliezky v areáli školy školský klub je originálna kompetencia financovaná z rozpočtu obce rodičia prispievajú na činnosť ŠKD sumou 5 mesačne 9. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove za bezpečnosť pobytu dieťaťa v ŠKD zodpovedá vychovávateľka s pravidlami BOZP sú deti oboznámené spravidla vždy v prvý vyučovací deň a priebežne pred rôznymi akciami, poučenia sa zaznamenávajú do pedagogickej dokumentácie prechod detí do ŠKD a z ŠKD v rámci školy zabezpečuje vychovávateľ, vyučujúci poslednej vyučovacej hodiny, vedúci krúžkov a učiteľ ZUŠ miestnosť ŠKD je dostatočne osvetlená, vetrateľná, s tečúcou vodou, v chladnom a zimnom období primerane vykurovaná v prípade úrazu je dieťaťu poskytnutá prvá pomoc, v zložitých prípadoch je kontaktovaný rodič, prípadne lekár, úraz sa zapíše do knihy úrazov z miesta konania môže byť dieťa uvoľnené len na základe písomného súhlasu rodičov školský klub je svojim prostredím ochranou pred násilím, šikanovaním a všetkými patologickými javmi škola, ktorej je ŠKD súčasťou, realizuje pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia a odstraňovanie nedostatkov podľa výsledkov revízií s cieľom vytvoriť bezpečné a zdraviu vyhovujúce prostredie. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove sú podrobne rozpracované v Školskom poriadku ŠKD. 10. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí V procese hodnotenia vychovávateľka uplatňuje primeranú náročnosť, pedagogický takt, rešpektuje práva dieťaťa a humánne sa voči nemu aj správa. Cieľom hodnotenia výsledkov detí v školskom klube je poskytnúť dieťaťu a jeho rodičovi spätnú väzbu o tom, ako zvláda osvojovať si jednotlivé poznatky, pojmy a zákonitosti, ako zvláda jednotlivú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy, ale i aké sú jeho prednosti, v čom robí pokroky, ako si osvojil kľúčové kompetencie, motivovať deti k ďalšiemu sebazdokonaľovaniu. Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej podpory zdravého rozvoja osobnosti dieťaťa. Podklady na hodnotenie výchovno vzdelávacích výsledkov a správania detí získa vychovávateľka sústavným diagnostickým pozorovaním, analýzou výsledkov rôznych činností detí, sledovaním výkonov detí. 11

13 Preferovanou formou hodnotenia a kontroly bude vlastné sebahodnotenie dieťaťa, možnosť obhájenia vlastného správania, či riešenia problému. Pri hodnotení detí aplikujeme metódy individuálneho prístupu, povzbudenia, pozorovania, rozhovoru, aktivizácie a úzkej spolupráce s rodičmi detí. Deti sú hodnotené ústne, písomnou formou do odkazovníčkov a na konci školského roka diplomom. Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali deti na úspešné a neúspešné. 11. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia vychovávateľky ŠKD Vnútroškolská kontrola pomáha pri zabezpečovaní priaznivých materiálnych a sociálnych podmienok pre vychovávateľku, pomáha zabezpečiť chod školského zariadenia, poskytuje obraz, pohľad na prácu vychovávateľky vo vývoji a perspektíve, formuje osobnosť vychovávateľky spätnou väzbou a motiváciou. Kontrola je vykonávaná formou: hospitácie pozorovania rozhovoru kontroly pedagogickej dokumentácie hodnotenia výsledkov vychovávateľky v oblasti ďalšieho vzdelávania 1. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov Vychovávateľka ŠKD si priebežne dopĺňa vzdelanie formou školení organizovaných metodickým centrom, školským úradom, čítaním odbornej literatúry, prácou s internetom. Rozšírila si svoje vzdelanie v oblasti IKT. 1

14 13. Výchovné štandardy Vzdelávacia oblasť Obsahový štandard Gramatické a matematické cvičenie Techniky učenia, ako sa učiť, rozvíjanie vedomostí, čítanie textu, reprodukcia príbehu Práca s informačnými zdrojmi, čítanie s porozumením, sebavzdelávanie Rozvíjanie slovnej zásoby, jazykolamy, zmyslové hry, doplňovačky, didaktické hry Práca s počítačom, komunikácia s internetom, práca v textovom a grafickom editore Výkonový štandard Samostatne písať úlohy Poznávať efektívne spôsoby učenia sa Byť otvorený získavať nové poznatky a informácie Rozvíjať získané poznatky Využívať všetky dostupné formy komunikácie Spoločensko-vedná oblasť Obsahový štandard Spolupráca, zodpovednosť, vytváranie pozitívnej klímy v oddelení, dodržiavanie školského poriadku ŠKD Prejavy úcty k k rodičom a ostatným ľuďom, čo je tolerancia Emócie, prečo sme nahnevaní, silné a slabé stránky osobnosti, trpezlivosť, upokojenie sa, ako zvládnuť hnev, pozitívne myslenie, ako pochopiť iných, sebaúcta Život so zdravotným postihnutím, čo je predsudok, vzťah k handicapovaným deťom Práva dieťaťa, ľudské práva, šikanovanie, diskriminácia, moje práva, tvoje práva, spolužitie bez násilia Slovensko v Európe, Slovensko vo svete, úspechy slovenských športovcov, umelcov, mládeže Vulgarizmy, slang. gestá, neformálna komunikácia, spolužitie bez násilia Čo je konflikt, z čoho konflikt vzniká, správanie, ktoré podporuje konflikt, správanie, ktoré konfliktu predchádza Asertivita, asertívne správanie Vedenie rozhovoru, diskusia, dialóg, monológ Výkonový štandard Spolurozhodovať o živote v skupine Prejavovať úctu k rodičom, starším Ovládať jednoduché zručnosti sebahodnotenia, sebariadenia, sebamotivácie a empatie Prejavovať ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím Rozlíšiť dodržiavanie a porušovanie ľudských práv a základných slobôd Prejavovať základy hrdosti k národným hodnotám a tradíciám SR Rozlišovať kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní sa Samostatne a kriticky riešiť jednoduché konflikty v oddelení Obhajovať svoje názory Vypočuť si opačný názor 13

15 Moja rodina, čo je domov, vlastné zážitky, rozprávanie o domove, prejavy úcty k ľuďom, čo je tolerancia Deľba práce v rodine, problémy v rodine, život detí v rozvrátenej rodine, moja pomoc v rodine Prejavovať úctu k rodičom, starším Rozlišovať a porovnávať vzťahy v harmonickej a rozvrátenej rodine Pracovno-technická oblasť Obsahový štandard Spolupráca, zodpovednosť, dodržiavanie školského poriadku ŠKD, moje povinnosti Sebaobsluha, poriadok na stole, v oddelení, v šatni Sebahodnotenie, poznávanie rôznych profesií, úcta ku každému povolaniu, dodržiavanie denného režimu Príprava na vyučovanie, splnenie úlohy, presnosť a čistota práce Prejavy kladného vzťahu k spolužiakom, hrdosť na spoločný výsledok práce Práca s rôznym materiálom, netradičné pracovné postupy, zhotovenie darčeka, rozvoj jemnej motoriky, manipulačné zručnosti, spolupráca Studené jedlo, poriadok v herni, v triede, sebaobslužné činnosti Získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov Výkonový štandard Spolurozhodovať o živote v skupine Pracovať v skupine Kultivovať základné sebaobslužné a hygienické návyky Vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché osobné ciele Rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu Vedieť spolupracovať so skupinou Rozvíjať základy manuálnych a technických zručností Získavať základy zručností potrebných pre praktický život Maska na karneval, veľkonočná výzdoba, vianočná výzdoba Prírodovedno-environmentálna oblasť Obsahový štandard Pozorovanie prírody, fauny a flóry v okolí obce, pozorovanie zmien v prírode, šetrenie energiami, vodou, tematická rozprávka Starostlivosť o izbové kvety, čistenie prírody a okolia ŠKD, zber papiera, triedenie odpadu, tvorivé využitie odpadu Výkonový štandard Poznať základné princípy ochrany životného prostredia Uplatňovať zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia 14

16 Esteticko-výchovná oblasť Obsahový štandard Kultúrne pamiatky v obci, ľudové tradície a zvyky, povesti, názvy ulíc, miestne noviny, história a dnešok Hudba výtvarné umenie, tanec Netradičné výtvarné techniky, hudobné činnosti, športové činnosti Záujmová činnosť Úprava oddelenia, netradičné ozdoby, úprava zovňajšku Veľká noc, Deň matiek, úcta k starším, Vianoce Tematická vychádzka, pozorovanie zmien Výkonový štandard Prejavovať úctu ku kultúrnym hodnotám v blízkom okolí Prejavovať pozitívny vzťah k umeniu Rozvíjať svoj talent a špecifické schopnosti Byť otvorený k tvorivej činnosti Prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia a svojej osoby Podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v skupine Byť otvorený objavovať a vnímať krásu v bežnom živote Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť Obsahový štandard Umývanie rúk, vetranie, telovýchovné chvíľky Prechádzka, bicyklovanie, sánkovanie, cvičenie v telocvični, kolektívne športové hry Čo je nikotín, fajčenie, alkohol a zdravie, civilizačné choroby Otužovanie, relaxačné cvičenie, skupinové hry Podstata zdravia, zodpovednosť za svoje zdravie, príčiny ochorenia, racionálna strava, potravinová pyramída Stravovacie návyky, pitný režim, striedanie práce s odpočinkom, prvá pomoc, obliekanie podľa ročných období Záujmová činnosť, športová súťaž Výkonový štandard Ovládať základné hygienické návyky Relaxovať pravidelným cvičením a pohybom Uvedomovať si škodlivosť fajčenia, alkoholu a iných drog Schopnosť pravidelného pohybu a cvičenia Vyjadriť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy Uvedomovať si základné princípy zdravého životného štýlu Rozvíjať svoj športový talent a schopnosti 15

17 14. Výchovné osnovy výchovného programu ŠKD Vzdelávacia oblasť Výchovnovzdelávací cieľ Obsah Metódy, formy Počet VVČ Rozvíjať autonómnosť v príprave na vyučovanie Rozvíjať efektívne spôsoby učenia sa Získavať nové poznatky a informácie Rozvíjať získané poznatky Využívať všetky dostupné formy komunikácie Domáce úlohy Techniky učenia, ako sa učiť, rozvíjanie vedomostí, čítanie textu, reprodukcia príbehu Práca s informačnými zdrojmi, čítanie s porozumením, práca s encyklopédiou a slovníkom, sebavzdelávanie Rozvíjanie slovnej zásoby, jazykolamy, zmyslové hry, doplňovačky, didaktické hry Práca s počítačom, komunikácia s internetom, práce v textovom a grafickom editore tréning, motivácia, vysvetlenie motivácia, povzbudenie, motivačné hodnotenie, modelové situácie aktivizácia, brainstorming, riešenie nových úloh Individuálny prístup 5 brainstorming, tréning, vlastná práca, prezentácia, riešenie úloh Spoločensko-vedná oblasť Výchovnovzdelávací cieľ Obsah Metódy, formy Počet VVČ Obhajovať si svoj názor Vypočuť si opačný názor Spolurozhodovať o živote v skupine Rozvíjať základy zručností, sebahodnotenia, sebariadenia, Asertivita, asertívne správanie, jednoduché techniky Vedenie rozhovoru, diskusia, dialóg a monológ Spolupráca, zodpovednosť, vytváranie pozitívnej klímy v oddelení, dodržiavanie školského poriadku ŠKD, moje povinnosti Emócie, prečo sme nahnevaní, silné a slabé stránky osobnosti, trpezlivosť, upokojenie sa, ako zvládnuť hnev, pozitívne 16 Vysvetlenie, povzbudenie, hranie rolí, hry na presadzovanie, aktivačné hry Vysvetlenie, tréning, aktivačné hry, hranie rolí, dramatizácia motivácia, aktivizácia, kooperačné hry, hry na dôveru, hranie rolí vysvetlenie, povzbudenie, dramatizácia, hranie rolí, hry na úprimnosť, hry na 1 1

18 sebamotivácie a empatie Prejavovať úctu k rodičom, starším Prejavovať ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím Pochopiť význam dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd Posilniť základy hrdosti k národnej a štátnej príslušnosti Kultivovať kultúrne návyky a vyjadrovanie sa Rozlíšiť kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní Vedieť samostatne a kriticky riešiť jednoduché konflikty Pomenovať znaky harmonickej a problémovej rodiny myslenie, ako pochopiť iných, sebaúcta Moja rodina, čo je domov, vlastné zážitky, rozprávanie o domove, prejavy úcty k ľuďom, tolerancia Život so zdravotným postihnutím, čo je predsudok, vzťah k deťom s handicapom Práva dieťaťa, ľudské práva, šikanovanie, diskriminácia, moje práva, tvoje práva, spolužitie bez násilia Slovensko v Európe, Slovensko vo svete, úspechy slovenských športovcov, umelcov Pozdrav, podanie ruky, požiadanie, odmietnutie, oslovenie, stolovanie Vulgarizmy, slang, gestá, neformálna komunikácia, spolužitie bez násilia Čo je konflikt, z čoho konflikt vzniká, správanie, ktoré podporuje konflikt, správanie, ktoré konfliktu predchádza Deľba práce v rodine, vlastné zážitky, problémy v rodine, život detí v rozvrátenej rodine, moja pomoc v rodine vciťovanie film, rozprávka, hranie rolí, hry na vciťovanie vysvetlenie, film, rozprávka, hry na vciťovanie, hranie rolí vysvetlenie, brainstorming, hry na riešenie konfliktov, hry na dôveru, hry na sebapresadzovanie vysvetlenie, výtvarná práce, tvorivá dielňa, film, rozprávka vysvetlenie, tréning, hranie rolí, dramatizácia, kurz vysvetlenie, tréning, aktivačné hry, hranie rolí vysvetlenie, hry na riešenie konfliktov, hranie rolí, dramatizácia hranie rolí, dramatizácia, sociálne hry, výtvarná práce, film, rozprávka Pracovno-technická oblasť Výchovnovzdelávací cieľ Obsah Metódy, formy Počet VVČ Kultivovať základné sabaobslužné a hygienické návyky Vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché osobné Sebaobsluha, poriadok na stole, v šatni, umývanie rúk, vetranie, telovýchovné chvíľky Sebahodnotenie, poznávanie rôznych profesií, úcta ku každému povolaniu, 17 vysvetlenie, motivácia, aktivizácia, tréning, hodnotenie motivácia, povzbudenie, rozhovor, hranie rolí,

19 ciele dodržovanie denného režimu sociálne hry, hry na sebapresadzovanie, vychádzka, exkurzia Rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu Vedieť spolupracovať so skupinou Rozvíjať základy manuálnych a technických zručností Získavať základy zručností potrebných na praktický život Získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov Príprava na vyučovanie, splnenie úlohy, presnosť a čistota práce Kladný vzťah k spolužiakom, hrdosť na spoločný výsledok práce Práca s rôznym materiálom, netradičné pracovné postupy, zhotovenie darčeka, rozvoj jemnej motoriky, manipulačné schopnosti, spolupráca Studené jedlo, poriadok v herni, v triede, sebaobslužné činnosti Maska na karneval, veľkonočná výzdoba, vianočná výzdoba rozhovor, tréning, vysvetlenie, hodnotenie, hry na dôveru motivácia, kooperačné hry, spoločné podujatia, besiedka, súťaž povzbudenie, vysvetlenie, aktivizácia, tvorivá dielňa, záujmový krúžok, vlastná práca, výstavka prác, besiedka tréning, povzbudenie, aktivačné hry, vlastná práca, výstavky, besiedka vysvetlenie, povzbudenie, brainstorming, tvorivá dielňa, kooperačné hry, vlastná práca, prezentácia Prírodovedno-environmentálna oblasť Výchovnovzdelávací cieľ Obsah Metódy, formy Počet VVČ Pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia Rozvíjať zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia Pochopiť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy Poznať základné princípy zdravého životného štýlu Poznávanie zvierat, rastlín v regióne, pozorovanie zmien v prírode, šetrenie energiami, vodou, tematická rozprávka Starostlivosť o izbové kvety, čistenie prírody a okolia ŠKD, zber papiera, triedenie odpadu, využitie odpadu, zber prírodnín Podstata zdravia, zodpovednosť za svoje zdravie, príčiny ochorenia, racionálna strava, potravinová pyramída Stravovacie návyky, pitný režim, striedanie práce s odpočinkom, prvá pomoc, 18 vysvetlenie, ekologické hry vysvetlenie, motivácia, aktivizácia, prezentácia vysvetlenie, aktivizácia, hranie rolí, dramatizácia, film, rozprávka vysvetlenie, aktivizácia, hranie rolí, dramatizácia,

20 obliekanie podľa ročných období film, rozprávka Esteticko-výchovná oblasť Výchovnovzdelávací cieľ Obsah Metódy, formy Počet VVČ Posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám v blízkom okolí Návšteva kultúrnych pamiatok v obci, regióne, ľudové tradície a zvyky, povesti, názvy ulíc, miestne noviny, história a dnešok vysvetlenie, aktivizácia, ukážka, film, rozprávka, výtvarná práca, dramatizácia, výstava prác, súťaž, vychádzka Rozvíjať základy k vzťahu k umeniu Rozvíjať talent a špecifické schopnosti Rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností Prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia Podieľať s na príprave kultúrnych podujatí v skupine Objavovať a vnímať krásu v bežnom živote Hudba, výtvarné umenie, tanec, záujmová činnosť Netradičné výtvarné techniky, hudobné činnosti, športové činnosti Záujmová činnosť, príprava kultúrneho podujatia Úprava triedy, netradičné ozdoby, úprava zovňajšku Veľká noc, Deň matiek, Úcta k starším, Vianoce Tematická vychádzka, pozorovanie zmien Motivácia, ukážka, povzbudenie, návšteva kultúrneho podujatia motivácia, povzbudenie, brainstorming, výstava prác, súťaž motivácia, povzbudenie, aktivizácia, brainstorming, prezentácia, výstava prác motivácia, povzbudenie, brainstorming, aktivizácia, tvorivá dielňa motivácia, povzbudenie, aktivizácia, dramatizácia, besiedka povzbudenie, pozorovanie, ilustrácia zážitku

21 Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť Výchovnovzdelávací cieľ Obsah Metódy, formy Počet VVČ Rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom Pochopiť škodlivosť fajčenia, alkoholu a iných drog Pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia Rozvíjať športový talent a schopnosti Prechádzka, bicyklovanie, cvičenie v telocvični, kolektívne športové hry Čo je nikotín, fajčenie, alkohol a zdravie, civilizačné choroby Otužovanie, relaxačné cvičenie, skupinové hry, netradičné športové disciplíny Záujmová činnosť, futbal, loptové hry motivácia, povzbudenie, aktivizácia, tréning vysvetlenie, film, beseda s odborníkom, výtvarné stvárnenie zážitku vysvetlenie, motivácia, povzbudenie, aktivizácia, tréning motivácia, povzbudenie, aktivizácia, súťaž

22 Príloha č. 1 SWOT analýza Východiská ŠKD zahŕňajú monitorovanie vnútorného a vonkajšieho prostredia ŠKD: Silné stránky: kvalifikovanosť vychovávateľky ochota vzdelávať sa dobrá spolupráca s učiteľmi využívanie audiovizuálnej a výpočtovej techniky kontakt s rodičmi na dobrej úrovni množstvo aktivít poriadaných školou Slabé stránky: nedostatok financií nedostatok metodických materiálov zo strany MŠ SR heterogénne oddelenie činnosť býva negatívne ovplyvnená odchodom detí na krúžky Príležitosti: viac možností na výmenu pedagogických skúseností získať sponzorské dary podpora rodičovského združenia a školskej rady 1

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, okres Náchod IČO: 71003223 Školní vzdělávací program školní družiny Vypracovala: Milena Rydlová Schválila: Mgr. Jana Hladíková, ředitelka školy Pedagogická

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha D: Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro zájjmové vzdělláváníí KDO SI HRAJE - NEZLOBÍ Číslo

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Jméno a příjmení studenta: Patrícia Rojčeková Kontaktní e-mail: patricia.rojcekova@gmail.com Země, město pobytu: Čína, Chengdu Datum začátku pobytu:

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky a vrstevníky

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově

EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově Místo: 14 15 Baťův institut, budova č. 15, konferenční a vzdělávací prostory SÁL B Den: 28. 1. 2013

Více

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích Školní družina při Základní škole v Rakvicích Obsah: Charakteristika ŠD Cíle ŠD Výchovné kompetence Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Rozmanitost

Více

Předmět: pracovní činnosti

Předmět: pracovní činnosti 5.9 Oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Obor: Člověk a svět práce Předmět: pracovní činnosti Charakteristika předmětu pracovní činnosti 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a svět práce, obor Člověk a svět

Více

Strategický dokument doporučení

Strategický dokument doporučení Strategický dokument doporučení Predtým, než sme začali s p. Gondášom plánovať náš projekt, bolo dôležité, čo prinesie pre naše krajiny. Vychádzali sme z toho, že sme si jazykovo blízki, nemáme preto jazykové

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště Identifikační údaj Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program

Více

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP Příloha ŠVP - 1 Obecná charakteristika ŠD Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600 Snahou školní družiny je hodnotně zaměstnat děti v době mimo vyučování, prohlubovat

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Neformální vzdělávání

Neformální vzdělávání Neformální vzdělávání Brno, ICM Vaňkovka 13. 2. 2012 Zpracovala: Mgr. Kristína Vanková (vankova.kristina@gmail.com) Význam lidského kapitálu a klíčových kompetencí Ľudský kapitál je definovaný Armostrongom

Více

Školní vzdělávací program školní družiny. Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03

Školní vzdělávací program školní družiny. Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03 Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Tábor, Zborovská 2696, Tábor Název školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava okres Česká Lípa, příspěvková organizace Platnost dokumentace : od 2. 9. 2013 Podpis ředitele školy : Razítko školy

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg6cs102 Okresní pracoviště Strakonice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka školy:

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Předkladatel: Název školy: Základní škola a Mateřská škola

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz Program environmentálního vzdělávání,

Více

Psychologie a její kontexty 5 (1), 2014. Recenze

Psychologie a její kontexty 5 (1), 2014. Recenze Psychologie a její kontexty 5 (1), 2014 Recenze Kollárik, T., Lisá, E., & Ritomský, A. (2013). Psychodiagnostika manažérov. Učebnica pre vysoké školy. Žilina: EUROKODEX. 152 s. ISBN 978-80-8155-013-3.

Více

TALENT A NADÁNÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ

TALENT A NADÁNÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY Sborník referátů z mezinárodního semináře TALENT A NADÁNÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ Brno, 7. září 2010 Oldřich Šimoník (ed.) BRNO 2010 Seminář byl pořádán

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Projekt Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Projekt Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Projekt Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc CÍLE PROJEKTU: Vytvoření přeshraničních vzdělávacích programů a jejich pilotní ověření Vybudování vzdělávacího centra na Oravě Realizace

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět výchova ke zdraví se vyučuje

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků.

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Rozvíjí specifické nadání dětí, jejich přirozený hudební, výtvarný

Více

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU Předkladatel: Základní škola Vrané nad Vltavou U Školy 208 252 46 Vrané nad Vltavou Jméno ředitele: Mgr. Dana Ullwerová Kontakty: reditelstvi@zsvrane.cz,

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY Během své historie se Keraben S.A. dostal na

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány.

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány. Školní družina Charakteristika ŠD Školní družina je umístěna v budově 1. stupně naší školy (Beethovenova ulice). ŠD mají možnost navštěvovat žáci 1. 5. ročníku. ŠD je otevřená dětem od 5,30 hod. do 16,30

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

IDENTIFIKAČNÍ ŮDAJE O ŠD. Název školy: Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151. Kaplická 151, 381 01 Český Krumlov

IDENTIFIKAČNÍ ŮDAJE O ŠD. Název školy: Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151. Kaplická 151, 381 01 Český Krumlov IDENTIFIKAČNÍ ŮDAJE O ŠD Název školy: Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 Adresa: Kaplická 151, 381 01 Český Krumlov Telefon: 380 711 626, 380 715 090 E-mail: info@zskrumlov.cz Zřizovatel: Jihočeský

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA. Volitelný předmět

Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA. Volitelný předmět 3. Učební osnovy volitelných předmětů Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA Volitelný předmět Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Organizační vymezení předmětu: Sportovní

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

Školní vzdělávací program. školní družiny. při ZŠ Zubří

Školní vzdělávací program. školní družiny. při ZŠ Zubří Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Zubří Platnost dokumentu: od 01. 09. 2013 OBSAH 1. Identifikační údaje. 2. Konkrétní cíle vzdělávání.. 3. Délka a časový plán vzdělávání. 4. Formy vzdělávání..

Více

Hodnocení žáka s LMP

Hodnocení žáka s LMP Hodnocení žáka s LMP Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 Signatura: an4as103 Okresní pracoviště Nový Jičín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Bartošovice,

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

P.1 ŠVP pro školní družinu

P.1 ŠVP pro školní družinu 1/5 P.1 ŠVP pro školní družinu P.1.1 Cíle vzdělávání Vzdělávání ve školní družině koresponduje s cíli vzdělávání v základní škole, vychází z nich a vhodně je doplňuje. Školní družina napomáhá zvyšování

Více

Most do páté dimenze. Tattatuo

Most do páté dimenze. Tattatuo Motto: Postupně dojdeme k přesvědčení, že život není ani dobrý ani zlý. Prostě je a nic jiného, než ho žít, není možné. TA 3 str. 2 Říjen 2013 Stránka 1 I. Úvodní text Tři změny TA s vámi neustále komunikuje

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Zoznam bibliografických odkazov

Zoznam bibliografických odkazov Zoznam bibliografických odkazov BALEKA, J. 1997. Výtvarné umění. Výkladový slovník malířství, sochařství, grafika. Praha : ACADEMIA, 1997. 429 s. ISBN 80-200-0609-5. BANAŠ, J. 1989. Didaktika výtvarnej

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program školní družiny

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny Platnost od 1.9. 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Školní vzdělávací program pro školní družinu Číslo dokumentu: 01.62 01092013 Platnost: 01.09.2013 Počet stran: 8 Počet příloh: 0 Školní vzdělávací program

Více

VG 300 Barbecue gril. Návod k použití

VG 300 Barbecue gril. Návod k použití VG 300 Barbecue gril CZ Návod k použití Madlo Kryt Grilovací rošt Termostat Odkapávací miska Spodní kryt Noha Podstavec Tento spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti, nikoli pro komerční účely.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a mateřská škola Ostrovačice, okres Brno-venkov příspěvková organizace, Ríšova 43, 664 81 Ostrovačice IČ: 709 790 48 e-mail: infozsostrovacice.cz tel: 546 427 328 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Spektrum, s.r.o. Kytlická 757, 190 00 Praha 9- Prosek Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Obsah: Identifikační údaje Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB. Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB. Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o škole: Název školy: Základní škola Valašské Meziříčí,

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace je vydán na základě zákona 561/2004, 3, odst. 3 a 5, odst. 2,3. v návaznosti

Více

školní družiny ZŠ Jana Wericha

školní družiny ZŠ Jana Wericha Školní vzdělávací program školní družiny ZŠ Jana Wericha Školní vzdělávací program školní družiny je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. 28 odst.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje

Více

ROZUMOVĚ NADANÉ DĚTI S DYSLEXIÍ

ROZUMOVĚ NADANÉ DĚTI S DYSLEXIÍ RECENZE ROZUMOVĚ NADANÉ DĚTI S DYSLEXIÍ Dita Janderková RECENZE KNIHY P, Š. Rozumově nadané děti s dyslexií. Praha: Portál, 2011. 213 s. ISBN 978-80-7367-990-3. Publikace, kterou právě otvíráme, se zabývá

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Mgr.Olga Reiterová, ředitelka školy Minimální preventivní program Je zaměřen pro žáky 1.-5. ročníku naší školy. Cíl programu:

Více

OBSAH: 1. Partneři projektu. 2. Informace o projektu. 3. Aktivity projektu. 4. Vyhodnocení cílů projektu

OBSAH: 1. Partneři projektu. 2. Informace o projektu. 3. Aktivity projektu. 4. Vyhodnocení cílů projektu a b c d e f g h ch i j k l m n o p q r s t u v w x y z a b c d e f g h ch i j k l m n o p q r s t u v w x y z a b c d e f g h ch i j k l m n o p q r s t u v w x y z a b c d e f g h ch i j k l m n o p q

Více

ŠD při Základní škole Turnov Mašov, U Školy 56. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA při Základní škole Turnov - Mašov, U Školy 56

ŠD při Základní škole Turnov Mašov, U Školy 56. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA při Základní škole Turnov - Mašov, U Školy 56 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA při Základní škole Turnov - Mašov, U Školy 56 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠD Školní družina při ZŠ Turnov - Mašov, U Školy 56, IČO 72742739 Sídlo Turnov-Mašov,

Více

Školní vzdělávací program. školní družiny při ZŠ Citonice

Školní vzdělávací program. školní družiny při ZŠ Citonice Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Citonice 2014-2015 Obsah ŠVP: Cíle výchovně vzdělávací práce Obsah činnosti Materiální podmínky Personální podmínky Vnitřní řád ŠD Cíle výchovně-vzdělávací

Více

Od labyrintu školy k ráji života

Od labyrintu školy k ráji života ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Od labyrintu školy k ráji života ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOUČNÁ NAD DESNOU 788 11 LOUČNÁ NAD DESNOU 58 Dokument vstupuje v platnost dne 1. 9. 2009 V Loučné nad Desnou

Více