Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Cerová 277, Cerová. Výchovný program ŠKD CEROVÁČIK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Cerová 277, Cerová. Výchovný program ŠKD CEROVÁČIK"

Transkript

1 Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Cerová 77, Cerová Výchovný program ŠKD CEROVÁČIK Výchovou a vzdelaním za rozvojom a poznaním 0

2 Obsah: 1. Identifikačné údaje.... Vymedzenie vlastných cieľov a poslania ŠKD Charakteristika ŠKD Charakteristika detí ŠKD Dlhodobé projekty Spolupráca ŠKD s rodičmi a inými subjektmi Ciele ŠKD Charakteristika výchovného programu ŠKD Zameranie ŠKD Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti Kompetencie dieťaťa v ŠKD Metódy a formy výchovy a vzdelávania Tematické oblasti výchovy Výchovný plán Výchovný jazyk Personálne zabezpečenie Materiálno-technické a priestorové podmienky Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí Vnútorný systém kontroly a hodnotenia vychovávateľky ŠKD Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie Výchovné štandardy Výchovné osnovy výchovného programu...16 Príloha č. 1 SWOT analýza...1 1

3 Identifikačné údaje: Názov výchovného programu: Cerováčik Motivačný názov: Výchovou a vzdelaním za rozvojom a poznaním Forma výchovy a vzdelávania: Poldenná Výchovný jazyk: Slovenský Druh školského zariadenia: Štátne Názov školy: Základná škola s materskou školou Cerová Adresa školy: Cerová 77 Riaditeľ školy: PaedDr. Božena Malichová Vypracovala: Eva Ondrušová Kontakty: 034/65898, Dátum prerokovania v pedagogickej rade školy: 7. august 013 Dátum prerokovania v rade školy: 7. august 013 Platnosť výchovného programu: 1. september jún 017 Zriaďovateľ: Obec Cerová Adresa: Cerová 104 Kontakty: 034/ PaedDr. Božena Malichová riaditeľka školy

4 .Vymedzenie vlastných cieľov a poslania ŠKD.1. Charakteristika ŠKD Školský klub detí (ďalej len ŠKD) má svoje špecifiká, ktorými sa odlišuje od školského vyučovania. Hlavnou úlohou ŠKD je činnosť zameraná na prípravu na vyučovanie a na oddych a relaxáciu v čase mimo vyučovania. ŠKD je dôležitý výchovný partner rodiny a školy. Náš ŠKD je súčasťou Základnej školy s materskou školou Cerová. Má svoju vlastnú miestnosť, ktorá je prepojená s triedou na poschodí školy. Pri výchovno-vzdelávacej činnosti využíva knižnicu, počítačovú učebňu, telocvičňu, ihrisko a preliezky v areáli školy. Náš ŠKD má iba 1 heterogénne oddelenie, ktoré navštevujú deti ročníka v priemere 5 detí v školskom roku. Všetky deti sú stravníkmi školskej jedálne. Prevádza je prispôsobená potrebám rodičov, v čase hod... Charakteristika detí ŠKD ŠKD navštevujú deti ročníka. Deti do 1. ročníkov prijímame pri zápise do 1. ročníka a následne do 10. septembra príslušného školského roka. V prípade potreby a voľnej kapacity aj počas školského roka na pravidelnú, aj na nepravidelnú dochádzku..3. Dlhodobé projekty: Zapojili sme sa do projektov: Infovek, Škola podporujúca zdravie, Danone Školská mliečna liga, Školské ovocie, Deň Zeme, školský projekt Čo nás zaujíma..4. Spolupráca ŠKD s rodičmi a inými subjektmi Spoluprácu s rodičmi realizujeme prostredníctvom rodičovských združení, ale aj pohovormi s rodičmi, pokiaľ je to potrebné v prípadoch riešenia výchovno-vzdelávacích problémov s deťmi. Pre lepšiu propagáciu školy a ŠKD sa každoročne organizuje Deň otvorených dverí. Náš ŠKD má veľmi dobrú spoluprácu s materskou školou a Mestskou políciou Senica..5. Ciele ŠKD Hlavný cieľ: Rozvíjať osobnosť dieťaťa tak, aby sa z neho stal dobrý, šťastný a úspešný človek. Ciele výchovného programu Cerováčik: rozvíjať kľúčové kompetencie dieťaťa vytvoriť pre deti motivujúce výchovné prostredie a podporujúcu socioemočnú klímu skupiny a školy osobitnú pozornosť venovať deťom z neúplných rodín a deťom, u ktorých sa prejavujú poruchy učenia a správania, zintenzívniť spoluprácu s rodinou zvyšovať úroveň výchovno-vzdelávacej činnosti, naučiť sa kreatívnemu spôsobu života, zvyšovať podiel samostatnej práce dieťaťa pri príprave na vyučovanie motivovať deti k radostnému a spokojnému pobytu v ŠKD rozvíjať estetické cítenie, myslenie, chápanie skutočnosti, formovať vkus detí podieľať sa na skrášľovaní svojho okolia zvýšenú pozornosť venovať environmentálnej a ekologickej výchove detí, vytvárať 3

5 návyky pre zodpovedný vzťah k životnému prostrediu venovať sa aktivitám v prírode, pravidelným vychádzkam a pobytu na čerstvom vzduchu pri jednotlivých činnostiach využívať prvky protidrogovej výchovy, výchovy k manželstvu a rodičovstvu a prvky humanizmu a ľudských práv zoznamovať sa s moderným svetom a výpočtovou technikou do výchovnej činnosti zaradiť prvky osobného a sociálneho rozvoja, pedagogický prístup orientovať na posilňovanie humánnych, priateľských vzťahov medzi rovesníkmi, na rozvíjanie prosociálneho správania detí s rešpektovaním ich individuálnych osobitostí, potrieb a záujmov zvyšovať telesnú zdatnosť detí, upevňovať návyky správneho držania tela pri všetkých činnostiach, pravidelne cvičiť a pohybovať sa na čerstvom vzduchu uplatňovať zásady hygieny a bezpečnosti pri pohybovej činnosti, psychohygieny, striedania práce a odpočinku vzbudzovať u detí potrebu celoživotného vzdelávania viesť komunikáciu, rozvíjať schopnosti spolupracovať a rešpektovať prácu a úspechy vlastné i druhých.6. Charakteristika výchovného programu ŠKD Výchovno-vzdelávacia činnosť ŠKD sleduje rozvíjanie kľúčových kompetencii detí a smeruje k príprave detí na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopné kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy..7. Zameranie ŠKD Našim hlavným zameraním je humánna a tvorivá výchova, výchova k dobrým medziľudským vzťahom a ochrana prírody a životného prostredia. Orientujeme sa na zdravý životný štýl, kontakt s prírodou a pravidelný pobyt na čerstvom vzduchu či už formou vychádzok alebo rôznych aktivít. Prostredie, v ktorom sa naša škola nachádza, nám túto možnosť ponúka. Veľký dôraz budeme hneď od začiatku klásť na vytvorenie dobrého tímu, naučiť deti tímovo pracovať, komunikovať medzi sebou, vzájomne sa rešpektovať a cez jednotlivé oblasti výchovy formovať osobnosť dieťaťa. Naša činnosť je vo veľkom rozsahu zameraná na informatickú výchovu práca s počítačom raz týždenne, pretože deti majú o túto oblasť veľký záujem. Pozornosť venujeme aj krúžkovej činnosti. V tomto školskom roku môžu deti rozvíjať svoj talent a schopnosti v turistickom, divadelnom krúžku krúžku Športová príprava. Okrem toho deti navštevujú ZUŠ - výtvarný odbor. Našou snahou je, aby deti našli v ŠKD pocit istoty a aby výchovno-vzdelávacia činnosť bola pestrá a pre deti zaujímavá..8. Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti K získaniu a rozvoju kľúčových kompetencií budeme v ŠKD využívať: Motivačné metódy motivačný rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností detí) motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému) 4

6 Expozičné metódy pozorovanie (cielené systematické vnímanie objektov a procesov) manipulácia s predmetmi (didaktická hra) rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie) vysvetľovanie (logické, systematické sprostredkovanie učiva) Problémové metódy heuristická metóda (učenie sa riešením problémov založenom na vymedzení a rozbore problému) Aktivizujúce metódy diskusia (vzájomná výmena názorov, uvádzanie argumentov) dramatizácia (dramatizovaný prednes hry, príbehu) didaktické hry (sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov a spontánnosti) Fixačné metódy opakovanie a precvičovanie (ústne a písomné opakovanie, domáce úlohy, hry) Okrem uvedených metód v ŠKD využijeme ďalšie formy práce zamerané na podporu rozvoja kľúčových kompetencií detí: - zapojíme sa do zberu papiera - zúčastníme sa podujatí organizovaných školou.9. Kompetencie dieťaťa v ŠKD Dieťa ŠKD má osvojené tieto kľúčové kompetencie na úrovni zodpovedajúcej jeho individuálnym osobnostným možnostiam a dĺžke jeho pobytu v ŠKD: Kompetencie učiť sa učiť rieši nové, neznáme úlohy a situácie zúčastňuje sa vedomostných súťaží prejavuje záujem o nové informácie Komunikačné kompetencie zrozumiteľne vyjadruje a obhajuje svoj názor vypočuje si opačný názor rozvíja si komunikačné schopnosti v oblasti moderných IKT prijíma spätnú väzbu Sociálne kompetencie pomenuje svoje potreby, city a pocity zvládne jednoduché stresové situácie vlastným postupom rieši jednoduché konflikty presadzuje autonómiu a práva svojej osobnosti rešpektuje úlohy skupiny efektívne spolupracuje v skupine uvedomuje si potreby detí a osôb so zdravotným znevýhodnením uvedomuje si potreby ostatných detí poskytne pomoc alebo pomoc privolá 5

7 Pracovné kompetencie prejavuje samostatnosť vo vypracovaní domácich úloh plánuje a hodnotí svoje činnosti prijíma nové informácie a poznatky dokončí prácu kultivuje svoju vytrvalosť plní si svoje povinnosti ovláda jednoduché manuálne zručnosti a samoobslužné činnosti potrebné pre praktický život rozvíja manuálne zručnosti rozvíja svoje zručnosti v oblasti IKT Kultúrne kompetencie pozná kultúrne pamätihodnosti okolia a regiónu rozlišuje kultúrne a nekultúrne správanie rešpektuje iné kultúry a zvyky prijíma kultúrne podnety je otvorený podieľať sa na kultúrnych podujatiach v skupine ovláda základy kultúrneho správania kultivuje svoj talent Občianske kompetencie uvedomuje si potrebu rešpektovania práv a slobôd iných osôb uvedomuje si potrebu prijatia zodpovednosti za svoje správanie je otvorený primeranému participovaniu na živote detí v oddelení prejavuje úctu k rodičom a k starším osobám 3. Metódy a formy výchovy a vzdelávania Záujmové vzdelávanie, prebieha predovšetkým vlastnou činnosťou detí, ich komunikáciou s okolím a získavaním vlastných skúseností. Všetko je založené na priamych zážitkoch z činnosti, vychádzajú čiastočne z individuálnej voľby, detskej zvedavosti, potreby zamestnávať sa a baviť sa s ostatnými. Program je naplňovaný formou pravidelnej činnosti (individuálna, kolektívna, skupinová práca), ponukou odpočinkových a spontánnych aktivít. Metódy používané pri spontánnej, neriadenej činnosti: pozorovanie, získavanie skúseností prežívaním, experimentovanie hra, individuálna práca vlastná tvorba, aktivizujúce hry práca vo dvojici, v skupine samostatné a skupinové riešenie problémov hodnotenie, sebahodnotenie Metódy používané pri riadenej činnosti: rozprávanie, dramatizácia, vychádzka vyhľadávanie informácií, riešenie problémových situácií rozhovor, diskusia, komunikácia v kruhu prezentácia výsledkov a ďalšie... 6

8 Formy práce pri spontánnej činnosti: odpočinok, čítanie kníh a časopisov tematické hry (domov, rodina, škola doprava...) konštruktívne hry so stavebnicou stolné hry, skladanie obrázkov voľné kreslenie, omaľovánky, doplňovačky dramatizácia rozprávky Formy práce pri riadenej činnosti: vychádzky s pozorovaním technické práce s rôznymi druhmi materiálu ručné práce s využitím rôznych výtvarných techník besedy práce s knihou súťaživé hry, didaktické hry hudobne pohybové hry TV chvíľky športové hry výukové programy na PC Oživením výchovného programu v ŠKD sú príležitostné akcie a projekty, ktoré nie sú zahrnuté do týždennej skladby činností. Súčasťou programu je aj príprava na vyučovanie. Pri všetkých týchto aktivitách sú rešpektované požiadavky na voľný čas dieťaťa: požiadavka pedagogického ovplyvňovania voľného času, keď vychovávateľka navodzuje a motivuje činnosť a oceňuje výkony detí požiadavka dobrovoľnosti, keď sa dieťa zapojí do jemu primeranej činnosti na základe vlastného záujmu a dobrej motivácie požiadavka záujmovosti s prvkami pestrosti požiadavka aktivity, kde je činnosť volená tak, aby v nich mohli byť úspešné všetky deti, aby sa čiastočne zúčastňovali na tvorbe a príprave činnosti, na ich realizácií aj hodnotení požiadavka citlivosti, ktorá závisí na prežívaní kladných emócií v priebehu aj po hodnotení ukončenej činnosti požiadavka sebarealizácie, lebo činnosťou dieťa objavuje svoje dobré stránky, ak je jeho snaha a výsledky jeho práce kladne hodnotené okolím 4. Tematické oblasti výchovy Výchovu a vzdelávanie mimo vyučovania v ŠKD realizujeme v týchto tematických oblastiach výchovy: vzdelávacia spoločensko-vedná pracovno-technická prírodovedno-environmentálna esteticko-výchovná (výtvarná, hudobná, literárno-dramatická) telovýchovná, zdravotná a športová (turistická) 7

9 Tematické oblasti v sebe zároveň obsahujú ďalšie oblasti výchovy najmä: rozumovú, ekologickú, protidrogovú, dopravnú a výchovu k rodičovstvu. Vzdelávacia oblasť Cieľové zameranie výchovnej oblasti: rozvíjať autonómnosť v príprave na vyučovanie rozvíjať efektívne spôsoby učenia sa získavať nové poznatky a informácie z rôznych zdrojov získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu Spoločensko-vedná oblasť Cieľové zameranie výchovnej oblasti: spolurozhodovať o živote v skupine rozvíjať základy zručností sebahodnotenia, sebariadenia, sebamotivácie a empatie prejavovať úctu k rodičom, starším osobám prejavovať ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím pochopiť význam dodržiavania ľudských práv a základných slobôd posilniť základy hrdosti k národnej a štátnej príslušnosti kultivovať kultúrne návyky a vyjadrovanie sa využívať všetky dostupné formy komunikácie rozlíšiť kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní sa vedieť samostatne a kriticky riešiť jednoduché konflikty poskytnúť pomoc alebo pomoc privolať Pracovno-technická oblasť Cieľové zameranie výchovnej oblasti: vedieť samostatne vytýčiť jednoduché osobné ciele rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu vedieť spolupracovať so skupinou rozvíjať základy manuálnych a technických zručností získavať základy zručností potrebných pre praktický život získavať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov Prírodovedno-environmentálna oblasť Cieľové zameranie výchovnej oblasti: pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia rozvíjať zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia Esteticko-výchovná oblasť Cieľové zameranie výchovnej oblasti: posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám v blízkom okolí rozvíjať základy vzťahu k umeniu rozvíjať talent a špecifické schopnosti rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v oddelení objavovať krásu v bežnom živote 8

10 Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť Cieľové zameranie výchovnej oblasti: rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom pochopiť škodlivosť fajčenia, alkoholu a iných drog pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia pochopiť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy poznať základné princípy zdravého životného štýlu rozvíjať športový talent a schopnosti Výchova a činnosť v školskom klube detí sa delí na: rekreačná činnosť oddychová a relaxačná činnosť príprava na vyučovanie Rekreačná činnosť Prispieva k uspokojeniu detských potrieb, k rozvíjaniu ich záujmov, schopností a zručností. Pomáha rozširovať priestor a rast detí vzhľadom na ich psychomotircké osobnosti. Môže mať aj charakter výdatnej pohybovej aktivity, ktorú deti vykonávajú podľa možností vonku na školskom dvore, ihrisku, preliezkach. Táto činnosť je skutočne výdatná, zaraďujeme ju už pri prejave strednej únavy, pomáha deťom odreagovať sa, odstrániť únavu. Je prostriedkom na vyrovnávanie jednostranného zaťaženia organizmu. Pri rekreačnej činnosti využívame formy: pohybové hry na ihrisku, sezónne športy, hry a zábavy, hry v miestnosti a telocvični. Oddychová a relaxačná činnosť Je zameraná na odstraňovanie psychickej únavy, pestovanie sebadisciplíny. Oddychovú činnosť realizujeme ako veľmi pokojnú, pohybovo a duševne nenáročnú činnosť. Optimálnym riešením odpočinku detí je voľba činnosti samotným dieťaťom, podľa individuálnej potreby a vlastného želania. Úlohou vychovávateľky je dbať na to, aby zvolená činnosť bola skutočne pokojná a uskutočňovala sa v príjemnom a bezkonfliktnom prostredí. V takomto prostredí sa deti môžu hrať námetové alebo stolové hry, kresliť, prezerať detské knihy a časopisy, venovať sa čítaniu, premietanie video rozprávok, hry na koberci, neformálna beseda s deťmi. Príprava na vyučovanie Jej cieľom je viesť pravidelnému plneniu školských povinností, zábavnou a hravou formou pomocou didaktických hier a správnej motivácie utvrdzovať učivo, dbať na poriadok v školských laviciach, učiť deti šetrnému zaobchádzaniu s pomôckami, navykať ich na samostatnú prácu, vedieť sa sústrediť, správne sedieť, overovať poznatky v praxi. 9

11 5. Výchovný plán Tematické oblasti výchovy: Názov tematických oblastí výchovy: Počet výchovno-vzdelávacích činností/aktivít v jednotlivých ročníkoch ŠKD 1.roč..roč. 3.roč. 4.roč. Vzdelávacia oblasť Spoločensko-vedná oblasť Pracovno-technická oblasť Prírodovedno-environmentálna oblasť Esteticko-výchovná oblasť Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť Záujmová činnosť Počet hodín záujmovej činnosti 1. roč.. roč. 3. roč. 4. roč. Športová príprava Turistický krúžok Divadelný krúžok Výchovný jazyk Výchovným jazykom v ŠKD je štátny jazyk SR. Dbáme na to, aby deti používali spisovný jazyk v ústnej i písomnej forme. 7. Personálne zabezpečenie V ŠKD pracuje 1 vychovávateľka, ktorá spĺňa kvalifikačné predpoklady. Vytvára deťom bezpečné komunikatívne prostredie, podporuje dodržiavanie školského poriadku, upevňuje hygienické návyky a udržuje kontakt s rodičmi. 8. Materiálno-technické, priestorové a ekonomické podmienky školský klub má svoju vlastnú miestnosť, ktorá je prepojená s triedou na poschodí školy hygienické zariadenia sú k dispozícii na prízemí budovy klub je vybavený novým nábytkom (nábytková zostava Praktik, lavice, stoličky, počítačové stoly, detská pohovka) a odpočinkovým kobercom, k dispozícii sú aj počítače nábytok je rozmiestnený tak, aby vyhovoval individuálnej ako aj skupinovej práci detí prostredie je esteticky upravené, dotvárané vlastnoručnými výrobkami detí 10

12 dostatočné množstvo hier, kníh, skladačiek, výtvarný materiál a iné hračky sú uložené v skrinkách a kontajneroch hračky a športový materiál priebežne dopĺňame v činnostiach detí sa využíva aj počítačová učebňa, knižnica, telocvičňa, priľahlé ihrisko, preliezky v areáli školy školský klub je originálna kompetencia financovaná z rozpočtu obce rodičia prispievajú na činnosť ŠKD sumou 5 mesačne 9. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove za bezpečnosť pobytu dieťaťa v ŠKD zodpovedá vychovávateľka s pravidlami BOZP sú deti oboznámené spravidla vždy v prvý vyučovací deň a priebežne pred rôznymi akciami, poučenia sa zaznamenávajú do pedagogickej dokumentácie prechod detí do ŠKD a z ŠKD v rámci školy zabezpečuje vychovávateľ, vyučujúci poslednej vyučovacej hodiny, vedúci krúžkov a učiteľ ZUŠ miestnosť ŠKD je dostatočne osvetlená, vetrateľná, s tečúcou vodou, v chladnom a zimnom období primerane vykurovaná v prípade úrazu je dieťaťu poskytnutá prvá pomoc, v zložitých prípadoch je kontaktovaný rodič, prípadne lekár, úraz sa zapíše do knihy úrazov z miesta konania môže byť dieťa uvoľnené len na základe písomného súhlasu rodičov školský klub je svojim prostredím ochranou pred násilím, šikanovaním a všetkými patologickými javmi škola, ktorej je ŠKD súčasťou, realizuje pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia a odstraňovanie nedostatkov podľa výsledkov revízií s cieľom vytvoriť bezpečné a zdraviu vyhovujúce prostredie. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove sú podrobne rozpracované v Školskom poriadku ŠKD. 10. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí V procese hodnotenia vychovávateľka uplatňuje primeranú náročnosť, pedagogický takt, rešpektuje práva dieťaťa a humánne sa voči nemu aj správa. Cieľom hodnotenia výsledkov detí v školskom klube je poskytnúť dieťaťu a jeho rodičovi spätnú väzbu o tom, ako zvláda osvojovať si jednotlivé poznatky, pojmy a zákonitosti, ako zvláda jednotlivú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy, ale i aké sú jeho prednosti, v čom robí pokroky, ako si osvojil kľúčové kompetencie, motivovať deti k ďalšiemu sebazdokonaľovaniu. Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej podpory zdravého rozvoja osobnosti dieťaťa. Podklady na hodnotenie výchovno vzdelávacích výsledkov a správania detí získa vychovávateľka sústavným diagnostickým pozorovaním, analýzou výsledkov rôznych činností detí, sledovaním výkonov detí. 11

13 Preferovanou formou hodnotenia a kontroly bude vlastné sebahodnotenie dieťaťa, možnosť obhájenia vlastného správania, či riešenia problému. Pri hodnotení detí aplikujeme metódy individuálneho prístupu, povzbudenia, pozorovania, rozhovoru, aktivizácie a úzkej spolupráce s rodičmi detí. Deti sú hodnotené ústne, písomnou formou do odkazovníčkov a na konci školského roka diplomom. Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali deti na úspešné a neúspešné. 11. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia vychovávateľky ŠKD Vnútroškolská kontrola pomáha pri zabezpečovaní priaznivých materiálnych a sociálnych podmienok pre vychovávateľku, pomáha zabezpečiť chod školského zariadenia, poskytuje obraz, pohľad na prácu vychovávateľky vo vývoji a perspektíve, formuje osobnosť vychovávateľky spätnou väzbou a motiváciou. Kontrola je vykonávaná formou: hospitácie pozorovania rozhovoru kontroly pedagogickej dokumentácie hodnotenia výsledkov vychovávateľky v oblasti ďalšieho vzdelávania 1. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov Vychovávateľka ŠKD si priebežne dopĺňa vzdelanie formou školení organizovaných metodickým centrom, školským úradom, čítaním odbornej literatúry, prácou s internetom. Rozšírila si svoje vzdelanie v oblasti IKT. 1

14 13. Výchovné štandardy Vzdelávacia oblasť Obsahový štandard Gramatické a matematické cvičenie Techniky učenia, ako sa učiť, rozvíjanie vedomostí, čítanie textu, reprodukcia príbehu Práca s informačnými zdrojmi, čítanie s porozumením, sebavzdelávanie Rozvíjanie slovnej zásoby, jazykolamy, zmyslové hry, doplňovačky, didaktické hry Práca s počítačom, komunikácia s internetom, práca v textovom a grafickom editore Výkonový štandard Samostatne písať úlohy Poznávať efektívne spôsoby učenia sa Byť otvorený získavať nové poznatky a informácie Rozvíjať získané poznatky Využívať všetky dostupné formy komunikácie Spoločensko-vedná oblasť Obsahový štandard Spolupráca, zodpovednosť, vytváranie pozitívnej klímy v oddelení, dodržiavanie školského poriadku ŠKD Prejavy úcty k k rodičom a ostatným ľuďom, čo je tolerancia Emócie, prečo sme nahnevaní, silné a slabé stránky osobnosti, trpezlivosť, upokojenie sa, ako zvládnuť hnev, pozitívne myslenie, ako pochopiť iných, sebaúcta Život so zdravotným postihnutím, čo je predsudok, vzťah k handicapovaným deťom Práva dieťaťa, ľudské práva, šikanovanie, diskriminácia, moje práva, tvoje práva, spolužitie bez násilia Slovensko v Európe, Slovensko vo svete, úspechy slovenských športovcov, umelcov, mládeže Vulgarizmy, slang. gestá, neformálna komunikácia, spolužitie bez násilia Čo je konflikt, z čoho konflikt vzniká, správanie, ktoré podporuje konflikt, správanie, ktoré konfliktu predchádza Asertivita, asertívne správanie Vedenie rozhovoru, diskusia, dialóg, monológ Výkonový štandard Spolurozhodovať o živote v skupine Prejavovať úctu k rodičom, starším Ovládať jednoduché zručnosti sebahodnotenia, sebariadenia, sebamotivácie a empatie Prejavovať ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím Rozlíšiť dodržiavanie a porušovanie ľudských práv a základných slobôd Prejavovať základy hrdosti k národným hodnotám a tradíciám SR Rozlišovať kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní sa Samostatne a kriticky riešiť jednoduché konflikty v oddelení Obhajovať svoje názory Vypočuť si opačný názor 13

15 Moja rodina, čo je domov, vlastné zážitky, rozprávanie o domove, prejavy úcty k ľuďom, čo je tolerancia Deľba práce v rodine, problémy v rodine, život detí v rozvrátenej rodine, moja pomoc v rodine Prejavovať úctu k rodičom, starším Rozlišovať a porovnávať vzťahy v harmonickej a rozvrátenej rodine Pracovno-technická oblasť Obsahový štandard Spolupráca, zodpovednosť, dodržiavanie školského poriadku ŠKD, moje povinnosti Sebaobsluha, poriadok na stole, v oddelení, v šatni Sebahodnotenie, poznávanie rôznych profesií, úcta ku každému povolaniu, dodržiavanie denného režimu Príprava na vyučovanie, splnenie úlohy, presnosť a čistota práce Prejavy kladného vzťahu k spolužiakom, hrdosť na spoločný výsledok práce Práca s rôznym materiálom, netradičné pracovné postupy, zhotovenie darčeka, rozvoj jemnej motoriky, manipulačné zručnosti, spolupráca Studené jedlo, poriadok v herni, v triede, sebaobslužné činnosti Získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov Výkonový štandard Spolurozhodovať o živote v skupine Pracovať v skupine Kultivovať základné sebaobslužné a hygienické návyky Vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché osobné ciele Rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu Vedieť spolupracovať so skupinou Rozvíjať základy manuálnych a technických zručností Získavať základy zručností potrebných pre praktický život Maska na karneval, veľkonočná výzdoba, vianočná výzdoba Prírodovedno-environmentálna oblasť Obsahový štandard Pozorovanie prírody, fauny a flóry v okolí obce, pozorovanie zmien v prírode, šetrenie energiami, vodou, tematická rozprávka Starostlivosť o izbové kvety, čistenie prírody a okolia ŠKD, zber papiera, triedenie odpadu, tvorivé využitie odpadu Výkonový štandard Poznať základné princípy ochrany životného prostredia Uplatňovať zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia 14

16 Esteticko-výchovná oblasť Obsahový štandard Kultúrne pamiatky v obci, ľudové tradície a zvyky, povesti, názvy ulíc, miestne noviny, história a dnešok Hudba výtvarné umenie, tanec Netradičné výtvarné techniky, hudobné činnosti, športové činnosti Záujmová činnosť Úprava oddelenia, netradičné ozdoby, úprava zovňajšku Veľká noc, Deň matiek, úcta k starším, Vianoce Tematická vychádzka, pozorovanie zmien Výkonový štandard Prejavovať úctu ku kultúrnym hodnotám v blízkom okolí Prejavovať pozitívny vzťah k umeniu Rozvíjať svoj talent a špecifické schopnosti Byť otvorený k tvorivej činnosti Prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia a svojej osoby Podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v skupine Byť otvorený objavovať a vnímať krásu v bežnom živote Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť Obsahový štandard Umývanie rúk, vetranie, telovýchovné chvíľky Prechádzka, bicyklovanie, sánkovanie, cvičenie v telocvični, kolektívne športové hry Čo je nikotín, fajčenie, alkohol a zdravie, civilizačné choroby Otužovanie, relaxačné cvičenie, skupinové hry Podstata zdravia, zodpovednosť za svoje zdravie, príčiny ochorenia, racionálna strava, potravinová pyramída Stravovacie návyky, pitný režim, striedanie práce s odpočinkom, prvá pomoc, obliekanie podľa ročných období Záujmová činnosť, športová súťaž Výkonový štandard Ovládať základné hygienické návyky Relaxovať pravidelným cvičením a pohybom Uvedomovať si škodlivosť fajčenia, alkoholu a iných drog Schopnosť pravidelného pohybu a cvičenia Vyjadriť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy Uvedomovať si základné princípy zdravého životného štýlu Rozvíjať svoj športový talent a schopnosti 15

17 14. Výchovné osnovy výchovného programu ŠKD Vzdelávacia oblasť Výchovnovzdelávací cieľ Obsah Metódy, formy Počet VVČ Rozvíjať autonómnosť v príprave na vyučovanie Rozvíjať efektívne spôsoby učenia sa Získavať nové poznatky a informácie Rozvíjať získané poznatky Využívať všetky dostupné formy komunikácie Domáce úlohy Techniky učenia, ako sa učiť, rozvíjanie vedomostí, čítanie textu, reprodukcia príbehu Práca s informačnými zdrojmi, čítanie s porozumením, práca s encyklopédiou a slovníkom, sebavzdelávanie Rozvíjanie slovnej zásoby, jazykolamy, zmyslové hry, doplňovačky, didaktické hry Práca s počítačom, komunikácia s internetom, práce v textovom a grafickom editore tréning, motivácia, vysvetlenie motivácia, povzbudenie, motivačné hodnotenie, modelové situácie aktivizácia, brainstorming, riešenie nových úloh Individuálny prístup 5 brainstorming, tréning, vlastná práca, prezentácia, riešenie úloh Spoločensko-vedná oblasť Výchovnovzdelávací cieľ Obsah Metódy, formy Počet VVČ Obhajovať si svoj názor Vypočuť si opačný názor Spolurozhodovať o živote v skupine Rozvíjať základy zručností, sebahodnotenia, sebariadenia, Asertivita, asertívne správanie, jednoduché techniky Vedenie rozhovoru, diskusia, dialóg a monológ Spolupráca, zodpovednosť, vytváranie pozitívnej klímy v oddelení, dodržiavanie školského poriadku ŠKD, moje povinnosti Emócie, prečo sme nahnevaní, silné a slabé stránky osobnosti, trpezlivosť, upokojenie sa, ako zvládnuť hnev, pozitívne 16 Vysvetlenie, povzbudenie, hranie rolí, hry na presadzovanie, aktivačné hry Vysvetlenie, tréning, aktivačné hry, hranie rolí, dramatizácia motivácia, aktivizácia, kooperačné hry, hry na dôveru, hranie rolí vysvetlenie, povzbudenie, dramatizácia, hranie rolí, hry na úprimnosť, hry na 1 1

18 sebamotivácie a empatie Prejavovať úctu k rodičom, starším Prejavovať ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím Pochopiť význam dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd Posilniť základy hrdosti k národnej a štátnej príslušnosti Kultivovať kultúrne návyky a vyjadrovanie sa Rozlíšiť kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní Vedieť samostatne a kriticky riešiť jednoduché konflikty Pomenovať znaky harmonickej a problémovej rodiny myslenie, ako pochopiť iných, sebaúcta Moja rodina, čo je domov, vlastné zážitky, rozprávanie o domove, prejavy úcty k ľuďom, tolerancia Život so zdravotným postihnutím, čo je predsudok, vzťah k deťom s handicapom Práva dieťaťa, ľudské práva, šikanovanie, diskriminácia, moje práva, tvoje práva, spolužitie bez násilia Slovensko v Európe, Slovensko vo svete, úspechy slovenských športovcov, umelcov Pozdrav, podanie ruky, požiadanie, odmietnutie, oslovenie, stolovanie Vulgarizmy, slang, gestá, neformálna komunikácia, spolužitie bez násilia Čo je konflikt, z čoho konflikt vzniká, správanie, ktoré podporuje konflikt, správanie, ktoré konfliktu predchádza Deľba práce v rodine, vlastné zážitky, problémy v rodine, život detí v rozvrátenej rodine, moja pomoc v rodine vciťovanie film, rozprávka, hranie rolí, hry na vciťovanie vysvetlenie, film, rozprávka, hry na vciťovanie, hranie rolí vysvetlenie, brainstorming, hry na riešenie konfliktov, hry na dôveru, hry na sebapresadzovanie vysvetlenie, výtvarná práce, tvorivá dielňa, film, rozprávka vysvetlenie, tréning, hranie rolí, dramatizácia, kurz vysvetlenie, tréning, aktivačné hry, hranie rolí vysvetlenie, hry na riešenie konfliktov, hranie rolí, dramatizácia hranie rolí, dramatizácia, sociálne hry, výtvarná práce, film, rozprávka Pracovno-technická oblasť Výchovnovzdelávací cieľ Obsah Metódy, formy Počet VVČ Kultivovať základné sabaobslužné a hygienické návyky Vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché osobné Sebaobsluha, poriadok na stole, v šatni, umývanie rúk, vetranie, telovýchovné chvíľky Sebahodnotenie, poznávanie rôznych profesií, úcta ku každému povolaniu, 17 vysvetlenie, motivácia, aktivizácia, tréning, hodnotenie motivácia, povzbudenie, rozhovor, hranie rolí,

19 ciele dodržovanie denného režimu sociálne hry, hry na sebapresadzovanie, vychádzka, exkurzia Rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu Vedieť spolupracovať so skupinou Rozvíjať základy manuálnych a technických zručností Získavať základy zručností potrebných na praktický život Získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov Príprava na vyučovanie, splnenie úlohy, presnosť a čistota práce Kladný vzťah k spolužiakom, hrdosť na spoločný výsledok práce Práca s rôznym materiálom, netradičné pracovné postupy, zhotovenie darčeka, rozvoj jemnej motoriky, manipulačné schopnosti, spolupráca Studené jedlo, poriadok v herni, v triede, sebaobslužné činnosti Maska na karneval, veľkonočná výzdoba, vianočná výzdoba rozhovor, tréning, vysvetlenie, hodnotenie, hry na dôveru motivácia, kooperačné hry, spoločné podujatia, besiedka, súťaž povzbudenie, vysvetlenie, aktivizácia, tvorivá dielňa, záujmový krúžok, vlastná práca, výstavka prác, besiedka tréning, povzbudenie, aktivačné hry, vlastná práca, výstavky, besiedka vysvetlenie, povzbudenie, brainstorming, tvorivá dielňa, kooperačné hry, vlastná práca, prezentácia Prírodovedno-environmentálna oblasť Výchovnovzdelávací cieľ Obsah Metódy, formy Počet VVČ Pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia Rozvíjať zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia Pochopiť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy Poznať základné princípy zdravého životného štýlu Poznávanie zvierat, rastlín v regióne, pozorovanie zmien v prírode, šetrenie energiami, vodou, tematická rozprávka Starostlivosť o izbové kvety, čistenie prírody a okolia ŠKD, zber papiera, triedenie odpadu, využitie odpadu, zber prírodnín Podstata zdravia, zodpovednosť za svoje zdravie, príčiny ochorenia, racionálna strava, potravinová pyramída Stravovacie návyky, pitný režim, striedanie práce s odpočinkom, prvá pomoc, 18 vysvetlenie, ekologické hry vysvetlenie, motivácia, aktivizácia, prezentácia vysvetlenie, aktivizácia, hranie rolí, dramatizácia, film, rozprávka vysvetlenie, aktivizácia, hranie rolí, dramatizácia,

20 obliekanie podľa ročných období film, rozprávka Esteticko-výchovná oblasť Výchovnovzdelávací cieľ Obsah Metódy, formy Počet VVČ Posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám v blízkom okolí Návšteva kultúrnych pamiatok v obci, regióne, ľudové tradície a zvyky, povesti, názvy ulíc, miestne noviny, história a dnešok vysvetlenie, aktivizácia, ukážka, film, rozprávka, výtvarná práca, dramatizácia, výstava prác, súťaž, vychádzka Rozvíjať základy k vzťahu k umeniu Rozvíjať talent a špecifické schopnosti Rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností Prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia Podieľať s na príprave kultúrnych podujatí v skupine Objavovať a vnímať krásu v bežnom živote Hudba, výtvarné umenie, tanec, záujmová činnosť Netradičné výtvarné techniky, hudobné činnosti, športové činnosti Záujmová činnosť, príprava kultúrneho podujatia Úprava triedy, netradičné ozdoby, úprava zovňajšku Veľká noc, Deň matiek, Úcta k starším, Vianoce Tematická vychádzka, pozorovanie zmien Motivácia, ukážka, povzbudenie, návšteva kultúrneho podujatia motivácia, povzbudenie, brainstorming, výstava prác, súťaž motivácia, povzbudenie, aktivizácia, brainstorming, prezentácia, výstava prác motivácia, povzbudenie, brainstorming, aktivizácia, tvorivá dielňa motivácia, povzbudenie, aktivizácia, dramatizácia, besiedka povzbudenie, pozorovanie, ilustrácia zážitku

21 Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť Výchovnovzdelávací cieľ Obsah Metódy, formy Počet VVČ Rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom Pochopiť škodlivosť fajčenia, alkoholu a iných drog Pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia Rozvíjať športový talent a schopnosti Prechádzka, bicyklovanie, cvičenie v telocvični, kolektívne športové hry Čo je nikotín, fajčenie, alkohol a zdravie, civilizačné choroby Otužovanie, relaxačné cvičenie, skupinové hry, netradičné športové disciplíny Záujmová činnosť, futbal, loptové hry motivácia, povzbudenie, aktivizácia, tréning vysvetlenie, film, beseda s odborníkom, výtvarné stvárnenie zážitku vysvetlenie, motivácia, povzbudenie, aktivizácia, tréning motivácia, povzbudenie, aktivizácia, súťaž

22 Príloha č. 1 SWOT analýza Východiská ŠKD zahŕňajú monitorovanie vnútorného a vonkajšieho prostredia ŠKD: Silné stránky: kvalifikovanosť vychovávateľky ochota vzdelávať sa dobrá spolupráca s učiteľmi využívanie audiovizuálnej a výpočtovej techniky kontakt s rodičmi na dobrej úrovni množstvo aktivít poriadaných školou Slabé stránky: nedostatok financií nedostatok metodických materiálov zo strany MŠ SR heterogénne oddelenie činnosť býva negatívne ovplyvnená odchodom detí na krúžky Príležitosti: viac možností na výmenu pedagogických skúseností získať sponzorské dary podpora rodičovského združenia a školskej rady 1

Výchovný plán na šk.rok 2014/2015

Výchovný plán na šk.rok 2014/2015 Výchovný plán na šk.rok 2014/2015 Počet výchovno-vzdelávacích Názov tematických oblastí výchovy: činností/aktivít v oddelení I. odd. II. odd. Vzdelávacia oblasť 18 18 Spoločensko-vedná oblasť 17 17 Pracovno-technická

Více

13. Výchovné osnovy výchovného plánu

13. Výchovné osnovy výchovného plánu Výchovné osnovy 13. Výchovné osnovy výchovného plánu Vzdelávacia oblasť - rozumová Výchovnovzdelávací cieľ Obsah Metódy,formy I.oddelenie II.oddelenie III.oddelenie IV.oddelenie Rozvíjať autonómnosť Domáce

Více

VÝCHOVNÝ PROGRAM. Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Kočovce 380

VÝCHOVNÝ PROGRAM. Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Kočovce 380 Základná škola s materskou školou Kočovce 380, 916 31 Kočovce VÝCHOVNÝ PROGRAM Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Kočovce 380 Kočovce, 1. september 2009 Mgr. Janka Krajčiová riaditeľka školy Názov výchovného

Více

Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Cerová 277, Cerová. Výchovný program ŠKD CEROVÁČIK

Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Cerová 277, Cerová. Výchovný program ŠKD CEROVÁČIK Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Cerová 77, 906 33 Cerová Výchovný program ŠKD CEROVÁČIK Výchovou a vzdelaním za rozvojom a poznaním 0 Obsah 1.Identifikačné údaje:....revidovanie:...

Více

Školský klub detí pri Základnej škole, Sasinkova 530, Kopčany VÝCHOVNÝ PROGRAM. Štvorlístok

Školský klub detí pri Základnej škole, Sasinkova 530, Kopčany VÝCHOVNÝ PROGRAM. Štvorlístok Školský klub detí pri Základnej škole, Sasinkova 530, Kopčany Keď sa hráme, učíme sa VÝCHOVNÝ PROGRAM Štvorlístok Forma výchovy a vzdelávania poldenná Výchovný jazyk slovenský Druh školského zariadenia

Více

ŠKOLSKÉ STREDISKO ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI

ŠKOLSKÉ STREDISKO ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI ŠKOLSKÉ STREDISKO ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI pri Základnej škole s materskou školou v Zborove nad Bystricou VÝCHOVNÝ PROGRAM Tvorivosť a nadanie našich deti v čase mimo vyučovania Forma výchovy a vzdelávania Poldenná

Více

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány Tématicko - výchovné vzdelávacie plány ŠKD 2014/2015 Pondelok: Utorok: Streda: Štvrtok: Piatok: Spoločensko-vedná oblasť Esteticko-výchovná oblasť Prírodovedno-environmentálna oblasť Pracovno-technická

Více

Inovovaný Výchovný program ŠKD

Inovovaný Výchovný program ŠKD ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE SNP HUMENNÉ č.t. : 057/776 609, e-mail: skola@zssnphe.edu.sk Inovovaný Výchovný program ŠKD Humenné.08.06 Mgr. Iveta Kávová poverená riadením školy ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Více

Výchovný program Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Bolešov. Sme otvorení k spolupráci

Výchovný program Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Bolešov. Sme otvorení k spolupráci Výchovný program Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Bolešov Sme otvorení k spolupráci Predkladateľ Názov zariadenia: Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Bolešov Adresa: Štúrova 76, 08 5 Bolešov IČO: 6 46 7 Riaditeľ

Více

Školský klub detí Pramienok Makov pri ZŠ s MŠ Makov 264,

Školský klub detí Pramienok Makov pri ZŠ s MŠ Makov 264, Školský klub detí Pramienok Makov pri ZŠ s MŠ Makov 264, 023 56 Výchovný program ŠKD Forma výchovy a vzdelávania: Výchovný jazyk : Druh školského zariadenia: poldenná slovenský štátne Dátum prerokovania

Více

Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Sedlice

Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Sedlice Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Sedlice S radosťou a nadšením poznávame svet Forma výchovy a vzdelávania poldenná Výchovný jazyk slovenský Druh školského zariadenia štátne Dátum prerokovania v pedagogickej

Více

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre školský klub detí

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre školský klub detí ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU 985 22 CINOBAŇA 60 ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre školský klub detí Názov ŠkVP Výchovný program ZŠsMŠ Cinobaňa Forma výchovy a vzdelávania poldenná Výchovný jazyk slovenský

Více

Školský klub detí pri Základnej škole s Materskou školou v Liptovskej Tepličke, 369/10, Liptovská Teplička PLÁN PRÁCE ŠKD 2014/2015

Školský klub detí pri Základnej škole s Materskou školou v Liptovskej Tepličke, 369/10, Liptovská Teplička PLÁN PRÁCE ŠKD 2014/2015 Školský klub detí pri Základnej škole s Materskou školou v Liptovskej Tepličke, 369/10, Liptovská Teplička 05940 PLÁN PRÁCE ŠKD 2014/2015 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ pri ZŠ s MŠ ŠTEFANA NÁHALKU,LIPT.

Více

Školský vzdelávací program Základná škola Kukučínova 106, Vranov nad Topľou Výchovný vzdelávací program pre ŠKD

Školský vzdelávací program Základná škola Kukučínova 106, Vranov nad Topľou Výchovný vzdelávací program pre ŠKD Školský vzdelávací program Základná škola Kukučínova 106, 093 03 Vranov nad Topľou Výchovný vzdelávací program pre ŠKD Motto: Najkrajšie kvety vyrastú zo semien, ktoré zasadíš dnes. (čínska múdrosť) Výchovný

Více

výchovný program Školského klubu detí pri ZákladNej ŠkOle jozefa HOráka v BaNskej ŠtiavNiCi

výchovný program Školského klubu detí pri ZákladNej ŠkOle jozefa HOráka v BaNskej ŠtiavNiCi Škola to je živý organizmus, škola to je o kráse písmen a správnosti čísel, škola to je o múdrosti slov a bohatstve myšlienok, škola to je o sile ducha a šikovnosti tela, škola to je symbióza učiteľa,

Více

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Predmet: Svet práce Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Charakteristika vyučovacieho predmetu Predmet

Více

Výchovný program pre Školské stredisko záujmových činností

Výchovný program pre Školské stredisko záujmových činností Základná škola Holíčska 50, 851 05 Bratislava Výchovný program pre Školské stredisko záujmových činností Prerokované : Prerokované : na Pedagogickej rade v Rade školy pri ZŠ Holíčska 50, ZŠ Holíčska 50,

Více

Výchovný program Klub pestrosti a zvedavosti

Výchovný program Klub pestrosti a zvedavosti Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Hlavná 320/79, 044 17 Slanec Výchovný program Klub pestrosti a zvedavosti Forma výchovy a vzdelávania poldenná Výchovný jazyk slovenský Druh školského

Více

Výchovný program Školského klubu detí

Výchovný program Školského klubu detí Špeciálna základná škola Školský klub detí ako súčasť Špeciálnej základnej školy, Partizánska 26/4, Krupina Výchovný program Školského klubu detí Názov výchovného programu: Či je teplo a či zima v ŠKD

Více

Výchovný program pre ŠKD

Výchovný program pre ŠKD Výchovný program pre ŠKD Názov: Či je teplo a či zima v ŠKD je stále prima. Mgr. Andrea Kristeľová riaditeľka školy 09/2014 1 OBSAH V zmysle ustanovenia 8 ods.4 zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský

Více

Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica VÝCHOVNÝ PROGRAM

Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica VÝCHOVNÝ PROGRAM Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica VÝCHOVNÝ PROGRAM Forma výchovy a vzdelávania Celodenná Výchovný jazyk Slovenský Druh školského zariadenia

Více

P E D A G O G I C K É

P E D A G O G I C K É Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Hviezdoslavova 24, 979 01 Rimavská Sobota P E D A G O G I C K É R A D Y v školskom roku 2012/2013 1. Zahajovacia august 2012 2. Organizačno-pracovná

Více

SÚKROMNÝ ŠKOLSKÝ KLUB PRE DETI PRI SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE PRE ŽIAKOV S PORUCHAMI AKTIVITY A POZORNOSTI Bernolákova 21, Prešov

SÚKROMNÝ ŠKOLSKÝ KLUB PRE DETI PRI SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE PRE ŽIAKOV S PORUCHAMI AKTIVITY A POZORNOSTI Bernolákova 21, Prešov SÚKROMNÝ ŠKOLSKÝ KLUB PRE DETI PRI SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE PRE ŽIAKOV S PORUCHAMI AKTIVITY A POZORNOSTI Bernolákova 21, 080 01 Prešov Výchovný program školského klubu pre deti Forma výchovy a vzdelávania

Více

Vzdelávacia oblasť Obsah Metódy, formy I.oddelenie autonómnosť. Tréning. Motivácia. Vysvetlenie. Zábavné didaktické hry

Vzdelávacia oblasť Obsah Metódy, formy I.oddelenie autonómnosť. Tréning. Motivácia. Vysvetlenie. Zábavné didaktické hry VÝCHOVNÉ OSNOVY Výchovnovzdelávací cieľ Vzdelávacia oblasť Obsah Metódy, formy I.oddelenie Počet VVČ II.oddelenie Počet VVČ Rozvíjať Domáce úlohy Individuálny 171 171 autonómnosť v prístup príprave vyučovanie

Více

Výchovný vzdelávací program ŠKD

Výchovný vzdelávací program ŠKD Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou Liesek Staničná 324, 027 12 Liesek Výchovný vzdelávací program ŠKD Forma výchovy a vzdelávania Denná Výchovný jazyk Druh školského zariadenia Slovenský

Více

Výchovný program. Školský klub detí pri ZŠ s MŠ, Višňové 446. Základná škola so všetkými ročníkmi. Základná škola s materskou školou

Výchovný program. Školský klub detí pri ZŠ s MŠ, Višňové 446. Základná škola so všetkými ročníkmi. Základná škola s materskou školou Výchovný program Školský klub detí pri ZŠ s MŠ, Višňové 446 Študijná forma: Vyučovací jazyk: Druh školy: Predkladateľ: Názov školy: Denná Slovenský Základná škola so všetkými ročníkmi Základná škola s

Více

Základná škola s materskou školou Dolné Dubové VÝCHOVNÉ OSNOVY ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ

Základná škola s materskou školou Dolné Dubové VÝCHOVNÉ OSNOVY ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ Základná škola s materskou školou Dolné Dubové VÝCHOVNÉ OSNOVY ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ Výchovné osnovy Školského klubu detí sú súčasťou Výchovného programu ŠKD a vychádzajú z Výchovného plánu ŠKD. Minimálna

Více

ŠKD ako súčasť ZŠ M. Rázusa 1672/3, Zvolen VÝCHOVNÝ PROGRAM

ŠKD ako súčasť ZŠ M. Rázusa 1672/3, Zvolen VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKD ako súčasť ZŠ M. Rázusa 1672/3, 960 01 Zvolen VÝCHOVNÝ PROGRAM Zvolen 2016 Školský klub pri Základnej škole Martina Rázusa 1672/3, Zvolen Poznávaj, miluj, cti prírodu a jej zákonitosti. OBSAH Výchovný

Více

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015 Učebné osnovy Názov predmetu Stupeň vzdelania Vzdelávacia oblasť Slovenský jazyk ISCED1 Jazyk a komunikácia Časový rozsah výučby 31 Poznámka povinný predmet Dátum poslednej zmeny 02. 09. 2015 Obsah Časová

Více

Výchovný plán ŠKD. pre školský rok

Výchovný plán ŠKD. pre školský rok Výchovný plán ŠKD pre školský rok 2014-2015 V školskom roku 2014-15 sú 4 oddelenia so štyrmi kvalifikovanými vychovávateľkami. ŠKD je v prevádzke od 6.30 7.45 a od 11.30 16.30. V ŠKD platí každé dieťa

Více

Výchovný program pre centrum voľného času K4 pri ZŠ Krosnianska 4, Košice 3

Výchovný program pre centrum voľného času K4 pri ZŠ Krosnianska 4, Košice 3 Názov dokumentu Výchovný program pre centrum voľného času K4 pri ZŠ Krosnianska 4, Košice 3 Forma výchovy a vzdelávania Mimoškolská Výchovný jazyk Slovenský Druh školského zariadenia Štátne Dátum schválenia

Více

Základná škola s materskou školou v Slanci. Výchovný vzdelávací program pre ŠKD

Základná škola s materskou školou v Slanci. Výchovný vzdelávací program pre ŠKD Základná škola s materskou školou v Slanci Výchovný vzdelávací program pre ŠKD Motivačný názov ŠKOLA PRE KAŽDÉHO ŠKOLA PRE VŠETKÝCH OBSAH Identifikačné údaje 1. Poslanie školského klubu detí 2. Ciele výchovno-

Více

Výchovný program školského klubu detí. Názov programu

Výchovný program školského klubu detí. Názov programu ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ pri ZŠ, Jilemnického ul. č. 2, 965 01 ŽIAR NAD HRONOM Výchovný program školského klubu detí Názov programu VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKD Forma výchovy a vzdelávania Výchovný jazyk Druh školského

Více

2. VYMEDZENIE VLASTNÝCH CIEĽOV A POSLANIA VÝCHOVY

2. VYMEDZENIE VLASTNÝCH CIEĽOV A POSLANIA VÝCHOVY 1. Charakteristika ŠKD ŠKD je súčasťou ZŠ, je charakterizovaný ako výchovné zariadenie, slúžiace na výchovu a vzdelávanie, záujmovú činnosť žiakov v čase mimo vyučovania. ŠKD zabezpečuje pre deti, ktoré

Více

Dadaizmus - náhodizmus

Dadaizmus - náhodizmus Názov: Autor: Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín Projektové vyučovanie Kubranská PROJEKT Č. 1 - náhodizmus Eva Vitézová Metodický materiál na vyučovanie PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE Charakteristika

Více

Súkromné centrum voľného času, Oravská cesta 11, Žilina ako súčasť Súkromnej základnej školy, Oravská cesta 11, Žilina

Súkromné centrum voľného času, Oravská cesta 11, Žilina ako súčasť Súkromnej základnej školy, Oravská cesta 11, Žilina Súkromné centrum voľného času, Oravská cesta 11, Žilina ako súčasť Súkromnej základnej školy, Oravská cesta 11, Žilina oravskaszs@gmail.com, www.sukrzsza.sk, č.t. 041/5683006 VÝCHOVNÝ PROGRAM Súkromného

Více

Výchovný program ŠKD pri Základnej škole na ul. J. A. Komenského Sečovce

Výchovný program ŠKD pri Základnej škole na ul. J. A. Komenského Sečovce Výchovný program ŠKD pri Základnej škole na ul. J. A. Komenského Sečovce Názov výchovného programu Srdiečko Výchovný jazyk: slovenský Predkladateľ Názov školy: Základná škola Sečovce Adresa: ul. J. A.

Více

Základná škola s materskou školou, Brodno 110, Žilina PLÁN PRÁCE ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ

Základná škola s materskou školou, Brodno 110, Žilina PLÁN PRÁCE ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ Základná škola s materskou školou, Brodno 110, Žilina PLÁN PRÁCE ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ Vypracovala: Anna Školský rok: 2012/2013 OBSAH Analýza práce za uplynulý školský rok 2011/2012 Hlavné úlohy ŠKD v šk.

Více

Základná škola Ul. 17. novembra Sabinov. Hrajme sa a žime zdravo. - výchovný plán centra voľného času

Základná škola Ul. 17. novembra Sabinov. Hrajme sa a žime zdravo. - výchovný plán centra voľného času Základná škola Ul. 17. novembra Sabinov Hrajme sa a žime zdravo - výchovný plán centra voľného času 2013 Výchovný program pre centrum voľného času Názov výchovného programu Hrajme sa a žime zdravo Forma

Více

Výchovný program MLADÉ LETÁ. Centrum voľného času pri ZŠ M. Kukučína. Forma výchovy a vzdelávania

Výchovný program MLADÉ LETÁ. Centrum voľného času pri ZŠ M. Kukučína. Forma výchovy a vzdelávania Centrum voľného času pri ZŠ M. Kukučína Výchovný program MLADÉ LETÁ Forma výchovy a vzdelávania Poldenná Výchovný jazyk Slovenský Druh školského zariadenia Štátne Dátum prerokovania s pedagogickou 20.

Více

Výchovný program ŠKD - "Šikovné sovičky"

Výchovný program ŠKD - Šikovné sovičky Výchovný program ŠKD - "Šikovné sovičky" "Deti a hodinky nemôžeme stále naťahovať - musíme ich nechať niekedy aj bežať." Jean Paul 1 1. Identifikačné údaje Názov školského zariadenia Školský klub detí

Více

Základná škola, Októbrová 16, Valaská

Základná škola, Októbrová 16, Valaská Základná škola, Októbrová 16, Valaská ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Učebné osnovy pre 1.. ročníík Názov ŠVP Názov ŠkVP Škola pre deti budúcnosti ŠkVP pre I. stupeň - primárne vzdelávanie Stupeň vzdelania

Více

VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ

VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ Našim vychovávateľom je naša činnosť. (M. Gorkij) VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ S Vansovcami na potulkách za novým poznaním Forma výchovy: Výchovný jazyk: Druh školského zariadenia: Zriaďovateľ:

Více

Výchovný program ŠKD

Výchovný program ŠKD Nazrime spolu do tajomstiev oddychu a zábavy Výchovný program ŠKD Forma výchovy a vzdelávania Celodenná Výchovný jazyk Slovenský Druh školského zariadenia Štátne Dátum prerokovania v pedagogickej rade

Více

Pohybovo-športová príprava v MŠ

Pohybovo-športová príprava v MŠ Základná škola s materskou školou Dolná Krupá, Školská 439, 919 65 Pohybovo-športová príprava v MŠ Školský rok 2015 / 2016 Lektorka krúžku: Beata Kurincová Obsah 1 Zameranie krúžku... 3 2 Organizácia a

Více

Výchovný program ŠKD - "Šikovné sovičky"

Výchovný program ŠKD - Šikovné sovičky Výchovný program ŠKD - "Šikovné sovičky" "Deti a hodinky nemôžeme stále naťahovať - musíme ich nechať niekedy aj bežať." Jean Paul 1. Identifikačné údaje Názov školského zariadenia Druh školského zariadenia

Více

Školský klub detí pri Základnej škole, P. Jilemnického 1813/1, Zvolen. Motto : Úsmev je svetová reč, ktorej rozumie každý VÝCHOVNÝ PROGRAM

Školský klub detí pri Základnej škole, P. Jilemnického 1813/1, Zvolen. Motto : Úsmev je svetová reč, ktorej rozumie každý VÝCHOVNÝ PROGRAM Školský klub detí pri Základnej škole, P. Jilemnického 1813/1, 960 01 Zvolen Motto : Úsmev je svetová reč, ktorej rozumie každý VÝCHOVNÝ PROGRAM Školský klub detí pri Základnej škole, P. Jilemnického 1813/1,

Více

VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ

VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ Základná škola, Tbiliská 4, 831 06 Bratislava VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ,,Umením všetkých umení je vychovávať človeka Forma výchovy a vzdelávania Výchovný jazyk Druh školského zariadenia poldenná

Více

Centrum voľného času Slniečko. Hlavná 788, Veľké Zálužie VÝCHOVNÝ PROGRAM ROZVÍJAM SEBA, MOTIVUJEM INÝCH

Centrum voľného času Slniečko. Hlavná 788, Veľké Zálužie VÝCHOVNÝ PROGRAM ROZVÍJAM SEBA, MOTIVUJEM INÝCH Centrum voľného času Slniečko Hlavná 788, 951 35 Veľké Zálužie VÝCHOVNÝ PROGRAM ROZVÍJAM SEBA, MOTIVUJEM INÝCH ( Také sú budúce roky, ako sú vychovaní budúci občania. ) J.A. Komenský Forma výchovy a vzdelávania:

Více

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány Tématicko - výchovné vzdelávacie plány ŠKD 2015/2016 Pondelok: Utorok: Streda: Štvrtok: Piatok: Spoločensko-vedná oblasť Esteticko-výchovná oblasť Prírodovedno-environmentálna oblasť Pracovno-technická

Více

Profil absolventa študijného programu psychológia 1. stupeň (bakalársky)

Profil absolventa študijného programu psychológia 1. stupeň (bakalársky) Profil absolventa študijného programu psychológia 1. stupeň (bakalársky) Absolvent štúdia programu psychológia je úspešne hodnotený ak získa základnú kvalifikáciu na výkon povolania psychológie v rozsahu

Více

Výchovný program. Centrum voľného času pri ZŠ Jana Amosa Komenského ul. Komenského č. 1227/8, Sereď. Forma výchovy a vzdelávania

Výchovný program. Centrum voľného času pri ZŠ Jana Amosa Komenského ul. Komenského č. 1227/8, Sereď. Forma výchovy a vzdelávania Centrum voľného času pri ZŠ Jana Amosa Komenského ul. Komenského č. 1227/8, 926 01 Sereď Výchovný program Forma výchovy a vzdelávania Výchovný jazyk denná slovenský Druh školského zariadenia Dátum prerokovania

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Klávesnica 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s klávesnicou

Více

Program 9: Vzdelávanie

Program 9: Vzdelávanie Program 9: Vzdelávanie Zámer programu: Školy a školské zariadenia poskytujúce všetky druhy vzdelania Rozpočet programu: rok v eurách 2 634 911 2 611 522 2 616 076 Podprogram 9.1: Predškolská výchova Materské

Více

Život v mojej rodine. Mgr. Marta Bedriová

Život v mojej rodine. Mgr. Marta Bedriová Život v mojej rodine Mgr. Marta Bedriová Ciele aktivity 1. Dosahovať vyššiu úroveň sociálneho začlenenia Rómov do spoločnosti uvedomovaním si hodnoty rodiny pre jednotlivca i spoločnosť a širšia integrácia

Více

UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ

UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ 1.-4.ročník ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ Slovenský jazyk a literatúra Jazyk a komunikácia 9 hodín týždenne, spolu 297 vyučovacích hodín štandardom vzdelávacieho

Více

Školy podporujúce zdravie Zdravá materská škola ( poznatky z plnenia projektov )

Školy podporujúce zdravie Zdravá materská škola ( poznatky z plnenia projektov ) v Košiciach 25.4.2006 Školy podporujúce zdravie Zdravá materská škola ( poznatky z plnenia projektov ) Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice MUDr. Strmenská Katarína, MPH MVDr.Lešníková Viera

Více

Vedenie dokumentácie

Vedenie dokumentácie Adresa: Základná škola Pribinova ul. 123/9 972 71 Nováky Tel. : 046/5460129 Email: zsnovaky@gmail.com www.zspribno.edupage.org Názov internej smernice Vedenie pedagogickej dokumentácie Číslo smernice PS

Více

Výchovný program ŠKD

Výchovný program ŠKD Výchovný program ŠKD pri ZŠ SSV, Skuteckého 8, 974 01 Banská Bystrica NIELEN VYCHOVAŤ ŽIAKOV ABY BOLI VZDELANÍ, SAMOSTATNÍ A ŠIKOVNÍ ALE PREDOVŠETKÝM DOBRÍ ĽUDIA Motto: Úspech = Chuť do práce + úsmev :o)

Více

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Vytváranie prostredia

Více

Výchovný program školského klubu detí pri ZŠ Ul. pohraničná 9, Komárno

Výchovný program školského klubu detí pri ZŠ Ul. pohraničná 9, Komárno Výchovný program školského klubu detí pri ZŠ Ul. pohraničná 9, Komárno Forma výchovy a vzdelávania : denná Výchovný jazyk : slovenský Dátum prerokovania v pedagogickej rade školy : Dátum prerokovania v

Více

1. Riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment 2. Manažérske zručnosti a komunikácia

1. Riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment 2. Manažérske zručnosti a komunikácia RVEDOK KURZ: PERSONALISTIKA Moduly 1. Riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment 2. Manažérske zručnosti a komunikácia 1. Riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment Cieľ / poslanie kurzu Poslaním

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: software 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s programovým

Více

6, TRENČIANSKE TEPLICE

6, TRENČIANSKE TEPLICE ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ, Ul. SNP 6, 914 51 TRENČIANSKE TEPLICE VÝCHOVNÝ PROGRAM Forma výchovy a vzdelávania Celodenná Výchovný jazyk Slovenský Druh školského zariadenia Štátne Dátum prerokovania v pedagogickej

Více

Druh školského zariadenia : štátne. Forma výchovy a vzdelávania : denná. Dátum prerokovania v pedagogickej rade školy : 28.

Druh školského zariadenia : štátne. Forma výchovy a vzdelávania : denná. Dátum prerokovania v pedagogickej rade školy : 28. VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ SLNIEČKO Školský klub detí pri Základnej škole, Ul. E.Lániho 261/7, 014 01 Bytča Motto: Bez detí je život pustý a ľudoprázdny. Nechajme ich vyniknúť a objavme svet

Více

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí Deň otvorených dverí 11.3.2015 V súčasnej dobe sa na škole realizujú ciele projektu: Moderné vzdelávanie - brána poznania Projekt sa realizuje prostredníctvom dvoch špecifických cieľov: 1. Inovovať formy

Více

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa)

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa) Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. septembra 2010 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia

Více

ŠKD pri ZŠ s MŠ Pionierska 2, Brezno. Výchovný program. Motivačný názov: MOTÝLIK TVOJ ČAS VZLIETNUŤ

ŠKD pri ZŠ s MŠ Pionierska 2, Brezno. Výchovný program. Motivačný názov: MOTÝLIK TVOJ ČAS VZLIETNUŤ ŠKD pri ZŠ s MŠ Pionierska 2, 977 01 Brezno Výchovný program Motivačný názov: MOTÝLIK TVOJ ČAS VZLIETNUŤ 1 Forma výchovy a vzdelávania Výchovný jazyk Druh školského zariadenia Denná Slovenský Štátne Dátum

Více

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, KOMENSKÉHO 13, SABINOV VÝCHOVNÝ PROGRAM PRE ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, KOMENSKÉHO 13, SABINOV VÝCHOVNÝ PROGRAM PRE ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ ZÁKLADNÁ ŠKOLA, KOMENSKÉHO 13, SABINOV VÝCHOVNÝ PROGRAM PRE ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ Názov ŠVP ISCED 1 Názov ŠkVP ISCED I výchova v školskom klube detí Forma dochádzky denná Dĺžka štúdia 4 roky Vyučovací jazyk

Více

Matematika O pamäti a chápaní: Ak mi niečo povieš, zabudnem, ak mi niečo ukážeš, zapamätám si to, ak to sám urobím, pochopím Vyučujúci v PK : Predseda PK: Mgr. Dominik Križanovič E-mail: krizanovic@oadudova.sk

Více

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Hlavná č.1400/1, 059 51 Poprad Matejovce DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA 2697 K mechanik elektrotechnik Úprava ŠkVP učebný plán overovanie duálneho vzdelávania v rámci

Více

H hra. R radosť. A aktivita. D dobrovoľnosť. V voľnosť. A asertívnosť. N nápaditosť. Výchovný program. Základná škola, Polianska 1, Košice

H hra. R radosť. A aktivita. D dobrovoľnosť. V voľnosť. A asertívnosť. N nápaditosť. Výchovný program. Základná škola, Polianska 1, Košice Základná škola, Polianska 1, Košice Školský klub detí Výchovný program H hra radosť A aktivita D dobrovoľnosť V voľnosť A asertívnosť N nápaditosť Forma výchovy a vzdelávania: Celodenná Výchovný jazyk:

Více

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, NÁMESTIE ŠTEFANA KLUBERTA 10, LEVOČA VÝCHOVNO VZDELÁVACÍ PROGRAM ŠKD PRE NAŠE DETIČKY

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, NÁMESTIE ŠTEFANA KLUBERTA 10, LEVOČA VÝCHOVNO VZDELÁVACÍ PROGRAM ŠKD PRE NAŠE DETIČKY ZÁKLADNÁ ŠKOLA, NÁMESTIE ŠTEFANA KLUBERTA 10, 054 01 LEVOČA VÝCHOVNO VZDELÁVACÍ PROGRAM ŠKD PRE NAŠE DETIČKY IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE Forma výchovy a vzdelávania Popoludňajšia Výchovný jazyk Slovenský Druh

Více

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, 927 01 Šaľa Školský rok 2016/2017 Primárne vzdelávanie - žiaci so všeobecným intelektovým nadaním

Více

Výchovný program pre záujmové vzdelávanie ŠKD pri ZŠ Krosnianska 4, Košice

Výchovný program pre záujmové vzdelávanie ŠKD pri ZŠ Krosnianska 4, Košice Názov dokumentu Výchovný program pre záujmové vzdelávanie ŠKD pri ZŠ Krosnianska 4, Košice Forma výchovy a vzdelávania Poldenná Výchovný jazyk Druh školského zariadenia Slovenský Štátne Dátum schválenia

Více

PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU. PhDr. Zdenka Osvaldová

PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU. PhDr. Zdenka Osvaldová PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU PhDr. Zdenka Osvaldová Národný projekt: Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja

Více

Oblasti a metódy diagnostikovania špecifík osobnostného rozvoja detí z MRK

Oblasti a metódy diagnostikovania špecifík osobnostného rozvoja detí z MRK Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Oblasti a metódy diagnostikovania

Více

Škola, učiteľ/ka a mediálna výchova Výsledky prieskumu po jednotlivých položkách v tabuľkách a grafoch

Škola, učiteľ/ka a mediálna výchova Výsledky prieskumu po jednotlivých položkách v tabuľkách a grafoch Škola, učiteľ/ka a mediálna výchova Výsledky prieskumu po jednotlivých položkách v tabuľkách a grafoch Ako často robíte nasledujúce činnosti (s ohľadom na svoju prácu v škole) Čítam dennú tlač a časopisy

Více

Spojená škola, Hlavná 1, Pohronská Polhora. Výchovný program pre ŠKD. Dúhový svet

Spojená škola, Hlavná 1, Pohronská Polhora. Výchovný program pre ŠKD. Dúhový svet Spojená škola, Hlavná 1, 976 56 Pohronská Polhora Výchovný program pre ŠKD Dúhový svet Šťastie a dúhu neuvidíme nikdy nad sebou, ale vždy nad hlavami druhých. Dánske príslovie ÚPRAVA PLATNOSTI, REEVIDOVANIE

Více

Školský rok 2016 / 2017

Školský rok 2016 / 2017 Rámcový učebný plán - ZŠ Janka Kráľa, Lipt. Mikuláš, ISCED 2. pre 7. 9. ročník Školský rok 206 / 207 Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 7. 8. 9. Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 4 5 5 prvý

Více

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Babičkina záhradka Meno

Více

Mesačný plán výchovno-vzdelávacej činnosti v...oddelení ŠKD Mesiac: September 2015/2016

Mesačný plán výchovno-vzdelávacej činnosti v...oddelení ŠKD Mesiac: September 2015/2016 Mesačný plán výchovno-vzdelávacej činnosti v...oddelení ŠKD Mesiac: September 2015/2016 Obsah (názov výchovno-vzdelávace Vzdelávacia Podeliť sa o svoje zážitky Zážitky z prázdnin Rozhovor, kreslenie Esteticko-výchovná

Více

Mesačný plán výchovno-vzdelávacej činnosti v...oddelení ŠKD Mesiac: September 2014/2015

Mesačný plán výchovno-vzdelávacej činnosti v...oddelení ŠKD Mesiac: September 2014/2015 Mesačný plán výchovno-vzdelávacej činnosti v...oddelení ŠKD Mesiac: September 2014/2015 Obsah (názov výchovno-vzdelávace Vzdelávacia Podeliť sa o svoje zážitky Zážitky z prázdnin Rozhovor, kreslenie Esteticko-výchovná

Více

Názov ŠkVP Vyučovací jazyk. Ročník Rozsah

Názov ŠkVP Vyučovací jazyk. Ročník Rozsah Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 sekundárne vzdelávanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyermek különleges Maďarský Virtuálny svet /Matematika a

Více

Mesačný plán výchovno-vzdelávacej činnosti v...oddelení ŠKD Mesiac: September 2016/2017

Mesačný plán výchovno-vzdelávacej činnosti v...oddelení ŠKD Mesiac: September 2016/2017 Mesačný plán výchovno-vzdelávacej činnosti v...oddelení ŠKD Mesiac: September 2016/2017 výchovy Esteticko-výchovná Pracovno-technická Obsah (názov výchovno-vzdelávace ) Podeliť sa o svoje zážitky Zážitky

Více

Školský klub detí ŠKOLSKÝ PORIADOK ŠKD. Základná škola, Nábrežná 95, Nové Zámky. Školský rok 2015// Nové Zámky, 3.

Školský klub detí ŠKOLSKÝ PORIADOK ŠKD. Základná škola, Nábrežná 95, Nové Zámky. Školský rok 2015// Nové Zámky, 3. Školský klub detí Základná škola, Nábrežná 95, Nové Zámky - ŠKOLSKÝ PORIADOK ŠKD Školský rok 2015// 2016 Nové Zámky, 3. september 2015 1. Všeobecné ustanovenia - Školský klub detí / ďalej len ŠKD / riadi

Více

Odmietanie očkovania v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast

Odmietanie očkovania v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast Odmietanie očkovania v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast Európsky imunizačný týždeň 2014 15.4.2014 MUDr. Marta Špániková, všeobecný lekár pre deti a dorast, Petržalka Očkovanie v ambulancii

Více

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán A: Gymnázium vetva obsahujúca latinský jazyk Vzdelávacia oblasť Názov predmetu 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník spolu

Více

GEOGRAFIA. Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2. Predmet Geografia Dĺžka štúdia 5-ročná

GEOGRAFIA. Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2. Predmet Geografia Dĺžka štúdia 5-ročná GEOGRAFIA Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2 Predmet Geografia Dĺžka štúdia 5-ročná Ročník ôsmy Vyučovací jazyk slovenský Časový rozsah výučby ŠVP 1 hodina týždenne Študijná

Více

Výchovný program ŠI. Výchovný program školského internátu

Výchovný program ŠI. Výchovný program školského internátu Výchovný program ŠI Výchovný program školského internátu Školský internát Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely Deti nemôžu vždy robiť to, čo chcú, ale musia vždy chcieť to, čo

Více

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU NOVOSAD

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU NOVOSAD ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU NOVOSAD Letná 90, 076 02 Novosad 1) Identifikačné údaje Druh školského zriadenia: Forma výchovy a vzdelávania: Výchovný jazyk: Druh školy: Školský klub detí Týždenná,

Více

Kľúčová akcia 2 Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy PaedDr. Milada Kristínová Základná škola Dr.J.

Kľúčová akcia 2 Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy PaedDr. Milada Kristínová Základná škola Dr.J. Erasmus+ na Dérerke Kľúčová akcia 2 Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy PaedDr. Milada Kristínová Základná škola Dr.J.Dérera, Malacky Bags to do in your city 2014 2016 Hľadanie

Více

Vnútorný predpis č. 3/2013

Vnútorný predpis č. 3/2013 Základná škola s materskou školou Školská 3, 072 14 Pavlovce nad Uhom Vnútorný predpis č. 3/2013 Pedagogická dokumentácia a ďalšia dokumentácia školy September 2013 Základná škola s materskou školou, Školská

Více

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik Spolu Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet za štúdium Učebný plán pre študijný odbor 2697 4 mechanik elektrotechnik Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód

Více

Spojená škola, Centrálna 464, Svidník. Plán práce koordinátora prevencie

Spojená škola, Centrálna 464, Svidník. Plán práce koordinátora prevencie Spojená škola, Centrálna 464, 089 01 Svidník Plán práce koordinátora prevencie Vypracovala: Brudňaková Valentina Šk. rok.: 2011/2012 Schválené riaditeľom SŠ dňa: Podpis riaditeľa školy: ČASOVO-TEMATICKÝ

Více

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Špecifikácia testu z matematiky pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Bratislava 2016 Test z matematiky pre celoslovenské testovanie je určený žiakom 5. ročníka základných

Více

Výchovný program CENTRUM VOĽNÉHO ČASU STANIČIARIK. pri ZŠ Staničná 13 Košice

Výchovný program CENTRUM VOĽNÉHO ČASU STANIČIARIK. pri ZŠ Staničná 13 Košice CENTRUM VOĽNÉHO ČASU STANIČIARIK pri ZŠ Staničná 13 Košice Vypracovaný na základe zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Více

Učebné osnovy. 1 Charakteristika predmetu. 2 Ciele vyučovacieho predmetu. 2.1 Kognitívne spôsobilosti

Učebné osnovy. 1 Charakteristika predmetu. 2 Ciele vyučovacieho predmetu. 2.1 Kognitívne spôsobilosti Učebné osnovy Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Názov predmetu Tvorba životného prostredia Stupeň vzdelania ISCED 2- nižšie sekundárne Ročník piaty Časový rozsah vyučovania 1hodina týždenne, 33hodín

Více

GODŽAVER GRAJORO. POČÍTAME KORUNY Mgr. Ľ. Sabolová

GODŽAVER GRAJORO. POČÍTAME KORUNY Mgr. Ľ. Sabolová GODŽAVER GRAJORO POČÍTAME KORUNY Mgr. Ľ. Sabolová POČÍTAME KORUNY Cieľom aktivity Počítame koruny: Poukázať na význam matematiky v bežnom živote Naučiť žiakov efektívne nakupovať Naučiť žiakov rozlišovať

Více

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ PRI ZŠ s MŠ ORAVSKÉ VESELÉ PLÁN PRÁCE ŠKD. Školský rok Mgr. Silvia Boráková

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ PRI ZŠ s MŠ ORAVSKÉ VESELÉ PLÁN PRÁCE ŠKD. Školský rok Mgr. Silvia Boráková ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ PRI ZŠ s MŠ ORAVSKÉ VESELÉ PLÁN PRÁCE ŠKD Školský rok 2015-2016 Mgr. Silvia Boráková 1 Celoročný rozpis činnosti ŠKD pri ZŠ s MŠ Oravské Veselé Školský rok 2015/2016 Plán činnosti: 1.

Více