UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY. Vladimír Hobza, Dora Assenza, Jaroslav Zlámal ZÁKLADY EKONOMIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY. Vladimír Hobza, Dora Assenza, Jaroslav Zlámal ZÁKLADY EKONOMIE"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY Vladimír Hobza, Dora Assenza, Jaroslav Zlámal ZÁKLADY EKONOMIE Studijní texty pro denní studium na vysokých školách neekonomického zaměření Olomouc 2006

2 Oponenti: prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc. Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D. Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260 Rozvoj modulární skladby ekonomických disciplín na UP v návaznosti na RP 2005 č. 428 Modulární skladba ekonomických disciplín na UP. 1. vydání Vladimír Hobza, Dora Assenza, Jaroslav Zlámal, 2006 ISBN

3 Obsah Oddíl I Úvod do ekonomie Kapitola 1 Vznik a vývoj ekonomické teorie Kapitola 2 Základní pojmy užívané v ekonomii Kapitola 3 Jak pracovat s grafy a křivkami v ekonomii Oddíl II Mikroekonomie Kapitola 1 Ekonomický způsob myšlení Kapitola 2 Poptávka a nabídka Kapitola 3 Tržní mechanismus Kapitola 4 Teorie spotřebitele I Kapitola 5 Teorie spotřebitele II Kapitola 6 Teorie firmy I Kapitola 7 Teorie firmy II Kapitola 8 Firma v reálném ekonomickém prostředí Kapitola 9 Trh práce, půdy a kapitálu Oddíl III Makroekonomie Kapitola 1 Tržní mechanismus Kapitola 2 Nabídka, vzájemné působení nabídky a poptávky Kapitola 3 Doprovodné jevy tržního mechanismu Kapitola 4 Úloha státu v tržním hospodářství Kapitola 5 Nástroje hospodářské politiky státu Kapitola 6 Účinnost hospodářské politiky Kapitola 7 Národohospodářské agregáty Kapitola 8 Ekonomický růst a cyklický vývoj tržního hospodářství Oddíl IV. Veřejná ekonomie Kapitola 1 Vymezení veřejné ekonomie Kapitola 2 Veřejný sektor, veřejná volba Kapitola 3 Veřejné statky a příčiny jejich vzniku Kapitola 4 Veřejné finance Oddíl V. Mezinárodní ekonomie Kapitola 1 Mezinárodní obchod Kapitola 2 Světová integrační ekonomická seskupení Závěr

4

5 Úvod Skripta Základy ekonomie jsou prvním drobným krůčkem na cestě, která umožní vybraným studentům Palackého univerzity v Olomouci systematičtěji objasnit obecné zákonitosti ekonomie a základní ekonomické principy a pravidla chování subjektů ve společnosti na základě vlastních učebních textů UP v Olomouci. Autoři z různých fakult Palackého univerzity zpracovali jednotlivé kapitoly s ohledem na specifiku univerzity texty jsou zpracovány tak, aby svým obsahem, rozsahem i ekonomickým instrumentáriem odpovídaly požadavkům na studenty neekonomicky zaměřených vysokých škol. Publikace je rozdělena do pěti základních oddílů: Úvod do ekonomie Mikroekonomie Makroekonomie Veřejná ekonomie a Mezinárodní ekonomie. Tento rozsah prezentuje základní pohled na ekonomii v jednotlivých specializovaných rovinách a umožní studentům z jedné publikace pochopit, kromě obecných ekonomických zákonitostí, také vztah mezi těmito jednotlivými rovinami navzájem. Pro hlubší studium je v závěru každé kapitoly uvedena rozšiřující literatura. Rovněž předpokládáme, že pro mikroekonomii, makroekonomii a veřejnou ekonomii budou v blízké době připravena na Palackého univerzitě specializovaná skripta, která budou navazovat na Základy ekonomie. Studium managementu a marketingu není pochopitelné bez bazálních znalostí ekonomie. Věříme, že tato skripta umožní Vám, studentům, nahlédnout do jedné z nejzajímavějších společenských věd a pomůže Vám v orientaci nejen v oblasti manažerských disciplín ale i ve společenském a také v osobním životě. Kolektiv autorů: Ing. Vladimír Hobza, Ph.D. vedoucí autorského kolektivu a autor částí: I. Úvod do ekonomie, IV. Veřejná ekonomie, V. Mezinárodní ekonomie Ing. Dora Assenza, Ph.D. autorka Části II: Mikroekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Autor Části III: Makroekonomie 5

6

7 Oddíl I Úvod do ekonomie Kapitola 1 Vznik a vývoj ekonomické teorie Kapitola 2 Obecné pojmy užívané v ekonomii Kapitola 3 Jak pracovat s grafy a křivkami v ekonomii

8

9 Kapitola 1 Vznik a vývoj ekonomické teorie Úvod Ekonomie, jako společenská věda je poměrně velmi mladou disciplínou. V této kapitole bude popsán ve stručné podobě její vývoj s důrazem na charakteristiku jednotlivých ekonomických teorií a to v historickém kontextu. Při studiu těchto teorií je nutno mít vždy na paměti, že ekonomické teorie se ve své čisté modelové podobě nestaly konkrétními pomocníky v hospodářské politice, ale uplatňování jejich principů vždy umožnilo řešit palčivé hospodářské a politické problémy. Historicky se ekonomie vyčlenila z filozofie. Pro ekonomii a její vývoj jako vědy mělo velký vliv starořecké filosofické myšlení především Platóna a Aristotela. Výkonnost společnosti byla v dějinách nesmírně důležitým faktorem, neboť jen ty nejvýkonnější, které dovedly účelně využívat svoje zdroje, mohly na základě vytvořených přebytků expandovat, ubránit se a uchovat tak svoji existenci před stagnací, či nepřátelstvím jiných společností. Tyto země byly již tehdy nuceny řešit odpověď na nejdůležitější ekonomické otázky, které se v současnosti označují jako Samuelsonova triáda: co vyrábět, jak vyrábět a pro koho vyrábět? Odpověď na tyto otázky je ve značné míře ovlivněna mírou poznání a také institucionálním uspořádáním tehdejší společnosti. Teprve nástupem kapitalismu (zhruba od roku 1500), jenž vznikl na překonaných feudálních základech se začala osamostatňovat a rozvíjet ekonomická věda. Rychlý kulturní, politický, sociální a především vědecký vývoj ve všech disciplínách byl příčinou opuštění náboženských dogmat a nastolil cestu k racionálnímu, i když zpočátku nesystematickému, ale ekonomickému chápání národohospodářských procesů. Ekonomický směr, jenž vznikl v Anglii a Francii a trval do poloviny 18. století se nazýval merkantilismus. Stát v duchu tohoto ekonomického směru velmi silně ovlivňoval centralizací své moci celý ekonomický život v zemi. Cílem bylo zajistit maximalizaci příjmů do státní pokladny, neboť podle merkantilistů záviselo bohatství země na množství stříbra a zlata, kterým země vládne. Pokud země sama netěžila zlato a stříbro, musela více vyvážet než dovážet, čímž z rozdílu salda vývozu a dovozu získávala zlato. Už v těchto dobách byla podporována výroba, obchod a země systematicky usilovaly o zvyšování počtu obyvatelstva jako zdroje levné pracovní síly. Státní politika také napomáhala k získání kolonií, jako odbytiště svých výrobků. Představitelem merkantilismu byl Francouz J. B. Colbert. Přílišná centralizace státu, množství státních zásahů do svobodného podnikání a narůstající moc buržoazie byly příčinou vzniku myšlenkových směrů, jež se vyvinuly od poloviny 17. století v Anglii a Francii v liberální ekonomické chápání klasickou politickou ekonomii. Představiteli této tzv. fyziokratické školy se stali Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill, Francois Quesnay. Ústřední myšlenkou nové teorie je víra v samoregulaci trhu, v přirozené ekonomické zákony, jež se vyvíjí zcela nezávisle na lidské vůli. Tzv. neviditelná ruka trhu podle Adama Smitha sama optimálně řeší principiální ekonomické otázky co, kolik, jak a pro koho vyrábět. Předmětem zájmu v klasické ekonomii se staly otázky především makroekonomické. Předmětem jejich zájmu byly zdroje ekonomického růstu. V oblasti teorie rozdělování pracovali klasikové s teorií přebytku. Přebytek produktu práce byl definován jako zisk, úrok a pozemková renta. V základech teorie přebytku byla Malthusova populační teorie. Teorie ceny byla založena na výrobních nákladech a tvořila tzv. nákladovou teorii hodnoty. Klasická ekonomie byla zastáncem minimálního státu, což koresponduje s minimem zásahů do hospodářství. Na klasickou ekonomii navazuje utopický socialismus, jehož hlavními představiteli byli Robert Owen, Francois Fourier a ClaudeSaint-Simon. Utopický socializmus vycházel z ideálů osvícenství a svou teorii založil na společnosti, ve které již nebude vykořisťovatelů ani vykořisťovaných. Představitelé tohoto směru věřili, že k přeměnám společnosti dojde shora od vládnoucí třídy, osvícenstvím bohatých a mocných. Na Owenovu teorii velmi úzce navázal marxistický socialismus. Marxistický socialismus představovaný Karl Marxem a Friedrichem Engelsem byl ucelenou ekonomickou teorií, vycházející z teorií společenského vývoje, klasické politické ekonomie, německé klasické filosofie 9

10 a navazující na již zmíněný utopický socialismus. Marxismus vychází z Ricardovy pracovní teorie hodnoty, kterou Marx rozpracoval do teorie nadhodnoty, jež je tvořena rozdílem mezi hodnotou zboží vytvořenou dělníkovou prací a hodnotou jeho pracovní síly (jeho mzdou). Nadhodnota tak ztělesňuje vykořisťování a rozpor mezi třídou kapitalistů a dělnickou třídou. Tento třídní rozpor postupně přeroste v proletářskou revoluci, která nahradí kapitalismus socialismem, který se stane beztřídní společností. Marxismus se stal ideologií revolucionářů (Lenin, Trockij, atd.), která zásadně ovlivnila dějiny 20. století. Okrajovým směrem se stala až v závěru 20. století. Základy mikroekonomie v současném pojetí sahají do poslední třetiny 19. století (zatímco makroekonomie byla již poměrně rozvinutou ekonomickou vědou). Neoklasická ekonomie se zaměřila na chování mikroekonomických subjektů domácností a firem. Jejím jádrem je teorie chování spotřebitele, teorie ekonomické rovnováhy a teorie blahobytu spojené s aplikací tzv. marginální analýzy (C. Menger, A. Marshall, L. Walras, V. Pareto, I. Fisher). V principu inklinuje k laissez faire, připouští však i zásahy státu v mimořádných případech tzv. selhání trhu (existence přirozených monopolů, veřejných statků, externalit). Neoklasickou ekonomií byla nahrazena nákladová teorie hodnoty teorií mezní (marginální) užitečnosti, přičemž rozdělování je determinováno mezní produktivitou. Ve 30. létech 20. století však tato teorie nebyla schopna odpovědět na nejdůležitější makroekonomické otázky hospodářského světa a byla nahrazena keynesiánskou makroekonomií. Keynesiánská ekonomie přinesla se svým nástupem opětovné obrácení pozornosti na problémy makroekonomické rovnováhy. Ve svém stěžejním díle Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz (1936) vytvořil teorii agregátní poptávky na bázi funkce spotřeby a funkce investic a novou teorii peněz na bázi preference likvidity, která popírala současnou neutralitu peněz. V pojetí Keynese tržní ekonomika nevyužívá plně veškeré disponibilní ekonomické zdroje a pro jejich lepší využití je třeba stimulovat agregátní poptávku opatřeními v oblasti hospodářské politiky. Rozhodujícím stimulačním faktorem agregátní poptávky se stávají řízené investiční výdaje, jež mají rozhodující vliv na hospodářskou politiku v oblasti snižování nezaměstnanosti a zvyšování hospodářského růstu. Koncept keynesiánské politiky je dále rámcově probírán v samostatné části skript makroekonomie. V polovině 70. let 20. století byla keynesiánská teorie nahrazena neoklasickou (makroekonomickou) teorií ve formě monetarismu, neboť stimulace agregátní poptávky vyčerpala svou věcnou podstatu a po počáteční úspěšné aplikaci a hospodářském růstu bylo zřejmé, že ekonomiky využívající tyto principy mají postupné problémy s narůstající inflací. Představitelem neoklasicismu se stal Milton Friedman, jehož teorie se opírala o tvrzení, že primárním zdrojem ekonomické nestability je nesprávná monetární politika a vládní zásahy do ekonomiky. Podle monetaristů platí, že změny v peněžní zásobě (v souladu s kvantitativní teorií peněz) jsou primární determinantou vývoje nominálního produktu. Účelně řízenou monetární politikou lze makroekonomicky stabilizovat hospodářství, přičemž je kladen velký důraz na automatické tržní mechanizmy, které jsou schopny udržovat ekonomiku v optimu využívání zdrojů. Základním doporučením friedmanovské politiky pro hospodářskou politiku je princip minimálních aktivicionistických zásahů vlády ale i centrální banky. Monetární politika by měla být redukována na pravidlo stálého tempa růstu peněžní zásoby, která zaručuje stálý a stabilnější rámec vývoje základních ekonomických proporcí hospodářství. Praktický koncept monetární politiky bude přiblížen v makroekonomii, v samostatné části těchto skript. V současnosti jsou ekonomickými teoriemi tzv. hlavního proudu neoklasická a neokeynesiánská ekonomie. Praktická hospodářská politika současných vlád nejvyspělejších zemí je charakterizována příklonem k jedné, či druhé ekonomické teorii, v mnohých případech je souběžně v praxi realizována neoklasická s prvky neokenesiánské politiky (a opačně) v úzké návaznosti na konkrétní politickou a hospodářskou situaci příslušné země. 10

11 Klíčová slova: ekonomická teorie merkantilismus klasická ekonomie utopický socialismus marxistický socialismus keynesiánská ekonomie monetarismus neoklasická ekonomie neokeynesiánská ekonomie institucionální ekonomie Otázky: 1. Z jakých vědních disciplín a kdy se vyvinula ekonomie jako věda? 2. Charakterizujte vývoj ekonomických teorií. 3. Charakterizujte současné ekonomické teorie. 4. Je ekonomická věda multiparadigamatická? Literatura: 1. Hindls, R. Holman, R. Hronová, S. et all.: Ekonomický slovník, C. H. Beck, Praha, Holman, R. et al.: Dějiny ekonomického myšlení, C. H. Beck, Praha, Sojka, M. Pudlák, J.: Ekonomie, Fortuna, Praha, Žák, M. et al.: Velká ekonomická encyklopedie, Linde, Praha,

12 Kapitola 2 Základní pojmy užívané v ekonomii Úvod Pro důkladnější pochopení mnohdy složitých a komplikovaných vztahů v hospodářské praxi využívá ekonomie mnohých principů a postupů, jejichž přesné vyjádření je možné pouze prostřednictvím standardizovaných odborných pojmů. O vysvětlení základního kompendia se pokusíme v této kapitole. 2.1 Ekonomické systémy Podle toho, jak ekonomiky řeší tři základní otázky (1. Co a kolik vyrábět, 2. Jak vyrábět, 3. Jak rozdělit to, co bylo vyrobeno), lze rozlišit tyto základní ekonomické systémy: tržní, plánovaný, zvykový. Každý z těchto systémů může mít řadu odlišných variant, spočívajících na kombinaci těchto systémů, například kombinace tržního s prvky plánovaného ekonomického systému. Tržní systém je základem tržní ekonomiky a je realizován ve všech vyspělých zemích, je nejefektivnějším ze všech systémů a v současné době převládá. Trhem lze označit institut svobodné směny (tedy nákupu a prodeje) v nejrůznějších podobách. Ekonomie člení trh na trh zboží a služeb, finanční trh a trh práce. Tyto trhy se vzájemně velmi úzce ovlivňují a podmiňují. Plánovaný ekonomický systém byl zaveden ve Východní Evropě, Rusku, Číně a několika dalších zemích. Plán nahrazoval trh, který se zdál být příliš vrtkavý a nejistý. Tento plán byl vytvářen z centra a podle něj bylo řízeno celé hospodářství. Časem se tento systém stal velmi neefektivním a byl povětšinou nahrazen tržním systémem, pokud to umožnilo politické klima země. Zvykový ekonomický systém v Evropě ustoupil tržnímu systému již ve středověku, v současnosti se vyskytuje jen v ohraničených rezervacích u indiánů, domorodců. 2.2 Ekonomické modely Ekonomické procesy jsou ve své praktické podobě nesmírně složité, neboť probíhají v nestálých a nestabilních podmínkách, za spolupůsobení mnohých společenských, politických, sociálních a historických podnětů. Pro řešení i těch nejsložitějších problémů se v ekonomii velmi často používá ekonomický model, jehož smyslem není zjednodušit skutečnost, ale pochopit princip chování celého systému. Na následujícím případu modelu produkční funkce je nejzřetelněji pochopitelná funkce modelu a modelování v ekonomice. Pro jednoduchost uvažujme, že určitá země vyrábí pouze dva typy výrobků potraviny a luxusní výrobky. Společnost pro tuto výrobu vyžívá maximálně své veškeré zdroje bez rezervy. Hranice produkčních možností dané země potom představuje křivka, znázorněná na obr. č. 1, která prezentuje různé kombinace produkce potravin a produkce luxusních výrobků. Obr. č. 1.: Hranice produkčních možností znázorněná produkční funkcí luxusní 2 hranice potravinové soběstačnosti výrobky posun křivky znázorňuje ekonomický růst produkce potravin 12

13 Z ilustračního obrázku je patrno že země, jež disponuje produkční funkcí 1, vyrobí minimum luxusních výrobků při podmínce potravinové soběstačnosti země. Naopak země, která disponuje podstatně vyšším produkčním potenciálem (produkční funkce 2), je schopna produkovat dostatečné množství potravin i luxusních statků. Z modelu je možno dedukovat, že posun křivky 1 do křivky 2 znázorňuje ekonomický růst. 2.3 Absolutní a komparativní výhoda Každá společnost sestává z množství lidí se zcela individuálními vlastnostmi a schopnostmi jedinců a specifických přírodních podmínek. Je tedy zcela logické, že v rámci společnosti dochází podle vlastností a schopností jednotlivých členů společnosti ke specializaci určitých činností, čímž je zabezpečena nejvyšší efektivnost a výkonnost celé společnosti. Diferenciaci činností nazýváme dělbou práce. S dělbou práce velmi úzce souvisí tzv. absolutní výhoda. Ta spočívá ve vyšší produktivitě ve srovnání s jiným výrobcem (či jedincem) a jejím ekonomickým vyústěním je konečná nejvyšší produktivita. Dělba práce je tedy jednou ze základních podmínek efektivnosti celé společnosti. Žádná vyspělá společnost však není založena pouze na individuální práci jednotlivce ale na kooperaci prací. Uvedeme případ servisní činnosti automobilů: servisní pracovník A je schopen za 1 hodinu práce vyměnit olej u čtyř automobilů, nebo vyměnit pneumatiky u šesti automobilů, servisní pracovník B je schopen za 1 hodinu práce vyměnit olej u jednoho automobilu, nebo vyměnit pneumatiky u dvou automobilů (viz. tabulka č. 1): Tabulka č. 1: Servisní činnost pracovníků Pracovník Výměna oleje za 8 hodin Výměna pneumatik za 8 hodin Pracovník A 4 automobily 6 automobilů Pracovník B 1 automobil 2 automobily Pracovníci dostali od zaměstnavatele úkol vyměnit olej i pneumatiky u 100 automobilů. Při kooperaci, která vychází z předpokladu, že oba pracovníci budou nejdříve společně vyměňovat olej a pak měnit pneumatiky, spotřebují celkem 32,5 hodiny. Se znalostí specializace se oba pustili do experimentu pracovník A, ten výkonnější se specializoval na výměnu pneumatik, pracovník B na výměnu oleje. Celou práci však měli hotovou za 33,3 hodiny, což bylo horší jak bez specializace. Vyměnili si tedy práci a pracovník B se specializoval na výměnu pneumatik. Výsledek byl překvapivý. Práci vykonali za 31,25 hodiny. Kdyby tito pracovníci znali pojem náklady obětované příležitosti, uvažovali by přímo: výměnu pneumatik bude dělat ten, u kterého jsou náklady příležitosti menší je u něj vykazována menší oběť (pracovník A za dobu, co vymění jedny pneumatiky, mohl vyměnit olej u 0, 66 automobilu, zatímco pracovník B když vymění jedny pneumatiky mohl vyměnit olej u 0,5 automobilu. Specializací pracovníka A na výměnu pneumatik je obětováno 0,66 automobilu, zatímco toutéž specializací pracovníka B je obětováno 0,5 automobilu). Při kooperaci je vždy nutno přihlížet k minimalizaci obětované příležitosti. Ten, kdo má náklady příležitosti menší lze o něm tvrdit, že má komparativní výhodu. Náklady příležitosti tedy představují množství očekávaného přínosu (užitku), které bylo možné získat vložením do alternativního aktiva. Jinak řečeno: Náklady příležitosti jsou cena statku či služby, vyjádřená jako obětovaná příležitost získat z daných zdrojů nejlepší z jiných možných statků. Pojem komparativní výhoda vznikl při ekonomických analýzách zahraničního obchodu jednotlivých zemí a je ústřední myšlenkou specializace v rámci světového společenství obchodu. Využití tohoto principu zvyšuje produkční funkci (produkci a výkonnost) světové ekonomiky. 13

14 2.4 Vzácnost a užitečnost Ekonomie znamená volbu ve světě vzácnosti a toto tvrzení platí v nejchudších i těch nejbohatších zemích světa. Ekonom Robert Frank říká, že naše přání jsou bez hranic, zdroje na jejich pokrytí jsou však omezené. Mít něčeho více znamená současně mít něčeho jiného méně. Užitečné předměty jsou nazývány statky. Některé jsou dostupné všem a v množství, které převyšuje potřeby tyto statky nazýváme volnými statky. Pokud se statky vyskytují v množství menším, než by svobodnou volbou lidé využívali, jedná se o statky vzácné. V podmínkách vzácnosti se tedy lidé rozhodují tak, aby dosáhli ze vzácných zdrojů maximum užitku. 2.5 Mezní užitek mezní veličiny Užitkem, který determinuje rozhodování spotřebitele, nazýváme subjektivní pocit uspokojení plynoucí ze spotřeby statku. Člověk ve svých potřebách usiluje o maximalizaci užitku. Celkový užitek z určitého statku však v ekonomii souvisí s tzv. mezním užitkem. Mezní kategorie jsou veličiny přírůstkové vyjadřují, o kolik jednotek vzroste jedna proměnná, pokud vzroste druhá proměnná o jednotku. Mezní užitek tedy vyjadřuje, o kolik jednotek vzroste celkový užitek, jestliže se množství spotřebovávaného statku zvýší o jednotku. Pokud vyjádříme celkový i mezní užitek v peněžních jednotkách, dojdeme k těmto závěrům: celkový užitek určitého množství statku je dán maximální peněžní částkou, kterou je za něj ochoten spotřebitel zaplatit, mezní užitek je určen peněžní částkou, kterou je ochoten spotřebitel vynaložit na nákup další jednotky zboží. Tuto situaci nejlépe dokumentuje následující graf (obr. č. 2): Obr. č. 2.: Celkový a mezní užitek spotřebitele Příklad k zamyšlení: Kolik jsme ochotni zaplatit za první půllitr vody, pokud máme žízeň a kolik jsme ochotni zaplatit za druhý půllitr atd.? Klíčová slova: ekonomické systémy ekonomický model produkční funkce absolutní a komparativní výhoda náklady příležitosti volné a vzácné statky mezní veličiny 14

15 Otázky: 1. Vysvětlete princip ekonomického modelu a uveďte příklad 2. K čemu slouží v ekonomii produkční funkce a co znázorňuje? 3. Uveďte z praxe příklad komparativní výhody. 4. Co udávají náklady příležitosti? 5. Proč jsou v ekonomii využívány mezní veličiny? Literatura: 1. Hindls, R. Holman, R. Hronová, S. et all.: Ekonomický slovník, C. H. Beck, Praha, Macáková, L. et al.: Mikroekonomie, Melandrium, Slaný, Samuelson, P. Nordhaus, W.: Ekonomie, Svoboda, Praha, Sojka, M. Pudlák, J.: Ekonomie, Fortuna, Praha, Žák, M. et al.: Velká ekonomická encyklopedie, Linde, Praha,

16 Kapitola 3 Jak pracovat s grafy a křivkami v ekonomii Výroky o světě (o ekonomii a k ekonomii) jsou v principu dvojího druhu: pozitivní a normativní. Rozdíl mezi pozitivním a normativním výrokem je v tom, jak posuzujeme jejich platnost. Výroky lze potvrdit (verifikovat), či vyvrátit prozkoumáním faktů. V ekonomii jsou velmi často k verifikaci používány různé matematické a statistické metody. Naproti tomu k vyjádření normativních výroků je třeba využít nejen faktů, ale i hodnotových soudů. Hodnotové soudy však mají jeden háček. Rozhodování v normativním smyslu není pouze záležitostí vědy, ale zahrnuje i stanoviska z různých oblastí: politiky, filosofie, etiky, náboženství, atd. V praktickém hospodářském životě jsou mnohdy pozitivní a normativní výroky propojeny. Politikové v ekonomii velmi rádi užívají normativní soudy. Velká část ekonomie je zaměřena na to, jak ekonomika funguje (pozitivní pohled), nicméně častým cílem ekonomie je zlepšit její fungování například ve vztahu k růstu domácího produktu, snížení nezaměstnanosti, atd. Výroky o tom, jak tohoto cíle dosáhnout (jaký by měl být růst HDP, jaká by měla být nezaměstnanost), jsou normativním pohledem. Ekonomie zkoumá fakta, která později vyjadřuje pomocí vztahů; mezi dvěma i více proměnnými (viz. pozitivní ekonomie). K pochopení těchto vztahů jsou velmi často využívány modely a grafy, které jsou srozumitelnější, jak matematická a statistická vyjádření. 3.1 Používání grafů Grafy jedné proměnné jsou nejčastěji využívány k vyjadřování podílů hodnot, případně v časových, nebo jednotkových řadách. Příkladem může být podíl jednotlivých složek nákladů na celku (obr. č. 3), vývoj národního důchodu v čase (obr. č. 4), nebo jednotkový nárůst mezní veličiny (obr. 2): Obr. č. 3: Podíl nákladů na celku Obr. č. 4: Vývoj HDP v jednotlivých letech 16

17 Grafy dvou proměnných jsou v ekonomii velmi časté a jsou nám schopny odhalit vzájemné závislosti (korelaci) proměnných. Grafy jsou znázorňovány v souřadnicovém systému os x a y. Mohou mít podobu bodového, sloupcového, spojnicového, atd. Na příkladu grafu poptávkové křivky lze vysvětlit mnohé z principů ekonomického chápání grafu. Poptávková křivka vyjadřuje obecný vztah mezi množstvím a cenou zboží z poptávkového hlediska (poznámka: poptávková křivka bude podrobněji probrána v jedené z kapitol mikroekonomie). Tento inverzní vztah znázorňuje obrázek č. 5. Obrázek č. 5: Poptávková křivka Z grafu je zřejmé, že při vysoké ceně (P1) je poptáváno málo zboží (M1), při nízké ceně (P2) je poptáváno více jak dvojnásobné množství zboží. U křivky rozlišujeme: sklon, elasticitu, posun po křivce a posun křivky. Všechna tato rozlišení mají ekonomickou interpretaci. Sklon křivky a elasticita Protože je poptávková křivka klesající, její sklon je záporný a lze jej vypočítat prostřednictvím vzorce P(y)/ M(x) při zachování pořadí vzestupnosti hodnot x. Se sklonem křivky se velmi úzce pojí elasticita (cenová, důchodová, křížová). Čím větší sklon křivky je vykazován, tím méně citlivě reaguje cena na množství (životně důležité produkty). V případě velkého sklonu křivky hovoříme o neelasticitě. Plochá křivka značí naopak vysokou elasticitu, která znamená vysokou reakci ceny na poptávané množství (luxusní výrobky). Posun po křivce a posun křivky Posun po křivce je charakterizován na příkladu produkční funkce určité země. Posun po křivce je znázorněn posunem na křivce označené 1 z bodu A do bodu B. Tento posun znamená, že v příslušné produkční funkci dochází k přesunu mezi množstvím vyrobených luxusních statků ve prospěch potravin (viz. obr. 6). Obr. č. 6.: Posun po křivce a posun křivky 17

18 Posun křivky 1 na křivku 2 znázorňuje jinou produkční funkci, která je charakterizována jinými parametry. Pokud např. produkční funkce 1 prezentuje rok 2005, může produkční funkce označená 2 znázorňovat rok 2006 s vyššími výstupními hodnotami produkční funkce jak rok 2005 (nebo zlepšení technologie, technického pokroku, atd.). Klíčová slova: pozitivní výrok normativní výrok grafy jedné proměnné grafy dvou proměnných posun po křivce posun křivky Otázky: 1. Jaký je smysl pozitivní a normativní ekonomie? 2. Proč ekonomie využívá tak často grafů? 3. Vysvětlete na příkladu elasticitu a neelasticitu. Literatura: 1. Frank, R. H.. Bernanke, B. S.: Ekonomie, Grada Publishing, Praha, Mankiw, N. G.: Zásady ekonomie, Grada Publishing, Praha, Samuelson, P. Nordhaus, W.: Ekonomie, Svoboda, Praha, Žák, M. et al.: Velká ekonomická encyklopedie, Linde, Praha,

19 Oddíl II Mikroekonomie Kapitola 1 Ekonomický způsob myšlení Kapitola 2 Poptávka a nabídka Kapitola 3 Tržní mechanizmus Kapitola 4 Teorie spotřebitele I Kapitola 5 Teorie spotřebitele II Kapitola 6 Teorie firmy I Kapitola 7 Teorie firmy II Kapitola 8 Firma v reálném světě Kapitola 9 Trhy výrobních faktorů

20

21 Kapitola 1 Ekonomický způsob myšlení Úvod Ekonomie je věda logická a ve své logičnosti dokáže být i krásná. Následující kapitoly mikroekonomie vám předloží zobecněný pohled na základní ekonomické chování lidí. Tato kapitola vám představí člověka ekonomického (Homo Oeconomicus), jeho ekonomický způsob myšlení a seznámíte se s kategorií náklady obětované příležitosti. 1.1 Maximum za minimum Co je podstatou veškerého ekonomického chování lidí, proč lidé vyrábějí, prodávají, nakupují? Za tím stojí lidská potřeba. Je to nedostatek něčeho, co každý osobně pociťuje a nikdy pociťovat nepřestane. Potřeby jsou neuspokojitelné, vždy se objeví další potřeba, která může být opodstatněná nebo i jen vsugerovaná. Jiné potřeby mají lidé v USA, kde spotřební úroveň dalece přesahuje minimální fyziologické potřeby potravy, oblečení a bydlení, a třeba v Indii: V prohlubni pilíře, uprostřed suti, se zabydlela mladá rodina. Černé hadry, hnusné zbytky jídla, igelitová plachta pro případ deště. Mladý tatínek i maminka se smějí a hrají si s miminkem. 1 S vyšším příjmem roste spotřební standard a objevují se nové potřeby, zároveň se stále zdokonalují technologie, které umožňují rozmanitost statků při nižších nákladech. Dříve měli ekonomové strach, že dojde k uspokojení potřeb a nastane ekonomická stagnace, avšak firmy 21. století si dokážou vytvářet a zvyšovat poptávku i samy. Firmy dodávají na trh jak nové technologie, tak i rizika (např. chemikálie, automobilismus, freony, elektromagnetické znečištění) a vytváří se poprávka po ochraně proti těmto rizikům, které se stávají motorem prosperity. 2 V USA vznikla v 50. letech 20. století konzumní společnost masové spotřeby a tento způsob života se přesunuje do dalších částí světa. Lidé mění postoj k dluhu, přestávají nejdříve šetřit a užívat života později. Vzrůstá zadluženost domácností díky hypotékám a splátkovým obchodům, která vyplývá z toho, jaké potřeby jsou uměle vytvářeny. Spotřebitel se přizpůsobuje reklamnímu vzoru, což má vliv na lidské chování a kulturu. 3 Jsou lidé v nejbohatší zemi světa šťastní? USA se řadí k předním zemím světa s nejvyšším počtem lidí, kteří pravidelně navštěvují psychoanalytika. Psycholog Miroslav Plzák říká, že pojem lidské štěstí vymysleli mediální a reklamní principálové: Copak štěstí může být levné, nebo dokonce zadarmo? Podle průzkumů už i osamocení Češi hledají partnera po večerech v hypermarketech. Každý člověk má svou preferenční stupnici potřeb, kdy subjektivně seřazuje potřeby podle naléhavosti a ty pak uspokojuje. Nezastupitelné místo mají i luxusní statky luxus se v průběhu lidských dějin neustále vyskytoval, jako by člověk potřeboval mít přesně definovatelný přebytek: přebytek není nutný, je ale nutné, aby tu byl. 4 Při uspokojování potřeb každý sleduje svůj vlastní zájem, kdy osobní zájem je nejsilnějším motorem hospodářské aktivity. Každý se snaží získat maximum za minimum (hédonismus), respektive maximum užitku za minimum nákladů. Znamená to, že někteří lidé se chovají egoisticky a bezohledně? Ano, jsou mezi námi takoví lidé, stejně jako existují i lidé altruističtí přející nezištně ostatním. Každý člověk je však homo oeconomicus, protože každý vždy preferuje mít peněz více než méně. Peníze umožňují realizovat cíle, i matka Tereza by s více penězi dokázala pomoci více. 1 Jazairiová, Pavla: V severní Indii, Radioservis Praha, 2004, str Fiala, Zbyněk: O ekonomii rizik a polovičaté racionalitě, rozhovor s Janem Kellerem. Ekonom č. 34, , str Galbraith, J. K.: Společnost hojnosti, Praha, Baggio, A. M.: Skrytá tvář putování konzumní kulturou, Praha,

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Světová ekonomika. Ekonomické subjekty a ekonomický koloběh

Světová ekonomika. Ekonomické subjekty a ekonomický koloběh Světová ekonomika Ekonomické subjekty a ekonomický koloběh Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE AGREGÁTNÍ NABÍDKA A POPTÁVKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

Mikroekonomie I: Trh a tržní rovnováha

Mikroekonomie I: Trh a tržní rovnováha PhDr. Praha, VŠFS, 1.11.2010 Trh Trh je svobodná neomezovaná směna statků. Na trhu se střetává nabídka s poptávkou. Trh se neustále vyvíjí. Trh není dokonalý, existují statky, které nelze směňovat na trhu

Více

Mikroekonomie Nabídka, poptávka

Mikroekonomie Nabídka, poptávka Téma cvičení č. 2: Mikroekonomie Nabídka, poptávka Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Podstatné z minulého cvičení Matematický pojmový aparát v Mikroekonomii Důležité minulé cvičení kontrolní

Více

1. HRANICE PRODUKČNÍCH MOŽNOSTÍ SPRÁVNÉ TVRZENÍ

1. HRANICE PRODUKČNÍCH MOŽNOSTÍ SPRÁVNÉ TVRZENÍ EKONOMIE OTÁZKY 1. HRANICE PRODUKČNÍCH MOŽNOSTÍ SPRÁVNÉ TVRZENÍ ekonomika, která plně využívá své zdroje, pracuje pod hranicí produkčních možností bod, který leží uprostřed množiny produkčních možností,

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

Národní hospodářství poptávka a nabídka

Národní hospodářství poptávka a nabídka Národní hospodářství poptávka a nabídka Chování spotřebitele a poptávka Užitek a spotřebitelův přebytek Jedním ze základních problémů, které spotřebitel řeší, je, kolik určitého statku má kupovat a jak

Více

Ekonomika III. ročník. 002_Základní ekonomické systémy 003_Historický vývoj ekonomických teorií

Ekonomika III. ročník. 002_Základní ekonomické systémy 003_Historický vývoj ekonomických teorií Ekonomika III. ročník 002_Základní ekonomické systémy 003_Historický vývoj ekonomických teorií Základní ekonomické systémy Ekonomický systém představuje způsob spojení lidských schopností a efektivního

Více

CELKOVÁ -souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přichází výrobci na trh

CELKOVÁ -souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přichází výrobci na trh Otázka: Trh Předmět: Ekonomie Přidal(a): Eli TRH= určitá oblast ekonomiky kde dochází k výměně činnosti mezi jednotlivými ekonomickými subjekty (je to určitý virtuální prostor, kde se střetává nabídka

Více

MAKROEKONOMIKA. Úvod

MAKROEKONOMIKA. Úvod MAKROEKONOMIKA Úvod Co chápeme pod pojmem makroekonomie? Je to samostatná vědní disciplína nebo je jen součástí šířeji pojaté vědy? Ekonomie Ekonomie zkoumá alokaci vzácných zdrojů mezi alternativní využití.

Více

Poptávka. Zákon klesající poptávky

Poptávka. Zákon klesající poptávky Poptávka Poptávka je množství zboží, které je spotřebitel ochoten koupit na trhu za určitou cenu a za jinak stejných podmínek. Poptávku můžeme psát jako poptávkovou funkci ve tvaru: Q = f (P) Kde Q (quantity)

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MIKROEKONOMIE ÚVOD, TRH A TRŽNÍ MECHANISMUS Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Klasická politická ekonomie

Klasická politická ekonomie Klasická politická ekonomie Ing. Lucie Hrušková Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lucie Hrušková. Dostupné

Více

Ekonomie. Správní institut Ing. Vendula Tesařová, Ph.D.

Ekonomie. Správní institut Ing. Vendula Tesařová, Ph.D. Ekonomie Správní institut Ing. Vendula Tesařová, Ph.D. Kontakt a organizační záležitosti vendula.masatova@email.cz Zakončení studia: písemná zkouška (leden, únor, popřípadě předtermín před Vánocemi) Testové

Více

Ekonomika III. ročník. 008_Zákony trhu_nabídka + Poptávka

Ekonomika III. ročník. 008_Zákony trhu_nabídka + Poptávka Ekonomika III. ročník 008_Zákony trhu_nabídka + Poptávka Hospodářský proces Chování tržních subjektů (firmy, výrobci, nakupující zákazníci, vláda, instituce) je ovlivněno zákony trhu. Chování spotřebitele,

Více

Mikroekonomie I. Úvod do Mikroekonomie. Vyučující. 1. Přednáška Úvod do Mikroekonomie. Přednáška 1. Doporoučená literatura. Co je ekonomie?

Mikroekonomie I. Úvod do Mikroekonomie. Vyučující. 1. Přednáška Úvod do Mikroekonomie. Přednáška 1. Doporoučená literatura. Co je ekonomie? Vyučující Mikroekonomie I. 1. Přednáška Úvod do Mikroekonomie Ing. Jaroslav Šetek, Ph.D. Katedra ekonomiky Kancelář č. 16 Konzultační hodiny. Pondělí 13.00-14.30 Doporoučená literatura Přednáška 1. HLADKÝ,

Více

EKONOMIE. etymologie. Ekonomie - etymologie. ř. oikos dům ř. nomos - zákon. => vedení domácnosti. Ekonomie. definice

EKONOMIE. etymologie. Ekonomie - etymologie. ř. oikos dům ř. nomos - zákon. => vedení domácnosti. Ekonomie. definice EKONOMIE etymologie - etymologie ř. oikos dům ř. nomos - zákon => vedení domácnosti definice 1 Definice ekonomie je věda, zabývající se lidským jednáním ve světě omezených zdrojů a neomezených potřeb.

Více

PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1

PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1 PODROBNÝ OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO ZIMNÍ SEMESTR 2016/17 PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: DOC. ING. ZDENĚK CHYTIL, CSC. ING. MICHAL MIRVALD, PH.D. 1. PŘEDNÁŠKA - 20. 9. 2016 Úvod charakteristika

Více

1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy

1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy 1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy potřeba ekonomické potřeby statek zdroje výrobní faktory práce produktivita práce intenzita práce dělba práce kooperace prací půda jako výrobní faktor kapitál

Více

Základy ekonomie II. Téma č. 3: Modely ekonomické rovnováhy Petr Musil

Základy ekonomie II. Téma č. 3: Modely ekonomické rovnováhy Petr Musil Základy ekonomie II Téma č. 3: Modely ekonomické rovnováhy Petr Musil Struktura Opakování: ekonomická rovnováha Klasický model ekonomické rovnováhy: trh kapitálu trh práce důsledky v modelu AS-AD Keynesiánský

Více

Cíl: analýza modelu makroekonomické rovnováhy s pohyblivou cenovou hladinou

Cíl: analýza modelu makroekonomické rovnováhy s pohyblivou cenovou hladinou Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2005/06, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 2 5) Makroekonomická rovnováha (model AD AS) 6) Ekonomický

Více

Zboží, peníze, cena, poptávka, nabídka

Zboží, peníze, cena, poptávka, nabídka Zboží, peníze, cena, poptávka, nabídka Zboží Zboží je výsledkem lidské práce. Jde o výrobek, který může být hmotným statkem (věcí, předmětem) nebo službou, uspokojující svými vlastnostmi lidské potřeby,

Více

Milan Soika, Bronislav Konečný M A L Á ENCYKLOPEDIE MODERNÍ EKONOMIE. Nakladatelství. Libri

Milan Soika, Bronislav Konečný M A L Á ENCYKLOPEDIE MODERNÍ EKONOMIE. Nakladatelství. Libri Milan Soika, Bronislav Konečný. M A L Á ENCYKLOPEDIE MODERNÍ EKONOMIE Nakladatelství Praha 1996 Libri OBSAH. Pfedmluva II Úvod 13 ČAST l. PREDM'E:T, METODA A ZAKLADNt OTAZKY EKONOMIE 15 Kapitola l Predmet

Více

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PODROBNÝ OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO LETNÍ SEMESTR 2012/13 PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: DOC. ING. ZDENĚK CHYTIL, CSC. 1. PŘEDNÁŠKA - 21. 2. a 22. 2. 2013 Úvod charakteristika kurzu, požadavky,

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

2. Trh a tržní hospodářství

2. Trh a tržní hospodářství 2. Trh a tržní hospodářství Základní pojmy: Trh je v ekonomice prostor, kde dochází ke směně statků a peněz Zboží je hmotný statek (přírodní nebo vyrobený), který je určen k prodeji. To znamená, že zboží

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MIKROEKONOMIE TRH PŮDY, TRH PRÁCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Pedagogická fakulta Informační technologie ve vzdělávání SEMINÁRNÍ PRÁCE

Pedagogická fakulta Informační technologie ve vzdělávání SEMINÁRNÍ PRÁCE Pedagogická fakulta Informační technologie ve vzdělávání SEMINÁRNÍ PRÁCE ÚVOD DO OBECNÉ EKONOMIE Ing. Martina Woznicová L 11484 POUŽITÉ GRAFICKÉ SYMBOLY Průvodce textem a studiem Cíle kapitol Klíčová slova

Více

4. Křivka nabídky monopolní firmy je totožná s částí křivky mezních nákladů.

4. Křivka nabídky monopolní firmy je totožná s částí křivky mezních nákladů. Firma v nedokonalé konkurenci 1. Zdroji nedokonalé konkurence jsou: - jednak nákladové podmínky podnikání, - jednak. 2. Zapište vzorec Lernerova indexu. K čemu slouží? 3. Zakreslete celkový příjem monopolní

Více

Otázka: Bankovní soustava. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Petra93. V této oblasti používáme základní pojmy: Potřeba Statky Služby

Otázka: Bankovní soustava. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Petra93. V této oblasti používáme základní pojmy: Potřeba Statky Služby Otázka: Bankovní soustava Předmět: Ekonomie Přidal(a): Petra93 V této oblasti používáme základní pojmy: Potřeba Statky Služby Potřeba je vnitřní požadavek lidí, který vyplývá z vědomí nedostatky, který

Více

OP3BK_FEK. Ekonomika. Jaro / 13:55 15:35 / učebna č.20

OP3BK_FEK. Ekonomika. Jaro / 13:55 15:35 / učebna č.20 OP3BK_FEK Ekonomika Jaro 2013 16.03.2013 / 13:55 15:35 / učebna č.20 Přehled témat (osnova): 1. Úvod do ekonomie Základní pojmy Vývoj ekonomie Aktuální problémy 2. Mikroekonomie Tržní struktury Dokonalá

Více

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy 8 NEZAMĚSTNANOST 8.1 Klíčové pojmy Ekonomicky aktivní obyvatelstvo je definováno jako suma zaměstnaných a nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti je definovaná jako procento ekonomicky aktivního obyvatelstva,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman Základy ekonomie II Zdroj Robert Holman Omezování konkurence Omezování konkurence je způsobeno překážkami vstupu na trh. Intenzita konkurence nezávisí na počtu existujících konkurentů, ale také na počtu

Více

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH Žatec 1999 E.4A Bílek Viktor Trh Počátky rozvoje trhu spadají až k samým počátkům vývoje lidského společenství. Již s první dělbou práce

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb 5.1. Rovnováha spotřebitele 5.2. Indiferenční analýza od kardinalismu k ordinalismu 5.3. Poptávka, poptávané množství a jejich změny 5.4. Pružnost tržní poptávky Poptávka

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte:

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: 5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: s vymezením agregátní poptávky (AD) s příčinami změn AD (tzv. poptávkové šoky) s pojetím agregátní nabídky

Více

Makroekonomie I. Model Agregátní nabídky Agregátní poptávky

Makroekonomie I. Model Agregátní nabídky Agregátní poptávky Přednáška 4. Model AS -AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova přednášky: Souhrnné opakování předchozí přednášky : Hospodářské cykly a sektory ekonomiky Agregátní poptávka

Více

Makroekonomie I. Dvousektorová ekonomika. Téma. Opakování. Praktický příklad. Řešení. Řešení Dvousektorová ekonomika opakování Inflace

Makroekonomie I. Dvousektorová ekonomika. Téma. Opakování. Praktický příklad. Řešení. Řešení Dvousektorová ekonomika opakování Inflace Téma Makroekonomie I Dvousektorová ekonomika opakování Inflace Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Opakování Dvousektorová ekonomika Praktický příklad Dvousektorová ekonomika je charakterizována

Více

Základy makroekonomie

Základy makroekonomie Základy makroekonomie Ing. Martin Petříček Struktura přednášky Úvod do makroekonomie Sektory NH HDP Úspory, spotřeba, investice Inflace, peníze Nezaměstnanost Fiskální a monetární politika Hospodářský

Více

Úvod do ekonomie. Důležitost samostudia s využitím literatury. Přednášky a konzultace jsou jen pomocnou formou výuky. 1. Předmět a definice ekonomie

Úvod do ekonomie. Důležitost samostudia s využitím literatury. Přednášky a konzultace jsou jen pomocnou formou výuky. 1. Předmět a definice ekonomie Úvod do ekonomie Důležitost samostudia s využitím literatury. Přednášky a konzultace jsou jen pomocnou formou výuky. 1. Předmět a definice ekonomie Ekonomie ve smyslu obecné ekonomické teorie, zkoumá nejobecnější

Více

3 Elasticita nabídky. 3.1 Základní pojmy. 3.2 Grafy. 3.3 Příklady

3 Elasticita nabídky. 3.1 Základní pojmy. 3.2 Grafy. 3.3 Příklady 3 Elasticita nabídky 3.1 Základní pojmy Vysvětlete následující pojmy: 1. cenová elasticita nabídky, 2. cenově elastická nabídka, 3. cenově neelastická nabídka, 4. jednotkově elastická nabídka, 5. dokonale

Více

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti.

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 8. Hospodářská politika Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů

Více

Otázky k přijímacímu řízení magisterského civilního studia

Otázky k přijímacímu řízení magisterského civilního studia Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Otázky k přijímacímu řízení magisterského civilního

Více

Fiskální politika Fiskální politika je záměrná činnost vlády využívající státního rozpočtu k regulaci peněžních vztahů mezi státem a ostatními ekonomi

Fiskální politika Fiskální politika je záměrná činnost vlády využívající státního rozpočtu k regulaci peněžních vztahů mezi státem a ostatními ekonomi Eva Tomášková eva.tomaskova@law.muni.cz Katedra finančního práva a národního hospodářství NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Fiskální politika I. Fiskální politika Fiskální politika je záměrná činnost vlády využívající

Více

Mikroekonomie. Nabídka, poptávka. Kombinované studium 1. cv. Nabídka - rozlišujeme mezi: Nabídka (supply) S 10.10.2014

Mikroekonomie. Nabídka, poptávka. Kombinované studium 1. cv. Nabídka - rozlišujeme mezi: Nabídka (supply) S 10.10.2014 Kombinované studium 1. cv. Mikroekonomie Nabídka, poptávka Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Nabídka (supply) S Nabídka představuje objem zboží, které jsou výrobci ochotni na trh dodat

Více

Úvod. Petr Musil pmusil@econ.muni.cz

Úvod. Petr Musil pmusil@econ.muni.cz Úvod Petr Musil pmusil@econ.muni.cz Harmonogram: 1. Úvod do ekonomie 2. Trh, nabídka, poptávka 3. Úvod do chování spotřebitele 4. Rovnováha spotřebitele na trhu statků a služeb, poptávka, poptávané množství

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

Úvod do ekonomie, základní ekonomické pojmy

Úvod do ekonomie, základní ekonomické pojmy Úvod do ekonomie, základní ekonomické pojmy Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební Vysoké učení Ekonomie je zkoumání jak člověk a společnost rozhodují o využití

Více

Kapitálový trh (finanční trh)

Kapitálový trh (finanční trh) Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 9 Kapitálový trh (finanční trh) Obsah 1. Podstata kapitálového trhu 2. Volba mezi současnou a budoucí

Více

Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: Použité zdroje a odkazy: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_3_43

Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: Použité zdroje a odkazy: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_3_43 Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: Pavel Lečbych Člověk a ekonomika Tržní systém Materiál má podobu pracovního listu, pomocí něhož se žáci seznámí s tržním mechanismem. Materiál

Více

Mikroekonomie I. Trh výrobních faktorů ekonomický koloběh. Křivka nabídky (S) Přednáška 3. Podstatné z minulé přednášky. Zákon rostoucí nabídky

Mikroekonomie I. Trh výrobních faktorů ekonomický koloběh. Křivka nabídky (S) Přednáška 3. Podstatné z minulé přednášky. Zákon rostoucí nabídky Trh výrobních faktorů ekonomický koloběh Mikroekonomie I 3. přednáška Poptávka substituční a důchodový efekt, konkurence, elasticita poptávky Přednáška 3. Křivka nabídky (S) Poptávka substituční a důchodový

Více

Vedoucí autorského kolektivu: Ing. Jana Soukupová, CSc. Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti RWE Transgas, a. s.

Vedoucí autorského kolektivu: Ing. Jana Soukupová, CSc. Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti RWE Transgas, a. s. Autoři kapitol: Doc. Ing. Bronislava Hořejší, CSc. (kapitoly 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16) Doc. PhDr. Libuše Macáková, CSc. (kapitoly 4, 17.6, 18, 19) Prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. (kapitoly

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1. Poptávka spotřebitele a vyrovnání mezních užitků kardinalistický přístup

PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1. Poptávka spotřebitele a vyrovnání mezních užitků kardinalistický přístup OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO LETNÍ SEMESTR 2015/16 PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: ING. MICHAL MIRVALD, PH.D. 1. PŘEDNÁŠKA - 16. 02. 2016 Úvod charakteristika kurzu, požadavky, informace

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

Ekonomika je předmětem zkoumání Ekonomie. Každá ekonomika musí řešit 3 základní ekonomické otázky:

Ekonomika je předmětem zkoumání Ekonomie. Každá ekonomika musí řešit 3 základní ekonomické otázky: Otázka: Základní ekonomické pojmy Předmět: Ekonomie Přidal(a): skutr 1) Pojem: Ekonomie je společenskou vědou o nejobecnějších souvislostech v ekonomickém životě společnosti ekonomie zkoumá, jak se chová

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Vlasáková 1 Zboží je statek nebo služba určená ke

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

1.kapitola Úvod do makroekonomie

1.kapitola Úvod do makroekonomie 1.kapitola Úvod do makroekonomie V této kapitole se seznámíte s předmětem zkoumání ekonomie, s tím, jaký je rozdíl mezi makroekonomií a mikroekonomií, se základními makroekonomickými subjekty a makroekonomickým

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Kapitola 13 ZAHRANIČNÍ OBCHOD A OBCHODNÍ POLITIKA

Kapitola 13 ZAHRANIČNÍ OBCHOD A OBCHODNÍ POLITIKA Kapitola 13 ZAHRANIČNÍ OBCHOD A OBCHODNÍ POLITIKA Teorie mezinárodního obchodu: podstata mezinárodního obchodu jednotlivé země mají rozdílné náklady na výrobu zboží možnost specializace na určité zboží,

Více

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Makroekonomická analýza přednáška 9 1 Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Funkce poptávky po penězích Poptávka po penězích je úměrná cenové hladině (poptávka po penězích je poptávka po reálných penězích).

Více

BEYOND ECONOMIC GROWTH.

BEYOND ECONOMIC GROWTH. 1 Světová banka nabízí ke studiu zajímavou publikaci BEYOND ECONOMIC GROWTH. Zde je příklad, jak já využívám tohoto zdroje pro studium a poznání služeb v hodinách zeměpisu. Tabulky, mimochodem značného

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE ÚVOD, DĚJINY EKONOMICKÉHO MYŠLENÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

Obsah. Kvalifikovaný pohled na ekonomii českýma očima... IX. Předmluva autora k šestému vydání... XI

Obsah. Kvalifikovaný pohled na ekonomii českýma očima... IX. Předmluva autora k šestému vydání... XI Obsah Kvalifikovaný pohled na ekonomii českýma očima........................ IX Předmluva autora k šestému vydání.................................... XI 1. Člověk v tržním systému.............................................

Více

Ot O e t vř e e vř n e á n á eko e n ko o n m o i m ka Pavel Janíčko

Ot O e t vř e e vř n e á n á eko e n ko o n m o i m ka Pavel Janíčko Otevřená ekonomika Pavel Janíčko Mezinárodní obchod Otevřená ekonomika - mezinárodní obchod a mezinárodní kapitálové trhy Míra otevřenosti ekonomiky bývá nejčastěji vyjádřena pomocí poměru exportu výrobků

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MIKROEKONOMIE TRH VÝROBNÍCH FAKTORŮ, UTVÁŘENÍ CENY VÝROBNÍCH FAKTORŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

EKONOMIKA=už je praxe, určitý konkrétní postup jak dělat dané věci např. ekonomika školy,

EKONOMIKA=už je praxe, určitý konkrétní postup jak dělat dané věci např. ekonomika školy, Otázka: Základní ekonomické pojmy Předmět: Ekonomie Přidal(a): Eli EKONOMIE=věda která se zabývá penězi, bankovnictvím, kapitálem a bohatstvím. Je to také věda, která se zabývá ekonomickými procesy nebo

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek mikroekonomie. Správná odpověď je označena tučně

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek mikroekonomie. Správná odpověď je označena tučně řijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek mikroekonomie Správná odpověď je označena tučně 1. řebytek spotřebitele je rozdíl mezi a... a) cenou, mezními náklady b) cenou, celkovými

Více

Edgeworthův diagram směny. Přínosy plynoucí ze směny

Edgeworthův diagram směny. Přínosy plynoucí ze směny Mařenčino množství jídla Mařenčino množství jídla Mikroekonomie a chování JEB060 Přednáška 10 PhDr. Jiří KAMENÍČEK, CSc. Edgeworthův diagram směny Obrázek 1 130 75 25 R S 70 Bod R vyjadřuje původní vybavení

Více

Mikroekonomie I: Trh výrobních faktorů

Mikroekonomie I: Trh výrobních faktorů PhDr. Praha, VŠFS, 29.11.2010 Výrobní faktory Poptávka po výrobních faktorech Výrobní faktory = vzácné vstupy, které používáme k produkci statků-výstupu Tradiční výrobní faktory Prvotní výrobní faktory:

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Trh a základní elementy trhu

Trh a základní elementy trhu Trh a základní elementy trhu Vznik trhu, typy trhu. Tržní subjekty. Poptávky, nabídka, cena. Faktory ovlivňující poptávku a nabídku. Konkurence. Význam a funkce trhu. Formy ekonomické organizace a základní

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

Měření výkonu ekonomiky (makroekonomické výstupy)

Měření výkonu ekonomiky (makroekonomické výstupy) Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Měření výkonu ekonomiky (makroekonomické výstupy) Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Co považuji za významné z historie pojem spravedlivá cena

Více

Obsah. Poptávka spotřebitele - 1 - Petr Voborník

Obsah. Poptávka spotřebitele - 1 - Petr Voborník Obsah Obsah... Poptávka spotřebitele.... ndividuální poptávka (po statku ).... Vliv změny důchodu spotřebitele na poptávku..... Důchodová spotřební křivka..... Druhy statků... 3 CC, kde je určitým druhem

Více

Ekonomie 1 Magistři Osmá přednáška Čistý přebytek na trhu výrobních faktorů

Ekonomie 1 Magistři Osmá přednáška Čistý přebytek na trhu výrobních faktorů Ekonomie 1 Magistři Osmá přednáška Čistý přebytek na trhu výrobních faktorů Pojem čistý přebytek (ČP) To co získáme po odečtení našich nákladů. V nákladech jsou i OPC. Formy ČP: - trh VF: ekonomická renta

Více

Metodický list číslo 1

Metodický list číslo 1 Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list číslo 1 Název tématického celku: Počátky dějin ekonomických teorií Cíl: Seznámit posluchače s počáteční etapou vývoje Dějin ekonomických

Více

Metodický list č. 2. Metodický list pro 2. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu. Makroekonomie II (Mgr.) LS

Metodický list č. 2. Metodický list pro 2. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu. Makroekonomie II (Mgr.) LS Metodický list č. 2 Metodický list pro 2. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu Makroekonomie II (Mgr.) LS 2008-09 Název tématického celku: Makroekonomie II 2. blok. Tento tématický blok je rozdělen

Více

ZÁKLADY EKONOMIE. vyučující: jandova@econ.muni.cz kancelář 504 (katedra ekonomie) 3 bloky výuky, ukončení: písemná zkouška literatura:

ZÁKLADY EKONOMIE. vyučující: jandova@econ.muni.cz kancelář 504 (katedra ekonomie) 3 bloky výuky, ukončení: písemná zkouška literatura: ZÁKLADY EKONOMIE vyučující: jandova@econ.muni.cz kancelář 504 (katedra ekonomie) 3 bloky výuky, ukončení: písemná zkouška literatura: ppt v ISu (Studijní materiály BPE_ZEKO) HOLMAN, R.: Základy ekonomie

Více

I N F L A C E. Mgr. Erika Chmelířová, CHM_62_INOVACE_8.M.32 8. ročník (VI/2 EU OPVK) 15.5.2013 Matematické praktikum 8. roč.

I N F L A C E. Mgr. Erika Chmelířová, CHM_62_INOVACE_8.M.32 8. ročník (VI/2 EU OPVK) 15.5.2013 Matematické praktikum 8. roč. I N F L A C E Mgr. Erika Chmelířová, CHM_62_INOVACE_8.M.32 8. ročník (VI/2 EU OPVK) 15.5.2013 Matematické praktikum 8. roč. INFLACE 5 1 17:55 1 Výukový materiál je připraven pro 9. ročník s využitím Power

Více

MAKROEKONOMIE. Blok č. 5: ROVNOVÁHA V UZAVŘENÉ EKONOMICE

MAKROEKONOMIE. Blok č. 5: ROVNOVÁHA V UZAVŘENÉ EKONOMICE MAKROEKONOMIE Blok č. 5: ROVNOVÁHA V UZAVŘENÉ EKONOMICE CÍL A STRUKTURA TÉMATU.odpovědět na následující typy otázek: Kolik se toho v ekonomice vyprodukuje? Kdo obdrží důchody z produkce? Kdo nakoupí celkový

Více

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh MARKETING 1 Význam marketingu Podílí se na vývoji a zdokonalování výrobků a služeb Ovlivňuje distribuční a cenovou politiku Je těsně spjat s propagací Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení

Více

Makroekonomie I. Otevřená ekonomika - Vnější ekonomické vztahy. Téma přednášky. Výchozí filozofie otevřené ekonomiky dělba práce

Makroekonomie I. Otevřená ekonomika - Vnější ekonomické vztahy. Téma přednášky. Výchozí filozofie otevřené ekonomiky dělba práce Téma přednášky Makroekonomie I Otevřená ekonomika - Vnější ekonomické vztahy Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Zahraniční obchod Platební bilance Výchozí filozofie otevřené ekonomiky dělba práce

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Druhá přednáška Dílčí a agregátní trh práce, nezaměstnanost, vztah mezi inflací a nezaměstaností

Ekonomie 2 Bakaláři Druhá přednáška Dílčí a agregátní trh práce, nezaměstnanost, vztah mezi inflací a nezaměstaností Ekonomie 2 Bakaláři Druhá přednáška Dílčí a agregátní trh práce, nezaměstnanost, vztah mezi inflací a nezaměstaností Dílčí a agregátní trh práce Dílčí: trh určité profese, zaměstnanci se rozhodují, zda

Více

ROVNOVÁHA. 5. Jak by se změnila účinnost fiskální politiky, pokud by spotřeba kromě důchodu závisela i na úrokové sazbě?

ROVNOVÁHA. 5. Jak by se změnila účinnost fiskální politiky, pokud by spotřeba kromě důchodu závisela i na úrokové sazbě? ROVNOVÁHA Zadání 1. Použijte neoklasickou teorii rozdělování k předpovědi efektu následujících událostí na reálnou mzdu a reálnou cenu kapitálu: a) Vlna imigrace zvýší množství pracovníků v zemi. b) Zemětřesení

Více

OTEVŘENÁ EKONOMIKA. b) Předpokládejte, že se vládní výdaje zvýší na Spočítejte národní úspory, investice,

OTEVŘENÁ EKONOMIKA. b) Předpokládejte, že se vládní výdaje zvýší na Spočítejte národní úspory, investice, OTEVŘENÁ EKONOMIKA Zadání 1. Pomocí modelu malé otevřené ekonomiky předpovězte, jak následující události ovlivní čisté vývozy, reálný směnný kurz a nominální směnný kurz: a) Klesne spotřebitelská důvěra

Více

Dokonale konkurenční odvětví

Dokonale konkurenční odvětví Dokonale konkurenční odvětví Východiska určení výstupu pro maximalizaci zisku ekonomický zisk - je rozdíl mezi příjmy a ekonomickými náklady (alternativními náklady) účetní zisk - je rozdíl mezi příjmy

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více