UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY. Vladimír Hobza, Dora Assenza, Jaroslav Zlámal ZÁKLADY EKONOMIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY. Vladimír Hobza, Dora Assenza, Jaroslav Zlámal ZÁKLADY EKONOMIE"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY Vladimír Hobza, Dora Assenza, Jaroslav Zlámal ZÁKLADY EKONOMIE Studijní texty pro denní studium na vysokých školách neekonomického zaměření Olomouc 2006

2 Oponenti: prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc. Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D. Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260 Rozvoj modulární skladby ekonomických disciplín na UP v návaznosti na RP 2005 č. 428 Modulární skladba ekonomických disciplín na UP. 1. vydání Vladimír Hobza, Dora Assenza, Jaroslav Zlámal, 2006 ISBN

3 Obsah Oddíl I Úvod do ekonomie Kapitola 1 Vznik a vývoj ekonomické teorie Kapitola 2 Základní pojmy užívané v ekonomii Kapitola 3 Jak pracovat s grafy a křivkami v ekonomii Oddíl II Mikroekonomie Kapitola 1 Ekonomický způsob myšlení Kapitola 2 Poptávka a nabídka Kapitola 3 Tržní mechanismus Kapitola 4 Teorie spotřebitele I Kapitola 5 Teorie spotřebitele II Kapitola 6 Teorie firmy I Kapitola 7 Teorie firmy II Kapitola 8 Firma v reálném ekonomickém prostředí Kapitola 9 Trh práce, půdy a kapitálu Oddíl III Makroekonomie Kapitola 1 Tržní mechanismus Kapitola 2 Nabídka, vzájemné působení nabídky a poptávky Kapitola 3 Doprovodné jevy tržního mechanismu Kapitola 4 Úloha státu v tržním hospodářství Kapitola 5 Nástroje hospodářské politiky státu Kapitola 6 Účinnost hospodářské politiky Kapitola 7 Národohospodářské agregáty Kapitola 8 Ekonomický růst a cyklický vývoj tržního hospodářství Oddíl IV. Veřejná ekonomie Kapitola 1 Vymezení veřejné ekonomie Kapitola 2 Veřejný sektor, veřejná volba Kapitola 3 Veřejné statky a příčiny jejich vzniku Kapitola 4 Veřejné finance Oddíl V. Mezinárodní ekonomie Kapitola 1 Mezinárodní obchod Kapitola 2 Světová integrační ekonomická seskupení Závěr

4

5 Úvod Skripta Základy ekonomie jsou prvním drobným krůčkem na cestě, která umožní vybraným studentům Palackého univerzity v Olomouci systematičtěji objasnit obecné zákonitosti ekonomie a základní ekonomické principy a pravidla chování subjektů ve společnosti na základě vlastních učebních textů UP v Olomouci. Autoři z různých fakult Palackého univerzity zpracovali jednotlivé kapitoly s ohledem na specifiku univerzity texty jsou zpracovány tak, aby svým obsahem, rozsahem i ekonomickým instrumentáriem odpovídaly požadavkům na studenty neekonomicky zaměřených vysokých škol. Publikace je rozdělena do pěti základních oddílů: Úvod do ekonomie Mikroekonomie Makroekonomie Veřejná ekonomie a Mezinárodní ekonomie. Tento rozsah prezentuje základní pohled na ekonomii v jednotlivých specializovaných rovinách a umožní studentům z jedné publikace pochopit, kromě obecných ekonomických zákonitostí, také vztah mezi těmito jednotlivými rovinami navzájem. Pro hlubší studium je v závěru každé kapitoly uvedena rozšiřující literatura. Rovněž předpokládáme, že pro mikroekonomii, makroekonomii a veřejnou ekonomii budou v blízké době připravena na Palackého univerzitě specializovaná skripta, která budou navazovat na Základy ekonomie. Studium managementu a marketingu není pochopitelné bez bazálních znalostí ekonomie. Věříme, že tato skripta umožní Vám, studentům, nahlédnout do jedné z nejzajímavějších společenských věd a pomůže Vám v orientaci nejen v oblasti manažerských disciplín ale i ve společenském a také v osobním životě. Kolektiv autorů: Ing. Vladimír Hobza, Ph.D. vedoucí autorského kolektivu a autor částí: I. Úvod do ekonomie, IV. Veřejná ekonomie, V. Mezinárodní ekonomie Ing. Dora Assenza, Ph.D. autorka Části II: Mikroekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Autor Části III: Makroekonomie 5

6

7 Oddíl I Úvod do ekonomie Kapitola 1 Vznik a vývoj ekonomické teorie Kapitola 2 Obecné pojmy užívané v ekonomii Kapitola 3 Jak pracovat s grafy a křivkami v ekonomii

8

9 Kapitola 1 Vznik a vývoj ekonomické teorie Úvod Ekonomie, jako společenská věda je poměrně velmi mladou disciplínou. V této kapitole bude popsán ve stručné podobě její vývoj s důrazem na charakteristiku jednotlivých ekonomických teorií a to v historickém kontextu. Při studiu těchto teorií je nutno mít vždy na paměti, že ekonomické teorie se ve své čisté modelové podobě nestaly konkrétními pomocníky v hospodářské politice, ale uplatňování jejich principů vždy umožnilo řešit palčivé hospodářské a politické problémy. Historicky se ekonomie vyčlenila z filozofie. Pro ekonomii a její vývoj jako vědy mělo velký vliv starořecké filosofické myšlení především Platóna a Aristotela. Výkonnost společnosti byla v dějinách nesmírně důležitým faktorem, neboť jen ty nejvýkonnější, které dovedly účelně využívat svoje zdroje, mohly na základě vytvořených přebytků expandovat, ubránit se a uchovat tak svoji existenci před stagnací, či nepřátelstvím jiných společností. Tyto země byly již tehdy nuceny řešit odpověď na nejdůležitější ekonomické otázky, které se v současnosti označují jako Samuelsonova triáda: co vyrábět, jak vyrábět a pro koho vyrábět? Odpověď na tyto otázky je ve značné míře ovlivněna mírou poznání a také institucionálním uspořádáním tehdejší společnosti. Teprve nástupem kapitalismu (zhruba od roku 1500), jenž vznikl na překonaných feudálních základech se začala osamostatňovat a rozvíjet ekonomická věda. Rychlý kulturní, politický, sociální a především vědecký vývoj ve všech disciplínách byl příčinou opuštění náboženských dogmat a nastolil cestu k racionálnímu, i když zpočátku nesystematickému, ale ekonomickému chápání národohospodářských procesů. Ekonomický směr, jenž vznikl v Anglii a Francii a trval do poloviny 18. století se nazýval merkantilismus. Stát v duchu tohoto ekonomického směru velmi silně ovlivňoval centralizací své moci celý ekonomický život v zemi. Cílem bylo zajistit maximalizaci příjmů do státní pokladny, neboť podle merkantilistů záviselo bohatství země na množství stříbra a zlata, kterým země vládne. Pokud země sama netěžila zlato a stříbro, musela více vyvážet než dovážet, čímž z rozdílu salda vývozu a dovozu získávala zlato. Už v těchto dobách byla podporována výroba, obchod a země systematicky usilovaly o zvyšování počtu obyvatelstva jako zdroje levné pracovní síly. Státní politika také napomáhala k získání kolonií, jako odbytiště svých výrobků. Představitelem merkantilismu byl Francouz J. B. Colbert. Přílišná centralizace státu, množství státních zásahů do svobodného podnikání a narůstající moc buržoazie byly příčinou vzniku myšlenkových směrů, jež se vyvinuly od poloviny 17. století v Anglii a Francii v liberální ekonomické chápání klasickou politickou ekonomii. Představiteli této tzv. fyziokratické školy se stali Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill, Francois Quesnay. Ústřední myšlenkou nové teorie je víra v samoregulaci trhu, v přirozené ekonomické zákony, jež se vyvíjí zcela nezávisle na lidské vůli. Tzv. neviditelná ruka trhu podle Adama Smitha sama optimálně řeší principiální ekonomické otázky co, kolik, jak a pro koho vyrábět. Předmětem zájmu v klasické ekonomii se staly otázky především makroekonomické. Předmětem jejich zájmu byly zdroje ekonomického růstu. V oblasti teorie rozdělování pracovali klasikové s teorií přebytku. Přebytek produktu práce byl definován jako zisk, úrok a pozemková renta. V základech teorie přebytku byla Malthusova populační teorie. Teorie ceny byla založena na výrobních nákladech a tvořila tzv. nákladovou teorii hodnoty. Klasická ekonomie byla zastáncem minimálního státu, což koresponduje s minimem zásahů do hospodářství. Na klasickou ekonomii navazuje utopický socialismus, jehož hlavními představiteli byli Robert Owen, Francois Fourier a ClaudeSaint-Simon. Utopický socializmus vycházel z ideálů osvícenství a svou teorii založil na společnosti, ve které již nebude vykořisťovatelů ani vykořisťovaných. Představitelé tohoto směru věřili, že k přeměnám společnosti dojde shora od vládnoucí třídy, osvícenstvím bohatých a mocných. Na Owenovu teorii velmi úzce navázal marxistický socialismus. Marxistický socialismus představovaný Karl Marxem a Friedrichem Engelsem byl ucelenou ekonomickou teorií, vycházející z teorií společenského vývoje, klasické politické ekonomie, německé klasické filosofie 9

10 a navazující na již zmíněný utopický socialismus. Marxismus vychází z Ricardovy pracovní teorie hodnoty, kterou Marx rozpracoval do teorie nadhodnoty, jež je tvořena rozdílem mezi hodnotou zboží vytvořenou dělníkovou prací a hodnotou jeho pracovní síly (jeho mzdou). Nadhodnota tak ztělesňuje vykořisťování a rozpor mezi třídou kapitalistů a dělnickou třídou. Tento třídní rozpor postupně přeroste v proletářskou revoluci, která nahradí kapitalismus socialismem, který se stane beztřídní společností. Marxismus se stal ideologií revolucionářů (Lenin, Trockij, atd.), která zásadně ovlivnila dějiny 20. století. Okrajovým směrem se stala až v závěru 20. století. Základy mikroekonomie v současném pojetí sahají do poslední třetiny 19. století (zatímco makroekonomie byla již poměrně rozvinutou ekonomickou vědou). Neoklasická ekonomie se zaměřila na chování mikroekonomických subjektů domácností a firem. Jejím jádrem je teorie chování spotřebitele, teorie ekonomické rovnováhy a teorie blahobytu spojené s aplikací tzv. marginální analýzy (C. Menger, A. Marshall, L. Walras, V. Pareto, I. Fisher). V principu inklinuje k laissez faire, připouští však i zásahy státu v mimořádných případech tzv. selhání trhu (existence přirozených monopolů, veřejných statků, externalit). Neoklasickou ekonomií byla nahrazena nákladová teorie hodnoty teorií mezní (marginální) užitečnosti, přičemž rozdělování je determinováno mezní produktivitou. Ve 30. létech 20. století však tato teorie nebyla schopna odpovědět na nejdůležitější makroekonomické otázky hospodářského světa a byla nahrazena keynesiánskou makroekonomií. Keynesiánská ekonomie přinesla se svým nástupem opětovné obrácení pozornosti na problémy makroekonomické rovnováhy. Ve svém stěžejním díle Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz (1936) vytvořil teorii agregátní poptávky na bázi funkce spotřeby a funkce investic a novou teorii peněz na bázi preference likvidity, která popírala současnou neutralitu peněz. V pojetí Keynese tržní ekonomika nevyužívá plně veškeré disponibilní ekonomické zdroje a pro jejich lepší využití je třeba stimulovat agregátní poptávku opatřeními v oblasti hospodářské politiky. Rozhodujícím stimulačním faktorem agregátní poptávky se stávají řízené investiční výdaje, jež mají rozhodující vliv na hospodářskou politiku v oblasti snižování nezaměstnanosti a zvyšování hospodářského růstu. Koncept keynesiánské politiky je dále rámcově probírán v samostatné části skript makroekonomie. V polovině 70. let 20. století byla keynesiánská teorie nahrazena neoklasickou (makroekonomickou) teorií ve formě monetarismu, neboť stimulace agregátní poptávky vyčerpala svou věcnou podstatu a po počáteční úspěšné aplikaci a hospodářském růstu bylo zřejmé, že ekonomiky využívající tyto principy mají postupné problémy s narůstající inflací. Představitelem neoklasicismu se stal Milton Friedman, jehož teorie se opírala o tvrzení, že primárním zdrojem ekonomické nestability je nesprávná monetární politika a vládní zásahy do ekonomiky. Podle monetaristů platí, že změny v peněžní zásobě (v souladu s kvantitativní teorií peněz) jsou primární determinantou vývoje nominálního produktu. Účelně řízenou monetární politikou lze makroekonomicky stabilizovat hospodářství, přičemž je kladen velký důraz na automatické tržní mechanizmy, které jsou schopny udržovat ekonomiku v optimu využívání zdrojů. Základním doporučením friedmanovské politiky pro hospodářskou politiku je princip minimálních aktivicionistických zásahů vlády ale i centrální banky. Monetární politika by měla být redukována na pravidlo stálého tempa růstu peněžní zásoby, která zaručuje stálý a stabilnější rámec vývoje základních ekonomických proporcí hospodářství. Praktický koncept monetární politiky bude přiblížen v makroekonomii, v samostatné části těchto skript. V současnosti jsou ekonomickými teoriemi tzv. hlavního proudu neoklasická a neokeynesiánská ekonomie. Praktická hospodářská politika současných vlád nejvyspělejších zemí je charakterizována příklonem k jedné, či druhé ekonomické teorii, v mnohých případech je souběžně v praxi realizována neoklasická s prvky neokenesiánské politiky (a opačně) v úzké návaznosti na konkrétní politickou a hospodářskou situaci příslušné země. 10

11 Klíčová slova: ekonomická teorie merkantilismus klasická ekonomie utopický socialismus marxistický socialismus keynesiánská ekonomie monetarismus neoklasická ekonomie neokeynesiánská ekonomie institucionální ekonomie Otázky: 1. Z jakých vědních disciplín a kdy se vyvinula ekonomie jako věda? 2. Charakterizujte vývoj ekonomických teorií. 3. Charakterizujte současné ekonomické teorie. 4. Je ekonomická věda multiparadigamatická? Literatura: 1. Hindls, R. Holman, R. Hronová, S. et all.: Ekonomický slovník, C. H. Beck, Praha, Holman, R. et al.: Dějiny ekonomického myšlení, C. H. Beck, Praha, Sojka, M. Pudlák, J.: Ekonomie, Fortuna, Praha, Žák, M. et al.: Velká ekonomická encyklopedie, Linde, Praha,

12 Kapitola 2 Základní pojmy užívané v ekonomii Úvod Pro důkladnější pochopení mnohdy složitých a komplikovaných vztahů v hospodářské praxi využívá ekonomie mnohých principů a postupů, jejichž přesné vyjádření je možné pouze prostřednictvím standardizovaných odborných pojmů. O vysvětlení základního kompendia se pokusíme v této kapitole. 2.1 Ekonomické systémy Podle toho, jak ekonomiky řeší tři základní otázky (1. Co a kolik vyrábět, 2. Jak vyrábět, 3. Jak rozdělit to, co bylo vyrobeno), lze rozlišit tyto základní ekonomické systémy: tržní, plánovaný, zvykový. Každý z těchto systémů může mít řadu odlišných variant, spočívajících na kombinaci těchto systémů, například kombinace tržního s prvky plánovaného ekonomického systému. Tržní systém je základem tržní ekonomiky a je realizován ve všech vyspělých zemích, je nejefektivnějším ze všech systémů a v současné době převládá. Trhem lze označit institut svobodné směny (tedy nákupu a prodeje) v nejrůznějších podobách. Ekonomie člení trh na trh zboží a služeb, finanční trh a trh práce. Tyto trhy se vzájemně velmi úzce ovlivňují a podmiňují. Plánovaný ekonomický systém byl zaveden ve Východní Evropě, Rusku, Číně a několika dalších zemích. Plán nahrazoval trh, který se zdál být příliš vrtkavý a nejistý. Tento plán byl vytvářen z centra a podle něj bylo řízeno celé hospodářství. Časem se tento systém stal velmi neefektivním a byl povětšinou nahrazen tržním systémem, pokud to umožnilo politické klima země. Zvykový ekonomický systém v Evropě ustoupil tržnímu systému již ve středověku, v současnosti se vyskytuje jen v ohraničených rezervacích u indiánů, domorodců. 2.2 Ekonomické modely Ekonomické procesy jsou ve své praktické podobě nesmírně složité, neboť probíhají v nestálých a nestabilních podmínkách, za spolupůsobení mnohých společenských, politických, sociálních a historických podnětů. Pro řešení i těch nejsložitějších problémů se v ekonomii velmi často používá ekonomický model, jehož smyslem není zjednodušit skutečnost, ale pochopit princip chování celého systému. Na následujícím případu modelu produkční funkce je nejzřetelněji pochopitelná funkce modelu a modelování v ekonomice. Pro jednoduchost uvažujme, že určitá země vyrábí pouze dva typy výrobků potraviny a luxusní výrobky. Společnost pro tuto výrobu vyžívá maximálně své veškeré zdroje bez rezervy. Hranice produkčních možností dané země potom představuje křivka, znázorněná na obr. č. 1, která prezentuje různé kombinace produkce potravin a produkce luxusních výrobků. Obr. č. 1.: Hranice produkčních možností znázorněná produkční funkcí luxusní 2 hranice potravinové soběstačnosti výrobky posun křivky znázorňuje ekonomický růst produkce potravin 12

13 Z ilustračního obrázku je patrno že země, jež disponuje produkční funkcí 1, vyrobí minimum luxusních výrobků při podmínce potravinové soběstačnosti země. Naopak země, která disponuje podstatně vyšším produkčním potenciálem (produkční funkce 2), je schopna produkovat dostatečné množství potravin i luxusních statků. Z modelu je možno dedukovat, že posun křivky 1 do křivky 2 znázorňuje ekonomický růst. 2.3 Absolutní a komparativní výhoda Každá společnost sestává z množství lidí se zcela individuálními vlastnostmi a schopnostmi jedinců a specifických přírodních podmínek. Je tedy zcela logické, že v rámci společnosti dochází podle vlastností a schopností jednotlivých členů společnosti ke specializaci určitých činností, čímž je zabezpečena nejvyšší efektivnost a výkonnost celé společnosti. Diferenciaci činností nazýváme dělbou práce. S dělbou práce velmi úzce souvisí tzv. absolutní výhoda. Ta spočívá ve vyšší produktivitě ve srovnání s jiným výrobcem (či jedincem) a jejím ekonomickým vyústěním je konečná nejvyšší produktivita. Dělba práce je tedy jednou ze základních podmínek efektivnosti celé společnosti. Žádná vyspělá společnost však není založena pouze na individuální práci jednotlivce ale na kooperaci prací. Uvedeme případ servisní činnosti automobilů: servisní pracovník A je schopen za 1 hodinu práce vyměnit olej u čtyř automobilů, nebo vyměnit pneumatiky u šesti automobilů, servisní pracovník B je schopen za 1 hodinu práce vyměnit olej u jednoho automobilu, nebo vyměnit pneumatiky u dvou automobilů (viz. tabulka č. 1): Tabulka č. 1: Servisní činnost pracovníků Pracovník Výměna oleje za 8 hodin Výměna pneumatik za 8 hodin Pracovník A 4 automobily 6 automobilů Pracovník B 1 automobil 2 automobily Pracovníci dostali od zaměstnavatele úkol vyměnit olej i pneumatiky u 100 automobilů. Při kooperaci, která vychází z předpokladu, že oba pracovníci budou nejdříve společně vyměňovat olej a pak měnit pneumatiky, spotřebují celkem 32,5 hodiny. Se znalostí specializace se oba pustili do experimentu pracovník A, ten výkonnější se specializoval na výměnu pneumatik, pracovník B na výměnu oleje. Celou práci však měli hotovou za 33,3 hodiny, což bylo horší jak bez specializace. Vyměnili si tedy práci a pracovník B se specializoval na výměnu pneumatik. Výsledek byl překvapivý. Práci vykonali za 31,25 hodiny. Kdyby tito pracovníci znali pojem náklady obětované příležitosti, uvažovali by přímo: výměnu pneumatik bude dělat ten, u kterého jsou náklady příležitosti menší je u něj vykazována menší oběť (pracovník A za dobu, co vymění jedny pneumatiky, mohl vyměnit olej u 0, 66 automobilu, zatímco pracovník B když vymění jedny pneumatiky mohl vyměnit olej u 0,5 automobilu. Specializací pracovníka A na výměnu pneumatik je obětováno 0,66 automobilu, zatímco toutéž specializací pracovníka B je obětováno 0,5 automobilu). Při kooperaci je vždy nutno přihlížet k minimalizaci obětované příležitosti. Ten, kdo má náklady příležitosti menší lze o něm tvrdit, že má komparativní výhodu. Náklady příležitosti tedy představují množství očekávaného přínosu (užitku), které bylo možné získat vložením do alternativního aktiva. Jinak řečeno: Náklady příležitosti jsou cena statku či služby, vyjádřená jako obětovaná příležitost získat z daných zdrojů nejlepší z jiných možných statků. Pojem komparativní výhoda vznikl při ekonomických analýzách zahraničního obchodu jednotlivých zemí a je ústřední myšlenkou specializace v rámci světového společenství obchodu. Využití tohoto principu zvyšuje produkční funkci (produkci a výkonnost) světové ekonomiky. 13

14 2.4 Vzácnost a užitečnost Ekonomie znamená volbu ve světě vzácnosti a toto tvrzení platí v nejchudších i těch nejbohatších zemích světa. Ekonom Robert Frank říká, že naše přání jsou bez hranic, zdroje na jejich pokrytí jsou však omezené. Mít něčeho více znamená současně mít něčeho jiného méně. Užitečné předměty jsou nazývány statky. Některé jsou dostupné všem a v množství, které převyšuje potřeby tyto statky nazýváme volnými statky. Pokud se statky vyskytují v množství menším, než by svobodnou volbou lidé využívali, jedná se o statky vzácné. V podmínkách vzácnosti se tedy lidé rozhodují tak, aby dosáhli ze vzácných zdrojů maximum užitku. 2.5 Mezní užitek mezní veličiny Užitkem, který determinuje rozhodování spotřebitele, nazýváme subjektivní pocit uspokojení plynoucí ze spotřeby statku. Člověk ve svých potřebách usiluje o maximalizaci užitku. Celkový užitek z určitého statku však v ekonomii souvisí s tzv. mezním užitkem. Mezní kategorie jsou veličiny přírůstkové vyjadřují, o kolik jednotek vzroste jedna proměnná, pokud vzroste druhá proměnná o jednotku. Mezní užitek tedy vyjadřuje, o kolik jednotek vzroste celkový užitek, jestliže se množství spotřebovávaného statku zvýší o jednotku. Pokud vyjádříme celkový i mezní užitek v peněžních jednotkách, dojdeme k těmto závěrům: celkový užitek určitého množství statku je dán maximální peněžní částkou, kterou je za něj ochoten spotřebitel zaplatit, mezní užitek je určen peněžní částkou, kterou je ochoten spotřebitel vynaložit na nákup další jednotky zboží. Tuto situaci nejlépe dokumentuje následující graf (obr. č. 2): Obr. č. 2.: Celkový a mezní užitek spotřebitele Příklad k zamyšlení: Kolik jsme ochotni zaplatit za první půllitr vody, pokud máme žízeň a kolik jsme ochotni zaplatit za druhý půllitr atd.? Klíčová slova: ekonomické systémy ekonomický model produkční funkce absolutní a komparativní výhoda náklady příležitosti volné a vzácné statky mezní veličiny 14

15 Otázky: 1. Vysvětlete princip ekonomického modelu a uveďte příklad 2. K čemu slouží v ekonomii produkční funkce a co znázorňuje? 3. Uveďte z praxe příklad komparativní výhody. 4. Co udávají náklady příležitosti? 5. Proč jsou v ekonomii využívány mezní veličiny? Literatura: 1. Hindls, R. Holman, R. Hronová, S. et all.: Ekonomický slovník, C. H. Beck, Praha, Macáková, L. et al.: Mikroekonomie, Melandrium, Slaný, Samuelson, P. Nordhaus, W.: Ekonomie, Svoboda, Praha, Sojka, M. Pudlák, J.: Ekonomie, Fortuna, Praha, Žák, M. et al.: Velká ekonomická encyklopedie, Linde, Praha,

16 Kapitola 3 Jak pracovat s grafy a křivkami v ekonomii Výroky o světě (o ekonomii a k ekonomii) jsou v principu dvojího druhu: pozitivní a normativní. Rozdíl mezi pozitivním a normativním výrokem je v tom, jak posuzujeme jejich platnost. Výroky lze potvrdit (verifikovat), či vyvrátit prozkoumáním faktů. V ekonomii jsou velmi často k verifikaci používány různé matematické a statistické metody. Naproti tomu k vyjádření normativních výroků je třeba využít nejen faktů, ale i hodnotových soudů. Hodnotové soudy však mají jeden háček. Rozhodování v normativním smyslu není pouze záležitostí vědy, ale zahrnuje i stanoviska z různých oblastí: politiky, filosofie, etiky, náboženství, atd. V praktickém hospodářském životě jsou mnohdy pozitivní a normativní výroky propojeny. Politikové v ekonomii velmi rádi užívají normativní soudy. Velká část ekonomie je zaměřena na to, jak ekonomika funguje (pozitivní pohled), nicméně častým cílem ekonomie je zlepšit její fungování například ve vztahu k růstu domácího produktu, snížení nezaměstnanosti, atd. Výroky o tom, jak tohoto cíle dosáhnout (jaký by měl být růst HDP, jaká by měla být nezaměstnanost), jsou normativním pohledem. Ekonomie zkoumá fakta, která později vyjadřuje pomocí vztahů; mezi dvěma i více proměnnými (viz. pozitivní ekonomie). K pochopení těchto vztahů jsou velmi často využívány modely a grafy, které jsou srozumitelnější, jak matematická a statistická vyjádření. 3.1 Používání grafů Grafy jedné proměnné jsou nejčastěji využívány k vyjadřování podílů hodnot, případně v časových, nebo jednotkových řadách. Příkladem může být podíl jednotlivých složek nákladů na celku (obr. č. 3), vývoj národního důchodu v čase (obr. č. 4), nebo jednotkový nárůst mezní veličiny (obr. 2): Obr. č. 3: Podíl nákladů na celku Obr. č. 4: Vývoj HDP v jednotlivých letech 16

17 Grafy dvou proměnných jsou v ekonomii velmi časté a jsou nám schopny odhalit vzájemné závislosti (korelaci) proměnných. Grafy jsou znázorňovány v souřadnicovém systému os x a y. Mohou mít podobu bodového, sloupcového, spojnicového, atd. Na příkladu grafu poptávkové křivky lze vysvětlit mnohé z principů ekonomického chápání grafu. Poptávková křivka vyjadřuje obecný vztah mezi množstvím a cenou zboží z poptávkového hlediska (poznámka: poptávková křivka bude podrobněji probrána v jedené z kapitol mikroekonomie). Tento inverzní vztah znázorňuje obrázek č. 5. Obrázek č. 5: Poptávková křivka Z grafu je zřejmé, že při vysoké ceně (P1) je poptáváno málo zboží (M1), při nízké ceně (P2) je poptáváno více jak dvojnásobné množství zboží. U křivky rozlišujeme: sklon, elasticitu, posun po křivce a posun křivky. Všechna tato rozlišení mají ekonomickou interpretaci. Sklon křivky a elasticita Protože je poptávková křivka klesající, její sklon je záporný a lze jej vypočítat prostřednictvím vzorce P(y)/ M(x) při zachování pořadí vzestupnosti hodnot x. Se sklonem křivky se velmi úzce pojí elasticita (cenová, důchodová, křížová). Čím větší sklon křivky je vykazován, tím méně citlivě reaguje cena na množství (životně důležité produkty). V případě velkého sklonu křivky hovoříme o neelasticitě. Plochá křivka značí naopak vysokou elasticitu, která znamená vysokou reakci ceny na poptávané množství (luxusní výrobky). Posun po křivce a posun křivky Posun po křivce je charakterizován na příkladu produkční funkce určité země. Posun po křivce je znázorněn posunem na křivce označené 1 z bodu A do bodu B. Tento posun znamená, že v příslušné produkční funkci dochází k přesunu mezi množstvím vyrobených luxusních statků ve prospěch potravin (viz. obr. 6). Obr. č. 6.: Posun po křivce a posun křivky 17

18 Posun křivky 1 na křivku 2 znázorňuje jinou produkční funkci, která je charakterizována jinými parametry. Pokud např. produkční funkce 1 prezentuje rok 2005, může produkční funkce označená 2 znázorňovat rok 2006 s vyššími výstupními hodnotami produkční funkce jak rok 2005 (nebo zlepšení technologie, technického pokroku, atd.). Klíčová slova: pozitivní výrok normativní výrok grafy jedné proměnné grafy dvou proměnných posun po křivce posun křivky Otázky: 1. Jaký je smysl pozitivní a normativní ekonomie? 2. Proč ekonomie využívá tak často grafů? 3. Vysvětlete na příkladu elasticitu a neelasticitu. Literatura: 1. Frank, R. H.. Bernanke, B. S.: Ekonomie, Grada Publishing, Praha, Mankiw, N. G.: Zásady ekonomie, Grada Publishing, Praha, Samuelson, P. Nordhaus, W.: Ekonomie, Svoboda, Praha, Žák, M. et al.: Velká ekonomická encyklopedie, Linde, Praha,

19 Oddíl II Mikroekonomie Kapitola 1 Ekonomický způsob myšlení Kapitola 2 Poptávka a nabídka Kapitola 3 Tržní mechanizmus Kapitola 4 Teorie spotřebitele I Kapitola 5 Teorie spotřebitele II Kapitola 6 Teorie firmy I Kapitola 7 Teorie firmy II Kapitola 8 Firma v reálném světě Kapitola 9 Trhy výrobních faktorů

20

21 Kapitola 1 Ekonomický způsob myšlení Úvod Ekonomie je věda logická a ve své logičnosti dokáže být i krásná. Následující kapitoly mikroekonomie vám předloží zobecněný pohled na základní ekonomické chování lidí. Tato kapitola vám představí člověka ekonomického (Homo Oeconomicus), jeho ekonomický způsob myšlení a seznámíte se s kategorií náklady obětované příležitosti. 1.1 Maximum za minimum Co je podstatou veškerého ekonomického chování lidí, proč lidé vyrábějí, prodávají, nakupují? Za tím stojí lidská potřeba. Je to nedostatek něčeho, co každý osobně pociťuje a nikdy pociťovat nepřestane. Potřeby jsou neuspokojitelné, vždy se objeví další potřeba, která může být opodstatněná nebo i jen vsugerovaná. Jiné potřeby mají lidé v USA, kde spotřební úroveň dalece přesahuje minimální fyziologické potřeby potravy, oblečení a bydlení, a třeba v Indii: V prohlubni pilíře, uprostřed suti, se zabydlela mladá rodina. Černé hadry, hnusné zbytky jídla, igelitová plachta pro případ deště. Mladý tatínek i maminka se smějí a hrají si s miminkem. 1 S vyšším příjmem roste spotřební standard a objevují se nové potřeby, zároveň se stále zdokonalují technologie, které umožňují rozmanitost statků při nižších nákladech. Dříve měli ekonomové strach, že dojde k uspokojení potřeb a nastane ekonomická stagnace, avšak firmy 21. století si dokážou vytvářet a zvyšovat poptávku i samy. Firmy dodávají na trh jak nové technologie, tak i rizika (např. chemikálie, automobilismus, freony, elektromagnetické znečištění) a vytváří se poprávka po ochraně proti těmto rizikům, které se stávají motorem prosperity. 2 V USA vznikla v 50. letech 20. století konzumní společnost masové spotřeby a tento způsob života se přesunuje do dalších částí světa. Lidé mění postoj k dluhu, přestávají nejdříve šetřit a užívat života později. Vzrůstá zadluženost domácností díky hypotékám a splátkovým obchodům, která vyplývá z toho, jaké potřeby jsou uměle vytvářeny. Spotřebitel se přizpůsobuje reklamnímu vzoru, což má vliv na lidské chování a kulturu. 3 Jsou lidé v nejbohatší zemi světa šťastní? USA se řadí k předním zemím světa s nejvyšším počtem lidí, kteří pravidelně navštěvují psychoanalytika. Psycholog Miroslav Plzák říká, že pojem lidské štěstí vymysleli mediální a reklamní principálové: Copak štěstí může být levné, nebo dokonce zadarmo? Podle průzkumů už i osamocení Češi hledají partnera po večerech v hypermarketech. Každý člověk má svou preferenční stupnici potřeb, kdy subjektivně seřazuje potřeby podle naléhavosti a ty pak uspokojuje. Nezastupitelné místo mají i luxusní statky luxus se v průběhu lidských dějin neustále vyskytoval, jako by člověk potřeboval mít přesně definovatelný přebytek: přebytek není nutný, je ale nutné, aby tu byl. 4 Při uspokojování potřeb každý sleduje svůj vlastní zájem, kdy osobní zájem je nejsilnějším motorem hospodářské aktivity. Každý se snaží získat maximum za minimum (hédonismus), respektive maximum užitku za minimum nákladů. Znamená to, že někteří lidé se chovají egoisticky a bezohledně? Ano, jsou mezi námi takoví lidé, stejně jako existují i lidé altruističtí přející nezištně ostatním. Každý člověk je však homo oeconomicus, protože každý vždy preferuje mít peněz více než méně. Peníze umožňují realizovat cíle, i matka Tereza by s více penězi dokázala pomoci více. 1 Jazairiová, Pavla: V severní Indii, Radioservis Praha, 2004, str Fiala, Zbyněk: O ekonomii rizik a polovičaté racionalitě, rozhovor s Janem Kellerem. Ekonom č. 34, , str Galbraith, J. K.: Společnost hojnosti, Praha, Baggio, A. M.: Skrytá tvář putování konzumní kulturou, Praha,

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Ekonomika III. ročník. 008_Zákony trhu_nabídka + Poptávka

Ekonomika III. ročník. 008_Zákony trhu_nabídka + Poptávka Ekonomika III. ročník 008_Zákony trhu_nabídka + Poptávka Hospodářský proces Chování tržních subjektů (firmy, výrobci, nakupující zákazníci, vláda, instituce) je ovlivněno zákony trhu. Chování spotřebitele,

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

Ekonomika III. ročník. 002_Základní ekonomické systémy 003_Historický vývoj ekonomických teorií

Ekonomika III. ročník. 002_Základní ekonomické systémy 003_Historický vývoj ekonomických teorií Ekonomika III. ročník 002_Základní ekonomické systémy 003_Historický vývoj ekonomických teorií Základní ekonomické systémy Ekonomický systém představuje způsob spojení lidských schopností a efektivního

Více

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte:

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: 5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: s vymezením agregátní poptávky (AD) s příčinami změn AD (tzv. poptávkové šoky) s pojetím agregátní nabídky

Více

1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy

1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy 1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy potřeba ekonomické potřeby statek zdroje výrobní faktory práce produktivita práce intenzita práce dělba práce kooperace prací půda jako výrobní faktor kapitál

Více

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti.

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 8. Hospodářská politika Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně Nezaměstnanost Definice nezaměstnanosti Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně ji hledá Co je to aktivní hledání? Stačí registrace na Úřadu práce? Jakákoliv definice aktivního hledání je arbitrární

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

Metodický list číslo 1

Metodický list číslo 1 Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list číslo 1 Název tématického celku: Počátky dějin ekonomických teorií Cíl: Seznámit posluchače s počáteční etapou vývoje Dějin ekonomických

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka

5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka 5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka V této kapitole se seznámíte - s tím, co je to agregátní poptávka a jaké faktory ji ovlivňují - podrobně s tím, jak délka časového období ovlivňuje agregátní

Více

3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka

3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka 3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka Klíčová slova: Cena, kalkulace, kalkulační vzorec, trh, poptávka, nabídka. Anotace textu: Cílem modulu je objasnění ceny jako ekonomické kategorie a způsobů

Více

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH Žatec 1999 E.4A Bílek Viktor Trh Počátky rozvoje trhu spadají až k samým počátkům vývoje lidského společenství. Již s první dělbou práce

Více

Vývoj ekonomického myšlení

Vývoj ekonomického myšlení Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Vývoj ekonomického myšlení Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Neoklasická ekonomie Rakouská psychologická škola Lausannská matematická škola

Více

3 Elasticita nabídky. 3.1 Základní pojmy. 3.2 Grafy. 3.3 Příklady

3 Elasticita nabídky. 3.1 Základní pojmy. 3.2 Grafy. 3.3 Příklady 3 Elasticita nabídky 3.1 Základní pojmy Vysvětlete následující pojmy: 1. cenová elasticita nabídky, 2. cenově elastická nabídka, 3. cenově neelastická nabídka, 4. jednotkově elastická nabídka, 5. dokonale

Více

Matematicky lze ekonomický růst vyjádřit jako změna (růst, pokles) reálného produktu ekonomiky za určité období (1 rok):

Matematicky lze ekonomický růst vyjádřit jako změna (růst, pokles) reálného produktu ekonomiky za určité období (1 rok): Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 5. Ekonomický růst 5.1 Základní terminologie Každá ekonomika má za cíl svůj růst, tj. produkovat

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Kapitálový trh (finanční trh)

Kapitálový trh (finanční trh) Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 9 Kapitálový trh (finanční trh) Obsah 1. Podstata kapitálového trhu 2. Volba mezi současnou a budoucí

Více

Obsah. Poptávka spotřebitele - 1 - Petr Voborník

Obsah. Poptávka spotřebitele - 1 - Petr Voborník Obsah Obsah... Poptávka spotřebitele.... ndividuální poptávka (po statku ).... Vliv změny důchodu spotřebitele na poptávku..... Důchodová spotřební křivka..... Druhy statků... 3 CC, kde je určitým druhem

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Vlasáková 1 Zboží je statek nebo služba určená ke

Více

1.2 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY A PRINCIPY

1.2 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY A PRINCIPY 5 1 ÚVOD DO EKONOMIE 17 1.1 EKONOMICKÝ STYL MYŠLENÍ 17 1.1.1 Úvod 17 1.1.2 Motivy emotivní a racionální 18 1.1.3 Principy ekonomického uvažování 18 1.1.4 Podstata a role ekonomických modelů 21 1.1.5 Model

Více

Ekonomie 1. 2. Tržní mechanismus. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D.

Ekonomie 1. 2. Tržní mechanismus. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz web: http://aix-slx.upol.cz/~pavlacka (podkladové materiály k přednáškám + další informace) 2. Tržní

Více

Agregátní poptávka a agregátní nabídka

Agregátní poptávka a agregátní nabídka Kapitola 5 Agregátní poptávka a agregátní nabídka Úvod V dlouhém období jsme všichni mrtvi. John Maynard Keynes 13 Model, který by zohlednil celou rozmanitost skutečnosti, by nebyl užitečnější než mapa

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Investiční výdaje (I)

Investiční výdaje (I) Investiční výdaje Investiční výdaje (I) Zkoumáme, co ovlivňuje kolísání I. I = výdaje (firem) na kapitálové statky (stroje, budovy) a změna stavu zásob. Firmy si kupují (pronajímají) kapitálové statky.

Více

Základy ekonomie, managmentu a marketingu. Podzim 2006 Mgr. Oldřich Racek

Základy ekonomie, managmentu a marketingu. Podzim 2006 Mgr. Oldřich Racek Základy ekonomie, managmentu a marketingu Podzim 2006 Mgr. Oldřich Racek Přednášky: Po 15,00-16,30 U5 Konzultační hodiny: Po 13,30 15,00 Budova U2 Email: 21302@mail.muni.cz Zkouška: písemná (ústní) Kostra

Více

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY CZ.1.07/1.1.06/01.0043 Tento projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. SOŠ informatiky a spojů a SOU, Jaselská 826, Kolín Ekonomika Základní ekonomické

Více

Příjmové veličiny na trhu VF

Příjmové veličiny na trhu VF Trh práce Vysvětlivky: SR = short run = krátké období, množství kapitálových statků je fixní R = long run = dlouhé období, množství kapitálových statků je variabilni Příjmové veličiny na trhu VF Příjem

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Edgeworthův diagram směny. Přínosy plynoucí ze směny

Edgeworthův diagram směny. Přínosy plynoucí ze směny Mařenčino množství jídla Mařenčino množství jídla Mikroekonomie a chování JEB060 Přednáška 10 PhDr. Jiří KAMENÍČEK, CSc. Edgeworthův diagram směny Obrázek 1 130 75 25 R S 70 Bod R vyjadřuje původní vybavení

Více

4. Tržní rovnováha a efektivnost

4. Tržní rovnováha a efektivnost 4. Tržní rovnováha a efektivnost 4.1 Tržní rovnováha a její dosahování Na trhu statku se obvykle střetává mnoho kupujících a mnoho prodávajících. Naleznou všichni prodávající pro své zboží odbyt? Dostane

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Zim09 Vypracoval, Dne

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Předpokládané znalosti

Předpokládané znalosti Předpokládané znalosti Před zahájením navazujícího magisterského studia Vám doporučujeme zopakovat si učivo v rozsahu bakalářského studia. V další části najdete tématické okruhy a doporučenou literaturu

Více

4.3.2012. V dlouhém období jsme všichni mrtví. (John Maynard Keynes) P cenová hladina, vyjádřená např. deflátorem HDP. 2.

4.3.2012. V dlouhém období jsme všichni mrtví. (John Maynard Keynes) P cenová hladina, vyjádřená např. deflátorem HDP. 2. Model AD-AS AS agregátní poptávka a agregátní nabídka Hospodářské cykly 8.3.2012 nominální reálný HDP model AD-AS jeden ze základních modelů v ekonomii cíl: rozložení nom HDP na reálný produkt a cenovou

Více

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI Kapitola 8 INFLACE Inflace = růst všeobecné cenové hladiny všeobecná cenová hladina průměrná cenová hladina v ekonomice vyjadřujeme jako míru inflace (procentní růst) při inflaci kupní síla peněz a když

Více

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Makroekonomická analýza přednáška 9 1 Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Funkce poptávky po penězích Poptávka po penězích je úměrná cenové hladině (poptávka po penězích je poptávka po reálných penězích).

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY PŘEDMĚT EKONOMIE ekonomie je věda, která se zabývá společenskou realitou zvanou ekonomika, je to společenská věda, nelze oddělovat ekonomickou

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

1. Podstata všeobecné rovnováhy 2. Rovnováha ve výrobě 3. Rovnováha ve spotřebě 4. Všeobecná rovnováha a její nastolování 5.

1. Podstata všeobecné rovnováhy 2. Rovnováha ve výrobě 3. Rovnováha ve spotřebě 4. Všeobecná rovnováha a její nastolování 5. Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 10 Všeobecná rovnováha Obsah 1. Podstata všeobecné rovnováhy 2. Rovnováha ve výrobě 3. Rovnováha ve spotřebě

Více

SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ. INVESTIČNÍ FUNKCE A FAKTORY URČUJÍCÍ INVESTICE

SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ. INVESTIČNÍ FUNKCE A FAKTORY URČUJÍCÍ INVESTICE SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ. INVESTIČNÍ FUNKCE A FAKTORY URČUJÍCÍ INVESTICE SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ viz

Více

4. Nejdůležitějším výrobním faktorem je: a) práce b) půda c) kapitál d) nelze jednoznačně odpovědět

4. Nejdůležitějším výrobním faktorem je: a) práce b) půda c) kapitál d) nelze jednoznačně odpovědět Test 1 1. Ekonomická věda zkoumá: a) bohatství b) činnosti zahrnující peněžní a směnné transakce c) chování a rozhodování lidí v ekonomickém životě d) vše výše uvedené 2. Makroekonomie se liší od mikroekonomie

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_61_INOVACE_FG.2.03 Název školy Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Autor Tematická

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1 iv Úvod 1 ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 1. Ekonomický systém, ekonomický model a makroekonomická analýza 5 1.1 Ekonomické modelování a makroekonomická analýza 6 1.1.1 Nástin historického

Více

Ekonomika III. ročník. 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba

Ekonomika III. ročník. 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba Ekonomika III. ročník 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba Znovu si připomeňme: Tzv. hospodářský proces má 4 fáze: 1. Výroba 2. Rozdělování peněz (zaměstnanec x podnikatel) a přerozdělování

Více

1. Ekonomie, ekonomika, národní hospodářství

1. Ekonomie, ekonomika, národní hospodářství 1. Ekonomie, ekonomika, národní hospodářství Ekonomie ( teorie ) zkoumá jak lidé vyrábějí a spotřebovávají statky a služby bere vždy v úvahu, že společnost má k výrobě statků a služeb omezené zdroje (tzv.

Více

Peníze a monetární politika

Peníze a monetární politika Peníze a monetární politika Komponenty nabídky peněz. Poptávka po penězích a motivy jejich držby. Bankovní sektor a nabídka peněz. Centrální banka, cíle a nástroje její monetární politika (operace na volném

Více

Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk = Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Co je důležité pro členění zisku

Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk = Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Co je důležité pro členění zisku Zisk firmy Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Zisk (π) je rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými náklady. Π = TR - TC Je také vynásobený objem produkce rozdílem průměrného

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE NEZAMĚSTNANOST A TRH PRÁCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Bakalářské studium Pojišťovnictví OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2010/2011 a) pojišťovnictví b) management pojišťoven c) ekonomie POJIŠŤOVNICTVÍ 1. Podmínky podnikání v pojišťovnictví v ČR právní

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Ekonomie 1. 4. Determinace produktu. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD

Ekonomie 1. 4. Determinace produktu. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 4. Determinace produktu Otázka: Jaké síly rozhodují o tom, jak velký produkt Y (obvykle HDP) bude

Více

15 Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce

15 Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce 15 Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce Existuje-li na trhu výstupu omezený počet firem nabízejících svou produkci, hovoříme o nedokonalé konkurenci, jejíž jednotlivé formy (monopol, oligopol

Více

6 Peníze a peněžní sektor v ekonomice I

6 Peníze a peněžní sektor v ekonomice I 6 Peníze a peněžní sektor v ekonomice I 6.1 Charakterizujte pojmy definice peněz příčiny vzniku peněz komoditní peníze zlatý standard monetizace a demonetizace zlata formy soudobých peněz funkce peněz

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 4. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Daňová teorie a politika. Vývoj teorie daní a veřejných financí

Daňová teorie a politika. Vývoj teorie daní a veřejných financí Daňová teorie a politika Vývoj teorie daní a veřejných financí Od starověku do 18. století Již ve starověku lze nalézt předchůdce daní, mýtné Daně vznikly pravděpodobně jako mimoekonomické donucení panovníka

Více

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Analýza nemovitostí 1. února 2010 Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH... 2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 2 1. NAŠE DOPORUČENÍ - ZÁVĚR... 3 2. NAŠE DOPORUČENÍ

Více

Mikroekonomie. Minulá přednáška - podstatné. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Důležité vzorce. Náklady v krátkém období - graficky

Mikroekonomie. Minulá přednáška - podstatné. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Důležité vzorce. Náklady v krátkém období - graficky Minulá přednáška - podstatné Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Typologie nákladů firmy Náklady v krátkém období Náklady v dlouhém období Důležité vzorce TC = FC + VC AC =

Více

Metodický list pro čtvrté soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_B, Mikroekonomie B Název tematického celku: Mikroekonomie B čtvrtý blok

Metodický list pro čtvrté soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_B, Mikroekonomie B Název tematického celku: Mikroekonomie B čtvrtý blok Cíl tématického celku: pochopit problematiku nedokonalé konkurence včetně jednotlivých forem nedokonalé konkurence (monopolistická konkurence, oligopol, monopol), pochopit formování křivky poptávky výrobních

Více

Metodické zpracování experimentální hodiny podnikové ekonomiky v projektu Motivalue pro učební styly vizuální, aktivní a senzitivní ve třídě 2MCR

Metodické zpracování experimentální hodiny podnikové ekonomiky v projektu Motivalue pro učební styly vizuální, aktivní a senzitivní ve třídě 2MCR Metodické zpracování experimentální hodiny podnikové ekonomiky v projektu Motivalue pro učební styly vizuální, aktivní a senzitivní ve třídě 2MCR zpracovala: Ing. Hana Bílíková Úvodní slovo Žáci se liší

Více

5. Ceny Ekonomika podniku - 2009

5. Ceny Ekonomika podniku - 2009 5. CENY 5.1. Stanovení ceny nového výrobku 5.2. Cenové změny Cena je obecně definována jako specifická forma směnné hodnoty vyjádřená v penězích jako všeobecném ekvivalentu; v praxi je cena určena jako

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

2. kapitola: Ekonomie a ekonomika. Studijní cíle. V této kapitole se seznámíte:

2. kapitola: Ekonomie a ekonomika. Studijní cíle. V této kapitole se seznámíte: 2. kapitola: Ekonomie a ekonomika Studijní cíle. V této kapitole se seznámíte: s tím, že stát vždy vykonával hospodářské funkce s pojetím státu jako "nočního strážníka" a státu jako "lékaře u lože nemocného"

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Schéma čtyřsektorového modelu ekonomiky Obrázek 1: Do přiloženého schématu čtyřsektorového modelu ekonomiky doplňte chybějící toky: YD (disponibilní

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

Svět trhu. Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1

Svět trhu. Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1 Svět trhu Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1 Trh Definice trhu Uspořádání, při kterém na sebe vzájemně působí prodávající a kupující, což vede ke stanovení cen a množství komodity (oblast

Více

13 Specifika formování poptávky firem po práci a kapitálu

13 Specifika formování poptávky firem po práci a kapitálu 13 Specifika formování poptávky firem po práci a kapitálu Na rozdíl od trhu finálních statků, kde stranu poptávky tvořili jednotlivci (domácnosti) a stranu nabídky firmy, na trhu vstupů vytvářejí jednotlivci

Více

EKONOMIKA Nabídka, poptávka, tržní mechanismus výkladový materiál

EKONOMIKA Nabídka, poptávka, tržní mechanismus výkladový materiál Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. EKONOMIKA Nabídka,

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Principy a pravidly finančního řízení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

28.03.2007 04.04.2007 MODEL IS LM V UZAVŘEN ENÉ EKONOMICE

28.03.2007 04.04.2007 MODEL IS LM V UZAVŘEN ENÉ EKONOMICE 6.-7. přednáška 28.03.2007 04.04.2007 MODEL IS LM V UZAVŘEN ENÉ EKONOMICE 6. přednáška 28.03.2007 I. Trh zboží a křivka k IS II. Trh peněz z a křivka k LM III. Rovnováha IS-LM IV. Fiskáln lní a monetárn

Více

UKAZATELÉ NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

UKAZATELÉ NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ UKAZATELÉ NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Při hodnocení národního hospodářství musíme sledovat veličiny, které jsou základními cíli makroekonomické hospodářské politiky, ty vyjadřujeme pomocí tzv. magického čtyřúhelníku.

Více

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené Makroekonomická rovnováha může být představována: a) tempem růstu skutečného produktu, odpovídající vývoji tzv. potenciálního produktu b) vyrovnanou platební bilancí c) mírou nezaměstnanosti na úrovni

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT. Hospodářská politika. Ing. Dagmar Palatová. dagmar@mail.muni.cz

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT. Hospodářská politika. Ing. Dagmar Palatová. dagmar@mail.muni.cz Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Hospodářská politika Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Příčiny státní intervence do hospodářství počátek 20. století - vývoj hospodářských

Více

Makroekonomický produkt a důchod

Makroekonomický produkt a důchod Makroekonomie zabývá se souhrnnými ekonomickými jevy a jejich vztahy: produkt agregátní poptávka a agregátní nabídka peníze, trh peněz, měnová politika nezaměstnanost; míra nezaměstnanosti ČR 1Q. 2013

Více

Shrnutí kapitoly 1 Shrnutí kapitoly 2

Shrnutí kapitoly 1 Shrnutí kapitoly 2 Shrnutí kapitoly 1 Ekonomie zkoumá, jak různé společnosti užívají vzácné zdroje k výrobě užitečných komodit a jak je rozdělují mezi různé skupiny. Hlavním rysem moderní ekonomie je rozlišení mezi popisem

Více

4. kapitola: Dvousektorový model - spotřeba a investice. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte:

4. kapitola: Dvousektorový model - spotřeba a investice. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: 4. kapitola: Dvousektorový model - spotřeba a investice Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: se spotřební a úsporou funkcí s mezním sklonem ke spotřebě a s mezním sklonem k úsporám s pojetím investic

Více

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 v 1 Čistá teorie obchodu 5 1.1 Charakteristika mezinárodního obchodu 5 1.2 Vývoj teorie mezinárodního obchodu do 18. století 8 1.2.1 Merkantilismus 8 1.2.2 Kameralistika

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

3. kapitola: Výkonnost národního hospodářství a její měření. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte:

3. kapitola: Výkonnost národního hospodářství a její měření. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: 3. kapitola: Výkonnost národního hospodářství a její měření Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: s pojetím agregátu hrubý národní produkt (HDP) s výrobní, výdajovou a důchodovou metodou měření

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Analýza vývoje zisku Zpracovaly: Veronika Kmoníčková Jana Petrčková Dominika Sedláčková Datum prezentace: 24.3. 2004...... V Brně dne...... P o d p i

Více