Matematicky lze ekonomický růst vyjádřit jako změna (růst, pokles) reálného produktu ekonomiky za určité období (1 rok):

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Matematicky lze ekonomický růst vyjádřit jako změna (růst, pokles) reálného produktu ekonomiky za určité období (1 rok):"

Transkript

1 Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna tel Ekonomický růst 5.1 Základní terminologie Každá ekonomika má za cíl svůj růst, tj. produkovat více výrobků a služeb a tím dosáhnout většího uspokojování potřeb obyvatel. Ekonomický růst je tak jedním ze základních makroekonomických cílů vlády. Ekonomický růst = růst reálného produktu (obvykle reálné HDP) v čase, tzn. růst fyzického objemu veškerých vyprodukovaných výrobků a služeb v dlouhém období. Proč reálného produktu? Jde o fyzický růst produkce. Pokud by rostl jen nominální produkt (nominální HDP), nemusí se jednat o růst produkce, ale může jít o růst cenové hladiny, skutečný produkt může klidně klesnout. Proč v dlouhém období? V krátkém období jsou potenciální možnosti ekonomiky v zásadě dány, změny ve velikosti produkty (kolísání HDP) souvisí obvykle s tím, jaká část disponibilních výrobních faktorů je využita. Ekonomický růst je tedy spojen s posunem samotných produkčních možností ekonomiky, můžeme si jej představit jako posun hranice produkčních možností (PPF), tj. roste potenciální produkt ekonomiky *(definice viz dříve). Matematicky lze ekonomický růst vyjádřit jako změna (růst, pokles) reálného produktu ekonomiky za určité období (1 rok): ekonomický růst = t t 1 t produkt v daném roce (v ČR reálné HDP t ) t-1 produkt v předcházejícím roce (v ČR reálné HDP t-1 ). Pro možnost srovnání vývoje různých ekonomik či jedné ekonomiky v různých časových obdobích se ale spíše setkáme s vyjádřením tempa (míry) ekonomického růstu: míra ekonomického růstu v % = t t 1 t 1 100% Pokud je míra růstu záporná, jde o tzv. negativní růst (ekonomický pokles), pokud je přibližně rovna 0, hovoříme o nulovém růstu (tzv. stagnaci). 1

2 Na následujícím grafu je znázorněn vývoj ekonomiky v ČR. Můžeme z něj vyčíst, že v letech 1997, 1998 a poté v roce 2009 byl zaznamenán ekonomický pokles, nejvyššího tempa růstu pak naše ekonomika dosáhla v období (tedy po svém vstupu do EU). Ekonomický rozvoj = dlouhodobý růst reálného produktu připadající na jednoho obyvatele. Někdy je název ekonomický rozvoj používán v širším smyslu, je jím myšleno i zvyšování životní úrovně obyvatelstva, ekologie, technologický pokrok, atp. Problém optimálního tempa růstu: příliš vysoké tempo růstu může způsobit tzv. přehřátí ekonomiky => pokles reálných mezd => propad ekonomiky (lidé odmítají tolik pracovat), za optimální tempo růstu vyspělých ekonomik se považuje růst kolem 2,25 %, pro ekonomiky rozvojových zemí (i ČR) se připouští vyšší hodnoty. 2

3 Druhy ekonomického růstu: a) Extenzivní (kvantitativní) zapojování nových výrobních faktorů do výrobního procesu, tj. růst množství práce, půdy, kapitálu. Je možný jen v určitých etapách vývoje společnosti, např. země po válce, osídlení nových území, nalezení nového zdroje nerostných surovin. b) Intenzivní (kvalitativní) zvyšování účinnosti (produktivnosti) výrobních faktorů. c) Expanzivní dobývání nového území, v dnešní době se nerealizuje. 5.2 Faktory ekonomického růstu Otázka: Které faktory ovlivňují růst reálného produktu ekonomiky v čase? 1) Lidské zdroje: a) práce b) lidský kapitál 2) Fyzický kapitál 3) Přírodní zdroje 4) Nové technologie 5) Velikost trhu 6) Společenský systém Ad 1) Lidské zdroje Rozlišujeme pojmy: práce (kvantitativní údaj) x lidský kapitál (kvalitativní údaj dán např. vzděláním atp.). a) Práce Množství práce je dáno zaměstnaností. Formálně můžeme psát: zaměstnanost = koef. prac. aktivity koef. produktivnosti obyvatelstva počet obyvatel Koeficient pracovní aktivity = počet pracovníků zapojených do pracovního procesu ku počtu všech obyvatel dané země. Závisí na mnoha okolnostech věková struktura obyvatelstva, míra zaměstnanosti žen, kvalita dopravní obsluhy, Koeficient produktivnosti obyvatelstva = míra pracovní aktivity (délka pracovní doby, atp.). Počet obyvatel závisí zejména na populačním vývoji v dané zemi, na imigračních a emigračních procesech, Existence velkého počtu lidí v ekonomice i jejich intenzivní zapojení do pracovního procesu však nezaručí samo o sobě ekonomický růst, potažmo ekonomický rozvoj. Důležitým faktorem je i tzv. lidský kapitál. 3

4 b) Lidský kapitál Lidský kapitál představuje úroveň vzdělání a kvalifikaci pracovníků v dané zemi. Jedná se o samostatný výrobní faktor, který musí být vytvořen. Vysoká úroveň tohoto faktoru umožňuje pracovat s novými technologiemi, popřípadě je přímo vytvářet. Rozlišujeme: imitování přebírání nových technologií ze zahraničí, inovace vymýšlení nových technologií, zlepšování těch stávajících. Proces inovace je pomalejší než proces imitace => pomalejší tempo růstu ekonomik, které jsou na špici (nemají od koho přebírat). Příklad: Za rychlým zotavením Německa nebo Japonska po prohrané 2. sv. válce stála vysoká koncentrace kvalifikované a vzdělané pracovní síly. Ad 2) Fyzický kapitál Fyzický kapitál = suroviny, stroje, budovy, úroveň komunikace v zemi, Obecně platí, že čím větším množstvím kapitálu ekonomika disponuje, tím větší má předpoklady dosahovat ekonomického růstu. Kvantita však není vše, důležitá je i kvalita kapitálu a efektivnost jeho využívání. Akumulace kapitálu = připojování nového kapitálu ke kapitálu již fungujícímu. Míra akumulace závisí na množství investic. Ad 3) Přírodní zdroje Množství půdy a nerostné bohatství, kterým daná země disponuje. Důležitá je i kvalita těchto zdrojů (úrodnost, výtěžnost). Ad 4) Nové technologie Technologické změny = změny ve výrobních procesech, jež umožňují z daných vstupů získat větší nebo dokonalejší výstup. Rozlišujeme: invence = nová myšlenka, vynález, sama o sobě nemá ekonomický efekt, inovace = uplatnění myšlenky v praxi: o technologická týká se výrobních procesů, stejný výrobek vyroben z menšího množství vstupů, o výrobková rozvoj produktu. Jde o velmi důležitý faktor, závisí na lidském kapitálu. Bez technologických změn je ekonomika schopna růst pouze akumulací kapitálu a zapojováním nových pracovních sil do 4

5 výrobního procesu, užitek z takového růstu však mají pouze vlastníci nově zapojených výrobních faktorů, životní úroveň vlastníků stávajících výrobních faktorů stagnuje. Ad 5) Velikost trhu Větší trh přináší obvykle lepší podmínky pro specializaci výrobců. Velikost trhu lze obvykle ovlivnit mírou otevřenosti ekonomiky čím je otevřenější, tím je větší prostor pro směnu na základě komparativních výhod (viz v letním semestru zahraniční obchod). Ad 6) Společenský systém Soukromé vlastnictví a jeho ochrana, svobodné podnikání, obchod, tržní konkurence => motivace lidí k pracovní a podnikatelské aktivitě (to je rozdíl oproti centrálně plánovaným ekonomikám - státní firmy, o všechny je postaráno, lidem je to jedno, nejsou motivovaní). Důležitou roli hraje vládní hospodářská politika míra zdanění, péče o infrastrukturu, podpora vzdělání a výzkumu, zahraničně obchodní politika (kvóty, clo), ochrana hospodářské soutěže, vymahatelnost práva. 5.3 Bariéry ekonomického růstu Otázka: Co může omezovat současný či budoucí ekonomický růst? Ukazuje se, že každá ekonomika má své bariéry ekonomického růstu. Rozlišujeme: a) Bariéry související s faktory ekonomického růstu: o např. omezenost výrobních faktorů, nízká úroveň vzdělání, uzavřenost ekonomiky, centrálně plánovaná ekonomika, atp. b) Bariéra finální spotřeby: o Disponibilní produkt (to, co se vyrobí) se nerozdělí optimálně mezi spotřebu a investice (modernizace + obnova) dojde tak k ohrožení ekonomického růstu v následujících obdobích. o V optimálním případě nepřesahuje spotřeba 75 % produktu (tj. investice tvoří alespoň 25 % produktu). o Ovšem v případě velké míry investic, popř. jejich jednostranné skladby, neroste životní úroveň obyvatel např. velké investice do petrochemie, hutnictví, atp. c) Bariéra zahraničního obchodu: = C + I + G + NX o Týká se především rozvojových zemí zaměřených na export jedné komodity např. tropické ovoce, ropa, dřevo. o Pokles ceny komodity na světových trzích způsobí pokles výkonu takové ekonomiky. 5

6 d) Environmentální (ekologická) bariéra: o Brána v úvahu od 70. let 20. stol. o Hlavní myšlenka je, že růst nelze maximalizovat na úkor trvalého poškozování životního prostředí. e) Časová bariéra: o Nelze se zlepšit ze dne na den, všechno potřebuje čas. o Týká se zejména zavádění a projevů technologických změn. Teorie trvale udržitelného růstu společnost uspokojuje své současné potřeby, aniž tím omezuje možnosti budoucích generací uspokojovat jejich budoucí potřeby. Dodržení tohoto principu zaručí trvalou existenci naší civilizace. 5.4 Modely ekonomického růstu Modely ekonomického růstu se snaží matematicky popsat souvislosti mezi vstupy do ekonomiky a jejími výstupy při dané technologické úrovni. Agregátní produkční funkce: Q = A f(l, K, H) Q celková produkce (zpravidla HDP) A technologický pokrok konstanta vyjadřující souhrnnou efektivnost výrobních faktorů L práce (labour), K fyzický kapitál, H lidský kapitál (human) Příklad: Cobb -Douglasova produkční funkce: = A L α K β A, α, β konstanty určené používanými technologiemi L lidské zdroje K kapitál Platí: α + β = 1: zapojíme-li o 10 % více L a K, tak vzroste o 10 %, α + β > 1: zapojíme-li o 10 % více L a K, tak vzroste o více než 10 %, α + β < 1: zapojíme-li o 10 % více L a K, tak vzroste o méně než 10 %. Robert Solow Nobelova cena za ekonomii za model ekonomického růstu závěr modelu je, že ekonomiky různě vyspělých zemí k sobě budou postupně konvergovat, investice do méně vyspělých zemí totiž přinese větší efekt. Růstové účetnictví zkoumá, jak se na ekonomickém růstu podílí jednotlivé výrobní faktory. Příklad: Jednoduchý model uvažujeme 2 výrobní faktory L a K a předpoklad konstantních výnosů z rozsahu (= zapojení další jednotky L nebo K přinese pořád stejný efekt). 6

7 = MPP K K + MPP L L MPP K mezní produktivita kapitálu (= zvýšení produktu způsobené navýšením kapitálu o jednotku), MPP L mezní produktivita práce (= zvýšení produktu způsobené navýšením práce o jednotku) přírůstek produktu K, L přírůstek L a K K K L tempo růstu produktu tempo růstu kapitálu tempo růstu práce L K MPP K L MPP L Označíme-li θ:= K MPP K = MPP K K + MPP L L /: = MPP K K + MPP L L = K MPP K K K + L MPP L L L podíl kapitálu na celkovém produktu podíl práce na celkovém produktu = MPP K K + MPP L L /: 1 = K MPP K + L MPP L, 1- θ:= L MPP L, pak = θ K L + (1 θ) K L + κ Formálně se přidává konstanta κ (kappa) představující tempo růstu multifaktorové efektivity, nerozlišuje se, kterých výrobních faktorů se to týká (lepší stroje, vyšší vzdělanost, ). 7

Regionální rozvoj. Jiří Ježek a kolektiv

Regionální rozvoj. Jiří Ježek a kolektiv Regionální rozvoj 1 Jiří Ježek a kolektiv 2014 Tento studijní materiál vznikl v rámci řešení projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost č. CZ.1.07/2.2.00/28.0290 InRegion Inovace výuky

Více

VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU

VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Řízení a ekonomika podniku VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU Vedoucí diplomové

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území

D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území Pod ostatními nástroji rozvoje území se rozumí podklady, dokumenty a rozhodnutí, která jsou zadávána, zpracovávána, resp. schvalována

Více

1.1 Udržitelný rozvoj

1.1 Udržitelný rozvoj 1 UDRŽITELNÝ ROZVOJ, Ekonomické souvislosti ochrany ŽP Cíl: Pro prostudování této kapitoly jste schopni: rozšířit si svoji znalost o další důležité pojmy z oblasti udržitelného rozvoje, pochopit makroekonomické

Více

Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací

Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací Komunikační dokument ČSSD Předkládá: PaedDr. Alena Gajdůšková a zpracovatelský tým Praha, únor 2012 2 OBSAH ÚVOD... 4 RÁMCOVÁ POZICE ČSSD K OBLASTI

Více

Indikátory kvality dynamiky vývoje na všech úrovních ekonomiky.

Indikátory kvality dynamiky vývoje na všech úrovních ekonomiky. Indikátory kvality dynamiky vývoje na všech úrovních ekonomiky. Lubomír Cyhelský, Jiří Mihola, Petr Wawrosz libomir.cyhelsky@tul.cz jiri.mihola@quick.cz, petr.wawrosz@centrum.cz Vysoká škola finanční a

Více

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ 2010 Konkurenční schopnost České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ Z H KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY 2010 VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ KONKURENČNÍ SCHOPNOST

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech: Podrobná specifikace prioritní oblasti Konkurenční schopnost české ekonomiky klesá, konkurence na trzích, kde naše služby či produkty soutěží, roste.

Více

ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE

ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE SOCIOEKONOMICKÉ ANALÝZY

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Praha Listopad 2004 OBSAH I. Úvod... 3 II. Situace České republiky... 6 II.1 Ekonomický pilíř... 6 II.2 Environmentální pilíř... 12 II.3 Sociální pilíř...

Více

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

1 Nástroje používané v mikroekonomii

1 Nástroje používané v mikroekonomii 1 Nástroje používané v mikroekonomii 1.1 Předmět zkoumání Ekonomie se podle tradiční definice zabývá zkoumáním alokace vzácných zdrojů mezi různá alternativní užití tak, aby byly uspokojeny lidské potřeby.

Více

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU ÚVOD 1. ZÁKLADNÍ ÚKOLY MANAGEMENTU 1.1 Trendy na pozítří 2. PROCES TVORBY POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE 2.1 Vytvoření poslání 2.2 Vytvoření vize 2.2.1 Základní cíle

Více

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 ZPĚT NA VRCHOL Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 OBSAH: Úvod...5 1 Instituce...10 1.1 Efektivní veřejná správa...11 1.2 Zefektivnění nakládání s veřejným

Více

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Anna Kadeřábková 1 a kol. Abstrakt Příspěvek prezentuje přístupy použité

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ORGANIZACE A ŘÍZENÍ. učební text. doc. Ing. Josef Novák, CSc. a kolektiv

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ORGANIZACE A ŘÍZENÍ. učební text. doc. Ing. Josef Novák, CSc. a kolektiv Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ORGANIZACE A ŘÍZENÍ učební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. a kolektiv Určeno pro projekt: Název: Inovace studijních programů strojních oborů jako odezva

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU

STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU STUDIJNÍ OPOR RA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Podnikání v cestovním ruchu a volnočasových aktivitách Ing. Bc. Lenka Švajdová, Ph.D.

Více

Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky

Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky Ing. Marcela Cupalová, Ph.D. Srovnávací studie č. 2.096 listopad 2011 PI 2.096 2 Obsah: ÚVOD... 2 CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více

Tato studie vznikla s podporou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR - NPV II (Projekt 2D06009, Nová sociální rizika trhu práce a potřeby

Tato studie vznikla s podporou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR - NPV II (Projekt 2D06009, Nová sociální rizika trhu práce a potřeby Sociálne a politické analýzy 2008, 2, 1, s. 39-71 http://sapa.fvs.upjs.sk ISSN 1337 5555 Proč jsou zaměstnavatelé (ne)spokojení s činností úřadu práce? Jiří Winkler Lenka Klimplová Klára Vrbková Fakulta

Více

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 duben 2013 Obsah Úvodem... 3 1 Východiska Koncepce... 4 2 Význam cestovního ruchu pro národní ekonomiku ČR... 6 3 Základní

Více

2.3.3 Přilákání zahraničních investic... 30 3 Role místní vlády v klastrových iniciativách... 31 3.1 JAK ZAANGAŽOVAT SEKTOR MSP... 31 3.

2.3.3 Přilákání zahraničních investic... 30 3 Role místní vlády v klastrových iniciativách... 31 3.1 JAK ZAANGAŽOVAT SEKTOR MSP... 31 3. Průvodce klastrem 1 Obsah 1 Co jsou to klastry?... 5 1.1 HISTORIE KLASTRŮ... 6 1.2 DEFINICE KLASTRŮ... 6 1.2.1 Různé typy klastrů... 8 1.2.2 Michael Porter... 8 1.3 JAK KLASTRY FUNGUJÍ... 13 1.3.1 Rozvoj

Více

Veřejné podpory v ochraně ŽP v ČR a přístupy k jejich posuzování 5. Úvod

Veřejné podpory v ochraně ŽP v ČR a přístupy k jejich posuzování 5. Úvod Veřejné podpory v ochraně ŽP v ČR a přístupy k jejich posuzování 5 Úvod Veřejné podpory jsou jedním z nástrojů politiky životního. V České republice jsou v této oblasti využívány poměrně v hojné míře,

Více

Principy udržitelného rozvoje. Dana PROCHÁZKOVÁ. České Budějovice

Principy udržitelného rozvoje. Dana PROCHÁZKOVÁ. České Budějovice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075. Dana PROCHÁZKOVÁ Principy

Více