Dva jazyky v jedné mysli

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dva jazyky v jedné mysli"

Transkript

1 Denisa Bordag Universität Leipzig Dva jazyky v jedné mysli Produkce a osvojování gramatického rodu 1

2 Přehled Úvod do psycholingvistiky cizích jazyků (L2) Současné teorie a modely řečové produkce Gramatický rod v L1 a L2 Experimenty Vliv L1 Vliv fonologického zakončení v L1 a L2 Teorie osvojování gramatického rodu Folie a seznam relevantní literatury jsou dostupné na: (sekce Lectures uprostřed stránky) 2

3 Roviny řečové produkce (Leveltův model) 3

4 Roviny řečové produkce Konceptualizace: specifikace lexikálních konceptů, vygenerování preverbálního sdělení Formulace: konceptuální struktura převedena do struktury jazykové Gramatické kódování: vyhledání sémanticky odpovídajících jednotek, jež jsou již gramaticky specifikovány (tzv. lemmata), a vygenerování syntaktického rámce Fonologické kódování: vyhledání tzv. fonologických forem (jsou již fonologicky specifikovány) Artikulace: převedení výsledku fonol. kódování do neuromuskulární činnosti a akustická realizace 4

5 Mentální lexikon informace o slovních jednotkách (gramatické vlastnosti, výslovnost apod.) síť, jež obsahuje uzly specifické pro jednotlivé (pod)roviny Teorie šíření aktivace (spreading activation) Gary Dell (1986) 5

6 Řečová produkce v L2 Do jaké míry jsou roviny a procesy jazykově specifické? (dva systémy vs. jeden systém) L2 se chová paraziticky : co je možné přebrat od L1 nebo s L1 sdílet, to přebere a sdílí Koncepty jsou společné, jazykově nespecifické (výjimky!) Jednotky na rovině formulace (lemmata, fonologické formy) jsou obvykle jazykově specifické, ale kde možno se překrývají das Auto auto, a lamp lampa (cognates) 6

7 Jak parazitismus funguje Systémy L1 a L2 jsou propojené Při produkci v L2 není aktivován jen systém L2, ale i L1 mentální lexikony nejsou striktně odděleny, jednotky L1 a L2 jsou propojeny spoji, jimiž se aktivace šíří Při produkci slova dog se aktivace šíří od společného konceptu jak k lemmatu DOG, tak PES. Jednotky cílového jazyka jsou obvykle aktivovány silněji pokud ne, dojde k tzv. code-switching. Čím silněji jsou propojeny jednotky L2 mezi sebou, tím snáze a plynuleji probíhá produkce v L2 Čím silnější jsou spoje mezi jednotkami L1 a L2, tím silněji může působit interference z L1, ale výhody pro překládáni, tlumočení! Vliv výukových metod (definice významu v L2 vs. dvojjazyčné slovníčky) Při produkci v L2 nelze kompletně deaktivovat L1. 7

8 Výhody a nevýhody parazitismu Výhody Ekonomické: nezačíná se od nuly Urychluje a usnadňuje učení Nevýhody Interlingvální ( mezijazyková ) interference: L1 proniká do řečové produkce v L2 Výslovnost Gramatické vlastnosti (rod, valence,...) Slovosled... Někdy znesnadňuje učení *der Experiment (správně: das Experiment): stejný koncept v Č a N, téměř stejná výslovnost, ale ouha, rod nesouhlasí! 8

9 Gramatický rod L1 1. Produkce probíhá rychle a spolehlivě; bez chyb 2. Gramatický rod je uložen jako inherentní vlastnost substantiv ve formě generických rodových uzlů na rovině gramatického kódování 3. Při selekci rodu nehrají roli informace o např. významu, zakončení apod. rod není vypočítáván, rod je uložen. L2 1. Problémy při produkci; i velmi pokročilí mluvčí se dopouštějí chyb 2. O produkci gramatického rodu není příliš známo. Vychází se z předpokladu, že probíhá obdobně jako v L1 a že jazyky se stejným rodovým systémem sdílejí rodové uzly (M, F, N). 3. O příčinách problémů (viz 1) se spekuluje 9

10 Hypotézy Interlingvální interference: produkce rodu v L2 je ztěžována interferencí z L1 (jsou-li rody odlišné) Ot.: Jak tento mechanismus funguje? Intralingvální interference: produkce rodu je ztěžována vlivem fonologického zakončení, je-li netypické či nejednoznačné Ot.: Jak tento mechanismus funguje? Potvrzení těchto vlivů by naznačovalo, že při L2 je rod vypočítáván na základě všech dostupných informací pokaždé, když je při produkci potřeba (x v L1 rod uložen jako stálá informace) 10

11 Produkce slova Burg (hrad) rod v L1 odlišný (Č: maskulinum, N: femininum) zakončení v L2 nejednoznačné (M nebo N) M BURG <burg> F N subst adj HRAD <hrad> [burg] 11

12 Interlingvální interference: Experimenty Pojmenovávání obrázků Polovina stimulů je rodově kongruentní (stejný rod v L1 a L2), polovina rodově nekongruentní (odlišný rod v L1 a L2) Všechny ostatní vlastnosti byly pro obě skupiny identické (frekvence, délka, známost, podobnost s L1, zakončení, kvalita obrázků...) Ověřeno v kontrolním experimentu Měření: reakční časy (RT) a počet chyb v rodě Podmínky Dlouhá (adjektivum groß, klein + substantivum) vs. krátká (jen substantivum) Kongruentní vs. nekongruentní 12

13 Experiment 1 L1: němčina, L2 čeština (Němci se učí česky) 18 středně pokročilých až pokročilých probandů Výplňky (fillers) v L1 (probandi pojmenovávali některé obrázky česky, některé německydefinováno barvou pozadí monitoru) Účel: vytvořit ideální podmínky pro působení interlingvální interference (střídání jazyků) Předpoklad: pomalejší RT a více chyb v nekongruentní podmínce 13

14 14

15 Výsledky: Experiment 1 (RT) subst. subst. + adj. Rychlejší RT v krátké podmínce Pomalejší RT v nekongruentní podmínce Žádná interakce efekt rodové interakce v krátké a dlouhé podmínce úroveň statistické signifikance: p<0.05 Uváděny jsou jen efekty signifikantní v F1 a F2 kongr. nekongr. 15

16 Výsledky: Experiment 1 (chyby) subst. + adj. 52 Více chyb v rodě v nekongruentní podmínce úroveň statistické signifikance: p< kongr. nekongr. 16

17 Experiment 2 L1: čeština, L2 němčina (Češi se učí německy) 18 středně pokročilých až pokročilých probandů Žádné výplňky (fillers); celý experiment probíhal pouze v L2 Předpoklad: pomalejší RT a více chyb v nekongruentní podmínce 17

18 Výsledky: Experiment 2 (RT) subst subst. + adj Rychlejší RT v krátké podmínce Pomalejší RT v nekongruentní podmínce Žádná interakce efekt rodové interakce v krátké a dlouhé podmínce úroveň statistické signifikance: p<0.05 Uváděny jsou jen efekty signifikantní v F1 a F Rychlejší RT než v Experimentu 1 přítomnost L1 výplněk zpomaluje produkci v L2 kongr. nekongr. 18

19 Výsledky: Experiment 2 (chyby) subst. + adj kongr. nekongr. Rozdíl v počtu chyb v kongruentní a nekongruentní podmínce nebyl signifikantní úroveň statistické signifikance: p<

20 Interlingvální interference: Závěr Experimentální potvrzení hypotézy o interferenci L1 rodu při produkci rodu v L2 Cílové substantivum v L2 aktivuje svůj gramatický rod. Současně je aktivován i rod překladového ekvivalentu v L1. Jsou-li rody v L1 a L2 stejné, nedochází k žádnému konfliktu a selekce rodu proběhne rychle a správně. Jsou-li rody v L1 a L2 odlišné, soupeří spolu o selekci (selekce je obtížnější). Časové ztráty dané tímto soupeřením mají za následek pomalejší RT v nekongruentní podmínce. Pokud je rod překladového ekvivalentu v L2 aktivován silněji, je selektován a mluvčí se dopouští chyby v rodě. 20

21 Intralingvální interference: Experimenty produkce rodu je ovlivněna fonologickým zakončením L2 substantiva Pozorování: k chybám v rodě dochází častěji tehdy, má-li substantivum atypické či nejednoznačné (ambigní) zakončení, než má-li zakončení typické Zakončení v češtině (monomorfemická substantiva) Typické: konsonant pro maskulina, -a pro feminina, -o pro neutra Ambigní: -e pro feminina a neutra (židle vs. slunce) Atypické: konsonant pro feminina (postel vs. kostel), -a pro neutra (drama vs. dáma) 21

22 Experiment 3 Pojmenovávání obrázků Třetina stimulů má zakončení rodově typické: (f): -e (die Nase ), ambigní: (m/n): -C (der Hut / das Brot) atypické: (m/n): -e (das Auge / der Käse) (f): -C (die Hand) (cf. Köpcke & Zubin, 1983; Mills, 1986) Všechny ostatní vlastnosti byly pro obě skupiny identické Měření: reakční časy (RT) a počet chyb v rodě Podmínky Dlouhá (adjektivum groß klein + substantivum) vs. krátká (jen substantivum) Typická vs. ambigní vs. atypická 22

23 Experiment 3 L1: angličtina, L2 němčina (Američani se učí německy) Vyloučení vlivu interference z L1 (angličtina nemá gram. rod) 18 středně pokročilých až pokročilých probandů Předpoklad: pomalejší RT a více chyb v atypické, popř. ambigní podmínce 23

24 Výsledky: Experiment 3 (RT) mean naming latencies in Experiment adj.+subst. subst A (typ.) B (ambig.) C (atyp.) Rychlejší RT v krátké podmínce Rozdíly v RT mezi A, B, C Scheffé test: F1: (A, B) x C F2: A x (B, C) signifikantní interakce efekt rodového zakončení jen v dlouhé podmínce 24

25 Výsledky: Experiment 3 (chyby) error rates in experiment 3 Rychlejší RT v krátké podmínce Rozdíly v RT mezi A, B, C adj.+subst. subst. Scheffé-test: (F1&F2): A x (B,C) 20 0 A (typ.) B (ambig.) C (atyp.) Chyby v rodě: A(typ.): 1 B (amb.): 50 C (atyp.): 49 signifikantní interakce efekt rodového zakončení jen v dlouhé podmínce 25

26 Experiment 4 grammaticality judgement : rozhodnutí o gramatické správnosti fráze Tentýž materiál jako v předchozím experimentu Kritické stimuly byly uvedeny s demonstrativním zájmenem ve špatném rodě. Kde možno, byl ale rod v souladu s koncovkou typické: (f): -e (die Nase ) - *dieser/dieses Nase ambigní: (m/n): -C (der Hut / das Brot) - *dieses Hut / *dieser Brot atypické: (m/n): -e (das Auge / der Käse) - *diese Auge/Käse (f): -C (die Hand) - *dieses/dieser Hand Gramaticky správné výplňky. Probandi mají stisknout tlačítko ANO NE podle správnosti fráze. Měření: reakční časy (RT) a počet chyb v rodě Podmínky Typická vs. ambigní vs. atypická 26

27 Výsledky: Experiment 4 (RT+chyby) A (typ.) B (ambig.) C (atyp.) RT chyby RT chyby RT chyby (28,1%) (38.2%) (48%) Analýza RT: rozdíl mezi A, B, C signifikantní jen v F1 Analýza chyb: vysoce signifikantní v F1 i F2; Scheffé test: F1 & F2: A x B x C 27

28 Intralingvální interference: závěr Experimentální potvrzení hypotézy o vlivu fonologického zakončení substantiva při produkci rodu v L2 Fonologická forma slova aktivuje na rovině gramatického kódování rodový uzel, který jí odpovídá. Je-li zakončení substantiva pro daný rod typické, aktivuje fonologická forma správný rodový uzel a jeho selekce probíhá rychle a bez chyb. Je-li zakončení ambigní nebo atypické, aktivuje fonologické forma (i) nesprávný rodový uzel. Dochází k soupeření o selekci mezi aktivovanými uzly. Časové ztráty dané tímto soupeřením mají za následek pomalejší RT než v typické podmínce. Pokud je nesprávný rodový uzel aktivován silněji, je selektován a mluvčí se dopouští chyby v rodě. 28

29 Vliv L1 rodu a fonologického zakončení v jednom experimentu L1 čeština, L2 němčina (Češi se učí německy) 3 faktory délka (subj. x adj. + subj.) rod v L1 (kongruentní x nekongruentní) zakončení (typické x ambigní x atypické) Výsledky signifikantní efekt L1 rodu i zakončení nejpomalejší byla skupina s nekongruentním rodem a atypickým zakončením 29

30 Produkce rodu v L2 BURG <burg> M F N subst adj HRAD <hrad> Produkci gramatického rodu v L2 ovlivňují (nejméně) 3 faktory: Rod v L1(interlingvální interference) Fonologická forma v L2, především zakončení (intralingvální interference) Informace uložená přímo na lemmatu (na základě inputu) Gramatický rod v L2 je vypočítáván na základě dostupných informací [burg] 30

31 Vliv fonologické formy: Implikace pro modely řečové produkce Modulární, seriélní modely (např. Leveltův) Mezi rovinou fonologického a gramatického kódování neexistuje feedback (jen top-down procesy) Procesy na rovině gramatického kódování (včetně selekce gramatického rodu) jsou ukončeny ještě předtím, než je odpovídající fonologická forma vůbec aktivována Interaktivní, cascading modely (např. Dellův) Mezi rovinou fonologického a gramatického kódování existuje feedback (aktivace proudí oběma směry) Fonologické formy jsou aktivovány před uzavřením procesů na rovině gramatického kódování 31

32 Vliv fonologické formy: Implikace pro modely řečové produkce Modulární, seriélní modely (např. Leveltův) Mezi rovinou fonologického a gramatického kódování neexistuje feedback (jen top-down procesy) Procesy na rovině gramatického kódování (včetně selekce gramatického rodu) jsou ukončeny ještě předtím, než je odpovídající fonologická forma vůbec aktivována Interaktivní, cascading modely (např. Dellův) Mezi rovinou fonologického a gramatického kódování existuje feedback (aktivace proudí oběma směry) Fonologické formy jsou aktivovány před uzavřením procesů na rovině gramatického kódování 32

33 Vliv fonologické formy na produkci v L1 Experimenty 3 (pojmenovávání obrázků) a 4 (grammaticality judgement) jsme replikovali s rodilými německými mluvčími v jejich L1 Výsledek: RT i počet chyb statisticky identické ve všech třech skupinách (typ., ambig., atyp.) žádný vliv fonologické formy Jak vysvětlit rozdíly v L1 a L2? Hypotéza: Produkce gramatického rodu je v principu stejná v L1 a L2, rozdíly jsou dané mírou pokročilosti. (Taraban and Kempe (1999), Ellis and Schmidt (1997)) 33

34 Osvojování gramatického rodu v L1 Je možné najít stopy vlivu fonologického zakončení na produkci rodu u dětí? Mills (1986): německé děti si nejrychleji osvojují feminina zakončená na e, ambigní a atypická zakončení činí problémy Smoczyńska (1985): popisuje problémy, které mají polské děti s rodem feminin zakončených na konsonant: užívají je jako maskulina, dělají z nich diminutiva, přidávají k nim rodově typické zakončení (-a)... Henzel (1975): [...] the child learning to speak Czech gives preference to those gender categories which are least ambiguous rather than to those that are most frequent; he attends to the consonant ending with masculine, to the a-ending with feminine, and to the o-ending with neuter. (Henzel, 1975: 189) Počítačové simulace osvojování gramatického rodu (např. Taraban and Kempe (1999) ) 34

35 Produkce rodu: Křivka pokročilosti V počátečních fázích osvojování je gramatický rod vypočítáván na základě všech dostupných informací. Důležitou roli hraje zakončení substantiva. S rostoucí kompetencí a zkušeností (input) se upevňuje spoj ke správnému rodovému uzlu. Čím je mluvčí pokročilejší, tím menší vliv mají podpůrné vlivy, které zpočátku produkci napomáhaly (vliv zakončení). Podpůrné spoje hrají stále menší roli, slábnou, popř. zcela zanikají (absence feedbacku u dospělých rodilých mluvčích). V konečné fázi již rod není vypočítáván, ale pouze vyzvednut (retrieved) z paměti, kde je trvale uložen. U slov s velmi nízkou frekvencí, neznámých slov, přejatých slov, pseudoslov apod. může i pokročilý mluvčí využívat podpůrných zdrojů informací o rodě. Tato slova mají v L1 lexikonu obdobnou pozici jako L2 slova při produkci v L2. 35

36 Děkuji! Folie a seznam relevantní literatury jsou dostupné na: (sekce Lectures uprostřed stránky) 36

Začínáme učit češtinu pro děti cizince

Začínáme učit češtinu pro děti cizince Začínáme učit češtinu pro děti cizince Předškolní věk Příručka pro lektorky a lektory Linda Doleží (Ed.) Obecné informace Vydává: AUČCJ Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka Hloubětínská 26, 198

Více

Strategie učení se cizímu jazyku. Dotazník pro žáky. Kateřina Vlčková, Jana Přikrylová

Strategie učení se cizímu jazyku. Dotazník pro žáky. Kateřina Vlčková, Jana Přikrylová Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro žáky Kateřina Vlčková, Jana Přikrylová 23 Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro žáky Kateřina Vlčková, Jana Přikrylová Strategie učení se cizímu jazyku.

Více

VÝVOJ OSVOJOVÁNÍ JAZYKA

VÝVOJ OSVOJOVÁNÍ JAZYKA Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Katedra psychologie VÝVOJ OSVOJOVÁNÍ JAZYKA Diplomová práce Autorka: Klára Votavová Vedoucí práce: Doc. PhDr. Lenka Šulová, CSc. Rok: 2008 1 Prohlašuji, že jsem diplomovou

Více

Úvod do počítačové lingvistiky příprava na zkoušku

Úvod do počítačové lingvistiky příprava na zkoušku Tento text vznikl jako pomocný text k přípravě na zkoušku z předmětu Úvod do počítačové lingvistiky v roce 2011. Může obsahovat mnoho chyb, dohadů a nepřesností. Tedy jeho autoři se vzdávají zodpovědnosti

Více

M-CAST v knihovnách. Osnova. Obecně o projektu M-CAST. Ontologie. Typy dotazů a odpovědí. Český lingvistický modul. Dotazy, odpovědi, vyhledávání

M-CAST v knihovnách. Osnova. Obecně o projektu M-CAST. Ontologie. Typy dotazů a odpovědí. Český lingvistický modul. Dotazy, odpovědi, vyhledávání M-CAST v knihovnách Marie.Bal Balíková @nkp.cz Osnova Obecně o projektu M-CAST Ontologie Typy dotazů a odpovědí Český lingvistický modul Dotazy, odpovědi, vyhledávání Aplikace v knihovnách Ukázky M. Balíková

Více

Božetěchova 1/2, 612 66, Brno 2 MFF, Univerzita Karlova v Praze. Abstrakt. Cílem bylo vytvořit stematizační algoritmus pro český jazyk

Božetěchova 1/2, 612 66, Brno 2 MFF, Univerzita Karlova v Praze. Abstrakt. Cílem bylo vytvořit stematizační algoritmus pro český jazyk Nalezení slovních kořenů v češtině Petr Chmelař 1, David Hellebrand 1, Michal Hrušecký 2 a Vladimír Bartík 1 1 FIT, Vysoké učení technické v Brně, Božetěchova 1/2, 612 66, Brno 2 MFF, Univerzita Karlova

Více

Systém M-CAST (Multilingual Content Aggregation System Vícejazyčný systém agregace informací)

Systém M-CAST (Multilingual Content Aggregation System Vícejazyčný systém agregace informací) Systém M-CAST (Multilingual Content Aggregation System Vícejazyčný systém agregace informací) Marie BALÍKOVÁ Národní knihovna České republiky, Praha Marie.Balikova@nkp.cz Petr STROSSA Vysoká škola ekonomická,

Více

Metodika přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt (úroveň A1)

Metodika přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt (úroveň A1) Metodika přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt (úroveň A1) Kolektiv autorů: Jitka Cvejnová, Jana Čemusová, Milan Hrdlička, Petra Chvojková, Marie Kestřánková, Jitka Lukášová,

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Rozpoznání slov diskrétního diktátu Bc. Miloslav Kočí

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Rozpoznání slov diskrétního diktátu Bc. Miloslav Kočí UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Rozpoznání slov diskrétního diktátu Bc. Miloslav Kočí Diplomová práce 2010 Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně.

Více

ZAČLENĚNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ

ZAČLENĚNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ Projekt CZ.1.07/1.2.07/03.0021 ZAČLENĚNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PEDAGOGY Mgr. Martin Punčochář, Mgr. Taťjana Bernátková www.deticizincu.cz centrum@deticizincu.cz vpc1@deticizincu.cz

Více

Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu české veřejnosti

Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu české veřejnosti Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu české veřejnosti zpráva z empirického výzkumu Lucie Vidovićová, Ladislav Rabušic Spoluautorka přílohy: Martina Prinzová VÚPSV Praha výzkumné centrum

Více

Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených. Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě

Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených. Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě Grundtvig partnerský program ve vzdělávání Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených Projekt Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě Obsah Úvod

Více

Nová konstrukce Karla Gotta nemusím v češtině a slovenštině: případ lexikalizace, pragmatikalizace nebo začínající degramatikalizace?

Nová konstrukce Karla Gotta nemusím v češtině a slovenštině: případ lexikalizace, pragmatikalizace nebo začínající degramatikalizace? Nová konstrukce Karla Gotta nemusím v češtině a slovenštině: případ lexikalizace, pragmatikalizace nebo začínající degramatikalizace? BJÖRN HANSEN MAREK NEKULA MONIKA BANÁŠOVÁ The new construction Karla

Více

Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti

Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: Doc. PaedDr. Jiřina

Více

Fakulta informatiky Masarykovy university. (pracovní verze) Karel Pala

Fakulta informatiky Masarykovy university. (pracovní verze) Karel Pala Fakulta informatiky Masarykovy university Počítačové zpracování přirozeného jazyka (pracovní verze) Karel Pala Brno, září 2000 Obsah 1 Předmluva 4 2 Úvod 7 2.1 Roviny analýzy jazyka......................

Více

Implementační manuál PayU pro e-shopy

Implementační manuál PayU pro e-shopy 2.2 Implementační manuál PayU pro e-shopy s využitím šablony www.payu.cz Obsah 1. Úvod 2. Od registrace po spuštění PayU 2.1 Obecné informace 2.2 Popis jednotlivých kroků 3. Implementace PayU 3.1 Obecné

Více

InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století

InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší

Více

pojmové mapy ve vzdělávání

pojmové mapy ve vzdělávání pojmové mapy ve vzdělávání Mgr. Petra Vaňková Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf UK

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Oldřich Lepil.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Oldřich Lepil. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů TEORIE A PRAXE TVORBY VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Oldřich Lepil Olomouc 2010 Tento projekt je

Více

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři Zbyněk Plzák Obsah NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři... 1 Správnost měření... 3 Přesnost měření... 3 Nejistoty analytických

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

Technika barvově slovních asociací (BSA) autor Jiří Šimonek

Technika barvově slovních asociací (BSA) autor Jiří Šimonek Technika barvově slovních asociací (BSA) autor Jiří Šimonek DAP Services a.s. 1 Obsah 1. Metody založené na preferenci barev 2. Popis techniky BSA 3. Snímač a způsob sběru dat 4. Kalibrované soubory slov

Více

ČEŠTINA JAKO CIZÍ JAZYK

ČEŠTINA JAKO CIZÍ JAZYK ČEŠTINA JAKO CIZÍ JAZYK Úroveň A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme Univerzita Palackého v Olomouci Katedra bohemistiky

Více

Muzikoterapie u osob s těžkou poruchou hybnosti při DMO

Muzikoterapie u osob s těžkou poruchou hybnosti při DMO Akademie Alternativa Umělecké terapie Modul A. Muzikoterapie Absolventská práce Muzikoterapie u osob s těžkou poruchou hybnosti při DMO Autor: Mgr. Pavla Lanková 2013 Prohlašuji, že jsem absolventskou

Více

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Vyšší formy řízení. Autor textu: Prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc.

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Vyšší formy řízení. Autor textu: Prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc. FAKULA SROJNÍHO INŽENÝRSVÍ VYSOKÉ UČENÍ ECHNICKÉ V BRNĚ Vyšší formy řízení Autor textu: Prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc. Brno 9.0.2003 2 FSI Vysokého učení technického v Brně Obsah ÚVOD... 6 2 PID REGULÁORY,

Více

SBORNÍKY TECHNICKÉ HARMONIZACE 2005

SBORNÍKY TECHNICKÉ HARMONIZACE 2005 SBORNÍKY TECHNICKÉ HARMONIZACE 2005 NEJISTOTY MĚŘENÍ, PŘESNOST MĚŘENÍ, SPRÁVNOST MĚŘENÍ A OTÁZKY SPOJENÉ SE VZÁJEMNOU POROVNATELNOSTÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ A S PROHLÁŠENÍM O SHODĚ S TECHNICKÝMI SPECIFIKACEMI

Více

Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji. Studie

Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji. Studie Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji Studie Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji (VUR) Udržitelný rozvoj a jeho vztah k EVVO, definice kompetencí k udržitelnému jednání a analýza klíčových kompetencí

Více

Čeština jako cílový jazyk

Čeština jako cílový jazyk Čeština jako cílový jazyk (2. díl) Metodika pro výuku dospělých osob s mezinárodní ochranou formou azylu nebo doplňkové ochrany Jaromíra Šindelářová Svatava Škodová Praha 2013 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD...

Více

ELEKTRONIZACE VE VZDĚLÁVÁNÍ, FENOMÉN SOUČASNÉ DOBY COMPUTERIZATION IN EDUCATION, PHENOMENON OF PRESENT TIME

ELEKTRONIZACE VE VZDĚLÁVÁNÍ, FENOMÉN SOUČASNÉ DOBY COMPUTERIZATION IN EDUCATION, PHENOMENON OF PRESENT TIME ELEKTRONIZACE VE VZDĚLÁVÁNÍ, FENOMÉN SOUČASNÉ DOBY COMPUTERIZATION IN EDUCATION, PHENOMENON OF PRESENT TIME Pavel Andres, Alena Vališová ČR Masarykův ústav vyšších studií, ČVUT v Praze E-mail: pavel.andres@muvs.cvut.cz,

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ Zdravotně sociální fakulta Katedra sociální práce

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ Zdravotně sociální fakulta Katedra sociální práce OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ Zdravotně sociální fakulta Katedra sociální práce Jakékoliv užití tohoto díla podléhá autorskému zákonu a povinnosti užití platných citačních norem Diskriminace z důvodu

Více