eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy"

Transkript

1 eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy Kostelní nám. 2, Moravská Tebová Identifikátor: Zizovatel: Msto Moravská Tebová, nám. T. G. Masaryka, Mor. Tebová Školský úad Svitavy, Lanškrounská 1, Svitavy Termín konání orientaní inspekce: ledna 2000 j / Signatura oj4ct103 Hodnocení kvality vzdlávání Hodnocení kvality vzdlávání na I. stupni Pi hospitaní innosti byly sledovány hodiny eského jazyka, matematiky a pírodovdy.týdenní hodinové dotace jednotlivých pedmt ve všech ronících odpovídaly uebnímu plánu vzdlávacího programu Základní škola. Nápl uiva sledovaných hodin vycházela z uebních osnov pedmt, probíraná témata navazovala na pedcházející lekce. Výukové cíle byly stanoveny s ohledem na složení tíd. Vyuující jsou informováni o žácích se specifickými poruchami uení a chování. Odborná pée o tyto žáky je zajištna uitelkou s píslušnou kvalifikací. Pedagogická i odborná zpsobilost všech vyuujících 1. stupn se projevila dobrou kvalitou výuky. Všechny uebny jsou dostaten prostorné, jejich vybavení a uspoádání odpovídá innostem a cílm výuky prvního stupn základní školy. Pi výuce byly používány nové aktualizované uebnice a uební texty. V hodinách bylo využito množství názorného obrazového materiálu a uebních pomcek. V jedné z hodin byl zaazen poslech audiotechniky. Nové pomcky jsou poizovány podle možností školy. Žáci využívají školní knihovnu, která nabízí množství kvalitních titul. Prostory tíd jsou vyzdobeny množstvím prací žák, uební prostedí psobí podntným a estetickým dojmem. Ve všech hodinách byly dodržovány psychohygienické zásady. Sledované pedmty se vyznaovaly promyšlenou stavbou hodin a úelným ízením výuky. Pokyny vyuujících byly jasné a srozumitelné, jednotlivé informace byly pimen nároné, žákm byly pedávány v logickém sledu. Nové uivo bylo pedkládáno v souladu s didaktickými zásadami, výklad se opíral o názor a pokusy se zapojením žák. Vyuující zopakovali a procviili množství jev, zamili se i na rozvoj dobrého vyjadování žák. Žáci byli stále zamstnáni, vyuovací as byl efektivn využit. Pro žáky nadané byla pipravena práce navíc. Aktivita žák byla podporována soutživými a hravými formami práce. Nkteí

2 vyuující zaadili ešení zajímavých a praktických úloh. Zvlášt v hodinách pírodovdy žáci prokazovali dobré znalosti uiva. Psaní tvrtletní práce z matematiky celou vyuovací hodinu není v nižším roníku úmrné vku žák. Ve vtšin hodin byla zaazena vstupní i prbžná motivace. Nkteí vyuující využili píklady z praxe, mezipedmtové vztahy a znalosti žák z jiných oblastí. Jiní, zvlášt v nižších ronících, žáky motivovali pohádkovými bytostmi. Opakování a procviování uiva navazovalo na probrané lekce, výklad se opíral o známé poznatky. Uitelé prbžn ovovali pochopení látky, slabším žákm poskytovali individuální pomoc. Pi chybném ešení byla provádna analýza chyb s vysvtlením a zdvodnním správného ešení. Prbžné hodnocení práce žák pi výuce i v závru hodin mlo charakter pozitivní motivace. Komunikace všech vyuujících byla založena na pirozené autorit a dve žák. V hodinách byl vytváen prostor pro diskusi, žáci mli možnost vlastního vyjádení. Osobnost žáka je ve škole respektována, je pipouštna rznost názor. Ve vtšin hodin byly rozvíjeny komunikativní schopnosti žák. Nkteí vyuující velmi pozitivn ovlivovali vztahy ve tíd, pispívali k píznivé atmosfée pi výuce. Vtšina žák projevovala zájem o výuku, v dob inspekce nebyly zaznamenány žádné projevy negativního chování žák. Plánování a píprava výuky jsou hodnoceny jako velmi dobré. Podmínky personální, materiální i psychohygienické mají velmi dobrou úrove. Organizace, formy a metody výuky jsou celkov hodnoceny jako nadprmrné. Motivace a hodnocení, interakce a komunikace jsou velmi dobré. Celkov je kvalita vzdlávání ve sledovaných hodinách hodnocena jako velmi dobrá. Zempis Uební plán a poty vyuovacích hodin v roníku odpovídají vzdlávacímu programu Základní škola.j /96-2. Všechny tídy II. stupn mají 2 hodiny vyuování zempisu za týden. Žáci 8. a 9. roník mohou navštvovat i volitelný pedmt - seminá ze zempisu, který je dotován jednou vyuovací hodinou za týden pro jednotlivý roník. Pedmt uí ti vyuující s pedagogickou zpsobilostí, jedna z nich má odbornou kvalifikaci pro výuku zempisu na základní škole. Výuka probíhá vtšinou v kmenových tídách, ve kterých jsou vyhovující podmínky pro práci žák i uitel. Vybavení kabinetu zempisu má díky vyuující s odbornou kvalifikací pro tento pedmt dobrou úrove, je v nm i dostatené množství nových nástnných map a geografických pomcek. Postupn je zizována videotéka se zempisnou tematikou, která již v souasné dob obsahuje 90 použitelných titul. Nedostatené je vybavení školy novými zempisnými atlasy. Nkteré tídy mohou používat tuto základní uební pomcku pouze v hodinách zempisu. Vtšina sledovaných hodin mla velmi dobrou úrove, vyuující používali nástnné mapy, žákovské atlasy, slepé mapy i vhodný obrazový materiál. Opakování pedchozího uiva s celou tídou bylo vysoce efektivní a pro žáky zajímavé. V této ásti hodin byl patrný individuální pístup vyuujících k žákm, aktualizace uiva a využití osobních zkušeností uitele i žák. Pozitivem bylo i vhodné a nenásilné využití krátkého videoprogramu, který byl dobe využit pro vyložení nového uiva. Žáci respektovali a se zájmem plnili jasné a srozumitelné pokyny vyuujících, aktivní práci žák v hodinách podporovalo pozitivní hodnocení jejich znalostí. Pro zefektivnní vyuovacího asu je nezbytné v nkterých vyuovacích hodinách využít možnosti kopírovacích stroj (kontrolní otázky a jednoduché testy pro každého žáka do lavice). Škola je touto technikou dobe vybavena. Vhodné je omezit množství zempisných pojm a nezadávat žákm písemné doplnní nového uiva za domácí úkol. Ve vtšin sledovaných vyuovacích hodinách chyblo v závrené ásti dslednjší zopakování probraného uiva a zhodnocení práce žák.

3 Srovnávací kontrolní testy u žák 9. roník potvrdily velmi dobré znalosti zempisného uiva roníku základní školy (IX. A tída 66,7 % a IX. B tída 64,7 % úspšných ešení). Plánování a píprava výuky jsou velmi dobré. Podmínky výuky jsou dobré. Organizace, formy a metody výuky mají nadprmrnou úrove. Motivace a hodnocení, interakce a komunikace mezi žáky navzájem a mezi žáky a uiteli jsou vynikající. Celkov má výuka zempisu velmi dobrou úrove. Chemie a pírodopis asová dotace v pedmtech pírodopis a chemie odpovídá uebním plánm, tématické plány jsou v souladu s osnovami pedmtu. Kontinuita výuky mezi jednotlivými tídami je zajištna. Všechny hospitované hodiny byly vyuujícími pipraveny. Zájemci o tyto pedmty si mohou rozšíit znalosti ve volitelném pedmtu Seminá a praktikum pírodovdných pedmt. Odborná zpsobilost vyuujících je vedením školy respektována. Všichni vyuující tchto pedmt mají odbornou a pedagogickou zpsobilost. Pro výuku jsou využívány pracovny chemie a pírodopisu. Jejich vybavení bude nutné modernizovat a doplnit. V kabinetech je dostatené množství pomcek i odborné literatury. Pomcky - pírodniny, které jsou konzervovány v roztocích, jsou ásten vyschlé. Minerály a horniny jsou chaoticky poskládané. Vysoce nadstandardní úrove rozsahem i obsahem mají pomcky iniciativn zhotovené vyuující. Ve všech sledovaných hodinách byly úeln využívány pomcky, didaktická technika i další zdroje informací. Uivo bylo pedkládáno v logických souvislostech, byl kladen draz na mezipedmtové vztahy. Žáci byli vedeni ke schopnosti aplikovat teoretické vdomosti v praxi. Nedostatkem jedné hodiny bylo velké množství nových pojm zaazených do výkladu, pokraování ve výkladu i pes zjevnou únavu žák, absence relaxaních prvk a diktovaný zápis do poznámkových sešit, jehož obsahem byly vty z uebnice. Vtšina hodin se vyznaovala dobrou motivací žák. Bylo zaazeno sledování pokus i mikroskopická pozorování. Hodiny mly návaznost na poznatky z laboratorních prací a životních zkušeností žák. V nkolika hodinách bylo otázkám žák i procviení nového uiva vnováno minimum asu, pípadn vbec žádný a v závru nebylo provedeno hodnocení výkon žák. Ve vtšin sledovaných hodin byla úrove ízených rozhovor se žáky na vynikající úrovni, byly rozvíjeny myšlenky obsažené v žákovských odpovdích. Žáci projevovali pozitivní vztah k výuce, byli bezprostední a pozorní. Plánování a píprava výuky, podmínky výuky, organizace formy a metody výuky, motivace a hodnocení, interakce i komunikace ve vyuování chemie a pírodopisu mají nadprmrnou úrovn. Celkov je hodnocena výuka chemie a pírodopisu jako nadprmrná. Tlesná výchova V 6. až 9. roníku se vyuují dv hodiny tlesné výchovy za týden. Výuka je pedevším zamena na míové hry, základní atletické disciplíny a gymnastiku. Pro vyuování tlesné výchovy má škola k dispozici renovovanou menší tlocvinu, která je vybavena vyhovujícím gymnastickým náadím. V kabinetu tlesné výchovy je dostatený poet mí a základního sportovního náiní. Nedostatkem je uložení vtšího množství vyazených lyžaských bot v krabicích, které omezují prostor kabinetu. Škola má vlastní sportovní hišt s bžeckou dráhou o délce 250 metr, sektor pro skok daleký a dv hišt, jedno na házenou a druhé na odbíjenou. Psychohygienické podmínky pro výuku tlesné výchovy jsou vyhovující.

4 V letošním školním roce mají žáci roníku možnost navštvovat nepovinný pedmt sportovní hry (2 vyuovací hodiny za týden). Volitelný pedmt se zamením na tlesnou výchovu se ve škole nevyuuje. Z celkového potu 22 hodin tlesné výchovy je 16 hodin vyuováno uitelem s pedagogickou a odbornou zpsobilostí, 6 hodin tlesné výchovy uí vyuující s pedagogickou zpsobilostí pro výuku na základní škole. Tematické plány uiva odpovídají materiálním podmínkám školy. V hospitovaných hodinách se vyuující zamil pedevším na výuku míových her (košíková, florbal). Hodiny mly dobrou stavbu, odpovídaly stanoveným výukovým cílm, byly vhodn pipravené a zamené na pohybovou innost respektující vk žák. Velmi dobrou úrove mly úvodní a prpravné ásti vyuovacích hodin, v nichž uitel vhodn využil sportovního náiní se zamením na prpravu herních inností zvolených míových her. Organizace výuky pi vlastní he však vždy neumožovala dostatenou pohybovou aktivitu vtšiny žák. Pi herní innosti by bylo vhodnjší zapojit více žák do míové hry, prostor tlocviny to umožuje. Zvýší se tak efektivita vyuovacích hodin tlesné výchovy. Dobrý pístup uitele k žákm a kladné hodnocení jejich výkon nebylo vždy z jejich strany dostaten akceptováno. Nkteí žáci nemli vhodné obleené pro výuku tlesné výchovy. Nutná je vtší dslednost uitele pi kontrole a vyžadování vhodného sportovního obleení žák pro výuku tlesné výchovy. Žáci mli zájem o aktivní pohyb, v pevážné vtšin respektovali pokyny uitele a prokázali dobré základní pohybové návyky. Pi komunikaci uitele se žáky nebyly zjištny zásadní nedostatky. Uitel vede žáky ke kladnému vztahu k pohybové aktivit, organizuje sportovní soutže a podporuje úast žák na sportovních akcích poádaných školou, mstem i okresem. Škola se zúastuje vybraných sportovních soutží v rámci okresu (malá kopaná, halová kopaná, pespolní bh, košíková, vybíjená mladších žák, atletická všestrannost mladších žák, atletický tyboj starších žák). V ervnu je pro žáky školy poádán Olympijský den. Plánování a píprava výuky má dobrou úrove. Podmínky výuky tlesné výchovy jsou velmi dobré. Organizace, formy a metody výuky, motivace a hodnocení, interakce a komunikace mají dobrou úrove. Celkov má výuka tlesné výchovy dobrou úrove. Hodnocení kvality vzdlávání Na základ hodnocení 21 hodin hospitací v 7 pedmtech, studiem pedagogické dokumentace a na základ rozhovor s vyuujícími je kvalita vzdlávání v uvedených pedmtech hodnocena jako velmi dobrá. Hodnocení kvality ízení Plánování Koncepní zámry vycházejí z projektu školy na rok , který byl projednán na pedagogické rad 15. dubna Hlavním úkolem vedení školy je udržet poty žák, které vycházejí ze stavu školního roku 1995/96. Dlouhodobým cílem je zamení na rozvoj tvoivého myšlení žák, úinnou motivací podporovat jejich zájem o školní práci a kvalitn pipravovat žáky ke studiu na všech typech stedních škol. editel školy má vypracovaný podrobný plán práce na školní rok 1999/2000, projednaný a schválený na pedagogické rad dne 1. záí V plánu jsou uvedeny termíny a programy jednotlivých pedagogických rad, koncepní zámry školy pro následující období, uební plán jednotlivých roník pro školní rok 1999/2000. Konkrétní úkoly jsou rozpracovány v týdenních plánech. V nich jsou upesnny hlavní úkoly pro daný týden s uvedením asu,

5 místa a jména pedagogického pracovníka, který bude akci zajišovat. Plnní úkol editel školy sleduje a prbžn hodnotí. Ve škole se vyuuje podle vzdlávacího programu Základní škola.j /96-2 a podle doplk vydaných MŠMT pod.j /98-22 s platností od 1. záí Žáci tíd si mohou vybrat z volitelných pedmt - seminá a praktikum pírodovdných pedmt, seminá spoleensko- vdních pedmt, domácnost, výtvarné innosti a seminá ze zempisu. Jako nepovinný pedmt se ve škole uí pouze sportovní hry. Pro žáky se specifickými vývojovými poruchami uení jsou zpracovány individuální vzdlávací plány, pée o tyto žáky je zajištna kvalifikovanými pedagogickými pracovníky. Plánování je hodnoceno jako velmi dobré. Organizování Organizace vzdlávacího a výchovného procesu i provozu školy má stanovena pravidla fungování a umožuje efektivní ízení školy. Kompetence pracovník jsou vymezeny, píslušné pravomoci jsou delegovány na zástupkyni editele školy. Metodické orgány na škole zízeny nejsou, vzhledem k velikosti školy nejsou pro jejich innost objektivní podmínky. Všichni pracovníci mají pístup k potebným informacím, které jsou pedávány prostednictvím nástnky ve sborovn. Pozitivem je každodenní neformální posezení vtšiny pedagogických pracovník s vedením školy u kávy a aje bhem hlavní pestávky. Ve školním ádu mají žáci uvedeno, že mohou pijít za výchovným poradcem nebo editelem školy a projednat s nimi záležitosti, které se týkají i vlastní innosti školy. Od záí letošního roku byl ve škole ustaven Školní parlament, který tvoí zástupci žák tíd. Rada školy není ustanovena, komunikace s rodii je zajištna prostednictvím konzultací a pravidelných tídních schzek. Tídní uitelé mají možnost, po projednání s editelem, svolat si rodie podle vlastní aktuální poteby. Výroní zpráva o innosti školy poskytuje dostatek informací o škole. Kladem je, že uvádí i to, co se nepodailo bhem školního roku uskutenit. Slouží škole jako zdroj sebehodnocení. Organizování má nadprmrnou úrove. Vedení a motivování pracovník Operativní ízení zamstnanc školy je funkní a úinné. editel školy preferuje každodenní osobní jednání s pedagogickým sborem. Odbornost a schopnosti pedagog jsou využívány pro výuku, organizování školních soutží, mimoškolní zájmovou innost žák a prezentaci školy na veejnosti. Zaínající uitel (v letošním školním roce nastoupil jeden) má pidleného uvádjícího uitele a jsou mu umožnny konzultace s vedením školy. Tém 80 % všech pedmt je vyuováno uiteli s pedagogickou a odbornou zpsobilostí. V posledních pti letech se podailo editeli školy získat 4 mladé uitele. editel umožuje pedagogm další vzdlávání, limit finanních prostedk urený na vzdlávání je pravideln erpán. V letošním školním roce studuje dálkov jedna vyuující nmecký jazyk, po ukonení studia bude aprobovaná pro jeho výuku. Ostatní vyuující mají možnost úastnit se dalšího vzdlávání uitel v rámci Služby škole Svitavy. editel školy má vypracovaná kritéria pro piznání osobního píplatku pro pedagogické pracovníky, která jsou zveejnna ve sborovn. Pravideln hodnotí práci pracovník a po oznámení výše rozpotu na mzdové prostedky (Školským úadem Svitavy) upravuje osobní píplatky pravideln v beznu a záí kalendáního roku. Všichni pracovníci školy jsou seznámeni i s pokynem pro piznávání osobních píplatk podle 7 vládního naízení. 252/92 sbírky zákon. Systém pravidelného sebehodnocení školy není vypracován. Systém vedení a motivování pracovník je velmi dobrý. Kontrolní mechanizmy

6 Výchovn vzdlávací proces je kontrolován podle poteby a aktuální situace editelem školy a jeho zástupkyní. Plán hospitací ani jejich zamení na konkrétní pedmty editel vypracovaný nemá. Hospitaní innost je provádna podle aktuální situace a poteby. O provedených hospitacích u vyuujících je veden písemný pehled, oddlen má vedení školy i pehled o potu hospitací v jednotlivých tídách a ronících. Jednotlivé hospitace jsou projednány pímo s vyuujícím a písemn zaznamenány. Výchovná poradkyn vypracovává podrobný roní plán, ve kterém jsou po msících rozepsány jednotlivé nezbytn nutné úkoly pro její pracovní innost. Na konci školního roku pedává editeli školy písemnou zprávu o innosti výchovného poradce. Za kontrolu pedagogické dokumentace odpovídá zástupkyn editele školy. Výsledky všech kontrol jsou projednávány na pravidelných pedagogických radách. Pi zjištní nedostatk jsou pijímána okamžitá opatení k náprav. Výsledky kontrolní innosti jsou souasn i podkladem pro osobní hodnocení pracovník. Interní evaluaní nástroje jsou používány jen v omezené míe. Sestavuje je editel a jsou používány pro v jazyce eském a matematice. Kontrolní mechanizmy školy mají dobrou úrove. Hodnocení kvality ízení Celkov má kvalita ízení nadprmrnou úrove. Další významná zjištní V oblasti materiálního zabezpeení školy bylo za posledních 5 let dosaženo dobrých výsledk. Obec rekonstruovala školu tak, že je dobe pipravena pro základní výuku. Podailo se vybudovat poítaovou uebnu, která slouží žákm 8. a 9. roník k výuce pedmtu práce na poítai a dále svými výukovými programy k procviování uiva vtšiny základních pedmt. V loském školním roce bylo poprvé v provozu školní hišt, které pisplo ke zlepšení výuky tlesné výchovy ve škole. Pln se nedaí kvalifikovan obsadit školu uiteli, pedagogický sbor stárne. V posledních pti letech se vedení školy podailo získat 4 mladé pedagogické pracovníky. Škola je zapojena do hnutí Na vlastních nohou, v minulém školním roce opt žáci nakreslili velké množství vánoních blahopání. V prosinci se žáci zúastnili slavnostního koncertu v Kongresovém centru v Praze. Výet doklad, o které se inspekní zjištní opírá zizovací listina.j. 571/95 ze dne informaní výpis ze sít škol.j. ze dne výroní zpráva o innosti školy za školní rok 1998/1999 podkladová inspekní dokumentace ád školy tídní knihy rozvrh vyuovacích hodin a pestávek záznamy pedagogických rad osobní dokumentace zdravotn postižených žák tematické plány hospitovaných pedmt kritéria pro piznání osobního píplatku pedagogickým pracovníkm povinnost zástupce editele školy ze dne týdenní plán úkol plán výchovného poradce na rok 1999/2000 vyhodnocení dotazníku pro rodie Závr Pozitiva:

7 Estetické prostedí ueben, nápaditá výzdoba na chodbách školy. Kvalitní výuka ve sledovaných hodinách na I. stupni základní školy. Pestrá mimoškolní innost, úspchy v ad soutží a olympiád. Dobe vybavená uebna výpoetní techniky. Negativa: Délka tvrtletní práce z matematiky je neúmrná vku žák I. stupn základní školy. Nevhodné obleení nkterých žák na výuku tlesné výchovy. Nedostatené vybavení školy žákovskými atlasy pro výuku zempisu. Doporuení: V závrených ástech hodin dslednji zopakovat probrané uivo a zhodnotit práci žák v hodin. Pi inspekní innosti nebylo zjištno neefektivní využívání finanních prostedk pidlených ze státního rozpotu. Na základ hodnocení kvality vzdlávání, hodnocení kvality ízení a dalších významných zjištních hodnotíme školu jako velmi dobrou. Datum vyhotovení inspekní zprávy a složení inspekního týmu Razítko Školní inspektoi Titul, jméno a píjmení Podpis Vedoucí týmu Mgr. František Víšek Víšek Fr. v. r. lenové týmu PaedDr. Marta Hunalová M. Hunalová v. r. Mgr. Božena Šifnerová Šifnerová v. r. Ve Svitavách dne 31. ledna 2000 Datum a podpis editele školy stvrzující pevzetí inspekní zprávy Datum pevzetí inspekní zprávy: Razítko editel školy Podpis Zdenk Ševík Pedmtem inspekce bylo dílí zhodnocení innosti školy dle 18 odst. 3, 4 zákona NR. 564/1990 Sb., o státní správ a samospráv ve školství, ve znní pozdjších pedpis.

8 Dle 19 odst. 8 téhož zákona mže editel školy podat pipomínky k obsahu inspekní zprávy eské školní inspekci do 14 dn po jejím obdržení. Pipomínky k obsahu inspekní zprávy jsou její souástí. Hodnotící stupnice Stupe Širší slovní hodnocení Vynikající Zcela mimoádný, píkladný Velmi dobrý Výrazná pevaha pozitiv, drobné a formální nedostatky, nadprmrná až spíše nadprmrná úrove Dobrý Negativa a pozitiva v rovnováze, prmrná úrove Ješt vyhovující Pevaha negativ, výrazné nedostatky, citeln slabá místa Nevyhovující Zásadní nedostatky, které ohrožují prbh výchovn-vzdlávacího procesu. Plní, je v souladu Dodržuje, erpá úeln, efektivn Neplní, není v Nedodržuje, neerpá úeln, efektivn souladu Další adresáti inspekní zprávy Adresát Datum pedání/odeslání inspekní zprávy Podpis píjemce nebo j. jednacího protokolu ŠI Školský úad /00 Zizovatel /00 Pipomínky editele školy Datum j. jednacího protokolu ŠI Text / / bez pipomínek

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ZEMPIS ZEMPIS Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch aplikace

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Speciální mateřská škola pro děti s vadami řeči a Speciální základní škola pro žáky s vadami řeči Olomouc - Svatý Kopeček, Bohumíra Dvorského

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941 eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice Identifikátor školy: 650 058 941 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692 Skalka 1692, 560 18 eská Tebová Identifikátor školy:

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Pardubice Inspekční zpráva Základní škola Libchavy 153, okres Ústí nad Orlicí Libchavy 153, 561 16 Identifikátor školy: 600 104 796 Zřizovatel: Obec Libchavy,

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Plán práce školy ve školním roce 2005/2006 Schváleno na pedagogické rad dne 1. 9. 2005 Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy Schze

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 15 - Zlín Inspekční zpráva Základní škola Salvátor Králova 380, 757 57 Valašské Meziříčí Identifikátor školy: 600 001 784 Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké,

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Karla Vokáče Strašice, okres Rokycany 338 45 Strašice 531 Identifikátor

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9. Jaselská 7/9, 602 00 Brno. Identifikátor školy: 600 019 896

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9. Jaselská 7/9, 602 00 Brno. Identifikátor školy: 600 019 896 eská školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Stední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 Jaselská 7/9, 602 00 Brno Identifikátor školy: 600 019 896 Termín konání inspekce: 29. listopad

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Základní škola Škvorec Tyršova 130, 250 83 Škvorec Identifikátor školy: 600 052 231 Zřizovatel: obec Škvorec Školský úřad Praha-východ,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Obecnice, okres Příbram 262 21 Obecnice 255 Identifikátor školy: 600 054 527

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Vratimov, Masarykovo náměstí 192, okres Frýdek-Místek 739 32

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Motivaní název školního vzdlávacího programu pro základní vzdlávání: UÍME SE,

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2000/2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2000/2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště České Budějovice Inspekční zpráva Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. armády 210, okres Tábor Čs. armády 210, 391 81 Veselí nad Lužnicí Identifikátor školy:

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Chomutov, ak.

Česká republika Česká školní inspekce. Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Chomutov, ak. Česká republika Česká školní inspekce Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Chomutov, ak. Heyrovského 4539 ak. Heyrovského 4539, 430 03 Chomutov Identifikátor školy:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Základní škola Věrovany, okres Olomouc 783 76 Věrovany 102 Identifikátor školy: 600 140 342 Zřizovatel: obec Věrovany, 783 76 Věrovany

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Pardubice Inspekční zpráva Základní škola,orel, okres Chrudim Orel 71, 538 21 Slatiňany Identifikátor: 600 090 663 Zřizovatel: Obec Orel, Orel 67, 538 21 Slatiňany

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Školní 108, 373 61 Hrdějovice Identifikátor školy:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Základní umělecká škola, Potštát 36 753 62 Potštát Identifikátor: 600 004 414 Zřizovatel: Školský úřad Přerov, Bří Hovůrkových 17, 751

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Základní škola Bohdíkov, okres Šumperk Bohdíkov 114, 789 64 Bohdíkov Identifikátor: 600 147 941 Zřizovatel: Obec Bohdíkov 163, 789 64

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Karlovy Vary Inspekční zpráva Základní škola Svatava, okres Sokolov Mládežnická 359, 357 03 Svatava Identifikátor školy: 600 073 149 Termín konání orientační inspekce:

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 Úvod Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 1 SOUBOR ÚDAJ O ŠKOLE 1. Pesný název školy

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Osmileté gymnázium Buďanka, o. p. s. Holečkova 31a, 150 00 Praha 5 Identifikátor školy: 600 005 593 Zřizovatel:MENSA ČESKÉ REPUBLIKY, Borského

Více

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 1.Doplnní plánu práce v souladu s celoroním plánem školy/tídní schzky/. 2.Seznámení se s dokumentací výchovného poradce. 3.Zaazení integrovaných

Více

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Primární

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Pardubice Inspekční zpráva Základní škola Linhartice, okres Svitavy Linhartice 116, 571 01 Moravská Třebová Identifikátor školy: 600 100 375 Zřizovatel: Obec Linhartice

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina Latina 244 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení pedmtu Pedmt Latina

Více

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci 8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci I. Úvod Nedílnou souástí výchovn vzdlávací innosti je hodnocení a klasifikace žák. Má funkci motivaní, diagnostickou

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 4, Poláčkova 1067

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 4, Poláčkova 1067 ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha 4, Poláčkova 1067 Poláčkova 1067, 140 00 Praha 4 - Krč Identifikátor školy: 600 037

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Školní ád Obecná ustanovení Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon) v platném znní vydávám jako statutární

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov Osecká 315, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor školy: 600 146 871

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Pardubice Inspekční zpráva Základní škola Semín, okres Pardubice Adresa:Semín 102, 535 01 Přelouč Identifikátor školy: 600 096 475 Zřizovatel: Obec Semín 138,

Více

Skupinová v!uka nadan!ch na Z" Úvoz v Brn#

Skupinová v!uka nadan!ch na Z Úvoz v Brn# Skupinová v!uka nadan!ch na Z" Úvoz v Brn#!! Co vedlo k vytvo$ení modelu skupin!! Skupinová v!uka specifikace, organizace, projevy nadan!ch!! Post$ehy z praxe!! Projekt Skupinovka II.!! MiniIQá%ek!! V!hledy

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Činěves

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Činěves ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Činěves Činěves 184, 289 01 Dymokury Identifikátor: 600 050 122 Termín konání orientační

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Základní škola Štěpánov, okres Olomouc Dolní 78, 783 13 Štěpánov Identifikátor školy: 600 140 776 Zřizovatel: Obec Štěpánov, Horní 444,

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633 Prokopa Velikého 633, 280 02 Kolín IV. Identifikátor školy: 600 045 358 Zřizovatel:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

Inspekční zpráva. Havlíčkovo gymnázium

Inspekční zpráva. Havlíčkovo gymnázium ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Havlíčkovo gymnázium Štáflova 2063, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikátor školy: 600 011 500 Zřizovatel: MŠMT ČR, Karmelitská 7, 118 12

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole o škole za školní rok 2004/2005 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Telefon 224 262 286, 224 261 173 Záznamník

Více

I N S P E KČNÍ ZPRÁVA

I N S P E KČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště I N S P E KČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Havlíčkovo gymnázium, Havlíčkův Brod, Štáflova 2063 Štáflova 2063, 580

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. Metodik preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. Metodik preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci, ve výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2008/2009. Management

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 8/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Základní škola Březůvky Školní 125, 763 45 Březůvky Identifikátor školy: 600 114 325 Zřizovatel: Obecní úřad Březůvky 1, 763 45 Březůvky

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Výchovn vzdlávací program

Výchovn vzdlávací program Výchovn vzdlávací program Školní družina - ZŠ Brno, Novomstská 21 Školní družina : -dležitý výchovný partner rodiny a školy -plní vzdlávací cíle, rozvíjí specifické nadání dtí -pomáhá dtem pekonávat jejich

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov 257 24 Chocerady 267 Identifikátor školy: 600 042 022 Termín

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Základní škola Uherský Ostroh Školní 400, 687 24 Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště Identifikátor školy: 600 124 525 Zřizovatel: město

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 1/2015 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Š k o l n í j í d e l n a. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007. Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace

Š k o l n í j í d e l n a. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007. Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Š k o l n í j í d e l n a V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007 Základní údaje k 31.10.2006 : Kapacita jídelny : 600 jídel Poet zapsaných

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola, Praha 13, Mládí 135 155 00 Praha 5, Mládí 135 Identifikátor školy:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 104 351/98-2607 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 104 351/98-2607 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 104 351/98-2607 Oblastní pracoviště č.10 Signatura: bj4bs101 Okresní pracoviště Svitavy Škola: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Borová u Poličky 111, okres Svitavy

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 130/99-110 38 Signatura: bk2cs103 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Polná, Poděbradova 79,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Karlovy Vary Inspekční zpráva Soukromé středisko praktického vyučování Mariánské Lázně, s.r.o., Mariánské Lázně, Hlavní 61 Adresa: Hlavní 61, 353 01 Mariánské

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Brno Inspekční zpráva Školní jídelna při CM církevní ZŠ, s.r.o. Lerchova 65/344, 602 00 Brno Identifikátor: 600034241 Zřizovatelé: Zdeněk Pokorný, Komenského 201,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Školní družina Mateřská škola Mateřinka, s.r.o., 736 01 Okružní 13, Havířov-Šumbark Identifikátor zařízení: 600 000 966 Zřizovatel: Pavla

Více

Gymnázium, Brno, Kenová 36. Výroní zpráva o innosti školy

Gymnázium, Brno, Kenová 36. Výroní zpráva o innosti školy Gymnázium, Brno, Kenová 36 Kenová 36, 602 00 Brno Výroní zpráva o innosti školy Brno 19. 10. 2009 ást I Základní údaje o škole a) Gymnázium, Brno, Kenová 36 je píspvkovou organizací s IO 00 55 89 91. b)

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Studie. 16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství

Více