ČÍTANIE hlásková analyticko-syntetická metóda

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČÍTANIE hlásková analyticko-syntetická metóda"

Transkript

1 Rámcové učebné plány SLOVENSKÝ JAZYK. ročník: variant A: 97 ročne 9 týždenne ČÍTANIE hlásková analyticko-syntetická metóda Tematický celok Prípravné 8 Téma - cieľ Rozvoj komunikačných a vyjadrovacích schopností Analytické činnosti: veta, slovo, slabika Grafické znázorňovanie vety Grafické delenie slov na slabiky Určovanie pozície hlások v slove Detailná analýza slova na hlásky určovanie pozície hlások v slove Poznávanie písmen Čítanie slov po písmenách 5 Nácvičné šlabikárové 5 Využívanie písmen veľkej tlačenej abecedy pri čítaní pre uľahčenie a urýchlenie princípu čítania Osvojovanie čítanie písmen slovenskej abecedy Detailná analýza slov a určovanie pozície hlások v slove Čítanie slabík, slov, viet a krátkych textov, ktoré obsahujú otvorené slabiky Čítanie slabík, slov, viet a krátkych textov, ktoré obsahujú slabiky so spoluhláskovou skupinou Čítanie slabík, slov, viet a krátkych textov, ktoré obsahujú viacnásobnú spoluhláskovú skupinu Čítanie slabík, slov, viet a krátkych textov, ktoré obsahujú slabičné r - ŕ, l - ĺ Čítanie písaných písmen, slabík slov, viet a krátkych súvislých textov

2 Čítankové Prípravné Nácvičné Čítankové Zdokonaľovanie techniky čítania Čítanie s porozumením Cvičenie správnej intonácie Voľná reprodukcia prečítaného textu Vyjadrenie pocitov vyvolaných prečítaným textom (smutné, zábavné, poučné...) vnímanie umeleckých textov rôznych žánrov Príprava na prechod k tichému čítaniu PÍSANIE Uvoľňovacie cviky na zlepšenie jemnej motoriky zápästia a prstov Nácvik písania prípravných cvikov (od jednoduchších po zložitejšie) Rozvoj analytických schopností schopností postrehnúť základné čiary a línie v jednotlivých písacích cvikoch, neskôr i v samotných písmenách Osvojovanie si písania písmen slovenskej abecedy Spájanie písmen do slabík a slov 0 Odpis písaných písmen, slabík, slov a viet Prepis tlačených písmen, slabík, slov a viet Písanie slov a jednoduchých viet podľa diktovania Podporovanie vlastného a tvorivého písania veľkou tlačenou abecedou Zdokonaľovanie techniky písania Odpis a prepis textu 5 Písanie podľa diktovania Precvičovanie pravopisných javov predpísaných pre. Ročník Vytváranie spôsobilostí samostatne sa písomne vyjadrovať

3 . ročník: variant A: 64 ročne 8 týždenne JAZYKOVÁ ZLOŽKA Tematický celok Téma Hláska a písmeno Rozlišovacie znamienka Pojem Hláska a písmeno 4 Tlačené a písané písmená 6 Dĺžeň Mäkčeň Vokáň Dve bodky Samohlásky 4 Samohlásky krátke: a, ä, e, i, y, o, u Samohlásky dlhé: á, é, í, ó, ú, ý 7 7 Dvojhlásky Dvojhlásky 8 Výslovnosť a písanie dvojhlások: ia, ie, iu, ô Zmena krátkej samohlásky na dvojhlásku 4 Mäkké spoluhlásky Spoluhlásky 6 Výslovnosť a písanie i/í po mäkkých spoluhláskach v koreni domácich slov Tvrdé spoluhlásky 5 Výslovnosť a písanie y/ý po tvrdých spoluhláskach v koreni domácich slov 9

4 Slabika. Delenie slabík Slabika. Jednoslabičné slová, viacslabičné slová. Slabika Spájanie slabík do slov Delenie slov na slabiky Rozdeľovanie slov na konci riadku 4 Jednoduchá veta. Druhy viet Veta Písanie veľkých písmen na začiatku vety a interpunkčných znamienok na konci vety Druhy viet: oznamovacie, opytovacie, rozkazovacie, želacie a zvolacie SLOH 8 Pozdrav Oslovenie a predstavenie sa Tykanie a vykanie Privítanie Komunikačné činnosti 6 Rozlúčenie Prosba želanie Poďakovanie Ospravedlnenie ústne, s vysvetlením Súhlas Nesúhlas Blahoželanie ústne

5 Blahoželanie písomne Súkromný list Pohľadnica Tvorba otázok žiadosť o informáciu Komunikačné schopnosti 6 Rozhovor Telefonický rozhovor Rozprávanie ústne Opis predmetu Opis ilustrácie 4 Nadpis a nápis SMS, Práca s čítankou Projekt Zdravá výživa Čítanie kníh zo školskej knižnice 0 ČÍTANIE Čítanie textov z čítanky pre. ročník a osvojenie si základných pojmov text, báseň, nadpis, autor, spisovateľ/spisovateľka, čitateľ, kniha, knižnica, ilustrácia 0 4 Ročníkový projekt Zdravá výživa 4 8 Návšteva školskej knižnice a čítanie vybraných titulov zo školskej knižnice 8

6 . ročník: variant A: 97 ročne 9 týždenne JAZYKOVÁ ZLOŽKA Tematický celok Abeceda 9 Slabikotvorné hlásky l, ĺ, r, ŕ 4 Vybrané slová 6 Slovné druhy 4 List Projekt Môj rodný kraj Písomné odovzdávanie informácií Téma Abeceda 4 Slovník Druhy slovníkov Encyklopédia Telefónny zoznam Slabikotvorné hlásky l/ĺ, r/ŕ Písanie a výslovnosť spoluhlások l, 4 ĺ a r, ŕ Obojaké spoluhlásky b, m, p, r, s, v, z, f Vybrané slová definícia vybraných slov Vybrané a príbuzné slová po obojakých spoluhláskach 56 Podstatné mená Všeobecné a vlastné podstatné mená Slovesá 4 Prídavné mená Synonymá Antonymá Zámená 5 Číslovky 5 SLOH List písomné členenie listu Oslovenie Podpis Osnova rozprávania Časová postupnosť rozprávania Môj rodný kraj - rozprávanie vlastného zážitku z poznávania krás našej vlasti Oznam SMS, Korešpondenčný lístok

7 Inzerát Písomné Reklama odovzdávanie Druhy reklamy informácií Reklamný plagát Pozvánka Opis 4 Písomný opis konkrétneho predmetu Členenie textu na odseky pri opise predmetu Vizitka Vizitka ČÍTANIE Práca s čítankou Čítanie textov z čítanky pre. ročník a osvojenie si základných pojmov literatúra pre deti, poézia, próza, verš, odsek, ľudová slovesnosť, pranostika, ľudová rozprávka, prirovnanie, autorská rozprávka, hlavná a vedľajšia postava, príslovie, porekadlo, povesť, hlavná myšlienka povesti Projekt Môj rodný kraj Ročníkový projekt Môj rodný kraj Mimočítankové čítanie Návšteva školskej knižnice a čítanie vybraných titulov zo školskej knižnice Práca s internetom Regionálne povesti, informácie o tvorcoch literatúry pre deti...

8 4. ročník: variant A: 97 ročne 9 týždenne JAZYKOVÁ ZLOŽKA Tematický celok Téma Úvodná hodina Delenie hlások Opakovanie vedomostí z. ročníka Pravopis slov s i/í, y/ý po obojakej spoluhláske Tvorenie slov pomocou predpôn 4 Spodobovanie 9 7 Priama reč 6 Vybrané slová Slovné druhy Spodobovanie Abeceda Vstupný test Pravopis ďalších vybraných slov. Príbuzné slová. Poznať ich význam. Geografické názvy s i, í a y, ý po obojakej spoluhláske. Kontrolný diktát a oprava. 4 Tvorenie a odvodenie slov pomocou predpôn. Pojem predpona Pravopis a výslovnosť predponových odvodenín Slabičné a neslabičné predpony Rozdelenie slov s predponami na konci riadka Rozdelenie hlások podľa znelosti Spodobovanie na konci slov pred prestávkou Spodobovanie na hranici slov Spodobovanie vnútri slova Diktát a oprava diktátu Priama reč a uvádzacia veta Správne písanie priamej reči Nácvik výslovnosti priamej reči Spisovná a nespisovná slovenčina

9 OHYBNÉ SLOVNÉ DRUHY Podstatné mená vlastné a všeobecné podstatné mená, gramatické kategórie. Kontrolný diktát a jeho oprava 4 Slovné druhy 4 Prídavné mená rod, číslo a pád prídavných mien na základe zhody s podstatným menom Zámená funkcia zámen vo vete. Druhy zámen: osobné a privlastňovanie. Číslovky definícia, delenie čísloviek na základné a radové. Pravopis čísloviek v obore do 0. Slovesá definícia slovies, gramatické kategórie osoba, číslo a čas slovies. Neurčitok. Časovanie. Kontrolný diktát a jeho oprava NEOHYBNÉ SLOVNÉ DRUHY Triedenie neohybných slovných druhov. Ich funkcia a následne identifikácia v texte. 6 9 Príslovky Predložky pravopis predložiek a ich správna výslovnosť. Pravopis a výslovnosť predložiek s/so, z/zo, pravopis predložiek s/so, k/ku v spojení s osobnými zámenami Spojky vyvodenie z textu. Najfrekventovanejšie spojky (a, ale, keď, aby, že...) Častice vyvodenie z textu. Najviac používané výrazy súhlasu, nesúhlasu, istoty, pochybnosti (áno/nie, hádam, asi možno, naozaj, určite...) Citoslovcia vyvodenie z textu, zo zvukomalebných slov. Zhrnutie a upevnenie vedomostí o neohybných slovných druhoch Výstupný diktát a oprava Záverečné opakovanie 5 Záverečné opakovanie a sumarizácia vedomostí 4. ročníka Výstupný test 5

10 SLOH Tematický celok hod. Téma Koncept Interview Diskusia a názor Umelecký a vecný text Prázdninový zážitok rozprávanie, koncept a členenie rozprávania Kvapka občasník sačurovských žiakov. Tvorba otázok a odpovedí, cvičenie vzájomnej komunikácie Čo prezrádza naše telo diskusia na zvolenú tému Umelecký a vecný text základné rozdiely medzi umeleckým a vecným textom, kľúčové slová Bábkové divadlo Hráme bábkové divadlo Plagát Reprodukcia rozprávania Opis osoby Plagát tvorba plagátu pre udalosť kultúrneho alebo spoločenského diania Ako horár zachránil mláďa kuny rozprávanie podľa súboru obrázkov a zostavenej osnovy Moja mama charakteristické črty a vlastnosti osoby ČÍTANIE 65 Tematický celok hod. Téma Práca s čítankou 8 Mimočítankové čítanie Práca s detskými časopismi 7 Detská odborná činnosť Čítanie textov z čítanky pre 4. ročník a osvojenie si základných pojmov umelecká literatúra, divadelná hra, základné druhy médií: rozhlas televízia film-kino, kapitola, strofa, rým, bájka a komiks Návšteva školskej knižnice a čítanie vybraných titulov zo školskej knižnice Čítanie textov z vybraných druhov detských časopisov so zameraním na čítanie s porozumením Ročníkový projekt Detská odborná činnosť 8 7

Rámcové učebné plány SLOVENSKÝ JAZYK. 0. ročník: variant B: 330 hodín ročne 10 hodín týždenne

Rámcové učebné plány SLOVENSKÝ JAZYK. 0. ročník: variant B: 330 hodín ročne 10 hodín týždenne Rámcové učebné plány SLOVENSKÝ JAZYK 0. ročník: variant B: 0 ročne týždenne Tematický celok Básne a vyčítanky Hra v role 7 Dramatizácia rozprávok 4 Téma - cieľ Červené jabĺčko 1 Každá rúčka... 1 Hrášok

Více

Slovenský jazyk a literatúra

Slovenský jazyk a literatúra Tematický výchovno vzdelávací plán Slovenský jazyk a literatúra Vypracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1 a Školského vzdelávacieho programu ŠTVORLÍSTOK, schválený MZ dňa 0.8.2012 Ročník:

Více

Návrh tematicko-výchovného plánu Slovenský jazyk pre 3. ročník Obsah jazykového učiva

Návrh tematicko-výchovného plánu Slovenský jazyk pre 3. ročník Obsah jazykového učiva Mesiac/ týždeň Názov kapitoly v učebnici Návrh tematicko-výchovného plánu Slovenský jazyk pre 3. ročník Obsah jazykového Ciele jazykového 9./1. Opakovanie poznatkov z 2. ročníka 9./2. Ustálené slovné spojenie

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. Slovenský jazyk a literatúra

Tematický výchovno-vzdelávací plán. Slovenský jazyk a literatúra Tematický výchovno-vzdelávací plán Slovenský jazyk a literatúra 2. ročník Spracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1 a Školského vzdelávacieho programu ŠTVORLÍSTOK, schválený MZ 30. augusta

Více

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 1

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 1 UČEBNÉ OSNOVY ISCED 1 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby Jazyk a komunikácia SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA JAZYKOVĚ VYUČOVANIE štvrtý 4 hodiny/týţdeň 132hodín ročne 1. Charakteristika

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 1. ročník variant A

Tematický výchovno vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 1. ročník variant A Základná škola Sačurov, Školská 389, 094 13 Sačurov Tematický výchovno vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 1. ročník variant A Školský rok: 2012/2013 Vyučujúci: Mgr. Darina Bartková Vypracované podľa

Více

Predpísané písomné práce zo slovenského jazyka a literatúry

Predpísané písomné práce zo slovenského jazyka a literatúry Predpísané písomné práce zo slovenského jazyka a literatúry Písomné práce zo SJL pre 5. ročník Vstupný test - Opakovanie hlások podľa pravopisu - Opakovanie pravopisu i/y - Opakovanie vybraných slov vo

Více

Učebné osnovy SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

Učebné osnovy SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA Učebné osnovy SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA Názov predmetu Slovenský jazyk a literatúra Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia Stupeň vzdelania ISCED 1 Dátum poslednej zmeny 2. 9. 2015 UO vypracovali Mgr.

Více

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. DODATOK č. 1. ktorým sa mení. RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. DODATOK č. 1. ktorým sa mení. RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky DODATOK č. 1 ktorým sa mení RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre pre ZŠ s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny schválený Ministerstvom školstva, vedy,

Více

SLOVENSKÝ JAZYK a LITERATÚRA

SLOVENSKÝ JAZYK a LITERATÚRA SLOVENSKÝ JAZYK a LITERATÚRA Časová dotácia: 1. ročník: 9 hodín týždenne / 297 hodín ročne 2. ročník: 8 hodín týždenne / 264 hodín ročne 3. ročník: 8 hodín týždenne / 264 hodín ročne 4. ročník: 8 hodín

Více

Školský vzdelávací program primárneho vzdelávania ISCED 1

Školský vzdelávací program primárneho vzdelávania ISCED 1 Základná škola, Ul. V. Paulínyho Tótha 32, Senica Školský vzdelávací program primárneho vzdelávania ISCED 1 Mgr.Vladimír Šváček riaditeľ školy 1.JAZYK A KOMUNIKÁCIA 1.1SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 1.2ANGLICKÝ

Více

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Tematický výchovno-vzdelávací plán z jazykovej výchovy a slohového výcviku (s posilnením moderných foriem vzdelávania k rozvíjaniu kľúčových spôsobilostí a čitateľskej gramotnosti) Predmet: Slovenský jazyk

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 3. ročník variant A

Tematický výchovno vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 3. ročník variant A Tematický výchovno vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 3. ročník variant A Vypracované podľa učebných osnov ŠkVPA, B schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008, inovovaných k

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán zo slovenského jazyka a literatúry pre 3. ročník variant A

Tematický výchovno vzdelávací plán zo slovenského jazyka a literatúry pre 3. ročník variant A Predmet: Slovenský jazyk a literatúra Ročník: 3. Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno vzdelávací plán zo slovenského jazyka a literatúry pre 3. ročník variant A Vypracované podľa učebných

Více

Maturitné okruhy zo slovenského jazyka a literatúry

Maturitné okruhy zo slovenského jazyka a literatúry Maturitné okruhy zo slovenského jazyka a literatúry Literatúra 1.Staroveká literatúra rozdelenie na orientálnu a antickú literatúru, ich charakteristika, hlavní predstavitelia. Dráma v starovekej literatúre.

Více

Základná škola s materskou školou, Cádrová 23, Bratislava

Základná škola s materskou školou, Cádrová 23, Bratislava Učebné osnovy vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia pre 2. ročník ZŠ v predmete Slovenský jazyk a literatúra v Školskom vzdelávacom programe Pestrá škola ISCED 1 primárne vzdelávanie Vypracovali: Mgr.

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. zo slovenského jazyka a literatúry. pre 1.ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán. zo slovenského jazyka a literatúry. pre 1.ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka a literatúry pre ročník Počet hodín : 8 hod. týždenne Plán bol vypracovaný podľa: ŠVP pre stupeň ZŠ ISCED 1 Plán vypracoval/-a: Mgr. Viera Kollárová

Více

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA vzdelávacia oblasť: JAZYK A KOMUNIKÁCIA ISCED 1 prerokované a schválené v pedagogickej rade dňa 30.08.2013 1 Časová dotácia predmetu Základná škola

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. zo slovenského jazyka a literatúry. pre 3. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán. zo slovenského jazyka a literatúry. pre 3. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka a literatúry pre. ročník Počet hodín : 4 hod. týždenne Plán bol vypracovaný podľa: ŠVP pre. stupeň ZŠ ISCED I Plán vypracoval/-a: Mgr. Monika Sedláková

Více

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA ÚVOD

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA ÚVOD SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA ÚVOD Vzdelávací štandard v učebnom predmete slovenský jazyk a literatúra na primárnom stupni vzdelávania je pedagogický dokument, ktorý stanovuje nielen výkon a obsah, ale

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 5.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Slovenský jazyk ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 5.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Slovenský jazyk ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 5.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Slovenský jazyk ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese

Více

TEMATICKÝ PLÁN UČITEĽA SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA pre 5. ročník ZŠ SLOVENSKÝ JAZYK A SLOH

TEMATICKÝ PLÁN UČITEĽA SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA pre 5. ročník ZŠ SLOVENSKÝ JAZYK A SLOH TEMATICKÝ PLÁN UČITEĽA SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA pre 5. ročník ZŠ SLOVENSKÝ JAZYK A SLOH stupeň vzdelania: nižšie stredné vzdelanie ISCED 2 názov predmetu: SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA (SJL) časový

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka a literatúry pre 3.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Jazyk a komunikácia ISCED 1 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka a literatúry pre 3.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Jazyk a komunikácia ISCED 1 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka a literatúry pre 3.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Jazyk a komunikácia ISCED 1 príloha) Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom

Více

TEMATICKÝ PLÁN UČITEĽA. SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA pre 6. ročník ZŠ SLOVENSKÝ JAZYK A SLOH

TEMATICKÝ PLÁN UČITEĽA. SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA pre 6. ročník ZŠ SLOVENSKÝ JAZYK A SLOH stupeň vzdelania: nižšie stredné vzdelanie ISCED 2 TEMATICKÝ PLÁN UČITEĽA SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA pre 6. ročník ZŠ SLOVENSKÝ JAZYK A SLOH názov predmetu: SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA (SJL) ročník:

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 5. ročník A

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 5. ročník A Základná škola, Školská 389, 094 13 Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 5. ročník A vypracovaný podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28. 8. 2008 s platnosťou

Více

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Tematický výchovno-vzdelávací plán z jazykovej výchovy a slohového výcviku (s posilnením moderných foriem vzdelávania k rozvíjaniu kľúčových spôsobilostí a čitateľskej gramotnosti) redmet: Slovenský jazyk

Více

ŠkVP. Slovenský jazyk a literatúra 4. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Slovenský jazyk a literatúra 4. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP ŠVP I. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 primárne vzdelávanie Názov ŠkVP Verní tradíciám otvorení Európe Vyučovací jazyk Slovenský Predmet Slovenský jazyk a literatúra /Jazyk a komunikácia / Ročník štvrtý

Více

Integrovaný prístup v efektívnom vyučovaní vybraných slov

Integrovaný prístup v efektívnom vyučovaní vybraných slov Integrovaný prístup v efektívnom vyučovaní vybraných slov Mgr. Zuzana Hirschnerová, PhD. Nitra 9. 4. 2013 Vybrané slová Vývin slovenského pravopisu ovplyvnil pravopis slov s y/ý alebo i/í po obojakých

Více

Slovenský jazyk a literatúra

Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a literatúra Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia Charakteristika predmetu Jazyk slovenský ako vyučovací jazyk má primárne a nezastupiteľné miesto vo vyučovacích predmetoch, pretože

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 5. ročník A

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 5. ročník A Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 5. ročník A vypracovaný podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28. 8. 2008 s platnosťou od 1. 9. 2008 a úpravou k 1. 9. 2009,

Více

Učebné osnovy inovované Anglický jazyk Ročník: druhý - sekunda

Učebné osnovy inovované Anglický jazyk Ročník: druhý - sekunda Učebné osnovy inovované Anglický jazyk Ročník: druhý - sekunda Počet hodín týždenne: 3 Spolu hodín za rok: 99 Učebnica : Project 3 (Unit 1-6) 4. edícia Cieľ alebo kľúčové kompetencie Tematický celok Unit

Více

OBSAH VZDELÁVANIA PRE 3. A 4. ROČNÍK ZÁKLADNEJ ŠKOLY PRE ŽIAKOV SO SLUCHOVÝM POSTIHNUTÍM

OBSAH VZDELÁVANIA PRE 3. A 4. ROČNÍK ZÁKLADNEJ ŠKOLY PRE ŽIAKOV SO SLUCHOVÝM POSTIHNUTÍM ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA OBSAH VZDELÁVANIA PRE 3. A 4. ROČNÍK ZÁKLADNEJ ŠKOLY PRE ŽIAKOV SO SLUCHOVÝM POSTIHNUTÍM VZDELÁVACIA OBLASŤ: JAZYK A KOMUNIKÁCIA Vyučovací predmet: Slovenský jazyk a

Více

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ Ministerstvo zdravotníctva SR Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný

Více

Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2

Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2 Príloha č.2 Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2 Pri hodnotení a klasifikácii vychádzame z Metodického pokynu č. 22/2011.Hodnotenie je súhrnnou písomnou spätnou väzbou o tom, čo žiak zvládol

Více

Učebné osnovy ŠkVP ZŠ s MŠ Hôrky. Predmet: Slovenský jazyk a literatúra. Časová dotácia. Ročník 3. Štátny vzdelávací program 6

Učebné osnovy ŠkVP ZŠ s MŠ Hôrky. Predmet: Slovenský jazyk a literatúra. Časová dotácia. Ročník 3. Štátny vzdelávací program 6 Predmet: Slovenský jazyk a literatúra Časová dotácia Ročník 3. Štátny vzdelávací program 6 Školský vzdelávací program 2 1.Charakteristika učebného predmetu Vyučovací predmet Slovenský jazyk a literatúra

Více

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA TESTOVANIE

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA TESTOVANIE Výsledky, analýzy a ďalšie smerovanie národných meraní SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA TESTOVANIE 9-2011 15. november 2011 Slovenský jazyk a literatúra T9-2011 Predmet slovenský jazyk a literatúra Národný

Více

Slovenský jazyk. Charakteristika predmetu

Slovenský jazyk. Charakteristika predmetu Slovenský jazyk Charakteristika predmetu Základnou funkciou vyučovania slovenského jazyka na 1. stupni základnej školy je naučiť žiakov spisovnú podobu materinského jazyka, osvojiť si správny pravopis

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 5. ročník B

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 5. ročník B Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 5. ročník B vypracovaný podľa učebných osnov ŠkVP B schválených radou školy dňa 28. 8. 2008 s platnosťou od 1. 9. 2008 a úpravou k 1. 9. 2009,

Více

Učebné osnovy. 1 Charakteristika predmetu. 2 Ciele vyučovacieho predmetu. 2.1 Kognitívne spôsobilosti. Literatúra: 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne

Učebné osnovy. 1 Charakteristika predmetu. 2 Ciele vyučovacieho predmetu. 2.1 Kognitívne spôsobilosti. Literatúra: 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne Učebné osnovy Názov predmetu Stupeň vzdelania Ročník Časový rozsah vyučovania Poznámka Vypracovala Slovenský jazyk a literatúra ISCED 2- nižšie sekundárne piaty Jazyk: 3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne

Více

Vo všetkých zloţkách sa ţiaci učia pracovať s novými moţnosťami získavania a odovzdávania informácií cez elektronické médiá.

Vo všetkých zloţkách sa ţiaci učia pracovať s novými moţnosťami získavania a odovzdávania informácií cez elektronické médiá. Inovácia školského vzdelávacieho programu pre tretí ročník primárneho vzdelávania ZŠ rozšírená o kľúčové spôsobilostí, podporu a rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v predmete slovenský jazyk a literatúra

Více

Učebné osnovy: Slovenský jazyk. Ročník: 4., Počet hodín : 6+2 hodín týždenne, spolu 264 hodín ročne ŠVP:

Učebné osnovy: Slovenský jazyk. Ročník: 4., Počet hodín : 6+2 hodín týždenne, spolu 264 hodín ročne ŠVP: Učebné osnovy: Slovenský jazyk Ročník: 4., Počet hodín : ŠVP: ŠkVP: 6+2 hodín týždenne, spolu 264 hodín ročne Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Základná škola 1. stupeň

Více

STO INŠPÍRÁCIÍ NA OPAKOVANIE A PRECVIČOVANIE UČIVA PRE DETI V 3. A 4. ROČNÍKU ZŠ

STO INŠPÍRÁCIÍ NA OPAKOVANIE A PRECVIČOVANIE UČIVA PRE DETI V 3. A 4. ROČNÍKU ZŠ STO INŠPÍRÁCIÍ NA OPAKOVANIE A PRECVIČOVANIE UČIVA PRE DETI V 3. A 4. ROČNÍKU ZŠ CD Vážená pani učiteľka, vážený pán učiteľ, vydavateľstvo INFRA Slovakia pre Vás pripravilo nové CD, na ktorom nájdete rozmanité

Více

Učebné osnovy predmetu slovenský jazyk a literatúra. 2. ročník. Základná škola s materskou školou, Hôrky 200, Žilina CHARAKTERISTIKA PREDMETU:

Učebné osnovy predmetu slovenský jazyk a literatúra. 2. ročník. Základná škola s materskou školou, Hôrky 200, Žilina CHARAKTERISTIKA PREDMETU: Učebné osnovy predmetu slovenský jazyk a literatúra 2. ročník Časová dotácia: Ročník druhý Štátny vzdelávací program 8 Školský vzdelávací program 0 Kód a názov išvp ISCED 1 Časový rozsah Stupeň vzdelania

Více

TEMATICKÝ VÝCHOVNO VZDELÁVACÍ PLÁN

TEMATICKÝ VÝCHOVNO VZDELÁVACÍ PLÁN TEMATICKÝ VÝCHOVNO VZDELÁVACÍ PLÁN Predmet: Nemecký jazyk Ročník: Komunikačná úroveň: A1 (A 1.1) Školský rok: Trieda: Vyučujúci: Počet hodín týždenne: Počet hodín spolu: Učebnica: Beste Freunde A 1.1 September

Více

Obsahový štandard Výkonový štandard Prostr. Téma Pojmy Spôsobilosti

Obsahový štandard Výkonový štandard Prostr. Téma Pojmy Spôsobilosti OBSAH VZDELÁVANIA 1.ročník (PRÍMA) 148,5 hod. ročne Slovenský jazyk 66 hod. Sloh 33 hod. Literatúra 49,5 hod. SLOVENSKÝ JAZYK (66 hod.) Tematický celok, počet hodín ZVUKOVÁ ROVINA JAZYKA a PRAVOPIS (18

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Aktualizace

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí vyznačit ve slově kořen, předponu, příponu, koncovku Umí vytvořit tvar slova a slovo příbuzné Umí odvodit slova pomocí přípony

Více

Rámcové osnovy pre ruský jazyk

Rámcové osnovy pre ruský jazyk Rámcové osnovy pre ruský jazyk Základný kurz /A1/ Témy a situácie: 1. Ako sa voláš, zoznámenie - Predstavenie, meno, priezvisko, pozdrav pri stretnutí, lúčení, telefonický rozhovor 2. Hovoríte po rusky?

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Slovenský jazyk a literatúra Charakteristika vyučovacieho predmetu

Slovenský jazyk a literatúra Charakteristika vyučovacieho predmetu Slovenský jazyk a literatúra Charakteristika vyučovacieho predmetu Podstatou predmetu slovenský jazyk a literatúra je viesť žiakov k uvedomeniu si jazykovej a kultúrnej pestrosti nielen v rámci Európy

Více

Počet hodín ŠVP 6. Počet voliteľných hodín 2

Počet hodín ŠVP 6. Počet voliteľných hodín 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk Ročník 2. Časový rozsah výučby ŠKVP 8 hodín týţdenne, 248 vyučovacích hodín ročne Z toho Počet hodín ŠVP 6 Počet voliteľných hodín

Více

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015 Učebné osnovy Názov predmetu Stupeň vzdelania Vzdelávacia oblasť Slovenský jazyk ISCED1 Jazyk a komunikácia Časový rozsah výučby 31 Poznámka povinný predmet Dátum poslednej zmeny 02. 09. 2015 Obsah Časová

Více

S Y L A B U S P R E D M E T U

S Y L A B U S P R E D M E T U U n i v e r z i t a P. J. Š a f á r i k a v K o š i c i a c h F i l o z o f i c k á f a k u l t a S Y L A B U S P R E D M E T U Kód KAaA- Názov: Úvod do slovenského jazyka AJ/USLJ/06 Študijný odbor: prekladateľstvo

Více

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA (Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia) PRÍLOHA ISCED 1 Posúdila a schválila ÚOK pre 1. stupeň ZŠ Bratislava 2011 FUNKCIA

Více

Obsahový štandard, výkonový štandard, kompetencie a prierezové témy - Slovenský jazyk

Obsahový štandard, výkonový štandard, kompetencie a prierezové témy - Slovenský jazyk , výkonový štandard, kompetencie a - Slovenský jazyk Slovenský jazyk, 1.ročník Zvuková stránka jazyka a pravopis vzťah slova, vety cvičenie fonetického sluchu delenie viet na slová, slovo na slabiky, hlásky

Více

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 1 VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ JAZYK VZDELÁVACIA OBLASŤ JAZYK A KOMUNIKÁCIA PREDMET SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA SKRATKA PREDMETU SJL ROČNÍK ŠTVRTÝ

Více

Slovenský jazyk časovo-tematický plán 4. ročník

Slovenský jazyk časovo-tematický plán 4. ročník Vzdelávacia oblasť: Jazyk a jazyková komunikácia Slovenský jazyk časovo-tematický plán 4. ročník Vypracovala: Mgr. Zuzana Šlepecká Školský rok: 2009/2010 Časová dotácia: 5 ín týždenne/165 ín ročne Pramene:

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

ZÁŘÍ. Náprava - používání pomůcek: Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii

ZÁŘÍ. Náprava - používání pomůcek: Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii Příloha č. 16 OSNOVA PRÁCE V NÁPRAVNÉ PÉČI ZÁŘÍ Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii Náprava - používání pomůcek: Vzbuzení zájmů o čtení. Rozvíjení řeči

Více

Mesiac Hod. Tematický celok Téma - Obsahový štandard Výkonový štandard Poznámky Prierez. téma. OSR, MKV, ENV OSR, MKV, 5 Klimatické zmeny - počúvanie

Mesiac Hod. Tematický celok Téma - Obsahový štandard Výkonový štandard Poznámky Prierez. téma. OSR, MKV, ENV OSR, MKV, 5 Klimatické zmeny - počúvanie Mesiac Hod. Tematický celok Téma - Obsahový štandard Výkonový štandard Poznámky Prierez. téma 1 Klimatické zmeny - slovná zásoba, 2 Klimatické zmeny - práca s textom, 3 Trpný rod - prítomný čas, 4 Trpný

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Kritériá hodnotenia žiakov ISCED 1 (primárne vzdelávanie)

Kritériá hodnotenia žiakov ISCED 1 (primárne vzdelávanie) Príloha č. 1 Kritériá hodnotenia žiakov ISCED 1 (primárne vzdelávanie) I. Všeobecné kritériá hodnotenia žiakov primárneho vzdelávania Pri hodnotení výsledkov práce žiaka sa postupuje v súlade s platným

Více

Predmet: Slovenský jazyk a literatúra

Predmet: Slovenský jazyk a literatúra Predmet: Slovenský jazyk a literatúra Charakteristika predmetu Učebný predmet slovenský jazyk a literatúra má vo vzdelávaní nezastupiteľné miesto. Je základným prostriedkom pre nadobúdanie kultúrnej gramotnosti

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 4. ročník ZŠ

Tematický výchovno vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 4. ročník ZŠ Základná škola Sačurov, Školská 389, 094 13 Sačurov Tematický výchovno vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 4. ročník ZŠ Vyučujúci: Školský rok: Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

ŠkVP. Slovenský jazyk a literatúra 3. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Slovenský jazyk a literatúra 3. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP I. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 primárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Slovenský jazyk a literatúra /oblasť - Jazyk a komunikácia/

Více

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování

Více

ŠkVP - Slovenský jazyk pre 1. ročník ( časť - jazyk)

ŠkVP - Slovenský jazyk pre 1. ročník ( časť - jazyk) 1/ IX Schopnosť učiť sa učiť 2/ IX 3/ IX 4/ IX 5/ IX Vedieť aktívne počúvať 6/ IX 7/ IX Učenie sa ( 4 hodiny) Práca s informáciami ( 6 hodín) 8/ IX 4. Katalógy 9/ X Schopnosť cieľavedome riadiť vlastný

Více

Školský učebný plán pre 2. ročník

Školský učebný plán pre 2. ročník Rámcový učebný plán ISCED 1 Školský učebný plán pre 2. ročník Vzdelávacia oblasť Predmety Počet hodín 2. ročník Poznámky Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 8 Disponibilné 2 h posilňujú 1

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Slovenský jazyk ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Slovenský jazyk ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Slovenský jazyk ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

UČEBNÉ OSNOVY. ŠVP pre primárne vzdelávanie v SR

UČEBNÉ OSNOVY. ŠVP pre primárne vzdelávanie v SR UČEBNÉ OSNOVY Názov predmetu Slovenský jazyk a literatúra Časový rozsah výučby 8 hodín týždenne,264 hodín ročne Názov ŠVP ŠVP pre primárne vzdelávanie v SR Názov ŠkVP Zdravá otvorená škola Ročík tretí

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 8. ročník A

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 8. ročník A Základná škola, Školská 389, 094 13 Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 8. ročník A vypracovaný podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28. 8. 2008 s platnosťou

Více

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán zo slovenského jazyka a literatúry pre 3. ročník variant B

Tematický výchovno vzdelávací plán zo slovenského jazyka a literatúry pre 3. ročník variant B Tematický výchovno vzdelávací plán zo slovenského jazyka a literatúry pre 3. ročník variant B Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP B schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008, inovovaných

Více

Predmet: Slovenský jazyk a literatúra

Predmet: Slovenský jazyk a literatúra Predmet: Slovenský jazyk a literatúra Charakteristika predmetu Učebný predmet slovenský jazyk a literatúra ako súčasť vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia je zameraný na rozvoj komunikačných schopností

Více

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 1

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 1 UČEBNÉ OSNOVY ISCED 1 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby Jazyk a komunikácia SLOVENSKÝ JAZYK a LITERATÚRA tretí 8 hodín/ týţdeň, 264/hodín/ rok Charakteristika predmetu Predmet

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 7. ročník B

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 7. ročník B Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 7. ročník B vypracovaný podľa učebných osnov ŠkVP B schválených radou školy dňa 28. 8. 2008 s platnosťou od 1. 9. 2008 a úpravou k 1. 9. 2009,

Více

Počet hodín ŠVP 6. Počet voliteľných hodín 2

Počet hodín ŠVP 6. Počet voliteľných hodín 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk Ročník 4. Časový rozsah výučby ŠKVP 8 hodín týţdenne, 264 vyučovacích hodín ročne Z toho Počet hodín ŠVP 6 Počet voliteľných hodín

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Školský vzdelávací program pre SJL nižšie sekundárne vzdelávanie ISCED ročník

Školský vzdelávací program pre SJL nižšie sekundárne vzdelávanie ISCED ročník Školský vzdelávací program pre SJL nižšie sekundárne vzdelávanie ISCED 2 5. ročník Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník Kód a názov ŠVP Vyučovací jazyk Slovenský jazyk 5 vyuč. hodiny týždenne/165h.ročne

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září 1. 30. 9. 1. 5. 28. 9. státní svátek KONKRÉTNÍ VÝSTUPY respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních

Více

Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, Bratislava CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z LITERÁRNEJ TVORBY

Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, Bratislava CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z LITERÁRNEJ TVORBY Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, 830 00 Bratislava CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z LITERÁRNEJ TVORBY Bratislava 2008 CIEĽ MATURITNEJ SKÚŠKY Hlavným poslaním predmetu literárna

Více

TEMATICKÝ VÝCHOVNO VZDELÁVACÍ PLÁN

TEMATICKÝ VÝCHOVNO VZDELÁVACÍ PLÁN TEMATICKÝ VÝCHOVNO VZDELÁVACÍ PLÁN Predmet: Nemecký jazyk Ročník: Komunikačná úroveň: A2 (A 2.1) Školský rok: Trieda: Vyučujúci: Počet hodín týždenne: Počet hodín spolu: Učebnica: Beste Freunde A 2.1 Beste

Více

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z nemeckého jazyka pre 6. ročník

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z nemeckého jazyka pre 6. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z nemeckého jazyka pre 6. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od.9.2008 a inovovaných od.9.200, 20 na základe

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia. Učebné osnovy zo slovenského jazyka

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia. Učebné osnovy zo slovenského jazyka Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia Učebné osnovy zo slovenského jazyka Charakteristika predmetu V jazykovej časti oblasti Jazyk a komunikácia sú určujúcimi ciele rozvíjania komunikatívnych schopností

Více

Učebné osnovy zo slovenského jazyka a literatúry pre 3.ročník ZŠ

Učebné osnovy zo slovenského jazyka a literatúry pre 3.ročník ZŠ Názov projektu E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Kód ITMS projektu 26110130184 Kód výzvy Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ OPV-2008/1.1/03-SORO 142/2009/1.1/OPV Základná škola Námestovo

Více

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA A) Mluvnice 1 - Obecné poučení o jazyce a abeceda a písmo b jak se lidé dorozumívají, funkce řeči c rozlišení prostředků mluveného a psaného projevu 2 - Zvuková stránka jazyka a slabiky a slabikování b

Více

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 1 VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ JAZYK VZDELÁVACIA OBLASŤ JAZYK A KOMUNIKÁCIA PREDMET SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA SKRATKA PREDMETU SJL ROČNÍK TRETÍ ČASOVÁ

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Učebné osnovy inovované - anglický jazyk Ročník: piaty - Kvinta

Učebné osnovy inovované - anglický jazyk Ročník: piaty - Kvinta Učebné osnovy inovované - anglický jazyk Ročník: piaty - Kvinta týždenne: 4 1. Svet v rozdieloch Kultúra Rodina spoločnosť Krajiny a miesta Obsahový Jednoduchý prítomný čas, minulý čas, predprítomný čas

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více