METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA"

Transkript

1 ČESKÝ INSTITUT PRO AKREDITACI, o.p.s. Opletalova 41, Praha 1 Nové Město METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI Národního akreditačního orgánu České republiky MPA Předpisová základna akreditačního procesu Tyto metodické pokyny (dále jen MPA) vydává Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) a uvádí v nich soubor norem, normativních a souvisejících předpisů, dokumentů mezinárodních organizací zabývajících se akreditací (EA, ILAC, IAF, FAB) a MPA využívaných v rámci procesu akreditace ČIA. únor 2008

2

3 1 MPA ÚVOD Tyto metodické pokyny pro akreditaci ČIA (dále MPA) uvádějí v jednotlivých přílohách předpisovou základnu akreditačního procesu, tj.: přehled norem, normativních dokumentů a souvisejících předpisů, využívaných v akreditačním systému spravovaném ČIA, které stanovují požadavky na akreditované subjekty, výkladové a interpretační dokumenty mezinárodních organizací (především EA, ILAC, IAF a FAB), jejichž zavedení do procesu akreditace je pro zabezpečení harmonizace způsobu aplikace požadavků uvedených ve výše uvedených dokumentech povinné pro všechny účastníky dohod o vzájemném uznávání výsledků akreditace (ČIA se při posuzování řídí výkladem kritérií normy v souladu s návaznými dokumenty uvedenými v MPA v platném znění), souhrn všech typů MPA vydaných ČIA, tj. jak systémových, platných pro všechny oblasti akreditace, tak specifických pro jednotlivé oblasti akreditace. MPA jsou obecně označovány jednotným identifikačním kódem MPA AB-CD-EF, kde AB označuje oblast, ke které se příslušné MPA vztahují, CD pořadové číslo daných MPA v uvedené oblasti a EF poslední dvojčíslí roku vydání. Případné změnové listy k MPA jsou označovány kódem GH/UV, kde GH je pořadové číslo změnového listu k daným MPA a UV poslední dvojčíslí roku vydání. POZNÁMKA: V těchto MPA jsou citace jednotlivých MPA uváděny ve formě MPA AB-XY-, což znamená, že se jedná o MPA v aktuálním znění, a to včetně případných platných změnových listů, které byly k uvedeným MPA vydány. Úplný seznam všech platných MPA a změnových listů je v plné citaci uveden na internetové adrese ČIA (sekce: Dokumenty ke stažení). Dle svého zaměření jsou dokumenty uvedené v těchto MPA roztříděny do následujících kategorií: A: systémové dokumenty, popisující obecně akreditační proces ČIA: soubor MPA řady 00-XY- poskytujících detailní informace o procesu posuzování v rámci akreditace zabezpečované ČIA, podmínkách užívání loga ČIA a akreditačních značek (vč. kombinovaného loga a značky IAF/ILAC), pravidel pro vyřizování námitek a stížností a klasifikace neshod zjištěných v procesu posuzování akreditačních kriterií; B: požadavkové (kriteriální) normy, resp. odpovídající normativní dokumenty (v oblastech, kde taková norma neexistuje): soubor vybraných norem řady ISO 17000, resp. EN 45000, Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES (pro oblast EMAS) a MPA (překlad dokumentu ILAC-G13) stanovujících požadavky akreditace; C: dokumenty ČIA specifikující požadavky příslušných požadavkových norem, resp. normativních dokumentů: soubor MPA řady 30-XY-, vysvětlujících požadavky kriteriálních dokumentů (viz kategorie B) a popisujících způsob jejich naplnění v rámci akreditačního systému ČIA;

4 MPA D: dokumenty s návody a výklady k plnění kriteriálních dokumentů vydané mezinárodními organizacemi zabývajícími se akreditací (především EA, ILAC, IAF): dokumenty sloužící ke sjednocení postupů akreditačních orgánů - signatářů mezinárodních dohod o uznávání výsledků akreditace (MLA EA, MLA IAF, MRA ILAC); E: výběr dalších významných norem, normativních dokumentů a souvisejících předpisů využívaných v procesu akreditace: dokumenty doporučené mezinárodními organizacemi, které se zabývají akreditací, informativní příloha podávající přehled dalších dokumentů aplikovaných v procesu akreditace. Dokumenty kategorie A jsou v následující části těchto MPA (kap. 2) uvedeny v Příloze 1, dokumenty kategorie B, C, D a E (rozdělené podle jednotlivých oblastí akreditace) v Příloze 2 a v Příloze 3 je výběr dalších dokumentů kategorie E z oblastí, kde je akreditací prověřována způsobilost subjektů provádějících posuzování shody. Dokumenty kategorie B a C v Příloze 2 kap.2 stanovují rozsah a způsob naplnění požadavků, které klade akreditační proces realizovaný ČIA v dané oblasti na posuzovaný subjekt. Dokumenty kategorie D mají výkladový charakter a míra jejich aplikace je stanovena mezinárodními organizacemi (především EA, ILAC nebo IAF), které je vydávají. Všeobecně však platí, že v těch ustanoveních, která odrážejí požadavky příslušné normy a jsou pro posuzovaný subjekt povinná, se v textu dokumentů této kategorie používá termín musí, zatímco termín má se naopak používá u těch ustanovení, která - i když nejsou povinná - jsou uváděna ze strany příslušných mezinárodních organizací jako uznávaný prostředek pro splnění požadavků této normy. Subjekty, jejichž systémy se příslušným výkladem neřídí, budou způsobilé pro akreditaci pouze tehdy, když budou moci akreditačnímu orgánu prokázat, že jejich řešení splňuje ekvivalentním způsobem požadavek příslušného článku normy. Dokumenty se stávají pro ČIA a pro subjekty žádající o akreditaci v akreditačním systému spravovaném ČIA platnými okamžikem jejich vydání. Pro akreditované subjekty a subjekty, které již akreditací procházejí, je závazný stanovený termín jejich zapracování, který je obsažen vždy v dopise ČIA akreditovaným subjektům a subjektům akreditací procházejících, kterým se oznamuje těmto subjektům vydání daného dokumentu. Informace o vydání nových dokumentů a požadovaném termínu jejich zapracování je zveřejňována rovněž na internetové adrese ČIA - Normy, MPA a překlady dokumentů mezinárodních organizací jsou k disposici v síti prodejen ČNI v celé ČR, překlady dokumentů mezinárodních organizací a ty části MPA, které neobsahují text normy, jsou rovněž zveřejněny na internetové adrese ČIA (sekce: Dokumenty ke stažení). Originální znění dokumentů mezinárodních organizací (především EA, ILAC a IAF) v anglickém jazyce je k disposici na internetové adrese EA ( ILAC ( nebo IAF (

5 3 MPA PŘEDPISOVÁ ZÁKLADNA AKREDITAČNÍHO PROCESU SEZNAM PŘÍLOH: Příloha 1: Příloha 2: Systémové MPA popisující obecně akreditační proces Specifické dokumenty pro jednotlivé oblasti akreditace Příloha 2.1: Zkušební a kalibrační laboratoře Příloha 2.2: Zdravotnické laboratoře Příloha 2.3: Certifikační orgány certifikující výrobky Příloha 2.4: Certifikační orgány certifikující systémy managementu Příloha 2.5: Certifikační orgány certifikující EMS Příloha 2.6: Certifikační orgány certifikující osoby Příloha 2.7: Inspekční orgány Příloha 2.8: Environmentální ověřovatelé Příloha 2.9: Organizátoři programů zkoušení způsobilosti Příloha 3: Výběr dalších významných norem, normativních dokumentů a souvisejících předpisů využívaných v procesu akreditace (informativní) 3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Tyto MPA nabývají účinnosti dnem K tomuto dni se ruší MPA z včetně změnového listu 01/07 k MPA z Ing. Jiří R ů ž i č k a, MBA ředitel Českého institutu pro akreditaci, o.p.s.

6 MPA Příloha 1: Systémové MPA popisující obecně akreditační proces A: MPA Základní pravidla akreditačního procesu MPA Předpisová základna akreditačního procesu MPA Pravidla pro vyřizování námitek a stížností MPA Podmínky pro používání loga Českého institutu pro akreditaci, o.p.s., akreditačních značek, odkazů na akreditaci a kombinovaného loga a značky IAF MLA a ILAC MRA MPA Klasifikace neshod

7 5 MPA Příloha 2: Specifické dokumenty pro jednotlivé oblasti akreditace Příloha 2.1: Zkušební a kalibrační laboratoře B C D ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří ČSN EN 45002:1992 Všeobecná kritéria pro posuzování zkušebních laboratoří MPA Zkoušení způsobilosti MPA Návaznost měřidel a výsledků měření MPA Politika ČIA pro účast v národních a mezinárodních aktivitách v oblasti zkoušení způsobilosti MPA Flexibilní rozsah akreditace laboratoří MPA k aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří v akreditačním systému České republiky Dokument EA-4/02 Vyjadřování nejistot měření při kalibracích. Překlad dokumentu EA-4/02 Expressions of the Uncertainty of Measurements in Calibration", December Rok vydání 1999 Dokument EA-4/07 Návaznost měřicího a zkušebního zařízení na státní etalony. Překlad dokumentu EA-4/07 Traceability of Measuring and Test Equipment to National Standards, November Rok vydání 1996 Dokument EA-4/16 Směrnice EA o vyjadřování nejistoty v kvantitativním zkoušení". Překlad dokumentu EA Guidelines on the Expression of Uncertainty in Quantitative Testing, December Rok vydání 2004 Dokument ILAC-G8:1996 Směrnice k posuzování a prokazování shody se specifikací (založených na měřeních a zkouškách v laboratoři). Překlad dokumentu Guidelines on assessment and reporting of compliance with specification, October Rok vydání 2004

8 MPA D E Dokument ILAC-G17:2002 Zavádění koncepce stanovení nejistot zkoušení v návaznosti na aplikaci normy ISO/IEC Překlad dokumentu Introducing the Concept of Uncertainty of Measurement in Testing in Association with the Application of the Standard ISO/IEC 17025, November Rok vydání 2004 Dokument ILAC-G24:2007 Pokyny pro stanovení kalibračních intervalů měřících přístrojů. Překlad dokumentu Guidelines for the determination of calibration interval of measuring instruments. Rok vydání 2008 Dokument EA-3/04 Využití zkoušení způsobilosti jako nástroje pro akreditaci v oblasti zkoušení. Překlad dokumentu EA-3/04 Use of Proficiency Testing as a Tool for Accreditation in Testing, August Rok vydání 2002 Dokument EA-4/09 Akreditace laboratoří působících v oblasti senzorického zkoušení. Překlad dokumentu EA-4/09 Accreditation for Sensory Testing Laboratories, July Rok vydání 2004 Dokument EA-4/10 Akreditace mikrobiologických laboratoří. Překlad dokumentu EA-4/10 Accreditation for Microbiological Laboratories, July Rok vydání 2002 Dokument EA-4/14 Výběr a užití referenčních materiálů. Překlad dokumentu The Selection and Use of Reference Materials, Februar Rok vydání 2004 Dokument EA-4/15 Akreditace v oblasti nedestruktivního zkoušení. Překlad dokumentu Accreditation for Bodies Performing non-destructive Testing, February Rok vydání 2004 Dokument EA-10/07 Kalibrace osciloskopů. Překlad dokumentu EA-10/07 Calibration of Osciloscopes,June Rok vydání 1999 Dokument EURAMET/cg-08/v.01 Kalibrace termočlánků. Překlad dokumentu EA-10/08 Calibration of Thermocouples, October Rok vydání 1999 Dokument EURAMET/cg-17/v.01 Kalibrace elektromechanických tlakoměrů. Překlad dokumentu EA-10/17 Guidelines on the Calibration of Electromechanical Manometers, December Rok vydání 2004 Dokument ILAC-G19:2002 Směrnice pro forenzní laboratoře. Překlad dokumentu Guidelines for Forensic Science Laboratories, November Rok vydání 2004

9 7 MPA E Dokument CEC-P ISO Interpretation document for CEC test methods. Rok vydání 2006 KVALIMETRIE 11 Stanovení nejistoty analytického měření, EURACHEM ČR. Překlad publikace EURACHEM/CITAC Quatifying Uncertainty in Analytical Measurement, Rok vydání 2001 KVALIMETRIE 12 Průvodce jakostí v analytické chemii. Pomůcka k akreditaci. Překlad publikace EURACHEM/CITAC Guide to Quality in Analytical Chemistry. An Aid to Accreditation, Rok vydání 2003 KVALIMETRIE 13 Odhad nejistot chemických a mikrobiologických měření. Metodická příručka. Kolektiv autorů. Rok vydání 2003 KVALIMETRIE 14 Návaznost chemických měření. Průvodce k dosažení srovnatelných výsledků chemických měření. Překlad anglického vydání Traceability in chemical measurement, EURACHEM/CITAC 2003, Používání referenčních materiálů v chemické analýze. K. Bičovský, J. Dempír, L. Dohnal, B. Friedecký, J. Kratochvíla, J. Kučera, Z. Plzák. Rok vydání 2004 Dokument WADA (World Anti-Doping Agency): International Standard for Laboratories, vers. 5.0: Odkazy na další dokumenty, které se týkají akreditace laboratoří: Dokumenty EUROLAB: Dokumenty EURACHEM:

10 MPA Příloha 2: Specifické dokumenty pro jednotlivé oblasti akreditace Příloha 2.2: Zdravotnické laboratoře B C D ČSN EN ISO 15189:2007 Zdravotnické laboratoře Zvláštní požadavky na kvalitu a způsobilost ČSN EN 45002:1992 Všeobecná kritéria pro posuzování zkušebních laboratoří MPA Zkoušení způsobilosti MPA Návaznost měřidel a výsledků měření MPA Politika ČIA pro účast v národních a mezinárodních aktivitách v oblasti zkoušení způsobilosti MPA Flexibilní rozsah akreditace laboratoří MPA k aplikaci ČSN EN ISO 15189:2007 Zdravotnické laboratoře Zvláštní požadavky na jakost a způsobilost v akreditačním systému České republiky Dokument EA-4/02 Vyjadřování nejistot měření při kalibracích. Překlad dokumentu EA-4/02 Expressions of the Uncertainty of Measurements in Calibration, Dezember Rok vydání 1999 Dokument EA-4/07 Návaznost měřicího a zkušebního zařízení na státní etalony. Překlad dokumentu EA-4/07 Traceability of Measuring and Test Equipment to National Standards, November Rok vydání 1996 Dokument EA-4/16 Směrnice EA o vyjadřování nejistoty v kvantitativním zkoušení. Překlad dokumentu EA Guidelines on the Expression of Uncertainty in Quantitative Testing, December Rok vydání 2004 Dokument ILAC-G8:1996 Směrnice k posuzování a prokazování shody se specifikací (založených na měřeních a zkouškách v laboratoři). Překlad dokumentu Guidelines on assessment and reporting of compliance with specification, October Rok vydání 2004

11 9 MPA D E Dokument ILAC-G17:2002 Zavádění koncepce stanovení nejistot zkoušení v návaznosti na aplikaci normy ISO/IEC Překlad dokumentu Introducing the Concept of Uncertainty of Measurement in Testing in Association with the Application of the Standard ISO/IEC 17025, November Rok vydání 2004 Dokument EA-4/10 Akreditace mikrobilogických laboratoří. Překlad dokumentu EA-4/10 Accreditation for Microbiological Laboratories, July Rok vydání 2002 Dokument EA-4/14 Výběr a užití referenčních materiálů. Překlad dokumentu The Selection and Use of Reference Materials, Februar Rok vydání 2004 Dokument ILAC-G19:2002 Směrnice pro forenzní laboratoře. Překlad dokumentu Guidelines for Forensic Science Laboratories, November Rok vydání 2004 ISO 15190:2003 Medical laboratories Requirements for safety KVALIMETRIE 11 Stanovení nejistoty analytického měření, EURACHEM ČR. Překlad publikace EURACHEM/CITAC Quatifying Uncertainty in Analytical Measurement, 2000.Rok vydání 2001 KVALIMETRIE 12 Průvodce jakostí v analytické chemii. Pomůcka k akreditaci. Překlad publikace EURACHEM/CITAC Guide to Quality in Analytical Chemistry. An Aid to Accreditation, Rok vydání 2003 KVALIMETRIE 14 Návaznost chemických měření. Průvodce k dosažení srovnatelných výsledků chemických měření. Překlad anglického vydání Traceability in chemical measurement, EURACHEM/CITAC 2003, Používání referenčních materiálů v chemické analýze. K. Bičovský, J. Dempír, L. Dohnal, B. Friedecký, J. Kratochvíla, J. Kučera, Z. Plzák. Rok vydání 2004

12 MPA Příloha 2: Specifické dokumenty pro jednotlivé oblasti akreditace Příloha 2.3: Certifikační orgány certifikující výrobky B D ČSN EN 45011:1998 Všeobecné požadavky na orgány provozující systémy certifikace výrobků MPA k aplikaci ČSN EN 45011:1998 Všeobecné požadavky na orgány provozující systémy certifikace výrobků v akreditačním systému ČR MPA Akreditace ověřovatelů emisí skleníkových plynů Dokument EA-6/02 Směrnice EA k aplikaci EN a ISO/IEC pro certifikaci podle EN ISO Překlad dokumentu EA-6/02 Guidelines on the Use of EN and EN for Certification to EN ISO 3834 Rev01, July 2007 Dokument EA-6/03 Pokyny EA pro uznávání ověřovacích orgánů podle Směrnice EU o systému pro obchodování s emisemi. Překlad dokumentu EA 6/03 EA Guidance for Recognition of Verification Bodies under EU ETS Directive Rev01 April 2007 Dokument GLOBALGAP Integrated farm assurance General regulations, version 3,

13 11 MPA Příloha 2: Specifické dokumenty pro jednotlivé oblasti akreditace Příloha 2.4: Certifikační orgány certifikující systémy managementu B D ČSN EN 45012:1998 Všeobecné požadavky na orgány provádějící posuzování a certifikaci/registraci systémů jakosti (platnost do ) ČSN EN ISO/IEC 17021:2007 Posuzování shody Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu MPA k aplikaci EN 45012:1998 Všeobecné požadavky na orgány provádějící posuzování a certifikaci/registraci systémů jakosti v akreditačním systému České republiky (platnost do ) MPA k aplikaci ČSN EN ISO/IEC Posuzování shody Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu v akreditačním systému České republiky Dokument EA-6/02 Směrnice EA k aplikaci EN a ISO/IEC pro certifikaci podle EN ISO Překlad dokumentu EA-6/02 Guidelines on the Use of EN and EN for Certification to EN ISO 3834 Rev01, July 2007 Dokument EA-7/03 Guidelines for Accreditation of bodies operating certification / registration of Information Security Management Systems. Rok vydání 2000 (jen v angl. znění) (platnost do ) Dokument EA-7/04 Právní soulad jakožto součást akreditované certifikace dle ISO 14001:2004. Překlad dokumentu EA-7/04 Legal Compliance as a part of Accredited ISO 14001:2004 certification Rev01, April ISO/TS Food safety management systems Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems (jen v angl. znění) ISO/IEC Information technology Security techniques Requirements for bodies providing audit and certification of information security management systems (jen v angl. znění)

14 MPA Příloha 2: Specifické dokumenty pro jednotlivé oblasti akreditace Příloha 2.5: Certifikační orgány certifikující EMS platí do B D ISO/IEC Guide 66 General Requirements for Bodies Operating Assessment and Certification/Registration of Environmental Management Systém (EMS). Rok vydání 1999 (jen v angl. znění) (platnost do ) MPA k aplikaci ISO/IEC Pokynu 66:1999 Všeobecné požadavky na orgány provádějící posuzování a certifikaci/registraci systémů environmentálního managementu (EMS) v akreditačním systému České republiky (platnost do )

15 13 MPA Příloha 2: Specifické dokumenty pro jednotlivé oblasti akreditace Příloha 2.6: Certifikační orgány certifikující osoby B D ČSN EN ISO/IEC 17024:2003 Posuzování shody Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob MPA k aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17024:2003 Posuzování shody Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob v akreditačním systému ČR

16 MPA Příloha 2: Specifické dokumenty pro jednotlivé oblasti akreditace Příloha 2.7: Inspekční orgány B C ČSN EN ISO/IEC 17020:2005 Posuzování shody Všeobecná kritéria pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci V případě, že IO provádí analytické zkoušky rovněž: MPA Zkoušení způsobilosti MPA Návaznost měřidel a výsledků měření MPA Politika ČIA pro účast v národních a mezinárodních aktivitách v oblasti zkoušení způsobilosti D MPA k aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17020:2005 Posuzování shody - Všeobecná kritéria pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci v akreditačním systému ČR

17 15 MPA Příloha 2: Specifické dokumenty pro jednotlivé oblasti akreditace Příloha 2.8: Environmentální ověřovatelé Environmentální ověřovatelé B D E Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropského společenství č. 761/2001 Nařízení Komise ES č. 196/2006 MPA Akreditace environmentálních ověřovatelů Sdělení Českého statistického úřadu č. 244/2007 Sb., o zavedení Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)

18 MPA Příloha 2: Specifické dokumenty pro jednotlivé oblasti akreditace Příloha 2.9: Organizátoři programů zkoušení způsobilosti B D E MPA Požadavky na způsobilost organizátorů programů zkoušení způsobilosti ISO/IEC Guide 43-1 Proficiency testing by interlaboratory comparisons Part 1: Development and operation of proficiency testing schemes Dokument EA-4/07 Návaznost měřicího a zkušebního zařízení na státní etalony. Překlad dokumentu EA-4/07 Traceability of Measuring and Test Equipment to National Standards, November (Dříve EAL-G12) Rok vydání 1996 Dokument EA-4/16 Směrnice EA o vyjadřování nejistoty v kvantitativním zkoušení. Překlad dokumentu EA Guidelines on the Expression of Uncertainty in Quantitative Testing, December Rok vydání 2004 Dokument EA-3/04 Využití zkoušení způsobilosti jako nástroje pro akreditaci v oblasti zkoušení. Překlad dokumentu EA-3/04 Use of Proficiency Testing as a Tool for Accreditation in Testing, August Rok vydání 2002 ISO 13528:2005: Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons Selection, use and interpretation of proficiency testing (PT) schemes by laboratoriem. A EURACHEM Guide, 2000 The International Harmonized Protocol for the proficiency testing of analytical chemistry laboratories (IUPAC Technical Report) Pure Appl. Chem. 78(1), , 2006, M.Thompson, S.L.R.Ellison, R. Wood

19 17 MPA Příloha 3: Výběr dalších významných norem, normativních dokumentů a souvisejících předpisů využívaných v procesu akreditace E 1) ČSN EN ISO/IEC 17000:2005 Posuzování shody - Slovník a základní principy 2) ČSN EN ISO/IEC 17011:2005 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na akreditační orgány akreditující orgány posuzující shodu 3) ČSN ISO/IEC 17030:2004 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na značky shody třetí strany 4) ČSN EN ISO/IEC :2005 Posuzování shody - Prohlášení dodavatele o shodě - Část 1: Všeobecné požadavky 5) ČSN EN ISO/IEC :2005 Posuzování shody - Prohlášení dodavatele o shodě - Část 2: Podpůrná dokumentace 6) ČSN EN ISO/IEC 17040:2005 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na vzájemné posouzení orgánů posuzujících shodu a na vzájemné posouzení akreditačních orgánů 7) ČSN EN ISO 9000:2006 Systémy managementu kvality Základní principy a slovník 8) ČSN EN ISO 9001:2001 Systémy managementu jakosti - Požadavky 9) ČSN EN ISO 9004:2001 Systémy managementu jakosti - Směrnice pro zlepšování výkonnosti 10) ČSN ISO/TR 10013:2002 Směrnice pro dokumentaci systému managementu jakosti 11) ČSN ISO :2004 Statistické metody - směrnice pro hodnocení shody se specifikovanými požadavky - Část 1: Obecné principy 12) ČSN EN ISO 13485:2003 Zdravotnické prostředky, Systémy managementu jakosti Požadavky pro účely předpisů 13) ČSN EN ISO 14001:2005 Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití 14) ČSN ISO 14004:2005 Systémy environmentálního managementu - Všeobecná směrnice k zásadám, systémům a podpůrným metodám 15) ČSN ISO 14025:2006 Environmentální značky a prohlášení Environmentální prohlášení typu III Zásady a postupy 16) ČSN EN ISO 14040:2006 Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Zásady a osnova 17) ČSN ISO 14050:2004 Environmentální management - Slovník 18) ČSN EN ISO 19011:2003 Směrnice pro auditování systému managementu jakosti a/nebo systému environmentálního managementu

20 MPA ) ČSN EN ISO až 5:2006 Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů 20) ČSN ISO/IEC :2006 Informační technologie Management služeb Část 1 : Specifikace 21) ČSN EN ISO 22000:2006 Systémy managementu bezpečnosti potravin - Požadavky na organizaci v potravinovém řetězci 22) ČSN ISO/IEC 27001:2006 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy managementu bezpečnosti informací - Požadavky 23) Všeobecné požadavky na systém kritických bodů (HACCP) a podmínky pro jeho certifikaci, Věstník MZe 1/2001, část ) OHSAS 18001:1999 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - specifikace 25) OHSAS 18002:2000 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - směrnice pro zavádění OHSAS ) Dokumenty CFCS dosažitelné z Dokumenty PEFC Česká republika, standardy Českého systému certifikace lesů 27) PS 003:0706 Pravidla systému certifikovaných stavebních dodavatelů - Kvalifikační předpoklady (dokument Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR, 2006) 28) Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement, ISO, ) Pokyn ISO/IEC 2:2004 Normalizace a související činnosti Všeobecný slovník 30) ISO/IEC Guide 7:1994 Guidelines for drafting of standards suitable for use for conformity assessment 31) ISO/IEC Guide 23:1982 Methods of indicating conformity with standards for third-party certification systems 32) ISO Guide 27:1983 Guidelines for corrective action to be taken by a certification body in the event of misuse of its mark of conformity 33) Pokyn ISO/IEC 28:2004 Posuzování shody Návod týkající se systému certifikace produktů třetí stranou 34) ISO/IEC Guide 43-1:1997 Proficiency testing by interlaboratory comparisons - Part 1: Development and operation of proficiency testing schemes 35) Pokyn ISO/IEC 53:2005 Posuzování shody Návod na využití systému managementu kvality organizace při certifikaci produktu 36) Pokyn ISO/IEC 60:2004 Posuzování shody - Kodex dobré praxe 37) Pokyn ISO/IEC 67:2004 Posuzování shody - Základy certifikace produktů 38) Pokyn ISO/IEC 68:2002 Ujednání týkající se uznávání a akceptace výsledků posuzování shody

21 19 MPA ) ISO/PAS 17002:2004 Conformity assessment - Confidentiality - Principles and requirements 40) ISO/PAS 17003:2004 Conformity assessment - Complaints and appeals - Principles and requirements 41) GLOBALGAP Integrated Farm Assurance Control Points and Compliance Criteria, version 3, 42) SCD_RELSIE_100, verze 2.0 Pravidla systému SCD Relsie, část 2.5 Vymezení kvalifikačních předpokladů (dokument RELSIE, s.r.o., 2006)

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA 00-04 - 13 Podmínky pro používání loga Českého institutu pro akreditaci, o.p.s., akreditačních značek, odkazů na akreditaci, kombinovaného loga a značek IAF MLA a ILAC

Více

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI NEOBSAHUJE TEXT NORMY METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA 50-01 - 14 k aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17021:2011 Posuzování shody Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu

Více

Akreditace systémů řízení kvality a bezpečnosti potravin.

Akreditace systémů řízení kvality a bezpečnosti potravin. Akreditace systémů řízení kvality a bezpečnosti potravin. Úvod Při nákupu celé řady výrobků nebo služeb jsme různými způsoby neustále ujišťováni o jejich kvalitě, bezpečnosti, zdravotní nezávadnosti, spolehlivosti,

Více

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Moderní zkušební a certifikační firma

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Moderní zkušební a certifikační firma Institut pro testování a certifikaci, a.s. Moderní zkušební a certifikační firma Institut pro testování a certifikaci, a.s. Nezávislá zkušební, certifikační a inspekční firma působící v oblasti hodnocení

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Anotace k presentaci

Anotace k presentaci Akreditace laboratoří podle revidované ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Souhrn revidovaných odstavců normy a souvisejících informací Ing. Martin Matušů, CSc. - ČIA Přednáška byla presentována na seminářích Českého

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Základní informace (SD 02)

Základní informace (SD 02) EURO CERT group Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu () Datum platnosti: 1.7.2015 Výtisk číslo: 1 Vydání: 5 Revize: 0 Funkce Jméno Datum Podpis Zpracoval: MK Ing.Monika Becková 24.6.2015

Více

Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE

Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE (ve znění platném od 1. 1. 2007) 1. Cíl programu Cílem programu je: - podpora malých a středních podnikatelů při získávání certifikace

Více

Směrnice akreditovaných činností SAC 9. certifikační orgán dokument revize číslo platnost od: stránka stránek SMĚRNICE

Směrnice akreditovaných činností SAC 9. certifikační orgán dokument revize číslo platnost od: stránka stránek SMĚRNICE 0 1. 2. 2015 1 8 1 OBSAH 1 OBSAH... 1 2 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 2 3 TERMÍNY A DEFINICE... 3 4 ÚVOD... 4 5 SOUVISEJÍCÍ ZÁKONY, NORMY A VYHLÁŠKY... 4 6 POSTUP PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ NÁMITEK/STÍŽNOSTÍ...

Více

Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000. ISO normy

Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000. ISO normy Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000 ISO normy 1.roč. nav. MSP ZS 2012/2013 Mgr. Kateřina Járová FVHE VFU Brno Systém jakosti - ISO ISO = International Organization

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

POUŽÍVÁNÍ CERTIFIKÁTU A CERTIFIKAČNÍ ZNAČKY

POUŽÍVÁNÍ CERTIFIKÁTU A CERTIFIKAČNÍ ZNAČKY PRO-CERT s.r.o. dokumentace managementu kvality společnosti S 04 Používání certifikátu a certifikační značky výtisk č. 1 Stránka 1 z 7 POUŽÍVÁNÍ CERTIFIKÁTU A CERTIFIKAČNÍ ZNAČKY platnost od: 1.2.2014

Více

SBORNÍKY TECHNICKÉ HARMONIZACE 2004 SYSTÉM MANAGEMENTU MĚŘENÍ

SBORNÍKY TECHNICKÉ HARMONIZACE 2004 SYSTÉM MANAGEMENTU MĚŘENÍ SBORNÍKY TECHNICKÉ HARMONIZACE 2004 SYSTÉM MANAGEMENTU MĚŘENÍ Ing. Vladimír Ludvík Vážení čtenáři a kolegové, od r. 1996 vydával Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví edici

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER SM BOZP AUDITOR SM BOZP

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER SM BOZP AUDITOR SM BOZP Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB

Více

P ř íruč ka pro výrobce týkající se obsahu technické dokumentace

P ř íruč ka pro výrobce týkající se obsahu technické dokumentace Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví K VNITŘNÍMU TRHU EVROPSKÉ UNIE P ř íruč ka pro výrobce týkající se obsahu technické dokumentace První vydání Dodatek č. 2 Praha, září 2003

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti KSQ spol. s r. o. Kubatova 1240/6 370 04 České Budějovice Tel/fax: +420 387 311 504 Hot-line: +420 602 470 009 E-mail: ksq@ksq.cz Alena Klůcová, jednatel KSQ spol. s r.o. Auditor

Více

Nové pojetí referenčních materiálů

Nové pojetí referenčních materiálů Nové pojetí referenčních materiálů Zbyněk Plzák Ústav anorganické chemie AV ČR 250 68 Řež plzak@iic.cas.cz 1 Nové pojetí referenčních nové definice výběr a použití RM materiálů co představuje návaznost

Více

NEJISTOTA MĚŘENÍ STANOVENÝCH HODNOT KALIBRÁTORŮ CELL-DYN SPOLEČNOSTI ABBOTT

NEJISTOTA MĚŘENÍ STANOVENÝCH HODNOT KALIBRÁTORŮ CELL-DYN SPOLEČNOSTI ABBOTT NEJISTOTA MĚŘENÍ STANOVENÝCH HODNOT KALIBRÁTORŮ CELL-DYN SPOLEČNOSTI ABBOTT Agim Beshiri MD, Hans Hoffmann PhD, Donald Wright MT Medical and Scientific Affairs Abbott Hematology Abbott Diagnostics Division

Více

Nová kriteriální norma ČSN EN ISO/IEC 17065 pro orgány certifikující produkty, procesy a služby Výroční konference SCOV, Praha 7. 2.

Nová kriteriální norma ČSN EN ISO/IEC 17065 pro orgány certifikující produkty, procesy a služby Výroční konference SCOV, Praha 7. 2. Nová kriteriální norma ČSN EN ISO/IEC 17065 pro orgány certifikující produkty, procesy a služby Výroční konference SCOV, Praha 7. 2. 2013 Pavel Vaněk, ITC Zlín 1 Technické specifikace upravující systém

Více

Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci

Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci Silniční vývoj - ZDZ spol. s r.o. certifikační orgán pro certifikaci produktů Jílkova 76 615 00 Brno Certifikační orgán

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská, březen 2013 Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování

Více

VÁŠ PARTNER NA CESTĚ ZA VYŠŠÍ KVALITOU ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST SLUŽBY AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL VEŘEJNÁ SPRÁVA

VÁŠ PARTNER NA CESTĚ ZA VYŠŠÍ KVALITOU ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST SLUŽBY AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL VEŘEJNÁ SPRÁVA ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Česká společnost pro jakost je občanské sdružení, které sdružuje občany, kteří pracují v oblasti jakosti nebo se o jakost zajímají jako spotřebitelé či zákazníci. Je nezávislou,

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER EMS AUDITOR EMS

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER EMS AUDITOR EMS Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB

Více

KOMENTOVANÉ VYDÁNÍ NORMY ČSN EN ISO 19011:2012

KOMENTOVANÉ VYDÁNÍ NORMY ČSN EN ISO 19011:2012 KOMENTOVANÉ VYDÁNÍ NORMY ČSN EN ISO 19011:2012 AUTOŘI: Ing. Jan Hnátek Ing. Miroslav Jedlička Ing. Miroslav Staněk Ing. Elena Stibůrková Ing. Milan Trčka LEKTOROVAL: RNDr. Zdeněk Svatoš Česká společnost

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.100.30; 17.160 Prosinec 2014 Monitorování stavu a diagnostika strojů Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků Část 7: Termografie ČSN ISO 18436-7 01 1445 Condition

Více

SBORNÍKY TECHNICKÉ HARMONIZACE 2005

SBORNÍKY TECHNICKÉ HARMONIZACE 2005 SBORNÍKY TECHNICKÉ HARMONIZACE 2005 NEJISTOTY MĚŘENÍ, PŘESNOST MĚŘENÍ, SPRÁVNOST MĚŘENÍ A OTÁZKY SPOJENÉ SE VZÁJEMNOU POROVNATELNOSTÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ A S PROHLÁŠENÍM O SHODĚ S TECHNICKÝMI SPECIFIKACEMI

Více

AKTUÁLNÍ PŘEDPISY PRO ČINNOST AMS TACHOGRAFY

AKTUÁLNÍ PŘEDPISY PRO ČINNOST AMS TACHOGRAFY AKTUÁLNÍ PŘEDPISY PRO ČINNOST AMS TACHOGRAFY Václav Šenkyřík, Český metrologický institut Středisko posuzování laboratoří 1. ŘÍZENÍ DOKUMENTACE Jedním z nejčastěji identifikovaných nedostatků systému managementu

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2014 verze 16, aktualizace 28.9.2014

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2014 verze 16, aktualizace 28.9.2014 C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2014 verze 16, aktualizace 28.9.2014 2014 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 17.160,03.100.30 Listopad 2013 Monitorování stavu a diagnostika strojů Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků Část 8: Ultrazvuk ČSN ISO 18436-8 01 1445 Condition monitoring

Více

Směrnice IVD, EHK a akreditace

Směrnice IVD, EHK a akreditace Směrnice IVD, EHK a akreditace B.Friedecký, J.Kratochvíla * Praha 14. 2. 2006 Seminář CZEDMA Výkon a způsobilost EHK Výkon laboratoří - schopnost produkovat výsledky, vyhovující zamýšlenému použití, tedy

Více

1. Přístupy českého průmyslu ke zlepšování environmentálního vlivu svých výrobních aktivit.

1. Přístupy českého průmyslu ke zlepšování environmentálního vlivu svých výrobních aktivit. 1. Přístupy českého průmyslu ke zlepšování environmentálního vlivu svých výrobních aktivit. Současně se zahájením zásadních hospodářských změn, spočívajících v přechodu od plánovaného hospodářství k tržní

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti

DOTAZNÍK příloha k žádosti SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci SILMOS-Q s.r.o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail: silmos-q@silmos-q.cz

Více

Nové pojetí referenčních materiálů

Nové pojetí referenčních materiálů Klin. Biochem. Metab., 14 (35), 2006, No. 3, p. 168 170. Nové pojetí referenčních materiálů Friedecký B., Kratochvíla J. SEKK, spol. s r. o., Pardubice SOUHRN Jedná se o krátké a přehledné sdělení o novém

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

Pokyn o účasti notifikovaných osob

Pokyn o účasti notifikovaných osob Pokyn o účasti notifikovaných osob při prokazování shody podle směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích je použitelný pro notifikované osoby z CPD-GNB CIRCA jako dokument NB/CPD/01/002-rev.04. Úvod Od

Více

Užitečné informace o směrnici 89/686/EHS pro osobní ochranné prostředky

Užitečné informace o směrnici 89/686/EHS pro osobní ochranné prostředky Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví K VNITŘNÍMU TRHU EVROPSKÉ UNIE Sborník dokumentů technické harmonizace Užitečné informace o směrnici 89/686/EHS pro osobní ochranné prostředky

Více

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace.

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. AF MENDELU 7.5.2013 Ing. Jiří Kolouch je specializovaný

Více

Tato norma je přeložena z anglického znění bez redakčních změn. V případě, že by vznikl spor o výklad, použije se původní anglické znění normy.

Tato norma je přeložena z anglického znění bez redakčních změn. V případě, že by vznikl spor o výklad, použije se původní anglické znění normy. ČESKÁ NORMA MDT 621.039.587:681.3.06 Březen 1994 POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY DŮLEŽITÉ PRO BEZPEČNOST JADERNÝCH ELEKTRÁREN ČSN IEC 987 35 6615 Programmed digital computers important to safety for nuclear power stations

Více

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ BRANDÝS NAD LABEM 2015 Obsah

Více

METROLOGIE V CHEMII DAVID MILDE, 2013. Metrologie = věda o měření a jeho aplikaci

METROLOGIE V CHEMII DAVID MILDE, 2013. Metrologie = věda o měření a jeho aplikaci METROLOGIE V CHEMII DAVID MILDE, 2013 Metrologie = věda o měření a jeho aplikaci Měření - proces experimentálního získávání jedné nebo více hodnot veličiny (měření = porovnávání, zjišťování počtu entit).

Více

Normy ČSN a ČSN ISO z oblasti aplikované statistiky (stav aktualizovaný k 1.1.2008)

Normy ČSN a ČSN ISO z oblasti aplikované statistiky (stav aktualizovaný k 1.1.2008) Normy ČSN a ČSN ISO z oblasti aplikované statistiky (stav aktualizovaný k 1.1.2008) Ing. Vratislav Horálek, DrSc., předseda TNK 4 při ČNI 1 Terminologické normy [1] ČSN ISO 3534-1:1994 Statistika Slovník

Více

VYSOKÉ ŠKOLY, POŽADAVKY NA NÁBYTEK normativní požadavky na nábytek výukových, pobytových a laboratorních prostor

VYSOKÉ ŠKOLY, POŽADAVKY NA NÁBYTEK normativní požadavky na nábytek výukových, pobytových a laboratorních prostor VYSOKÉ ŠKOLY, POŽADAVKY NA NÁBYTEK normativní požadavky na nábytek výukových, pobytových a laboratorních prostor Ing. Zdeněk Holouš, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav

Více

ČMI - 2004. Ing. Filip Vysloužil, Ph.D., ús. FM ČMI, Praha. Úvod

ČMI - 2004. Ing. Filip Vysloužil, Ph.D., ús. FM ČMI, Praha. Úvod CO JE? Ing. Filip Vysloužil, Ph.D., ús. FM ČMI, Praha Úvod Metrologie v chemii (MiC) Současným celosvětovým trendem je zavádění metrologických pravidel do chemických analýz - chemických měření. Důvodem

Více

DIAGNOSTICKÁ A ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ FOTOVOLTAICKÝCH MODULŮ

DIAGNOSTICKÁ A ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ FOTOVOLTAICKÝCH MODULŮ DIAGNOSTICKÁ A ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ FOTOVOLTAICKÝCH MODULŮ Solartec MED s. r. o., Televizní 2618, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, www.solartec.eu www.pvtest.cz, e-mail: pvtest@solartec.eu, tel.:+420 575 750

Více

()-:=L OSVEDCENI O AKREDITACI. i;,.--{--- s^.6. Strojirenskf zkulebni ristav, s.p. se sidlem Iludcova 424156b, 621 00 Brno, IC 00001490

()-:=L OSVEDCENI O AKREDITACI. i;,.--{--- s^.6. Strojirenskf zkulebni ristav, s.p. se sidlem Iludcova 424156b, 621 00 Brno, IC 00001490 i;,.--{--- " Signatrii EA MLA Ceskf institut pro akreditaci, o.p.s. Ol5anski 54/3, 130 00 Praha 3 WdAvit v souladu s $ 16 zakona C, 22/1997 Sb., a technickich pozadavcich na vjrobky, ve zlrdui pozddjsich

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Regulační statusy produktů z pohledu výrobce. Ing. František Škrob, Ph.D. EXBIO Praha, a.s.

Regulační statusy produktů z pohledu výrobce. Ing. František Škrob, Ph.D. EXBIO Praha, a.s. Regulační statusy produktů z pohledu výrobce Ing. František Škrob, Ph.D. EXBIO Praha, a.s. Definice pojmů (EU regulační statusy) RUO zkratka anglického textu Research Use Only. Produkty jsou určené pouze

Více

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín 1 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 01 vyjma 01.7 01 01.6 02 03 EN EN EN Strana 1 z celkového počtu 16 stran 2 2 Těžba nerostných surovin 05, 06, 07, 08, 09 3 3 4 4 Výroba potravinářských

Více

Mezinárodní potravinový standard IFS. -norma pro oblast zajištění kvality a bezpečnosti potravin (případové studie)

Mezinárodní potravinový standard IFS. -norma pro oblast zajištění kvality a bezpečnosti potravin (případové studie) Mezinárodní potravinový standard IFS -norma pro oblast zajištění kvality a bezpečnosti potravin (případové studie) Global Food Safety Initiative GFSI (Global Food Safety Initiative) zájmové sdružení obchodních

Více

SYSTÉM JAKOSTI V OBORU POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ (SJ-PK) METODICKÝ POKYN - úplné znění

SYSTÉM JAKOSTI V OBORU POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ (SJ-PK) METODICKÝ POKYN - úplné znění SYSTÉM JAKOSTI V OBORU POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ (SJ-PK) METODICKÝ POKYN - úplné znění Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK) č. j. 20840/01-120 z 10. 4. 2001 (Věstník dopravy 9 z 2. 5. 2001) ve

Více

srpen 2008 Ing. Jan Káda

srpen 2008 Ing. Jan Káda nauka o srpen 2008 Ing. Jan Káda ČSN ISO/IEC 27001:2006 (1) aktivum cokoliv, co má pro organizaci hodnotu důvěrnost zajištění, že informace jsou přístupné pouze těm, kteří jsou k přístupu oprávněni integrita

Více

Chyby spektrometrických metod

Chyby spektrometrických metod Chyby spektrometrických metod Náhodné Soustavné Hrubé Správnost výsledku Přesnost výsledku Reprodukovatelnost Opakovatelnost Charakteristiky stanovení 1. Citlivost metody - směrnice kalibrační křivky 2.

Více

1) Jsou normy v ČR závazné a jaká je jejich úloha? normy nejsou v ČR závazné od roku 2000 od roku 2000 mají pouze doporučující charakter

1) Jsou normy v ČR závazné a jaká je jejich úloha? normy nejsou v ČR závazné od roku 2000 od roku 2000 mají pouze doporučující charakter NORMY A STANDARDY KVALITY 1) Jsou normy v ČR závazné a jaká je jejich úloha? normy nejsou v ČR závazné od roku 2000 od roku 2000 mají pouze doporučující charakter pokud u výrobku, který byl vyroben podle

Více

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ SMĚRNICE Vypracováno pro potřeby společnosti TCert, s.r.o jako postup pro certifikaci metodik. Stránka 1 z 13 Obsah Kapitola/ Název kapitoly

Více

POSTUP PRO VALIDACI/VERIFIKACI METODY 1

POSTUP PRO VALIDACI/VERIFIKACI METODY 1 POSTUP PRO VALIDACI/VERIFIKACI METODY 1 Před zavedením nové analytické metody do rutinního laboratorního provozu je třeba prověřit, že její charakteristiky splňují požadavky na ní kladené a validovat ji.

Více

Pravidla pro používání loga PEFC v České republice

Pravidla pro používání loga PEFC v České republice Technický dokument CFCS CFCS 2001:2011 Vydání 2 26. 11. 2010 Pravidla pro používání loga PEFC v České republice PEFC Česká republika Bělohorská 274/9 169 00 Praha 6 Tel: +420 220 517 137 E-mail: info@pefc.cz,

Více

International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org

International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org International Organization International for Standardization Organization for Standardization www.iso.org www.iso.org 1 Přehled ISO 9001 a ISO 14001 zpracoval Roger Frost e-mail frost@iso.org Manager,

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16 Akreditovaný subjekt podle /IEC 17021:2011: List 1 z 16 1 7 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru Výroba výrobků z papíru a lepenky 2 12 Výroba chemických látek, přípravků a chemických vláken Výroba

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR. Udržitelný rozvoj a společenská odpovědnost podniků chemického průmyslu

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR. Udržitelný rozvoj a společenská odpovědnost podniků chemického průmyslu Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Udržitelný rozvoj a společenská odpovědnost podniků chemického průmyslu Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Revoluční 84 400 01 Ústí nad

Více

Nejistota měř. ěření, návaznost a kontrola kvality. Miroslav Janošík

Nejistota měř. ěření, návaznost a kontrola kvality. Miroslav Janošík Nejistota měř ěření, návaznost a kontrola kvality Miroslav Janošík Obsah Referenční materiály Návaznost referenčních materiálů Nejistota Kontrola kvality Westgardova pravidla Unity Referenční materiál

Více

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR POKYN NÁMĚSTKA ŘEDITELE VZP ČR pro zdravotní péči č. 48/2014 Prováděcí pokyn k: PŘ 8/2012 Název: Nasmlouvání výkonů v režimu POCT s platností od 1. 3. 2014 01443 Kvantitativní

Více

INSTRUKCE PRO CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU

INSTRUKCE PRO CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU Český lodní a průmyslový registr, s.r.o. Thákurova 531/4, 160 00 Praha 6 INSTRUKCE PRO CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU postup certifikačního orgánu ČLPR - CO č. S 3016 akreditovaného Českým institutem

Více

LL-C (Certification) C z e c h R e p u b l i c s. r. o.

LL-C (Certification) C z e c h R e p u b l i c s. r. o. C z e c h R e p u b l i c s. r. o. POSTUP PRO CERTIFIKACI SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ (Rule-03) Evidovaný výtisk č. 1 z celkového počtu 1 tištěných verzí, revize 10 z 10.11.2010 Majitel a vydavatel: Vedoucí CO I. Úvodní

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.140 2004 Akustika - Popis, měření a hodnocení hluku prostředí - Část 1: Základní veličiny a postupy pro hodnocení ČSN ISO 1996-1 01 1621 Srpen Acoustics - Description, measurement

Více

VK obecně o akreditaci, důležité kapitoly normy ISO 15189 MV obecně o validaci a verifikaci Marcela Vlková ÚKIA, FN u sv.

VK obecně o akreditaci, důležité kapitoly normy ISO 15189 MV obecně o validaci a verifikaci Marcela Vlková ÚKIA, FN u sv. Program: Veronika Kanderová CLIP Cytometrie, 2. LF UK a FN Motol, Praha VK obecně o akreditaci, důležité kapitoly normy ISO 15189 MV obecně o validaci a verifikaci Marcela Vlková ÚKIA, FN u sv. Anny, Brno

Více

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Pavel Růžička Ministerstvo životního prostředí Seminář k environmentální politice pro MSP, 14.12.2007, Brno Dobrovolné nástroje Činnosti podnikatelských

Více

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Příloha 4 k Usnesení vlády České republiky číslo 458 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Vědomí potřeby jakosti nejen v produktivní sféře, ale ve všech oblastech života společnosti vzrůstalo počátkem devadesátých let

Více

1. Změny kategorizace ZP 2. 10 let zkušeností AZL

1. Změny kategorizace ZP 2. 10 let zkušeností AZL . Změny kategorizace ZP 2. let zkušeností AZL přednášející: Ing. Lenka Žďárská spoluautoři Ing. Zdeněk Švéda, Ing. Zdeněk Horáček Novela MDD Podklady: platné znění MDD/AIMD 93/42/EEC (se zapracovanou novelou

Více

POŽADAVKY NA LABORATOŘE DLE NORMY ČSN EN ISO 15189:2013. M. Matýšková OKH FN Brno

POŽADAVKY NA LABORATOŘE DLE NORMY ČSN EN ISO 15189:2013. M. Matýšková OKH FN Brno 1 POŽADAVKY NA LABORATOŘE DLE NORMY ČSN EN ISO 15189:2013 M. Matýšková OKH FN Brno 2 AKREDITACE ZDRAVOTNICKÝCH LABORATOŘÍ ČIA Český institut pro akreditaci, o.p.s. Zdravotnická laboratoř může být od 1.

Více

ZAVÁDĚNÍ INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU V MALÉ SPOLEČNOSTI

ZAVÁDĚNÍ INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU V MALÉ SPOLEČNOSTI ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 20, Suppl. 1(2012): 92-97 ISSN 1335-0285 ZAVÁDĚNÍ INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU V MALÉ SPOLEČNOSTI Jana Petráková RMT VZ, a. s., Dělnická

Více

PŘIDANÁ HODNOTA INSPEKČNÍ A CERTIFIKAČNÍ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ TŘETÍMI STRANAMI

PŘIDANÁ HODNOTA INSPEKČNÍ A CERTIFIKAČNÍ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ TŘETÍMI STRANAMI MEZINÁRODNÍ KONFEDERACE INSPEKČNÍCH A CERTIFIKAČNÍCH ORGANIZACÍ PŘIDANÁ HODNOTA INSPEKČNÍ A CERTIFIKAČNÍ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ TŘETÍMI STRANAMI KDO JSME A CO DĚLÁME Mezinárodní konfederace inspekčních a certifikačních

Více

Dlouhodobé ukládání elektronických záznamů pacienta. Markéta Bušková ECM konzultant, SEFIRA

Dlouhodobé ukládání elektronických záznamů pacienta. Markéta Bušková ECM konzultant, SEFIRA Dlouhodobé ukládání elektronických záznamů pacienta Markéta Bušková ECM konzultant, SEFIRA Agenda Přínosy a problémy elektronizace zdravotních záznamů Standardy a normy Jak na elektronické záznamy Shrnutí

Více

5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY

5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY 5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY 5.1 Moduly 90) Posuzování shody je rozděleno do modulů, které obsahují omezený počet různých postupů použitelných pro nejširší škálu výrobků. Moduly se vztahují na fázi návrhu

Více

DOBROVOLNÉ NÁSTROJE ENVIRONMENTÁLNÍ ZNAČENÍ. Květoslava Remtová

DOBROVOLNÉ NÁSTROJE ENVIRONMENTÁLNÍ ZNAČENÍ. Květoslava Remtová ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 19, Supplement (2011): 290 295 ISSN 1335-0285 DOBROVOLNÉ NÁSTROJE ENVIRONMENTÁLNÍ ZNAČENÍ Květoslava Remtová Vysoká škola ekonomická v Praze,

Více

Měření a jeho vyhodnocení VI: kalibrační laboratoře v současnosti

Měření a jeho vyhodnocení VI: kalibrační laboratoře v současnosti Měření a jeho vyhodnocení VI: kalibrační laboratoře v současnosti Článek je po statích [1] až [5] šestou částí volného seriálu celkem sedmi příspěvků trojice autorů na vybraná témata související s měřením

Více

ISO 9001 a její revize

ISO 9001 a její revize ISO 9001 a její revize Ing. Marcela Bačáková Profil UniConsulting Společnost na trhu od roku 1998, tvořena z odborníků se zkušenostmi a praxí v jednotlivých oblastech Nezávislá společnost nabízející pomoc

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

Informace pro žadatele

Informace pro žadatele Informace pro žadatele Tato publikace podává ucelenou informaci o certifikačním systému Certifikačního místa zřízeného Českou metrologickou společností pro certifikaci způsobilosti pracovníků pro metrologickou

Více

Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě

Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě Základní charakteristiky - zahrnují povinnosti a požadavky, které kvalitu a zdravotní nezávadnost výrobků zajišťují - kvalita (jakost) výrobků

Více

Kvalita v laboratorní a kontrolní praxi

Kvalita v laboratorní a kontrolní praxi Kvalita v laboratorní a kontrolní praxi Část 2: Systémy managementu kvality a bezpečnosti Vladimír Kocourek Praha, 2015 Systémy managementu kvality KVALITA (JAKOST) schopnost produktu (výrobku, SW, služby)

Více

Zkušenosti z aplikace nařízení o CSM z pohledu NoBo

Zkušenosti z aplikace nařízení o CSM z pohledu NoBo Zkušenosti z aplikace nařízení o CSM z pohledu NoBo Autor: Ladislav Dušek Datum: 30.4.2013 Místo: Praha Ministerstvo dopravy ACRI Železniční systém = žel. systém v členských státech = souhrn subsystémů

Více

Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce

Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce Jaromír Veber a kol. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce Legislativa, systémy, metody, praxe Management Press, Praha 2006 Autorský kolektiv: Ing. Marie Hůlová, CSc. subkapitola 6.6 Ing.

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.040 2008 Informační technologie - Registry metadat (MDR) - Část 5: Principy identifikace a tvorby názvů dat ČSN ISO/IEC 11179-5 97 9736 Srpen Information technology - Metadata

Více

VŠEOBECNÁ KRITÉRIA PRO CERTIFIKAČNÍ ORGÁNY PROVÁDĚJÍCÍ CERTIFIKACI PRACOVNÍKŮ

VŠEOBECNÁ KRITÉRIA PRO CERTIFIKAČNÍ ORGÁNY PROVÁDĚJÍCÍ CERTIFIKACI PRACOVNÍKŮ ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA MDT 658.562.008.6.37-05 Schválena: 14.5.1991 VŠEOBECNÁ KRITÉRIA PRO CERTIFIKAČNÍ ORGÁNY PROVÁDĚJÍCÍ CERTIFIKACI PRACOVNÍKŮ ČSN EN 45 013 Třídicí znak 01 5258 Nezobrazitelný

Více

Široké spektrum jeden fokus. Ověřená kvalita. TÜV SÜD Czech s.r.o.

Široké spektrum jeden fokus. Ověřená kvalita. TÜV SÜD Czech s.r.o. Široké spektrum jeden fokus. Ověřená kvalita. TÜV SÜD Czech s.r.o. Světa znalý. TÜV SÜD je světově uznávanou společností, působící ve všech odvětvích průmyslu a služeb. Našim klientům poskytujeme služby

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

Katalog služeb C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu. 2012 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava DIČ : CZ64612759

Katalog služeb C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu. 2012 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava DIČ : CZ64612759 C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu 2012 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ : CZ64612759 C.Q.M., spol. s r. o. www.cqm-sro.cz Krestova 1294/1

Více

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme?

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme? Kdo jsme? Zabýváme se poradenskou a školicí činností v oblasti systémů řízení kvality, environmentálních systémů řízení, systémů orientovaných na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnosti potravin,

Více

Informace pro zájemce o ověření emisí skleníkových plynů. VERIFIKACE CZ s.r.o. D-14-01

Informace pro zájemce o ověření emisí skleníkových plynů. VERIFIKACE CZ s.r.o. D-14-01 Ověřovacího orgánu VERIFIKACE CZ Strana 1 Informace pro zájemce o ověření emisí skleníkových plynů VERIFIKACE CZ s.r.o. Platnost od: 30. 7. 2014 Ověřovacího orgánu VERIFIKACE CZ Strana 2 1. ÚVOD Tyto informace

Více

SYSTÉM JAKOSTI V OBORU POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ (SJ-PK) METODICKÝ POKYN - úplné znění

SYSTÉM JAKOSTI V OBORU POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ (SJ-PK) METODICKÝ POKYN - úplné znění SYSTÉM JAKOSTI V OBORU POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ (SJ-PK) METODICKÝ POKYN - úplné znění Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK) č.j. 20840/01-120 z 10.4.2001 (Věstník dopravy 9 z 2.5.2001) ve znění

Více