III. Charakteristika školního vzdělávacího programu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "III. Charakteristika školního vzdělávacího programu"

Transkript

1 III. Charakteristika školního vzdělávacího programu 1. Základní zaměření školy: a) Východiska: Škola poskytuje základní vzdělání podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším odborném vzdělávání (Školský zákon). Škola umožňuje integraci zdravotně postižených žáků, kteří jsou zařazováni do tříd s nižším počtem žáků, a integruje žáky s vývojovými poruchami učení. K tomu má vytvořeny materiální, personální podmínky, ředitel může povolit i výuku podle individuálního vzdělávacího plánu. Škola může poskytovat základní vzdělání dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí ( 16 škol. zákona). Škola může poskytovat základní vzdělávání mimořádně nadaných dětí ( 17 školského zákona) podle individuálního vzdělávacího plánu. Školní vzdělávací program (dále ŠVP) vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání vydaného Opatřením ministryně školství, mládeže a tělovýchovy (č.j / ) a následného Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (č.j / ). ŠVP obsahuje program dlouhodobého projektu Zdravá škola a počítá s naplňováním Minimálního preventivního programu, který je zapracován ve výše uvedeném projektu a dále rozpracován v krátkodobých projektech v oblasti sociální prevence, etické výchovy, multikulturní výchovy, osobnostního rozvoje a výchovy demokratického občana a v dalších oblastech podle aktuálních možností školy i možností získávání grantů k jejich realizaci. ŠVP navazuje na vzdělávací programy pro předškolní vzdělávání spádové mateřské školy a je koordinován se vzdělávacím programem pro základní vzdělávání spádové málotřídní ZŠ Bolešiny a je doplněn o vlastní Školní vzdělávací program školní družiny a klubu. b) Priority školy: - utvářet a rozvíjet zdravé prostředí materiální a sociální, - otevřená komunikace na základě partnerství učitel žák rodič veřejnost (zřizovatel, Školská rada, SRPDŠ, další instituce podporující vzdělávání) specializovaná pracoviště (pedagogicko psychologická poradna, speciální pedagogické centrum, středisko výchovné péče a další), - kvalitní vzdělávání pro život, které bude směřovat k dovednosti aplikovat poznatky získané učením v praktických činnostech a jednání žáků a schopnosti kooperace, - podpora a rozvoj jazykové gramotnosti žáků i pedagogů, - podpora a rozvoj znalostí a praktických dovedností v oblasti informačních technologií, - směřovat k výchově sebevědomého občana schopného vnímat svět a společnost v globálních souvislostech, který umí korigovat své jednání a chování i prosazovat své názory, - vytvářet podmínky pro integraci a vzdělávání žáků s vzdělávacími nebo zdravotními handicapy i žáků mimořádně nadaných, - umožnit úspěch i prospěchově slabším žákům v oblasti jejich zájmů.

2 2. Výchovné a vzdělávací strategie: ŠVP směřuje k naplňování klíčových kompetencí, které jsou chápány jako souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro rozvoj a uplatnění každého žáka ve společnosti. Škola vede žáky tak, aby po skončení 9. ročníku povinné školní docházky si osvojili následující klíčové kompetence: a) kompetence k učení - učíme žáky výběru a využívání vhodných a efektivních způsobů svého učení, - schopnosti rozplánovat si čas potřebný k učení a organizovat si jej, - vyhledávat a třídit informace na potřebné a nepotřebné, důležité a podružné, - systemizovat vytříděné informace spolu s poznatky již známými a využívat je v procesu učení i v praktickém životě, - operovat se známými i nově poznanými termíny a pojmy a uvádět je do širších souvislostí, získávat komplexní pohled na jevy společenské, přírodní, kulturní, matematické, jazykové,, - samostatně pozorovat, provádět pokusy, porovnávat získané výsledky a zobecňovat je a vyvozovat z nich závěry pro další použití, - poznávat smysl a cíl učení, budovat si pozitivní vztah k učení a celoživotnímu vzdělávání, kriticky posuzovat své možnosti a výsledky vzdělávání, b) kompetence k řešení problémů - učíme žáky vnímat problémové situace v učení i v běžném životě, rozpoznávat problémy, snažit se je pochopit, - přemýšlet o nesrovnalostech a příčinách, hledat jejich souvislosti a navrhovat způsoby řešení na základě vlastního úsudku a zkušeností, - vyhledávat informace vhodné k vyřešení problému, nacházet jejich shodné, podobné i odlišné znaky a snažit se jich využít, - hledat různé varianty řešení, nenechat se odradit případným nezdarem, postupovat cílevědomě ke konečnému názoru a řešení problému, - problémy řešit samostatně, užívat při tom logické, matematické a empirické postupy, - kriticky posuzovat správnost řešení problémů ostatních řešitelů, správná řešení umět přijmout a aplikovat, - kriticky myslet, uvážlivě rozhodovat, rozhodnutí obhájit a nést za ně zodpovědnost, c) kompetence komunikativní - učíme žáky naslouchat promluvám druhých, porozumět jim, vhodně na ně reagovat, - ovládat řeč těla (neverbální komunikace), formu ústní i písemné komunikace, - formulovat a vyjadřovat své myšlenky kultivovaně, výstižně a v logickém sledu, - zapojovat se do diskuse, uplatňovat a obhajovat svůj názor, vhodně argumentovat, - rozumět různým typům textů, záznamů, tabulek, statistik, map a obrazových materiálů, mediálním i elektronickým informacím, přemýšlet o nich, reagovat na ně a využívat je ke svému rozvoji a zapojení do společenského dění, - prakticky ovládat a využívat technické komunikační prostředky, - získané komunikativní dovednosti využívat k navazování vztahů potřebných pro spolupráci a soužití s ostatními lidmi, d) kompetence sociální a personální - učíme žáky účinně se zapojovat do práce ve skupině, umět rozdělit úkoly pro jednotlivé členy i přijímat úkoly pro sebe, - pocitu potřeby spolupracovat efektivně na splnění úkolu s ostatními a zároveň respektování různých myšlenek, hledisek a zkušeností druhých, - zodpovědnosti za výsledný podíl své práce v týmu a zároveň k pocitu odpovědnosti za výsledky práce celého týmu,

3 - přispívat k diskusi v malé skupině i ve větším kolektivu, - podílet se na utváření příznivé pracovní atmosféry, být ohleduplný, mít úctu a uznání k práci druhých, - při jednání s ostatními přispívat k utváření dobrých kamarádských vztahů, vztahů k učitelům a ostatním pracovníkům školy i mezilidských vztahů mimo školu, - vážit si svých rodičů, uznávat jejich autoritu a dbát na jejich rady, - umět pomoci podle svých možností ostatním a zároveň sám umět o pomoc v případě potřeby požádat, - vytvářet si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru, a směřuje k dalšímu jeho rozvoji, - ovládat a usměrňovat své chování tak, aby ostatním neubližoval, ani nenechal ubližovat sobě, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty, e) kompetence občanské - učíme žáky uznávat a umět přijmout názor druhých, - vážit si lidí a přijímat jimi vyznávané hodnoty, - schopnost vcítit se do pocitů druhých, odmítat jakékoli formy násilí, umět jim účinně čelit, - znát svá práva a povinnosti, umět se jimi řídit a přijmout důsledky svého jednání, - chápat základní principy, z nichž vycházejí morální i zákonné normy, - rozhodovat se zodpovědně podle dané situace, poradit si v situacích krizových i v situacích nebezpečí poškození zdraví nebo ohrožení života, - uznávat a chránit vlastenecké tradice, kulturní a historické dědictví, - pozitivnímu vztahu k umění, k vytváření si vlastního estetického cítění, vedeme je podle svých možností k zapojení do kulturního života, - utvářet si pozitivní vztah ke svému zdraví, vědět, co mu prospívá a škodí, aktivně se podle svých možností zapojovat do sportovních a pohybových aktivit, - chápat základní ekologické a environmentální souvislosti a problémy, respektovat právo všech na zdravé životní prostředí, - chovat se a rozhodovat v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti, f) kompetence pracovní - učíme žáky používat bezpečně a účinně různé pomůcky, nástroje, přístroje a materiály, chovat se bezpečně ve školním, domácím i jiném prostředí, - dodržovat pravidla bezpečnosti, plnit závazky a povinnosti z nich vyplývající, - umět se přizpůsobit měnícím se pracovním podmínkám, - využívat znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých oblastech i znalosti a zkušenosti ostatních ve své vlastní praktické činnosti i v zájmu svého vlastního rozvoje, - k výsledkům pracovních činností přistupovat z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti i společenského významu, vážit si hodnot vytvořených svou prací i prací druhých, - při praktických činnostech si uvědomovat své možnosti a schopnosti, umět je zhodnotit a využít při rozhodování o své budoucnosti a volbě povolání, - na základě informací, které si dovede získat, sebepoznání i za pomoci zkušeností dospělých si hledat cestu ke své budoucí profesi, - orientovat se v základních aktivitách potřebných při uskutečňování podnikatelského záměru, chápat přednosti i rizika podnikání, rozvíjet své podnikatelské myšlení. 3. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením: a) Tělesně postižení žáci

4 Jsou vzděláváni v kolektivu vrstevníků, který je méně početný oproti ostatním třídám. Jsou pro ně vytvořeny potřebné prostorové podmínky: bezbariérový přístup z vyhrazeného parkoviště výtahem do šaten a dále do všech podlaží, bezbariérově je upraven vstup do všech kmenových i odborných učeben, knihovny, kanceláře. Žáci mají k dispozici osobní kompenzační pomůcky i odpovídající školní nábytek a další vybavení třídy (např. koberce, počítačové sestavy, rehabilitační pomůcky) K pomoci při pohybu ve školních prostorách i při školních akcích mimo školu, při přípravě na vyučování i přímo při vyučovacím procesu pomáhá překonávat handicap postižení asistent pedagoga. Žáci s tělesným postižením jsou vzděláváni podle stejného ŠVP, ŠUP a osnov jako jejich vrstevníci, ale metody a formy práce jsou upraveny individuálním vzdělávacím plánem, který respektuje způsob postižení. Pro tělesně postižené žáky jsou upraveny náplně předmětů s motorickými činnostmi (výtvarná a tělesná výchova, pracovní činnosti, dále složky jednotlivých předmětů, např. psaní, laboratorní cvičení a další). Tyto úpravy jsou zakotveny v individuálních plánech projednaných s rodiči, žáky, učiteli a dalšími odborníky a schváleny ředitelem. Chování těchto žáků je posuzováno stejně jako u ostatních vrstevníků. b) Sluchově postižení žáci Jsou vzděláváni v kolektivu vrstevníků, který je méně početný oproti ostatním třídám. Jsou pro ně vytvořeny potřebné prostorové podmínky a vybavení tříd školním nábytkem ve funkčním uspořádání, a další akustická opatření (částečné obložení stěn závěsy, záclonami, panely a nástěnkami a podobně). Žáci mají k dispozici osobní kompenzační pomůcky (naslouchadla s bezdrátovým přenosem hlasu pedagoga pro postiženého žáka a další akustické pomůcky podle pokynů a rad odborníků ze SPC). K pomoci při pohybu ve školních prostorách i při školních akcích mimo školu, při přípravě na vyučování i přímo při vyučovacím procesu pomáhá překonávat handicap postižení asistent pedagoga. Žáci se sluchovým postižením jsou vzděláváni podle stejného ŠVP, ŠUP a osnov jako jejich vrstevníci, ale metody a formy práce jsou upraveny individuálním vzdělávacím plánem, který respektuje míru postižení. Pro sluchově postižené žáky jsou upraveny náplně předmětů s činnostmi založenými převážně na sluchovém vnímání (hudební a dramatická výchova, čtení, a další složky jednotlivých předmětů podle míry postižení a možností a schopností žáka. Tyto úpravy jsou zakotveny v individuálních plánech projednaných s rodiči, žáky, učiteli a dalšími odborníky a schváleny ředitelem.

5 Chování těchto žáků je posuzováno stejně jako u ostatních vrstevníků. c) Žáci s vývojovými poruchami učení Jsou vzděláváni v kolektivu vrstevníků, podle stejného ŠVP a ŠUP i osnov, přizpůsobené jsou pouze metody a formy práce v rámci individuální péče. Pro žáky s vývojovými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie) jsou upravovány úkoly, jejichž splnění ztěžuje stupeň některé poruchy, zejména práce v hodinách jazyků, a matematice (dyskalkulie) a práce v ostatních předmětech založených na čtení a porozumění textu, psaní nebo grafickém znázorňování. Tyto úpravy jsou zakotveny v individuálních plánech projednaných s rodiči, žáky, učiteli a dalšími odborníky a schváleny ředitelem. Pro výuku žáků s vývojovými poruchami učení jsou pořizovány alternativní učebnice a učební texty, pomůcky a vybavení pro usnadnění překonávání překážek vyplývajících z postižení. Při hodnocení a klasifikaci těchto žáků se přihlíží k vývojové poruše učení, hodnocení je tolerantnější, založené na ocenění pozitivního posunu ve výslednosti vzdělávání. Upřednostňuje se ústní před písemným zkoušením a ověřováním úrovně vědomostí a dovedností. Chování těchto žáků je posuzováno stejně jako u ostatních vrstevníků. d) Pedagogové pracující se žáky zdravotně postiženými Ve všech případech vzdělávání zdravotně postižených žáků budou učitelé formou samostudia, absolvováním specializačních kurzů a vzdělávacích akcí i návštěvami na odborných pracovištích a školách při SPC zkvalitňovat svou připravenost pro práci se žáky zdravotně postiženými. Škola umožní působení speciálního pedagoga nebo psychologa na škole, bude zvát i pracovníky SPC ke konzultacím a využívat jejich kontrolní a metodické činnosti. e) Rodiče dětí se zdravotním postižením Mají právo požádat ředitele o umístění svého dítěte do naší školy a jeho vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, zároveň mají povinnost pravdivě informovat ředitele a vyučující o výsledcích vyšetření na odborném pracovišti. Jsou zapojeni do sestavování individuálního vzdělávacího plánu pro své dítě a zároveň přebírají úkoly pro pomoc při domácí přípravě na vyučování svého dítěte. Škola bude realizovat individuální vzdělávací plán, uplatňovat princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky a o konkrétních výsledcích jednotlivé rodiče průběžně informovat. Pokud však rodiče nebudou opakovaně nebo dlouhodobě spolupracovat na plnění úkolů IP stanovených v individuálních plánech má právo od jejich realizace ustoupit a na žáka se dále nahlíží jako na ostatní vrstevníky.

6 f) Žáci se sociálním znevýhodněním: Vytypování žáků se sociálním znevýhodněním bude prováděno individuálně na základě pozorování pedagogických pracovníků nebo upozornění rodičů, případně institucí z oblasti péče o děti. Zjištěné skutečnosti budou konzultovány a ověřeny ve spolupráci s odborem sociálním a zdravotnickým Městského úřadu v Klatovech. Na žáky se budou vztahovat všechna ustanovení ŠVP a Školního řádu. V případě, že rodiče nebudou moci zajistit některé požadavky školy na učební pomůcky, nebudou moci poskytnout dětem nezbytný příspěvek na školní akce, bude škola jednat individuálně o možnosti příspěvku formou sociální dávky nebo sponzorského příspěvku (např. z rozpočtu SRPDŠ). V případě integrace žáků z odlišného kulturního a sociálního prostředí bude dbáno na vytváření příznivého sociálního klimatu ve třídě i ve škole. V případě nutnosti (např. při jazykové bariéře) může být po dohodě s rodiči a posouzení dětského poradenského zařízení zpracován individuální vzdělávací plán, který bude obsahovat upřesnění obsahu, metod a pomůcek výuky, způsob hodnocení a podmínky spolupráce s rodinou. 4. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: Za mimořádně nadaného žáka se považuje podle platné legislativy žák, který prošel vyšetřením na odborném pracovišti (PPP) a škola obdržela výsledek vyšetření a zároveň doporučení jak s mimořádně nadaným žákem pracovat. Žáci jsou integrováni v kolektivu vrstevníků, případně po složení rozdílových zkoušek mohou být přeřazeni do vyššího ročníku (na žádost rodičů, doporučení PPP a se souhlasem ředitele školy). Pro žáky mimořádně nadané (v jedné nebo ve více vzdělávacích oblastech) jsou upravovány úkoly, aby dále podněcovaly a rozvíjely talent a nadání, základní učivo je rozšiřováno. Tyto úpravy jsou zakotveny v individuálních plánech projednaných s rodiči, žáky, učiteli a dalšími odborníky a schváleny ředitelem. Pro výuku žáků mimořádně nadaných jsou pořizovány alternativní učebnice a učební texty, encyklopedie, pomůcky a vybavení pro elektronické získávání informací. Při hodnocení a klasifikaci žáků s mimořádným nadáním v některé vzdělávací oblasti se za základ klasifikace bere zvládnutí základního učiva daného ročníku a daného předmětu. V případě nižšího nadání a talentu v jiných vzdělávacích oblastech se k hodnocení těchto žáků přistupuje s uvážlivou tolerancí. Chování těchto žáků je posuzováno stejně jako u ostatních vrstevníků. Zvláště je dbáno, aby dovedli tolerovat a uznávat schopnosti a možnosti ostatních spolužáků a lidí, dokázali svůj talent a nadání uplatnit např. při reprezentaci školy a při pomoci ostatním. 5. Začlenění průřezových témat: a) osobnostní a sociální výchova Tématický celek 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Osobnostní rozvoj

7 - rozvoj schopností poznání - rozvoj sebepoznání, sebepojetí - seberegulace, sebeorganizace - psychohygiena - rozvoj kreativity, Pu, M,, M,, M M, M, M, M,, M,, M,, AJ,, Pu, M, práce s PC M, M,, AJ M, AJ,,, M, M,, M,, Inf, Pd M, AJ, Inf M, Inf M,, Inf Sociální rozvoj - poznávání lidí - mezilidské vztahy - komunikace - kooperace, kompetice Morální rozvoj - řešení problémů a rozhodovací dovednosti - hodnoty, postoje, praktická etika Pu Pu, M, M, M, M, práce s PC Pu, Pu, M,, Pu, M, Pu, M, Pu, M AJ,, M, AJ,, M, Pu, M, Pu, M,, Pu, M AJ,, M,, Vl, AJ, M,, AJ,,, M, AJ, M, AJ, AJ, M,, AJ,, AJ, Inf AJ, Pd Tématický celek projekt 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Osobnostní rozvoj - rozvoj schopnosti poznání - sebepoznání sebepojetí - seberegulace, sebeorganizace (6. roč.) - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí VkZ, D, Z, Př, M, F, Inf, HV, VkZ HV,, Inf,, M, Př, AJ,, HV,, Inf HV,, Inf, M VkZ, Inf D, Př, M, HV, Př, HV,,, M, HV, HV,, M, AJ VkZ, AJ, D Z, Př, M, Ch, HV, VkZ, PaS,, HV, PaS,, M, AJ,, RJ, HV L, PaS,, RJ, HV, M, AJ Z PaS, AJ,, RJ, Z Z, Př, M, HV, AJ,, HV,, M, RJ, HV L, RJ, M, HV

8 - mezilidské vztahy - komunikace - kooperace a kompetice Morální rozvoj - řešení problémů, rozhodovací dovednosti - hodnoty, postoje, praktická etika (6. roč.) VkZ,,, Inf AJ,, VkZ, HV,,, M, Př, Z, F VkZ,,, Inf, Př, F, M, VkZ, Inf, D, Z VkZ,, HV,, Př, AJ, VkZ, VkZ, HV,,, Př F VkZ,,, Př, F VkZ, D, M VkZ, HV,,, Př AJ, VkZ, PaS,, AJ,, RJ L, AJ,, RJ, PaS, M, HV,, Př, F, Ch L, PaS,, Př, F, Ch, Z, PaS, M, AJ Př, Z, D L, VkZ, PaS, HV,, AJ, Př, Z, AJ,, RJ L, AJ,, RJ, M, HV,, Př, Z, F, Ch L,, Př, F, Ch, Z Př, L, Př, HV,, AJ,, RJ b) výchova demokratického občana Tématický celek 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Občanská společnost a škola, Pu, M,,, Pu,,, Pu,,, Vl,,, Občan, občanská společnost a stát, M Pu AJ, Vl,, AJ, Vl, Formy participace občanů Pu Vl v politickém životě Principy demokracie jako Vl formy vlády a způsobu rozhodování Tématický celek poznámka 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Občanská společnost a škola Projekt F, Př,, VkZ, Př, F, Př, F, Ch, Př, F, Ch, Zdravá škola (6. 9. r., garant TU) TV, HV,, AJ,, TV, HV, PaS, TV, HV, PaS, TV, HV, Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu Projekt Zdravá škola (6. 9. r., garant TU) VkZ, D, Př VkZ, D, Př VkZ, D, Př Z,, HV D, PaS, Př, HV SV PaS PaS, D, AJ PaS, Z PaS, D

9 rozhodování c) výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Tématický celek 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Evropa a svět nás zajímá, Pu, M Vl Vl Objevujeme Evropu a svět, Pu, AJ, AJ, Jsme Evropané Pu Vl, Vl, Tématický celek poznámka 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Evropa a svět nás zajímá Projekt Swetha (7. 9. r.) Inf, AJ,, AJ, Z, VkZ, Objevujeme Evropu a svět AJ,, Z, Př, Inf AJ,, Z, Př Jsme Evropané D, Z, D, Př, L, AJ,, PaS, HV,, RJ, Př, PaS Z, D, PaS, RJ, Př, L, AJ,, RJ, HV, AJ,, RJ D, AJ,, d) multikulturní výchova Tématický celek 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Kulturní diference HV HV AJ,,, AJ,, AJ, Vl, HV, HV HV Lidské vztahy, M,,, HV, HV,, Pd, HV, Etnický původ Pu, M, Pu Hv,, Vl, Pd Multikulturalita Pu AJ, AJ,, AJ, Vl Princip sociálního smíru a Pd, solidarity Tématický celek poznámka 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Kulturní diference VkZ, AJ, HV, HV, Lidské vztahy Etnický původ Multikulturalita Princip sociálního smíru a solidarity e) environmentální výchova Projekt Swetha (7. 9. r.) Projekt Swetha (7. 9. r.) Projekt Swetha (7. 9. r.) VkZ, AJ, Inf, VkZ, AJ, Z Inf, VkZ, Z, HV Př, Z, L, AJ,, RJ, Př, HV, VkZ, L, PaS, AJ,, RJ Př, Z, HV, PaS, AJ, Z D, Z, Př, Z, AJ, PaS, AJ, Z Z,, HV Z, AJ, HV PaS, Z, D, AJ, HV VkZ, Z Z PaS, Z

10 Tématický celek 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Ekosystémy Pu Pu Vl, Pd Pd Základní podmínky života Pu, Pu Pd, Vl, AJ Pd Lidské aktivity a problémy Pu, M, Pu, M, Pu, Vl, Pd, Pd, životního prostředí Vztah člověka k prostředí, M,, Pu,, Pu, AJ,, Vl, Pd,, Pd, Tématický celek poznámka 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Ekosystémy Tématické projekty (podle akt. možností) Z, Př Př, Z VkZ Př, Z, PaS Základní podmínky života Př, Z, D, VkZ, F, Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Př, D, F, Z,, Př, Z, F, D, AJ Inf, HV, VkZ, Př, D VkZ, Př, D, Z,, Př, Z, F,, HV, Př, VkZ, Z, Ch,, AJ, D, Z, Ch, PaS, VkZ, Př, Ch, F, AJ,, RJ, HV, Př, Ch, Př, Ch, Z, PaS, PaS, D, Př, Ch, F, Z, AJ, RJ,, HV f) mediální výchova Tématický celek 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Receptivní činnosti - kritické čtení a vnímání mediálního sdělení - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - stavba mediálních sdělení - vnímání autora mediálních sdělení - fungování a vliv médií ve společnosti Produktivní činnosti - tvorba mediálního sdělení - práce v realizačním týmu, Pu Pu, M, (, M, Pu Pu) Vl, M, (Vl, Pd, Č), práce s PC, práce s PC, Vl, Pd, M, Pd, Inf,, Vl, Pd, Inf Inf, Inf, Tématický celek poznámka 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Receptivní činnosti - kritické čtení a vnímání mediálního sdělení - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Inf, Př, Z, Inf, Př, Z Inf Př, Z, VkZ, Př, Z VkZ, Př, Z VkZ, Př, Z, AJ L, Př, Z, PaS, Př, Z, AJ, L, PaS

11 - stavba mediálních sdělení - vnímání autora mediálních sdělení - fungování a vliv médií ve společnosti Produktivní činnosti - tvorba mediálního sdělení - práce v realizačním týmu Volitelné předměty tvorba informačních letáků, výstavek, třídních časopisů ap. Inf, AJ,, HV,, Inf Inf, VkZ, HV,, AJ, Z Z, L, VkZ, AJ, Z, HV, L AJ,, D, Př, HV, PaS

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Název 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

Poslední verze ŠVP ZV vznikla při zapracování úprav a změn RVP ZV vydaných v roce

Poslední verze ŠVP ZV vznikla při zapracování úprav a změn RVP ZV vydaných v roce list 1 / 9 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, který na naší škole vznikl a od samého počátku nese motivační název, prošel během let řadou úprav vyvolaných jednak

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

Časové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je vyučován s hodinovou časovou dotací ve všech ročnících 1. stupně.

Časové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je vyučován s hodinovou časovou dotací ve všech ročnících 1. stupně. Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA HV15 Oblast zahrnuje vyučovací předměty: Hudební výchova Výtvarná výchova Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah předmětu

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni základní školy

Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni základní školy Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA HV69 Oblast zahrnuje vyučovací předměty: Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni základní školy Vzdělávání v oboru směřuje k vnímání hudby jako důležité součásti

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

ŠVP Základní školy Vidče 2. stupeň Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie

ŠVP Základní školy Vidče 2. stupeň Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie ŠVP Základní školy Vidče 2. stupeň Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie Informatika 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika je zařazena jako samostatný předmět v

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Osobnostní rozvoj (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Sociální rozvoj (projekt) (projekt) - (projekt) (projekt)

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. ČJ, M, TV, VV, ČJ, M, Přa, Inf, TV, PČ

1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. ČJ, M, TV, VV, ČJ, M, Přa, Inf, TV, PČ 1. Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj rozvoj schopností poznávání ČJ, PČ, TV, VV, PČ ČJ, Prv, TV, VV, PČ ČJ, VV, PČ ČJ, M, TV, VV, PČ ČJ, M, Přa,, TV, PČ M, F, VV, TV, ČaSP, DCj,M, F, DCJ,Z,

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň Zkratky vzdělávacích předmětů Zkratky průřezových témat - Český jazyk OSV - Osobnostní a sociální výchova - Německý jazyk VDO - Výchova demokratického občana

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

Mateřská škola a Základní škola Tábor, ČSA 925. Školní vzdělávací program Úsměv pro každého

Mateřská škola a Základní škola Tábor, ČSA 925. Školní vzdělávací program Úsměv pro každého Název vzdělávací oblasti: Umění a kultura Charakteristika vzdělávací oblasti: Mateřská škola a Základní škola Tábor, ČSA 925 Tato oblast provází žáky po celou dobu školní docházky. Dává prostor pro uplatnění

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Vychází z provedené analýzy dotazníkového šetření mezi rodiči, učiteli a žáky. Je zaměřen na základní dovednosti a znalosti potřebné pro život s ohledem na umístění

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Technická praktika. Oblast

Technická praktika. Oblast 5.20.10 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 3 2 2 9 Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Název předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 7 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň Zkratky vzdělávacích předmětů - Český jazyk - Německý jazyk - atematika - ormatika - ouka Člověk a jeho svět HV - Hudební výchova VV - Výtvarná výchova - Tělesná

Více

8. Průřezová témata. Součást výuky ve všech předmětech

8. Průřezová témata. Součást výuky ve všech předmětech 8. Průřezová témata 1. Osobnostní a sociální A Osobnostní rozvoj rozvoj schopností poznávání sebepoznání a sebepojetí seberegulace a sebeorganizace 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník V předmětu

Více

4. Začlenění průřezových témat

4. Začlenění průřezových témat 4. Začlenění průřezových témat Osobnostní výchova 1. stupeň Rozvoj schopností poznávání - integrace ve výuce 4. ročník přírodověda Dopravní výchova Turistika Informační a komunikační technologie Seznámení

Více

Zšvvp BD SD Tv M Zšvvp BD SD Tv M BD SD Tv M Hodnoty, postoje, praktická etika Prv Švp BD SD Tv

Zšvvp BD SD Tv M Zšvvp BD SD Tv M BD SD Tv M Hodnoty, postoje, praktická etika Prv Švp BD SD Tv 10. Tematické okruhy průřezových témat Všechny tematické okruhy všech průřezových téma jsou integrovány do vzdělávacích obsahů vyučovacích předmětů Přehled tematických okruhů průřezových témat 1. stupeň

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení I. Kompetence k učení vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení projevuje ochotu věnovat s dalšímu studiu a celoživotnímu učení vyhledává

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ŠVP ZŠ J. Husa

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ŠVP ZŠ J. Husa ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP ZŠ J. Husa 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 5 2 Charakteristika školy... 6 2.1 Úplnost a

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství 4.5.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Obsahem vyučovacího

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Označení dílčího projektu Název dílčího projektu Cílová skupina žáků Projekt je dále tvořen TO těchto vyučovacích předmětů

Označení dílčího projektu Název dílčího projektu Cílová skupina žáků Projekt je dále tvořen TO těchto vyučovacích předmětů Začlenění průřezových témat (PT) PT 1 Osobnostní a sociální výchova projekt P 1 Kdo jsem já a kdo jsme my PT 2 Výchova demokratického občana projekt P 2 Chraň sebe i své kamarády PT 3 Výchova k myšlení

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Náš svět Charakteristika předmětu V předmětu Náš svět je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v pěti tematických

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Cesta k poznání Začlenění Název školy Název ŠVP ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Dosažené vzdělání Vzdělávací program Délka studia v letech:

Více

Osobnostní a sociální výchova. Název tematického okruhu 1.stupeň 2.stupeň

Osobnostní a sociální výchova. Název tematického okruhu 1.stupeň 2.stupeň 5. Průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a) Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Int./Čj Int./Hv Int./Čj, Z Int./Pv, Dcj Aj Int./Ch Int./Ch Int./Hv Int./Pv Int./Nj Int./Aj Int./Ov Int./Př

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová Společensko-vědní seminář je volitelný předmět v časové dotaci 1 hodiny týdně.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

Mateřská škola a Základní škola Tábor, ČSA 925 Školní vzdělávací program Úsměv pro každého

Mateřská škola a Základní škola Tábor, ČSA 925 Školní vzdělávací program Úsměv pro každého Název vzdělávací oblasti: Informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti: Oblast zahrnuje základy práce s osobním počítačem a vybraným programovým vybavením. Žáci si osvojují obsluhu

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Asistent zubního technika Asistent zubního technika Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní

Více

Doplnění přednášky: PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY A SPECIÁLNÍ PEDAGOGICKÁ CENTRA

Doplnění přednášky: PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY A SPECIÁLNÍ PEDAGOGICKÁ CENTRA TÉZE Doplnění přednášky: PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY A SPECIÁLNÍ PEDAGOGICKÁ CENTRA Úkoly poradenského zařízení 1. zajišťuje pravidelnou a přímou individuální speciálně pedagogickou a psychologickou

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY ŠVP je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím plánem pro základní vzdělávání. Vychází z podmínek školy, možností a potřeb žáků, požadavků rodičů. Cílem je poskytnout

Více

Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno. Školní vzdělávací program oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika

Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno. Školní vzdělávací program oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Školní vzdělávací program oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika večerní forma zkráceného studia 75 31 M/01 účinnost: 1. 9. 2017 Obsah

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Ekologická výchova Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Ekologická výchova Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Ekologická výchova Ročník: 6. EV6 Výstupy Učivo Průřezová témata, projektové vyučování přesahy a vazby, mezipředmětové vztahy uvede příklady výskytu

Více

III. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘÁTELSKÁ ŠKOLA PRO VŠECHNY

III. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘÁTELSKÁ ŠKOLA PRO VŠECHNY III. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘÁTELSKÁ ŠKOLA PRO VŠECHNY Cílem všech pedagogických pracovníků Speciální základní školy Vysoké Mýto je, aby našimi absolventy byli lidé socializovaní,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Chemie Charakteristika předmětu V předmětu Chemie je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda oboru chemie. Předmět Chemie

Více

INDIVIDUÁLNÍ PÉČE - ČJ. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

INDIVIDUÁLNÍ PÉČE - ČJ. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu INDIVIDUÁLNÍ PÉČE - ČJ Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Individuální péče český jazyk Kvalitní osvojení a užívání mateřského jazyka v jeho mluvené

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. VOHRADSKÉHO ŠLUKNOV, OKRES DĚČÍN Schváleno školskou radou 30. 8. 2017 2. verze Razítko: Mgr. Renata Sochorová, řed. školy

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení učitel Motivuje k učení, snaží se cíleně vytvářet takové situace v nichž má žák radost z učení Integruje učení do smysluplných celků Uplatňuje individuální

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Možnost rozvíjení klíčových kompetencí ve výuce chemie v základním vzdělávání

Možnost rozvíjení klíčových kompetencí ve výuce chemie v základním vzdělávání Možnost rozvíjení klíčových kompetencí ve výuce chemie v základním vzdělávání Frýzková, M., Pumpr, V. Významným cílem současného přírodovědného vzdělávání po celém světe je rozvíjení schopnosti žáků využívat

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE ZPRACOVALA: Jana Lučková, 28.8.2012 1.stupeň Cílem primární prevence je zvýšit odolnost dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům. Cílem

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět:

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v propojení

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA. Fyzika. Oblast zahrnuje vyučovací předměty: Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA. Fyzika. Oblast zahrnuje vyučovací předměty: Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA F69 Oblast zahrnuje vyučovací předměty: Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu V této vzdělávací oblasti poznávají žáci přírodu

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka Charakteristika předmětu Ve vyučovacím předmětu Český jazyk a literatura

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1. Zaměření školy Náš ŠVP vznikl na základě rozboru hodnocení školy v souladu s obecnými zásadami vymezenými rámcovým vzdělávacím programem pro základní

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÍČ K POZNÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÍČ K POZNÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÍČ K POZNÁNÍ Školní vzdělávací program Klíč k poznání je v souladu s dlouhodobou koncepcí vzdělávacích a výchovných cílů školy, včetně zabezpečení výuky

Více

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1. Člověk a zdraví 1.1 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Výchova ke zdraví bezprostředně navazuje na vzdělávací

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce.

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce. 1. 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1. 1. 5 Další cizí jazyk Časová dotace 7. ročník 2 hodiny 8. ročník 2 hodiny 9. ročník 2 hodiny Celková dotace na 2. stupni je 6 hodin. Charakteristika: Předmět je zaměřen

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více