Metodický pokyn. Odbor Hlavního architekta egovernmentu MV. Praha, říjen 2016 verze 2.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodický pokyn. Odbor Hlavního architekta egovernmentu MV. Praha, říjen 2016 verze 2.0"

Transkript

1 Metodický pokyn k vyplnění žádosti o stanovisko Hlavního architekta egovernmentu k plánovanému nákupu typizovaných komoditních ICT produktů (HW, SW nebo služeb) typ C Odbor Hlavního architekta egovernmentu MV Praha, říjen 2016 verze 2.0 Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence.

2 Obsah Úvodní informace a pokyny Základní podmínky záměru Úvodní informace o zpracovateli záměru Shrnutí charakteristik záměru Potřebnost a výstupy záměru Architektonické informace o záměru Využití sdílení Podmínky a průběh realizace pořízení ICT komodity Další údaje o záměru Ekonomické parametry projektu Hodnota výdajů a ekonomická náročnost projektu Upozornění a doporučení Přílohy... 9 Historie verzí Verze Datum Poznámky k verzi Nová verze metodického pokynu odpovídající inovované podobě formuláře žádosti o stanovisko OHA ve verzi 2.0 z října 2016.

3 Ú V O D N Í I N F O R M A C E A P O K Y N Y Vzor žádosti, který dostáváte do ruky, vznikl na základě úkolu uloženého ministru vnitra usnesením vlády České republiky ze dne č. 889 k dalšímu rozvoji informačních a komunikačních technologií služeb veřejné správy, vč. přílohy č. 2 - Základní zásady postupu pro při čerpání finančních prostředků na výdaje související s informačními a komunikačními technologiemi s hodnotou více než 6 mil. Kč ročně. Vzor žádosti se sestává ze dvou samostatných dokumentů a) Formulář žádosti o stanovisko Hlavního architekta egovernmentu b) Metodický pokyn k vyplnění formuláře žádosti o stanovisko Hlavního architekta egovernmentu (tento dokument). Způsob podání žádosti: Žádost je podána MVČR, Odboru Hlavního architekta egovernmentu (OHA) do datové schránky ID: 6bnaawp. Žádost je ve formě volného dopisu obsahujícího text žádám o posouzení projektu dle usnesení vlády č. 889 ze dne 2. listopadu 2015 na hlavičkovém papíře (v šabloně) organizace žadatele podepsaný osobou oprávněnou k podání žádosti jménem organizace. Přílohou takovéto Žádosti je vyplněný formulář žádosti o stanovisko OHA včetně všech případných příloh tohoto formuláře. Posuzování a finanční limit (6 mil. Kč ročně) se dle Základních zásad vztahuje na záměr vydat prostředky, bez ohledu na to, kolika projekty či soutěžemi bude realizace záměru provedena. Pokud se více záměrů týká jednoho řešení, pak je možno žádost o stanovisko k těmto záměrům spojit do jediné žádosti. Proces posuzování projektů je následující. OHA zkontroluje kompletnost žádosti, v případě nedostatků si vyžádá doplnění, a rozhodne o délce lhůty: Základní projekty lhůta na schválení do 30 kalendářních dnů nebo Složité projekty lhůta na schválení do 60 kalendářních dnů Lhůta na vyřízení začíná běžet převzetím kompletní žádosti. V průběhu posouzení si OHA může vyžádat doplnění nebo vysvětlení ze strany Žadatele, po tuto dobu je běh lhůty pozastaven. OHA vydá stanovisko, které zašle zpět prostřednictvím Informačního systému Datových schránek na adresu původního Žadatele. Pro urychlení vyřízení je možné konzultovat projekt ještě před podáním žádosti samotné. Způsob vyplnění Formuláře žádosti. Formulář žádosti obsahuje tabulky k vyplnění, do které vkládejte požadované informace do příslušných buněk. Tento zkrácený vzor žádosti (Formulář i Metodický pokyn) byl připraven pro použití v případech záměru pořídit typizovaný komoditní ICT produkt (HW, SW nebo službu). Pro účely možnosti využít tohoto zjednodušeného formuláře se: Typovým, komoditním HW myslí takový HW, který je komerčně hromadně vyráběn, jeho specifikace je dobře známá a snadno srozumitelná. Takový, jehož výměna za obdobný kus jiného dodavatele nemá žádný dopad na architekturu úřadu. Například 8-portový síťový přepínač, paměťová karta, ČB laserová tiskárna apod. Typovým, komoditním SW myslí takový SW, který je komerčně hromadně vyráběn, jeho specifikace je dobře známá a snadno srozumitelná. Takový, jehož výměna za obdobný kus jiného dodavatele nemá žádný dopad na architekturu úřadu. Například program pro editaci fotografií nebo antivir. Typovou, komoditní službou myslí takovou ICT službu, která je agendově nezávislá, průřezová, zaměnitelná bez dopadu na ostatní prvky kterékoli z vrstev čtyřvrstvé architektury egovernmentu. Například IT poradenství, poskytování certifikátů, zálohování dat nebo jednotka výpočetního výkonu. Naopak na základě shodného výkladu Pracovního výboru RVIS pro udržitelnost provozu ICT a nákup zboží a služeb v oblasti ICT ze dne požadavku žádat o souhlasné stanovisko HAeG nepodléhají takové komodity, které taxativním výčtem vyjmenovává ve své příloze Usnesení vlády České republiky ze dne 3

4 11. listopadu 2015 č Jím se aktuálně za nadresortními veřejnými zakázkami pořizované ICT komodity ustanovují: Počítače Tiskárny SW licence (VmWare, Oracle, CISCO, IBM, Microsoft) Podle stanoviska Pracovního výboru RVIS se zde počítači myslí klientská zařízení, nikoli servery pro datová centra a jejich součásti. Toto se ovšem týká výhradně centralizovaných nákupů dle usnesení vlády č. 913/2015. V případě, že není, ta která část Formuláře pro váš záměr nebo kontext záměru relevantní, uveďte není relevantní, aby bylo zřejmé, že jste položku nevyplnili záměrně. V případě, že architektura vašeho záměru, popsaná ve formuláři žádosti, není v souladu s architektonickými principy Národní architektury VS, požadavky na soulad řešení s kontextem architektury úřadu, požadavky na soulad řešení s kontextem architektury egovernmentu, architektonickými vzory řešení sdílených služeb egovernmentu apod., ale přesto existuje objektivní důvod realizovat jej žádaným způsobem, vyberte z rozbalovacího seznamu v příslušné části formuláře, že žádáte o výjimku, a pro každou takovou výjimku vyplňte žádost o udělení výjimky, kterou naleznete na webu OHA 1 a uveďte žádost o výjimku do poslední kapitoly s názvem Přílohy. 1 4

5 1. Z Á K L A D N Í P O D M Í N K Y Z Á M Ě R U 1.1. Úvodní informace o zpracovateli záměru Zde uveďte základní identifikační údaje Vaší organizace, která podle usnesení vlády vystupuje současně jako žadatel o stanovisko i jako zpracovatel záměru. Organizace zpracovatele uveďte plný oficiální název organizace, adresu sídla a identifikační číslo (IČ). Ředitel pro informatiku nebo Statutární zástupce uveďte jméno a příjmení, název zastávané funkce v organizaci, mailovou adresu a telefonní kontakt osoby, která svým podpisem stvrzuje podání žádosti o stanovisko OHA, a která je k tomu oprávněná podpisovým řádem organizace. Kontaktní osoba záměru uveďte jméno a příjmení, název zastávané funkce v organizaci, mailovou adresu a telefonní kontakt osoby, na níž se OHA může obrátit s případnými žádostmi a nejasnosti souvisejícími s žádostí o stanovisko. V případě, že se nejedná o interního zaměstnance organizace, uveďte k funkci rovněž název organizace. Datum vypracování žádosti datum dokončení posledních úprav formuláře žádosti o stanovisko. V případě podávání aktualizované žádosti toto pole nezapomeňte změnit Shrnutí charakteristik záměru Název záměru srozumitelný název záměru, k němuž je podávána žádost o stanovisko. Nepoužívejte zkratky, které nejsou všeobecně známé v prostředí ICT nebo ve veřejné správě. Hlavní cíl záměru stručně rozepište výstup záměru, tedy co bude záměrem realizováno. Termín plánovaného zahájení využívání komodit předpokládané datum zahájení ostrého využívání výstupů záměru. Jedná se o datum předání prvních výstupů záměru do ostrého nebo pilotního provozu. Termín plánovaného ukončení využívání komodit předpokládané datum ukončení využívání výstupů záměru. Jedná se o datum, ke kterému bude komodita vyřazena z používání nebo skončí platnost pořizované licence. Předpokládaný počet let využívání komodit nakoupených záměrem (počet let od začátku využívání do konce využívání) hrubý odhad počtu let od zahájení využívání do předpokládaného vyřazení z provozu. Vyřazením z provozu je myšleno nahrazení jiným záměrem nebo ukončení bez náhrady. V případě, že je předpokládáno využívání (provoz) více než 5 let, pak je možné uvést jen Více než 5 Určení věcného správce, technického správce a provozovatele Věcný správce Věcný správce (gestor) je útvar nebo organizace, jenž rozhoduje o obsahu a pravidlech fungování služby. Tzn., že je zodpovědný za definici procesu, který službu dodává, definici funkcionality a dat podpůrné ICT služby, za shodu funkcionality aplikace s legislativou a za definici objemových a kvalitativních parametrů podpůrné ICT služby (počet uživatelů, doba provozu služby, dostupnost služby, doba odezvy atd.). Věcným správcem může být pouze OVM (ministerstva, správní úřady, samosprávné celky). Každá agendová služba má vždy jen jednoho správce. Je jím ministerstvo zodpovědné za službu (agendu). Provozní služba mívá obvykle více správců. Když služba má jednoho správce, jedná se o centralizovaně řízenou službu. Technický správce Technický správce je útvar nebo organizace, jenž rozhoduje o technickém zajištění služby (jakým softwarem a hardwarem bude služba realizována). Stanovuje podmínky realizace podpůrných ICT služeb tak, aby služba byla dodávána v souladu s požadavky věcného správce. Technický správce je pro každou veřejnou službu jen jeden, určuje ho věcný správce, a to na základě obecně platných pravidel. Provozovatel Provozovatel (poskytovatel) je útvar nebo organizace, jenž službu provozuje a dodává zákazníkům. Provozovatelů služby může být více (viz např. výdej občanských průkazů, ). Když služba má jednoho provozovatele, jedná se o centralizovaně provozovanou službu. Aktuální (počáteční) plánované (rozpočtované) výdaje záměru (položka posledního řádku tabulky TCO v kapitole 3.2.1) v Kč bez DPH předběžný kvalifikovaný odhad výše hodnoty záměru v českých korunách bez DPH. Jedná se o součet všech plánovaných smluv, objednávek apod., kterými bude záměr realizován a provozován. Je nutné zahrnout i výši všech opcí a práv čerpat služby, pokud jsou k záměru zamýšlena. Jedná se o součet sloupců 1 a 2 tabulky v kapitole 3.2.1, resp. o celkový součet těchto sloupců uvedený v řádku Celkem žádáno uvedené tabulky. 5

6 TCO 5 (součet sloupce 3 tabulky TCO v kapitole 3.2.1) v Kč bez DPH předběžný kvalifikovaný odhad výše externích výdajů záměru v českých korunách bez DPH při započtení přesně 5-letého provozu. Jedná se o celkový součet sloupce 3 tabulky v kapitole Prakticky jde o projekci výše výdajů na realizaci záměru a provoz jeho výstupů, pokud by byl provoz spočítán přesně pro 5 let od uvedení do ostrého provozu Potřebnost a výstupy záměru Výchozí stav popis výchozí situace záměru popište výchozí stav, ze kterého záměr vychází. Příklad výchozí situace může být provoz zastaralý koncových stanic, u kterých končí jejich životnost. Popis záměru podrobnější popis v čem záměr spočívá, jaký má rozsah a návaznosti. Přehled výstupů záměru seznam všeho, co bude záměrem realizováno. Příkladem výstupů je notebook, licence na antivir apod.. Označení výstupu jedinečné označení výstupu názvem nebo číslem. Množství a jednotka množství a jednotky množství (nejčastěji ks kusy) výstupu, tedy kolik jednotek dané položky je výstupem (např. počet rozhraní informačních systémů nebo počet nakoupených serverů) Vysvětlení výstupu bližší popis upřesňující název výstupu. Předpokládaná cena za jednotku (v Kč bez DPH) informace o předpokládané ceně za jednotku položky. 2. A R C H I T E K T O N I C K É I N F O R M A C E O Z Á M Ě R U 2.1. Využití sdílení Využití centrálního nákupu produktů nebo rámcové smlouvy vysvětlete, které licence standardizovaných SW produktů budete pořizovat podle rámcové smlouvy zajištěné Ministerstvem vnitra či jiného centrálního nákupu. Případně vysvětlete, proč jste se rozhodli tohoto instrumentu nevyužít. Informace o aktuálně uzavřených rámcových smlouvách naleznete na adrese Podmínky a průběh realizace pořízení ICT komodity Zde popište, jaká je základní struktura projektu z hlediska jeho fází /milníků a jaké jsou návaznosti na ostatní projekty. Hrubý harmonogram předloženého záměru seznam jednotlivých fází a milníků záměru, včetně jejich začátků a konců, základní náplně a návazností na ostatní fáze (pokud existují). Pro harmonogram záměru uveďte následující údaje: Fáze / milník název nebo označení fáze či milníku. Začátek datum zahájení fáze nebo datum nabytí milníku. Konec datum dokončení fáze. Základní náplň popis co je ve fázi záměru vykonáváno nebo čím je dosaženo milníku. Navazuje na výčet fází, na které tako fáze nebo milník navazují. Projektový kontext předkládaného projektu (v rozvojovém programu, portfoliu úřadu) Předchozí projekty název a popis všech jednotlivých projektů, na které tento projekt navazuje a vysvětlení této návaznosti. Souběžné projekty název a popis všech jednotlivých projektů, které budou probíhat souběžně s tímto projektem a mají s ním nějakou souvislost (věcnou, místní či logickou) a vysvětlení této souvislosti. Navazující projekty název a popis všech jednotlivých projektů, jejichž realizace se předpokládá, a které na tento projekt budou navazovat a vysvětlení této návaznosti. Vysvětlení podmínek a průběhu realizace pořízení ICT komodity vysvětlete, jakou roli v plánu rozvoje této oblasti úřadu hraje právě předkládaný záměr. 6

7 3. D A L Š Í Ú D A J E O Z Á M Ě R U Zde budou uvedeny všechny informace, které musí OHA ve svém stanovisku podle usnesení vlády č. 889/2015 zohlednit mimo konzistence architektury s architekturou egovernmentu, tj. zejména: potřebnost, účelnost, hospodárnost, realizovatelnost, připravenost, přínos, ekonomickou a personální náročnost, způsob řízení, analýzu rizik a navržený způsob řízení projektu. Tyto údaje by měly být známé především vedoucímu projektu popřípadě pracovníkovi sledujícímu dané oblasti v rámci projektu Ekonomické parametry projektu Hodnota výdajů a ekonomická náročnost projektu. Po dobu prací RVIS a jejího pracovního výboru na konceptu TCO je vyplnění interních nákladů úřadu a ostatních spolupracujících OSS dočasně nepovinné. Po tuto dobu je ve formuláři vyžadováno zjednodušené zadání ekonomické náročnosti projektu. Do hodnoty TCO jsou tedy dočasně vyžadovány k započtení výhradně externí výdaje placené jiným subjektům. Pro odhad plánovaných výdajů a/nebo nákladů projektu, se v rámci záměrného zjednodušení metodiky výpočtu TCO pro ICT VS ČR použijí jenom ty nákladové položky z plánu nákladových kategorií účelového TCO modelu (viz níže), které nejsou označeny oranžově, tj. A, B, C, D, E, F, G, a případně X pro SaaS, jež odpovídají plánovaným přímým výdajům a nákladům na projekt. Do plánu externích přímých výdajů je nutno započítat i výdaje za dodavatelem původního řešení při přípravě migrace a ukončení jeho provozu nebo archivaci viz nákladová komponenta C8 Pořízení/Migrace dat. Obdobně i interní náklady na totéž v odhadu celkové ekonomické náročnosti. Model účelového členění nákladů pro ukazatel TCO: 7

8 Ukazatel TCO pro ICT VS ČR Legenda: Jednorázové náklady Průběžné náklady A. Předběžné analýzy, zadání, výběr a nákup B. Pořízení Hardware/ Software (ne SaaS) C. Vývoj, imlementace / integrace a zk. provoz D. Provoz a podpora řešení (ne SaaS) E. Hardware/Software údržba a úpravy (ne SaaS) F. Projekty postupného zlepšování řešení (částečně pro SaaS) G. Projekty Upgrade (ne SaaS) H. Zvýšené náklady užívání řešení I. Konzervace a ukončení řešení (ne SaaS) X.Předplatné na služby (pouze SaaS) Z. Ostatní režijní náklady A1. Předběžné studie (proveditelnosti, ) A2. Náklady na proces zadání, výběru a nákupu B1. Technická infrastruktura (HW, sítě, ) B2. Stavební infrastruktura (budovy, chlazení ) B3. Systémové SW licence B4. Vývojové SW licence B5. Aplikační SW licence C1. Projektové řízení C2. Návrh změněných procesů C3. Řízení organizačních změn (OCM) C4. Technické nastavení řešení C5. Obsahové (aplikační) nastavení řešení C6. Vývoj aplikace nebo úprav na míru C7. Realizace rozhraní C8. Pořízení / Migrace dat C9. Testování C10.Školení C11.Předání do provozu a ověřovací provoz D1. Provoz budov a technologií dat. centra D2. Provoz a podpora IT tech. syst., OS a DB D3. Provoz a podpora aplikací E1. Údržba technologické infrastruktury E2. Údržba systémového SW a DB E3. Údržba aplikačního SW E4. Průběžné úpravy řešení /aplikačního SW F1. Funkční (procesní) zlepšování F2. Technické zlepšování F3. Roll-out projekty F4. Projekty (nákladové) optimalizace řešení G1. Aplikační upgrade G2. Upgrade systémového SW G3. Technologický upgrade G4. Infrastrukturní upgrade H1. Náklady ze ztráty produktivity H2. Náklady spojené s užíváním řešení I1. Útlum a archivace řešení I2. Příprava dat pro migraci I3. Likvidace zařízení X1. Nákup aplikačního SW jako služby (SaaS) Z1. Ostatní provozní režie Z2. Ostatní správní režie Hrubý odhad hodnoty záměru nákupu služeb či investic (externích výdajů), souvisejících s informačními a komunikačními technologiemi (projektu) Zdroje, které projekt a jeho řešení použijí, ale úřad je již má a nemusí za ně tudíž vydávat nové externí výdaje, se do tohoto odhadu nezapočítají, například budova existujícího datového centra, pracovní stanice referentů. Do členění dle metodiky TCO vyplňte následující sloupce: 1 Výdaje na realizaci (výstavbu) projektu výdaje hrazené externím subjektům za realizaci projektu. Realizací projektu jsou myšleny veškeré činnosti prováděné před spuštěním ostrého provozu. Například 8

9 se jedná o výdaje na vývoj informačních systémů, nákup licencí a hardware, tedy především o řádky A, B a C. V případě, že je projekt zaměřen na provozní stránku a realizační fázi neobsahuje, tak může být sloupec nulový. 2 Výdaje na provoz a rozvoj (do konce aktuální smlouvy) výdaje hrazené externím subjektům za dobu provozu projektu. Započítejte veškeré předpokládané výdaje, které umožňují chystané obchodní vztahy na období od spuštění ostrého provozu do ukončení účinnosti smluv či objednávek. Například se jedná o výdaje na maintenance a rozvoj informačních systémů nebo platby za licence s termínem vypršení, tedy především o řádky D, E, F a G. V případě, že je projekt zaměřen jen na výstavbu/realizaci a provozní podpora není požadována, tak může být sloupec nulový. 3 TCO 5 (1 plus 2 odhadnutý na 5 let) celkové externí výdaje projektu za dobu jeho realizace (výstavby) a přesně 5 let provozu ode dne spuštění do ostrého provozu. V případě, že je v rámci projektu plánováno zasmluvnění provozu a rozvoje na období 5 let, pak by TCO 5 mělo být rovno součtu sloupců 1 a 2. Pokud je projekt plánován včetně podpory na dobu delší než 5 let, tak se k výdajům na realizaci projektu připočítají provozní a rozvojové výdaje na prvních 5 let ostrého provozu. Pokud je plánován projekt včetně podpory na dobu kratší než 5 let od uvedení do ostrého provozu, tak se k výdajům na realizaci (výstavbu) připočítají odhadnuté výdaje na 5 let ostrého provozu. V tomto případě je nutné neopomenout připočítat i výdaje na očekávatelný rozvoj aplikací a obměnu technického vybavení. Do řádků tabulky ekonomické náročnosti uveďte následující údaje: Počet měsíců trvání fáze počet měsíců, které bude trvat příslušná fáze definovaná sloupcem. V sloupci 1 se tedy bude jednat o počet měsíců uplynulých od Termínu plánovaného zahájení realizace projektu (zahájení výstavby, je-li součástí dle údaje v kapitole 1.2) do Termínu plánovaného dokončení realizace projektu (uvedení do ostrého provozu dle údaje v kapitole 1.2). V sloupci 2 se tedy bude jednat o počet měsíců uplynulých od Termínu plánovaného zahájení provozu (spuštění ostrého provozu dle údaje v kapitole 1.2) do Termínu plánovaného ukončení provozu (konec smluvního vztahu s dodavatelem dle údaje v kapitole 1.2). V sloupci 3 se tedy bude jednat o počet měsíců vyplněný ve sloupci 1 plus 60 měsíců provozu. A. až Z. částky externích výdajů pro jednotlivé skupiny dle metodiky TCO. Celkem součet finančních částek uvedených v příslušném sloupci v řádcích A. až Z. Celkem žádáno součet celkové sumy částek sloupců 1 a 2, tedy celková hodnota smluv a objednávek, které zajistí naplnění předmětu záměru. Vysvětlení a komentář k souhrnu výdajů a ekonomické náročnosti záměru jakékoli potřebné vysvětlující komentáře k odhadu externích výdajů záměru a k celkové ekonomické náročnosti záměru (TCO). 4. U P O Z O R N Ě N Í A D O P O R U Č E N Í Upozornění a doporučení jakékoli další informace, které je třeba k žádosti doplnit a nebylo vhodné je uvést v žádné jiné části formuláře. 5. P Ř Í L O H Y Přílohy seznam všech příloh žádosti o stanovisko OHA. Nejčastěji se bude jednat o žádosti o výjimku. Pro seznam příloh uveďte následující údaje: Typ výběr zda se jedná o Žádost o výjimku, Dokumentaci nebo jiný typ přílohy. Číslo a název přílohy název nebo označení přílohy. Upřesnění výjimky/přílohy popis co je obsahem přílohy, v případě žádosti o výjimku upřesnění o výjimku z jakého nesouladu se jedná. 9

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Zpracoval(a): Ing. Tomáš Vašica Datum: 23. 9. 2015 Obsah prezentace 1. Představení projektového záměru 2. Co očekává Moravskoslezský kraj od

Více

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano Pokyny pro vyplnění: a) na otázky uvedené v tomto dotazníku by měli být schopni odpovědět minimálně vedoucí pracovníci v oblasti informačních technologií, b) v případě, že některá z požadovaných informací

Více

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano Pokyny pro vyplnění: a) na otázky uvedené v tomto dotazníku by měli být schopni odpovědět minimálně vedoucí pracovníci v oblasti informačních technologií, b) v případě, že některá z požadovaných informací

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142285. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142285. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Konference e-government 20:10 Mikulov, 8. 9. 9. 2015 Mgr. Jiří Zmatlík náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky, strategií a evropských

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 7 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

Formulář žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na projekt na podporu rodiny vítězné obci v soutěži Obec přátelská rodině

Formulář žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na projekt na podporu rodiny vítězné obci v soutěži Obec přátelská rodině Formulář žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na projekt na podporu rodiny vítězné obci v soutěži Obec přátelská rodině Obec: Vyplňte název obce. Ulice: č.p.: č.o.: PSČ: Telefon:

Více

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova)

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) Příloha č. 5 Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Enterprise Architecture na MPSV 23.9.2015

Enterprise Architecture na MPSV 23.9.2015 Enterprise Architecture na MPSV 23.9.2015 Mgr. Bc. et Bc. Robert Baxa, náměstek ministryně Mgr. Jiří Károly, ředitel odboru rozvoje a bezpečnosti ICT Enterprise Architecture (EA) na MPSV Východiska pro

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Závaznost enterprise architektury z pohledu právního řádu ČR

Závaznost enterprise architektury z pohledu právního řádu ČR Závaznost enterprise architektury z pohledu právního řádu ČR JUDr. Josef Donát, LLM Enterprise Architektura v české veřejné správě, 23. 9. 2015, Vysoká škola ekonomická v Praze Výchozí dokumenty Zákon

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Standardy a metodika projektu Odborná školení a vzdělávání zakázky: pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ

Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, 118 10 Praha 1 Tel.: 257 041 111 Fax: 257042609 IČO 00006947 V Praze dne 30. prosince 2015 Č. j.: MF- 57876/2015/6602-1 Věc: Výzva více zájemcům o veřejnou

Více

Pořízení nových systémů na MPSV děláme to ponovu

Pořízení nových systémů na MPSV děláme to ponovu Pořízení nových systémů na MPSV děláme to ponovu 13. dubna 2015 Hradec Králové Ing. Iva Merhautová, MBA Mgr. Bc. et Bc. Robert Baxa Michal Rada ICT MPSV Základní oblasti řízení: ICT ministerstva práce

Více

OPRÁVNĚNOST OSOBNÍCH VÝDAJŮ NA ZAMĚSTNANCE A EXTERNÍ EXPERTY

OPRÁVNĚNOST OSOBNÍCH VÝDAJŮ NA ZAMĚSTNANCE A EXTERNÍ EXPERTY FINANČNÍ MECHANISMY EHP / NORSKA POKYN č. 1 NÁRODNÍHO KONTAKTNÍHO MÍSTA OPRÁVNĚNOST OSOBNÍCH VÝDAJŮ NA ZAMĚSTNANCE A EXTERNÍ EXPERTY Verze: 1. ledna 2008 Národní kontaktní místo Ministerstvo financí SEZNAM

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky: Dodávka výpočetní techniky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel Název: Městské centrum sociálních služeb a prevence Právní forma: Příspěvková organizace Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ)

Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor veřejného investování, květen 2011 Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Obsah prezentace 1. Základní vymezení NIPEZ... 3-6

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

Český egovernment 2015+ CESTA k udržitelnému rozvoji

Český egovernment 2015+ CESTA k udržitelnému rozvoji Český egovernment 2015+ CESTA k udržitelnému rozvoji Praha, 22.1.2015 JUDr. Jaroslav Strouhal Náměstek ministra vnitra pro IKT Agenda Úvod Implementační plán služeb VS a egovernmentu Návrh opatření zvyšujících

Více

Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě

Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě Tomáš Hrabík ICZ a.s. Konference Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru 1 Otázky 1. Je egovernment o elektronizaci

Více

Ţádost o poskytnutí dotace z Programu podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov

Ţádost o poskytnutí dotace z Programu podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov Ţádost o poskytnutí dotace z Programu podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov Podmínkou pro přijetí žádosti je dodržení Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov Údaje vpisujte

Více

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz jako efektivní start implementace PLM www.technodat.cz jindrich.vitu@technodat.cz 1 úvod: definice, cíl a výstup analýzy 2 etapy expresní analýzy PLM 3 sběr dat a podkladů a jejich analýza 4 dokument Expresní

Více

Občani a občanky miniblok ministerstva vnitra o egovernmentu

Občani a občanky miniblok ministerstva vnitra o egovernmentu Občani a občanky miniblok ministerstva vnitra o egovernmentu Sekce informačních a komunikačních technologií Ministerstvo vnitra Roman Vrba ředitel Odbor egovernmentu Petr Kuchař ředitel Odbor hlavního

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

technické, spojené s ochranou výhradních práv

technické, spojené s ochranou výhradních práv Státní úřad pro jadernou bezpečnost Senovážné nám. 9 0 00 Praha V Praze dne 4. 8. 204 Č.j.: SÚJB/PrO/7664/204 Vážený pan Ing. Petr Lidinský ID datové schránky: 9j8j4tc Puchmajerova 466 266 0 Beroun Věc:

Více

TNÍ POKLADNA ÚČETNICTVÍ STÁTU PLATEBNÍ STYK ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ PŘÍPRAVA ROZPOČTU STÁTNÍ YOUR LOGO STÁTN. Page 1

TNÍ POKLADNA ÚČETNICTVÍ STÁTU PLATEBNÍ STYK ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ PŘÍPRAVA ROZPOČTU STÁTNÍ YOUR LOGO STÁTN. Page 1 STÁTN TNÍ POKLADNA ÚČETNICTVÍ STÁTU PLATEBNÍ STYK ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ PŘÍPRAVA ROZPOČTU Page 1 STÁTN TNÍ POKLADNA Page 2 DALŠÍ SYSTÉMY RESORTU A STÁTU JIM, ADIS, ZÁKLADNÍ REGISTRY STÁTN TNÍ POKLADNA Page

Více

Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci

Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti Název předkladatele: Uveďte oficiální název organizace Název projektu: Předpokládaný operační

Více

METODICKÝ POKYN FINANCOVÁNÍ PROGRAMU

METODICKÝ POKYN FINANCOVÁNÍ PROGRAMU METODICKÝ POKYN PRO PŘÍJEMCE DOTACÍ Č.J.: 20398/2015-54 FINANCOVÁNÍ PROGRAMU PROGRAM: NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V ROCE 2015 PODPROGRAM: CESTOVÁNÍ DOSTUPNÉ VŠEM 117D71300 VERZE: ČERVEN 2015

Více

ISSS Hradec Králové 2012 Centralizované zadávání - národní strategie

ISSS Hradec Králové 2012 Centralizované zadávání - národní strategie ISSS Hradec Králové 2012 Centralizované zadávání - národní strategie Ing. Jan Novotný Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování Proč RSCZ Jeden z hlavních úkolů vlády Petra Nečase >

Více

Pokyn pro vyplnění Výroční zprávy o projektu (Annual Project Report - APR) Programu švýcarsko-české spolupráce

Pokyn pro vyplnění Výroční zprávy o projektu (Annual Project Report - APR) Programu švýcarsko-české spolupráce PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE POKYN č. 3 NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ JEDNOTKY Pokyn pro vyplnění Výroční zprávy o projektu (Annual Project Report - APR) Programu švýcarsko-české spolupráce Verze: 1.1.2013

Více

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Napojování needitačních agendových informačních systémů na informační

Více

Zprostředkující subjekt OP RLZ

Zprostředkující subjekt OP RLZ Zprostředkující subjekt OP RLZ Zadávací dokumentace pro projekty hrazené z technické pomoci Priorita 5 Technická pomoc (TA) Opatření 5.1. Využití externích služeb v oblasti právní, finančně-právní, tlumočnické,

Více

1: PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (POPŘ. ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ)

1: PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (POPŘ. ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ) Informace pro příjemce nejčastěji se objevující chyby, které mohou být vyhodnoceny jako nesrovnalost, popř. porušení rozpočtové kázně (ve smyslu zákona 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) V rámci

Více

Metodický pokyn k posouzení veřejné podpory

Metodický pokyn k posouzení veřejné podpory Metodický pokyn k posouzení veřejné podpory Verze 2. 0 ke dni 16. 5. 2011 OBSAH Úvod... 2 Obecné pokyny... 3 Přílohy... 4 Úvod Metodický pokyn upravuje formu a postup pro zpracování Formuláře k posouzení,

Více

Z1.3.1 Rozúčtování mezd z více zdrojů

Z1.3.1 Rozúčtování mezd z více zdrojů Z1.3.1 Rozúčtování mezd z více zdrojů Popis procesu Řízená kopie č. Razítko a podpis správce dokumentace: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem 1 / 12 razítka správce úložiště

Více

C131210. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zkvalitnění výuky na SOŠz a SOU Rajhrad 10.10.2013

C131210. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zkvalitnění výuky na SOŠz a SOU Rajhrad 10.10.2013 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Elektronická tržiště

Elektronická tržiště ISSS Hradec Králové 2012 Elektronická tržiště - nový systém zadávání veřejných zakázek Ing. Marek Grill Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování Vznik nového systému e-tržišť Realizace

Více

Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013. Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013

Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013. Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013 Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013 Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013 Obsah prezentace Předchozí prováděcí předpisy k zákonu o integrované prevenci

Více

Projekt CzechEkoSystem

Projekt CzechEkoSystem Projekt CzechEkoSystem Ing. Lucie Vrtišová Ing. Michaela Kočnerová Projektový manažer I Projektový manažer Cíle projektu CzechEkoSystem Projekt CzechEkoSystem je zaměřen na efektivní rozvoj prostřednictvím

Více

Vyzýváme Vás k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem E-shop pro Centrální nákup Plzeňského kraje.

Vyzýváme Vás k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem E-shop pro Centrální nákup Plzeňského kraje. PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor informatiky Škroupova 18, 306 13 Plzeň NAŠE ZN.: IT/1127/13 VYŘIZUJE: Mgr. Pavel Sloup TEL.: +420 377195194 FAX: +420 377195208 E-MAIL: pavel.sloup@plzensky-kraj.cz DATUM:

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky na Rozvoj systému CDS IC

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky na Rozvoj systému CDS IC Plánovaný cíl veřejné zakázky Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky na Rozvoj systému CDS IC Předmětem veřejné zakázky je další vývoj souboru aplikací Informačního centra CS (IC), které zajišťují svojí

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek 10/2014 Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0008

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Číslo zakázky: 27/2013 Název zakázky: Server pro Městský úřad Předmět zakázky (služba, Dodávka HW včetně instalace SW dodávka, stavební práce)

Více

"Program podpory adaptačních výjezdů na základních školách 2015

Program podpory adaptačních výjezdů na základních školách 2015 "Program podpory adaptačních výjezdů na základních školách 2015 1. Základní informace Záměrem tohoto programu je podpora základních škol na území Městské části Praha 14 v realizaci adaptačních výjezdů

Více

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na zavedení a rozšíření technologie GPS v roce 2005. ze dne 20. 9. 2005. č.

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na zavedení a rozšíření technologie GPS v roce 2005. ze dne 20. 9. 2005. č. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na zavedení a rozšíření technologie GPS v roce 2005 ze dne 20. 9. 2005 č. 13/05 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina

Více

PORADENSTVÍ - sektor plynárenství. Druh plnění veřejné zakázky: služba

PORADENSTVÍ - sektor plynárenství. Druh plnění veřejné zakázky: služba Jihlava dne: 6.2.2015 Č.j. spisu: 0069812015-ERU Č.j.: 00698-112015-ERU Počet listů: 4 Počet příloh: 1/1 Výzva k podání nabídky (včetně zadávací dokumentace) Zadavatel si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky

Více

Komise pro informatizaci

Komise pro informatizaci Komise pro informatizaci veřejné správy Rady AK Zdeněk Ryšavý, předseda komise radní kraje Vysočina pro informatiku Územní plánování a životní prostředí 11/08/2009 egovernment a kraje V rámci projektu

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na http://www.kr-zlinsky.cz/)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na http://www.kr-zlinsky.cz/) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na http://www.kr-zlinsky.cz/) Číslo zakázky: 033/2010 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.08/02.0088

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3388 Název projektu: Základní škola Kobylí - škola bez stresu Název

Více

STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE

STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Účelový fond obce Radimovice (dále jen obec) je zřízen usnesením zastupitelstva obce č. 5/2015 ze dne 9.3.2015 jako trvalý účelový fond

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU. ZŠ Jiráskova, klimatizace v učebnách výpočetní techniky a v serverovně

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU. ZŠ Jiráskova, klimatizace v učebnách výpočetní techniky a v serverovně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU Zadavatel: Základní škola Benešov, Sídlo:, PSČ 256 01 IČ: 75033062 Kontakt: na emailové adrese NÁZEV ZAKÁZKY ZŠ Jiráskova, klimatizace

Více

Otevřená data jako nástroj finančního řízení a kontroly PhDr. Tomáš Vyhnánek

Otevřená data jako nástroj finančního řízení a kontroly PhDr. Tomáš Vyhnánek Otevřená data jako nástroj finančního řízení a kontroly PhDr. Tomáš Vyhnánek Ředitel odboru Centrální harmonizační jednotka Ministerstvo financí ČR Obsah 1. Informace o projektech a agendách CHJ 2. Otevřená

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

s názvem Konsolidace HW technologického centra Moravská Třebová

s názvem Konsolidace HW technologického centra Moravská Třebová VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (oprava ze dne 29. 5. 2015) pro zjednodušené podlimitní řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ), ve znění pozdějších předpisů

Více

Pokyn pro vyplnění Výroční zprávy o projektu (Annual Project Report - APR) Programu švýcarsko-české spolupráce

Pokyn pro vyplnění Výroční zprávy o projektu (Annual Project Report - APR) Programu švýcarsko-české spolupráce PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE POKYN č. 3 NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ JEDNOTKY Pokyn pro vyplnění Výroční zprávy o projektu (Annual Project Report - APR) Programu švýcarsko-české spolupráce Verze: platná od

Více

SMĚRNICE MŽP č. 9/2013

SMĚRNICE MŽP č. 9/2013 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SMĚRNICE MŽP č. 9/2013 V Praze dne 13.6.2013 Č. j.: 38821/ENV/13 2924/M/13 o poskytování finančních prostředků v rámci programu Nová zelená úsporám 2013 Ministerstvo životního

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 3 ze dne 5. prosince 2007 ke Kritériím pro výběr projektů Operačního programu Praha

Více

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Předkládá : Jaroslav Hitschfel tajemník MěÚ SMĚRNICE číslo 02/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Úvodní

Více

Sdílené ICT služby a G-cloud v české veřejné správě

Sdílené ICT služby a G-cloud v české veřejné správě Česká společnost pro systémovou integraci ve spolupráci s VŠE v Praze a Ministerstvem vnitra ČR a s podporou partnerů konference KŠB AK, IBM, KPMG a Microsoft si Vás dovoluje pozvat na konferenci Sdílené

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 jako zdroj financování projektů ICT ve ve ejné správě

Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 jako zdroj financování projektů ICT ve ve ejné správě Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 jako zdroj financování projektů ICT ve ve ejné správě Konference Internet ve státní správě a samosprávě 2015 Hradec Králové 13. 14. 4. 2015 Mgr. Ji í

Více

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 2. ledna 2014 Č. j.: 93940/ENV/13 5607/M/13 SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

Možnosti cloudu JAK RYCHLE A JEDNODUŠE VYŘEŠIT KOMUNIKAČNÍ POTŘEBY ÚŘADU

Možnosti cloudu JAK RYCHLE A JEDNODUŠE VYŘEŠIT KOMUNIKAČNÍ POTŘEBY ÚŘADU Možnosti cloudu JAK RYCHLE A JEDNODUŠE VYŘEŠIT KOMUNIKAČNÍ POTŘEBY ÚŘADU Cloud ve veřejné správě Cloud ve veřejné správě Fakta a mýty Cloud ve veřejné správě Fakta a mýty - Data musí být v ČR... nenašli

Více

Směrnice k sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI)

Směrnice k sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 20/2015 Směrnice k sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) 1. Úvod a vymezení pojmů 1.1. Směrnice k sestavování

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadavatel: Česká republika-český statistický úřad se sídlem Na padesátém 3268/81, 100 82 Praha, IČO: 000 25 593 Veřejná zakázka nadlimitní na dodávky: Obnova síťových prvků zadávaná v otevřeném řízení

Více

Digitální mapa veřejné správy

Digitální mapa veřejné správy Digitální mapa veřejné správy Digitální mapa veřejné správy (DMVS) Projekt DMVS zastřešuje projekty Výzvy č. 08 k předkládání žádosti o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu na Rozvoj

Více

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT)

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta

Více

SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ ORGANIZAČNÍ SLOŽKA STÁTU ORGANIZAČNÍ SLOŽKA STÁTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 PŘEDKLÁDÁ PŘEDKLÁDÁ RNDR. JIŘÍ HYNEK RNDR.

Více

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy Příručka způsobilých výdajů pro program Spolupráce - Technologické platformy Způsobilé výdaje musí být pro projekt nezbytné a musí být definován jasný přínos vynaložených výdajů pro projekt. Jedná se o

Více

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedené centralizované

Více

Příloha č. 5 Povinná osnova Podnikatelského záměru I. Produktová a procesní inovace

Příloha č. 5 Povinná osnova Podnikatelského záměru I. Produktová a procesní inovace Příloha č. 5 Povinná osnova Podnikatelského záměru I. Produktová a procesní Titulní stránka Na titulní straně by měl být uveden název projektu, název programu, název žadatele, identifikační údaje zpracovatel,

Více

Agendový Informační Systém Města Brna

Agendový Informační Systém Města Brna Konference ebrno IDS Scheer ČR Agendový Informační Systém Města Brna www.ids-scheer.cz Agenda: Východiska AISMB Co je cílem AISMB Kroky k dosažení cíle Kontextový procesní model Procesy / Agendy Hrubý

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Informace ke stavu celoměstsk xxx

Informace ke stavu celoměstsk xxx Informace ke stavu celoměstsk stského xxx projektu SO-001 V Praze dne 28.05.2003 Josef Sedláček Program Stav projektu SO-001 10 (cíle, stav, výstupy, legislativa) Nasazení produktů na ÚMČ Prahy 5 (podmínky,

Více

Korporátní systém řízení ÚSC přístup v Liberci. Ing. Jaroslav Bureš 21.4.2011

Korporátní systém řízení ÚSC přístup v Liberci. Ing. Jaroslav Bureš 21.4.2011 Korporátní systém řízení ÚSC přístup v Liberci Ing. Jaroslav Bureš 21.4.2011 Východiska projektu KSŘ SML Výzvy vedení města: Transparentnost Efektivita Profesionalita K naplnění těchto výzev bude muset

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Příručka pro klienty ITC

Příručka pro klienty ITC Příručka pro klienty ITC Pro posuzování výrobků v oblasti EMC dle NV 616/2006 Sb. a Směrnice rady 2004/108/ES Účinnost od: 10. 10. 2007 Zpracoval: Ing. Pavel Vávra Datum vydání: 10. 10. 2007 Místo vydání:

Více

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Zlín 10. 11.6.2010 Univerzita Tomáše Bati Ing. Zbyněk Vavřina vavrina.zbynek@magistrat.liberec.cz

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Metodický manuál (5)

Metodický manuál (5) MAS Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o.s. Svatoplukova žadatele 16, Červenka, 784 01 www.moravska-cesta.cz IČO: 270 37 932 Číslo účtu: 1816129389/0800 Metodický manuál (5) Osnova projektu k 2. výzvě

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 3. Zadavatel: Název veřejné zakázky: Česká republika Ministerstvo zemědělství

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 3. Zadavatel: Název veřejné zakázky: Česká republika Ministerstvo zemědělství Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Vytvoření nového informačního systému MZe pro výzkum a vývoj - "VÝZKUM-AGRI" Sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 Nové Město Evidenční

Více

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO PŘÍPRAVA REALIZAČNÍ FÁZE ŽADATEL / PŘÍJEMCE Podání RŽ 1. Zpracování projektu 2. Elektronický podpis 3. Účet v eaccountu Podání PŽ Předkládání průběžných monitorovacích

Více

Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání - Přírůstkový Rekonstrukce environmentálního centra

Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání - Přírůstkový Rekonstrukce environmentálního centra Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání - Přírůstkový Rekonstrukce environmentálního centra PŘÍLOHA 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Projekt IS Statutárního města Ostrava. Kladno 10. června 2011

Projekt IS Statutárního města Ostrava. Kladno 10. června 2011 Projekt IS Statutárního města Ostrava Kladno 10. června 2011 Ing. Libor Daněk Obchodní ředitel VERA Agenda Úvodní informace Východiska Cíle projektu Realizace Přínosy Projekt IS Statutárního města Ostrava

Více