Metodický pokyn. Odbor Hlavního architekta egovernmentu MV. Praha, říjen 2016 verze 2.0

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodický pokyn. Odbor Hlavního architekta egovernmentu MV. Praha, říjen 2016 verze 2.0"

Transkript

1 Metodický pokyn k vyplnění žádosti o stanovisko Hlavního architekta egovernmentu k plánovanému nákupu typizovaných komoditních ICT produktů (HW, SW nebo služeb) typ C Odbor Hlavního architekta egovernmentu MV Praha, říjen 2016 verze 2.0 Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence.

2 Obsah Úvodní informace a pokyny Základní podmínky záměru Úvodní informace o zpracovateli záměru Shrnutí charakteristik záměru Potřebnost a výstupy záměru Architektonické informace o záměru Využití sdílení Podmínky a průběh realizace pořízení ICT komodity Další údaje o záměru Ekonomické parametry projektu Hodnota výdajů a ekonomická náročnost projektu Upozornění a doporučení Přílohy... 9 Historie verzí Verze Datum Poznámky k verzi Nová verze metodického pokynu odpovídající inovované podobě formuláře žádosti o stanovisko OHA ve verzi 2.0 z října 2016.

3 Ú V O D N Í I N F O R M A C E A P O K Y N Y Vzor žádosti, který dostáváte do ruky, vznikl na základě úkolu uloženého ministru vnitra usnesením vlády České republiky ze dne č. 889 k dalšímu rozvoji informačních a komunikačních technologií služeb veřejné správy, vč. přílohy č. 2 - Základní zásady postupu pro při čerpání finančních prostředků na výdaje související s informačními a komunikačními technologiemi s hodnotou více než 6 mil. Kč ročně. Vzor žádosti se sestává ze dvou samostatných dokumentů a) Formulář žádosti o stanovisko Hlavního architekta egovernmentu b) Metodický pokyn k vyplnění formuláře žádosti o stanovisko Hlavního architekta egovernmentu (tento dokument). Způsob podání žádosti: Žádost je podána MVČR, Odboru Hlavního architekta egovernmentu (OHA) do datové schránky ID: 6bnaawp. Žádost je ve formě volného dopisu obsahujícího text žádám o posouzení projektu dle usnesení vlády č. 889 ze dne 2. listopadu 2015 na hlavičkovém papíře (v šabloně) organizace žadatele podepsaný osobou oprávněnou k podání žádosti jménem organizace. Přílohou takovéto Žádosti je vyplněný formulář žádosti o stanovisko OHA včetně všech případných příloh tohoto formuláře. Posuzování a finanční limit (6 mil. Kč ročně) se dle Základních zásad vztahuje na záměr vydat prostředky, bez ohledu na to, kolika projekty či soutěžemi bude realizace záměru provedena. Pokud se více záměrů týká jednoho řešení, pak je možno žádost o stanovisko k těmto záměrům spojit do jediné žádosti. Proces posuzování projektů je následující. OHA zkontroluje kompletnost žádosti, v případě nedostatků si vyžádá doplnění, a rozhodne o délce lhůty: Základní projekty lhůta na schválení do 30 kalendářních dnů nebo Složité projekty lhůta na schválení do 60 kalendářních dnů Lhůta na vyřízení začíná běžet převzetím kompletní žádosti. V průběhu posouzení si OHA může vyžádat doplnění nebo vysvětlení ze strany Žadatele, po tuto dobu je běh lhůty pozastaven. OHA vydá stanovisko, které zašle zpět prostřednictvím Informačního systému Datových schránek na adresu původního Žadatele. Pro urychlení vyřízení je možné konzultovat projekt ještě před podáním žádosti samotné. Způsob vyplnění Formuláře žádosti. Formulář žádosti obsahuje tabulky k vyplnění, do které vkládejte požadované informace do příslušných buněk. Tento zkrácený vzor žádosti (Formulář i Metodický pokyn) byl připraven pro použití v případech záměru pořídit typizovaný komoditní ICT produkt (HW, SW nebo službu). Pro účely možnosti využít tohoto zjednodušeného formuláře se: Typovým, komoditním HW myslí takový HW, který je komerčně hromadně vyráběn, jeho specifikace je dobře známá a snadno srozumitelná. Takový, jehož výměna za obdobný kus jiného dodavatele nemá žádný dopad na architekturu úřadu. Například 8-portový síťový přepínač, paměťová karta, ČB laserová tiskárna apod. Typovým, komoditním SW myslí takový SW, který je komerčně hromadně vyráběn, jeho specifikace je dobře známá a snadno srozumitelná. Takový, jehož výměna za obdobný kus jiného dodavatele nemá žádný dopad na architekturu úřadu. Například program pro editaci fotografií nebo antivir. Typovou, komoditní službou myslí takovou ICT službu, která je agendově nezávislá, průřezová, zaměnitelná bez dopadu na ostatní prvky kterékoli z vrstev čtyřvrstvé architektury egovernmentu. Například IT poradenství, poskytování certifikátů, zálohování dat nebo jednotka výpočetního výkonu. Naopak na základě shodného výkladu Pracovního výboru RVIS pro udržitelnost provozu ICT a nákup zboží a služeb v oblasti ICT ze dne požadavku žádat o souhlasné stanovisko HAeG nepodléhají takové komodity, které taxativním výčtem vyjmenovává ve své příloze Usnesení vlády České republiky ze dne 3

4 11. listopadu 2015 č Jím se aktuálně za nadresortními veřejnými zakázkami pořizované ICT komodity ustanovují: Počítače Tiskárny SW licence (VmWare, Oracle, CISCO, IBM, Microsoft) Podle stanoviska Pracovního výboru RVIS se zde počítači myslí klientská zařízení, nikoli servery pro datová centra a jejich součásti. Toto se ovšem týká výhradně centralizovaných nákupů dle usnesení vlády č. 913/2015. V případě, že není, ta která část Formuláře pro váš záměr nebo kontext záměru relevantní, uveďte není relevantní, aby bylo zřejmé, že jste položku nevyplnili záměrně. V případě, že architektura vašeho záměru, popsaná ve formuláři žádosti, není v souladu s architektonickými principy Národní architektury VS, požadavky na soulad řešení s kontextem architektury úřadu, požadavky na soulad řešení s kontextem architektury egovernmentu, architektonickými vzory řešení sdílených služeb egovernmentu apod., ale přesto existuje objektivní důvod realizovat jej žádaným způsobem, vyberte z rozbalovacího seznamu v příslušné části formuláře, že žádáte o výjimku, a pro každou takovou výjimku vyplňte žádost o udělení výjimky, kterou naleznete na webu OHA 1 a uveďte žádost o výjimku do poslední kapitoly s názvem Přílohy. 1 4

5 1. Z Á K L A D N Í P O D M Í N K Y Z Á M Ě R U 1.1. Úvodní informace o zpracovateli záměru Zde uveďte základní identifikační údaje Vaší organizace, která podle usnesení vlády vystupuje současně jako žadatel o stanovisko i jako zpracovatel záměru. Organizace zpracovatele uveďte plný oficiální název organizace, adresu sídla a identifikační číslo (IČ). Ředitel pro informatiku nebo Statutární zástupce uveďte jméno a příjmení, název zastávané funkce v organizaci, mailovou adresu a telefonní kontakt osoby, která svým podpisem stvrzuje podání žádosti o stanovisko OHA, a která je k tomu oprávněná podpisovým řádem organizace. Kontaktní osoba záměru uveďte jméno a příjmení, název zastávané funkce v organizaci, mailovou adresu a telefonní kontakt osoby, na níž se OHA může obrátit s případnými žádostmi a nejasnosti souvisejícími s žádostí o stanovisko. V případě, že se nejedná o interního zaměstnance organizace, uveďte k funkci rovněž název organizace. Datum vypracování žádosti datum dokončení posledních úprav formuláře žádosti o stanovisko. V případě podávání aktualizované žádosti toto pole nezapomeňte změnit Shrnutí charakteristik záměru Název záměru srozumitelný název záměru, k němuž je podávána žádost o stanovisko. Nepoužívejte zkratky, které nejsou všeobecně známé v prostředí ICT nebo ve veřejné správě. Hlavní cíl záměru stručně rozepište výstup záměru, tedy co bude záměrem realizováno. Termín plánovaného zahájení využívání komodit předpokládané datum zahájení ostrého využívání výstupů záměru. Jedná se o datum předání prvních výstupů záměru do ostrého nebo pilotního provozu. Termín plánovaného ukončení využívání komodit předpokládané datum ukončení využívání výstupů záměru. Jedná se o datum, ke kterému bude komodita vyřazena z používání nebo skončí platnost pořizované licence. Předpokládaný počet let využívání komodit nakoupených záměrem (počet let od začátku využívání do konce využívání) hrubý odhad počtu let od zahájení využívání do předpokládaného vyřazení z provozu. Vyřazením z provozu je myšleno nahrazení jiným záměrem nebo ukončení bez náhrady. V případě, že je předpokládáno využívání (provoz) více než 5 let, pak je možné uvést jen Více než 5 Určení věcného správce, technického správce a provozovatele Věcný správce Věcný správce (gestor) je útvar nebo organizace, jenž rozhoduje o obsahu a pravidlech fungování služby. Tzn., že je zodpovědný za definici procesu, který službu dodává, definici funkcionality a dat podpůrné ICT služby, za shodu funkcionality aplikace s legislativou a za definici objemových a kvalitativních parametrů podpůrné ICT služby (počet uživatelů, doba provozu služby, dostupnost služby, doba odezvy atd.). Věcným správcem může být pouze OVM (ministerstva, správní úřady, samosprávné celky). Každá agendová služba má vždy jen jednoho správce. Je jím ministerstvo zodpovědné za službu (agendu). Provozní služba mívá obvykle více správců. Když služba má jednoho správce, jedná se o centralizovaně řízenou službu. Technický správce Technický správce je útvar nebo organizace, jenž rozhoduje o technickém zajištění služby (jakým softwarem a hardwarem bude služba realizována). Stanovuje podmínky realizace podpůrných ICT služeb tak, aby služba byla dodávána v souladu s požadavky věcného správce. Technický správce je pro každou veřejnou službu jen jeden, určuje ho věcný správce, a to na základě obecně platných pravidel. Provozovatel Provozovatel (poskytovatel) je útvar nebo organizace, jenž službu provozuje a dodává zákazníkům. Provozovatelů služby může být více (viz např. výdej občanských průkazů, ). Když služba má jednoho provozovatele, jedná se o centralizovaně provozovanou službu. Aktuální (počáteční) plánované (rozpočtované) výdaje záměru (položka posledního řádku tabulky TCO v kapitole 3.2.1) v Kč bez DPH předběžný kvalifikovaný odhad výše hodnoty záměru v českých korunách bez DPH. Jedná se o součet všech plánovaných smluv, objednávek apod., kterými bude záměr realizován a provozován. Je nutné zahrnout i výši všech opcí a práv čerpat služby, pokud jsou k záměru zamýšlena. Jedná se o součet sloupců 1 a 2 tabulky v kapitole 3.2.1, resp. o celkový součet těchto sloupců uvedený v řádku Celkem žádáno uvedené tabulky. 5

6 TCO 5 (součet sloupce 3 tabulky TCO v kapitole 3.2.1) v Kč bez DPH předběžný kvalifikovaný odhad výše externích výdajů záměru v českých korunách bez DPH při započtení přesně 5-letého provozu. Jedná se o celkový součet sloupce 3 tabulky v kapitole Prakticky jde o projekci výše výdajů na realizaci záměru a provoz jeho výstupů, pokud by byl provoz spočítán přesně pro 5 let od uvedení do ostrého provozu Potřebnost a výstupy záměru Výchozí stav popis výchozí situace záměru popište výchozí stav, ze kterého záměr vychází. Příklad výchozí situace může být provoz zastaralý koncových stanic, u kterých končí jejich životnost. Popis záměru podrobnější popis v čem záměr spočívá, jaký má rozsah a návaznosti. Přehled výstupů záměru seznam všeho, co bude záměrem realizováno. Příkladem výstupů je notebook, licence na antivir apod.. Označení výstupu jedinečné označení výstupu názvem nebo číslem. Množství a jednotka množství a jednotky množství (nejčastěji ks kusy) výstupu, tedy kolik jednotek dané položky je výstupem (např. počet rozhraní informačních systémů nebo počet nakoupených serverů) Vysvětlení výstupu bližší popis upřesňující název výstupu. Předpokládaná cena za jednotku (v Kč bez DPH) informace o předpokládané ceně za jednotku položky. 2. A R C H I T E K T O N I C K É I N F O R M A C E O Z Á M Ě R U 2.1. Využití sdílení Využití centrálního nákupu produktů nebo rámcové smlouvy vysvětlete, které licence standardizovaných SW produktů budete pořizovat podle rámcové smlouvy zajištěné Ministerstvem vnitra či jiného centrálního nákupu. Případně vysvětlete, proč jste se rozhodli tohoto instrumentu nevyužít. Informace o aktuálně uzavřených rámcových smlouvách naleznete na adrese Podmínky a průběh realizace pořízení ICT komodity Zde popište, jaká je základní struktura projektu z hlediska jeho fází /milníků a jaké jsou návaznosti na ostatní projekty. Hrubý harmonogram předloženého záměru seznam jednotlivých fází a milníků záměru, včetně jejich začátků a konců, základní náplně a návazností na ostatní fáze (pokud existují). Pro harmonogram záměru uveďte následující údaje: Fáze / milník název nebo označení fáze či milníku. Začátek datum zahájení fáze nebo datum nabytí milníku. Konec datum dokončení fáze. Základní náplň popis co je ve fázi záměru vykonáváno nebo čím je dosaženo milníku. Navazuje na výčet fází, na které tako fáze nebo milník navazují. Projektový kontext předkládaného projektu (v rozvojovém programu, portfoliu úřadu) Předchozí projekty název a popis všech jednotlivých projektů, na které tento projekt navazuje a vysvětlení této návaznosti. Souběžné projekty název a popis všech jednotlivých projektů, které budou probíhat souběžně s tímto projektem a mají s ním nějakou souvislost (věcnou, místní či logickou) a vysvětlení této souvislosti. Navazující projekty název a popis všech jednotlivých projektů, jejichž realizace se předpokládá, a které na tento projekt budou navazovat a vysvětlení této návaznosti. Vysvětlení podmínek a průběhu realizace pořízení ICT komodity vysvětlete, jakou roli v plánu rozvoje této oblasti úřadu hraje právě předkládaný záměr. 6

7 3. D A L Š Í Ú D A J E O Z Á M Ě R U Zde budou uvedeny všechny informace, které musí OHA ve svém stanovisku podle usnesení vlády č. 889/2015 zohlednit mimo konzistence architektury s architekturou egovernmentu, tj. zejména: potřebnost, účelnost, hospodárnost, realizovatelnost, připravenost, přínos, ekonomickou a personální náročnost, způsob řízení, analýzu rizik a navržený způsob řízení projektu. Tyto údaje by měly být známé především vedoucímu projektu popřípadě pracovníkovi sledujícímu dané oblasti v rámci projektu Ekonomické parametry projektu Hodnota výdajů a ekonomická náročnost projektu. Po dobu prací RVIS a jejího pracovního výboru na konceptu TCO je vyplnění interních nákladů úřadu a ostatních spolupracujících OSS dočasně nepovinné. Po tuto dobu je ve formuláři vyžadováno zjednodušené zadání ekonomické náročnosti projektu. Do hodnoty TCO jsou tedy dočasně vyžadovány k započtení výhradně externí výdaje placené jiným subjektům. Pro odhad plánovaných výdajů a/nebo nákladů projektu, se v rámci záměrného zjednodušení metodiky výpočtu TCO pro ICT VS ČR použijí jenom ty nákladové položky z plánu nákladových kategorií účelového TCO modelu (viz níže), které nejsou označeny oranžově, tj. A, B, C, D, E, F, G, a případně X pro SaaS, jež odpovídají plánovaným přímým výdajům a nákladům na projekt. Do plánu externích přímých výdajů je nutno započítat i výdaje za dodavatelem původního řešení při přípravě migrace a ukončení jeho provozu nebo archivaci viz nákladová komponenta C8 Pořízení/Migrace dat. Obdobně i interní náklady na totéž v odhadu celkové ekonomické náročnosti. Model účelového členění nákladů pro ukazatel TCO: 7

8 Ukazatel TCO pro ICT VS ČR Legenda: Jednorázové náklady Průběžné náklady A. Předběžné analýzy, zadání, výběr a nákup B. Pořízení Hardware/ Software (ne SaaS) C. Vývoj, imlementace / integrace a zk. provoz D. Provoz a podpora řešení (ne SaaS) E. Hardware/Software údržba a úpravy (ne SaaS) F. Projekty postupného zlepšování řešení (částečně pro SaaS) G. Projekty Upgrade (ne SaaS) H. Zvýšené náklady užívání řešení I. Konzervace a ukončení řešení (ne SaaS) X.Předplatné na služby (pouze SaaS) Z. Ostatní režijní náklady A1. Předběžné studie (proveditelnosti, ) A2. Náklady na proces zadání, výběru a nákupu B1. Technická infrastruktura (HW, sítě, ) B2. Stavební infrastruktura (budovy, chlazení ) B3. Systémové SW licence B4. Vývojové SW licence B5. Aplikační SW licence C1. Projektové řízení C2. Návrh změněných procesů C3. Řízení organizačních změn (OCM) C4. Technické nastavení řešení C5. Obsahové (aplikační) nastavení řešení C6. Vývoj aplikace nebo úprav na míru C7. Realizace rozhraní C8. Pořízení / Migrace dat C9. Testování C10.Školení C11.Předání do provozu a ověřovací provoz D1. Provoz budov a technologií dat. centra D2. Provoz a podpora IT tech. syst., OS a DB D3. Provoz a podpora aplikací E1. Údržba technologické infrastruktury E2. Údržba systémového SW a DB E3. Údržba aplikačního SW E4. Průběžné úpravy řešení /aplikačního SW F1. Funkční (procesní) zlepšování F2. Technické zlepšování F3. Roll-out projekty F4. Projekty (nákladové) optimalizace řešení G1. Aplikační upgrade G2. Upgrade systémového SW G3. Technologický upgrade G4. Infrastrukturní upgrade H1. Náklady ze ztráty produktivity H2. Náklady spojené s užíváním řešení I1. Útlum a archivace řešení I2. Příprava dat pro migraci I3. Likvidace zařízení X1. Nákup aplikačního SW jako služby (SaaS) Z1. Ostatní provozní režie Z2. Ostatní správní režie Hrubý odhad hodnoty záměru nákupu služeb či investic (externích výdajů), souvisejících s informačními a komunikačními technologiemi (projektu) Zdroje, které projekt a jeho řešení použijí, ale úřad je již má a nemusí za ně tudíž vydávat nové externí výdaje, se do tohoto odhadu nezapočítají, například budova existujícího datového centra, pracovní stanice referentů. Do členění dle metodiky TCO vyplňte následující sloupce: 1 Výdaje na realizaci (výstavbu) projektu výdaje hrazené externím subjektům za realizaci projektu. Realizací projektu jsou myšleny veškeré činnosti prováděné před spuštěním ostrého provozu. Například 8

9 se jedná o výdaje na vývoj informačních systémů, nákup licencí a hardware, tedy především o řádky A, B a C. V případě, že je projekt zaměřen na provozní stránku a realizační fázi neobsahuje, tak může být sloupec nulový. 2 Výdaje na provoz a rozvoj (do konce aktuální smlouvy) výdaje hrazené externím subjektům za dobu provozu projektu. Započítejte veškeré předpokládané výdaje, které umožňují chystané obchodní vztahy na období od spuštění ostrého provozu do ukončení účinnosti smluv či objednávek. Například se jedná o výdaje na maintenance a rozvoj informačních systémů nebo platby za licence s termínem vypršení, tedy především o řádky D, E, F a G. V případě, že je projekt zaměřen jen na výstavbu/realizaci a provozní podpora není požadována, tak může být sloupec nulový. 3 TCO 5 (1 plus 2 odhadnutý na 5 let) celkové externí výdaje projektu za dobu jeho realizace (výstavby) a přesně 5 let provozu ode dne spuštění do ostrého provozu. V případě, že je v rámci projektu plánováno zasmluvnění provozu a rozvoje na období 5 let, pak by TCO 5 mělo být rovno součtu sloupců 1 a 2. Pokud je projekt plánován včetně podpory na dobu delší než 5 let, tak se k výdajům na realizaci projektu připočítají provozní a rozvojové výdaje na prvních 5 let ostrého provozu. Pokud je plánován projekt včetně podpory na dobu kratší než 5 let od uvedení do ostrého provozu, tak se k výdajům na realizaci (výstavbu) připočítají odhadnuté výdaje na 5 let ostrého provozu. V tomto případě je nutné neopomenout připočítat i výdaje na očekávatelný rozvoj aplikací a obměnu technického vybavení. Do řádků tabulky ekonomické náročnosti uveďte následující údaje: Počet měsíců trvání fáze počet měsíců, které bude trvat příslušná fáze definovaná sloupcem. V sloupci 1 se tedy bude jednat o počet měsíců uplynulých od Termínu plánovaného zahájení realizace projektu (zahájení výstavby, je-li součástí dle údaje v kapitole 1.2) do Termínu plánovaného dokončení realizace projektu (uvedení do ostrého provozu dle údaje v kapitole 1.2). V sloupci 2 se tedy bude jednat o počet měsíců uplynulých od Termínu plánovaného zahájení provozu (spuštění ostrého provozu dle údaje v kapitole 1.2) do Termínu plánovaného ukončení provozu (konec smluvního vztahu s dodavatelem dle údaje v kapitole 1.2). V sloupci 3 se tedy bude jednat o počet měsíců vyplněný ve sloupci 1 plus 60 měsíců provozu. A. až Z. částky externích výdajů pro jednotlivé skupiny dle metodiky TCO. Celkem součet finančních částek uvedených v příslušném sloupci v řádcích A. až Z. Celkem žádáno součet celkové sumy částek sloupců 1 a 2, tedy celková hodnota smluv a objednávek, které zajistí naplnění předmětu záměru. Vysvětlení a komentář k souhrnu výdajů a ekonomické náročnosti záměru jakékoli potřebné vysvětlující komentáře k odhadu externích výdajů záměru a k celkové ekonomické náročnosti záměru (TCO). 4. U P O Z O R N Ě N Í A D O P O R U Č E N Í Upozornění a doporučení jakékoli další informace, které je třeba k žádosti doplnit a nebylo vhodné je uvést v žádné jiné části formuláře. 5. P Ř Í L O H Y Přílohy seznam všech příloh žádosti o stanovisko OHA. Nejčastěji se bude jednat o žádosti o výjimku. Pro seznam příloh uveďte následující údaje: Typ výběr zda se jedná o Žádost o výjimku, Dokumentaci nebo jiný typ přílohy. Číslo a název přílohy název nebo označení přílohy. Upřesnění výjimky/přílohy popis co je obsahem přílohy, v případě žádosti o výjimku upřesnění o výjimku z jakého nesouladu se jedná. 9

Metodický pokyn. Odbor Hlavního architekta egovernmentu MV. Praha, říjen 2016 verze 2.0

Metodický pokyn. Odbor Hlavního architekta egovernmentu MV. Praha, říjen 2016 verze 2.0 Metodický pokyn k vyplnění žádosti o stanovisko Hlavního architekta egovernmentu k plánovanému uzavření smluv na provoz, podporu, údržbu, rozvoj a další k existujícímu ICT řešení typ B1 Odbor Hlavního

Více

Vydávání stanovisek k ICT projektům dle usnesení vlády č. 889 z

Vydávání stanovisek k ICT projektům dle usnesení vlády č. 889 z Vydávání stanovisek k ICT projektům dle usnesení vlády č. 889 z 2.11.2015 část 2: Motivace k architektuře úřadů OHA, 24.3.2016 Ing. Pavel Hrabě, PhD. Externí poradce Odbor hlavního architekta egov MV ČR

Více

Vydávání stanovisek k ICT projektům dle usnesení vlády č. 889 z

Vydávání stanovisek k ICT projektům dle usnesení vlády č. 889 z Vydávání stanovisek k ICT projektům dle usnesení vlády č. 889 z 2.11.2015 zasedání RVIS, 11.12.2015 Petr Kuchař ředitel odboru Odbor hlavního architekta egov MV ČR Obsah prezentace Úvod do problematiky

Více

Nová metodika sledování celkových nákladů ICT služeb ve VS. Ing. Pavel Hrabě, PhD. externí konzultant Odbor hlavního architekta egov MV ČR

Nová metodika sledování celkových nákladů ICT služeb ve VS. Ing. Pavel Hrabě, PhD. externí konzultant Odbor hlavního architekta egov MV ČR Nová metodika sledování celkových nákladů ICT služeb ve VS Ing. Pavel Hrabě, PhD. externí konzultant Odbor hlavního architekta egov MV ČR Obsah prezentace 1. Základní princip - rozdíl mezi výdaji a náklady

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 6.3 Sdílitelné služby technologické infrastruktury Ministerstvo vnitra, Ministerstvo

Více

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano Pokyny pro vyplnění: a) na otázky uvedené v tomto dotazníku by měli být schopni odpovědět minimálně vedoucí pracovníci v oblasti informačních technologií, b) v případě, že některá z požadovaných informací

Více

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Zpracoval(a): Ing. Tomáš Vašica Datum: 23. 9. 2015 Obsah prezentace 1. Představení projektového záměru 2. Co očekává Moravskoslezský kraj od

Více

Veřejná soutěž o zajištění návrhu SW a HW architektury pro provoz IS a o zajištění funkčního vzorku IS

Veřejná soutěž o zajištění návrhu SW a HW architektury pro provoz IS a o zajištění funkčního vzorku IS Veřejná soutěž o zajištění návrhu SW a HW architektury pro provoz IS a o zajištění funkčního vzorku IS zápis z úvodního setkání se zájemci o účast v soutěži Místo Technologická agentura ČR, Evropská 2589/33b,

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí:

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 3.1 Úplné elektronické podání Ministerstvo vnitra Správa základních registrů, OSS,

Více

Fond Vysočiny GP Informační a komunikační technologie Martina Rojková

Fond Vysočiny GP Informační a komunikační technologie Martina Rojková Fond Vysočiny GP Informační a komunikační technologie 2012 Martina Rojková Výzva k předkládání žádostí GP Informační a komunikační technologie 2012 PRK Prioritní oblast 3: Technická infrastruktura Opatření

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 3.2 PRŮBĚŽNÁ VÝZVA Č. 4 PŘÍLOHA Č. 2 OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI PLATNOST OD 17. 9. 2015 Strana 1 z

Více

TECHNOLOGICKÁ CENTRA A ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ SLUŽBY V ÚZEMÍ Verze příručky 1.0

TECHNOLOGICKÁ CENTRA A ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ SLUŽBY V ÚZEMÍ Verze příručky 1.0 Příručka pro žadatele a příjemce finanční podpory v rámci Integrovaného operačního programu pro prioritní osu 2, oblast intervence 2.1 Výzva číslo 04 kontinuální TECHNOLOGICKÁ CENTRA A ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ

Více

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano Pokyny pro vyplnění: a) na otázky uvedené v tomto dotazníku by měli být schopni odpovědět minimálně vedoucí pracovníci v oblasti informačních technologií, b) v případě, že některá z požadovaných informací

Více

Zadavatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b IČO:

Zadavatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b IČO: Zadavatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b IČO: 00063584 Veřejná zakázka: Zajištění externího správce, tj. outsourcing informačních technologií a služeb Evidenční číslo zakázky:

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142285. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142285. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Konference e-government 20:10 Mikulov, 8. 9. 9. 2015 Mgr. Jiří Zmatlík náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky, strategií a evropských

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Formulář žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na projekt na podporu rodiny vítězné obci v soutěži Obec přátelská rodině

Formulář žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na projekt na podporu rodiny vítězné obci v soutěži Obec přátelská rodině Formulář žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na projekt na podporu rodiny vítězné obci v soutěži Obec přátelská rodině Obec: Vyplňte název obce. Ulice: č.p.: č.o.: PSČ: Telefon:

Více

Národní architektonický plán a ostatní metody řízení veřejné správy ČR

Národní architektonický plán a ostatní metody řízení veřejné správy ČR Národní architektonický plán a ostatní metody řízení veřejné správy ČR Ing. Pavel Hrabě, Ph.D. externí konzultant a metodik Odbor hlavního architekta egov Ministerstvo vnitra ČR Stručně Motto: Pokud nevíte,

Více

Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů

Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů Ministerstvo vnitra Odbor strukturálních fondů Ing. Radka Soukupová 7.4.2009 Ministerstvo vnitra ČR tzv. zprostředkující subjekt pro Integrovaný operační

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

Strategický dokument se v současné době tvoří.

Strategický dokument se v současné době tvoří. Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 3.9 Elektronizace odvětví: ejustice Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo vnitra

Více

Strategie a Perspektivy ČP OZ ICT Služby 2015

Strategie a Perspektivy ČP OZ ICT Služby 2015 Strategie a Perspektivy ČP OZ ICT Služby 2015 Jan Přerovský Česká pošta, s.p., Odštěpný závod ICT služby 9. 9. 2014 1 Mikulov 09.09. 2014 Obsah Obsah Cíle strategie předpoklady úspěchu strategie přehled

Více

Praha PROJECT INSTINCT

Praha PROJECT INSTINCT Atestační středisko Equica Inspekční orgán č. 4045 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Protokol o provedené zkoušce ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Statutární město Přerov Praha 29. 1. 2015 PROJECT INSTINCT Obsah 1. Identifikace

Více

Enterprise Architecture na MPSV 23.9.2015

Enterprise Architecture na MPSV 23.9.2015 Enterprise Architecture na MPSV 23.9.2015 Mgr. Bc. et Bc. Robert Baxa, náměstek ministryně Mgr. Jiří Károly, ředitel odboru rozvoje a bezpečnosti ICT Enterprise Architecture (EA) na MPSV Východiska pro

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Standardy a metodika projektu Odborná školení a vzdělávání zakázky: pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 7 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

Nápověda k webové aplikaci Analýza nákladů a přínosů

Nápověda k webové aplikaci Analýza nákladů a přínosů REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ MORAVA Nápověda k webové aplikaci P A R T N E R P R O V Á Š R O Z V O J Obsah: 1. Obecné... 3 2. Investice... 4 3. Provozní výdaje... 5 4. Provozní příjmy...

Více

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova)

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) Příloha č. 5 Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí:

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 9. Elektronizace podpůrných procesů Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí Správa

Více

M E T O D I K A. pro zpracování. Obsah závěrečné zprávy

M E T O D I K A. pro zpracování. Obsah závěrečné zprávy 5. 1. 2016 M E T O D I K A pro zpracování Závěrečné zprávy o využití přidělených finančních prostředků určených na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí

Více

Studie proveditelnosti. Obsah a struktura

Studie proveditelnosti. Obsah a struktura Studie proveditelnosti Obsah a struktura Cíle semináře Seznámit se základními principy studie proveditelnosti Seznámit s náplní jednotlivých kapitol Studie proveditelnosti Základní nástroj projektového

Více

MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA PROVOZOVÁNÍ RESORTNÍHO SEZNAMU NAKUPOVANÝCH POLOŽEK

MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA PROVOZOVÁNÍ RESORTNÍHO SEZNAMU NAKUPOVANÝCH POLOŽEK MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA PROVOZOVÁNÍ Vydalo MMR v souladu s Minimálními požadavky na provoz resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek ČR schválenými usnesením vlády ČR ze dne 18. ledna

Více

Elektronická evidence tržeb. P r a h a 2. srpna 2016

Elektronická evidence tržeb. P r a h a 2. srpna 2016 Elektronická evidence tržeb P r a h a 2. srpna 2016 Agenda 1. Úvod 2. Zákon o evidenci tržeb a prováděcí předpisy 3. Technická dokumentace 4. Testovací prostředí (Playground) 5. Diskuse Zákon o evidenci

Více

Postupy pro žadatele Fond na přípravu projektů. Program švýcarsko české spolupráce

Postupy pro žadatele Fond na přípravu projektů. Program švýcarsko české spolupráce Postupy pro žadatele Fond na přípravu projektů Program švýcarsko české spolupráce Platné od 15.2. 2010 SEZNAM ZKRATEK CFCU Centrální finanční a kontraktační jednotka (SO 902 MF) CZP Centrum pro zahraniční

Více

Kudy k Národnímu architektonickému plánu

Kudy k Národnímu architektonickému plánu 8.12.2014 Kudy k Národnímu architektonickému plánu (současný stav na základě výstupů projektu, jehož dodavatelem je sdružení E2020) Ondřej Felix, UHA MV Základní informace o projektu cíle, výstupy Část

Více

e-sbírka a e-legislativa Obchodní podmínky Ministerstvo vnitra odbor koncepce, architektury a projektů IKT

e-sbírka a e-legislativa Obchodní podmínky Ministerstvo vnitra odbor koncepce, architektury a projektů IKT e-sbírka a e-legislativa Obchodní podmínky Ministerstvo vnitra odbor koncepce, architektury a projektů IKT e-sbírka a e-legislativa veřejné zakázky I. Vybudování systému e-sbírka a e-legislativa II. Verifikace

Více

OPRÁVNĚNOST OSOBNÍCH VÝDAJŮ NA ZAMĚSTNANCE A EXTERNÍ EXPERTY

OPRÁVNĚNOST OSOBNÍCH VÝDAJŮ NA ZAMĚSTNANCE A EXTERNÍ EXPERTY FINANČNÍ MECHANISMY EHP / NORSKA POKYN č. 1 NÁRODNÍHO KONTAKTNÍHO MÍSTA OPRÁVNĚNOST OSOBNÍCH VÝDAJŮ NA ZAMĚSTNANCE A EXTERNÍ EXPERTY Verze: 1. ledna 2008 Národní kontaktní místo Ministerstvo financí SEZNAM

Více

Závaznost enterprise architektury z pohledu právního řádu ČR

Závaznost enterprise architektury z pohledu právního řádu ČR Závaznost enterprise architektury z pohledu právního řádu ČR JUDr. Josef Donát, LLM Enterprise Architektura v české veřejné správě, 23. 9. 2015, Vysoká škola ekonomická v Praze Výchozí dokumenty Zákon

Více

Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ)

Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor veřejného investování, květen 2011 Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Obsah prezentace 1. Základní vymezení NIPEZ... 3-6

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Pořízení nových systémů na MPSV děláme to ponovu

Pořízení nových systémů na MPSV děláme to ponovu Pořízení nových systémů na MPSV děláme to ponovu 13. dubna 2015 Hradec Králové Ing. Iva Merhautová, MBA Mgr. Bc. et Bc. Robert Baxa Michal Rada ICT MPSV Základní oblasti řízení: ICT ministerstva práce

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

Český egovernment 2015+

Český egovernment 2015+ Český egovernment 2015+ Praha, 26.5.2016 JUDr. Jaroslav Strouhal Náměstek ministra vnitra pro řízení sekce IKT Strategie STRATEGIE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN SLUŽEB VS A EGOVERNMENTU Strategický rámec rozvoje

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA)

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) verze 4.00 Tento metodický pokyn je zpracován v návaznosti na přílohu

Více

doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, rektor IČ:

doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, rektor IČ: Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Laboratorní a měřicí technika (II.) 018-2016 zadávanou v dynamickém nákupním systému Dynamický nákupní systém na laboratorní a měřicí techniku (II.) Zadavatel:

Více

Schvalování ICT projektů a hodnocení jejich nákladů v české veřejné správě

Schvalování ICT projektů a hodnocení jejich nákladů v české veřejné správě Česká společnost pro systémovou integraci ve spolupráci s MV ČR a VŠE v Praze a s podporou partnerů konference Microsoft a BDO IT si Vás dovoluje pozvat na konferenci Schvalování ICT projektů a hodnocení

Více

Odbor městské informatiky

Odbor městské informatiky Odbor městské informatiky 1 - vytváří, ve spolupráci s Komisí informatiky RMB, koncepci Informačního systému města Brna (dále jen "ISMB") v souladu se standardy VIS 2 - zajišťuje a koordinuje rozvoj informatiky

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina. na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina. na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 10. 03. 2009 č. 06/09 Čl. 1 Úvodní ustanovení a vymezení

Více

GeoInfoStrategie. Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace včeské republice do roku 2020

GeoInfoStrategie. Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace včeské republice do roku 2020 GeoInfoStrategie Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace včeské republice do roku 2020 Eva Kubátová, Ministerstvo vnitra, koordinátorka projektu GIS VS 2015, Praha, 4. 5. května 2015

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Číslo jednací zadavatele: 11070/2008-42 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Příloha číslo 1: Technická specifikace k veřejné zakázce Vytvoření, údržba a rozvoj informačního systému

Více

VZOROVÝ PŘÍKLAD- MODEL PLOŠNÉ PLYNOFIKACE ROZŠÍŘENÍ PLYNOVODNÍ SÍTĚ PŘÍLOHA 2. Manuál k Modelu plošné plynofikace Příloha 2

VZOROVÝ PŘÍKLAD- MODEL PLOŠNÉ PLYNOFIKACE ROZŠÍŘENÍ PLYNOVODNÍ SÍTĚ PŘÍLOHA 2. Manuál k Modelu plošné plynofikace Příloha 2 VZOROVÝ PŘÍKLAD- MODEL PLOŠNÉ PLYNOFIKACE ROZŠÍŘENÍ PLYNOVODNÍ SÍTĚ PŘÍLOHA 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o

Více

Ţádost o poskytnutí dotace z Programu podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov

Ţádost o poskytnutí dotace z Programu podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov Ţádost o poskytnutí dotace z Programu podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov Podmínkou pro přijetí žádosti je dodržení Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov Údaje vpisujte

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): 8148 Pořízení elearningového prostředí Statutárního města

Více

Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě

Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě Tomáš Hrabík ICZ a.s. Konference Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru 1 Otázky 1. Je egovernment o elektronizaci

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky: Dodávka výpočetní techniky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel Název: Městské centrum sociálních služeb a prevence Právní forma: Příspěvková organizace Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci

Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti Název předkladatele: Uveďte oficiální název organizace Název projektu: Předpokládaný operační

Více

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na zavedení a rozšíření technologie GPS v roce 2005. ze dne 20. 9. 2005. č.

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na zavedení a rozšíření technologie GPS v roce 2005. ze dne 20. 9. 2005. č. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na zavedení a rozšíření technologie GPS v roce 2005 ze dne 20. 9. 2005 č. 13/05 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina

Více

INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD ITS

INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD ITS Vypracoval/Ersteller Gestor/Fachgarant Schválil/Genehmigt Listů/Blätter Příloh/Anlagen Mgr. Rešl EO VF 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠkodaAuto. Obsah: 1. Použité zkratky 2. Plánování a nákup IT 3.

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ

Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, 118 10 Praha 1 Tel.: 257 041 111 Fax: 257042609 IČO 00006947 V Praze dne 30. prosince 2015 Č. j.: MF- 57876/2015/6602-1 Věc: Výzva více zájemcům o veřejnou

Více

ISSS Hradec Králové 2012 Centralizované zadávání - národní strategie

ISSS Hradec Králové 2012 Centralizované zadávání - národní strategie ISSS Hradec Králové 2012 Centralizované zadávání - národní strategie Ing. Jan Novotný Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování Proč RSCZ Jeden z hlavních úkolů vlády Petra Nečase >

Více

Pokyn pro vyplnění Výroční zprávy o projektu (Annual Project Report - APR) Programu švýcarsko-české spolupráce

Pokyn pro vyplnění Výroční zprávy o projektu (Annual Project Report - APR) Programu švýcarsko-české spolupráce PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE POKYN č. 3 NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ JEDNOTKY Pokyn pro vyplnění Výroční zprávy o projektu (Annual Project Report - APR) Programu švýcarsko-české spolupráce Verze: 1.1.2013

Více

Záměr projektu (Osnova studie proveditelnosti)

Záměr projektu (Osnova studie proveditelnosti) Záměr projektu (Osnova studie proveditelnosti) A) Stručný souhrn obsahu projektu 1) Identifikace žadatele 2) Název projektu, odborné zaměření a jeho stručný popis, vč. souhrnu výstupů projektu (uvést hodnoty

Více

1: PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (POPŘ. ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ)

1: PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (POPŘ. ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ) Informace pro příjemce nejčastěji se objevující chyby, které mohou být vyhodnoceny jako nesrovnalost, popř. porušení rozpočtové kázně (ve smyslu zákona 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) V rámci

Více

Komise pro informatizaci

Komise pro informatizaci Komise pro informatizaci veřejné správy Rady AK Zdeněk Ryšavý, předseda komise radní kraje Vysočina pro informatiku Územní plánování a životní prostředí 11/08/2009 egovernment a kraje V rámci projektu

Více

Elektronická tržiště

Elektronická tržiště ISSS Hradec Králové 2012 Elektronická tržiště - nový systém zadávání veřejných zakázek Ing. Marek Grill Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování Vznik nového systému e-tržišť Realizace

Více

technické, spojené s ochranou výhradních práv

technické, spojené s ochranou výhradních práv Státní úřad pro jadernou bezpečnost Senovážné nám. 9 0 00 Praha V Praze dne 4. 8. 204 Č.j.: SÚJB/PrO/7664/204 Vážený pan Ing. Petr Lidinský ID datové schránky: 9j8j4tc Puchmajerova 466 266 0 Beroun Věc:

Více

Rozvojový projekt na rok 2009

Rozvojový projekt na rok 2009 VYSOKÁ ŠKOLA: AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE Rozvojový projekt na rok 009 Formulář pro decentralizované projekty pro všechny programy - kromě programu č. 4 podprogramu d) a programu č. 9 (podpora profesorských

Více

METODICKÝ POKYN FINANCOVÁNÍ PROGRAMU

METODICKÝ POKYN FINANCOVÁNÍ PROGRAMU METODICKÝ POKYN PRO PŘÍJEMCE DOTACÍ Č.J.: 20398/2015-54 FINANCOVÁNÍ PROGRAMU PROGRAM: NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V ROCE 2015 PODPROGRAM: CESTOVÁNÍ DOSTUPNÉ VŠEM 117D71300 VERZE: ČERVEN 2015

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz jako efektivní start implementace PLM www.technodat.cz jindrich.vitu@technodat.cz 1 úvod: definice, cíl a výstup analýzy 2 etapy expresní analýzy PLM 3 sběr dat a podkladů a jejich analýza 4 dokument Expresní

Více

Žádost o dotaci. Cestování dostupné všem. 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ROK: (první rok, na který je žádána dotace)

Žádost o dotaci. Cestování dostupné všem. 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ROK: (první rok, na který je žádána dotace) NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Žádost o dotaci Cestování dostupné všem Podprogram 117D71300 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ROK: (první rok, na který je žádána dotace) NÁZEV AKCE: MÍSTO REALIZACE AKCE:

Více

Český egovernment 2015+ CESTA k udržitelnému rozvoji

Český egovernment 2015+ CESTA k udržitelnému rozvoji Český egovernment 2015+ CESTA k udržitelnému rozvoji Praha, 22.1.2015 JUDr. Jaroslav Strouhal Náměstek ministra vnitra pro IKT Agenda Úvod Implementační plán služeb VS a egovernmentu Návrh opatření zvyšujících

Více

Občani a občanky miniblok ministerstva vnitra o egovernmentu

Občani a občanky miniblok ministerstva vnitra o egovernmentu Občani a občanky miniblok ministerstva vnitra o egovernmentu Sekce informačních a komunikačních technologií Ministerstvo vnitra Roman Vrba ředitel Odbor egovernmentu Petr Kuchař ředitel Odbor hlavního

Více

Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013. Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013

Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013. Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013 Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013 Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013 Obsah prezentace Předchozí prováděcí předpisy k zákonu o integrované prevenci

Více

"Program podpory adaptačních výjezdů na základních školách 2015

Program podpory adaptačních výjezdů na základních školách 2015 "Program podpory adaptačních výjezdů na základních školách 2015 1. Základní informace Záměrem tohoto programu je podpora základních škol na území Městské části Praha 14 v realizaci adaptačních výjezdů

Více

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Předkládá : Jaroslav Hitschfel tajemník MěÚ SMĚRNICE číslo 02/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Úvodní

Více

Osnova projektu pro podopatření

Osnova projektu pro podopatření 1. Název projektu. 1.1. Stručný a výstižný název projektu - uveďte stručný a výstižný název projektu, návaznost projektu k prioritě, opatření, podopatření a investičnímu záměru; 1.2. Cíle projektu 1.2.1.

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu v rámci ROP NUTS 2 Střední Čechy - část B

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu v rámci ROP NUTS 2 Střední Čechy - část B MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu v rámci ROP NUTS 2 Střední Čechy - část B Monitorovací zprávu (část A i B), včetně příloh je třeba odevzdat v tištěné a elektronické podobě poskytovateli dotace.

Více

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA)

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) verze 2.00 Evidence změn 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 5.9.2007 2.00 2 9

Více

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Napojování needitačních agendových informačních systémů na informační

Více

TNÍ POKLADNA ÚČETNICTVÍ STÁTU PLATEBNÍ STYK ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ PŘÍPRAVA ROZPOČTU STÁTNÍ YOUR LOGO STÁTN. Page 1

TNÍ POKLADNA ÚČETNICTVÍ STÁTU PLATEBNÍ STYK ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ PŘÍPRAVA ROZPOČTU STÁTNÍ YOUR LOGO STÁTN. Page 1 STÁTN TNÍ POKLADNA ÚČETNICTVÍ STÁTU PLATEBNÍ STYK ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ PŘÍPRAVA ROZPOČTU Page 1 STÁTN TNÍ POKLADNA Page 2 DALŠÍ SYSTÉMY RESORTU A STÁTU JIM, ADIS, ZÁKLADNÍ REGISTRY STÁTN TNÍ POKLADNA Page

Více

Jak vytvořit správné Zadání IS

Jak vytvořit správné Zadání IS Jak vytvořit správné Zadání IS 26. dubna 2013 Jiří Svačina Jiří Svačina Unicorn Systems, Senior Consultant Unicorn, 1993 Vývoj Softwarová architektura Projektové řízení Business analýza Univerzita Hradec

Více

Zprostředkující subjekt OP RLZ

Zprostředkující subjekt OP RLZ Zprostředkující subjekt OP RLZ Zadávací dokumentace pro projekty hrazené z technické pomoci Priorita 5 Technická pomoc (TA) Opatření 5.1. Využití externích služeb v oblasti právní, finančně-právní, tlumočnické,

Více

Studie proveditelnosti obsah a struktura

Studie proveditelnosti obsah a struktura Studie proveditelnosti obsah a struktura Datum: Místo: Prezentuje: 21. 8. 2008 ÚRR Ing. Hana Gavlasová Cíle semináře Seznámit se základními principy studie proveditelnosti Seznámit s náplní jednotlivých

Více

Otevřená data jako nástroj finančního řízení a kontroly PhDr. Tomáš Vyhnánek

Otevřená data jako nástroj finančního řízení a kontroly PhDr. Tomáš Vyhnánek Otevřená data jako nástroj finančního řízení a kontroly PhDr. Tomáš Vyhnánek Ředitel odboru Centrální harmonizační jednotka Ministerstvo financí ČR Obsah 1. Informace o projektech a agendách CHJ 2. Otevřená

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky na Rozvoj systému CDS IC

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky na Rozvoj systému CDS IC Plánovaný cíl veřejné zakázky Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky na Rozvoj systému CDS IC Předmětem veřejné zakázky je další vývoj souboru aplikací Informačního centra CS (IC), které zajišťují svojí

Více

DODATEK č. 5. (evidovaný u poskytovatele pod č. 159/2006/CDBP/OÚ)

DODATEK č. 5. (evidovaný u poskytovatele pod č. 159/2006/CDBP/OÚ) (evidovaný u poskytovatele pod č. 159/2006/CDBP/OÚ) ke Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracovávání dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji uzavřené dne 15. 5. 2006 mezi

Více

PŘÍLOHA č. 11e) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI v rámci prioritní osy 3, číslo výzvy 4.

PŘÍLOHA č. 11e) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI v rámci prioritní osy 3, číslo výzvy 4. PŘÍLOHA č. 11e) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI v rámci prioritní osy 3, číslo výzvy 4.3 Příloha č. 11e): Závazná osnova Studie proveditelnosti Pro projekty

Více

Vyzýváme Vás k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem E-shop pro Centrální nákup Plzeňského kraje.

Vyzýváme Vás k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem E-shop pro Centrální nákup Plzeňského kraje. PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor informatiky Škroupova 18, 306 13 Plzeň NAŠE ZN.: IT/1127/13 VYŘIZUJE: Mgr. Pavel Sloup TEL.: +420 377195194 FAX: +420 377195208 E-MAIL: pavel.sloup@plzensky-kraj.cz DATUM:

Více

DODATEČNÉ INFORMACE č. 7 k zadávacím podmínkám

DODATEČNÉ INFORMACE č. 7 k zadávacím podmínkám MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Odbor právní Oddělení veřejných zakázek DODATEČNÉ INFORMACE č. 7 k zadávacím podmínkám v zadávacím řízení č. VZN/15/004 vedeném v užším řízení k zadání nadlimitní

Více

Z1.3.1 Rozúčtování mezd z více zdrojů

Z1.3.1 Rozúčtování mezd z více zdrojů Z1.3.1 Rozúčtování mezd z více zdrojů Popis procesu Řízená kopie č. Razítko a podpis správce dokumentace: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem 1 / 12 razítka správce úložiště

Více