Odkanalizování jídelny ZŠ Dubí - Bystřice kanalizační přípojka splašková B souhrnná techn. zpráva Stupeň: US

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odkanalizování jídelny ZŠ Dubí - Bystřice kanalizační přípojka splašková B souhrnná techn. zpráva Stupeň: US"

Transkript

1 OBSAH: B.1 Popis území stavby... 2 B.2 Celkový popis stavby... 4 B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení... 5 B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby... 5 B.2.4. Bezbariérové užívání stavby... 6 B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby... 6 B.2.6. Základní charakteristiky objektů... 6 B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických objektů... 6 B.2.8. Požární bezpečnost... 6 B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi... 6 B Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí... 7 B Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí... 7 B.3 Připojení na technickou infrastrukturu... 7 B.4 Dopravní řešení... 7 B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav... 8 B.6 Popis vlivu na životní prostředí a jeho ochrana... 8 B.7 Ochrana obyvatelstva... 8 B.8 Zásady organizace výstavby... 8 Stránka 1 z 14

2 B.1 Popis území stavby a) Charakteristika stavebních pozemků: Staveniště tvoří asfaltová komunikace SUS III.tř. a betonová příjezdová komunikace na soukromém pozemku a zelená plocha kolem školy. Objekt kanalizační přípojky je v zastavěném území, v bytové a rodinné zástavbě. Přepojení stávajících přípojek od školy bude probíhat ve výkopu pro kanalizační potrubí. Potrubí gravitační splaškové kanalizace bude uložené koordinaci s ostatními IS (dodržení prostorové normy). V trase stavby kanalizace se nenachází žádná vzrostlá zeleň (vzrostlé stromy). b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický, hydrogeologický, apod.) Geologický ani hydrogeologický průzkum nebyl prováděn. Projektová dokumentace uvažuje se zeminy 3.tř.-50%, 4.tř.-50%. Při výstavbě je rovněž uvažováno se zvýšenou hladinou podzemní vody výstavba kanalizační přípojky se nachází v blízkosti místního potoka Bystřice. c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma Při stavbě dojde k dotčení ochranných pásem ostatních IS uložených v komunikaci (souběžně nebo při křížení). Jedná se o kabelové vedení NN, VO, sdělovacího vedení, rozhlasu po drátě, trubní vedení plynovodu, stávající kanalizace, stávající vodovod. Navrhovaná ochranná pásma kanalizace vycházejí ze Zákona o vodovodech a kanalizacích - jsou navržena v délce 1,5 m od vnějšího líce potrubí na každou stranu. d) Poloha vzhledem k záplavovému území apod. Stavba se nenachází v záplavovém území. e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí Stavba nebude mít v budoucnu záporný vliv na ŽP, výstavbou splaškové kanalizace se nebudou již nadále vypouštět splašky přes septik do místní vodoteče Bystřice. Vliv na odtokové poměry se oproti stávajícímu stavu nezmění. f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin Během stavby bude docházet k demolici stávajícího septiku vrchní železobetonové desky, stávajících ocelových poklopů 2 ks, vyčerpání a odvoz splašků ze stávajícího septiku. Po vybudování splaškové kanalizace bude zbylá část septiku zasypána výkopovou zeminou, řádně zhutněna a budou obnoveny betonové povrchy. Stránka 2 z 14

3 Dále vybourání stávající betonové revizní šachty RŠ 02 hl.1,10 m do této RŠ je zaústěna přípojka z objektu RD na pč.71/1 (paní Vladimíra Votrubcová) tato RŠ bude vybudována nová hl.2,80 m. Přípojka z objektu RD na pč. 71/1 bude do této nové RŠ opět přepojena. V trase novostavby se nenachází vzrostlá zeleň (stromy a větší keře). g) Požadavky na maximální zábory ZPF nebo lesních pozemků Vzhledem k charakteru stavby nejsou. h) Územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu) Stavba je přístupná z veřejné komunikace, nebude napojena na veřejný dopravní systém, kanalizační přípojka bude napojena na stávající kanalizační systém města Dubí. Technické řešení stavby bylo zvoleno s ohledem na trvanlivost, cenu a funkčnost jako nejvhodnější. i) Věcné časové vazby, podmiňující vyvolané investice, související investice Provádění stavebních prací - podmínky pro realizaci v blízkosti ostatních inženýrských sítí (silové, parovodní, plynové, vodovodní, sdělovací, kanalizační vedení a další) a objektů (regulační plynové stanice, železniční trati, vodoteče, apod.) omezení stavebních strojů, ruční výkopy, apod.) Oprava povrchů bude prováděna dle jejich původního stavu, jejich skladba a šíře v podélném a příčném směru dle požadavků správců jednotlivých povrchů Při výstavbě kanalizace dojde k částečnému uzavření komunikace SUS III.tř. budou zajištěny provizorní přístupy do objektů. Majitelé nemovitostí budou informováni o termínu stavebních prací a uzavření daných úseků. Materiály použité při výstavbě kanalizace musí vyhovovat platným vyhláškám a normám. Stavba kanalizace má časové vazby na: Před započetím stavebních prací je nutné provést úpravy rozvodů vnitřní kanalizace dle schematických výkresů odpadní potrubí z kuchyně bude odděleno od splaškové kanalizace a bude napojeno samostatným vnitřním rozvodem přes lapák tuků. Ostatní sociální zařízení WC, umývárny pro žáky, WC, umývárny a sprchy pro personál budou vedeny ve stávajícím vnitřním LT potrubí do splaškové kanalizace. před započetím stavebních prací je nutné provést ucpávku na potrubí v úseku nad rekonstruovaným úsekem. Následně bude osazeno kalové ponorné čerpadlo do šachty nad ucpávkou s hadicovým odvodem čerpaných vod. Čerpadlo bude čerpat Stránka 3 z 14

4 natékající vody během stavební činnosti z horního úseku kanalizace do úseku stávající kanalizace pod rekonstruovaným úsekem. Další časové a věcné vazby se nepředpokládají. Dopravní omezení bude probíhat dle etapizace stavby v daném stavebním úseku za upraveného dopravního značení dle návrhu dopravního značení během výstavby navržené a zpracované zhotovitelem. B.2 Celkový popis stavby B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek Účelem stavby je odkanalizování jídelny ZŠ Dubí - Bystřice. Odkanalizování bude provedeno pomocí gravitační splaškové kanalizační přípojky, která bude napojena na stávající kanalizační systém - kanalizaci BE DN 500 mm. Stavba kanalizační stoky Úpravy vnitřních rozvodů kanalizace oddělení kanalizace napojujících WC a umývárny od vnitřních odpadních potrubí z kuchyně (dřezů, myček apod) HT potrubí ležaté DN 100 mm cca 14 m vč. tvarovek úpravy pouze ve sklepním prostoru potrubí zavěšené pod stropem na objímkách. Stavba gravitační kanalizační přípojky od jídelny ZŠ školy do nové šachty v ul. Tovární je navržena z polypropylenu PP Ultra Rib 2 SN10 DN 200/225x3,0 mm v délce 54,09 m, pokládka do štěrkopískového lože tl. 150 mm a obsypem tl. 300 mm nad dříkem potrubí. Na přepojení kanalizačních přípojek (2 ks) od školy z PP Ultra Rib 2 SN10 DN 150/170x3,0 mm je celková délka 6,00 m potrubí. Osazení prefabrikovaných kanalizačních revizních šachet v počtu 4 ks DN1000 mm a plastových revizních šachet 2 ks DN 600 mm. Osazení lapáku tuků typ OTP-2 o rozm. 1,33x0,90x1,05 m s obetonováním a s nadbetonováním. Související stavební práce a objekty Dopravní značení během etapizace stavby (stavebních úseků) zajistí zhotovitel. Úpravy povrchů komunikací, chodníků, obrubníků, nezpevněných ploch, apod.. Stránka 4 z 14

5 Osazení orientačních tabulek dle ČSN Demolice (ekologická likvidace) stávajícího kanalizačního potrubí, které bude dotčené stavbou a stávajícího železobetonového septiku vrchní žb deska, vč. ocelových poklopů 2 ks. Demolice (ekologická likvidace) stávající betonové prefabrikované RŠ DN 1000 hl.1,10 m Úprava vnitřních rozvodů kanalizace ve sklepním prostoru Monitorování objektů podél kanalizační přípojky přistavěná část budovy jídelny ZŠ a objekt čp. 65. Popis koncepce technického řešení Jedná se o podzemní liniovou stavbu urbanistické a architektonické řešení nebylo posuzováno. Základní kapacity splašková kanalizace PP UR2 DN 200 mm, SN 10 celková délka: 54,09 m, přípojky PP DN 150 mm 2 kusy přes napojení plastových revizních šachet DN 600 mm. Jedna přípojka z kuchyňských odpadů přes Lapák tuků do splaškové kanalizační přípojky, druhá přípojka ze sociálních zařízení ( WC, umývárny, sprchy ) do splaškové kanalizační přípojky. Kanalizační splašková přípojka k jídelně ZŠ Dubí Bystřice bude postavená v otevřeném výkopu, včetně přepojení stávajících kanalizačních přípojek ze školy a osazení potřebných revizních kanalizačních šachet. Začátek úseku tvoří páteřní kanalizační přípojka DN200 v příjezdových betonových plochách, v zeleném povrchu a napojení na stávající kanalizaci Stránka 5 z 14 BE DN 500 mm v ulici Tovární asfaltová komunikace SUS III.tř. na stávající kanalizaci bude vybudovaná nová betonová revizní šachta DN 1000 mm. Na školním pozemku bude demolice stávajícího septiku jeho vrchní železobetonové desky vč. ocelových poklopů. V trase kanalizace se nepředpokládá kácení žádných vzrostlých stromů. Veškeré části stavby jsou uloženy v zemi, na povrchu budou viditelné pouze poklopy kanalizačních šachet. B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení Jedná se o podzemní liniovou stavbu urbanistické a architektonické řešení nebylo posuzováno. B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby Vzhledem k charakteru stavby se toto hledisko neposuzuje. Stavba nemá žádná technologická zařízení.

6 B.2.4. Bezbariérové užívání stavby Vzhledem k charakteru stavby se toto hledisko neposuzuje. Stavba neslouží k užívání osob není v dokumentaci řešeno. Přístup k zařízení má pouze oprávněná osoba provozovatele. B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby Zásah do kanalizačního potrubí má pouze oprávněná osoba provozovatele. B.2.6. Základní charakteristiky objektů a) Jedná se o potrubí kanalizace (liniová stavba). b) Stavba kanalizační přípojky je navržena z polypropylenu PP Ultra Rib 2 SN10 DN 200/225x3,0 mm v délce 54,09 m, pokládka do štěrkopískového lože tl. 150 mm a obsypem tl. 300 mm nad dříkem potrubí. Na přepojení kanalizačních přípojek (2 ks) od školy z PP Ultra Rib 2 SN10 DN 150/170x3,0 mm je celková délka 6,00 m potrubí. Osazení prefabrikovaných kanalizačních revizních šachet v počtu 4 ks DN1000 mm - šachty jsou navrženy z prefabrikovaného či monolitického betonu. Poklopy jsou navrženy pojezdové D400 - z litiny. Plastových revizních šachet 2 ks DN 600 mm z PP poklopy pojezdové D400 -z LT. Osazení lapáku tuků typ OTP-2 o rozm. 1,33x0,90x1,05 m s obetonováním a s nadbetonováním. c) Mechanická odolnost a stabilita Veškeré materiály použité na stavbu kanalizace jsou navrženy tak, aby odolávaly zemnímu prostředí. Zpětné zásypy budou prováděny s patřičným hutněním tak, aby bylo zaručeno zhutnění zemní pláně na požadovanou mez pro pokládku obnoveného povrchu nad rýhou. B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických objektů V rámci stavby kanalizace jsou vyčleněny pouze stavební objekty. Technický ani technologický objekt není určen. B.2.8. Požární bezpečnost Podzemní části kanalizačního potrubí (šachty, armatury) jsou provedeny z nerezových materiálů (beton, litina, kamenina, plast) a uloženy v zemi - není zde žádné požární riziko. Nadzemní části objektů na kanalizačním potrubí tvoří pouze litinové či betonové poklopy tzn., že jsou provedeny z nehořlavých materiálů a rovněž zde není žádné požární riziko. B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi Vzhledem k charakteru stavby se toto hledisko neposuzuje. Stránka 6 z 14

7 B Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí Technické řešení stavby je v souladu s příslušnými ČSN, zákony a nařízeními. Během realizace lze očekávat dočasné zvýšení prachových emisí a určité znečištění ovzduší oxidy dusíku při zemních pracech, dopravě zemin a materiálu a provozu stavebních strojů. Ovlivnění ovzduší se projeví v bezprostředním okolí jednotlivých stavenišť a nebude mít dopad na širší okolí stavby. Lze je hodnotit jako málo významné až nevýznamné. Při realizaci stavby v nezpevněných plochách je nutné oddělit vrstvu ornice (předpoklad cca 20 cm) od zbytku zeminy. V žádném případě nesmí dojít k promísení jednotlivých vrstev zeminy. z hlediska oprávněnosti realizace se stavba jeví jako nezbytná a jednoznačně pozitivní s ohledem na odvod splaškových vod od jídleny ZŠ Dubí se jedná o stavbu ve veřejném zájmu z hlediska lokalizace, územních vazeb a míry ovlivnění okolního prostředí je stavba situována optimálně předpokládaný negativní dopad na složky životního prostředí je převážně soustředěn do etapy realizace stavby, lze jej minimalizovat vhodnou organizací výstavby provoz stavby nebude mít na životní prostředí žádné negativní dopady. B Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí Vzhledem k charakteru stavby se toto hledisko neposuzuje. B.3 Připojení na technickou infrastrukturu Stavba bude napojena pouze na stávající kanalizační systém, stavba splaškové kanalizační přípojky nevyvolá žádné přeložky inženýrských sítí. B.4 Dopravní řešení Návrh dopravního řešení bude zpracován zhotovitelem před zahájením stavebních prací. Během stavby bude realizováno dopravní značení schválené policií ČR v rámci přípravy stavby. Bude realizováno dopravní značení stavby v daném stavební úseku. Délka a charakter stavebního úseku bude volen v závislosti na charakteru ukládání potrubí a minimálním omezení dopravy zhotovitelem stavby. Zhotovitel bude postupovat dle harmonogramu stavby, který zhotoví v rámci přípravy stavby. Staveniště je tvořeno záborem části jednoho jízdního pruhu v komunikaci v ul. Tovární v délce cca 5,00 m. Dopravní značení bude prováděno dle směrnice TP 66 omezení uzavírka po nezbytně nutnou dobu. Staveniště se nachází na veřejně přístupných pozemcích místní komunikací a školním pozemku. Při stavebních pracích na stavebním úseku je Stránka 7 z 14

8 nutno provést zabezpečení výkopu v souladu s platnými bezpečnostními předpisy (ohraničení bezpečnostní páskou, mobilní zábradlí apod.). Pro zabezpečení stavby bude provedená uzavírka části jednoho jízdního pruhu v délce cca 5,00 m v ul. Tovární. Zbývající jízdní pruh bude ponechán pro projezd stavebních strojů, místní dopravy apod. Provoz bude řízen výstražnými a světelnými značky a světelnou signalizací. Z hlediska významnosti se jedná o omezení dopravy na komunikaci: komunikace SUS III. Tř. - v ul. Tovární B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav V trase kanalizace se nepředpokládá kácení žádných vzrostlých stromů. Po dokončení stavby budou jednotlivé povrchy uvedeny do původního stavu B.6 Popis vlivu na životní prostředí a jeho ochrana Výstavbou kanalizace dojde k vyřešení problému s odpadními vodami v dané lokalitě, bude zrušen septik a jídelna ZŠ bude napojená na kanalizační systém. Vliv stavby na životní prostředí je posuzován jako kladný splašky nebudou unikat trativody ze septiku do místní vodoteče Bystřice. Během realizace dojde ke krátkodobému narušení životního prostředí zvýšenou prašností a hlukem v důsledku zvýšené nákladní dopravy a práce zemních strojů. B.7 Ochrana obyvatelstva Stavba neslouží k ochraně osob není v dokumentaci řešeno. B.8 Zásady organizace výstavby a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot Rozhodující hmotou při stavbě jsou zemní práce a to: odstranění stávajících povrchů (asfaltových, nezpevněných a betonových) výkop zemní rýhy a odvoz na meziskládku podsyp a obsyp potrubí uloženého do výkopu zpětný zásyp Stránka 8 z 14

9 obnova povrchů nad rýhou včetně navazujících prací (stávající odvodnění, obrubníky, apod.) Výkopek bude nakládán na nákladní automobily a odvážen na meziskládku či skládku. Meziskládku (vzdálenost do 3 km) si zajistí zhotovitel stavby v rámci přípravy stavby. Předpokládaný odvoz na skládku ve vzdálenosti cca 10 km od staveniště. b) odvodnění staveniště V dané lokalitě se předpokládá zvýšená hladina spodní vody výstavba kanalizační přípojky se nachází v blízkosti místního potoka Bystřice bude nutné čerpání po dobu výstavby. Na dno výkopu bude osazeno provizorní drenážní potrubí, které zajistí svod vod ve výkopu do nejnižšího místa stavebního úseku (otevřeného výkopu) s následným odčerpáním. Voda ve výkopu bude odčerpána do místní vodoteče potok Bystřice. Po dokončení pokládky stoky zůstane provizorní drenážní potrubí v zemi. Režim podzemních vod se následně po dokončení obnov povrchů vrátí do původního stavu. c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu Staveniště se nachází na veřejně přístupných pozemcích komunikace SUS a školním pozemku. Vodu pro staveniště je možno získat ze stávajících vodovodních řadů po dohodě s provozovatelem. Jako zdroj elektrické energie pro provozní účely se předpokládá použití mobilních generátorů. V případě dodatečné potřeby elektrické energie je možné využit jako zdroj odběrné místo určené správcem rozvodné sítě, nebo po dohodě s majitelem příslušného odběrného místa. d) Vliv provádění stavby na okolí stavby a pozemky Během realizace dojde ke krátkodobému narušení životního prostředí zvýšenou prašností a hlukem v důsledku zvýšené nákladní dopravy a práce zemních strojů. Dále bude omezen volný pohyb v uzavřeném stavebním úseku. Doprava bude omezena na základě dočasného dopravního značení během stavby (stavebních etap respektive stavebních úseků v etapě). Přístupy a příjezdy k jednotlivým nemovitostem budou během výstavby omezeny, budou vytvořeny dočasné přechody a přejezdy přes výkop. Dočasná obnova povrchu bude znamenat částečné zhoršení komfortu dopravy při projíždění/procházení tímto úsekem do doby konečné obnovy povrchu. e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin Stránka 9 z 14

10 Další ochrana okolí staniště ani požadavky na související asanace, demolice ani kácení dřevin, které není uvedeno v kapitolách výše se nepředpokládá. f) Maximální zábory pro staveniště Dočasný zábor plochy staveniště cca 450 m 2 (včetně výkopu, příjezdové a manipulační plochy). Dočasný zábor plochy pro zařízení staveniště stavebník zajistí samostatně během projednaní výstavby. g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace Veškeré odpady vzniklé stavební činností budou využity nebo odstraňovány vytříděné podle druhů a kategorií odpadů dle vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, ve znění vyhl. MŽP č. 503/2004 Sb., a to pouze prostřednictvím oprávněných fyzických nebo právnických osob a výhradně v zařízení k tomu určených a technicky způsobilých dle 10, 11 a 12 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů. V případě, že dojde během stavby ke vzniku nebezpečných odpadů, bude s nimi nakládáno v souladu s ust. 12 zákona a vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Nejpozději při kolaudačním řízení budou investorem doloženy doklady o odstranění, případně dalším využitím všech odpadů vzniklých při stavbě. Technický odhad množství a specifikace odpadů vzniklých stavbou Kód Název druhu Kategorie Množství druhu odpadu Odpadu odpadu odpadu Hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotříska N 0,01t Piliny, hobliny, dřevo neuvedené pod O 0,01t Papírové a lepenkové obaly O 0,01t Plastové obaly O 0,005t Dřevěné obaly O 0,01t Kovové obaly O Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek N 0 nebo obaly těmito látkami znečištěné Absorpční činidla, filtr. mat, čistící tkaniny, znečištěné nebezpečnými látkami N 0 Stránka 10 z 14

11 Beton O 20 m Cihly O Tašky a keramické výrobky O Dřevo O 0,05t Sklo O Plasty O 0,005t Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné N 0 látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné Asfaltové směsi neuvedené pod číslem O 4 m Železo a ocel O 0,05t Směsné kovy O Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami N Kabely neuvedené pod O Zemina a kamení neuvedené pod číslem O 190 m Ornice O 2,5 m Izolační materiály neuvedení pod číslem O 0, Jiné stavební a demoliční odpady neuvedené N 0 pod čísly , , Směsné stavební a demoliční odpady O 0 neuvedené pod čísly , , Textilní materiály O Biologicky rozložitelný odpad O Směsný komunální odpad O 0,005 t Kal ze septiků, žump a chemických toalet O 0,35 t Kód odpadu: Dle katalogu odpadů vyhláška č. 381/2001 Sb. Kategorie odpadu: N nebezpečný odpad, O ostatní odpad Demontované kanalizační potrubí bude odvezená na skládku nebezpečných odpadů. h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin Viz. Tabulka odpadů. Přebytečný výkopek bude dopraven na skládku do vzdálenosti cca 10 km. Stránka 11 z 14

12 i) Ochrana životního prostředí při výstavbě Během realizace stavebních prací je nutno dbát zvýšené opatrnosti a zajistit ekologickou ochranu vod proti případnému znečištění zejména ropnými látkami. Dále je nutné řídit se požadavky jednotlivých správců IS a DOSS, které uvádějí své požadavky na ochranu životního prostředí ve svých vyjádřeních. j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Stavba se bude řídit zákonem č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), zákonem č. 309/2006 Sb. (kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích), nařízením vlády č. 591/2006 Sb., nařízením vlády č. 362/2005 Sb. Obecně platí, že: Všichni pracovníci musí být řádně poučeni o bezpečnostních předpisech pro všechny práce, které přicházejí v úvahu. Tato opatření musí být řádně zajištěna a kontrolována. Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na pracovištích musí být udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno protipožární bezpečnosti a protipožární pomůcky se musí udržovat v pohotovosti. Pracoviště v temných prostorech a při snížené viditelnosti musí být řádně osvětlena. Práce na elektrických zařízeních smí provádět pouze k tomu přezkoušený elektrikář. V úsecích zasahujících pod hladinu podzemní vody musí být výkopy v předstihu zajištěny pažením a následně drenáží. Při zjištění neověřených podzemních vedení je třeba vyrozumět stavební dozor investora, který zajistí další postup Podzemní investice je nutno před zahájením prací řádně vytýčit a během prací zabezpečit proti poškození Na staveništi musejí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší požární stanice, lékařské pohotovosti a policie. Výkopy musí být pečlivě paženy, na veřejných prostranstvích řádně ohrazeny a při snížené viditelnosti označeny výstražnými světly. Přechody pěších přes výkopy se opatří pevnými lávkami s oboustranným zábradlím. Omezení veřejné dopravy musí být řádně vyznačeno v souladu s vydaným dopravně-inženýrským rozhodnutím. Stránka 12 z 14

13 Při práci v ochranných pásmech inženýrských sítí se musí dodržovat podmínky, stanovené jejich správci. Obecně se musí v bezprostřední blízkosti inženýrských sítí (do 1,0 m) provádět výkopy ručně. Obnažené sítě se musí ve výkopu vyvěsit a zabezpečit proti poškození před záhozem případně při odkrytí zavolat správce obnažené sítě viz vyjádření jednotlivých správců IS. k) Úprava pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb Vzhledem k charakteru stavby se neposuzuje. l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření Výjezdy ze staveniště musí být označeny a zajištěny dopravními značkami. Řízení dopravy bude zajištěno dle TP 66, situace návrhu dopravního řešení stavby viz situace návrhu dopravního řešení stavby. m) Stanovení sociálních podmínek pro provádění stavby Vzhledem k charakteru stavby se neposuzuje. Při stavbě bude používáno chemické TOI. n) Postup výstavby, termíny Předpokládaný postup stavební činnosti stavby: Předání staveniště zhotoviteli a oznámení stavby všem dotčeným Zřízení dočasného zařízení staveniště Vytyčení veškerých podzemních IS Vymezení stavebního úseku a úprava dopravního značení Vytyčení stavby Provedení výkopu rýhy pro uložení kanalizace Provedení pokládky nových potrubí a přepojení přípojek Provedení geodetického zaměření pro možnost zpracování projektu skutečného provedení Zkoušky potrubí (tlaková, těsnost, ovalita) Zásyp rýhy Provedení dočasné a finální obnovy povrchů Likvidace dočasného zařízení staveniště Předání staveniště Jednotlivé pracovní procesy musí být prováděny v souladu s harmonogramem stavby zpracované zhotovitelem, dále pak s technickými podmínkami jednotlivých výrobků použitých Stránka 13 z 14

14 na stavbě, platnými ČSN pro pokládku a montáž potrubí. Musí být dodrženy platná ustanovení o bezpečnosti práce při stavebních pracech. Zahájení: předpoklad rok 2015 letní prázdninový termín Dokončení: dle podmínek investora a provozovatele cca do 2 měsíců. Stránka 14 z 14

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD E. ZÁSADY

Více

Dešťová kanalizace základní škola březen 2012 MČ PRAHA SLIVENEC

Dešťová kanalizace základní škola březen 2012 MČ PRAHA SLIVENEC A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA a, identifikace stavby Název akce: Místo stavby: Kraj: DEŠŤOVÁ KANALIZACE ZŠ Městská část Praha - Slivenec Praha Katastrální území: Slivenec, 750590 Stupeň dokumentace: Investor: Projektant:

Více

OBSAH: A) KANALIZACE

OBSAH: A) KANALIZACE OBSAH: A) KANALIZACE 1 Úvod: 1 Technické řešení: 1 Materiál: 2 Výpočet odtokových množství : 2 Provádění a uvedení do provozu 3 Předpisy a POV 3 B) VODOVOD 3 Úvod: 3 Technické řešení: 4 Materiál: 4 Výpočet

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGO-STEEL spol. s r.o. IČ: 15502546 Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Http://www.energo.cz Mobil: 777 723 344, 608 553 344 E-mail: energo@energo.cz

Více

Libenice, lokalita "U Vápenky" p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE

Libenice, lokalita U Vápenky p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE Identifikační údaje investora Investor:: OBEC LIBENICE Základní údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Obec: Stupeň: Charakter stavby: Účel objektu: Vodoprávní úřad: Stavebník: Libenice, lokalita "U

Více

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín objednatel: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Projektant: KO-KA s.r.o. Vodovodní a kanalizační

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Identifikace stavby Název stavby:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Identifikace stavby Název stavby: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identifikace stavby Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj / okres: Charakter stavby: Identifikace stavebníka Název stavebníka: Sídlo stavebníka:

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Komunikace Bílina Kostomlaty Vodohospodářská část TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 3257 Arch. č. VO-6-11147 Prosinec 2012 Zpracovatel: Báňské projekty Teplice

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Oprava povrchu komunikace ul. Zahradní, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Stupeň PD: Realizační dokumentace stavby Projektant:

Více

REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice. E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva

REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice. E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva AKCE: REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice STUPEŇ DOKUMENTACE: ČÁST DOKUMENTACE: DSP E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva Č.ZAKÁZKY: ZAK-2011-041-Tp

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY k dokumentaci pro provádění stavby Veselí nad Moravou, Chodník ul. Komenského, tř. Masarykova, ul. Svatoplukova, Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2.

Více

vedení do přípojkové skříně SP_D01 v areálu OLÚ Paseka k.ú. Paseka

vedení do přípojkové skříně SP_D01 v areálu OLÚ Paseka k.ú. Paseka Objekt: hlavní vedení, do přípojkové skříně SP_D01 v areálu OLÚ v Pasece akce: obor: předmět: elektro projekt Elektro-silnoproud provedení přívodů NN vedení do přípojkové skříně SP_D01 v areálu OLÚ Paseka

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy Název akce Heřmanice oprava zpevněných ploch Vymezení plnění veřejné zakázky: Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na dvě části

Více

KANALIZACE A ČOV VĚSTONICE, PŘÍPOJKY DOLNÍ VĚSTONICE

KANALIZACE A ČOV VĚSTONICE, PŘÍPOJKY DOLNÍ VĚSTONICE VH atelier, spol. s r.o. PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST Lidická 960/81, 602 00 Brno Korespondenční adresa: Merhautova 1066/216, 613 00 Brno KANALIZACE A ČOV VĚSTONICE, PŘÍPOJKY DOLNÍ VĚSTONICE A. TECHNICKÁ

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ (STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE) Místo stavby: Stavebník: 1. máje 11, 709

Více

Nový chodník v obci Zašová u nádraží

Nový chodník v obci Zašová u nádraží B Souhrnná technická zpráva Akce : Nový chodník v obci Zašová u nádraží Datum : 11/2014 Stupeň : DUR Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa B - Souhrnná technická zpráva - DUR Strana 1 Obsah : B.1 Popis území

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ---------------------------------------------------------------

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY --------------------------------------------------------------- A T E L I E R P Ř Í P E Ř, Ing. J. VLK, Drážďanská 23, Děčín, tel. 412 528 876 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NÁZEV AKCE

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov Projektová dokumentace pro provádění stavby Splašková kanalizace a ČOV Zpracoval: Ing. Jakub Raček, Ing. Martin Baše Společnost: VH atelier spol. s r.o. květen 2013 1.Projektová dokumentace: Předmětem

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Akce: Část: Místo: Investor: HIP: Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Vodohospodářská část a plynovod kat. území Jílové u Prahy FORMAN s.r.o., DLP Development s.r.o. Ing. Josef Stanko

Více

zdarma Dodávkový vůz MB 412D-HydroJet P30 (hydročistič SPEK 140 bar/50 l)

zdarma Dodávkový vůz MB 412D-HydroJet P30 (hydročistič SPEK 140 bar/50 l) ČIŠTĚNÍ KANALIZACE Cena Kč/MJ DN 300-1000,znečištění 30 100 % (čištění, odsávání a recyklace) hod 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 30% (čištění, odsávání a recyklace) 80Kč DN 300-1000,znečištění do 15%

Více

499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006. g) dokumentace skutečného provedení stavby.

499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006. g) dokumentace skutečného provedení stavby. 499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 g) dokumentace skutečného provedení stavby. o dokumentaci staveb Změna: 62/2013 Sb. (2) Tato vyhláška dále stanoví

Více

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva A. Úvodní údaje B. Průvodní zpráva C. Souhrnná technická zpráva A. Úvodní údaje Stavba: Využití areálu Technických služeb Nová Bystřice Pozemek: 406/19, k. ú. Nová Bystřice Stavebník: Město Nová Bystřice,

Více

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli... 2 A.1.3 Údaje

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek Název akce: Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Investor: Dětská psychiatrická léčebna Opařany, 391 61 Opařany 121 Stupeň: projekt

Více

A. Průvodní technická zpráva

A. Průvodní technická zpráva ČOV A KANALIZACE NEMOJANY Dokumentace pro provádění stavby A. Průvodní technická zpráva Úvod... 3 A.1 Identifikační údaje... 3 A.2 Seznam vstupních podkladů... 4 a) základní informace o rozhodnutích nebo

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč

CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč ČIŠTĚNÍ VENKOVNÍ KANALIZACE Kombinovaný vůz TATRA 815-11CAS HYDOMAX (vakuokompresor EUROPE1630m 3 /hod,hydročistič SPEK 200 bar/222 l) DN 300-1200,znečištění 30 100 % hod* Cena Kč/MJ 2.100Kč (čištění,

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli

Více

hod* 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 15% (čištění, odsávání a recyklace) bm 45Kč

hod* 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 15% (čištění, odsávání a recyklace) bm 45Kč ČIŠTĚNÍ KANALIZACE Cena Kč/MJ Kombinovaný vůz TATRA 815-13CAS KROLL-HELLMERS s RECYKLINGEM (vakuokompresor SIHI 1630m 3 /hod,hydročistič URACA 200 bar/222 l) DN 300-1200,znečištění 30 100 % (čištění, odsávání

Více

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná

Více

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa...

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa... OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4 5.1.1. Trasa... 4 5.1.2. Materiál... 5 5.1.3. Uložení... 6 5.1.4. Odbočky...

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území Příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území okumentace obsahuje části: okumentace musí vždy obsahovat části až s tím, že rozsah jednotlivých

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGO-STEEL spol. s r.o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 IČ: 15502546 Http://www.energo.cz E-mail: energo@energo.cz

Více

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu C E N Í K za ukládání odpadů na skládce Životice Platnost ceníku od 1. ledna 2015 Kat. č. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu bez DPH (Kč/t) (Kč/t) 02 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství,

Více

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Místo stavby : Opava, Olbrichova 15 Katastrální území : Opava - Předměstí Investor : Zemský archiv v Opavě Zodpovědný projektant : ing. arch.

Více

M A L O O B CH O D N Í P R O D E J N A Z L Í N - OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ DEKTRADE A.S.

M A L O O B CH O D N Í P R O D E J N A Z L Í N - OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ DEKTRADE A.S. M A L O O B CH O D N Í P R O D E J N A Z L Í N - OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ DEKTRADE A.S. / p.č. 1141/2 a 338, kat. území Příluky u Zlína / / Oznámení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah: 1. Identifikační údaje... 2 2. Popis staveniště... 2 3. Sítě technické infrastruktury... 3 4. Napojení staveniště... 3 5. Bezpečnost a ochrana zdraví třetích osob... 3 6. Řešení zařízení staveniště

Více

INVESTOR: OBEC ZAŠOVÁ PROFESE: STAV.TECHNICKÉ ŘEŠENÍ JAN DUDR jan.dudr@centrum.cz tel.606720364 www.projektovani-sportovist.cz

INVESTOR: OBEC ZAŠOVÁ PROFESE: STAV.TECHNICKÉ ŘEŠENÍ JAN DUDR jan.dudr@centrum.cz tel.606720364 www.projektovani-sportovist.cz PARÉ ČÍSLO: AUTORIZACE: Projektová činnost ve výstavbě Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce Jan

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Srpen 2010 1. Identifikační údaje Název stavby: Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Místo stavby: Uhřice Okres:

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE VH-atelier, spol. s r.o. PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST Lidická 81, 602 00 Brno INGAS, s.r.o. Marie Hőbnerové 58, 621 00 Brno SPLAŠKOVÁ KANALIZACE JEZEŘANY - MARŠOVICE Dokumentace pro stavební povolení

Více

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/09 Poř. číslo v sadě 15 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ Výstavba kanalizace DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU Základním předpokladem pro zachycování a odvádění odpadních vod do příslušné čistírny

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

AKTUALIZACE 02/2014 E.3. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ

AKTUALIZACE 02/2014 E.3. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ AKTUALIZACE 02/2014 Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň Parková 1205/11 326 00 Plzeň Vypracoval Ing. Z. Porkát

Více

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady projektová dokumentace pro spojené územní a stavební řízení (v rozsahu dle 2 vyhl.č.499/2006 Sb. uzpůsobeném pro komunikace a ostatní veřejně přístupné plochy dle vyhl.č.146/2008 Sb.) A. Průvodní zpráva

Více

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb III. PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: 499 VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle

Více

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 3. ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VŮČI PŮVODNÍMU ŘEŠENÍ II. ETAPY SANACE... 3 3.1. SEZNAM ZMĚN POLOŽEK ROZPOČTU... 4 4. ZÁVĚR... 6 Seznam grafických příloh dodatku

Více

OBYTNÝ SOUBOR PANORÁMA VÝSTAVBA BD, ŘRD, RD A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ území JJ1 A JJ3

OBYTNÝ SOUBOR PANORÁMA VÝSTAVBA BD, ŘRD, RD A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ území JJ1 A JJ3 OBYTNÝ SOUBOR PANORÁMA VÝSTAVBA BD, ŘRD, RD A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ území JJ1 A JJ3 Jílové u Prahy Textové části DSP dle vyhl.499/2006-příl.1 A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Situace D. Doklady

Více

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY a) Charakteristika stavebního pozemku Projektem řešený pozemek st.p.č. 2862 v k.ú. Klatovy se nachází na Lubském Předměstí na okraji Klatov v areálu

Více

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV TECHNICKÁ ZPRÁVA... VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV... Investor Zodp. projektant Vypracoval Město Šluknov Nám. Míru 1 407 77 Šluknov Ing. Jiří Cobl Martin Rousek Datum březen

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

SNOWPLAN, spol. s r.o., Valdštejnská 7, 514 01 Jilemnice

SNOWPLAN, spol. s r.o., Valdštejnská 7, 514 01 Jilemnice Obsah: B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA... 2 B.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVBY... 2 B.1.1 ZHODNOCENÍ A CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ... 2 B.1.2 MAPOVÉ A GEODETICKÉ PODKLADY... 2 B.1.3 PŘÍPRAVA PRO VÝSTAVBU...

Více

B. Souhrnná technická zpráva. Realizace úspor energií Základní škola nám. Karla IV. - Nejdek DPS

B. Souhrnná technická zpráva. Realizace úspor energií Základní škola nám. Karla IV. - Nejdek DPS Zakázka Akce PS.05.2015 Realizace úspor energií Základní škola nám. Karla IV. Nejdek B. Souhrnná technická zpráva Realizace úspor energií Základní škola nám. Karla IV. - Nejdek DPS Datum 04/2015 Zpracoval

Více

ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM

ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM OTR Recycling s.r.o., Kostelanská 2128, 686 03 Staré Město, IČ 28335830 ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM Zodpovědný vedoucí zařízení: Ing. Richard Podráský tel. 603 141 670 Pověřený zástupce:

Více

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek)

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Příloha č. 1 Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Praha 6, Veleslavín - Novostavba garáží a administrativní budovy - projektová příprava Předmět plnění: Provedení projektové dokumentace

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě D. Dokumentace objektů Seznam příloh: Technická zpráva D.01. Situace 1:200

Více

ODLEHČOVACÍ STOKA zámecký park Chotěboř

ODLEHČOVACÍ STOKA zámecký park Chotěboř DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz ODLEHČOVACÍ STOKA zámecký park Chotěboř D. Dokumentace objektů Seznam příloh Technická zpráva D1.01. Situace 1:500

Více

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PP projekt Hodonín s.r.o. Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín, IČ: 27757307, DIČ: CZ27757307 tel./fax: 518 321 807, mobilní tel.: 777 591 124, e-mail: pp.projekt@seznam.cz C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci

Více

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01 ±0,000= 285,60 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv Rev. E Rev. D Rev. C Rev. B Rev. A Index: Datum: Změny: Vypracoval: Hlavní inženýr projektu: Zodp. projektant: Vypracoval: Ing. Olga VĚCHETOVÁ

Více

Volnočasový areál Knížecí Louka, In-line stezka, Moravská Třebová. strana 1. Profesní část SO 03a Pardubický, okres Svitavy

Volnočasový areál Knížecí Louka, In-line stezka, Moravská Třebová. strana 1. Profesní část SO 03a Pardubický, okres Svitavy strana 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY STAVBA: KRAJ: MĚSTO: STAVEBNÍ ÚŘAD: CHARAKTER STAVBY: STUPEŇ PD: VOLNOČASOVÝ AREÁL KNÍŽECÍ LOUKA IN-LINE STEZKA, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Profesní část SO 03a Pardubický,

Více

I. Oznámení II. Usnesení č. 215/10/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška

I. Oznámení II. Usnesení č. 215/10/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška Magistrát města Ostravy odbor ochrany životního prostředí Vaše značka: Ze dne: Č. j.: SMO/036291/10/OŽP/Bi Sp. zn.: S-SMO/095732/09/OŽP/7 Vyřizuje: Ing. Zápalková Telefon: +420 599 442 450 Fax: +420 599

Více

Kanalizace a ČOV Zdíkov

Kanalizace a ČOV Zdíkov Kanalizace a ČOV Zdíkov E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Vypracoval Zodpovědný projektant Ing. Igor Kasalický Ing. Martina Hřebeková Jan Věneček Investor : Obec Zdíkov, Zdíkov 215, 384 72 Zdíkov IČO 00250872

Více

Přestupní terminál Vranovice 1. Technická zpráva z.č.09059 prosinec 2009

Přestupní terminál Vranovice 1. Technická zpráva z.č.09059 prosinec 2009 2 1. Identifikační údaje Název stavby: Investor: Obec Vranovice, Školní 1, 691 25 Vranovice, IČO: 00 283 720 Projektant: Dopravní projektování, spol. s r.o. IČ 25361520 2. Údaje o umístění stavby Místo

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. a. Identifikace stavby

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. a. Identifikace stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah : a. Identifikace stavby a.1 Identifikační údaje stavby a.2 Identifikační údaje objednatele a.3 Identifikační údaje zhotovitele a.4 Identifikační údaje zhotovitele dokumentace

Více

Rekonstrukce chodníku ul. Ţeleznohorská Libice nad Doubravou. Studie proveditelnosti projektu

Rekonstrukce chodníku ul. Ţeleznohorská Libice nad Doubravou. Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce chodníku ul. Ţeleznohorská Libice nad Doubravou Studie proveditelnosti projektu Vypracoval: Vladimír Stehno ERG 3. ročník 2008 1. Obsah 2. Úvodní informace... 3 2.1. Základní údaje o projektu...

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ČÍSLO JEDNACÍ: SPIS. ZNAČKA: VYŘIZUJE: TELEFON: 317 754 196 E-MAIL: DATUM: 04.05.2015 MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov VOD.231-29395/2015 (MUBN/29395/2015) OVH/829/2011/VOB/VEL

Více

Žádost o vydání stavebního povolení

Žádost o vydání stavebního povolení Městskému úřadu v Morkovicích-Slížanech, stavebnímu úřadu Žádost o vydání stavebního povolení - ke stavbě - ke změně stavby (nadstavbě, přístavbě, stavebním úpravám, při nichž se zachovává půdorysné a

Více

Aglomerace Kopřivnice místní část Lubina, odkanalizování

Aglomerace Kopřivnice místní část Lubina, odkanalizování Aglomerace Kopřivnice místní část Lubina, odkanalizování Realizace projektu setkání s občany 13.6.2011 1 2 3 Cíl jednání Poskytnutí průběžné informace o realizaci projektu Podání rámcových informací o

Více

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu) Atelier GNS s.r.o. Krátká 1778/9, Znojmo 66902, IČ:27750531, DIČ: CZ27750531 navrkal@ateliergns.com, www.ateliergns.com ÚZEMNÍ STUDIE MORAVSKÉ BUDĚJOVICE Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc *crdux008isuf* CRDUX008ISUF DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0097/15-12/Eh V Olomouci dne 11. května 2015 Č. j.: DUCR-25520/15/Eh Telefon: +420

Více

SÍDLO SPOLEČNOSTI Barvířská 5

SÍDLO SPOLEČNOSTI Barvířská 5 KOLEKTORY SÍDLO SPOLEČNOSTI Barvířská 5 TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, akciová společnost zajišťuje provoz, správu a údržbu kolektorové sítě města Brna. Celková délka kolektorů pod Brnem přesahuje 21 km. Na území

Více

F.1.1.1. Technická zpráva

F.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 1 Obsah : F.1.1.1.a. F.1.1.1.b. F.1.1.1.c. F.1.1.1.d. F.1.1.1.e. F.1.1.1.f. F.1.1.1.g. F.1.1.1.h. F.1.1.1.i. F.1.1.1.j. F.1.1.1.k. Účel

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV TALPA - RPF, s.r.o., 718 00 Ostrava Kunčičky, Holvekova 36 Kód druhu odpadu dle Katalogu odpadů SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV Název druhu odpadů dle Kategorie Katalogu odpadů odpadu

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE Rekonstrukce bytové jednotky č.49, ul.bělehradská č.p.513, Pardubice SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE V Pardubicích, duben 2012 Zpracoval: Ing. Milan Soudek A.1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

A.1 Identifikační údaje

A.1 Identifikační údaje FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO REKONSTRUKCE KANALIZACE V 1.PP OBJEKTU L, PDM ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli...

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

1 VEDENÍ A ŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO PROVOZU

1 VEDENÍ A ŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO PROVOZU 1 VEDENÍ A ŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO PROVOZU Vzhledem k uspořádání uliční sítě v dotčené oblasti neexistuje jiná možnost, než dopravu z Lidické třídy převést do ulice Boženy Němcové. S ohledem na vysoké dopravní

Více

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz Rodinne domy Lahost Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

OBSAH NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU A GARÁŽE VČ. PŘÍPOJEK V BABICÍCH NAD SVITAVOU

OBSAH NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU A GARÁŽE VČ. PŘÍPOJEK V BABICÍCH NAD SVITAVOU OBSAH A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam vstupních podkladů A.3 Údaje o území A.4 Údaje o stavbě A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení B Souhrnná technická

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: ŘSD Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: Náklad na měrnou jednotku: 1,00

Více

2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ

2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ Trubní vedení vodovodu cena v Kč za 1 bm 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ 1. Vodovod v nezastavěném území otevřená rýha (zářez 2 : 1) Podklad RTS, a.s. Profil potrubí

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

Výstavba drenážního systému, provedení a dodávka čerpací jímky, zřízení vodovodní přípojky na víceúčelovém hřišti ul.

Výstavba drenážního systému, provedení a dodávka čerpací jímky, zřízení vodovodní přípojky na víceúčelovém hřišti ul. REFERENCE 2008 Kompletní vybudování vodovodu a vodovodních přípojek, kanalizace splaškové a dešťové a kanalizačních přípojek pro 15RD v Přepěřích u Turnova Rekonstrukce kanalizace a vodovodu pro Rekonstrukci

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva Souhrnná technická zpráva Akce: Investor: Vypracoval: Rekonstrukce střechy ZŠ J.Vohradského Šluknov Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov IČ 00261688 TO-DA, Tomáš Hrabáň Teplická 387/108, 405 02 Děčín

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Lidmaň Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 400 Kód obce PRVK: 0613.010.400.00 Kód obce (IČOB): 08372 (561100) Číslo ORP3 (ČSÚ): 010 (6110) Název ORP3: Pelhřimov Kód OPOU2

Více