PŘEMÝŠLÍME, VNÍMÁME, BOJUJEME CHCEME SPRAVEDLIVÝ STÁT Programový materiál Mladých sociálních demokratů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEMÝŠLÍME, VNÍMÁME, BOJUJEME CHCEME SPRAVEDLIVÝ STÁT Programový materiál Mladých sociálních demokratů"

Transkript

1 PŘEMÝŠLÍME, VNÍMÁME, BOJUJEME CHCEME SPRAVEDLIVÝ STÁT Programový materiál Mladých sociálních demokratů Předkládá: Václav Drda, předseda Programové komise MSD

2 Sociální stát je jedním ze základních pilířů poválečného mírového vývoje v Evropě. Sociální stát disponoval po druhé světové válce velkými ambicemi. V období zlaté éry sociálního státu, tj. v letech 20. století, rozvíjí evropské země na různých úrovních odkaz Williama H. Beveridge, který v roce 1942 předložil svoji zprávu o univerzálním sociálním zabezpečení. V poválečném období stály v popředí klasické hodnoty sociálně demokratického proudu; národní státy pracovaly na konceptu sociální spravedlnosti, tj. dbaly o to, aby občané měli stejný přístup ke složkám bohatého státního servisu. Člověk byl zbaven nejistoty a strachu z vlastní budoucnosti a mohl svobodně rozvíjet svůj potenciál. Principy humanity a solidarity mezi lidmi nebyly jen prázdnými hesly. Střední vrstva nabyla na objemu a utvořila tak homogenní strukturu chráněnou sociálními právy. S počátkem osmdesátých let přichází vlna globalizace finančního kapitálu, celosvětového fenoménu, který spravedlnost, solidaritu a svobodu nahradil vlastními hesly: trhem a individualismem. Sociální stát byl zatlačen do defenzivy a dodnes neustále čelí útokům pro svoji údajnou nákladnost a neefektivitu. Pojem svoboda byl pro zástupce neoliberálů modlou, byl užíván ve svém syrovém, absolutním smyslu. I pro sociální demokraty je pojem svoboda pojmem klíčovým, ovšem chápou jej v kontextu. Sociální demokrat se zeptá, je-li člověk opravdu svobodný, když je například vyloučen z pracovního procesu, z možnosti umožnit svým dětem studovat vysokou školu nebo mu není poskytnuta náležitá zdravotní péče. V jednadvacátém století, zejména po začátku bankovní, finanční a hospodářské krize je společenské klima v Evropě díky tíživé životní situaci čím dál tím radikálnější, zejména vůči lidem v prekérní situaci tzv. prekariátu, který je vyloučen na okraj společnosti. Za základní odpovědnost mládežnické organizace považujeme hájení zájmů prekariátu, tj. specifické třídy osob, která vykonává práci a pobírá za ni mzdu, ovšem za stále se zhoršujících podmínek. Životní situace prekariátu 21. století je charakterizována omezením práv ve vztahu k zaměstnavateli, klesajícími mzdami, velkou nejistotou na trhu práce, nutností akceptovat více pracovních úvazků apod. Tyto aspekty se přelévají do soukromého života a tato vrstva obyvatel poté žije v tzv. pracující chudobě. Základem programové práce MSD je udržení modelu sociálního státu se zaměřením na cílovou skupinu MSD, kterou jsou mladí lidé a rodiny s dětmi. Uvědomujeme si však, že programový dokument je jen částí agendy politické organizace. Mladí sociální demokraté se chtějí aktivně podílet na rozvoji sociálních jistot a vstupovat do občanského života a přispívat rozvoji společnosti. Pouze osobní zkušenost pomáhá zvládat úkol mladých nadšených lidí měnit svět k lepšímu. Lucie Válová, místopředsedkyně MSD

3 Sociální politika Sociální politika státu je zásadní součástí jeho fungování. Jak se stát dokáže postarat o ty nejpotřebnější, tak se měří i jeho vyspělost, humanita a tolerance. Sociální oblast má mnoho palčivých otázek, jako jsou například zaměstnanost, bytová politika, nebo kriminalita. MSD podporují absolutní zákaz heren, kasin a internetového gamblerství. Nejedná se o nic jiného, než o parazitizmus na lidech. MSD podporují zavedení termínu sociální podnik do české legislativy. Obecně přijímaná definice hovoří o nutnosti zaměstnávat min. 30 % zdravotně (či sociálně) znevýhodněných zaměstnanců, uspokojování místní potřeby a čerpání místních zdrojů a důraz na environmentální stránku. Tyto podniky by měly být upřednostňovány např. ve veřejných zakázkách. MSD podporují koncept tzv. odpovědného zadávání veřejných zakázek. Veřejná správa může takto při nakupování zboží a služeb dosahovat i vedlejších sociálních a ekologických přínosů, aniž by na ně musela vydávat prostředky formou dotací a sociálních dávek. MSD vítají tzv. CSR aktivity firem (= celospolečenská odpovědnost firem), tj. koncept, pomocí kterého firmy integrují sociální a ekologická hlediska do běžných firemních operací. MSD navrhují celospolečenskou diskusi o povinnosti zřídit CSR oddělení do každé firmy nad určitý počet zaměstnanců nebo při dosažení určitého ročního obratu; CSR aktivity mohou sloužit jako marketingové strategie firem, jde o nástroj konkurenceschopnosti, nástroj šíření obecně uznávaných etických principů a v konečném důsledku ohleduplné podnikání zlepšuje životní úroveň celé společnosti. MSD podporují přijetí zákona o sociálním bydlení a samotnou výstavbu sociálních bytů. V souvislosti s tím musí dojít k vydefinování samotného pojmu sociální bydlení. Skrze samotnou výstavbu nesmí docházet k segregování určité části obyvatelstva. MSD podporují vytvoření fondu, který by poskytoval prostředky městům na přestavbu nevyužívaných prostor v městských nemovitostech na startovací byty pro mladé.

4 Rodinná politika Rodina je základním stavebním pilířem úspěšného státu. Umožňuje mu budoucí rozvoj a neustálou možnost prosperity. Dnes instituce rodiny mnohdy ustupuje do pozadí, přesto my jako Mladí sociální demokraté si uvědomujeme její zásadní a nepopiratelný význam pro naši budoucnost. Lidé jsou dnes nuceni přemýšlet, zda si mohou dítě dovolit a přesně těmto úvahám chceme do budoucna zamezit. Rodina by měla být šťastná a ne plna obav, zda dokáže sebe a své děti dostatečně zabezpečit. MSD podporují slaďování rodinného a pracovního života (podporujeme návrh zákona o dětských skupinách, dále podporujeme firmy, které nabízejí firemní školky, flexi formy pracovních úvazků (zkrácené úvazky, práce z domova atd.). MSD podporují započítání rodičovské dovolené do důchodu. MSD vítají iniciativy typu Unie otců, které bojují o to, aby ženám nebyly děti svěřovány automaticky. Soudy musí vynaložit více péče a času při rozhodování o svěření dítěte do péče. Dítě není výsadou matky - 95% dětí končí po rozvodu v péči matky. MSD jsou pro masivnější podporu zaměstnavatelů vytvářejících částečné úvazky pro matky a otce na rodičovské dovolené. (viz bod jedna) MSD podporují mezigenerační spolupráci a porozumění.

5 Zaměstnanost mladých MSD si uvědomují, že jedním z klíčových úkolů státu je zajistit pracovní místa a dostupné zaměstnání občanům, kteří mají zájem pracovat. Na pracovním trhu existují skupiny lidí, kteří si zaslouží zvláštní ochranu a pomoc. Jedná se o osoby nacházející se v prekérních životních podmínkách tzv. prekariát (osoby bez domova, se zápisem v trestním rejstříku, osoby pocházející z ústavní péče apod.). Do skupiny prekariátu spadají též mladí lidé bez zaměstnání a toto číslo nejen v jižní Evropě, ale také v České republice každým rokem roste. Rakouský a finský model nám jasně dokazují, že záruka pracovního místa může skutečně vést k nižší nezaměstnanosti mladých lidí. Jedním ze způsobů, jak naplnit cíle zaměstnanosti a vyvázanosti těchto osob z potřeby sociálních dávek je prostřední tzv. sociální ekonomiky. MSD zdůrazňují potřebu změny nazírání lékařské posudkové služby na posouzení tzv. zbytkového pracovního potenciálu osob. Současný stav, kdy je osobám zpracována tzv. negativní rekomendace (jaké zaměstnání osoba nemůže vykonávat) by měl být nahrazen tzv. pozitivní rekomandací tj. co osoba může vykonávat. MSD apelují na nutnost návratu k aktivní politice zaměstnanosti. Úřady práce musí být partnery nezaměstnaným, musí pracovat s klienty individuálně a zaměřovat se na profesní diagnostiku a její následný rozvoj. MSD podporují rozvoj duálního vzdělávání (spolupráce firem a škol - akreditace) a na praxi orientované bakalářské studijní programy s garantovanou a povinnou praxí. MSD podporují rekvalifikace mladých nezaměstnaných lidí v profesích, po nichž je větší ekonomická poptávka. Rekvalifikace musí být financována vládou z evropských prostředků. MSD podporují zavedení záruky pro mladé do 30 let na další vzdělání, garantovanou práci, nebo určitou formu stáže, nejpozději 4 měsíce po absolvování, nebo od chvíle, kdy se člověk stane nezaměstnaným. MSD podporují zavedení tzv. generačního tandemu na pracovištích ( 2x poloviční úvazek důchodce + student VŠ). MSD podporují zavedení daňové slevy pro zaměstnavatele v prvním roce zaměstnání absolventa v podobě hrazeného zdravotního a sociálního pojištění ze strany státu.

6 Rovný přístup a rovné zacházení Program mladých sociálních demokratů je založen na tradici pokroku a humanismu, na pilířích emancipačního zápasu, který se na pozadí historických událostí odehrával na linii národní, dělnické i ženské. MSD podporují stop jakékoliv formě extremismu (rasové, sexuální atp.). Důraz musí být kladen na prevenci, nikoliv represi; programy již na školách, inklusivní vyučování, sociální práce ve vyloučených lokalitách, stop jakékoliv formě extremismu, netolerance pochodů vyzývajících k násilí a poštvávání skupin obyvatel proti sobě. MSD podporují zavedení povinnosti firem zveřejnit tzv. Equal Pay tedy zprávu o pracovních pozicích a mzdách zaměstnanců vzhledem k genderovému složení. Cílem je zabránění rozdílům v odměňování mužů a žen. MSD podporují ženy ve vstupu a udržení se v politice. Ženy tvoří napříč stranami cca 35 % jejich členské základny. MSD prosazují podporu žen v politice tzv. měkkými nástroji (speciální školení, mentoringový program, hlídání dětí dětský koutek při schůzích atd.) a vítáme zavedení hluboké a vážné debaty o podpoře tzv. tvrdými nástroji (různé formy: kvóty pro kandidátní listiny, zipový systém, tzv. vyhrazená křesla). MSD podporují rovnost pohlaví před zákonem. Navrhují, aby v hodnotící zprávě každého připravovaného zákona byla uvedena povinná kapitola genderových dopadů. Při vytváření rozpočtu na všech úrovních je třeba brát v potaz zájmy žen i mužů. MSD podporují adopci dětí páry stejného pohlaví.

7 Školství a sport Za nezbytný předpoklad rozvoje společnosti považujeme kvalitní vzdělání. Není však pouze nástrojem ekonomické prosperity národa, ale je hodnotou samo o sobě. Odmítáme vnímat vzdělání pouze jako přípravu na profesní život. Rovný přístup ke vzdělání považujeme za jedno ze základních lidských práv, přičemž limitujícím faktorem by měly být pouze duševní schopnosti jednotlivce. MSD jsou zásadně proti školnému na kterémkoli z typů veřejných škol. MSD podporují zařazování všech dětí do běžné školy dle principu inkluzivního vzdělávání MSD podporují bezbariérové školství. MSD podporují rozvoj duálního školství, propojení teorie s praxí a rozvíjení manuální zručnosti a praktických dovedností. MSD podporují zvýšení důrazu na finanční gramotnost a právní povědomí praktického charakteru MSD podporují rozšíření pravomocí učitele ve formě nařízení účasti studenta na povinném sezení u výchovného poradce nad rámec výuky v případě porušování školního řádu studentem během vyučování a jiných školních aktivit. MSD podporují využití elektronických zařízení pro zefektivnění výuky (tablety, interaktivní tabule). MSD si uvědomují důležitost sportovních aktivit pro zdravý vývoj jedince a podporují všechny aktivity na jeho rozvoj.

8 Zdravotnická politika Zdraví člověka je z filozofického, sociologického i kulturního hlediska nejcennější hodnotou. Odmítáme pravicové pojetí člověka jako nástroje, který je schopen v tržní ekonomice generovat hodnoty, z nichž pramení zisk a blahobyt zpravidla části společnosti. Vzhledem k tomu, že neregulovaná tržní ekonomika v řadě oblastí jejího fungování selhává, není myslitelné, aby jí byla podřízena oblast zdravotnictví. Zdraví není byznys! MSD podporují plošný zákaz kouření ve všech veřejných prostorech včetně barů a restaurací. MSD podporují prodej kondomů za státem regulovanou cenu. MSD podporují zavedení sníženého odvodu do zdravotního pojištění pro lidi, kteří chodí na pravidelné zdravotnické prohlídky. MSD podporují vznik tzv. porodních domů, podporujeme skutečné baby-friendly porodnice, kde je brán ohled na ženin porodní plán. Pokud se žena rozhodne přivést dítě na svět za přítomnosti porodní asistentky, měla by být tato péče hrazena ze zdravotního pojištění. MSD podporují výuku První pomoci již na základních školách. MSD podporují dekriminalizaci konopí pro osobní potřebu.

9 Doprava Vyspělá dopravní infrastruktura je jedním z klíčových faktorů pro fungování každé moderní ekonomiky státu. Česká republika se pro svoji jedinečnou geografickou polohu může stát jedním z článků evropského řetězce ať již ve významu pohybu osob či zboží. Dopravu chceme ekologickou, levnou a bezbariérovou. "Vyspělá země není ta, kde chudí mají auta. Je jí ta, kde bohatí jezdí hromadnou dopravou." - starosta Bogoty MSD podporují snížení sazby DPH u veřejné dopravy minimálně o 10 %. MSD podporují zavedení jednotného jízdního dokladu mezi dopravci. Občan nesmí být diskriminován za zvolení jiného dopravce neuznáním jízdního dokladu. MSD podporují výstavbu dopravní infrastruktury, která umožňuje přesun pasažérů do veřejné dopravy (P+R parkoviště atd.). MSD podporují výstavbu bezbariérové infrastruktury (vozidla, nástupiště atd.). MSD podporují zvyšování podílu ekologických forem veřejné dopravy.

10 Životní prostředí Péče o prostředí našeho domova je dnes již tradiční součástí našeho zájmu. Proto by mělo docházet k zachování stávající podoby ochrany životního prostředí a do budoucna i přijímání přísnějších norem vedoucích k jejímu zlepšení. I když svět dnes jde opačným směrem, budoucnost leží v technologicky šetrném rozvoji a péči o naši planetu. MSD podporují kvalitní domácí zemědělské a potravinářské produkty proti dovozům nekvalitních potravin ze zahraničí. MSD podporují zavedení přísných pravidel pro obchodní řetězce, aby došlo k zlepšení kvality prodávaných potravin a vytvoření většího prostoru pro české potraviny. MSD podporují výstavbu cyklostezek a patřičných bezpečnostních opatření. MSD podporují masivní zateplování soukromých i veřejných budov. MSD podporují snahy o zavedení mýtného systému při vjezdu do vnitřního okruhu měst zatížených frekventovanou dopravou. MSD podporují revitalizaci starých průmyslových zón tzv. brownfieldů, oproti nové výstavbě na zelené louce. MSD podporují rozvoj jaderné energetiky, ale uvědomující si nutnou diverzifikaci energetických zdrojů. MSD podporují výstavbu suchých protipovodňových poldrů v místech, kde dochází k častým záplavám.

11 Zahraniční politika V uplynulých letech byla sociální demokracie zcela jistě v evropském politickém kontextu v hluboké defenzivě. Konzervativní mocenský pár Angela Merkelová a Nicolas Sarkozy vládl Evropě a udával její směr. Pod jejich vedením docházelo k postupnému omezování základů sociálního státu. My, jakožto evropští socialisté usilujeme o jednotnou, ale zejména spravedlivou Evropu pro všechny státy a jejich obyvatele. Není možné, aby se obyvatelé stávali obětmi neschopnosti svých vlád udržet základní lidské standarty sociálního státu. Vedle toho udržitelná investiční politika, o kterou jako sociální demokraté usilujeme, bude při přesunu mocenské rovnováhy v Evropské radě skutečnou alternativní cestou oproti směru, kterým se Evropská unie vydala v uplynulých letech. MSD podporují přijetí jednotné evropské měny. MSD podporují rozvoj sociální unie. MSD podporují zdanění bankovních transakcí na celém území Evropské unie. MSD podporují zabránění daňových úniků přes finanční ráje zdaněním právnických osob v místě jejich působení a ne sídle. MSD podporují proces integrace východoevropských zemí a Balkánu do evropských struktur. Program Erasmus by měl být rozšířen i na úroveň středních škol a zaveden nově také pro učitele. Podporujeme rozšiřování povědomí o fungování Evropské unie již od základních škol, spolu s rozšířením program stáží a výměn. MSD podporují zavedení gesce mládežnické politiky v rámci Evropské komise. MSD podporují zavedení jednoho jednacího jazyka pro všechny země EU.

12 Elektronizace veřejné správy Elektronizace veřejné správy je významný krok, který zvýší efektivitu činnosti veřejné správy, sníží administrativní náročnost pro občany a zajistí plynulý přístup k požadovaným informacím. Velice často se setkáváme s požadavky úředníků na dodání dokumentu, který již jiný úředník má k dispozici. Primárním cílem je tedy elektronické propojení agend mezi jednotlivými úřady. MSD podporují zřízení CzechPointu, jako jediné úřednické instituce, kde bude možné vyřídit veškerou agendu. MSD podporují zřízení jednotného internetového portálu veřejné správy. V rámci portálu veřejné správy bude zřízen systém pro zpětnou vazbu a veřejné připomínkování předpisů. MSD podporují zřízení jednotného a profesionálního vzhledu veškerých úředních elektronických dokumentů. MSD podporují zavedení zákona o obecném referendu a e-voleb pomocí vzdálené elektronické volby.

Volební program 2010-2014

Volební program 2010-2014 Volební program 2010-2014 www.kdu.cz 1 2 Obsah Všem, kteří jsou ochotni nám naslouchat 6 Náš recept na cestu z krize 7 Soudržná společnost důvěry Rodinná politika přátelská dětem 10 Vzdělání a výchova

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

Volební program Strany zelených

Volební program Strany zelených Volební program Strany zelených Volby do poslanecké sněmovny 2013 www.zeleni.cz OBSAH DŮSTOJNÝ ŽIVOT V MODERNÍ SPOLEČNOSTI... 2 Moderní sociální stát: opora pro rodiny, seniory, občany se znevýhodněním,

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Praha Listopad 2004 OBSAH I. Úvod... 3 II. Situace České republiky... 6 II.1 Ekonomický pilíř... 6 II.2 Environmentální pilíř... 12 II.3 Sociální pilíř...

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

Volební program Strany zelených. pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009

Volební program Strany zelených. pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009 Volební program Strany zelených pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009 Úvod... 1 Tři roky práce pro kvalitu života... 2 Zelená cesta z krize... 5 Cesta z krize vede po zelené... 6 Efektivní hospodaření

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Název publikace: Strategie celoživotního učení ČR Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Vydavatel: Ministerstvo školství,

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH:

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Usnesení vlády České republiky ze dne 13. dubna 2005 č. 428 o dalších majetkových změnách a konečných dislokacích

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

Příběhy ze špatné čtvrti. aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství

Příběhy ze špatné čtvrti. aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Příběhy ze špatné čtvrti aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Příběhy ze špatné čtvrti aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Tomáš Nikolai (ed.) EDITOR: Mgr. Tomáš

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy OBSAH Předmluva Kap.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA 1.1 Cíl a metodika analýzy 1.1.1 Účel a cíl 1.1.2 Soustředění na hlavní nedořešené problémy 1.1.3 Přizpůsobení metodiky účelu a možnostem 1.1.4 Návazné práce a

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

JAK VYUŽÍT PŘEDNOSTI KAPITALISTICKÉHO SYSTÉMU?

JAK VYUŽÍT PŘEDNOSTI KAPITALISTICKÉHO SYSTÉMU? JAK VYUŽÍT PŘEDNOSTI KAPITALISTICKÉHO SYSTÉMU? Soubor hlavních myšlenek příspěvků, zaměřených na toto téma a publikovaných v prestižním časopisu Harvard Business Review v roce 2011. Sestavil: prof. ing.

Více

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY!

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! Vaši sousedé Ing. Pavol Škrak Daniel Hodek Mgr. Šárka Chládková Táborská JUDr. Ivan Solil MUDr. Rudolf Demeš, CSc. ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ V PRAZE 1 Program rozvoje,

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Pro spravedlivou společnost

Pro spravedlivou společnost ZMĚNA 77 Možná si řeknete, že toto není ucelený volební program, ale jen jednotlivé ZMĚNY. A máte pravdu. Soustředili jsme se na to, čemu rozumíme, co známe z vlastní praxe a co nám přijde opravdu důležité.

Více

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková Právní postavení seniorů v České republice JUDr. Romana Křenková Název projektu Proměna sociálního obsahu kategorie generace seniorů. Příspěvek k sociologii třetího věku. Projekt 2D06021 Číslo aktivity:

Více

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 Osnova programu Zdraví pro všechny v Evropském regionu Světové zdravotnické organizace Předmluva Praha 2000 Zdraví se týká nás všech.

Více