Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2014, konané dne 28. května 2014

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2014, konané dne 28. května 2014"

Transkript

1 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2014, konané dne 28. května 2014 Schůzi Rady města zahájil v 8:20 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná. Jmenovitě: Hosté: Ing. Tomáš Komprs Ing. František Svoboda Ing. Karel Souček Mgr. Karel Švábenský PaedDr. Petra Kappelová Bc. Iva Dvořáčková, tajemnice MěÚ Bc. Monika Juránková, asistentka starosty Omluveno: 0 Navržený program: 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 2. Zpráva o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy přestupky 4. Zápis z jednání Komise likvidační a škodní ze dne Uzavření darovací smlouvy o bezplatném převodu majetku mezi městem Tišnov a Českou republikou Ministerstvem vnitra 6. Rozpočtové opatření města Tišnova č. 4/ Zpráva o výběru místních poplatků k Zápis z jednání Komise životního prostředí Rady města Tišnova č. 6/2014 ze dne Zápis z jednání Komise prevence kriminality Rady města Tišnova ze dne Zrušení přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt Resocializační program pro děti v Tišnově - Táborem to může začít 2014" 11. Výroční zpráva Centra sociálních služeb Tišnov, příspěvkové organizace za rok Zápis z jednání Komise kulturní a školské Rady města Tišnova ze dne Zápis z jednání Komise pro děti a mládež Rady města Tišnova ze dne Návrh na poskytnutí mimořádné finanční podpory-sdružení škola a rodina při ZŠ Tišnov, Smíškova 15. Schválení Dodatku č. 1 k Pravidlům užívání motorových vozidel ve vlastnictví města Tišnova organizační složkou Jednotkou sboru dobrovolných hasičů města Tišnova 16. Uzavření smluv o právu provést stavbu Tišnov - Veřejné osvětlení ul. Hornická II 17. Svěření rozhodování o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce v délce trvání do 30 dní Odboru správy majetku a investic MěÚ Tišnov 18. Uzavření Nájemní smlouvy za účelem umístění a provozování nápojových automatů a potravinového automatu na cukrovinky 19. Výpověď společnosti REČAVA a.s., IČ: , z nájmu prostor v levé části přízemí objektu Brněnská Uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 27/14/P 21. Uzavření Smlouvy o pronájmu odbavovacího systému 22. Uzavření smlouvy o dílo na dodávku veřejné zakázky Akustické úpravy prostoru jeviště kina Svratka v Tišnově 23. Zápis z jednání Komise dopravní a stavební Rady města Tišnova č. 6/2014 ze dne Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Rekonstrukce ulice Družstevní v Tišnově, II. etapa 1

2 25. Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č na zhotovení projektové dokumentace akce Rekonstrukce komunikace v lokalitě Za Mlýnem 26. Zpráva o průběhu investičních akcí r Uzavření Darovací smlouvy s Rodinným centrem Studánka o.s. 28. Uzavření Dohody o ukončení Smlouvy s firmou Miloš Frýba - Kontest, řemesla a služby 29. Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s panem D. V. 30. Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s paní D. M. 31. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 na ulici Bezručova 35 v Tišnově 32. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 na ulici Na Mlékárně 255 v Tišnově 33. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 na ulici K Čimperku 1811 v Tišnově 34. Dohoda o ukončení nájmu bytu č. 7 na ulici Bezručova 35 v Tišnově 35. Dotazy, podněty, připomínky 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) Starosta Ing. Tomáš Komprs za ověřovatele navrhl: Ing. Karla Součka zapisovatelkou stanovil: Bc. Moniku Juránkovou Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu ze schůze č. 11/2014 Rady města Tišnova Ing. Karla Součka a zapisovatelkou stanovuje Bc. Moniku Juránkovou. Hlasování č. 1: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje program jednání schůze č. 11/2014 Rady města Tišnova. Hlasování č. 2: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Schválený program: 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 2. Zpráva o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy přestupky 4. Zápis z jednání Komise likvidační a škodní ze dne Uzavření darovací smlouvy o bezplatném převodu majetku mezi městem Tišnov a Českou republikou Ministerstvem vnitra 6. Rozpočtové opatření města Tišnova č. 4/ Zpráva o výběru místních poplatků k Zápis z jednání Komise životního prostředí Rady města Tišnova č. 6/2014 ze dne Zápis z jednání Komise prevence kriminality Rady města Tišnova ze dne Zrušení přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt Resocializační program pro děti v Tišnově - Táborem to může začít 2014" 11. Výroční zpráva Centra sociálních služeb Tišnov, příspěvkové organizace za rok Zápis z jednání Komise kulturní a školské Rady města Tišnova ze dne Zápis z jednání Komise pro děti a mládež Rady města Tišnova ze dne Návrh na poskytnutí mimořádné finanční podpory-sdružení škola a rodina při ZŠ Tišnov, Smíškova 15. Schválení Dodatku č. 1 k Pravidlům užívání motorových vozidel ve vlastnictví města Tišnova organizační složkou Jednotkou sboru dobrovolných hasičů města Tišnova 16. Uzavření smluv o právu provést stavbu Tišnov - Veřejné osvětlení ul. Hornická II 17. Svěření rozhodování o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce v délce trvání do 30 dní Odboru správy majetku a investic MěÚ Tišnov 18. Uzavření Nájemní smlouvy za účelem umístění a provozování nápojových automatů a potravinového automatu na cukrovinky 2

3 19. Výpověď společnosti REČAVA a.s., IČ: , z nájmu prostor v levé části přízemí objektu Brněnská Uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 27/14/P 21. Uzavření Smlouvy o pronájmu odbavovacího systému 22. Uzavření smlouvy o dílo na dodávku veřejné zakázky Akustické úpravy prostoru jeviště kina Svratka v Tišnově 23. Zápis z jednání Komise dopravní a stavební Rady města Tišnova č. 6/2014 ze dne Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Rekonstrukce ulice Družstevní v Tišnově, II. etapa 25. Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č na zhotovení projektové dokumentace akce Rekonstrukce komunikace v lokalitě Za Mlýnem 26. Zpráva o průběhu investičních akcí r Uzavření Darovací smlouvy s Rodinným centrem Studánka o.s. 28. Uzavření Dohody o ukončení Smlouvy s firmou Miloš Frýba - Kontest, řemesla a služby 29. Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s panem D. V. 30. Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s paní D. M. 31. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 na ulici Bezručova 35 v Tišnově 32. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 na ulici Na Mlékárně 255 v Tišnově 33. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 na ulici K Čimperku 1811 v Tišnově 34. Dohoda o ukončení nájmu bytu č. 7 na ulici Bezručova 35 v Tišnově 35. Dotazy, podněty, připomínky 2. Zpráva o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni Úvodní informace podal starosta Tomáš Komprs. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo Rada města Tišnova bere na vědomí Zprávu o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni Hlasování č. 3: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 3. Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy - přestupky Úvodní informace podal starosta Tomáš Komprs. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno Rada města Tišnova schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy dle ustanovení 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení 160 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, podle níž budou orgány města Tišnova vykonávat přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o přestupcích ), v rozsahu ustanovení 53 odst. 1 zákona o přestupcích a zvláštních zákonů, obsahujících skutkové podstaty přestupků, k jejichž projednávání jsou příslušné orgány obcí, pro orgány městyse Lomnice, a to na dobu neurčitou s možností výpovědi i bez udání důvodu k a kalendářního roku a s ujednanou tříměsíční výpovědní lhůtou, dle přílohy č. 1 tohoto zápisu. Hlasování č. 4: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 4. Zápis z jednání Komise likvidační a škodní ze dne Úvodní informace podal starosta Tomáš Komprs. Místostarosta František Svoboda s dotazem v případě nehody nebo zavinění jinou osobou, radní Karel Švábenský s odpovědí po prošetření 3

4 možnost prominutí, tajemnice Iva Dvořáčková doplnila v případě škody neplatí celou částku, většinou max Kč. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. Rada města Tišnova bere na vědomí zápis z jednání Komise likvidační a škodní dle přílohy č. 2 zápisu. Hlasování č. 5: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje vyřazení majetku dle návrhu Komise likvidační a škodní dle přílohy č. 3 zápisu. Hlasování č. 6: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova ukládá Odboru správních a vnitřních věcí zajistit fyzickou likvidaci vyřazeného majetku. Termín: Hlasování č. 7: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje prominutí náhrad škod způsobených zaměstnanci při výkonu práce zaměstnavateli dle návrhu Komise likvidační a škodní dle přílohy č. 4 zápisu. Hlasování č. 8: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje stanovení náhrad škod způsobených zaměstnanci při výkonu práce zaměstnavateli dle návrhu Komise likvidační a škodní dle přílohy č. 5 zápisu. Hlasování č. 9: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova ukládá tajemnici MěÚ řešit náhradu škod způsobených zaměstnanci při výkonu práce zaměstnavateli. Termín: Hlasování č. 10: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 5. Uzavření darovací smlouvy o bezplatném převodu majetku mezi městem Tišnov a Českou republikou - Ministerstvem vnitra Úvodní informace podal starosta Tomáš Komprs. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno Rada města Tišnova schvaluje uzavření darovací smlouvy MV /KAP-2013 mezi městem Tišnov a Českou republikou - Ministerstvem vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, IČ: o bezplatném převodu vlastnického práva k majetku technickému vybavení v účetní pořizovací hodnotě ve výši ,70 Kč sloužícímu pro výkon dopravně-správních činností, dle přílohy č. 6 zápisu. Hlasování č. 11: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 4

5 6. Rozpočtové opatření města Tišnova č. 4/2014 Úvodní informace podal starosta Tomáš Komprs a dodal - čerpání z provozní rezervy. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo Rada města Tišnova schvaluje Rozpočtové opatření města Tišnova č. 4/2014 v rámci schváleného rozpočtu. Hlasování č. 12: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 7. Zpráva o výběru místních poplatků k Úvodní informace podal starosta Tomáš Komprs. Do diskuze byla přizvána vedoucí Odboru finančního Petra Jůzová a referentky OF Jitka Halamová a Helena Marvánková. Místostarosta Karel Souček s návrhem zrušení poplatku ze vstupného, radní Karel Švábenský s dotazem obecně, nebo jen z kulturních, společenských a sportovních akcí, místostarosta František Svoboda s připomínkou vždy podána žádost o úlevu, referentka OF Helena Marvánková s reakcí souhlas s možností zrušení poplatku, pořadatelé pravidelných akcí podávají žádost o úlevu, ostatní akce nejsou ohlášeny, tudíž poplatek není vybírán. Prodejní a reklamní poplatky u nás nejsou. Následovala diskuze na téma komunální poplatky a exekuce. Starosta Tomáš Komprs s dotazem dlouhodobé dluhy, referentka Jitka Halamová s odpovědí neplátci, zejména občané s trvalým pobytem nám. Míru 111, neplatí a platit nebudou. Radní Petra Kappelová s dotazem upozornění na nezaplacení, referentka OF Jitka Halamová s odpovědí zaslána složenka. Rekreační chaty stížnosti na stejně vysoký poplatek jako obyvatel Tišnova. Poplatek ve výši 500 Kč/objekt, obyvatel Tišnova 500 Kč/osoba. Poplatek vymáhán i zpětně 3 roky. Starosta Tomáš Komprs s dotazem občané s trvalým pobytem nám. Míru 111, referentka OF Jitka Halamová proces osvobození přes evidenci obyvatel není stoprocentní, koncem roku nová vyhláška. Následně bylo Rada města ukládá zpracovat zrušení vyhlášky o výběru poplatků ze vstupného do zastupitelstva. Hlasování č. 13: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova bere na vědomí předloženou zprávu o výběru místních poplatků k Hlasování č. 14: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 8. Zápis z jednání Komise životního prostředí Rady města Tišnova č. 6/2014 ze dne Úvodní informace podal starosta Tomáš Komprs. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno Rada města Tišnova bere na vědomí Zápis z jednání Komise životního prostředí Rady města Tišnova č. 6/2014 ze dne Hlasování č. 15: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 5

6 9. Zápis z jednání Komise prevence kriminality Rady města Tišnova ze dne Úvodní informace podal starosta Tomáš Komprs. vytknuto Málo strážníků. Následně bylo přistoupeno Rada města Tišnova bere na vědomí zápis z jednání Komise prevence kriminality Rady města Tišnova ze dne Hlasování č. 16: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 10. Zrušení přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt Resocializační program pro děti v Tišnově Táborem to může začít 2014 Úvodní informace podal místostarosta František Svoboda a dodal - změna požadavků, organizačně příliš náročné. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova zrušit usnesení Zastupitelstva města Tišnova č. 39/03/2014 o přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt Resocializační program pro děti v Tišnově Táborem to může začít Hlasování č. 17: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova nepřijetí dotace a neuzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt Resocializační program pro děti v Tišnově Táborem to může začít Hlasování č. 18: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 11. Výroční zpráva Centra sociálních služeb Tišnov, příspěvkové organizace za rok 2013 Úvodní informace podal radní Karel Švábenský. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno Rada města Tišnova bere na vědomí výroční zprávu Centra sociálních služeb Tišnov, příspěvkové organizace za rok Hlasování č. 19: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 12. Zápis z jednání Komise kulturní a školské Rady města Tišnova ze dne Úvodní informace podala radní Petra Kappelová. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno Rada města Tišnova bere na vědomí zápis z jednání Komise kulturní a školské Rady města Tišnova ze dne Hlasování č. 20: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 6

7 13. Zápis z jednání Komise pro děti a mládež Rady města Tišnova ze dne Úvodní informace podala radní Petra Kappelová. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno Rada města Tišnova bere na vědomí zápis z jednání Komise pro děti a mládež Rady města Tišnova ze dne Hlasování č. 21: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 14. Návrh na poskytnutí mimořádné finanční podpory Sdružení škola a rodina při ZŠ Tišnov, Smíškova Úvodní informace podala radní Petra Kappelová. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno Rada města Tišnova schvaluje poskytnutí mimořádné finanční podpory z rozpočtu města Tišnova pro Sdružení škola a rodina při ZŠ Tišnov, Smíškova ve výši ,- Kč na podporu projektu Republikové finále v basketbale dívek. Hlasování č. 22: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 15. Schválení Dodatku č. 1 k Pravidlům užívání motorových vozidel ve vlastnictví města Tišnova organizační složkou Jednotkou sboru dobrovolných hasičů města Tišnova Úvodní informace podal místostarosta František Svoboda. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo Rada města Tišnova schvaluje Dodatek č. 1 k Pravidlům užívání motorových vozidel ve vlastnictví města Tišnova organizační složkou Jednotkou sboru dobrovolných hasičů města Tišnova, dle přílohy č. 7 zápisu. Hlasování č. 23: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 16. Uzavření smluv o právu provést stavbu Tišnov - Veřejné osvětlení ul. Hornická II Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu Tišnov - Veřejné osvětlení ul. Hornická II mezi M. K., trvale bytem T. a městem Tišnov, dle přílohy č. 8 zápisu. Hlasování č. 24: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu Tišnov - Veřejné osvětlení ul. Hornická II mezi P. M., trvale bytem T. a V. Š., trvale bytem P. na straně jedné a městem Tišnov na straně druhé, dle přílohy č. 9 zápisu. Hlasování č. 25: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 7

8 17. Svěření rozhodování o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce v délce trvání do 30 dní Odboru správy majetku a investic MěÚ Tišnov Úvodní informace podal místostarosta Karel Souček. Do diskuze byl přizván pověřený právník a vedoucí Odboru Územního plánování a stavebního řádu Michal Knecht. Místostarosta František Svoboda nutnost schvalování nájmů radou, vedoucí OUPSŘ Michal Knecht může být svěřeno odboru, který bude rozhodovat o nájmu i o záměrech. Následně bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. Rada města Tišnova svěřuje v souladu s ustanovením 102, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Odboru správy majetku a investic Městského úřadu Tišnov, rozhodování o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce v délce trvání do 30 dní. Hlasování č. 26: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 18. Uzavření Nájemní smlouvy za účelem umístění a provozování nápojových automatů a potravinového automatu na cukrovinky Místostarosta Karel Souček s návrhem odložit do příští rady, budoucí nájemce dosud nepotvrdil požadavky naší nájemní smlouvy. Usnesení nebylo přijato dopracovat. 19. Výpověď společnosti REČAVA a.s., IČ: , z nájmu prostor v levé části přízemí objektu Brněnská 2 Rada města Tišnova bere na vědomí výpověď společnosti REČAVA a.s., IČ: , se sídlem v Kyšicích, z nájmu prostor v levé části přízemí objektu čp. 2 na pozemku parc.č.st. 165/1 v k.ú. Tišnov k Hlasování č. 27: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje vyhlášení záměru pronájmu prostor v levé části přízemí objektu čp. 2 na ulici Brněnská, na pozemku parc.č.st. 165/1 v k.ú. Tišnov, o výměře 149,65 m2 + alikvotní část společných prostor o výměře 38,71 m2, dle přílohy č. 10 zápisu. Hlasování č. 28: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 20. Uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 27/14/P 8

9 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 27/14/P mezi městem Tišnov a nájemcem Česká republika - Úřad práce České republiky, IČ: , se sídlem v Praze, dle přílohy č. 11 zápisu. Hlasování č. 29: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 21. Uzavření Smlouvy o pronájmu odbavovacího systému Úvodní informace podal místostarosta Karel Souček. Do diskuze byl přizván referent Odboru správy majetku a investic Luděk Štarha a bylo Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o pronájmu odbavovacího systému mezi městem Tišnov a společností Jan Nižník ELVIS, IČ: , se sídlem ve Žďáře nad Sázavou, dle přílohy č. 12 zápisu. Hlasování č. 30: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 22. Uzavření smlouvy o dílo na dodávku veřejné zakázky Akustické úpravy prostoru jeviště kina Svratka v Tišnově Rada města Tišnova schvaluje závěr hodnotící komise ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku Akustické úpravy prostoru jeviště kina Svratka v Tišnově dle přílohy č. 13 zápisu. Hlasování č. 31: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje uzavření smlouvy o dílo Akustické úpravy prostoru jeviště kina Svratka v Tišnově, mezi městem Tišnov, jako objednatelem a společností MusicData s.r.o., IČ: , se sídlem v Brně, jako zhotovitelem, dle přílohy č. 14 zápisu. Hlasování č. 32: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 23. Zápis z jednání Komise dopravní a stavební Rady města Tišnova č. 6/2014 ze dne Úvodní informace podal místostarosta Karel Souček. Do diskuze byla přizvána vedoucí Odboru správy majetku a investic Eva Jelínková a referentka OSMI Veronika Šebková. Po krátké diskuzi bylo Rada města Tišnova bere na vědomí zápis z jednání Komise dopravní a stavební Rady města Tišnova č. 6/2014 ze dne Hlasování č. 33: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení nebylo přijato 24. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Rekonstrukce ulice Družstevní v Tišnově, II. etapa Úvodní informace podala referentka OSMI Veronika Šebková. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo 9

10 Rada města Tišnova schvaluje zveřejnění výzvy k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Rekonstrukce ulice Družstevní v Tišnově, II. etapa dle přílohy č. 15 zápisu. Hlasování č. 34: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a komisi pro hodnocení nabídek na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Rekonstrukce ulice Družstevní, II. etapa dle přílohy č. 16 zápisu. Hlasování č. 35: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 25. Uzavření dodatku č. ke Smlouvě o dílo č na zhotovení projektové dokumentace akce Rekonstrukce komunikace v lokalitě Za Mlýnem Úvodní informace podal místostarosta František Svoboda. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo Rada města Tišnova schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č ze dne na zpracování projektové dokumentace akce Rekonstrukce komunikace v lokalitě Za Mlýnem mezi městem Tišnov a společností AQUA PROCON s.r.o., IČ: , se sídlem v Brně, dle přílohy č. 17 zápisu. Hlasování č. 36: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 26. Zpráva o průběhu investičních akcí r Úvodní informace podala vedoucí OSMI Eva Jelínková. Proběhla krátká diskuze na téma - autobusová zastávka na Trnci. Starosta Tomáš Komprs dodal nutnost vybudování zastávky a přechodu, místostarosta František Svoboda s reakcí alternativy jejího umístění. Starosta Tomáš Komprs s dotazem průběh prací na akci koupaliště, vedoucí OSMI Eva Jelínková s odpovědí příští týden laminace. Místostarosta Karel Souček s návrhem - přesunutí akce skate hřiště na příští rok z důvodu finanční náročnosti jednotlivých atrakcí, jeho možné umístění do lokality Ostrovec. Dopravní hřiště v lokalitě u ZŠ 28. října místo aktuálního skate parku. Následně bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. Rada města Tišnova bere na vědomí zprávu o průběhu investičních akcí r Hlasování č. 37: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 27. Uzavření Darovací smlouvy s Rodinným centrem Studánka o.s. Úvodní informace podal místostarosta František Svoboda. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo Rada města Tišnova schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi městem Tišnov a Rodinným centrem Studánka o.s., IČ: , se sídlem v Tišnově, dle přílohy č. 18 zápisu. Hlasování č. 38: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 10

11 28. Uzavření Dohody o ukončení Smlouvy s firmou Miloš Frýba Kontest, řemesla a služby Úvodní informace podal místostarosta František Svoboda. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo Rada města Tišnova schvaluje Uzavření Dohody o ukončení Smlouvy uzavřené mezi městem Tišnov a firmou Miloš Frýba Kontest, řemesla a služby dne , IČ: , se sídlem v Březině, dle přílohy č. 19 zápisu. Hlasování č. 39: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 29. Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s panem D. V. Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova schválit uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s panem D. V., trvale bytem T., dle přílohy č. 20 zápisu. Hlasování č. 40: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 30. Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s paní D. M. Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova schválit uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s paní D. M., trvale bytem T., dle přílohy č. 21 zápisu. Hlasování č. 41: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 31. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 na ulici Bezručova 35 v Tišnově Rada města Tišnova schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 na ulici Bezručova 35 na pozemku p.č. st. 497 v k.ú. Tišnov, s panem Z. B., trvale bytem T., na dobu určitou půl roku od do , dle přílohy č. 22 zápisu. Hlasování č. 42: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 32. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 na ulici Na Mlékárně 255 v Tišnově 11

12 Rada města Tišnova schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 na ulici Na Mlékárně 255 na pozemku p.č. st. 402 v k.ú Tišnov, s panem Z. S., trvale bytem T., na dobu určitou tři měsíce od do , dle přílohy č. 23 zápisu. Hlasování č. 43: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 33. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 na ulici K Čimperku 1811 v Tišnově Úvodní informace podal místostarosta Karel Souček. Do diskuze byla přizvána referentka OSMI Kateřina Smetanová a vedoucí Odboru sociálních věcí Michal Kudláček, který dodal Kč nedoplatek na službách, bez dávek a příspěvku na bydlení nemohou uhradit, sjednán tzv. zvláštní příjemce na splácení dluhu. V případě neprodloužení smlouvy žádné splátky, dluh bude dále narůstat. Po krátké diskuzi bylo Rada města Tišnova schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 na ulici K Čimperku 1811 na pozemku p.č. st v k. ú. Tišnov, s paní R. P. a panem Z. P., oba trvale bytem T., na dobu určitou tři měsíce tj. od do , dle přílohy č. 24 zápisu. Hlasování č. 44: pro 4, proti 0, zdržel se 1 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 34. Dohoda o ukončení nájmu bytu č. 7 na ulici Bezručova 35 v Tišnově Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu č. 7 na ulici Bezručova 35 v Tišnově na pozemku p.č. st. 497 v k.ú. Tišnov, mezi městem Tišnov a paní A. S., trvale bytem T., dle přílohy č. 25 zápisu. Hlasování č. 45: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 35. Dotazy, podněty a připomínky Starosta Tomáš Komprs s informací rezignace Lukáše Války na post zastupitele. Schůzi Rady města Tišnova ukončil Tomáš Komprs starosta města Tišnova v 11:50 hodin. Zápis ověřili: v. r. Ing. Karel Souček ověřovatel v. r. Ing. František Svoboda 1. místostarosta v. r. Ing. Tomáš Komprs starosta města Tišnova Zapsala: Bc. Monika Juránková 12

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 33/2014, konané dne 22. prosince 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 33/2014, konané dne 22. prosince 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 33/2014, konané dne 22. prosince 2014 Schůzi Rady města zahájil v 08:10 hodin Bc. Jiří Dospíšil starosta města Tišnova. Přítomni: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 16 hodin Jan Schneider starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2014, konané dne 22. října 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2014, konané dne 22. října 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2014, konané dne 22. října 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:20 hodin Ing. Tomáš Komprs starosta města Tišnova. Přítomni: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Radovan Klusák Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D příchod 9.38 hodin

Radovan Klusák Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D příchod 9.38 hodin ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 22/2012, konané dne 24. října 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/15/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 23/2014, konané dne 1. října 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 23/2014, konané dne 1. října 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 23/2014, konané dne 1. října 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:20 hodin Ing. František Svoboda místostarosta města Tišnova. Přítomni: 4 členové - RM je

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 1/2013, konaného dne 4. února 2013

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 1/2013, konaného dne 4. února 2013 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 1/2013, konaného dne 4. února 2013 Místo konání: zasedací místnost v budově radnice, nám. Míru č.p. 111, Tišnov Přítomni: Jan Schneider Radovan Klusák

Více

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2012, konané dne 30. května 2012

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2012, konané dne 30. května 2012 ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2012, konané dne 30. května 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 15/2014, konané dne 9. července 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 15/2014, konané dne 9. července 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 15/2014, konané dne 9. července 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:20 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomni: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 16/2014, konané dne 30. července 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 16/2014, konané dne 30. července 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 16/2014, konané dne 30. července 2014 Schůzi Rady města zahájil v 8:39 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomni: 3 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2012, konané dne 19. prosince 2012

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2012, konané dne 19. prosince 2012 ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2012, konané dne 19. prosince 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Radovan Klusák 1. místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/24/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 21/2014, konané dne 17. září 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 21/2014, konané dne 17. září 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 21/2014, konané dne 17. září 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:54 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomni: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 09/2013 konané dne 15. května 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 09/2013 konané dne 15. května 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 09/2013 konané dne 15. května 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 7/2013, konané dne 3. dubna 2013

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 7/2013, konané dne 3. dubna 2013 ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 7/2013, konané dne 3. dubna 2013 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty

Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 2/2013, konané dne 13. února 2013 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/14/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 13/2012, konané dne 20. června 2012

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 13/2012, konané dne 20. června 2012 ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 13/2012, konané dne 20. června 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 3 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 07/2014 konané dne 2. dubna 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 07/2014 konané dne 2. dubna 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 07/2014 konané dne 2. dubna 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/07/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2012 konané dne 7.listopadu 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2012 konané dne 7.listopadu 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2012 konané dne 7.listopadu 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/23/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 108. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 28. března 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/19/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2013, konaného dne 29. dubna 2013

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2013, konaného dne 29. dubna 2013 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2013, konaného dne 29. dubna 2013 Místo konání: zasedací místnost v budově radnice, nám. Míru č.p. 111, Tišnov Přítomni: Omluveni: Jan Schneider Radovan

Více

Z Á P I S č. 6/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 6/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 6/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14. 6. 2016 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:35 hod v krizové místnosti budovy Radnice. Přítomno:

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/26/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2012, konaného dne 3. května 2012

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2012, konaného dne 3. května 2012 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2012, konaného dne 3. května 2012 Místo konání: zasedací místnost v budově radnice, nám. Míru č.p. 111, Tišnov Přítomni: Jan Schneider Radovan Klusák

Více

Zápis č. 1/2017 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 29. března 2017 od 17:30 hodin v kanceláři OF

Zápis č. 1/2017 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 29. března 2017 od 17:30 hodin v kanceláři OF Zápis č. 1/2017 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 29. března 2017 od 17:30 hodin v kanceláři OF Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova :

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 75 konaného dne 25. června 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 75 konaného dne 25. června 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 75 konaného dne 25. června 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 18/2014, konané dne 13. srpna 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 18/2014, konané dne 13. srpna 2014 Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 18/2014, konané dne 13. srpna 2014 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:08 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomni: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty

Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 23/2012, konané dne 7. listopadu 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:45 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Usnesení 52. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 30. listopadu 2016 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:

Usnesení 52. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 30. listopadu 2016 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Usnesení 52. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 30. listopadu 2016 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 986/52/16 schvaluje program 52. schůze rady

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 20/2014, konané dne 3. září 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 20/2014, konané dne 3. září 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 20/2014, konané dne 3. září 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:20 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomni: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 10/2012 konané dne 16. května 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 10/2012 konané dne 16. května 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 10/2012 konané dne 16. května 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/10/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

112. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 13:40 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus.

112. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 13:40 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus. Z á p i s ze 112. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 23. května 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

ZÁPIS z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č.&'2018 dne Zahájení

ZÁPIS z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č.&'2018 dne Zahájení ZÁPIS z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č.&'2018 dne 19. 6. 2018 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:44 hod v krizové místnosti radnice. Přítomno: S členů,

Více

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ. Ing. Matoušová (= 2 radní MČ).

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ. Ing. Matoušová (= 2 radní MČ). Z á p i s ze 111. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 9. května 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 13. 12. 2016 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15.43 hod v Hospůdce Pod Květnicí. Přítomno: 7 členů, MK je usnášeníschopná.

Více

Jednání Rady města Broumov č. 89 ze dne 15. ledna 2018

Jednání Rady města Broumov č. 89 ze dne 15. ledna 2018 Jednání Rady města Broumov č. 89 ze dne 15. ledna 2018 Přítomni: Ing. Jaroslav Bitnar, Kamil Slezák, Ing. Jiří Myšák, JUDr. Tomáš Blažek, Mgr. Jiří Ringel, Monika Mrštinová, Mgr. Eva Bilíková, Ing. Eva

Více

ZÁPIS. Zahájení. Jednání majetkové komise zahájil předseda Mgr. David Vávra v 16:08 hod v krizové místnosti radnice.

ZÁPIS. Zahájení. Jednání majetkové komise zahájil předseda Mgr. David Vávra v 16:08 hod v krizové místnosti radnice. ZÁPIS z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 019 dne 13.3.2019 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Mgr. David Vávra v 16:08 hod v krizové místnosti radnice. Přítomno: S (6) členů,

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D. Bc. Iva Dvořáčková, zástup tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty

Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D. Bc. Iva Dvořáčková, zástup tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 21/2012, konané dne 10. října 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:10 hodin Radovan Klusák - 1. místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

20. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

20. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 20. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 24. dubna 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty Městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

Z Á P I S. z 10. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. z 10. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 25.03.2015 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 117. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 8. srpna 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner, MBA,

Více

Z Á P I S. P r o g r a m:

Z Á P I S. P r o g r a m: V Brně dne 31.10.2018 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Z Á P I S č. 2/ 2016 k jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 2/ 2016 k jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 2/ 2016 k jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 16. 2. 2016 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:40 hod v krizové místnosti budovy Radnice. Přítomno:

Více

ZÁPIS. z 15. schůze Rady města Přerova konané dne 13. dubna 2015

ZÁPIS. z 15. schůze Rady města Přerova konané dne 13. dubna 2015 ZÁPIS z 15. schůze Rady města Přerova konané dne 13. dubna 2015 PROGRAM: --------------- Zahájení primátor Volba ověřovatele zápisu primátor 3. Schválení záměru vybudování cyklodomu Ing. Měřínský 4. Schválení

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis č. 5/2013 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 11. listopadu 2013 od 17:30 hodin v zasedací místnosti MÚ

Zápis č. 5/2013 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 11. listopadu 2013 od 17:30 hodin v zasedací místnosti MÚ Zápis č. 5/2013 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 11. listopadu 2013 od 17:30 hodin v zasedací místnosti MÚ Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Zápis z XX. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno

Zápis z XX. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno Zápis z XX. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 22.02.2018 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno Zahájení: 16:30 hodin Přítomni: viz prezenční listina Omluveni:

Více

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS budoucí Zápis [59/RM/1.10.201$] Page I of7 Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 59. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 7.70.2018 od 16:00 hodin v zasedací místnosti Přítomni:

Více

109. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus.

109. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus. Z á p i s ze 109. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 11. dubna 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

Zápis č. 1/2019 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova

Zápis č. 1/2019 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova Materiál číslo: 11 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 30.01.2019 Předkládá Ing. Čermáková Libuše - předsedkyně výboru Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu s ohledem na ochranu

Více

25. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

25. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 25. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 5. června 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty Městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2014, konaného dne 28. dubna 2014

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2014, konaného dne 28. dubna 2014 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2014, konaného dne 28. dubna 2014 Místo konání: zasedací místnost v budově radnice, nám. Míru č.p. 111, Tišnov Přítomni: PaedDr. Petra Kappelová Ing.

Více

Zápis č. 1/2016 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova ze dne

Zápis č. 1/2016 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova ze dne Materiál číslo: 32 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 25.04.2016 Předkládá Ing. Svoboda František - předseda výboru Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Zápis č. 1/2016 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 6. dubna 2016 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 1/2016 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 6. dubna 2016 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 1/2016 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 6. dubna 2016 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

5. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

5. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 5. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 12. prosince 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

22. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

22. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 22. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 22. května 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty Městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

Jednání Rady města Broumov č. 36 ze dne 15. února 2016

Jednání Rady města Broumov č. 36 ze dne 15. února 2016 Jednání Rady města Broumov č. 36 ze dne 15. února 2016 Přítomni: Ing. Jaroslav Bitnar, Kamil Slezák, JUDr. Tomáš Blažek, Mgr. Jiří Ringel, Mgr. Eva Bilíková, Ing. Jiří Myšák, Ing. Eva Blažková, MPA tajemnice

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Usnesení. přijatá na 34. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 34. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 34. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 2.10.2015 v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku 1037. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 277/2015-282/2015, 1038. Rada

Více

17. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

17. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s ze 17. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 27. března 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty Městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

Usnesení ze zasedání ZM č. 8/2014 konaného dne 15. prosince Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)

Usnesení ze zasedání ZM č. 8/2014 konaného dne 15. prosince Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) Usnesení ze zasedání ZM č. 8/2014 konaného dne 15. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/08/2014 Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje za

Více

Jednání Rady města Broumov č. 85 ze dne 13. listopadu 2017

Jednání Rady města Broumov č. 85 ze dne 13. listopadu 2017 Jednání Rady města Broumov č. 85 ze dne 13. listopadu 2017 Přítomni: Omluven: Ing. Jaroslav Bitnar, Kamil Slezák, JUDr. Tomáš Blažek, Mgr. Jiří Ringel, Monika Mrštinová, Mgr. Eva Bilíková, Ing. Eva Blažková,

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍHO VÝBORU DSO SV č. 5/2016

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍHO VÝBORU DSO SV č. 5/2016 Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko Radniční 14, 666 01 Tišnov ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍHO VÝBORU DSO SV č. 5/2016 dne 3.6.2016 od 15:00 hodin, Centrum služeb DSO Zahájení: Jednání správního výboru DSO Tišnovsko

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/287/15/KY Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka

Více

U S N E S E N Í. 36. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 36. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 36. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 19. 10. 2016 od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák (do 17:30), Marie Dvořanová,

Více

18. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

18. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 18. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 10. dubna 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty Městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j.: Kyselka/237/17/KY Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

IP /003, UL-V.

IP /003, UL-V. U S N E S E N Í 13. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 08. 07. 2019 od 15:00 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: pan Karel Jungbauer, Ing. Hana Šlechtová, pan Ivan Mottl, pan Ladislav

Více

14. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:05 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

14. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:05 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s ze 14. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 6. března 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 5. 9. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Program jednání a stanoviska rady:

Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 13/2018 konaného dne 25.06. 2018 od 15:30 hodin v terénu na pozemku p.č.2155/2 a dále pokračovala v kanceláři pana místostarosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni:

Více

Zápis z 23. veřejného jednání ZO Ostrá dne , 19:00 na OÚ v Ostré

Zápis z 23. veřejného jednání ZO Ostrá dne , 19:00 na OÚ v Ostré Zápis z 23. veřejného jednání ZO Ostrá dne 28.11. 2016, 19:00 na OÚ v Ostré Přítomni: Mgr. Jana Kaucká,, Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová, Kateřina Čápová, M. Crha, Ing. Jiří Čenský, Jan Pudil Omluveni:

Více

3. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:10 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

3. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:10 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s ze 3. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 28. listopadu 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr.

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2016 konané dne 3. února 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2016 konané dne 3. února 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2016 konané dne 3. února 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, p. Lenc, Mgr. Kořanová, p. Wiesner, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Petr Svoboda Omluven: Ing.

Více

ZÁPIS č. 22/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.)

ZÁPIS č. 22/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.) * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Rada města Přibyslav. Zápis z 18. schůze Rady města Přibyslav, konané dne v 16:00 hodin v zasedacím sále Lesního družstva obcí

Rada města Přibyslav. Zápis z 18. schůze Rady města Přibyslav, konané dne v 16:00 hodin v zasedacím sále Lesního družstva obcí Zápis z 18. schůze Rady města Přibyslav, konané dne 1. 7. 2015 v 16:00 hodin v zasedacím sále Lesního družstva obcí Přítomni: Martin Kamarád, starosta Michael Omes, místostarosta Václav Henzl, radní Ing.

Více

Z Á P I S č. 10/2013 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.12.2013

Z Á P I S č. 10/2013 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.12.2013 Z Á P I S č. 10/2013 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.12.2013 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Omluven: p. JUDr. Rambousek, tajemník ÚMČ.

Omluven: p. JUDr. Rambousek, tajemník ÚMČ. Z á p i s z 8. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 23. ledna 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 01/12/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Městského kulturního střediska Tišnov k 30.04.2011. 02/12/2011 RM konstatuje nespokojenost

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ82 konané dne 26.06.2018 Přítomni : Ověřovatel : Program jednání: dle prezenční listiny radní MČ Praha 21 - RNDr. Jitka Jenšovská 1. Kontrola

Více

Zápis z 24. jednání Rady města Dobříše ze dne

Zápis z 24. jednání Rady města Dobříše ze dne Zápis z 24. jednání Rady města Dobříše ze dne 30. 10. 2018 Přítomni: Omluveni: Mgr. Stanislav Vacek, MPA, Ing. Bc. Helena Pekaríková, Mgr. Petra Neubergerová, Ing. Markéta Čermáková, MBA, Ing. Tomáš Hadžega,

Více