Kúpna zmluva. uzatvorená podľa ustanovení 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. (ďalej len zmluva ).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kúpna zmluva. uzatvorená podľa ustanovení 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. (ďalej len zmluva )."

Transkript

1 Kúpna zmluva uzatvorená podľa ustanovení 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Predávajúci: (ďalej len zmluva ). I. Zmluvné strany Žilinský samosprávny kraj Sídlo :Ul. Komenského 48, Žilina, Slovenská republika IČO : DIČ : Štatutárny orgán : Ing. Juraj Blanár, predseda Kontaktná osoba : JUDr. et Mgr. Juraj Líner, právnik KP Kont. údaje : 041/ , Bankové spojenie : Štátna pokladnica Číslo účtu : /8180 IBAN : SK ( ďalej len predávajúci ) a Kupujúci: Real Focus, s.r.o. Sídlo : Veľká Okružná č. 43, Žilina, Slovenská republika IČO : DIČ : Štatutárny orgán : JUDr. Miroslav Korniet, konateľ Ing. Roman Kružliak, konateľ Bankové spojenie : Tatra banka, a.s. Číslo účtu : IBAN : SK Obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č /L ( ďalej len kupujúci ). 1

2 II. Úvodné ustanovenia 1.Predávajúci je výlučným vlastníkom v podiele 1/1 nehnuteľností: - stavby (internátu) ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy bez prideleného súpisného čísla na parc. KN-C č. 6432/14, - stavby (garáže) s. č. 1927, druh stavby 7, na parc. 6432/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 39 m 2, - pozemku - parcely KN-C č. 6432/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3860 m 2, - pozemku - parcely KN-C č. 6432/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 39 m 2, - pozemku - parcely KN-C č. 6432/6 ostatné plochy o výmere 796 m 2, - pozemku - parcely KN-C č. 6432/10 zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m 2, - pozemku - parcely KN-C č. 6432/12 ostatné plochy o výmere 63 m 2, - pozemku - parcely KN-C č. 6432/13 ostatné plochy o výmere 584 m 2, - pozemku - parcely KN-C č. 6432/14 zastavané plochy a nádvoria o výmere 504 m 2, v k. ú. Ružomberok, ktoré nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva (LV) č pre k. ú. Ružomberok, obec Ružomberok, okres Ružomberok. 2.Kupujúci prejavil vážny záujem nadobudnúť vlastnícke právo k nehnuteľnostiam uvedeným v ods. 1 tohto Čl. tejto zmluvy. 3.Predaj nehnuteľností uvedených v ods. 1 tohto Čl. bol schválený Uznesením Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja č.9/3, bod 13 zo dňa , ktorého výpis je neoddeliteľnou prílohou č. 1 tejto zmluvy. III. Predmet zmluvy 1.Predávajúci zo svojho vlastníctva predáva a kupujúci do svojho výlučného vlastníctva kupuje predmet kúpy uvedený v Čl. II ods. 1 tejto zmluvy, a to: - stavbu (internát) ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy bez prideleného súpisného čísla na parc. KN-C č. 6432/14, 2

3 - stavbu (garáž) s. č. 1927, druh stavby 7, na parc. 6432/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 39 m 2, - pozemok - parcelu KN-C č. 6432/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3860 m 2, - pozemok - parcelu KN-C č. 6432/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 39 m 2, - pozemok - parcelu KN-C č. 6432/6 ostatné plochy o výmere 796 m 2, - pozemok - parcelu KN-C č. 6432/10 zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m 2, - pozemok - parcelu KN-C č. 6432/12 ostatné plochy o výmere 63 m 2, - pozemok - parcelu KN-C č. 6432/13 ostatné plochy o výmere 584 m 2, - pozemok - parcelu KN-C č. 6432/14 zastavané plochy a nádvoria o výmere 504 m 2, v k. ú. Ružomberok, obci Ružomberok, okrese Ružomberok (ďalej spolu len predmet kúpy ). IV. Kúpna cena 1. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene za predmet kúpy vo výške ,00 (slovom: tristojedentisícdeväťsto Eur). 2.Zmluvné strany sa dohodli, že kúpnu cenu vo výške stanovenej v ods. 1 tohto Čl. kupujúci uhradí predávajúcemu bezhotovostne na číslo účtu predávajúceho uvedené v záhlaví tejto zmluvy do 10 dní odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy na číslo účtu predávajúceho uvedené v záhlaví tejto zmluvy s variabilným symbolom určeným predávajúcim po podpise tejto zmluvy. V. Prevod vlastníckeho práva 1.Zmluvné strany sú uzrozumené, že kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy dňom právoplatného rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva v prospech kupujúceho, vydaného Okresným úradom Ružomberok, katastrálnym odborom a týmto dňom preberá kupujúci predmet kúpy do užívania. Uvedené v predchádzajúcej vete neplatí pre stavbu (internát) bez prideleného súpisného čísla na parc. KN-C č. 6432/14, ku ktorému nadobudne kupujúci užívacie právo dňom zaplatenia kúpnej ceny predávajúcemu a vlastnícke právo dňom vkladu vlastníctva do katastra nehnuteľností potom, čo bude predmetnej stavbe pridelené súpisné číslo príslušným orgánom samosprávy. 2.Vlastnícke právo k predmetu kúpy nadobudne kupujúci vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, na základe návrhu, ktorý podá samostatne predávajúci, do 10 dní od 3

4 podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a úplnej úhrady kúpnej ceny podľa Čl. IV tejto zmluvy (obidve podmienky musia byť splnené kumulatívne). VI. Vyhlásenia zmluvných strán 1.Predávajúci vyhlasuje, že na predmete kúpy uvedenom v Čl. II tejto zmluvy, neviaznu žiadne ťarchy- dlhy, vecné bremená ani iné právne povinnosti, ani práva tretích osôb. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť k predmetu kúpy nebola nijako obmedzená. 2.Kupujúci vyhlasuje, že predmet kúpy pozná, pozná jeho stav, nemá pochybnosti o jeho identifikácii na mieste samom a predmet kúpy od predávajúceho takto a v tomto stave kupuje. 3.Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade, ak by nebolo možné v katastri nehnuteľností vykonať vklad vlastníckeho práva k predmetu kúpy v prospech kupujúceho z dôvodu zrejmých chýb alebo nesprávností v predloženej dokumentácii, zmluvné strany bez zbytočného odkladu a v potrebných lehotách, so vzájomnou súčinnosťou, uskutočnia všetky kroky potrebné pre odstránenie nedostatkov, vrátane podpisu potrebných dokumentov. 4.Kupujúci uzatvorením tejto zmluvy berie na vedomie, že v stavbe (internáte) bez prideleného súpisného čísla na parc. KN-C č. 6432/14 v k. ú. Ružomberok sa ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy ako aj v čase do nachádzajú hnuteľné veci (alebo ich časť) uvedené v prílohe č. 2 tejto zmluvy, ktoré sú vo vlastníctve predávajúceho. Kupujúci ďalej vyhlasuje, že zamestnancom a/alebo povereným osobám predávajúceho a/alebo Strednej odbornej školy polytechnickej, so sídlom Sládkovičova ul. 104, Ružomberok, IČO: aj po nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetnej stavbe umožní vypratanie nehnuteľnosti a odvoz predmetných hnuteľných vecí z nehnuteľnosti. Hnuteľné veci, ktoré v nehnuteľnosti ostanú po termíne pripadajú do vlastníctva kupujúceho. VII. Odstúpenie od zmluvy 1.Túto zmluvu možno zrušiť len písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán alebo odstúpením ktorejkoľvek zo zmluvných strán od zmluvy s právnym následkom zmeny zápisu na dotknutom liste vlastníctva vedenom pre k. ú. Ružomberok. 2.Predávajúci má právo od tejto zmluvy odstúpiť v prípade nesplnenia záväzku kupujúceho zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu riadne a včas -podľa Čl. IV. tejto zmluvy. 3.Kupujúci má právo od tejto zmluvy odstúpiť v prípade ak sa vyhlásenie predávajúceho podľa Čl. VI ods. 1 ukáže ako nepravdivé. 4

5 4.Dňom určeným v písomnej dohode zmluvných strán alebo dňom doručenia písomného odstúpenia od tejto zmluvy druhej zmluvnej strane a za podmienok uvedených v ods. 2, ods. 3 tohto článku tejto zmluvy, sa táto zmluva zrušuje a obe zmluvné strany sú povinné navzájom si vydať všetko, čo dovtedy titulom plnenia podľa tejto zmluvy od druhej zmluvnej strany obdržali, tým nie sú dotknuté nároky oboch strán na náhradu škody ako aj prípad, ak k odstúpeniu od tejto zmluvy dôjde v dôsledku porušenia povinností na strane kupujúceho. V prípade odstúpenia od tejto zmluvy (ktorejkoľvek zo zmluvných strán) je predávajúci oprávnený podať samostatne návrh na zmenu zápisu vlastníctva k predmetu kúpy v katastri nehnuteľností na základe písomného odstúpenia od zmluvy. VIII. Náklady a poplatky spojené s prevodom vlastníctva 1.Zmluvé strany sa dohodli, že správny poplatok z návrhu na vklad vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do príslušného katastra nehnuteľností znáša kupujúci. IX. Osobitné ustanovenie o zápise do katastra nehnuteľností 1.Táto kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti je vkladu schopnou listinou, na základe ktorej Okresný úrad v Ružomberku, katastrálny odbor vykoná zmeny zápis na liste vlastníctva pre katastrálne územie Ružomberok. X. Záverečné ustanovenia 1.Zmena tejto zmluvy je možná len na základe písomnej dohody obidvoch zmluvných strán a to formou písomného dodatku k nej. 2.Zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpísania oboma zmluvnými stranami, od ktorého sú účastníci prejavmi svojej vôle podľa tejto zmluvy viazaní, tým nie je dotknuté ustanovenie o dni prevodu vlastníctva podľa Čl. V. ods. 1 tejto zmluvy. Táto zmluva nadobúda účinnosť povolením vkladu vlastníctva v katastri nehnuteľností pod podmienkou jej zverejnenia na predávajúcim. 3.Predávajúci a kupujúci zhodne vyhlasujú, že sa s obsahom tejto kúpnej zmluvy pred jej podpísaním podrobne oboznámili, že mu porozumeli a že táto kúpna zmluva je prejavom ich pravej a slobodnej vôle, čo na znak svojho bezvýhradného súhlasu s celým obsahom nižšie potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. 4. Táto kúpna zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch v slovenskom jazyku. Predávajúci obdrží po dvoch jej rovnopisoch, kupujúci jeden rovnopis. Zostávajúce dva rovnopisy sú 5

6 určené pre podanie návrhu na vklad Okresnému úradu v Ružomberku, katastrálnemu odboru podľa Čl. V. ods. 2 tejto zmluvy. Za predávajúceho Za kupujúceho V Žiline dňa V Žiline dňa Ing. Juraj Blanár predseda Žilinského samosprávneho kraja JUDr. Miroslav Korniet konateľ Real Focus, s.r.o.... Ing. Roman Kružliak konateľ Real Focus, s.r.o. 6

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA OMINO 710 330x456x557 330x456x20 292x427x16 1x 1x 2 x1 3 x1 6 x4 22 x28 3mm 4mm 8x35mm 3,5x16mm 23 x6 60 x6 61 x18 4x10mm 15mm U 2 68 x12 71 x6 73 x12 12mm 7x50mm 5x40mm 80 x3 87 x6 92 x40 96 x4 340mm

Více

Zníženie základného imania

Zníženie základného imania O000510 Ing. Vladimír Pajta, CSc. Rakovice 82, 922 08 Rakovice, Slovensko Aramis VP, s.r.o. Rakovice 82, 922 08 Rakovice 36 244 945 12937 Okresný súd Trnava oznamuje (oznamujú) podľa 147 ods. 1 Obchodného

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu ust. 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Společnost HDT impex s.r.o. (dále jen prodávající ), se sídlem Botanická 238/3, 362 63 Dalovice, zapsaná u Krajského

Více

Kupní smlouva. kupní smlouvu:

Kupní smlouva. kupní smlouvu: Záveská a spol. v.o.s. IČ: 26 46 85 14 pověřený insolvenční správce a správce konkurzní podstaty JUDr. Hana Záveská, advokátka společník: Bc.Martin Záveský Kancelář Praha 5- Smíchov : Kancelář Mladá Boleslav:

Více

Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt

Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt Poř. č. Popis 1 2a) Rozpočet mikroprojektu Dokumentace o organizaci (čeští žadatelé) Podrobný rozpočet mikroprojektu předložený na formuláři předepsaném

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

U P N Í S M L O U V U

U P N Í S M L O U V U KUPNÍ SMLOUVA Obec Chýně IČ: 00241296 sídlo: Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice zast.: Mgr. Annou Chvojkovou, starostkou obce, a Ing. Petrou Vackovou, místostarostkou obce (dále jen obec Chýně nebo obec

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015 č.j.: 626/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 598 ze dne 26.08.2015 Návrh kupní smlouvy o prodeji pozemku parc.č. 2791 v k.ú. Vinohrady Rada městské části I. s c h v a l u j

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: 1. Národní památkový ústav se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 IČ: 75032333

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 40/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 38 ze dne 15.01.2014 Návrh kupní smlouvy k odkoupení pozemků parc. č. 3020/8, 3020/1, 2930/47 a 3021/5, vše v k.ú. Žižkov, obec

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! *MMOPP00C4KG2* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE uzavřená podle ustanovení 588 a následujících a 151n a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Datum: XXX TTS energo s.r.o., jako Budoucí prodávající a XXX, jako Budoucí kupující SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Níže uvedené Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Více

2. Zájemcem: IČO: DIČ: zapsaném v Obchodním Rejstříku vedeném Městským soudem v, oddíl, vložka. zastoupeny: / dále jen zájemce /

2. Zájemcem: IČO: DIČ: zapsaném v Obchodním Rejstříku vedeném Městským soudem v, oddíl, vložka. zastoupeny: / dále jen zájemce / Zprostředkovatelská smlouva uzavřená mezi 1. Zprostředkovatelem: JUDr. Milan Vacek, realitní kancelář Nad Šárkou 1167 / 126 160 00 Praha 6 IČO: 14904179 DIČ: 006 510524/451 zapsaným v OR vedeném Městským

Více

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část Důvodová zpráva - Odkoupení pozemku - nová rolbárna ZS Majetkoprávní dořešení části stavby rolbárny na části pozemku ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, s.p. 1. Úvodní část V rámci

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň µ#3993/pkt/2013-pktm@' 3993/PKT/2013-PKTM Č.j.: UZSVM/PKT/3484/2013-PKTM Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: Obec Libhošť (IČ:72086718 Podíl:1/1) Libhošť č.p. 1 Libhošť, 742 57 jako pronajímatel na

Více

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 za kterou jedná akademický titul, jméno, příjmení, věd. hodnost, funkce v prvním pádě anebo

Více

., IČ.., se sídlem.. zaps. v OR vedeném.. soudem v, oddíl.., vložka., zastoupená. I. Preambule

., IČ.., se sídlem.. zaps. v OR vedeném.. soudem v, oddíl.., vložka., zastoupená. I. Preambule Kupní smlouva o prodeji nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění změn a

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 754-ODD/15

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 754-ODD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 754-ODD/15 vyhotovené dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem:

Více

SMLOUVA. o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci

SMLOUVA. o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci Účastníci: SMLOUVA Registrační číslo: 13/114/BN/Ku/BS o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci Uzavření smlouvy bylo schváleno Radou města Příbram dne 8.4.2013 pod usnesen ím č.234/2013

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVUL7R* SMĚNNÁ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Na straně jedné: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu:

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2128 a násl. a 1309 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č.... ze dne... městská

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí Příloha E- vyhlášky č.2 Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále

Více

Příloha č. 1 k Podmínkám výběrového řízení České Budějovice 6, č.p. 1481 Navrhované znění Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcných břemen Kupní smlouva a Smlouva o zřízení věcných břemen mezi smluvními

Více

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KUPNÍ SMLOUVA kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. se sídlem: Čelákovice, Křižíkova 270, PSČ: 250 88 IČ: 46357033

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2128 a násl. a 1309 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č.... ze dne... (pro případ,

Více

Zahraniční konkursy. Motto:

Zahraniční konkursy. Motto: Zahraniční konkursy 1 Omšenie 30. 09. 2013 JUDr. Zdeněk Krčmář Motto: 2 Cooperův zákon o zákonech: Nové zákony s sebou nesou nové právní nedostatky. Artur Bloch: Murphyho zákon 1 Krčmář Rakouská judikatura

Více

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144552 číslo účtu na kupní

Více

Statut a pravidla soutěže. Magnum - Prolíbej se do Paříže

Statut a pravidla soutěže. Magnum - Prolíbej se do Paříže Statut a pravidla soutěže Magnum - Prolíbej se do Paříže Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel soutěže Magnum - Prolíbej se do Paříže pro Českou a Slovenskou republiku (dále jen soutěž ). Tento statut

Více

Podmínky výběrového řízení ev. č 5966 na prodej pozemků v k.ú. Tuchomyšl Vyhlašované v rámci zpeněžení majetku dlužníka Římskokatolická farnost Trmice

Podmínky výběrového řízení ev. č 5966 na prodej pozemků v k.ú. Tuchomyšl Vyhlašované v rámci zpeněžení majetku dlužníka Římskokatolická farnost Trmice Centrála: Masarykovo náměstí 193/20 405 01 Děčín I tel.: +420 412 514 521 fax: +420 412 514 520 Pobočka Podmokly: Zbrojnická ulice 77 (na ul. Prokopa Holého) 405 02 Děčín IV-Podmokly tel.: +420 413 034

Více

BV LAW ZPRAVODAJ PROSINEC 2012

BV LAW ZPRAVODAJ PROSINEC 2012 BV LAW ZPRAVODAJ PROSINEC 2012 Aktuální změny v soutěžním právu Zákon o obchodních korporacích aneb odkud začít Přemístění sídla společnosti v rámci EU Insolvenční řízení může přesáhnout hranice jednoho

Více

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27 Hudba a film Ve zkratce... Když je hráč na tahu, musí se snažit umístit jednu ze svých karet na správné místo na časové ose (= Timeline). Zahraje-li kartu správně, bude před sebou mít o jednu kartu méně.

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí.., r.č..., trvale bytem.. bankovní spojení: dále jen budoucí prodávající a.., r.č..., trvale bytem.. bankovní spojení: dále jen budoucí kupující uzavírají

Více

2/2014. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

2/2014. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky GEODETICKÝ a KARTOGRAFICKÝ obzor obzor Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 2/2014 Praha, únor 2014 Roč. 60 (102) o Číslo 2 o str. 25 44 Katedra

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03409-0041 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1333/1 v k.ú. Stráž nad Nisou, obec Stráž nad Nisou, kraj Liberecký.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03409-0041 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1333/1 v k.ú. Stráž nad Nisou, obec Stráž nad Nisou, kraj Liberecký. ZNALECKÝ POSUDEK č. 03409-0041 / 2015 o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1333/1 v k.ú. Stráž nad Nisou, obec Stráž nad Nisou, kraj Liberecký. Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03409-0041 D / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1361/5 v k.ú. Růžodol I., obec Liberec, kraj Liberecký.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03409-0041 D / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1361/5 v k.ú. Růžodol I., obec Liberec, kraj Liberecký. ZNALECKÝ POSUDEK č. 03409-0041 D / 2015 o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1361/5 v k.ú. Růžodol I., obec Liberec, kraj Liberecký. Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: JUDr.

Více

., IČ.., se sídlem.. zaps. v OR vedeném.. soudem v, oddíl.., vložka., zastoupená

., IČ.., se sídlem.. zaps. v OR vedeném.. soudem v, oddíl.., vložka., zastoupená Příloha smlouvy č.3: Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen

Více

zapsána v obchodním rejstříku vedeném, odd., vložka (alternativně uvést jiný rejstřík a spisovou značku)

zapsána v obchodním rejstříku vedeném, odd., vložka (alternativně uvést jiný rejstřík a spisovou značku) 592/CPT/2014-CPTM Č.j.: UZSVM/CPT/638/2014-CPTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 - Nové Město zastoupená JUDr. Milanem Cícerem,

Více

uzavřená dle 59 energetického zákona a občanského zákoníku

uzavřená dle 59 energetického zákona a občanského zákoníku označení smlouvy oprávněného: 8800073861/1/VB/P ^označení smiouvy povinného: *MMOPP00A1FSP uzavřená dle 59 energetického zákona a občanského zákoníku MOK, Povinný z věcného bř se sídiem: bank. spojení:

Více

Kupní smlouva o prodeji věcí nemovitých uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Kupní smlouva o prodeji věcí nemovitých uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Kupní smlouva o prodeji věcí nemovitých uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Ing. Davidem Jánošíkem, Hradec Králové, Gočárova 1105/36, PSČ 500 02, insolvenčním správcem dlužníka STAPI-BET s.r.o.,

Více

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka...

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka... Smluvní strany: Mgr. Tomáš Kaplan, insolvenční správce dlužníka Aventic International a.s. IČ: 27137112 Se sídlem: Praha 1 Nové Město, Truhlářská 1519/25, PSČ 110 00 společnost zapsaná do obchodního rejstříku

Více

Smlouva o převodu vlastnictví jednotky

Smlouva o převodu vlastnictví jednotky Příloha č. 1 návrh smlouvy Smlouva o převodu vlastnictví jednotky uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku dle 2079 a 2128 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, takto: 1. Účastníci

Více

Smlouvu o postoupení pohledávek

Smlouvu o postoupení pohledávek Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: čl. 1. Smluvní strany 1) Městská část Praha 13 se sídlem Sluneční náměstí 13/2580, Praha 13, PSČ 158 00 IČ 00241687, DIČ: CZ00241687 bankovní spojení., číslo

Více

Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika. Pravidlá súťaže RotoProfiLiga Montážnik 2014 Slovenská republika

Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika. Pravidlá súťaže RotoProfiLiga Montážnik 2014 Slovenská republika Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tato Pravidla upravují průběh Soutěže nazvané RotoProfiLiga, kterou pořádá společnost ROTO střešní okna s.r.o.,

Více

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva KUPNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ PRAHA 15. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Cenník poplatků CreditPay

Cenník poplatků CreditPay z jiné banky 0,20 EUR - pre členy NFD je poplatok 0 EUR ( pokud vklad je nad 75 EUR) 1 EUR IDP: přijatá platba za provizi 2,8% + 0,66 EUR 2,8% + 0,66 EUR domáci převod 1,4% + 0,66 EUR 1,4% + 0,66 EUR zahraniční

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu Moravec Alexandr a Moravcová Helena Dlouhý Most 121,46312 (dále jen strana "Budoucí na straně jedné a povinná") Obec Dlouhý Most, IČO: 46744941, Se sídlem: č.p. 193,463 12 Dlouhý Most, zastoupená: Ing.

Více

Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č. 1.

Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č. 1. . Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov organizácie: Metodicko-pedagogické centrum IČO: 0064348 Ševčenkova 80 0 Bratislava Kontaktná osoba: Ing. Peter IVAN Telefón: 0/480944 E-mail: peter.ivan@mpc-edu.sk.

Více

Vyvolávací cena: 28.000.000,-Kč!!!

Vyvolávací cena: 28.000.000,-Kč!!! !!! DRAŽBA NEMOVITOSTÍ V INSOLVENCI!!! středa 9.4.2014 od 15:00 hod. Soubor nemovitého majetku, který tvoří: 53 jednotek bytové a nebytové y. Pražské Předměstí č.p. 350,480 a 481 Písek. Více na tel: 602

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku Dřevěné kuželky Drevené kolky Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku 8 590228 004154 96589 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m Hra Mölkky

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

Líbeznický dvur NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ DOMY

Líbeznický dvur NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ DOMY Smlouva o budoucí kupní smlouvě Identifikační číslo: číslo pozemku bez lomítka KM Developers s.r.o. se sídlem: Dušní 112/16, 110 00 Praha 1 IČO: 26081300 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

ZŘIZOVACÍ LISTINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. příspěvkové organizace. Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002

ZŘIZOVACÍ LISTINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. příspěvkové organizace. Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002 ZŘIZOVACÍ LISTINA EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002 příspěvkové organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Město Bakov nad Jizerou Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou,

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GGOVZ SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI Zakázka: Rekonstrukce mostu ul. Slavkovská SMPOZ27/947/15 Uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1 městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

1+1>2. Obsah. Novela zákona o verejnom obstarávaní. Nová úprava pracovnělékařské péče. Medzinárodné ocenenie v Legal500 NEWSLETTER 1 2013.

1+1>2. Obsah. Novela zákona o verejnom obstarávaní. Nová úprava pracovnělékařské péče. Medzinárodné ocenenie v Legal500 NEWSLETTER 1 2013. NEWSLETTER 1 2013 Obsah Novela zákona o verejnom obstarávaní Nová úprava pracovnělékařské péče Medzinárodné ocenenie v Legal500 1+1>2 To je sice podivná matematika, ale funguje. Poznal to každý, kdo žije

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

Obec Brezí CI. III. Úplný název,zarazení do okresu a identiiikacní císlozrizovatele. Název, sídloa identifikacní císlo príspevkovéorganizace

Obec Brezí CI. III. Úplný název,zarazení do okresu a identiiikacní císlozrizovatele. Název, sídloa identifikacní císlo príspevkovéorganizace Obec Brezí Zrizovací listina príspevkové organizace Obce Brezí vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písmod) zákona c. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zrízení), ve znení pozdejších predpisu, ustanovením

Více

9/2011. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

9/2011. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky GEODETICKÝ a KARTOGRAFICKÝ Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 9/2011 Praha, září 2011 Roč. 57 (99) Číslo 9 str. 217 240 Cena 24, Kč 1, Obrázky

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu Obec Veliny IČ.: 00274542 se sídlem Veliny 60, 534 01 Veliny zastoupena starostou obce Petrem Krejcarem. Tel.: 466 682 187 Bankovní spojení : 192583650257/0100 (dále jen strana Budoucí povinná ) na straně

Více

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let.

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Pribeh a cil hry Duchová v koupelně je samostatná hra, která se dá hrát zvlášť, ale i dohromady se známou hrou Duch! To vytváří novou úroveň

Více

REZIDENCE NOVÁ KAROLINA

REZIDENCE NOVÁ KAROLINA SMLOUVA O REZERVACI č. R/ uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen OZ ) týkající se stavby nazvané REZIDENCE NOVÁ KAROLINA 1. SMLUVNÍ STRANY: Prodávající:

Více

Návod k instalaci a obsluze BEZTLAKÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY. Návod na inštaláciu a obsluhu BEZTLAKOVÉ OHRIEVAČE VODY MC 8N, 8P

Návod k instalaci a obsluze BEZTLAKÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY. Návod na inštaláciu a obsluhu BEZTLAKOVÉ OHRIEVAČE VODY MC 8N, 8P Návod k instalaci a obsluze BEZTLAKÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY Návod na inštaláciu a obsluhu BEZTLAKOVÉ OHRIEVAČE VODY! NÍZKOTLAKOVÁ BATÉRIA NĺZKOTLAKÁ BATERIE 20 PAP MC 8N, 8P CZ Obsah Technické údaje...11

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-4002883/04

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-4002883/04 Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČO: 00262552, DIČ: CZ00262552, Se sídlem: Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou, zástupce: Bc. Tomáš Levinský, funkce: starosta města, tel..:488 880 830, email:

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í 869/ULN/2014-ULNM Č.j.: UZSVM/ULN/881/2014-ULNM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení

Více

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Rada Olomouckého kraje na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/9/26/2009 ze dne 25. 9. 2009 vyhlašuje úplné znění zřizovací

Více

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 411 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze

Více

BLIŽŠÍ PODMÍNKY. výběrového řízení. na odprodej nemovitostí v k.ú. Žlutice. I. Vyhlašovatel a prodávající

BLIŽŠÍ PODMÍNKY. výběrového řízení. na odprodej nemovitostí v k.ú. Žlutice. I. Vyhlašovatel a prodávající Státní oblastní archiv v Plzni Sedláčkova 44 306 12 Plzeň váš dopis zn.: ze dne: naše zn.: SOAP/002-0931/2015 vyřizuje: Ing. Kasíková, Ing. Šimáně tel: 377 222 480 373 740 108 e-mail: kasikova@soaplzen.cz

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník ) Prodávající: I. Smluvní strany JUDr. Petr Moravec se sídlem

Více

PODMÍNKY. výběrového řízení

PODMÍNKY. výběrového řízení Lesy České republiky, s.p. Přemyslova I 106, 50 I 68 Hradec Králové IČ: 4219645 I vyhlašují výběrové řízení k uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků p.č. 2480/1 a 2480/3 v k. ú. Březolupy PODMÍNKY výběrového

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 16.09.2010 09:25:09

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 16.09.2010 09:25:09 Kat.: 651974 Choceň List vlastnictví: 4469 A Vlastník, jiný oprávněný Vlastnické právo Praha 9, Vysočany, 190 00 Praha 9 B V kat. jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela) Nemovitosti

Více

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Rada Olomouckého kraje na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/9/26/2009 ze dne 25. 9. 2009 vyhlašuje úplné znění zřizovací

Více

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů, o. p. s. (dále jen VŠMVVP) pro akademický rok 2012/2013 Na základě zákona č. 111/1998 Sb. o

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách MĚSTO NOVÝ JIČÍN O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovité věci v katastrálním území Nový Jičín Horní Předměstí Město Nový Jičín (dále jen Město ) jako

Více

Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti IP-12-4002626/POOl (dále jen "Smlouva")

Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti IP-12-4002626/POOl (dále jen Smlouva) Obec Dlouhý Most, Sídlo: č.p. 19,46 12 Dlouhý Most, IČO: 46744941, Zastoupena: Ing. Běla Ivanová, funkce: starostka, (jako strana povinná z věcného břemene - služebnosti, dále jen "povinná") OÚ DL T na

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Lukavec u Hořic, IČ: 00271781 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ (dále jen Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ (dále jen Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ (dále jen Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu IČOIČ: 45245053 DIČ: CZ45245053 se sídlem:

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti podle ustan. 1785 a násl. a v souladu s 1257 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany se sídlem náměstí

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 BYTOVÁ JEDNOTKA 2+1 ULICE SLADOVNÍ Č. BJ 1192/15 KOJETÍN Článek I. Touto aukční vyhláškou zprostředkovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ o převodu vlastnického práva k nemovitostem

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ o převodu vlastnického práva k nemovitostem SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ o převodu vlastnického práva k nemovitostem Smluvní strany budoucí prodávající - společnost ONO-development, s.r.o., IČ: 278 39 605, se sídlem Frýdek- Místek, Na Poříčí

Více

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky číslo smlouvy: SLÁDEK GROUP, a.s. se sídlem Benešov, Jana Nohy 1441,PSČ 256 01 IČ: 46356886, DIČ: CZ46356886 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

EOD 65028 SS VESTAVNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE VSTAVANÁ RÚRA NÁVOD NA OBSLUHU

EOD 65028 SS VESTAVNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE VSTAVANÁ RÚRA NÁVOD NA OBSLUHU EOD 65028 SS VESTAVNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE VSTAVANÁ RÚRA NÁVOD NA OBSLUHU CZ SK Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy.

Více

smlouvu o nájmu nebytových prostor

smlouvu o nájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) a.. (Kupující) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek,

Více

Pokyny k vyplnění formuláře návrhu na vklad do katastru nemovitostí

Pokyny k vyplnění formuláře návrhu na vklad do katastru nemovitostí Pokyny k vyplnění formuláře návrhu na vklad do katastru nemovitostí Obecné pokyny 1. Formulář vyplňte velkým tiskacím písmem. 2. Uveďte katastrální úřad a katastrální pracoviště, v jehož územním obvodu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 195/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 170 ze dne 10.03.2014 Dodatek č. 3 k mandátní smlouvě č. 2013/01196/20.2 s firmou Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. Rada

Více

µ 18/0.ΓΡΛ.1/03,ΓΡΛΛ?%

µ 18/0.ΓΡΛ.1/03,ΓΡΛΛ?% ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 42, 128 00 PRAHA 2 ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ HRADEC KRÁLOVÉ ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ SEMILY, BÍTOUCHOVSKÁ 1, 513 14 SEMILY µ 18/0.ΓΡΛ.1/03,ΓΡΛΛ?%

Více

CZ,SK. Obsah balení 1. Vyfouknutý gymnastický míč 2. Pumpa s koncovkou

CZ,SK. Obsah balení 1. Vyfouknutý gymnastický míč 2. Pumpa s koncovkou CZ,SK Návod k použití/návod na použitie CZ+SK IN 3913, 3914, 3915, 3916, 3917, 3918 - Gymnastický míč insportline COMFORT BALL s pumpičkou a DVD/ Gymnastická lopta insportline COMFORT BALL s pumpičkou

Více

březen 2012 Vážení čtenáři,

březen 2012 Vážení čtenáři, březen 2012 Vážení čtenáři, jedním ze základních požadavků podnikatelů na daňový a potažmo celý právní systém je stabilita. Časté změny způsobují, že se podnikatelé namísto vlastního podnikání musí věnovat

Více