SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2014"

Transkript

1 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2014 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního roku. Rozpočet městské části je zpracován v souladu se zákony č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění a č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze v platném znění. Členění rozpočtu odpovídá vyhlášce Ministerstva financí ČR č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě v platném znění. Rozpočet městské části zahrnuje předpokládané finanční zdroje a finanční potřeby pro daný rok. Návrh rozpočtu byl projednáván na FV ZMČ a na Radě MČ Finanční zdroje rozpočtu MČ na rok 2014 jsou rozděleny na rozpočtové příjmy v částce ,5 tis. Kč a na zdroje zařazené ve třídě 8 financování částka tis. Kč. Finanční potřeby rozpočtu MČ na rok 2014 jsou rozděleny na rozpočtové výdaje, které jsou ve výši tis. Kč a potřeby třídy 8 financování ve výši 9 402,5 tis. Kč. Rozpočet městské části ÚHRN PŘÍJMŮ VE VÝŠI ÚHRN VÝDAJŮ VE VÝŠI FINANCOVÁNÍ CELKEM 32296,5 tis. Kč tis. Kč 6270,5 tis. Kč FINANČNÍ ZDROJE ROZPOČTU (Tabulka č. 1/1) ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Na základě platné rozpočtové skladby jsou rozpočtové příjmy městské části rozděleny do třídy 1 daňové, třídy 2 nedaňové, třídy 3 kapitálové příjmy a třídy 4 přijaté transfery. Dále se do rozpočtu prostřednictvím třídy 8 financování zapojují finanční prostředky, které byly vytvořeny v minulých letech jako úspora. Třída 1 Daňové příjmy rozpočet: tis. Kč a) Poplatky - zahrnují odhad příjmů z poplatku za znečišťování ovzduší, poplatku ze psů, poplatku za užívání veřejného prostranství, poplatku z ubytovací kapacity. b) Správní poplatky - zahrnují poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení, jehož výsledkem jsou vydaná povolení, rozhodnutí apod. upravené zvláštními zákony. Výše těchto poplatků také vychází ze skutečnosti roku c) Daň z nemovit.věcí- výnos této daně plyne do rozpočtu městské části také prostřednictví hl.m.prahy. Jde o 100% inkaso daně, podle zákona o dani z nemovitosti, skutečně vybrané za nemovitosti na území MČ. 1

2 Třída 2 Nedaňové příjmy rozpočet: 372,5 tis. Kč Rozpočtovány jsou příjmy ze čtenářských poplatků v místní knihovně, příjmy z úroků na bankovních účtech městské části, sankční platby inkasované za porušování závazných platných norem a vratka nespotřebovaného příspěvku za r PO ZŠ a MŠ. Třída 3 Kapitálové příjmy rozpočet: 0 tis. Kč V rozpočtu pro rok 2014 tyto příjmy nejsou obsaženy. Jedná se o dary na pořízení dlouhodobého majetku, které v průběhu roku po podpisu darovacích smluv jsou do rozpočtu zapracovány jeho úpravou. Třída 4 Přijaté transfery rozpočet: tis. Kč Tyto příjmy tvoří přijatá dotace ze státního rozpočtu, neinvestiční přijaté transfery z rozpočtu hl.m.prahy, kde se jedná o dotační vztahy k městským částem schválené usnesením Zastupitelstva hl.m.prahy, dotace MČ Praha 17 na sociální služby pro naše občany a převody ze zisku hospodářské činnosti. FINANČNÍ POTŘEBY ROZPOČTU (Tabulka č. 1/2) ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Jsou určeny na běžné výdaje položkového seskupení 5 v částce tis. Kč a kapitálové výdaje položkového seskupení 6 v částce tis Kč. Výdaje jsou rozděleny do kapitol. Dále jsou do rozpočtu zapojeny výdaje třídy 8 financování tvorba rezerv. VÝDAJE DLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL (Tabulka č. 1/2 a informativní tabulky) KAPITOLA 02 MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA Rozpočet na r Výdaje celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje v tis. Kč Běžné výdaje OddPar 2310 Pitná voda rozpočet: 50 tis Kč Finanční prostředky jsou určeny na úhradu elektrické energie ve vodárně a na drobné opravy. OddPar 2341 Vodní díla rozpočet: 50 tis Kč Výdaje v tomto oddíle zahrnují neinvestiční akci Sobín úprava koryta a požeráku. OddPar 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň rozpočet: tis Kč Výdaje zahrnují finanční prostředky, které budou použity na údržbu zeleně městské části zimní údržby a úklid, opravy dětských pískovišť (výměny písků), nákup laviček, nákup sáčků na psí exkrementy, na financování posudků a studií, další výsadbu zeleně a studii prostranství Za Hrází. 2

3 Kapitálové výdaje OddPar 2341 Vodní díla rozpočet: 750 tis. Kč Akce: Bezpečnostní přeliv rybníka Sobín OddPar 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň rozpočet: 150 tis. Kč Akce: Park Na Prameništi altán na dětském hřišti KAPITOLA 03 DOPRAVA Rozpočet na r Výdaje celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje v tis. Kč Běžné výdaje OddPar 2212 Silnice rozpočet: 600 tis. Kč Finanční prostředky jsou určeny na dopravní značení a běžné opravy komunikací, dále pak na neinvestiční akci Doprava v klidu dolní Zličín. OddPar 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací: rozpočet 250 tis. Kč V tomto oddíle se jedná neinvestiční akci Lávka Zličín-Řepy. Kapitálové výdaje OddPar 2212 Silnice rozpočet 80 tis. Kč Akce: Přechod Vratičova-Hrozenkovská OddPar 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací rozpočet: tis. Kč Akce: Chodník Třešňovka Chodník Hrozenkovská Chodník Hostivická Zábradlí Nedašovská Zastávka Halenkovská Prodloužení zastávky Sídliště Zličín KAPITOLA 04 ŠKOLSTVÍ Rozpočet na r Výdaje celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje v tis. Kč 8 352, , Běžné výdaje OddPar 3111 Předškolní zařízení rozpočet: 200 tis Kč Neinvestiční akce zjišťovací studie k výstavbě nové MŠ OddPar 3117 První stupeň základních škol rozpočet: tis. Kč Finanční prostředky budou použity na příspěvek ZŠ a MŠ Nedašovská na provoz a údržbu příspěvkové organizaci. 3

4 OddPar 3412 Sportovní zařízení v majetku obce rozpočet: 450 tis Kč Finanční prostředky jsou spojené se správou hřišť ve Zličíně a Sobíně a na neinvestiční akce - oprava hřiště UEFA a oprava veřejného hřiště u ZŠ. OddPar 3421 Využití volného času dětí a mládeže rozpočet: 602,5 tis. Kč Jedná se o sportovní granty pro děti a mládež. Kapitálové výdaje OddPar 3111 Předškolní zařízení rozpočet: tis. Kč Akce: Rozšíření MŠ Rekonstrukce zahrady ZŠ a MŠ Výstavba nové MŠ OddPar 3412 Sportovní zařízení v majetku obce rozpočet: tis. Kč Akce: Šatny FC Zličín KAPITOLA 05 SOCIÁLNÍ OBLAST A ZDRAVOTNICTVÍ Rozpočet na r Výdaje celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje v tis. Kč Běžné výdaje OddPar 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ost.skupinám obyvatelstva rozpočet: 15 tis.kč Finanční prostředky budou použity na případné potřeby jako jsou sociální pohřby apod. OddPar 4350 Domovy pro seniory rozpočet: 180 tis. Kč Zde jsou zařazeny výdaje na dům s pečovatelskou službou, jako je vodné, plyn, el.energie a ostatní služby, které nejsou zúčtovatelné s nájemníky a případné drobné opravy. OddPar 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba rozpočet: 35 tis. Kč Jedná se o finanční prostředky, které jsou určeny na peněžitý dar pro sdružení MARTIN, které vykonává osobní asistenci pro naše občany. OddPar 4357 Domovy rozpočet: 60 tis. Kč Finanční prostředky jsou určeny na peněžitý dar domům pro osoby se zdravotním postižením. OddPar 4372 Krizová pomoc rozpočet: 5 tis Kč Jedná se o peněžitý dar Lince bezpečí. OddPar 4379 Ostatní služby v oblasti sociální prevence rozpočet: 100 tis Kč Jedná se o zajištění tísňové péče pro naše seniory. 4

5 KAPITOLA 06 KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH Rozpočet na r Výdaje celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje v tis. Kč 3 357, ,5 300 Běžné výdaje OddPar 2143 Cestovní ruch rozpočet: 220 tis. Kč Finanční prostředky budou použity na obnovu sítě informačních tabulí a neinvestiční akci - Orientační systém Zličín-Sobín. OddPar 3314 Činnosti knihovnické rozpočet: tis. Kč Finanční prostředky jsou určeny na provoz místní knihovny a to na mzdové výdaje včetně zákonných odvodů, na příspěvky ze sociálního fondu, na nákup knih, novin a časopisů, materiální výdaje jako jsou kancelářské potřeby a úklidové prostředky, na vodné, energie, telekomunikační služby a ostatní služby související s provozem místní knihovny. OddPar 3319 Ostatní záležitosti kultury rozpočet: 542 tis. Kč Finanční prostředky budou čerpány na činnosti spojené s klubem důchodců, s vedením obecní kroniky, s pořádáním kulturních akcí pro seniory a děti (Lidunka, Dětský karneval, Mikulášská), Letní slavnost, Zličínský jarmark, zájezd seniorů, vánoční posezení seniorů, vítání občánků, Sobínské kulturní akce, výročí DPS apod. OddPar 3322 Zachování a obnova kulturních památek rozpočet: 450 tis. Kč Finanční prostředky jsou určeny na neinvestiční akce Oprava historické studny a kaplička Sobín. OddPar 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků rozpočet: 350 tis. Kč Finanční prostředky budou čerpány na činnosti spojené s vydáváním a distribucí novin Zpravodaj Zličína a Sobína. OddPar 3421 Využití volného času dětí a mládeže rozpočet: 195,5 tis. Kč Jedná se o ostatní granty na volnočasové aktivity dětí a mládeže. Kapitálové výdaje OddPar 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace rozpočet: 300 tis. Kč Akce: Senioři hřiště KAPITOLA 07 BEZPEČNOST Rozpočet na r Výdaje celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje v tis. Kč Běžné výdaje OddPar 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek rozpočet: 25 tis. Kč Finanční prostředky určené pro Městskou policii v naší městské části. Jedná se o výdaje na drobný hmotný dlouhodobý majetek a materiální výdaje pro služebnu Městské policie, nákup odborné literatury a drobné opravy a služby. 5

6 OddPar 5512 Požární ochrana rozpočet 700 tis. Kč Finanční prostředky jsou určeny na provoz hasičského sboru městské části a to na nákup ochranných pomůcek, oděvů, odborné literatury, na nákup drobného hmotného dlouhodobého a všeobecného materiálu, na úhradu vodného, energií a ostatních služeb v hasičské zbrojnici, na služby telekomunikací, na platby za pojištění aut a osob, na školicí služby, ostatní služby (STK+emise, lékařské prohlídky, pronájem tělocvičny), na opravy hasičské techniky a neinvestiční akce Rekultivace pozemku-hasiči. KAPITOLA 08 HOSPODÁŘSTVÍ Rozpočet na r Výdaje celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje v tis. Kč Běžné výdaje OddPar 3612 Bytové hospodářství rozpočet: 200 tis. Kč Neinvestiční akce jímky ul. Mladých OddPar 3631 Veřejné osvětlení rozpočet: 70 tis. Kč Finanční prostředky jsou určeny na vánoční osvětlení. OddPar 3632 Pohřebnictví rozpočet: 308 tis. Kč Finanční prostředky jsou určeny na správu hřbitova a to na ostatní osobní výdaje včetně zákonných odvodů, na vodné a služby svozu odpadu, opravu studny na hřbitově Zličín a neinvestiční akci zeď hřbitov Zličín. OddPar 3639 Komunální služby rozpočet: 607 tis. Kč Finanční prostředky jsou určeny na osobní výdaje včetně zákonných odvodů za úklid čp. 244, budovy ÚMČ, topičské práce v budově čp. 244 a za správu nebytových prostor v budově hasičské zbrojnice a na úhradu vodného a energií v těchto prostorách. Kapitálové výdaje OddPar 3613 Nebytové hospodářství rozpočet: 700 tis. Kč Akce: Rekonstrukce kotelny čp. 244 OddPar 3632 Pohřebnictví rozpočet: 200 tis. Kč Akce: Rozšíření hřbitova Zličín 6

7 KAPITOLA 09 VNITŘNÍ SPRÁVA Rozpočet na r Výdaje celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje v tis. Kč Běžné výdaje OddPar 6112 Zastupitelstva obcí rozpočet: tis. Kč Finanční prostředky jsou určeny na činnost zastupitelských orgánů, na odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům, členům komisí a výborů včetně zákonných odvodů, na příspěvky ze sociálního fondu uvolněným zastupitelům a na školící služby. OddPar 6171 Činnost místní správy rozpočet: tis. Kč Finanční prostředky jsou určeny na vlastní správní činnost a budou čerpány na mzdové výdaje a na ostatní platby za provedenou práci vč. zákonných odvodů. Dále bude hrazena odborná literatura, tisk, nákup materiálu a drobného hmotného dlouhodobého majetku, vodné, plyn, el. energie, pohonné hmoty, služby pošty a telekomunikací, revize, studie, posudky, právní služby, konzultační a poradenské služby, školící služby, IT služby, opravy a udržování, cestovné zaměstnanců, na příspěvky ze sociálního fondu zaměstnancům, platby daní a poplatků, pojištění, bankovní služby a jiné. Z prostředků bude hrazena i neinvestiční akce - revize a aktualizace povodňového plánu Sobín. Kapitálové výdaje OddPar 6171 Činnost místní správy rozpočet: 252 tis. Kč Akce: koupě pozemků u lávky FINANCOVÁNÍ (Tabulka č. 1/3) Třída 8 Použití rozpočet tis. Kč V této třídě jsou rozpočtovány zdroje získané úsporou finančních prostředků vytvořenou v minulých letech. Třída 8 Rezerva rozpočet 9 402,5 tis. Kč V této třídě jsou rozpočtovány prostředky, které budou převedeny jako rezerva a tvorba do fondů MČ. 7

8 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA R Tabulka č. 1/1 Upravený Návrh Index ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY v tis. Kč 1332 Poplatek za znečišťování ovzduší 1,50 1,00 66, Poplatek ze psů 135,00 135,00 100, Poplatek za užívání veřejného prostranství 250,00 300,00 120, Poplatek z ubytovací kapacity 38,00 50,00 131, Správní poplatky 70,00 60,00 85, Daň z nemovitých věcí 6500, ,00 100,00 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 6994, ,00 100, Příjmy ze čtenářských poplatků 35,00 40,00 114, Příjmy z úroků 160,00 130,00 81, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 10,00 5,00 50, Přijaté vratky transferů od jiných rozpočtů 48,40 0,00 0, Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 197,50 0, Přijaté dary 913,20 0,00 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 72,20 0,00 0,00 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1238,80 372,50 30, Přijaté dary na pořízení DHM 300,00 0,00 0,00 TŘÍDA 3- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 300,00 0,00 0, Neinv.přijaté transfery z všeob.správy 257,60 0,00 0, Neinv.přijaté transfery ze SR 123,00 133,00 108, Neinv.přijaté transfery od obcí 15449, ,00 84, Ost. neinv.transfery od rozpočtů úz.úrovně -1000,00-500,00 50, Převody z fondu hospodářské činnosti 22750, ,00 53, Ost.inv.transfery od rozpočtů úz.úrovně 500,00 0,00 0,00 TŘÍDA 4 - TRANSFERY 38079, ,00 65,33 PŘÍJMY CELKEM , ,50 69,29

9 Tabulka č. 1/2 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA R BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Návrh Index ORJ Název 02 Městská infrastruktura 5953, ,00 97,51 03 Doprava 720,00 850,00 118,06 04 Školství, sport, volnočasové aktivity 5043, ,50 82,33 05 Zdravotnictví a sociální oblast 291,00 395,00 135,74 06 Kultura, cestovní ruch, volnočasové aktivity 3153, ,50 96,96 07 Bezpečnost 973,40 725,00 74,48 08 Hospodářství 835, ,00 141,92 09 Vnitřní správa 13054, ,00 100,47 CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE - seskupení položek 5xxx 30023, ,00 97,54 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Návrh Index ORJ Název 02 Městská infrastruktura 797,00 900,00 112,92 03 Doprava 1478, ,00 184,71 04 Školství, sport 13700, ,00 30,66 05 Zdravotnictví a sociální oblast 0,00 0,00 0,00 06 Kultura, cestovní ruch 0,00 300,00 0,00 07 Bezpečnost 0,00 0,00 0,00 08 Hospodářství 551,00 900,00 163,34 09 Vnitřní správa 155,00 252,00 162,58 CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - seskupení položek 6xxx 16681, ,00 55,64 VÝDAJE CELKEM , ,00 82,58

10 Tabulka č. 1/3 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA R FINANCOVÁNÍ Upravený Návrh rozpočet rozpočtu Použití fin. prostředků vytvořených v min. letech 7381, , Rezerva finančních prostředků -7290, ,50 FINANCOVÁNÍ CELKEM 91, ,50 ÚHRN PŘÍJMŮ , ,50 ÚHRN VÝDAJŮ , ,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM 91, ,50

11 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA R Informativní tabulky BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Návrh Index OddPar. Název 2310 Pitná voda 50,00 50,00 100, Vodní díla 0,00 50,00 0, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5903, ,00 96,64 KAPITOLA , ,00 97,51 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Návrh Index Odd.Par. Název 2341 Vodní díla 300,00 750,00 250, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 497,00 150,00 30,18 KAPITOLA ,00 900,00 112,92 KAPITOLA 02 - CELKEM 6 750, ,00 99,33

12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA R Informativní tabulky BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Návrh Index OddPar. Název 2212 Silnice 350,00 600,00 171, Pozemní komunikace 370,00 250,00 67,57 KAPITOLA ,00 850,00 118,06 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Návrh Index Odd.Par. Název 2212 Silnice 0,00 80,00 0, Pozemní komunikace 1478, ,00 179,30 KAPITOLA , ,00 184,71 KAPITOLA 03 - CELKEM 2 198, ,00 162,88

13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA R Informativní tabulky BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Návrh Index OddPar. Název 3111 Předškolní zařízení 800,00 200,00 25, První stupeň základních škol (včetně MŠ) 3114, ,00 93, Sportovní zařízení v majetku obce 239,20 450,00 188, Využití volného času dětí a mládeže 890,50 602,50 67,66 KAPITOLA , ,50 82,33 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Návrh Index Odd.Par. Název 3111 Předškolní zařízení 13200, ,00 22, Sportovní zařízení v majetku obce 500, ,00 240,00 KAPITOLA , ,00 30,66 KAPITOLA 04 - CELKEM , ,50 44,56

14 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA R Informativní tabulky BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Návrh Index OddPar. Název 4349 Ostatní soc. péče a pomoc ost.skupinám obyv. 15,00 15,00 100, Domovy pro seniory 181,00 180,00 99, Osobní asistence, pečovatelská služba 35,00 35,00 100, Domovy pro osoby se zdrav.postižením 55,00 60,00 109, Krizová pomoc 5,00 5,00 100, Ostatní služby v oblasti sociální prevence 0,00 100,00 0,00 KAPITOLA ,00 395,00 135,74 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Návrh Index Odd.Par. Název 4349 Ostatní soc.péče a pomoc ost.skupinám obyv. 0,00 0,00 0, Domovy pro seniory 0,00 0,00 0, Osobní asistence, pečovatelská služba 0,00 0,00 0, Domovy pro osoby se zdrav.postižením 0,00 0,00 0,00 KAPITOLA 05 0,00 0,00 0,00 KAPITOLA 05 - CELKEM 291,00 395,00 135,74

15 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA R Informativní tabulky BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Návrh Index OddPar. Název 2143 Cestovní ruch 40,00 220,00 550, Činnosti knihovnické 1449, ,00 89, Ostatní záležitosti kultury 433,00 542,00 125, Zachování a obnova kulturních památek 343,00 450,00 131, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 392,00 350,00 89, Využití volného času dětí a mládeže 495,70 195,50 39,44 KAPITOLA , ,50 96,96 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Návrh Index Odd.Par. Název 2143 Cestovní ruch 0,00 0,00 0, Činnosti knihovnické 0,00 0,00 0, Ostatní záležitosti kultury 0,00 0,00 0, Zachování a obnova kulturních památek 0,00 0,00 0, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 0,00 0,00 0, Sportovní zařízení v majetku obce 0,00 0,00 0, Využití volného času dětí a mládeže 0,00 0,00 0, Ostatní zájmová činnost a rekreace 0,00 300,00 0,00 KAPITOLA 06 0,00 300,00 0,00 KAPITOLA 06 - CELKEM 3 153, ,50 106,47

16 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA R Informativní tabulky BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Návrh Index OddPar. Název 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 25,00 25,00 100, Požární ochrana - dobrovolná část 948,40 700,00 73,81 KAPITOLA ,40 725,00 74,48 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Návrh Index Odd.Par. Název 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 0,00 0,00 0, Požární ochrana - dobrovolná část 0,00 0,00 0,00 KAPITOLA 07 0,00 0,00 0,00 KAPITOLA 07 - CELKEM 973,40 725,00 74,48

17 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA R Informativní tabulky BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Návrh Index OddPar. Název 3612 Bytové hospodářství 0,00 200,00 0, Veřejné osvětlení 70,00 70,00 100, Pohřebnictví 158,00 308,00 194, Komunální služby a územní rozvoj j.n. 607,00 607,00 100,00 KAPITOLA , ,00 141,92 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Návrh Index Odd.Par. Název 3612 Bytové hospodářství 350,00 0,00 0, Nebytové hospodářství 51,00 700, , Pohřebnictví 150,00 200,00 133,33 KAPITOLA ,00 900,00 163,34 KAPITOLA 08 - CELKEM 1 386, ,00 150,43

18 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA R Informativní tabulky BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Návrh Index OddPar. Název 6112 Zastupitelstva obcí 2450, ,00 104, Volby do Poslanecké sněmovny 153,00 0,00 0, Volby prezidenta republiky 187,80 0,00 0, Činnost místní správy 10263, ,00 102,81 KAPITOLA , ,00 100,47 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Návrh Index Odd.Par. Název 6171 Činnost místní správy 155,00 252,00 162,58 KAPITOLA ,00 252,00 162,58 KAPITOLA 09 - CELKEM , ,00 101,20

19 HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST (Tabulka č. 2) Hospodářská činnost se sleduje účetně mimo rozpočtové příjmy a výdaje, v účtových třídách 5xx náklady a 6xx výnosy. Výsledek hospodaření se zjišťuje jako rozdíl výnosů a nákladů ve Výkazu zisku a ztráty. Plán hospodářské činnosti je sestaven na základě tohoto výkazu. V hospodářské činnosti se nesestavuje rozpočet, ale pouze plán, který není závazným ukazatelem. Slouží ke zjištění předpokládaného hospodářského výsledku této činnosti. VÝNOSY jsou tvořeny především předpisem nájemného bytových a nebytových prostor a pronájmem pozemků. Dále pak výnosy z reklam, pronájmu movitého majetku, úklidu zastávek a úroků z bankovních účtů. NÁKLADY částka u oprav se týká údržby domů Strojírenská čp. 405, Křivatcova čp. 244 a DPS. V ostatních službách se jedná o výdaje spojené se správou majetku na základě smluv, dále pak revizi PO, elektro, plynu, komínů, výtahů, výdaje na úklid bytů DPS po malování, výdaje za zpracování SIPO, recepční služby, výdaje za telekomunikační služby apod. Hospodářská činnost podléhá dani z příjmů právnických osob. Zůstatek roku po zdanění je převáděn jako transfer do rozpočtu MČ.

20 PLÁN HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI NA ROK 2014 Tabulka č. 2 Výnosy v tis. Kč Plán 2014 Nájemné z bytů 2967,00 Nájemné z nebytových prostor 1408,00 Pronájem z pozemků 1179,00 Výnosy z reklam, pronájem mov.maj, zastávky 191,00 Úroky ČS 130,00 Výnosy celkem 5 875,00 Náklady v tis. Kč Plán 2014 Opravy a udržování 1000,00 Ostatní služby 1690,50 Ostatní náklady (poplatky ČS) 20,50 Náklady celkem 2 711,00 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 3 164,00 (před zdaněním)

21 Investiční akce na rok Chodník Třešňovka Dokončení projektové dokumentace a realizace 1, ,-Kč Jedná se o spojovací chodník mezi ulicemi Milotická K Třešňovce. Pro stavbu je vydáno územní rozhodnutí, nyní je stavba ve fázi přípravy ke stavebnímu povolení. V letošním roce se předpokládá dokončení projektové a inženýrské činnosti a následná realizace chodníku. 2. Chodník Hrozenkovská (Zličínský dvůr) projektová dokumentace + inženýrská činnost ,-Kč Jedná se o chodník v ulici Hrozenkovská v úseku mezi ulicemi U lípy K Třešňovce. Stavba je ve fázi přípravy k územnímu řízení. V letošním roce se předpokládá dokončení projektové přípravy a inženýrské činnosti k územnímu řízení a stavebnímu povolení. 3. Chodník Hostivická (Slavičínská) projektová dokumentace + inženýrská činnost ,-Kč Jedná se o úsek od ul. Slavičínská severním směrem. V letošním roce se předpokládá dokončení projektové přípravy a inženýrské činnosti k územnímu řízení a stavebnímu povolení. 4. Rozšíření hřbitova Zličín projektová dokumentace ,-Kč Jedná se o rozšíření stávajícího hřbitova ve Zličíně, který je již kapacitně téměř vyčerpán. Na rozšíření je již zpracována studie a v letošním roce bude zpracována projektová dokumentace a vyřízeno povolení stavby. 5. Přístavba MŠ Dofinancování konečné faktury ,-Kč Jedná se o dofinancování konečné faktury. 6. Rekonstrukce zahrady ZŠ a MŠ realizace ,- Kč Jedná se o kompletní úpravu zahrady kolem nově přistavené školky včetně sadových a terénních úprav s osazením nových hracích prvků. 7. Rekonstrukce kotelny č.p. 244 realizace ,- Kč Jedná se o kompletní rekonstrukci kotelny s výměnou stávajícího zdroje tepla, včetně zásobníkového ohřevu TUV. 8. Zábradlí Nedašovská Projektová dokumentace + realizace ,-Kč Jedná se o ochranné zábradlí na chodníku v ulici Nedašovská v úseku Hrozenkovská - Mladých z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců a zabránění ničení chodníku vozidly neoprávněně jezdícími po chodníku na sousední pozemky. 9. Senioři hřiště Projektová dokumentace + realizace ,-Kč Výstavba Senior hřiště bude součástí celkové revitalizace pozemku parc.č. 450/1, k.ú. Zličín. Obsahem akce bude vybudování odpovídajícího zpevněného povrchu, umístění laviček a jednoduchých cvičebních prvků, resp. drobná výsadba doplňující zeleně. Realizace je navržena jako součást oslav 10 let od otevření DPS.

22 10. Šatny FC Zličín projektová dokumentace + inženýrská činnost 1, ,-Kč Předpokládá se výstavba nových šaten pro sportovní areál tak, aby vyhovoval současným hygienickým předpisům a normám. Stávající šatny jsou již ve špatném technickém stavu a jejich oprava je neekonomická. V roce 2014 se předpokládá projektová příprava včetně územního rozhodnutí a stavebního povolení a v roce 2015 vlastní realizace stavby. Celková cena stavby včetně všech doprovodných investic nepřekročí částku 15, ,- Kč. 11. Park Na prameništi altán na dětském hřišti projektová dokumentace + realizace ,- Kč Stavba je zařazena do rozpočtu na základě uplatnění podnětu OS Zelený Zličín a podpisové akce veřejnosti. Jedná se o vybudování stínícího prvku nad stolem umístěným uprostřed hřiště pro malé děti. 12. Koupě pozemku u lávky koupě pozemků ,-Kč Dne schválilo ZMČ na svém jednání koupi pozemku č. 812/3 v k.ú. Zličín. 13. Bezpečnostní přeliv rybníka Sobín Inženýrská činnost + realizace ,-Kč Realizace akce vyplynula v roce 2013 na základě řešení povodňových stavů v Sobíně a následným průzkumem stavu vodních toků a samotného vodního díla rybník Sobín. Technické řešení akce spočívá v zajištění bezpečného převedení povodňových průtoků objektem bezpečnostního přelivu, stávající technický stav objektu bezpečnostního přelivu není plně vyhovující. Bezpečnostní přeliv je umístěn v severovýchodní části rybníka, je zde navržen železobetonový práh ve tvaru lichoběžníku, který bude vybetonován ve stavební rýze. Terén mezi železobetonovými prahy bude následně snížen a opevněn kamennou dlažbou do betonu, kamennou dlažbou do betonu bude opevněn i skluz bezpečnostního přelivu. 14. Přechod Vratičová - Hrozenkovská Projektová dokumentace + inženýrská činnost ,-Kč Jedná se o úpravu chodníku, který vede od přechodu pro chodce při ul. Vratičová jižním směrem do ul. Mladých. V místě napojení tohoto chodníku na Hrozenkovskou jsou schody a minimální čekací prostor, což komplikuje přecházení, zejména starším občanům a rodičům s kočárky. Pro realizaci je nutný projekt a pravděpodobně bude úprava vyžadovat územní souhlas a stavební povolení. 15. Zastávka Halenkovská Projektová dokumentace + realizace ,-Kč Jedná se o zahájení akce s cílem celkové revitalizace prostoru zastávky Halenkovské směr sídliště Řepy. Součástí akce bude dendrologické posouzení stávajících dřevin vč. návrhu jejich ošetření, resp. pokácení, umístění nového přístřešku autobusové zastávky a tomu odpovídající úprava chodníků, resp. výsadba nové doplňující zeleně. 16. Prodloužení zastávky sídliště Zličín Dofinancování ,-Kč Jedná se o zádržné, které bude zhotoviteli doplaceno po dokončení nedodělků (terénní úpravy, osetí travou a dokončení dopravního značení) a náklady na autorský dozor a technický dozor, pokud vzniknou. 17. Výstavba nové MŠ Projektová dokumentace 1, ,-Kč Jedná se o výstavbu nové MŠ ve Zličíně, v první fázi bude zpracována zjišťovací studie.

23 Neinvestiční akce na rok Oprava hřiště UEFA realizace ,-Kč Jedná se o opravy na minihřišti s umělou trávou v areálu FC Zličín. 2. Sobín úprava koryta + požeráku realizace ,-kč Realizace akce vyplynula v roce 2013 na základě řešení povodňových stavů v Sobíně a následným průzkumem stavu vodních toků a samotného vodního díla rybník Sobín. Konkrétně se jedná o drobnou opravu požeráku a úpravu dna koryta Sobínského potoka (před Sobínským rybníkem). 3. Lávka Zličín - Řepy Projektová dokumentace + inženýrská činnost ,-kč Jedná se o opravu stávajícího přemostění. Oprava podléhá stavebnímu povolení. Je zhotovena projektová dokumentace, v letošním roce se předpokládá dokončení inženýrské činnosti. 4. Oprava historické studny včetně okolí realizace ,-Kč Jedná se o kulturní památku. V roce 2013 byl proveden restaurátorský zákrok v interiéru této stavby včetně vstupních dveří. V roce 2014 se předpokládá restaurování cihlového pláště studny úprava okolí, přístupová cesta a informační tabule. Na opravu bylo MHMP odborem památkové péče vydáno závazné stanovisko, ve kterém je konstatováno, že provedení navrhovaných prací je z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné. 5. Zeď hřbitov Zličín realizace ,-Kč Jedná se o opravy na oplocení hřbitova Zličín, kde došlo k popraskání zdiva a vzniká nebezpečí jeho zřícení a poškození hrobů. 6. Jímky Mladých realizace ,-Kč Jedná se o likvidaci 7 ks jímek v ulici Mladých, které jsou již nefunkční a mohlo by dojít k jejich propadnutí. Jímky jsou postaveny cca 2 m pod terénem a jsou hluboké cca 2,7 m. Objem každé jímky je cca 28m Opravy na veřejném hřišti u ZŠ realizace ,-Kč Jedná se o opravy oplocení kolem celého hřiště. 8. Kaplička Sobín realizace ,-kč Jedná se o opravy na kapličce Sobín, omítky vstupní dveře atd. 9. Povodňový plán Sobín - revize realizace ,-kč S ohledem na existenci zátopového území v Sobíně má městská část povinnost mít aktuální povodňový plán, poslední aktualizace městská část provedla v roce Povodňový polán městská část předkládá krizovému výboru.

24 10. Doprava v klidu dolní Zličín studie + realizace ,-kč Předpokládá se zpracování studie, která na základě průzkumu území navrhne možnosti navýšení parkovacích míst v lokalitě vymezené ulicemi Hrozenkovská, Křivatcová, Vratičová, V Pískovně (obytná zóna). 11. Studie Za Hrází studie ,-kč Jedná se o studii prověření možností využití pozemku v prostoru za hospůdkou Na Hrázi, konkrétně pak umístění in-line dráhy a veřejného relaxačně sportovního zázemí s venkovními fitness prvky a posezením. 12. Tísňová péče realizace ,-kč Jedná se o nákup technického zařízení pro zajištění služby Tísňová péče života 90. Tato služba je nepřetržitá komplexní sociální služba určená pro seniory (65+ let) a osoby se zdravotním postižením (27-64 let). Hlavním cílem služby je ochránit zdraví a životy uživatelů služby. Tento dispečink monitoruje uživatele v jeho bytě či venku. Stiskem tlačítka, které u sebe nosí, se v případě nouze spojí s nonstop dispečinkem. 13. Orientační systém Zličín - Sobín Projektová dokumentace + realizace ,-kč Jedná se o umístění jednoduchého orientačního systému na několika místech městské části, konkrétně pak o umístění sloupků každý s označením cca 6-8 nejvyhledávanějších míst (škola, pošta, knihovna, lékař, úřad.) v městské části. 14. Zjišťovací studie k výstavbě nové MŠ studie ,-kč Jedná se o zhotovení zjišťovací studie pro výstavbu nové MŠ, ze které vyjde celkové řešení výstavby (kapacita, umístění, náklady...) 15. Rekultivace pozemku - hasiči realizace ,-kč Jedná se o rekultivaci pozemků parc.č. 448, 849, 850, 851 a 852, k.ú. Zličín, které jí byly městské části svěřeny Hlavním městem Prahou v roce V rámci rekultivace pozemků již byly pozemky vyklizeny od černých skládek, zbytků drobných staveb, a částečně byl proveden prořez neudržovaných stromů a keřových porostů, vyrovnán terén. Cílový stav je zatravněná rovná plocha sloužící pro sport a rekreaci - jako cvičiště pro hasiče. V roce 2014 se předpokládá oprava oplocení, resp. zbudování přístřešku.

25 Neinvestiční akce zařazené do rozpočtu MČ Praha - Zličín 2014 Poř. Položka Poznámka cena kapitola 1. Oprava hřiště UEFA celková oprava 150, Sobín úprava koryta+požeráku 50, Lávka Zličín-Řepy projekt+inženýrská činnost 250, Oprava hist.studny včetně okolí 350, Zeď hřbitov Zličín oprava 150, Jímky Mladých likvidace 200, Opravy na veřejném hřišti u ZŠ 150, Kaplička Sobín oprava 100, Povodňový plán Sobín - revize 45, Doprava v klidu dolní Zličín studie+realizace 250, Studie Za Hrází využití pozemku 200, Tísňová péče nákup 100, Orientační systém Zličín-Sobín projekt+realizace 200, Zjišťovací studie k výstavbě nové MŠ studie 200, Rekultivace pozemku - hasiči 200,00 07 Celkem 2595,00 Položky jsou začleněny do jednotlivých kapitol běžných výdajů.

26 Plán investičních výdajů MČ Praha - Zličín na r Poř. Položka Náplň 2014 zdroj financování kapitola 1. Chodník Třešňovka realizace 1200,00 FRR Chodník Hrozenkovská dokumentace+st.řízení 200,00 FRR Chodník Hostivická dokumentace+st.řízení 200,00 FRR Rozšíření hřbitova Zličín projekt+st.řízení 200,00 FRR Přístavba ZŠ a MŠ dofinancování konečné fa 400,00 Privatizace Rekonstrukce zahrady ZŠ a MŠ projekt+realizace 800,00 Privatizace Rekonstrukce kotelny čp. 244 realizace 700,00 Privatizace Zábradlí Nedašovská projekt+realizace 300,00 FRR Senioři hřiště projekt+realizace 300,00 dar Letiště+FRR Šatny FC Zličín projekt+st.řízení 1200,00 Privatizace Park Na prameništi-altán na dět.hřišti projekt+realizace 150,00 FRR Koupě pozemků u lávky 252,00 FRR Bezpečnostní přeliv rybníku Sobín st.řízení+realizace 750,00 FRR Přechod Vratičová-Hrozenkovská projekt+st.řízení 80,00 FRR Zastávka Halenkovská projekt+realizace 500,00 FRR Prodloužení zastávky Sídliště Zličín dokončení 250,00 FRR Výstavba nové MŠ projekt 1800,00 Privatizace 04 Celkem 9 282,00 Položky jsou začleněny do jednotlivých kapitol kapitálových výdajů

27 NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK ZŘÍZENÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI obsažený v rozpočtu na r Příspěvek na provoz a údržbu PO ZŠ a MŠ Nedašovská 328, Praha-Zličín činí ,- Kč Příspěvek bude zasílán po měsíčních alikvotních částkách na účet příspěvkové organizace. Pokud dojde k nevyčerpání příspěvku, bude jeho zůstatek vrácen v následujícím roce na účet zřizovatele.

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2011

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2011 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2011 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2015

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2015 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2015 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního

Více

Zpráva o plnění rozpočtu a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha-Zličín za rok 2014

Zpráva o plnění rozpočtu a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha-Zličín za rok 2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-ZLIČÍN ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Tylovická 207 155 21 Praha-Zličín Zpráva o plnění rozpočtu a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha-Zličín za rok 2014 Připomínky k návrhu závěrečného

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 130 Poplatek za veř.prostranství... 500 Pobytové poplatky... 40 Místní poplatek za výherní hrací přístroje... 1 620 Správní poplatky...

Více

Zpráva o plnění rozpočtu a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha-Zličín za rok 2013

Zpráva o plnění rozpočtu a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha-Zličín za rok 2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-ZLIČÍN ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Tylovická 207 155 21 Praha-Zličín Zpráva o plnění rozpočtu a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha-Zličín za rok 2013 Připomínky k návrhu závěrečného

Více

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2002

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2002 Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2002 Příjmy = Schv.rozp. Upr.rozp. Skutečnost % k v tis. v tis. v Kč upr. rozpočtu Správní popl. 450 450 868 820,00 193,07 (výnos z hracích aut.po odvodu Fin.úřadu,

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců (zimní údržba) 220 000,00 Kč 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z platů

Více

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 5 500 daň z příjmů právnických osob 1341 400 poplatek ze psů 1342 5

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Městská část Praha Dolní Chabry

Městská část Praha Dolní Chabry Výdaje rozpočtu: Neinvestiční výdaje Městská část Praha Dolní Chabry Kap. 02 městská infrastruktura Schválený rozpočet na rok 2008 3722 5169 odvoz odpadů 200 000 veřejná zeleň 3745 5171 opravy a údržba

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 6 000 daň z příjmů právnických osob 1341 350 poplatek ze psů 1342 5 poplatek

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Podnět nájemce Sobínského rybníka. 1.I. vzala na vědomí 1. podnět

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 0000 1112 DAň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti -70.000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 050 000 100 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 700 000-250 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 50 000 10 000 1121

Více

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu 1. Žádost o připojení na komunikaci příjezd k hostinci Na hrázi 1.I.

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

Městys Boleradice. Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008

Městys Boleradice. Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008 Městys Boleradice Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008 Nákup materiálu jinde nezařaze 2 500,00 Kč 1039 Ostatní záležitosti lesního hosp. 2 500,00 Kč (opravy komunikací) (úklid sněhu) Nové

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. CENTRAL GROUP 8.investiční a.s. návrh spolupráce nepřijala k tomuto

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2005

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2005 Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2005 Příjmy =================================================================== Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v tis. rozpočtu ===================================================================

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 120 000 1121 Daň z příjmů práv.osob 1 500 000 1122

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Akce Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská - výběrové řízení

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 7 400 7 400 daň z příjmů právnických osob 1341 420 420 poplatek ze psů

Více

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Schváleno usnesením UZ09_0440 dne 17.12.2009 Položka Název seskupení položek SCH 2010 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1 332 Poplatky za znečištování životního

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16.

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. dubna 2014 SOUHRN Schválený rozpočet 2014 Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4

Více

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H Základní Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 členění rozpočtu Daňové příjmy 4.000 4 260 4 350 4 300 4 350 4 400 Nedaňové příjmy 592 680 680 680 650 650 Kapitálové příjmy 248 280 300 100 100 100 Dotace provozní

Více

Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002

Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002 Městská část Praha - Dolní Počernice Schválený rozpočet na rok 2015 Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002 - místní poplatky celkem 284 z toho: ze psů 1341 81 za lázeňský nebo rekreační pobyt 1342

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 01 Období: Do 1. měsíce : 1..133;135..53;536..9999 I. Rozpočtové příjmy 1111 111 1113 111 11 111 133 1337 131 133 13 135 1351 1361 11 111 11 113 116 11 1 11

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ]

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ] Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ] Rok Měsíc IČO 2005 12

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Usnesení z 68. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 31. 7. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 68. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 31. 7. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 68. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 31. 7. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Přístavba MŠ Praha Zličín informace o pokračování stavby 1.I. vzala

Více

ad.1.) Hospodaření obce

ad.1.) Hospodaření obce ad.1.) Hospodaření obce Závěrečný účet obce Dobročkovice k 31.12.2010 Příjmy: Celkové příjmy včetně stavu účtu k 31.12.2010 činí 3,631.153,34 Kč Rozpočtované příjmy na rok 2010 činí 2,700.000,- Kč Celkové

Více

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Obec Dyjákovice, 671 26 Dyjákovice č.p. 235 IČ:00292702 Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Rozpis schváleného rozpočtu v podrobném členění dle poloţek rozpočtové skladby (zaokrouhl. na celé stokoruny

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč)

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč) Funkční třídění Druhové třídění Druh výdajů Částka v tis. Kč 1031 Obecní les 0 5169 nákup služeb j.n. 50 5171 opravy a udržování 100 Třída 5 - běžné výdaje celkem 200 2212 Silnice 0 5169 nákup služeb j.n.-zimní

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 Licence: D9TV XCRGBZUC / ZU2 (24012008 / 01012008) Obec Přerov nad Labem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2008 Údaje o organizaci identifikační číslo 00239682 název Obec Přerov

Více

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení Rozpočet na rok 2005 Příjmy : Daňové příjmy 18010 Nedaňové příjmy 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení 1 Základní škola 2,8 Bytové a nebytové hospodářství

Více

Celkové příjmy: SR 16.549tis.Kč UR 19.365,8tisKč Skutečnost 19.108.892,94 Kč. Financování. Položka Název Uprav. rozpočet. Odd. par. Odd. par.

Celkové příjmy: SR 16.549tis.Kč UR 19.365,8tisKč Skutečnost 19.108.892,94 Kč. Financování. Položka Název Uprav. rozpočet. Odd. par. Odd. par. Závěrečný účet hospodaření Městské části Brno Chrlice za rok 2012 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.Hlavní činnost ------------------

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŇOV PŘEDHRADÍ ROK 2014 Obec Pňov-Předhradí Husova 37 289 41 Pňov-Předhradí Ičo: 00239631 1 Závěrečný účet obce 2014 Rozpočet obce Pňov-Předhradí na rok 2014 byl projednán finanční

Více

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 Městská část Praha Zličín Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 V základním strategickém dokumentu Programovém prohlášení Rady MČ

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Příjmy v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 400 000 0

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

Usnesení z 10. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 5. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 10. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 5. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 10. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 5. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245. Návrh rozpočtu na rok 2009 - Příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Hospodaření města k 31.12.2011. nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884. (v tis. Kč)

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Hospodaření města k 31.12.2011. nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884. (v tis. Kč) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884 Hospodaření města k 31.12.2011 (v tis. Kč) Popis Rozp.schv. Rozp.upr. Skutečnost % plnění 1111 DPFO ze závislé činnosti 10 100 10 100 11

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Příjmy obce za rok 2008 Rozpočet Skutečnost ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Daň

Více

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2006 Licence: D0NV XCRGBA1A / A1A (01012006 / 01012006) Ministerstvo financí schv áleno č.j. 111/138 224/2002

Více

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY Třída l - Daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé činnosti 3 100 000,00 Daň z příjmů fyzických osob 380 000,00 Daň z příjmů vybíraných srážkou 400 000,00 Daň

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis.

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis. Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část 231 20 1111 1250Daň z příjmu fyz. osob ze záv.činosti a funk.pož. 231 20 1112 155Daň z příjmu fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 231 20 1113 90 Daň z

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Staňkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (návrh) Údaje o organizaci identifikační číslo 44224869 název ulice, č.p. obec Obec Staňkovice Staňkovice čp.44 Staňkovice PSČ, pošta 41201 Kontaktní údaje telefon

Více

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Příjmová část paragraf název položky, paragrafu druh příjmů Schválený rozpočet 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY: Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků sdílená

Více