S P R Á V A. pre zasadnutie mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši dňa 12. apríla 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S P R Á V A. pre zasadnutie mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši dňa 12. apríla 2012"

Transkript

1 S P R Á V A pre zasadnutie mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši dňa 12. apríla 2012 K bodu programu: Návrh na zlúčenie obchodných spoločností TV Liptov, s.r.o., a Predkladá: Materiál obsahuje: Ing. Peter Lehotský predseda predstavenstva 1. Návrh na uznesenie 2. Návrh zmluvy o zlúčení 3. Dôvodová správa Spracovali: Podpis predkladateľa: Ing. Peter Lehotský predseda predstavenstva Ing. Milan Kružliak člen predstavenstva Mgr. Miroslav Parobek konateľ TV Liptov, s.r.o. Počet strán: 1 Počet výtlačkov: 40 V Liptovskom Mikuláši

2 Návrh na uznesenie mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši zo dňa 12. apríla 2012 K bodu programu: Návrh na zlúčenie obchodných spoločností TV Liptov, s.r.o., a M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o I. s c h v a ľ u j e a) zlúčenie obchodných spoločností TV Liptov, s.r.o., a b) predloženú zmluvu o zlúčení obchodných spoločností TV Liptov, s.r.o., a Televízia Liptov, a.s. II. u k l a d á a) štatutárnym orgánom oboch obchodných spoločností a JUDr. Blanke Hliničanovej, vedúcej právneho odd. MsÚ, vykonať všetky potrebné úkony súvisiace so zlúčením obchodných spoločností Termín:

3 Dôvodová správa V súvislosti s uzneseniami MsZ č. 126/2011 z a č. 23/2012 predkladáme mestskému zastupiteľstvu návrh zmluvy o zlúčení obchodných spoločností TV Liptov, s.r.o., a Obe obchodné spoločnosti sú stopercentným vlastníctvom mesta. Zlúčenie spoločností prinesie zjednodušenie riadiacich a administratívnych procesov týkajúcich sa elektronického média TV Liptov, sprehľadnenie finančných tokov a súvisiacu úsporu administratívnych nákladov. TV Liptov, s.r.o., bola založená na základe uznesenia MsZ č. 11/2004., bola založená na základe uznesenia MsZ č. 21/2009 resp. uznesenia č. 57/2009. Obchodný zákonník umožňuje pri zlučovaní dvoch typov spoločností s ručením obmedzeným a akciovej vykonať zlúčenie s tým, že nástupníckou spoločnosťou môže byť jedine spoločnosť akciová. Preto nástupníckou spoločnosťou bude ; TV Liptov, s.r.o., je v tomto zmysle spoločnosťou zanikajúcou. Základné imanie zanikajúcej spoločnosti predstavuje ,58096 eur. Základné imanie zanikajúcej spoločnosti predstavuje vklad jej jediného spoločníka mesta Liptovský Mikuláš. Základné imanie zanikajúcej spoločnosti je splatené v celom rozsahu. Základné imanie nástupníckej spoločnosti predstavuje eur. Jediným akcionárom nástupníckej spoločnosti je mesto Liptovský Mikuláš 1 kmeňová listinná akcia na meno v menovitej hodnote eur. Základné imanie nástupníckej spoločnosti je splatené v celom rozsahu. K zlúčeniu zanikajúcej a nástupníckej spoločnosti dochádza tak, že zanikajúca spoločnosť sa ruší bez likvidácie a jej obchodné imanie prechádza na nástupnícku spoločnosť, ktorá sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej, a to ku dňu zápisu zlúčenia, podľa predloženej zmluvy, do obchodného registra. Rozhodným dňom zlúčenia podľa 69 ods. 6 písm. d) Obchodného zákonníka je navrhovaný 1. jún Nástupnícka spoločnosť preberie obchodné imanie zanikajúcej spoločnosti v plnom rozsahu. Základné imanie zanikajúcej spoločnosti sa prevedie do základného imania nástupníckej spoločnosti; vzhľadom na to, že základné imanie nástupníckej spoločnosti pred zlúčením bolo vo výške eur, výška základného imania nástupníckej spoločnosti po zlúčení bude ,58096 eur. Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia zanikajúcej spoločnosti strata eur sa prevádza do výsledku hospodárenia minulých rokov zanikajúcej spoločnosti. Výsledok hospodárenia minulých rokov zanikajúcej spoločnosti predstavuje stratu vo výške eur. Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia nástupníckej spoločnosti zisk eur sa prevádza do výsledku hospodárenia minulých rokov nástupníckej spoločnosti. Výsledok hospodárenia minulých rokov nástupníckej spoločnosti predstavuje stratu vo výške celkom eur. Výsledok hospodárenia minulých rokov nástupníckej spoločnosti predstavuje po zlúčení stratu vo výške eur. Za účelom krytia straty v nástupníckej spoločnosti po zlúčení sa zníži základné imanie nástupníckej spoločnosti po zlúčení v zmysle ustanovenia 215a Obchodného zákonníka. Znížené základné imanie nástupníckej spoločnosti predstavuje výšku eur. Určenie obchodného imania zanikajúcej a nástupníckej spoločnosti vychádza z účtovných závierok (súvahy a výkazu zisku a strát k ). Celková výška základného imania nástupníckej spoločnosti po zlúčení predstavuje sumu eur. Jediným akcionárom nástupníckej spoločnosti bude mesto Liptovský Mikuláš 1 kmeňová listinná akcia na meno v menovitej hodnote eur. Stanovy nástupníckej spoločnosti budú zmenené tak, ako je uvedené v návrhu zmluvy o zlúčení v článku X. Orgány nástupníckej spoločnosti budú personálne obsadené tak, ako je uvedené v návrhu zmluvy o zlúčení v článku XII., rešpektujúc príslušné ustanovenia obchodného zákonníka týkajúce sa zlučovania spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej spoločnosti.

4 Zmluva o zlúčení uzatvorená v zmysle ust. 69 ods. 6, 218a až 218l zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami: 1. so sídlom Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš IČO: zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č /L oprávnení konať v mene spoločnosti: Ing. Peter Lehotský predseda predstavenstva Ing. Milan Kružliak člen predstavenstva ako nástupnícka spoločnosť a 2. TV Liptov, s.r.o. so sídlom Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš IČO: zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č /L oprávnený konať v mene spoločnosti: Mgr. Miroslav Parobek konateľ ako zanikajúca spoločnosť Článok I. Úvodné ustanovenia Zmluvné strany vyhlasujú, že návrh zmluvy o zlúčení bol v tomto znení schválený Rozhodnutím jediného spoločníka zanikajúcej spoločnosti zo dňa... a Uznesením valného zhromaždenia nástupníckej spoločnosti zo dňa... Článok II. Základné imanie 1. Základné imanie zanikajúcej spoločnosti predstavuje ,58096 eur. Základné imanie zanikajúcej spoločnosti predstavuje vklad jej jediného spoločníka. Vklad jediného spoločníka je nasledovný: Mesto Liptovský Mikuláš ,58096 eur Základné imanie zanikajúcej spoločnosti je splatené v celom rozsahu. 2. Základné imanie nástupníckej spoločnosti predstavuje eur. Jediným akcionárom nástupníckej spoločnosti je: Mesto Liptovský Mikuláš 1 kmeňová listinná akcia na meno v menovitej hodnote eur. Základné imanie nástupníckej spoločnosti je splatené v celom rozsahu. 1

5 Článok III. Spôsob zlúčenia spoločností K zlúčeniu zanikajúcej a nástupníckej spoločnosti dochádza tak, že zanikajúca spoločnosť sa ruší bez likvidácie a jej obchodné imanie prechádza na nástupnícku spoločnosť, ktorá sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti za nižšie uvedených podmienok, a to ku dňu zápisu zlúčenia podľa tejto zmluvy do obchodného registra. Rozhodným dňom zlúčenia podľa 69 ods. 6 písm. d) Obchodného zákonníka je 1. jún Článok IV. Rozhodnutie zlučujúcich sa spoločností Spoločník zanikajúcej spoločnosti ani akcionár nástupníckej spoločnosti nepožiadal o preskúmanie návrhu zmluvy o zlúčení audítorom. Z tohto dôvodu nedochádza k preskúmaniu zmluvy o zlúčení audítorom a ustanovenie 218a ods. 2 až 4 Obchodného zákonníka sa nepoužije. Článok V. Prechod obchodného imania na nástupnícku spoločnosť 1. Nástupnícka spoločnosť preberá obchodné imanie zanikajúcej spoločnosti v plnom rozsahu. 2. Základné imanie zanikajúcej spoločnosti vo výške ,58096 eur sa prevádza do základného imania nástupníckej spoločnosti; vzhľadom na to, že základné imanie nástupníckej spoločnosti pred zlúčením bolo vo výške eur, výška základného imania nástupníckej spoločnosti po zlúčení predstavuje ,58096 eur. 3. Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia zanikajúcej spoločnosti a to strata vo výške eur sa prevádza do výsledku hospodárenia minulých rokov zanikajúcej spoločnosti. Výsledok hospodárenia minulých rokov zanikajúcej spoločnosti predstavuje stratu vo výške eur. Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia nástupníckej spoločnosti a to zisk vo výške eur sa prevádza do výsledku hospodárenia minulých rokov nástupníckej spoločnosti. Výsledok hospodárenia minulých rokov nástupníckej spoločnosti predstavuje stratu vo výške eur. Výsledok hospodárenia minulých rokov nástupníckej spoločnosti predstavuje po zlúčení stratu vo výške eur. 4. Zmluvné strany sa dohodli, že výlučne za účelom krytia straty v nástupníckej spoločnosti po zlúčení vo výške ,58096 eur sa znižuje základné imanie nástupníckej spoločnosti po zlúčení v zmysle ustanovenia 215a Obchodného zákonníka. Znížené základné imanie nástupníckej spoločnosti predstavuje výšku eur. 5. Určenie obchodného imania zanikajúcej a nástupníckej spoločnosti vychádza z účtovných závierok (súvahy a výkazu zisku a strát k ). Článok VII. Výška základného imania po zlúčení Celková výška základného imania nástupníckej spoločnosti po zlúčení predstavuje sumu eur. Jediným akcionárom nástupníckej spoločnosti je: Mesto Liptovský Mikuláš 1 kmeňová listinná akcia na meno v menovitej hodnote eur. 2

6 Článok VIII. Rozhodný deň zlúčenia Rozhodným dňom zlúčenia je 1. jún Od tohto dňa sa úkony zanikajúcej spoločnosti považujú z hľadiska účtovníctva za úkony vykonané na účet nástupníckej spoločnosti. Článok IX. Nároky z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov zanikajúcej spoločnosti boli vysporiadané zanikajúcou spoločnosťou k Článok X. Zmena stanov nástupníckej spoločnosti Na základe uvedených skutočností dochádza k zmene Stanov nástupníckej spoločnosti nasledovne: Časť prvá III. Predmet činnosti spoločnosti 3.1. Predmet činnosti spoločnosti je: - lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby v zmysle platnej licencie - služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov - služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov - vydavateľská činnosť - prenájom hnuteľných vecí - administratívne služby - činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov - správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty - vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti - organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí - reklamné a marketingové služby - prieskum trhu a verejnej mienky - fotografické služby - počítačové služby - ozvučovanie kultúrnych a spoločenských podujatí - výroba obrazového záznamu spoločenských udalostí na objednávku - výroba videofilmov - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) - sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu - sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb 3

7 Článok XII. Orgány nástupníckej spoločnosti 1. Predstavenstvo: - Ing. Peter Lehotský, Demänovská 406/4, Liptovský Mikuláš; predseda predstavenstva - Ing. Milan Kružliak, Dubová 495/11, Liptovský Mikuláš; člen predstavenstva - Mgr. Miroslav Parobek, Medze 491/9, Liptovský Mikuláš; člen predstavenstva 2. Dozorná rada: - MUDr. Alžbeta Smiešna, Vrbická 1894/18, Liptovský Mikuláš ; člen dozornej rady - Ing. Lucia Cukerová, Vrbická 1894/14, Liptovský Mikuláš ; člen dozornej rady - Ing. Jaroslav Čefo, Kemi 627/4, Liptovský Mikuláš ; člen dozornej rady - JUDr. Peter Majdek, Socháňova 1783/19, Liptovský Mikuláš ; člen dozornej rady Článok XIII. Záverečné ustanovenia Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch. Jedno vyhotovenie je pre zanikajúcu spoločnosť, jedno vyhotovenie pre nástupnícku spoločnosť a ostatné vyhotovenia sú určené pre potreby registrového konania. V Liptovskom Mikuláši, dňa Nástupnícka spoločnosť V Liptovskom Mikuláši, dňa Zanikajúca spoločnosť TV Liptov, s.r.o. Ing. Peter Lehotský predseda predstavenstva Mgr. Miroslav Parobek konateľ Ing. Milan Kružliak člen predstavenstva 4

Zníženie základného imania

Zníženie základného imania O000510 Ing. Vladimír Pajta, CSc. Rakovice 82, 922 08 Rakovice, Slovensko Aramis VP, s.r.o. Rakovice 82, 922 08 Rakovice 36 244 945 12937 Okresný súd Trnava oznamuje (oznamujú) podľa 147 ods. 1 Obchodného

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

BV LAW ZPRAVODAJ PROSINEC 2012

BV LAW ZPRAVODAJ PROSINEC 2012 BV LAW ZPRAVODAJ PROSINEC 2012 Aktuální změny v soutěžním právu Zákon o obchodních korporacích aneb odkud začít Přemístění sídla společnosti v rámci EU Insolvenční řízení může přesáhnout hranice jednoho

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 ESO9 PAM verze 4.5 Změny a novinky OBECNÉ ZMĚNY....2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 MZDY 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY CZ... 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY SK... 2 MZDOVÉ SLOŽKY CZ... 3

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

Zahraniční konkursy. Motto:

Zahraniční konkursy. Motto: Zahraniční konkursy 1 Omšenie 30. 09. 2013 JUDr. Zdeněk Krčmář Motto: 2 Cooperův zákon o zákonech: Nové zákony s sebou nesou nové právní nedostatky. Artur Bloch: Murphyho zákon 1 Krčmář Rakouská judikatura

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA OMINO 710 330x456x557 330x456x20 292x427x16 1x 1x 2 x1 3 x1 6 x4 22 x28 3mm 4mm 8x35mm 3,5x16mm 23 x6 60 x6 61 x18 4x10mm 15mm U 2 68 x12 71 x6 73 x12 12mm 7x50mm 5x40mm 80 x3 87 x6 92 x40 96 x4 340mm

Více

Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika. Pravidlá súťaže RotoProfiLiga Montážnik 2014 Slovenská republika

Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika. Pravidlá súťaže RotoProfiLiga Montážnik 2014 Slovenská republika Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tato Pravidla upravují průběh Soutěže nazvané RotoProfiLiga, kterou pořádá společnost ROTO střešní okna s.r.o.,

Více

Výroční zpráva společnosti United Software a.s. za hospodářský rok 2013 (1.10.2012 30.9.2013)

Výroční zpráva společnosti United Software a.s. za hospodářský rok 2013 (1.10.2012 30.9.2013) Výroční zpráva společnosti United Software a.s. za hospodářský rok 2013 (1.10.2012 30.9.2013) V Praze dne 1.10.2013 Vážení přátelé, 2013. předkládám Vám výroční zprávu společnosti United Software a.s.

Více

Oponentský posudok. na habilitačnú prácu JUDr. Tomáša Dvořáka, PhD. Valná hromada společnosti s ručením omezeným

Oponentský posudok. na habilitačnú prácu JUDr. Tomáša Dvořáka, PhD. Valná hromada společnosti s ručením omezeným Oponentský posudok na habilitačnú prácu JUDr. Tomáša Dvořáka, PhD. Valná hromada společnosti s ručením omezeným Na základe poverenia doc. JUDr. Gabriely Dobrovičovej, CSc., dekanky Právnickej fakulty Univerzity

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

Statut a pravidla soutěže. Magnum - Prolíbej se do Paříže

Statut a pravidla soutěže. Magnum - Prolíbej se do Paříže Statut a pravidla soutěže Magnum - Prolíbej se do Paříže Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel soutěže Magnum - Prolíbej se do Paříže pro Českou a Slovenskou republiku (dále jen soutěž ). Tento statut

Více

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku Dřevěné kuželky Drevené kolky Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku 8 590228 004154 96589 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m Hra Mölkky

Více

Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č. 1.

Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č. 1. . Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov organizácie: Metodicko-pedagogické centrum IČO: 0064348 Ševčenkova 80 0 Bratislava Kontaktná osoba: Ing. Peter IVAN Telefón: 0/480944 E-mail: peter.ivan@mpc-edu.sk.

Více

Projekt fúze - sloučení akciové společnosti s evropskou společností. ProSpanek a.s.

Projekt fúze - sloučení akciové společnosti s evropskou společností. ProSpanek a.s. Projekt fúze - sloučení akciové společnosti s evropskou společností ProSpanek a.s. IČ: 24661554 se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Kunětická 2534/2, PSČ 12000 společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Vláda schválila novely zákonů související se zřízením Jednoho inkasního místa

Vláda schválila novely zákonů související se zřízením Jednoho inkasního místa Září 2011 Vítám Vás v zářijovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Vláda schválila novely

Více

Úplný výpis. Datum zápisu: 13. července 2007

Úplný výpis. Datum zápisu: 13. července 2007 Datum zápisu: 13. července 2007 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 12389 Spisová značka: B 1610 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích vymazáno

Více

2 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob. (1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen "poplatníci").

2 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob. (1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen poplatníci). Daňový rezident ČR - 586/1992 Sb. o daních z příjmů 2 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob (1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen "poplatníci"). (2) Poplatníci, kteří

Více

březen 2012 Vážení čtenáři,

březen 2012 Vážení čtenáři, březen 2012 Vážení čtenáři, jedním ze základních požadavků podnikatelů na daňový a potažmo celý právní systém je stabilita. Časté změny způsobují, že se podnikatelé namísto vlastního podnikání musí věnovat

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Lukáš Baumruk Radka Hlavnová Markéta Maříková Popište, analyzujte a zhodnoťte dosavadní vývoj a současný stav jednotek kolektivního investování,

Více

1+1>2. Obsah. Novela zákona o verejnom obstarávaní. Nová úprava pracovnělékařské péče. Medzinárodné ocenenie v Legal500 NEWSLETTER 1 2013.

1+1>2. Obsah. Novela zákona o verejnom obstarávaní. Nová úprava pracovnělékařské péče. Medzinárodné ocenenie v Legal500 NEWSLETTER 1 2013. NEWSLETTER 1 2013 Obsah Novela zákona o verejnom obstarávaní Nová úprava pracovnělékařské péče Medzinárodné ocenenie v Legal500 1+1>2 To je sice podivná matematika, ale funguje. Poznal to každý, kdo žije

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 Výroční zpráva za rok 2013 SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 1 Obsah: I.Úvod... 2! II. Základní údaje o společnosti... 2! III. Orgány společnosti:... 2! IV. Historie společnosti... 3! V. Předmět

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2009 (období od 1. 9. 2009 do 28. 2. 2010) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 30. 4. 2010 1 OBSAH 1. Základní

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU představenstvo společnosti GLASS SERVICE, a.s. se sídlem Rokytnice 60, 755 01 Vsetín, IČO: 25849077, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,

Více

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit nástroje nástroje www.rodentica.eu obsah technické informace technické informácie 2-1 břit - 1 brit 3-2 a 3 břity - 2 a 3 brity - 2 břity Dia-coat - 2 brity Dia-coat diamantové nástroje diamantové nástroje

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB INTERNETOVÉ STRÁNKY FREECLAIM.EU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB INTERNETOVÉ STRÁNKY FREECLAIM.EU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB INTERNETOVÉ STRÁNKY FREECLAIM.EU 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Obchodní společnost FreeClaim.eu, s. r. o., se sídlem Grösslingová 4, 811 09 Bratislava, IČO: 48

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

na den 24. 4. 2014 v 8.30 hod. do hotelu Nová radnice, Vsetín, Horní náměstí 29

na den 24. 4. 2014 v 8.30 hod. do hotelu Nová radnice, Vsetín, Horní náměstí 29 P O Z V Á N K A Představenstvo společnosti se sídlem Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČ 47674652 zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682 zve společnost Valašská vodohospodářská

Více

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál Děkujeme, že jsme si koupili laserový měřič vzdálenosti Pro'sKit NT-6540 (40M). Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento manuál. Bezpečnost

Více

Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s.

Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s. MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2015 K bodu programu NÁVRH na schválenie Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Praha 6 Bubeneč, Terronská 947/49, PSČ 160 00, IČO 246 56 062 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16102 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti

Více

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3660

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3660 Datum zápisu: 1. ledna 1996 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3660 Spisová značka: B 3660 vedená u Městského soudu v Praze Obchodní firma: Správa komunálního

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 754-ODD/15

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 754-ODD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 754-ODD/15 vyhotovené dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem:

Více

Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU

Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU Speciální analýzy březen 2004 Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU (se zřetelem na rakouské podnikatelské prostředí) Jan Jedlička EU Office České spořitelny & EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62

Více

Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097

Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097 Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097 CP-371T 6PK-332 9PK-067DS Krimpovací kleště pro CATV F konektory RG59,6 Odizolovávací nástroj pro koaxiální konektory(rg- 58/59/62/3C2V/4C/5C)

Více

Kým začne leto. dvořák hager & partners advokátska kancelária NEWSLETTER 2 2015

Kým začne leto. dvořák hager & partners advokátska kancelária NEWSLETTER 2 2015 advokátska kancelária Kým začne leto CZ: Změna posuzování spotřebitelských soutěží ze strany ministerstva financí SK: Lex Váhostav dobrá správa pre veriteľov? EU: Rozsudek k odebrání řidičských oprávnění

Více

WTERM, s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina

WTERM, s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být do koupelny a sprchy montován ve smyslu ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 Pokud

Více

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy :

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy : N Á V R H Smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti uzavřená dle 59 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) níže uvedeného

Více

PROJEKT FÚZE. Výše vkladu a výše obchodního podílu společníků zanikající společnosti HYGOTREND s.r.o. před zápisem fúze do obchodního rejstříku

PROJEKT FÚZE. Výše vkladu a výše obchodního podílu společníků zanikající společnosti HYGOTREND s.r.o. před zápisem fúze do obchodního rejstříku PROJEKT FÚZE Ve smyslu 14 a následně ve spojení s ust. 70 a 88 zákona č.125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev I. Zúčastněné společnosti: Nástupnická společnost: HABITAE ČR, spol.

Více

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obchodní společnosti 3 2.1 Obchodní společnost jako právnická osoba 3 2.2 Osoby ve společnosti 4 2.2.1 Společníci 4

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada )

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada ) Představenstvo společnosti Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s. se sídlem č.p. 316, 742 51 Mošnov identifikační číslo: 60792914 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

Bulletin BBH. Právní aktuality. Finanční trh a obchodní společnosti. březen & duben 2014

Bulletin BBH. Právní aktuality. Finanční trh a obchodní společnosti. březen & duben 2014 Bulletin BBH Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti březen & duben 2014 Obsah 1. Investiční nástroje, komodity a trhy... 2 2. Investiční fondy... 2 3. Bankovnictví a platební systémy... 3

Více

Most do páté dimenze. Tattatuo

Most do páté dimenze. Tattatuo Motto: Postupně dojdeme k přesvědčení, že život není ani dobrý ani zlý. Prostě je a nic jiného, než ho žít, není možné. TA 3 str. 2 Říjen 2013 Stránka 1 I. Úvodní text Tři změny TA s vámi neustále komunikuje

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu akciové společnosti LIVEBOX, a.s.

POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu akciové společnosti LIVEBOX, a.s. POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu akciové společnosti LIVEBOX, a.s. Představenstvo obchodní společnosti LIVEBOX, a.s., se sídlem Brno, Soběšická 821/151, IČ: 262 33 657, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

Město Třinec. Zastupitelstvo města Třince

Město Třinec. Zastupitelstvo města Třince Město Třinec Zastupitelstvo města Třince vydává svým usnesením ze 13. zasedání ze dne 17. 4. 2001 dle 84, odst. 2, písm. d), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dle zákona č.

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti PÁVEK, s.r.o. s jejím jediným společníkem - společností UNIVERZÁLNÍ ČISTÁ VODA, a.s.

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti PÁVEK, s.r.o. s jejím jediným společníkem - společností UNIVERZÁLNÍ ČISTÁ VODA, a.s. PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti PÁVEK, s.r.o. s jejím jediným společníkem - společností UNIVERZÁLNÍ ČISTÁ VODA, a.s. Zpracovali společně: Ing. Jaroslav Hanzal, předseda představenstva spol. UNIVERZÁLNÍ

Více

Česká vědeckotechnická společnost spojů

Česká vědeckotechnická společnost spojů Česká vědeckotechnická společnost spojů a Slovenská elektrotechnická spoločnosť si Vás dovolují pozvat na V. ročník mezinárodní konference Nová technika a služby v telekomunikacích ČR a SR 2011 35 rokov

Více

Tax news. 10 Příloha. 02 Nepřímé daně. 02 Přímé daně a soc. pojištění. 04 Granty a pobídky. červenec 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 10 Příloha. 02 Nepřímé daně. 02 Přímé daně a soc. pojištění. 04 Granty a pobídky. červenec 2012, Deloitte Česká republika Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news červenec 2012, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně a soc. pojištění 02 Nepřímé daně 04 Granty a pobídky 10 Příloha Rozhodnutí Ústavního soudu

Více

Cenník poplatků CreditPay

Cenník poplatků CreditPay z jiné banky 0,20 EUR - pre členy NFD je poplatok 0 EUR ( pokud vklad je nad 75 EUR) 1 EUR IDP: přijatá platba za provizi 2,8% + 0,66 EUR 2,8% + 0,66 EUR domáci převod 1,4% + 0,66 EUR 1,4% + 0,66 EUR zahraniční

Více

POZVÁNKA. č.j. 001/2014

POZVÁNKA. č.j. 001/2014 č.j. 001/2014 POZVÁNKA Představenstvo akciové společnosti ALLCOMP, a.s. se sídlem Netvořice, Zelená č.p.65, PSČ 257 44, IČO: 27112292, zve na řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 22. 5. 2014

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s. se sídlem Teplice nad Bečvou, č. p. 63, PSČ 753 51, IČO: 451 92 570, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

GESTA a.s. Rynoltice Purum s.r.o. BAUXEN spol. s r.o.

GESTA a.s. Rynoltice Purum s.r.o. BAUXEN spol. s r.o. PROJEKT FÚZE Zúčastněné společnosti: GESTA a.s. Rynoltice Purum s.r.o. BAUXEN spol. s r.o. Stránka 1 z 13 A) ÚVODNÍ USTANOVENÍ I. Preambule 1.1 Tento projekt je projektem přeměny provedené vnitrostátní

Více

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27 Hudba a film Ve zkratce... Když je hráč na tahu, musí se snažit umístit jednu ze svých karet na správné místo na časové ose (= Timeline). Zahraje-li kartu správně, bude před sebou mít o jednu kartu méně.

Více

Informace ministerstva financí ke změnám ve stavebním spoření od 1. ledna 2011

Informace ministerstva financí ke změnám ve stavebním spoření od 1. ledna 2011 Leden 2011 Vítám Vás v lednovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Začátkem roku 2011 nastala

Více

WELL USB-M3K, USB IP telefon

WELL USB-M3K, USB IP telefon WELL USB-M3K, USB IP telefon Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre uživatelov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem

Více

Právo věřitelů popírat pohledávky v insolvenčním řízení Novela devizového zákona

Právo věřitelů popírat pohledávky v insolvenčním řízení Novela devizového zákona Únor 2011 Vítám Vás v únorovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Senát vrátil návrh novely

Více

STANOVY SPOLKU Spora, z. s.

STANOVY SPOLKU Spora, z. s. STANOVY SPOLKU Spora, z. s. (1) Název spolku je Spora, z. s. (2) Sídlo spolku je v obci Vlašim. Článek I Název, sídlo a charakter spolku (3) Spolek je právnickou osobou založenou na základě zákona č. 89/2012

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti RENATEX CZ a.s., IČ 451 92 731, se sídlem K Myslivně 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

ó Šú ž ó ó ó É Ž É Š Ž Š ú ů ó š Š Š Ž ó Š Ž ú ů Š Ž ň š ů É Ž š Ž ó Ž ů ň š š ů š Ú ů Š Ž ž ó Ž ů ú É Ú š É Ť ú ů Š Ž Š š Ť É Š Š Ž Ž Š Š ť ť ť Ž É Š Š Š Ž š Š Ž Ž Ů Š š Ž Ý Ý Š Ž Š Ž Ť Ž É Ý Š Š Ž š

Více

Strategický dokument doporučení

Strategický dokument doporučení Strategický dokument doporučení Predtým, než sme začali s p. Gondášom plánovať náš projekt, bolo dôležité, čo prinesie pre naše krajiny. Vychádzali sme z toho, že sme si jazykovo blízki, nemáme preto jazykové

Více

NĚKTERÉ ASPEKTY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ TO SOME QUESTIONS ON THE LEGAL REGULATION OF FARMING. Jiří Tuza, Lýdia Bezáková, Dagmar Kozelová

NĚKTERÉ ASPEKTY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ TO SOME QUESTIONS ON THE LEGAL REGULATION OF FARMING. Jiří Tuza, Lýdia Bezáková, Dagmar Kozelová NĚKTERÉ ASPEKTY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ TO SOME QUESTIONS ON THE LEGAL REGULATION OF FARMING Jiří Tuza, Lýdia Bezáková, Dagmar Kozelová Anotace: Oblast právní úpravy podnikání v zemědělství

Více

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Výroční zprávu předkládá: Mgr. Pavel Krýsl předseda představenstva Datum: 20. 2. 2015 Podpis: OBSAH Základní charakteristika společnosti

Více

Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost

Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost Představenstvo akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost, IČ 27755291, se sídlem Blansko, Pražská 1602/7, PSČ 678 01,

Více

Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt

Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt Poř. č. Popis 1 2a) Rozpočet mikroprojektu Dokumentace o organizaci (čeští žadatelé) Podrobný rozpočet mikroprojektu předložený na formuláři předepsaném

Více

Základní identifikační údaje společnosti

Základní identifikační údaje společnosti Výroční zpráva 2014 Základní identifikační údaje společnosti FIPOX, a.s. Údolní 326/11 602 00 Brno IČ 03335216 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka

Více

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2013

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2013 PROFIL SPOLEČNOSTI Akciová společnost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáře pana Vladimíra Minaříka a dne 8.12.2003 zapsána do Obchodního rejstříku,

Více

OBSAH. Bulletin advokacie č. 5 1999 1

OBSAH. Bulletin advokacie č. 5 1999 1 OBSAH Úvodník Karel Čermák: Možnost nebýt 3 Články Kalenská Marie: Manažerská smlouva v českém právním řádu 6 Barancová Helena: Výkon závislej práce vo vzťahu k zmluvným typom pracovného a obchodného práva

Více

P A N E L B O O K 2013

P A N E L B O O K 2013 P A N E L B O O K 2013 Hrajeme vždy fér a sdělíme Vám otevřeně naše možnosti 65 000 respondentů v ČR ČESKÝ NÁRODNÍ PANEL Společnost ČESKÝ NÁRODNÍ PANEL (ČNP) byla založena dvěma předními českými výzkumnými

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

leden 2012 Vážení čtenáři,

leden 2012 Vážení čtenáři, leden 2012 Vážení čtenáři, v našem prvním letošním vydání Finančních aktualit nám dovolte popřát všem úspěšný nový rok a hodně pozitivních zpráv z oblasti ekonomiky. Doporučujeme věnovat pozornost informaci

Více

Marcy - Co je ajurvéda? Je to komplexní poznání a porozumění těla a mysli na určité časové ose. Snad jsem správně pochopila zadání.

Marcy - Co je ajurvéda? Je to komplexní poznání a porozumění těla a mysli na určité časové ose. Snad jsem správně pochopila zadání. Marcy - Co je ajurvéda? Je to komplexní poznání a porozumění těla a mysli na určité časové ose. Snad jsem správně pochopila zadání. Bára Baumrukrová - Co je to Ajurvéda? Aju znamená život, r je spojka,

Více

Crystal Quality automatické nahrávání hovorů

Crystal Quality automatické nahrávání hovorů CZ Crystal Quality automatické nahrávání hovorů 1 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup ústředny Crystal Quality byl zcela jistě dobrou volbou

Více

NABÍZÍME ŘEŠENÍ PŮJČOVNA STROJŮ THE CAT RENTAL STORE KATALOG PHOENIX-ZEPPELIN

NABÍZÍME ŘEŠENÍ PŮJČOVNA STROJŮ THE CAT RENTAL STORE KATALOG PHOENIX-ZEPPELIN NABÍZÍME ŘEŠENÍ PŮJČOVNA STROJŮ THE CAT RENTAL STORE KATALOG PHOENIX-ZEPPELIN PŮJČOVNA THE CAT RENTAL STORE Vítejte! Naším cílem je Vaše spokojenost. Proto Vám nabízíme pronájmy na míru v oboru stavebnictví,

Více

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let.

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Pribeh a cil hry Duchová v koupelně je samostatná hra, která se dá hrát zvlášť, ale i dohromady se známou hrou Duch! To vytváří novou úroveň

Více

Příručka integrovaného systému řízení verze 07.09Strana 1/43

Příručka integrovaného systému řízení verze 07.09Strana 1/43 Důvěrnost: Číslo výtisku: Veřejná EVAD Verze: 07.09 Autor (jméno, datum, podpis): Ing. Jiří Lövy, 15.6.2009 Schválil (jméno, datum, podpis): David Mencl, 20.6.2009 Platnost od: 1. 7. 2009 Jiné informace:

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti PROXIMA ALFA TRADE, a.s., se sídlem Kyjov, Riegrova 384/23, PSČ 697 01, IČ 292 82 047, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO LONDÝNA

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO LONDÝNA POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO LONDÝNA Vážení rodiče, dovolujeme si Vám nabídnout pro Vaše dítě možnost zúčastnit se jazykového pobytu v Anglii. Největším přínosem takovýchto pobytů je bezpochyby překonání strachu

Více

Zpráva představenstva o vyloučení přednostního práva akcionářů k úpisu akcií

Zpráva představenstva o vyloučení přednostního práva akcionářů k úpisu akcií Zpráva představenstva o vyloučení přednostního práva akcionářů k úpisu akcií Představenstvo obchodní společnosti PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s., IČ: 26336588, sídlem Dýšina - Nová Huť, Horomyslická čp. 1, PSČ

Více

z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014

z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014 z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu, volební a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) ověřovatele zápisu

Více

Obsah THERMAL PASOHLÁVKY A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Obsah THERMAL PASOHLÁVKY A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah 1. Společnost Thermal Pasohlávky a.s.. 3 2. Činnost společnosti v roce 2011 5 3. Současný stav... 7 4. Finanční část... 8 5. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami...... 22

Více

Posudek habilitační práce JUDr. PhDr. Ing. Michaela Simana, Ph.D., DEA : Prejudiciálné konanie podľa práva Európskej únie, Bratislava 2013

Posudek habilitační práce JUDr. PhDr. Ing. Michaela Simana, Ph.D., DEA : Prejudiciálné konanie podľa práva Európskej únie, Bratislava 2013 Posudek habilitační práce JUDr. PhDr. Ing. Michaela Simana, Ph.D., DEA : Prejudiciálné konanie podľa práva Európskej únie, Bratislava 2013 Předsedou Vědecké rady Fakulty práva Panevropské vysoké školy,

Více

CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou

CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou Obsah balení Obsah balenia Aktivace baterie pera Aktivácia batérie pera Nabíjení baterie Nabíjanie batérie Stav nabíjení Stav nabíjania Do

Více

9/2011. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

9/2011. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky GEODETICKÝ a KARTOGRAFICKÝ Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 9/2011 Praha, září 2011 Roč. 57 (99) Číslo 9 str. 217 240 Cena 24, Kč 1, Obrázky

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

P R O F I L S P O L E Č N O S T I

P R O F I L S P O L E Č N O S T I P ROFIL SPOLEČNOSTI Akciová společnost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáře pana Vladimíra Minaříka a dne 8.12.2003 zapsána do Obchodního rejstříku,

Více

Interhotel Olympik, a. s.

Interhotel Olympik, a. s. Výroční zpráva společnosti Interhotel Olympik, a. s. k 31.12.2009 Obsah: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Zpráva auditora Rozvaha k 31.12.2009 Výkaz zisku

Více

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2011

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2011 PROFIL SPOLEČNOSTI Akciová společnost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáře pana Vladimíra Minaříka a dne 8.12.2003 zapsána do Obchodního rejstříku,

Více

PŘIHLÁŠKA PRO STUDENTA. STUDENT Příjmení a jméno:... Bydliště:... Číslo pasu:...věk v průběhu pobytu:... ANO / NE (v případě, že ne uveďte jaké)

PŘIHLÁŠKA PRO STUDENTA. STUDENT Příjmení a jméno:... Bydliště:... Číslo pasu:...věk v průběhu pobytu:... ANO / NE (v případě, že ne uveďte jaké) PŘIHLÁŠKA PRO STUDENTA STUDENT Příjmení a jméno:... Bydliště:... Datum narození:... Číslo pasu:...věk v průběhu pobytu:... Kouříte? Držíte dietu? Jíte všechno maso? ANO / NE ANO / NE (v případě, že ano

Více

ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO ORGÁNU EMITENTA ENERGOCHEMICA SE za období od 1.7.2014 do 14.11.2014 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA

ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO ORGÁNU EMITENTA ENERGOCHEMICA SE za období od 1.7.2014 do 14.11.2014 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO ORGÁNU EMITENTA ENERGOCHEMICA SE za období od 1.7.2014 do 14.11.2014 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA sestavená dle 119a zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu ve znění pozdějších předpisů

Více