Návrh rozpočtu 2014 Návrh viacročného rozpočtu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh rozpočtu 2014 Návrh viacročného rozpočtu"

Transkript

1 Návrh rozpočtu 2014 Návrh viacročného rozpočtu Vypracoval: Ján Varga Iveta Somogyiová Zverejnené: Zvesené:

2 tegó Príjmy - návrh ## Daňové príjmy Dane z príjmov a kapitálového majetku Výnos dane z príjmov poukazovaný územnej samospráve Dane z majetku Daň z pozemkov Daň zo stavieb Daň z bytov Daňové nedoplatky z minulých období Dane za špecifické služby Daň za psa Daň za nevýherné hracie prístroje Daň za užívanie verejného priestranstva Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - ročný po pl Nedoplatky za poplatky minulých období ## Nedaňové príjmy Príjmy z vlastníctva Z prenajatých budov, priestorov a objektov Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení KD Administratívne poplatky Ostatné poplatky (správne poplatky, osvedčovanie) Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (fax, kopírka, relácie) Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (vodné) Uznanie dlhu Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - zberné nádoby príspevky rodičov (jasle, MŠ a školský klub) Za stravné - stravné lístky Z účtov finančného hospodárenia (kreditné bankové úroky) Ostatné príjmy Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier Z dobropisov ## Granty a transfery Transfery v rámci verejnej správy Zo štátneho rozpočtu - voľby (miestna samospráva, NR SR) Zo štátneho rozpočtu - UPSVaR

3 Zo štátneho rozpočtu - prídavky na deti (osobitný príjemca) Zo štátneho rozpočtu - predškolský vek MŠ Zo štátneho rozpočtu - ŠJ ZŠ stravné DvHN Zo štátneho rozpočtu - ŠJ MŠ stravné DvHN Zo štátneho rozpočtu - TSP a ATSP Zo štátneho rozpočtu - zamestnávanie v samospráve Zo ŠR - matrika, REGOB Zo ŠR na prenesený výkon ŠS - ZŠ Zo ŠR na prenesený výkon ŠS - ŽP, CO Zo ŠR na prenesený výkon ŠS - stavebné konanie ## Kapitálové príjmy Tuzemské kapitálové granty a transfery 321 Granty (Dom smútku) ## Finančné operácie príjmové Prevod prostriedkov z peňažných fondov Z rezervného fondu (rekonštrukcia verejného rozhlasu) Z rezervného fondu (projektová dokumetácia KD) Bankové úvery Bankové úvery so splatnosťou nad 1 rok Rozpočtové príjmy spolu Bežné príjmy Kapitálové príjmy Príjmové finančné operácie

4 Výdavky návrh Obec Mzdy Odmeny Poistné do VŠZP Poistné do ostatných zdravotných poisťovní Poistné do Sociálnej poisťovne Cestovné náhrady Tuzemské Elektrická energia Plyn Vodné, stočné Poštové služby a telekomunikačné služby Telekomunikačná infraštruktúra (internet) Všeobecný materiál - kancelársky, údržbársky, maliarsky mat., vlajky Knihy, časopisy, noviny, učebnice Softvér, licencie Reprezentačné Licencie Dopravné Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny Servis, údržba, opravy Poistenie auta Karty, známky, poplatky Výpočtová technika Prevádzkové stroje, prístroje a technika - minolta Budovy, objekty alebo ich časti Oprava, údržba softvéru - Sevenet Nájomné za nájom Nájomné za budovy, objekty,pozemky - (ŽSR) Prenájom prevádzkových prístrojov OcÚ - Konica Školenia, kurzy, semináre,porady Všeobecné služby - (kopírovanie, tlač, inzercia, preklad Fa)

5 Špeciálne služby Náhrada ušlej mzdy Štúdie, expertízy, posudky Poplatky a odvody - správne, notárske, bankové poplatky Stravovanie - (stravné lístky zamestnancom) Poistné objektov Prídel do sociálneho fondu Finančné zúčtovanie - ŽP spoločná úradovňa Kolkové známky Odmeny pre poslancov Obecného zastupiteľstva Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (voľby, dohody) Dane, poplatky RVTS - koncesionárske poplatky Transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám Členské príspevky Finančná a rozpočtová oblasť (HK) Mzdy - hlavný kontrolór Poistné do VŠZP Poistné do Sociálnej poisťovne Špeciálne služby (audítorské služby) Matrika Mzdy, platy, osobné vyrovnania Poistné do VŠZP Poistné do Sociálnej poisťovne Poštové služby a telekomunikačné služby Kancelárske potreby Školenia, kurzy, semináre - matrika Stravovanie - matrika Prídel do sociálneho fondu - matrika Transakcie verejného dlhu Splácanie úverov v tuzemsku Splácanie úrokov Ostatné platby súvisiace s úverom Manipulačné poplatky

6 02.2 Civilná obrana Poistné do sociálnej poisťovne Na starobné poistenie CO Úrazové poistenie - CO Poistné do RF - CO Odmena skladníka CO Ochrana pred požiarmi Elektrická energia Všeobecná pracovná oblasť Mzdy Poistné do VŠZP Poistné do Sociálnej poisťovne Všeobecný materiál Pracovné odevy, obuv a pomôcky Palivá ako zdroj energie - kosenie VP Prevádzkové stroje, zariadenia Školenia, kurzy, semináre, porady Stravovanie Poistné - úrazové zamestnancov Prídel do SF AČ Cestná doprava Všeobecný materiál - Dopravné značenie Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru Komunikácie Budov, objektov alebo ich častí - miestne komunikácie Ochrana životného prostredia Nákup zberných nádob a vriec

7 Vývoz odpadu (kuchynský odpad ŠJ MŠ) Vývoz odpadu (TKO, triedený) Verejné osvetlenie Energie Elektrická energia - VO Všeobecný materiál - VO Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia - VO Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná Údržba budov, objektov alebo ich častí - oprava vodovodu Rekreačné a športové služby - TJ Mladosť Palivá ako zdroj energie - kosenie ihriska Transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám Neziskovej organiz. poskytujúcej všeob. prospešné služby - TJ Mlados ť Kultúrne služby Reprezentačné - Obecné dni Dopravné Palivo, mazivá, oleje - Obecné dni Prepravné - družobné návštevy Prepravné - Obecné dni Všeobecné služby - Obecné dni Poplatky a odvody - Obecné dni Transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám Neziskovej organiz. poskytujúcej všeob. prospešné služby - PZ Orol Neziskovej organiz. poskytujúcej všeob. prospešné služby - Csemad ok Politickej strane - SMK Knižnica Poistné do VšZP Poistné do Sociálnej poisťovne Všeobecný materiál Knihy

8 Odmena knihovníčky Kronika Poistné do Sociálnej poisťovne Všeobecný materiál Odmena zamestnancov mimopracovného pomeru - kronikárka Kultúrny dom Mzdy KD - (upratovačka) Poistné do ostatných zdravotných poisťovní Poistné do Sociálnej poisťovne Elektrická energia Plyn Vodné, stočné Interiérové vybavenie Všeobecný materiál Budovy, objektov alebo ich častí Pranie obrusov Špeciálne služby - zateplenie KD Stravné lístky - (upratovačka) Prídel do sociálneho fondu - (upratovačka) Vysielacie a vydavateľské služby - Miestny rozhlas Materiál, náhradné diely miestneho rozhlasu Údržba miestneho rozhlasu Náboženské a iné spoločenské služby - Cintorín Poistné do Sociálnej poisťovne Elektrická energia Všeobecný materiál Palivá ako zdroj energie - kosenie cintorína

9 Reprezentačné - kytice Údržba budovy Domu smútku - (elektromotor, elektrické vedenie) Špeciálne služby Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - správca Predškolská výchova (MŠ) Mzdy MŠ Príplatky Osobný príplatok Ostatné príplatky okrem osobných Odmeny Poistné do VŠZP Poistné do ostatných zdravotných poisťovní Poistné do Sociálnej poisťovne Cestovné náhrady Tuzemské Elektrická energia Plyn Vodné, stočné Poštové služby a telekomunikačné služby Interiérové vybavenie Všeobecný materiál Učebné pomôcky, hračky Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky Prevádzkové stroje, prístroje a technika Budova, objekty alebo ich časti (oprava kotolne) Všeobecné služby - spracovanie miezd, kopírovanie, tlač, inzercia Poplatky a odvody, Stravovanie - MŠ (stravné lístky zamestnancom) Prídel do sociálneho fondu Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - dohody Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách (ŠJ MŠ) Mzdy ŠJ MŠ

10 612 Príplatky Osobný príplatok Odmeny Poistné do VŠZP Poistné do Sociálnej poisťovne Elektrická energia Plyn Vodné, stočné Všeobecný materiál Pracovné odevy Stravovanie detí v hmotnej núdzi ŠJ MŠ Prídel do sociálneho fondu Záujmové vzdelávanie - školský klub Mzdy Poistné do VŠZP Poistné do ostatných zdravotných poisťovní Poistné do Sociálnej poisťovne Elektrická energia Plyn Vodné, stočné Všeobecný materiál Prídel do sociálneho fondu Transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám Na nemocenské dávky Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách (ŠJ ZŠ) Mzdy ŠJ ZŠ Príplatky Osobný príplatok Poistné do VŠZP Poistné do Sociálnej poisťovne Elektrická energia

11 Vodné, stočné Všeobecný materiál Pracovné odevy Poplatky a odvody Prídel do sociálneho fondu Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - dohody Transfery jednotlivcom a neziskovým PO Stravovanie detí v hmotnej núdzi Na nemocenské dávky Základné vzdelanie (ZŠ) Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat Príplatky Ostatné príplatky okrem osobných Odmeny Poistné do VŠZP Poistné do ostatných zdravotných poisťovní Poistné do Sociálnej poisťovne Cestovné náhrady Tuzemské Elektrická energia Plyn Vodné, stočné Poštové služby a telekomunikačné služby Výpočtová technika Všeobecný materiál Učebné pomôcky, hračky Softvér, licencie Reprezentačné výdavky, vecné dary Výpočtová technika, údržba programov Prevádzkové stroje, prístroje a technika Budova, objekty alebo ich časti Školenia, kurzy, semináre,porady Všeobecné služby - spracovanie miezd, kopírovanie, tlač, inzercia

12 Poplatky a odvody, Poistné budov, počítačov Prídel do sociálneho fondu Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - dohody Transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám Na nemocenské dávky Klub dôchodcov Poistné do Sociálnej poisťovne Všeobecný materiál Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru Dôchodcom - jednotlivcom Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám Dôchodcom - jednotlivcom (deň dôchodcov, vianočné balíčky) Ďalšie sociálne služby - (TSP) Mzdy TSP Poistné do VŠZP TSP Poistné do Sociálnej poisťovne Cestovné náhrady Tuzemské Poštové služby a telekomunikačné služby Všeobecný materiál TSP Výpočtová technika Stravovanie TSP Prídel do SF Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi Transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám Prídavky na deti osobitný príjemca ## Kapitálové výdavky Prípravná a projektová dokumentácia PD - Zateplenie KD Rekonštrukcia a modernizácia budov

13 Rekonštrukcia budovy "Dom smútku" Rekonštrukcia "Verejný rozhlas" Vybudovanie "Detského ihriska" ## Finančné operácie výdavkové Splácanie istín Z bankových úverov dlhodobých Rozpočtové výdavky spolu Bežné výdavky Kapitálové výdavky Výdavkové finančné operácie

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Mutenin 53 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kc) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 572560 název Obec Mutenin 53 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 26.05.2015 Čas zpracování: 15h 9m15s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 0000 1112 DAň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti -70.000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014 Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014 Příjmy Příjmy UZ POL ZP HODNOTA text DANĚ 1111 4 000 DPFO-ZČ 1112 500 DPFO-SVČ 1113 300 DPFO-KV 1121 3 500 DPPO 1122 0,00 DPPO

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Obec Šilheřovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 10.05.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00300730 název Obec Šilheřovice ulice, č.p. Střední 305 obec Šilheřovice PSČ, pošta

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

Městys Boleradice. Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008

Městys Boleradice. Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008 Městys Boleradice Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008 Nákup materiálu jinde nezařaze 2 500,00 Kč 1039 Ostatní záležitosti lesního hosp. 2 500,00 Kč (opravy komunikací) (úklid sněhu) Nové

Více

Licence. D53C. X_C_R_G_B_ZUC / ZUC (20012011/01012011) enetárov. (v Ke) sestavený ke dni 01.03.2012

Licence. D53C. X_C_R_G_B_ZUC / ZUC (20012011/01012011) enetárov. (v Ke) sestavený ke dni 01.03.2012 Licence. D53C. X_C_R_G_B_ZUC / ZUC (20012011/01012011) Obec enetárov r r [!y l< 2 Oi 1 (v Ke) sestavený ke dni 01.03.2012 Údaje o organizaci identifikacni název ulice, C.p. obec PSČ, pošta cislo 00637203

Více

Návrh rozpočtu - PRIJMY na rok 2014

Návrh rozpočtu - PRIJMY na rok 2014 -, Návrh rozpočtu - PRIJMY na rok 2014 Obec Milotice nad Opavou neinves.přliaté transf. Oborná na hasiče 4121 poplatek za komunální odpad 1337 200000 Kč poplatek za psů 1341 9000 Kč poplatek za lázeňský

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2012 12 278599 sestavený k 31.12.2012 (v tis.

Více

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 01 Období: Do 1. měsíce : 1..133;135..53;536..9999 I. Rozpočtové příjmy 1111 111 1113 111 11 111 133 1337 131 133 13 135 1351 1361 11 111 11 113 116 11 1 11

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Chrastavice 34 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kc) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572641 název Obec Chrastavice 34 ulice, č.p. cp. 28 obec Chrastavice PSČ, pošta

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 120 000 1121 Daň z příjmů práv.osob 1 500 000 1122

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4 133

Více

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 6 000 daň z příjmů právnických osob 1341 350 poplatek ze psů 1342 5 poplatek

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. 3 200 000 3 200 000 1112 Daň z

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

Návrh rozpočtu roku 2015 zpracováno 5.3.2015 strana: 1 / 8

Návrh rozpočtu roku 2015 zpracováno 5.3.2015 strana: 1 / 8 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 354 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 4 100,00

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Obec: Jesenec IČ: 288322. na rok2012. Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i I starosta obce

Obec: Jesenec IČ: 288322. na rok2012. Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i I starosta obce bec: Jesenec Č: 288322 NÁVRH RZPČTU na rok2012 Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i starosta obce Rekapitulace liliimů v Kč Daňové příjmy celkem - součet za třídu 1 Z toho položka

Více

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 5 500 daň z příjmů právnických osob 1341 400 poplatek ze psů 1342 5

Více

2212 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 60000.00 Celkem: 2212 Silnice 60000.00

2212 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 60000.00 Celkem: 2212 Silnice 60000.00 strana : 1 2141 Vnitřní obchod 2141 0000 5136 00000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 3000.00 Celkem: 2141 Vnitřní obchod 3000.00 2212 Silnice 2212 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 60000.00 Celkem:

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku Návrh Rozpočet rozpočtu na na rok rok 2014 Obec Mochov I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek 0000 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn. 2 200 000 0000 1112 Daň z příjmu

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2013 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2013 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25.286.000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4.500.000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický

Více

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 7 400 7 400 daň z příjmů právnických osob 1341 420 420 poplatek ze psů

Více

Obec Hradec nad Svitavou Rozpočet na rok 2014 / v tis.kč/ Příloha č.1

Obec Hradec nad Svitavou Rozpočet na rok 2014 / v tis.kč/ Příloha č.1 Obec Hradec nad Svitavou Rozpočet na rok 2014 / v tis.kč/ Příloha č.1 ROZPOČTOVÉ PŘIJMY 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze závislé čin. 2700 1112 Daň z příjmu fyz.os.z sam.výd.č. 70 1113 Daň z příj.fyz.os.

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

Lesy odd par zvýšení snížení poznámka

Lesy odd par zvýšení snížení poznámka RO č. 2/2007 Lesy odd par zvýšení snížení poznámka Mzdy* 1031 5011 70000 Sociální pojištění* 1031 5031 5200 Zdravotní pojištění* 1031 5032 1800 Zalesňování brigády 1031 5021 33376 Ochranné pomůcky pro

Více

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000 V POL0ŽK~ CH Rozpočtové příjmy ROZPQČETOBCEPSÁRY na rok 2014 NÁVRH k vyvěšení daňové 1111 DPFOzezáv.č. 6000000 11120PF0-OSVČ 1300000 1113 DPFOzkap. výnosů 600000 1121 DPPO 6000000 1122 DPPO za obec 400000

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2014 12 279307 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Komentář k plnění rozpočtu

Komentář k plnění rozpočtu Komentář k plnění rozpočtu Příjmy: Odvod z výtěžku z provozování loterie 6% z výtěžku VHP Správní poplatky za VHP správní poplatek za užívání komunikace stavební povolení živnostenské listy odbor dopravy

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ]

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ] Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ] Rok Měsíc IČO 2005 12

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. Čin. 2 700 000 2 700 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 920 000 920 000 1113 Daň z příjmů FO z kapit. výnos 270 000 270

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Příjmy - 1111 Daň z příjmu FO ze ZČ a funkč. požitků 2 650 000-1112 Daň z příjmu FO ze samost.výděl.činnosti 90 000-1113 Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů 300 000-1121

Více

Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012

Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012 Obec Lužany KEO-W 1.6.179 / Uc19s Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000 0000 1111 00000000

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Obec Prosenice

Krajský úřad Olomouckého kraje Obec Prosenice Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1.1.2009 [ v K č ] Rok Měsíc IČO 2008 12

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 ESO9 PAM verze 4.5 Změny a novinky OBECNÉ ZMĚNY....2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 MZDY 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY CZ... 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY SK... 2 MZDOVÉ SLOŽKY CZ... 3

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Večeřová Datum zpracování: 19.02.2015 Čas zpracování: 14h55m29s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Schválený rozpočet Města Buštěhradu na rok 2012

Schválený rozpočet Města Buštěhradu na rok 2012 Město Buštěhrad Městský úřad Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030 web: http://www.mestobustehrad.cz email: meu@mestobustehrad.cz Schválený rozpočet

Více

Závěrečný účet pro rok 2007

Závěrečný účet pro rok 2007 Závěrečný účet pro rok 2007 I. Příjmy 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 313 209,53 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 202 435,61 1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapit. Výnosů 20 700,92

Více

3612 0000 2132 000000000 Základní běžný účet územ.samospr.celků 41 400,00

3612 0000 2132 000000000 Základní běžný účet územ.samospr.celků 41 400,00 roku 2015 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 200 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 80 000,00

Více

KEO 7.64a / Uc19s zpracováno: 09.12.2009 strana : 1

KEO 7.64a / Uc19s zpracováno: 09.12.2009 strana : 1 Obec Bezdědovice S CH V A L E N Ý R O Z P O Č E T na rok: 2010 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis KEO 7.64a / Uc19s zpracováno: 09.12.2009 strana : 1 Schválený rozpočet

Více

0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 800 000,00 0000 0000 1113 000000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapit.

0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 800 000,00 0000 0000 1113 000000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapit. roku 2015 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 800 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Bernkrautová Datum zpracování: 15.05.2007 Čas zpracování: 12h21m53s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH

Více

300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Příjmy Plán 2009 Plán 2009 Skut. 2009 % Plánu Plán 2010 Plán 2009 Plán 2009 Skut. 2009 Plán 2010 Položka po změnách po změnách Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činosti 390 00 352 00 351 961,42 99,99

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců (zimní údržba) 220 000,00 Kč 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z platů

Více

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Příjmová část paragraf název položky, paragrafu druh příjmů Schválený rozpočet 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY: Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků sdílená

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

2212 0000 5171 00000000 Opravy a udržování 50000.00 Celkem: 2212 Silnice 50000.00

2212 0000 5171 00000000 Opravy a udržování 50000.00 Celkem: 2212 Silnice 50000.00 Obec Radim N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2010 V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis KEO 7.70c / Uc19s zpracováno: 2.3.2010 strana : 1 Schválený rozpočet 2212 Silnice

Více

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení Rozpočet na rok 2005 Příjmy : Daňové příjmy 18010 Nedaňové příjmy 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení 1 Základní škola 2,8 Bytové a nebytové hospodářství

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Vargová Magda Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 12h 6m47s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

I Fin 2-12 MI. I. Rozpočtové příjmy

I Fin 2-12 MI. I. Rozpočtové příjmy Ministerstvo financí I Fin 2-12 MI VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKO, DOBROVOLNÝCH SVAZKO OBcí REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2010 Rok Měsíc IČO 2010 12 00291773 Název nadřízeného

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00231291 Název: Městská část Praha - Čakovice UCS: 00231291 Úřad městské

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 15.05.2015 Čas zpracování: 14h33m22s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Obsah 1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2013... 2 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 1.2 Příjmy... 2 1.2.1

Více