Návrh rozpočtu 2014 Návrh viacročného rozpočtu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh rozpočtu 2014 Návrh viacročného rozpočtu"

Transkript

1 Návrh rozpočtu 2014 Návrh viacročného rozpočtu Vypracoval: Ján Varga Iveta Somogyiová Zverejnené: Zvesené:

2 tegó Príjmy - návrh ## Daňové príjmy Dane z príjmov a kapitálového majetku Výnos dane z príjmov poukazovaný územnej samospráve Dane z majetku Daň z pozemkov Daň zo stavieb Daň z bytov Daňové nedoplatky z minulých období Dane za špecifické služby Daň za psa Daň za nevýherné hracie prístroje Daň za užívanie verejného priestranstva Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - ročný po pl Nedoplatky za poplatky minulých období ## Nedaňové príjmy Príjmy z vlastníctva Z prenajatých budov, priestorov a objektov Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení KD Administratívne poplatky Ostatné poplatky (správne poplatky, osvedčovanie) Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (fax, kopírka, relácie) Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (vodné) Uznanie dlhu Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - zberné nádoby príspevky rodičov (jasle, MŠ a školský klub) Za stravné - stravné lístky Z účtov finančného hospodárenia (kreditné bankové úroky) Ostatné príjmy Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier Z dobropisov ## Granty a transfery Transfery v rámci verejnej správy Zo štátneho rozpočtu - voľby (miestna samospráva, NR SR) Zo štátneho rozpočtu - UPSVaR

3 Zo štátneho rozpočtu - prídavky na deti (osobitný príjemca) Zo štátneho rozpočtu - predškolský vek MŠ Zo štátneho rozpočtu - ŠJ ZŠ stravné DvHN Zo štátneho rozpočtu - ŠJ MŠ stravné DvHN Zo štátneho rozpočtu - TSP a ATSP Zo štátneho rozpočtu - zamestnávanie v samospráve Zo ŠR - matrika, REGOB Zo ŠR na prenesený výkon ŠS - ZŠ Zo ŠR na prenesený výkon ŠS - ŽP, CO Zo ŠR na prenesený výkon ŠS - stavebné konanie ## Kapitálové príjmy Tuzemské kapitálové granty a transfery 321 Granty (Dom smútku) ## Finančné operácie príjmové Prevod prostriedkov z peňažných fondov Z rezervného fondu (rekonštrukcia verejného rozhlasu) Z rezervného fondu (projektová dokumetácia KD) Bankové úvery Bankové úvery so splatnosťou nad 1 rok Rozpočtové príjmy spolu Bežné príjmy Kapitálové príjmy Príjmové finančné operácie

4 Výdavky návrh Obec Mzdy Odmeny Poistné do VŠZP Poistné do ostatných zdravotných poisťovní Poistné do Sociálnej poisťovne Cestovné náhrady Tuzemské Elektrická energia Plyn Vodné, stočné Poštové služby a telekomunikačné služby Telekomunikačná infraštruktúra (internet) Všeobecný materiál - kancelársky, údržbársky, maliarsky mat., vlajky Knihy, časopisy, noviny, učebnice Softvér, licencie Reprezentačné Licencie Dopravné Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny Servis, údržba, opravy Poistenie auta Karty, známky, poplatky Výpočtová technika Prevádzkové stroje, prístroje a technika - minolta Budovy, objekty alebo ich časti Oprava, údržba softvéru - Sevenet Nájomné za nájom Nájomné za budovy, objekty,pozemky - (ŽSR) Prenájom prevádzkových prístrojov OcÚ - Konica Školenia, kurzy, semináre,porady Všeobecné služby - (kopírovanie, tlač, inzercia, preklad Fa)

5 Špeciálne služby Náhrada ušlej mzdy Štúdie, expertízy, posudky Poplatky a odvody - správne, notárske, bankové poplatky Stravovanie - (stravné lístky zamestnancom) Poistné objektov Prídel do sociálneho fondu Finančné zúčtovanie - ŽP spoločná úradovňa Kolkové známky Odmeny pre poslancov Obecného zastupiteľstva Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (voľby, dohody) Dane, poplatky RVTS - koncesionárske poplatky Transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám Členské príspevky Finančná a rozpočtová oblasť (HK) Mzdy - hlavný kontrolór Poistné do VŠZP Poistné do Sociálnej poisťovne Špeciálne služby (audítorské služby) Matrika Mzdy, platy, osobné vyrovnania Poistné do VŠZP Poistné do Sociálnej poisťovne Poštové služby a telekomunikačné služby Kancelárske potreby Školenia, kurzy, semináre - matrika Stravovanie - matrika Prídel do sociálneho fondu - matrika Transakcie verejného dlhu Splácanie úverov v tuzemsku Splácanie úrokov Ostatné platby súvisiace s úverom Manipulačné poplatky

6 02.2 Civilná obrana Poistné do sociálnej poisťovne Na starobné poistenie CO Úrazové poistenie - CO Poistné do RF - CO Odmena skladníka CO Ochrana pred požiarmi Elektrická energia Všeobecná pracovná oblasť Mzdy Poistné do VŠZP Poistné do Sociálnej poisťovne Všeobecný materiál Pracovné odevy, obuv a pomôcky Palivá ako zdroj energie - kosenie VP Prevádzkové stroje, zariadenia Školenia, kurzy, semináre, porady Stravovanie Poistné - úrazové zamestnancov Prídel do SF AČ Cestná doprava Všeobecný materiál - Dopravné značenie Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru Komunikácie Budov, objektov alebo ich častí - miestne komunikácie Ochrana životného prostredia Nákup zberných nádob a vriec

7 Vývoz odpadu (kuchynský odpad ŠJ MŠ) Vývoz odpadu (TKO, triedený) Verejné osvetlenie Energie Elektrická energia - VO Všeobecný materiál - VO Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia - VO Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná Údržba budov, objektov alebo ich častí - oprava vodovodu Rekreačné a športové služby - TJ Mladosť Palivá ako zdroj energie - kosenie ihriska Transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám Neziskovej organiz. poskytujúcej všeob. prospešné služby - TJ Mlados ť Kultúrne služby Reprezentačné - Obecné dni Dopravné Palivo, mazivá, oleje - Obecné dni Prepravné - družobné návštevy Prepravné - Obecné dni Všeobecné služby - Obecné dni Poplatky a odvody - Obecné dni Transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám Neziskovej organiz. poskytujúcej všeob. prospešné služby - PZ Orol Neziskovej organiz. poskytujúcej všeob. prospešné služby - Csemad ok Politickej strane - SMK Knižnica Poistné do VšZP Poistné do Sociálnej poisťovne Všeobecný materiál Knihy

8 Odmena knihovníčky Kronika Poistné do Sociálnej poisťovne Všeobecný materiál Odmena zamestnancov mimopracovného pomeru - kronikárka Kultúrny dom Mzdy KD - (upratovačka) Poistné do ostatných zdravotných poisťovní Poistné do Sociálnej poisťovne Elektrická energia Plyn Vodné, stočné Interiérové vybavenie Všeobecný materiál Budovy, objektov alebo ich častí Pranie obrusov Špeciálne služby - zateplenie KD Stravné lístky - (upratovačka) Prídel do sociálneho fondu - (upratovačka) Vysielacie a vydavateľské služby - Miestny rozhlas Materiál, náhradné diely miestneho rozhlasu Údržba miestneho rozhlasu Náboženské a iné spoločenské služby - Cintorín Poistné do Sociálnej poisťovne Elektrická energia Všeobecný materiál Palivá ako zdroj energie - kosenie cintorína

9 Reprezentačné - kytice Údržba budovy Domu smútku - (elektromotor, elektrické vedenie) Špeciálne služby Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - správca Predškolská výchova (MŠ) Mzdy MŠ Príplatky Osobný príplatok Ostatné príplatky okrem osobných Odmeny Poistné do VŠZP Poistné do ostatných zdravotných poisťovní Poistné do Sociálnej poisťovne Cestovné náhrady Tuzemské Elektrická energia Plyn Vodné, stočné Poštové služby a telekomunikačné služby Interiérové vybavenie Všeobecný materiál Učebné pomôcky, hračky Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky Prevádzkové stroje, prístroje a technika Budova, objekty alebo ich časti (oprava kotolne) Všeobecné služby - spracovanie miezd, kopírovanie, tlač, inzercia Poplatky a odvody, Stravovanie - MŠ (stravné lístky zamestnancom) Prídel do sociálneho fondu Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - dohody Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách (ŠJ MŠ) Mzdy ŠJ MŠ

10 612 Príplatky Osobný príplatok Odmeny Poistné do VŠZP Poistné do Sociálnej poisťovne Elektrická energia Plyn Vodné, stočné Všeobecný materiál Pracovné odevy Stravovanie detí v hmotnej núdzi ŠJ MŠ Prídel do sociálneho fondu Záujmové vzdelávanie - školský klub Mzdy Poistné do VŠZP Poistné do ostatných zdravotných poisťovní Poistné do Sociálnej poisťovne Elektrická energia Plyn Vodné, stočné Všeobecný materiál Prídel do sociálneho fondu Transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám Na nemocenské dávky Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách (ŠJ ZŠ) Mzdy ŠJ ZŠ Príplatky Osobný príplatok Poistné do VŠZP Poistné do Sociálnej poisťovne Elektrická energia

11 Vodné, stočné Všeobecný materiál Pracovné odevy Poplatky a odvody Prídel do sociálneho fondu Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - dohody Transfery jednotlivcom a neziskovým PO Stravovanie detí v hmotnej núdzi Na nemocenské dávky Základné vzdelanie (ZŠ) Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat Príplatky Ostatné príplatky okrem osobných Odmeny Poistné do VŠZP Poistné do ostatných zdravotných poisťovní Poistné do Sociálnej poisťovne Cestovné náhrady Tuzemské Elektrická energia Plyn Vodné, stočné Poštové služby a telekomunikačné služby Výpočtová technika Všeobecný materiál Učebné pomôcky, hračky Softvér, licencie Reprezentačné výdavky, vecné dary Výpočtová technika, údržba programov Prevádzkové stroje, prístroje a technika Budova, objekty alebo ich časti Školenia, kurzy, semináre,porady Všeobecné služby - spracovanie miezd, kopírovanie, tlač, inzercia

12 Poplatky a odvody, Poistné budov, počítačov Prídel do sociálneho fondu Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - dohody Transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám Na nemocenské dávky Klub dôchodcov Poistné do Sociálnej poisťovne Všeobecný materiál Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru Dôchodcom - jednotlivcom Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám Dôchodcom - jednotlivcom (deň dôchodcov, vianočné balíčky) Ďalšie sociálne služby - (TSP) Mzdy TSP Poistné do VŠZP TSP Poistné do Sociálnej poisťovne Cestovné náhrady Tuzemské Poštové služby a telekomunikačné služby Všeobecný materiál TSP Výpočtová technika Stravovanie TSP Prídel do SF Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi Transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám Prídavky na deti osobitný príjemca ## Kapitálové výdavky Prípravná a projektová dokumentácia PD - Zateplenie KD Rekonštrukcia a modernizácia budov

13 Rekonštrukcia budovy "Dom smútku" Rekonštrukcia "Verejný rozhlas" Vybudovanie "Detského ihriska" ## Finančné operácie výdavkové Splácanie istín Z bankových úverov dlhodobých Rozpočtové výdavky spolu Bežné výdavky Kapitálové výdavky Výdavkové finančné operácie

starosta obce Svatá Maří

starosta obce Svatá Maří Rozpočet obce Svatá Maří na rok 215 dle níže uvedeného členění Příjmy: 5 8 Kč Výdaje: 5 8 Kč starosta obce Svatá Maří František Linha Vyvěšeno: 16.1.215 Sejmuto: 6.2.215 Na úřední desce a v elektronické

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Rozpočet s filtrem na DUV

Rozpočet s filtrem na DUV Page 1 of 5 01.01.10 Stav: Schváleno Strana 1 V001001 Výdaje 22300 501100 Platy OZ 41 448,00 41 448,00 41 173,00 21 772 991,00 V002001 Výdaje 22300 501110 Odměny OZ 275,00 275 000,00 V003001 Výdaje 22300

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 IČ: 00276758 R O Z P O Č E T NA ROK 2015 Třída 1 - daňové příjmy PŘÍJMY Kapit.Položka v tis.kč ----------------------------------------------------------------- daň

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Vyvěšeno na úřední desce dne 07.12.2010, sejmuto 22.12.2010. Mgr. Pavel Mráček, starosta města Sumář rozpočtu na rok 2011 Schválený rozpočet na

Více

Rozpočet na rok 2008. Obec Žerotice, IČ: 00104051 Strana: 1. Příjmy : účet paragraf položka UZ záz.pol. Kč text

Rozpočet na rok 2008. Obec Žerotice, IČ: 00104051 Strana: 1. Příjmy : účet paragraf položka UZ záz.pol. Kč text Obec Žerotice, IČ: 00104051 Strana: 1 Rozpočet na rok 2008 Příjmy : účet paragraf položka UZ záz.pol. Kč text 231 00 1111 436300,- Daň z příjmů fyz.osob záv.činn. 1112 122500,- Daň z příjmů fyz.osob sam.výd.činn.

Více

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH ROZPOČET OBCE SVĚTLÍK NA ROK 2010 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 610 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti výdělečné činnosti 40 000

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 PŘÍJMY Vážany nad Litavou třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb. - % podíl 0,003840) koeficient

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Obec: Jesenec IČ: 288322. na rok2012. Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i I starosta obce

Obec: Jesenec IČ: 288322. na rok2012. Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i I starosta obce bec: Jesenec Č: 288322 NÁVRH RZPČTU na rok2012 Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i starosta obce Rekapitulace liliimů v Kč Daňové příjmy celkem - součet za třídu 1 Z toho položka

Více

OBEC KUBLOV - Návrh rozpočtu na rok 2011

OBEC KUBLOV - Návrh rozpočtu na rok 2011 VÝDAJE položka paragraf Pěstební činnost par.1031 Mzdy 5011 1031 45000,00 Odvody SP 5031 1031 11300,00 Odvody ZP 5032 1031 4100,00 Úrazové pojištění 5038 1031 200,00 Nákup ostat.služeb 5169 1031 39400,00

Více

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 0000 1112 DAň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti -70.000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2014 Návrh rady a FV ze dne 21.11.2013

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2014 Návrh rady a FV ze dne 21.11.2013 Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2014 Návrh rady a FV ze dne 21.11.2013 Příjmy Příjmy UZ POL ZP HODNOTA text DANĚ 1111 4 000 DPFO-ZČ 1112 500 DPFO-SVČ 1113 300 DPFO-KV 1121 3 500 DPPO 1122 0,00 DPPO

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2012 2013 Návrh 2014 1341 Poplatek ze psů 44 44 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Obec Předměřice n/l - Návrh rozpočtu na rok 2011 Schváleno ZO dne 20.12.2010

Obec Předměřice n/l - Návrh rozpočtu na rok 2011 Schváleno ZO dne 20.12.2010 List1 Obec Předměřice n/l - Návrh rozpočtu na rok 2011 Schváleno ZO dne 20.12.2010 Příjmy Příjmy v tis.kč UZ POL ZP HODNOTA text změny DANĚ 1111 2 300 DPFO-ZČ 1112 700 DPFO-SVČ 1113 200 DPFO-KV 1121 3

Více

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 6 000 daň z příjmů právnických osob 1341 350 poplatek ze psů 1342 5 poplatek

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 PŘÍJMY Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 Daňové příjmy : 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 900 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ 27 000,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

Rozpočet na rok 2014 Verze 16.04.2014

Rozpočet na rok 2014 Verze 16.04.2014 Rozpočet na rok 2014 Verze 16.04.2014 Příjmy ROZPOČET 2014 2011 2012 2013 Rozpočet 3/2014 2014 ParagrafPoložka Popis položky Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2014 Plnění RS % a b b1 10 11 12 13 14 15 0000

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Návrh rozpočtu roku 2014

Návrh rozpočtu roku 2014 roku 2014 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 950 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014 Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014 Příjmy Příjmy UZ POL ZP HODNOTA text DANĚ 1111 4 000 DPFO-ZČ 1112 500 DPFO-SVČ 1113 300 DPFO-KV 1121 3 500 DPPO 1122 0,00 DPPO

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou Rozpočet na rok 2013 Obec Ruda nad Moravou Členění Funkční Druhové Skupina Třída VÝDAJE Rozpočet OD-PA Položka 2013 1019 Pozemky 5362 Platby daní a poplatků 5 000 Kč 5169 Nákup ostatních služeb 40 000

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

P Ř Í J M Y M Ě S T A v r. 2010 v tis. Kč

P Ř Í J M Y M Ě S T A v r. 2010 v tis. Kč P Ř Í J M Y M Ě S T A v r. v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 96 650,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 54 590,0 Daňové výnosy 42 000,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 8 200,0 1112 Daň z příjmu fyzických osob 1 150,0 1121

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4 133

Více

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 5 500 daň z příjmů právnických osob 1341 400 poplatek ze psů 1342 5

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2012 12 278599 sestavený k 31.12.2012 (v tis.

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010 Hlavní stránka NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010 1) Návrh rozpočtu na rok 2010 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 01 Období: Do 1. měsíce : 1..133;135..53;536..9999 I. Rozpočtové příjmy 1111 111 1113 111 11 111 133 1337 131 133 13 135 1351 1361 11 111 11 113 116 11 1 11

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

ODPA POLOŽKA POPIS PŘÍJMY CELKEM

ODPA POLOŽKA POPIS PŘÍJMY CELKEM List1 Rozpočet obce Nový Kramolín na rok 2011-příjmy ODPA POLOŽKA POPIS PŘÍJMY CELKEM 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 350000 1112 Daň z příjmu FO ze sam. výděl.činnosti 20000 1113 Daň z příjmu

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 26.05.2015 Čas zpracování: 15h 9m15s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Návrh rozpočtu roku 2015 zpracováno 5.3.2015 strana: 1 / 8

Návrh rozpočtu roku 2015 zpracováno 5.3.2015 strana: 1 / 8 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 354 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 4 100,00

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. Čin. 2 700 000 2 700 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 920 000 920 000 1113 Daň z příjmů FO z kapit. výnos 270 000 270

Více

Schválený rozpočet obce Prysk 2015

Schválený rozpočet obce Prysk 2015 Schválený rozpočet obce Prysk 2015 1. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet 2015 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé čin. 1 070 00 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 10 00 1113 Daň z příjmu fyz. osob

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

Výkaz příjmů a výdajů (v Kč) 28. Červenec 2010

Výkaz příjmů a výdajů (v Kč) 28. Červenec 2010 Výkaz příjmů a výdajů 28. Červenec 2010 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 16110000 Poj. na důch.pojištění od zaměstnavatele 9 644,00 9 644,00 Pojistné na důcho. pojištění od 1611** zaměstnavatelů 9 644,00 9 644,00 Pojistné

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Ubislavice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 26.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00272264 název Obec Ubislavice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Městys Boleradice. Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008

Městys Boleradice. Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008 Městys Boleradice Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008 Nákup materiálu jinde nezařaze 2 500,00 Kč 1039 Ostatní záležitosti lesního hosp. 2 500,00 Kč (opravy komunikací) (úklid sněhu) Nové

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 5 318 300,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 5 318 300,00 roku 2015 strana: 1 / 7 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 900 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Rozpočet -závazné ukazatele byly vypracovány v souladu se zněním 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona

Více

PŘÍ J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený rozpočet. Par Org Pol N+Z+Uz Popis

PŘÍ J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený rozpočet. Par Org Pol N+Z+Uz Popis CiJec Blatnička KEO7.90 / Uc19s zpracováno: 13.12.2011 strana 1 PŘÍ J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 0000 0000 1112 00000000 Daň z

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN po RO 2014/2 RO 2014/3 RO 2014/4 Změna Příjmy

Více

NÁVRH - Rozpočet pro rok - 2016 Obec Sklené nad Oslavou

NÁVRH - Rozpočet pro rok - 2016 Obec Sklené nad Oslavou NÁVRH - Rozpočet pro rok - 2016 Obec Sklené nad Oslavou Rozpočtové příjmy v tis. Kč odd. pol. název tis.kč tis.kč poznámka -1111 daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 430-1112 daň z příjmu fyzických

Více

Návrh rozpočtu pro rok 2011. Výpis dle paragrafů, položek a UZ

Návrh rozpočtu pro rok 2011. Výpis dle paragrafů, položek a UZ Návrh rozpočtu pro rok 2011 P Ř Í J M Y Par. Pol. Popis rozpočet návrh ke schválení 0 1111 daň z příjmu FO ZČ 3 500 000 1112 daň z příjmu OSVČ 850 000 1113 daň z příjmů FO z kapitál. 300 000 1121 daň z

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč)

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) OBEC MNICHOV Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) Položka název položky schválený rozpočet v tis.kč PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů FO ZČ a funkčních požitků 1 136,35 0000 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné

Více

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17)

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) 1. Informace o účetní jednotce - Obec Hladké Životice - Hladké Životice, Hlavní

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

ROZPOČET r 2014. PŘÍJMY - v tisících Kč

ROZPOČET r 2014. PŘÍJMY - v tisících Kč ROZPOČET r 2014 PŘÍJMY - v tisících Kč č.ř. OdPa Pol DRUH PŘÍJMU návrh skutečnost návrh návrh 2013 2013 10/2013 2014 r. 2011 11/2011 r. 2012 po změnách 1 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 1 285,0

Více

* ** Návrh rozpočtu roku 2015. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: 29.1.2015

* ** Návrh rozpočtu roku 2015. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: 29.1.2015 strana: 1 / 14 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 708 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 120 000 1121 Daň z příjmů práv.osob 1 500 000 1122

Více

Lesy odd par zvýšení snížení poznámka

Lesy odd par zvýšení snížení poznámka RO č. 2/2007 Lesy odd par zvýšení snížení poznámka Mzdy* 1031 5011 70000 Sociální pojištění* 1031 5031 5200 Zdravotní pojištění* 1031 5032 1800 Zalesňování brigády 1031 5021 33376 Ochranné pomůcky pro

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2014 12 279307 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na

Více

Návrh rozpočtu obce Vlkanov pro rok 2014

Návrh rozpočtu obce Vlkanov pro rok 2014 Návrh rozpočtu obce Vlkanov pro rok 2014 Příjmy par. pol. text návrh 2014 1111 daň z příjmu fyzických osob ze záv. činnosti 1112 daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 1113 daň z příjmy fyz. osob z kapitálových

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 7 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 1111 0 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 300 000,00 1112 0 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 6 000,00 1113 0 Daň z příjmů fyz.osob z

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Obec Brniště ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 4.4.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260401 název Obec Brniště ulice, č.p. Brniště 102 obec Brniště PSČ, pošta 47129 Kontaktní

Více

Příjmy města 2009 v tis. Kč

Příjmy města 2009 v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 106 865,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 66 583,0 Daňové výnosy 52 053,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 10 582,3 1112 Daň z příjmu fyzických osob 2 228,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 15

Více

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 7 400 7 400 daň z příjmů právnických osob 1341 420 420 poplatek ze psů

Více

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 OÚ Chotovice 4024 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00831590 název OÚ Chotovice 4024 ulice, č.p. Chotovice 8 obec Nový Bor PSČ, pošta

Více

2012 ODPA POL POPIS PŘÍJMY CELKEM

2012 ODPA POL POPIS PŘÍJMY CELKEM Rozpočet obce Nový Kramolín na rok 2012 ODPA POL POPIS PŘÍJMY CELKEM 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 350000 1112 Dań z příjmu FO ze sam.výd.činnosti 20000 1112 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů

Více

Štatistika vyplnenosti databázy Európskej databanky

Štatistika vyplnenosti databázy Európskej databanky Štatistika vyplnenosti databázy Európskej databanky www.edb.sk APRÍL 2010 Významné firmy Slovenska Rok rok 2006 rok 2007 rok 2008 január 09 február 09 marec 09 Počet firiem 57 653 59 389 60 370 60 516

Více

2212 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 60000.00 Celkem: 2212 Silnice 60000.00

2212 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 60000.00 Celkem: 2212 Silnice 60000.00 strana : 1 2141 Vnitřní obchod 2141 0000 5136 00000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 3000.00 Celkem: 2141 Vnitřní obchod 3000.00 2212 Silnice 2212 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 60000.00 Celkem:

Více

Návrh rozpočtu - PRIJMY na rok 2014

Návrh rozpočtu - PRIJMY na rok 2014 -, Návrh rozpočtu - PRIJMY na rok 2014 Obec Milotice nad Opavou neinves.přliaté transf. Oborná na hasiče 4121 poplatek za komunální odpad 1337 200000 Kč poplatek za psů 1341 9000 Kč poplatek za lázeňský

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více