Obec Sečovská Polianka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obec Sečovská Polianka"

Transkript

1 Obec Sečovská Polianka Rozpočet na roky 2014, 2015, bežný rozpočet Výnos dane , , , , , Z pozemkov , , , , Zo stavieb , , , , Za psa ,00 500,00 550,00 550, Za nevýherné hracie prístroje 0 0 0,00 0,00 0, Za užívanie ver, priestranstva 0 0 0,00 0,00 0, Za zber, prepravu a zneškodňovanie , , , , Dividendy 0 0 0,00 0,00 0, Z prenajatých budov, priestorov a ob , , , , , Za riad, kultúrny dom , , , , , Správne poplatky 988, , , , , , Prieskumné územia , , , , , Za vodné a stočné 0 0 0,00 0,00 0, Za jasle, materské školy a školské k , , , , Z vkladov /úroky/ ,00 0,00 0,00 0, Z výťažkov z lotérií a iných podobnýc 201,01 233, ,00 250,00 210,00 210, Náhrada za stravu - zamestnanci Oc , , , , , Iné príjmy, ostatné , , , , , Na školstvo - základná škola , , , , Na matričnú činnosť , , , , , ÚPSVaR - školstvo - hmotná núdza , , , , , ÚPSVaR - aktivačná činnosť , , , , , ÚPSVaR -projekt 29r , ,00 0,00 0, Životné prostredie, ostatné , ,60 800,00 800,00 800, Zo štátneho rozpočtu - voľby, referen , ,00 0,00 0,00 0, Zo štátneho rozpočtu - materská ško , , , , Terénna sociálna práca , , , , , Náhrady- RP osobitný príjemca 1 000, , , Zo štátneho rozpočtu - ÚPSVaR , , ,00 0,00 0, T1Zo štátneho účelového fondu , , ,00 0,00 0,00 0, T2Zo štátneho účelového fondu , , ,00 0,00 0,00 0,00 1-bežný rozpočet , , , , ,00

2 2-kapitálový rozpočet U Zo štátneho rozpočtu ,63 255, U Zo štátneho rozpočtu , Z predaja nehmotných aktív kapitálový rozpočet , , finančné operácie Z rezervného fondu obce , , , Z ostatných fondov obce a z ostatnýc , , , Krátkodobé , BZostatok prostriedkov z predchádzaj , ,53 0 0, finančné operácie 0 0,00 0 0,00 0, , , , , ,66 Ekon.kl. ZdroNázov Skutoč Skutoč rozpočet 2013 akáv. skutoč.2013 rozpočet 2014 Návrh 2015 Návrh 2016 Výdaje 1-bežný rozpočet Tarif.plat, funkčný - matrika 4 693, , , , , , , Tarif.plat, funkčný - matrika 0,00 0,00 0,00 0, , , , Tarif.plat, funkčný - TSP a ATSP 0, , , , , , , Tarifný plat, funkčný -OcÚ , , , , , , , Osobný príplatok 485,55 210,41 650,00 550,00 550,00 650,00 650, Osobný príplatok Ocú 2 935, , , , , , , Odmeny - OcÚ 0, , , , , , Poistné do ZP - OcÚ 6 778, , , , , , , Poistné do ZP-matrika 436,01 133,10 500,00 500,00 350,00 350,00 350, Poistné do ZP-matrika 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100, Poistné do ZP - TSP a ATSP 0,00 537, , , , , , Poistné SP -matrika 1 035,83 351, , ,00 875,00 875,00 875, Poistné SP -matrika 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00 250, Poistné do SP - TSP a ATSP 0, , , , , , , Poistné SP - Ocú , , , , , , , Príspevok do DDP - OcÚ /DP/ 1 584, , , , , , , Tuzemské cestovné - matrika 10,70 9,80 100,00 85,00 125,00 125,00 125, Tuzemské cestovné - TSP a ATSP 0,00 89,16 134,00 85,00 134,00 134,00 134,00

3 Tuzemské cestovné - OcÚ /DP/ 257,96 279,30 450,00 450,00 450,00 450,00 450, Energie - plyn OcÚ 2 883, , , , , , , Poštové a telekomunikačné služby 4 593, , , , , , , Interiérové vybavenie OcÚ 0,00 908, , , , , , Výpočtová technika OcÚ 895,15 786,80 900,00 800, , , Všeobecný materiál - voľby 2 543, ,44 0, ,00 0,00 0,00 0, Všeobecný materiál - matrika 527, ,05 500,00 500,00 300,00 300,00 300, Všeobecný materiál - OcÚ 2 273, , , , , , Všeobecný materiál - DP 4 693, , , , , , , Knihy, časopisy, noviny OcÚ 528,95 179,65 270,00 270, , , , Nehmotný majetok OcÚ /softvér/ 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 500,00 500, reprezentačné OcÚ 1 486, , , , , ,00 0, PhM, mazivá, oleje OcÚ 2 636, , , , , , Servis, údržba, opravy a výdavky s tý 1 419, , , , , , Poistenie MV 1 226, , , , , , , Údržba výpočtovej techniky OcÚ 497,92 703, , , , , , Budov, priestorov a objektov , , , , , , , Školenia, kurzy, semináre, porady, k 489,00 457,30 450,00 450,00 500,00 500,00 500, Konkurzy a súťaže OcÚ 60,00 96,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200, Propagácia, reklama a inzercia 1 457, , , , , , , Všeob.služby , , , , , , , Náhrady - RP osobitný príjemca 396,16 698, , , , , , Stravovanie OcÚ a DP 5 141, , , , , , , Stravovanie zamestnanec Ocú a DP 0, , , , , , , Poistné majetku - OBEC 1 980, , , , , , , Prídel do sociál.fondu-ocú /DP/ 1 999, , , , , , , Odmeny a príspevky - poslanci , , , , , , , Odmeny na základe dohôd o vykona 3 642, ,01 700,00 700, , , , Na odchodné 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Splátka úroku 4 082, , , , , , , speciálne služby - audit, 2 354, , , , , , , Poplatky, odvody, dane - popl.banke 2 357, , , , , , , Príspevky iné, hasiči 1 357, , , , , , , Príspevok DÚŽ 240,00 250,00 250,00 250,00 250,00 300,00 300,00

4 Príspevok SČK 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200, Príspevok Matica Slovenska 0,00 0,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150, Zväz drobnochovateľov 500, , , ,00 0,00 700,00 700, Príspevok Slovenský zväz záhradkár 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Príspevok /ZMOS ap./ 1 668,21 642, , , , , , Tarifný plat DP , , , , , , , Osobný príplatok DP 9 230, , , , , , , Odmeny - DP 0, , , , , , , Poistné do ZP - DP 4 724, , , , , , , Poistné do SP - DP , , , , , , , zimná údržba a oprava ciest 0, , , , , , Príspevok na dopravu SAD 2 444, , , , , , , Všeob.služby - vývoz TKO , , , , , , , Tarifný plat - aktivačná činnosť a 50i , , , , , , , Tarifný plat - aktivačná činnosť a 50i , , , , , , Poistné do ZP - AČ, 50i a 50j 4 312,59 0,00 102,00 102,00 354,00 300,00 300, Poistné do ZP - AČ, 50i a 50j 0,00 0,00 475,00 475,00 480,00 500,00 500, Poistné do SP - AČ, 50i a 50j , ,25 256,00 256,00 885,00 750,00 750, Poistné do SP - AČ, 50i a 50j 0,00 0, , , , , , Všeobecný materiál - AČ , , , , , , Všeobecný materiál - AČ 496,00 523,81 500,00 500, , , , Údržba zelene a verejn.priestranstva 4 984, , , , , , , Poistné pracovníkov AČ 54,45 39,80 50,00 50,00 50,00 50,00 50, Prídel do sociál.fondu AČ 50i a 50j 615,42 162,18 180,00 180,00 150,00 150,00 150, Energie - verejné osvetlenie , , , , , , , Údržba VO 7 574,66 765, , , , , , Energie - ObZS 8 666, , , , , , , Vodné,stočné - ObZS 645,77 327,59 500,00 500,00 500,00 500,00 500, Údržba budovy OBZS 0,00 195, , , , , , Reprezentačné - šport. podujatia 986,23 638,00 900,00 953,00 900,00 900,00 900, Údržba budovy a ihriska 2 746,20 805, , , , , , Príspevok Obecný futbalový klub 400, Príspevok Obecný športový klub , , , , , , Príspevok stol.tenis-rak 850,00 600,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00

5 Príspevok hokej 1 000, ,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700, Energie - MKS 952,82 814,91 900,00 900,00 900,00 900,00 900, Vodné, stočné - MKS 170,85 253,19 400,00 400,00 400,00 400,00 400, Poštové a telekom.služby-mks 300,15 272,25 300,00 300,00 300,00 300,00 300, Interiérové vybavenie - MKS 192,00 467,19 950,00 950,00 500,00 500,00 500, Všeobecný materiál - MKS 619,05 710,31 630,00 630,00 600,00 600,00 600, Reprezentačné-obec.oslávy-MKS 1 475, , , , , , Príspevok OZ Bukovina 0, , , , , , , Údržba miest.rozhlasu 0,00 156,00 900,00 500,00 900,00 900,00 900, Údržba cintorína, dom smútku 1 194,95 176, , , , , , Príspevok cirkvi, náboženskej spoloč 4 000, , , , , , , Stravovanie - MŠ zamestnanec 0,00 332, , , , , , Tarifný plat, osobný plat - MŠ , , , , , , , Tarifný plat, osobný plat - MŠ 5% na 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Tarifný plat, osobný plat - MŠ 29r. 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Osobný príplatok MŠ 4 657, , , , , , , Odmeny - MŠ 0, , , , , , , Poistné do ZP - MŠ 6 571, , , , , , , Poistné do ZP - MŠ 29r 0,00 0,00 0,00 0,00 225,00 0,00 0, Poistné do ZP - MŠ 5% navýšenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Poistné do SP MŠ , , , , , , , Poistné do SP MŠ 5% navýšenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Poistné do SP MŠ 29r ,18 0,00 0,00 0,00 507,00 0,00 0, Príspevok do DDP - MŠ 881,89 794,48 950, , , , , Energie - MŠ , , , , , , , Vodné, stočné - MŠ 189,97 454,20 700,00 700,00 800,00 800,00 800, Pošt. a telekom. služby - MŠ 105,16 475,53 450,00 450,00 500,00 500,00 500, Interiérové vybavenie - MŠ 2 445, , , , , , , Všeobecný materiál- MŠ 1 743, , , , , , , Učebné pomôcky - MŠ 2 741, , , , , , , Knihy, časopisy, učeb.pomôcky-mš 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Údržba budovy MŠ 0, , , , , , , Školenia, kurzy, porady - MŠ 148,10 187,98 250,00 250,00 500,00 500,00 500,00

6 Stravovanie - MŠ 2 885, , , , , , , Prídel do sociál.fondu -MŠ 1 054,10 766,70 750,00 750,00 850,00 850,00 850, Strava-hmotná núdza MŠ 626,06 292,97 400,00 300, , , , Strava- hmotná núdza ZŠ 4 686, , , , , , , Transfér ZŠ zo ŠR-prenesené komp 0, , , , , , T1Transfér ZŠ - ASFEU 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, T2Transfér ZŠ - ASFEU 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Dotácia ZŠ /originály/ , , , , , , , Financovanie projektu Vzdelaní učite 0, , ,00 0,00 0,00 0, Príspevok CVČ 2 000, , , Príspev. klub dôchodcov-kuriško 1 400, , , , , , , Príspev.Jednota dôchodcov-popaďá 1 400, , , , , , , Dávky v hmotnej núdzi 823,00 121, , , , , ,00 1-bežný rozpočet , , , , , ,00 2-kapitálový rozpočet Prípravná a proj.dokument.-obec 0, , , , , , , Rekonštr. ŠJ 0, , , , , , Obstaranie nový autobus.zastávok 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 2-kapitálový rozpočet 0, , , , , , ,00 3-finančné operácie splátka úveru 0, , , , , , ,00 3-finančné operácie 0,00 0, , , , , , , , , , , ,00 vyvesené dňa: zvesené dňa:

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 PŘÍJMY Vážany nad Litavou třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb. - % podíl 0,003840) koeficient

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

starosta obce Svatá Maří

starosta obce Svatá Maří Rozpočet obce Svatá Maří na rok 215 dle níže uvedeného členění Příjmy: 5 8 Kč Výdaje: 5 8 Kč starosta obce Svatá Maří František Linha Vyvěšeno: 16.1.215 Sejmuto: 6.2.215 Na úřední desce a v elektronické

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

OBCE PŇOV - PŘEDHRADÍ NA ROK 2015

OBCE PŇOV - PŘEDHRADÍ NA ROK 2015 0B 1B NÁVRH ROZPOČTU OBCE PŇOV - PŘEDHRADÍ NA ROK 2015 Příjmy Rozpočet je navržen jako schodkový v paragrafovém znění, schodek bude pokryt z přebytků předešlých let. Příjmy celkem : Výdaje celkem : Rozdíl

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč)

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) OBEC MNICHOV Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) Položka název položky schválený rozpočet v tis.kč PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů FO ZČ a funkčních požitků 1 136,35 0000 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství Příjmy 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 285 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 102 0 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 29 0 1121

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Návrh. Rozpočtu příjmů a výdajů obce Přestavlky na rok 2014. S o u h r n Příjmy Výdaje. Tabulka č. 1 3 848 400 XX. Tabulka č.

Návrh. Rozpočtu příjmů a výdajů obce Přestavlky na rok 2014. S o u h r n Příjmy Výdaje. Tabulka č. 1 3 848 400 XX. Tabulka č. Návrh Rozpočtu příjmů a výdajů obce Přestavlky na rok 2014 Rekapitulace příjmů a výdajů S o u h r n Příjmy Výdaje Tabulka č. 1 3 848 400 XX Tabulka č. 2 226 600 XX Tabulka č. 3 xx 2 955 000 Tabulka č.

Více

Obec: Jesenec IČ: 288322. na rok2012. Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i I starosta obce

Obec: Jesenec IČ: 288322. na rok2012. Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i I starosta obce bec: Jesenec Č: 288322 NÁVRH RZPČTU na rok2012 Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i starosta obce Rekapitulace liliimů v Kč Daňové příjmy celkem - součet za třídu 1 Z toho položka

Více

Rozpočet na rok 2008. Obec Žerotice, IČ: 00104051 Strana: 1. Příjmy : účet paragraf položka UZ záz.pol. Kč text

Rozpočet na rok 2008. Obec Žerotice, IČ: 00104051 Strana: 1. Příjmy : účet paragraf položka UZ záz.pol. Kč text Obec Žerotice, IČ: 00104051 Strana: 1 Rozpočet na rok 2008 Příjmy : účet paragraf položka UZ záz.pol. Kč text 231 00 1111 436300,- Daň z příjmů fyz.osob záv.činn. 1112 122500,- Daň z příjmů fyz.osob sam.výd.činn.

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 8. 12. 2015 Sejmut: 8. 1. 2015 Projednáno v zastupitelstvu dne 4. 12. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Rozpočet -závazné ukazatele byly vypracovány v souladu se zněním 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Rozpočet obce Mladeč na rok 2012

Rozpočet obce Mladeč na rok 2012 Licence: D1EZ XCRGBA1A / A1A (13062012 / 01012012) Rozpočet obce Mladeč na rok 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012 00299219 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Mladeč Mladeč 78 783 21

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

Návrh závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu Návrh závěrečného účtu obce Úžice za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1)Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů ze rok 2013

Více

R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 5 ---------------------------------------------------------

R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 5 --------------------------------------------------------- Městys Nová Říše ----------------------- R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 5 --------------------------------------------------------- Daňové příjmy: Název: položka návrh rozpočtu Daň z příjmu fyz. osob

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Ubislavice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 26.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00272264 název Obec Ubislavice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jesenec IČO 288322 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jesenec čp. 117 Jesenec 79853

Více

Závěrečný účet za rok 2007

Závěrečný účet za rok 2007 Městys Nový Hrádek, Náměstí 28 549 22 Nový Hrádek IČ 00272884 Závěrečný účet za rok 2007 Vyvěšeno od Schváleno Usnesením ZM Nový Hrádek dne Rozbor hospodaření Městyse Nový Hrádek za rok 2007 v Kč Název

Více

Závěrečný účet městyse Zápy za rok 2014 Zápy 71, 250 01 Brandýs nad Labem, IČ: 00472051

Závěrečný účet městyse Zápy za rok 2014 Zápy 71, 250 01 Brandýs nad Labem, IČ: 00472051 Závěrečný účet městyse Zápy za rok 2014 Zápy 71, 250 01 Brandýs nad Labem, IČ: 00472051 ( zpracovaný dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** FIN 2-12

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku Návrh Rozpočet rozpočtu na na rok rok 2014 Obec Mochov I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek 0000 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn. 2 200 000 0000 1112 Daň z příjmu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Skřinářov IČ: 00599824 N á v r h ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Návrh ZÚ 2012 byl projednán a schválen ZO Skřinářov dne 15.3.2013 Návrh ZÚ vyvěšen na ÚD od 16.3.2013 do 16.4.2013 Vypracoval: Ing. Vítězslav

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

15 - Majetkové 1 - Daňové pří

15 - Majetkové 1 - Daňové pří 1111 - Daň z př 1112 - Daň z př 1113 - Daň z př 1121 - Daň z př 11 - Daně z pří 1211 - Daň z př 12 - Daně ze zb 1340 - Popl.za p 1341 - Poplatek 1351 - Odvod z 13 - Daně a po 1511 - Daň z ne 15 - Majetkové

Více

Obec BRUMOV. Návrh rozpočtu obce Brumov na rok 2014 dle paragrafů

Obec BRUMOV. Návrh rozpočtu obce Brumov na rok 2014 dle paragrafů Návrh rozpočtu obce Brumov na rok 2014 dle paragrafů Rozpočet příjmů Paragraf Položka Název Částka 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. 400000,- 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.v.č. 20000,-

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

ROZPOČET NA ROK 2011

ROZPOČET NA ROK 2011 ROZPOČET NA ROK 2011 Obec Horní Meziříčko IČO:00666408 Rozpočet schválen zastupitelstvem dne...31.12..2010... Starosta obce (podpis a razítko) Vyvěšeno: Sejmuto : Příjmy celkem položka částka v tis.kč

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Vyvěšeno na úřední desce dne 07.12.2010, sejmuto 22.12.2010. Mgr. Pavel Mráček, starosta města Sumář rozpočtu na rok 2011 Schválený rozpočet na

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Návrh rozpočtu obce Bukovina na rok 2014

Návrh rozpočtu obce Bukovina na rok 2014 Návrh rozpočtu obce Bukovina na rok 2014 P ř í j m y v pol. 1111 daň z příjmu FO 1112 daň z příjmu FO z podnikání 1113 daň z příjmu FO zvl. sazba 1121 daň z příjmu PO 1211 daň z přidané hodnoty 1340 popl.

Více

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 Příjmy schválený rozpočet 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 700 000 Kč 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 80 000 Kč 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 190 000 Kč

Více

Obec Nová Ves u Chotěboře. Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.40.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s.

Obec Nová Ves u Chotěboře. Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.40.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. IČ: 00579980 Obec Nová Ves u Chotěboře ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.40.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. 1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2014 Třída

Více

Obec Staňkovice IČO: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Staňkovice IČO: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Staňkovice IČO: 00236446 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.019, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 29.5.2015 16:44:38 1. Rozpočtové hospodaření dle

Více

Městská část Praha Dolní Chabry

Městská část Praha Dolní Chabry Výdaje rozpočtu: Neinvestiční výdaje Městská část Praha Dolní Chabry Kap. 02 městská infrastruktura Schválený rozpočet na rok 2008 3722 5169 odvoz odpadů 200 000 veřejná zeleň 3745 5171 opravy a údržba

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Tršice IČO 299588 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. Tršice čp. 50 obec Tršice PSČ, pošta 78357 telefon 585957230 fax

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

Rozpočet s filtrem na DUV

Rozpočet s filtrem na DUV Page 1 of 5 01.01.10 Stav: Schváleno Strana 1 V001001 Výdaje 22300 501100 Platy OZ 41 448,00 41 448,00 41 173,00 21 772 991,00 V002001 Výdaje 22300 501110 Odměny OZ 275,00 275 000,00 V003001 Výdaje 22300

Více

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015 Paragraf Položka Název Daňové příjmy, transféry, poplatky Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 1111 činnosti a funkčních požitků 620000 Daň z příjmů fyzických

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 OÚ Chotovice 4024 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00831590 název OÚ Chotovice 4024 ulice, č.p. Chotovice 8 obec Nový Bor PSČ, pošta

Více

Počáteční zůstatek na BÚ k 1. 1. 2014 5 478 347,28

Počáteční zůstatek na BÚ k 1. 1. 2014 5 478 347,28 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE METYLOVICE ZA ROK 2014 1/ Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v Kč) Počáteční zůstatek na BÚ k 1. 1. 2014 5 478 347,28 Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Močovice 38 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 640077 název Obec Močovice 38 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Prosečné IČO 278203 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Prosečné čp. 37 Prosečné 54373

Více

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY para pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 1111 daň z příjmu OSVČ 1112 daň z příjmu fyz.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 13.05.2015 Čas zpracování: 9h 1m41s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Více

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 7 400 7 400 daň z příjmů právnických osob 1341 420 420 poplatek ze psů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 OBEC NIVNICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00291170 název OBEC NIVNICE ulice, č.p. Sídliště 1000 obec Nivnice PSČ, pošta 687 51 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 Obecné údaje: Název: Obec Měšice Sídlo: Hlavní 55, 250 64 Měšice Telefon. spojení: 283 980 330, 280 981 280 E-mail: mesice@mesice.org Právní forma: obec - územní

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 230 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 26.05.2015 Čas zpracování: 15h 9m15s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Smrček IČO: 15054209 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.4.2015 19:14:12 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

* ** Návrh rozpočtu roku 2015. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: 29.1.2015

* ** Návrh rozpočtu roku 2015. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: 29.1.2015 strana: 1 / 14 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 708 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

Rozpočet příjmů a výdajů na rok 2015 4 165,00 CELKEM 5 402,00 4 512,00

Rozpočet příjmů a výdajů na rok 2015 4 165,00 CELKEM 5 402,00 4 512,00 Souhrn Rozpočet příjmů a výdajů na rok 215 Rekapitulace příjmů a výdajů částky v tis. Kč Souhrn Příjmy Výdaje Tabulka č.1 4 73, Tabulka č.2 672, Tabulka č.3 4 165, Tabulka č.4 347, Tabulka č.5 CELKEM 5

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010 Hlavní stránka NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010 1) Návrh rozpočtu na rok 2010 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 2 286 400,00. 3722 0000 2111 000000000 Příjmy z poskytování služeb a 200 000,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 2 286 400,00. 3722 0000 2111 000000000 Příjmy z poskytování služeb a 200 000,00 roku 2015 strana: 1 / 5 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 317 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 14 000,00 0000 0000 1113 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OU Cernousy 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 11.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672084 název OU Cernousy 2015 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Hroznatín IČO 377261 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Hroznatín čp. 4 Hroznatín

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Licence: MC48 XCRGB020 / 020 (14012013 09:25 / 201301141600) 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00241661 Název:

Více

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 IČ: 00276758 R O Z P O Č E T NA ROK 2015 Třída 1 - daňové příjmy PŘÍJMY Kapit.Položka v tis.kč ----------------------------------------------------------------- daň

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Časy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580503 název Obec Časy ulice, č.p. obec Časy PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466

Více

Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y P Ř Í J M Y C E L K E M : 30 556 050,00

Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y P Ř Í J M Y C E L K E M : 30 556 050,00 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČO 00278742, DIČ CZ00278742 Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y DPFO - závislá činnost 4191900,00 DPFO - SVČ -(sdílená i teritoriální) 810900,00 DPFO - kapitálové

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Močerady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31. 12. 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572578 název Obec Močerady ulice, č.p. 50 obec Močerady PSČ, pošta 345 61 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Chotyně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 28.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672033 název Obec Chotyně ulice, č.p. č.p. 163 obec Chotyně PSČ, pošta 463 34 Kontaktní

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Rozpočet obce Mezouň na rok 2015 Rozpis závazných ukazatelů strana: 1 / 5

Rozpočet obce Mezouň na rok 2015 Rozpis závazných ukazatelů strana: 1 / 5 Rozpočet obce Mezouň na rok 2015 Rozpis závazných ukazatelů strana: 1 / 5 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 000 000,00 0000 0000

Více

Rozpočet na rok 2014 Verze 16.04.2014

Rozpočet na rok 2014 Verze 16.04.2014 Rozpočet na rok 2014 Verze 16.04.2014 Příjmy ROZPOČET 2014 2011 2012 2013 Rozpočet 3/2014 2014 ParagrafPoložka Popis položky Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2014 Plnění RS % a b b1 10 11 12 13 14 15 0000

Více

Návrh závěrečného účtu obce Sytno za rok 2013

Návrh závěrečného účtu obce Sytno za rok 2013 Návrh závěrečného účtu obce Sytno za rok 2013 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2013 (bude projednáno na zasedání zastupitelstva dne 24.4.2014) Poučení pro občany: Připomínky k návrhu závěrečného

Více

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy

Více

Obec Předměřice n/l - Návrh rozpočtu na rok 2011 Schváleno ZO dne 20.12.2010

Obec Předměřice n/l - Návrh rozpočtu na rok 2011 Schváleno ZO dne 20.12.2010 List1 Obec Předměřice n/l - Návrh rozpočtu na rok 2011 Schváleno ZO dne 20.12.2010 Příjmy Příjmy v tis.kč UZ POL ZP HODNOTA text změny DANĚ 1111 2 300 DPFO-ZČ 1112 700 DPFO-SVČ 1113 200 DPFO-KV 1121 3

Více

Závěrečný účet. obce Úžice za rok 2013. ( 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet. obce Úžice za rok 2013. ( 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet obce Úžice za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1)Údaje O plnění rozpočtu příjmů a výdajů ze rok 2013 Rozpočet:

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2008 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2008 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2012 12 278599 sestavený k 31.12.2012 (v tis.

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 6 000 daň z příjmů právnických osob 1341 350 poplatek ze psů 1342 5 poplatek

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014

ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014 ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014 Rozpočet příjmů na rok 2014 Třída Položka Text Částka 1 1 Daňové příjmy obce celkem 1 505 000,00 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 300 000,00 1112 Daň z

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více