Kraj Vysočina KUPNÍ SMLOUVA. podle 409 a ncisl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen smlouva ")

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kraj Vysočina KUPNÍ SMLOUVA. podle 409 a ncisl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen smlouva ")"

Transkript

1 Kraj Vysočina KUJIP00T433V KUPNÍ SMLOUVA podle 409 a ncisl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen smlouva ") Kupující: Kraj Vysočina Sídlo: Žižkova 57, Jihlava Jednající: hejtmanem Kraje Vysočina Bankovní spojení:sberbank CZ, a.s. IČO: Tel: (dále jen kupující") I. SMLUVNÍ STRANY panem MUDr. Jiřím Běhounkem Č. účtu: /6800 DIČ: CZ Fax: ID datové schránky: ksab3eu Prodávající: EXBYDO s.r.o. Sídlo/místo podnikání: Sadová 1106, Pelhřimov Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4529 Zastoupený/jednající: Michalem Janečkem, jednatelem společnosti Bankovní spojení: Citibank a.s. Č. účtu: /2600 IČO: DIČ: CZ Tel: Fax: (dále jen prodávající") II. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN 1. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouvaje uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem Dodávka vnitřního vybavení pro Domov důchodců Ždírec - přístavba", evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: (dále jen zadávací řízení"). Účelem tohoto zadávacího řízení je vybavit interiér přístavby Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace (dále také Domov důchodců Ždírec"), aby mohl být zahájen jeho plný provoz. Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami výše uvedeného zadávacího řízení. 2. Předmět této smlouvy je součástí investiční akce Domov důchodců Ždírec - přístavba" financováné z Programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb a evidované pod identifikačním číslem EDS: 113D Prodávající prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému dodání předmětu koupě dle této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému a včasnému dodání předmětu koupě. 4. Prodávající dále prohlašuje, že není v úpadku a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno Stránka 1 z 7

2 Kraj Vysocma insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek prodávajícího a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno. 5. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v čl. I této smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření této smlouvy jsou osoby oprávněné kjednání za smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy smluvních stran. Jakékoliv změny údajů uvedených v čl. I této smlouvy, jež nastanou v době po uzavření této smlouvy, jsou smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně. 6. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze smluvních stran podle tohoto článku ukáže býti nepravdivým, odpovídá tato smluvní strana za škodu, která nepradivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé smluvní straně vznikla. 7. Prodávající prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši minimálně ,-Kč. Prodávající je povinen předložit kupujícímu pojistnou smlouvu nebo pojistku do 15 kalendářních dnů ode dne uzavření této smlouvy a dále kdykoli v průběhu trvání této smlouvy do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy k tomu byl kupujícím vyzván. Prodávající se zavazuje udržovat uvedené pojištění alespoň do doby předání předmětu koupě dle čl. VII. této smlouvy. III. PŘEDMĚT SMLOUVY 1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu vybavení interiéru - nábytek v počtu a provedení tak, jak je specifikováno v přílohách č. 1 a 2 této smlouvy (dále také předmět koupě"), a převést na kupujícího vlastnické právo k dodanému předmětu koupě, a to za podmínek vyplývajících z této smlouvy. 2. Kupující se zavazuje předmět koupě přijmout do svého vlastnictví, převzít a zaplatit prodávajícímu za řádně dodaný předmět koupě sjednanou cenu, to vše za podmínek sjednaných v této smlouvě. 3. Závazek prodávajícího dodat kupujícímu předmět koupě zahrnuje zejména: - dodání předmětu koupě prodávajícím kupujícímu v příslušném množství, typu a vhodném balení do místa plnění; - vykládku předmětu koupě z dopravního prostředku, v němž byl předmět koupě dopraven; - instalaci předmětu koupě, tj. sestavení a příp. i zapojení a zprovoznění a umístění předmětu koupě v místě dodání dle pokynů kupujícího; - dodání průvodní dokumentace včetně návodů k jejich použití, a to vše v českém jazyce s výjimkou odborných technických výrazů; - proškolení pracovníků Domova důchodců Ždírec v užívání pečovatelských lůžek. 4. Rozsah a kvalita předmětu koupě je dána: a) popisem a technickou specifikací (příloha č. 1); b) soupisem vybavení interiéru - nábytku (příloha č. 2); c) příslušnými ČSN, EN a předpisy platnými v době dodání předmětu koupě, případně dalšími podmínkami kupujícího sjednanými v této smlouvě. 5. Prodávající prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy detailně seznámil s požadavky kupujícího na technické řešení předmětu koupě a s požadavky na jeho rozsah, kvalitu a vlastnosti, a rovněž s požadavky kupujícího na provedení instalace předmětu koupě. Prodávající dále Stránka 2 z 7

3 KrajVysocma prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy detailně seznámil se stavem místa plnění, tj. místa instalace, zejména jeho stavebně technickým provedením a prohlašuje, že místo plnění je plně způsobilé k instalaci předmětu koupě dle této smlouvy. Prodávající též prohlašuje, že je s ohledem na své znalosti a zkušenosti schopen dopravit a dodat předmět koupě podle požadavků kupujícího uvedených v této smlouvě, tzn. tak, aby předmět koupě mohl být řádně užíván k účelu, k němuž má být dodán. 6. Vlastnické právo k předmětu koupě přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí kupujícím. Veškeré právní účinky předání předmětu koupě kupujícímu nastávají až na základě potvrzení předání v dokumentu označeném jako předávací protokol", který bude opatřen podpisy obou smluvních stran, resp. jimi pověřených osob. IV. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 1. Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě a předat jej kupujícímu do 8 týdnů od uzavření této smlouvy, a to tak, aby nejpozději do konce této lhůty bylo možné veškeré vybavení interiéru - nábytek řádně užívat, a aby bylo provedeno proškolení pracovníků Domova důchodců Ždírec. 2. Místem plnění předmětu koupě je Domov důchodců Ždírec, se sídlem Ždírec 43, Polná. V. KUPNÍ CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY 1. Kupní cena za předmět koupě v rozsahu podle této smlouvy činí ,00 Kč bez DPH, resp. ve výši ,54 Kč včetně DPH. Součástí kupní ceny předmětu koupě je veškeré plnění prodávajícího z titulu splnění jeho závazků, ke kterým se zavázal na základě této smlouvy. 2. Smluvní strany se dohodly, že kupní cena za předmět koupě bude uhrazena prodávajícímu na základě faktury, vystavené prodávajícím do 14 dnů po protokolárním předání předmětu koupě s datem splatnosti 30 dnů ode de doručení faktury kupujícímu. K účtované částce bude připočtena DPH podle právních předpisů platných a účinných v době uskutečnění zdanitelného plnění. Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude odpovídat datu protokolárního předání předmětu koupě. 3. Faktura - daňový doklad vystavený prodávajícím musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen,j,ákon o DPH"), a náležitosti stanovené 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodnízákoník"). V případě, že prodávající není plátcem DPH, musí faktura splňovat náležitosti účetního dokladu dle 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti stanovené 13a obchodního zákoníku (dále jen faktura"). 4. Faktura bude obsahovat i informace o investiční akci v této podobě: Dodávka nábytku do Domova důchodců Ždírec, v rámci investiční akce Domov důchodců Ždírec - přístavba financované z Programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb a evidované pod identifikačním číslem EDS: 113D ". 5. Přílohou faktury bude soupis dodaného vybavení interiéru - nábytku, který se bude shodovat s přílohou č. 2 této smlouvy s výjimkou změny rozměrů odsouhlasených kupujícím po zaměření provedeném prodávajícím. 6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena cena, DPH nebo jiná náležitost faktury, nebo bude-li vrácena faktura z jakéhokoliv důvodu kupujícímu poskytovatelem dotace, je kupující oprávněn tuto fakturu před uplynutím lhůty Stránka 3 z 7

4 Kraj Vysočina splatnosti vrátit prodávajícímu k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury zpět prodávajícímu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury kupujícímu. 7. Kupní cena bude kupujícím zaplacena bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v čl. I. této smlouvy, tj. na účet, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ustanovení 98 zákona o DPH. Okamžikem zaplacení se rozumí datum odepsání příslušné částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího. 8. Prodávající odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu k plnění poskytovanému na základě této smlouvy stanovena v souladu právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. 9. Pokud se před úhradou kupní ceny dle této smlouvy prodávající stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že kupující uhradí ve faktuře prodávajícím vyčíslenou výši DPH přímo příslušnému správci daně. V takovém případě je kupuj ícím takto provedená úhrada DPH považována za uhrazení příslušné výše DPH fakturované prodávajícím. VI. INSTALACE PŘEDMĚTU KOUPĚ 1. Prodávající odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech svých pracovníků v prostoru instalace předmětu koupě a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Prodávající dále v rámci své činnosti odpovídá za dodržování hygienických předpisů a podmínek na ochranu životního prostředí. Prodávající je povinen při provádění této smlouvy dodržovat veškeré příslušné normy, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré platné a účinné zákony a jejich prováděcí předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto povinností vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré náklady na její odstranění prodávající. 2. Prodávající se zavazuje při instalaci předmětu koupě v místě plnění respektovat pokyny kupujícího. Prodávající přitom odpovídá za pořádek a čistotu na místě plnění a je povinen na své náklady bez prodlení odstranit odpady a nečistoty vzniklé při instalaci předmětu koupě a event, znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde činností prodávajícího. 3. Nebude-li dohodnuto s pověřeným pracovníkem Domova důchodců Ždírec jinak, je prodávající oprávněn provádět instalaci předmětu koupě v místě plnění v pracovní dny v době od 7.00 hod. do hod. Kupující se zavazuje zajistit vyklizení místa plnění pro instalaci předmětu koupě, dosah zásuvek na 220 V a možnost používání sociálního zařízení. VII. PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU KOUPĚ 1. Prodávající je povinen písemně vyzvat kupujícího k převzetí předmětu koupě a upozornit Domov důchodců Ždírec na převzetí předmětu koupě nejméně 7 dnů před předáním a převzetím předmětu koupě. 2. Kupující je oprávněn provést před samotným převzetím předmětu koupě kontrolu, zda předmět koupě má veškeré požadované vlastnosti a zda splňuje požadavky dle platných právních předpisů a této smlouvy. 3. Prodávající je povinen při předání a převzetí předmětu koupě předat kupujícímu: seznam dodaného vybavení interiéru - nábytku, s uvedením jednotkových cen a množství, veškeré atesty, Stránka 4 z 7

5 Kraj Vysocí na zprávy, případně protokoly o zkouškách stanovené právními předpisy, dále prohlášení o shodě dle příslušných právních předpisů o technických požadavcích na výrobky, návody k obsluze a podmínky užívání a údržby nutné po dobu záruční doby, produktové a technické listy, záruční listy, to vše v českém jazyce. Nedodání výše uvedených dokumentů je vadou předmětu koupě bránící jeho řádnému užívání. VIII. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 1. Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího okamžikem převzetí předmětu koupě kupujícím a to na základě potvrzení převzetí v předávacím protokolu. 2. Prodávající je povinen dodat předmět koupě kupujícímu v příslušném množství a v jakosti sjednané touto smlouvou. Předmět koupě dodávaný prodávajícím kupujícímu musí splňovat veškeré požadavky dle právních předpisů účinných v době dodání předmětu koupě. 3. Prodávající kupujícímu poskytuje záruku za jakost ve smyslu ustanovení 429 a násl. obchodního zákoníku takto: na stolový a skříňový nábytek v délce 60 měsíců a na zbývající části předmětu koupě v délce 24 měsíců (dále jen záruční doba"). U částí předmětu koupě, pro které jejich výrobce či dodavatel stanoví záruční dobu delší než 24 měsíců, platí takto stanovená delší záruční doba. 4. Uvedená záruční doba počíná běžet dnem převzetí předmětu koupě kupujícím. Po dobu trvání záruční doby má kupující právo požadovat a prodávající povinnost bezplatně odstranit veškeré vytknuté vady předmětu koupě. 5. Prodávající je povinen přijímat oznámení o vytknutí vad učiněné kupujícím v pracovní dny, a to buď písemně na nebo telefonicky na tel. č.: Prodávající je povinen odstranit vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů po vytknutí vady kupujícím, není-li dále sjednáno jinak. 7. Prodávající je povinen odstranit veškeré vytknuté vady, a to i tehdy, pokud reklamaci vytknuté vady neuzná. V takovém případě bude znaleckým posudkem vypracovaným soudním znalcem zapsaným v seznamu znalců, jehož vypracování zadá kupující, zjištěno, zdaje reklamovaná vada záruční vadou (tj. vadou, jíž je prodávající povinen odstranit z titulu záruky za jakost), či nikoli. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese prodávající. 8. V případě, že reklamovaná vada nebude znaleckým posudkem označena jako záruční (tj. vada, již prodávající není povinen odstranit z titulu záruky za jakost), nese náklady na vypracování znaleckého posudku kupující, který je dále povinen uhradit prodávajícímu prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění takové vady. 9. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vytknutých vad je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. Kupující je oprávněn vedle smluvní pokuty uplatnit nárok na náhradu škody v plném rozsahu. 10. Pokud prodávající neodstraní vytknuté vady ani do 5 pracovních dnů po marném uplynutí lhůty pro jejich odstranění, je kupující oprávněn podle vlastního uvážení vadu buď sám odstranit nebo pověřit jejím odstraněním třetí osobu, případně zakoupit nebo vyměnit vadnou či nefunkční část předmětu koupě, a to na náklad prodávajícího. Kupující je v takovém případě oprávněn prodávajícímu vyúčtovat náhradu nákladů na odstranění vady a prodávající je povinen tyto náklady kupujícímu uhradit. Stránka 5 z 7

6 Kraj Vysocma 11. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka. 12. Prodávající uhradí škodu, která kupujícímu vznikla vadným plněním z jeho strany, v plné výši. Prodávající kupujícímu uhradí rovněž náklady vzniklé kupujícímu při uplatňování práv z odpovědnosti za vady. IX. UKONČENÍ SMLOUVY 1. Kupující je oprávněn (kromě případů uvedených v 344 a násl. obchodního zákoníku) od této smlouvy písemně odstoupit: - byl-li pravomocně zjištěn úpadek prodávajícího a rozhodnuto o způsobu řešení úpadku konkursem, nebo byl-li insolvenční návrh pravomocně zamítnut pro nedostatek majetku prodávajícího; - jestliže se prodávající ocitne v prodlení s dodáním kompletního předmětu koupě delším než 10 dní; - v případě, že prodávající poruší kteroukoli svoji povinnost upravenou v čl. II. odst. 7 této smlouvy. X. SANKCE 1. Ocitne-li se prodávající v prodlení s dodáním předmětu koupě, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny podle čl. V. odst. 1 za každý započatý den prodlení. 2. Ocitne-li se kupující v prodlení s úhradou kupní ceny, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 3. Pro případ porušení povinnosti podle této smlouvy zajištěné smluvní pokutou není dotčeno právo strany, jíž má být smluvní pokuta uhrazena, na náhradu škody. XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí ustanoveními 409 a násl. obchodního zákoníku. 2. Smluvní strany se podle 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, výslovně dohodly na místní příslušnosti: - Krajského soudu v Brně, pobočka Jihlava, bude-li věcně příslušným soudem první instance krajský soud, nebo - Okresního soudu Jihlava, bude-li věcně příslušným soudem první instance okresní soud, a to k řešení veškerých sporů vzniklých z této smlouvy nebo v souvislosti s ní. 3. Smluvní strany se dohodly, že prodávající není oprávněn postoupit nebo zastavit pohledávku za kupujícím z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu kupujícího. Prodávající není oprávněn svou pohledávku za kupujícím z této smlouvy použít k jednostrannému započtení na pohledávku kupujícího za prodávajícím. Stránka 6 z 7

7 Kraj Vysočina 4. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru kupujícího prodávající výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 5. Prodávající šije vědom, že je ve smyslu 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a může být měněna pouze písemnými dodatky k této smlouvě podepsanými kupujícím a prodávajícím. 7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech splatností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. 8. Prodávající prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž. 9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouvaje souhlasným, svobodným a vážným projevem jejich pravé vůle a že ji neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy v jejím závěru. Tato smlouva byla schválena na jednání Rady Kraje Vysočina dne , usnesením č /24/2013/RK. Přílohy: 1. popis a technická specifikace 2. soupis vybavení interiéru - nábytku V Jihlavě dne...l. Y V /kwne / / kupující prpdévající Id Stránka 7 z 7

8 Příloha č. 1 smlouvy POPIS A TECHNICKÁ SPECIFIKACE STANDARD PRO NÁBYTEK Korpusy plošný materiál: laminované třískové desky (LTD) v barevném provedení dle výběru ve vyšším standardu, odpovídající například kvalitě LTD Kronospan Inspirace,, tloušťka min. 18 a 25mm s nejnižší emisní třídou formaldehydu. Barevné provedení bude upřesněno zadavatelem. hrany: ABS 0,5 mm v barvě LTD korpusy lepené, spojené pomocí kolíků záda skříní v barvě korpusů, MDF min 3mm, v případě požadavku na pevná záda LTD v barvě čelní plochy tl. min. 8mm plošný materiál: laminované třískové desky (LTD) v barevném provedení dle výběru ve vyšším standardu, odpovídající například kvalitě LTD Kronospan Inspirace,, tloušťka min. 18 a 25mm s nejnižší emisní třídou formaldehydu. Barevné provedení bude upřesněno zadavatelem. Dveře, čela zásuvek, stolové desky hrany ABS min. 2 mm v barvě LTD prosklené dveře v LTD rámečku, sklo čiré bezpečnostní dorazy dveří, zásuvek - pryžové proti bouchání dveří stolové desky o tloušťce min. 25 mm. hrana ABS min. 2 mm Závěsy dveří Úchytky Pracovní desky Police Vybavení velké lékárny Sokl skříní Zásuvky Pozn. kovové, úhel otvírání min. 170, samodovíratelné oblé, hliníkové, prošroubované do dveří, rozteč min. 96 mm postforming. tl. min 28 mm, zadní těsnící lišta, v případě zadní desky linky omyvatelný materiál postforming. deska 10mm hrany ABS min. 0,5 mm podpěrky kovové, bezpečnostní proti pohybu police police - min. dvě v horních nebo spodních skříňkách, případně dle popisu skříně roletové shrnovací dveře, na dveřích 18 plastových vyjímatelných, polohovatelných krabiček (celkem) výsuvná prac. deska 3 volné kaskádové police + 1 pevná police uzamykatelný trezor na opiáty osvětlení lékárny, uzamykatelná rektifikační plastové nohy min. 100 mm odnímatelný sokl s čelním a bočním těsněním min 100 mm kovové bočnice, nosnost min. 25 kg částečný výsuv, min. 3/4 horní skříňky zavěšené pomocí seřiditelných závěsů, seřiditelnost ve dvou směrech Stránka 1 z 5

9 Příloha č. 1 smlouvy STANDARD PRO SENIORSKY NÁBYTEK typ A Korpusy plošný materiál: laminované třískové desky (LTD) v barevném provedení dle výběru ve vyšším standardu, odpovídající například kvalitě LTD Kronospan Inspirace,, tloušťka min.18 a 25mm s nejnižší emisní třídou formaldehydu. Barevné provedení bude upřesněno zadavatelem. hrany : ABS 0,5 mm v barvě LTD korpusy lepené, spojené pomocí kolíků pevná lepená záda z LTD v barvě čelní plochy, tl. min. 8mm Dveře, čela zásuvek, stolové desky plošný materiál: laminované třískové desky (LTD) v barevném provedení dle výběru ve vyšším standardu, odpovídající například kvalitě LTD Kronospan Inspirace,, tloušťka min.18 a 25mm s nejnižší emisní třídou formaldehydu. Barevné provedení bude upřesněno zadavatelem. hrany ABS min. 2 mm v barvě LTD dorazy dveří, zásuvek - pryžové proti bouchání dveří Závěsy dveří Úchytky Police Sokl skříní Zásuvky stolové desky o tloušťce min. 25 mm. hrana ABS min. 2 mm, rohy zaoblené kovové, úhel otvírání min. 170, samozavíratelné oblé, aluminium, snadno uchopitelné, rozteč 128 mm hrany ABS min. 0,5 mm podpěrky bezpečnostní proti pohybu police dle popisu skříně rektifikační nohy, sokl 50 mm kovové pojezdnice, nosnost min. 25 kg částečný kuličkový výsuv, min. 3/4 Stránka 2 z 5

10 Příloha č. 1 smlouvy STANDARD PRO SENIORSKÝ NÁBYTEK typ B Korpusy plošný materiál: laminované třískové desky (LTD) v barevném provedení dle výběru ve vyšším standardu, odpovídající například kvalitě LTD Kronospan Inspirace,, tloušťka min.18 a 25mm s nejnižší emisní třídou formaldehydu. Rohové bezpečnostní prvky z masivního dřeva v celé výšce skříně. Barevné provedení bude upřesněno zadavatelem. hrany : ABS 0,5 mm v barvě LTD korpusy lepené, spojené pomocí kolíků pevná lepená záda z LTD v barvě čelní plochy, tl. min. 8mm Dveře, čela zásuvek, stolové desky plošný materiál: laminované třískové desky (LTD) v barevném provedení dle výběru ve vyšším standardu, odpovídající například kvalitě LTD Kronospan Inspirace,, tloušťka min.18 a 25mm s nejnižší emisní třídou formaldehydu. Na dveřích vyměnitelné rozpoznávací znaky s popisem pro orientaci klientů v množství 4ks na skříň. Bezpečnostní sklo, nebo plexisklo zasazeno ve speciálním profilu, umožňující jeho výměnu. Barevné provedení bude upřesněno zadavatelem. hrany ABS min. 2 mm v barvě LTD dorazy dveří, zásuvek - pryžové proti bouchání dveří Závěsy dveří Úchytky Police Sokl skříní Zásuvky stolové desky o tloušťce min. 25 mm. hrana ABS min. 2 mm, rohy zaoblené kovové, úhel otvírání min. 170, samozavíratelné oblé, aluminium, snadno uchopitelné, rozteč 128 mm hrany ABS min. 0,5 mm podpěrky bezpečnostní proti pohybu police dle popisu skříně rektifikační nohy, sokl 50 mm kovové pojezdnice, nosnost min. 25 kg částečný kuličkový výsuv, min. 3/4 Stránka 3 z 5

11 Příloha č. 1 smlouvy STANDARD PRO PEČOVATELSKÁ LŮŽKA A MATRACE Pasivní antidekubitní matrace pro středni až vysoké riziko dekubitu jádro ze studené PUR pěny, min. hustota 43 kg/m3 zajišťující zónovou tuhost alespoň ve 3 zónách po celém povrchu jádra vrstva min. 20mm viskoelastické pěny, min. hustota 50kg/m3 zpevněné okraje jádra tužší pěnou, min. hustota 40kg/m3 potah snadno snímatelný - zip ze čtyř stran s ochranou proti znečištění, paropropustný, voděodolný (min. 2000mm vodního sloupce), spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra - kontinuálně svařované materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný ve dvou směrech pro uživatele se středním až vysokým rizikem vzniku dekubitů. rozměr dle lůžka, výška min. 14 cm Pečovatelské lůžko s nízkou ložnou plochou Ložná plocha 4-dílná ložná plocha, tvořená kovovými sítěmi, odnímatelnými bez nástroje. Ložná plocha opatřená antidekubitním systémem s pohyblivými plastovými segmenty, zvyšujícími komfort a bezpečnost uživatele s větší prevencí proti dekubitům. Plastové segmenty se přizpůsobují tlaku těla a jsou výrazným pomocníkem proti proleženinám. Počet plastových segmentů minimálně 50 ks na ložnou plochu lůžka, velikost jednotlivého dílu segmentu maximálně 15 x 15 cm vnitřní rozměry lůžka cca: 200 x 90 cm polohování zádového a stehenního dílu elektromotorem souběžné polohování zádového a stehenního dílu, přednastavená poloha na ovladači odblokování zádového a stehenního dílu mechanickým CPR v případě výpadku elektrického proudu nebo potřeby resuscitace, odblokování samostatně každého dílu, souběžné polohování zádového dílu od pánevního minimálně 10 cm a odstupování stehenního dílu minimálně 5 cm, tzv. "Autoregrese". možnost prodloužení lůžka o min 15 cm, bez použití nářadí lýtkový díl nastavitelný pomocí mechanického rastru Vyškovy zdvih pomocí elektromotoru od maximálně 25 cm do minimálně 75 cm Podvozek kolečka nesmí přesahovat půdorys ložné plochy 4 kolečka o průměru minimálně 75 mm, elektronicky bržděná pomocné světlo z LED diod, umístěné na střední části podvozku, které slabě podsvítí lůžko u podlahy. Podsvícení lůžka slouží uživateli s demencí k lepší orientaci v nočních hodinách. Postranice Stránka 4 z 5

12 Příloha č. 1 smlouvy Čela v polovině dělené, alespoň se 3 výškovými polohami nastavení s pojistkou pro spuštění nejvyšší pozice minimálně 400 mm od ložné lochy pevná dřevěná, panely z melaminu Ovladač s mechanickým klíčem pro zamknutí funkcí funkce ovladače: - zdvih ložné plochy nastaveni zádového a stehenního dílu - nastavení zádového a stehenního dílu současně poloha křesla (předprogramovaná poloha) tzv. kardiacká poloha semi-fowlerova poloha v leže (předprogramovaná poloha) Pracovní zátěž minimálně 180 kg Barva lůžka Kombinace dvou barev - rám čel lůžek a madla dělených postranic v tmavší barvě, výplň čel a boky lůžka ve světlejší barvě, výběr barvy dle zadavatele. Lůžko musí splňovat novou normu ČSN EN :2010 Stránka 5 z 5

13 Příloha č. 2 smlouvy Soupis vybavení interiéru - nábytku položka rozměr standard dle popisu a technických podmínek stanovených přílohou č. 1 smlouvy popis (specifikace) nad rámec popisu a technických podmínek stanovených přílohou č. 1 smlouvy Počet kusů DPH v % Cena za 1 kus Celková cena za požadované množství bez DPH DPH v Kč Celková cena za požadované množství vč. DPH sesterny lékárna roletová s kartotékou ve spodní části kuchyňská linka do sesterny pracovní pult do sesterny 900x600x x600x x900x1100 lékárna na třídění a ukládání léků s odnímatelným soklem 100mm včetně rektifikace a těsnící lišty, dveře roletové, zámek, 20 polohovatelných krabiček na léky plastových, výsuvná prac. deska na přípravu léků, 1 pevná police v 1/3 + 3 přestavitelné police, spodní část tvořena ze 4 zásuvek na zavěšené karty A4 (dva sloupce)* 2x centrální zámek. sestava horní skříňky s jednou policí LTD dveřmi, spodní skříňky s LTD dveřmi, policí a odnímatelným soklem 100mm včetně rektifikace a těsnící lišty, pracovní postformingovou deskou 30mm, nerez, dřezem s odkládací plochou, baterií, vestavná lednice, všechny skříňky uzamykatelné, obklad za pracovní linku shodného provedení i barvy jako pracovní deska, rozměr dle zaměření, 1x LED zářivka k osvětlení linky. Rozměry nutno zaměřit. pracovní pult z LTD s dveřmi a boční deskou do výšky horní desky, výdejní deskou s bezpečnostním radiusem, čeíní plocha LTD s polepem, zápultí pro práci na PC včetně držáku na počítač pod stolovou desku, 2x spodní skříňky š. 800 mm se soklem 100mm včetně rektifikace a těsnící lišty, Š800, hí.700, v.720 po stranách s uzamykatelnými dveřmi, řešení elektro a dat. zásuvek, včetně vedení kabeláží, kontejner čtyřzásuvkový pojízdný s centrálním zamykáním a kuličkovým vedením, zásuvky tvrzený plast. 3 21% 9 895,00 Kč ,00 Kč 6 233,85 Kč ,85 Kč 3 21% ,00 Kč ,00 Kč ,32 Kč ,32 Kč 3 21% ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč systémový obklad do pracovní terapie 1200x18x2200 obklad stěny z LTD se závěsným systémem z hliníkových zapuštěných profilů, určených k zavěšení polic, výstavních vitrin a TV, po obvodu olepeno ABS hranou, v jednom panelu 11 hliníkových lišt nad sebou, v rastru cca 170mm. Jednotlivé moduly budou na stěně napojeny v počtu 3 a 4 ks. 7 21% 4 948,00 Kč ,00 Kč 7 273,56 Kč ,56 Kč 0 c E -a C police k zavěšení 900x250x25 na obklad komoda do 800x420x850 pracovní terapie prosklenná vitrína do pracovní 800x200x600 terapie držák TV do pracovní terapie výškově stavitelný stůl do pracovní terapie stůi jídelní do společenských místností věšáková stěna do společenské místnosti 1800x9Q0x x800x x18x2500 police LTD 25mm s ABS hranou 2mm, venkovní radius 2x R50,2x ocelový držák k zavěšení do lišty obkladu komoda s plnými dveřmi, půda 25 mm s radiusem R50, s hranou ABS 2mm, 2x stavitelná police, půda s přesahem min. 30mm vitrína z LTD s celoskleněnými dveřmi a osvětlením k zavěšení do lišty obkladu, 2y bodové LED světlo, včetně příslušenství, 2x skleněná polička, bezpečnostní sklo 20 21% 891,00 Kč ,00 Kč 3 742,20 Kč ,20 Kč 3 21% 3 463,00 Kč ,00 Kč 2181,69 Kč ,69 Kč 2 21% 3 166,00 Kč 6 332,00 Kč 1 329,72 Kč 7 661,72 Kč držák pro zavěšení TV na obklad 1 21% 1 484,00 Kč 1 484,00 Kč 311,64 Kč 1 795,64 Kč elektricky výškově nastavitelný stůl pro různé činnosti, kostra v provedení přírodní dýha, nebo masivní dřevo, dýhovaná horní deska min. 36 mm s dřevěnými nákližky, mořeno dle výběru, lakováno kvalitním lakem proti opotřebení síůí klientský, kónické masívní nohy s beziubovým spojem, ergonomicky zaoblená stolová deska tl.25 mm, nohy mořeny dle výběru, lakováno kvalitním lakem proti opotřebení sestava čtyř LTD desek po 500mm, tl.18 mm, ukotvených na stěnu, výšky 2500 mm, zleva první a třetí díl shodné barevnosti dle výběru, olepeno ABS hranou 2mm, 8 ks hliníkové háčky na šaty 2 21% ,00 Kč ,00 Kč 7 065,24 Kč ,24 Kč 15 21% 3 958,00 Kč ,00 Kč ,70 Kč ,70 Kč 2 21% 5 739,00 Kč ,00 Kč 2 410,38 Kč ,38 Kč "O D. prosklenná vitrína do společenské místnosti 800x150x600 závěsná vitrína z LTD s celoskleněnými dveřmi v 1/3 a osvětlením, 2x bodové LED světlo včetně příslušenství, v 1/3 svisle rozdělena - prostor na hodiny, ve 2/31x skleněná polička, bezpečnostní sklo 3 21% 2 969,00 Kč 8 907,00 Kč 1 870,47 Kč ,47 Kč audio video panel do společenské místnosti skříňová sestava do společenské místnosti 1200x60x x420x850 systémový panel pro zavěšení LCD s jednou policí nad Tv, horizontální lištový systém s výškovou roztečí cca 320mm pro zavěšení polic a televizoru, včetně ocelové univerzální konzoly pro Tv. Rám panelu anodizovaný hliník, uvnitř panelu prostor pro vedení kabelů. skříňová sestava s prosklennými závěsnými skříňkami o rozměru 800x200x600, z LTD 18 mm, spodní skříňky se soklem 50 mm, horní deska 25 mm, skladba dle výkresové dokumentace, Rozměfy nutno zaměřit. 2 21% 7 916,00 Kč ,00 Kč 3 324,72 Kč ,72 Kč 2 21% ,00 Kč ,00 Kč 8 311,80 Kč ,80 Kč Stránka 1 2 4

14 kuchyňská linka do společenské místnosti pult barový do společenské místnosti 2550x600x x700x1250 sestava horní skříňky s jednou policí LTD dveřmi, spodní skříňky s LTD dveřmi, policí se soklem 100mm, pracovní postformingovou deskou, všechny skříňky uzamykatelné, obklad za pracovní linku 10mm shodného provedení i barvy jako pracovní deska, rozměr dle zaměření, 1X LED zářivka k osvětlení linky, skladba dle výkresové dokumentace. Rozměry nutno zaměřit. Spotřebiče dodány zadavatelem pro zástavbu, lednice, digestoř, trouba a keramická deska. barový pult z LTD, dřez s odkapem a baterií, zásuvkový modul š.450, 2x modul policový, čelní plocha LTD, sokl 100mm, uzamykatelné dveře. Skladba dle výkresové dokumentace pult výška 1250mm a pracoviště sestry výška 1050mm. Spotřebiče dodány zadavatelem pro zástavbu, myčka nádobí. Rozměry nutno zaměřit. 3 21% ,00 Kč ,00 Kč ,70 Kč ,70 Kč 3 21% ,00 Kč ,00 Kč ,70 Kč ,70 Kč věšáková stěna 1200x1900 LTD tl. 18mm, připevněná na stěnu, 100 mm nad podlahou, hrany ABS 2 mm. Zaoblená čalouněná polička 600x1200 omyvatelnou zdravotnickou umělou kůží, zrcadlo 870x500, 4 ks hliníkových věšáků % 2 474,00 Kč ,00 Kč ,80 Kč ,80 Kč polička nástěnná, nad lůžko s osvětlením 900x250x500 skříňka prosklená 750x500x130 závěsná skříňka, rozdělená příčkou na dvě stejné části, levá část skleněná dvířka s úchytkou, zadní část korková čalouněná látkou, pravá část nika s pevnou policí a pohledovou LTD deskou, korpus LTD tl. 18mm, hrany ABS 0,5mm, ve spodní části směrové LED světlo, včetně trafa s kabelem, vypínačem a vidlicí. závěsná skříňka s horním osvětlením, 2 křídlé skleněné dveře s úchytkou, zadní část korková čalouněná látkou, instalace ve výšce dle požadavku zadavatele % 3 463,00 Kč ,00 Kč ,20 Kč ,20 Kč 20 21% 2 573,00 Kč ,00 Kč ,60 Kč ,60 Kč skříň policová klientská s nástavcem, skleněná dvířka 800x570x2600 typ A dvoudvéřová skříň s nástavcem, se soklem 50mm a rektifikací, pohledová zadní deska, v horní části dvířka se sklem v rámečku přes tň police, dvě zásuvky vedle sebe, spodní část LTD dveře 1x police, bezpečnostní kování, včetně bezpečnostního skla s možností výměny, zasazeno ve speciálním profilu. Nástavec dvoudvéřový s jednou policí, výška cca 600mm, dle zaměření ke stropu % 9 800,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč skříň šatní klientská s nástavcem box na obuv s přezouvacím přísedem skříňka s vestavnou ledničkou 000x570x x570x x570x800 audio video panel 1200x60x960 pečovatelské lůžko Pasivní aníidekubitní matrace stůl klientský 800x800x750 typ A typ A typ A Pečovatelská lůžka a matrace Pečovatelská lůžka a matrace typ A noční stolek pojízdný 420šx580hx960v typ B JEDNOSTRANNÝ věšáková stěna 1200x1900 typ B dvoudvéřová skříň šatní s nástavcem, se soklem 50 mm a rektifikací, pohledová zadní deska, vnitrní uspořádání v horní části pevná police na celou šířku skříně, dále rozděleno na dvě stejně široké poloviny, oddělené pevnou střední příčkou - levá část: šatní tyč, v dolní části prestavitelná police, - pravá část: uzamykatelný trezor, 3x stavitelné police, 2x výsuvný drátěný koš, výška trezoru je cca 280mm, trezor má zamykatelná dvířka, drátěné koše rozměr cca 360x475x1 OOmm, skříň je uzamykatelná trojcestným zámkem. Nástavec dvoudvéřový s jednou policí, výška cca 600mm, dle zaměření ke stropu. box na obuv se sokíem 50 mm a rektifikací, pohledová zadní deska, rozděleno na dvě stejně široké poloviny, - levá část: dvoje dvířka nad sebou s výklopnými systémovými úložnými boxy na obuv např. Hafele, Hettich - pravá část : sedací prostor k přezouvání, čalouněná sedací a opěmá část omyvatelnou zdravotnickou koženkou, s nosnost 110 kg. Sedák a opěradlo budou zakončeny bezpečnostními rádiusy. skříňka s vestavnou lednicí, se soklem 50 mm a rektifikací, třída A+, bez mrazáku, dveře lednice naložené, skříňka osazena větrací mřížkou systémový panel pro zavěšení LCD s jednou policí nad Tv, horizontální lištový systém s výškovou roztečí cca 320mm pro zavěšení polic a televizoru, včetně ocelové univerzální konzoly pro Tv. Rám panelu anodizovaný hliník, uvnitř panelu prostor pro vedení kabelů % ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 40 21% 4 948,00 Kč ,00 Kč ,20 Kč ,20 Kč 20 21% 8 807,00 Kč ,00 Kč ,40 Kč ,40 Kč 20 21% 3 958,00 Kč ,00 Kč ,60 Kč ,60 Kč Viz příloha č. 1 smlouvy 30 15% ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Viz příloha č. 1 smlouvy 30 15% 4 360,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč stůl klientský, kónické nohy z masivního dřeva s bezlubovým spojem, zaoblená stolová deska tl.25 mm 20 21% 3 958,00 Kč ,00 Kč ,60 Kč ,60 Kč noční stolek na kolečkách z LTD s rohovými bezpečnostními prvky z masivního dřeva buk - mořeno dle výběru, PU lak, zaoblené hrany min. R 15mm v celé výšce, zakončeno pod vrchní plastovou deskou. Výsuvná jídelní deska pomocí plynové pístnice a bezpečnostním tlumením při spuštění do nulové polohy, náklonem a aretací min. ve 3 polohách na každou stranu, 1x vrchní zásuvka se zámkem, nika, 1x spodní zásuvka vysoká, spodní zásuvka doplněná drátěným systémem pro uchycení PET láhve 1,5 I - 1X, plastová omyvateiná vrchní odkládací část stolku se zvýšeným okrajem ze 4 stran, HPL jídelní deska se zvýšeným plastovým okrajem po celém obvodu, 2ks přestavitelné, ergonomicky tvarované drátěné odkládací koše v zadní části, ergonomické plastové madlo pro posuv stolku, hrazda pro zavěšeni ručníku. LTD tl. 18mm s rohovými bezpečnostními prvky z masivního dřeva buk - mořeno dle výběru, PU lak, zaoblené hrany min. R 15mm boky a horní část, připevněná na stěnu, 100 mm nad podlahou, hrany ABS 2 mm. Zaoblená čalouněná polička 600x1200 omyvatelnou zdravotnickou umělou kůží, zrcadlo 870x500, 4 ks hliníkových věšáků % ,00 Kč ,00 Kč ,85 Kč ,85 Kč 10 21% 3 463,00 Kč ,00 Kč 7 272,30 Kč ,30 Kč Stránka 2 z 4

15 pokoje kll< polička nástěnná, nad lůžko s osvětlením 900x250x500 skříňka prosklená 750x500x130 typ A typ A závěsná skříňka LTD 18 mm, tvarová půda s radiusy R50mm z LTD 25mm s předním a bočním přesahem min. 30mm, rozdělená příčkou na dvě stejné části, levá část skleněná dvířka s úchytkou, zadní část korková čalouněná látkou, pravá část nika s pevnou policí a pohledovou LTD deskou, korpus LTD tl. 18mm, hrany ABS 0,5mm, ve spodní části směrové LED světlo, včetně trafa s kabelem, vypínačem a vidlicí. závěsná skříňka s horním osvětlením, LTD 18 mm, tvarová půda s radiusy R50mm z LTD 25mm s předním a bočním přesahem min. 30mm, 2 křídfé skleněné dveře s úchytkou, zadní část korková čalouněná látkou, instalace ve výšce dle požadavku zadavatele % 3 760,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 10 21% 2 870,00 Kč ,00 Kč 6 027,00 Kč ,00 Kč skříň šatní klientská s nástavcem a orientačním systémem 1200x570x2600 typ B dvoudvéřová skříň šatní s nástavcem, se soklem 50 mm a rektifikací, LTD 18 mm, tvarová půda s radiusy R50mm z LTD 25mm s předním a bočním přesahem min. 30mm, s rohovými bezpečnostními prvky z masivního dřeva buk - mořeno dle výběru, PU íak, zaoblené hrany min. R 15mm v ceíé výšce pod půdu skříně, pohledová zadní deska, dveře skříně se sklem v rámečku přes celou výšku, bezpečnostní kování, včetně bezpečnostního skla s možností výměny, zasazeno ve speciálním profilu, vnitřní uspořádání: rozděleno na dvě stejně široké poloviny, oddělené pevnou střední příčkou - levá část: šatní tyč, nad šatní tyčí a v dolní částí poíice, - pravá část: 4x stavitelné police, 2x výsuvný drátěný koš, drátěné koše rozměr cca 360x475x100mm. Nástavec dvoudvéřový s vertikální dělící příčkou a jednou policí v každé části, výška cca 600mm, dle zaměření ke stropu. Orientační systém pro rychlou orientaci klientů s vyobrazeným obsahem a popisem uložených předmětů, oboustranné jednoduše zaměnitelné štítky v min. počtu 5 ks na jednu skříň 10 21% ,00 Kč ,00 Kč ,30 Kč ,30 Kč box na obuv s přezouvacím přísedem 1000x470x450 typ B box na obuv se soklem 50 mm a rektifikací, LTD 18 mm, tvarová půda s radiusy R50mm z LTD 25mm s předním a bočním přesahem min. 30mm, s rohovými bezpečnostními prvky z masivního dřeva buk - mořeno dle výběru, PU lak, zaoblené hrany min. R 15mm v ceíé výšce pod půdu skříně, pohledová zadní deska, rozděleno na dvě stejné části s výklopnými systémovými úložnými boxy na obuv např. Hafele, Hettich, sedací prostor k přezouvání tvoří půda, čalouněná omyvatelnou zdravotnickou koženkou, zaoblení s R50 v přední části, nosnost 110 kg. Orientační systém pro rychlou orientaci klientů s vyobrazeným obsahem a popisem uložených předmětů, oboustranné jednoduše zaměnitelné štítky v min. počtu 2 ks % 5 838,00 Kč ,00 Kč ,60 Kč ,60 Kč sestava šatní klientská s nástavcem, orientačním systémem a vestavnou lednicí 1800x570x2600 typb sestava bude složena : 1. část š.1200mm - dvoudvéřová skříň šatní s nástavcem, se soklem 50 mm a rektifikací, LTD 18 mm, tvarová půda přes celou sestavu s radiusy R50mm z LTD 25mm s předním a bočním přesahem min. 30mm, s rohovými bezpečnostními prvky z masivního dřeva buk - mořeno dle výběru, PU lak, zaoblené hrany min. R 15mm v celé výšce pod půdu skříně, pohledová zadní deska, dveře skříně se sklem v rámečku přes celou výšku, bezpečnostní kování, včetně bezpečnostního skla s možností výměny, zasazeno ve speciálním profilu, vnitrní uspořádání: rozděleno na dvě stejně široké poloviny, oddělené pevnou střední příčkou - levá část: šatní tyč, nad šatní tyčí a v dolní části police, - pravá část: 4x stavitelné police, 2x výsuvný drátěný koš, drátěné koše rozměr cca 360x475x1 OOmm. Nástavec dvoudvéřový s vertikální dělící příčkou a jednou policí v každé části, výška cca 600mm, dle zaměření ke stropu. Orientační systém pro rychlou orientaci klientů s vyobrazeným obsahem a popisem uložených předmětů, oboustranné jednoduše zaměnitelné štítky v min. počtu 5 ks na jednu skříň. 2. část - š. 600mm - jednodveřová skříň s nástavcem, se soklem 50 mm a rektifikací, LTD 18 mm, se středovým a rohovými bezpečnostními prvky z masivního dřeva buk - mořeno dle výběru, PU lak, zaoblené hrany min. R 15mm v celé výšce pod půdu skříně, pohledová zadní deska, v homí části vestavná lednice třídy A+, min. 1301, bez mrazničky, odvětrávací mřížka, LTD dveře, zásuvka cca 20 cm, spodní skříňka bez úchytky, uzamykatelná pro personál. Nástavec jednodvéřový s jednou policí, výška cca 600mm, die zaměření ke stropu. Orientační systém pro rychlou orientaci klientů s vyobrazeným obsahem a popisem uložených předmětů, oboustranné jednoduše zaměnitelné štítky v min. počtu 5 ks na jednu skříň 10 21% ,00 Kč ,00 Kč ,80 Kč ,80 Kč audio video panel 1200x60x960 stůl klientský 800x800x750 typ B systémový panel pro zavěšení LCD s jednou policí nad Tv, horizontální lištový systém s výškovou roztečí cca 320mm pro zavěšení polic a televizoru, včetně ocelové univerzální konzoly pro Tv. Rám panelu anodizovaný hliník, uvnitř panelu prostor pro vedení kabelů. stůl klientský, kónické masivní nohy s bezlubovým spojem, zaoblená stolová deska tl.25 mm, nohy mořeny v barvě bezpečnostních masivních prvků % 3 958,00 Kč ,00 Kč 8 311,80 Kč ,80 Kč 10 21% 3 958,00 Kč ,00 Kč 8 311,80 Kč ,80 Kč Informační systém - vestibulová tabule interiérová s orientačním plánkem včetně grafiky 1117x1000 Hliníkový lištový infosystém, písmo lepená grafika, možnost jednoduché výměny jednotlivých popisů bez použití nářadí. Rozměr lamel 1000 x 62mm, počet lamel 1ks 125 x 1000, 16ks 62 x % ,00 Kč ,00 Kč 2 696,40 Kč ,40 Kč Stránka 3 z 4

16 I Informační system -patrová tabule I interiérová s Jorient.plánkem Jvčetně grafiky 1117x1000 Hliníkový lištový infosystém, písmo lepená grafika, možnost jednoduché výměny jednotlivých popisů bez použití nářadí. Rozměr lamel 1000 x62mm, počet lamel 1ks 125 x 1000,16ks 62 x % ,00 Kč ,00 Kč 8 089,20 Kč ,20 Kč (informační systém -označení jednotlivých dveří 187x125 Hliníkový lištový infosystém, písmo lepená grafika, možnost jednoduché výměny jednotlivých popisů bez použití nářadí. Rozměr tabulky 187 x 125mm, 60 21% 389,00 Kč ,00 Kč 4 901,40 Kč ,40 Kč Celková cena interiérového vybaveni - nábytku ,00 Kč ,54 Kč ,54 Kč Ceny zahrnují všechny náklady na řádné a úplné splnění předmětu smlouvy, tj. zaměření, výroba, dodání a montáž, příp. instalace včetně nákladů souvisejících. Ceny jsou stanoveny i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby splnění předmětu smlouvy. Prodávající bere na vědomí, že před zahájením realizace předmětu smlouvy musí zaměřit jednotlivé místností a přizpůsobit rozměry nábytku interiérům. Změna rozměrů musí být odsouhlasena kupujícím, přičemž taková změna nebude mít vliv na výše uvedenou cenu. Stránka 4 z 4

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Prodávající: I. Smluvní strany sídlo: IČO: zastoupený: DIČ:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami

Více

zastoupená: Ing. Stanislavem Loskotem vedoucím odboru veřejných zakázek Policejního prezidia České republiky (dále jen kupující ) na jedné straně

zastoupená: Ing. Stanislavem Loskotem vedoucím odboru veřejných zakázek Policejního prezidia České republiky (dále jen kupující ) na jedné straně Příloha č. 2 k č.j.: PPR-885-12/ČJ-2011-0099EC Počet listů: 6 Závazný vzor kupní smlouvy Kupující: ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra sídlo: 170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/3 IČ: 00007064 DIČ: CZ00007064

Více

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy KUPN Í SMLO UV A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodávka technologie hrubotřídění pro společnost PRAGOTRADE spol. s. r. o. 1. SMLUVNÍ STRANY

Více

Kovová podnož s "U" profilem pro vedení kabeláže, RAL 9006, 1x průchodka, deska tl.25mm, 1 1_6161 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Kovová podnož s U profilem pro vedení kabeláže, RAL 9006, 1x průchodka, deska tl.25mm, 1 1_6161 0 Kč 0 Kč 0 Kč Pořadové číslo Číslo místnosti 5 106 6 106 Název položky rozměr popis počet kusůoznačení pracovní rohový, pravý 180x160/80x75 Cena bez DPH/ks Cena bez DPH/cel kem Cena celkem včetně DPH kabeláže, RAL 9006,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha č. 7. Číslo:

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha č. 7. Číslo: Příloha č. 7 KUPNÍ SMLOUVA Číslo: kterou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

KUPNÍ SMLOUVA prodávající rukou doplní žlutě vyznačené části smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA prodávající rukou doplní žlutě vyznačené části smlouvy KUPNÍ SMLOUVA prodávající rukou doplní žlutě vyznačené části smlouvy I. Smluvní strany VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. Sídlo: Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava - Zábřeh IČ: 25911368 DIČ: CZ25911368 Zastoupená: Mgr.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Planá Sídlo: Planá 59, 370 01 České

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

PŘÍLOHA Č. 2: KUPNÍ SMLOUVA OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA I. SMLUVNÍ STRANY

PŘÍLOHA Č. 2: KUPNÍ SMLOUVA OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA I. SMLUVNÍ STRANY PŘÍLOHA Č. 2: KUPNÍ SMLOUVA OBCHODNÍ PODMÍNKY Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu smlouvy o zajištění služeb.

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ VZ. I. Smluvní strany

N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ VZ. I. Smluvní strany N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ-2010-1900VZ dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) I. Smluvní strany 1. Prodávající: Název..

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Příloha č. 1 ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem

Více

Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany: Prodávající, jímž je: obchodní firma: se sídlem: IČ: DIČ: zapsána v OR vedeném jehož

Více

sokl 6 = skříň - nástavec 5 = plast. kluzáky (bez rektifikace) 9 = s rektifikací, bez soklu 4 = se soklem, výška 7 cm (za příplatek)

sokl 6 = skříň - nástavec 5 = plast. kluzáky (bez rektifikace) 9 = s rektifikací, bez soklu 4 = se soklem, výška 7 cm (za příplatek) a registratury S L - 2 3 1 0 x x x x x x x x x x x číslo modelu dveře vnitřní výbava sokl povrch korpusu povrch vrchní desky povrch dveří úchytka typ L = závěsy vlevo R = závěsy vpravo - = 80 cm šířka

Více

Kupní smlouva č. uzavřená mezi

Kupní smlouva č. uzavřená mezi Kupní smlouva č. uzavřená mezi Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Sídlo: Denisova 3, 751 52 Přerov IČ: 619 85 759 DIČ: CZ61985759 Jednající: Mgr. Romana Studýnková,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I Smluvní strany Prodávající: ELKOPLAST CZ, s.r.o. Se sídlem: Zastoupený: Místo

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A uzavřená dle 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění uzavřená mezi níže uvedenými stranami: 1. SMLUVNÍ STRANY Kupující: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 2079 a násl. a 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 2079 a násl. a 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 2079 a násl. a 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČO: 70890366

Více

Kupní smlouva. Smluvní strany. 1. Předmět smlouvy JIHOČESKÝ KRAJ. se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu:

Kupní smlouva. Smluvní strany. 1. Předmět smlouvy JIHOČESKÝ KRAJ. se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Kupní smlouva K U J C P 0 0 0 V 0 E J č. smlouvy kupujícího: SK/OINF/030/15 č. smlouvy prodávajícího VH -09-2015 Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu:

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící a 1) Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace, Americká 242, 347 01 Tachov; IČ: 00377805, zastoupené Bc. Lukášem Bardonem, ředitelem (dále jako

Více

KUPNÍ SMLOUVA č... uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA č... uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA č... uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany Název: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta Sídlo: Magdalény Rettigové

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Město Rýmařov Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou IČO: 00296317 Bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

Kupní smlouva. č prodávajícího

Kupní smlouva. č prodávajícího K U JC P 0 1 9C X M 3 Kupní smlouva Okupujícího č. 2015011 prodávajícího p / v / r /p /^ y - í í Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: U Zimního stadionu

Více

Kupní Smlouva o zajištění služeb

Kupní Smlouva o zajištění služeb Kupní Smlouva o zajištění služeb uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ (Návrh) Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ-2012-1700VZ (dále také smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. SMLUVNÍ STRANY Kupující:

Více

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami K U P N Í S M L O U V A uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami Kupující: Název: Obec Baška Sídlo: Baška 420, 739 01 Baška Zastoupena:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. číslo smlouvy: uzavřená podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. číslo smlouvy: uzavřená podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA číslo smlouvy: uzavřená podle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Obchodní firma: [doplní uchazeč] se

Více

Kupní smlouva podle 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen NOZ)

Kupní smlouva podle 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen NOZ) Kupní smlouva podle 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen NOZ) I. Smluvní strany 1.1. Prodávající: (doplní uchazeč) Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupující: Sídlo: IČ: 27791637 DIČ: Jednající: I. Smluvní strany ARS rozvojová agentura, s.r.o.

Více

P íloha č. 6 zadávací dokumentace - Návrh smlouvy pro část č. 4 ve ejné zakázky

P íloha č. 6 zadávací dokumentace - Návrh smlouvy pro část č. 4 ve ejné zakázky P íloha č. 6 zadávací dokumentace - Návrh smlouvy pro část č. 4 ve ejné zakázky SMLOUVA O DÍLO podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen

Více

ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto KUPNÍ SMLOUVU Preambule

ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto KUPNÍ SMLOUVU Preambule Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany: se sídlem.. zast... IČ:. DIČ: CZ.. (dále jen prodávající na straně jedné) a TEPVOS, spol. s r.o. se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 1. KORDIS JMK, a.s. zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6753 Sídlo: Nové sady 30, 602 00 Brno Zastoupená: Václavem Tvrdým, předsedou představenstva Osoba pověřená

Více

Smlouva o dílo. ČI. 1 Smluvní strany

Smlouva o dílo. ČI. 1 Smluvní strany fiěavy JNTER/ER S.R.0. VOCUOVA (135/4 ( 1 > 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 287 87 943 Vlč: CZ28787943 Smlouva o dílo KUJIP00VDF0L uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv

Více

NÁBYTEK PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE 3/2012

NÁBYTEK PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE 3/2012 NÁBYTEK PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE 3/2012 EXBYDO s.r.o. l Lužická 600 l 396 01 Humpolec tel.: +420 565 534 336 l fax: +420 565 533 675 l email: exbydo@exbydo.cz l Pracovní psací stoly E00 s deskovými podnožemi

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany SLZ-1847-11/ČJ-2011-009HVZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

Kupní smlouva. Č.j. PPR /ČJ EC. zastoupená: Ing. Klárou Šalátovou vedoucí odboru veřejných zakázek Policejního

Kupní smlouva. Č.j. PPR /ČJ EC. zastoupená: Ing. Klárou Šalátovou vedoucí odboru veřejných zakázek Policejního Kupní smlouva Č.j. PPR-15880-18/ČJ-2011-0099EC Kupující: ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra sídlo: 170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/3 IČ: 00007064 DIČ: CZ00007064 zastoupená: Ing. Klárou Šalátovou vedoucí

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA uzavřena podle 2079 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Níže označené smluvní strany: Obec Pěnčín se sídlem 463 45 Pěnčín čp.62 osoba oprávněna

Více

Obchodní podmínky - návrh kupní smlouvy

Obchodní podmínky - návrh kupní smlouvy Název veřejné zakázky: Bezpečnostní sondy pro páteřní síť Obchodní podmínky - návrh kupní smlouvy Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány formou a strukturou kupní smlouvy. Účastník ve své nabídce

Více

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice SMLOUVA O DÍLO dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice Sídlo: Náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice Zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou

Více

Seznam. počet měr. jednotek/ za 4 roky. Měrná jednotka. Jednotková cena bez DPH. Rozměry Š x V x H v mm. Celková cena bez DPH/4 roky

Seznam. počet měr. jednotek/ za 4 roky. Měrná jednotka. Jednotková cena bez DPH. Rozměry Š x V x H v mm. Celková cena bez DPH/4 roky Seznam číslo položky název Požadované provedení orientační grafické znázornění jednotlivých výrobků, které zobrazují představu zadavatele (nejedná se v žádném případě o konkrétní typy ani výrobky) Kancelářské

Více

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany Příloha č. 2 k č.j. PPR-14748-3/ČJ-2014-990656 Návrh kupní smlouvy č.j. PPR-14748/ČJ-2014-990656 uzavřená v souladu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Technická specifikace Tato příloha zadávací dokumentace stanoví minimální technické, materiálové a funkční požadavky na předmět plnění veřejné zakázky pod označením Dodávka zdravotnických potřeb a nábytku.

Více

Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) Smluvní strany: Objednatel: Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Příloha č. 3 dokumentace výběrového řízení - Návrh Kupní smlouvy. Kupní smlouva I. SMLUVNÍ STRANY

Příloha č. 3 dokumentace výběrového řízení - Návrh Kupní smlouvy. Kupní smlouva I. SMLUVNÍ STRANY Příloha č. 3 dokumentace výběrového řízení - Návrh Kupní smlouvy Kupní smlouva I. SMLUVNÍ STRANY 1. Kupující Název: Česká republika Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost Sídlo: Mučednická

Více

Příloha č. 2. Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník )

Příloha č. 2. Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ) Příloha č. 2 Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:.. se sídlem /místem

Více

Kupní smlouva č. OLP/3639/2012

Kupní smlouva č. OLP/3639/2012 Kupní smlouva č. OLP/3639/2012 uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami: Liberecký kraj zastoupený

Více

Bílovecká nemocnice, a.s Bílovec, 17. listopadu 538/57

Bílovecká nemocnice, a.s Bílovec, 17. listopadu 538/57 Bílovecká nemocnice, a.s. 743 01 Bílovec, 17. listopadu 538/57 PŘÍLOHA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce označené Pravidelné dodávky léků OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

KUPNÍ SMLOUVA č... uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA č... uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA č... uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany Název: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta Sídlo: Magdalény Rettigové

Více

Příloha č. 2. Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník )

Příloha č. 2. Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ) Příloha č. 2 Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:.. se sídlem /místem

Více

sokl 6 = skříň - nástavec 5 = plast. kluzáky (bez rektifikace) 9 = s rektifikací, bez soklu 4 = se soklem, výška 7 cm (za příplatek)

sokl 6 = skříň - nástavec 5 = plast. kluzáky (bez rektifikace) 9 = s rektifikací, bez soklu 4 = se soklem, výška 7 cm (za příplatek) a registratury S L - 2 3 1 0 x x x x x x x x x x x číslo modelu dveře vnitřní výbava sokl povrch korpusu povrch vrchní desky povrch dveří úchytka typ L = závěsy R = závěsy vpravo - = 80 cm šířka skříní

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a

Více

Příloha č. 4 ZD. příspěvková organizace. tel

Příloha č. 4 ZD. příspěvková organizace. tel Příloha č. 4 ZD OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na dodávky Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VYBAVENÍ ONKOLOGICKÉHO POKOJE Zadávací řízení je zahájeno ve smyslu 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Smluvní strany:.. společnost jednající... se sídlem... IČ:... společnost zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Kupní smlouva č. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx I. Smluvní strany Obec Měšice Se sídlem: Hlavní 55, 250 64 Měšice IČ: 00240451

Více

KUPNÍ SMLOUVA č... uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA č... uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA č... uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany Název: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta Sídlo: Magdalény Rettigové

Více

Přílohy: 1. Vzor krycího listu nabídky

Přílohy: 1. Vzor krycího listu nabídky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu NÁKUP ŠKOLNÍHO NÁBYTKU Obsah: 1. Základní údaje o zadavateli 2. Předmět veřejné zakázky 3. Místo plnění veřejné zakázky 4. Termín

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy a plnění

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy a plnění Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění č.evidenční kupujícího : č.evidenční prodávajícího : I. Smluvní strany 1. Kupující: Základní škola pro

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ VZ

KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ VZ KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ-2011-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: Evidenční číslo prodávajícího: Číslo

Více

Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT

Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT Smluvní strany: 1. Česká televize IČ: 00027383, DIČ:CZ00027383 Kavčí hory 140 70 Praha 4 zřízená zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi nezapisuje se do obchodního

Více

KUPNÍ SMLOUVA Č. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA Č. I. Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh Kupní smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Č. I. Smluvní strany Okresní autobusová doprava Kolín s.r.o. se sídlem Polepská 867, 280 52 Kolín Zastoupená: Ing. Aloisem Koutkem IČ: 25095251 DIČ: CZ25095251

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Bankovní spojení: Komerční banka, U Průhonu 32, Praha 7 Číslo účtu: /0100

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Bankovní spojení: Komerční banka, U Průhonu 32, Praha 7 Číslo účtu: /0100 NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Smluvní strany Akademie výtvarných umění v Praze se sídlem: U Akademie 4, 170 22 Praha 7 zastoupena: Ing. Jiřím Macháčkem, kvestorem IČO: 60461446 DIČ: CZ60461446 Bankovní spojení:

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Kupující : Masarykova univerzita, Institut biostatistiky a analýz se sídlem: : Žerotínovo náměstí 9, Brno, PSČ:

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Kupující : Masarykova univerzita, Institut biostatistiky a analýz se sídlem: : Žerotínovo náměstí 9, Brno, PSČ: NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanoveními 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen Smlouva) 1. SMLUVNÍ STRANY Kupující

Více

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA Návrh - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a následujících zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. 1 Objednatel : Sídlo: Zastoupení : Smluvní strany Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova,

Více

Kupní smlouva. III. Kupní cena 3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v následující výši:.

Kupní smlouva. III. Kupní cena 3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v následující výši:. Kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen občanský zákoník ) mezi: Prodávajícím: Se sídlem IČO: Zastoupena Společnost

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE jako nedílná součást zadávacích podmínek veřejné zakázky stanovené formou Požadavků na obsah smlouvy

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE jako nedílná součást zadávacích podmínek veřejné zakázky stanovené formou Požadavků na obsah smlouvy Příloha č. 6 Obchodní podmínky zadavatele Zadavatel veřejné zakázky: Pověřená osoba: Veřejná zakázka: Nemocnice Strakonice, a.s. Strakonice, Radomyšlská 336, PSČ 386 29 IČ 260 95 181 RECTE.CZ, s.r.o. Matiční

Více

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) společnost: sídlo: Zastoupená: IČ: DIČ: Tel: (dále jen "prodávající") a Statutární

Více

Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: Evidenční číslo prodávajícího: Číslo

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. 16/600/0090

KUPNÍ SMLOUVA č. 16/600/0090 KUPNÍ SMLOUVA č. 16/600/0090 uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen OZ ) prodávající: se sídlem: zastoupený: IČO: DIČ: bankovní spojeni: číslo bank. účtu: (dále

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: Evidenční číslo prodávajícího: Číslo

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČ: 70890366

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Škroupova 18, Plzeň

KUPNÍ SMLOUVA. Škroupova 18, Plzeň KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 2079 a násl. a 2085 a nást. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění ČI. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj

Více

Rámcová kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

Rámcová kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Rámcová kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Smluvní strany: Prodávající, jímž je: obchodní firma: se

Více

KUPNÍ SMLOUVA.j. MV-62107/SIK uzav ená na základ rámcové smlouvy . MV /P-2010 Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA.j. MV-62107/SIK uzav ená na základ rámcové smlouvy . MV /P-2010 Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA č.j. MV-62107/SIK5-2011 (dále jen smlouva ) uzavřená na základě rámcové smlouvy č. MV-74773-80/P-2010 (dále jen rámcová smlouva ) dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

1. Zadavatel. 2. Specifikace

1. Zadavatel. 2. Specifikace Věc: Oprava výzvy pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem: VÚDDŠ,DDŠ, SŠ,ZŠ a ŠJ Mor. Krumlov rozšíření vozového parku 1. Zadavatel Výchovný ústav,dětský domov se školou,

Více

Část Obchodní podmínky návrh smlouvy

Část Obchodní podmínky návrh smlouvy OBCHODNÍ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název akce: ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE Část Obchodní podmínky návrh

Více

KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP /ČJ VZ. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP /ČJ VZ. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP- 64307/ČJ-2011-0300VZ I. Smluvní strany 1. Prodávající: Název: IMPROMAT CZ spol. s r.o. Sídlo: U Hellady 697/4, PSČ 140 00 Praha 4 Pobočka: Kreuzmannova 18, PSČ 318 00 Plzeň Zastoupená:

Více

Smlouva o dodávce LCD monitorů uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi:

Smlouva o dodávce LCD monitorů uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi: Smlouva o dodávce LCD monitorů uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi: Českou národní bankou Na Příkopě 28 115 03 Praha 1 zastoupenou: Ing.

Více

KUPNÍ SMLOUVA OSOBNÍ AUTOMOBIL A UŽITKOVÝ AUTOMOBIL VAN "

KUPNÍ SMLOUVA OSOBNÍ AUTOMOBIL A UŽITKOVÝ AUTOMOBIL VAN KUPNÍ SMLOUVA OSOBNÍ AUTOMOBIL A UŽITKOVÝ AUTOMOBIL VAN - 2016" uzavřená podle 2085 a následujících Občanského zákoníku Článek 1. Smluvní strany 1.1. Kupující: Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

kn-office dezén calvados rose, antracit dezén dub 2 Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

kn-office dezén calvados rose, antracit dezén dub 2 Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH dezén calvados rose, antracit dezén dub 2 Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH dezén zebrano, stříbrná dezén buk Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH 3 Vozík na PC Držák PC Kontejner s tužkovníkem a kartotékou KOVOVÁ

Více