Investiční plán. Otázky a odpovědi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Investiční plán. Otázky a odpovědi"

Transkript

1 Investiční plán Otázky a odpovědi

2 Obsah 1. Proč je tento přístup k investicím nový a jiný? Proč nový Evropský fond pro strategické investice (EFSI)? Jak bude fond fungovat v praxi? Čím se to liší od stávajících činností EIB? Jaká je přidaná hodnota ve srovnání s tím, co už existuje? V systému je peněz dost. Proč by tyto projekty neměl financovat pouze soukromý sektor? Problém nejsou peníze, ale nedostatek rizikové kapacity pro financování projektů Evropa potřebuje mnohem více: toto je jen kapka v moři Jaký bude dopad na růst a zaměstnanost? Lidé a podniky nemohou čekat: kdy uvidíme účinky? Kdo je zajistí? Problém je příliš velká byrokracie a regulační zátěž. Co s tím Komise udělá? Proč raději nenavrhnete nové navýšení kapitálu pro EIB? Odkud peníze skutečně pochází? Jaký je poměr veřejných a soukromých prostředků a proč? Jak je fond financován? Jak se záruka EU vytvoří? Co je to multiplikační účinek? Jak se dospělo k multiplikačnímu účinku 1:15? Jsou ohroženy peníze daňových poplatníků? Co když bude požadováno zaplacení záruky z rozpočtu EU? Co bude fond přesně dělat? Jaké projekty bude financovat? A co prověřování vybraných projektů z hlediska právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže? Co bude učiněno konkrétně pro malé a střední podniky? Jak se mohou účastnit členské státy? Je to pro ně zajímavé? Jak se mohou účastnit soukromí investoři? Je to pro ně zajímavé? Jak budou peníze vynakládány? Kdo rozhodne o projektech? Jak si můžeme být jistí, že se peníze vynakládají na životaschopné projekty (a nikoli na předražené a neužitečné projekty)? Kdo zajistí, že fond bude dobře spravován a veřejné prostředky budou dobře využity? Jakou úlohu bude mít Evropský parlament? Jakou úlohu má Evropský účetní dvůr? Jak bude posílena technická pomoc, aby se zlepšila příprava projektů a sdílení zkušeností? A co když vím o nadějném projektu a chci požádat o financování? Jaké legislativní změny jsou k tomu zapotřebí? Kdy budou přijaty?

3 31. Neohrozí tento plán rating AAA Evropské investiční banky? Jaký je rozdíl mezi Nástrojem pro propojení Evropy a fondem Marguerite, který také financuje projekty v oblasti infrastruktury? Proč k financování investičního plánu nenavrhujete nový vlastní zdroj na úrovni EU? Jak budou k investičnímu plánu přispívat evropské strukturální a investiční fondy? Jaký je rozdíl mezi novou iniciativou a iniciativou projektových dluhopisů?

4 OTÁZKY A ODPOVĚDI 1. Proč je tento přístup k investicím nový a jiný? Investiční plán předložený Komisí má za cíl oživit v Evropě investice, a proto se zabývá hlavními překážkami, které brání investování soudržným způsobem. Nový přístup tvoří tři prvky: a) nové finanční nástroje (zejména nový Evropský fond pro strategické investice) v rámci partnerství s Evropskou investiční bankou k řešení současného nedostatku rizikového financování v Evropě; b) seznam projektů na úrovni EU a posílená podpora rozvoje projektů prostřednictvím uživatelsky přívětivější technické pomoci, a to pro veřejné subjekty i soukromé investory; c) stabilnější, předvídatelné regulační prostředí příznivé pro podnikání na evropské, vnitrostátní i nižší úrovni, zaměřené na dokončení jednotného trhu, pokud jde o energetiku, digitální technologie a dopravu a kapitálové trhy. Investiční plán znamená změnu způsobu, jak se v Evropě vynakládají veřejné prostředky na strategické investice. Potřeba investic na podporu zaměstnanosti a růstu je uznávána i na mezinárodní úrovni, jak dokládají zpráva skupiny G20 a brisbanský akční plán zveřejněné dne 16. listopadu Proč nový Evropský fond pro strategické investice (EFSI)? Neoddělitelnou součástí investičního plánu předloženého Komisí je zřízení nového Evropského fondu pro strategické investice (EFSI). Půjde o specializovaný fond, jehož správcem a organizátorem bude Evropská investiční banka (EIB) a jenž bude spolufinancován EIB a Evropskou komisí. Fond bude financovat strategické projekty v celé EU v oblastech infrastruktury, jako jsou širokopásmový přístup, energetika a doprava; vzdělávání, výzkum a inovace; energie z obnovitelných zdrojů a energetická účinnost. Část nového financování bude vyhrazena na podporu investic malých a středních podniků a podniků se střední tržní kapitalizací 1 prostřednictvím Evropského investičního fondu (EIF), subjektu v rámci skupiny EIB specializovaného na tento typ financování. Důvodem pro zřízení fondu EFSI je možnost podchytit rizikovější projekty a zapojit se do činností, které jsou předmětem vyššího strategického zájmu, a proto je složitější je strukturovat. Tento záměr jde nad rámec stávajících programů EU a tradičních aktivit EIB a jiných finančních institucí. Nový fond, který se bude zaměřovat na strategické investice, by měl být atraktivní pro soukromé investory, neboť na sebe vezme složitější a rizikovou část transakce. 1 Malé a střední podniky jsou definovány jako podniky s méně než 250 zaměstnanci, za podniky se střední tržní kapitalizací se všeobecně považují podniky s 250 až zaměstnanci. 3

5 3. Jak bude fond fungovat v praxi? Fond poskytne skupině Evropské investiční banky (EIB a EIF) částečné zajištění proti riziku (ochranu před prvními ztrátami). Toto zajištění proti riziku umožní Evropské investiční bance nabídnout produkty, které budou absorbovat více rizika než její tradiční produkty. Díky tomu bude možné investovat do projektů s vyšší přidanou hodnotou, ale vyššími riziky, které v současné době nemohou získat financování. Část rizikové kapacity fondu může být rovněž využita společně s vnitrostátními bankami poskytujícími podporu. 4. Čím se to liší od stávajících činností EIB? EIB je největším mnohostranným věřitelem a dlužníkem na světě. V roce 2013 její činnosti v oblasti úvěrů přesáhly 75 miliard EUR. V roce 2013 bylo provedeno navýšení kapitálu s cílem vygenerovat další investice v objemu 180 miliard EUR během tří let ( ). Tato důležitá práce EIB bude pokračovat. Účelem nového fondu je doplnit stávající aktivity tím, že se zaměří výhradně na strategické investice, které jsou nutné k obnovení růstu v Evropě, ale mají jiný rizikový profil než projekty, které EIB v současné době financuje. Zárukou z rozpočtu EU se dosáhne toho, že investice do takových projektů vygenerují zajímavé výnosy, a proto by měly snáze přitáhnout více investorů ze soukromého sektoru. 5. Jaká je přidaná hodnota ve srovnání s tím, co už existuje? Z rozpočtu EU bude poskytnuto financování ve výši 16 miliard EUR a EIB přispěje dalšími 5 miliardami EUR v podobě rizikové kapacity. Společně lze takto aktivovat minimálně 315 miliard EUR dalších investičních prostředků. To je však jen začátek. Klíčovým prvkem nového přístupu je, že členské státy a vnitrostátní banky poskytující podporu budou rovněž moci přispívat buď na úrovni fondu, nebo spolufinancováním různých projektů. EFSI Riziková kapacita Multiplikátor Investice (průměr) do reálné ekonomiky Dlouhodobé investice 16 mld. 240 mld. MSP a podniky se střední tržní kapitalizací Celkem 5 mld mld. 21 mld. 315 mld. 6. V systému je peněz dost. Proč by tyto projekty neměl financovat pouze soukromý sektor? Oproti stavu před několika lety, díky lepší situaci v ekonomice a na finančních trzích a díky krokům Evropské centrální banky v oblasti měnové politiky je jak ve finančních institucích, tak v korporátním sektoru k dispozici dostatek likvidity. Mnoho členských států navíc vykazuje vysokou úroveň soukromých úspor. 4

6 Problém je, že se likvidita nedostává do reálné ekonomiky tak účinně a rychle, jak by měla. Důvodem je nejistý ekonomický a politický vývoj, jakož i přetrvávající vysoká zadluženost některých částí ekonomiky EU a jejich dopad na úvěrové riziko. Potvrzují to nejnovější ekonomické údaje, které ukazují, že oproti USA investice v EU od krize nadále klesají (v současné době jsou o 15 % nižší než v roce 2007) a nezotavily se, jak se očekávalo. V ekonomických pojmech se tato situace nazývá selhání trhu, což znamená, že tržní síly samy o sobě nemohou v krátkodobém horizontu poskytnout řešení. Zde mají hlavní roli veřejné orgány. Investiční plán představuje ucelenou strategii k překlenutí této propasti a mobilizaci soukromých investic vedle veřejného financování. 7. Problém nejsou peníze, ale nedostatek rizikové kapacity pro financování projektů. Situace není stejná ve všech členských státech, ale některé zřejmé vzorce, pokud jde o momentálně neuspokojené potřeby v oblasti investic, lze nalézt všude: Naše domácnosti a podniky potřebují využívat nejnovější technologie a dosáhnout vyšší energetické účinnosti. Naše systémy vzdělávání a inovací jsou hůře vybaveny a hůře financovány, než systémy některých našich hlavních konkurentů. Naše systémy sociálního zabezpečení je třeba zásadně modernizovat, aby se přizpůsobily rychlému stárnutí obyvatel. Naše odvětví energetiky musí modernizovat své sítě s využitím nejmodernějších technologií, začlenit obnovitelné zdroje energie a diverzifikovat zdroje zásobování. Naše odvětví dopravy musí modernizovat svou infrastrukturu, omezit kongesce a zlepšit obchodní vazby. Naše životní prostředí potřebuje lepší zařízení a sítě pro likvidaci odpadů, recyklaci a zásobování vodou. A v celé Evropě potřebujeme rychlejší širokopásmový přístup s rozsáhlejším pokrytím a inteligentnější datová centra. Skutečnost, že tato odvětví byla určena jako prioritní oblasti, nemusí nutně znamenat, že v této fázi existuje dostatečný počet projektů, které jsou natolik vyspělé, aby mohly být financovány. Nicméně již bylo určeno několik projektů v různých fázích rozvoje. Jak ukáže zpráva společné pracovní skupiny Evropské komise a EIB (která má být brzy zveřejněna), vyspělé projekty existují, ale vzhledem k jejich komplexní povaze soukromí investoři často neví o potenciálních výhodách, bojí se rizika, a tudíž se zdráhají investovat. 8. Evropa potřebuje mnohem více: toto je jen kapka v moři. Bylo by naivní věřit, že na problémy Evropy s investováním existuje jedna jednoduchá odpověď. Investiční plán předložený Komisí je součástí komplexního přístupu, jak v Evropě podnítit růst a tvorbu pracovních míst kombinací strukturálních reforem, fiskální odpovědnosti a podpory investic. Všechny národní vlády musí přispět svým spravedlivým dílem. EU to nemůže zvládnout sama. 5

7 Tento investiční plán představuje značnou další posilu. Navýšení investičních prostředků o 315 miliard EUR odpovídá 2 % HDP EU po dobu tří let. Znamená to prakticky zdvojnásobení investiční kapacity rozpočtu EU. Klíčovým aspektem plánu je zajistit, aby všechny tyto peníze pracovaly, směřovaly k reálným potřebám ekonomiky a byly k dispozici rychle. To je jen jeden aspekt plánu. Dodatečných 315 miliard EUR v této fázi odpovídá tomu, čeho může EU dosáhnout evropskými prostředky, lepším využitím svého rozpočtu. Komise a EIB vyzývají k účasti členské státy a soukromé investory, čímž se dopad této iniciativy dále znásobí. Dalším základním pilířem plánu je odstranění stávajících překážek v investování na jednotném trhu finančních i nefinančních. Tento prvek může sám o sobě generovat mnohem více než 315 miliard EUR v podobě zvýšení produkce a HDP EU, i když dosažení plného účinku těchto opatření může trvat delší dobu. V neposlední řadě plán doplňuje stávající opatření a nástroje, které se nyní zavádějí, jako jsou evropské strukturální a investiční fondy (přibližně 600 miliard EUR v období včetně spolufinancování), a které jsou k dispozici na vnitrostátní a regionální úrovni. 9. Jaký bude dopad na růst a zaměstnanost? Podle odhadů Evropské komise má investiční plán potenciál zvýšit HDP EU o 330 až 410 miliard EUR a vytvořit 1 až 1,3 milionu nových pracovních míst během následujících tří let. 10. Lidé a podniky nemohou čekat: kdy uvidíme účinky? Kdo je zajistí? Pokud jde o doplňování zdrojů financí a hledání správných projektů na posílení zaměstnanosti a růstu, mají roli řidiče Evropská komise a Evropská investiční banka. Ale nemůžeme to uskutečnit sami. Proto jsou členské státy v Evropské radě vyzvány, aby plán podpořily. Tři orgány EU (Evropský parlament, Rada a Komise) budou spolupracovat na co nejrychlejším uskutečnění potřebných právních kroků. Zásadní je politická podpora Evropského parlamentu. Bude-li se iniciativa těšit široké podpoře všech klíčových hráčů, uvidíme výsledky rychle. Vytvoření nového Evropského fondu pro strategické investice bude vyžadovat některé právní a administrativní kroky. Se silnou podporou všech zúčastněných hráčů by fond měl být vytvořen a jeho činnost zahájena do poloviny roku Mezitím bude činnosti fondu předběžně financovat EIB. Tím se start iniciativy značně urychlí. Navíc jsou již zavedené a dostupné stávající nástroje EU. Na úrovni EU k nim patří Nástroj pro propojení Evropy, program Horizont 2020 a program COSME. Na vnitrostátní úrovni je financování dostupné v rámci evropských strukturálních a investičních fondů (více než 200 miliard EUR v nadcházejících třech letech). Všechny tyto nástroje jsou již k dispozici a měly by se bezodkladně využít tak, aby bylo dosaženo jejich maximálního účinku. 11. Problém je příliš velká byrokracie a regulační zátěž. Co s tím Komise udělá? 6

8 Komise si je vědoma, že správné regulační prostředí může pro investice znamenat zásadní rozdíl. Proto investiční plán uvádí, jak odstranit překážky v základních oblastech, jako jsou energetika, telekomunikace, doprava, služby a výzkum. Některá důležitá opatření budou uvedena v pracovním programu Komise na rok 2015 (který bude předložen do konce prosince po projednání s Parlamentem a Radou). Bude nezbytně třeba urychlit práci na cestě k unii kapitálových trhů a přispívat k diverzifikaci zdrojů financování. Zavedení správného regulačního prostředí je společnou odpovědností členských států a EU a je třeba se jím zabývat na všech úrovních. 12. Proč raději nenavrhnete nové navýšení kapitálu pro EIB? V roce 2012 se členské státy EU dohodly na navýšení splaceného kapitálu EIB o 10 miliard EUR s tím, že díky tomu bude EIB moci rozšířit činnosti v oblasti úvěrů v letech 2013 až 2015 o 40 %. Očekává se, že toto rozšířené poskytování úvěrů ze strany EIB umožní do konce roku 2015 v Evropě podpořit další investice v objemu 180 miliard EUR. EIB je na dobré cestě ke splnění závazku, pokud jde o posílenou reakci, a zdá se, že cíl dohodnutý v roce 2012 překročí. EIB ukázala, že dovede rázně reagovat na ekonomickou krizi, a přispěla ke zlepšení hospodářské a finanční situace. Zatímco během krize byly narušeny běžné kanály bankovního úvěrování a tržního financování, dnes je ve finančních institucích i v korporátním sektoru k dispozici mnohem více likvidity. Proto je potřebná cílenější iniciativa, která zajistí účinnou podporu činností, jež banky a trhy nebudou financovat samy od sebe. To je podstatou investičního plánu. 13. Odkud peníze skutečně pochází? Dnes není problémem nedostatek peněz, nýbrž to, že se nevyužívají produktivně, ale strádají na bankovních účtech podniků a jednotlivců. Úkolem je zajistit, aby tyto peníze pracovaly, a nasměrovat je do produktivních investic. Můžeme toho dosáhnout inteligentnějším využitím rozpočtových prostředků EU a přesměrováním nadbytečné rizikové kapacity EIB. Tím vytvoříme rezervu pro krytí rizika ve výši 21 miliard EUR, která nám umožní aktivovat investice o objemu minimálně 315 miliard EUR. Cílem je mobilizovat dodatečné investice, které by se při zachování současného stavu neuskutečnily. V této souvislosti je úlohou nového fondu a ostatních politik mobilizovat veřejné prostředky a nastartovat soukromé investice a spolufinancování bez vytváření nového dluhu. Prostřednictvím nového fondu budou investované peníze pracovat a zajistí maximální možný multiplikační účinek. To znamená: čím více prostředků bude k dispozici pro financování, tím více projektů se bude financovat, což povede k větší zaměstnanosti a růstu v ekonomice EU. Balíček se skládá z těchto prvků: 1) vytvoření záruky v rozpočtu EU ve výši 16 miliard EUR; 2) tato záruka, ve spojení s prostředky EIB ve výši 5 miliard EUR, bude absorbovat vyšší riziko strategických investic, a zmobilizuje tak soukromé prostředky, které v současné době nejsou investovány do reálné ekonomiky. 7

9 Vedle toho je třeba, nad rámec částky 315 miliard EUR mobilizované fondem EFSI, efektivněji využívat a dále posílit evropské strukturální a investiční fondy. Členské státy a soukromí investoři se mohou účastnit přímo fondu nebo na úrovni projektů. 14. Jaký je poměr veřejných a soukromých prostředků a proč? To bude záležet na konkrétním projektu a na způsobu, jakým je zkonstruován. Fond EFSI bude pracovat s širokou škálou nástrojů, včetně záruk, vlastního kapitálu, různých dluhových nástrojů a rizikového kapitálu pro malé a střední podniky, aby přitáhl co nejvíce soukromých investic. 15. Jak je fond financován? Za účelem zřízení fondu EFSI bude v rámci rozpočtu EU vytvořena záruka ve výši 16 miliard EUR, která bude vložena do fondu. Evropská investiční banka přispěje částkou 5 miliard EUR. Fond tak svou činnost zahájí náležitě vyzbrojen a do budoucna bude moci své aktivity také dále rozšířit. Členské státy, přímo nebo prostřednictvím svých vnitrostátních bank poskytujících podporu, budou mít příležitost přispívat do fondu ve formě kapitálu. Je důležité, že v kontextu posuzování veřejných financí v rámci Paktu o stabilitě a růstu bude Komise k těmto kapitálovým příspěvkům do Fondu zaujímat kladné stanovisko. Záruka EU se bude opírat o stávající finanční prostředky EU ve stávajících rozpětích rozpočtu EU, Nástroje pro propojení Evropy a programu Horizont Díky fondu se znásobí dopad těchto programů EU na reálnou ekonomiku v porovnání s tím, čeho by jinak dosáhly. 16. Jak se záruka EU vytvoří? Záruka EU bude tvořena postupně a dosáhne částky 16 miliard EUR. Bude se opírat o rezervu na krytí nečekaných výloh ve výši 8 miliard EUR, což je 50 % celkové záruky. Rezerva na krytí nečekaných výloh bude tvořena částkou 2 miliardy EUR z rozpočtu EU a z prostředků v rámci dvou hlavních programů EU pro financování: Nástroje pro propojení Evropy (3,3 miliardy EUR) a programu Horizont 2020 (2,7 miliardy EUR). Je důležité, že potřebné přerozdělení prostředků v těchto dvou programech neznamená, že peníze budou ztraceny. Fond EFSI naopak nabízí mnohem širší možnosti investování do evropské infrastruktury i pro účely výzkumu a inovací. Je to výhodné pro všechny zúčastněné. 17. Co je to multiplikační účinek? Multiplikační účinek je poměr mezi celkovým finančním objemem projektů generovaným jako výsledek intervence fondu a počátečních veřejných prostředků mobilizovaných pro zřízení fondu. V případě fondu EFSI to znamená, že malý podíl veřejných prostředků, použitý jako riziková kapacita, umožní investovat mnohem větší podíl soukromých financí do projektů, které by jinak financovány nebyly. V jakémkoli investičním projektu nebo finanční aktivitě se možné ztráty obvykle rozdělují mezi investory v určitém, předem určeném pořadí: ztráty absorbují nejprve držitelé vlastního kapitálu (akcionáři), poté držitelé podřízeného dluhu, a teprve poté, pokud 8

10 nebyly absorbovány všechny ztráty, držitelé prioritního dluhu. To znamená, že čím silnější je vrstva chránící držitele prioritního dluhu, tím spíše budou investoři ochotni investovat. Významná záruka nabízená rozpočtem EU umožní fondu EFSI investovat do méně bezpečných tranší projektů (vlastního kapitálu a podřízeného dluhu). Díky fondu EFSI tak bude mnohem jednodušší přilákat do projektu nebo aktivity soukromé investory, neboť tito soukromí investoři budou investovat do nejchráněnějších prioritních finančních tranší. 18. Jak se dospělo k multiplikačnímu účinku 1:15? Multiplikační účinek fondu EFSI znamená, že jedno euro veřejných prostředků ve fondu umožní investovat tři eura do podřízeného dluhu v daném projektu, což soukromým investorům umožní investovat pět eur do bezpečnějších, prioritních tranší téhož projektu. To znamená, že jedno euro vede ke konečné investici ve výši 15 EUR, celkový multiplikační účinek tedy činí 1:15. Multiplikační účinek 1:15 je obezřetný odhad na základě minulých zkušeností z programů EU a Evropské investiční banky. Pro srovnání, navýšení kapitálu Evropské investiční banky v roce 2013 mělo odhadovaný multiplikační účinek 1:18. Stejně tak v rámci stávajícího Nástroje pro úvěrové záruky pro malé a střední podniky v rámci programu COSME má každá 1 miliarda EUR financování průměrně za výsledek minimálně 20 miliard EUR kapitálu dostupného pro malé a střední podniky, což odpovídá multiplikačnímu účinku 1:20. Multiplikační účinek v jednotlivých případech bude záviset na kombinaci činností a konkrétních rysech každého projektu. Některé operace budou mít vyšší nebo nižší multiplikační účinek. 19. Jsou ohroženy peníze daňových poplatníků? Co když bude požadováno zaplacení záruky z rozpočtu EU? Záruka z rozpočtu EU umožní, aby EIB nabídla produkty s vyšší přidanou hodnotou, nicméně také nutně rizikovější. Rizika jsou zmírněna prostřednictvím: odborné správy čerpající ze zkušeností a odborných znalostí EIB, nezávislého a odborného investičního výboru, který dohlíží na činnosti fondu EFSI, přiměřené odměny za podstoupení rizika, která zůstane ve fondu k vyrovnání ztrát, dobře diverzifikovaného portfolia, dobře zajištěného záručního fondu představujícího 50 % celkové částky zbývající záruky EU, díky čemuž je na základě minulých zkušeností nepravděpodobné, že by ztráty překročily rezervy v záručním fondu, odborného sledování rizika a možnosti přehodnotit pokyny týkající se rizika v případě nepříznivého vývoje v rané fázi života portfolia, platebních podmínek v případě realizace záruky, které umožní rozložit rozpočtový dopad úhrady z fondu v čase, 9

11 zavedení systému včasného varování v řídicí struktuře fondu EFSI, aby bylo zajištěno, že budou předkládány dostatečné informace a v případě, že by se finanční životaschopnost fondu ocitla pod tlakem, budou přijata preventivní opatření. 20. Co bude fond přesně dělat? Jaké projekty bude financovat? Financování bude směřovat do životaschopných projektů s reálnou přidanou hodnotou pro evropskou sociálně tržní ekonomiku. Mezi ně patří například: 1) strategická infrastruktura (investice do digitálních technologií a energetiky v souladu s politikami EU); 2) dopravní infrastruktura v průmyslových centrech, vzdělávání, výzkum a inovace; 3) investice na posílení zaměstnanosti, zejména prostřednictvím financování malých a středních podniků a opatření na podporu zaměstnanosti mladých lidí. Členské státy předloží společné pracovní skupině Komise a EIB seznamy projektů vybraných podle tří hlavních kritérií: 1) přidaná hodnota pro EU (projekty na podporu cílů EU); 2) ekonomická životaschopnost a hodnota upřednostnění projektů s vysokou socioekonomickou návratností; 3) projekty, které mohou být zahájeny nejpozději v průběhu následujících tří let, tj. kapitálové výdaje lze racionálně očekávat v období let Projekty na seznamech by kromě toho měly mít potenciál aktivovat další zdroje financování. Rovněž by měly být rozumně rozsáhlé a rozšiřitelné (s rozlišením podle odvětví/pododvětví), i kdyby se přitom mělo zohlednit sloučení menších investic. 21. A co prověřování vybraných projektů z hlediska právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže? Veřejná podpora investic do infrastruktury obecně přispívá k podpoře zaměstnanosti a růstu. Pomáhá vybudovat infrastrukturu, která by jinak nebyla nikdy vytvořena, a přilákat soukromé investice. Projekty by měly být vybrány pečlivě, aby nedocházelo k plýtvání penězi daňových poplatníků, poškozování konkurentů a vytěsňování soukromých investic. Aby byl investiční plán úspěšný, bude se Komise při uplatňování pravidel pro státní podporu řídit třemi hlavními zásadami: projekty by měly uspokojit reálnou potřebu nesmí duplikovat existující infrastrukturu, měly by všem uživatelům umožnit přístup za spravedlivých a přiměřených podmínek a veřejná podpora by měla být omezena na minimum potřebné k nastartování investic bez nadměrných náhrad. Když členské státy přispějí finančními prostředky přímo ze svých vlastních rozpočtů, Komise navíc provede zjednodušené posouzení státní podpory, přičemž zohlední rysy odvětví a zaměří se na zabránění nadměrným náhradám. Tím se zajistí provádění bez zbytečných prodlev a zaručí korektní hospodářská soutěž. 10

12 22. Co bude učiněno konkrétně pro malé a střední podniky? Dvacet dva milionů malých a středních podniků v EU tvoří páteř ekonomiky EU. Růst a oživení začíná našimi malými a středními podniky. Ale neměli bychom zapomenout na další segment ekonomiky EU, který má někdy potíže s přístupem k financování: podniky se střední tržní kapitalizací. Jsou výrazně větší než malé a střední podniky, leč stále mnohem menší než skutečně velké společnosti a často se potýkají s nedostatkem financování. Na pomoc malým a středním podnikům a podnikům se střední tržní kapitalizací se specializuje Evropský investiční fond (součást skupiny EIB). Také EU má v této oblasti relevantní programy (COSME a Horizont 2020). Záměrem je tyto aktivity výrazně rozšířit a také zajistit, aby kritéria způsobilosti pro získání financování byla vstřícná a nepředstavovala pro investování překážku. 23. Jak se mohou účastnit členské státy? Je to pro ně zajímavé? Členské státy se mohou fondu EFSI účastnit tak, že přímo nebo prostřednictvím svých vnitrostátních bank poskytujících podporu poskytnou kapitál. Je důležité, že v kontextu posuzování veřejných financí v rámci Paktu o stabilitě a růstu bude Komise k těmto kapitálovým příspěvkům do Fondu zaujímat kladné stanovisko. Rovněž lze zvážit vytvoření platformy pro společné investování, která by vnitrostátním bankám poskytujícím podporu a potenciálně dalším institucionálním investorům, kteří by měli zájem, umožnila investovat společně s EFSI/EIB. Členské státy mohou rovněž přispívat na úrovni různých projektů a prostřednictvím účinnějšího využívání evropských strukturálních a investičních fondů (viz otázka 34). 24. Jak se mohou účastnit soukromí investoři? Je to pro ně zajímavé? Soukromí investoři mohou přispívat přímo do fondu EFSI, ale spíše se budou účastnit na úrovni financování různých projektů. Možné jsou i různé formy partnerství veřejného a soukromého sektoru, též prostřednictvím doplňkových fondů, jako jsou například evropské fondy dlouhodobých investic (ELTIF, dostupné v první polovině roku 2015, pokud legislativní proces proběhne podle plánu). 25. Jak budou peníze vynakládány? Kdo rozhodne o projektech? Jak si můžeme být jistí, že se peníze vynakládají na životaschopné projekty (a nikoli na předražené a neužitečné projekty)? Dobré a udržitelné projekty by měli určovat ti, kdo mají blízko k reálné situaci například regionální nebo místní orgány a účastníci trhu. Fond bude mít specializovaný investiční výbor složený z odborníků, kteří budou muset ověřit každý projekt z komerčního a společenského pohledu a s ohledem na investiční pokyny fondu. Důsledné a pravidelné monitorování zajistí, že peníze budou vynakládány účinně a přinesou reálnou přidanou hodnotu. Pracovní skupina pro investice, která brzy vydá zprávu, společně s členskými státy provedla první prověření potenciálně životaschopných projektů s evropským významem. Komise zastává názor, že tato činnost by měla pokračovat na trvalejší bázi na úrovni EU, aby 11

13 pomohla identifikovat a zpřístupnit klíčové investiční projekty evropského významu a investoři byli pravidelně informováni o stavu připravenosti různých projektů. K této činnosti by mohly užitečným způsobem přispět vnitrostátní banky poskytující podporu. Měl by být zřízen seznam projektů evropského významu, do nichž lze investovat. Seznam projektů bude dynamický a bude vycházet z řady jednoduchých a uznávaných ekonomických kritérií (viz otázka 20). Projekty budou průběžně přidávány a odebírány. Neznamená to, že každý projekt na evropském seznamu by měl být nebo bude financován v rámci plánu (lze použít i stávající nástroje), ale veřejní a soukromí investoři tak získají přístup k relevantním a transparentním informacím o projektech. Seznam posouzených a neposouzených projektů by měl být dostupný na webových stránkách, které lze následně propojit s podobnými seznamy na vnitrostátní nebo regionální úrovni. Rovněž bude zavedena rozšířená a vylepšená technická pomoc, a to prostřednictvím centra pro investiční poradenství. 26. Kdo zajistí, že fond bude dobře spravován a veřejné prostředky budou dobře využity? Fond EFSI bude mít jasné mechanismy řízení, které zajistí fungování vhodného systému brzd a protivah. Pokud jde o projekty k financování, všechny projekty bude ověřovat investiční výbor složený z odborníků na technické otázky, a to v souladu s investičními pokyny. Pokyny zajistí, že financování bude použito na životaschopné a strategické projekty evropského zájmu v oblastech infrastruktury, energie z obnovitelných zdrojů, vzdělávání a výzkumu. 27. Jakou úlohu bude mít Evropský parlament? Evropský parlament je klíčovým partnerem, pokud jde o obnovení růstu v Evropě. S Evropským parlamentem budou samozřejmě projednána konkrétní ujednání o odpovědnosti. Vedle obecné povinnosti EIB podávat zprávy může například Evropský parlament pravidelně zvát vysokého představitele fondu EFSI, aby podal zprávu o činnostech fondu. Příslušným výborům Evropského parlamentu by měli rovněž podávat zprávy příslušní místopředsedové a evropští komisaři zodpovědní za různé oblasti činností fondu a představitelé EIB. 28. Jakou úlohu má Evropský účetní dvůr? Účetní dvůr bude vykonávat svá kontrolní práva, pokud jde o využívání prostředků z rozpočtu EU Evropskou investiční bankou, v souladu s článkem 287 Smlouvy o fungování Evropské unie. Nejde o neprozkoumané území, ale o standardní praxi. O způsobu provádění těchto kontrol již mezi Účetním dvorem, EIB a Komisí existuje trojstranná dohoda. EIB má také svůj vlastní výbor pro audit a je předmětem externího auditu, který se týká činností EIB financovaných z jejích vlastních prostředků. 12

14 29. Jak bude posílena technická pomoc, aby se zlepšila příprava projektů a sdílení zkušeností? A co když vím o nadějném projektu a chci požádat o financování? Součástí investičního plánu je vytvoření specializovaného jednotného kontaktního místa centra pro investiční poradenství, které vychází ze stávající technické pomoci poskytované Komisí a Evropskou investiční bankou (viz otázka 25). Cílem je prostřednictvím jednotného místa prvního kontaktu zajistit, aby byly sdíleny relevantní zkušenosti z celé Evropy a aby propagátoři projektů a investoři zasedli k jednomu stolu a měli snadný přístup ke všem potřebným informacím o životaschopných projektech, které jsou k dispozici, a o možnostech financování. 30. Jaké legislativní změny jsou k tomu zapotřebí? Kdy budou přijaty? Nejsou nutné žádné změny víceletého finančního rámce EU. Ke zřízení fondu EFSI a mechanismů jeho financování bude zapotřebí nařízení na základě článku 172 (transevropské sítě / Nástroj pro propojení Evropy), čl. 175 třetího pododstavce (evropské strukturální a investiční fondy), článku 182 (výzkum a inovace / program Horizont 2020) a potenciálně článku 173 (průmysl) Smlouvy o fungování Evropské unie. Uvedené nařízení zajistí účast programu Horizont 2020 a Nástroje pro propojení Evropy ve fondu EFSI. Komise tento návrh brzy předloží a vyzve společné normotvůrce k co nejrychlejšímu přijetí, aby fond EFSI mohl začít fungovat do poloviny roku Další nezbytné legislativní a nelegislativní iniciativy, například pokud jde o podnikatelské a regulační prostředí, budou podrobně popsány v pracovním programu Komise na rok 2015, který má být zveřejněn v prosinci. 31. Neohrozí tento plán rating AAA Evropské investiční banky? Nová struktura je navržena tak, aby nebyl ovlivněn stávající rating EIB. Značná záruka poskytovaná z rozpočtu EU by měla zmírnit veškerá možná rizika v tomto směru. 32. Jaký je rozdíl mezi Nástrojem pro propojení Evropy a fondem Marguerite, který také financuje projekty v oblasti infrastruktury? Existují tři hlavní rozdíly: objem a oblast působnosti nového fondu, jakož i jeho schopnost používat širokou škálu finančních nástrojů znamenají, že fond bude mít značně odlišnou a mnohem výraznější úlohu. Také bude mít jinou strukturu řízení. Nástroj pro propojení Evropy je hlavním nástrojem, kterým EU financuje transevropské sítě a infrastrukturu. Na období let disponuje rozpočtem ve výši 33,2 miliard EUR na financování dopravních, energetických a telekomunikačních infrastruktur evropského zájmu, a to prostřednictvím grantů a inovativních finančních nástrojů (např. projektových dluhopisů) a do maximální výše 20 % celkového rozpočtu (v současné době 10 %, ale tento podíl může za určitých podmínek zdvojnásoben). Oproti navrhovanému fondu je tedy omezenější, pokud jde o rozsah a zahrnutá odvětví. Pokud jde o Evropský fond 2020 pro energii, změnu klimatu a infrastrukturu ( fond Marguerite ), tento fond má značně odlišnou povahu, neboť se zaměřuje na kapitálové 13

15 financování investic do infrastruktury a má mnohem skromnější objem. Současné závazky činí 710 milionů EUR. Oblast působnosti fondu Marguerite se omezuje na dopravu, energetiku a vyspělé obnovitelné zdroje energie. 33. Proč k financování investičního plánu nenavrhujete nový vlastní zdroj na úrovni EU? Rychlost a jednoduchost mají zásadní význam. Z těchto důvodů se Komise rozhodla spolupracovat s Evropskou investiční bankou, spojit sílu rozpočtu EU s EIB a využít odborné znalosti a zkušenosti EIB. 34. Jak budou k investičnímu plánu přispívat evropské strukturální a investiční fondy? Členské státy a regionální orgány by k podpoře investic měly co možná nejefektivněji využívat fondy EU, které mají k dispozici, zaměřit se na klíčové oblasti a maximalizovat multiplikační účinek každého investovaného eura. To znamená namísto tradičních grantů více využívat finanční nástroje ve formě úvěrů, vlastního kapitálu a záruk. V kontextu investičního plánu je cílem v období let 2014 až 2020 alespoň zdvojnásobit využívání inovativních finančních nástrojů v rámci evropských strukturálních a investičních fondů. Větší využívání inovativních finančních nástrojů namísto grantů by mělo zvýšit finanční pákový efekt každého mobilizovaného eura. Zdvojnásobením objemu inovativních nástrojů a využitím pákového efektu, který tím vznikne, by se v letech 2015 až 2017 mohlo zmobilizovat minimálně 20 miliard EUR dalších investic do reálné ekonomiky. Kromě toho mohou multiplikační účinek prostředků EU také zvýšit členské státy a regiony, a to navýšením vnitrostátního spolufinancování nad rámec minimálních požadavků právních předpisů. Členské státy se vyzývají, aby co nejlépe využily fondy EU, které jsou stále k dispozici v rámci programového období , a zajistily, že tyto prostředky budou plně využity na podporu tohoto investičního plánu. 35. Jaký je rozdíl mezi novou iniciativou a iniciativou projektových dluhopisů? Nová iniciativa bude flexibilnější a obsáhne mnohem širší škálu odvětví, než pilotní fáze iniciativy projektových dluhopisů. Pilotní fáze iniciativy projektových dluhopisů má dopad na odvětví, na něž se vztahuje Nástroj pro propojení Evropy Evropské komise, a využívá ke zvyšování úvěrové kapacity pro kapitálové trhy jeden finanční nástroj. Iniciativa projektových dluhopisů je na dobré cestě ke splnění cílů pilotní fáze. Naproti tomu nová iniciativa bude velmi flexibilním nástrojem, který obsáhne mnoho různých odvětví, jako jsou doprava, energetika a telekomunikace, ale také životní prostředí, vzdělávání, výzkum, energetická účinnost, a to pomocí široké škály finančních nástrojů, včetně vlastního kapitálu, záruk, podřízeného dluhu a prioritního dluhu. Finanční prostředky k financování této iniciativy budou také mnohem větší než prostředky vyčleněné na projektové dluhopisy. 14

Investiční plán pro Evropu

Investiční plán pro Evropu Investiční plán pro Evropu Cyklický trojúhelník INVESTICE STRUKTURÁLNÍ REFORMY FISKÁLNÍ ODPOVĚDNOST 1 Investiční plán pro Evropu MOBILIZOVAT FINANCE NA INVESTICE DOSTAT FINANCE DO REÁLNÉ EKONOMIKY Silný

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Investiční balíček. aktivační impuls pro Evropu? Speciální analýzy. Leden 2015. Tomáš Kozelský. EU Office České spořitelny

Investiční balíček. aktivační impuls pro Evropu? Speciální analýzy. Leden 2015. Tomáš Kozelský. EU Office České spořitelny Leden 2015 Speciální analýzy Investiční balíček aktivační impuls pro Evropu? Tomáš Kozelský EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Budějovická 1518/13a,b 140 00 Praha 4 tel.: +420 956 718 012 fax: +420 224 641

Více

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU?

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Investiční plán pro Evropu bude balíčkem opatření, jímž se po dobu příštích tří let (2015-2017) uvolní investice z veřejného i soukromého sektoru do reálné ekonomiky

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Monitorovacího výboru Operačního programu Praha pól růstu ČR

Monitorovacího výboru Operačního programu Praha pól růstu ČR U S N E S E N Í Monitorovacího výboru Operačního programu Praha pól růstu ČR číslo 27 ze dne 1. prosince 2016 ke kritériím pro výběr operací Operačního programu Praha pól růstu ČR v případě finančních

Více

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Fond soudržnosti. Finanční nástroje

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Fond soudržnosti. Finanční nástroje Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF Fond soudržnosti 2 spolufinancované ze zdrojů Fondu soudržnosti jsou udržitelným a efektivním způsobem investic do posilování hospodářské, sociální a územní

Více

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci.

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. června 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 POZNÁMKA Odesílatel: Rada pro hospodářské a finanční

Více

Finanční pomoc v oblasti transevropských dopravních a energetických sítí ***I

Finanční pomoc v oblasti transevropských dopravních a energetických sítí ***I P7_TA-PROV(2012)0296 Finanční pomoc v oblasti transevropských dopravních a energetických sítí ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. července 2012 o návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

Letmý pohled na Evropskou investiční banku

Letmý pohled na Evropskou investiční banku Letmý pohled na Evropskou investiční banku Jako banka EU poskytujeme finanční prostředky na životaschopné a udržitelné investiční projekty v Evropě i mimo Evropu a nabízíme odborné poradenství. Našimi

Více

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA?

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA? Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí JESSICA Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.6.2016 COM(2016) 414 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ obsahující posouzení požadované podle čl. 24 odst. 3 a čl. 120 odst. 3 třetího pododstavce nařízení

Více

6024/15 dhr/ph/mo 1 DG G 3 C

6024/15 dhr/ph/mo 1 DG G 3 C Rada Evropské unie Brusel 13. února 2015 (OR. en) 6024/15 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předsednictví Výbor stálých zástupců / Rada RECH 20 IND 17 COMPET 31 ECOFIN 104 Č. dok. Komise: 15985/14 ECOFIN

Více

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 435 final Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku CS CS Doporučení pro ROZHODNUTÍ

Více

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova. Finanční nástroje

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova. Finanční nástroje Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova spolufinancované ze zdrojů Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova jsou udržitelným a efektivním způsobem

Více

Letmý pohled na Evropskou investiční banku

Letmý pohled na Evropskou investiční banku EIB jako banka EU nabízí dlouhodobé financování životaschopných a udržitelných investičních projektů a podporuje tím cíle politiky EU v Evropě i jinde ve světě. Našimi akcionáři je 28 členských států EU.

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

FINANCOVÁNÍ TRANSEVROPSKÝCH SÍTÍ

FINANCOVÁNÍ TRANSEVROPSKÝCH SÍTÍ FINANCOVÁNÍ TRANSEVROPSKÝCH SÍTÍ Realizace transevropských sítí (TEN) je financována částečně Evropskou unií a částečně členskými státy. Finanční podpora EU slouží jako katalyzátor, přičemž většinu finančních

Více

Zpráva o provádění finančních nástrojů v Integrovaném regionálním operačním programu v roce 2015

Zpráva o provádění finančních nástrojů v Integrovaném regionálním operačním programu v roce 2015 Zpráva o provádění finančních nástrojů v Integrovaném regionálním operačním programu v roce 2015 ŘO IROP, jak uvádí Programový dokument IROP, plánuje využití finančního nástroje ve specifickém cíli 2.5

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA Smlouva o fungování Evropské

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Rada Evropské unie Brusel 16. listopadu 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 16. listopadu 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 16. listopadu 2016 (OR. en) 14465/16 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Generální sekretariát Rady Výbor stálých zástupců (část II)/Rada Č. předchozího dokumentu: 11996/1/16

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Ondřej Ptáček odbor inovačního podnikání a investic 22. května 2014, Praha Konference Financování

Více

Delegace naleznou v příloze závěry, které přijala Evropská rada na výše uvedeném zasedání.

Delegace naleznou v příloze závěry, které přijala Evropská rada na výše uvedeném zasedání. Evropská rada Brusel 18. března 2016 (OR. en) EUCO 12/1/16 REV 1 CO EUR 3 CONCL 2 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Delegace Předmět: Zasedání Evropské rady (17. a 18.

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 277 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Spojeného

Více

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 11 final NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘIPOJENÝ K NÁVRHU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O EVROPSKÉM FONDU

Více

11254/14 in/zc/kno 1 DGG 2B

11254/14 in/zc/kno 1 DGG 2B RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 24. června 2014 (OR. en) 11254/14 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Pracovní skupina pro strukturální opatření Příjemce: Předmět: Výbor stálých zástupců (část I)/Rada FIN 435 FSTR

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.9.2014 COM(2014) 578 final ANNEX 7 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o hospodářském partnerství mezi státy západní Afriky, ECOWAS a WAEMU na jedné straně

Více

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek 13. 14. června 2016, Ústí nad Labem Stav MSP

Více

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 29. 5. 2012 2011/0299(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI

POLITIKA SOUDRŽNOSTI JEDNOTNÝ UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final

V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ A EVROPSKÉ

Více

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC Dosud bylo realizováno celkem pět víceletých finančních rámců: Delorsův balíček I (1988 1992), Delorsův balíček II (1993 1999), Agenda 2000 (2000 2006), víceletý finanční rámec

Více

2. Navržená směrnice o insolvenci podléhá řádnému legislativnímu postupu.

2. Navržená směrnice o insolvenci podléhá řádnému legislativnímu postupu. Rada Evropské unie Brusel 19. května 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0359 (COD) 9316/17 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předsednictví Coreper/Rada Č. dok. Komise: 14875/16 Předmět: JUSTCIV

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014

Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014 Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014 Podpora politik k dosažení cíle: Národní přímá opatření jednotlivé členské státy Strukturální

Více

Finanční nástroje a jejich uplatnění v rámci nového OPŽP

Finanční nástroje a jejich uplatnění v rámci nového OPŽP Finanční nástroje a jejich uplatnění v rámci nového OPŽP Jan Novák Odbor ekonomických a dobrovolných nástrojů Jan.Novak2@mzp.cz Ochrana ovzduší ve státní správě IX, 23. 10. 2014, Hrotovice 2 Obsah Finanční

Více

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) 15831/14 PROCIV 100 COHAFA 120 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

OBECNÉ POKYNY K TESTŮM, PŘEZKUMŮM NEBO VÝKONŮM, KTERÉ MOHOU VÉST K PODPŮRNÝM OPATŘENÍM EBA/GL/2014/ září 2014

OBECNÉ POKYNY K TESTŮM, PŘEZKUMŮM NEBO VÝKONŮM, KTERÉ MOHOU VÉST K PODPŮRNÝM OPATŘENÍM EBA/GL/2014/ září 2014 EBA/GL/2014/09 22. září 2014 Obecné pokyny k druhům testů, přezkumů nebo výkonů, které mohou vést k podpůrným opatřením podle čl. 32 odst. 4 písm. d) bodu iii) směrnice o ozdravných postupech a řešení

Více

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje,

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, Příprava na kohezní politiku EU 2014+ - nadnárodní, národní a krajská úroveň Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 26. 4. 2012, Přerov Hlavní milníky Strategie Evropa 2020 3/2010 5. kohezní zpráva

Více

5734/17 js/jhu 1 DGG 1A

5734/17 js/jhu 1 DGG 1A Rada Evropské unie Brusel 27. ledna 2017 (OR. en) 5734/17 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Delegace 5188/17 ECOFIN 50 UEM 14 SOC 51 EMPL

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.3.2014 COM(2014) 140 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se postoje Rady v prvním čtení k přijetí

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.4.2015 2014/2234(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 25/1/2012 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph. D. NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 2014-2020 1 Výchozí strategické dokumenty pro tvorbu národních rozvojových priorit Strategie Evropa 2020 5. zpráva EK o hospodářské, sociální

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2012

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.5.2012 COM(2012) 315 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2012 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na období

Více

Finanční nástroje alternativní forma financování městského rozvoje z prostředků EU. Daniel Foltýnek, PPF Financial Consulting

Finanční nástroje alternativní forma financování městského rozvoje z prostředků EU. Daniel Foltýnek, PPF Financial Consulting Finanční nástroje alternativní forma financování městského rozvoje z prostředků EU Daniel Foltýnek, PPF Financial Consulting 4J neboli iniciativy Evropské komise Evropská komise připravila v rámci přípravy

Více

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Ministerstvo průmyslu a obchodu PODNIKATELSKÉ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE 2015

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Švédska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Švédska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 276 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Švédska na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Švédska z roku 2015

Více

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2016/948 ze dne 1. června 2016 o provádění programu nákupu cenných papírů podnikového sektoru (ECB/2016/16)

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2016/948 ze dne 1. června 2016 o provádění programu nákupu cenných papírů podnikového sektoru (ECB/2016/16) L 157/28 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2016/948 ze dne 1. června 2016 o provádění programu nákupu cenných papírů podnikového sektoru (ECB/2016/16) RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY, s

Více

Opatření na podporu podnikání

Opatření na podporu podnikání Opatření na podporu podnikání MUDr. Martin Kuba 14. června 2012, Praha Přehled nových finančních nástrojů pro MSP Národní program podpory Strukturální fondy OPPI Program švýcarsko-české spolupráce Program

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 22.9.2010 Úřední věstník Evropské unie L 248/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 832/2010 ze dne 17. září 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Čistá energie pro všechny Evropany

Čistá energie pro všechny Evropany Čistá energie pro všechny Evropany Energetická účinnost Radoš HORÁČEK GŘ Energie.C3 Energetická účinnost PRINCIP: ENERGETICKÁ ÚČINNOST PRVNÍ PROČ? Nejlevnější energie je tak, kterou nespotřebujeme Energetická

Více

Udržitelné rozvojové cíle a EU

Udržitelné rozvojové cíle a EU Evropský hospodářský a sociální výbor Udržitelné rozvojové cíle a EU Kulatý stůl o infrastruktuře a industrializaci v rámci Evropského roku rozvoje 2015 dne 16. 3. 2015, Praha Ivan Voleš Udržitelné cíle

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Investiční fondy jako motor evropské ekonomiky? Jana Michalíková

Investiční fondy jako motor evropské ekonomiky? Jana Michalíková Investiční fondy jako motor evropské ekonomiky? Jana Michalíková Konference Rozvoj a inovace finančních produktů 12.února 2014, VŠE Evropská Komise Komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier: Potřebujeme

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Malty na rok 2016

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Malty na rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.5.2016 COM(2016) 338 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Malty na rok 2016 a stanovisko Rady k programu stability Malty z roku 2016 CS CS

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 JEDNOTNÝ UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

Rada Evropské unie Brusel 29. června 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 29. června 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 29. června 2016 (OR. en) 10747/16 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 28. června 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 414 final Předmět: FSTR 38 FC 32 REGIO 47 SOC

Více

Finanční nástroje a Junckerův balíček. 22.1.2015 Ing. Martin Hanzlík, LL.M.

Finanční nástroje a Junckerův balíček. 22.1.2015 Ing. Martin Hanzlík, LL.M. Finanční nástroje a Junckerův balíček 22.1.2015 Ing. Martin Hanzlík, LL.M. Proč IFN shrnutí makro dat Vývoj MRO úrokové sazby ECB v % - 1999 2014 Vývoj kapitálových výdajů ČR 1996-2013 5,00 4,50 4,00 3,50

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ

EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ Prezentace pana J.M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 4. února 2011 Obsah 1 I. Evropě hrozí, že ztratí svou pozici II. Co se v Evropě

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

Úřední věstník L 169. Evropské unie. Právní předpisy. Legislativní akty. Svazek 58 1. července 2015. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ

Úřední věstník L 169. Evropské unie. Právní předpisy. Legislativní akty. Svazek 58 1. července 2015. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ Úřední věstník Evropské unie L 169 České vydání Právní předpisy Svazek 58 1. července 2015 Obsah I Legislativní akty NAŘÍZENÍ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1017 ze dne 25. června 2015

Více

Základní informace o programu

Základní informace o programu Základní informace o programu Jitka Genserová, březen 2013 1 Obsah prezentace Strategické dokumenty související s H2020 O programu HORIZON 2020 Hledání prostředků na financování výzkumu ve zdrojích EU

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Hospodářský a měnový výbor 2009 11. 1. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 28 Návrh stanoviska Cristobal Montoro Romero Strategie spotřebitelské politiky EU 2007 2013 (2007/2189(INI)) (PE398.541v01-00)

Více

Ing. Marian Piecha Ph.D. LLM

Ing. Marian Piecha Ph.D. LLM Ing. Marian Piecha Ph.D. LLM Ředitel odboru podpory MSP 5. května 2016, Praha Zkušenosti MPO s podporou z Evropských strukturálních a investičních fondů již od roku 2004 OP PIK OPPP 2004-2006 Důraz na

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 8. 5. 2013 2013/2038(INI) NÁVRH ZPRÁVY o provádění a dopadu opatření na zvýšení energetické účinnosti v rámci politiky soudržnosti (2013/2038(INI))

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Výbor pro zahraniční věci NÁVRH STANOVISKA. pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Výbor pro zahraniční věci NÁVRH STANOVISKA. pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 21. 5. 2012 2011/0392(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zahraniční věci pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku k návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15.

Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15. Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Návrh Evropské komise 2016 Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15. června 2016 Proč evropský semestr a doporučení EU?

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun MÍSTO / DATUM Praha /18. 4. 2014 PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun Shrnutí: Bilanční suma PPF banky vzrostla v roce 2013 o 28 mld. Kč a ke k 31. 12.

Více

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města 5/3/2013 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města Kolik zbývá čerpat prostředků ERDF v ROP SČ ERDF (kurz: 24,50 Kč/Euro) Doprava Cestovní ruch Integrovaný rozvoj území

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Polska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Polska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 270 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Polska na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Polska z roku 2015

Více

PROHLÁŠENÍ ČLENŮ EVROPSKÉ RADY 1 ZE DNE 30. LEDNA 2012

PROHLÁŠENÍ ČLENŮ EVROPSKÉ RADY 1 ZE DNE 30. LEDNA 2012 EVROPSKÁ RADA Brusel 30. ledna 2012 (OR. en) PROHLÁŠENÍ ČLENŮ EVROPSKÉ RADY 1 ZE DNE 30. LEDNA 2012 NA CESTĚ KE KONSOLIDACI PODPORUJÍCÍ RŮST A K RŮSTU PODPORUJÍCÍMU ZAMĚSTNANOST V posledních měsících se

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2015/2011(BUD) 5.3.2015 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku pro Rozpočtový výbor k návrhu opravného : Evropský fond

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0286/23. Pozměňovací návrh. Julia Reda, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0286/23. Pozměňovací návrh. Julia Reda, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE 25.11.2014 B8-0286/23 23 Bod odůvodnění I I. vzhledem k tomu, že neomezená hospodářská soutěž a rovné podmínky pro společnosti, které podpoří investice, jsou pro toto hospodářské odvětví klíčové, protože

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií

Více

Finanční mechanismus EHP & Finanční mechanismus Norska

Finanční mechanismus EHP & Finanční mechanismus Norska PRACOVNI PŘKLAD BLOKOVÉ GRANTY ( Grantová schémata) Finanční mechanismus EHP & Finanční mechanismus Norska 2004-2009 Obsah 1. OBECNÉ... 3 1.1 CO JE TO BLOKOVÝ GRANT?... 3 1.2 OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ... 3 1.3

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

JESSICA holdingový fond Moravskoslezsko

JESSICA holdingový fond Moravskoslezsko JESSICA holdingový fond Moravskoslezsko Datum: Místo: Prezentuje: 11. 6. 2012 Ostrava David Sventek Iniciativa JESSICA Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas (Společná evropská

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

Tři poznámky k bankovní unii. David Marek

Tři poznámky k bankovní unii. David Marek Tři poznámky k bankovní unii David Marek Tři úhly pohledu Bankovní unie v kontextu evropské integrace Bankovní unie a evropské krize Problémy dosavadní konstrukce bankovní unie Definice bankovní unie Preventivní

Více

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Faktory ovlivňující aktuální stav financí ÚSC Ekonomické Pokračuj ující ekonomická krize

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o výdajích EZZF. Systém včasného varování č. 1-4/2016

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o výdajích EZZF. Systém včasného varování č. 1-4/2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.4.2016 COM(2016) 240 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o výdajích EZZF Systém včasného varování č. 1-4/2016 CS CS OBSAH 1. Rozpočtový proces EZZF na rok

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více