Prováděcí pokyny. k Projektu činnosti SPORTOVNÍCH CENTER MLÁDEŽE ČSTT PRO OBDOBÍ Přílohy:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prováděcí pokyny. k Projektu činnosti SPORTOVNÍCH CENTER MLÁDEŽE ČSTT PRO OBDOBÍ 2007-2008. Přílohy:"

Transkript

1 Prováděcí pokyny k Projektu činnosti SPORTOVNÍCH CENTER MLÁDEŽE ČSTT PRO OBDOBÍ Přílohy: Grafické znázornění organizace a řízení SCM ČSTT Grafické znázornění zdravotního zajištění SCM ČSTT Rozpočet SCM (na následující rok) Zpracoval: za ČSTT za TMK ČSTT Milan Kulman koordinátor SCM Pavel Valenta předseda TMK ČSTT Strana 1 (celkem 7)

2 1. SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE (dále jen SCM ČSTT) 1.1. Posláním SCM je plnění úkolů souvisejících s podporou sportovní přípravy talentovaných sportovců pro státní reprezentaci, zejména ve sportech zařazených do olympijského programu. Hlavní úkoly SCM ČSTT pro období a) navázat na systém výběru a přípravy talentovaných sportovců v oddílech a klubech sdružených v Českém svazu triatlonu ( dále jen ČSTT) b) zabezpečit podmínky pro sportovní přípravu a rozvoj talentovaných sportovců ve věku 15 až 23 let pro státní sportovní reprezentaci c) diferencovat podporu sportovcům zařazeným do SCM ČSTT, s přihlédnutím k míře talentu, tréninkové morálce a sportovním výsledkům d) provádět kontrolní činnost v oblasti ekonomiky i kvality tréninkového procesu e) hodnotit úspěšnost jednotlivců zařazených do SCM i jednotlivých center mládeže. Základní činnosti SCM ČSTT SCM ČSTT zajišťuje podmínky pro přípravu sportovců, kteří mohou absolvovat společnou nebo individuální přípravu a to nad rámec jejich zajištění ve sportovním oddíle a klubu. 2. ORGANIZACE A ŘÍZENÍ SCM 2.1. Činnost SCM ČSTT zabezpečuje přímo Český svaz triatlonu. SCM ČSTT spolupracují se sportovními oddíly nebo sportovními kluby, které jsou členy ČSTT Jednotlivé organizační jednotky SCM ČSTT vznikají a zanikají na základě potřeb ČSTT a počtu zařazených sportovců SCM ČSTT se řídí schválenými Prováděcími pokyny pro daný kalendářní rok, tréninkovým a finančním plánem. 2.1 ČSTT zřizuje SCM ČSTT v lokalitách kde jsou pro jeho činnost vytvořeny odpovídající podmínky: a) počet talentovaných sportovců - minimálně 5 ve společné přípravě b) odpovídající trenérské zabezpečení c) odpovídající tréninkové prostory d) triatlonový klub v místě působení SCM ČSTT e) lékařské a regenerační zázemí 2.2 Pokud zařazený sportovec nevyužívá centrální přípravy v rámci jednotlivých SCM ČSTT, připravuje se: a) ve skupině ve společné přípravě 3-4 sportovců b) individuálně (1 2 sportovci) 2.3 Jednotlivá SCM ČSTT řídí a za jeho činnost odpovídá vedoucí trenér SCM ČSTT, kterého jmenuje VV ČSTT. 2.4 Za přípravu sportovce odpovídá jeho osobní trenér. 2.5 Veškeré vztahy jsou upraveny smluvně. 2.6 Grafické znázornění organizace a řízení je přílohou tohoto dokumentu. 3. EKONOMICKÉ ZABEZPEČENÍ SCM ČSTT 3.1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky zabezpečuje ze státního rozpočtu na kalendářní rok finanční prostředky, které formou účelové dotace poskytuje ČSTT pro zabezpečení činnosti SCM ČSTT Využívání finančních prostředků je dáno Metodickým pokynem MŠMT ČR a Prováděcími pokyny ČSTT. Strana 2 (celkem 7)

3 3.3. Finanční rozpočet SCM ČSTT připravuje koordinátor SCM ČSTT ve spolupráci s TMK ČSTT a s členem VV ČSTT odpovědným za ekonomiku Rozdělení přidělené celkové státní dotace na činnost organizačních jednotek SCM ČSTT schvaluje VV a Rada ČSTT. Za správné vyúčtování státní dotace v souladu s platnou legislativou a za účetní dokumentaci zodpovídá ČSTT. Vyúčtování celkové částky státní dotace na činnost SCM se provádí podle metodických pokynů MŠMT ČR vždy k každého roku Vedení účetnictví SCM ČSTT zajišťuje centrálně prostřednictvím účtárny ČSTV koordinátor SCM ČSTT, za jehož vedení zodpovídá. Vedení účetnictví probíhá ve spolupráci s vedoucími a osobními trenéry SCM ČSTT, sekretariátem ČSTT a členem VV ČSTT odpovědným za ekonomiku. Účetní dokumentace je vedena na ČSTT Podle schváleného finančního plánu jsou jednotlivým organizačním jednotkám SCM ČSTT a sportovcům v individuální přípravě poskytovány finanční prostředky na základě předložených účetních dokladů. Předkládané daňové doklady (faktury) musí splňovat veškeré náležitosti kladené na tyto dokumenty zákonem. Předkladatelé účetních dokladů zodpovídají za jejich věcnou a formální správnost Veškerý materiál pořízený z prostředků na činnost SCM (neinvestiční výdaje) zůstává majetkem ČSTT a je zapůjčován členům SCM na základě zápůjčního listu, který je evidován. 4. ZÁSADY ROZDĚLENÍ STÁTNÍ DOTACE NA ČINNOST SCM ČSTT 4.1. Podrobný finanční rozpočet na daný kalendářní rok je přílohou tohoto dokumentu Finanční prostředky SCM jsou používány podle následujících pravidel: a) na na sportovní přípravu sportovců, včetně zahraniční (náklady na soustředění a přípravné akce, trenérské, zdravotní, metodické a servisní zabezpečení, vybavení sportovními potřebami neinvestičního charakteru, nájemné prostor pro zabezpečení sportovní přípravy, v souladu se Zásadami činnosti SCM) b) na zabezpečení trenérů a členů realizačních týmů (mzdové náklady, včetně povinných odvodů zaměstnavatele, náhrady mezd, dále služby, stipendia, cestovné, víza, náklady na dopravu osob a materiálu, ubytování, stravování, včetně nákladů na zkvalitnění stravy) a u NNO pojištění odpovědnosti, standardní úrazové, léčebné náklady v zahraničí, cestovní, včetně pojištění sportovního materiálu Používání státní dotace se řídí Metodickým pokynem MŠMT pro hospodaření s neinvestičními dotacemi ze státního rozpočtu ČR v nestáních neziskových organizacích v oblasti sportu, který je každý rok MŠMT novelizován a vydáván. 4.3 cca 48 % celkového objemu finančních prostředků je rozděleno jako příspěvek na krytí nákladů odměn smluvních trenérů SCM a smluvních členů realizačního týmu SCM. Součástí odměn je pohyblivá složka, umožňující hodnotit kvalitu práce. Finanční bonusy určené na odměnu jednotlivých trenérů SCM dle výsledků práce v daném RTC bude vyplacena jednorázově ke konci roku v němž byl závodník zařazen do SCM. cca 36 % celkového objemu finančních prostředků je rozdělena podle výkonnosti zařazených sportovců. Každý sportovec zařazený do centra mládeže má k dispozici finanční fond, z kterého podle svých potřeb a rozhodnutí vedoucího SCM ČSTT / osobního trenéra může čerpat. Finanční příspěvky jsou zejména poskytovány na: Pronájem sportovišť. Nájemné tréninkových prostor lze hradit pouze v případě, že se jedná o tréninkové prostory mimo klub, oddíl u něhož je SCM ČSTT zřízeno, nebo se sportovec připravuje individuálně. Výcvikový tábor a kontrolní srazy. Příspěvek na pokrytí pobytových a dalších nákladů spojených s výcvikovým táborem, nebo kontrolním srazem. Z příspěvku lze mimo ubytování a stravování hradit v případě potřeby vstup na sportoviště se sportovci SCM ČSTT a cestovní náklady. Samostatně se připravujícím sportovcům zařazených do center mládeže, bude finanční příspěvek uhrazen pouze v případě absolvování výcvikového tábora, nebo kontrolního srazu s SCM ČSTT nebo se skupinou sportovců ve společné přípravě. Strana 3 (celkem 7)

4 Regeneraci. Podle místních možností a požadavků trenéra je příspěvek určen na regenerační procedury - sauna, masáže aj. Ocenění sportovní úspěšnosti. Především v závislosti na výsledcích na MS a ME bude finančně ohodnocen výkon sportovce. Finanční bonusy určené na odměnu jednotlivých sportovců SCM v daném RTC bude vyplacena jednorázově ke konci roku v němž byl závodník zařazen do SCM. Tyto prostředky musí být použity na nadstandardní zajištění sportovní přípravy. Lékařské zajištění. Příspěvek k zajištění TVL prohlídky a funkčního zátěžového vyšetřování sportovců zařazených do SCM ČSTT. 4.4 cca 10 % celkového objemu finančních prostředků je určeno na zabezpečení společných akcí nejlepších sportovců SCM ČSTT 4.5 cca 6 % celkového objemu finančních prostředků je rozdělena na služby související s činností SCM ČSTT (účetnictví, testy, cestovné, případně nákup a opravy materiálu atd.) 4.6 dělení státní dotace na činnost SCM může být v závislosti na celkových rozpočtových nárocích a výši státní dotace upraveno. 5. VÝBĚR A ZAŘAZENÍ SPORTOVCŮ DO SCM 5.1 Do SCM jsou zařazení na roční tréninkový cyklus (dále RTC) od 1.října do 30.září sportovci, kteří se pod odborným trenérským vedením systematicky připravují ve sportovním odvětví triatlon. Celkový počet sportovců zařazených do SCM ČSTT je stanoven na počet 50 a to na základě umístění v celkovém hodnocení Českého poháru v triatlonu v předchozí sezóně. Maximální počet zařazených sportovců nemusí být naplněn. Zařazení sportovce do SCM je podmíněno uzavřením smlouvy o zařazení sportovce do SCM ČSTT. U sportovců mladších 18 let je pro zařazení do SCM nezbytný souhlas rodičů nebo zákonných zástupců sportovce. 5.2 Do SCM ČSTT mohou být zařazeni sportovci, kteří jsou držiteli závodní licenci ČSTT a splňují kritéria zařazení v těchto věkových kategoriích: - starší žáci a žačky 15 let - dorostenci i a dorostenky let - junioři a juniorky let - kategorie K let a dále výkonnostní podmínky stanovené ČSTT a jejichž zdravotní stav odpovídající potřebám výkonnostního a vrcholového sportu. Zdravotní způsobilost doloží sportovec v Dotazníku zdravotního stavu. Do SCM nelze zařadit závodníky zařazené do resortních středisek MŠMT ČR, MV ČR, MO ČR. Kritéria pro zařazení do SCM: - kategorie starší žáci umístění do 3. místa v celkovém pořadí ČP - kategorie starší žačky umístění do 2. místa v celkovém pořadí ČP - kategorie dorostu umístění do 12. místa v celkovém pořadí ČP - kategorie dorostenek umístění do 5. místa v celkovém pořadí ČP - kategorie juniorů umístění do 10. místa v celkovém pořadí ČP - kategorie juniorek umístění do 4. místa v celkovém pořadí ČP - kategorie K23 muži umístění do 4. místa v celkovém pořadí ČP - kategorie K23 ženy umístění do 3. místa v celkovém pořadí ČP - mimořádné zařazení do naplnění maximálního počtu sportovců který je stanoven těmito prováděcími pokyny 5.3 Sportovci SCM ČSTT jsou zařazováni do tří skupin A, B, C, podle výkonnosti v předešlém období. Rozdělení do skupin má vliv na výši dotace na sportovní materiál a nominaci na centrální výběrové akce SCM ČSTT. Strana 4 (celkem 7)

5 Kategorie A - sportovci zařazení do výběru SCM ČSTT Nejvyšší úroveň podpory se týká závodníků s reálnými šancemi na výrazné mezinárodní úspěchy v dané sezóně. Počet takto zařazených závodníků by neměl překročit 10 osob. Těmto závodníkům bude věnována zvýšená finanční podpora a širší trenérské zabezpečení. Příprava bude zaměřeno k získávání mezinárodních zkušeností a k vrcholné sportovní výkonnosti sportovců na MEJ, MSJ. Sportovce nominuje trenér centrálních akcí výběru SCM ČSTT a schvaluje VV ČSTT. Dalším kritériem je splnění alespoň limitu B ve všech disciplínách při jarních výkonnostních testech. Kategorie B sportovci s předním umístěním v celkovém hodnocení ČP Skupina sportovců kteří mají zajištěny základní finanční prostředky pro činnost a příspěvek na sportovní materiál.kritéria jsou stanovena podle umístění v celkovém pořadí ČP v předchozí sezóně. - vítězové ČP v kategorii staršího žactva - kategorie dorostu do 8. místa v celkovém pořadí ČP - kategorie dorostenek do 3. místa v celkovém pořadí ČP - kategorie juniorů do 6. místa v celkovém pořadí ČP - kategorie juniorek do 2. místa v celkovém pořadí ČP - kategorie K23 muži do 2. místa v celkovém pořadí ČP - kategorie K23 ženy 1. místo v celkovém pořadí ČP - tzv. divoká karta * 2 sportovci * divoká karta podléhá rozhodnutí TMK ČSTT a nemusí být udělena Dalším kritériem je splnění alespoň limitu C ve všech disciplínách při jarních výkonnostních testech. Kategorie C - skupina sportovců SCM, kteří mají zajištěny základní finanční prostředky pro činnost. 5.4 mimořádné zařazení umožňuje přijetí dalších sportovců, kteří nesplnili výkonnostní podmínky, nebo kteří nemohli prokázat výkonnost v průběhu závodní sezóny z důvodu nemoci, zranění, případně startů na významných zahraničních závodech. Návrh písemně předkládají vedoucí trenéři SCM ČSTT nebo osobní trenéři sportovců koordinátorovi center. 5.5 O zařazení do SCM rozhoduje VV ČSTT na základě písemných podkladů předložených koordinátorem center mládeže, ve spolupráci s TMK ČSTT. 5.6 O vyřazení sportovce ze SCM rozhoduje VV ČSTT na základě písemných podkladů předložených koordinátorem center mládeže, ve spolupráci s TMK ČSTT, včetně zdůvodnění. Do projednání návrhu na vyřazení sportovce, je koordinátor center mládeže na základě porušování, nebo neplnění smluvních podmínek oprávněn pozastavit sportovci členství ve SCM. 6. LÉKAŘSKÉ A ZDRAVOTNÍ ZAJIŠTĚNÍ SCM ČSTT 6.1 Nezbytnou podmínkou pro zařazení do SCM je absolvování preventivní lékařské prohlídky s kladným výsledkem, v případě sporů o zdravotní způsobilosti některého sportovce bude jeho případ předán k posouzení a dořešení smluvnímu lékaři SCM. 6.2 Pro územní celek Čech zajistí vysoce odbornou zdravotní péči smluvní lékař v Praze. Pro územní celek Morava zajistí vysoce odbornou zdravotní péči smluvní lékař v Brně. 6.3 Komplexní zdravotní zajištění sportovců zařazených do SCM je nastaveno ve čtyřech liniích: - povinné preventivní lékařské vyšetření pří zařazení do SCM - základní péče spádovými lékaři v místě bydliště členů SCM. Jedná se o dorostové a praktické lékaře, u kterých mají sportovci zdravotní dokumentaci - odborná péče odbornými lékaři. Jedná se o odborné lékaře místních poliklinik a nemocnic - smluvní centrální odborné lékařské zajištění v případě vysoce odborné péče nebo nejednotné a komplikované péče spádovými lékaři Vedoucí trenér SCM ČSTT, nebo osobní trenér sportovce bude moci telefonicky kontaktovat smluvního lékaře SCM, který zajistí rychlé a odborné vyšetření a následné řešení a léčení zdravotního problému. Strana 5 (celkem 7)

6 6.4 Laboratorní zátěžové vyšetření s finančním krytím z prostředků dotace SCM se uskuteční povinně s minimální frekvencí jednou ročně. 6.5 SCM ČSTT se podílí na zajišťování podmínek pro dopingové kontroly ve spolupráci s Antidopingovým výborem ČR. 7. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ SCM 7.1 Činnost SCM ČSTT je zabezpečena realizačním týmem Sportovních center mládeže, který je tvořen: - koordinátorem SCM ČSTT - trenérem pro centrální akce výběru nejlepších sportovců SCM ČSTT - metodikem SCM ČSTT - vedoucími a pomocnými trenéry SCM ČSTT - osobními trenéry zařazených sportovců Pomocný trenér SCM se zúčastňuje společných akcí SCM s více jak 7 sportovci a zajišťuje společnou sportovní přípravu v době nepřítomnosti vedoucího trenéra SCM ČSTT. 7.2 Kvalifikačním předpokladem pro výkon funkce hlavního trenéra SCM ČSTT je nejvyšší trenérská kvalifikace /licence A, I.třída/. U smluvních trenérů nejméně trenérská licence B, II.třída. Ve zvláštních případech lze uznat i nižší trenérskou kvalifikaci ve spojení s odpovídající odbornou praxí. 7.3 Personální obsazení pozic, které zodpovídají za činnost SCM ČSTT a jejich jmenování podléhá schválení VV ČSTT. 7.4 Kvalifikačním předpokladem pro výkon pozice vedoucího trenéra SCM je nejvyšší trenérská kvalifikace (licence A, I.třída). U osobních trenérů nejméně trenérská licence B, II.třída. V ojedinělých případech lze uznat i nižší trenérskou kvalifikaci ve spojení s odbornou praxí a písemným závazkem zvýšení trenérské kvalifikace v nejbližším možném termínu. 7.5 Pracovně - právní nebo obdobný vztah uzavírá ČSTT. Pracovně - právní vztahy se řídí obecně platnými ustanoveními a platným právním řádem a to zejména: a) na základě uzavřené smlouvy a živnostenského oprávnění vztahující se k činnosti mohou být finanční prostředky poskytovány příjemci. Proplacenou částku vyúčtuje příjemce v rámci svého daňového přiznání. b) na základě uzavřené Dohody o provedení pracovní činnosti bude z finanční odměny odvedena zálohová daň ve výši 20 % dle 6 ods. 4 Zákona o dani z příjmu. 7.6 Členům realizačního týmu zajišťující činnost SCM budou odměny proplaceny na základě smluvního ujednání s ČSTT. Faktury předané na sekretariát ČSTT vystavují členové realizačního týmu v dvouměsíčním cyklu. V případě 2 a více trenérů jednoho sportovce je částka vyplacena pouze tomu, který zodpovídá za přípravu sportovce. 7.7 Podmínkou úhrady veškerých trenérských odměn je platná licence trenéra ČSTT. 8. KONTROLNÍ ČINNOST SCM 8.1 Kontrolní činnost při zajištění sportovní přípravy sportovců SCM v oblasti obsahové, organizační a metodické provádí koordinátor SCM a metodik SCM v případné spolupráci se členy TMK ČSTT. 8.2 Kontrolní činnost zaměřenou na nakládání s finančními prostředky při zajištění sportovní přípravy členů SCM ČSTT provádí koordinátor SCM ČSTT ve spolupráci se členem VV ČSTT odpovědným za ekonomiku a členy Revizní komise ČSTT Výsledky všech vnitřních kontrol jsou průběžně předkládány VV ČSTT. Strana 6 (celkem 7)

7 9. HODNOCENÍ ČINNOSTI SCM 8.1. Hodnocení jednotlivých SCM je ze 70 % závislé na výsledcích sportovců a ze 30 % na plnění organizačních a administrativních povinností Metodik SCM ve spolupráci s TMK ČSTT spolu s koordinátorem SCM hodnotí trenérskou a metodickou činnost v jednotlivých organizačních jednotkách SCM ČSTT a osobních trenérů sportovců. Při hodnocení trenérů SCM je sledováno plnění jejich pracovní náplně a výsledky trenérské činnosti. Kritéria hodnocení: - výsledky jednotlivých členů SCM v závodech Českého poháru - úspěšnost členů SCM ČSTT v reprezentačních výběrech - výsledky výkonnostního testu SCM ČSTT - další činnosti vztahující se k zajištění jednotlivých organizačních jednotek SCM ČSTT - hodnocení organizace a úroveň vedení SCM Tabulka pro bodové hodnocení trenérů a úrovně vedení organizačních jednotek SCM ČSTT Popis hodnocené činnosti Bodové hodnocení Počet bodů TT ČP - úspěšnost 5 nejlepších vedených sportovců v SCM, 1. resp. 3 sportovců u skupin se společnou přípravou 50 bodů místo, 30 bodů místo TT MČR - úspěšnost 5 nejlepších vedených sportovců v SCM 2. resp. 3 sportovců u skupin se společnou přípravou 10 bodů místo, 5 bodů místo MS bodů místo, 100 bodů místo SP bodů místo, 100 bodů místo ME bodů místo, 50 bodů místo EP - 75 bodů místo, 40 bodů místo 3. úspěšnost sportovců ZON, ME, MS, EP, SP ZON - 30 bodů místo, 20 bodů místo 4. počet přímo vedených sportovců 20 bodů za sportovce zařazeného ve SCM 5. účast vedených sportovců na závodech TT ČP 10 bodů za sportovce zařazeného do SCM 6. výsledky 5 nejlepších vedených sportovců v SCM na jarních výkonnostních testech, resp. 3 sportovců u skupin se společnou přípravou 40 bodů limit A, 20 bodů limit B, 10 bodů limit C 7. počet uspořádaných a vedených VT a kont. srazů 100 bodů VT 5 a více dní, 50 bodů kontrolní sraz do 3 dnů 8. počet zorganizovaných závodů (kat. Ž, D, J,) 100 bodů za 1.závod 9. plnění úkolů trenéra vyplývající z činnosti organizačních jednotek SCM ČSTT bodů (hodnotí koordinátor SCM ) trenérská a metodická činnost v jednotlivých organizačních 10. jednotkách SCM ČSTT, i osobních trenérů bodů ( hodnotí metodik SCM ) 11. péče o další talenty v prostředí triatlonu 50 bodů za vedení triatlonisty, který je nově zařazen do SCM 12. účast na seminářích a doškolování 40 bodů za seminář se tématikou TT 13. publikace, případně články o TT v médiích 5 bodů za článek 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Prováděcí pokyny k Projektu činnosti SCM ČSTT pro období jsou vypracovány v návaznosti na Zásady činnosti Sportovních center mládeže vydaných MŠTM ČR č.j.:12 200/04 50 ze dne Ruší se platnost Projektu činnosti SCM ČSTT pro období a k němu vázaných interních předpisů ČSTT Prováděcí pokyny k Projektu SCM ČSTT na období byly VV a Radou ČSTT schváleny dne a nabývají účinnosti dnem Prof. Ing. Václav Bunc, CSc předseda svazu Strana 7 (celkem 7)

Prováděcí pokyny k Programu činnosti Sportovních center mládeže ČTA (dále jen SCM)

Prováděcí pokyny k Programu činnosti Sportovních center mládeže ČTA (dále jen SCM) ČESKÁ TRIATLONOVÁ ASOCIACE (dále jen ČTA) Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Prováděcí pokyny k Programu činnosti Sportovních center mládeže ČTA (dále jen SCM) pro období 2011-2012 Za ČTA zpracovali:

Více

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Metodický pokyn. v roce 2006

Metodický pokyn. v roce 2006 Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy Č.j.: 33 391/2005-50 Metodický pokyn pro hospodaření s neinvestičními dotacemi ze státního rozpočtu České republiky v nestátních neziskových organizacích v oblasti

Více

Vyhlášení. Rozvojového programu pro rok 2013. "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium. sportovní přípravou"

Vyhlášení. Rozvojového programu pro rok 2013. Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium. sportovní přípravou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy čj. MSMT-45133/2012-501_SG Vyhlášení Rozvojového programu pro rok 2013 "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní

Více

Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené

Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené únor 2015 1 Článek I Systém Regionálních házenkářských center 1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT )

Více

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ PROVÁDĚCÍ POKYNY pro SPORTOVNÍ STŘEDISKA, SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE, VRCHOLOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE a SOUHRN INFORMACÍ K ČINNOSTI SPORTOVNÍCH GYMNÁZIÍ

Více

Smlouva o trenérském vedení sportovců v gesci ČTA

Smlouva o trenérském vedení sportovců v gesci ČTA Smlouva o trenérském vedení sportovců v gesci ČTA Česká triatlonová asociace Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17, Praha 6 zastoupený předsedou asociace, panem Ing. Jaromírem Horákem IČ: 448 51 782 bankovní

Více

Souhrnný materiál k neinvestičním Programům MŠMT a Programu na podporu mládeže z finančních prostředků Českého olympijského výboru

Souhrnný materiál k neinvestičním Programům MŠMT a Programu na podporu mládeže z finančních prostředků Českého olympijského výboru Souhrnný materiál k neinvestičním Programům MŠMT a Programu na podporu mládeže z finančních prostředků Českého olympijského výboru Tento materiál obsahuje pravidla pro jednotlivé programy Ministerstva

Více

Kapitola 1 ÚVOD. Kapitola 2 SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE

Kapitola 1 ÚVOD. Kapitola 2 SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE Kapitola 1 ÚVOD Podpora oblasti Sportovně talentované mládeže vychází ze zákona č.115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a z usnesení vlády ČR ze dne 9. března 2011 č. 167 o Koncepci

Více

SMLOUVA O PROVEDENÍ TRENÉRSKÉ ČINNOSTI uzavřená v rozsahu a za podmínek zejména dle 2430-2444 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

SMLOUVA O PROVEDENÍ TRENÉRSKÉ ČINNOSTI uzavřená v rozsahu a za podmínek zejména dle 2430-2444 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. SMLOUVA O PROVEDENÍ TRENÉRSKÉ ČINNOSTI uzavřená v rozsahu a za podmínek zejména dle 2430-2444 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli tito účastníci (dále smluvní

Více

Zveřejnění vzorů rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti sportu pro rok 2007

Zveřejnění vzorů rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti sportu pro rok 2007 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č. j.: 26 667/2006-50 V Praze dne 12. prosince 2006 Zveřejnění vzorů rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti

Více

Sportovní centra mládeže Českého svazu triatlonu

Sportovní centra mládeže Českého svazu triatlonu Sportovní centra mládeže Českého svazu triatlonu Hodnocení za rok 2005 1. Organizace a struktura řízení SCM ČSTT 2. Členství ve SCM ČSTT 3. Ekonomické zajištění SCM ČSTT 4. Kontrolní činnost SCM ČSTT 5.

Více

Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Náhrady cestovních výloh

Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Náhrady cestovních výloh Směrnice č. 1, kterou je stanovena výše cestovních náhrad za služební cesty vykonané pro potřebu Českého krasobruslařského svazu Základní ustanovení Potřebami Českého krasobruslařského svazu /dále jen

Více

Český svaz plaveckých sportů reprezentační družstvo juniorů ČR v plavání

Český svaz plaveckých sportů reprezentační družstvo juniorů ČR v plavání Aktualizace 30. 1. 2013 I. REPREZENTAČNÍ DRUŽSTVO STARŠÍCH JUNIORŮ Projekt přípravy reprezentačního družstva juniorů na rok 2012 13 je směřován k úspěšné reprezentaci České republiky na hlavních soutěžích

Více

Zásady a předpisy pro vzdělávání trenérů juda v rámci ČSJu

Zásady a předpisy pro vzdělávání trenérů juda v rámci ČSJu ČESKÝ SVAZ JUDO CZECH JUDO FEDERATION Zátopkova 100/2 box 40 160 17 Praha 6-Strahov Czech Republic tel.: +420-2-33355280, fax:+420-2-57214265 Zásady a předpisy pro vzdělávání trenérů juda v rámci ČSJu

Více

S T R A T E G I E dalšího rozvoje SCM při DHK ZORA OLOMOUC

S T R A T E G I E dalšího rozvoje SCM při DHK ZORA OLOMOUC S T R A T E G I E dalšího rozvoje SCM při DHK ZORA OLOMOUC na roky 2010 2012 Obsah : I. Zásady činnosti sportovních center mládeže II. Projekt přípravy dětí a mládeže v DHK Olomouc III. Vlastní strategie

Více

Projekt optimalizace Systému Talentované Mládeže

Projekt optimalizace Systému Talentované Mládeže Projekt optimalizace Systému Talentované Mládeže Obsah: 1. Úvod do hlavních myšlenek optimalizace systému STM 2. VSCM A. Popis funkčního modelu B. Povinnosti jednotlivých VSCM C. Personální obsazení VSCM

Více

Zásady programů Státní podpory sportu pro období 2011 až 2014 (schváleno pod č.j. 24 116/2010-50)

Zásady programů Státní podpory sportu pro období 2011 až 2014 (schváleno pod č.j. 24 116/2010-50) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: MŠMT-23407/2012-50 aktualizace pro 2013 až 2014 Zásady programů Státní podpory sportu pro období 2011 až 2014 (schváleno pod č.j. 24 116/2010-50) ÚVOD

Více

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí)

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Příjemce dotace Statutární zástupce ICO Článek 1 Orel jednota

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD 30.1.2013 Systém trenérských tříd Stránka 1 z 8 SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD Trenérská třída definuje stupeň dosaženého odborného vzdělání v daném sportu. Použité

Více

Postavení sportovních gymnázií

Postavení sportovních gymnázií Asociace ředitelů gymnázií se sportovní přípravou Postavení sportovních gymnázií Konference ČOV a MŠMT, středa 4. března 2015 Centrum pohybové medicíny Praha Hlavní cíle škol s obory vzdělávání se sportovní

Více

Provozování Sportovního centra mládeže Královéhradecka v orientačním běhu v roce 2012

Provozování Sportovního centra mládeže Královéhradecka v orientačním běhu v roce 2012 Závěrečná zpráva Provozování Sportovního centra mládeže Královéhradecka v orientačním běhu v roce 2012 Grantový program Sportovního centra mládeže v orientačním běhu Nadace OB, ročník 2012 Hradec Králové,

Více

Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Název : Šachový svaz České republiky Adresa : Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ : 48548464

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD 4. 3. 2015 Systém trenérských tříd platný od 4. 3. 2015 Pojmy: = Česká squashová asociace = Světová squashová federace ESF = Evropská squashová federace Trenérská

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC. I. Základní ustanovení. Aktualizace 1.1.2009 1/5

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC. I. Základní ustanovení. Aktualizace 1.1.2009 1/5 PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC I. Základní ustanovení Článek 1. 1.1. Přestupní řád českého svazu cyklistiky (dále jen ČSC) stanovuje podmínky za nichž se uskutečňují změny oddílové či klubové (dále jen klubové) příslušnosti

Více

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Schváleno VV AŠSK ČR 26. 6. 2013 (jednotlivé články předpisu podléhají Stanovám AŠSK ČR, schválených XV. sněmem 12. 4. 2013 a

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL HOSPODAŘENÍ VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 7. PROSINCE 2009

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL HOSPODAŘENÍ VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 7. PROSINCE 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 28. listopadu 2006

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov O B E C V I N T Í Ř O V 357 44 Vintířov 62 Telefon: 352 665416 e-mail: vintirov@vintirov.cz Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov OBSAH: i. Úvod II. Žadatelé o dotace III. Podávání žádostí

Více

HRÁČSKÁ SMLOUVA. II. Práva a povinnosti účastníků

HRÁČSKÁ SMLOUVA. II. Práva a povinnosti účastníků HRÁČSKÁ SMLOUVA uzavřená dle 8,26 a 51 občanského zákoníku a ustanovení souvisejících dnešního dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Český svaz ledního hokeje se sídlem Prvního pluku

Více

Z á s a d y PROGRAMU IV. Údržba a provoz sportovních zařízení. (plné znění)

Z á s a d y PROGRAMU IV. Údržba a provoz sportovních zařízení. (plné znění) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. MŠMT-23407/2012-50_P-4 Z á s a d y PROGRAMU IV Údržba a provoz sportovních zařízení (plné znění) Zásady Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení

Více

KVALIFIKAČNÍ ŘÁD. Trenérsko - metodická komise Lektorská rada. Směrnice ČBaS TRENÉRŮ BADMINTONU

KVALIFIKAČNÍ ŘÁD. Trenérsko - metodická komise Lektorská rada. Směrnice ČBaS TRENÉRŮ BADMINTONU KVALIFIKAČNÍ ŘÁD TRENÉRŮ BADMINTONU Trenérsko - metodická komise Lektorská rada Směrnice ČBaS 2009 Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Český badmintonový svaz (ČBaS) a oblastní VV ČBaS vzdělávají trenéry

Více

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Vnitřní předpis 1/2015 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/0001/2015 Originál: Sekretariát Platnost

Více

Z Á S A D Y. Programu IV. Údržba a provoz sportovních zařízení

Z Á S A D Y. Programu IV. Údržba a provoz sportovních zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: MSMT-27423/2014_P-IV Z Á S A D Y Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení 2015 až 2018 Zásady Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL HOSPODAŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ze dne 13. září 2010

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL HOSPODAŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ze dne 13. září 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 31. října 2006

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 III. Vyhlášení rozvojového

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. března 2005 http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Úroky na bankovních účtech

Více

Organizační a jednací řád

Organizační a jednací řád Organizační a jednací řád Předsednictvo ČSMG (PMG) je devítičlenné a pracuje ve složení: předsedkyně svazu předsedové odborných komisí: komise mezinárodních vztahů a reprezentace komise pro ekonomiku,marketing

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z. O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E pro pořádání testů výkonnosti

Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z. O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E pro pořádání testů výkonnosti Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E pro pořádání testů výkonnosti Platnost od 1. 9. 2015 Obsah 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1.1. ÚČEL TESTŮ VÝKONNOSTI..3

Více

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU Město Žďár nad Sázavou zřizuje na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů samostatný

Více

Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017

Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017 Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017 I. Hlavní cíle: A. Všeobecné- dlouhodobé zajistit pro všechny členy sportovní a společenské a odborné vyžití odpovídající jejich předpokladům (platí pro

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně čl. I Úvod 1. Tyto zásady stanovují jednotný postup při poskytování finančních prostředků z rozpočtu Města Kadaně za účelem podpory rozvoje činností

Více

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace Úplné znění stanov, schválené Valnou hromadou dne 6.6.2006. 1/5 STANOVY Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců Článek I. Základní ustanovení 1. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců

Více

Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Hanácké oblasti, o.s. Dlouhá 40, 77900 Olomouc E-mail: scm@obhana.cz Tel.

Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Hanácké oblasti, o.s. Dlouhá 40, 77900 Olomouc E-mail: scm@obhana.cz Tel. Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Hanácké oblasti, o.s. Dlouhá 40, 77900 Olomouc E-mail: scm@obhana.cz Tel.: 602 559 996 Ing. Evžen Cigoš Předseda správní rady Nadace orientačního běhu Těšínská

Více

NÁZEV AKCE : CZECH DIAMOND MEN 2007 MS V KRÁTKÉM KVADRIATLONU 2007 M-ČR V KRÁTKÉM KVADRIATLONU SENIOŘI SVĚTOVÝ POHÁR KAT. A 2007

NÁZEV AKCE : CZECH DIAMOND MEN 2007 MS V KRÁTKÉM KVADRIATLONU 2007 M-ČR V KRÁTKÉM KVADRIATLONU SENIOŘI SVĚTOVÝ POHÁR KAT. A 2007 NÁZEV AKCE : CZECH DIAMOND MEN 2007 MS V KRÁTKÉM KVADRIATLONU 2007 M-ČR V KRÁTKÉM KVADRIATLONU SENIOŘI SVĚTOVÝ POHÁR KAT. A 2007 POŘADATEL : SHERPA, Ing. Václav Marek TECHNICKÉ USPOŘÁDÁNÍ : TJ Tatran Sedlčany

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. Rozvojový program MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2007 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 20. června

Více

Závěrečná zpráva o projektu provozování Sportovního centra mládeže Praha v roce 2014

Závěrečná zpráva o projektu provozování Sportovního centra mládeže Praha v roce 2014 Závěrečná zpráva o projektu provozování Sportovního centra mládeže Praha v roce 2014 Obsah závěrečné zprávy: a) Název projektu b) Příjemce projektu c) Garant projektu d) Hlavní cíle projektu e) Plnění

Více

závěrečná zpráva PROJEKT

závěrečná zpráva PROJEKT Klub orientačního běhu Moira Brno, o.s, Lidická 50, Brno, 658 12 závěrečná zpráva PROJEKT Sportovní centrum dětí v orientačním běhu při Klubu orientačního běhu Brno na rok 2014 Datum zpracování: listopad,

Více

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 4.11.2011 Pravidla hospodaření Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA PODROBNÝ POPIS ČINNOSTÍ Nejvyšším orgánem CDO je Valná hromada. Do její kompetence spadá i volba Prezidenta a 1. viceprezidenta. PREZIDENT CDO Prezident CDO je statutárním a nejvyšším

Více

TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice

TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice Zpracoval: VV oddílu kopané Obsah: 1. Úvod...3 2. Organizační struktura...4 2.1 Výkonný výbor oddílu kopané...4 2.2 Družstva oddílu

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

Metodika pro poskytování dotací sportovním subjektům

Metodika pro poskytování dotací sportovním subjektům Město Blansko Metodika pro poskytování dotací sportovním subjektům Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Finanční zdroje 3. Obecné podmínky poskytování dotace 4. Určování výše dotace 5. Postup při schvalování

Více

VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu

VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu Strana 6772 Sbírka zákonů č. 391 / 2013 Částka 152 391 VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 95 odst. 1 zákona

Více

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 ÚVOD Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

KVALIFIKAČNÍ ŘÁD. Rozhodčí moderní gymnastiky. Směrnice ČSMG č. 4RO

KVALIFIKAČNÍ ŘÁD. Rozhodčí moderní gymnastiky. Směrnice ČSMG č. 4RO KVALIFIKAČNÍ ŘÁD Rozhodčí moderní gymnastiky Směrnice ČSMG č. 4RO 6. novela platná od 1. 1. 2014 Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Český svaz moderní gymnastiky (dále jen ČSMG) zabezpečuje vzdělávání rozhodčích

Více

Čl. 8 Poskytování finančních prostředků na činnost škol a školských zařízení

Čl. 8 Poskytování finančních prostředků na činnost škol a školských zařízení Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2013/2014 ze dne 29. května 2013,

Více

PŘÍLOHA č. 3: http://www.sbirka.cz/posl4tyd/nove/13-391.htm VYHLÁŠKA. ze dne 25. listopadu 2013

PŘÍLOHA č. 3: http://www.sbirka.cz/posl4tyd/nove/13-391.htm VYHLÁŠKA. ze dne 25. listopadu 2013 Směrnice k provádění preventivních lékařských prohlídek u výkonnostních sportovců startujících na akcích pořádaných ČVS PŘÍLOHA č. 3: Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu č. 391/2013

Více

Trenérsko-metodická komise SKFČR

Trenérsko-metodická komise SKFČR Trenérsko-metodická komise SKFČR Směrnice pro získání, zvýšení a obnovu trenérských kvalifikací ve SKFČR Zpracoval a předkládá Robert Lukáš, předseda TMK SKFČR Zdůvodnění návrhu Po svém zvolení do vedení

Více

Základní organizace FN2: Preambule:

Základní organizace FN2: Preambule: Zásady pro čerpání odborových prostředků Základní organizace FN2: Preambule: a) Zásady pro čerpání odborových prostředků základní organizace FN2 vychází z programu činnosti ZO FN2 a slouží k rozhodování

Více

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ FINANČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2 Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ razítko odborové organizace, podpis předsedy výboru a dozorčí rady odborové organizace Finanční řád ZO FN2 OS ZSP ČR schváleno

Více

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Příloha č. 3 Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu I. Zmocňovací ustanovení Sociální fond je účelový peněžní fond, který město Hranice zřizuje dle 5 zákona č.

Více

TJ Jäkl Karviná oddíl atletiky Městský stadion U Hřiště Karviná-Ráj 734 01, IČO: 14614243. Zapsaná na MV pod čj. VS/1-5832/91-R

TJ Jäkl Karviná oddíl atletiky Městský stadion U Hřiště Karviná-Ráj 734 01, IČO: 14614243. Zapsaná na MV pod čj. VS/1-5832/91-R ČLENSKÉ A ODDÍLOVÉ PŘÍSPĚVKY PRO ROK 2015 Aktivní členové skupiny Ia 2000 Kč (sleva na 1500Kč do 15.2.,1750Kč do 30.6.,1900Kč do 30.9.) Aktivní členové skupiny Ib 1400 Kč (sleva na 1000Kč do 15.2.,1200Kč

Více

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Schváleno usnesením Zastupitelstva obce Tlumačov Z11/26/09/14

Více

Projekt Servisních center sportu

Projekt Servisních center sportu Projekt Servisních center sportu Materiál pro interní potřebu ČUS Tento materiál byl vypracován ČUS k seznámení se se záměry transformačního procesu, na jehož konci by měla být silná servisní organizace

Více

Ženy tříkolová soutěž PJS čl.299, s rozeskakováním na medailových místech - 1.kolo S** (st.c), 2.kolo ST** (st.a), 3.kolo ST** (st.

Ženy tříkolová soutěž PJS čl.299, s rozeskakováním na medailových místech - 1.kolo S** (st.c), 2.kolo ST** (st.a), 3.kolo ST** (st. SPORTOVNĚ-TECHNICKÉ PODMÍNKY MČR 2006 SKOKY - Kvalifikace pro MČR skoky ve všech kategoriích je možné plnit pouze v klasických soutěžích. - Kvalifikace se plní od MČR 2005 do uzávěrky přihlášek na MČR

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

PRAVIDLA PRO SOUTĚŽ V ATLETICE VOZÍČKÁŘŮ ČESKÝ POHÁR

PRAVIDLA PRO SOUTĚŽ V ATLETICE VOZÍČKÁŘŮ ČESKÝ POHÁR PRAVIDLA PRO SOUTĚŽ V ATLETICE VOZÍČKÁŘŮ ČESKÝ POHÁR Čl. I. Systém soutěže 1. Český pohár je roční soutěž v atletice vozíčkářů skládající se z jednotlivých kol. 2. Jednotlivá kola pořádají oddíly nebo

Více

Hodnocení Projektu Sportovního centra dětí Luhačovice pro rok 2014

Hodnocení Projektu Sportovního centra dětí Luhačovice pro rok 2014 Hodnocení Projektu Sportovního centra dětí Luhačovice pro rok 2014 předloženého na základě výběrového řízení na předložení nejvhodnějších žádostí pro přidělení grantu v rámci veřejného otevřeného grantového

Více

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek II. PŘEHLED TRENÉRSKÝCH KVALIFIKACÍ A JEJICH CHARAKTERISTIKA

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek II. PŘEHLED TRENÉRSKÝCH KVALIFIKACÍ A JEJICH CHARAKTERISTIKA 2009 aktualizace 2013 Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Český badmintonový svaz (ČBaS) a oblastní svazy ČBaS vzdělávají trenéry badmintonu. 2. Fakulty tělesné výchovy a sportu v součinnosti s ČBaS vzdělávají

Více

SK Kometa Praha a SK Slavia Praha

SK Kometa Praha a SK Slavia Praha Konečně Mezi Talenty www.skslaviapraha.cz SK Kometa Praha a SK Slavia Praha Sportovní uskupení se zaměřením a specializací na volejbal a tenis Kdo jsme: Sportovní uskupení s úspěšným třináctiletým působením

Více

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 VÝTAH Z FINANČNÍCH PRAVIDEL OP VK - VYSVĚTLENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ - VĚCNÉ ZMĚNY V TEXTU PŘÍRUČKY PRO PŘÍJEMCE

Více

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014.

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Městská část Praha 21 vyhlašuje grantový program pro rok 2014 na podporu dvou druhů sociálních služeb

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

Statut reprezentace GC Brno pro rok 2015. 1. Reprezentace Golf Clubu Brno

Statut reprezentace GC Brno pro rok 2015. 1. Reprezentace Golf Clubu Brno Statut reprezentace GC Brno pro rok 2015 1. Reprezentace Golf Clubu Brno Reprezentantem klubu se rozumí hráč, jenž je členem GC Brno (dále GCB) a jehož nominoval kapitán klubu do širší nominace jednoho

Více

KONCEPCE PODPORY SPORTU VE MĚSTĚ VARNSDORF

KONCEPCE PODPORY SPORTU VE MĚSTĚ VARNSDORF MĚSTO VARNSDORF KONCEPCE PODPORY SPORTU VE MĚSTĚ VARNSDORF Účinnost od: 01.01.2014 Schváleno: Zastupitelstvem města Varnsdorf dne 31.10.2013 usnesením č. 95/2013 Zpracoval: Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Více

PROJEKT PROVOZOVÁNÍ SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE PŘI KLUBU VYTRVALOSTNÍCH SPORTŮ ŠUMPERK PRO ROK 2014

PROJEKT PROVOZOVÁNÍ SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE PŘI KLUBU VYTRVALOSTNÍCH SPORTŮ ŠUMPERK PRO ROK 2014 // Sportovní centrum mládeže Šumperk // 2014 Sportovní centra mládeže v orientačním běhu pro rok 2014 PROJEKT PROVOZOVÁNÍ SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE PŘI KLUBU VYTRVALOSTNÍCH SPORTŮ ŠUMPERK PRO ROK 2014

Více

č. j.: MSMT-18917/2012-27/2

č. j.: MSMT-18917/2012-27/2 č. j.: MSMT-18917/2012-27/2 Metodika Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování v období

Více

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX00OTNHK* MVCRX00OTNHK prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011

Více

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Č.j.: MSMT- 32 347/2014-1 Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

REGISTRAČNÍ a PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, z. s.

REGISTRAČNÍ a PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, z. s. REGISTRAČNÍ a PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, z. s. I. Úvod 1. Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz (dále jen FISAF.cz ) vydává tento registrační řád a přestupní řád za účelem

Více

CZECH DIAMOND MEN 2010 MS V KRÁTKÉM KVADRIATLONU 2010 M-ČR V KRÁTKÉM KVADRIATLONU 2010

CZECH DIAMOND MEN 2010 MS V KRÁTKÉM KVADRIATLONU 2010 M-ČR V KRÁTKÉM KVADRIATLONU 2010 CZECH DIAMOND MEN 2010 MS V KRÁTKÉM KVADRIATLONU 2010 M-ČR V KRÁTKÉM KVADRIATLONU 2010 POŘADATEL: SHERPA, Ing. Václav Marek TECHNICKÉ USPOŘÁDÁNÍ: TJ Tatran Sedlčany - oddíl kanoistiky DATUM KONÁNÍ: 7.

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov STATUT ODBORNÝCH KOMISÍ ČVS Číslo směrnice: 22/2013 Směrnice kategorie: A Schváleno: Správní radou ČVS dne 18. září 2013 Účinnost od:

Více

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti Schváleno usnesením Rady obce Tlumačov č. R9/05/04/15 Úvodní ustanovení

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje z.s. č. 67 upravující. trenérské licence

Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje z.s. č. 67 upravující. trenérské licence Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje z.s. č. 67 upravující trenérské licence Článek I - Základní ustanovení 1. Tato směrnice upravuje jednotlivé úrovně a typy trenérských licencí (dále také jako

Více

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

Více

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ: 00540471, DIČ: CZ00540471, bankovní spojení: 1724809504/0600

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ: 00540471, DIČ: CZ00540471, bankovní spojení: 1724809504/0600 Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ: 00540471, DIČ: CZ00540471, bankovní spojení: 1724809504/0600 tel./fax:+420 242 429 260 e-mail: cgf@gymfed.cz tel.: +420

Více

B. EKONOMICKÁ OBLAST. Hospodaření sdružení se dělí do úseků s následujícím přidělením zodpovědnosti:

B. EKONOMICKÁ OBLAST. Hospodaření sdružení se dělí do úseků s následujícím přidělením zodpovědnosti: FUTSAL SÁ LO V Ý FO TB AL HOSPODÁŘSKÁ SMĚRNICE 1 Česká federace sálového fotbalu Futsal, o.s. (dále jen ČFSF) vydává HOSPODÁŘSKOU SMĚRNICI platnou pro soutěže pořádané v rámci ČFSF s platností od 1. 9.

Více

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ. Poskytování odměn a příspěvku na úhradu cestovních výdajů při utkáních

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ. Poskytování odměn a příspěvku na úhradu cestovních výdajů při utkáních EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Ekonomická směrnice upravuje poskytování odměn za výkon funkce (dále jen odměny) rozhodčího, pomocného rozhodčího, pořadatele a delegáta

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více