Prováděcí pokyny. k Projektu činnosti SPORTOVNÍCH CENTER MLÁDEŽE ČSTT PRO OBDOBÍ Přílohy:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prováděcí pokyny. k Projektu činnosti SPORTOVNÍCH CENTER MLÁDEŽE ČSTT PRO OBDOBÍ 2007-2008. Přílohy:"

Transkript

1 Prováděcí pokyny k Projektu činnosti SPORTOVNÍCH CENTER MLÁDEŽE ČSTT PRO OBDOBÍ Přílohy: Grafické znázornění organizace a řízení SCM ČSTT Grafické znázornění zdravotního zajištění SCM ČSTT Rozpočet SCM (na následující rok) Zpracoval: za ČSTT za TMK ČSTT Milan Kulman koordinátor SCM Pavel Valenta předseda TMK ČSTT Strana 1 (celkem 7)

2 1. SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE (dále jen SCM ČSTT) 1.1. Posláním SCM je plnění úkolů souvisejících s podporou sportovní přípravy talentovaných sportovců pro státní reprezentaci, zejména ve sportech zařazených do olympijského programu. Hlavní úkoly SCM ČSTT pro období a) navázat na systém výběru a přípravy talentovaných sportovců v oddílech a klubech sdružených v Českém svazu triatlonu ( dále jen ČSTT) b) zabezpečit podmínky pro sportovní přípravu a rozvoj talentovaných sportovců ve věku 15 až 23 let pro státní sportovní reprezentaci c) diferencovat podporu sportovcům zařazeným do SCM ČSTT, s přihlédnutím k míře talentu, tréninkové morálce a sportovním výsledkům d) provádět kontrolní činnost v oblasti ekonomiky i kvality tréninkového procesu e) hodnotit úspěšnost jednotlivců zařazených do SCM i jednotlivých center mládeže. Základní činnosti SCM ČSTT SCM ČSTT zajišťuje podmínky pro přípravu sportovců, kteří mohou absolvovat společnou nebo individuální přípravu a to nad rámec jejich zajištění ve sportovním oddíle a klubu. 2. ORGANIZACE A ŘÍZENÍ SCM 2.1. Činnost SCM ČSTT zabezpečuje přímo Český svaz triatlonu. SCM ČSTT spolupracují se sportovními oddíly nebo sportovními kluby, které jsou členy ČSTT Jednotlivé organizační jednotky SCM ČSTT vznikají a zanikají na základě potřeb ČSTT a počtu zařazených sportovců SCM ČSTT se řídí schválenými Prováděcími pokyny pro daný kalendářní rok, tréninkovým a finančním plánem. 2.1 ČSTT zřizuje SCM ČSTT v lokalitách kde jsou pro jeho činnost vytvořeny odpovídající podmínky: a) počet talentovaných sportovců - minimálně 5 ve společné přípravě b) odpovídající trenérské zabezpečení c) odpovídající tréninkové prostory d) triatlonový klub v místě působení SCM ČSTT e) lékařské a regenerační zázemí 2.2 Pokud zařazený sportovec nevyužívá centrální přípravy v rámci jednotlivých SCM ČSTT, připravuje se: a) ve skupině ve společné přípravě 3-4 sportovců b) individuálně (1 2 sportovci) 2.3 Jednotlivá SCM ČSTT řídí a za jeho činnost odpovídá vedoucí trenér SCM ČSTT, kterého jmenuje VV ČSTT. 2.4 Za přípravu sportovce odpovídá jeho osobní trenér. 2.5 Veškeré vztahy jsou upraveny smluvně. 2.6 Grafické znázornění organizace a řízení je přílohou tohoto dokumentu. 3. EKONOMICKÉ ZABEZPEČENÍ SCM ČSTT 3.1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky zabezpečuje ze státního rozpočtu na kalendářní rok finanční prostředky, které formou účelové dotace poskytuje ČSTT pro zabezpečení činnosti SCM ČSTT Využívání finančních prostředků je dáno Metodickým pokynem MŠMT ČR a Prováděcími pokyny ČSTT. Strana 2 (celkem 7)

3 3.3. Finanční rozpočet SCM ČSTT připravuje koordinátor SCM ČSTT ve spolupráci s TMK ČSTT a s členem VV ČSTT odpovědným za ekonomiku Rozdělení přidělené celkové státní dotace na činnost organizačních jednotek SCM ČSTT schvaluje VV a Rada ČSTT. Za správné vyúčtování státní dotace v souladu s platnou legislativou a za účetní dokumentaci zodpovídá ČSTT. Vyúčtování celkové částky státní dotace na činnost SCM se provádí podle metodických pokynů MŠMT ČR vždy k každého roku Vedení účetnictví SCM ČSTT zajišťuje centrálně prostřednictvím účtárny ČSTV koordinátor SCM ČSTT, za jehož vedení zodpovídá. Vedení účetnictví probíhá ve spolupráci s vedoucími a osobními trenéry SCM ČSTT, sekretariátem ČSTT a členem VV ČSTT odpovědným za ekonomiku. Účetní dokumentace je vedena na ČSTT Podle schváleného finančního plánu jsou jednotlivým organizačním jednotkám SCM ČSTT a sportovcům v individuální přípravě poskytovány finanční prostředky na základě předložených účetních dokladů. Předkládané daňové doklady (faktury) musí splňovat veškeré náležitosti kladené na tyto dokumenty zákonem. Předkladatelé účetních dokladů zodpovídají za jejich věcnou a formální správnost Veškerý materiál pořízený z prostředků na činnost SCM (neinvestiční výdaje) zůstává majetkem ČSTT a je zapůjčován členům SCM na základě zápůjčního listu, který je evidován. 4. ZÁSADY ROZDĚLENÍ STÁTNÍ DOTACE NA ČINNOST SCM ČSTT 4.1. Podrobný finanční rozpočet na daný kalendářní rok je přílohou tohoto dokumentu Finanční prostředky SCM jsou používány podle následujících pravidel: a) na na sportovní přípravu sportovců, včetně zahraniční (náklady na soustředění a přípravné akce, trenérské, zdravotní, metodické a servisní zabezpečení, vybavení sportovními potřebami neinvestičního charakteru, nájemné prostor pro zabezpečení sportovní přípravy, v souladu se Zásadami činnosti SCM) b) na zabezpečení trenérů a členů realizačních týmů (mzdové náklady, včetně povinných odvodů zaměstnavatele, náhrady mezd, dále služby, stipendia, cestovné, víza, náklady na dopravu osob a materiálu, ubytování, stravování, včetně nákladů na zkvalitnění stravy) a u NNO pojištění odpovědnosti, standardní úrazové, léčebné náklady v zahraničí, cestovní, včetně pojištění sportovního materiálu Používání státní dotace se řídí Metodickým pokynem MŠMT pro hospodaření s neinvestičními dotacemi ze státního rozpočtu ČR v nestáních neziskových organizacích v oblasti sportu, který je každý rok MŠMT novelizován a vydáván. 4.3 cca 48 % celkového objemu finančních prostředků je rozděleno jako příspěvek na krytí nákladů odměn smluvních trenérů SCM a smluvních členů realizačního týmu SCM. Součástí odměn je pohyblivá složka, umožňující hodnotit kvalitu práce. Finanční bonusy určené na odměnu jednotlivých trenérů SCM dle výsledků práce v daném RTC bude vyplacena jednorázově ke konci roku v němž byl závodník zařazen do SCM. cca 36 % celkového objemu finančních prostředků je rozdělena podle výkonnosti zařazených sportovců. Každý sportovec zařazený do centra mládeže má k dispozici finanční fond, z kterého podle svých potřeb a rozhodnutí vedoucího SCM ČSTT / osobního trenéra může čerpat. Finanční příspěvky jsou zejména poskytovány na: Pronájem sportovišť. Nájemné tréninkových prostor lze hradit pouze v případě, že se jedná o tréninkové prostory mimo klub, oddíl u něhož je SCM ČSTT zřízeno, nebo se sportovec připravuje individuálně. Výcvikový tábor a kontrolní srazy. Příspěvek na pokrytí pobytových a dalších nákladů spojených s výcvikovým táborem, nebo kontrolním srazem. Z příspěvku lze mimo ubytování a stravování hradit v případě potřeby vstup na sportoviště se sportovci SCM ČSTT a cestovní náklady. Samostatně se připravujícím sportovcům zařazených do center mládeže, bude finanční příspěvek uhrazen pouze v případě absolvování výcvikového tábora, nebo kontrolního srazu s SCM ČSTT nebo se skupinou sportovců ve společné přípravě. Strana 3 (celkem 7)

4 Regeneraci. Podle místních možností a požadavků trenéra je příspěvek určen na regenerační procedury - sauna, masáže aj. Ocenění sportovní úspěšnosti. Především v závislosti na výsledcích na MS a ME bude finančně ohodnocen výkon sportovce. Finanční bonusy určené na odměnu jednotlivých sportovců SCM v daném RTC bude vyplacena jednorázově ke konci roku v němž byl závodník zařazen do SCM. Tyto prostředky musí být použity na nadstandardní zajištění sportovní přípravy. Lékařské zajištění. Příspěvek k zajištění TVL prohlídky a funkčního zátěžového vyšetřování sportovců zařazených do SCM ČSTT. 4.4 cca 10 % celkového objemu finančních prostředků je určeno na zabezpečení společných akcí nejlepších sportovců SCM ČSTT 4.5 cca 6 % celkového objemu finančních prostředků je rozdělena na služby související s činností SCM ČSTT (účetnictví, testy, cestovné, případně nákup a opravy materiálu atd.) 4.6 dělení státní dotace na činnost SCM může být v závislosti na celkových rozpočtových nárocích a výši státní dotace upraveno. 5. VÝBĚR A ZAŘAZENÍ SPORTOVCŮ DO SCM 5.1 Do SCM jsou zařazení na roční tréninkový cyklus (dále RTC) od 1.října do 30.září sportovci, kteří se pod odborným trenérským vedením systematicky připravují ve sportovním odvětví triatlon. Celkový počet sportovců zařazených do SCM ČSTT je stanoven na počet 50 a to na základě umístění v celkovém hodnocení Českého poháru v triatlonu v předchozí sezóně. Maximální počet zařazených sportovců nemusí být naplněn. Zařazení sportovce do SCM je podmíněno uzavřením smlouvy o zařazení sportovce do SCM ČSTT. U sportovců mladších 18 let je pro zařazení do SCM nezbytný souhlas rodičů nebo zákonných zástupců sportovce. 5.2 Do SCM ČSTT mohou být zařazeni sportovci, kteří jsou držiteli závodní licenci ČSTT a splňují kritéria zařazení v těchto věkových kategoriích: - starší žáci a žačky 15 let - dorostenci i a dorostenky let - junioři a juniorky let - kategorie K let a dále výkonnostní podmínky stanovené ČSTT a jejichž zdravotní stav odpovídající potřebám výkonnostního a vrcholového sportu. Zdravotní způsobilost doloží sportovec v Dotazníku zdravotního stavu. Do SCM nelze zařadit závodníky zařazené do resortních středisek MŠMT ČR, MV ČR, MO ČR. Kritéria pro zařazení do SCM: - kategorie starší žáci umístění do 3. místa v celkovém pořadí ČP - kategorie starší žačky umístění do 2. místa v celkovém pořadí ČP - kategorie dorostu umístění do 12. místa v celkovém pořadí ČP - kategorie dorostenek umístění do 5. místa v celkovém pořadí ČP - kategorie juniorů umístění do 10. místa v celkovém pořadí ČP - kategorie juniorek umístění do 4. místa v celkovém pořadí ČP - kategorie K23 muži umístění do 4. místa v celkovém pořadí ČP - kategorie K23 ženy umístění do 3. místa v celkovém pořadí ČP - mimořádné zařazení do naplnění maximálního počtu sportovců který je stanoven těmito prováděcími pokyny 5.3 Sportovci SCM ČSTT jsou zařazováni do tří skupin A, B, C, podle výkonnosti v předešlém období. Rozdělení do skupin má vliv na výši dotace na sportovní materiál a nominaci na centrální výběrové akce SCM ČSTT. Strana 4 (celkem 7)

5 Kategorie A - sportovci zařazení do výběru SCM ČSTT Nejvyšší úroveň podpory se týká závodníků s reálnými šancemi na výrazné mezinárodní úspěchy v dané sezóně. Počet takto zařazených závodníků by neměl překročit 10 osob. Těmto závodníkům bude věnována zvýšená finanční podpora a širší trenérské zabezpečení. Příprava bude zaměřeno k získávání mezinárodních zkušeností a k vrcholné sportovní výkonnosti sportovců na MEJ, MSJ. Sportovce nominuje trenér centrálních akcí výběru SCM ČSTT a schvaluje VV ČSTT. Dalším kritériem je splnění alespoň limitu B ve všech disciplínách při jarních výkonnostních testech. Kategorie B sportovci s předním umístěním v celkovém hodnocení ČP Skupina sportovců kteří mají zajištěny základní finanční prostředky pro činnost a příspěvek na sportovní materiál.kritéria jsou stanovena podle umístění v celkovém pořadí ČP v předchozí sezóně. - vítězové ČP v kategorii staršího žactva - kategorie dorostu do 8. místa v celkovém pořadí ČP - kategorie dorostenek do 3. místa v celkovém pořadí ČP - kategorie juniorů do 6. místa v celkovém pořadí ČP - kategorie juniorek do 2. místa v celkovém pořadí ČP - kategorie K23 muži do 2. místa v celkovém pořadí ČP - kategorie K23 ženy 1. místo v celkovém pořadí ČP - tzv. divoká karta * 2 sportovci * divoká karta podléhá rozhodnutí TMK ČSTT a nemusí být udělena Dalším kritériem je splnění alespoň limitu C ve všech disciplínách při jarních výkonnostních testech. Kategorie C - skupina sportovců SCM, kteří mají zajištěny základní finanční prostředky pro činnost. 5.4 mimořádné zařazení umožňuje přijetí dalších sportovců, kteří nesplnili výkonnostní podmínky, nebo kteří nemohli prokázat výkonnost v průběhu závodní sezóny z důvodu nemoci, zranění, případně startů na významných zahraničních závodech. Návrh písemně předkládají vedoucí trenéři SCM ČSTT nebo osobní trenéři sportovců koordinátorovi center. 5.5 O zařazení do SCM rozhoduje VV ČSTT na základě písemných podkladů předložených koordinátorem center mládeže, ve spolupráci s TMK ČSTT. 5.6 O vyřazení sportovce ze SCM rozhoduje VV ČSTT na základě písemných podkladů předložených koordinátorem center mládeže, ve spolupráci s TMK ČSTT, včetně zdůvodnění. Do projednání návrhu na vyřazení sportovce, je koordinátor center mládeže na základě porušování, nebo neplnění smluvních podmínek oprávněn pozastavit sportovci členství ve SCM. 6. LÉKAŘSKÉ A ZDRAVOTNÍ ZAJIŠTĚNÍ SCM ČSTT 6.1 Nezbytnou podmínkou pro zařazení do SCM je absolvování preventivní lékařské prohlídky s kladným výsledkem, v případě sporů o zdravotní způsobilosti některého sportovce bude jeho případ předán k posouzení a dořešení smluvnímu lékaři SCM. 6.2 Pro územní celek Čech zajistí vysoce odbornou zdravotní péči smluvní lékař v Praze. Pro územní celek Morava zajistí vysoce odbornou zdravotní péči smluvní lékař v Brně. 6.3 Komplexní zdravotní zajištění sportovců zařazených do SCM je nastaveno ve čtyřech liniích: - povinné preventivní lékařské vyšetření pří zařazení do SCM - základní péče spádovými lékaři v místě bydliště členů SCM. Jedná se o dorostové a praktické lékaře, u kterých mají sportovci zdravotní dokumentaci - odborná péče odbornými lékaři. Jedná se o odborné lékaře místních poliklinik a nemocnic - smluvní centrální odborné lékařské zajištění v případě vysoce odborné péče nebo nejednotné a komplikované péče spádovými lékaři Vedoucí trenér SCM ČSTT, nebo osobní trenér sportovce bude moci telefonicky kontaktovat smluvního lékaře SCM, který zajistí rychlé a odborné vyšetření a následné řešení a léčení zdravotního problému. Strana 5 (celkem 7)

6 6.4 Laboratorní zátěžové vyšetření s finančním krytím z prostředků dotace SCM se uskuteční povinně s minimální frekvencí jednou ročně. 6.5 SCM ČSTT se podílí na zajišťování podmínek pro dopingové kontroly ve spolupráci s Antidopingovým výborem ČR. 7. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ SCM 7.1 Činnost SCM ČSTT je zabezpečena realizačním týmem Sportovních center mládeže, který je tvořen: - koordinátorem SCM ČSTT - trenérem pro centrální akce výběru nejlepších sportovců SCM ČSTT - metodikem SCM ČSTT - vedoucími a pomocnými trenéry SCM ČSTT - osobními trenéry zařazených sportovců Pomocný trenér SCM se zúčastňuje společných akcí SCM s více jak 7 sportovci a zajišťuje společnou sportovní přípravu v době nepřítomnosti vedoucího trenéra SCM ČSTT. 7.2 Kvalifikačním předpokladem pro výkon funkce hlavního trenéra SCM ČSTT je nejvyšší trenérská kvalifikace /licence A, I.třída/. U smluvních trenérů nejméně trenérská licence B, II.třída. Ve zvláštních případech lze uznat i nižší trenérskou kvalifikaci ve spojení s odpovídající odbornou praxí. 7.3 Personální obsazení pozic, které zodpovídají za činnost SCM ČSTT a jejich jmenování podléhá schválení VV ČSTT. 7.4 Kvalifikačním předpokladem pro výkon pozice vedoucího trenéra SCM je nejvyšší trenérská kvalifikace (licence A, I.třída). U osobních trenérů nejméně trenérská licence B, II.třída. V ojedinělých případech lze uznat i nižší trenérskou kvalifikaci ve spojení s odbornou praxí a písemným závazkem zvýšení trenérské kvalifikace v nejbližším možném termínu. 7.5 Pracovně - právní nebo obdobný vztah uzavírá ČSTT. Pracovně - právní vztahy se řídí obecně platnými ustanoveními a platným právním řádem a to zejména: a) na základě uzavřené smlouvy a živnostenského oprávnění vztahující se k činnosti mohou být finanční prostředky poskytovány příjemci. Proplacenou částku vyúčtuje příjemce v rámci svého daňového přiznání. b) na základě uzavřené Dohody o provedení pracovní činnosti bude z finanční odměny odvedena zálohová daň ve výši 20 % dle 6 ods. 4 Zákona o dani z příjmu. 7.6 Členům realizačního týmu zajišťující činnost SCM budou odměny proplaceny na základě smluvního ujednání s ČSTT. Faktury předané na sekretariát ČSTT vystavují členové realizačního týmu v dvouměsíčním cyklu. V případě 2 a více trenérů jednoho sportovce je částka vyplacena pouze tomu, který zodpovídá za přípravu sportovce. 7.7 Podmínkou úhrady veškerých trenérských odměn je platná licence trenéra ČSTT. 8. KONTROLNÍ ČINNOST SCM 8.1 Kontrolní činnost při zajištění sportovní přípravy sportovců SCM v oblasti obsahové, organizační a metodické provádí koordinátor SCM a metodik SCM v případné spolupráci se členy TMK ČSTT. 8.2 Kontrolní činnost zaměřenou na nakládání s finančními prostředky při zajištění sportovní přípravy členů SCM ČSTT provádí koordinátor SCM ČSTT ve spolupráci se členem VV ČSTT odpovědným za ekonomiku a členy Revizní komise ČSTT Výsledky všech vnitřních kontrol jsou průběžně předkládány VV ČSTT. Strana 6 (celkem 7)

7 9. HODNOCENÍ ČINNOSTI SCM 8.1. Hodnocení jednotlivých SCM je ze 70 % závislé na výsledcích sportovců a ze 30 % na plnění organizačních a administrativních povinností Metodik SCM ve spolupráci s TMK ČSTT spolu s koordinátorem SCM hodnotí trenérskou a metodickou činnost v jednotlivých organizačních jednotkách SCM ČSTT a osobních trenérů sportovců. Při hodnocení trenérů SCM je sledováno plnění jejich pracovní náplně a výsledky trenérské činnosti. Kritéria hodnocení: - výsledky jednotlivých členů SCM v závodech Českého poháru - úspěšnost členů SCM ČSTT v reprezentačních výběrech - výsledky výkonnostního testu SCM ČSTT - další činnosti vztahující se k zajištění jednotlivých organizačních jednotek SCM ČSTT - hodnocení organizace a úroveň vedení SCM Tabulka pro bodové hodnocení trenérů a úrovně vedení organizačních jednotek SCM ČSTT Popis hodnocené činnosti Bodové hodnocení Počet bodů TT ČP - úspěšnost 5 nejlepších vedených sportovců v SCM, 1. resp. 3 sportovců u skupin se společnou přípravou 50 bodů místo, 30 bodů místo TT MČR - úspěšnost 5 nejlepších vedených sportovců v SCM 2. resp. 3 sportovců u skupin se společnou přípravou 10 bodů místo, 5 bodů místo MS bodů místo, 100 bodů místo SP bodů místo, 100 bodů místo ME bodů místo, 50 bodů místo EP - 75 bodů místo, 40 bodů místo 3. úspěšnost sportovců ZON, ME, MS, EP, SP ZON - 30 bodů místo, 20 bodů místo 4. počet přímo vedených sportovců 20 bodů za sportovce zařazeného ve SCM 5. účast vedených sportovců na závodech TT ČP 10 bodů za sportovce zařazeného do SCM 6. výsledky 5 nejlepších vedených sportovců v SCM na jarních výkonnostních testech, resp. 3 sportovců u skupin se společnou přípravou 40 bodů limit A, 20 bodů limit B, 10 bodů limit C 7. počet uspořádaných a vedených VT a kont. srazů 100 bodů VT 5 a více dní, 50 bodů kontrolní sraz do 3 dnů 8. počet zorganizovaných závodů (kat. Ž, D, J,) 100 bodů za 1.závod 9. plnění úkolů trenéra vyplývající z činnosti organizačních jednotek SCM ČSTT bodů (hodnotí koordinátor SCM ) trenérská a metodická činnost v jednotlivých organizačních 10. jednotkách SCM ČSTT, i osobních trenérů bodů ( hodnotí metodik SCM ) 11. péče o další talenty v prostředí triatlonu 50 bodů za vedení triatlonisty, který je nově zařazen do SCM 12. účast na seminářích a doškolování 40 bodů za seminář se tématikou TT 13. publikace, případně články o TT v médiích 5 bodů za článek 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Prováděcí pokyny k Projektu činnosti SCM ČSTT pro období jsou vypracovány v návaznosti na Zásady činnosti Sportovních center mládeže vydaných MŠTM ČR č.j.:12 200/04 50 ze dne Ruší se platnost Projektu činnosti SCM ČSTT pro období a k němu vázaných interních předpisů ČSTT Prováděcí pokyny k Projektu SCM ČSTT na období byly VV a Radou ČSTT schváleny dne a nabývají účinnosti dnem Prof. Ing. Václav Bunc, CSc předseda svazu Strana 7 (celkem 7)

Prováděcí pokyny k Programu činnosti Sportovních center mládeže ČTA (dále jen SCM)

Prováděcí pokyny k Programu činnosti Sportovních center mládeže ČTA (dále jen SCM) ČESKÁ TRIATLONOVÁ ASOCIACE (dále jen ČTA) Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Prováděcí pokyny k Programu činnosti Sportovních center mládeže ČTA (dále jen SCM) pro období 2011-2012 Za ČTA zpracovali:

Více

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji pro období 2015 2018

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji pro období 2015 2018 Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované mládeže v moderním pětiboji pro období 2015 2018 (zásady a prováděcí pokyny) Schválil výkonný výbor ČSMP dne 20. 11. 2014. OBSAH: 1. VÝCHODISKA, POSLÁNÍ

Více

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji pro období 2013 2014

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji pro období 2013 2014 Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované mládeže v moderním pětiboji pro období 2013 2014 (zásady a prováděcí pokyny) Schválil výkonný výbor ČSMP dne 3. 12. 2013. OBSAH: 1. VÝCHODISKA, POSLÁNÍ

Více

Zásady činnosti Sportovních center mládeže

Zásady činnosti Sportovních center mládeže Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 12 200/2004 50 Zásady činnosti Sportovních center mládeže Článek I Všeobecná ustanovení 1. Zásady pro činnost Sportovních center mládeže vycházejí ze

Více

ČESKÁ GYMNASTICKÁ FEDERACE

ČESKÁ GYMNASTICKÁ FEDERACE ČESKÁ GYMNASTICKÁ FEDERACE 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2, p.o. box 40. tel./fax: 257 210 811 P R O V Á D Ě C Í P O K Y N Y pro Ostatní sportovní střediska - OSpS platné od 1.1.2014 Zpracovali: R. Řehořová,

Více

SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE

SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE (upřesňující informace ČSPS k činnosti Sportovních center mládeže) 1. Úvodní ustanovení Článek I. Všeobecná ustanovení Sportovní centrum mládeže (dále jen SCM) je organizační jednotkou

Více

Koncepčně programový projekt

Koncepčně programový projekt vypracovaný v návaznosti na: aktualizaci dokumentů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a vyhlašované Programy státní podpory sportu aktuální strategické cíle České triatlonové asociace Dokumenty

Více

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Z á s a d y PROGRAMU II. Sportovní centra mládeže

Z á s a d y PROGRAMU II. Sportovní centra mládeže mládeže a tělovýchovy čj. 16 841/2008-50_PII. Z á s a d y PROGRAMU II. Sportovní centra mládeže Sportovní centra mládeže byly projednány poradou vedení MŠMT dne 30. září 2008 v rámci Zásad programů Státní

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ Č E S K Ý A T L E T I C K Ý S V A Z

SBÍRKA PŘEDPISŮ Č E S K Ý A T L E T I C K Ý S V A Z SBÍRKA PŘEDPISŮ Č E S K Ý A T L E T I C K Ý S V A Z Číslo předpisu 3/2015 Účinnost od 1. května 2015 Směrnice ČAS ze dne 8. dubna 2015 o článcích péče o talentovanou mládež Předsednictvo Českého atletického

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené

Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené únor 2015 1 Článek I Systém Regionálních házenkářských center 1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT )

Více

Vyhlášení. Rozvojového programu pro rok 2013. "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium. sportovní přípravou"

Vyhlášení. Rozvojového programu pro rok 2013. Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium. sportovní přípravou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy čj. MSMT-45133/2012-501_SG Vyhlášení Rozvojového programu pro rok 2013 "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní

Více

Metodický pokyn. v roce 2006

Metodický pokyn. v roce 2006 Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy Č.j.: 33 391/2005-50 Metodický pokyn pro hospodaření s neinvestičními dotacemi ze státního rozpočtu České republiky v nestátních neziskových organizacích v oblasti

Více

Z á s a d y PROGRAMU II. Sportovní centra mládeže

Z á s a d y PROGRAMU II. Sportovní centra mládeže Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy čj. 20 578/2007-501 Z á s a d y PROGRAMU II. Sportovní centra mládeže Sportovní centra mládeže byly projednány poradou vedení MŠMT dne 11. září 2007 v rámci

Více

Český svaz plaveckých sportů reprezentační družstvo juniorů ČR v plavání

Český svaz plaveckých sportů reprezentační družstvo juniorů ČR v plavání I.) REPREZENTAČNÍ DRUŽSTVO JUNIORŮ Projekt přípravy reprezentačního družstva juniorů na rok 2010-2011 je směřován k úspěšné reprezentaci České republiky na hlavních soutěžích MEJ Bělehrad Srbsko, MSJ Lima

Více

Směrnice pro SpS. Směrnice pro SpS. OBSAH SMĚRNICE SpS

Směrnice pro SpS. Směrnice pro SpS. OBSAH SMĚRNICE SpS Směrnice pro SpS OBSAH SMĚRNICE SpS 1. Základní pojmy směrnice SpS... 108 2. Závazné podmínky pro činnost SpS... 109 3. Náplň práce, práva a povinnosti trenéra SpS... 109 4. Kriteria pro zařazování, setrvání

Více

Z á s a d y PROGRAMU II. (plné znění)

Z á s a d y PROGRAMU II. (plné znění) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. MŠMT-23407/2012-50_P-2 Z á s a d y PROGRAMU II Sportovně talentovaná mládež (plné znění) Zásady Programu II Sportovně talentovaná mládež č.j. 24 116/2010-50_P-2.

Více

Souhrnný materiál k neinvestičním Programům MŠMT a Programu na podporu mládeže z finančních prostředků Českého olympijského výboru

Souhrnný materiál k neinvestičním Programům MŠMT a Programu na podporu mládeže z finančních prostředků Českého olympijského výboru Souhrnný materiál k neinvestičním Programům MŠMT a Programu na podporu mládeže z finančních prostředků Českého olympijského výboru Tento materiál obsahuje pravidla pro jednotlivé programy Ministerstva

Více

Sportovní třídy. Český svaz triatlonu. Hodnocení činnosti za rok 2006. Milan Kulman, koordinátor SCM a ST ČSTT Pavel Valenta, předseda TMK ČSTT

Sportovní třídy. Český svaz triatlonu. Hodnocení činnosti za rok 2006. Milan Kulman, koordinátor SCM a ST ČSTT Pavel Valenta, předseda TMK ČSTT Sportovní třídy Českého svazu triatlonu Hodnocení činnosti za rok 2006 Zpracoval: Milan Kulman, koordinátor SCM a ST ČSTT Pavel Valenta, předseda TMK ČSTT Předkládá: Český svaz triatlonu Atletická 100/2

Více

Věc: Rozdělení státního rozpočtu 2012 v oblasti sportu výdajový okruh: Sportovní reprezentace

Věc: Rozdělení státního rozpočtu 2012 v oblasti sportu výdajový okruh: Sportovní reprezentace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy čj. MŠMT-7733/2012-50 Věc: Rozdělení státního rozpočtu 2012 v oblasti sportu výdajový okruh: Sportovní reprezentace Materiál byl předložen na základě plánu

Více

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ PROVÁDĚCÍ POKYNY pro SPORTOVNÍ STŘEDISKA, SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE, VRCHOLOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE a SOUHRN INFORMACÍ K ČINNOSTI SPORTOVNÍCH GYMNÁZIÍ

Více

Z á s a d y PROGRAMU IV. Sportovní střediska

Z á s a d y PROGRAMU IV. Sportovní střediska Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy čj. 20 580/2007-501 Z á s a d y PROGRAMU IV. Sportovní střediska Sportovní střediska byly projednány poradou vedení MŠMT dne 11. září 2007 v rámci Zásad programů

Více

Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Náhrady cestovních výloh

Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Náhrady cestovních výloh Směrnice č. 1, kterou je stanovena výše cestovních náhrad za služební cesty vykonané pro potřebu Českého krasobruslařského svazu Základní ustanovení Potřebami Českého krasobruslařského svazu /dále jen

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Českého svazu aerobiku a fitness Článek 1. Základní stanovení 1. Organizační řád Českého svazu aerobiku, fitness a tance (dále jen ), určuje zásady činnosti a způsoby řízení,

Více

Směrnice Sportovně talentovaná mládež (ekonomicko-metodická směrnice SZČZ SCM, SpS)

Směrnice Sportovně talentovaná mládež (ekonomicko-metodická směrnice SZČZ SCM, SpS) Směrnice Sportovně talentovaná mládež (ekonomicko-metodická směrnice SZČZ SCM, SpS) OBSAH SMĚRNICE 1. Základní pojmy směrnice 3-4 2. Všeobecná ustanovení 4-5 3. Účelové vymezení 5-6 4. Organizační podmínky

Více

Kapitola 1 ÚVOD. Kapitola 2 SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE

Kapitola 1 ÚVOD. Kapitola 2 SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE Kapitola 1 ÚVOD Podpora oblasti Sportovně talentované mládeže vychází ze zákona č.115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a z usnesení vlády ČR ze dne 9. března 2011 č. 167 o Koncepci

Více

1. zajištění činnosti

1. zajištění činnosti SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE ČSTS 1. ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI 1.1 Závazné podmínky pro činnost SCM 1.2 Legislativní a smluvní zajištění 1.3 Ekonomické zajištění 1.4 Technické zajištění 1.5 Tréninková a soutěžní

Více

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Schváleno VV AŠSK ČR 26. 6. 2013 (jednotlivé články předpisu podléhají Stanovám AŠSK ČR, schválených XV. sněmem 12. 4. 2013 a

Více

1. ÚVOD 2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Ekonomická směrnice České boxerské asociace

1. ÚVOD 2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Ekonomická směrnice České boxerské asociace 1. ÚVOD Ekonomická směrnice České boxerské asociace (dále jen ES) vychází ze znění platných zákonů a je závazným dokumentem, který stanoví pravidla hospodaření s finančními prostředky v působnosti ČBA

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov HOSPODAŘENÍ A ÚČTOVÁNÍ V ČVS Číslo směrnice: 09/2011 změna 01/2015 Směrnice kategorie: C Schváleno: Výborem ČVS dne 17. května 2015

Více

Zásady a předpisy pro vzdělávání trenérů juda v rámci ČSJu

Zásady a předpisy pro vzdělávání trenérů juda v rámci ČSJu ČESKÝ SVAZ JUDO CZECH JUDO FEDERATION Zátopkova 100/2 box 40 160 17 Praha 6-Strahov Czech Republic tel.: +420-2-33355280, fax:+420-2-57214265 Zásady a předpisy pro vzdělávání trenérů juda v rámci ČSJu

Více

ZÁSADY VÝBĚRU DO SYSTÉMU SCM NA ROK 2016

ZÁSADY VÝBĚRU DO SYSTÉMU SCM NA ROK 2016 V Praze 5. října 2015 ZÁSADY VÝBĚRU DO SYSTÉMU SCM NA ROK 2016 Tento dokument popisuje systém výběru sportovců do SCM a systém rozdělování finančních prostředků SCM pro rok 2016. Systém je v souladu s

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov O B E C V I N T Í Ř O V 357 44 Vintířov 62 Telefon: 352 665416 e-mail: vintirov@vintirov.cz Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov OBSAH: i. Úvod II. Žadatelé o dotace III. Podávání žádostí

Více

Zveřejnění vzorů rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti sportu pro rok 2007

Zveřejnění vzorů rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti sportu pro rok 2007 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č. j.: 26 667/2006-50 V Praze dne 12. prosince 2006 Zveřejnění vzorů rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti

Více

S T R A T E G I E dalšího rozvoje SCM při DHK ZORA OLOMOUC

S T R A T E G I E dalšího rozvoje SCM při DHK ZORA OLOMOUC S T R A T E G I E dalšího rozvoje SCM při DHK ZORA OLOMOUC na roky 2010 2012 Obsah : I. Zásady činnosti sportovních center mládeže II. Projekt přípravy dětí a mládeže v DHK Olomouc III. Vlastní strategie

Více

Ekonomická směrnice. platnost od 1.6.2015

Ekonomická směrnice. platnost od 1.6.2015 Ekonomická směrnice platnost od 1.6.2015 Obsah: 1. Hospodaření s finančními prostředky 1.1. Rozpočet 1.2. Hospodaření s rozpočetem 2. Poplatky členů 2.1. Členská známka 2.2. Průkaz ČATK 2.3. Poplatky na

Více

Smlouva o trenérském vedení sportovců v gesci ČTA

Smlouva o trenérském vedení sportovců v gesci ČTA Smlouva o trenérském vedení sportovců v gesci ČTA Česká triatlonová asociace Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17, Praha 6 zastoupený předsedou asociace, panem Ing. Jaromírem Horákem IČ: 448 51 782 bankovní

Více

ATLETICKÝ KLUB OLOMOUC tř. 17. listopadu 3, OLOMOUC, Česká republika

ATLETICKÝ KLUB OLOMOUC tř. 17. listopadu 3, OLOMOUC, Česká republika ATLETICKÝ KLUB OLOMOUC tř. 17. listopadu 3, 772 00 OLOMOUC, Česká republika tel.: 585 224 676, e-mail: akol@centrum.cz web: http://atletikaolomouc.cz IČO: 41031369, bankovní spojení: Komerční banka Olomouc,

Více

JEDNACÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘEDSEDNICTVA A KOMISÍ ČESKÉHO SVAZU KOLEČKOVÉHO BRUSLENÍ, Z.S.

JEDNACÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘEDSEDNICTVA A KOMISÍ ČESKÉHO SVAZU KOLEČKOVÉHO BRUSLENÍ, Z.S. JEDNACÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘEDSEDNICTVA A KOMISÍ ČESKÉHO SVAZU KOLEČKOVÉHO BRUSLENÍ, Z.S. 1 Úvod 1. Dle stanov Českého svazu kolečkového bruslení, z.s. (dále jen ČSKB) jsou definovány tyto orgány: a) členská

Více

SLOŽENÍ REALIZAČNÍCH TÝMŮ, KOMPETENCE JEDNOTLIVÝCH ČLENŮ A HLAVNÍ ÚKOLY ČLENŮ REALIZAČNÍCH TÝMŮ

SLOŽENÍ REALIZAČNÍCH TÝMŮ, KOMPETENCE JEDNOTLIVÝCH ČLENŮ A HLAVNÍ ÚKOLY ČLENŮ REALIZAČNÍCH TÝMŮ SLOŽENÍ REALIZAČNÍCH TÝMŮ, KOMPETENCE JEDNOTLIVÝCH ČLENŮ A HLAVNÍ ÚKOLY ČLENŮ REALIZAČNÍCH TÝMŮ 1. Složení realizačního týmu reprezentačního družstva a) Hlavní zodpovědný trenér reprezentačního mužstva

Více

Zásady programů Státní podpory sportu pro období 2011 až 2014 (schváleno pod č.j. 24 116/2010-50)

Zásady programů Státní podpory sportu pro období 2011 až 2014 (schváleno pod č.j. 24 116/2010-50) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: MŠMT-23407/2012-50 aktualizace pro 2013 až 2014 Zásady programů Státní podpory sportu pro období 2011 až 2014 (schváleno pod č.j. 24 116/2010-50) ÚVOD

Více

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí)

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Příjemce dotace Statutární zástupce ICO Článek 1 Orel jednota

Více

Směrnice pro SCM a VSCM. (trenérsko-metodická směrnice SZČR s klíčem pro rozdělení dotace MŠMT) Praha. list číslo: 88

Směrnice pro SCM a VSCM. (trenérsko-metodická směrnice SZČR s klíčem pro rozdělení dotace MŠMT) Praha. list číslo: 88 Směrnice pro SCM a VSCM (trenérsko-metodická směrnice SZČR s klíčem pro rozdělení dotace MŠMT) Praha 2013 list číslo: 88 OBSAH SMĚRNICE SCM a VSCM 1. Základní pojmy směrnice SCM a VSCM (Sportovní Centrum

Více

Organizační a sportovní řád státní sportovní reprezentace v ROB. I. Obecná ustanovení

Organizační a sportovní řád státní sportovní reprezentace v ROB. I. Obecná ustanovení Organizační a sportovní řád státní sportovní reprezentace v ROB I. Obecná ustanovení 1) Organizační a sportovní řád státní sportovní reprezentace v rádiovém orientačním běhu (dále jen OSŘ) stanoví organizační

Více

Směrnice ČSJu o zdravotní způsobilosti aktivních členů ČSJu

Směrnice ČSJu o zdravotní způsobilosti aktivních členů ČSJu ČESKÝ SVAZ JUDO CZECH JUDO FEDERATION Zátopkova 100/2 box 40 160 17 Praha 6-Strahov Czech Republic tel.: +420 233 355 280, fax:+420 257 214 265 Směrnice ČSJu o zdravotní způsobilosti aktivních členů ČSJu

Více

Postavení sportovních gymnázií

Postavení sportovních gymnázií Asociace ředitelů gymnázií se sportovní přípravou Postavení sportovních gymnázií Konference ČOV a MŠMT, středa 4. března 2015 Centrum pohybové medicíny Praha Hlavní cíle škol s obory vzdělávání se sportovní

Více

Sportovní centra mládeže Českého svazu triatlonu

Sportovní centra mládeže Českého svazu triatlonu Sportovní centra mládeže Českého svazu triatlonu Hodnocení za rok 2005 1. Organizace a struktura řízení SCM ČSTT 2. Členství ve SCM ČSTT 3. Ekonomické zajištění SCM ČSTT 4. Kontrolní činnost SCM ČSTT 5.

Více

PROJEKT PŘÍPRAVY REPREZENTAČNÍHO DRUŽSTVA MLADŠÍCH JUNIORŮ

PROJEKT PŘÍPRAVY REPREZENTAČNÍHO DRUŽSTVA MLADŠÍCH JUNIORŮ PROJEKT PŘÍPRAVY REPREZENTAČNÍHO DRUŽSTVA MLADŠÍCH JUNIORŮ 2012 2013 zpracoval: Mgr. Roman Havrlant reprezentační trenér RD mladších juniorů HLAVNÍ CÍL: PRŮBĚŽNÉ UTVÁŘENÍ ŠIROKÉ STABILNÍ ZÁKLADNY MLADÝCH

Více

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace Úplné znění stanov, schválené Valnou hromadou dne 6.6.2006. 1/5 STANOVY Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců Článek I. Základní ustanovení 1. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců

Více

Hospodaření a účtování v ČNS

Hospodaření a účtování v ČNS Hospodaření a účtování v ČNS Směrnice č.1/2014 Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost: rok 2014 Strana 1 (celkem 5) 1 Obecná ustanovení 1. Hospodaření a účtování ČNS se řídí touto

Více

Pravidla pro poskytování finančních dotací a příspěvků na sportovní činnost z rozpočtu Města Jindřichův Hradec

Pravidla pro poskytování finančních dotací a příspěvků na sportovní činnost z rozpočtu Města Jindřichův Hradec Pravidla pro poskytování finančních dotací a příspěvků na sportovní činnost z rozpočtu Města Jindřichův Hradec Poskytování finančních dotací a příspěvků se řídí obecně závaznými předpisy. Jedná se o Zákon

Více

Věc: Rozdělení státního rozpočtu 2010 v oblasti sportu výdajový okruh: Tělovýchova včetně programu

Věc: Rozdělení státního rozpočtu 2010 v oblasti sportu výdajový okruh: Tělovýchova včetně programu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. : 6 406/2010-50 Věc: Rozdělení státního rozpočtu 2010 v oblasti sportu výdajový okruh: Tělovýchova včetně programu 233510 Materiál byl předložen na základě

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE PRAVIDLA ČASQ PRO REPREZENTACI ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE PRAVIDLA ČASQ PRO REPREZENTACI ČESKÉ REPUBLIKY ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE PRAVIDLA ČASQ PRO REPREZENTACI ČESKÉ REPUBLIKY 1.9.2012 Stránka 1 z 9 PRAVIDLA ČASQ PRO REPREZENTACI ČESKÉ REPUBLIKY I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ definice Čl.1 nominace do reprezentačního

Více

Český svaz plaveckých sportů reprezentační družstvo juniorů ČR v plavání

Český svaz plaveckých sportů reprezentační družstvo juniorů ČR v plavání Aktualizace 30. 1. 2013 I. REPREZENTAČNÍ DRUŽSTVO STARŠÍCH JUNIORŮ Projekt přípravy reprezentačního družstva juniorů na rok 2012 13 je směřován k úspěšné reprezentaci České republiky na hlavních soutěžích

Více

Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu

Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu Asociace školních sportovních klubů České republiky Identifikační číslo: IČ: 45773688 Sídlo spolku: José Martího 269/31, Veleslavín, 162 00 Praha

Více

TALENTOVANÁ MLÁDEŽ ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS)

TALENTOVANÁ MLÁDEŽ ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ PROVÁDĚCÍ POKYNY pro SPORTOVNÍ STŘEDISKA, SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE, VRCHOLOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE a SOUHRN INFORMACÍ K ČINNOSTI SPORTOVNÍCH GYMNÁZIÍ

Více

5. Reprezentace. Cíl: r.2050 český mistr světa

5. Reprezentace. Cíl: r.2050 český mistr světa 5. Reprezentace Cíl: r.2050 český mistr světa Tématem pověřen generální sekretář svazu Marek Vokáč. Projekty nezahrnují dlouhodobý výhled, který by akceptoval návrhy ČK a věnují se pouze letošnímu roku.

Více

REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD

REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2, tel./ fax 242 429 260, e-mail: cgf@cstv.cz REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD Praha, listopad 2010 Roman Slavík předseda ČGF OBSAH

Více

SMLOUVA O PROVEDENÍ TRENÉRSKÉ ČINNOSTI uzavřená v rozsahu a za podmínek zejména dle 2430-2444 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

SMLOUVA O PROVEDENÍ TRENÉRSKÉ ČINNOSTI uzavřená v rozsahu a za podmínek zejména dle 2430-2444 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. SMLOUVA O PROVEDENÍ TRENÉRSKÉ ČINNOSTI uzavřená v rozsahu a za podmínek zejména dle 2430-2444 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli tito účastníci (dále smluvní

Více

Realizační projekt Podpora sportovně talentované mládeže

Realizační projekt Podpora sportovně talentované mládeže Realizační projekt Podpora sportovně talentované mládeže Termín realizace: 2. pololetí 2016 Účast v projektu 1. Projektu se mohou zúčastnit kolektivní členové kluby zprostředkující členství alespoň dvěma

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČESKÉ BOXERSKÉ ASOCIACE I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Výkonný výbor České boxerské asociace (dále jen ČBA) vydává tento Organizační řád, který upravuje: a) působnost, hlavní úkoly, organizační

Více

Č E S K Ý A T L E T I C K Ý S V A Z (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ PROVÁDĚCÍ POKYNY. pro SPORTOVNÍ STŘEDISKA, SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE

Č E S K Ý A T L E T I C K Ý S V A Z (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ PROVÁDĚCÍ POKYNY. pro SPORTOVNÍ STŘEDISKA, SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE Č E S K Ý A T L E T I C K Ý S V A Z (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ PROVÁDĚCÍ POKYNY pro SPORTOVNÍ STŘEDISKA, SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE a SOUHRN INFORMACÍ K ČINNOSTI SPORTOVNÍCH GYMNÁZIÍ 2008 Předsednictvo ČAS

Více

SMLOUVA O REPREZENTACI uzavřená dle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník /dále také jako reprezentační smlouva nebo smlouva /

SMLOUVA O REPREZENTACI uzavřená dle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník /dále také jako reprezentační smlouva nebo smlouva / SMLOUVA O REPREZENTACI uzavřená dle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník /dále také jako reprezentační smlouva nebo smlouva / 1. Český svaz tanečního sportu Spolek vedený u Městského soudu

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Projekt optimalizace Systému Talentované Mládeže

Projekt optimalizace Systému Talentované Mládeže Projekt optimalizace Systému Talentované Mládeže Obsah: 1. Úvod do hlavních myšlenek optimalizace systému STM 2. VSCM A. Popis funkčního modelu B. Povinnosti jednotlivých VSCM C. Personální obsazení VSCM

Více

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Schváleno usnesením Zastupitelstva obce Tlumačov Z11/26/09/14

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně čl. I Úvod 1. Tyto zásady stanovují jednotný postup při poskytování finančních prostředků z rozpočtu Města Kadaně za účelem podpory rozvoje činností

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. čj. MSMT-45133/2012-501_SG

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. čj. MSMT-45133/2012-501_SG Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy čj. MSMT-45133/2012-501_SG Vyhlášení Rozvojového programu pro rok 2013 "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní

Více

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ FINANČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2 Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ razítko odborové organizace, podpis předsedy výboru a dozorčí rady odborové organizace Finanční řád ZO FN2 OS ZSP ČR schváleno

Více

Věc: Rozdělení státního rozpočtu 2013 v oblasti sportu výdajový okruh: Sportovní reprezentace neinvestiční prostředky Program I a II

Věc: Rozdělení státního rozpočtu 2013 v oblasti sportu výdajový okruh: Sportovní reprezentace neinvestiční prostředky Program I a II Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy PID: MSMT3XAJHY Č.j.: MSMT-16095/2013 Věc: Rozdělení státního rozpočtu 2013 v oblasti sportu výdajový okruh: Sportovní reprezentace neinvestiční prostředky

Více

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX00OTNHK* MVCRX00OTNHK prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov STATUT RADY MLÁDEŽE ČVS Číslo směrnice: 14/2011 Směrnice kategorie: A Schváleno: Správní radou ČVS dne 20. července 2011 Účinnost od:

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

ROZHODČÍ A TECHNIČTÍ DELEGÁTI ČESKÉHO SVAZU BIATLONU

ROZHODČÍ A TECHNIČTÍ DELEGÁTI ČESKÉHO SVAZU BIATLONU SMĚRNICE ROZHODČÍ A TECHNIČTÍ DELEGÁTI ČESKÉHO SVAZU BIATLONU Platná od 11. 5. 2016 Obsah směrnice: Kategorie rozhodčích Podmínky pro výkon činnosti rozhodčího Udělení licence rozhodčího ČSB Evidence rozhodčích

Více

Pravidla hospodaření

Pravidla hospodaření Pravidla hospodaření Příloha 2 ke Statutu VŠE Článek 1 Úvodní ustanovení Hospodaření VŠE se řídí zejména zákonem a ostatními zvláštními právními předpisy 1) a rozhodnutími o poskytování příspěvků a dotací,

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

Stanovy. Českého spolku tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení

Stanovy. Českého spolku tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení 1/5 Stanovy Českého spolku tělesně handicapovaných sportovců Článek I. Základní ustanovení 1. Český spolek tělesně handicapovaných sportovců (dále jen ČSTHS nebo spolek) je dobrovolným zapsaným spolkem,

Více

PODPORA SPORTOVNÍ ČINNOSTI VE MĚSTĚ KUŘIMI pro rok 2017

PODPORA SPORTOVNÍ ČINNOSTI VE MĚSTĚ KUŘIMI pro rok 2017 Dotační program PODPORA SPORTOVNÍ ČINNOSTI VE MĚSTĚ KUŘIMI pro rok 2017 1. Dotační program Podpora sportovní činnosti ve městě Kuřimi (dále jen Program ) vyhlašuje Zastupitelstvo města Kuřimi jako účelově

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

S M Ě R N I C E č. E - 01/2015

S M Ě R N I C E č. E - 01/2015 ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ PRAHA S M Ě R N I C E č. E - 01/2015 Č S S Výplata cestovních náhrad Ing. Petr Baroch president ČSS Vydává: Český střelecký svaz Účinnost této směrnice je od 1.1.2015 1 Směrnice ČSS

Více

Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017

Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017 Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017 I. Hlavní cíle: A. Všeobecné- dlouhodobé zajistit pro všechny členy sportovní a společenské a odborné vyžití odpovídající jejich předpokladům (platí pro

Více

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen Rada ) je stálým poradním orgánem vlády ČR v oblasti

Více

HODNO CENÍ STŘEDISEK

HODNO CENÍ STŘEDISEK Příloha 2 HODNO CENÍ STŘEDISEK v rámci Programu II - Sportovně talentovaná mládež Úvod Finanční prostředky pro střediska SpS, SCM, VSCM a OSpS jsou přidělovány na základě součtu:. Kapitační platby pro

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov STATUT KRAJSKÝCH CENTER MLÁDEŽE Číslo směrnice: 13/2011 Směrnice kategorie: B Schváleno: Výborem ČVS dne 22. května 2011 Účinnost od:

Více

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ. pro

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ. pro ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ PROVÁDĚCÍ POKYNY pro SPORTOVNÍ STŘEDISKA, SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE, VRCHOLOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE a SOUHRN INFORMACÍ K ČINNOSTI SPORTOVNÍCH GYMNÁZIÍ

Více

Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV

Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obec: Žernov Adresa: Směrnici zpracoval: Směrnici schválil:

Více

Směrnice rektora č. 13/2015

Směrnice rektora č. 13/2015 Slezská univerzita v Opavě Směrnice rektora č. 13/2015 Zásady Interní soutěže v rámci institucionálního plánu Slezské univerzity v Opavě Vydáno: V Opavě, září 2015 I) Směrnice rektora č. 13/2015 Zásady

Více

Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Název : Šachový svaz České republiky Adresa : Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ : 48548464

Více

ČESKÁ GYMNASTICKÁ FEDERACE

ČESKÁ GYMNASTICKÁ FEDERACE ČESKÁ GYMNASTICKÁ FEDERACE 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2, p.o. box 40. tel./fax: 257 210 811 P R O V Á D Ě C Í P O K Y N Y pro Vrcholová Sportovní centra mládeže - VSCM platné od 1.1.2014 Zpracovali:

Více

I. Hlavní zásady a priority

I. Hlavní zásady a priority STATUT SPORTOVNÍ ČINNOSTI ČRS I. Hlavní zásady a priority 1. Rozvíjení a popularizace rybářského sportu a organizování rybářských soutěží na všech úrovních patří k tradičním činnostem Českého rybářského

Více

ZÁSADY VÝBĚRU DO SYSTÉMU SCM NA ROK 2016

ZÁSADY VÝBĚRU DO SYSTÉMU SCM NA ROK 2016 V Praze 3. září 2015 ZÁSADY VÝBĚRU DO SYSTÉMU SCM NA ROK 2016 Tento dokument popisuje systém výběru do SCM a systém rozdělování finančních prostředků SCM pro rok 2015. Systém je v souladu s platnou koncepcí

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 201/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 192 ze dne 22.03.2016 Zásady poskytování dotací mimo vyhlášené dotační programy městské části Praha 3 Zastupitelstvo

Více

ZÁSADY. pro poskytování příspěvků na rozvoj činnosti KVZ a financování sportovních a společenských akcí SVZ ČR v roce 2016

ZÁSADY. pro poskytování příspěvků na rozvoj činnosti KVZ a financování sportovních a společenských akcí SVZ ČR v roce 2016 ZÁSADY pro poskytování příspěvků na rozvoj činnosti KVZ a financování sportovních a společenských akcí SVZ ČR v roce 2016 I. Obecná ustanovení Příspěvky jsou finanční prostředky účelově poskytované klubům

Více

Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014

Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014 Příloha č. 2, bod 43-20/2013 Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014 43. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Pravidla pro uvolňování dotací na podporu sportu na individuální účely určené žadateli

Pravidla pro uvolňování dotací na podporu sportu na individuální účely určené žadateli Pravidla pro uvolňování dotací na podporu sportu na individuální účely určené žadateli Statutární město Teplice uvolňuje ze svého rozpočtu prostředky na podporu sportu. Zejména, aby zajistilo co největšímu

Více