Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci Magisterská diplomová práce Autor: Bc. Zdeňka Uhlířová Vedoucí diplomové práce: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. Brno 2013

2 Poděkování Ráda bych poděkovala prof. PhDr. Tomáši Sirovátkovi, CSc. za jeho vstřícný přístup, cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěl k vypracování této práce.

3 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně a uvedla v ní veškerou literaturu a zdroje, které jsem použila.. V Brně dne Bc. Zdeňka Uhlířová

4 Obsah Úvod 1 TEORETICKÁ ČÁST KOMPETENCE Definice kompetence Struktura kompetence Kompetenční typologie Životní cyklus kompetencí KOMPETENČNÍ MODEL Typy kompetenčních modelů Identifikace kompetencí a tvorba kompetenčního modelu Měření úrovně kompetencí VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ UČÍCÍ SE ORGANIZACE Celostní přístup STRATEGIE VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ VÝZNAM KOMPETENČNÍHO PŘÍSTUPU PRO ORGANIZACI METODOLOGICKÁ ČÁST PRAKTICKÁ ČÁST PROFIL ORGANIZACE Vize organizace Strategie a cíle organizace Kultura organizace Struktura organizace IDENTIFIKACE KOMPETENCÍ Získávání dat Analýza interních dokumentů Behavioral events interview (BEI) Analýza a klasifikace kompetencí... 57

5 3.3 KOMPETENČNÍ MODEL Ověřování kompetencí Měření úrovně kompetencí PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ Návrh vzdělávacích aktivit ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY... 80

6 Úvod V současné době je pro vývoj ve státních organizacích a jejich řízení charakteristický přechod od byrokratického stylu řízení směrem k manažerským přístupům používaných v soukromé sféře. Děje se tomu tak zejména z důvodů sílícího tlaku na zvyšování efektivnosti, hospodárnosti vynakládaných prostředků a účinnosti přijímaných opatření. Státní organizace je stále více chápána jako poskytovatel různých statků občanům klientům, ve své činnosti je stále více ovlivňována tržními principy, což klade nové a vyšší nároky na změnu v řízení lidských zdrojů. Ve spojitosti s výše uvedeným problémem je třeba si položit otázku, jak řídit lidské zdroje ve státní organizaci : jak se vyprostit z procesu, který vytvořil neflexibilního pracovníka v byrokratické organizaci a jak dát tomuto pracovníkovi moc, aby ji přeměnil v organizaci vysoce reaktivní a inteligentní? Řešením tohoto problému může být řízení lidských zdrojů založené na kompetencích, bez kterého se v současné době moderní personální řízení nemůže obejít. Tento inovativní přístup v řízení lidských zdrojů, tzv. řízení podle kompetencí, sdružuje strategické personální procesy do jednoho funkčního celku integrovaného soustavou kompetencí. Koncepce kompetencí konkrétní organizace zahrnuje právě ty potřebné znalosti, různé druhy dovedností, relevantní postoje, motivaci a další charakteristiky, které vyžaduje organizace od svých pracovníků k dosažení požadovaného výkonu. Uplatňování zmiňovaného přístupu může vézt k zajištění efektivního zvládání aktuálních i perspektivních situací, úkolů a problémů, které jednotliví pracovníci organizace řeší, resp. budou řešit v budoucnu. Hlavním nástrojem řízení podle kompetencí neboli Management by Competencies je kompetenční model, který není cestou tvorby standardu, ale cestou k řízení diverzity a výkonu. Domníváme se, že i státní organizace může dobře naplňovat myšlenku spojenou se strategií řízení lidských zdrojů totiž že cílem práce s lidmi v organizaci je získat a udržet si kvalitní pracovníky a přispět k profesnímu i osobnímu rozvoji takových pracovníků, kteří svými schopnostmi, znalostmi a

7 dovednosti budou přispívat k naplnění jednak svých profesních cílů i potažmo cílů organizace jako celku. Nástrojem podpory strategického řízení lidských zdrojů v organizaci může být právě kompetenční přístup. Důvodem proč jsme se rozhodli věnovat oblasti řízení podle kompetencí, lépe řečeno kompetenčnímu modelu, je jistě to, že v něm spatřujeme nástroj, který umožní organizaci získat, rozvinout a udržet si vysoce motivované a také odborně zdatné pracovníky, kterým usnadní příležitost k dalšímu rozvoji jejich kompetencí. Pomocí kompetenčního modelu jsme totiž schopni určit klíčové požadavky na pracovníky, které jsou stanoveny přímo na základě podmínek v konkrétní organizaci, a tudíž reflektují její specifičnost. Kompetence a kompetenční model taktéž vytváří kritéria, která můžeme uplatnit zejména při vzdělávání a rozvoji pracovníků. A to zvláště při odhalování vzdělávacích potřeb, mezery a možnosti. Stejně tak tohoto nástroje je možné dobře použít při následném vyhodnocování efektivity rozvoje a vzdělávání pracovníků. Cílem práce je sestavit kompetenční model pro vybranou pracovní pozici, identifikovat úroveň kompetencí a následně navrhnout plán vzdělávání. Výzvou ke zpracování této práce bylo poznání, že daná organizace nemá doposud systémově řešenou práci s lidskými zdroji. Z hlavního cíle práce vychází i kognitivní otázka: Jak na základě identifikace kompetencí projektového manažera vhodně nastavit vzdělávací a rozvoj?, na kterou se budeme snažit prostřednictvím této práce odpovědět. Magisterská diplomová práce je teoreticko-empirického charakteru, což určuje i její základní rozdělení na dvě části. V teoretické části si nejprve vyjasníme pojem kompetence. Následně se budeme zabývat kompetenčním modelem. Z hlediska cíle práce se jedná o klíčový pojem, kterému se proto budeme detailněji věnovat. Nejprve si vymezíme samotný pojem, vysvětlíme si, co tvoří kompetenční model, jaký je jeho význam a k čemu a komu může v organizaci sloužit. Jádro práce pak bude tvořit výběr vhodných technik k získávání informací, fáze procesu identifikace klíčových kompetencí a tvorby kompetenčního modelu. Poslední kapitola teoretické části je věnována vzdělávání a rozvoji, respektive

8 návrhu plánu vzdělání, poněvadž dílčím cílem práce je navrhnout pomocí sestaveného kompetenčního modelu vzdělávací plán pro uvedenou pracovní pozici. V této kapitole si nejprve vymezíme základní pojmy. Protože budeme k návrhu plánu vzdělávání přistupovat z pohledu celostního přístupu, zmíníme se i o konceptu učící se organizace, z něhož tento přístup vychází. Plán vzdělávání sestavíme na základě identifikovaných diferencí mezi očekávanou a reálnou úrovní kompetencí pracovníků, kterou je možné řešit vzděláváním. Poznání je důležité hlavně k tomu, abychom mohli pro chybějící či nedostatečně rozvinuté kompetence doporučit vhodný plán vzdělávání. K tomu abychom mohli vytvořit kompetenční model a následně navrhnout plán vzdělávání, je třeba mít povědomí o pracovních úkolech a chování projektového manažera, které vede k jejich úspěšnému plnění. Je třeba se taky seznámit se specifickými vlastnostmi zkoumané organizace, a to zejména s vizí, strategií, strukturou a kulturou. Poněvadž tyto aspekty mohou významným způsobem ovlivňovat chování pracovníků v organizaci. V případě, že naplníme tento předpoklad, sestavíme kompetenční model s návrhem vzdělávacího plánu, který bude zahrnovat vzdělávací aktivity šité na míru vybrané pracovní pozici.

9 1 Teoretická část 1.1 Kompetence Předtím než se začneme pozorněji věnovat problematice kompetencí, pojďme se nejprve podívat, jak to vlastně bylo se vznikem samotného kompetenčního přístupu. Začalo to všechno rokem 1973, kdy vyšel šokující článek jednoho nejvýznamnějšího amerického protagonisty, psychologa Davida McClellanda. Autor v článku s názvem Testing for Competence rather than for Intelligence vyzýval, aby při výběru nových manažerů byl kladen důraz na jejich kompetence nikoliv na jejich inteligenci. Tento alternativní pohled popíral desítky let rozvíjený přístup k identifikaci a rozvíjení manažerů založený na posuzování inteligence jakožto nejlepšího ukazatele úspěšnosti v práci. Na základě výsledků mnoha výzkumů byl totiž McClelland přesvědčen, že testování inteligence a vědomostí není s to předpovědět pracovní výkon či úspěšnost jedince. Přestože po publikování článku začali vědci vytvářet ve větší míře tzv. culture free inteligenční testy, tyto už nikdy nezískaly srovnatelnou oblibu v oblasti práce s lidskými zdroji, jak do té doby. (Kubeš, Spillerová, Kurnický, 2004) Taktéž kolega Davida McClellanda Boyatzis přispěl ke zrodu kompetencí, když se mu podařil rozklíčovat problém, který trápil osoby pracující v oblasti lidských zdrojů. Ty potřebovaly nalézt jednotný slovník pro práci s lidskými zdroji, který bude srozumitelný po celém světě a zároveň umožní rozlišit pracovníky s průměrným výkonem od pracovníků s výkonem vynikajícím. Jeho práce se primárně zaměřila na definování rozdílů v chování úspěšných manažerů oproti manažerům méně úspěšným. (Kubeš, Spillerová, Kurnický, 2004) Kompetenční přístup se postupně rozšířil do celého světa, důvodem bylo jistě to, že byl stále vyvíjen nátlak na personalisty, aby jejich výběry probíhaly objektivně, to znamená bez jakýchkoliv předsudků a diskriminace. V následující podkapitole se zaměříme na samotný pojem kompetence, protože z hlediska cíle práce se jedná o klíčový pojem, proto se mu budeme věnovat podrobněji. [7]

10 1.1.1 Definice kompetence V odborné literatuře se nám podařilo objevit celou řadu definic kompetencí. Zjistili jsme, že mnozí autoři tomuto slovu přisuzují rozdílný obsah, proto se jeví jako nutné si udělat tzv. exkurz mnoha různými názory na to, co vlastně pojem kompetence vyjadřuje. Našim cílem bude se nejen zorientovat v množství alternativních pohledů na tento pojem, pochopit přístupy jednotlivých odborníků, ale zaměřit se zejména na ta pojetí kompetence, které mohou být pro nás metodicky inspirující při řešení této problematiky. V textu níže představujeme názory některých odborníků na to, co to vlastně kompetence je. V knize Řízení lidských zdrojů od Michaela Armstronga (2007), se vede polemika o tom, že v souvislosti s tímto pojmem se v angličtině dokonce používají dva termíny, které vyvolávají určitý zmatek. První definicí je competence, která odpovídá našemu pojmu kvalifikace či odborné způsobilosti. Tím druhým je tvar competency, který se naopak používá pro vyjádření schopnosti vůbec či pro schopnost chování. První pojetí použijeme pro oblast práce, kdy představuje jedinečnost lidského kapitálu 1 (kompetenci), druhé jde-li o oblast chování, vztahuje se k osobnosti (kompetentnost). Pro vyjádření pojmu competence budeme v této práci používat český překlad kvalifikace či odborná způsobilost. Někdy jsou tyto způsobilosti označovány taky jako tvrdé dovednosti, které musí pracovník znát, aby mohl úspěšně plnit zadané úkoly. Co se týče competency, tak budeme pro tento pojem využívat termín schopnost. Souhrn schopností, které napomáhají k dosažení výkonu pracovníka. Ve významu chování jsou tyto schopnosti někdy označované jako měkké dovednosti. V našem prostředí se můžeme na termín kompetence podívat z různých hledisek. Například jako na stav, ve kterém se jedinec nachází (něco zná, a proto může dosáhnout jistých úspěchů). Nebo jako na vnitřní hodnotu člověka, kterou je možné rozvíjet, pracovat na ni. Veteška, Tureckiová (2008) v této souvislosti chápou kompetenci jako,,jedinečnou schopnost člověka úspěšně jednat a dále 1 Lidský kapitál je považován za součást kapitálu intelektuálního. Je souhrnem kompetencí, zejména ve smyslu funkčních znalostí a dovedností (Veteška, Tureckiová, 2008). [8]

11 rozvíjet svůj potenciál na základě integrovaného souboru vlastních zdrojů, a to v konkrétním kontextu různých úkolů a životních situací, spojenou s možností a ochotou rozhodovat a nést za svá rozhodnutí odpovědnost (Veteška, Tureckiová, 2008, s. 27). Výše uvedené pojetí kompetence autorů Vetešky a Tureckiové (2008) je zajímavé v tom, že obsah tohoto pojmu chápou jako jedinečnou schopnost člověka úspěšně jednat a rozvíjet neustále potenciál. V podstatě nevyzdvihují pouze výsledek, ale zmiňují i cestu, jak k němu dospět (cestou neustálého zvyšování potenciálu). Všimněme si taky, že obsahuje termíny zdroj a schopnost. Termín zdroj v tomto pojetí vysvětlují buďto v obecnějším významu jako vstup do systému nebo jako soubor veškerých informací, znalostí, dovedností a dřívějších zkušeností jedince. Při plnění konkrétních úkolů, při dosahování komplexních či méně konkrétních cílů, pak jedinec více či méně úspěšně kombinuje a používá tyto zdroje (neboli vstupy). V širším významu zde můžeme hovořit o kompetentním jednání. Schopnost lze v tomto případě ve stručnosti definovat jako předpoklad k výkonu, jeden ze zdrojů, které má jedinec k dispozici a jež se obvykle pojí s určitou oblastí lidské činnosti. Jedinec je tedy kompetentní pouze za předpokladu, že dokáže úspěšně využívat své znalosti, dovednosti, zkušenosti (zdroje) při plnění daných pracovních úkolů. V oblasti systému řízení a rozvoje lidských zdrojů se často využívá místo pojmu kompetence také termín způsobilost. Jedinec se v průběhu svého života dostává do různých situací, plní rozličné role a s nimi spojené úkoly a cíle. Pokud je jedinec způsobilý (má kompetenci), tak dokáže efektivně (účelně, hospodárně) nakládat se svými zdroji a tyto zdroje průběžně rozvíjet, zvyšuje si tím pravděpodobnost úspěchu. Zde je zřejmé, že způsobilost se zásadně projevuje v chování, které může být součástí kompetence. Z výše uvedeného konceptu Vetešky a Tureckiové (2008) zároveň vyplývají rozdíly mezi pojmy kompetence a schopnost (zejména ve významu duševních či rozumových schopností). Schopnost, jak bylo vysvětleno výše, lze ve stručnosti definovat jako jeden ze zdrojů, který má člověk k dispozici tj. předpoklad k výkonu. Ovšem mít potřebné schopnosti ještě neznamená, že jedinec bude úspěšný. Na tuto skutečnost pravděpodobně upozornil [9]

12 jako první McClelland ve své stati o testování kompetence spíše než inteligenci v roce 1973, o které jsme se zmínili v souvislosti se vznikem kompetence. Každý z nás by jistě dokázal vyjmenovat několik takových příkladů, kdy lidé mají potřebné znalosti, dovednosti nebo duševní schopnosti, ale neví kdy a jak je správně využít, Tyto případy jen znovu dokazují, že mezi schopností a kompetencí existuje rozdíl, a že řízení podle kompetencí může být vhodnou alternativou, nebo rovnou náhradou směrů tradičních. (Veteška, Tureckiová, 2008) I přes rozdílná pojetí a definování pojmu kompetence se většina autorů shoduje na tom, že kompetence je základem výkonu a projevuje se v chování. Na druhou stranu je ale fakt, že mezi odborníky se stále vede mnoho polemik a existuje mnoho názorů na to, co kompetence je, co je jejím obsahem, respektive, co ještě pod tento pojem patří a co už ne. Z pohledu praktického využití této práce chápeme a pohlížíme na kompetenci jako na trs znalostí, dovedností, zkušeností a vlastností, který podporuje dosažení cíle. Podle autora tohoto pojetí kompetence Hroníka (2007) lze trs pozorovat ve vzorku chování, kde můžeme identifikovat vícero kompetencí. Přičemž kompetence nejsou pouhými dovednostmi, ale jsou to pozorovatelné způsoby, podle kterých dosahujeme efektivních výkonů Struktura kompetence Jak jsme již uváděli v předešlém textu, kompetence se projevuje v určité podobě chování. Chování je obyčejně těžko pozorovatelné, poněvadž každý jedinec se vždy chová v konkrétní situaci jinak. Obecně můžeme říci, že chování je výsledkem dynamiky osobnosti, v níž můžeme rozeznat více vrstev. Strukturu kompetencí tvoří jednotlivé charakteristiky osobnosti. Podle Bedrnové, Provazníka (1994) je jejich vliv na pracovní výkon rozhodující. Tyto charakteristiky by měly být sledované u každého pracovníka na jakékoliv pozici. Pokud má být pracovník kompetentní, plní si svěřený úkol dobře nebo na vynikající úrovni, je vnitřně vybaven určitými vlastnostmi, vědomostmi, dovednostmi a zkušenostmi, které k takovému chování nezbytně potřebuje. Znamená to, že je motivovaný takové [10]

13 chování použít, tedy vidí v požadovaném chování hodnotu a je ochoten tímto směrem vynaložit potřebnou energii, má možnost v daném prostředí takové chování použít. (Kovács, 2009) Dovednosti a vědomosti lze poměrně snadno rozvíjet. Zatímco motivy, postoje, a hodnoty se ovlivňují obtížně, poněvadž tato oblast patří ke stabilním složkám osobnosti jedince a souvisí s vnějšími podmínkami a nikoliv s osobností pracovníka. (Kubeš, Spillerová, Kurnický, 2004) Podle této struktury kompetencí budeme dále pracovat při návrhu plánu vzdělávání pracovníků. Uvědomujeme si, že kompetence je opravdu složitý jev, proto, abychom předešli mnoha nesrovnalostem v pochopení tohoto termínu, vyjádříme kompetenci, respektive její strukturu, obrázkem od Lucia, Lepsinger (in Kubeš, Spillerová, Kurnický, 2004): Obrázek 1: Hierarchický model struktury kompetence Na obrázku struktury kompetence je možné vidět, jak uspořádané jednotlivé složky do tvaru pyramidy. Vrchol pyramidy tvoří chování, což je jediný přímo pozorovatelný projev jedince. Zato prostřední vrstva zahrnuje poměrně lehce ovlivnitelné a předvídatelné charakteristiky získané během života a profesní praxí. [11]

14 Zato poslední vrstvu tvoří stabilní a základní složky osobnosti jedince, které je možné ovlivnit velmi obtížně. (Kubeš, Spillerová, Kurnický, 2004) Kompetence se neomezují pouze na manažerské pozice, i když ty jsou ústředním bodem této práce. Z hlediska cílů této práce je důležité si uvědomit, že i když vytvoříme kompetenční model šitý na míru pracovníkovi a navrhneme vhodné školení, které tento pracovník absolvuje, ještě neznamená, že dojde ke zvýšení jeho výkonu. Jsou zde totiž faktory, které někdy nemůžeme ovlivnit. Při každém plánování vzdělávacích aktivit musíme brát na zřetel i motivace pracovníků k učení a vzdělávání. Přesto existuje předpoklad, že kompetenční model je významným nástrojem k rozpoznání vzdělávacích potřeb pracovníka Kompetenční typologie Kromě posuzování toho, z jakých složek se kompetence skládá, se mnoho odborníků začalo zabývat i jejím členěním a to podle různých hledisek. Známý specialista na lidské zdroje Armstrong se ve své knize Personální management (1999) zmiňuje o tom, že první, kdo vlastně začal rozlišovat kompetence, byl Boyatzis. Ten kompetence rozděloval do těchto dvou skupin: základní 2 kompetence neboli prahové; a výkonové kompetence. O základních kompetencích hovoříme v případě, kdy nás zajímají pouze minimální požadavky na schopnosti pracovníka. Jsou to právě ty kompetence, které tvoří znalosti a dovednosti potřebné pro výkon pracovníka. Co se týče manažerských funkcí, tak se jedná zejména o oblasti plánování, organizování, 2 Kubeš, Spillerová, Kurnický (2004) hovoří o ústředních kompetencích. Šmída (2003) hovoří o základních kompetencích firmy my budeme pro účely této práce používat termín základní kompetence. [12]

15 vedení, hodnocení a odměňování, kontrolování, motivování. Při současném turbulentním prostředí a silné konkurenci již základní kompetence nemohou obstát, proto musí organizace od svých pracovníků vyžadovat kompetence výkonové. Ty se týkají hlavně výsledků než úsilí. Více se zaměřují na výsledky jednání a chování, nikoliv na úroveň znalostí a dovedností jak tomu je u kompetencí základních. (Kovács, 2009) Nicméně Coombe (in Kovács, 2009) doporučuje, aby manažerské kompetence byly popisovány jako vstupy, výstupy a procesy. Coombe na rozdíl od zmiňovaného Boaytzise rozděluje kompetence do tří následujících skupin: Kompetence založené na vstupu představují schopnosti nebo potenciál, které manažeři musí mít, aby vykonávali úspěšně zadané úkoly. Kompetence na vstupu mohou mít dvě podoby: a) Kompetence získané (rozumí se vzděláváním na školách, firemním vzděláváním, samostudiem, zkušeností s více profesemi či obory); b) Kompetence, jež jsou jedinci vlastní, vrozené (například jde o vizionářství, umění iniciovat změny, schopnost rychle rozhodovat a řídit v turbulentním prostředí, umění nadchnout a motivovat ostatní pracovníky pro náročné úkoly, či mít přirozenou autoritu); Ve druhé formě jsou pak kompetence vyjádřené v určitých skupinách, které tvoří kombinace osobnostních charakteristik: a) Intelektuální schopnosti, logické uvažování, kreativita apod., b) Interpersonální dovednosti a postoje k druhým lidem, c) Emocionální a psychická odolnost, výkonnost, pružnost, apod. [13]

16 Kompetence založené na výstupu týkají se výsledků, které chceme, aby manažeři dosahovali. Jsou založené na předpokladu prokazatelných a měřitelných výstupů, které dokazují, že vstupní kompetence byly použity efektivně. Kompetence založené na procesech tvoří spojující článek mezi vstupy a výstupy, jde o proces používání potřebných znalostí a dovedností k dosahování cílů osobních i firemních. Coombeho dělení kompetencí je zajímavé, protože že se neomezil pouze na základní složky kompetence, ale zdůraznil také procesní dovednosti, převážně týkající se toho jak věci dělat. Poslední členění, kterým se budeme zabývat, a které je pro tuto práci přínosné, je pojetí Tyronovo (in Kubeš, Spillerová, Kurnický, 2004). Podle Tyrona jsou kompetence manažera kombinací tří aspektů, a to manažerského, interpersonálního a technického. Toto členění kompetencí se zaměřuje přímo na základní oblast práce každého manažera. Jedná se právě o ty kvality, které požaduje organizace od svých manažerů. Úspěšnost takového manažera je pak závislá na tom, zda je manažer dokáže uplatňovat v praxi a zda tyto kvality dokáže podle potřeby rozvíjet. Požadavky kladené na manažery, jak je formuluje Tyron (in Kubeš, Spillerová, Kurnický, 2004) popisujeme následně: a) Manažerské kompetence jsou schopnosti a dovednosti, které přispívají k výbornému výkonu manažera při plnění úkolů v souladu s nejvyššími cíli organizace. Zároveň mají přispívat k příznivému prostředí v týmu spolupracovníků (například tvorba společné vize, schopnost budovat systém cílů a kontrol, podnikatelské a systémové myšlení, atp.); b) Interpersonální kompetence jsou potřebné k efektivní komunikaci manažera a budování potřebných pozitivních vztahů se spolupracovníky a zákazníky. Jde například o iniciativu, aktivní naslouchání, empatii, prezentační způsobilosti, budování vztahů, vyjednávání a spolupráci; [14]

17 c) Technické kompetence jedná se o soubor dovedností vztahující se ke konkrétní funkci a zajišťující manažerovi schopnost úspěšně plnit úkoly typické pro jeho práci. Jedná se například o finance, rozpočet, sběr a analýzu údajů, znalost práce na počítači apod. Jak jsme již předeslali výše, uvedené Tyronovo rozlišování kompetencí zahrnuje základní oblasti práce každého manažera. V kategorii manažerských kompetencí jsou zahrnuty právě ty kvality, které organizace vyžaduje od svých manažerů, a definuje schopnosti nebo potenciál, které manažeři musí mít, aby vykonávali dobře nějaký úkol. Ve druhé kategorii jsou kompetence vyjádřeny jako kombinace osobnostních charakteristik, které ovlivňují přístup ve vedení lidí. Třetí obsahuje dovednosti, které si pracovník do organizace buďto přinese (získané například studiem, praxí v oboru; dokládá různými certifikáty při výběrovém řízení) nebo je získá během pracovního procesu (prostřednictvím firemního vzdělávání). Toto dělení kompetencí obsahuje měkké i tvrdé dovednosti, jež jsou předpokladem úspěchu při sebeřízení, vedení lidí i organizace. Protože se budeme v této práci zabývat kompetencemi a to v souvislosti s manažerskou pozicí, považujeme výše uvedené Tyronovo dělení kompetencí za přínosné. Proto při sestavování kompetenčního modelu použijeme zde zmiňované dělení kompetencí, přičemž budeme rozlišovat kompetence manažerské, interpersonální a technické Životní cyklus kompetencí V předcházejících podkapitolách jsme se zabývali vymezením kompetence detailně a to vzhledem k cíli práce. Dozvěděli jsme se, že kompetence se týkají celé osobnosti člověka, jeho schopností, vlastností, motivů a že jsou získávány v průběhu celého života, stejně tak jsou rozvíjeny a ztráceny. Kovács (2009) v souvislosti s tímto uvádí, že stejně jako výrobek, tak i kompetence mají svůj životní cyklus. Dodává, že kompetence, které byly včera postačující pro řízení organizací, dnes již nemusí stačit. [15]

18 Z vlastní zkušenosti vyplývá, že manažeři si potřebu nových kompetencí uvědomují až tehdy, když jim začíná jejich absence při řízení dělat problémy. Veškeré schopnosti zaměřují totiž na co nejrychlejší řešení problémů, a na ostatní jim pak nezbývá tolik času. Je důležité si uvědomit, že přechod z jedné fáze růstu je náročný a nedá se proto uskutečnit ze dne na den (proces učení se je zdlouhavý a někdy náročný). Pro samotné manažery jsou poznatky o cyklech životnosti kompetencí významným signálem. Je třeba si uvědomit, že ne všechny kompetence čeká stejný osud. (Kovács, 2009) Kovács (2009) v souvislosti s vývojem kompetencí začal rozlišovat mezi těmito čtyřmi situacemi, které mohou v životě kompetencí nastat: Zánik kompetence nastane například při prosazování už nevyhovujících standardů výkonu, blokování důležitých informací apod. Opakované uplatňování nevyhovujících kompetencí může vézt až k ohrožení organizace na konkurenčním trhu; Udržování těch kompetencí, které se osvědčily v řízení a jsou stále aktuální i do budoucna, například motivování pracovníků, delegování, plánování, řešení konfliktů aj.; Rozvoj kompetence prostřednictvím dalšího vzdělávání a rozvoje může manažer prodloužit její životnost; Nové kompetence se například zavádějí při změně organizační struktury, vznikají nové pravomoci, odpovědnosti, úkoly. Podle názoru Kovácse (2009), v současném konkurenčním prostředí sehrává důležitou roli hlavně vnímavost organizace i samotných pracovníků k osudu svých kompetencí a taky k nově se vynořující potřebě se měnit a zlepšovat svoji konkurenceschopnost. Potom je na místě položit si otázku: jak rychle si dokážou pracovníci a organizace vybrat a zároveň osvojit ty nejpotřebnější kompetence, které jsou klíčové pro řízení procesů? Sledování životního cyklu kompetencí [16]

19 v organizaci, je podle zmiňovaného autora významné především pro pracovníky, kteří se podílejí na řízení lidí. My se jim však detailněji věnovat nebudeme, protože to není smyslem ani cílem této práce. 1.2 Kompetenční model V této kapitole si nejprve vymezíme, co se skrývá pod termínem kompetenční model. Vysvětlíme si, jaký je jeho význam a k čemu a komu může v organizaci sloužit. Z hlediska cíle práce se jedná o důležitý aspekt, kterým se proto budeme věnovat více pozornosti. Pochopení anatomie kompetence nám pomohlo získat podrobnější pohled na možné členění kompetencí a jejich obsah. Poznání životního cyklu kompetencí nám pak umožnilo jejich pochopení z hlediska dalšího možného vývoje či zániku. Tyto poznatky mohou ovlivnit naše uvažování při tvorbě kompetenčního modelu. Z odborné literatury jsme zjistili, že Kubeš, Spillerová, Kurnický (2004) pojímají kompetenční model jako soubor kompetencí, neboli způsobilostí, který je nezbytný pro výkon dané pozice. Popisují tak v různé míře detailnosti konkrétní kombinace znalostí, dovedností a dalších charakteristik osobnosti, které jsou potřebné k efektivnímu plnění úkolů. Toto pojetí chápeme tak, že pro úspěšné plnění úkolů je třeba, aby pracovník disponoval celým souborem znalostí a dovedností. Znamená, aby se neustále zdokonaloval a rozšiřoval si svoji odbornost. Podle Kovácse (2009) pro lepší přehled by měly být kompetence strukturovány do různých celků. Hroník (2007) zase upozorňuje na množství kompetencí, podle něho je optimální dvanáct až patnáct kompetencí v modelu. Organizace vyžaduje od svých pracovníků konkrétní chování, které je žádoucí pro naplňování cílů. V organizaci je většinou více popisů práce, někdy tolik, kolik je v organizaci lidí. I v tomto případě může kompetenční model být nástrojem spojení mezi popisy práce 3 a hodnotami 4 organizace. Nejdůležitější je 3 Popis práce (pracovní činnosti) se vztahuje k pracovnímu místu v organizační struktuře (Koubek, 2008). [17]

20 podle Hroníka (2007), aby kompetenční model zahrnoval nejen požadované chování projektového manažera, ale odrážel i specifika dané organizace, zejména vizi, strategie, strukturu, kulturu organizace. Kompetence mohou být spojníkem mezi personální strategií, kulturou a strukturou organizace. Souborem vybraných kompetencí, které organizace považuje za klíčové, deklaruje, jaké hodnoty budou tvořit základ firemní kultury. Tyto hodnoty pak mohou mít vliv na ustanovení organizační struktury, která tyto hodnoty podporuje. Optimální organizační strukturou pak můžeme dosahovat vyšší efektivity práce. Hroník (2007) představuje kompetenční model jako most, po němž kráčí lidé z pravé strany (personální strategie), aby naplnili business strategii (cíle organizace) na levé straně mostu. Obrázek Bartoňkové (2009) představuje pomyslný Hroníkův most mezi hodnotami a popisem práce: Obrázek 2: Kompetenční model jako most Typy kompetenčních modelů Nyní již je nám jasné, že modely kompetencí popisují v různé míře detailnosti konkrétní kombinace znalostí, dovedností a dalších charakteristik osobnosti, které jsou potřebné k efektivnímu plnění úkolů v organizaci. A to jaký model a s jakou mírou konkretizace jednotlivých kompetencí nakonec vznikne, závisí pouze na záměrech organizace. Kubeš, Spillerová, Kurnický (2004) v souvislosti s tím 4 Hodnoty vyjadřuje Hroník (2007) jako pravidla chování, která jsou součástí kultury organizace. [18]

21 navrhuje tři typy kompetenčních modelů, které mohou vzniknout v organizacích, jsou jimi: a) Model ústředních kompetencí zahrnuje kompetence společné a nevyhnutelné pro všechny zaměstnance v organizaci, bez ohledu na pozici v hierarchii či na roli. Zahrnuje kompetence typu spolupráce, zlepšování procesů, dodržování standardů jakosti a jiné., které by měli schopni demonstrovat všichni manažeři; b) Specifický kompetenční model - může být vytvořený za účelem identifikace těch kompetencí či kvalit manažerů, které je činí úspěšnými v konkrétních pozicích dané organizace. Zpravidla se jedná o detailní popis charakteristik očekávaného chování manažerů doplněný o podnikatelské cíle jejich úseků, oddělení či procesů a cílů organizace na nejbližší roky. Takto sestavený kompetenční model má mimořádnou hodnotu, protože zaručuje sladění kompetencí s prioritami organizace; c) Generický kompetenční model - zahrnuje seznam kompetencí, obyčejně shodných pro všechny nebo většinu konkrétních manažerských pozic v organizaci, například schopnost řešit problémy. Jiné chování bude vyžadováno u toho, kdo přichází do kontaktu se zákazníky (důraz spíše na interpersonální dovednosti), a odlišné budou požadavky na chování u toho, kdo řeší problémy převážně technického charakteru. V tomto případě se klade důraz spíše na analytické schopnosti. Každý pracovník naplňuje stejnou kompetenci jiným způsobem. Generické modely však postrádají zohlednění specifik konkrétní organizace, která se rozhodla model aplikovat. Podle Kubeše, Spillerové, Kurnického (2004) je třeba si uvědomit, že čím všeobecnější je skupina pracovníků, pro niž je model sestaven, tím menší je jeho účinnost. [19]

Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace

Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace Nina Ondrovičová Brno 2008 Vedoucí práce: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. Děkuji panu profesorovi

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Vlasta Fajtlová Vedoucí práce: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. Brno 2012 Čestné prohlášení

Více

Profil humanitárního pracovníka pohledem českých humanitárních organizací

Profil humanitárního pracovníka pohledem českých humanitárních organizací MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra sociální politiky a sociální práce Profil humanitárního pracovníka pohledem českých humanitárních organizací Diplomová práce Autor: Jan Říkovský

Více

Učící se organizace. Věra Dohnalová

Učící se organizace. Věra Dohnalová Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická Fakulta Katedra sociologie a andragogiky Učící se organizace Learning organization Magisterská diplomová práce Věra Dohnalová Vedoucí bakalářské diplomové práce:

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU ÚVOD 1. ZÁKLADNÍ ÚKOLY MANAGEMENTU 1.1 Trendy na pozítří 2. PROCES TVORBY POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE 2.1 Vytvoření poslání 2.2 Vytvoření vize 2.2.1 Základní cíle

Více

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ D o c. P h D r. D a r j a J A R O Š O V Á, P h D. OSTRAVA

Více

ŘÍZENÍ ŠKOLY A VYTVÁŘENÍ UČÍCÍ SE ORGANIZACE

ŘÍZENÍ ŠKOLY A VYTVÁŘENÍ UČÍCÍ SE ORGANIZACE 37 ŘÍZENÍ ŠKOLY A VYTVÁŘENÍ UČÍCÍ SE ORGANIZACE LENKA SLAVÍKOVÁ Anotace: Článek se zabývá stručnou charakteristikou změn ve společnosti, které podmiňují proměnu školy, zmiňuje základní principy tvorby

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Základní informace o využití metodiky Cíl metodiky Řešené otázky Seznámit se s nástroji vedoucími ke kvalitnímu shromažďování

Více

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová Požadavky na informační systém pro řízení lidských zdrojů Martina Šrotířová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce zdůrazňuje význam, úlohu a jednotlivé činnosti řízení lidských zdrojů v organizaci.

Více

Základní trendy současného firemního managementu

Základní trendy současného firemního managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Základní trendy současného firemního managementu Bakalářská práce Autor: Pavel Ţůrek makléř, finanční makléř Vedoucí práce: Ing.

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU

ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU Kolektiv autorů Olomouc 2006 1 Oponenti: Ing. RNDr. Lenka Cimbálníková PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. Autoři: doc. PhDr. Otto

Více

Tvorba a využití profesního portfolia pro. formování odborných kompetencí studentů

Tvorba a využití profesního portfolia pro. formování odborných kompetencí studentů Tvorba a využití profesního portfolia pro formování odborných kompetencí studentů Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických

Více

OBECNÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM PRO ÚŘEDNÍKY MÍSTNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNŮ

OBECNÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM PRO ÚŘEDNÍKY MÍSTNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNŮ OBECNÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM PRO ÚŘEDNÍKY MÍSTNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNŮ VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ PHARE CZ 0209-02-01-005 Informace o projektu V rámci tohoto projektu bylo v průběhu června a července

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

Firemní vzdělávání a úloha personalisty

Firemní vzdělávání a úloha personalisty MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav pedagogických věd Obor: Pedagogika Manuela Mičulková Firemní vzdělávání a úloha personalisty Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Zuzana Šimberová

Více

Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie)

Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie) Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie) Autoři Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. PhDr. Bohumír Fiala Univerzita Jana Amose Komenského Lektoroval:

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více