MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM"

Transkript

1 MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

2 Proč je nutná existence MIS ve firmě? Firmy přechází od místního k celonárodnímu a ke globálnímu marketingu změna orientace od zákaznických potřeb k zák. přáním / stále vybíravější zákazník/ cenová konkurence se mění na necenovou konkurenci / více reklamy a více informací o jejím působení/.

3 Pojetí a prvky MIS Definice: MIS zahrnuje pracovníky,zařízení a informační technologie pro sběr, třídění, analýzy,vyhodnocování a distribuování potřebných, včasných a přesných informací tvůrcům marketingových rozhodnutí.

4 MIS - prvky/ subsystému/ Vnitřní IS1. marketingový zpravodajský systém 2. marketingový výzkumný systém 3. podpůrný IS

5 Vnitřní informační systém Zahrnuje informace o objednávkách, cenách, prodeji, pohledávkách, dluzích analýza umožní poznat příležitosti a problémy poskytuje informace o tom, co se stalo.

6 Vnitřní IS Systém objednávka - dodávka - faktura / to vede ke kvalitním službám pro zákazníky/ systém podávání zpráv o prodeji - v případě poklesu prodeje nutno reagovat- jak? IS projektovat jako uživatelský systém MIS

7 Marketingový zpravodajský systém Poskytuje informace o očekávaném vývoji v okolí je to soubor postupů a informačních zdrojů, na jejich základě manažeři provádí odhad očekávaného vývoje v okolí

8 Okolí lze sledovat Nepřímé sledování je všeobecné sledování informací bez konkrétního cíle nebo účelu

9 Nebo Podmíněné sledování je sledování informací v určité oblasti bez konkrétního zaměření

10 Další způsob Neformální výzkum je zaměřen na získávání specifických informací libovolným způsobem

11 Poslední způsob Formální výzkum Získávání specifických informací podle stanoveného plánu a předem stanoveným postupem

12 KDE získávat informace? Z odborných publikací z rozhovorů se zákazníky, dodavateli i se zaměstnanci od prodejních zástupců od falešných zákazníků Návštěvou veletrhů, výstav noviny i časopisy nákupem od externích dodavatelů/ výzkumných informačních firem/ od vlastního mar. odělění MIS

13 Marketingový výzkumný systém Nutnost provedení výzkumných studií zaměřených na získání specifických informací provádí se marketingovým výzkumem

14 Marketingový výzkum Definice: je systematické určování, sběr, analýza, vyhodnocování informací a závěrů odpovídajících určité mar. situaci, před kterou společnost stojí.

15 KDO jsou dodavatelé marketingového výzkumu? Vysoké školy - toho využívají menší firmy vlastní marketingová výzkumná oddělení firmy specializující se na marketingový výzkum

16 Proces marketingového výzkumu- etapy Definování problému a výzkumných cílů 1 sestavování plánu výzkumu 2. Analýza informací 4. prezentace výsledků 5. shromažďování informací 3.

17 1. Etapa: definování problému Je nutné stručně a jednoznačně stanovit co chceme zjistit výzkumem dobrá definice problému je poloviční řešení etapy

18 2. Etapa - sestavení plánu výzkumu Stanovit zdroje informací KDE BUDEME HLEDAT stanovit výzkumné přístupy ZPŮSOB VÝZKUMU stanovit metody výzkumu JAK ZÍSKÁME INFORMACE / dotazník../ určit plán výběru vzorku U KOHO stanovit metody KONTAKTU

19 KDE budeme hledat - INFORMAČNÍ ZDROJE SEKUNDÁRNÍ informace: již byly shromážděny za jiným účelem a lze jich využít a/ interní zdroje b/ externí zdroje PRIMÁRNÍ informace: jsou původní informace, které budou shromážděny pro specifický výzkumný úkol

20 INTERNÍ zdroje sekundárních Přehledy zisků a ztrát bilance prodejní přehledy účetní evidence přehledy zásob zprávy z předchozích výzkumů informací

21 EXTERNÍ zdroje sekundárních informací Státní publikace odborná literatura komerční údaje firem

22 Výhody sekundárních údajů Jsou relativně levné celkem dobře přístupné rychle je vyhledáme

23 Nevýhody Nemusí být naprosto pravdivé neodpovídají přesně našim požadavkům

24 PRIMÁRNÍ informace Výhody přesně zjištěny pro naše potřeby vzhledem k danému problému jsou významnější

25 PRIMÁRNÍ informace Nevýhody jsou velmi finančně nákladné jejich zjišťování je časově náročné

26 Dále se budeme zabývat problémem zjišťování primárních informací

27 Výzkumné přístupy sběru informací Výzkum pozorováním: pouhé sledování zákazníků, konkurence, okolí výzkum průzkumem: používá se při zjišťování znalostí, názorů, preferencí, spokojenosti experimentální výzkum: význam pro vědecká zpracování

28 NÁSTROJE výzkumu technická zařízení dotazníky

29 Nástroje výzkumu Dotazníky - nejčastěji, musí být pečlivě sestaveny, vyzkoušeny nutno klást důraz na volbu otázek na stylizaci dbát na sled otázek vhodně volit formu otázek Forma otázek: a/s uzavřeným koncem u kterých si respondent vybírá z nabízených odpovědí b/ s otevřeným koncem u kterých dotváří dokončení sám respondent

30 Nejčastější chyby při tvorbě dotazníků- najdete je??? Předpokládejte, že CK vám předložila dotazník: 1. Jaký je Váš příjem??/co vy na to/ 2. Cestujete často nebo příležitostně? 3. Máte rádi tuto CK? Kolik inzerátů jste viděli loni v květnu a letos v květnu

31 Dále Které vynikající a rozhodující vlastnosti hrají roli při Vašem hodnocení CK? Myslíte si, že je správné, že stát zdaňuje služby CK a tím brání některým lidem cestovat?

32 Otázky s uzavřeným koncem Jsou jednoduché na zpracování pro respondenta jsou jednodušší na vyplnění

33 Otázky s otevřeným koncem Jsou obtížně zpracovatelné - často je zpracovává psycholog pro respondenta jsou náročnější na odpovídání vypovídají nám o vnímání a podvědomí respondenta

34 PLÁN VÝBĚRU - u koho Pravděpodobnostní výběr : prostý náhodný soubor - každý člen má stejnou pravděpodobnost, že bude vybrán vrstvený náhodný výběr - populaci rozdělíme do skupin/ věkových/ a z každé náhodně vybíráme shlukový výběr - populaci rozdělíme do skupin a z nich náhodně vybereme stejný počet respondentů

35 Plán výběru- druhý typ Nepravděpodobostní výběr: soubor vhodné příležitosti- snadno dosažitelní jedinci populace soubor vhodného úsudku- výběr dle vlastního úsudku výzkumníka určený soubor - předem stanovený počet lidí v každé z několika kategorií

36 METODY KONTAKTU Dotazník pošleme poštou- malá návratnost, vyžaduje pečlivou přípravu dotazování telefonem - rychlé, lze objasnit nepochopené otázky, pouze stručné dotazování osobní dotazování:a/ dohodnutý rozhovorrespondenti jsou honorováni b/ rozhovor při zastavení pouze krátké dotazování etapy

37 3. Etapa - SBĚR INFORMACÍ Jedná se o zajištění sběru informací vybrat vhodné výzkumníky zajistit technické prostředky vhodné jsou inteligentní terminály, umístěné v obchodních centrech

38 4. Etapa- ANALÝZA INFORMACÍ Odvození ze shromážděných informací potřebné závěry zpracování do tabulek a grafů porovnávání veličin podle několika hledisek etapy

39 5. Etapa- PREZENTACE VÝSLEDKŮ Prezentovat pouze důležitá zjištění výzkumník je předkládá vedení společnosti k dalšímu zpracování pře strategickém rozhodování

40 Dobrý marketingový výzkum Používat a respektovat vědecké metody k výzkumu přistupovat tvořivě, hledat i nové způsoby jak problém řešit používat vícenásobné metody - používat více metod při analyzování a získávání informací/informace z více nezávislých zdrojů/ porovnávání hodnoty informací s náklady na jejich zjištění

41 Podpůrný systém MIS 4. subsystém

42 Podpůrný systém MIS Jsou různé statistické nástroje a rozhodovací modely, které s podporou informačních technologií pomáhají mar. manažerům při analyzování údajů a tvorbě jejich rozhodnutí

43 Jak sestavit dotazník? Sled otázek: otázky vzbuzující zájem respondenta obtížné a osobní ponechat ke konci vynechat otázky, které o ničem nevypovídají identifikační otázky o respondentovi na začátek nebo nakonec

44 Nejlépe vyzkoušet si tvorbu dotazníku sami na sobě

45 Dichotomická otázka 1. Jste muž nebo žena? ANO NE 2. Máte děti? ANO NE 3. Máte auto? ANO NE

46 Otázka - mnohonásobný výběr S kým trávíte volný čas? s rodiči sám s kamarády s přítelkyní s příbuznými jinak

47 Otázka typu - škála souhlasu S výukou marketingu na této VŠ: silně nesouhlasím nesouhlasím ani to ani to souhlasím silně souhlasím

48 Otázka typu - škála důležitosti Přestávka během přednášky je pro mne: mimořádně důležitá velmi důležitá částečně důležitá málo důležitá nevýznamná

49 Otázka typu - hodnotící škála Úroveň vybavení školy: je výborná velmi dobrá dobrá vyhovující nevyhovující

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

Více

Hodnocení aktivit podpory zdraví

Hodnocení aktivit podpory zdraví Hodnocení aktivit podpory zdraví Vydáno v rámci řešení projektu: Podpora zdraví na úrovni kraje determinanty zdraví a nová zdravotní politika (investice do zdraví) NO/7701-3, OK12 za rok 2003 Obsah: Hodnocení

Více

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Základní informace o využití metodiky Cíl metodiky Řešené otázky Seznámit se s nástroji vedoucími ke kvalitnímu shromažďování

Více

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Ing. Petr Kratochvíl Ing. Radek Pažout Realizátor: RDM s.r.o. Valchařská 39 614 00 Brno info@rdmbrno.cz www.rdmbrno.cz Tento vzdělávací program je financován

Více

MARKETING MARKETING CÍL MARKETINGU

MARKETING MARKETING CÍL MARKETINGU MARKETING OSNOVA: Marketing Cíl marketingu Historie marketingu Marketingový vývoj Nástroje marketingu Marketingové řízení Základní marketingové strategie MARKETING Jde o proces zaměřený na uspokojování

Více

3. ZÍSKÁVÁNÍ DAT PRO STATISTICKÝ PROJEKT. 3.1. Získávání dat

3. ZÍSKÁVÁNÍ DAT PRO STATISTICKÝ PROJEKT. 3.1. Získávání dat 3. ZÍSKÁVÁNÍ DAT PRO STATISTICKÝ PROJEKT 3.1. Získávání dat Získávání dat spočívá v získávání, shromažďování a zaznamenávání údajů o statistických jednotkách. Základní metody získávání dat: Získávání dat

Více

Metodika nástrojů zjišťování potřeb a spokojenosti obyvatel obce

Metodika nástrojů zjišťování potřeb a spokojenosti obyvatel obce Metodika nástrojů zjišťování potřeb a spokojenosti obyvatel obce ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ MĚSTA ŽAMBERKA A JEHO ORGÁNŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST CZ104/4101/8900094 OBSAH 1

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu)

Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu) Business Support Programme Program Phare na podporu podnikání SME - EXCELLENCE Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu) Zlepšení

Více

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ Miroslava Vaštíková, Kateřina Matušínská, Jindřich Vaněk Úvod Tržní pozice a image VŠ jsou dány tím, jak školy vnímají její

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT

Více

Uživatelské potřeby a jejich výzkum se zaměřením na medicínskou biochemii

Uživatelské potřeby a jejich výzkum se zaměřením na medicínskou biochemii Ústav Informačních studií a knihovnictví Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Uživatelské potřeby a jejich výzkum se zaměřením na medicínskou biochemii Mgr. Karolína Kučerová Praha, červen 2004

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. 3. Vytváření a analýza pracovních míst

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. 3. Vytváření a analýza pracovních míst VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku 3. Vytváření a analýza pracovních míst 1.Pojetí, úkoly, terminologie Vytváření a analýza pracovních míst je svým

Více

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ František Hronek 1. ÚVOD Cílem této studie je podat informace o aktuálním stavu a trendech hodnocení (evaluace) v zahraničí. Podrobněji je uvedena problematika

Více

ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE

ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE Září 2009 1 2 Obsah 1. Souhrn... 5 2. Podrobný popis

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY

ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Aleš Berka Ústav ekonomiky a managementu, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice Abstract The paper provides a view on the concept of CRM (Customer Relationship Management)

Více

ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU

ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU Kolektiv autorů Olomouc 2006 1 Oponenti: Ing. RNDr. Lenka Cimbálníková PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. Autoři: doc. PhDr. Otto

Více

KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ

KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ NÁRODNÍ AKADEMIE REGIONÁLNÍHO MANAGEMENTU, o.s. KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ PUBLIKACE PRO PŘEDSTAVITELE OBECNÍCH SAMOSPRÁV LISTOPAD 2011 Obsah 1. Úvod, východiska, situace v České republice...2 2.

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

POHLED STATISTIKA NA HODNOCENÍ STUDIÍ. Marek Malý Státní zdravotní ústav

POHLED STATISTIKA NA HODNOCENÍ STUDIÍ. Marek Malý Státní zdravotní ústav POHLED STATISTIKA NA HODNOCENÍ STUDIÍ Marek Malý Státní zdravotní ústav ZÁKLADNÍ INDIKÁTORY ZDRAVÍ POPULACE Sociodemografické indikátory věk, pohlaví, vzdělání, příjem Hlavní determinanty a rizikové faktory

Více

Sešit 3 Analýza potřeb

Sešit 3 Analýza potřeb Sešit 3 Analýza potřeb Sešit 3. Analýza potřeb 1 Světová zdravotnická organizace, 2000 WHO World Health Organization Světová zdravotnická organizace UNDCP United Nations International Drug Control Programme

Více

Manuál pro přežití sociálního podnikatele

Manuál pro přežití sociálního podnikatele Manuál pro přežití sociálního podnikatele vznikl v rámci projektu Optimální systém podpory sociálních podniků a družstev v nejkritičtější fázi jejich vzniku a prvotního rozvoje Aftercare v sociálním podnikání

Více

Management změn. Richard Machan

Management změn. Richard Machan Management změn Richard Machan Obsah přednášek 1. blok 12.30-15.30 Případová studie 1 Fáze pozitivně vnímané změny (D. Conner) Teoret.-metod. základy Systémy a změny 2. blok 9.00-16.00 Manag. změn v ek.

Více

OBSAH. 1 www.everesta.cz

OBSAH. 1 www.everesta.cz OBSAH 1. Potřeby organizace a potřeby jedince... 2 2. Vzdělávání pracovníků = součást personální práce... 3 3. Význam a přínos firemního vzdělávání... 5 4. Systematický přístup ke vzdělávání... 7 5. Realizace...

Více

Tato studie vznikla s podporou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR - NPV II (Projekt 2D06009, Nová sociální rizika trhu práce a potřeby

Tato studie vznikla s podporou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR - NPV II (Projekt 2D06009, Nová sociální rizika trhu práce a potřeby Sociálne a politické analýzy 2008, 2, 1, s. 39-71 http://sapa.fvs.upjs.sk ISSN 1337 5555 Proč jsou zaměstnavatelé (ne)spokojení s činností úřadu práce? Jiří Winkler Lenka Klimplová Klára Vrbková Fakulta

Více