Informační prameny (Informační zdroje) Mgr. Libuše Krátká

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační prameny (Informační zdroje) Mgr. Libuše Krátká"

Transkript

1 Informační prameny (Informační zdroje) Mgr. Libuše Krátká

2 Informační zdroje - definice: informační objekt, který obsahuje dostupné informace odpovídající informačním potřebám uživatele libovolný systém produkující informace

3 prostředek společenské komunikace tvořený nosičem informací a množinou dat na něm fixovaných nebo přenášených přenos v prostoru a čase

4 Co může být inf. zdroj? názory a podklady kolegů hromadné sdělovací prostředky knihovny a informační instituce s informačními prameny

5 Podle druhu nosiče Tištěný Zvukový Obrazový Elektronický (včetně zdrojů dostupných online)

6 Podle úplnosti obsažených informací primární sekundární terciární

7 Primární inf. prameny přináší vlastní informace, plnotextové (prvotní) informace knihy periodika (seriály) speciální dokumenty šedá literatura faktografické databáze

8 KNIHY monografie sborníky učebnice příručky encyklopedie slovníky

9 SERIÁLY vychází průběžně v určitých intervalech noviny časopisy ročenky almanachy kontinuitní sborníky

10 Speciální dokumenty normy patenty firemní literatura grafika mapy

11 Šedá literatura nelze ji získat v běžné distribuci diplomové a vědecké práce vědecké a výzkumné zprávy

12 Sekundární inf. prameny sekundární inf. prameny poskytují informace o informacích obsahuje především informace o primárních dokumentech, příp. zprostředkovává přístup k informacím, které jsou v něm obsaženy

13 Sekundární inf. prameny katalogy knihoven bibliografie rešerše adresné rozšiřování informací RSS kanál databáze referátové časopisy Current Contents aj.

14 Katalog uspořádané informace o existenci primárních inf. pramenů v konkrétní knihovně nebo i více knihovnách slouží na orientaci ve fondu knihovny/knihoven a efektivní vyhledávání dokumentů

15 Členění katalogů podle nosiče katalogizačního záznamu lístkové, svazkové, elektronické podle řadícího údaje základní - jmenné, předmětové, systematické doplňkové - geografické, názvové, tematické, životopisné atd. podle úplnosti úplné, částečné, souborné podle určení služební, čtenářské podle typu dokumentu katalog knih, periodik, hudebnin... atd.

16 Základní funkce katalogu lokační funkce bibliografická funkce rešeršní funkce propagační funkce

17 Souborný katalog zachycuje fondy několika knihoven současně souborný katalog ČR souborný katalog městských knihoven souborný katalog rakouských knihoven celosvětový souborný katalog

18 Adresy katalogů knihoven Národní knihovna ČR Vědecká knihovna Olomouc Knihovna Univerzity Palackého Knihovna města Olomouce

19 Národní lékařská knihovna Národní pedagogická knihovna Komenského Národní technická knihovna Moravská zemská knihovna

20 Bibliografie informace o existenci primárních inf. pramenů bez ohledu na to, která knihovna dokument vlastní soupis záznamů sestavený podle předem stanovených zásad obsahuje údaje popisující dokument, umožňuje jeho identifikaci

21 mezinárodní národní souběžné retrospektivní regionální personální doporučující skryté úplné všeobecné speciální Druhy bibliografií

22 Souběžná národní bibliografie systematicky registruje tiskovou produkci v relativní úplnosti vydávanou na území jednoho státu za určité období Naše národní bibliografie je:

23 Česká národní bibliografie od r do r tištěná do r na CD ROM, DVD od r jen online nyní už jen na: registruje a popisuje dokumenty, které byly publ. na území České republiky nebo napsané v češtině, registruje i zahr. publ. vztahující se k ČR, stejně jako díla krajanů publ. v zahraničí Další informace: b_text.htm

24 Česká národní bibliografie České knihy Zahraniční bohemika Články v českých novinách, časopisech a sbornících Disertace a autoreferáty Periodika vydávaná na území ČR Jmenné autority Speciální dokumenty

25 ČNB České knihy od r dosud, i 19. století do báze není zahrnuta firemní literatura a drobné tisky částečně zahrnuty i záznamy map, pokud byly součástí tištěných sešitů bibliografického katalogu českých knih každý záznam o knize obsahuje úplný bibliografický záznam včetně MDT, předmětových hesel, klíčových slov

26 ČNB Periodika noviny a časopisy z území ČR časové pokrytí od r dosud bibliografický záznam, předmětová hesla, MDT, do r klíčová slova, u některých záznamů anotace rok vzniku, zániku, adresa redakce, změny v názvech aj.

27 ČNB Speciální dokumenty grafické dokumenty (1992-) hudebniny (1994-) kartografické dokumenty (1994-) zvukové záznamy (1992-) elektronické zdroje (1996-) záznamy zahraničních bohemik jednotlivých druhů dokumentů předmětová hesla, MDT, nástrojové obsazení, skupiny Konspektu

28 ČNB Články - ANL časové pokrytí: kooperační systém článkové bibliografie obory: filozofie, psychologie, knihovnictví, náboženství, politika, ekonomika, sociologie, právo, pedagogika, matematika, přírodní vědy, lékařství (okrajově), technika a průmysl (omezeně), hudba, film, výtvarné umění, sport (omezeně), jazykověda a literatura, historie, geografie, všeobecnosti přes milion záznamů

29 ČNB Disertace 28 tisích záznamů časové pokrytí: , i starší kandidátské, doktorské i habilitační práce včetně autoreferátů* MDT, klíčová slova, předmětová hesla od r registruje tyto práce NTK

30 ČNB Národní autority - AUT Jmenné autority čeští i zahraniční autoři české i cizojazyčné korporace Věcné autority geografické autority formální autority tematické autority

31 Rešerše soupis záznamů dokumentů nebo jejich částí (dokumentografická) nebo souhrn faktografických informací (faktografická) vybraných podle věcných a formálních hledisek, která odpovídají rešeršnímu požadavku (tematika, časové vymezení, jazyk, druh dokumentu aj.) vyhledávání nebo ověřování faktů, údajů, informací

32 Rešerše je zpracovávána na základě objednávky určitého uživatele, je přizpůsobena konkrétnímu uživateli nebo malému okruhu uživatelů na rozdíl od bibliografie, kde se předpokládá širší okruh zájemců

33 Dělení rešerší podle způsobu zpracování podle úplnosti zahrnutého materiálu podle druhu zahrnutých dokumentů podle časového hlediska

34 Podle způsobu zpracování klasická strojová (z počítače, z různých databází) kombinovaná

35 Podle úplnosti zahrnutého materiálu úplná výběrová

36 Podle druhu zahrnutých dokumentů druhově komplexní jednodruhová vícedruhová

37 Podle časového hlediska jednorázová průběžná

38 Adresné rozšiřování informací druh služby (SDI) rozšiřování informací, při kterém se zohledňují individuální zvláštnosti, potřeby a konkrétní požadavky uživatelů informací pro něž jsou určené konkrétnímu uživateli se poskytují podle jeho zájmového profilu nejčastěji adresné soubory bb záznamů, průběžné rešerše z přírůstků dokumentografického fondu knihovny nebo z báze dat

39 RSS kanál (RDF Site Summary) jednoduchý formát pro čtení zpráv a článků z různých zpravodajských i jiných serverů čtení pouze aktuálních článků, bez nutnosti navštěvovat hlavní a ostatní stránky serverů seznam článků se zobrazí přímo ve čtečce RSS a poté má čtenář právo volby, zda načte konkrétní článek se serveru nebo zda článek číst nechce

40 Referátové časopisy zkrácené výtahy z primárních dokumentů obsahuje také bibliografický záznam referát - obsah D nebo jeho částí, charakteristika popisovaného objektu v dokumentu věnovány urč. vědnímu oboru (chemie, fyzika aj.)

41 Current Contents obsahová periodika rychlá informace o existenci článků není možnost zpětného vyhledání jen v úzce specializovaných oborech

42 Terciární informační prameny přehled o sekundárních inf. pramenech soupisy sekundárních metadat bibliografie bibliografií soupisy referátových časopisů katalogy katalogů databáze databází rozcestníky na webu informační brány - JIB

43 Báze dat množina rychle přístupných strukturovaných dat ; data tvoří určitý celek z hlediska tematiky nebo druhu uložených záznamů vyhledávání různými způsoby najdou všechny inf. prameny odpovídající dotazu

44 Členění databází bibliografické faktografické plnotextové

45 Faktografické databáze numerické verbální (faktové) báze typu průvodce další členění bází dat např. podle oborů (chemické, humanitní, právnické )

46 Přístup do databází interaktivní online neinteraktivní off line např. na CD ROM

47 Elektronické informační zdroje vyhledávače rozcestníky databáze

48 Vyhledávače Google Google Scholar AltaVista Bing

49 Rozcestníky Yahoo! Seznam Atlas Centrum Alenka

50 České databáze Česká národní bibliografie BiblioMedica Anopress Infobanka ČTK ASPI, CODEXIS Lexikon českých výtvarníků Manuscriptorium

51 BiblioMedica doplňuje ČNB v oblasti lékařských informačních pramenů registrující národní bibliografie pro lékařské, biomedicínské a příbuzné obory

52 Anopress Plné texty novinových a časopiseckých článků, doslovné přepisy publicistických rozhlasových a televizních pořadů sleduje všechny celostátní deníky, asi 80 regionálních periodik, některé zdroje z Internetu, např. Ikaros

53 Anopress archiv od r Další obsah: vědomostní báze (encyklopedie) a inf. databáze sbírka zákonů od r. 1945, elektronická knihovna Parlamentu

54 Anopress Internetová adresa:

55 Infobanka ČTK dokumentační databáze (faktografické, výběr) Česká republika Země světa Fakta o EU Biografie

56 ČTK Česká republika tematicky členěné rubriky aktuální i historická data chronologie a statistické přehledy z politických, ekonomických, kulturních a společenských oborů, sociální sféry, zdravotnictví apod.

57 ČTK Země světa informace o všech zemích světa denně aktualizovaná fakta aktuální i historická data základní geografické, politické a hospodářské údaje transkripce jmen a názvů vztahy s Českou republikou

58 ČTK - Biografie životopisné údaje o významných osobnostech politického, ekonomického, kulturního a sportovního života v ČR a ve světě u politických osobností připojen politický profil nebo přehled zahraničních návštěv

59 Infobanka ČTK Internetová adresa:

60 ASPI CODEXIS Právní informační systémy plné texty zákonů, vyhlášek, novelizací, soudních rozhodnutí a další platné předpisy, jejich výklady, vysvětlivky, nálezy a Usnesení ústavního soudu, právnická literatura Sbírka zákonů a její předchůdci, věstníky ministerstev, státních orgánů a orgánů územní samosprávy

61 Lexikon českých výtvarníků Lexikon českých výtvarníků narozených ve 20. století faktografická databáze malíři, sochaři, fotografové, skláři, ilustrátoři, keramici, řezbáři, autoři poštovních známek, mincí, medailí, šperků, animovaného filmu, kresleného humoru umělci zabývající se novými médii videem, environmentem, instalací absolventi odborných škol autodidakti a představitelé naivního umění

62 Lexikon českých výtvarníků Internetová adresa

63 Manuscriptorium digitalizované rukopisy ze sbírek českých knihoven, sdílený otevřený katalog historických knižních fondů bibliografické informace, podrobný popis vybraných dokumentů, jejich kvalitní a úplné obrazy

64 Memoria Internetová adresa:

65 Jednotná informační brána souborný katalog elektronických informačních zdrojů jednotný a snadný přístup k inf. pramenů z nejrůznějších databází a online katalogů jeden dotaz prohledá zároveň několik databází, katalogů podle zvoleného výběru

66 Jednotná informační brána Internetová adresa:

67 Zahraniční databáze licencované zdroje EIFL Direct EBSCO OCLC FirstSearch Web of Science (WOS) Springer Link Wiley Interscience Journal Citation Reports

68 Elsevier ProQuest a PCI (Periodical Content Index) Know Europe ULRICH S Internaitonal Periodicals Directory Oxford Reference Online

69 Další přehledy: např. na stránkách fy Albertina na stránkách konkrétních knihoven, např. Národní knihovny

70 Doporučená literatura HÖFLEROVÁ, Eva, HRAZDILOVÁ, Alena. Informační zdroje. Ostrava : Ostravská univerzita, s. ISBN SEDLÁČKOVÁ, Beata. Dokumentografie. Část 1, Typologie dokumentů. Opava : Slezská univerzita, ISBN

71 KATUŠČÁK, D., MATTHAEIDESOVÁ, M. a NOVÁKOVÁ, M. Informačná výchova : terminologický a výkladový slovník, odbor knižničná a informačná veda. 1. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, s. ISBN

72 KTD Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy [online]. Praha : Národní knihovna. [cit ]. Dostupné na WWW: Norma: ČSN ISO 5127 Informace a dokumentace - Slovník

České veřejně dostupné. Pavlína Doležalová 2008

České veřejně dostupné. Pavlína Doležalová 2008 České veřejně dostupné elektronické zdroje Pavlína Doležalová 2008 Česká národní bibliografie Souborný katalog ČR (Caslin) Jednotná informační brána JIB Porada zástupců pověřených knihoven Plzeňského kraje,

Více

Metodika pro tvorbu oborové bibliografické databáze na příkladu

Metodika pro tvorbu oborové bibliografické databáze na příkladu Metodika pro tvorbu oborové bibliografické databáze na příkladu Geografické bibliografie ČR on-line Eva Novotná Realizační výstup programu DC - Zpřístupnění a ochrana kulturních, uměleckých a vědeckých

Více

Definice druhů výsledků

Definice druhů výsledků Definice druhů výsledků Jednotlivé druhy jsou uvedeny tak, jak jsou stanoveny pro IS VaVaI 1) databáze RIV. Pro jiné případy a účely nelze tento dokument využít. Pro všechny druhy výsledků, kterých bylo

Více

Informační zdroje pro studenty edních a vysokých škol

Informační zdroje pro studenty edních a vysokých škol Informační zdroje pro studenty středn edních a vysokých škol Iva Burešov ová Knihovna AV ČR, v.v.i. Elektronické informační zdroje v KNAV a AV ČR od 2000 bibliografické a citační, plnotextové, bibliografické,

Více

OBSAH 1. SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELŮM... 8 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM... 10 4. DOPLŇOVÁNÍ, UCHOVÁVÁNÍ A OCHRANA KNIHOVNÍHO FONDU...

OBSAH 1. SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELŮM... 8 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM... 10 4. DOPLŇOVÁNÍ, UCHOVÁVÁNÍ A OCHRANA KNIHOVNÍHO FONDU... OBSAH 1. SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELŮM... 8 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM... 10 4. DOPLŇOVÁNÍ, UCHOVÁVÁNÍ A OCHRANA KNIHOVNÍHO FONDU... 11 4.1. AKVIZICE KNIHOVNÍHO FONDU... 11 4.2. REVIZE, OBSAHOVÁ

Více

Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková

Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková http://www.cz-museums.cz Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková I. Úvod Vážené kolegyně a kolegové, byla jsem požádána, abych se s Vámi podělila o své zkušenosti z normy ČSN

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3 Moravská zemská knihovna v Brně Název: Moravská zemská knihovna. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 201 3. Sestavili: Martina Bartáková,

Více

Zpracování dokumentů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Zpracování dokumentů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Zpracování dokumentů PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Co hledají uživatelé v knihovnách? Informace v knihách, časopisech a různých druzích dokumentů Přístup na internet Pomoc při zpracování

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích A. Všeobecná část 1. Ustanovení o organizačním řádu 1. Organizační řád je vnitřní normou Jihočeské vědecké knihovny (dále jen JVK), upravuje

Více

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Jak psát vysokoškolské závěrečné práce Zpracovaly: PhDr. Ludmila Tichá, Mgr. Zdeňka Civínová, Mgr. Michaela Morysková, Mgr. Ilona Trtíková, Mgr. Lenka Němečková ÚSTŘEDNÍ

Více

Výroční zpráva Národní Technické Knihovny

Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 120 stran 3,7422 m² Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 2012 112 797 znaků Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 2012 50 6'14.083"N, 14 23'26.365"E Národní technická knihovna National Library

Více

Koncepce výzkumu, vývoje a inovací na období 2010 2015 Moravská zemská knihovna v Brně

Koncepce výzkumu, vývoje a inovací na období 2010 2015 Moravská zemská knihovna v Brně Koncepce výzkumu, vývoje a inovací na období 2010 2015 Moravská zemská knihovna v Brně 1. Význam a postavení instituce 1.1. Základní údaje Název organizace: Moravská zemská knihovna v Brně Sídlo organizace:

Více

OBSAH 1 ÚVODEM. 2 2 CO JE SOČ?. 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ. 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ. 2 5 HISTORIE SOČ. 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ. 4 6.1 4 6.2 4 6. 11 9.

OBSAH 1 ÚVODEM. 2 2 CO JE SOČ?. 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ. 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ. 2 5 HISTORIE SOČ. 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ. 4 6.1 4 6.2 4 6. 11 9. OBSAH 1 ÚVODEM... 2 2 CO JE SOČ?... 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ... 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ... 2 5 HISTORIE SOČ... 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ... 4 6.1 Seznam soutěžních oborů... 4 6.2 Charakteristiky jednotlivých

Více

I obory II NRRE 0) ostatní obory článek v impaktovaném časopise 1) 10 až 305 2) článek v prestižním impaktovaném časopise (Nature, Science) 3) 500

I obory II NRRE 0) ostatní obory článek v impaktovaném časopise 1) 10 až 305 2) článek v prestižním impaktovaném časopise (Nature, Science) 3) 500 Bodové hodnocení jednotlivých druhů výsledků Příloha č. 1 J imp J neimp Druh výsledku I obory II NRRE 0) ostatní obory článek v impaktovaném časopise 1) 10 až 305 2) článek v prestižním impaktovaném časopise

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Oldřich Lepil.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Oldřich Lepil. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů TEORIE A PRAXE TVORBY VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Oldřich Lepil Olomouc 2010 Tento projekt je

Více

Výzkumný záměr MSM 000010001 jako součást vícezdrojového zajištění informačních zdrojů pro VaV

Výzkumný záměr MSM 000010001 jako součást vícezdrojového zajištění informačních zdrojů pro VaV Martin Svoboda, Jan Bayer: Výzkumný záměr MSM 000010001 jako součást vícezdrojového zajištění informačních zdrojů pro VaV Výchozí podmínky V letech 1996 1999 kulminoval neutěšený stav v doplňování knihovních

Více

Komentář k mapě nakladatelského průmyslu (oblast knih a tisku)

Komentář k mapě nakladatelského průmyslu (oblast knih a tisku) Komentář k mapě nakladatelského průmyslu (oblast knih a tisku) Součást výzkumného projektu Sociálně ekonomický potenciál kulturních, resp. kreativních průmyslů (2007 2011), jehož příjemcem je Institut

Více

Slavíme 130 let knihovny

Slavíme 130 let knihovny Plán práce na rok 2015 1. ledna 6. dubna 1. května 8. května 6. července 28. září 28. října 17. listopad 24. prosince 25. prosince 31. prosince (nařízená dovolená) V tyto dny je pro veřejnost zavřeno:

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III.

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III. Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven III. Knihovny pro EVROPU 2020 Úvod V České republice slouží nejširší veřejnosti systém více než 6 000 knihoven, jejichž služby

Více

Funkční požadavky na bibliografické záznamy

Funkční požadavky na bibliografické záznamy Funkční požadavky na bibliografické záznamy Závěrečná zpráva Překlad do češtiny z anglického dokumentu: Functional requirements for bigliographic records : final report / IFLA Study Group on the Functional

Více

Název modulu: Jak správně citovat?

Název modulu: Jak správně citovat? Název modulu: Jak správně citovat? Cíl textu: Doplnit animovanou přednášku o textovou formu a umožnit její tisk Rozšířit základní znalosti o praktické postupy citování, odkazování Základní pojmy: citát

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 VÚP Praha 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Závěrečná zpráva o řešení projektu

Závěrečná zpráva o řešení projektu Závěrečná zpráva o řešení projektu A I. Výsledky a celkové zhodnocení průběhu řešení projektu za celou dobu řešení Úvod Cílem projektu bylo vytvoření vzájemně se doplňujících oborových informačních bran

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více

Zásady hodnocení publikační činnosti FIS Preambule: Způsob rozdělování prostředků a zásady hodnocení:

Zásady hodnocení publikační činnosti FIS Preambule: Způsob rozdělování prostředků a zásady hodnocení: Zásady hodnocení publikační činnosti FIS Schváleno Akademickým senátem FIS dne 5. 3. 2014 Preambule: Předkládaným návrhem změny hodnocení publikační činnosti jsou sledovány zejména následující cíle: a)

Více

Uživatelské potřeby a jejich výzkum se zaměřením na medicínskou biochemii

Uživatelské potřeby a jejich výzkum se zaměřením na medicínskou biochemii Ústav Informačních studií a knihovnictví Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Uživatelské potřeby a jejich výzkum se zaměřením na medicínskou biochemii Mgr. Karolína Kučerová Praha, červen 2004

Více

Národní úložiště šedé literatury jako součást Digitální polytematické knihovny vědy, výzkumu a vývoje

Národní úložiště šedé literatury jako součást Digitální polytematické knihovny vědy, výzkumu a vývoje 030 Národní úložiště šedé literatury jako součást Digitální polytematické knihovny vědy, výzkumu a vývoje Petra Pejšová / Národní technická knihovna / e-mail: p.pejsova@stk.cz, nusl@stk.cz Historie a zkušenosti

Více

Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ

Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 AQUATEST a.s., Geologická 4, 152 00 Praha 5 www.aquatest.cz

Více