Tematický výchovno-vzdelávací plán. Informatika. pre 7. ročník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tematický výchovno-vzdelávací plán. Informatika. pre 7. ročník"

Transkript

1 výchovnovzdelávací plán Informatika pre 7. ročník Počet hodín : 1hod. týždenne Plán bol vypracovaný podľa: ŠVP pre 2.stupeň ZŠ ISCED 2 Plán vypracoval/a: Mgr. Zuzana Duka Školský rok: 2014/2015 Plán schválila riaditeľka školy: Mgr. Agnesa Kajtárová

2 SEPTEMBER Informácie okolo nás výchovnovzdelávací plán pre 7. ročník vypracovaný na počet hodín 33 Rozsah: 1hodina týždenne 1. Úvodná hodina Bezpečnosť pri práci, Organizácia práce MAT, GEO, BIO Osobnostný a sociálny FGR (1), FGR (2), FGR (4), FGR (5) Vedieť zásady správania v počítačovej učebni Poznať zásady BOZP Žiak má: vedieť zásady správania v počítačovej učebni poznať zásady BOZP Informácie Informácie MAT, GEO, BIO Osobnostný a sociálny FGR (1), FGR (2), FGR (4), FGR (5) Informačná spoločnosť História informatiky Údaj, informácia, počítač, program Žiak má: uviesť spôsoby využitia počítača v bežnom živote. sa oboznámiť s históriou informatiky vedieť, že informatika sa zaoberá rôznorodými informáciami

3 OKTÓBER Informácie okolo nás výchovnovzdelávací plán pre 7. ročník vypracovaný na počet hodín 33 Rozsah: 1hodina týždenne 4. Textové informácie MAT Osobnostný a sociálny 5. Textové informácie MAT Osobnostný a sociálny Textový editor MS Word Vkladanie odrážok do textu Vkladanie a formátovanie obrázku Vkladanie a formátovanie tabuľky Žiak vie: vložiť do textu odrážky, obrázok, vie pracovať s tabuľkou vo worde 6. Textové informácie

4 NOVEMBER Informácie okolo nás OKTÓBER výchovnovzdelávací plán pre 7.ročník vypracovaný na počet hodín 33 Rozsah: 1 hodina týždenne 7. Textové informácie MAT Osobnostný a sociálny 8. Textové informácie MAT Osobnostný a sociálny Textový editor MS Word Vkladanie odrážok do textu Vkladanie a formátovanie obrázku Vkladanie a formátovanie tabuľky Žiak vie: vložiť do textu odrážky, obrázok, vie pracovať s tabuľkou vo worde 9. Informácie v tabuľke MAT Osobnostný a sociálny Tabuľkový kalkulátor MS Excel Funkcie Filter Podmienené formátovanie Žiak vie: vytvoriť tabuľku, vložiť jednoduché vzorce na výpočet. efektívne použiť filter dokáže stanoviť podmienky v tabuľke

5 DECEMBER NOVEMBER Informácie okolo nás výchovnovzdelávací plán pre 7. ročník vypracovaný na počet hodín 33 Rozsah: 1 hodina týždenne 10. Informácie v tabuľke VYV Osobnostný a sociálny Tabuľkový kalkulátor MS Excel Funkcie Filter Podmienené formátovanie Žiak vie: vytvoriť tabuľku, vložiť jednoduché vzorce na výpočet efektívne použiť filter dokáže stanoviť podmienky v tabuľke 11. Informácie v tabuľke VYV Osobnostný a sociálny 12. Informácie v tabuľke

6 DECEMBER Informácie okolo nás výchovnovzdelávací plán pre 7. ročník vypracovaný na počet hodín 33 Rozsah: 1 hodina týždenne 13. Grafické informácie VYV Osobnostný a sociálny 14. Grafické informácie VYV Osobnostný a sociálny Skener Digitálny fotoaparát Fotografia Žiak vie: naskenovať a uložiť obrázok v počítači použiť digitálny fotoaparát, upraviť veľkosť fotografie vložiť do fotografie text

7 JANUÁR Informácie okolo nás výchovnovzdelávací plán pre 7. ročník vypracovaný na počet hodín 33 Rozsah:1 hodina týždenne 15. Grafické informácie VYV Osobnostný a sociálny 16. Grafické informácie VYV Osobnostný a sociálny Skener Digitálny fotoaparát Fotografia Žiak vie: naskenovať a uložiť obrázok v počítači použiť digitálny fotoaparát upraviť veľkosť fotografie vložiť do fotografie text 17. Grafické informácie VYV Osobnostný a sociálny

8 FEBRUÁR Informácie okolo nás výchovnovzdelávací plán pre 7.ročník vypracovaný na počet hodín 33 Rozsah: 1hodina týždenne 18. Prezentácie VYV, GEO, BIO Osobnostný a sociálny Tvorba projektu 19. Prezentácie VYV, GEO, BIO Osobnostný a sociálny Tvorba projektu PowerPoint Orientácia v prostredí, pozadie snímky Vkladanie textov, obrázkov Jednoduché animácie Žiak vie: vytvoriť prezentáciu na danú tému a prezentovať ju pred spolužiakmi sa orientovať v prostredí, pozadie snímky vkladať text, obrázky vytvoriť jednoduché animácie 20. Prezentácie VYV, GEO, BIO Osobnostný a sociálny Tvorba projektu

9 MAREC Komunikácia prostredníctvom IKT výchovnovzdelávací plán pre 7. ročník vypracovaný na počet hodín 33 Rozsah: 1hodina týždenne 21. Práca s internetom VYV, BIO, GEO Osobnostný a sociálny Tvorba projektu 22. Práca s internetom VYV, BIO, GEO Osobnostný a sociálny Tvorba projektu Edukačné portály s prílohami Vyhľadávanie v elektronickej encyklopédii Žiak: pozná a vie využívať edukačné portály dokáže poslať ovú správu s prílohou dokáže samostatne vyhľadať informácie v elektronickej encyklopédii 23. Práca s internetom VYV, MAT Osobnostný a sociálny Tvorba projektu

10 APRÍL MAREC Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie výchovnovzdelávací plán pre 7.ročník vypracovaný na počet hodín 33 Rozsah: 1 hodina týždenne 24. Program Imagine VYV, MAT Osobnostný a sociálny 25. Program Imagine VYV, MAT Osobnostný a sociálny Postupnosť príkazov Vlastné tlačidlá Vlastné príkazy Procedúry Editácia procedúry Udalosti Žiak : vie zadať postupnosť krokov, pozná základné príkazy demonštruje riešenie danej úlohy v programovacom prostredí vie vytvoriť a upraviť jednoduché procedúry vie zadefinovať tlačítko vie definovať rôzne udalosti a využiť ich pri pohybe korytnačky 26. Program Imagine VYV, MAT Osobnostný a sociálny

11 MÁJ APRÍL Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie výchovnovzdelávací plán pre 7. ročník vypracovaný na počet hodín 33 Rozsah: 1 hodina týždenne 27. Program Imagine VYV, MAT Osobnostný a sociálny 28. Program Imagine VYV, MAT Osobnostný a sociálny Postupnosť príkazov Vlastné tlačidlá Vlastné príkazy Procedúry Editácia procedúry Udalosti Žiak : vie zadať postupnosť krokov, pozná základné príkazy demonštruje riešenie danej úlohy v programovacom prostredí vie vytvoriť a upraviť jednoduché procedúry vie zadefinovať tlačítko vie definovať rôzne udalosti a využiť ich pri pohybe korytnačky 29. Program Imagine VYV, MAT Osobnostný a sociálny

12 JÚN MÁJ Princípy fungovania IKT výchovnovzdelávací plán pre 7. ročník vypracovaný na počet hodín 33 Rozsah: 1 hodina týždenne 30. Formáty súborov MAT, FYZ Osobnostný a sociálny 31. Pamäťové médiá MAT, FYZ Osobnostný a sociálny FGR (1), FGR (2), FGR (3), FGR (4), FGR (5) Rôzne formáty súborov. Súborové prípony. Systémové súbory, súbory s príponou exe, prípona ZIP, RAR Interné a externé pamäťové médiá HDD, SSD, pamäťové karty, USB kľúče, CD, DVD. Práca s pamäťovými médiami. Trvalé / prepisovateľné informácie. Formátovanie pamäťových médií. Žiak: vie rozlíšiť formát súboru vie popísať význam súborovej prípony Žiak: pozná rôzne typy pamäťových médií vie rozlíšiť interné a externé pamäťové médiá vie otvoriť, skopírovať, presunúť súbor z pamäťového média vie posúdiť trvanlivosť / možnosť prepisu informácií na danom médiu vie formátovať pamäťové médium

13 JÚN Princípy fungovania IKT výchovnovzdelávací plán pre 7.ročník vypracovaný na počet hodín 33 Rozsah: 1hodina týždenne 32. Periférne zariadenia MAT, FYZ Osobnostný a sociálny FGR (1), FGR (2), FGR (3), FGR (4), FGR (5) Periférne zariadenia: určenie a parametre Žiak: vie vymenovať, popísať a zaradiť vstupné, výstupné a vstupno výstupné zariadenia počítača 33. Lokálna sieť, zdieľanie súborov v triede MAT, FYZ Osobnostný a sociálny Sieť Typológia počítačových sietí Prenos súborov v lokálnej sieti Žiak: vie pracovať v lokálnej sieti vie preniesť súbor, sprístupniť zdieľanie svojho súboru

14 Poznámky: FGR (1) Človek vo sfére peňazí FGR (2) Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb FGR (3) Úver a dlh FGR (4) Plánovanie a hospodárenie s peniazmi FGR (5) Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí Začlenenie prierezových tém Prierezová téma Vzdelávacia stratégia Multikultúrna výchova rozvíjať u žiakov poznanie rozličných tradičných aj nových kultúr, akceptovať kultúrne rozmanitosti ako spoločenskú realitu rozvíjať žiakove interkultúrne kompetencie pre komunikáciu a spoluprácu s príslušníkmi iných kultúr naučiť žiakov akceptovať rozmanitosti ako realitu danú prírodou, rozvíjať u žiakov schopnosť rozlišovať a naopak porovnávať odlišnosti Mediálna výchova učiť žiakov zmysluplne, kriticky a selektívne vnímať a využívať médiá a ich produkty naučiť žiakov schopnosti samostatne vyjadriť svoj názor na informácie z médií učiť žiakov ako využívať médiá, naučiť sa s nimi narábať, naučiť ich informácie z médií využívať pre svoju potrebu posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému štýlu a vnímaniu estetických hodnôt prostredia posilňovať u žiakov pocit zodpovednosti vo vzťahu k prírode, zvieratám poznávať rozmanitosť rôznych tvarov, kríženie rôznych druhov odrôd rastlín alebo živočíšnych plemien, naučiť sa starať sa o svoje okolie Starostlivosť o zdravie rozvíjať ľudský potenciál žiakov, poskytovať im základy pre

15 plnohodnotný a zodpovedný otvorený a tvorivý prístup k životu rozvíjať u žiakov sebareflexiu, sebapoznávanie, sebaúctu, sebadôveru a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, za osobný život a sebavzdelávanie rozvíjať u žiakov schopnosť tvoriť, pociťovať radostný zážitok z objavovania novotvarov, rešpektovať navrhnuté pravidlá Dopravná výchova prednáška s príslušníkom obecnej polície návšteva dopravného ihriska vychádzka spojená s využitím získaných zručností v praktickom živote Tvorba projektu a prezentačné zručnosti vyhľadávanie, spracovávanie a používanie informácií z rôznych zdrojov využitie encyklopédie, detskej a odbornej literatúry prezentácie práce, vyjadrenie svojho názoru, riešenie problematiky Regionálna výchova rozhovor, beseda so starými rodičmi, riadený rozhovor spoznávanie staviteľských pamiatok v regióne exkurzia, návšteva výstavy, múzea, galérie, kostola rozvíjanie citu ku kráse ľudového umenia regionálne ľudové prvky Finančná gramotnosť mať schopnosť posúdiť význam trvalých životných hodnôt, zváženie vplyvu peňazí na ich zachovávanie a na základe toho vybratie a stanovenie životných priorít a východísk zabezpečenia životných potrieb naučiť sa chápať funkciu peňazí ako prostriedku na zabezpečenie životných potrieb vedieť popísať spôsoby, ako byť finančne zodpovedným človekom, vedieť uviesť príklady prínosov finančnej zodpovednosti a strát spôsobených finančnou nezodpovednosťou naučiť sa porozumieť a orientovať sa v zabezpečovaní životných potrieb jednotlivca a rodiny vedieť vyhodnotiť vzťah práce a osobného príjmu poznať riziká, ktorým môžu čeliť jednotlivci a domácnosti

16

Informatika a výpočetní technika 1. Ing. Ladislav Nagy Technická univerzita v Liberci FT / KOD / 2011

Informatika a výpočetní technika 1. Ing. Ladislav Nagy Technická univerzita v Liberci FT / KOD / 2011 Informatika a výpočetní technika 1 Ing. Ladislav Nagy Technická univerzita v Liberci FT / KOD / 2011 Úvod Základní informace Podmínky zápočtu, docházka Pravidla chovaní v PC učebně Náplň cvičení EXCEL

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu:

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu: VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět I/IKTje zařazen samostatně v 6. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hod. týdně. Svým obsahem navazuje na výuku

Více

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy:

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy: Nabídka počítačových kurzů Akreditované kurzy: 1. Word... 1 2. Word pokročilí... 1 3. Excel... 1 4. Excel pokročilí... 2 5. PowerPoint... 2 6. Access... 2 7. OpenOffice.org Writer... 2 8. OpenOffice.org

Více

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1 MS PowerPoint 2007 1 MS POWERPOINT Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor v SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

5.2.3.2. Výpočetní technika (volitelná výuka)

5.2.3.2. Výpočetní technika (volitelná výuka) 5.2.3.2. Výpočetní technika (volitelná výuka) Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Předmět Výpočetní technika je předmětem volitelným a navazuje na předmět Informatika v 6. ročníku. Vzdělávací

Více

PRÁCE NA POČÍTAČI Charakteristika vyučovacího předmětu

PRÁCE NA POČÍTAČI Charakteristika vyučovacího předmětu PRÁCE NA POČÍTAČI Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Realizován v 7., 8. a 9. ročníku 1 hodinu týdně (všichni žáci v 7. ročníku získají základy práce na počítači

Více

Příručka začínáme. Príručka začíname

Příručka začínáme. Príručka začíname CZ: Příručka začínáme SK: Príručka začíname Stáhněte si aplikaci Bamboo Spark Stiahnite si aplikáciu Bamboo Spark Bamboo Spark -Abyste - mohli používat vaše zařízení, budete si muset stáhnout aplikaci

Více

ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA ROVNÝ PŘÍSTUP JEDINCŮ V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA ROVNÝ PŘÍSTUP JEDINCŮ V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ SBORNÍK ABSTRAKTŮ Z KONFERENCE ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA ROVNÝ PŘÍSTUP JEDINCŮ V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ ŠMELOVÁ, E. A KOL. OLOMOUC 2014 Rozvoj kompetencí učitelů se zaměřením

Více

INFORMATIKA Charakteristika volitelného předmětu

INFORMATIKA Charakteristika volitelného předmětu INFORMATIKA Charakteristika volitelného předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Realizován v 7., 8. a 9. ročníku 1 hodinu týdně. Učební osnovy jsou zpracovány jednotně pro všechny. Žáci mohou

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT KONVERZACE V AJ Charakteristika vyučovacího předmětu: Volitelný předmět KAJ má časovou dotaci 1 hodinu týdně. Výuka probíhá v 6. 9. ročníku

Více

POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE

POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE POKOJOVÁ ANTÉNA ANT 607 I NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji.

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

typy prezentací... 2 prezentační systémy... 2 struktura prezentace... 2 postup při tvorbě... 2 tvorba osnovy... 2 zásady pro tvorbu...

typy prezentací... 2 prezentační systémy... 2 struktura prezentace... 2 postup při tvorbě... 2 tvorba osnovy... 2 zásady pro tvorbu... typy prezentací... 2 prezentační systémy... 2 struktura prezentace... 2 postup při tvorbě... 2 tvorba osnovy... 2 zásady pro tvorbu... 2 spuštění programu... 3 uložení programu... 3 popis programu... 4

Více

Informatika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cíle vzdělávací oblasti. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Informatika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cíle vzdělávací oblasti. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

Název DUM: VY_32_INOVACE_2B_15_Základy_práce_v_tabulkovém_editoru_EXCEL_2007

Název DUM: VY_32_INOVACE_2B_15_Základy_práce_v_tabulkovém_editoru_EXCEL_2007 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Informatika pro sedmý až osmý ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_2B_15_Základy_práce_v_tabulkovém_editoru_EXCEL_2007

Více

INFORMATIKA (5. 7. ročník)

INFORMATIKA (5. 7. ročník) INFORMATIKA (5. 7. ročník) Charakteristika předmětu Obsahem vyučovacího předmětu Informatika je orientace v základních pojmech z oblasti informačních technologií, seznámení se základními součástmi výpočetní

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

V.3. Informační a komunikační technologie

V.3. Informační a komunikační technologie 1/6 V.3. Informační a komunikační technologie V.3. II 2. stupeň V.3. II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je zařazen v hodinové dotaci do ročníku. Žáci mohou být

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie Postup

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Informační a komunikační technologie / IT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Informační a komunikační technologie / IT I. název vyučovacího předmětu: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (IT) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: I. a II. stupeň ZŠ Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie

Více

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

Práce s počítačem: 5. ročník

Práce s počítačem: 5. ročník 5.3 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 5.3.1 Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 5.3.1.1 Vyučovací předmět: Práce s počítačem Informatika Charakteristika vyučovacího

Více

=PREZENTACE= stručná příručka základů. (verze 2007)

=PREZENTACE= stručná příručka základů. (verze 2007) (verze 2007) ÚVOD Program MS Power Point patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které slouží k vytváření prezentací. Tento program je spolu s programy MS Word a MS Excel základním pilířem

Více

Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky MS Word. Žák rozlišuje základní prvky (nadpisy, obrázky,

Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky MS Word. Žák rozlišuje základní prvky (nadpisy, obrázky, VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA INFORMATIKA 6. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky MS

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

Informační a komunikační technologie (výpočetní technika)

Informační a komunikační technologie (výpočetní technika) (výpočetní technika) Předmět je vyučován od 6. do 9. ročníku s časovou dotací 8 hodin. Žáci jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardwaru a softwaru, k praktickému zvládnutí práce

Více

Elektrická trouba. Návod k obsluze Návod na obsluhu

Elektrická trouba. Návod k obsluze Návod na obsluhu Elektrická trouba CZ SK 1 Návod k obsluze Návod na obsluhu Elektrická trouba Přečtěte si pozorně tento návod. Na zakoupený spotřebič se vztahuje 2letá záruka na výrobní vady vzniklé při obsluze spotřebiče

Více

Dvoupásmový reproduktor

Dvoupásmový reproduktor 4-441-108-11(1) IGJ3 Dvoupásmový reproduktor Montážní návod 2-pásmový reproduktor Návod na použitie a montáž XS-GT6928F 2012 Sony Corporation 4-441-108-11(1) Dvoupásmový reproduktor Montážní návod XS-GT6928F

Více

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - přílohy upravující vzdělávání ţáků s

Více

CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou

CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou Obsah balení Obsah balenia Aktivace baterie pera Aktivácia batérie pera Nabíjení baterie Nabíjanie batérie Stav nabíjení Stav nabíjania Do

Více

WELL WCU150N / WCU300N WiFi klient

WELL WCU150N / WCU300N WiFi klient WELL WCU150N / WCU300N WiFi klient CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup WiFi klienta WELL WCU150N/WCU300N byl zcela jistě dobrou volbou a

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Informační a komunikační technologie / IT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Informační a komunikační technologie / IT I. název vzdělávacího oboru: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (IT) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: I. a II. stupeň ZŠ Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie v

Více

Seminář z informatiky

Seminář z informatiky Seminář z informatiky 1 II. stupeň 7. ročník ŠKOLNÍ VÝSTUP UČIVO TÉMA PRŮŘEZOVÁ TÉMATA MEZIPŘED- MĚTOVÉ VZTAHY EVALUACE 1. ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM zná historii výpočetní techniky dovede blíže popsat

Více

R11 extremo. Odolný mobilní telefon pro dvě SIM karty. Návod k funkci SOS locator Návod na použitie SOS locator

R11 extremo. Odolný mobilní telefon pro dvě SIM karty. Návod k funkci SOS locator Návod na použitie SOS locator R11 extremo Odolný mobilní telefon pro dvě SIM karty Návod k funkci SOS locator Návod na použitie SOS locator ČESKY... 3 PO SLOVENSKY... 6 2 ČESKY SOS volání a SMS Spuštění nouzového volání a SMS Stiskněte

Více

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ MS Word - ZAČÁTEČNÍCI (rozsah 39 kapitol) Naučíte se základy práce s dokumentem Zorientujete se v pracovní ploše aplikace Dozvíte se, jak vytvářet plnohodnotné texty, formátovat

Více

Operační program Praha Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Operační program Praha Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění SPECIFIKACE PŘEDMĚTU I. ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ROZVOJ OSOBNOSTNÍCH A IT DOVEDNOSTÍ Místo konání prostory dodavatele Náplní této aktivity

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače

Více

MS EXCEL. MS Excel 2007 1

MS EXCEL. MS Excel 2007 1 MS Excel 2007 1 MS EXCEL Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

5.3 Informační a komunikační technologie

5.3 Informační a komunikační technologie 5.3 Informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky,

Více

WELL Crystal Gears, nahrávání hovorů k telefonům Yealink SIP-T19, SIP-T2x a SIP-T4x

WELL Crystal Gears, nahrávání hovorů k telefonům Yealink SIP-T19, SIP-T2x a SIP-T4x WELL Crystal Gears, nahrávání hovorů k telefonům Yealink SIP-T19, SIP-T2x a SIP-T4x Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup WELL Crystal Gears byl

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_14 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

Počítačová.grafika Digitální technologie

Počítačová.grafika Digitální technologie Počítačová.grafika Digitální technologie Charakteristika vyučovacích předmětů Volitelné předměty Počítačová grafika a Digitální technologie úzce navazují na povinný vyučovací předmět Informatika. Realizují

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ 178 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMATIKA Ing. Irena Martinovská Vyučovací předmět Informatika je zařazen samostatně ve 4. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně.

Více

Informatika a výpočetní technika (IVT) Základní pojmy, Operační systém, MS Power Point, MS Word, Vypalování CD

Informatika a výpočetní technika (IVT) Základní pojmy, Operační systém, MS Power Point, MS Word, Vypalování CD Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Informatika a výpočetní technika (IVT) Základní pojmy, Operační systém, MS Power Point, MS Word, Vypalování CD Prima 2 hodiny týdně PC (pro každého žáka) s

Více

EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM OPVK

EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM OPVK EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM OPVK ZÁKLADNÍ PODMÍNKY POSKYTNUTÍ DOTACE Finanční alokace: 1, 5 mld. Kč pro ČR Minimální částka: 300 000 Kč na projekt Výše dotace pro SŠED F-M Výpočet dotace 300 000 Kč + (2

Více

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál Děkujeme, že jsme si koupili laserový měřič vzdálenosti Pro'sKit NT-6540 (40M). Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento manuál. Bezpečnost

Více

Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA DISPONABILNÍ HODINY, VOLITELNÝ PŘEDMĚT

Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA DISPONABILNÍ HODINY, VOLITELNÝ PŘEDMĚT Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název předmětu: INFORMATIKA DISPONABILNÍ HODINY, VOLITELNÝ PŘEDMĚT Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem vyučovacího předmětu Informatika je naplňování

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Občanská výchova - Finanční gramotnost

Občanská výchova - Finanční gramotnost UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu Občanská výchova - Finanční gramotnost Obor středního vzdělávání 9-51-E/01 Potravinářská výroba - Řeznické a uzenářské práce Počet hodin v UP celkem 0, z toho 15 hodin

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování 4.8.16. Úvod do programování Vyučovací předmět Úvod do programování je na naší škole nabízen v rámci volitelných předmětů v sextě, septimě nebo v oktávě jako jednoletý dvouhodinový kurz. V případě hlubšího

Více

ICT - plán. Stávající stav. Celkový stav počtu žáků ke dni 16. 9. 2011

ICT - plán. Stávající stav. Celkový stav počtu žáků ke dni 16. 9. 2011 ICT - plán Stávající stav Celkový stav počtu žáků ke dni 16. 9. 2011 Počet tříd Počet žáků z toho postižení žáci celkem dívky celkem dívky Celkem 28 616 331 27 8 z toho 1.stupeň 16 406 226 15 4 1. ročník

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově

EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově Místo: 14 15 Baťův institut, budova č. 15, konferenční a vzdělávací prostory SÁL B Den: 28. 1. 2013

Více

seznam dílù WIND CBP zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8

seznam dílù WIND CBP zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8 seznam dílù 1/7 zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8 orientaèní mìøítko plastová podložka M10 zobrazení WIND CBP

Více

Bajonetový adaptér Adaptér pre upevnenie objektívu

Bajonetový adaptér Adaptér pre upevnenie objektívu 4-185-204-02(1) Bajonetový adaptér Adaptér pre upevnenie objektívu CZ SK Návod k obsluze Návod na použitie LA-EA1 2010 Sony Corporation Vytištěno v České republice 4-185-204-02(1) Bajonetový adaptér CZ

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.15 Učební osnovy: Informatika a výpočetní technika

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.15 Učební osnovy: Informatika a výpočetní technika Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Informatika a

Více

Stručný obsah. Úvod 15. KAPITOLA 1 První kroky v systému Windows 8 19. KAPITOLA 2 Hlavní panel a jeho možnosti 41. KAPITOLA 3 Soubory a složky 51

Stručný obsah. Úvod 15. KAPITOLA 1 První kroky v systému Windows 8 19. KAPITOLA 2 Hlavní panel a jeho možnosti 41. KAPITOLA 3 Soubory a složky 51 Stručný obsah Úvod 15 KAPITOLA 1 První kroky v systému Windows 8 19 KAPITOLA 2 Hlavní panel a jeho možnosti 41 KAPITOLA 3 Soubory a složky 51 KAPITOLA 4 Práce se schránkou 85 KAPITOLA 5 Osobní přizpůsobení

Více

Informační a komunikační technologie Informatika 5.třída

Informační a komunikační technologie Informatika 5.třída Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika 5.třída Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační a komunikační

Více

Přehled výukového software a aplikací instalovaných na školní síti

Přehled výukového software a aplikací instalovaných na školní síti Přehled výukového software a aplikací instalovaných na školní síti ZŠ TŠ stav k 24. 10. 2011 Vypracoval: Jan Balšánek, ICT koordinátor ZŠ TŠ Celkový přehled (tabulka): Terasoft 42 Didakta 11 Holubec 7

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS PowerPoint I Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS PowerPoint I Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

14. Informační a komunikační technologie

14. Informační a komunikační technologie 14. Informační a komunikační technologie 170 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací

Více

Návod na používanie a inštaláciu

Návod na používanie a inštaláciu Vestavné polyvalentní vařidlové desky elektrické Vstavané polyvalentné varné dosky elektrické SKLOKERAMICKÉ DESKY SKLOKERAMICKÉ DOSKY VFP - 320 TI VFP - 320 TS VFP - 400 TI VFP - 400 TS VFP - 212 VI VFP

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Informace v historii Žák: seznámí se s historií informací pozná vznik a vývoj počítačů - pojem informace - vznik a vývoj počítačů Komunikace Anglický jazyk Angličtina

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení realizován v 6. ročníku (1 vyučovací hodina týdně), dále v rámci pracovních činností Žáci jsou

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Twist. Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem a interní baterií

Twist. Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem a interní baterií Twist Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem a interní baterií 1 Dálkové ovládání Popis symbolů Ztišit TV/RADIO Přepínání mezi TV/rádiem DPF Vstup do menu INFO Zobrazení informací 1-9, 0 Volba kanálů Přetáčení

Více

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití KH 2 Termoventilátor s oscilací CZ Návod k použití Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných

Více

Tabulkové kalkulátory, (MS Excel, OpenOfiice)

Tabulkové kalkulátory, (MS Excel, OpenOfiice) , (MS Excel, OpenOfiice) Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1127_Tabulkové kalkulátory (MS Excel, OpenOffice)_PWP Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové

Více

Zastřihovač chloupků Návod k obsluze. Zastrihovač chĺpkov Návod NA obsluhu

Zastřihovač chloupků Návod k obsluze. Zastrihovač chĺpkov Návod NA obsluhu Zastřihovač chloupků Návod k obsluze Zastrihovač chĺpkov Návod NA obsluhu 3-5 6-8 Zastřihovač chloupků VAL000092327 CZ Návod k obsluze Přečtěte si podrobně tento návod k obsluze, zahrnuje důležité informace

Více

PRÁCE S DOKUMENTEM. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: srpen 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

PRÁCE S DOKUMENTEM. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: srpen 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika PRÁCE S DOKUMENTEM Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: srpen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žák se orientuje v prostředí aplikace WORD.

Více

SEZNAM ANOTACÍ. CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_IT3 Úvod do studia počítačových technologií

SEZNAM ANOTACÍ. CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_IT3 Úvod do studia počítačových technologií SEZNAM ANOTACÍ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Označení sady DUM Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_IT3 Úvod

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacíh předmětu Informatika Obsahem předmětu Informatika jsou informace, jejich vyhledávání prostřednictvím

Více

Softwarová konfigurace PC

Softwarová konfigurace PC Softwarová konfigurace PC EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.20 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia informatiky,

Více

Pat a Mat na výletě 3.4 Na hracím plánu jsou dvě takové dopravní

Pat a Mat na výletě 3.4 Na hracím plánu jsou dvě takové dopravní Hra obsahuje: Hrací plán, hrací kostka. Hra je určena pro dva až čtyři hráče, ve hře tak mohou být dvě postavičky Pata a dvě Mata, které jsou odlišeny barvou podstavce. Příprava hry 1.1 Hráči si vyberou

Více

1.1 Seznámení s programy Office

1.1 Seznámení s programy Office Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

5.2.3.1. Informatika. 5.2.3. Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie

5.2.3.1. Informatika. 5.2.3. Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.2.3. Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.2.3.1. Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Posláním vyučování informatiky je vést žáky k pochopení základních pojmů,

Více

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Power Point Metodický

Více

Rotary International, Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika František Ryneš guvernér distriktu. Měsíc gramotnosti

Rotary International, Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika František Ryneš guvernér distriktu. Měsíc gramotnosti Rotary International, Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika František Ryneš guvernér distriktu Motto Rotary International for the year 2009/10: THE FUTURE OF ROTARY IS IN YOUR HANDS Distriktní

Více

Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků - viz předmět Výtvarná výchova

Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků - viz předmět Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Volitelné předměty - Umění a kultura Výtvarná tvorba Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Výtvarná tvorba je vzdělávací

Více

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Ovládá a využívá techniku a základní funkce operačního systému v souladu s pravidly Dodržuje ergonomická pravidla pro práci s počítačem Rozumí fungování počítačových sítí, chápe význam protokolu, zná a

Více

Ostřička na řetězy 130001

Ostřička na řetězy 130001 Ostřička na řetězy 130001 CZ: Návod k použití Ostřička na řetězy NG95519 130001 POZOR! Při používáno přístrojů musí být dodržována určitá bezpečnostní opatření, aby se zabránilo zraněním a škodám. Přečtěte

Více

Ventilátor Ventilátor

Ventilátor Ventilátor Ventilátor Ventilátor AR5B30 CZ SK 1 Návod k použití Návod na obsluhu Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a starší a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo bez

Více

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386 Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec PLASTOVÝ

Více

Přílohy: Publikační činnost:

Přílohy: Publikační činnost: Mgr. Radek Maca Kontakt Bydliště: Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 mobil: 774 696 160 e-mail: rama@inforama.cz stránky: http://www.inforama.cz, http://www.evzdelavani.net Zaměstnání: Gymnázium

Více