}w!"#$%&'()+,-./012345

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "}w!"#$%&'()+,-./012345

Transkript

1 }w!"#$%&'()+,-./012345<ya MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Elektronické pořizování běˇzného a obecně dostupného zboˇzí veřejnými zadavateli DIPLOMOVÁ PRÁCE Karel Hájek Brno, jaro 2012

2 Prohlášení Prohlašuji, že tato diplomová práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval samostatně. Všechny zdroje, prameny a literaturu, které jsem při vypracování používal nebo z nich čerpal, v práci řádně cituji s uvedením úplného odkazu na příslušný zdroj. Vedoucí práce: RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd, CSc. ii

3 Poděkování Rád bych poděkoval RNDr. JUDr. Vladimíru Šmídovi, CSc. za vedení této diplomové práce, firmě Anete za vstřícnost, Renatě Hradcové, Nikole Rejsové a Tereze Pařilové za cenné rady, rodině a především své přítelkyni Janě Šlechtové za podporu a trpělivost. iii

4 Shrnutí Diplomová práce se zabývá elektronizací veřejných zakázek a je tvořena ze tří částí. První část se zabývá státní politikou a vývojem právní úpravy. Druhá část je věnována současné praxi, průzkumům mezi zadavateli a používaným nástrojům. Třetí část tvoří analýza a popis implementace změn portálu pro poptávková řízení FirstBuySale. iv

5 Summary This diploma thesis deals with electronic procurement and consists of three parts. The first part deals with state policy and development of law. The second part is dedicated to current practice, surveys between purchasers and common tools. The third part consists of analysis and description of FirstBuySale changes. v

6 Klíčová slova Veřejné zakázky, dynamický nákupní systém, elektronické tržiště, poptávkové řízení, rychloobrátkové spotřební zboží. vi

7 Obsah Úvod Státní politika Zákon o veřejných zakázkách Elektronizace veřejných zakázek Současná praxe Šetření k elektronickému zadávání VZ za rok Vlastní dotazníkový průzkum Elektronické nástroje Portál First Buy Sale Obecné požadavky Elektronický podpis Přenos a příjem nabídek Dynamický nákupní systém Závěr Conclusion Literatura A Obsah CD B Instalační informace B.1 Minimální systémové požadavky B.2 Testovací prostředí FirstBuySale vii

8 Úvod Za nejzávažnější problémy naší současné společnosti považuje většina veřejnosti korupci a výši zadlužení státu [1]. Česká republika má 16 let po sobě deficitní státní rozpočty [2] a veřejný dluh dnes činí více než 1,5 bilionu Kč, což je zhruba 150 tisíc Kč na každého obyvatele [3]. Události, ke kterým v posledních letech dochází v Řecku, ukazují, že státní dluh není tak lehkomyslnou veličinou, jak se ještě v nedávné minulosti zdálo. Občané a hlavně politici již začínají váˇzně mluvit o nutnosti vyrovnaného státní rozpočtu. V levo-pravém politickém spektru se deficitní hospodaření svádí na různé příčiny a hledají se rozličná řešení. Z obou táborů ovšem zaznívají názory, že úplné potlačení korupce by samo o sobě stačilo na vyrovnání veřejných rozpočtů [4, 5]. Jedním z nejvyšších výdajů státu jsou veřejné zakázky (dále VZ), které každoročně odečtou z veřejných rozpočtů přes 600 miliard Kč [6]. Zároveň VZ vytvářejí velký prostor pro korupci [7, 8]. Zprávy o neprůhledných nebo zmanipulovaných zakázkách pravidelně plní titulní strany zpravodajských deníků [9, 10, 11, 12, 13]. Problematika VZ se dotýká takřka každého z nás, at už jsme dodavateli služeb či zboží, úředníky veřejných institucí nebo pouze daňovými poplatníky. Každá z těchto skupin má u VZ své, někdy protichůdné, zájmy. Základními principy VZ jsou takzvaná 3E hospodárnost, efektivita a účelnost (z angl. Economy, Effectiveness, Efficiency). Jednou z cest, jak principům 3E dostát, je elektronizace řízení VZ. Podle odhadů Ministerstva pro místní rozvoj by elektronizace VZ měla státu přinést miliardové úspory [14]. Zvláštní pozici ve VZ má tzv. běžné a obecně dostupné zboží. Tento termín nemá jasnou oficiální definici, je ovšem zmíněn v zákoně o veřejných zakázkách (dále ZVZ), jakožto předmět vhodný pro pořizování plně elektronickým a zjednodušeným způsobem prostřednictvím dynamického nákupního systému (dále DNS). Podle metodického pokynu k DNS patří mezi běžné a obecně dostupné zboží například kancelářské potřeby a běžně dostupné IT komponenty [15], v praxi se potom DNS dále používá i pro pořizování drogistického zboží [16] nebo potravin [17]. Podle zmíněných druhů komodit bychom běžné a obecně dostupné zboží mohli popsat jako zboží, které nabízí mnoho dodavatelů, není náročné na dodání, nevyžaduje podrobnou specifikaci, je průběžně spotřebováváno a zadavatel často nemá prostory a prostředky na jeho dlouhodobé skladování; tomuto popisu také odpovídá zavedený obchodní 1

9 termín rychloobrátkové spotřební zboží (FMCG, z angl. fast-moving consumer goods) [18]. Na rozdíl od VZ typu stavební práce nebo obnova vozového parku je běžné a obecně dostupné zboží nakupováno za řádově nižší finanční objemy, ve větším množství a zadavatelé i dodavatelé mají specifické požadavky na řízení těchto zakázek nízká administrativní náročnost, rychlost, jednoduchost a co nejvyšší automatizace procesů. Jako vhodné řešení těchto poˇzadavků se opět nabízí informační technologie elektronizace. Než začneme uvažovat o tom, jak by měl elektronický nákup běžného zboží probíhat a co všechno by měl elektronický nástroj splňovat, musíme nutně vzít v potaz platnou právní úpravu zákony a prováděcí předpisy týkající se veřejných zakázek a elektronizace veřejné správy. Tímto tématem se zabývá první kapitola. Kapitola druhá pojednává o analýze nezbytné pro vývoj jakékoliv aplikace zjištění současných postupů cílových uživatelů a rešerše existujících nástrojů. Třetí kapitola je zaměřena na portál pro poptávková řízení First Buy Sale a jeho rozšíření o obchodování v rámci dynamického nákupního systému, včetně splnění obecných zákonných poˇzadavků. 2

10 Kapitola 1 Státní politika 1.1 Zákon o veřejných zakázkách Historie Zákonodárná moc se o nakládání s veřejnými prostředky začala zajímat už v 16. století ve Francii v rámci stavebního řádu. Na území dnešní ČR bylo prvním legislativním aktem nařízení o zadávání státních dodávek a prací z období Rakouska-Uherska a později za první republiky recepční zákon č. 11/1918 Sb. Již v této době se objevuje princip otevřené veřejné soutěže, pozornost je věnována zejména nejnákladnějšímu druhu zakázek stavebním pracem. Obrat nastal za socialismu zákonem č. 99/1950 Sb., který otevřenou soutěž nahrazuje centrálním plánováním v rámci státních podniků. [19] Po revoluci byla otázka VZ několik let řešena pouze metodickými pokyny. Situace se zásadně změnila roku 1994, kdy poslanecká sněmovna přijala historicky první zákon o VZ samostatné ČR zákon číslo 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále ZVZ 1994), jehož předlohou byl modelový zákon OSN z roku Z tohoto zákona dodnes přetrvaly základní principy jako stanovení různých zadávacích řízení, finančních limitů, hodnotících kritérií, podávání námitek apod. [20] Dalším milníkem byl rok 2004 vstup ČR do EU a s tím související proces srovnávání českých právních předpisů s normami Evropské unie. Výsledkem tohoto procesu byl zákon číslo 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách (dále ZVZ 2004). Zákon mimo jiné nově definoval veřejné zakázky a zadavatele, rozdělil veřejné zakázky na nadlimitní a podlimitní, zavedl nové druhy zadávacích řízení, nový způsob uveřejňování informací o zadávacích řízeních. Obrázek 1.1 znázorňuje proces otevřeného řízení. Zákon také zavedl informační systém o zadávání veřejných zakázek (IS ZVZ, později věstník VZ ) a poprvé umožnil elektronické provádění úkonů řízení VZ: V případech, kdy je tímto zákonem vyžadována písemná forma právního úkonu, se za písemný právní úkon povaˇzuje i právní úkon učiněný telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prostředky, splňuje-li požadavky stanovené pro písemnou for- 3

11 1. STÁTNÍ POLITIKA mu občanským zákoníkem, není-li dále uvedeno jinak. ( 91 odst. 1) Nabídka v otevřeném řízení, ˇzádost o účast v užším řízení, v jednacím řízení s uveřejněním a v jednacím řízení bez uveřejnění můˇze být učiněna pouze listinou s originálem podpisu osoby oprávněné jednat za uchazeče nebo zájemce nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu. ( 91 odst. 2) Obrázek 1.1: Otevřené řízení podle ZVZ 2004 [21] Jelikož se při aplikování zákona v praxi vyskytla řada vážných problémů (např. mezery v právní úpravě námitek a návaznosti lhůt, nejasnosti při prokazování kvalifikace dodavatele, nejasné omezování počtu zájemců v užším řízení), následoval poměrně brzy zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále ZVZ 2006). K zásadním úpravám patří celkové zjednodušení a zpřehlednění zákona, vyjasnění základních pojmů nebo podrobnější specifikace zadávacích řízení [22]. Zákon také obsahuje změny a novinky důležité pro elektronizaci a pořizování běˇzného zboží: zjednodušené podlimitní řízení 4

12 1. STÁTNÍ POLITIKA dynamický nákupní systém elektronická aukce profil zadavatele snížení lhůt při využití elektronických nástrojů definice a požadavky na elektronické nástroje V průběhu tvorby této práce vstoupil v platnost zákon č. 55/2012 Sb. upravující znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Podstatné změny zákona [23]: snížení limitu pro podlimitní zakázky z 2 mil. na 1 mil. Kč - důvodem bylo účelové snižování předpokládané hodnoty pod zákonný limit, jak ukazuje graf na obrázku 1.2 povinné odůvodnění účelnosti VZ povinné zrušení zadávacího řízení, pokud zadavateli zbudou k hodnocení méně než 3 nabídky klasifikace zboží, služeb a stavebních prací, u kterých je veřejný zadavatel povinen použít elektronickou aukci Obrázek 1.2: Četnost VZ podle předpokládané hodnoty [23] 5

13 1. STÁTNÍ POLITIKA Základní pojmy Zadavatel ZVZ rozlišuje tři typy zadavatelů veřejný, dotovaný a sektorový. Zjednodušeně řečeno veřejnými zadavateli jsou organizace zřizované, vlastněné nebo ovládané státem. Dotovaným zadavatelem je právnická nebo fyzická osoba, která hradí alespoň 50 % zakázky nebo více neˇz 200 mil. Kč z veřejných zdrojů. Sektorovými zadavateli jsou osoby vykonávající specifické činnosti typu vodárenství, poštovní služby, energetický průmysl apod. Pro účely této práce jsou relevantní pouze veřejní zadavatelé. Zákon dále definuje tzv. centrálního zadavatele, což je veřejný zadavatel zadávající VZ i pro jiné zadavatele Dodavatel Dodavatelem se rozumí osoba, která poskytuje služby, dodává zboží nebo provádí stavební práce. Dodavatel, který podal ve stanovené době žádost o účast v zadávacím řízení nebo byl vyzván k podání nabídky, se označuje jako zájemce. Dodavatel, který podal ve stanovené lhůtě nabídku v zadávacím řízení, se označuje jako uchazeč Zásady postupu zadavatele Zákon nařizuje zadavatelům dodržovat při zadávání VZ transparentnost zajišt uje přezkoumatelnost a možnost kontroly řízení, je naplněna pořizováním záznamů o úkonech, řádným odůvodněním rozhodnutí rovné zacházení všichni dodavatelé mají nárok na stejné informace od zadavatele, zejména o průběhu řízení a hodnotících kritériích zákaz diskriminace zadavatel nesmí omezovat účast dodavatelů příliš přísnými podmínkami nad rámec předmětu zakázky Veřejná zakázka Veřejnou zakázkou je jakákoliv zakázka zadavatele, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek, služeb nebo provedení stavebních prací. Za veřejnou zakázku se považuje zakázka libovolné hodnoty. 6

14 1. STÁTNÍ POLITIKA Kvalifikace dodavatele Kvalifikací dodavatele se rozumí prokázání dodavatele jeho schopnost provést požadovanou zakázku. Kvalifikace zahrnuje: základní předpoklady ( 53) zájemce není v likvidaci, nemá daňové nedoplatky, nebyl pravomocně odsouzen apod. profesní předpoklady ( 54) např. členství v profesní komoře finanční, ekonomické předpoklady ( 55) např. pojištění odpovědnosti, výše obratu technické předpoklady ( 56) např. certifikáty kvality Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Před zahájením zadávacího řízení VZ je zadavatel povinen stanovit předpokládanou hodnotu VZ. Předpokládanou hodnotu zadavatel stanoví podle informací o zakázkách stejného nebo podobného charakteru. Tyto informace může zadavatel získat např. průzkumem trhu. ZVZ definuje tři typy zakázek podle předpokládané hodnoty: zakázky malého rozsahu hodnota nižší než Kč podlimitní zakázky hodnota od Kč, nižší než limit stanovený prováděcím předpisem nadlimitní zakázky hodnota od limitu stanoveném prováděcím předpisem Profil zadavatele Elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám Zadávací řízení Zadávací řízení je postup zadavatele stanovený zákonem, který vede k uzavření smlouvy s dodavatelem Zadávací řízení Zákon definuje tato zadávací řízení: otevřené řízení lze použít ve všech případech. užší řízení lze použít ve všech případech. 7

15 1. STÁTNÍ POLITIKA jednací řízení s uveřejněním lze použít pokud v předchozím řízení byly podány pouze neúplné nebo nepřijatelné nabídky nebo ve výjimečných případech stanovených zákonem. jednací řízení bez uveřejnění lze použít pokud v předchozím řízení nebyly podány žádné žádosti o účast, žádné nebo neúplné nabídky nebo ve výjimečných případech stanovených zákonem. soutěžní dialog lze použít pro zvláště složitý předmět plnění. zjednodušené podlimitní řízení lze použít pro podlimitní zakázky. Užší řízení, jednací řízením s a bez uveřejnění a soutěžní dialog nejsou vzhledem ke svým specifickým podmínkám vhodné pro pořizování běžného zboží a z toho důvodu se jimi nebudu v této práci zabývat Otevřené řízení Otevřené řízení mohou použít všechny kategorie zadavatelů pro libovolnou zakázku. Jde o nejtransparentnější způsob zadání. Základním principem je oslovení neomezeného počtu dodavatelů a posouzení nabídek všech kvalifikovaných dodavatelů. Průběh řízení znázorňuje obrázek Zjednodušené podlimitní řízení Jak uˇz napovídá název, je zjednodušené podlimitní řízení zjednodušenou formou otevřeného řízení, kterou lze použít pro podlimitní zakázky. Zadavatel v tomto řízení nemusí oznámení o VZ zveřejňovat v centrálním informačním systému a lhůta na podání nabídek je zkrácena na 15 dní (ve výjimečných případech 7 dní). Proces řízení je následující: 1. Písemná výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace nejméně 5 dodavatelům 2. Zveřejnění výzvy na profilu zadavatele 3. Příjem nabídek (včetně nabídek od neoslovených dodavatelů) 4. Hodnocení nabídek 5. Oznámení o přidělení zakázky 6. Posouzení námitek 7. Uzavření smlouvy 8. Uveřejnění výsledků 8

16 1. STÁTNÍ POLITIKA Z důvodu jednoduchosti je zjednodušené podlimitní řízení vedle dynamického nákupního systému dalším vhodným způsobem pro zadávání podlimitních zakázek na běžné a obecně dostupné zboží a také se tak v praxi využívá například u elektronických tržišt Zvláštní postupy Dynamický nákupní systém Dynamický nákupní systém (dále DNS) je plně elektronický systém pro pořizování běžného a obecně dostupného zboží, služeb nebo stavebních prací, který je časově omezený a otevřený po celou dobu svého trvání všem dodavatelům, kteří splní podmínky pro zařazení do dynamického nákupního systému a podají předběžnou nabídku. Právní úprava DNS vychází ze směrnice Evropského parlamentu o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a sluˇzby [25] Zavedení DNS Zavedení DNS probíhá v otevřeném řízení. Cílem zavedení DNS je oznámit dodavatelům vůli zadavatele zadávat VZ určitého druhu v daném období prostřednictvím DNS a zařadit do DNS kvalifikované dodavatele. Proces zavedení DNS znázorňuje obrázek Zařazení dodavatelů do DNS Zařazení dodavatelů do DNS probíhá následovně: 1. Zadavatel vyzve dodavatele k podání předběžných nabídek (výzvou je jednak oznámení o zavedení DNS, jednak zjednodušené oznámení o zadání VZ v DNS) 2. Dodavatelé podají předběžné nabídky 3. Zadavatel posoudí předběžné nabídky a oznámí dodavatelům rozhodnutí o zařazení do DNS či odmítnutí předběžné nabídky Dodavatel může podat předběžnou nabídku a být do DNS zařazen celkem ve třech okamžicích: 1. Na počátku zavedení DNS na základě oznámení o zavedení DNS 2. Na počátku každé VZ zadané v DNS na základě zjednodušeného oznámení o zadání VZ 3. Kdykoliv v průběhu DNS Proces zařazení dodavatelů do DNS znázorňuje obrázek

17 1. STÁTNÍ POLITIKA Zadávání VZ v DNS Po prvotním zařazení dodavatelů do DNS může zadavatel v průběhu trvání DNS zadávat jednotlivé VZ. Proces zadání VZ v DNS znázorňuje obrázek Elektronická aukce Elektronická aukce je zvláštním prostředkem pro hodnocení nabídek. Zadavatel je povinen uvést v zadávacích podmínkách VZ kritéria hodnocení nabídek v aukci, tato kritéria musejí být číselně vyjádřitelná. Průběh aukce: 1. Zadavatel provede předběžné posouzení nabídek a vyloučí nevyhovující uchazeče 2. Zadavatel vyzve uchazeče k podání nových aukčních hodnot. Výzva musí obsahovat způsob hodnocení nabídek, výsledek předběžného hodnocení, počet aukčních kol apod. 3. Je zahájeno aukční kolo 4. Dodavatelé jsou informování o svém momentálním pořadí případně o momentálně nejlepší aukčních hodnotách 5. Dodavatelé podají nové aukční hodnoty 6. Zadavatel podle stanovených pravidel ukončí aukci nebo zahájí další aukční kolo (návrat do bodu 3) Postupy zadavatele Zadavatel má při nakupování běžného zboží dvě základní možnosti: uzavření dlouhodobé rámcové smlouvy s vybraným dodavatelem + dílčí objednávky podle potřeby nebo jednorázové nákupy u vybraných dodavatelů V obou případech následuje tento postup: 1. Posouzení 13 odst. 8 ZVZ, tj. zda je nutné sčítat předpokládané hodnoty souvisejících dodávek. 2. Klasifikace VZ podle předpokládané hodnoty na VZ malého rozsahu, podlimitní, nebo nadlimitní 3. Výběr vhodného zadávacího řízení (neplatí pro VZ malého rozsahu). 10

18 1. STÁTNÍ POLITIKA V případě VZ malého rozsahu je na zadavateli, jakým způsobem vybere dodavatele, at už použije dlouhodobou smlouvu nebo jednorázové nákupy. Je-li VZ nadlimitní, má zadavatel na výběr mezi uzavřením dlouhodobé smlouvy v otevřeném řízení a jednorázovými nákupy v rámci DNS. U podlimitní VZ má zadavatel navíc možnost použít zjednodušené podlimitní řízení, a to jak pro dlouhodobou smlouvu, tak pro jednorázové nákupy. Zákon připouští rozdělení souvisejících zakázek, pokud je u nich dodržen požadovaný postup pro předpokládanou hodnotu za celé období. Pokud je například předpokládaná hodnota nákupu drogerie 2 mil. Kč za celý rok, může zadavatel provádět jednorázové nákupy podle aktuální potřeby, musí ovšem pokaždé použít například zjednodušené podlimitní řízení. Nepřípustné je rozdělení celkové zakázky za účelem vyhnutí se povinnému postupu podle zákona. 1.2 Elektronizace veřejných zakázek Počátky elektronických trˇzišt První oficiální impuls k elektronizaci veřejných zakázek se objevil roku 2000, kdy proběhla kontrolní akce číslo 00/18 Nejvyššího kontrolního úřadu (dále NKÚ), s cílem prověřit hospodaření s majetkem státu a prostředky státního rozpočtu při budování a rozvíjení informačních systémů ve státní správě. NKÚ v kontrolním závěru popisuje zásadní nedostatky realizace státní informační politiky, nepostupování podle ZVZ ze strany ministerstev, rozdělování zakázek, oslovování jediného dodavatele apod. [26] Reakcí na tuto kontrolu NKÚ bylo usnesení vlády číslo 875/2001, které ukládá ministrům vypracovat návrh opatření ke koordinovanému vynakládání finančních prostředků na informační a komunikační technologie [27]. Tato opatření byla následně definována v usnesení vlády číslo 683/2002, které obsahuje první zmínku o elektronický tržištích a elektronických nástrojích pro zadávání VZ v oficiálních státních dokumentech [28]. Usnesení ukládá mimo jiné Ministerstvu pro místní rozvoj (dále MMR) zapracovat do připravované novely ZVZ z roku 1994 ustanovení, která umožní používat elektronické nástroje pro zadávání veřejných zakázek. Úřadu pro veřejné informační systémy zajistit od 1. září 2002 funkčnost elektronického tržiště pro subjekty veřejné správy. Ústředním orgánům státní správy zadávat objednávky a nákupy informační a komunikační technologie spadající pod zakázky malého rozsahu s využitím elektronického tržiště. 11

19 1. STÁTNÍ POLITIKA V srpnu 2002 pak Úřad pro veřejné informační systémy vydal metodický pokyn [29], ve kterém definoval možnost udělení koncese k provozování e-tržiště VS a podmínky pro udělení koncese, např.: umožnit obchodování všem subjektům garantovat dostupnost služby poskytovat uživatelskou podporu zajistit školení zaměstnanců odběratele zpřístupnit veřejnosti informace o uskutečněných obchodech (odběratel, zadání, vítězná nabídka a cena, seznam zúčastněných dodavatelů) Na začátku roku 2003 už existovalo celkem 7 elektronický tržišt pro státní správu: B2B Centrum CenTrade AllyGem Ridea (Losan) LiveTrade Český trh (Pragodata) ABClink V červenci 2003 Ministerstvo informatiky aktualizovalo metodický pokyn pro e-tržiště a doplnilo následující požadavky [30]: umožnit poptávku, poptávkové řízení a nákupní aukci zajistit rovné podmínky všem stranám zajistit bezpečnost přenosu a uchování dat zveřejňovat všechny aktuální zakázky zajistit dostatečné lhůty pro podání nabídek Od této doby zůstala elektronická tržiště řadu let legislativně ponechána svému osudu, obchodovalo se na nich ICT v objemu 1 až 2 miliardy Kč ročně a z původních 7 tržišt přežila pouze 2: B2B Centrum a AllyGem [31] Národní plán elektronizace VZ Přesto, že elektronické provádění úkonů řízení VZ zmiňuje už ZVZ z roku 2004, požadavky na elektronické nástroje najdeme až v ZVZ z roku 2006, 149 Elektronické prostředky a elektronické nástroje [32]: 12

20 1. STÁTNÍ POLITIKA (7) Zadavatel je povinen zajistit, aby u elektronických nástrojů... bylo zaručeno, aby (a) byly splněny požadavky na elektronické podpisy (b) mohl být přesně určen čas a datum doručení nabídek, žádostí o účast... (c) bylo možné přiměřeně zajistit, že před stanovenými lhůtami nikdo nemůže mít přístup k zaslaným údajům (d) porušení zákazu bude spolehlivě zjistitelné (e) pouze oprávněné osoby mohly stanovit nebo změnit data pro zpřístupnění doručených údajů (f) během různých fází zadávacího řízení byl přístup k předaným údajům možný pouze na základě rozhodnutí oprávněných osob (g) rozhodnutí oprávněných osob mohlo umožnit přístup k předaným údajům až po předem stanoveném datu (h) údaje doručené a zpřístupněné v souladu s těmito požadavky mohly zůstat přístupné pouze osobám, které jsou oprávněné se s nimi seznamovat (i) byly chráněny proti neoprávněnému přístupu třetích osob (j) byla pro ně zajištěna technická podpora a servis v případě poruchy (9) Zadavatel musí zajistit, aby elektronické nástroje... prokazatelně splňovaly požadavky stanovené tímto zákonem a prováděcími právními předpisy. Splnění požadavků na elektronické nástroje lze vždy prokázat certifikátem shody, který vydal subjekt posuzování shody akreditovaný vnitrostátním akreditačním orgánem května 2006 (měsíc po schválení ZVZ 2006) přijala vláda usnesením č. 500 Národní plán zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let (dále Národní plán elektronizace) [33]. V úvodu plánu se konstatuje, že legislativní rámec ze ZVZ 2004 je pro elektronické zadávání veřejných zakázek nepoužitelný a optimisticky hledí k ZVZ Plán stanovil dva hlavní cíle: 50 % všech veřejných zakázek bude zadáváno elektronicky 25 % zadavatelů bude zadávat zakázky elektronicky Plán dále zmiňuje nutnost vytvoření technické specifikace elektronických nástrojů a kontrolních mechanismů pro ověřování shody nástrojů s požadavky. K ZVZ 2006 byla následně vydána vyhláška č. 329/2006, kterou se stanoví bližší požadavky na elektronické prostředky, elektronické nástroje a elektronické úkony při zadávání veřejných zakázek. Některá ustanovení vyhlášky: 13

21 1. STÁTNÍ POLITIKA elektronické úkony zadavatele vůči dodavateli musí být opatřené platným zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu zadávací dokumentace musí být opatřená zaručeným elektronickým podpisem nabídka musí být zašifrována veřejným klíčem zadavatele nabídka musí být uchovávána pouze v zašifrované podobě u úkonů musí být zaznamenán čas, identifikace osoby a výsledku Současně byla vydána vyhláška č. 326/2006 o atestačním řízení pro elektronické nástroje. Provozovatel nástroje musel podle této vyhlášky uvést v žádosti o atest, jaké úkony/řízení elektronický nástroj umožňuje a co je předmětem atestu. Shodu s požadavky zadavatel prokázal dokumentací k elektronickému nástroji. Ministerstvo informatiky udělilo atest těmto nástrojům [34]: ppesystem Adobe R Reader R Informační systém o veřejných zakázkách (Česká pošta) PCJ VZ (Sev Computing) 602XML Filler Softender (B2B Centrum) RAY server GILDA EZAKAZKY Microsoft Outlook PROe.biz Tučně vypsané nástroje byly klasifikovány jako složité, což bylo označení pro nástroje zajišt ující i přenos a příjem nabídek [35]. Zrušením Ministerstva informatiky přešla k pravomoc atestovat na Ministerstvo vnitra. Ve zprávě o plnění Národního plánu za rok 2008 byl položen základ projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ). Cílem projektu bylo vytvoření modelu národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek a posouzení proveditelnosti implementace modelu. [36] skončila účinnost Národního plánu elektronizace. Z výsledků dotazníkového šetření objednaného MMR vyplývá, že původní cíl 25 % zadavatelů bude zadávat zakázky elektronicky, naplněn nebyl [37]. Jak ukazuje graf na obrázku 1.7, elektronické zadávání implementovalo pouze 19 % respondentů. 14

22 1. STÁTNÍ POLITIKA Strategie elektronizace a současnost Období od roku 2010 až do současnosti se dá označit jako období velkých změn. Změny se nejprve týkaly elektronických tržišt, která fungovala od roku 2003 bez jakýchkoliv legislativních úprav. Na začátku roku 2010 vypracovalo MMR Strategii pouˇzívání e-tržiště pro veřejnou správu dle opatření J.6 Národního plánu (dále Strategie e-tržiště). Dokument zmiňuje zásadní nedostatky dosavadního fungování e-tržišt : nedostatečný právní základ pro úpravu povinnosti používání elektronického tržiště obchodní model e-trˇzišt je v rozporu se zásadami zadávacího práva (provize dodavatelů provozovateli) žádné kontrolní a sankční mechanismy výběru provozovatelů e-tržišt nebyl proveden v souladu s tehdejší ani dnešní právní úpravou Strategie e-tržiště navrhuje nápravu v následujících bodech: nový výběr provozovatelů udělení koncese nejvýše 5 provozovatelům povinné používání e-tržiště pro ústřední orgány státní správy od (v době psaní této práce je aktuální termín ) povinné používání e-tržiště pro VZMR a zjednodušené podlimitní řízení povinné používání e-tržiště pro vybrané komodity (ICT, kancelářské potřeby, drogistické zboˇzí,...) Strategie e-tržiště byla schválena usnesením Vlády ČR č. 343 ze dne 10. května Dalším významným dokumentem je Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 (dále Strategie elektronizace), který navazuje na Národní plán elektronizace. MMR v něm konstatuje, že postup elektronizace byl v předcházejících letech nedostatečný a cíle z roku 2006 nebyly splněny, a stanovuje cíle nové: 100 % zadavatelů bude mít do konce roku 2015 k dispozici elektronický nástroj nebo nástroje umožňující komplexní podporu celého životního cyklu veřejné zakázky. Realizací všech opatření Strategie elektronizace bude dosažena roční úspora 50 mld. Kč z veřejných rozpočtů. Reakcí na pomalý postup v rozvoji elektronizace je stanovení priority číslo jedna pro realizaci projektu NIPEZ. NIPEZ můžeme chápat jako modulární soustavu informačních systémů a komunikačních rozhraní, jejímž cílem je podpořit procesy elektronizace zadávání veřejných zakázek [38]. Základní stavební prvky NIPEZu: 15

23 1. STÁTNÍ POLITIKA věstník veřejných zakázek elektronická tržiště elektronické nástroje pro zadávání VZ rozhraní na IS zadavatelů rozhraní na IS dodavatelů Nejdůležitější změny pro praktickou část této práce přinesla vyhláška č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonu učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody. Vyhláška upravuje elektronické nástroje a úkony pří zadávání VZ a podrobnosti certifikace shody. Navazuje tak na dřívější vyhlášky č. 326/2006 a 329/2006. Vyhláška specifikuje technické požadavky ve vztahu k funkcionalitě elektronického nástroje a poˇzadavky na systémové řízení nástroje ve vztahu k prostředí, ve kterém je nástroj provozován. Požadovaný systém řízení znázorňuje schéma na obrázku 1.8. V žádosti o certifikaci shody musí provozovatel nástroje uvést, k jakým úkonům lze nástroj použít, z těchto úkonů potom vyplývají legislativní požadavky na funkčnost nástroje a každý legislativní požadavek zahrnuje jeden nebo více technický požadavků. Jak se vážou legislativní požadavky na úkony zadávacího řízení znázorňuje tabulka na obrázku Postupy zadavatele Při výběru elektronického nástroje pro pořizování běžného zboží jsou přípustné dva scénáře: a) Zadavatel je ÚOSS a má tedy povinnost využívat jedno z koncesovaných e-tržišt pro vybrané komodity (nepatří mezi ně potraviny). b) Zadavatel nemá povinnost používat koncesované e-tržiště, nebo nakupuje komodity, na které se povinnost nevztahuje (potraviny), a může si zvolit libovolný nástroj. Z hlediska soukromých firem, kterým nebyla udělena koncese na e-tržiště, je tedy zajímavým trhem jednak obchod s potravinami, jednak zadavatelé, na které se nevztahuje povinnost používat koncesovaná e-tržiště. Ve druhém případě ovšem existuje reálná hrozba, že povinnost používat vybraná e-tržiště se do budoucna rozšíří na další organizace. 16

24 1. STÁTNÍ POLITIKA Obrázek 1.3: Otevřené řízení podle ZVZ 2006 [24] 17

25 1. STÁTNÍ POLITIKA Obrázek 1.4: Zařazení dodavatelů do DNS 18

26 1. STÁTNÍ POLITIKA Obrázek 1.5: Zavedení DNS Obrázek 1.6: Zadání VZ v DNS 19

27 1. STÁTNÍ POLITIKA Obrázek 1.7: Plány zadavatelů na implementaci elektronického zadávání VZ (2010) [37] Obrázek 1.8: Systém řízení elektronického nástroje 20

28 1. STÁTNÍ POLITIKA Obrázek 1.9: Specifické legislativní požadavky pro jednotlivé skupiny elektronických úkonů 21

29 Kapitola 2 Současná praxe 2.1 Šetření k elektronickému zadávání VZ za rok 2011 Od roku 2007 probíhá každoročně šetření k elektronickému zadávání VZ a přijímání elektronických obchodních praktik. Toto šetření objednává Ministerstvo pro místní rozvoj a zpracovává ho společnost CS-Project s.r.o. V šetření za rok 2011 bylo osloveno 1249 zadavatelů a 334 z nich platně vyplnilo dotazník (návratnost 22 %). Jak je vidět na obrázku 2.1, došlo v loňském roce k znatelnému posunu ve využívání elektronických nástrojů. Důvodem je s největší pravděpodobností nová strategie elektronizace VZ na období 2011 až Nejvíce zadavatelů spatřuje přínos elektronického zadávání VZ ve vyšší transparentnosti a s tím související přezkoumatelnosti zakázky, zrychlení komunikace a snížení cen, viz obrázek 2.2. Z obrázku 2.3 je patrné, že většina zadavatelů používá elektronické nástroje pouze pro zveřejnění informací a dokumentaci k VZ, především u elektronizace úkonů s nabídkami jsou značné rezervy. Poslední citovaným grafem je používání zvláštních postupů zadávacího řízení, viz obrázek 2.4. Žádný ze zadávacích postupů se netěší velké oblibě, nejčastěji používané je elektronické zadávání VZ na základě rámcové smlouvy a elektronické aukce. Velmi málo zadavatelů využívá DNS a elektronický katalog. [39] 22

30 2. SOUČASNÁ PRAXE Obrázek 2.1: Porovnání plánu zadavatelů na implementaci elektronického zadávání VZ [39] Obrázek 2.2: Odhadované přínosy elektronického zadávání VZ (2011) [39] 23

31 2. SOUČASNÁ PRAXE Obrázek 2.3: Používání elektronických nástrojů dle úkonů v zadávacím řízení (2011) [39] 24

32 2. SOUČASNÁ PRAXE Obrázek 2.4: Používání zvláštních postupů v zadávacím řízení a dalších institutů (2011) [39] 2.2 Vlastní dotazníkový průzkum Dotazníkový průzkum proběhl v časovém období od do Hlavní cílem průzkumu bylo získání relevantních informací o praktických postupech veřejných zadavatelů při nakupování běžného a obecně dostupného zboží. Mezi další dílčí cíle patří získání relevantních informací o: finančních objemech, v jakých zadavatelé nakupují používaných zadávacích řízeních používaných elektronických nástrojích Původně uvažovanou formou průzkumu bylo rozeslání dotazníku em s otázkami přímo v textu u. Pro zajištění co největšího pohodlí respondentů je ovšem vhodnější zpracovat dotazník jako webový formulář, který může respondent vyplnit online. Pro tyto účely existuje řada nástrojů (survio, Kwik Surveys, SurveyMonkey, SurveyGizmo, Polldady, oursurvey.biz, Vyplňto.cz,...), ve kterých tvůrce dotazníku snadno nadefinuje otázky, jejich typ a možné odpovědi. Respondentům potom stačí otevřít vygenerovanou URL adresu dotazníku ve webovém prohlížeči a vyplnit a odeslat webový formulář. Dotazník pro účely této práce obsahuje sadu otázek, ve které se každá otázka vyskytuje třikrát pro potraviny, drogistické zboží a kancelářské potřeby. Pro přehlednost je v tomto případě vhodné strukturovat odpovědi 25

33 2. SOUČASNÁ PRAXE do matice, kde řádky reprezentují komoditní skupiny a sloupce možné odpovědi. Strukturu znázorňuje obrázek 2.5. Zmíněné nástroje pro tvorbu dotazníků maticovou strukturu otázky umožňují, neumožňují ale v posledním sloupci textovou odpověd. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl hotových řešení nevyužít, dotazník jsem si sám naprogramoval a zveřejnil na freehostingu pro vývojáře. Dalším krokem bylo rozeslání motivačního dopisu s odkazem na dotazník odpovědným osobám ve veřejných organizacích. Ve snaze projít spam filtry a být osobnější k adresátům byly všechny zprávy odeslány jednotlivě a pokud bylo známo jméno adresáta, začínala zpráva i konkrétním oslovením. Samotné odeslání zpráv bylo provedeno poloautomaticky skriptovacím nástrojem AutoIt, který umožňuje automatizaci uživatelských úkonů v operačních systémech Windows. Pro adresáty s omezeným přístupem k internetu byl ke zprávě připojen dotazník ve formátu Rich Text Format (RTF), který vyplnili a odeslali zpět. Obrázek 2.5: Maticová struktura otázky v dotazníku Výběrový vzorek obsahoval 1071 organizací. 362 adresátů pocházelo ze seznamu ÚOSS a podřízených organizací zveřejněného na portálu pro veřejné zakázky portal-vz.cz, zbylé adresáty poskytla firma Anete Výsledky Dotazník platně vyplnilo 265 respondentů, tedy zhruba 25 % oslovených, což výrazně překročilo původní odhad návratnosti 5 až 10 %. 26

34 2. SOUČASNÁ PRAXE Kategorie oslovených organizací Na obrázku 2.6 je vidět, že nejpočetnější kategorií respondentů byly úřady územních samospráv městské a krajské úřady a magistráty. Následují jiná školská zařízení a ústřední orgány státní správy. Velká část respondentů spadá do kategorie Ostatní, patří do ní například národní podniky, organizační složky státu, kulturní organizace (muzea, knihovny, divadla) nebo výzkumné ústavy. Obrázek 2.6: Kategorie oslovených organizací Způsob nakupování V první otázce respondenti uváděli základní způsob nakupování zboží. Pokud uvedli, že zboží nenakupují, na další otázky na toto zboží už neodpovídali. Graf na obrázku 2.7 ukazuje, že všechny jmenované kategorie zboží jsou nejčastěji (cca v polovině případů) nakupovány jednorázově. Skoro polovina respondentů nenakupuje potraviny, příčinou je nejčastěji to, že příslušná organizace stravování nezajišt uje nebo nákup potravin probíhá odděleně ve stravovacím provozu a respondent nemá potřebné informace. Malá část respondentů uvádí možnost Jinak, do které spadají odpovědi jako průzkum trhu, centrální nákup nadřízené organizace nebo dlouhodobá smlouva s jedním dodavatelem. 27

35 2. SOUČASNÁ PRAXE Obrázek 2.7: Způsob nakupování Cesta nakupování V další otázce bylo cílem zjistit, jaký podíl organizací nakupuje elektronicky a případně jakým elektronickým nástrojem. Z obrázku 2.8 je patrné, že elektronický nákup je rozšířen velmi málo, největší podíl je u kancelářských potřeb 24 %. Z elektronických nástrojů jsou často uváděna e-tržiště (B2B Centrum, AllyGem, TENDERMARKET), elektronické nástroje pro zadávání VZ (PROe.biz, EZAK), elektronické obchody (Office Depot, unipap plus, PAPE, vasekancelar.cz, SU-servis, PAPERA, ACTIVA, velkoobchoddrogerie.cz, Partner4Office) nebo poptávkový portál epoptavka.cz Roční finanční objem nákupů Cílem otázky na roční finanční objem nákupů bylo zjistit, jaký podíl organizací nakupuje v objemu nad 1 milion Kč a je pro ně tedy povinné zadávat zakázky v řízení podle ZVZ. Jak ukazuje obrázek 2.9, jedná se o jednotky procent respondentů, nejvíce v kategorii potravin Frekvence nákupů Obrázek 2.10 znázorňuje, jak často respondenti nakupují. Kategorie drogistické zboží a kancelářské potřeby mají prakticky totožné výsledky převážně měsíční a čtvrtletní nákupy, u nepravidelných nákupů jde nejčastěji o cca 10 nákupů za rok. U potravin je nakupování častější, téměř 20 % respondentů nakupuje potraviny denně. Podíl velmi častého nakupování se zvyšuje s ročním objemem nákupů. Frekvence nakupování je důležitá v souvislosti se zadá- 28

36 2. SOUČASNÁ PRAXE Obrázek 2.8: Cesta nakupování Obrázek 2.9: Roční finanční objem nákupů vacími řízeními podle zákona, jelikož zjednodušené podlimitní řízení nebo dynamický nákupní systém jsou časově náročné a proces jedné zakázky trvá jeden až dva měsíce Řízení veřejných zakázek V poslední otázce respondenti uváděli, zda a případně jaké řízení pro zadávání VZ používají. Drtivá většina (70 až 80 %) organizací nepořizuje zmiňované zboží v řízení podle zákona, což je logický důsledek malého podílu zadavatelů, kteří nakupují zboží v ročním objemu nad 29

37 2. SOUČASNÁ PRAXE Obrázek 2.10: Frekvence nákupů 1 milion Kč. Obrázek 2.11: Řízení veřejných zakázek Další upřesňující informace o nakupování V dalších upřesňujících informacích o nakupování někteří respondenti uvedli podrobnější komentář k nakupování zmíněného zboží. Například: Drogerii a kancelářské potřeby řešíme rámcovou smlouvu a dílčími objednávkami, a to dohromady obojí. Od letošního roku bude prováděno celé zadávání přes MŽP. 30

38 2. SOUČASNÁ PRAXE Pro nákup drogerie a kanc. potřeb uzavíráme na základě výběrového řízení dle stanoveného sortimentu s dodavatelem smlouvu o dodávce dle nastaveného výběrového řízení, a to na 1 rok. Výběrové řízení po té opakujeme. Sklad naskladňujeme dle potřeby. Řídíme se vnitřní směrnicí o zadávání zakázek malého rozsahu. Všechny nákupy i do 100 tis. jsou realizovány až po průzkumu trhu, dále pak podle zákona o VZ a vnitřních směrnic. Kancelářské potřeby a Drogerie na základě výběrového řízení uzavíráme s vítěznou firmou smlouvu na 1 rok (objednávky jsou většinou nepravidelné dle potřeby). Drogerii, kancelářské zboží a potraviny nakupujeme vždy podle potřeby a za nejnižší možnou cenu u osvědčených dodavatelů Závěry průzkumu Z výsledků průzkumu lze vyvodit dva hlavní závěry: Trh s veřejnými zakázkami na běžné zboží je stále v počátcích restrukturalizace a představuje velkou příležitost pro poskytovatele elektronických nástrojů. Podíl veřejných zakázek s povinností postupovat v řízeních podle zákona je velmi malý. I přesto má certifikace el. nástroje na shodu se ZVZ smysl, jelikož certifikovaný nástroj budí u zadavatelů mnohem větší důvěru. 2.3 Elektronické nástroje AllyTrade Portál AllyTrade je v provozu od roku 1999 a zahrnuje elektronické tržiště AllyGem a elektronický nástroj pro elektronické aukce a rámcové smlouvy AllyTrade. Poskytovatelem portálu je společnost ECONOMY.CZ. E-tržiště je certifikováno z roku 2003, elektronický nástroj pro zvláštní postupy z roku Obrázek 2.12 znázorňuje detail zakázky v portálu AllyTrade. Nástroj nabízí tuto funkčnost: výběrová řízení průzkum trhu automatické hodnocení podle kritérií přímé objednávky elektronické podepsání zadávací dokumentace a vyhodnocení zakázky 31

39 2. SOUČASNÁ PRAXE strukturovanou definici položek zakázky: název a popis produktu měrná jednotka a množství maximální možná cena za kus hodnocení dodavatelů Elektronické podepisování probíhá v Java appletu vyvinutým společností TrustPort. Na portálu je za rok 2012 zveřejněno 1541 výběrových řízení. Vzhledem k nové strategii e-tržišt bude AllyTrade v průběhu roku nahrazen e-tržištěm vortalgov. Obrázek 2.12: Detail výběrového řízení v AllyTrade egordion Portál egordion je certifikovaným elektronickým nástrojem pro kompletní zadávání VZ, provozuje ho od roku 2008 společnost GORDION. Detail zakázky v nástroji egordion znázorňuje obrázek Nástroj umožňuje kompletní elektronické zadávání VZ, dynamické nákupní systémy a elektronické aukce. Elektronické podepisování zadávací dokumentace, podání nabídek probíhá v Java appletu vyvinutým společností GORDION. Na portálu je uveřejněno zhruba 300 veřejných zakázek. 32

40 2. SOUČASNÁ PRAXE Obrázek 2.13: Detail veřejné zakázky v egordion GeM B2B GeM B2B je největší certifikované elektronické tržiště pro státní správu. Provozuje ho společnost B2B Centrum od roku Obrázek 2.14 ukazuje seznam výběrových řízení v tržišti GeM B2B. Trˇziště nabízí tuto funkčnost: výběr produktů z katalogu jednoduchou poptávku s oslovením vybraných dodavatelů komplexní vícekolové poptávkové řízení elektronické aukce Na trˇzišti je zveřejněno zhruba 230 výběrových řízení za rok KDV KDV je internetová aplikace certifikovaná pro všechny úkony zadávacího řízení VZ. Provozuje ji společnost AGENTURA KDV CZECH od roku Obrázek 2.15 znázorňuje seznam zakázek v nástroji KDV. V prostředí elektronického nástroje KDV lze realizovat: úkony spojené s profilem zadavatele uveřejňování oznámení, výzev apod. 33

41 2. SOUČASNÁ PRAXE Obrázek 2.14: Výběrová řízení v GeM B2B odeslání výzvy k podání nabídky vybraným dodavatelům, např. v rámci rámcových smluv zadávací řízení s podáváním a vyhodnocováním nabídek elektronickou aukci dynamický nákupní systém Elektronické podepisování zadávací dokumentace a nabídek probíhá pomocí certifikátu vydaných společností KDV na straně serveru. V současnosti je na portálu KDV zveřejněno 18 veřejných zakázek E-ZAK E-ZAK je elektronický nástroj vytvořený společností QCM pro komplexní zadávání VZ. E- ZAK není provozován jako jeden společný portál pro všechny zákazníky, ale každý zadavatel má vlastní implementaci, např.: 34

42 2. SOUČASNÁ PRAXE Obrázek 2.15: KDV zakazky.muni.cz Masarykova univerzita zakazky.tul.cz Technická univerzita v Liberci ezak.mmr.cz Ministerstvo pro místní rozvoj ezak.vscr.cz Vězeňská služba zakazky.liberec.cz Statutární město Liberec Mezi hlavní funkce nástroje E-ZAK patří: poskytování zadávací dokumentace výzvy dodavatelům elektronické podání nabídek elektronické aukce dynamický nákupní systém rámcové smlouvy Elektronické podepisování zadávací dokumentace, nabídek a šifrování nabídek probíhá v Java appletu vyvinutém společností QCM. Počet zakázek zadaných v nástroji E-ZAK nelze kvůli mnoha implementacím jednoduše, jedná se ale minimálně o stovky zakázek za rok e-zakazky Portál e-zakazky je certifikovaným elektronickým nástrojem pro poskytování dokumentů VZ v elektronické podobě. Je v provozován od roku 2010 společností Otidea. Seznam zakázek na 35

43 2. SOUČASNÁ PRAXE Obrázek 2.16: E-ZAK portálu e-zakazky znázorňuje obrázek Nástroj nabízí funkčnost: profil zadavatele poskytování zadávací dokumentace a dodatečných informací uveřejňování výzvy k podání nabídek Na portále je zveřejněno 62 zakázek uveřejňování.cz a odesílaní.cz Portály uveřejňování.cz a odesílaní.cz jsou jako celek certifikovaným elektronickým nástrojem pro poskytování dokumentace VZ a odesílání a příjem datových zpráv. Portály provozuje firma SEV Computing s.r.o. od roku Seznam zakázek na portálu uveřejňování.cz znázorňuje obrázek Nástroj umožňuje tuto funkčnost: profil zadavatele poskytování zadávací dokumentace a dodatečných informací uveřejňování výzvy k podání nabídek 36

44 2. SOUČASNÁ PRAXE Obrázek 2.17: e-zakazky elektronické odesílání výzev, protokolů, potvrzení, žádostí, oznámení, rozhodnutí a dalších zpráv K obsahuje portál uveřejňování.cz 4 zveřejněné zakázky a 32 profilů zadavatelů. Obrázek 2.18: uveřejňování.cz 37

45 2. SOUČASNÁ PRAXE Softender Portál Softender je certifikovaným elektronickým nástrojem pro komplexní zadávání veřejných zakázek. Provozuje ho společnost B2B Centrum s.r.o. od roku Obrázek 2.19 znázorňuje seznam zakázek v nástroji Softender. Nástroj nabízí mimo jiné tuto funkčnost: příprava zadávací dokumentace zveřejňování dokumentů ve věstníku veřejných zakázek přenos a příjem nabídek hodnocení nabídek elektronická aukce dynamický nákupní systém rámcové smlouvy K podepisování zadávací dokumentaci, nabídek a šifrování nabídek je použit Java applet vyvinutý společností B2B Centrum s.r.o. K obsahuje Softender 89 profilů zadavatelů a 48 vypsaných zakázek. 38

46 2. SOUČASNÁ PRAXE Obrázek 2.19: Softender 39

47 Kapitola 3 Portál First Buy Sale Internetový portál First Buy Sale (dále FBS) je webovou aplikací pro obchodování s rychloobrátkovým zbožím. Provozuje ho od roku 2011 společnost Anete. Na portálu jsou registrovány desítky subjektů a doposud zprostředkoval přes 10 tisíc transakcí. Standardní práce s FBS probíhá ve webovém prohlížeči, ale portál také umožňuje propojení se skladovým hospodářstvím odběratele pomocí webových služeb, jak znázorňuje obrázek 3.1. Obrázek 3.1: Architektura First Buy Sale 40

48 3. PORTÁL FIRST BUY SALE Základní funkčnost FBS spočívá ve výběrovém řízení mezi vybranými dodavateli, odběratel může vytvořit také přímou objednávku. Celý proces zakázky znázorňuje obrázek 3.1. Detail poptávky je vidět na obrázku 3.3. Obrázek 3.2: Proces zakázky v FBS, zdroj: Anete Společnost Anete má vážný zájem o certifikaci portálu FBS na shodu se zákonem o veřejných zakázkách. Jako nejvhodnější zadávací řízení (respektive zvláštní postup) pro implementaci do FBS byl zvolen dynamický nákupní systém. Cílem praktické části této práce bylo jednak implementovat dynamický nákupní systém, jednak požadavky vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonu učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody. FirstBuySale je obvyklou třívrstvou webovou aplikací s prezentační, aplikační a datovou vrstvou. Datovou vrstvu tvoří ORM knihovna EntityFramework. Aplikační vrstva obsahuje servisní třídy poskytující metody pro práci s doménovými objekty a business logiku. Prezentační vrstva je postavena na technologii ASP a návrhovém vzoru Model-View-Controller. Životní proces zpracování webového požadavku je následující: 41

49 3. PORTÁL FIRST BUY SALE Obrázek 3.3: Detail poptávky v FBS 1. Webový prohlížeč odešle požadavek na stránku (např. profil subjektu) 2. ASP MVC framework předá požadavek třídě SubjectsController 3. SubjectsController požádá o data servisní třídu SubjectService 4. SubjectService načte data z EntityFrameworku 5. SubjectsController vytvoří datovou schránku ProfileViewModel 6. SubjectsController předá ProfileViewModel šabloně ProfileView 7. SubjectsController vrátí šablonu ProfileView MVC frameworku 8. MVC framework vyrenderuje šablonu ProfileView 9. MVC framework odešle odpověd webovému prohlížeči Vzájemné závislosti komponent znázorňuje obrázek 3.4. V následujících sekcích jsou rozebrány obecné požadavky vyhlášky a ZVZ, požadavky na elektronický podpis a šifrování a funkčnost dynamického nákupního systému. 42

50 3. PORTÁL FIRST BUY SALE Obrázek 3.4: Vrstvy aplikace FBS 3.1 Obecné poˇzadavky Pořizování záznamů o el. úkonech (poˇzadavky L3, T2, T6, T7, T8 vyhlášky) Poˇzadavek Při provádění právních úkonů v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje, musí zadavatel vytvářet záznamy o provedených elektronických úkonech a veškerých dalších činnostech elektronického nástroje. Součástí těchto záznamů musí být alespoň určení elektronického úkonu nebo další činnosti nástroje, identifikace osoby, která elektronický úkon provedla nebo činnost nástroje zahájila, záznam o případném nestandardním výsledku úkonu nebo další činnosti nástroje, informace o systémovém stavu elektronického nástroje a synchronizaci času. Veškeré zaznamenané údaje musí být chráněny proti neoprávněnému přístupu, změně a zničení a evidovány v souladu s 148 odst. 3 ZVZ. Je doporučeno, aby při pokusu o přístup k dokumentu byl pořízen záznam o elektronickém úkonu dle oddílu 2.2. Při úspěšném poskytnutí 43

51 3. PORTÁL FIRST BUY SALE dokumentu musí být pořízen záznam o elektronickém úkonu dle oddílu 2.2. Systémový stav stav, ve kterém se v daném okamžiku nebo intervalu nachází elektronický nástroj, a který odpovídá jedné ze tří možných hodnot: 1. v provozu 2. mimo provoz 3. jiný stav definovaný okruhem možných funkčních stavů nástroje Původní stav 3 úrovně logování: Log webového serveru IIS Zaznamenává do souborového systému veškeré webové požadavky na hostovaný server. Logovaná data zůstávají v souborovém systému - nemažou se. Data jsou zabezpečena na čtení a úpravu pouze administrátorským účtem serverového operačního systému. Relevantní logovaná data: Systémové datum a čas IP adresa klienta URL požadované akce / dokumentu Uživatelské jméno Stavový HTTP kód výsledku požadavku Log aplikace First Buy Sale Zaznamenává do souborového systému veškeré požadavky na aplikaci FirstBuySale a jejich zpracování. Pro logování se využívá open-source knihovna log4net [40]. V souborové systému se uchovávají logy za posledních 10 dní, starší se automaticky mažou. Data jsou zabezpečena na čtení běžným účtem a úpravu pouze administrátorským účtem serverového operačního systému. Relevantní logovaná data: Systémové datum a čas Kód seance URL požadované akce / dokumentu Volání programových metod Adresáti a text odeslaných ů Chybová hlášení 44

52 3. PORTÁL FIRST BUY SALE Záznamy aplikačních objektů Ukládají se do databáze a zůstávají tam nemažou se. Databáze je zabezpečena pro přístup definovaných systémových účtu. Přístup do workflow je v aplikaci omezen pouze na čtení vlastníkem objektu, zápis probíhá automaticky. Historie přihlášení uˇzivatele Systémové datum a čas IP adresa klienta Identifikace portálového uživatele Stavový kód výsledku Notifikace Zprávy zasílané portálovým uživatelům formou u, SMS, nebo portálových zpráv. Systémové datum a čas Typ zprávy Text zprávy Identifikace adresáta Změny subjektu Systémové datum a čas Identifikace subjektu Identifikace uživatele Typ změny Název změněného atributu Stará hodnota Nová hodnota Workflow poptávky Systémové datum a čas Identifikace poptávky Identifikace portálového uživatele Typ akce Vytvoření 45

53 3. PORTÁL FIRST BUY SALE Prohlášení za dokončenou Vytvoření objednávky Vystavení k nabídkám Zrušení vystavení k nabídkám Zrušení Workflow nabídky Systémové datum a čas Identifikace nabídky Identifikace portálového uživatele Typ akce Vytvoření Odeslání na odběratele Vytvoření objednávky Zrušení kvůli zrušení vystavení poptávky Zrušení kvůli zrušení poptávky Zrušení Zrušení kvůli objednání poptávky Workflow objednávky Systémové datum a čas Identifikace objednávky Identifikace portálového uživatele Typ akce Vystavení k doplnění cen Doplnění cen Vystavení k potvrzení Potvrzení Odmítnutí Akceptování cen Neakceptování cen Zrušení Vytvoření Odmítnutí nacenění 46

54 3. PORTÁL FIRST BUY SALE Cílový stav Log aplikace First Buy Sale Logování aplikace pomocí knihovny log4net bylo rozšířeno o měsíční log (pro každý měsíc je jeden soubor), který obsahuje všechny uživatelské požadavky na server (kromě požadavků na statický obsah, jako jsou obrázky, javascript apod.). Log je persistentní zůstává v souborovém systému. Log obsahuje: Systémové datum a čas IP adresu klienta Identifikaci uživatele HTTP metodu (GET/POST) Identifikaci akce Stav výsledku (Success, Warning, Error, Exception) Řízení přístupu k aktivům v rámci zadávacích postupů (poˇzadavek T3 vyhlášky) Poˇzadavek Při použití řízení přístupu pomocí jména a hesla je především nutné, aby distribuce páru jméno / heslo probíhala přiměřeně bezpečným způsobem; je tedy například zcela nevhodné zasílat jméno a heslo případným příjemcům dokumentu nešifrovanou elektronickou poštou Původní stav Při registraci subjektu uživatel zároveň vyplňuje požadované jméno a heslo administrátorského účtu. Přidání dalších uživatelů probíhá tak, že administrátor vyplní jméno, příjmení, a telefon uživatele a na zadaný je novému uživateli zasláno vygenerované heslo nešifrovanou elektronickou poštou Cílový stav Nový účet se zakládá jako zablokovaný, na zadaný se odesílá odkaz, na kterém si uživatel nastaví své heslo a tím zároveň účet odblokuje Pouˇzití otevřených formátů dokumentů (poˇzadavek T4 vyhlášky) Pro statické textové dokumenty a statické kombinované textové dokumenty je doporučen formát Portable Dokument Format/Archive (PDF/A, ISO 19005). 47

55 3. PORTÁL FIRST BUY SALE Původní stav Aplikace umožňuje upload souborů jak běžnými uživateli tak správci portálu v libovolném formátu. Export dokladů a sestav je možný do formátů: plain text, PDF, MS Excel Cílový stav Při uploadu statických dokumentů (registrační dokumenty, další informace na profilu subjektu, dokumenty DNS) aplikace vynucuje formáty txt, rtf, doc, docx, xls, xlsx. Uživateli se nejprve v dialogu pro výběr souboru nabídnou pouze vybrané formáty, viz obrázek 3.5, poté se formát validuje i na straně serveru. Filtr v dialogu pro výběr souboru je realizován atributem accept html entity input, ve kterém lze definovat MIME typy zobrazených souborů, např.: <input type="file" accept="text/plain application/pdf" />. Tento atribut ale podporují pouze prohlížeče Opera a Firefox a ani v nich není zajištěno, že uživatel nevybere soubor jiného typu, proto je nutné formát souboru zkontrolovat i na straně serveru Profil zadavatele ( 17 ZVZ) Poˇzadavek Pro účely tohoto zákona se rozumí x) profilem zadavatele elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle tohoto zákona uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek; požadavky na náležitosti profilu zadavatele stanoví prováděcí právní předpis Původní stav Každý subjekt zaregistrovaný na portále má svůj profil stránku, na které jsou informace o subjektu jako název, IČO, adresa, dodatečné informace apod. Tento profil je přístupný všem přihlášeným uživatelům Cílový stav Profily subjektů jsou přístupné i nepřihlášeným uživatelům. Povolení anonymního přístupu je v aplikaci řešeno atributem AllowAnonymous na úrovní akce controlleru, viz kód 3.1. namespace Anete.Fbs.Web.Controllers { /// <summary> 48

56 3. PORTÁL FIRST BUY SALE Obrázek 3.5: Upload souboru v FBS /// controller pro subjekty /// </summary> [PersistentLog] public class SubjectsController : BaseController {... /// <summary> 49

57 3. PORTÁL FIRST BUY SALE /// vraci View pro profil subjektu (zalozka informace) /// </summary> /// <param name="subdomain">the subdomain.</param> /// <returns></returns> [AllowAnonymous] public ActionResult Profile(string subdomain) {... } } }... Kód 3.1: Třída SubjectsController Zadávací dokumentace ( 44 49, 95 ZVZ) Poˇzadavek Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace musí obsahovat alespoň následující údaje obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, případně též objektivních podmínek, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny; obchodní podmínky mohou být vymezeny pouze několika závaznými ustanoveními, na nichž zadavatel trvá, není však vyloučeno, aby zadavatel učinil součástí zadávacích podmínek i závazný vzor (návrh) smlouvy, technické podmínky, je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky (zejména v případě některých veřejných zakázek na služby nejsou technické podmínky relevantní a zadavatel je schopen dostatečně specifikovat předmět veřejné zakázky jeho popisem), požadavky na varianty nabídky, pokud je zadavatel připustil, požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny tak, aby nabídkové ceny jednotlivých uchazečů byly vzájemně porovnatelné, podmínky a požadavky na zpracování nabídky (nedodržení těchto formálních podmínek nemůže vést k vyloučení příslušného uchazeče), 50

58 3. PORTÁL FIRST BUY SALE způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií a jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Výzva k podání nabídek 5) Písemná výzva k podání nabídek obsahuje alespoň a) údaje o přístupu k zadávací dokumentaci, b) informaci o uveřejnění zjednodušeného oznámení, c) lhůtu pro podání nabídek, d) místo podání nabídek, e) údaje o hodnotících kritériích podle 78 a f) informaci o tom, v jakém jazyce může být nabídka podána Cílový stav Datová struktura poptávky byla rozšířena o nová pole: Hodnotící kritérium a Jazyk. 3.2 Elektronický podpis Archivace dokumentace o veřejné zakázce (poˇzadavky T5, T6 vyhlášky) Poˇzadavek Dokumentace závazná je charakteristická tím, že je vyžadováno připojení zaručeného elektronického podpisu. V tomto případě musí být zajištěno, aby v kterémkoli okamžiku bylo možno se ujistit, že v době uložení dokumentace byl připojený platný elektronický podpis a certifikát, na němž byl elektronický podpis založen, nebyl zneplatněn. To zajistíme připojením kvalifikovaného časového razítka v době uložení. Připojením zaručeného elektronického podpisu poskytovatele dokumentu zajistíme nezpochybnitelnou autenticitu dokumentu, a to i v případě, kdy bude dokument již z dosahu odpovědnosti poskytovatele dokumentu (např. po stažení dokumentu a přeposlání) Původní stav Elektronické podepsání poptávky, nabídky, objednávky není přímo v aplikaci možné. 51

59 3. PORTÁL FIRST BUY SALE Cílový stav Portál umožňuje odběrateli elektronicky podepsat poptávku před vystavením na dodavatele a objednávku před odesláním na dodavatele k potvrzení. Dodavatel podepisuje nabídku současně se šifrováním. Proces podepisování: 1. Uživatel dokončí práci na dokladu 2. Uživatel zvolí akci Podepsat 3. Server vygeneruje textovou podobu dokladu (včetně řádků) 4. Uživateli se v prohlížeči načte podepisovací Java applet 5. V appletu se uživateli zobrazí textová podoba dokladu 6. Uživatel v appletu vybere podpisový certifikát z lokálního úložiště 7. Applet vygeneruje podpis textové podoby dokladu 8. Applet odešle podpis na server 9. Server uloží podpis k dokladu a uveřejní ho u dokladu pro ověření jeho pravosti Samotné podepisování tedy probíhá na straně klienta a tajný klíč uživatele zůstává v jeho drˇzení (neposílá se na server). Nejvhodnější technologií pro realizaci elektronické podpisu v prohlížeči je Java applet [41], což potvrzují i existující elektronické nástroje pro zadávání VZ, viz kapitola 2.3. Pro podepisování byl vyvinut vlastní Java applet a dynamická knihovna v C++ SigningLib, která poskytuje appletu systémové funkce CryptoAPI: SignMessage podepsání zprávy SignAndEncryptMessage podepsání a zašifrování zprávy DecryptMessage dešifrování zprávy GetPublicCertificates načtení důvěryhodných certifikátů ze systémové úložiště GetPrivateCertificates načtení privátních certifikátů ze systémové úložiště Pro propojení appletu a knihovny je použito rozhraní Java Native Interface. Applet po vygenerování podpisu nekomunikuje se serverem FBS přímo, jelikož applet běží odděleně od prohlížeče a musela by se zajistit autentizace komunikace. Místo přímé komunikace applet zavolá javascript mateřské stránky, která podpis odešle na server AJAXem ve stejné (tedy autentizované) seanci, v jaké probíhá ostatní komunikace prohlížeče se serverem. Pro vytvoření podpisu jsou použity algoritmy SHA1 a RSA, výsledkem je tzv. obálka ve standardu PKCS #7, která obsahuje kromě podpisu i původní data. Podpis a podepsaná data lze ověřit například nástrojem P7S Viewer [42]. Podobu podepisovacího appletu znázorňuje obrázek

60 3. PORTÁL FIRST BUY SALE Obrázek 3.6: Podepsání poptávky v FBS Odesílání a příjem datových zpráv (poˇzadavky L14, L15, L21, L24 vyhlášky) Poˇzadavek Odesílání datových zpráv zadavatelem Zadavatel musí opatřit datové zprávy zaručeným elektronickým podpisem u následujících úkonů: odeslání výzvy o zahájení zadávacího řízení, odeslání výzvy k jednání, odeslání výzvy k podání nabídky v zadávacím řízení, odeslání oznámení o zadání veřejné zakázky, odeslání oznámení o způsobu vyřízení námitek, odeslání rozhodnutí o nejvhodnějším návrhu. odeslání vyrozumění o nesplnění požadavku pro poskytnutí ZD/soutěžních podmínek, odeslání vyrozumění o podání nabídky/žádosti o účast/předběžné nabídky/návrhu po uplynutí lhůty, 53

61 3. PORTÁL FIRST BUY SALE odeslání vyrozumění uchazečů o termínu otevírání obálek, odeslání žádosti o předložení dodatečných informací či předložení dalších dodatečných informací či dokladů prokazujících splnění kvalifikace, odeslání žádosti o písemné vysvětlení nabídky/varianty nabídky, odeslání žádosti o písemné zdůvodnění výše ceny uchazeči, odeslání výzvy k účasti uchazeče na jednání hodnotící komise/poroty, odeslání oznámení o vyloučení uchazeče/zájemce, odeslání výzvy k účasti na jednání (sektorový zadavatel), odeslání oznámení o předběžném výsledku hodnocení a pozvání na první jednání o nabídkách, Odeslání protokolu o konečném výsledku hodnocení všem uchazečům, s nimiž bylo jednání uskutečněno, odeslání pozvání na další jednání o nabídkách, odeslání všech protokolů z jednání a výzvy k úpravě návrhu smlouvy uchazeči na prvním místě, popř. na dalších místech, odeslání výzvy k upravení/doplnění upraveného návrhu smlouvy, odeslání návrhu na uzavření smlouvy, odeslání oznámení o uzavření smlouvy, odeslání výzvy k poskytnutí plnění, odeslání oznámení o zrušení zadávacích postupů, o odeslání oznámení o ukončení jednání v soutěžním dialogu a vyzvání k podání nabídek, odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, odeslání rozhodnutí o nejvhodnějším návrhu, odeslání oznámení o výsledku zadávacích postupů, poskytování zadávací dokumentace/soutěžních podmínek legislativní požadavky jsou popsány v samostatné části této podkapitoly, poskytování dodatečných informací legislativní požadavky jsou popsány v samostatné části této podkapitoly. Po příjmu datové zprávy by měl dodavatel ověřit platnost zaručeného elektronického podpisu zadavatele a výsledek ověření zaznamenat k doručené datové zprávě. Se záznamem o ověření platnosti zaručeného elektronického podpisu by mělo být umožněno zacházet dále obdobně jako s identifikátorem elektronické podatelny (viz výše). 54

62 3. PORTÁL FIRST BUY SALE Odesílání datových zpráv dodavatelem Dodavateli je stanovena povinnost, aby opatřil datové zprávy zaručeným elektronickým podpisem, a to u následujících úkonů: podání (odeslání) žádosti o účast podání (odeslání) předběžné nabídky podání (odeslání) nabídky prokazování splnění kvalifikace elektronickými prostředky podání (odeslání) námitek proti úkonům zadavatele odeslání žádosti o ZD/soutěžní podmínky odeslání žádosti o dodatečné informace odeslání písemného vysvětlení nabídky/varianty nabídky od uchazeče, odeslání písemného zdůvodnění výše nabídkové ceny od uchazeče, odeslání upraveného/doplněného upraveného návrhu smlouvy, odeslání oznámení o vzdání se práva na podání námitek, odeslání žádosti o nahlédnutí do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, odeslání návrhu na uzavření smlouvy, odeslání potvrzení výzvy k poskytnutí plnění. Pokud byla datová zpráva opatřena zaručeným elektronickým podpisem, ověří zadavatel platnost zaručeného elektronického podpisu a výsledek ověření zaznamená k doručené datové zprávě Cílový stav Aplikace FBS vyžaduje u DNS připojení el. podpisu odběratele u následujících úkonů: vystavení poptávky na dodavatele odeslání objednávky k potvrzení Použit je stejný applet jako u podepisování poptávky/objednávky. Podepsána je zpráva pro dodavatele a podpis je připojen jako příloha u, viz obrázek

63 3. PORTÁL FIRST BUY SALE Obrázek 3.7: Podepsání vystavení poptávky na dodavatele 3.3 Přenos a příjem nabídek Odeslání šifrované datové zprávy, opatřené elektronickým podpisem (poˇzadavek T11 vyhlášky) Poˇzadavek Je doporučeno, aby připojení podpisu nebo značky bylo provedeno po zašifrování dokumentu. Při odesílání datových zpráv, které opustí sféru odpovědnosti dané organizace, je doporučeno použití otevřených formátů dokumentů; výběr konkrétního formátu je zcela v kompetenci zadavatele jako osoby, odpovědné za průběh elektronických zadávacích postupů. V tomto případě je již vyloučena možnost šifrování pomocí symetrických klíčů, především proto, že náklady řešení a rizika, spojené s výměnou symetrických klíčů, jsou poměrně vysoké. Při použití asymetrického šifrování pomocí veřejného klíče zadavatele tyto problémy zcela odpadají. Nabídka musí být nejprve zašifrována a teprve potom podepsána. Tento požadavek je poněkud v rozporu s požadavkem, aby podpis byl připojen k čitelnému dokumentu, s jehož zněním může podepisující strana souhlasit. Pokud však podpis následuje po zašifrování v jednom aplikačním kroku, lze požadavek pořadí šifrování a následného podepsání dodržet. Při 56

64 3. PORTÁL FIRST BUY SALE odesílání datové zprávy platí také jiný režim pro zadavatele a jiný pro ostatní účastníky komunikace, kdy zadavatel při odeslání zprávy musí pořídit záznam o provedeném úkonu Původní stav Dodavatel nejprve vytvoří základ nabídky zkopírováním dat z poptávky, poté doplní ceny zboˇzí a nabídku vystaví na odběratele. Během celého procesu je nabídka v databázi na serveru FBS v čitelné podobě Cílový stav Vytvoření nabídky na poptávku type DNS probíhá v jednom kroku na straně klienta, na server je nabídka odeslána v zašifrované podobě. K tomuto účelu byl vytvořen další applet, který kromě podepsání nabídku také zašifruje certifikátem veřejného klíče. I tento applet využívá knihovny SigningLib pro přístup k funkcím CryptoAPI. Pro šifrování je použit algoritmus RSA-RC4. Šifrovací applet je znázorněn na obrázku 3.8. Obrázek 3.8: Vytvoření nabídky 57

65 3. PORTÁL FIRST BUY SALE Příjem a uloˇzení nabídek / ˇzádostí o účast / předběˇzných nabídek / aukčních hodnot / návrhů podaných elektronickými prostředky zadavatelem (poˇzadavek L16 vyhlášky) Poˇzadavek Legislativní požadavky uvedené v této části se týkají: příjmu nabídky (či částí kombinovaných nabídek), příjmu předběžné nabídky, příjmu žádosti o účast Při komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem nesmí být narušena důvěrnost nabídek a úplnost údajů v nich obsažených. Zadavateli nesmí být umožněn přístup k obsahu nabídek před uplynutím lhůty stanovené pro jejich podání. Zadavatel je povinen zajistit, aby u elektronických nástrojů, jejichž prostřednictvím je realizován elektronický přenos a příjem nabídek, bylo zaručeno, aby byly splněny požadavky na elektronické podpisy vztahující se k nabídkám, žádostem o účast a k předávání plánů a projektů, uvedené v zákoně č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu mohl být přesně určen čas a datum doručení nabídek, žádostí o účast a předložení plánů a projektů, bylo možné přiměřeně zajistit, že před stanovenými lhůtami nikdo nemůže mít přístup k údajům zaslaným v souladu s těmito požadavky, v případě porušení zákazu přístupu podle předchozího bodu mohlo být přiměřeně zajištěno, že porušení bude spolehlivě zjistitelné, pouze oprávněné osoby mohly stanovit nebo změnit data pro zpřístupnění doručených údajů, během různých fází zadávacího řízení nebo soutěže o návrh, byl přístup ke všem nebo k části předaných údajů možný pouze na základě předchozího rozhodnutí oprávněných osob, rozhodnutí oprávněných osob podle předchozího bodu mohlo umožnit přístup k předaným údajům až po předem stanoveném datu, údaje doručené a zpřístupněné v souladu s těmito požadavky mohly zůstat přístupné pouze osobám, které jsou oprávněné se s nimi seznamovat a byly chráněny proti neoprávněnému přístupu třetích osob. Zadavatel je v souvislosti s podáváním nabídek dále povinen: 58

66 3. PORTÁL FIRST BUY SALE uveřejnit ve vyhlášení, případně ve výzvě, elektronickou adresu pro podávání nabídky, poskytnout dodavatelům certifikát veřejného klíče (viz článek ) a zaznamenat čas podání nabídky. Po podání nabídky zadavatel ověří platnost zaručeného elektronického podpisu dodavatele a výsledek ověření zaznamená k doručené nabídce. Se záznamem o ověření platnosti zaručeného elektronického podpisu se dále zachází obdobně jako s identifikátorem elektronické podatelny. Stanovil-li zadavatel v souladu se ZVZ lhůtu pro podávání nabídky, zajistí, aby nabídka podaná na elektronickou adresu stanovenou zadavatelem byla před uplynutím stanovené lhůty dále zpracována a uložena v nezměněné podobě do doby jejího otevření. Zadavatel zároveň odešle dodavateli na jeho elektronickou adresu oznámení o jejím doručení a po uplynutí stanovené lhůty označena jako nepřijatelná. Zadavatel v takovém případě odešle dodavateli na jeho elektronickou adresu oznámení o této skutečnosti Původní stav Odběratel při vystavení poptávky na dodavatele určuje termín pro podání nabídek, který je pouze informativní nabídky lze vytvářet i po termínu. Dodavatel vytvoří nabídku a odešle ji odběrateli s termínem pro vytvoření objednávky. Odběratel si nabídku může prohlédnout okamžitě po jejím odeslání dodavatelem. Vítěznou nabídku může vybrat vytvořením objednávky kdykoliv podle svého uvážení Cílový stav U poptávky typu DNS se zobrazuje seznam přijatých zašifrovaných nabídek, které odběratel jednotlivě dešifruje pomocí jednoduchého dešifrovacího appletu. Po dešifrování je na straně serveru vytvořena nabídka ve standardní struktuře, ke které je zároveň připojen elektronický podpis dodavatele. Detail poptávky s přijatými nabídkami znázorňuje obrázek Dynamický nákupní systém Původní stav Proces poptávkového řízení u přímé poptávky: 1. Odběratel vytvoří poptávku 59

67 3. PORTÁL FIRST BUY SALE Obrázek 3.9: Detail poptávky s nabídkami 2. Odběratel označí poptávku jako dokončenou 3. Odběratel vystaví poptávku na vybrané dodavatele a definuje konečný termín pro podání nabídek 4. Odběratel má možnost přidávat další dodavatele, případně vystavení zrušit 5. Dodavatel vytvoří nabídku 6. Dodavatel doplní ceny nabídky 7. Dodavatel odešle nabídku odběrateli 8. Odběratel hodnotí nabídky 9. Odběratel vytvoří z vítězné nabídky objednávku 10. Odběratel odešle objednávku dodavateli k potvrzení 11. Dodavatel potvrdí nebo odmítne nabídku (návrat do kroku 8) 60

Rozšíření použití elektronických nástrojů

Rozšíření použití elektronických nástrojů KAPITOLA 1 Rozšíření použití elektronických nástrojů 1.1 Úvod Tato kniha záměrně začíná kapitolou o rozšíření použití elektronických nástrojů, a nikoliv komentářem vlastních ustanovení zákona o veřejných

Více

Obecný úvod k zadávání VZ povinnost řídit se ZVZ. Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz

Obecný úvod k zadávání VZ povinnost řídit se ZVZ. Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz Školení Novela zákona o veřejných zakázkách č. 55/2012 Sb. Obecný úvod k zadávání VZ povinnost řídit se ZVZ Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz Dne 28. 3. 2012 Inovace

Více

Částka 4 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Částka 4 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Strana 58 Sbírka zákonů č.9/2011 9 VYHLÁŠKA ze dne 10. ledna 2011, kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek

Více

Přítomnost a budoucnost NENu a elektronizace VZ v ČR

Přítomnost a budoucnost NENu a elektronizace VZ v ČR Poodhalte budoucnost českého zadávání, aneb co nás čeká a nemine Přítomnost a budoucnost NENu a elektronizace VZ v ČR Jiří Svoboda MMR ČR Fin. objem v mld. Kč vč. DPH Fin. objem v mld. Kč Makroekonomické

Více

Národní elektronický nástroj (NEN)

Národní elektronický nástroj (NEN) ISSS Hradec Králové Národní elektronický nástroj (NEN) MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OEVZK Praha, duben 2014 Fin. objem v mld. Kč vč. DPH Fin. objem v mld. Kč 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1

Více

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

Rozšíření datové struktury pro přenos dat z profilů zadavatele pro potřeby IS VZ v návaznosti na stávající obsah vyhlášky

Rozšíření datové struktury pro přenos dat z profilů zadavatele pro potřeby IS VZ v návaznosti na stávající obsah vyhlášky Rozšíření datové struktury pro přenos dat z profilů zadavatele pro potřeby IS VZ v návaznosti na stávající obsah vyhlášky Rozsah základních informací o veřejné zakázce na profilu zadavatele: 1. identifikátor

Více

Elektronické nástroje pro zadávání VZ. Elektronické nástroje pro zadávání VZ. QCM, s.r.o. QCM, s.r.o. info@qcm.cz www.ezak.cz

Elektronické nástroje pro zadávání VZ. Elektronické nástroje pro zadávání VZ. QCM, s.r.o. QCM, s.r.o. info@qcm.cz www.ezak.cz Elektronické nástroje pro zadávání VZ QCM, s.r.o. QCM, s.r.o. info@qcm.cz Obsah O QCM, s.r.o. Legislativní základ Proč elektronické nástroje Certifikace Druhy elektronických nástrojů ü Profil zadavatele

Více

Zadávání veřejných zakázek klasicky nebo elektronicky?

Zadávání veřejných zakázek klasicky nebo elektronicky? Veřejné zakázky pod lupou 17.5.2012 Praha 5 Zadávání veřejných zakázek klasicky nebo elektronicky? Ing. Dalibor Wijas, MBA předseda představenstva B2B CENTRUM a.s. Elektronické nástroje ZVZ, 149, odstavec

Více

Konference k veřejným zakázkám, Otidea a.s., dne 2. 10. 2014. Příspěvek - Nové evropské směrnice a nové možnosti elektronizace veřejných zakázek v ČR

Konference k veřejným zakázkám, Otidea a.s., dne 2. 10. 2014. Příspěvek - Nové evropské směrnice a nové možnosti elektronizace veřejných zakázek v ČR Konference k veřejným zakázkám, Otidea a.s., dne 2. 10. 2014 Příspěvek - Nové evropské směrnice a nové možnosti elektronizace veřejných zakázek v ČR Prezentující: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LLM, Of

Více

V. KONFERENCE O PRÁVU A ZÁKONNÝCH POVINNOSTECH OBCÍ A MĚST

V. KONFERENCE O PRÁVU A ZÁKONNÝCH POVINNOSTECH OBCÍ A MĚST V. KONFERENCE O PRÁVU A ZÁKONNÝCH POVINNOSTECH OBCÍ A MĚST Veřejné zakázky Regionservis s.r.o., dne 19. 2. 2015 JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LLM Kontakt: tel.: +420 774033702 e-mail: judr@poremska.cz

Více

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 6 zákona zásada Transparentnosti zásada Zákazu diskriminace zásada Rovného zacházení ZÁKON Č. 179/2010 SB. 141 pozměňovacích bodů novelizuje

Více

Elektronický nástroj vortalgov

Elektronický nástroj vortalgov Elektronický nástroj vortalgov www.vortalgov.cz www.allytrade.cz All rights are reserved Konsorcium ECONOMY a VORTAL Kdo provozuje vortalgov CZ? ECONOMY.CZ Vortal 2011 All rights reserved ECONOMY.CZ e-tržiště

Více

Elektronické tržiště TENDERMARKET v praxi po dvouletém fungování

Elektronické tržiště TENDERMARKET v praxi po dvouletém fungování Elektronické tržiště TENDERMARKET v praxi po dvouletém fungování Tender systems s.r.o. 2014 Registrované subjekty 12000 10000 11 996 8000 6000 4000 2000 0 478 Počet povolených dodavatelů Počet povolených

Více

Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ)

Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor veřejného investování, květen 2011 Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Obsah prezentace 1. Základní vymezení NIPEZ... 3-6

Více

Problematika zveřejňování veřejných zakázek. JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D.

Problematika zveřejňování veřejných zakázek. JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D. Problematika zveřejňování veřejných zakázek JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D. Obsah Uveřejňování a zveřejňování Veřejné zakázky malého rozsahu Aktualizace metody výběru vítězné nabídky Zveřejňování vlastnické

Více

Přítomnost a budoucnost NENu a elektronizace VZ v ČR

Přítomnost a budoucnost NENu a elektronizace VZ v ČR Poodhalte budoucnost českého zadávání, aneb co nás čeká a nemine Přítomnost a budoucnost NENu a elektronizace VZ v ČR JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LLM Advokátní kancelář Achour & Hájek z Evropské unie

Více

Elektronická podatelna a výpravna České správy sociálního zabezpečení v návaznosti na systém datových schránek

Elektronická podatelna a výpravna České správy sociálního zabezpečení v návaznosti na systém datových schránek ČR - Česká správa sociálního zabezpečení Elektronická podatelna a výpravna České správy sociálního zabezpečení v návaznosti na systém datových schránek Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace:

Více

Zadávání veřejných zakázek

Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek Právní úprava zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, transponuje evropské směrnice v současnosti je v mezirezortním připomínkovém řízení návrh nového zákona zpracovaný

Více

PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č.137/2006 Sb. PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK VEŘEJNÝ ZADAVATEL STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN A)

Více

Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení na profilu kupujícího

Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení na profilu kupujícího MMR Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení na profilu kupujícího Příslušný formulář získá zadavatel v listinné podobě na vybraných pobočkách - obchodních místech České pošty,

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Město Cheb 7/2015 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Rada města Chebu na své schůzi dne 19. února 2015 usnesením č. RM 79/4/2015

Více

Zrušení zadávacího řízení / Soutěže o návrh

Zrušení zadávacího řízení / Soutěže o návrh Zrušení zadávacího řízení / Soutěže o návrh Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 01.09.2014 Verze v03.2 Účinnost 28.06.2013 Verze v03.3 Účinnost 14.07.2014 Verze v03.4 Účinnost

Více

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Oblast zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ). Zadávání veřejných zakázek

Více

ELEKTRONICKÉ ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ELEKTRONICKÉ ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PRÁVNÍ RUKOVĚŤ ELEKTRONICKÉ ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Michaela Poremská Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Děkuji svým rodičům Aleně a Petru Poremským za soustavnou podporu a péči.

Více

Veřejné zakázky - výzvy a úskalí elektronizace a centralizace zadávání. Vladimíra Kadlčíková

Veřejné zakázky - výzvy a úskalí elektronizace a centralizace zadávání. Vladimíra Kadlčíková Veřejné zakázky - výzvy a úskalí elektronizace a centralizace zadávání Vladimíra Kadlčíková Nejvýhodnější nabídka = 3E? VEŘEJNÉ VÝDAJE HOSPODÁRNOST EFEKTIVNOST ÚČELNOST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 54 % kontrolních

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

OBSAH. Předmluva...XI. Seznam použitých zkratek... XIV. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách... 17

OBSAH. Předmluva...XI. Seznam použitých zkratek... XIV. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách... 17 OBSAH Předmluva.............................................................XI Seznam použitých zkratek................................................ XIV Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.................................

Více

Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu. dle opatření J.6 Národního plánu

Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu. dle opatření J.6 Národního plánu III. Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu dle opatření J.6 Národního plánu Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Obor veřejného investování Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 OBSAH

Více

http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005prepare.do?znackaform=6005782802001&priloh...

http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005prepare.do?znackaform=6005782802001&priloh... Page 1 of 6 Informační Systém o Veřejných Zakázkách - Uveřejňovací Subsystém Tisk Název zakázky: Zateplení objektu ZŠ Tolerance, Mochovská OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Značka formuláře: 6005782802001 Typ formuláře:

Více

Příloha č. 3 provozního řádu

Příloha č. 3 provozního řádu MMR Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Zjednodušené oznámení o zakázce v rámci dynamického nákupního systému Příslušný formulář získá zadavatel v listinné podobě na vybraných

Více

Využití evropských prostředků na projekty zefektivňující veřejnou správu Konference "Veřejné zakázky 2014 Hodnota za peníze" 18.

Využití evropských prostředků na projekty zefektivňující veřejnou správu Konference Veřejné zakázky 2014 Hodnota za peníze 18. Využití evropských prostředků na projekty zefektivňující veřejnou správu Konference "Veřejné zakázky 2014 Hodnota za peníze" 18. září 2014 Mgr. Jiří Zmatlík Náměstek ministra vnitra pro ekonomiku, strategie

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento

Více

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Pravidla pro žadatele Veřejné zakázky Veřejné zakázky v OPŽP Projektový cyklus kontroly

Více

Zápis z jednání Poradenský den mikroregionu Zábřežsko č. 4 konaného dne 05.06.2012 v zasedací místnosti MěÚ Štíty

Zápis z jednání Poradenský den mikroregionu Zábřežsko č. 4 konaného dne 05.06.2012 v zasedací místnosti MěÚ Štíty Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko Masarykovo nám. 510/6, 789 01 Zábřeh, IČ: 484 28 311 Tel: 583 468 262, Fax: 583 416 505, e-mail: miz@muzabreh.cz www.zabrezsko.cz Zápis z jednání Poradenský den mikroregionu

Více

Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně

Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 22.1.2009 č. j.: 30/90310/09 Za věcnou stránku odpovídá: Mgr. Josef Sobotka, Hana Blažková Za oblast účetnictví odpovídá: - Za oblast daní odpovídá: - Za oblast

Více

Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy

Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 01.09.2014 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 28.1.2013

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Předkládá : Jaroslav Hitschfel tajemník MěÚ SMĚRNICE číslo 02/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Úvodní

Více

Elektronická tržiště

Elektronická tržiště ISSS Hradec Králové 2012 Elektronická tržiště - nový systém zadávání veřejných zakázek Ing. Marek Grill Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování Vznik nového systému e-tržišť Realizace

Více

Přístup k OpenDatům o veřejných zakázkách

Přístup k OpenDatům o veřejných zakázkách Přístup k OpenDatům o veřejných zakázkách Sestavy s daty o veřejných zakázkách jsou dostupné třemi způsoby: 1) V levém menu na webu www.isvz.cz pod položkou Statistiky ve složce OpenData 2) Seznam statistik

Více

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012,

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012, SEZNAM DOUMENTACE ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁONA O VEŘEJNÝCH ZAÁZÁCH Po novele zákona z 1.4.2012, který obdrží příjemce dotace při podpisu Dohody dle bodu Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem

Více

Informace k postupu při uveřejňování v souvislosti s technickou novelou zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Ondřej Zítka.

Informace k postupu při uveřejňování v souvislosti s technickou novelou zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Ondřej Zítka. 1 Název: Školitel: Informace k postupu při uveřejňování v souvislosti s technickou novelou zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Ondřej Zítka Datum: 8.1.2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Číslo: S/05/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 10. 2012 Účinnost od: 1. 1.

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky)

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Čl. 1 Obecná ustanovení 1.Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Novela zákona o veřejných zakázkách

Novela zákona o veřejných zakázkách Novela zákona o veřejných zakázkách Mgr. Štěpán Mátl odbor veřejných zakázek a centrálních nákupů oddělení metodiky a koordinace veřejných zakázek (Solenice) říjen 2012 Obsah školení 1. Úvod 2. 15 dosavadních

Více

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: 2.9.2011

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: 2.9.2011 Fakultní nemocnice Brno Excimer laser Předmětem veřejné zakázky je dodávka excimer laseru (laserového systému pro provádění refrakčních zákroků v oftalmologii) pro Oční kliniku Fakultní nemocnice Brno.

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

Příručka. Výběrová řízení v Benefit7

Příručka. Výběrová řízení v Benefit7 Příručka Výběrová řízení v Benefit7 1 Obsah Typologie... 6 1. Výběrové řízení... 6 2. Rámcová smlouva... 6 3. Minitendr... 6 4. Koncesní řízení... 6 5. Nadlimitní veřejná zakázka... 6 6. Podlimitní veřejná

Více

SMĚRNICE Č.20 INTERNÍ PŘEDPIS POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE Č.20 INTERNÍ PŘEDPIS POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU O B E C P R A V L O V, Pravlov 30, 664 64 Dolní Kounice SMĚRNICE Č.20 INTERNÍ PŘEDPIS POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Postup dle této směrnice schválen na 23. zasedání zastupitelstva

Více

NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Poslanecká sněmovna přijala dlouho očekávanou novelu zákona o veřejných zakázkách obsahující řadu zásadních změn zákona. Novela přináší nejen zvýšení transparentnosti

Více

Konference Veřejné zakázky v praxi

Konference Veřejné zakázky v praxi Konference Veřejné zakázky v praxi Velká novela zákona o veřejných zakázkách 11. října 2011 Hotel Holiday Inn, Kongres centrum Praha Proces veřejných zakázek a poznatky ze zadávání v praxi Současná platná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek Telefon: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz Datum: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

7. zasedání dne 26. 1. 2015

7. zasedání dne 26. 1. 2015 Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 7. zasedání dne 26. 1. 2015 USNESENÍ č. 48/15/RMČ k Směrnici o veřejných zakázkách malého rozsahu Rada po projednání I. schvaluje Směrnici o veřejných zakázkách

Více

Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov. Směrnice rady města č. 1/2005. O zadávání zakázek

Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov. Směrnice rady města č. 1/2005. O zadávání zakázek Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov Směrnice rady města č. 1/2005 O zadávání zakázek Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Touto směrnicí se stanovuje postup města, jeho orgánů a organizačních složek,

Více

Nová šance pro veřejné zakázky

Nová šance pro veřejné zakázky Nová šance pro veřejné zakázky Datové schránky a zákon o veřejných zakázkách Eva Vízdalová Ministerstvo pro místní rozvoj Praha 12.10. 2010 Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované

Více

Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení o zahájení koncesního řízení s výjimkou nadlimitních koncesních smluv na stavby

Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení o zahájení koncesního řízení s výjimkou nadlimitních koncesních smluv na stavby MMR Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení o zahájení koncesního řízení s výjimkou nadlimitních koncesních smluv na stavby Příslušný formulář získá zadavatel v listinné podobě

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Obsah Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014... 3 NEWSLETTER 2/2014 2/6 Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014 Technická novela zákona o veřejných zakázkách a vliv nového

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Z POHLEDU UCHAZEČE

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Z POHLEDU UCHAZEČE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Z POHLEDU UCHAZEČE Jiří Horník Podpora podnikání v česko-polském pohraničí, 28. března 2012, Ostrava Co očekávat? Které předpisy mě musí zajímat? Jak se dozvím o veřejné zakázce? Co se

Více

Schůzka informatiků MČ HMP. Datové schránky

Schůzka informatiků MČ HMP. Datové schránky Schůzka informatiků MČ HMP Datové schránky 7.5.2009 Aktuality 6.5.2009 Novela zákona o archivnictví a spisové službě Ve středu 6.5.2009 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR novelu zákona č. 300/2008

Více

Elektronické tržiště TENDERMARKET výsledky po více než dvou letech provozu

Elektronické tržiště TENDERMARKET výsledky po více než dvou letech provozu Elektronické tržiště TENDERMARKET výsledky po více než dvou letech provozu Tender systems s.r.o. 2014 Obsah prezentace Statistika zadávaných zakázek Chování uživatelů v prostředí el. tržiště Dosažené úspory

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Směrnice obce Klokočná č. 1/2014 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE. Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

Směrnice obce Klokočná č. 1/2014 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE. Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo ) schválilo na svém zasedání dne 17.12.2014 tuto směrnici, která stanovuje

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Základní škola SEVER, Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Č.j.: 14a/2006 Spisový znak: A Změny: 7.4.2008, 1.7.2012 Účinnost od:1.9.2006 Počet příloh:

Více

Zákon o veřejných zakázkách

Zákon o veřejných zakázkách Zákon o veřejných zakázkách 1. vydání 1. aktualizace k 15. 3. 2008 Nabyl úèinnosti 1. 6. 2007 Zákon č. 110/2007 Sb., o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se

Více

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA & PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA / PAVEZA LIGHT Intranetová aplikace PAVEZA (a její odlehčenější verze PAVEZA LIGHT) jako velmi efektivní elektronický

Více

Popis závazného postupu zadavatele. Druh zakázky. Předpokládaná hodnota zakázky (bez DPH)

Popis závazného postupu zadavatele. Druh zakázky. Předpokládaná hodnota zakázky (bez DPH) Směrnice rady č. 01/2015 pro zadávání zakázek malého rozsahu Rada města Rychnov u Jablonce nad Nisou vydává v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, směrnici č. 01/2015 Zadávání veřejných

Více

ICT INFRASTRUKTURA, DODÁVKA SW VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ DATOVÉ KONEKTIVITY PRO MĚSTO NEJDEK

ICT INFRASTRUKTURA, DODÁVKA SW VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ DATOVÉ KONEKTIVITY PRO MĚSTO NEJDEK Město Nejdek Městský úřad Nejdek, Kancelář tajemníka nám. Karla IV. 239, 362 21 Nejdek Karlovarský kraj VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: KT/244/12 VYŘIZUJE: Ing. Jiří Štěřík TELEFON: 353 240 127 E-MAIL:

Více

o zadávání veřejných zakázek

o zadávání veřejných zakázek Rada města Velké Meziříčí vydává tuto vnitřní směrnici č. 3/2012, o zadávání veřejných zakázek Zpracovatel: Rozsah působnosti: Mgr. Ivana Pacalová, právník odboru výstavby a regionálního rozvoje Městský

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČ: 61383082 Sídlo/místo

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. Vnitroorganizační směrnice Číslo: 18/2013 Strana: 1. O veřejných zakázkách malého rozsahu

MĚSTO KOPŘIVNICE. Vnitroorganizační směrnice Číslo: 18/2013 Strana: 1. O veřejných zakázkách malého rozsahu Vnitroorganizační směrnice Číslo: 18/2013 Strana: 1 OBSAH: ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení... 2 Článek 1 Účel úpravy a působnost... 2 Článek 2 Vymezení některých pojmů... 2 ČÁST DRUHÁ Zadávání zakázek malého

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČ: 61383082 Sídlo/místo

Více

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015 MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Rada města vydává dokument Ev. č.: 23/001/2015 Č. j.: ----- SMĚRNICE MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Interní číslo směrnice: IP/1/2015

Více

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL Tisk Název zakázky: Investiční úvěr na financování investiční akce Základní infrastruktura pro volnočasové aktivity OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Značka formuláře: 6002807302002 Typ formuláře: Opravný Evidenční číslo

Více

ISSS Hradec Králové 2012 Centralizované zadávání - národní strategie

ISSS Hradec Králové 2012 Centralizované zadávání - národní strategie ISSS Hradec Králové 2012 Centralizované zadávání - národní strategie Ing. Jan Novotný Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování Proč RSCZ Jeden z hlavních úkolů vlády Petra Nečase >

Více

Elektronizace veřejné správy. součást boje proti korupci

Elektronizace veřejné správy. součást boje proti korupci Elektronizace veřejné správy součást boje proti korupci Praha, 27. 3. 2012 Milena Machová Založení APUeN Asociace Poskytovatelů a Uživatelů elektronických Nástrojů pro výběrová řízení a elektronické aukce

Více

Elektronická tržiště v české legislativě z pohledu zadavatele

Elektronická tržiště v české legislativě z pohledu zadavatele Elektronická tržiště v české legislativě z pohledu zadavatele JUDr. Daniel Weinhold, Ph. D. 23. února 2012 Aktuální úprava resortního centralizovaného zadávání veřejných zakázek v ČR Usnesení vlády č.

Více

Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Revize zadávacích směrnic současné znění z roku 2004 potřeba modernizace (agenda 2020) nový

Více

Pravidla používání národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje

Pravidla používání národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Pravidla používání národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje Vydal: Ministerstvo pro místní

Více

SMĚRNICE PRO POPTÁVKOVÁ ŘÍZENÍ A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SMĚRNICE PRO POPTÁVKOVÁ ŘÍZENÍ A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK S M Ě R N I CE TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY SMĚRNICE PRO POPTÁVKOVÁ ŘÍZENÍ A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Ročník: 2014 Číslo: SME-19 Vypracoval/a: Ing. Karel Vilém Podpis Garant: Mgr. Martin Kobert

Více

Centrum veřejných zakázek e-tržiště České pošty

Centrum veřejných zakázek e-tržiště České pošty Centrum veřejných zakázek e-tržiště České pošty www.centrumvz.cz Konference ISSS 8. dubna 2013 RNDr. Vít Příkaský Česká pošta a egovernment? Informační systém datových schránek (ISDS) Datový trezor (dlouhodobé

Více

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka PC sestav (PC, monitor, software).

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka PC sestav (PC, monitor, software). Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle 18 odst. 5 dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název veřejné zakázky malého rozsahu: Dodávka

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod IČO: 70990948 Sídlo/místo podnikání:

Více

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 Identifikační údaje zadavatele: Výzva k podání nabídek a k prokázání kvalifikace Mateřská škola, Trutnov, Komenského 485 Komenského

Více

Všeobecné obchodní podmínky. Elektronické tržiště a zúčastněné subjekty

Všeobecné obchodní podmínky. Elektronické tržiště a zúčastněné subjekty Všeobecné obchodní podmínky Elektronické tržiště a zúčastněné subjekty 1. Elektronické tržiště Softrade Letiště Praha (dále jen e-tržiště nebo systém ) je elektronický systém pro vyhlašování výběrových

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zákon versus dotační pravidla fondů EU při podávání nabídky. Lektor: Ing. Dagmar Lešnerová

Zákon versus dotační pravidla fondů EU při podávání nabídky. Lektor: Ing. Dagmar Lešnerová Zákon versus dotační pravidla fondů EU při podávání nabídky Lektor: Ing. Dagmar Lešnerová Čím se řídí VZ Zákon č. 137/2006 Sb. (dále jen ZVZ ) technická novela zákona 6.3.2015 zcela nový zákon od roku

Více

Věc: Rozhodnutí k námitkám ve veřejné zakázce

Věc: Rozhodnutí k námitkám ve veřejné zakázce Věc: Rozhodnutí k námitkám ve veřejné zakázce Výběr správce bytového a nebytového majetku ve vlastnictví města Ostrov Dne 14. 2. 2013 obdržel zadavatel město Ostrov, se sídlem Klínovecká 1204, 363 20 Ostrov

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Město Benešov nad Ploučnicí ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Vnitřní směrnice č. 1/2014 ČÁST PRVNÍ. Článek I. Základní ustanovení

Město Benešov nad Ploučnicí ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Vnitřní směrnice č. 1/2014 ČÁST PRVNÍ. Článek I. Základní ustanovení Město Benešov nad Ploučnicí Vnitřní směrnice č. 1/2014 ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST PRVNÍ Článek I. Základní ustanovení 1. Tato směrnice v plném rozsahu nahrazuje vnitřní směrnici

Více