5. 8 Vzdělávací oblast Člověk a zdraví

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5. 8 Vzdělávací oblast Člověk a zdraví"

Transkript

1 5. 8 Vzdělávací oblast Člověk a zdraví Charakteristika vzdělávací oblasti Tělesná výchova je nejdůležitější formou pohybového učení, pohybové kultivace žáků a hlavním zdroje poznatků pro zdravotní, rekreační i sportovní využití pohybu ve škole i mimo školu. Oblast zahrnuje vyučovací předměty: Výchova ke zdraví (pouze na 2.stupni) Tělesná výchova Sportovní hry (volitelný předmět) Výchova ke zdraví - charakteristika vyučovacího předmětu Poznatky tohoto předmětu se skládají z poznatků získaných v různých předmětech. K problematice lidského zdraví se vyjadřují ostatní učitelé (biologie, dějepisu, člověk a společnost, tělesné výchovy) není v našem pojetí obecným povídáním bez odborného podkladu. Předmět vede žáka nejen k základním hygienickým návykům, ale také k vědomí významu lidského zdraví, které je třeba chránit především tím, že žák ve svém životě bude dodržovat určitý rytmus a řád, který v celku nazýváme zdravý životní styl. V předmětu jsou integrována tato průřezová : - Osobnostní a sociální výchova - Výchova demokratického občana - Multikulturní výchova - Environmentální výchova Tělesná výchova - charakteristika vyučovacího předmětu V souladu s vývojovými předpoklady a individuálními zvláštnostmi si žák: osvojuje nové pohybové dovednosti, kultivuje svůj pohybový projev a správné držení těla, usiluje o rozvoj zdravotně orientované zdatnosti. Orientuje se v otázkách vlivu pohybové aktivity na zdraví a práceschopnost člověka, umí poznatky využít při začlenění pohybu do denního režimu. Zvládá základní organizační, hygienické a bezpečnostní zásady pro provádění pohybové činnosti ve známém i méně známém prostředí. Osvojené pohybové dovednosti využívá k překonávání negativních tělesných a duševních stavů a jako předpoklad pro vytváření trvalého vztahu k pohybovým aktivitám. Uvědomuje si význam vztahů ve sportu a ví, že se mohou změnit na přátelské meziosobní vztahy. Zamítavě se staví k problematice dopingu a umí ocenit hru fair-play. V předmětu jsou integrována tato průřezová : - Osobnostní a sociální výchova 189

2 Klíčové kompetence Ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví předpokládáme rozvíjení klíčových kompetencí, které žákovi umožní: Kompetence k učení naučit se zacházet a obecně rozumět používaným termínům v oblasti pohybových aktivit, ukázat, že přehled v oblasti tělesné kultury a sportu umožní prožitky intenzivněji prožívat. Kompetence k řešení problémů dostatek sportovních prožitků a poskytnutí prostoru k tomu, aby si uvědomil význam tělovýchovných aktivit pro jeho život. Kompetence komunikativní ukázat, že společně prožitá tělovýchovná aktivita má i svůj specifický estetický prožitek a vhodně na něho reagovat může být přínosem pro zdraví (ve smyslu hesla ve zdravém těle zdravý duch ), poskytovat dostatečný prostor k vlastnímu sportovnímu projevu. Kompetence sociální a personální vysvětlit a vybudovat zásady chování na sportovních akcích, ukázat potřebu spolupráce ve sportovním týmu, důležitost úkolů, které v kolektivu plní, budovat sebedůvěru ve vlastní síly a schopnosti (respektování specifických pohybových dovedností). Kompetence občanské budovat pozitivní postoj ke sportu a tělovýchově vůbec, aktivně zapojovat do sportovních aktivit. Kompetence pracovní umět správně používat a pečovat o sportovní nářadí a náčiní, orientovat se v základních pravidlech vybraných kolektivních sportů, vysvětlit nutnost ochrany zdraví svého i druhých při sportovních aktivitách, dodržovat pravidla ve sportu i mimo něj (fair-play), vysvětlit potřebu pohybových aktivit pro člověka, který se nevěnuje výkonnostnímu nebo vrcholovému sportu. 190

3 Výchova ke zdraví - vzdělávací obsah vyučovacího předmětu tematický celek Vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) Vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity (rodina, škola, vrstevnická skupina,obec, spolek Vztahy mezi lidmi a formy soužití III. období Respektuje přijatá pravidla soužití mezi partnery Ví, že spokojené soužití je možné jen na základě koncensu obou stran Ví, že jen zdravé mezilidské vztahy vedou ke spokojenému partnerskému životu a tím k duševnímu i tělesnému zdraví Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, spolku) Ví, že jen zdravé mezilidské vztahy vedou ke spokojenému rodinnému životu a tím k duševnímu i tělesnému zdraví Zná funkce rodiny Ví, co je náhradní výchovná péče Přispívá pozitivní komunikací k utváření dobrých mezilidských vztahů Dokáže rozhodnout u modelových situací, zda se partneři našli jejich nejvhodnější řešení Dokáže na příkladu pojmenovat příčinu krize v manželství a rodině Uvede příklady pozitivního a negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu (rodinné prostředí, vrstevnická komunita) z hlediska prospěšnosti zdraví Rozliší druhy náhradní výchovné péče Pomocí dramatizace předvede, že pochopil vztahy ve dvojici a jejich řešení Posoudí vhodnost či nevhodnost jednání v různých situacích soužití v rodině nebo komunitě Vymyslí scénky, kdy nezodpovědné jednání jednoho z členů komunity (rodiny) vede k jejímu rozpadu MKV-lidské vztahy-umět se vžít do role druhého MKV-lidské vztahyvýznam kvality mezilidských pro vztahů harmonický rozvoj osobnosti 191

4 tématický celek Dětství, puberta, dospívání Sexuální dospívání a reprodukční zdraví (předčasná sexuální zkušenost, těhotenství a rodičovství mladistvých, poruchy pohlavní identity) Sexuální dospívání a reprodukční zdraví (těhotenství a rodičovství) Změny v životě člověka a jejich reflexe III. období Zná tělesné, duševní a společenské změny v těchto obdobích Ví, že dospívající jedinec snadno podléhá přílišné kritičnosti ostatních Zná tělesné i duševní rozdíly mezi oběma pohlavími Přijímá zodpovědnost za své sexuální chování v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a životními cíli Zná bariérovou antikoncepci Zná a umí vysvětlit slova heterosexuální a homosexuální, rozdíl mezi manželstvím a registrovaným partnerstvím Je obeznámen s průběhem těhotenství a porodu Zná vývoj dítěte po porodu a v prvním roce života Popíše vývoj dítěte po první roce života do ukončení školní docházky Optimálně reaguje na tyto změny, dobrovolně se podílí na programech podpory zdraví v rámci školy a obce Snaží se stejně kriticky posoudit sám sebe Chová se kultivovaně k opačnému pohlaví Uvědomuje si, čeho by se musel vzdát v případě předčasného rodičovství Aktivně pomáhá vymyslet a organizovat některé z těchto akcí Vymyslí, co by udělalo radost matce nebo otci a snaží se to učinit Pomůže uspořádat kulturní akci (školní diskotéku, ples), kde si kultivované chování vyzkouší Uvědomuje si rizika a Posoudí a navrhne u následky nezodpovědného nabídnutých modelových situací sexuálního chování nejoptimálnější řešení Posoudí její Vybere spolehlivě tu, spolehlivost v různých která je nejvhodnější situacích ochranou před HIV infekcí Je mu jasné, že homosexualita není nemoc Určí jaké následky na plod může mít rizikové chování matky (návykové látky) Porovná svůj vývoj Posoudí, co mohlo v prvním roce života se vést k případným statistikou odchylkám, objasní důležitost preventivního očkování Porovná ho se svým vývojem Diskutuje o vhodnosti předškolních zařízení pro vývoj dítěte OSVsebepoznání a sebepojetíjá jako zdroj informací o sobě, moje tělo, moje psychika 192

5 tématický celek Výživa a zdraví (zásady zdravého stolování, vliv životních podmínek a způsobu stravování na zdraví, poruchy příjmu potravy Tělesná a duševní hygiena (zásady osobní, intimní a duševní hygieny, otužování, význam pohybu pro zdraví) Režim dne Ochrana před přenosnými i nepřenosnými chorobami, chronickým onemocněním a úrazy (bezpečné způsoby chování) Preventivní a lékařská péče, odpovědné chování v situacích úrazu a život ohrožujících stavů Zdravý způsob života a péče o zdraví III. období Zná souvislost mezi složením stravy a způsobem stravování a rozvojem civilizačních nemocí Popíše poruchy příjmu potravy Popíše zásady osobní, intimní a duševní hygieny Zná důležitost otužování pro podporu imunitního systému každého člověka Ví, že aktivní pohyb je předpokladem pro zdravý vývoj člověka Charakterizuje správně vytvořený režim dne, porovná ho se svým Na základě těchto poznatků je schopen posoudit, které jeho stravovací návyky nejsou optimální Určí jejich příčiny Uvědomuje si jejich důležitost z hlediska zdraví Určí, jak často bývá nemocný a jaké jsou pravděpodobné příčina jeho nemocí Určí, které pohybové aktivity by pro něj byly nejvhodnější Snaží se odstranit jeho nedostatky Vytvoří si vlastní názor k problematice zdraví Zná bezpečné způsoby Posoudí různé způsoby Vyvozuje chování, snaží se podle chování lidí z hlediska získaných poznatků odpovědnosti za vlastní před nemocemi a úrazy zdraví i zdraví druhých chránit Ví, že nejdůležitější je Dokáže se svěřit se nemocem nebo úrazům zdravotním problémem předcházet, zná a vyhledat odbornou přibližnou frekvenci pomoc preventivních prohlídek u stomatologa, gynekologa, praktického lékaře Uplatňuje osvojené Uvědomuje si důležitost preventivní způsoby preventivního očkování rozhodování, chování a proti infekčním jednání v souvislosti nemocem s běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými chorobami Snaží se o nevhodných stravovacích návycích diskutovat v rodině Uvědomuje si možné následky pro zdravý vývoj člověka Vytvoří tabulku, kde zaznamenává svůj režim dne, posoudí zda jeho aktivity splňují představy o správném režimu dne Diskutuje o problematice zdraví v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí, argumentuje ve prospěch zdraví z nich osobní zodpovědnost ve prospěch aktivní podpory zdraví EV-vztah člověka k prostředí a ke zdraví OSVpsychohigienadovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému 193

6 tématický celek Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence III. období Zná základní příčiny stresu Stres a jeho vztah ke zdraví (kompenzační, relaxační a Uvede jakým regenerační způsobem se stres techniky fyzicky projevuje k překonávání únavy, Popíše kompenzační a stresových relaxační techniky a situací a sociální dovednosti k posilování k regeneraci organismu duševní odolnosti) Ví, že stres může Civilizační choroby (zdravotní rizika, preventivní a lékařská péče) OSVseberegulace a sebeorganizacesebeovládáníregulace vlastního jednání i prožívání Autodestruktivní závislosti (zdravotní a sociální rizika zneužívání návykových látek, patologické hráčství, práce s počítačem, návykové látky bezpečnost v dopravě, trestná činnost, dopink ve sportu) Skryté formy a stupně individuálního násilí a zneužívání, ovlivňovat i vnik a průběh tělesných chorob Zná civilizační choroby, uvede jejich příčiny Na příkladech rozpozná, situace vedoucí k duševnímu napětí (stresu) Ovládá praktické způsoby předcházení a zvládání stresových situací a překonávání únavy Je si vědom zdravotních rizik, ke kterým civilizační nemoci vedou Určí, které pohybové aktivity jsou vhodné jako obrana proti civilizačním nemocem Uplatňuje preventivní způsoby chování v souvislosti s civilizačními chorobami Zná návykové látky a Dává do souvislostí jejich působení na zdravotní a organizmus psychosociální rizika spojená se zneužíváním návykových látek Osvojí si sociální Dovede dovednosti a modely dovednosti a chování při kontaktu se sociálně patologickými jevy Ví, jaké nebezpečí hrozí při používání návykových látek při řízení dopravních prostředků nebo ve sportu Zná skryté formy individuálního násilí a zneužívání sociální modely chování uplatnit ve škole i mimo ni Objasní, jakým způsobem se s nimi vyrovná Objasní, proč je budoucnost a životní perspektiva takového člověka ohrožena V případě potřeby dokáže vyhledat odbornou pomoc sobě i druhým OSVpsychohygienadovednosti zvládání stresových situací EV-vztah člověka k prostředí náš životní styl OSV-sociální rozvoj-rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci 194

7 sexuální kriminalita (šikana a jiné projevy násilí, formy sexuálního zneužívání dětí, komunikace se službami odborné pomoci) Bezpečné chování (komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi, pohyb v rizikovém prostředí, přítomnost v konfliktních a krizových situacích) Dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví (bezpečné chování ve škole, ochrana zdraví při různých činnostech, bezpečnost v dopravě, znalost pravidel silničního provozu) Manipulativní reklama a informace (reklamní vlivy a působení sekt) Uvede formy sexuálního násilí vůči dětem a mladistvím Ví, co je to šikana Zná čísla služeb odborné pomoci, ví na koho se obrátit v případě potřeby i na ZŠ Ví, že nemá komunikovat s neznámými lidmi, nevpouštět je do bytu, nenastupovat k nim do auta Určí jak se chovat, aby se sexuálnímu násilí vyhnul Uvědomuje si způsoby obrany proti šikaně Umí správně vyhodnotit modelové situace Dokáže komunikaci s neznámými lidmi odmítnout Ovládá školní řád Chová se podle školního řádu na akcích školy Zná pravidla bezpečnosti při školních akcích i při různých dalších činnostech Orientuje se v pravidlech silničního provozu Je seznámen s účinky a působením reklamy na člověka Zná některé sekty a jejich učení, stejně jako následky jejich učení Ví, jak se manipulaci bránit Ověřuje si své znalosti při Jarním cvičení školy Vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, medií a sekt Dokáže se obrátit v případě potřeby na službu odborné pomoci Dokáže vyhledat odbornou pomoc a svěřit se s problémem Dovede v případě modelových situací adekvátně jednat Vlastním vytvořením reklamy nebo antireklamy si ověří možnosti manipulace Uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany proti manipulaci a agresi OSV-sociální rozvojkomunikace v různých situacích OSVosobnostní rozvoj-cvičení dovednosti zapamatování, dovednosti pro učení a studium MV-kritické čtení a vnímání mediálních sdělení-kritický přístup ke zpravodajství a reklamě 195

8 Ochrana člověka za mimořádných situací Zná postup v řešení mimořádných situací Bezpečně ovládá telefonní čísla Záchranného systému Ví, jak poskytnout v případě potřeby první pomoc Určí v jakém pořadí bude informace po telefonu poskytovat Správně vyřeší modelové situace Při Jarním cvičení školy správně poskytne první pomoc OSV-morální rozvoj-řešení problémů a rozhodovací dovednosti z hlediska různých typů problémů tématický celek Celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci (složky zdraví a jejich interakce, základní lidské potřeby a jejich hierarchie) Podpora zdraví a její formy (prevence a intervence, působení na změnu kvality prostředí a chování jedince, odpovědnost jedince za zdraví) Podpora zdraví v komunitě (programy podpory zdraví) Hodnota a podpora zdraví III. období Zná složky zdraví Ví, které jsou základní lidské potřeby Zná hierarchii základních lidských potřeb Zná teorii Abrahama Maslowa Zná souvislosti mezi Souvislosti umí tělesným, duševním a vysvětlit na příkladech sociálním zdraví Uvede formy Zdůvodní, proč jsou preventivních opatření v případě podpory v souvislosti se zdravím zdraví důležitá preventivní opatření Popíše, jak působí na Uvědomuje si, zdraví změna kvality důležitost ochrany prostředí životního prostředí Ví, že člověk je za své zdraví zodpovědný Ví, že pro podporu zdraví je nejlepší aktivní pohyb nebo zájmová činnost Vytvoří si vlastní program podpory zdraví Navrhne, jakým způsobem můžeme životní prostředí a tím i své zdraví chránit Realizuje sám na sobě nebo ve skupině program na podporu zdraví EV-základní podmínky života-ochrana biologických druhů, ekosystém EV-lidské aktivity a problémy životního prostředíochrana přírody,vliv lidských aktivit OSVosobnostní rozvoj-rozvoj základních rysů kreativity,schop nost dotahovat nápady do reality 196

9 Vytvoří program na podporu zdraví pro své mladší spolužáky Pokusí se program společně s některou třídou menších spolužáků realizovat tématický celek Sebepoznání a sebepojetí (vztah k sobě samému, vztah k druhým lidem, zdravé a vyrovnané sebepojetí) Seberegulace a sebeorganizace činností a chování (cvičení sebereflexe, sebekontroly, sebeovládání a zvládání problémových situací, stanovení osobních cílů a postupných kroků k jejich dosažení) Psychohygiena (v sociální dovednosti pro předcházení a zvládání stresu, hledání pomoci při problémech) Osobnostní a sociální rozvoj III. období Ví, že rané dětské zážitky mají velký význam pro formování naší osobnosti Ví, že je třeba být zdravě sebevědomý, ale zároveň nesmí přeceňovat své síly Ví, že jen na základě sebeovládání a seberegulace může zvládnout problémové situace Dokáže si stanovit osobní cíle a postupně je realizovat Zná kompenzační a relaxační techniky pro zvládání stresových situací Ví, na koho se obrátit při hledání pomoci v problémových situacích Zjistí, jak se vidí sám a jak ho vidí ostatní, na modelových situacích Projevuje odpovědný vztah k sobě samému i k ostatním Samostatně využívá kompenzační a relaxační techniky k předcházení stresovým situacím Na modelových situacích objasní, jak by problémy řešil OSVosobnostní rozvojsebepoznání a sebepojetí,moje psychika,co o sobě vím OSVosobnostní rozvoj-regulace vlastního jednání, plánování učení a studia OSVosobnostní rozvojpsychohygiena, dovednosti pro pozitivní naladění mysli,zvládání stresových situací 197

10 Mezilidské vztahy, komunikace a kooperace (respektování sama sebe i druhých, přijímání názorů druhého, empatie, chování podporující dobré vztahy, aktivní naslouchání, dialog, efektivní a asertivní komunikace a kooperace v různých situacích) Morální rozvoj (cvičení zaujímání hodnotových postojů a rozhodovacích dovedností, dovednosti pro řešení problémů v mezilidských vztazích, pomáhající a prosociální chování Ví, jaký je rozdíl mezi komunikací a kooperací Respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky Zná rozdíl mezi verbální a neverbální komunikací Ví, že prostřednictvím komunikace získáváme informace o druhých lidech Zná základy společenského chování Ví, co je to morální chování Ví, že by si lidé měli pomáhat, zvlášť pokud se jedná o slabší, nemocné nebo tělesně či duševně postižené Pozitivní komunikací a kooperací přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě Uvědomuje si, že každý může mít svůj názor a že přimět druhého ke změně názoru můžeme pouze přesvědčivou argumentací Umí rozlišit, kdy je lépe použít verbální a kdy neverbální komunikaci Dramatizací si ověřuje znalosti společenského chování Sestaví si svůj žebříček hodnot V dramatizaci rozliší asertivní a manipulativní jednání a chování Znalosti společenského chování dokazuje na společenských akcích pořádaných třídou, školou, obcí Diskutuje a obhajuje svou posloupnost morálních hodnot Na modelových situacích prokáže základní dovednosti při řešení problémů v mezilidských vztazích Dokáže před důležitým Na základě cvičení si rozhodnutím zvážit ověřuje své všechna pro a proti rozhodovací dovednosti Na návštěvě v ÚSP Podle možnosti se diskutuje o možnostech zapojí do programu pomoci postiženým na pomoc postiženým lidem OSV-sociální rozvoj-péče o dobré vztahy,empatie a pohled na svět očima druhého,řeč těla,prostředí vytvářeného člověkem, komunikace v různých situacích, efektivní strategie OSV-morální rozvoj-řešení problémů rozhodovací dovednosti, spolehlivost, spravedlnost a 198

11 Tělesná výchova - vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Gymnastika: -průpravná cvičení -akrobacie (kotoul před, přeskok nácvik odrazu z můstku na nízkou švédskou bednu) -kladinka (chůze s dopomocí, bez dopomoci, obměny chůze) -žebřiny (výstup, sestup, posilování, správný úchyt) Rytmické a kondiční formy cvičení: -cvičení s hudbou, vyjádření melodie pohybem, jednoduché tance Úpoly: -přetlaky, přetahy, šplh o tyči I. období Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce či ve skupině Usiluje o zlepšení svých pohybových činností OSV - Sociální rozvoj - Poznávání lidí (Vzájemné poznávání se ve skupině/třídě) OSV Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání (Cvičení smyslového vnímání) Atletika: -rychlý běh 50m, vytrvalostní běh 5-10min. -start nízký, polovysoký -skok do dálky (rozběh, odraz s místa, s rozběhem) -hod míčkem (z místa, s rozběhem) -měření výkonů Turistika, pohyb v přírodě Pohybové hry s náčiním a bez náčiní Sportovní hry vybíjená, fair play Pravidla her, závodů, pohybových činností Hygiena pohybových činností Hygiena cvičebního prostředí Vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity Organizace a bezpečnost cvičebního prostoru a cvičení Bezpečnost v šatnách Bezpečnost při uklízení nářadí, náčiní a pomůcek První pomoc v podmínkách TV Základní tělocvičné názvosloví činností Smluvené signály a povely Zdravotní tělesná výchova: Pohybový režim, prevence, vhodné obutí Nevhodné cvičení a činnosti Základní cvičení polohy a technika cvičení Soubor speciálních cvičení pro samostatné učení Relaxační cvičení Psychomotorické dovednosti Verbální a neverbální komunikace Plavecký výcvik zařazen podle možností školy Spolupracuje při jednoduchých týmových činnostech a soutěžích Hraje v duchu fair play Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých prostorách školy Reaguje na základní pokyny a povely k osvojení činnosti a její organizaci Uplatňuje správné držení těla v různých polohách a činnostech Zaujímá správné základní cvičební polohy Zvládá jednotlivá speciální cvičení Zvládá základy správného tvoření dechu, hlasu, artikulace Správné držení těla MKV - Lidské vztahy - Právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci EV - Základní podmínky života - Voda (Význam vody pro lidské aktivity) OSV - Sociální rozvoj -Komunikace (Řeč těla, řeč zvuků a slov) 199

12 Zdravotně zaměřené činnosti Průpravná, kompenzační a relaxační cvičení Kondiční cvičení Základy atletiky Průpravná běžecká cvičení, běžecká abeceda, nízký start, běh50m průpravná odrazová cvičení, skok do dálky vytrvalý běh do 1000m na dráze motivovaný běh v terénu do 15 minut Základy gymnastiky II. období Chápe význam Aktivně realizuje Předcvičí několik aktivního pohybu pro pohybový režim cviků v ucelené zdraví člověka v hodině TV i v jiných sestavě předmětech Zná pravidla hygieny a bezpečného chování ve sportovním prostředí Zná základní tělocvičná názvosloví Zná některé kondiční cviky a projevuje vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti Zná aktivně osvojované pojmy Chápe,že je gymnastika založena na přesném provádění pohybů Uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování ve sportovním prostředí Užívá základní tělocvičné názvosloví při pohybových činnostech Uplatňuje kondičně zaměřené činnosti s využitím různého náčiní a nářadí Zvládá podle svých možností osvojené pohybové dovednosti Změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky Reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti Podle svých předpokladů zlepšuje úroveň výkonů v běžecké rychlosti, vytrvalosti a odrazových schopnostech Zvládá základní techniku rychlého a vytrvalostního běhu na dráze i v terénu Umí upravit doskočiště a vydat povely pro start Zvládá podle svých předpokladů základní techniku skoku do dálky, techniku hodu míčkem Zvládá aktivně všechny pojmy a vhodně na ně reaguje Tvořivě zachází s pohybovými dovednostmi a vytváří vlastní pohybové představy Posoudí kvalitu pohybové činnosti spolužáka OSV - Osobnostní rozvoj Psychohygiena (Dovednosti zvládání stresových situací /uvolnění relaxace/) 200

13 Průpravná cvičení Akrobacie Cvičení na nářadí a s náčiním Pohybové hry s různým zaměřením a netradičním náčiním Úpoly /přetahy a přetlaky/ Základy sportovních her Bruslení Turistika a pobyt v přírodě Zná zásady v duchu fair play Zná zjednodušená pravidla sportovních her Ví, kde je možné získat informace o TV a sportovních akcích ve škole a místě bydliště Uvědomuje si zdravotní a kondiční význam pohybu na bruslích Zná zásady bezpečnosti jízdy na bruslích Zná zásady bezpečného chování v přírodě Předvede kotoul vpřed, vzad a stoj na rukou s dopomocí Předvede roznožku a skrčku přes kozu našíř Umí poskytnout základní dopomoc a záchranu při cvičení Dokáže přivolat pomoc/lékaře/ v situaci úrazu spolužáka Dodržuje pravidla her a soutěží Respektuje při pohybových hrách opačné pohlaví Zvládá elementární herní činnosti jednotlivce-přihrávky a chytání míče jednoruč a obouruč, vedení míče/driblink/, střelba na koš a na branku Získá samostatně potřebné informace o TV a sportu Zvládá základní techniku pohybu na bruslích-jízda vpřed, zastavení a změna směru jízdy Uplatňuje pravidla bezpečného chování v přírodě Vytváří varianty osvojených pohybových her OSV - Sociální rozvoj - Mezilidské vztahy (Péče o dobré vztahy) OSV Kreativita Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity OSV Sociální rozvoj - Poznávání lidí (Vzájemné poznávání se ve skupině/třídě) OSV - Sociální rozvoj - Kooperace a kompetice (Rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence) EV - Vztah člověka k prostředí - Prostředí a zdraví (Rozmanitost vlivů prostředí na zdraví ) 201

14 tématický celek Význam pohybu pro zdraví (pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu,rekreač ní a výkonnostní sport, sport, chlapců a dívek) Příprava organismu (před pohybovou činností, uklidnění, protahovací cvičení) Zdravotně zaměřené činnosti (správné držení těla, správné zvedání zátěže, průpravná, kompenzační, relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení a jejich využití v praxi, ZOZ její rozvoj, kondiční programy manipulace se zatížením Činnosti ovlivňující zdraví III. období Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené možnosti Podle předcvičování učitele nebo spolužáka provádí správně různé druhy cvičení Cvičí podle pokynů nebo předcvičování učitele Snaží se o správné držení těla a správné zvedání zátěže Podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu, uplatňuje kondičně zaměřené činnosti, projevuje vůli po zlepšení své zdatnosti Správně cvičí podle jednoduché nákresu či popisu Zařazuje do pohybového režimu konkrétní cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením Umí opravit své držení těla podle pokynů učitele Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a za konkrétním účelem Samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností se zatěžovanými svaly Je schopen individuálního rozcvičení, strečink celého těla před a po ukončení hodiny Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, z nabídky zvolí vhodný rozvojový program ZOZ Na základě znalostí umí spolužákovo nesprávné držení těla opravit Samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu, překonání únavy a předcházením stresových situací OSVosobnostní rozvojsebepoznání a sebepojetí-můj vztah ke mně samému OSVosobnostní rozvojkreativitacvičení pro rozvoj základních rysů kreativity OSV-rozvoj schopností poznávánícvičení smyslového vnímání, pozornosti soustředění a 202

15 Rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace pohybu Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech a akcích školy i mimo školu Zvládá v souladu s individuálními předpoklady Zvládá koordinaci pohybu v souladu s individuálními předpoklady Ví, jak se chovat v méně známém prostředí sportovišť, přírody a silničního provozu Zná účinky drog a jiných škodlivin(anabolika, látky zvyšující fyzickou kondici a podporující růst svalové hmoty) Upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění ovzduší Snaží se koordinaci pohybu více rozvinout Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silniční provozu, předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost Odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím Dokáže ostatním vysvětlit, proč a jak se chovat v méně známém prostředí Dává do souvislosti zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním návykových látek a životní perspektivu mladého člověka OSV-kooperace a komppeticerozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence OSV-řešení problémů a rozhodovacích dovednostídovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí problémy v mezilidských vztazích 203

16 tématický celek Pohybové hry - závody družstev i jednotlivců s různým zaměřením, netradiční pohybové hry a aktivity (návštěva Lanového Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností III. období Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti Tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech Posoudí provedení osvojované činnosti centra) Označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny Gymnastika akrobacie,přes koky, cvičení s náčiním a na nářadí Estetické a kondiční formy cvičení s hudbou a rytmickým doprovodem základy rytmické gymnastiky, cvičení s náčiním, kondiční formy cvičení pro daný věk žáků, tance Úpoly základy sebeobrany, základy aikidó, judó, karatedó Podle svých předpokladů zlepšuje úroveň výkonů v akrobacii, při cvičení na nářadí a při cvičení s náčiním Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti Naučí se základní kroky některých společenských tanců a country tance Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti Tvořivě je uplatňuje při sestavování různých sestav Uplatňuje je při vytváření sestav a cvičení s hudbou nebo bez hudby Dá naučený pohyb do souladu s hudbou Tvořivě je uplatňuje při soutěži jeden na jednoho Posoudí provedení osvojované činnosti Označí zjevné nedostatky a jejich příčiny Snaží se nedostatky odstranit Posoudí provedení osvojované činnosti, označí zjevné nedostatky, snaží se je odstranit Posoudí provedení osvojované činnosti OSV-hodnoty, postoje, praktická etikavytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování OSV-kooperace a kompetencerozvoj individuálních a sociálních dovedností OSV- Rozvoj schopností poznávání cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění OSV- Rozvoj schopností poznávání cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění 204

17 Atletika rychlý běh, vytrvalý běh na dráze a v terénu, základy překážkového běhu, skok do dálky a do výšky, hod míčkem, vrh koulí Sportovní hry basketbal, volejbal, florbal, fotbal, přehazovaná (herní činnosti jednotlivce, herní kombinace, herní systémy, utkání podle pravidel žákovské kategorie) Turistika a pobyt v přírodě (v případě zotavovací akce) příprava turistické akce, Uspořádá v rámci skupiny závody v Sumo až do úplného vítězství Podle svých Samostatně volí a předpokladů zlepšuje uplatňuje vhodné úroveň výkonů rozvojové činnosti v běžecké rychlosti a vytrvalosti a odrazové schopnosti v bězích a skocích Podle svých předpokladů zvládá techniku a taktiku rychlého běhu a vytrvalého běhu na dráze i v terénu Podle svých předpokladů zvládá techniku hodu míčkem nebo granátem, vrhu koulí Zvládá podle svých předpokladů techniku skoku do dálky a do výšky z individuálního rozběhu Zvládá v souladu Posoudí provedení s individuálními osvojované činnosti, předpoklady označí nedostatky a osvojované dovednosti snaží se je odstranit z basketbalu Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované dovednosti z volejbalu Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované dovednosti z florbalu Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované dovednosti z fotbalu Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované dovednosti z přehazované Zná pravidla Aplikuje znalosti bezpečnosti silničního pravidel při chůzi a provozu v roli chodce a jízdě na kole cyklisty v silničním provozu Podílí se přípravě turistického výletu v rámci zotavovací akce Rozhoduje podle zjednodušených pravidel V rámci skupiny závody vyhodnotí Zpracování vlastních OSVvýkonů a jejich Kreativita vyhodnocení, cvičení pro posouzení míry rozvoj zlepšení základních rysů kreativity Dokáže při hraní basketbalu použít pravidla žákovské kategorie Dokáže při hraní volejbalu použít pravidla žákovské kategorie Dokáže při hraní florbalu použít pravidla žákovské kategorie Dokáže při hraní fotbalu použít pravidla žákovské kategorie OSV- Kooperace a kompetice rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci OSV- Mezilidské vztahy péče o dobré vztahy; chování podporující dobré vztahy 205

18 přesun do terénu a uplatňování pravidel bezpečnosti silničního provozu v roli chodce a cyklisty, chůze se zátěží i v mírně náročném terénu, táboření, ochrana přírody, základy orientačního běhu, dokumentace z turistické akce) Zvládá chůzi se zátěží i v mírně náročném terénu Zná základní pravidla při pobytu v přírodě a táboření Ovládá základy orientačního běhu jako je práce s buzolou, znalost topografických značek a orientace na mapě Uvědomuje si nutnost šetrného chování v přírodě a její ochrany Dokáže vytvořit dokumentaci z turistické akce tématický celek Komunikace v TV tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály a gesta, značky, základy grafického zápisu pohybu, vzájemná komunikace a spolupráce při osvojovaných pohybových činnostech Organizace prostoru a pohybových činností v nestandardní ch podmínkách, sportovní výstroj, Činnosti podporující pohybové učení III. období Užívá osvojované názvosloví na úrovni diváka, čtenáře novin a časopisů, uživatele internetu Dokáže se orientovat v jednoduchém grafickém zápisu pohybu Ví, že při sportovních hrách je komunikace a spolupráce mezi hráči velmi důležitá Ví, co je vhodným oblečením a obutím při různých druzích sportu, se kterými se při školní TV setkal Zná rizika plynoucí z nevhodného oblečení nebo obutí Užívá osvojované názvosloví na úrovní cvičence a rozhodčího Vytvoří jednoduchý Předvede podle svého zápis pohybu grafického zápisu pohybu jednoduchou rozcvičku Při sportovních hrách komunikuje a spolupracuje se svými spoluhráči OSV- Komunikace řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem OSV- Sebepoznání a sebepojetí- já jako zdroj informací o sobě 206

19 výzbroj výběr, ošetřování Historie a současnost sportu významné soutěže a sportovci, olympismus olympijská charta Pravidla osvojovaných pohybových činností her, závodů, soutěží Zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností měření, evidence, vyhodnocování Uvědomuje si rizika cvičení v nestandardních podmínkách Zná zásady a heslo olympijských her Při sportování se snaží maximálně ochraňovat přírodu Dokáže vyjmenovat naše nejlepší sportovce současnosti i minulosti Zná pravidla základní pravidla osvojovaných pohybových činností Zná zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech (LVZ, plavání, Cvičení v přírodě, zotavovací akce, ) Zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách Umí pracovat s tabulkou (výsledkovou listinou) Dokáže vyhledat potřebné údaje Snaží se vlivy těchto podmínek minimalizovat předchozí prohlídkou a zajištěním případných nebezpečných prvků Naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky jako je čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví Spolurozhoduje osvojované hry a soutěže Podílí se na organizaci jednoduchých závodů Organizačně se podílí na závodech, které pořádá škola Dodržuje zásady jednání a chování v různém prostředí Podílí se na jejich prezentaci v rámci školy Potřebné údaje dokáže zpracovat a prezentovat Zorganizuje samostatně nebo v týmu jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovní školy Podílí se na jejich prezentaci v rámci městské části VDO- Občan, občanská společnost a stát občan jako odpovědný člen společnosti OSV- Řešení problémů a rozhodovací dovednosti zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů, OSVpsychohygienasociální dovednosti pro předcházení stresům OSV- Řešení problémů a rozhodovací dovednosti zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů 207

20 Sportovní hry Sportovní hry basketbal, volejbal, florbal, fotbal, přehazovaná a netradiční hry (herní činnosti jednotlivce a družstva, herní kombinace, herní systémyútočné i obranné, aplikace pravidel) Ve spolupráci se svými schopnostmi rozvíjí již osvojené pohybové dovednosti basketbalu, volejbalu, florbalu, fotbalu, přehazované a netradiční her a také je rozšiřuje. Využije svoje nadání a talent při konkrétních sportovních hrách.může docházet i k specializaci. Zná svoje nedostatky při prováděné aktivitě a snaží je odstranit a případně pracovat na dalších chybách při hře Při hře se řídí pravidly dané sportovní hry, správně podle dané situace volí herní činnosti a herní kombinace, aktivně spolupracuje s ostatními členy družstva OSV- Kooperace a kompetice rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci 208

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina Výchova ke zdraví 6. ročník rodina Výchova k občanství - postavení jedince v rodině (využití učebnice) - role členů rodiny - vztahy v rodině OSV osobnostní rozvoj při - náhradní rodinná péče působení rodiny

Více

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Pohybové hry s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity Žák zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních

Více

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Ročník: 1. - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené možnosti - uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech

Více

Tělesná výchova 6. ročník

Tělesná výchova 6. ročník Tělesná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence ČINNOST OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Mezipředmětové vztahy,průř.tém. Pomůcky, literatura aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu

Více

Tělesná výchova 6. ročník

Tělesná výchova 6. ročník Tělesná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence ČINNOST OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Mezipředmětové vztahy,průř.tém. Pomůcky, literatura aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Předmět: Tělesná výchova

Předmět: Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví 1 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 3 samostatně se připraví před pohybovou činností

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 4.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 4. 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.8.2 TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 4. ročník Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo TV5101 podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu;

Více

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace 1 VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÉ TÉMA MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 1. ROČNÍK žák - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

Více

Výuka může probíhat ve dvou tělocvičnách, v zimní zahradě, na hřištích v blízkosti školy, v bazénu, příležitostně i v přírodě.

Výuka může probíhat ve dvou tělocvičnách, v zimní zahradě, na hřištích v blízkosti školy, v bazénu, příležitostně i v přírodě. 7.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ 7.8.1 Tělesná výchova (TV) Charakteristika předmětu 1. stupně Vyučovací předmět má časovou dotaci v 1.,4. a 5. ročníku 2 hodiny týdně, ve 2. a 3. ročníku bylo použito po 0,5 disponibilní

Více

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu.

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Ročník: 5. Časová dotace: 2 hodiny týdně Činnosti ovlivňující zdraví Význam pohybu pro zdraví pohybový režim žáků délka a intenzita pohybu Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Uplatňuje

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací

Více

Vzdělávací předmět: Tělesná výchova. bezpečnost při pohybových činnostech organizace a bezpečnost cvičebního prostoru, bezpečnost v

Vzdělávací předmět: Tělesná výchova. bezpečnost při pohybových činnostech organizace a bezpečnost cvičebního prostoru, bezpečnost v Dodatek č. 1, účinnost od 1. 9. 2017, tímto dodatkem se zrušuje učební osnova předmětu tělesná výchova 1. stupeň ze dne 1. 9. 2016 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Ročník: 1. 3. Výstupy spojuje pravidelnou

Více

Předmět:: Tělesná výchova

Předmět:: Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví 1 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 3 samostatně se připraví před pohybovou činností

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor (předmět): Tělesná výchova - ročník: PRIMA - SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor (předmět): Tělesná výchova - ročník: PRIMA - SEKUNDA Činnosti ovlivňující zdraví 5.2.3. Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor (předmět): Tělesná výchova - ročník: PRIMA - SEKUNDA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT KK Význam

Více

Učební osnovy Tělesná výchova Do osnov Tv jsou zapracovány výstupy zdravotní Tv. 1. období

Učební osnovy Tělesná výchova Do osnov Tv jsou zapracovány výstupy zdravotní Tv. 1. období Učební osnovy Tělesná výchova Do osnov Tv jsou zapracovány výstupy zdravotní Tv. 1. období PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 1. Výstup Doporučené učivo Související PT TV 3.1.1 spojuje pravidelnou každodenní

Více

5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět

5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět 5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 2 2 2 2 2 3 2+1 2+1 2+1 Předmět tělesná výchova je vyučován

Více

Předmět:: Tělesná výchova

Předmět:: Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví 1 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 3 samostatně se připraví před pohybovou činností

Více

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu.

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Ročník: 3. Časová dotace: 2 hodiny týdně Činnosti ovlivňující zdraví Význam pohybu pro zdraví pohybový režim žáků délka a intenzita pohybu Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Spojuje

Více

Předmět: Tělesná výchova

Předmět: Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví 1 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 3 samostatně se připraví před pohybovou činností

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 9. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 9. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ RVP ZV Obsah 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.8.2 TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 9. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo TV9101 aktivně vstupuje

Více

Tělesná výchova nižší gymnázium

Tělesná výchova nižší gymnázium Tělesná výchova nižší gymnázium Obsahové vymezení Tělesná výchova je všeobecně vzdělávací předmět, který vychází z ZV ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a je realizována v souladu s věkem žáků ve vzdělávacích

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 8. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Činnosti ovlivňující zdraví aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 9. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Činnosti ovlivňující zdraví aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti

Více

Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech i při činnostech v neznámém prostředí.

Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech i při činnostech v neznámém prostředí. Vyučovací předmět: Ročník Předmět Průřezová témata Tv Mezipředmět. vazby Pr Tělesná výchova (Tv) Školní výstupy Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech i při činnostech

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Září, říjen, listopad respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a

Více

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 3. období - 6. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. respektuje přijatá

Více

Předmět:: Tělesná výchova

Předmět:: Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví 1 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 3 samostatně se připraví před pohybovou činností

Více

Učební osnovy Tělesná výchova Do osnov Tv jsou zapracovány výstupy zdravotní Tv. 1. období

Učební osnovy Tělesná výchova Do osnov Tv jsou zapracovány výstupy zdravotní Tv. 1. období Učební osnovy Tělesná výchova Do osnov Tv jsou zapracovány výstupy zdravotní Tv. 1. období PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 1. Výstup Doporučené učivo Související PT TV 3.1.1 spojuje pravidelnou každodenní

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 9.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 9. 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.8.1 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 9. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VZ9101 respektuje přijatá pravidla soužití

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu : Časové vymezení: je realizována v ročníku -- v každém ročníku jsou 2 hodiny týdně

Charakteristika vyučovacího předmětu : Časové vymezení: je realizována v ročníku -- v každém ročníku jsou 2 hodiny týdně Charakteristika vyučovacího předmětu : Časové vymezení: je realizována v 1. - 5. ročníku -- v každém ročníku jsou 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah je rozdělen na 3 tematické okruhy: Obsahové vymezení: Organizační

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 5.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 5. RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ TV5101 TV5102 podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 6.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 6. 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.8.1 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 6. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VZ9101 respektuje přijatá pravidla soužití

Více

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a Výchova ke 6., 7. a 9. ročník 1 hodina týdně třídy poznávat jako nejdůležitější životní hodnotu pochopit

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost. Provede laickou první pomoc, přivolá

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 8.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 8. 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.8.1 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 8. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VZ9101 respektuje přijatá pravidla soužití

Více

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících, vždy 2 hodiny týdně.

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky a vrstevníky

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti, projevuje samostatnou vůli pro zlepšení úrovně své zdatnosti Žák zařazuje do pohybového režimu cviky posilující

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

Žák je schopen individuálního rozcvičení, strečink celého těla před a po ukončení hodiny, na závěr hodiny uvolnění nejzatíženějších partií těla

Žák je schopen individuálního rozcvičení, strečink celého těla před a po ukončení hodiny, na závěr hodiny uvolnění nejzatíženějších partií těla Vyučovací předmět Tělesná výchova Týdenní hodinová dotace 2 hodiny Ročník 1. Roční hodinová dotace 72 hodin Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Člověk a zdraví Tělesná výchova 2. období 5. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání

Více

Tělesná výchova - Kvarta

Tělesná výchova - Kvarta - Kvarta Tělesná výchova Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět výchova ke zdraví se vyučuje

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň

5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň 5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví směřuje na

Více

Vzdělávací obor Tělesná výchova

Vzdělávací obor Tělesná výchova Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce 1. ČINNOSTI Kompetence pracovní, k učení, sociální, 1.Pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu OVLIVŇUJÍCÍ personální, pracovní, komunikativní

Více

5.8.2. Tělesná výchova pro 2. stupeň ZŠ

5.8.2. Tělesná výchova pro 2. stupeň ZŠ 5.8.2. Tělesná výchova pro 2. stupeň ZŠ Výuka je zaměřena na: - regeneraci a kompenzaci zátěže způsobené pobytem ve škole - rozvoj pohybových dovedností a správného držení těla - podporu a ochranu zdraví

Více

1 Tělesná výchova. Počet vyučovacích hodin za týden

1 Tělesná výchova. Počet vyučovacích hodin za týden 1 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

Více

5.5. Člověk a zdraví Tělesná výchova

5.5. Člověk a zdraví Tělesná výchova 5.5. Člověk a zdraví 5.5.1. Tělesná výchova Vzdělávání v předmětu Tělesná výchova směřuje: k vytvoření zdravého stylu života a k pochopení hodnoty zdraví, k získání potřebné míry zodpovědnosti za zdraví

Více

Ročník VIII. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. vztahy.

Ročník VIII. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. vztahy. Náplň hodin 8. ročník Pohybové hry - závody družstev i jednotlivců s různým zaměřením Sportovní hry: přehazovaná hra, pohyb v poli, herní varianty košíková - dvojtakt, hráčské role, osobní obrana, poziční

Více

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obsah předmětu Tělesná výchova je totožný se vzdělávacím obsahem oboru Tělesná výchova. TV je součástí

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 6. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 6. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.8.2 TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 6. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Člověk a zdraví Tělesná výchova 3. období 6. 7. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Časová dotace: 1. 5. ročník 2 vyuč. hodiny Vzdělávací obor Tělesná výchova je součástí komplexního vzdělávání žáků a směřuje nejen k poznávání vlastních pohybových možností,

Více

Tělesná výchova. TÉMATA 1/3, 1/8 - sebepoznání

Tělesná výchova. TÉMATA 1/3, 1/8 - sebepoznání Atletika Běhy atletická abeceda běžecká abeceda, sprinty vytrvalostní běhy cvičení na rozvoj výbušné síly obratnostní cvičení Skok daleký odrazová cvičení pro skok daleký Hod míčkem Gymnastika organizace

Více

Tělesná výchova. TÉMATA 1/3, 1/8 - sebepoznání

Tělesná výchova. TÉMATA 1/3, 1/8 - sebepoznání Atletika Běhy atletická abeceda běžecká abeceda, sprinty vytrvalostní běhy cvičení na rozvoj výbušné síly obratnostní cvičení Skok daleký odrazová cvičení pro skok daleký Hod míčkem Gymnastika organizace

Více

Ročník VII. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. vztahy.

Ročník VII. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. vztahy. Náplň hodin 7. ročník Pohybové hry - závody družstev i jednotlivců s různým zaměřením Sportovní hry: vybíjená hra, pohyb v poli přehazovaná hra pohyb v poli košíková - správný postoj při přihrávce,dribling

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 8. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 8. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ RVP ZV Obsah 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.8.2 TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 8. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo TV9101 aktivně vstupuje

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 6. Ročník: 6. - při vytrvalosti uplatní vůli rozvijí dynamiku a rychlost - zvládá techniky nových atletických disciplín získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy zejména v Poháru rozhlasu a Přespolním

Více

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Zdravotně orientovaná zdatnost. Svalová nerovnováha (strečink) Zdravotně zaměřená cvičení

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Zdravotně orientovaná zdatnost. Svalová nerovnováha (strečink) Zdravotně zaměřená cvičení Vyučovací předmět: Tělesná výchova (zpracováno do bloků,, kvinta - oktáva) Usiluje o optimální rozvoj své zdatnosti Ověří jednoduchými testy úroveň stále se zvyšující zdatnosti Jednoduchými testy si ověří

Více

Příloha č. 7 učební osnovy

Příloha č. 7 učební osnovy Příloha č. 7 učební osnovy Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vzdělávací obor: TĚLESNÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je zastoupena vzdělávacím oborem Tělesná výchova. Je realizována ve všech

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Spojuje pravidelnou každodenní činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině,

Více

Tělesná výchova - Tercie

Tělesná výchova - Tercie - Tercie Tělesná výchova Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Tělesná výchova - 6. a 7. ročník Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu, předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost organizace

Více

Člověk a zdraví Sportovní výchova

Člověk a zdraví Sportovní výchova Časová dotace: 7., 8., 9. ročník 2 vyučovací hodiny Charakteristika předmětu tvoří důležitou součást školního vzdělávacího plánu školy. Žáci si uvědomují důležitost pohybového vzdělání a jsou motivováni

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 7.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 7. 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.8.1 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 7. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VZ9101 respektuje přijatá pravidla soužití

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 5. ročník Zpracovala: Mgr. Věra Hauptmannová podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje

Více

Tělesná výchova Ročník: Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Tělesná výchova Ročník: Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Tělesná výchova Ročník: 1. - 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Žák: - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

Více

- topografie- orientace na mapě

- topografie- orientace na mapě Ročník: 6. - aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem - usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti a z nabídky zvolí vhodný

Více

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících, vždy 2 hodiny týdně.

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti 5.1.9.2Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět : Tělesná výchova Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata Zvládá základní přípravu organismu před pohybovou

Více

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2+1 2+1 2+1 2 2 2 2 1+1 Povinnost (skupina)

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2+1 2+1 2+1 2 2 2 2 1+1 Povinnost (skupina) 382 Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2+1 2+1 2+1

Více

Gymnázium Globe, s. r. o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s. r. o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 5.7 Vzdělávací oblast - 5.7.1 Tělesná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Tělesná výchova 2 2 2 2 Předmět realizuje obsah vzdělávacího oboru Tělesná výchova RVP G. Integruje část obsahu oboru. Žáci jsou

Více

organizace a bezpečnost v tělocvičně i v méně známém prostředí

organizace a bezpečnost v tělocvičně i v méně známém prostředí Tělesná výchova - 6. a 7. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; předvídá možná nebezpečí

Více

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1. Člověk a zdraví 1.1 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Výchova ke zdraví bezprostředně navazuje na vzdělávací

Více

Dodatek číslo 1 Školní vzdělávací program základního vzdělávání Škola plná života

Dodatek číslo 1 Školní vzdělávací program základního vzdělávání Škola plná života Dodatek číslo 1 Školní vzdělávací program základního vzdělávání Škola plná života Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola plná života Škola: Integrovaná

Více

- Správné držení těla, zvyšování kloubních pohybů, preventivní pohybová činnost, správné zapojení dechu

- Správné držení těla, zvyšování kloubních pohybů, preventivní pohybová činnost, správné zapojení dechu Vyučovací předmět Tělesná výchova Týdenní hodinová dotace 2 hodiny Ročník Prima Roční hodinová dotace 72 hodin - Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava a rozcvička Žák: použije správné vybavení připraví se na pohybovou aktivitu rozcvičí se - vhodné oblečení a obuv - rozcvička - protahovací a napínací, zahřívací

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

5.9.3. Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví

5.9.3. Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví 5.9.3. Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Zpracoval: Vyučuje: Strana: Člověk a zdraví Zdeňka Říhovská 1./3 VkeZ 6. roč. VZTAHY MEZI LIDMI

Více

5.8.3 Tělesná výchova - 2. stupeň

5.8.3 Tělesná výchova - 2. stupeň 5.8.3 Tělesná výchova - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávací obor Tělesná výchova směřuje k poznávání vlastních pohybových možností a zájmů. Smyslem

Více

Školní vzdělávací program CESTA ZA PROFESÍ. ŠVP zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program CESTA ZA PROFESÍ. ŠVP zpracovaný podle RVP ZV Dodatek k ŠVP ZV č. 5 - aktualizace k 1. 9. 2017 Školní vzdělávací program CESTA ZA PROFESÍ ŠVP zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary, příspěvková

Více

rozcvičení, příprava pro pohybovou činnost, uklidnění po zátěž znalost základních pojmů - názvosloví pohybových činností

rozcvičení, příprava pro pohybovou činnost, uklidnění po zátěž znalost základních pojmů - názvosloví pohybových činností Vyučovací předmět: Tělesná výchova (Tv) Ročník ředmět ůřezová témata Mezipředmět. vazby 1 Tv 1 Tv Hv, 1 Tv Školní výstupy Učivo (pojmy) oznámka Období splnění Metodická poznámka Rozsah vyžadovaného učiva

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 4.7 Vzdělávací oblast Člověk a zdraví 4.7.1 Tělesná výchova 4.7.1 Vzdělávací obsah oboru Výchova ke zdraví je integrován v předmětech Tělesná výchova, Biologie, Výchova k občanství a Science. 1. 2. 3.

Více

Tělesná výchova - 1. ročník

Tělesná výchova - 1. ročník Tělesná výchova - 1. ročník reaguje na základní pokyny a povely Pohybové a organizační činnosti zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti dodržuje bezpečnostní a hygienické

Více

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Gymnastika Příprava ke sportovnímu výkonu příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti tanečky, základy estetického pohybu Zvládá základní

Více

Tělesná výchova vyšší gymnázium

Tělesná výchova vyšší gymnázium Tělesná výchova vyšší gymnázium Obsahové vymezení Tělesná výchova je všeobecně vzdělávací předmět, který vychází z ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a je realizována v souladu s věkem žáků ve vzdělávacích

Více

Příloha č. 26 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Příloha č. 26 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Příloha č. 6 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Žák respektuje pravidla chování mezi spolužáky, vrstevníky. Přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v širším společenství (v rodině, komunitě). Žák je schopen vysvětlit

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Zdravá výchova. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Zdravá výchova. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a zdraví Zdravá výchova Charakteristika předmětu V předmětu Zdravá výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, v oboru Zdravá

Více

I. 8 TV Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Předmět: Tělesná výchova (TV)

I. 8 TV Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Předmět: Tělesná výchova (TV) I. 8 TV Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Předmět: Tělesná výchova (TV) Charakteristika předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět tělesná výchova umožňuje žákům poznávat vlastní pohybové

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná výchova 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná výchova 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy 5 Viz charakteristika zná základní taneční kroky, respektuje rytmus

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Tělesná výchova 1. ročník

Tělesná výchova 1. ročník Období Ročníkový výstup Učivo zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou seznámí se s protahovacími a napínacími cviky pro zahřátí a uvolnění spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost

Více