Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Jiráskova 457

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Jiráskova 457"

Transkript

1 školní vzdělávací program Š K O L A E V R O P S K É H O O B Č A N A Š K O L A E V R O P S K É H O O B Č A N A Kompletní ŠVP

2 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS

3 Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP Výchovné a vzdělávací strategie školy Začlenění průřezových témat 6 3 Charakteristika školy 40 4 Učební plán Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a Cizí jazyk AJ Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Přírodověda Vlastivěda Prvouka Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní výchova Doplňující vzdělávací obory Německý jazyk Francouzský jazyk Ruský jazyk Informatika Sportovní výchova Praktikum z přírodopisu Výtvarné činnosti Technické kreslení Matematický seminář Jazykovědný seminář Projekty 453

4 7 6.1 NAŠE ŠKOLA 454 Evaluace vzdělávacího programu 465

5 Š K O L A PLACE HERE E V R O P S K É H O O B Č A N A Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Název ŠVP Š K O L A E V R O P S K É H O O B Č A N A Motivační název Š K O L A E V R O P S K É H O O B Č A N A Datum Název RVP Verze 4. verze vzdělávací program Platnost Délka studia v letech: 9 Dosažené vzdělání Základní vzdělání Název školy Adresa Jiráskova 457, Kladno - Švermov IČ REDIZO Kontakty Ředitel , Mgr. Jaroslav Lenc Telefon Fax www Zřizovatel Adresa Město Kladno Náměstí Starosty Pavla 44, Kladno IČ Kontakt , Telefon Fax www Doplňující údaje Číšlo jednací: 188/07 (4. verze) datum, podpis, razítko 2

6 Charakteristika ŠVP 2 Charakteristika ŠVP Název školy Adresa Název ŠVP Jiráskova 457, Kladno - Švermov Š K O L A E V R O P S K É H O O B Č A N A Platnost Dosažené vzdělání Základní vzdělání Název RVP Délka studia v letech: 9 Školní vzdělávací program Úvodem Pokud má být základní vzdělávání skutečně užitečnou službou občanům a má-li reflektovat i jejich očekávání a individuální potřeby, nelze takového cíle dosáhnout, aniž by se změnilo tradiční chápání funkcí školy. Posláním školy v takovém případě nemůže být pouhé zprostředkování sumy vědomostí a zkoušení žáků, zda si tzv. učební látku zapamatovali. V našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se. A to nikoli encyklopedickým vědomostem, ale pro život důležitým dovednostem učit se, řešit problémy, dovednostem sociálním. Charakter práce pak má v dětech mimo jiné podporovat pocit bezpečí, možnost pozitivního prožívání, získání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnost sebehodnocení. Takto formulovaný obecný koncepční záměr školního vzdělávacího programu vychází z přesvědčení, že kvalita vzdělávací služby školy nemá být primárně posuzována podle tradičně chápaných tzv. vzdělávacích výsledků, za které bývají nezřídka považovány pouhé faktografické znalosti žáků zjištěné testováním, nýbrž podle toho, jak užitečně jsou formy a metody pedagogické práce a podmínky pro dosahování deklarovaných cílů vzdělávání vnímány žáky a jejich rodiči. Naší prvořadou ambicí je proto proměnit školu v prostředí, kde se i dětem s velmi různorodými vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně. O podobnou proměnu školy se společně s rodiči našich žáků a odborníky z pražské Pedagogické fakulty pokoušíme již zhruba deset let. Připojujeme se ke vzdělávacím trendům v Evropě a chceme rozvíjet u žáků kompetence, které jsou nezbytné pro život v Evropě v 21. století. I. Učení Být schopen vzít v úvahu zkušenost. Dávat věci do souvislostí. Organizovat svůj učební proces. Být schopen řešit problémy. Být zodpovědný za své učení.. Být schopen sebehodnocení. II. Objevování Získávat informace z různých zdrojů. Zvažovat různé zdroje dat. Radit se s lidmi ze svého okolí. Konzultovat s experty. Vytvářet a třídit dokumentaci. III. Myšlení a uvažování Chápat souvislosti mezi minulostí a současností. Být schopen pochopit problémy komplexně. Účastnit se diskusí a vyjadřovat vlastní názor. Vnímat politický a ekonomický kontext při vzdělávání a práci. Hodnotit sociální chování související se zdravím, životním prostředím. Vnímat kulturní hodnoty. IV. Komunikace Rozumět a domluvit se, číst a psát ve více jazycích. Být schopen prezentovat, mluvit na veřejnosti. 3

7 Charakteristika ŠVP Obhajovat a argumentovat vlastní názor. Naslouchat a brát v úvahu názory druhých. Vyjadřovat se písemnou formou. Rozumět grafům, diagramům a tabulkám. V. Kooperace Být schopen spolupráce a práce v týmu. Činit rozhodnutí. Řešit konflikty. Posuzovat a hodnotit. Navazovat a udržovat kontakty. VI. Práce Vytvářet projekty. Brát na sebe zodpovědnost. Přispívat k práci skupiny a společnosti. Organizovat svou vlastní práci. Projevovat solidaritu. VII. Adaptace Využívat informační a komunikační techniky. Být flexibilní při rychlých změnách. Nalézat nová řešení. Být houževnatý v případě obtíží, vyrovnat se s nejistotou. Cíle vzdělávacího programu Podporovat získání základních dovedností, strategií a motivací k celoživotnímu učení. Podpora dětí k učení se: - vybírat si a využívat vhodné způsoby, metody a strategie pro aktivní a efektivní učení, - vyhledávat a třídit informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívat v procesu učení a v praktickém životě, - využívat informační a komunikační prostředky a technologie. Podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování a ke schopnosti řešit problémy. Podpora dětí k učení se: - samostatně pozorovat a experimentovat, získané výsledky porovnávat, kriticky posuzovat a vyvozovat z nich závěry, - poznat a pochopit souvislosti a na základě toho si vytvářet komplexnější pohled na přírodní a společenské jevy, - volit vhodné způsoby řešení úkolů, sledovat vlastní pokrok při zdolávání problémů, aplikovat osvědčené postupy při řešení obdobných nebo nových úkolů a situací. Vést žáky k všestranné a účinné komunikaci. Podpora dětí k učení se: - formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu, výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu, - naslouchat jiným a porozumět jim, - obhajovat svůj názor vhodnou a kultivovanou argumentací. Rozvíjet schopnost spolupráce a dovednost zastávat různé role při práci v týmu. Podpora dětí k učení se: - spolupracovat ve skupině při řešení daného úkolu, podílet se na vytváření pravidel práce v týmu a na utváření 4

8 Charakteristika ŠVP příjemné atmosféry v týmu, - aktivně přispívat k diskusi, umět v diskusi obhajovat vlastní názor, ale i respektovat různá hlediska, zkušenosti a názory jiných. Podporovat rozvoj pozitivních osobnostních vlastností a schopností - např. uplatňovat svá práva, naplňovat své povinnosti, respektovat práva jiných a být vnímavý k lidem i přírodě. Podpora dětí k učení se: mít sebevědomé vystupování, ale současně schopnost vcítit se do situací ostatních a ochotně respektovat jejich přesvědčení nebo názory, - řešit praktické problémy nebo situace, a to na základě pochopení principů, jimiž se společnost řídí, znalosti svých práv i povinností, - schopnost hodnotit výsledky vlastní činnosti i činnosti jiných, mimo jiné i z hlediska ochrany zdraví, životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot. Naučit zásadám, jak chránit své fyzické a duševní zdraví. Podpora dětí k učení se: - používat bezpečně materiály, nástroje a vybavení, dodržovat dohodnutá pravidla, povinnosti a závazky, rozhodovat se správně, zodpovědně a s ohledem na své zdraví i zdraví jiných, - dle svých možností poskytnout účinnou pomoc v situacích ohrožujících život a zdraví. Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi. Podpora dětí k učení se: - vnímat kulturní i historické dědictví, - být vnímavý k tradicím a kulturním hodnotám jiných. Podpora poznání vlastních schopností a možnost jejich uplatnění při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci. Podpora dětí k učení se: - využívat znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, - rozvíjet své podnikatelské myšlení, orientovat se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru, chápat podstatu, cíl a riziko podnikání. Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení klademe důraz na člení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací individuálním přístupem k žákům se snažíme o růst jejich úspěšnosti při vzdělávání žáky vedeme k sebehodnocení podněcujeme tvořivost žáků, ve vhodných případech umožňujeme realizovat vlastní nápady a náměty žáky vedeme při vhodných příležitostech k samostatné organizaci činností Kompetence k řešení problémů při výuce zařazujeme problémové úlohy, a to zejména z praktického života žáky vedeme tak, aby hledali různá řešení problému umožňujeme žákům provádět pozorování a pokusy, vytvářet hypotézy, jejich řešení a závěry řešení při řešení problémů zařazujeme úlohy, kde žáci využijí vědomosti i dovednosti z různých vzdělávacích oborů problémové úlohy zařazujeme při projektech zapojujeme žáky podle schopností a dovedností do soutěží Kompetence komunikativní 5

9 Charakteristika ŠVP klademe důraz na komunikaci při týmové práci a na kooperativní učení učíme žáky obhajovat vhodnou formou svůj názor a zároveň naslouchat názoru jiných podporujeme přátelské vztahy ve třídách a mezi třídami podporujeme skupinovou práci při různých činnostech, vytváříme prostor pro vzájemnou komunikaci, dělbu práce, kooperaci, při práci měníme funkce ve skupině žáků zařazujeme činnosti umožňující komunikaci s různými věkovými skupinami žáků Kompetence sociální a personální během vzdělávání používáme formy, při nichž si žáci vzájemně pomáhají při učení žáky vedeme k dodržování dohodnutých pravidel chování žáky učíme odmítat vše, co narušuje dobré vztahy mezi nimi ve škole pracuje žákovská samospráva, žáci se vyjadřují k plánovaným akcím a sami připravují pod dohledem učitelů akce pro spolužáky vyžadujeme od žáků rozdělení rolí při práci v týmu, vytváření pravidel pro práci v týmu a převzetí zodpovědnosti za splnění úkolu Kompetence občanské pravidla chování jsou postupně vypracovávána ve spolupráci se žáky ve třídních kolektivech se žáci spolupodílejí na vytváření chování ve vlastní třídě zadávám žákům konkrétní úkoly z každodenního života na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní i negativní projevy chování lidí organizujeme společně se žáky celoškolní projektové dny nabízíme žákům pozitivní aktivity kulturní, sportovní, rekreační a pod. vedeme žáky k třídění odpadů Kompetence pracovní nabídkou zájmových útvarů podněcujeme u žáků zájmovou činnost, smysluplné využití volného času, též zájem o další profesní orientaci žáky seznamujeme různými formami (exkurzemi, besedami atd.) s různými profesemi umožňujeme žákům prezentovat výsledky své vlastní práce (prodejní výstavy) zapojujeme žáky do přípravy školních projektů vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení a posouzení reálných možností při profesní orientaci 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy 2.2 Začlenění průřezových témat Integrace do výuky Český jazyk a 1. ročník LITERÁRNÍ JAZYKOVÁ 2. ročník JAZYKOVÁ LITERÁRNÍ 3. ročník LITERÁRNÍ 6

10 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat JAZYKOVÁ 4. ročník JAZYKOVÁ 5. ročník JAZYKOVÁ JAZYKOVÁ LITERÁRNÍ LITERÁRNÍ JAZYKOVÁ JAZYKOVÁ LITERÁRNÍ LITERÁRNÍ Cizí jazyk AJ JAZYKOVÁ 3. ročník RECEPTIVNÍ, PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ 4. ročník INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ 5. ročník INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ Matematika 1. ročník GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 2. ročník GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 3. ročník GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU ČÍSLO A PROMĚNNÁ ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU ČÍSLO A PROMĚNNÁ ČÍSLO A PROMĚNNÁ GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU Informatika NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY ČÍSLO A PROMĚNNÁ ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 5. ročník ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ Dějepis POČÁTKY LIDSKÉ SPOLEČNOSTI ČLOVĚK V DĚJINÁCH HUSITSTVÍ KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA MODERNIZACE SPOLEČNOSTI OBJEVY A DOBÝVÁNÍ,POČÁTKY NOVÉ DOBY ROZDĚLENÝ A INTEGRUJÍCÍ SE SVĚT MODERNÍ DOBA Občanská výchova STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI STÁT A PRÁVO STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ ČLOVĚK JAKO JEDINEC STÁT A PRÁVO Fyzika STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ LÁTKY A TĚLESA POHYB TĚLES MECHANICKÉ VLASTNOSTI TEKUTIN ELEKTROMAGNETICKÉ A SVĚTELNÉ DĚJE LÁTKY A TĚLESA ENERGIE ENERGIE Chemie ELEKTROMAGNETICKÉ A SVĚTELNÉ DĚJE VESMÍR ZVUKOVÉ DĚJE CHEMICKÉ REAKCE POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK A CHEMICKÉ PRVKY ORGANICKÉ SLOUČENINY Přírodopis BIOLOGIE ROSTLIN PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY BIOLOGIE HUB OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA BIOLOGIE ČLOVĚKA OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA Zeměpis NEŽIVÁ PŘÍRODA ZÁKLADY EKOLOGIE REGION AFRIKA TERÉNNÍ GEOGRAFICKÁ VÝUKA, ZEMĚ JAKO VESMÍRNÉ TĚLESO KRAJINNÁ SFÉRA GEOGRAFICKÁ KARTOGRAFIE A TOPOGRAFIE REGION ASIE SVĚTOVÉ OCEÁNY REGION AUSTRÁLIE REGION AMERIKA TERÉNNÍ GEOGRAFICKÁ VÝUKA, POLITICKÁ GEOGRAFIE GEOGRAFICKÝ A KARTOGRAFICKÝ JAZYK REGION EVROPA OBYVATELSTVO SVĚTA A SVĚT. HOSPODÁŘSTVÍ TERÉNNÍ GEOGRAFICKÁ VÝUKA ČESKÁ REPUBLIKA MÍSTNÍ REGION ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 7

11 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Hudební výchova 3. ročník VOKÁLNÍ ČINNOSTI POSLECHOVÉ ČINNOSTI INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI VOKÁLNÍ ČINNOSTI POSLECHOVÉ ČINNOSTI INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI VOKÁLNÍ ČINNOSTI POSLECHOVÉ ČINNOSTI INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI VOKÁLNÍ ČINNOSTI POSLECHOVÉ ČINNOSTI Výtvarná výchova INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI VOKÁLNÍ ČINNOSTI 1. ročník OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY 2. ročník UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI 3. ročník OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY 4. ročník UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI 5. ročník OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ Výchova ke zdraví UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ Tělesná výchova HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE 1. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 2. ročník ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 3. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 4. ročník ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 5. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ Pracovní výchova ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 1. ročník PŘÍPRAVA POKRMŮ KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI PĚSTITELSKÉ PRÁCE PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 2. ročník PŘÍPRAVA POKRMŮ KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI PĚSTITELSKÉ PRÁCE PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 3. ročník PŘÍPRAVA POKRMŮ KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI PĚSTITELSKÉ PRÁCE PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 4. ročník PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM PĚSTITELSKÉ PRÁCE PĚSTITELSKÉ PRÁCE, CHOVATELSTVÍ PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI SVĚT PRÁCE DESIGN A KONSTRUOVÁNÍ PŘÍPRAVA POKRMŮ Německý jazyk SVĚT PRÁCE RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ Francouzský jazyk RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ 8

12 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Ruský jazyk RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ Pokryto předmětem Český jazyk a Cizí jazyk AJ Matematika Informatika Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní výchova Pokrytí v projektu NAŠE ŠKOLA Sebepoznání a sebepojetí Integrace do výuky Český jazyk a LITERÁRNÍ JAZYKOVÁ LITERÁRNÍ JAZYKOVÁ LITERÁRNÍ JAZYKOVÁ LITERÁRNÍ JAZYKOVÁ Cizí jazyk AJ 5. ročník INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ Matematika GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY ČÍSLO A PROMĚNNÁ GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY ČÍSLO A PROMĚNNÁ GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU ČÍSLO A PROMĚNNÁ NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU Prvouka ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. ročník ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ ROZMANITOST PŘÍRODY LIDÉ A ČAS LIDÉ KOLEM NÁS MÍSTO, KDE ŽIJEME 2. ročník ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ ROZMANITOST PŘÍRODY LIDÉ A ČAS LIDÉ KOLEM NÁS MÍSTO, KDE ŽIJEME 3. ročník ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ Dějepis ROZMANITOST PŘÍRODY LIDÉ A ČAS MÍSTO, KDE ŽIJEME POČÁTKY LIDSKÉ SPOLEČNOSTI HUSITSTVÍ KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA MODERNIZACE SPOLEČNOSTI OBJEVY A DOBÝVÁNÍ,POČÁTKY NOVÉ DOBY ROZDĚLENÝ A INTEGRUJÍCÍ SE SVĚT Občanská výchova MODERNÍ DOBA STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI ČLOVĚK JAKO JEDINEC STÁT A PRÁVO Přírodopis PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY BIOLOGIE ROSTLIN OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA BIOLOGIE HUB OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ BIOLOGIE ČLOVĚKA OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA Zeměpis Hudební výchova ZÁKLADY EKOLOGIE NEŽIVÁ PŘÍRODA TERÉNNÍ GEOGRAFICKÁ VÝUKA 2. ročník VOKÁLNÍ ČINNOSTI 5. ročník VOKÁLNÍ ČINNOSTI VOKÁLNÍ ČINNOSTI VOKÁLNÍ ČINNOSTI VOKÁLNÍ ČINNOSTI VOKÁLNÍ ČINNOSTI 9

13 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Výtvarná výchova 4. ročník OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI 5. ročník OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ Výchova ke zdraví UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ Tělesná výchova HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ 1. ročník ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 2. ročník ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 3. ročník ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ Pracovní výchova ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ PĚSTITELSKÉ PRÁCE PĚSTITELSKÉ PRÁCE, CHOVATELSTVÍ SVĚT PRÁCE PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI DESIGN A KONSTRUOVÁNÍ PŘÍPRAVA POKRMŮ SVĚT PRÁCE Pokryto předmětem Cizí jazyk AJ Matematika Prvouka Dějepis Občanská výchova Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní výchova Další cizí jazyk Pokrytí v projektu NAŠE ŠKOLA Seberegulace a sebeorganizace Integrace do výuky Český jazyk a LITERÁRNÍ JAZYKOVÁ LITERÁRNÍ JAZYKOVÁ LITERÁRNÍ JAZYKOVÁ LITERÁRNÍ Cizí jazyk AJ JAZYKOVÁ 3. ročník RECEPTIVNÍ, PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ 5. ročník INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ 10

14 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Matematika GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY ČÍSLO A PROMĚNNÁ GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY ČÍSLO A PROMĚNNÁ GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU ČÍSLO A PROMĚNNÁ NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU Prvouka ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. ročník ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ ROZMANITOST PŘÍRODY LIDÉ A ČAS LIDÉ KOLEM NÁS MÍSTO, KDE ŽIJEME 2. ročník ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ ROZMANITOST PŘÍRODY LIDÉ A ČAS LIDÉ KOLEM NÁS MÍSTO, KDE ŽIJEME 3. ročník ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ Dějepis ROZMANITOST PŘÍRODY LIDÉ A ČAS MÍSTO, KDE ŽIJEME KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA MODERNIZACE SPOLEČNOSTI OBJEVY A DOBÝVÁNÍ,POČÁTKY NOVÉ DOBY ROZDĚLENÝ A INTEGRUJÍCÍ SE SVĚT Občanská výchova MODERNÍ DOBA STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI ČLOVĚK JAKO JEDINEC STÁT A PRÁVO Přírodopis PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY BIOLOGIE ROSTLIN OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ BIOLOGIE ČLOVĚKA OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA Zeměpis ZÁKLADY EKOLOGIE NEŽIVÁ PŘÍRODA TERÉNNÍ GEOGRAFICKÁ VÝUKA, TERÉNNÍ GEOGRAFICKÁ VÝUKA Hudební výchova HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI Výtvarná výchova 4. ročník OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI 5. ročník OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ Výchova ke zdraví UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ Tělesná výchova HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ 2. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 3. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Pracovní výchova PĚSTITELSKÉ PRÁCE PĚSTITELSKÉ PRÁCE, CHOVATELSTVÍ SVĚT PRÁCE PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI DESIGN A KONSTRUOVÁNÍ PŘÍPRAVA POKRMŮ SVĚT PRÁCE Pokryto předmětem Matematika Prvouka Dějepis Občanská výchova Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výchova ke zdraví 11

15 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Pracovní výchova Další cizí jazyk Psychohygiena Integrace do výuky Český jazyk a LITERÁRNÍ JAZYKOVÁ LITERÁRNÍ JAZYKOVÁ LITERÁRNÍ JAZYKOVÁ LITERÁRNÍ Cizí jazyk AJ JAZYKOVÁ 3. ročník RECEPTIVNÍ, PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ Přírodověda 5. ročník ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ Prvouka 1. ročník ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ ROZMANITOST PŘÍRODY LIDÉ A ČAS LIDÉ KOLEM NÁS MÍSTO, KDE ŽIJEME 2. ročník ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ ROZMANITOST PŘÍRODY LIDÉ A ČAS LIDÉ KOLEM NÁS MÍSTO, KDE ŽIJEME 3. ročník ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ Dějepis ROZMANITOST PŘÍRODY LIDÉ A ČAS MÍSTO, KDE ŽIJEME MODERNIZACE SPOLEČNOSTI OBJEVY A DOBÝVÁNÍ,POČÁTKY NOVÉ DOBY ROZDĚLENÝ A INTEGRUJÍCÍ SE SVĚT Občanská výchova MODERNÍ DOBA ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI ČLOVĚK JAKO JEDINEC STÁT A PRÁVO Přírodopis PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY BIOLOGIE ROSTLIN OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA BIOLOGIE HUB OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ BIOLOGIE ČLOVĚKA OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA ZÁKLADY EKOLOGIE NEŽIVÁ PŘÍRODA Hudební výchova 4. ročník VOKÁLNÍ ČINNOSTI Výtvarná výchova OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI 5. ročník OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ Výchova ke zdraví UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ Tělesná výchova HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ 1. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 2. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 3. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 4. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 5. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Pracovní výchova 4. ročník PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM PĚSTITELSKÉ PRÁCE PĚSTITELSKÉ PRÁCE, CHOVATELSTVÍ SVĚT PRÁCE PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI DESIGN A KONSTRUOVÁNÍ PŘÍPRAVA POKRMŮ 12

16 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat SVĚT PRÁCE Pokryto předmětem Prvouka Dějepis Občanská výchova Hudební výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní výchova Další cizí jazyk Pokrytí v projektu NAŠE ŠKOLA Kreativita Integrace do výuky Český jazyk a 1. ročník LITERÁRNÍ 2. ročník LITERÁRNÍ 3. ročník LITERÁRNÍ 4. ročník LITERÁRNÍ 5. ročník LITERÁRNÍ LITERÁRNÍ JAZYKOVÁ JAZYKOVÁ LITERÁRNÍ LITERÁRNÍ JAZYKOVÁ JAZYKOVÁ Cizí jazyk AJ LITERÁRNÍ 3. ročník RECEPTIVNÍ, PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ 5. ročník PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ Matematika INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ 2. ročník ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 3. ročník ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 4. ročník GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 5. ročník NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY Informatika GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU ČÍSLO A PROMĚNNÁ 5. ročník ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ Dějepis OBJEVY A DOBÝVÁNÍ,POČÁTKY NOVÉ DOBY MODERNIZACE SPOLEČNOSTI MODERNÍ DOBA Občanská výchova ROZDĚLENÝ A INTEGRUJÍCÍ SE SVĚT ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI ČLOVĚK JAKO JEDINEC STÁT A PRÁVO Fyzika Chemie VESMÍR CHEMICKÉ REAKCE Přírodopis BIOLOGIE ROSTLIN PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA BIOLOGIE ČLOVĚKA OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA Zeměpis Hudební výchova NEŽIVÁ PŘÍRODA ZÁKLADY EKOLOGIE TERÉNNÍ GEOGRAFICKÁ VÝUKA 1. ročník HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI 2. ročník INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 3. ročník INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 4. ročník INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI VOKÁLNÍ ČINNOSTI 5. ročník INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI VOKÁLNÍ ČINNOSTI INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI VOKÁLNÍ ČINNOSTI HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI VOKÁLNÍ ČINNOSTI INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Výtvarná výchova HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI VOKÁLNÍ ČINNOSTI 1. ročník OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ 13

17 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY 2. ročník UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI 3. ročník OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY 4. ročník UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI 5. ročník OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ Výchova ke zdraví UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ Pracovní výchova HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE 1. ročník PĚSTITELSKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA POKRMŮ PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI 2. ročník PĚSTITELSKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA POKRMŮ PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI 3. ročník PĚSTITELSKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA POKRMŮ PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI 4. ročník PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM PĚSTITELSKÉ PRÁCE PĚSTITELSKÉ PRÁCE, CHOVATELSTVÍ PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY SVĚT PRÁCE PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI DESIGN A KONSTRUOVÁNÍ PŘÍPRAVA POKRMŮ SVĚT PRÁCE Pokryto předmětem Český jazyk a Matematika Informatika Dějepis Občanská výchova Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Pracovní výchova Další cizí jazyk Poznávání lidí Integrace do výuky Český jazyk a LITERÁRNÍ JAZYKOVÁ JAZYKOVÁ LITERÁRNÍ LITERÁRNÍ JAZYKOVÁ JAZYKOVÁ Cizí jazyk AJ LITERÁRNÍ 3. ročník RECEPTIVNÍ, PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ 4. ročník INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ 5. ročník INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ 14

18 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Informatika 5. ročník VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE Přírodověda 4. ročník ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ Vlastivěda LIDÉ A ČAS Přírodověda 5. ročník ROZMANITOST PŘÍRODY ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ Vlastivěda LIDÉ A ČAS Prvouka 1. ročník ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ LIDÉ A ČAS ROZMANITOST PŘÍRODY MÍSTO, KDE ŽIJEME LIDÉ KOLEM NÁS 2. ročník ROZMANITOST PŘÍRODY ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ LIDÉ KOLEM NÁS LIDÉ A ČAS MÍSTO, KDE ŽIJEME 3. ročník ROZMANITOST PŘÍRODY ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ MÍSTO, KDE ŽIJEME LIDÉ A ČAS Dějepis POČÁTKY LIDSKÉ SPOLEČNOSTI HUSITSTVÍ KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA MODERNIZACE SPOLEČNOSTI OBJEVY A DOBÝVÁNÍ,POČÁTKY NOVÉ DOBY ROZDĚLENÝ A INTEGRUJÍCÍ SE SVĚT MODERNÍ DOBA Občanská výchova STÁT A PRÁVO ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI MEZINÁRODNÍ VZTAHY, GLOBÁLNÍ SVĚT ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI MEZINÁRODNÍ VZTAHY, GLOBÁLNÍ SVĚT ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI ČLOVĚK JAKO JEDINEC STÁT A PRÁVO Přírodopis PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA BIOLOGIE ROSTLIN BIOLOGIE HUB OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA BIOLOGIE ČLOVĚKA BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA ZÁKLADY EKOLOGIE NEŽIVÁ PŘÍRODA Zeměpis REGION AFRIKA REGION AMERIKA REGION ASIE REGION AUSTRÁLIE REGION EVROPA OBYVATELSTVO SVĚTA A SVĚT. HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÁ REPUBLIKA Výtvarná výchova MÍSTNÍ REGION 4. ročník OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY 5. ročník UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY Výchova ke zdraví OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ Pracovní výchova HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE 4. ročník PŘÍPRAVA POKRMŮ PĚSTITELSKÉ PRÁCE PĚSTITELSKÉ PRÁCE, CHOVATELSTVÍ SVĚT PRÁCE PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI DESIGN A KONSTRUOVÁNÍ PŘÍPRAVA POKRMŮ SVĚT PRÁCE Pokryto předmětem Cizí jazyk AJ Informatika Vlastivěda Přírodověda 15

19 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Prvouka Dějepis Občanská výchova Zeměpis Hudební výchova Výchova ke zdraví Pracovní výchova Další cizí jazyk Pokrytí v projektu NAŠE ŠKOLA Mezilidské vztahy Integrace do výuky Český jazyk a 4. ročník LITERÁRNÍ 5. ročník LITERÁRNÍ LITERÁRNÍ JAZYKOVÁ JAZYKOVÁ LITERÁRNÍ LITERÁRNÍ JAZYKOVÁ JAZYKOVÁ LITERÁRNÍ Cizí jazyk AJ 5. ročník INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ Přírodověda 4. ročník ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ Vlastivěda LIDÉ A ČAS Přírodověda 5. ročník ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ Vlastivěda LIDÉ A ČAS Prvouka 1. ročník ROZMANITOST PŘÍRODY ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ LIDÉ KOLEM NÁS LIDÉ A ČAS MÍSTO, KDE ŽIJEME 2. ročník ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ LIDÉ A ČAS ROZMANITOST PŘÍRODY MÍSTO, KDE ŽIJEME LIDÉ KOLEM NÁS 3. ročník ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ Dějepis LIDÉ A ČAS ROZMANITOST PŘÍRODY MÍSTO, KDE ŽIJEME HUSITSTVÍ OBJEVY A DOBÝVÁNÍ,POČÁTKY NOVÉ DOBY MODERNIZACE SPOLEČNOSTI MODERNÍ DOBA Občanská výchova ROZDĚLENÝ A INTEGRUJÍCÍ SE SVĚT ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI STÁT A PRÁVO MEZINÁRODNÍ VZTAHY, GLOBÁLNÍ SVĚT ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI STÁT A PRÁVO STÁT A PRÁVO STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ MEZINÁRODNÍ VZTAHY, GLOBÁLNÍ SVĚT ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI ČLOVĚK JAKO JEDINEC STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ Chemie STÁT A PRÁVO ANORGANICKÉ SLOUČENINY Přírodopis BIOLOGIE ROSTLIN PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA BIOLOGIE ČLOVĚKA BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA Zeměpis ZÁKLADY EKOLOGIE NEŽIVÁ PŘÍRODA REGION EVROPA OBYVATELSTVO SVĚTA A SVĚT. HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÁ REPUBLIKA Výtvarná výchova 4. ročník UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI 5. ročník OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ Výchova ke zdraví ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ 16

20 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ Tělesná výchova OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ 1. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ 2. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ 3. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ 4. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ 5. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ Pracovní výchova ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ PĚSTITELSKÉ PRÁCE PĚSTITELSKÉ PRÁCE, CHOVATELSTVÍ PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI SVĚT PRÁCE DESIGN A KONSTRUOVÁNÍ PŘÍPRAVA POKRMŮ SVĚT PRÁCE Pokryto předmětem Vlastivěda Přírodověda Prvouka Dějepis Občanská výchova Chemie Hudební výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní výchova Další cizí jazyk Pokrytí v projektu NAŠE ŠKOLA Komunikace Integrace do výuky Český jazyk a 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník JAZYKOVÁ LITERÁRNÍ LITERÁRNÍ JAZYKOVÁ JAZYKOVÁ LITERÁRNÍ LITERÁRNÍ Cizí jazyk AJ JAZYKOVÁ 3. ročník RECEPTIVNÍ, PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ 4. ročník INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ 5. ročník INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ Cizí jazyk AJ 17

21 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Matematika ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU ČÍSLO A PROMĚNNÁ ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU ČÍSLO A PROMĚNNÁ GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY Informatika GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 5. ročník VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE Přírodověda 4. ročník ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ Vlastivěda LIDÉ A ČAS 5. ročník LIDÉ A ČAS Prvouka 1. ročník LIDÉ A ČAS MÍSTO, KDE ŽIJEME LIDÉ KOLEM NÁS 2. ročník ROZMANITOST PŘÍRODY ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ LIDÉ KOLEM NÁS LIDÉ A ČAS MÍSTO, KDE ŽIJEME 3. ročník ROZMANITOST PŘÍRODY Dějepis ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ MÍSTO, KDE ŽIJEME LIDÉ A ČAS ČLOVĚK V DĚJINÁCH POČÁTKY LIDSKÉ SPOLEČNOSTI KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA HUSITSTVÍ OBJEVY A DOBÝVÁNÍ,POČÁTKY NOVÉ DOBY MODERNIZACE SPOLEČNOSTI MODERNÍ DOBA Občanská výchova ROZDĚLENÝ A INTEGRUJÍCÍ SE SVĚT ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ MEZINÁRODNÍ VZTAHY, GLOBÁLNÍ SVĚT ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI STÁT A PRÁVO STÁT A PRÁVO STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ MEZINÁRODNÍ VZTAHY, GLOBÁLNÍ SVĚT ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI ČLOVĚK JAKO JEDINEC STÁT A PRÁVO Fyzika ENERGIE VESMÍR ELEKTROMAGNETICKÉ A SVĚTELNÉ DĚJE ZVUKOVÉ DĚJE Chemie Přírodopis CHEMIE A SPOLEČNOST PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA BIOLOGIE ROSTLIN OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA BIOLOGIE ČLOVĚKA BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA Zeměpis ZÁKLADY EKOLOGIE NEŽIVÁ PŘÍRODA TERÉNNÍ GEOGRAFICKÁ VÝUKA, TERÉNNÍ GEOGRAFICKÁ VÝUKA, OBYVATELSTVO SVĚTA A SVĚT. HOSPODÁŘSTVÍ POLITICKÁ GEOGRAFIE REGION EVROPA TERÉNNÍ GEOGRAFICKÁ VÝUKA Hudební výchova 1. ročník HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI Výtvarná výchova 4. ročník UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI 5. ročník OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ Výchova ke zdraví ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ 18

22 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Tělesná výchova 1. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ 2. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ 3. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ 4. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ 5. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ Pracovní výchova ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 5. ročník PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM PĚSTITELSKÉ PRÁCE PĚSTITELSKÉ PRÁCE, CHOVATELSTVÍ PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI SVĚT PRÁCE DESIGN A KONSTRUOVÁNÍ PŘÍPRAVA POKRMŮ Německý jazyk SVĚT PRÁCE RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ Francouzský jazyk RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ Ruský jazyk RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ Pokryto předmětem Český jazyk a Cizí jazyk AJ Matematika Informatika Vlastivěda Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Zeměpis Hudební výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní výchova Pokrytí v projektu NAŠE ŠKOLA Kooperace a kompetice Integrace do výuky Český jazyk a 1. ročník LITERÁRNÍ 2. ročník LITERÁRNÍ 3. ročník LITERÁRNÍ LITERÁRNÍ JAZYKOVÁ LITERÁRNÍ JAZYKOVÁ LITERÁRNÍ JAZYKOVÁ LITERÁRNÍ Cizí jazyk AJ JAZYKOVÁ 3. ročník RECEPTIVNÍ, PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ Matematika 2. ročník ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 3. ročník ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU ČÍSLO A PROMĚNNÁ NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU Prvouka ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 1. ročník ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ ROZMANITOST PŘÍRODY 2. ročník ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ ROZMANITOST PŘÍRODY LIDÉ A ČAS Přírodověda Prvouka 19

23 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat LIDÉ KOLEM NÁS MÍSTO, KDE ŽIJEME 3. ročník ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ ROZMANITOST PŘÍRODY LIDÉ A ČAS MÍSTO, KDE ŽIJEME Dějepis POČÁTKY LIDSKÉ SPOLEČNOSTI ČLOVĚK V DĚJINÁCH HUSITSTVÍ KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA MODERNIZACE SPOLEČNOSTI OBJEVY A DOBÝVÁNÍ,POČÁTKY NOVÉ DOBY ROZDĚLENÝ A INTEGRUJÍCÍ SE SVĚT MODERNÍ DOBA Občanská výchova STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI STÁT A PRÁVO STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI MEZINÁRODNÍ VZTAHY, GLOBÁLNÍ SVĚT STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ ČLOVĚK JAKO JEDINEC ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI STÁT A PRÁVO Fyzika POHYB TĚLES LÁTKY A TĚLESA Přírodopis PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY BIOLOGIE ROSTLIN OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ BIOLOGIE ČLOVĚKA OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA ZÁKLADY EKOLOGIE NEŽIVÁ PŘÍRODA Zeměpis TERÉNNÍ GEOGRAFICKÁ VÝUKA, TERÉNNÍ GEOGRAFICKÁ VÝUKA, GEOGRAFICKÝ A KARTOGRAFICKÝ JAZYK TERÉNNÍ GEOGRAFICKÁ VÝUKA Výtvarná výchova OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY Výchova ke zdraví ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ Tělesná výchova HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ 1. ročník ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 2. ročník ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 3. ročník ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ Pracovní výchova ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ PĚSTITELSKÉ PRÁCE, CHOVATELSTVÍ SVĚT PRÁCE PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI DESIGN A KONSTRUOVÁNÍ PŘÍPRAVA POKRMŮ Německý jazyk SVĚT PRÁCE RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ Francouzský jazyk RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ Ruský jazyk RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ 20

24 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ Pokryto předmětem Český jazyk a Cizí jazyk AJ Matematika Dějepis Občanská výchova Fyzika Zeměpis Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Pracovní výchova Pokrytí v projektu NAŠE ŠKOLA Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Integrace do výuky Český jazyk a LITERÁRNÍ JAZYKOVÁ JAZYKOVÁ LITERÁRNÍ LITERÁRNÍ JAZYKOVÁ JAZYKOVÁ Cizí jazyk AJ LITERÁRNÍ 3. ročník RECEPTIVNÍ, PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ Matematika RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ 4. ročník GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 5. ročník NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY ČÍSLO A PROMĚNNÁ ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU ČÍSLO A PROMĚNNÁ ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU ČÍSLO A PROMĚNNÁ NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY Prvouka GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. ročník ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ LIDÉ A ČAS ROZMANITOST PŘÍRODY MÍSTO, KDE ŽIJEME LIDÉ KOLEM NÁS 2. ročník ROZMANITOST PŘÍRODY ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ LIDÉ KOLEM NÁS LIDÉ A ČAS MÍSTO, KDE ŽIJEME 3. ročník ROZMANITOST PŘÍRODY Dějepis ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ MÍSTO, KDE ŽIJEME LIDÉ A ČAS ČLOVĚK V DĚJINÁCH POČÁTKY LIDSKÉ SPOLEČNOSTI KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA HUSITSTVÍ OBJEVY A DOBÝVÁNÍ,POČÁTKY NOVÉ DOBY MODERNIZACE SPOLEČNOSTI MODERNÍ DOBA Občanská výchova ROZDĚLENÝ A INTEGRUJÍCÍ SE SVĚT ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ STÁT A PRÁVO ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ STÁT A PRÁVO MEZINÁRODNÍ VZTAHY, GLOBÁLNÍ SVĚT ČLOVĚK JAKO JEDINEC STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI STÁT A PRÁVO Fyzika POHYB TĚLES LÁTKY A TĚLESA LÁTKY A TĚLESA ENERGIE ENERGIE ELEKTROMAGNETICKÉ A SVĚTELNÉ DĚJE ELEKTROMAGNETICKÉ A SVĚTELNÉ DĚJE ZVUKOVÉ DĚJE 21

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Zaměření školy

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Základní vzdělávání musí být užitečnou službou občanům a má reflektovat i jejich očekávání a individuální potřeby. Takového cíle nelze

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Obsah. 1 Identifikační údaje 1. 2 Charakteristika ŠVP 2 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy 4

Obsah. 1 Identifikační údaje 1. 2 Charakteristika ŠVP 2 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy 4 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 1 2 Charakteristika ŠVP 2 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy 4 2.2 Začlenění průřezových témat 5 2.3 Přípravný

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola, Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové

Kompletní ŠVP. Základní škola, Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové školní vzdělávací program ŠVP 2013/2014 ZV Základní vzdělávání "Život ve škole, škola pro život" Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2

Více

Výňatek ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Cesta za poznáním (celé znění tohoto ŠVP je veřejně přístupné v ředitelně školy)

Výňatek ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Cesta za poznáním (celé znění tohoto ŠVP je veřejně přístupné v ředitelně školy) Výňatek ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Cesta za poznáním (celé znění tohoto ŠVP je veřejně přístupné v ředitelně školy) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání CESTA

Více

2.3. Charakteristika ŠVP

2.3. Charakteristika ŠVP 2.3. Charakteristika ŠVP A. Zaměření školy Škola se ve své koncepci zaměřuje na všeobecné osmileté studium. Žáci se po absolvování společného základu v primě až kvintě mohou specializovat v rámci volitelných

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

4 Charakteristika školního vzdělávacího programu

4 Charakteristika školního vzdělávacího programu 4 Charakteristika školního vzdělávacího programu 4.1 Pojetí školního vzdělávacího programu Základní vzdělávání musí být užitečnou službou občanům a má reflektovat i jejich očekávání a individuální potřeby.

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

Část D UČEBNÍ PLÁN. Část D Učební plán 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU. Tabulka č. 13. UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 2. stupeň. Ročník 1. 2. 3. 4. 5.

Část D UČEBNÍ PLÁN. Část D Učební plán 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU. Tabulka č. 13. UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 2. stupeň. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Část D UČEBNÍ PLÁN 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Tabulka č. 13 Jazyk a jazyková Český jazyk 8 8 9 8 8 41 komunikace Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 Matematika

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - v12 Škola pro všechny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny Základní škola a Mateřská škola Vyškov,

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

Prima škola pro všechny

Prima škola pro všechny školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Prima škola pro Prima škola pro všechny Prima škola pro všechny HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

školní vzdělávací program ŠVP 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice RVP ZV Základní vzdělávání

školní vzdělávací program ŠVP 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice RVP ZV Základní vzdělávání školní vzdělávací program ŠVP 2012/2013 Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP 3 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Kompletní ŠVP Školní vzdělávací program ZŠ Velká Polom 1.9.2013 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP 3 2.1 Výchovné a vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice Nerudova 9 České Budějovice

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice Nerudova 9 České Budějovice Nerudova 9 České Budějovice Platnost od 1. 9. 2007 Číslo jednací: 1119/12 Úprava k 1. 9. 2013 Mgr. Zbyněk Trmal, ředitel školy HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VESELÍ NAD LUŽNICÍ, BLATSKÉ SÍDLIŠTĚ 23 OBSAH: ŠKOLA PRO ŽIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Učební plány školního vzdělávacího programu Naše škola Učební plán 1. stupně 2013-2016 zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Ročník 2 2 3 3 4 4 5 5 ŠVP ŠVP RVP Vzdělávací oblast (obor)

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

V.3. Informační a komunikační technologie

V.3. Informační a komunikační technologie 1/6 V.3. Informační a komunikační technologie V.3. II 2. stupeň V.3. II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je zařazen v hodinové dotaci do ročníku. Žáci mohou být

Více

PLÁN ČINNOSTI NA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010

PLÁN ČINNOSTI NA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 PLÁN ČINNOSTI NA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 Ve školním roce 2009-2010 se bude výchovně vzdělávací práce řídit normami vycházejícími z učebních dokumentů : 1. 3., 6. 8.. ročník : ŠVP DYNAMIKA, č.j. ZŠMŠME 30/2008

Více

Školní vzdělávací program. Základní škola, Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové

Školní vzdělávací program. Základní škola, Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové Školní vzdělávací program Základní škola, Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové ŠVP "Život ve škole, škola pro život" Verze pátá z 30. 06. 2007 Platnost 1.9.2011 "Život ve škole, škola pro život"

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4

Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4 1 Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4 Inovace ŠVP Herbenka pro žáky s řečovými a komunikačními problémy se zaměřením na žáky 1. stupně základní školy praktické Úpravy byly provedeny v

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

ŠKOLNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN

ŠKOLNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A ŠKOLNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN EKOABECEDA ŠKOLNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN Školní program EVVO Základní školy Břeclav, Na Valtické 31 A je zpracováván jako dlouhodobý dokument,

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice. projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA

Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice. projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA Základní škola a Mateřská škola Nížkovice Environmentální výchova PŘÍRODNÍ ZAHRADA Obsah:

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: BIOLOGICKÁ PRAKTIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Biologická praktika jsou volitelným předmětem, který se zabývá hlubším zkoumáním živé a neživé přírody. Vede žáky k samostatnému získávání

Více

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň Zkratky vzdělávacích předmětů Zkratky průřezových témat - Český jazyk OSV - Osobnostní a sociální výchova - Německý jazyk VDO - Výchova demokratického občana

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Hrát si a učit se proč ne?

Hrát si a učit se proč ne? Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Jehnědí 82, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO 75016133 tel. 465 547 259, e-mail: zsjehnedi@wo.cz, http://www.jehnedi.cz Školní vzdělávací program

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník Školní vzdělávací program, verze 04/2012 s platností od 01. 09. 2012, č. j. 118/2012 Verze 04/2012 z 01. 09. 2012 Platnost

Více

Školní vzdělávací program. Základní škola Liptál

Školní vzdělávací program. Základní škola Liptál Školní vzdělávací program Základní škola Liptál Školní vzdělávací program ZŠ Liptál Škola pro život Verze I. z 31. 08. 0007 Platnost od 1.9. 2007 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika školy

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

PŘÍLOHA: Učební plány

PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plán 1 Celkový 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Matematika a její aplikace 20 + 4 20 Matematika 20 + 4 0 Jazyk a jazyková komunikace 44 + 5 44 Anglický

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109

Kompletní ŠVP. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 školní vzdělávací program ŠVP Zelená do života Zelená do života - 1. verze Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název ŠVP Zelená do života Zelená do života - 1. verze Datum 31.8.2007

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

ŠVP ZŠ Liptál 2012-2013

ŠVP ZŠ Liptál 2012-2013 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Liptál -šk. rok 2012/2013 Škola pro život ŠVP ZŠ Liptál 2012-2013 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z I. název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS (Z) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Zeměpis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání

Více

školní vzdělávací program č.j. Aktualizace k 1.9.2014 RVP ZV Základní vzdělávání č.j. 81/2013 ŠVP ZV ZŠ a MŠ Brandýsek

školní vzdělávací program č.j. Aktualizace k 1.9.2014 RVP ZV Základní vzdělávání č.j. 81/2013 ŠVP ZV ZŠ a MŠ Brandýsek školní vzdělávací program č.j. Aktualizace k 1.9.2014 č.j. 81/2013 ŠVP ZV HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP 3 2.1 Výchovné a

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Školní vzdělávací program. Základní škola a Mateřská škola

Školní vzdělávací program. Základní škola a Mateřská škola Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání Společně poznáváme svět Verze z 22. 06. 0007 Platnost od 3. 9. 2007 Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace 4 Učební plán Školní vzdělávací program 4.1 Forma vzdělávání: Denní - běžné třídy 4.1.1 Celkové dotace - přehled Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 1. 1. 2. 3. 4. 5. stupeň Jazyk a jazyková komunikace

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více