III. Človek a príroda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "III. Človek a príroda"

Transkript

1 išvp iškv P išvp iškv P išvp iškv P išvp iškv P Spolu Spolu Spolu Spolu III. Človek a príroda Vzdelávacia oblasť Človek a príroda obsahuje problematiku vzdelávania spojenú so skúmaním prírody. V tejto oblasti žiaci dostávajú príležitosť poznávať prírodu ako systém, ktorého súčasťou sú vzájomné premeny. Na takomto poznaní je založené aj pochopenie dôležitosti prírodnej rovnováhy pre existenciu živých sústav, vrátane človeka. Prírodovedné predmety svojím činnostným a bádateľským charakterom výučby umožňujú žiakom hlbšie porozumieť zákonitostiam prírodných procesov, a tým si uvedomovať aj užitočnosť prírodovedných poznatkov a ich aplikáciu v praktickom živote. Cieľom vzdelávania prostredníctvom obsahu tejto oblasti je porozumieť prírodným aspektom vplývajúcim na život človeka a vedieť vysvetliť prírodné javy vo svojom okolí, zaujímať sa o prírodu a dianie v nej, získavať informácie o prírode a jej zložkách nielen z rôznych zdrojov, ale najmä prostredníctvom vlastných pozorovaní a experimentov. Postupné objavovanie sveta žiakmi je predmetom prírodovedy, ale aj prvouky prostredníctvom jej prírodovednej časti. Vzdelávaciu oblasť Človek a príroda tvoria vyučovacie predmety: Prvouka Prírodoveda Učebný plán pre Inovovaný školský vzdelávací program v ročníku Vzdelávacia oblasť Predmety Počet hodín 1. ročník Počet hodín 2. ročník Počet hodín 3. ročník Počet hodín 4. ročník Človek a príroda Prvouka Prírodoveda Prvouka je zahrnutá do dvoch vzdelávacích oblastí, pretože sa skladá z dvoch zložiek, a to prírodovednej a spoločenskovednej. Spoznávanie prírodného a spoločenského prostredia má niektoré osobité črty a uskutočňuje sa špecifickými poznávacími procesmi, preto zložky sú formálne oddelené. Špecifikácia obidvoch zložiek sa nachádza v úvode do predmetu prvouka vo vzdelávacích štandardoch. III / 1

2 PRVOUKA Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda Inovovaný školský vzdelávací program Enviráčik Základná škola, Lehota 144 Názov predmetu Ročník/ PRVOUKA 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. Časový rozsah výučby 2 hod./týždeň 66 hod./rok 2 hod./týždeň 66 hod./rok Stupeň vzdelania ISCED 1 Forma štúdia Vyučovací jazyk denná slovenský III / 2

3 UČEBNÉ OSNOVY Učebné osnovy sú totožné s platnými vzdelávacími štandardami išvp pre príslušný vzdelávací predmet (navýšená hodinová dotácia, úprava kvality výkonu bez zmeny obsahu). 1. ROČNÍK Časová dotácia zvýšená o 1 hod. Táto vyučovacia hodina sa použije na zmenu kvality výkonu v oblasti prírodných javov, ochrany prírody a zdravého životného štýlu. Rozsah vyučovania predmetu: 2 hod. týždenne/66 hod. ročne Vzdelávacia oblasť Tematický celok Počet hodín Človek a príroda Rastliny 13 Živočíchy 13 Človek 12 Neživá príroda a skúmanie prírodných javov 14 Človek a spoločnosť ROČNÍK Rozsah vyučovania predmetu: 2 hod. týždenne/66 hod. ročne Vzdelávacia oblasť Tematický celok Počet hodín Človek a príroda Rastliny 10 Živočíchy 12 Človek 14 Neživá príroda a skúmanie prírodných javov 14 Človek a spoločnosť 16 III / 3

4 Počty hodín uvedené pri tematických celkoch (ďalej len TC) v jednotlivých ročníkoch sú len orientačné, pre učiteľa nezáväzné. Pre vyučujúceho nie je záväzné preberať TC v takom poradí, ako je uvedené v osnovách. Zmena poradia preberania TC však nesmie narušiť medzipredmetové vzťahy a vnútrozložkové vzťahy. Všetky úpravy týkajúce sa počtu hodín a poradia TC prerokujú vyučujúci prvouky na zasadnutí metodického združenia. Začlenené prierezové témy: OSR - osobnostný a sociálny rozvoj VMR - výchova k manželstvu a rodičovstvu ENV - environmentálna výchova MEV - mediálna výchova MUV - multikultúrna výchova REV - regionálna výchova a ľudová kultúra DOV - dopravná výchova výchova k bezpečnosti v cestnej premávke OŽZ - ochrana života a zdravia FNG - finančná gramotnosť Ciele prierezových tém a finančnej gramotnosti sa budú realizovať ako integrálna súčasť učebného obsahu predmetu Prvouka v jednotlivých ročníkoch a ich použitie bude uvedené v časovo tematických plánoch. III / 4

5 STRATÉGIA VYUČOVANIA Vyučovanie prvouky v 1. a 2. ročníku bude prebiehať v priestoroch triedy, ale veľmi dôležitou súčasťou vyučovania budú aj vychádzky a pozorovania v okolitej prírode a obci. Na hodinách budú využívané metódy: pozorovanie, rozhovor, výklad, rozprávanie, prezentácia, vysvetľovanie, problémové metódy a úlohy, precvičovanie, grafické znázorňovanie, práca s obrázkami, názorné ukážky, objasňovanie javov a skutočností, sociálne učenie učenie sa od seba navzájom, autentické učenie zo skúseností, beseda, práca s demonštračným obrazom, práca s PC, práca s interaktívnou tabuľou, využitie didaktických hier, práca s pracovným zošitom, pokusy, praktické cvičenia, tajničky, doplňovačky a iné. Po prebratí jednotlivých tematických celkov bude nasledovať súhrnné opakovanie učiva formou krátkeho testu alebo ústnou formou. III / 5

6 UČEBNÉ ZDROJE: Pre vyučovanie prvouky budú používané učebnice a učebné pomôcky schválené a odporúčané MŠVVaŠ SR. Používané budú tiež pracovné listy vypracovávané učiteľmi, v zmysle didaktických zásad pre tento druh didaktickej pomôcky, schválené MZ. Demonštračné pomôcky a didaktická technika (IKT) budú využívané podľa možností školy. Pracovné zošity: 1. ročník Dobišová, R., a kol.: Prvouka pre 1. ročník ZŠ. AITEC, s.r.o., Bratislava, (schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR /37587:4-100C), ISBN ročník Wiegerová, A. a kol.: Prírodoveda pre 2. ročník ZŠ. SPN Mladé letá, Bratislava, štvrté vydanie, (schvaľovacia doložka MŠ SR CD / :911), ISBN Žigová, L. a kol.: Prírodoveda pre 2. ročník ZŠ. Orbis Pictus Istropolitana, spol. s.r.o., Bratislava, (schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR /4247:2-919), ISBN Doplnková literatúra: 1. ročník Gubricová, J. a kol.: Adamkompas zdravia, 1. časť. Burda Toys, Bratislava, prvé vydanie, ISBN Gubricová, J., Pavolová, Ľ.: Adamkompas zdravia, 2. časť. Burda Toys, Bratislava, prvé vydanie, ISBN Emer, M.: Tajomstvá slušného správania. M.P.STUDIO, Havlíčkúv Brod, ISBN Raynerová, C.: Nenič svoje múdre telo. SONUS, Banská Bystrica, ISBN Stoličný, P.: Rozprávky o dopravných značkách. Materské centrum Bublinka, Bratislava, piate vydanie, ISBN Kožuchová, M. a kol.: Dopravná výchova pre 1. ročník ZŠ. SPN Mladé letá, Bratislava, prvé vydanie, (schvaľovacia doložka MŠ SR CD / :911, platnosť 5 rokov), ISBN ročník III / 6

7 Gubricová, J. a kol.: Adamkozmos zdravia, 1. časť. Burda Toys, Bratislava, prvé vydanie, ISBN Gubricová, J., Pavolová, Ľ.: Adamkozmos zdravia, 2. časť. Burda Toys, Bratislava, prvé vydanie, ISBN Emer, M.: Tajomstvá slušného správania. M.P.STUDIO, Havlíčkúv Brod, ISBN Raynerová, C.: Nenič svoje múdre telo. SONUS Banská Bystrica, ISBN Kožuchová, M. a kol.: Dopravná výchova pre 2. ročník ZŠ. SPN Mladé letá, Bratislava, prvé vydanie, (schvaľovacia doložka CD / :919, platnosť 5 rokov), ISBN IKT zdroje: Výučbové CD a DVD s tematikou Prvouka pre ročník ZŠ, interaktívna tabuľa, PC s pripojením na internet, dataprojektor. III / 7

8 PRÍRODOVEDA Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda Inovovaný školský vzdelávací program Enviráčik Základná škola, Lehota 144 Názov predmetu Ročník/ PRÍRODOVEDA 1.roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. Časový rozsah výučby Stupeň vzdelania ISCED 1 1 hod./týždeň 33 hod./rok 2 hod./týždeň 66 hod./rok Forma štúdia Vyučovací jazyk denná slovenský III / 8

9 UČEBNÉ OSNOVY Učebné osnovy sú totožné s platnými vzdelávacími štandardami išvp pre príslušný vzdelávací predmet (navýšená hodinová dotácia, úprava kvality výkonu bez zmeny obsahu). 3. ROČNÍK Rozsah vyučovania predmetu: 1 hod. týždenne/33 hod. ročne Tematický celok Počet hodín Rastliny a huby 6 Živočíchy 7 Človek 8 Neživá príroda a skúmanie prírodných javov ROČNÍK Rozsah vyučovania predmetu: 2 hod. týždenne/66 hod. ročne Tematický celok III / 9 Počet hodín Prírodné spoločenstvá 16 Človek 18 Neživá príroda a skúmanie prírodných javov 32 Počty hodín uvedené pri tematických celkoch (ďalej len TC) v jednotlivých ročníkoch sú len orientačné, pre učiteľa nezáväzné. Pre vyučujúceho nie je záväzné preberať TC v takom poradí, ako je uvedené v osnovách. Zmena poradia preberania TC však nesmie narušiť medzipredmetové

10 vzťahy a vnútrozložkové vzťahy. Všetky úpravy týkajúce sa počtu hodín a poradia TC prerokujú vyučujúci prírodovedy na zasadnutí metodického združenia. Začlenené prierezové témy: OSR - osobnostný a sociálny rozvoj VMR - výchova k manželstvu a rodičovstvu ENV - environmentálna výchova MEV - mediálna výchova MUV - multikultúrna výchova REV - regionálna výchova a ľudová kultúra DOV - dopravná výchova výchova k bezpečnosti v cestnej premávke OŽZ - ochrana života a zdravia FNG - finančná gramotnosť Ciele prierezových tém a finančnej gramotnosti sa budú realizovať ako integrálna súčasť učebného obsahu predmetu Prírodoveda v jednotlivých ročníkoch a ich použitie bude uvedené v časovo tematických plánoch. III / 10

11 STRATÉGIA VYUČOVANIA Na vyučovacích hodinách prírodovedy v 3. a 4. ročníku využívame nasledujúce metódy a formy: - práca s učebnicou, pracovným zošitom, doplnkovou literatúrou, - práca s IKT, využívanie prezentácií, - výklad, predĺžený výklad, - didaktická hra, - kreatívne, problémové, divergentné a motivačné úlohy, - pokusy, brainstorming, - rozhovor, - pozorovanie, - samostatná, frontálna a individuálna práca, práca v skupinách, vo dvojiciach, diferencovaná práca, - beseda, - práca s demonštračným obrazom, - vyhľadávanie materiálov, údajov z encyklopédií a internetu, - práca s prírodovednými atlasmi, - vychádzky do blízkeho okolia, návšteva botanickej záhrady a hvezdárne. Preverovanie vedomostí žiakov sa v priebehu školského roka uskutoční formou ústneho skúšania a písania krátkych písomných prác, z jednotlivých tematických celkov. III / 11

12 UČEBNÉ ZDROJE: Pre vyučovanie prírodovedy budú používané učebnice a učebné pomôcky schválené a odporúčané MŠVVaŠ SR. Používané budú tiež pracovné listy vypracovávané učiteľmi, v zmysle didaktických zásad pre tento druh didaktickej pomôcky, schválené MZ. Demonštračné pomôcky a didaktická technika (IKT) budú využívané podľa možností školy. Učebnice: 3. ročník Wiegerová, A. a kol.: Prírodoveda pre 3. ročník ZŠ. SPN Mladé letá, s.r.o., Bratislava, 4. vydanie, (schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR /29859:4-919, platnosť 5 rokov), ISBN Stanko, J., Stanková, A.: Prírodoveda pre 3. ročník ZŠ. SPN, Bratislava, 3. vydanie, (schvaľovacia doložka MŠ SR ), ISBN ročník Wiegerová, A. a kol.: Prírodoveda pre 4. ročník ZŠ. SPN Mladé letá, s.r.o., Bratislava, 2. vydanie, (schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR /32132:4-919, platnosť 5 rokov), ISBN Stanko, J., Stanková, A.: Prírodoveda pre 4. ročník ZŠ. SPN, Bratislava, 3. vydanie, (schvaľovacia doložka MŠ SR 1005/98-41), ISBN Pracovné učebnice: 3. ročník Adame, R. a kol.: Prírodoveda 3 pre 1. stupeň ZŠ. AITEC, s.r.o., Bratislava, (schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR /35941:4-919), ISBN ročník Adame, R. a kol.: Prírodoveda 4 pre 1. stupeň ZŠ. AITEC, s.r.o., Bratislava, (schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR /51334:4-919), ISBN IKT zdroje: Výučbové CD a DVD s tematikou Prírodoveda pre ročník ZŠ, interaktívna tabuľa, PC s pripojením na internet, dataprojektor. III / 12

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu.

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu. Vzdělávací karetní BARVY hra Úkolem této hry je naučit děti rozeznávat základní barvy. Princip je založen na komunikaci rodiče nebo pedagoga s dítětem. Hry se může zúčastnit 1 až 6 dětí pod vedením dospělé

Více

Postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Autor: Jacques Zeimet

Postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Autor: Jacques Zeimet Postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Autor: Jacques Zeimet Pribeh a cil hry Balduin je veselé hradní strašidlo. V tajemném sklepení hradu jednou našel stařičký kouzelný fotoaparát.

Více

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry.

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. Technologické možnosti stroje zabezpečuje elektronické řízení ovládání posuvu a přepínač pro zvolení dvou proudových

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA ROVNÝ PŘÍSTUP JEDINCŮ V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA ROVNÝ PŘÍSTUP JEDINCŮ V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ SBORNÍK ABSTRAKTŮ Z KONFERENCE ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA ROVNÝ PŘÍSTUP JEDINCŮ V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ ŠMELOVÁ, E. A KOL. OLOMOUC 2014 Rozvoj kompetencí učitelů se zaměřením

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT KONVERZACE V AJ Charakteristika vyučovacího předmětu: Volitelný předmět KAJ má časovou dotaci 1 hodinu týdně. Výuka probíhá v 6. 9. ročníku

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

MIRO ŽBIRKA KONCERTUJE

MIRO ŽBIRKA KONCERTUJE MIRO ŽBIRKA KONCERTUJE Úkoly 1. Přečtěte si článek o koncertě Mira Žbirky. V textu podtrhněte přídavná jména. Která z nich vyjadřují zpěvákovi uznání a obdiv? Proč je v titulku tvar adjektiva vyprodané.

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

Učební pomůcky. Didaktická technika

Učební pomůcky. Didaktická technika pro výuku zeměpisu Učební pomůcky zprostředkování žákům poznání skutečností a slouží k osvojování jejich vědomostí a dovedností jsou to takové předměty a materiály, které jsou používány ve vyučovacími

Více

Zápis z jednání poroty

Zápis z jednání poroty Kategorie: K1 Seminární práce Doc. RNDr. Ivan Trenčanský, CSc. PhDr. Jana Cachová, PhD. Mgr. Derek Pilous Martina Babinská: Súčasný stav a možnosti e-learningovej podpory vzdelávania na všetkých typoch

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Dvoupásmový reproduktor

Dvoupásmový reproduktor 4-441-108-11(1) IGJ3 Dvoupásmový reproduktor Montážní návod 2-pásmový reproduktor Návod na použitie a montáž XS-GT6928F 2012 Sony Corporation 4-441-108-11(1) Dvoupásmový reproduktor Montážní návod XS-GT6928F

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

ANDRAGOGICKÝ VÝZKUM. Petr Hlaďo RECENZE KNIHY. P, J. Andragogický výzkum. Praha: Grada Publishing, 2014. 152 s. ISBN 978-80-247-5232-7.

ANDRAGOGICKÝ VÝZKUM. Petr Hlaďo RECENZE KNIHY. P, J. Andragogický výzkum. Praha: Grada Publishing, 2014. 152 s. ISBN 978-80-247-5232-7. ANDRAGOGICKÝ VÝZKUM Petr Hlaďo KNIHY P, J. Andragogický výzkum. Praha: Grada Publishing, 2014. 152 s. ISBN 978-80-247-5232-7. Nakladatelství Grada Publishing vydalo v minulém roce monografii nazvanou Andragogický

Více

Význam učebnice pro výuku. Ing. Jana Fialová Externí doktorand na VŠE, FFÚ, Katedra didaktiky ekonomických předmětů

Význam učebnice pro výuku. Ing. Jana Fialová Externí doktorand na VŠE, FFÚ, Katedra didaktiky ekonomických předmětů Význam učebnice pro výuku Ing. Jana Fialová Externí doktorand na VŠE, FFÚ, Katedra didaktiky ekonomických předmětů Obsah Úvod 1. Výukové materiály 2. Technické výukové prostředky 3. Učebnice - funkce,

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

NOVÁ STRATÉGIA V OBLASTI ODPADOV. Júlia Šumná, Beáta Michniaková

NOVÁ STRATÉGIA V OBLASTI ODPADOV. Júlia Šumná, Beáta Michniaková NOVÁ STRATÉGIA V OBLASTI ODPADOV Júlia Šumná, Beáta Michniaková Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábr. Gen. Svobodu 5, 812 49 Bratislava Abstrakt Už viac ako 30 rokov je proces nakladania s odpadmi

Více

Solutions for Fluid Technology. Systémy s permanentnými magnetmi

Solutions for Fluid Technology. Systémy s permanentnými magnetmi Solutions for Fluid Technology Systémy s permanentnými magnetmi Míľniky magnetickej technológie konformné so životným prostredím Systémy s permanentnímy magnety Milníky magnetické technologie konformní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 7120113

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 7120113 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 7120113 1. Úvod FK6300 je přístroj, který umožňuje nejen odečítat a měřit spotřebu elektrické energie, ale lze jej použít také jako časovač sepnutí a vypnutí pro elektronické přístroje.

Více

Marcy - Co je ajurvéda? Je to komplexní poznání a porozumění těla a mysli na určité časové ose. Snad jsem správně pochopila zadání.

Marcy - Co je ajurvéda? Je to komplexní poznání a porozumění těla a mysli na určité časové ose. Snad jsem správně pochopila zadání. Marcy - Co je ajurvéda? Je to komplexní poznání a porozumění těla a mysli na určité časové ose. Snad jsem správně pochopila zadání. Bára Baumrukrová - Co je to Ajurvéda? Aju znamená život, r je spojka,

Více

Školení učitelů chemie "na Slovensku

Školení učitelů chemie na Slovensku Školení učitelů chemie "na Slovensku 518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW Katarína Javorová Katedra didaktiky ve vědě, psychologie a pedagogika, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislavě (Slovensko)

Více

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let.

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Pribeh a cil hry Duchová v koupelně je samostatná hra, která se dá hrát zvlášť, ale i dohromady se známou hrou Duch! To vytváří novou úroveň

Více

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. nabízí v roce 2013 v rámci udržitelnosti projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

Média a vzdělávání 2007

Média a vzdělávání 2007 Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka Časopis Media4u Magazine Média a vzdělávání 2007 Sborník recenzovaných

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA O b s a h DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 1 2 DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 2 4 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE 6 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE

Více

Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 211 01,02,02/C Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefonů 4 FP 211 01,02,02/C

Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 211 01,02,02/C Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefonů 4 FP 211 01,02,02/C Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 211 01,02,02/C Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefonů 4 FP 211 01,02,02/C 4 VNF B 353 SK VYHOTOVENIE A MOŽNOSŤ POUŽITIA Systém

Více

Učitel v informační síti

Učitel v informační síti Učitel Metodický portál v informační síti www.rvp.cz Sborník z konference inspirace a zkušenosti učitelů Metodického portálu www.vuppraha.cz www.rvp.cz 2010 Učitel v informační síti 2010 Sborník příspěvků

Více

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit nástroje nástroje www.rodentica.eu obsah technické informace technické informácie 2-1 břit - 1 brit 3-2 a 3 břity - 2 a 3 brity - 2 břity Dia-coat - 2 brity Dia-coat diamantové nástroje diamantové nástroje

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

DIDAKTICKÁ SLOŽKA STANDARDU UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

DIDAKTICKÁ SLOŽKA STANDARDU UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ DIDAKTICKÁ SLOŽKA STANDARDU UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Miloslav Rotport Kostelec nad Černými lesy 27. listopadu 2007 Struktura vystoupení 1. Složky standardu učitele odborných předmětů 2. Didaktická kompetence

Více

DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012

DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012 VÝUKOVÝ MATERIÁL: JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: VY_32_INOVACE_ DUM - 6, S7 Bc. Blažena Nováková 1. ročník Studijního maturitního

Více

Projekt inovácie obsahu a štruktúry výučby úpolov, bojových umení - športov a sebaobrany pre štúdium odboru telesná výchova

Projekt inovácie obsahu a štruktúry výučby úpolov, bojových umení - športov a sebaobrany pre štúdium odboru telesná výchova Projekt inovácie obsahu a štruktúry výučby úpolov, bojových umení - športov a sebaobrany pre štúdium odboru telesná výchova Project of contents and structure inovation in process of education in martial

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Fyzika Vyučovací předmět Fyzika je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru ze vzdělávací oblasti

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0 UČEBNÍ PLÁN TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Učební plán pro. stupeň: Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazykové komunikace Člověk a jeho svět Český jazyk a literatura Ročník Celkem z

Více

Základní údaje o projektu

Základní údaje o projektu OPRLZ 3.1 1. výzva Základní údaje o projektu Název projektu Změna koncepce školy vytvoření moderního vzdělávacího systému a komplexních podmínek pro úplnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

MATERIÁLNÍ DIDAKTICKÉ PROSTŘEDKY A UČEBNICE

MATERIÁLNÍ DIDAKTICKÉ PROSTŘEDKY A UČEBNICE MATERIÁLNÍ DIDAKTICKÉ PROSTŘEDKY A UČEBNICE V didaktice je prostředek vše, čeho učitel a žáci mohou využít k dosažení výukových cílů. Rozlišují se dvě třídy: 1. Nemateriální didaktické prostředky jako

Více

Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování

Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování Hodina základního typu Altmann 1972, Dvořák a kol. 1982 Při přípravě vyučovací hodiny buďte

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

INSPEKCNI ZPRAVA. Základní škola Jindrichuv Hradec II, J arošovská 746. Adresa: Jarošovská 746, 377 01 Jindrichuv Hradec II

INSPEKCNI ZPRAVA. Základní škola Jindrichuv Hradec II, J arošovská 746. Adresa: Jarošovská 746, 377 01 Jindrichuv Hradec II Ceská školní inspekce Jihoceský inspektorát \ti,, INSPEKCNI ZPRAVA Základní škola Jindrichuv Hradec II, J arošovská 746 Adresa: Jarošovská 746, 377 01 Jindrichuv Hradec II Identifikátor školy: 650 053

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

ÚVOD DO HRY PRINCIP HRY

ÚVOD DO HRY PRINCIP HRY Počet hráčů: 2-6 Věk: od 6 let Délka hry: cca 20 min. Obsah: 66 hracích karet: 45 karet s čísly (hodnota 0 8 čtyřikrát, hodnota 9 devětkrát), 21 speciálních karet (9 karet Výměna, 7 karet Špehuj, 5 karet

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které DIANA skříň celošatní 1900x90421 č. 511 1 x1 x28 3,5x16mm 60 Rastex + krytka pant naložený 90 x2 H-lišta plastová 3 x1 6 x24 21 x12 imbus.klička kolík 8x35 3x20mm 28 x4 33 x1 40 x12 4,5x40mm + knopka 3x25mm

Více

PRAVIDLA HRY / PRAVIDLÁ HRY

PRAVIDLA HRY / PRAVIDLÁ HRY PRAVIDLA HRY / PRAVIDLÁ HRY Francesco Rotta Andrea Femerstrand 1 7+ 15 2 4 min Obsah hry 16 dílků pastvin 64 žetonů ovcí: 16 od každé barvy STÁLE NA POUTI ZA ZELENĚJŠÍMI PASTVINAMI Naše malé stádečko ovcí

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je tvořen z tematických okruhů Rozmanitost

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT SPOLEČNÝ PROJEKT ZLÍNSKÉHO KRAJE A TRENČIANSKÉHO SAMOSPRÁVNÉHO KRAJE

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT SPOLEČNÝ PROJEKT ZLÍNSKÉHO KRAJE A TRENČIANSKÉHO SAMOSPRÁVNÉHO KRAJE LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT SPOLEČNÝ PROJEKT ZLÍNSKÉHO KRAJE A TRENČIANSKÉHO SAMOSPRÁVNÉHO KRAJE PŘEHLED PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ A DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V REGIONU

Více

Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky

Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář 20 let

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Příloha č. 1 ŠVP ZV ZŠ Lidická - Š:schkola

Příloha č. 1 ŠVP ZV ZŠ Lidická - Š:schkola Příloha č. 1 ŠVP ZV ZŠ Lidická - Š:schkola Obsah přílohy 1.) změna ve 4. kapitole Učební plán, vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, předmět cizí jazyk 2.) změna ve 4. kapitole Učební plán, předmět

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Mgr. Vovčičková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Mgr. Vovčičková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Mgr. Vovčičková Vyučovací předmět Přírodověda je součástí vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět na 1. stupni

Více

TH2 (Tabulka - hodnocení) A oddíl: Obecná analýza (výchovně vzdělávací strategie) Počet hodnocených škol: 100. Poznámky

TH2 (Tabulka - hodnocení) A oddíl: Obecná analýza (výchovně vzdělávací strategie) Počet hodnocených škol: 100. Poznámky TH2 (Tabulka - hodnocení) A oddíl: Obecná analýza (výchovně vzdělávací strategie) hodnocených škol: 100 I. indikátorů A1 95 62,9 A2 20 14,8 B1 145 96,3 C1 44 29,6 C2 39 25,9 C3 56 27 D1 50 33,3 D2 95 62,9

Více

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU EGM 48 LPG-NG-3F (8896312) Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU Záruka a servis Záruka a servis Garancia és szervíz CZ Záruční lhůta

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Další cizí jazyk Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy II. stupeň KAPITOLA

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Educational and Didactic Communication. Vzdelávacia a didaktická komunikácia

Educational and Didactic Communication. Vzdelávacia a didaktická komunikácia Educational and Didactic Communication 2007, Vol. 1 Theory Educational and Didactic Communication 2007, Vol. 1. Theory Vzdelávacia a didaktická komunikácia 2007, 1. diel teória Summary - Abstrakt The monograph

Více

Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015

Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015 DODATEK Č.1: Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015 Platnost: 26.8.2014 Účinnost: 1.9.2014 Rámcový učební plán ZŠ Hovězí 2014/2015 1. stupeň 2. stupeň 1. 5. ročník 6. 9. Ročník Vzdělávací oblasti Vzdělávací

Více

Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 210 51-55 Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefónů 4 FP 210 51-55

Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 210 51-55 Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefónů 4 FP 210 51-55 Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 210 51-55 Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefónů 4 FP 210 51-55 4 VNF B 323 SK VYHOTOVENIE A POUŽITIE Systém domáceho dorozumievacieho

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Ostřička na řetězy 130001

Ostřička na řetězy 130001 Ostřička na řetězy 130001 CZ: Návod k použití Ostřička na řetězy NG95519 130001 POZOR! Při používáno přístrojů musí být dodržována určitá bezpečnostní opatření, aby se zabránilo zraněním a škodám. Přečtěte

Více

Základní škola a Mateřská škola Josefův Důl, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace. Průřezové téma. Environmentální výchova

Základní škola a Mateřská škola Josefův Důl, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace. Průřezové téma. Environmentální výchova Průřezové téma Environmentální výchova 1 Základní informace: Název projektu: Stručný popis (anotace): Projektový formulář Jak s odpady? Projekt Jak s odpady? patří k projektům, které prolínají průřezovými

Více

www.zachrannykruh.cz PŘEHLED O ČINNOSTI A PROJEKTECH ASOCIACE ZÁCHRANNÝ KRUH

www.zachrannykruh.cz PŘEHLED O ČINNOSTI A PROJEKTECH ASOCIACE ZÁCHRANNÝ KRUH www.zachrannykruh.cz PŘEHLED O ČINNOSTI A PROJEKTECH ASOCIACE ZÁCHRANNÝ KRUH Činnost a realizace IP ZK - od roku 2005 Záchranný kruh = Integrovaný projekt Záchranný kruh a jeho realizátor a nositel - Asociace

Více

CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou

CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou Obsah balení Obsah balenia Aktivace baterie pera Aktivácia batérie pera Nabíjení baterie Nabíjanie batérie Stav nabíjení Stav nabíjania Do

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ v rámci projektu "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační

Více

PŘÍPRAVA NA HODINU VÝCHOVY K OBČANSTVÍ

PŘÍPRAVA NA HODINU VÝCHOVY K OBČANSTVÍ PŘÍPRAVA NA HODINU VÝCHOVY K OBČANSTVÍ TÉMATICKÝ CELEK: Finanční gramotnost Stát a hospodářství TÉMA: Banky a bankovní systém ČASOVÁ DOTACE T. CELKU: 20 VYUČOVACÍCH HODIN ROČNÍK: 9. POČET ŽÁKŮ: cca 20

Více

registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.06/01.0026 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.06/01.0026 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.06/01.0026

Více

Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ

Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ Pečlivě si prosím přečtěte tento návod a seznamte se s tímto zařízením. Dodržujte pokyny pro použití a dávejte pozor na omezení a možná rizika související

Více

Ultrazvukový. čistič PRO'SKIT SS - 803 F

Ultrazvukový. čistič PRO'SKIT SS - 803 F Ultrazvukový čistič PRO'SKIT SS - 803 F Ultrazvukový čistič Děkujeme, že jste zakoupili tento ultrazvukový čistič. Dříve, než začnete s přístrojem pracovat, prostudujte pečivě návod k použití. Návod uložte

Více

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku Dřevěné kuželky Drevené kolky Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku 8 590228 004154 96589 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m Hra Mölkky

Více

DIGITÁLNÍ POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ POKOJOVÁ ANTÉNA ANT 808 I NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

VG 200 Stolní gril. Návod k použití

VG 200 Stolní gril. Návod k použití VG 200 Stolní gril CZ Návod k použití Všeobecné Tento spotřebič je určený pro soukromé použití, nikoliv na komerční účely. Přečtěte si tento návod pozorně před použitím a odložte si jej na bezpečném místě.

Více

SECURITY. Instalační manuál CZ. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk

SECURITY. Instalační manuál CZ. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk SECURITY Instalační manuál CZ P8 www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk Bezpečnostní opatření 1. Nepokládejte žádné těžké nebo ostré předměty na zařízení. 2. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu

Více

BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI

BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI CHARAKTERISTIKA TÉMATU Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné

Více

Pat a Mat na výletě 3.4 Na hracím plánu jsou dvě takové dopravní

Pat a Mat na výletě 3.4 Na hracím plánu jsou dvě takové dopravní Hra obsahuje: Hrací plán, hrací kostka. Hra je určena pro dva až čtyři hráče, ve hře tak mohou být dvě postavičky Pata a dvě Mata, které jsou odlišeny barvou podstavce. Příprava hry 1.1 Hráči si vyberou

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE

POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE POKOJOVÁ ANTÉNA ANT 607 I NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji.

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Vedení domácnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací oblast zahrnuje

Více

TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075

TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075 TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075 TEC TRADE LED verejné osvetlenie a LED osvetlenie skladov,

Více

Osobní digitální váha Osobná digitálna váha

Osobní digitální váha Osobná digitálna váha Osobní digitální váha Osobná digitálna váha B-4266 Návod k obsluze - Návod na obsluhu X/08 CZ/SK Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.cz -2- Pøedpokládané použití: Osobní

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Účetnictví jako pomůcka pro plánování a řízení. Funkcie účt. dokl. - dokladová - doklad. účtov. zápis - kontrolná - prostr. na over.

Účetnictví jako pomůcka pro plánování a řízení. Funkcie účt. dokl. - dokladová - doklad. účtov. zápis - kontrolná - prostr. na over. Funkcie účt. dokl. - dokladová - doklad. účtov. zápis - kontrolná - prostr. na over. správnosti 1, Členen. dokl. podµa vecn. obs.: externé - vz»ah p. k okol. interné - proces p. vo vnútr externé - prijaté

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

Newsle er. Listopad 2015. Nové webové stránky Spolupráce s firmou Bakaláři, s. r. o. Změna sídla v Bratislavě Sledování personálních událostí

Newsle er. Listopad 2015. Nové webové stránky Spolupráce s firmou Bakaláři, s. r. o. Změna sídla v Bratislavě Sledování personálních událostí Software pro váš úspěch Listopad 2015 Nové webové stránky Spolupráce s firmou Bakaláři, s. r. o. Změna sídla v Bratislavě Sledování personálních událostí Newsle er Narozeninová party Vema Michal Máčel

Více

PŘÍPRAVA NA HODINU VÝCHOVY K OBČANSTVÍ

PŘÍPRAVA NA HODINU VÝCHOVY K OBČANSTVÍ PŘÍPRAVA NA HODINU VÝCHOVY K OBČANSTVÍ TÉMATICKÝ CELEK: Finanční gramotnost Stát a hospodářství TÉMA: Nezaměstnanost ČASOVÁ DOTACE T. CELKU: 20 VYUČOVACÍCH HODIN ROČNÍK: 9. POČET ŽÁKŮ: cca 20 Pořadí hodiny

Více