III. Človek a príroda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "III. Človek a príroda"

Transkript

1 išvp iškv P išvp iškv P išvp iškv P išvp iškv P Spolu Spolu Spolu Spolu III. Človek a príroda Vzdelávacia oblasť Človek a príroda obsahuje problematiku vzdelávania spojenú so skúmaním prírody. V tejto oblasti žiaci dostávajú príležitosť poznávať prírodu ako systém, ktorého súčasťou sú vzájomné premeny. Na takomto poznaní je založené aj pochopenie dôležitosti prírodnej rovnováhy pre existenciu živých sústav, vrátane človeka. Prírodovedné predmety svojím činnostným a bádateľským charakterom výučby umožňujú žiakom hlbšie porozumieť zákonitostiam prírodných procesov, a tým si uvedomovať aj užitočnosť prírodovedných poznatkov a ich aplikáciu v praktickom živote. Cieľom vzdelávania prostredníctvom obsahu tejto oblasti je porozumieť prírodným aspektom vplývajúcim na život človeka a vedieť vysvetliť prírodné javy vo svojom okolí, zaujímať sa o prírodu a dianie v nej, získavať informácie o prírode a jej zložkách nielen z rôznych zdrojov, ale najmä prostredníctvom vlastných pozorovaní a experimentov. Postupné objavovanie sveta žiakmi je predmetom prírodovedy, ale aj prvouky prostredníctvom jej prírodovednej časti. Vzdelávaciu oblasť Človek a príroda tvoria vyučovacie predmety: Prvouka Prírodoveda Učebný plán pre Inovovaný školský vzdelávací program v ročníku Vzdelávacia oblasť Predmety Počet hodín 1. ročník Počet hodín 2. ročník Počet hodín 3. ročník Počet hodín 4. ročník Človek a príroda Prvouka Prírodoveda Prvouka je zahrnutá do dvoch vzdelávacích oblastí, pretože sa skladá z dvoch zložiek, a to prírodovednej a spoločenskovednej. Spoznávanie prírodného a spoločenského prostredia má niektoré osobité črty a uskutočňuje sa špecifickými poznávacími procesmi, preto zložky sú formálne oddelené. Špecifikácia obidvoch zložiek sa nachádza v úvode do predmetu prvouka vo vzdelávacích štandardoch. III / 1

2 PRVOUKA Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda Inovovaný školský vzdelávací program Enviráčik Základná škola, Lehota 144 Názov predmetu Ročník/ PRVOUKA 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. Časový rozsah výučby 2 hod./týždeň 66 hod./rok 2 hod./týždeň 66 hod./rok Stupeň vzdelania ISCED 1 Forma štúdia Vyučovací jazyk denná slovenský III / 2

3 UČEBNÉ OSNOVY Učebné osnovy sú totožné s platnými vzdelávacími štandardami išvp pre príslušný vzdelávací predmet (navýšená hodinová dotácia, úprava kvality výkonu bez zmeny obsahu). 1. ROČNÍK Časová dotácia zvýšená o 1 hod. Táto vyučovacia hodina sa použije na zmenu kvality výkonu v oblasti prírodných javov, ochrany prírody a zdravého životného štýlu. Rozsah vyučovania predmetu: 2 hod. týždenne/66 hod. ročne Vzdelávacia oblasť Tematický celok Počet hodín Človek a príroda Rastliny 13 Živočíchy 13 Človek 12 Neživá príroda a skúmanie prírodných javov 14 Človek a spoločnosť ROČNÍK Rozsah vyučovania predmetu: 2 hod. týždenne/66 hod. ročne Vzdelávacia oblasť Tematický celok Počet hodín Človek a príroda Rastliny 10 Živočíchy 12 Človek 14 Neživá príroda a skúmanie prírodných javov 14 Človek a spoločnosť 16 III / 3

4 Počty hodín uvedené pri tematických celkoch (ďalej len TC) v jednotlivých ročníkoch sú len orientačné, pre učiteľa nezáväzné. Pre vyučujúceho nie je záväzné preberať TC v takom poradí, ako je uvedené v osnovách. Zmena poradia preberania TC však nesmie narušiť medzipredmetové vzťahy a vnútrozložkové vzťahy. Všetky úpravy týkajúce sa počtu hodín a poradia TC prerokujú vyučujúci prvouky na zasadnutí metodického združenia. Začlenené prierezové témy: OSR - osobnostný a sociálny rozvoj VMR - výchova k manželstvu a rodičovstvu ENV - environmentálna výchova MEV - mediálna výchova MUV - multikultúrna výchova REV - regionálna výchova a ľudová kultúra DOV - dopravná výchova výchova k bezpečnosti v cestnej premávke OŽZ - ochrana života a zdravia FNG - finančná gramotnosť Ciele prierezových tém a finančnej gramotnosti sa budú realizovať ako integrálna súčasť učebného obsahu predmetu Prvouka v jednotlivých ročníkoch a ich použitie bude uvedené v časovo tematických plánoch. III / 4

5 STRATÉGIA VYUČOVANIA Vyučovanie prvouky v 1. a 2. ročníku bude prebiehať v priestoroch triedy, ale veľmi dôležitou súčasťou vyučovania budú aj vychádzky a pozorovania v okolitej prírode a obci. Na hodinách budú využívané metódy: pozorovanie, rozhovor, výklad, rozprávanie, prezentácia, vysvetľovanie, problémové metódy a úlohy, precvičovanie, grafické znázorňovanie, práca s obrázkami, názorné ukážky, objasňovanie javov a skutočností, sociálne učenie učenie sa od seba navzájom, autentické učenie zo skúseností, beseda, práca s demonštračným obrazom, práca s PC, práca s interaktívnou tabuľou, využitie didaktických hier, práca s pracovným zošitom, pokusy, praktické cvičenia, tajničky, doplňovačky a iné. Po prebratí jednotlivých tematických celkov bude nasledovať súhrnné opakovanie učiva formou krátkeho testu alebo ústnou formou. III / 5

6 UČEBNÉ ZDROJE: Pre vyučovanie prvouky budú používané učebnice a učebné pomôcky schválené a odporúčané MŠVVaŠ SR. Používané budú tiež pracovné listy vypracovávané učiteľmi, v zmysle didaktických zásad pre tento druh didaktickej pomôcky, schválené MZ. Demonštračné pomôcky a didaktická technika (IKT) budú využívané podľa možností školy. Pracovné zošity: 1. ročník Dobišová, R., a kol.: Prvouka pre 1. ročník ZŠ. AITEC, s.r.o., Bratislava, (schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR /37587:4-100C), ISBN ročník Wiegerová, A. a kol.: Prírodoveda pre 2. ročník ZŠ. SPN Mladé letá, Bratislava, štvrté vydanie, (schvaľovacia doložka MŠ SR CD / :911), ISBN Žigová, L. a kol.: Prírodoveda pre 2. ročník ZŠ. Orbis Pictus Istropolitana, spol. s.r.o., Bratislava, (schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR /4247:2-919), ISBN Doplnková literatúra: 1. ročník Gubricová, J. a kol.: Adamkompas zdravia, 1. časť. Burda Toys, Bratislava, prvé vydanie, ISBN Gubricová, J., Pavolová, Ľ.: Adamkompas zdravia, 2. časť. Burda Toys, Bratislava, prvé vydanie, ISBN Emer, M.: Tajomstvá slušného správania. M.P.STUDIO, Havlíčkúv Brod, ISBN Raynerová, C.: Nenič svoje múdre telo. SONUS, Banská Bystrica, ISBN Stoličný, P.: Rozprávky o dopravných značkách. Materské centrum Bublinka, Bratislava, piate vydanie, ISBN Kožuchová, M. a kol.: Dopravná výchova pre 1. ročník ZŠ. SPN Mladé letá, Bratislava, prvé vydanie, (schvaľovacia doložka MŠ SR CD / :911, platnosť 5 rokov), ISBN ročník III / 6

7 Gubricová, J. a kol.: Adamkozmos zdravia, 1. časť. Burda Toys, Bratislava, prvé vydanie, ISBN Gubricová, J., Pavolová, Ľ.: Adamkozmos zdravia, 2. časť. Burda Toys, Bratislava, prvé vydanie, ISBN Emer, M.: Tajomstvá slušného správania. M.P.STUDIO, Havlíčkúv Brod, ISBN Raynerová, C.: Nenič svoje múdre telo. SONUS Banská Bystrica, ISBN Kožuchová, M. a kol.: Dopravná výchova pre 2. ročník ZŠ. SPN Mladé letá, Bratislava, prvé vydanie, (schvaľovacia doložka CD / :919, platnosť 5 rokov), ISBN IKT zdroje: Výučbové CD a DVD s tematikou Prvouka pre ročník ZŠ, interaktívna tabuľa, PC s pripojením na internet, dataprojektor. III / 7

8 PRÍRODOVEDA Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda Inovovaný školský vzdelávací program Enviráčik Základná škola, Lehota 144 Názov predmetu Ročník/ PRÍRODOVEDA 1.roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. Časový rozsah výučby Stupeň vzdelania ISCED 1 1 hod./týždeň 33 hod./rok 2 hod./týždeň 66 hod./rok Forma štúdia Vyučovací jazyk denná slovenský III / 8

9 UČEBNÉ OSNOVY Učebné osnovy sú totožné s platnými vzdelávacími štandardami išvp pre príslušný vzdelávací predmet (navýšená hodinová dotácia, úprava kvality výkonu bez zmeny obsahu). 3. ROČNÍK Rozsah vyučovania predmetu: 1 hod. týždenne/33 hod. ročne Tematický celok Počet hodín Rastliny a huby 6 Živočíchy 7 Človek 8 Neživá príroda a skúmanie prírodných javov ROČNÍK Rozsah vyučovania predmetu: 2 hod. týždenne/66 hod. ročne Tematický celok III / 9 Počet hodín Prírodné spoločenstvá 16 Človek 18 Neživá príroda a skúmanie prírodných javov 32 Počty hodín uvedené pri tematických celkoch (ďalej len TC) v jednotlivých ročníkoch sú len orientačné, pre učiteľa nezáväzné. Pre vyučujúceho nie je záväzné preberať TC v takom poradí, ako je uvedené v osnovách. Zmena poradia preberania TC však nesmie narušiť medzipredmetové

10 vzťahy a vnútrozložkové vzťahy. Všetky úpravy týkajúce sa počtu hodín a poradia TC prerokujú vyučujúci prírodovedy na zasadnutí metodického združenia. Začlenené prierezové témy: OSR - osobnostný a sociálny rozvoj VMR - výchova k manželstvu a rodičovstvu ENV - environmentálna výchova MEV - mediálna výchova MUV - multikultúrna výchova REV - regionálna výchova a ľudová kultúra DOV - dopravná výchova výchova k bezpečnosti v cestnej premávke OŽZ - ochrana života a zdravia FNG - finančná gramotnosť Ciele prierezových tém a finančnej gramotnosti sa budú realizovať ako integrálna súčasť učebného obsahu predmetu Prírodoveda v jednotlivých ročníkoch a ich použitie bude uvedené v časovo tematických plánoch. III / 10

11 STRATÉGIA VYUČOVANIA Na vyučovacích hodinách prírodovedy v 3. a 4. ročníku využívame nasledujúce metódy a formy: - práca s učebnicou, pracovným zošitom, doplnkovou literatúrou, - práca s IKT, využívanie prezentácií, - výklad, predĺžený výklad, - didaktická hra, - kreatívne, problémové, divergentné a motivačné úlohy, - pokusy, brainstorming, - rozhovor, - pozorovanie, - samostatná, frontálna a individuálna práca, práca v skupinách, vo dvojiciach, diferencovaná práca, - beseda, - práca s demonštračným obrazom, - vyhľadávanie materiálov, údajov z encyklopédií a internetu, - práca s prírodovednými atlasmi, - vychádzky do blízkeho okolia, návšteva botanickej záhrady a hvezdárne. Preverovanie vedomostí žiakov sa v priebehu školského roka uskutoční formou ústneho skúšania a písania krátkych písomných prác, z jednotlivých tematických celkov. III / 11

12 UČEBNÉ ZDROJE: Pre vyučovanie prírodovedy budú používané učebnice a učebné pomôcky schválené a odporúčané MŠVVaŠ SR. Používané budú tiež pracovné listy vypracovávané učiteľmi, v zmysle didaktických zásad pre tento druh didaktickej pomôcky, schválené MZ. Demonštračné pomôcky a didaktická technika (IKT) budú využívané podľa možností školy. Učebnice: 3. ročník Wiegerová, A. a kol.: Prírodoveda pre 3. ročník ZŠ. SPN Mladé letá, s.r.o., Bratislava, 4. vydanie, (schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR /29859:4-919, platnosť 5 rokov), ISBN Stanko, J., Stanková, A.: Prírodoveda pre 3. ročník ZŠ. SPN, Bratislava, 3. vydanie, (schvaľovacia doložka MŠ SR ), ISBN ročník Wiegerová, A. a kol.: Prírodoveda pre 4. ročník ZŠ. SPN Mladé letá, s.r.o., Bratislava, 2. vydanie, (schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR /32132:4-919, platnosť 5 rokov), ISBN Stanko, J., Stanková, A.: Prírodoveda pre 4. ročník ZŠ. SPN, Bratislava, 3. vydanie, (schvaľovacia doložka MŠ SR 1005/98-41), ISBN Pracovné učebnice: 3. ročník Adame, R. a kol.: Prírodoveda 3 pre 1. stupeň ZŠ. AITEC, s.r.o., Bratislava, (schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR /35941:4-919), ISBN ročník Adame, R. a kol.: Prírodoveda 4 pre 1. stupeň ZŠ. AITEC, s.r.o., Bratislava, (schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR /51334:4-919), ISBN IKT zdroje: Výučbové CD a DVD s tematikou Prírodoveda pre ročník ZŠ, interaktívna tabuľa, PC s pripojením na internet, dataprojektor. III / 12

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

Média a vzdělávání 2007

Média a vzdělávání 2007 Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka Časopis Media4u Magazine Média a vzdělávání 2007 Sborník recenzovaných

Více

Marcy - Co je ajurvéda? Je to komplexní poznání a porozumění těla a mysli na určité časové ose. Snad jsem správně pochopila zadání.

Marcy - Co je ajurvéda? Je to komplexní poznání a porozumění těla a mysli na určité časové ose. Snad jsem správně pochopila zadání. Marcy - Co je ajurvéda? Je to komplexní poznání a porozumění těla a mysli na určité časové ose. Snad jsem správně pochopila zadání. Bára Baumrukrová - Co je to Ajurvéda? Aju znamená život, r je spojka,

Více

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let.

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Pribeh a cil hry Duchová v koupelně je samostatná hra, která se dá hrát zvlášť, ale i dohromady se známou hrou Duch! To vytváří novou úroveň

Více

Zápis z jednání poroty

Zápis z jednání poroty Kategorie: K1 Seminární práce Doc. RNDr. Ivan Trenčanský, CSc. PhDr. Jana Cachová, PhD. Mgr. Derek Pilous Martina Babinská: Súčasný stav a možnosti e-learningovej podpory vzdelávania na všetkých typoch

Více

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit nástroje nástroje www.rodentica.eu obsah technické informace technické informácie 2-1 břit - 1 brit 3-2 a 3 břity - 2 a 3 brity - 2 břity Dia-coat - 2 brity Dia-coat diamantové nástroje diamantové nástroje

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

Školení učitelů chemie "na Slovensku

Školení učitelů chemie na Slovensku Školení učitelů chemie "na Slovensku 518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW Katarína Javorová Katedra didaktiky ve vědě, psychologie a pedagogika, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislavě (Slovensko)

Více

EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově

EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově Místo: 14 15 Baťův institut, budova č. 15, konferenční a vzdělávací prostory SÁL B Den: 28. 1. 2013

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku Dřevěné kuželky Drevené kolky Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku 8 590228 004154 96589 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m Hra Mölkky

Více

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27 Hudba a film Ve zkratce... Když je hráč na tahu, musí se snažit umístit jednu ze svých karet na správné místo na časové ose (= Timeline). Zahraje-li kartu správně, bude před sebou mít o jednu kartu méně.

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

MATERIÁLNÍ DIDAKTICKÉ PROSTŘEDKY A UČEBNICE

MATERIÁLNÍ DIDAKTICKÉ PROSTŘEDKY A UČEBNICE MATERIÁLNÍ DIDAKTICKÉ PROSTŘEDKY A UČEBNICE V didaktice je prostředek vše, čeho učitel a žáci mohou využít k dosažení výukových cílů. Rozlišují se dvě třídy: 1. Nemateriální didaktické prostředky jako

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Jméno a příjmení studenta: Patrícia Rojčeková Kontaktní e-mail: patricia.rojcekova@gmail.com Země, město pobytu: Čína, Chengdu Datum začátku pobytu:

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s.

Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s. MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2015 K bodu programu NÁVRH na schválenie Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská

Více

P A N E L B O O K 2013

P A N E L B O O K 2013 P A N E L B O O K 2013 Hrajeme vždy fér a sdělíme Vám otevřeně naše možnosti 65 000 respondentů v ČR ČESKÝ NÁRODNÍ PANEL Společnost ČESKÝ NÁRODNÍ PANEL (ČNP) byla založena dvěma předními českými výzkumnými

Více

PŘÍPRAVA NA HODINU VÝCHOVY K OBČANSTVÍ

PŘÍPRAVA NA HODINU VÝCHOVY K OBČANSTVÍ PŘÍPRAVA NA HODINU VÝCHOVY K OBČANSTVÍ TÉMATICKÝ CELEK: Finanční gramotnost Stát a hospodářství TÉMA: Banky a bankovní systém ČASOVÁ DOTACE T. CELKU: 20 VYUČOVACÍCH HODIN ROČNÍK: 9. POČET ŽÁKŮ: cca 20

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

2. Dejiny školských knižníc na Slovensku / Július Valach. -- sla In: Knižnice a informácie -- [SK] -- Roč. 34, č.5/6 (2002), s.266-267.

2. Dejiny školských knižníc na Slovensku / Július Valach. -- sla In: Knižnice a informácie -- [SK] -- Roč. 34, č.5/6 (2002), s.266-267. ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk) uvedenou v záhlaví

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY Během své historie se Keraben S.A. dostal na

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Adresa on-line časopisu: http://epedagog.upol.cz Tato publikace neprošla jazykovou úpravou. Za obsahovou správnost odpovídají autoři jednotlivých příspěvků.

Více

TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075

TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075 TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075 TEC TRADE LED verejné osvetlenie a LED osvetlenie skladov,

Více

PŘÍPRAVA NA HODINU VÝCHOVY K OBČANSTVÍ

PŘÍPRAVA NA HODINU VÝCHOVY K OBČANSTVÍ PŘÍPRAVA NA HODINU VÝCHOVY K OBČANSTVÍ TÉMATICKÝ CELEK: Finanční gramotnost Stát a hospodářství TÉMA: Nezaměstnanost ČASOVÁ DOTACE T. CELKU: 20 VYUČOVACÍCH HODIN ROČNÍK: 9. POČET ŽÁKŮ: cca 20 Pořadí hodiny

Více

Josef Šedivý Jan Chromý Mirosław Kowalski

Josef Šedivý Jan Chromý Mirosław Kowalski Pedagogické fakulta Univerzity Hradec Králové Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze Katedra Teorii i Filozofii Wychovania Uniwersytetu Zielonogorskiego Časopis Media4u Magazine Sborník

Více

Projekt Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Projekt Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Projekt Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc CÍLE PROJEKTU: Vytvoření přeshraničních vzdělávacích programů a jejich pilotní ověření Vybudování vzdělávacího centra na Oravě Realizace

Více

Strategický dokument doporučení

Strategický dokument doporučení Strategický dokument doporučení Predtým, než sme začali s p. Gondášom plánovať náš projekt, bolo dôležité, čo prinesie pre naše krajiny. Vychádzali sme z toho, že sme si jazykovo blízki, nemáme preto jazykové

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA OMINO 710 330x456x557 330x456x20 292x427x16 1x 1x 2 x1 3 x1 6 x4 22 x28 3mm 4mm 8x35mm 3,5x16mm 23 x6 60 x6 61 x18 4x10mm 15mm U 2 68 x12 71 x6 73 x12 12mm 7x50mm 5x40mm 80 x3 87 x6 92 x40 96 x4 340mm

Více

THE PERSONAL DEVELOPTMENT OF WELLNESS PRACTITIONERS IN LIFELONG LEARNING

THE PERSONAL DEVELOPTMENT OF WELLNESS PRACTITIONERS IN LIFELONG LEARNING ZPRÁVY ROZVOJ PRACOVNÍ SÍLY FORMOU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Renáta Myšková Abstrakt: Článek se zaměřuje na možnosti dalšího vzdělávání v Pardubickém kraji včetně platné legislativy a souvisejících dokumentů

Více

Význam učebnice pro výuku. Ing. Jana Fialová Externí doktorand na VŠE, FFÚ, Katedra didaktiky ekonomických předmětů

Význam učebnice pro výuku. Ing. Jana Fialová Externí doktorand na VŠE, FFÚ, Katedra didaktiky ekonomických předmětů Význam učebnice pro výuku Ing. Jana Fialová Externí doktorand na VŠE, FFÚ, Katedra didaktiky ekonomických předmětů Obsah Úvod 1. Výukové materiály 2. Technické výukové prostředky 3. Učebnice - funkce,

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Příručka integrovaného systému řízení verze 07.09Strana 1/43

Příručka integrovaného systému řízení verze 07.09Strana 1/43 Důvěrnost: Číslo výtisku: Veřejná EVAD Verze: 07.09 Autor (jméno, datum, podpis): Ing. Jiří Lövy, 15.6.2009 Schválil (jméno, datum, podpis): David Mencl, 20.6.2009 Platnost od: 1. 7. 2009 Jiné informace:

Více

CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou

CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou Obsah balení Obsah balenia Aktivace baterie pera Aktivácia batérie pera Nabíjení baterie Nabíjanie batérie Stav nabíjení Stav nabíjania Do

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Statut a pravidla soutěže. Magnum - Prolíbej se do Paříže

Statut a pravidla soutěže. Magnum - Prolíbej se do Paříže Statut a pravidla soutěže Magnum - Prolíbej se do Paříže Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel soutěže Magnum - Prolíbej se do Paříže pro Českou a Slovenskou republiku (dále jen soutěž ). Tento statut

Více

DIDAKTICKÁ SLOŽKA STANDARDU UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

DIDAKTICKÁ SLOŽKA STANDARDU UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ DIDAKTICKÁ SLOŽKA STANDARDU UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Miloslav Rotport Kostelec nad Černými lesy 27. listopadu 2007 Struktura vystoupení 1. Složky standardu učitele odborných předmětů 2. Didaktická kompetence

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO176

Více

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů, o. p. s. (dále jen VŠMVVP) pro akademický rok 2012/2013 Na základě zákona č. 111/1998 Sb. o

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

WEBOVÉ APLIKACE VE VYUČOVÁNÍ MATEMATIKY

WEBOVÉ APLIKACE VE VYUČOVÁNÍ MATEMATIKY 5. žilinská didaktická konferencia, 2008, 1/6 WEBOVÉ APLIKACE VE VYUČOVÁNÍ MATEMATIKY Jarmila Robová Kľúčové slová: webové aplikace, vyučování matematiky, internet 1 Úvod V důsledku zrychlujícího se ekonomického

Více

Základní škola a Mateřská škola Josefův Důl, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace. Průřezové téma. Environmentální výchova

Základní škola a Mateřská škola Josefův Důl, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace. Průřezové téma. Environmentální výchova Průřezové téma Environmentální výchova 1 Základní informace: Název projektu: Stručný popis (anotace): Projektový formulář Jak s odpady? Projekt Jak s odpady? patří k projektům, které prolínají průřezovými

Více

Vědečtí garanti mezinárodní vědecké elektronické konference. Organizační výbor konference. Editoři sborníku

Vědečtí garanti mezinárodní vědecké elektronické konference. Organizační výbor konference. Editoři sborníku Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka Časopis Media4u Magazine Sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní

Více

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu GZ-48 GZ-70 CZ SK Termoelektrická chladnička Termoelektrická chladnička Návod k použití Návod na obsluhu 1 Děkujeme Vám za koupi tohoto výrobku. Před použitím Vaší nové chladničky si prosím přečtěte tento

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Období: 2. období Počet hodin ročník: 66 66 Učební texty: 1 2. období Vzdělávací oblast je ve 4. 5.

Více

PŘÍPRAVA NA HODINU VÝCHOVY K OBČANSTVÍ

PŘÍPRAVA NA HODINU VÝCHOVY K OBČANSTVÍ PŘÍPRAVA NA HODINU VÝCHOVY K OBČANSTVÍ TÉMATICKÝ CELEK: Finanční gramotnost majetek, vlastnictví a hospodaření TÉMA: Druhy rozpočtu ČASOVÁ DOTACE T. CELKU: 10 VYUČOVACÍCH HODIN ROČNÍK: 6. POČET ŽÁKŮ: cca

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU - PRVOUKA, VLASTIVĚDA A PŘÍRODOVĚDA 1. STUPEŇ Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována

Více

Rozmanitosti přírody - 4. ročník

Rozmanitosti přírody - 4. ročník Rozmanitosti přírody - 4. ročník 1. Živá a neživá příroda prezentace - opakování a prohlubování učiva ze 3. roč. K: komunikativní, k učení K. výstup: - opakuje učivo ze 3. ročníku - vysvětlí pojmy živá

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Základní škola Jemnice okres Třebíč Náměstí Svobody 88, 675 31 Jemnice Identifikátor školy: 600 121 739 Zřizovatel: Město Jemnice, Husova

Více

PŘÍPRAVA NA HODINU VÝCHOVY K OBČANSTVÍ

PŘÍPRAVA NA HODINU VÝCHOVY K OBČANSTVÍ PŘÍPRAVA NA HODINU VÝCHOVY K OBČANSTVÍ TÉMATICKÝ CELEK: Finanční gramotnost Stát a hospodářství TÉMA: ČASOVÁ DOTACE T. CELKU: 20 VYUČOVACÍCH HODIN ROČNÍK: 9. POČET ŽÁKŮ: cca 20 Pořadí hodiny v tematickém

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PŘÍRODOVĚDA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu V předmětu přírodověda žáci získávají a rozvíjejí dovednosti a schopnosti, které

Více

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ ÚSTÍ NAD LABEM PEDAGOGICKÁ FAKULTA TRENDY SOUDOBÉ VÝUKY DIDAKTICKÝCH DISCIPLÍN NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ ÚSTÍ NAD LABEM PEDAGOGICKÁ FAKULTA TRENDY SOUDOBÉ VÝUKY DIDAKTICKÝCH DISCIPLÍN NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ ÚSTÍ NAD LABEM PEDAGOGICKÁ FAKULTA TRENDY SOUDOBÉ VÝUKY DIDAKTICKÝCH DISCIPLÍN NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH Ústí nad Labem 2003 UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ ÚSTÍ NAD LABEM

Více

Psychologie a její kontexty 5 (1), 2014. Recenze

Psychologie a její kontexty 5 (1), 2014. Recenze Psychologie a její kontexty 5 (1), 2014 Recenze Kollárik, T., Lisá, E., & Ritomský, A. (2013). Psychodiagnostika manažérov. Učebnica pre vysoké školy. Žilina: EUROKODEX. 152 s. ISBN 978-80-8155-013-3.

Více

Most do páté dimenze. Tattatuo

Most do páté dimenze. Tattatuo Motto: Postupně dojdeme k přesvědčení, že život není ani dobrý ani zlý. Prostě je a nic jiného, než ho žít, není možné. TA 3 str. 2 Říjen 2013 Stránka 1 I. Úvodní text Tři změny TA s vámi neustále komunikuje

Více

Občanská výchova - Finanční gramotnost

Občanská výchova - Finanční gramotnost UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu Občanská výchova - Finanční gramotnost Obor středního vzdělávání 9-51-E/01 Potravinářská výroba - Řeznické a uzenářské práce Počet hodin v UP celkem 0, z toho 15 hodin

Více

GRANT journal. Published by: MAGNANIMITAS Assn.

GRANT journal. Published by: MAGNANIMITAS Assn. GRANT journal GRANT Journal je vědecký časopis publikující výsledky výzkumné a vědecké činnosti příjemců grantů a veřejných podpor. GRANT Journal publikuje recenzované vědecké práce a vědecké studie. GRANT

Více

Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování

Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování Hodina základního typu Altmann 1972, Dvořák a kol. 1982 Při přípravě vyučovací hodiny buďte

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

PŘÍPRAVA NA HODINU VÝCHOVY K OBČANSTVÍ

PŘÍPRAVA NA HODINU VÝCHOVY K OBČANSTVÍ PŘÍPRAVA NA HODINU VÝCHOVY K OBČANSTVÍ TÉMATICKÝ CELEK: Finanční gramotnost majetek, vlastnictví a hospodaření TÉMA: Druhy rozpočtu ČASOVÁ DOTACE T. CELKU: 10 VYUČOVACÍCH HODIN ROČNÍK: 7. POČET ŽÁKŮ: cca

Více

ÚVOD INTRODUCTORY NOTE

ÚVOD INTRODUCTORY NOTE 6. ročník 2/2009 Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The Quarterly Magazine for Education * Квартальный журнал для образования Časopis je archivován Národní knihovnou

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Biologická praktika Období: 3. období Počet hodin ročník: 8. 9. ročník 33 33 Učební texty: A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 ESO9 PAM verze 4.5 Změny a novinky OBECNÉ ZMĚNY....2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 MZDY 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY CZ... 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY SK... 2 MZDOVÉ SLOŽKY CZ... 3

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z I. název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS (Z) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Zeměpis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání

Více

p Ô d o h o s p o d á r s k a š k o l a

p Ô d o h o s p o d á r s k a š k o l a Z e m ě d ě l s k á Kč 15, p Ô d o h o s p o d á r s k a š k o l a 3 listopad 2006 7 69. ročník Obsah (English summary see page no. 27) Časopis pro zemědělské, lesnické, zahradnické, potravinářské a rybářské

Více

ó Šú ž ó ó ó É Ž É Š Ž Š ú ů ó š Š Š Ž ó Š Ž ú ů Š Ž ň š ů É Ž š Ž ó Ž ů ň š š ů š Ú ů Š Ž ž ó Ž ů ú É Ú š É Ť ú ů Š Ž Š š Ť É Š Š Ž Ž Š Š ť ť ť Ž É Š Š Š Ž š Š Ž Ž Ů Š š Ž Ý Ý Š Ž Š Ž Ť Ž É Ý Š Š Ž š

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

ČASOPIS PRO KLIENTY VYDÁVANÝ SPOLEČNOSTMI TNS FACTUM A TNS SK. Conjoint analýza Optimalizuje vlastnosti, o ktoré je na trhu najväčší záujem.

ČASOPIS PRO KLIENTY VYDÁVANÝ SPOLEČNOSTMI TNS FACTUM A TNS SK. Conjoint analýza Optimalizuje vlastnosti, o ktoré je na trhu najväčší záujem. Sixthsense Září 2003 ČASOPIS PRO KLIENTY VYDÁVANÝ SPOLEČNOSI TNS FACTUM A TNS SK Postoje ke značce Na značkové zboží jsme si zvykli a mít je, je statusová záležitost. Conjoint analýza Optimalizuje vlastnosti,

Více

KNIHA V 21. STOLETÍ. Percepce textů, výchova čtenáře ano či ne Knihovnická konference Kniha v 21. století. 1.-2. února 2006

KNIHA V 21. STOLETÍ. Percepce textů, výchova čtenáře ano či ne Knihovnická konference Kniha v 21. století. 1.-2. února 2006 KNIHA V 21. STOLETÍ Percepce textů, výchova čtenáře ano či ne Knihovnická konference Kniha v 21. století 1.-2. února 2006 Elektronickou verzi zpracovala: Mgr. Libuše Foberová Slezská univerzita v Opavě

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

5.4.3. Přírodověda. Charakteristika vyučovacího předmětu

5.4.3. Přírodověda. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.4.3. Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět přírodověda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Opírá se o vybrané poznatky různých přírodovědných oborů a svým pojetím

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Příloha č. 1 ŠVP ZV ZŠ Lidická - Š:schkola

Příloha č. 1 ŠVP ZV ZŠ Lidická - Š:schkola Příloha č. 1 ŠVP ZV ZŠ Lidická - Š:schkola Obsah přílohy 1.) změna ve 4. kapitole Učební plán, vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, předmět cizí jazyk 2.) změna ve 4. kapitole Učební plán, předmět

Více

UNIROOF E 40 mm. Novinka! Vyšší výkon v kompaktní třídě. Svařovací tryska 40 mm. Roofing. We know how. www.leister.com

UNIROOF E 40 mm. Novinka! Vyšší výkon v kompaktní třídě. Svařovací tryska 40 mm. Roofing. We know how. www.leister.com Vyšší výkon v kompaktní třídě. Novinka! Svařovací tryska 40 mm www.leister.com Roofing. We know how. Horkovzdušný svařovací automat Praktický přístroj UNIROOF E s novou přeplátovací tryskou širokou 40

Více

PŘÍPRAVA NA HODINU VÝCHOVY K OBČANSTVÍ

PŘÍPRAVA NA HODINU VÝCHOVY K OBČANSTVÍ PŘÍPRAVA NA HODINU VÝCHOVY K OBČANSTVÍ TÉMATICKÝ CELEK: Finanční gramotnost majetek, vlastnictví a hospodaření TÉMA: ČASOVÁ DOTACE T. CELKU: 10 VYUČOVACÍCH HODIN ROČNÍK: 6. POČET ŽÁKŮ: cca 20 Pořadí hodiny

Více

5.23 Učební osnovy: Seminář z německého jazyka

5.23 Učební osnovy: Seminář z německého jazyka Zpracování osnov předmětu Seminář z německého jazyka koordinovala Mgr. Zuzana Böhmová. Časová dotace: Vyšší gymnázium: 5.N 2 hodiny 3.V 2 hodiny 6.N 2 hodiny 4.V 2 hodiny Celková dotace: vyššího gymnázia

Více

PŘÍPRAVA NA HODINU VÝCHOVY K OBČANSTVÍ

PŘÍPRAVA NA HODINU VÝCHOVY K OBČANSTVÍ PŘÍPRAVA NA HODINU VÝCHOVY K OBČANSTVÍ TÉMATICKÝ CELEK: Finanční gramotnost majetek, vlastnictví a hospodaření TÉMA: Druhy rozpočtu ČASOVÁ DOTACE T. CELKU: 10 VYUČOVACÍCH HODIN ROČNÍK: 6. POČET ŢÁKŮ: cca

Více

Zemědělská pôdohospodárska

Zemědělská pôdohospodárska Zemědělská pôdohospodárska ŠKOLA 6 únor 2011 73. ročník Na podporu českých chovů a potravin Novinky z oblasti vědy a výzkumu Vzácná obora v Horšově 140. výročie vzniku prvej poľnohospodárskej školy s vyučovacím

Více

TALENT A NADÁNÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ

TALENT A NADÁNÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY Sborník referátů z mezinárodního semináře TALENT A NADÁNÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ Brno, 7. září 2010 Oldřich Šimoník (ed.) BRNO 2010 Seminář byl pořádán

Více

SPOLEČNĚ DO STRATOSFÉRY

SPOLEČNĚ DO STRATOSFÉRY SPOLEČNĚ DO STRATOSFÉRY Projekt přeshraniční spolupráce Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o. a Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity, o. s. SPOLEČNĚ DO STRATOSFÉRY Informační brožurka - informace

Více

Pedagogická komunikace

Pedagogická komunikace Pedagogická komunikace Organizační formy a vyučovací metody Mgr. Pavla Macháčková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Česká vědeckotechnická společnost spojů

Česká vědeckotechnická společnost spojů Česká vědeckotechnická společnost spojů a Slovenská elektrotechnická spoločnosť si Vás dovolují pozvat na V. ročník mezinárodní konference Nová technika a služby v telekomunikacích ČR a SR 2011 35 rokov

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-127/12-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-127/12-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-127/12-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Ediční řada Didaktika, pedagogika - svazek 20 Elektronická reedice konferenčního sborníku

Ediční řada Didaktika, pedagogika - svazek 20 Elektronická reedice konferenčního sborníku Ediční řada Didaktika, pedagogika - svazek 20 Elektronická reedice konferenčního sborníku MODERNIZACE VYSOKOŠKOLSKÉ VÝUKY TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ 2013 René Drtina - Jan Chromý - Magda Kotková (eds.) KATEDRA

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_UCE_019

Více