Valná hromada spolenosti Rybáství Perov a.s., se sídlem Perov, gen. Štefánika 5, I: , rozhodla, takto :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Valná hromada spolenosti Rybáství Perov a.s., se sídlem Perov, gen. Štefánika 5, I: 476 75 756, rozhodla, takto :"

Transkript

1 Na základ požadavku notáky paní JUDr. Marcely Stokláskové, která se zúastní valné hromady spolenosti Rybáství Perov a.s. a bude osvdovat usnesení valné hromady k bodu 4) poadu jednání notáským zápisem, pedstavenstvo spolenosti upesuje text návrhu usnesení k bodu 4) poadu jednání valné hromady tak, aby toto usnesení netrplo vadami, které by mohly zpsobit jeho nicotnost. Nov navrhovaný text usnesení k bodu 4) poadu jednání zní: Valná hromada spolenosti Rybáství Perov a.s., se sídlem Perov, gen. Štefánika 5, I: , rozhodla, takto : Obchodní spolenost Rybáství Perov a.s., se sídlem Perov, gen. Štefánika 5, I: , se podizuje zákonu íslo 90/2012 Sb. o obchodních spolenostech a družstvech jako celku, a to zmnou stanov spolenosti a tato zmna stanov nabývá úinnosti dnem, kdy bude zveejnn zápis této skutenosti do obchodního rejstíku zpsobem umožující pístup podle zákona o veejných rejstících právnických a fyzických osob. Stanovy obchodní spolenosti Rybáství Perov a.s., se sídlem Perov, gen. Štefánika 5, I: , se tedy v souvislosti s podízením se zákonu o obchodních spolenostech a družstvech mní v plném rozsahu a nahrazují se ve smyslu 777 odst. 5 zákona 90/2012 Sb. novým úplným znním stanov spolenosti, v tomto znní: lánek I Založení a vznik spolenosti, rozhodné právo Akciová spolenost Rybáství Perov, a.s. (dále jen spolenost ) byla založena jednorázov Pozemkovým fondem eské republiky se sídlem v Praze, Tšnov 17 (dále jen zakladatel ), jako jediným zakladatelem na základ zakladatelské listiny (obsahující rozhodnutí zakladatele ve smyslu ustanovení 172 odst. 2, 3 a 171 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku). Spolenost vznikla dne 1. ledna 1994 zápisem do obchodního rejstíku. Tyto stanovy se ídí platnými obecn závaznými právními pedpisy eské republiky, zejména zákonem. 89/2012 Sb., obanský zákoník (dále jen obanský zákoník ), a zákonem. 90/2012 Sb., zákon o obchodních spolenostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen zákon o obchodních korporacích. lánek II Obchodní firma a sídlo spolenosti Obchodní firma spolenosti zní: Rybáství Perov, a.s. identifikaní íslo: Sídlo: Perov, gen. Štefánika 5 Spolenost je zapsána v obchodním rejstíku vedeného Krajským soudem v Ostrav oddíl B, vložka 751. Internetové stránky spolenosti jsou umístny na adrese Na internetových stránkách spolenosti jsou uveejovány pozvánky na valnou hromadu a uvádny další údaje pro akcionáe. lánek III Pedmt podnikání spolenosti Výroba, obchod a služby neuvedené v pílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Využívání rybník, speciálních rybochovných zaízení a jiných vodních ploch k produkci pldku, násadových, tržních a generaních ryb.

2 Zarybování vybraných údolních nádrží násadovými rybami a provádní hospodáské tžby ryb v urených nádržích. Chov kachen a hus, produkce násadových vajec, líhnutí mláat vodní drbeže a provádní výkrmu jateních kachen, hus a výkrmu hrabavé drbeže. Peprava všech druh a kategorií ryb, výrobk z ryb, násadových vajec a drbeže, provádní neveejné silniní dopravy. Zpracování sladkovodních ryb a drbeže. Koup zboží za úelem jeho dalšího prodeje a prodej. Zabezpeování investiní výstavby, modernizací a rekonstrukcí a provádní oprav a údržby základních prostedk vetn meliorací zúrodování rybniních ploch. Poskytování a zprostedkování prací a služeb. Provádní odbahování rybniních ploch. Zprostedkovatelská innost v oblasti obchodu a služeb Pronájem movitých a nemovitých vcí Zajišování sportovního rybolovu v povolených rybáských revírech. Zprostedkovatelské služby. Lesnictví, tžba deva a poskytování služeb v myslivosti. lánek IV Trvání spolenosti Spolenost je založena na dobu neuritou. lánek V Výše základního kapitálu a jeho splacení Základní kapitál spolenosti iní 66, ,00 K (slovy: Šedesátšestmilión sedmsetosmdesáttisíc korun eských). Základní kapitál spolenosti (emisní kurs akcií) je zcela splacen. lánek VI Poet a jmenovitá hodnota akcií, podoba, druh a forma akcií, seznam akcioná Základní kapitál spolenosti uvedený v lánku V je rozdlen na (slovy: Šedesátšesttisíc sedmsetosmdesát) kus kmenových akcií znjících na jméno o jmenovité hodnot 1.000,00 K (slovy: Jedentisíc korun eských) v listinné podob a nejsou registrovaným cenným papírem (dále jen listinné akcie ). Spolenost je oprávnna vydat listinné akcie jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie jednoho majitele. Hromadná listina musí mít stejné náležitosti jako listinný cenný papír. O vydání akcií ve form hromadné listiny rozhoduje pedstavenstvo. Akcioná má právo na výmnu hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo za jiné hromadné listiny, požádá-li o to písemn pedstavenstvo spolenosti. Pedstavenstvo je povinno písemn vyzvat akcionáe k výmn hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo za jiné hromadné listiny do jednoho msíce ode dne doruení jeho žádosti o výmnu. Lhta pro pedložení hromadné listiny nesmí být kratší, než dva týdny ode dne odeslání výzvy. Nepedloží-li akcioná ve stanovené lht hromadnou listinu k výmn, zaniká jeho právo na danou výmnu; tím není doteno právo akcionáe požádat o výmnu optovn. Hromadnou listinu, která byla vzata z obhu, pedstavenstvo znií. Náklady na první výmnu hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo za

3 jiné hromadné listiny nese spolenost. Práva spojená s hromadnou listinou nemohou být pevodem dlena na podíly. Listinné akcie jsou neomezen pevoditelné. Spolenost vede seznam akcioná vlastnících listinné akcie. Do seznamu akcioná spolenosti se zapisuje oznaení druhu akcie, její jmenovitá hodnota popípad íselné oznaení akcie, jméno a bydlišt nebo sídlo akcionáe, íslo bankovního útu vedeného u osoby oprávnné poskytovat bankovní službu ve stát, jenž je plnoprávným lenem organizace pro spolupráci a rozvoj a pípadné zmny tchto údaj. Do seznamu akcioná se zapisuje také oddlení nebo pevod samostatn pevoditelného práva. Má se za to, že ve vztahu ke spolenosti je akcionáem vlastnícím akcie ten, kdo je zapsán v seznamu akcioná. Spolenost zapíše nového vlastníka do seznamu akcioná bez zbyteného odkladu poté, co jí bude zmna osoby akcionáe prokázána. V pípad, že akcioná zpsobil, že není zapsán v seznamu akcioná nebo že zápis neodpovídá skutenosti, nemže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu spolenost na základ této skutenosti neumožnila úast na valné hromad nebo výkon hlasovacího práva. lánek VII Poet hlas spojený s jednotlivými akciemi, zpsob hlasování na valné hromad Hlasovací právo je spojeno s akcií a ídí se jmenovitou hodnotou akcie. S jednou akcií o jmenovité hodnot 1.000,00 K je spojen jeden (1) hlas. Celkový poet hlas ve spolenosti iní (slovy: Šedesátšesttisíc sedmsetosmdesát) hlas. Hlasování na valné hromad probíhá aklamací za souasného použití hlasovacích lístk. lánek VIII Orgány spolenosti 1) Spolenost zvolila dualistický systém vnitní struktury. 2) Orgány spolenosti jsou: a) Valná hromada b) Pedstavenstvo c) Dozorí rada lánek IX Valná hromada základní ustanovení Valná hromada je nejvyšším orgánem spolenosti. Akcionái vykonávají své právo podílet se na ízení spolenosti na valné hromad. Tyto stanovy nepipouštjí hlasování na valné hromad nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostedk, vetn korespondenního hlasování. Akcioná se zúastuje valné hromady osobn nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromad musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udlena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách; podpis zastupovaného akcionáe musí být úedn oven. Akcioná je oprávnn úastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Tyto stanovy neomezují výkon hlasovacího práva stanovením nejvyššího potu hlas jednoho akcionáe. Akcioná pítomný na valné hromad je oprávnn požadovat a obdržet na valné hromad od spolenosti vysvtlení záležitostí týkajících se spolenosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvtlení potebné pro posouzení obsahu záležitostí zaazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionáských práv na ní. Tyto stanovy urují, že každý akcioná má pro pednesení své žádosti pimený asový limit, jehož délku uruje pedsedající valné hromady. Akcioná mže žádost o vysvtlení podat i písemn, piemž rozsah písemné žádosti není omezen;

4 písemná žádost musí být podána po uveejnní pozvánky na valnou hromadu a ped jejím konáním. Vysvtlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne spolenost akcionái pímo na valné hromad. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvtlení možné, poskytne je akcionám ve lht do 15 dn ode dne konání valné hromady, a to i když to již není potebné pro posouzení jednání valné hromady nebo pro výkon akcionáských práv na ní. Informace obsažená ve vysvtlení musí být uritá a musí poskytovat dostatený a pravdivý obraz o dotazované skutenosti. Vysvtlení mže být poskytnuto formou souhrnné odpovdi na více žádostí obdobného obsahu. Platí, že vysvtlení se akcionái dostalo i tehdy, pokud byla informace uveejnna na internetových stránkách spolenosti nejpozdji v den pedcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionám v míst konání valné hromady. Jestliže je informace akcionái sdlena, má každý další akcioná právo si tuto informaci vyžádat i bez splnní postupu dle pedchozího odstavce 5) tchto stanov. Pedstavenstvo nebo osoba, která svolává valnou hromadu, mohou poskytnutí vysvtlení zcela nebo ásten odmítnout, pokud by jeho poskytnutí mohlo pivodit spolenosti nebo jí ovládaným osobám újmu, jde o vnitní informaci nebo utajovanou informaci podle jiného právního pedpisu, nebo je požadované vysvtlení veejn dostupné. Splnní podmínek pro odmítnutí poskytnout vysvtlení posoudí pedstavenstvo a sdlí dvody akcionái. Sdlení o odmítnutí poskytnout vysvtlení je souástí zápisu z valné hromady. Akcioná je oprávnn uplatovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zaazeným na poad valné hromady. Hodlá-li akcioná uplatnit protinávrh k záležitostem poadu valné hromady, doruí ho spolenosti v pimené lht alespo pt (5) pracovních dn ped konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy uritých osob do orgán spolenosti. Pedstavenstvo oznámí akcionám zpsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady znní akcionáova protinávrhu se svým stanoviskem; to neplatí, bylo-li by oznámení dorueno mén než 2 dny pede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na n byly v hrubém nepomru k významu a obsahu protinávrhu anebo pokud text protinávrhu obsahuje více než 100 slov. Akcioná má právo uplatovat své návrhy k záležitostem, které budou zaazeny na poad valné hromady, také ped uveejnním pozvánky na valnou hromadu. Návrh doruený spolenosti nejpozdji 7 dn ped uveejnním pozvánky na valnou hromadu uveejní pedstavenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu. Na návrhy doruené po této lht se obdobn použije pedchozí odstavec 8) tchto stanov. Práva spojená s listinnou akcií je oprávnna vykonávat osoba zapsaná v seznamu akcioná. Akcioná se úastní valné hromady na vlastní náklady. Valné hromady se úastní lenové pedstavenstva a lenové dozorí rady. lenu pedstavenstva musí být udleno slovo, kdykoliv o to požádá. Jestliže je na poadu jednání valné hromady nkterý z bod, o jehož rozhodnutí se vyžaduje poízení notáského zápisu, zajistí pedstavenstvo k projednání tohoto bodu na valné hromad pítomnost notáe. O úasti dalších osob na valné hromad mže rozhodnout pedstavenstvo nebo len pedstavenstva povený zahájením a ízením valné hromady do doby zvolení pedsedy valné hromady, dále pak pedseda valné hromady. Tyto osoby však nehlasují, nemohou požadovat vysvtlení ani uplatovat návrhy. lánek X Valná hromada - svolávání Valnou hromadu svolává pedstavenstvo alespo jednou za úetní období. Valnou hromadu svolává pedstavenstvo, popípad jeho len, pokud ji pedstavenstvo bez zbyteného odkladu nesvolá a tento zákon o obchodních korporacích svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud pedstavenstvo není dlouhodob schopno se usnášet, ledaže zákon o obchodních korporacích stanoví jinak. Pedstavenstvo svolá valnou hromadu bez zbyteného odkladu též poté, co zjistí, že celková ztráta spolenosti na základ úetní závrky dosáhla takové výše, že pi jejím uhrazení z disponibilních zdroj spolenosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti oekávat, nebo z jiného vážného dvodu, a navrhne valné hromad zrušení spolenosti nebo pijetí jiného vhodného opatení.

5 V pípad, kdy spolenost nemá zvolené pedstavenstvo nebo zvolené pedstavenstvo dlouhodob neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho len, svolá valnou hromadu len dozorí rady; len dozorí rady mže valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadujíli to zájmy spolenosti a souasn navrhne potebná opatení. Pedstavenstvo spolenosti nejmén 30 dn pede dnem konání valné hromady uveejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách spolenosti a souasn ji zašle všem akcionám vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcioná. Pozvánka musí být na internetových stránkách spolenosti uveejnna až do okamžiku konání valné hromady. Pro svolávání valné hromady na základ žádosti kvalifikovaných akcioná platí lhty uvedené v ust. 367 zákona o obchodních korporacích. Pozvánka na valnou hromadu, nejde-li o svolání na základ rozhodnutí soudu, obsahuje alespo: firmu a sídlo spolenosti, místo, datum a hodinu konání valné hromady, oznaení, zda se svolává ádná nebo náhradní valná hromada, poad valné hromady, vetn uvedení osoby, je-li navrhována jako len orgánu spolenosti, rozhodný den k úasti na valné hromad, pokud byl uren, a vysvtlení jeho významu pro hlasování na valné hromad, návrh usnesení valné hromady a jeho zdvodnní. Není-li pedkládán návrh usnesení podle pedchozího odstavce 4) písm. f), obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádení pedstavenstva spolenosti ke každé navrhované záležitosti; souasn spolenost na svých internetových stránkách bez zbyteného odkladu po jejich obdržení uveejní návrhy akcioná na usnesení valné hromady. Jestliže má být na poadu jednání valné hromady zmna stanov spolenosti, musí pozvánka na valnou hromadu alespo charakterizovat podstatu navrhovaných zmn a návrh zmn stanov musí být akcionám k nahlédnutí v sídle spolenosti ve lht stanovené pro svolání valné hromady. Spolenost ve svém sídle umožní každému akcionái, aby ve lht uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédnul zdarma do návrhu zmny stanov. Na toto právo spolenost akcionáe upozorní v pozvánce na valnou hromadu. Je-li na poadu jednání valné hromady schválení ádné, mimoádné, konsolidované úetní závrky a v zákonem stanovených pípadech i mezitímní úetní závrky anebo rozhodnutí o rozdlení zisku nebo o úhrad ztráty, uvedou se v pozvánce na valnou hromadu hlavní údaje úetní závrky, jimiž jsou aktiva, pasiva, cizí zdroje, výše vlastního kapitálu a hospodáský výsledek po zdanní. Spolenost souasn uveejní úetní závrku na svých internetových stránkách alespo po dobu 30 dn pede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení úetní závrky. Pro svolávání valné hromady na základ žádosti kvalifikovaných akcioná platí píslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. Valná hromada mže rozhodnout, že nkteré ze záležitostí zaazených na poad valné hromady se peloží na píští valnou hromadu, nebo že nebudou projednány. To neplatí, koná-li se valná hromada na žádost kvalifikovaného akcionáe, ledaže s tím tento akcioná souhlasí. Odvolání nebo odložení konání valné hromady oznámí spolenost akcionám zpsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a tmito stanovami pro svolání valné hromady, a to alespo 1 týden ped pvodn oznámeným datem konání valné hromady, jinak uhradí akcionám, kteí se na valnou hromadu dostavili podle pvodní pozvánky, s tím pojené úeln vynaložené náklady. V pípad, že byla valná hromada svolána z podntu kvalifikovaných akcioná, je odvolání nebo odložení jejího konání možné, jen souhlasí-li s tím tito akcionái. Pi pípadném stanovení nového místa, data a hodiny konání valné hromady nejsou doteny lhty, které zákon o obchodních korporacích stanoví pro rozesílání pozvánek na valnou hromadu a pro svolání valné hromady z podntu kvalifikovaných akcioná. Tyto stanovy urují, že bez splnní požadavk zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady se valná hromada mže konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionái. Ustanovení tchto stanov spolenosti o lht a zpsobu uveejnní pozvánky na valnou hromadu platí obdobn i v pípad, svolává-li valnou hromadu dozorí rada nebo jiný svolavatel. V pípad, že podkladové materiály pro rozhodování valné hromady byly ped konáním valné hromady uveejnny na internetových stránkách spolenosti nebo jsou v písemné form

6 k dispozici akcionám na valné hromad, není teba je, s výjimkou návrhu na zmnu stanov, na valné hromad íst, ledaže valná hromada rozhodne hlasováním jinak. lánek XI Valná hromada - evidence pítomných akcioná a schopnost usnášení Prokazování totožnosti akcioná a zástupc akcioná probíhá pi prezenci tak, že akcioná fyzická osoba se prokáže platným prkazem totožnosti. Zmocnnec akcionáe na základ plné moci je povinen se prokázat platným prkazem totožnosti a odevzdat osob povené spoleností plnou moc obsahující náležitosti dle ustanovení lánku IX odstavec 3) stanov. Zástupce akcionáe - právnické osoby odevzdá souasn originál výpisu z obchodního rejstíku zastupované spolenosti, ne starší než ti msíce, nebo jeho úedn ovenou kopii. Kopie tohoto výpisu bude pílohou listiny pítomných akcioná na valné hromad. Pítomní akcionái se zapisují do listiny pítomných, jež obsahuje název, sídlo a identifikaní íslo právnické osoby nebo jméno a bydlišt fyzické osoby, která je akcionáem, popípad jejího zástupce, ísla akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravují k hlasování, popípad údaj o tom, že akcie neopravuje k hlasování. Pokud spolenost odmítne zápis urité osoby do listiny pítomných provést, uvede tuto skutenost do listiny pítomných vetn dvodu odmítnutí. Tyto stanovy urují, že správnost listiny pítomných potvrzuje svým podpisem za svolavatele zvolený pedseda valné hromady a nedojde-li k jeho zvolení, pak osoba, která valnou hromadu zahájila; není-li svolavatelem valné hromady pedstavenstvo, potvrzuje správnost listiny pítomných svolavatel nebo jím urená osoba. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou pítomni akcionái vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota pesahuje 30% základního kapitálu. Pi posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepihlíží k akciím nebo vydaným zatímním listm, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle zákona o obchodních korporacích nebo tchto stanov vykonávat; to neplatí, nabudou-li tyto doasn hlasovacího práva. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá pedstavenstvo zpsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a tmito stanovami, je-li to stále potebné, bez zbyteného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným poadem; náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení pedchozího odstavce 3) tchto stanov; lhta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 dn a pozvánka nemusí obsahovat pimené informace o podstat jednotlivých záležitostí zaazených na poad valné hromady. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionám zašle nejpozdji do 15 dn ode dne, na který byla svolána pvodní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozdji do 6 týdn ode dne, na který byla svolána pvodní valná hromada. Záležitosti, které nebyly zaazeny do navrhovaného poadu pvodní valné hromady, lze na náhradní valné hromad rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionái. Záležitosti, které nebyly zaazeny do navrhovaného poadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za úasti a se souhlasem všech akcioná spolenosti. Akcioná nevykonává své hlasovací právo je-li v prodlení se splnním vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodlení, rozhoduje-li valná hromada o jeho nepenžitém vkladu, rozhoduje-li valná hromada o tom, zda jemu nebo osob, s níž jedná ve shod, má být prominuto splnní povinnosti, anebo zda má být odvolán z funkce lena orgánu spolenosti pro porušení povinností pi výkonu funkce, v jiných pípadech stanovených zákonem o obchodních korporacích nebo jiným právním pedpisem. Omezení výkonu hlasovacího práva podle pedchozího odstavce 6) tchto stanov se vztahuje i na akcionáe, kteí jednají s akcionáem, který nemže vykonávat hlasovací právo, ve shod. Omezení výkonu hlasovacího práva podle pedchozího odstavce 6) tchto stanov neplatí v pípad, kdy všichni akcionái jednají ve shod. lánek XII Psobnost valné hromady

7 Valná hromada rozhoduje usnesením. Do psobnosti valné hromady náleží rozhodování o zmn stanov, nejde-li o zmnu v dsledku zvýšení základního kapitálu poveným pedstavenstvem nebo o zmnu, ke které došlo na základ jiných právních skuteností, rozhodování o zmn výše základního kapitálu a o povení pedstavenstva ke zvýšení základního kapitálu, rozhodování o možnosti zapotení penžité pohledávky vi spolenosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, rozhodování o vydání vymnitelných nebo prioritních dluhopis, volba a odvolání len pedstavenstva, volba a odvolání len dozorí rady, schválení ádné, mimoádné nebo konsolidované úetní závrky a v pípadech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní pedpis, i mezitímní úetní závrky, rozhodnutí o rozdlení zisku nebo jiných vlastních zdroj, nebo o úhrad ztráty, rozhodování o podání žádosti k pijetí úastnických cenných papír spolenosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyazení tchto cenných papír z obchodování na evropském regulovaném trhu, rozhodnutí o zrušení spolenosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, urí-li tak stanovy, schválení návrhu rozdlení likvidaního zstatku, schválení pevodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho ásti, která by znamenala podstatnou zmnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou zmnu v pedmtu podnikání nebo innosti spolenosti, rozhodnutí o pevzetí úink jednání uinných za spolenost ped jejím vznikem, schválení smlouvy o tichém spoleenství, vetn schválení jejích zmn a jejího zrušení, další rozhodnutí, která tento zákon nebo stanovy svují do psobnosti valné hromady. Valná hromada si nemže vyhradit rozhodování pípad, které do její psobnosti nesvuje zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy. Tyto stanovy svují do psobnosti valné hromady též rozhodování o: zmn stanov, nejde-li o zmnu v dsledku zvýšení základního kapitálu poveným pedstavenstvem nebo o zmnu, ke které došlo na základ jiných právních skuteností, rozhodování o pachtu závodu spolenosti nebo jeho ásti tvoící samostatnou organizaní složku, udlování pokyn pedstavenstvu; valná hromada mže zejména zakázat lenu pedstavenstva urité právní jednání, je-li to v zájmu spolenosti, jmenování a odvolávání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnní podle 61 zákona o obchodních korporacích; lánek XIII Valná hromada - jednání Valná hromada zvolí pedsedu, zapisovatele, ovovatele zápisu a osobu nebo osoby povené sítáním hlas. Hlasování o volb tchto osob probíhá najednou. Do doby zvolení pedsedy ídí jednání valné hromady svolavatel nebo svolavatelem urená osoba. Totéž platí, pokud pedseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ovovatel zápisu nebo osoba povená sítáním hlas, urí je svolavatel valné hromady. Valná hromada mže rozhodnout, že pedsedou valné hromady a ovovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada mže rozhodnout, že pedseda valné hromady provádí rovnž sítání hlas, neohrozíli to ádný prbh valné hromady. Jednání valné hromady ídí od svého zvolení pedseda valné hromady, který je oprávnn vyhlásit pestávku v jednání a rozhodnout o dalším prbhu jednání, nastane-li situace neešená platnými obecn závaznými právními pedpisy nebo stanovami spolenosti. Hlasování o každém usnesení probíhá aklamací za souasného použití hlasovacích lístk pevzatých u prezence. Valná hromada mže pijmout jiné usnesení o zpsobu hlasování.

8 Každé usnesení, o nmž se na valné hromad hlasuje, jednoznan formuluje pedsedající valné hromady. Odvolání a volba len pedstavenstva a dozorí rady se provádí tak, že se hlasuje o odvolání i volb každého lena samostatn. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dn ode dne jejího ukonení. Zápis podepisuje zapisovatel, pedseda valné hromady nebo svolavatel a ovovatel nebo ovovatelé zápisu. Zápis obsahuje firmu a sídlo spolenosti, místo a dobu konání valné hromady, jméno pedsedy, zapisovatele, ovovatel zápisu a osoby nebo osob povených sítáním hlas, popis projednání jednotlivých záležitostí zaazených na poad valné hromady, usnesení valné hromady s uvedením výsledk hlasování a obsah protestu akcionáe, lena pedstavenstva nebo dozorí rady týkajícího se usnesení valné hromady, jestliže o to protestující požádá. K zápisu se piloží pedložené návrhy, prohlášení a listina pítomných. Akcioná mže požádat pedstavenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho ásti po celou dobu existence spolenosti. Nejsou-li zápis nebo jeho ást uveejnny ve lht podle pedchozího odstavce 6) tchto stanov na internetových stránkách spolenosti, poizuje se jejich kopie na náklady spolenosti. lánek XIV Valná hromada - rozhodování Pi uplatování návrh a protinávrh souvisejících s poadem jednání valné hromady se nejdíve hlasuje o návrhu pedstavenstva. Není-li tento návrh pijat, hlasuje se o protinávrzích ke každému pedloženému návrhu v poadí, v jakém byly pedloženy do té doby, než je pedkládaný návrh nebo protinávrh schválen. Veškeré návrhy pítomných akcioná musí být podány do zaátku hlasování o tom bodu poadu jednání, kterého se týkají, avšak mimo protinávrh k návrhm, jejichž obsah byl uveden v pozvánce na valnou hromadu, nebo v pípad, že o rozhodnutí valné hromady musí být poízen notáský zápis. V tomto pípad je akcioná povinen doruit písemné znní svého návrhu nebo protinávrhu spolenosti nejmén pt pracovních dn pede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgán spolenosti. Valná hromada rozhoduje vtšinou hlas pítomných akcioná, nevyžaduje-li zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy k pijetí uritého usnesení vtšinu jinou. O rozhodnutích, kde zákon o obchodních korporacích vyžaduje sepsání notáského zápisu, musí být poízen notáský zápis. Notáský zápis o rozhodnutí o zmn stanov musí obsahovat též schválený text zmny stanov. Tyto stanovy nepipouštjí rozhodování valné hromady per rollam. lánek XV Postavení a psobnost pedstavenstva Statutárním orgánem spolenosti je pedstavenstvo. Pedstavenstvu písluší obchodní vedení spolenosti. Nikdo není oprávnn udlovat pedstavenstvu pokyny týkající se obchodního vedení; tím není doten 51 zákona o obchodních korporacích. Pedstavenstvo zajišuje ádné vedení úetnictví, pedkládá valné hromad ke schválení ádnou, mimoádnou, konsolidovanou, pípadn mezitímní úetní závrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdlení zisku nebo úhradu ztráty. Hlavní údaje z úetní závrky urené stanovami spolenosti uveejní pedstavenstvo zpsobem stanoveným zákonem obchodních korporacích a tmito stanovami pro svolání valné hromady alespo 30 dn pede dnem jejího konání s uvedením doby a místa, kde je úetní závrka k nahlédnutí. Uveejní-li spolenost úetní závrku na svých internetových stránkách alespo po dobu 30 dn pede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení úetní závrky, vta první se nepoužije. Spolen s úetní závrkou uveejní pedstavenstvo tímtéž zpsobem také zprávu o podnikatelské innosti spolenosti a o stavu jejího majetku; tato zpráva je souástí výroní zprávy podle jiného právního pedpisu, zpracovává-li se.

9 Pedstavenstvo rozhoduje o všech záležitostech spolenosti, pokud nejsou zákonem o obchodních korporacích nebo tmito stanovami sveny do psobnosti jiného orgánu nebo lena pedstavenstva podle ust. 156 odst. 2 obanského zákoníku. Pedstavenstvo se pi své innosti ídí platnými obecn závaznými právními pedpisy, tmito stanovami a usneseními valné hromady. Pedstavenstvu písluší zejména: zabezpeovat obchodní vedení, vetn ádného vedení úetnictví spolenosti, Rozhodovat o koncepních a strategických otázkách spolenosti, zejména v oblasti finanní, obchodní a investiní politiky, o výši investic vetn nákupu a prodeje cenných papír, udlovat a odnímat prokuru, svolávat valnou hromadu a organizan ji zabezpeovat, zajistit zpracování a pedkládat valné hromad ke schválení: zprávu o podnikatelské innosti spolenosti a o stavu jejího majetku; tato zpráva je vždy souástí výroní zprávy zpracovávané podle zvláštního právního pedpisu, ádnou, mimoádnou a konsolidovanou, popípad též i mezitímní úetní závrku a návrh na rozdlení zisku nebo úhradu ztráty spolenosti vzniklé v uplynulém úetním období, pípadn návrh na úhradu neuhrazených ztrát minulých let, strategii dalšího rozvoje spolenosti, požádá-li o její zpracování kvalifikovaný akcioná, vykonávat rozhodnutí valné hromady, pokud jsou v souladu s právními pedpisy a stanovami spolenosti; Pedstavenstvo je oprávnno povit zamstnance spolenosti uritou inností vnitním pedpisem nebo písemným povením. Povený zamstnanec je tímto spoleností zmocnn ke všem právním úkonm, k nimž pi této inností obvykle dochází. lánek XVI Složení a funkní období pedstavenstva leny pedstavenstva volí a odvolává valná hromada. Zvolit je možné i osobu nepítomnou na valné hromad, pokud dala navrhovateli slib, že v pípad zvolení funkci pijme. Pedstavenstvo spolenosti má 4 leny. Pedstavenstvo volí a odvolává svého pedsedu a místopedsedu. lenem pedstavenstva mže být jen fyzická osoba, která dosáhla vku 18 let, která je pln svéprávná a bezúhonná. Osoba, jejíž úpadek byl osvden, se mže stát lenem pedstavenstva, jen oznámila-li to pedem valné hromad; to neplatí, pokud od skonení insolvenního ízení uplynuly alespo ti roky. Byla-li lenem pedstavenstva zvolena osoba, která tomu není podle obanského zákoníku zpsobilá, hledí se na její zvolení do funkce, jako by se nestalo. Ztratí-li len pedstavenstva po svém zvolení do funkce zákonnou zpsobilost být lenem pedstavenstva, jeho funkce zaniká. Tím nejsou dotena práva tetích osob nabytá v dobré víe. Funkní období jednotlivých len pedstavenstva je deset (10) let. Optovná volba lena pedstavenstva je možná. len pedstavenstva nesmí podnikat v pedmtu innosti spolenosti, a to ani ve prospch jiných osob, ani zprostedkovávat obchody spolenosti pro jiného. len pedstavenstva nesmí být lenem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným pedmtem podnikání nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern. len pedstavenstva se nesmí úastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako spoleník s neomezeným ruením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným pedmtem podnikání. len pedstavenstva mže ze své funkce odstoupit písemným prohlášením dorueným spolenosti. Nedojde-li k jiné dohod, zaniká výkon jeho funkce uplynutím dvou msíc od doruení prohlášení. Pedstavenstvo, jehož poet len zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, mže jmenovat náhradní leny do píštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního lena pedstavenstva se nezapoítává do doby výkonu funkce lena pedstavenstva,

10 lánek XVII Svolávání a zasedání pedstavenstva Pedstavenstvo zasedá nejmén jednou za ti msíce. Zasedání pedstavenstva svolává pedseda pedstavenstva nebo místopedseda pedstavenstva, nebo pedsedou nebo pedstavenstvem povený len pedstavenstva písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být odeslána nejpozdji 3 dny ped pedpokládaným termínem zasedání. Pedstavenstvo lze svolat také usnesením z pedchozího zasedání. Pokud s tím souhlasí všichni lenové pedstavenstva, lze zasedání pedstavenstva svolat i prostedky sdlovací techniky. Pedseda je povinen svolat zasedání pedstavenstva vždy, požádá-li o to nkterý z len pedstavenstva nebo dozorí rada písemn s udáním dvodu. Zasedání pedstavenstva se koná obvykle v sídle spolenosti. lenství v pedstavenstvu je nezastupitelné. Závazek k výkonu funkce je závazkem osobní povahy. To však nebrání tomu, aby len zmocnil pro jednotlivý pípad jiného lena pedstavenstva, aby za nho pi jeho neúasti hlasoval. Pedstavenstvo mže podle své úvahy pizvat na zasedání i jiné osoby. Jednání pedstavenstva se mže zúastnit len dozorí rady, jestliže o to dozorí rada požádá. Zasedání pedstavenstva ídí pedseda, v pípad jeho nepítomnosti místopedseda pedstavenstva. O prbhu zasedání pedstavenstva a pijatých rozhodnutích se poizují zápisy podepsané pedsedou pedstavenstva a zapisovatelem. Zápis obdrží lenové pedstavenstva, spolenost k archivaci, výpis píslušné ásti osoby pedstavenstvem urené k plnní úkol. V zápisu z jednání pedstavenstva musí být jmenovit uvedeni lenové pedstavenstva, kteí hlasovali proti jednotlivým usnesením pedstavenstva, nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno nco jiného, platí, že neuvedení lenové hlasovali pro pijetí usnesení. Náklady spojené se zasedáním i s další inností pedstavenstva nese spolenost. lánek XVIII Rozhodování pedstavenstva Pedstavenstvo je zpsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání pítomna nadpoloviní vtšina jeho len. K pijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání pedstavenstva je zapotebí, aby pro n hlasovala nadpoloviní vtšina všech len pedstavenstva. Jestliže s tím souhlasí všichni lenové pedstavenstva, mže pedstavenstvo uinit rozhodnutí i mimo zasedání (per rollam). V takovém pípad se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádit písemn všichni lenové pedstavenstva a rozhodnutí musí být pijato jednomysln. Rozhodnutí uinné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejblíže následujícího zasedání pedstavenstva. Veškerou organizaní innost spojenou s rozhodováním mimo zasedání pedstavenstva zajišuje pedseda pedstavenstva, v dob jeho nepítomnosti místopedseda pedstavenstva. lánek XIX Práva a povinnosti len pedstavenstva Kdo pijme funkci lena pedstavenstva, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potebnými znalostmi a pelivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této

11 pée ádného hospodáe schopen, a to musel zjistit pi pijetí funkce nebo pi jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe dsledky. lenu pedstavenstva náleží za výkon jeho funkce odmna dohodnutá ve smlouv o výkonu funkce nebo stanovená valnou hromadou. Valná hromada mže rozhodnout, že lenu pedstavenstva náleží též podíl na zisku - tantiéma. Vztah mezi spoleností a lenem pedstavenstva se ídí písemnou Smlouvou o výkonu funkce lena pedstavenstva, která musí být schválena valnou hromadou. lánek XX Jednání a podepisování za spolenost Kdo spolenost zastupuje, dá najevo, co ho k tomu opravuje, neplyne-li to již z okolností. Kdo za spolenost podepisuje, pipojí k jejímu názvu svj podpis, popípad i údaj o své funkci nebo o svém pracovním zaazení. Pedstavenstvo je kolektivním statutárním orgánem. Náleží mu veškerá psobnost, kterou zakladatelské právní jednání, zákon nebo rozhodnutí orgánu veejné moci nesví jinému orgánu spolenosti. Za pedstavenstvo ve všech záležitostech jedná navenek pedseda pedstavenstva spolen s místopedsedou pedstavenstva nebo spolen ti lenové pedstavenstva. Pedstavenstvo poví jednoho lena právním jednáním vi zamstnancm spolenosti. Podepisování za spolenost se dje tak, že k názvu spolenosti i otisku razítka spolenosti pipojí svj podpis pedseda pedstavenstva spolen s místopedsedou pedstavenstva nebo spolen ti lenové pedstavenstva. lánek XXI Postavení a psobnost dozorí rady Dozorí rada dohlíží na výkon psobnosti pedstavenstva a na innost spolenosti. Dozorí rada se ídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem o obchodních korporacích nebo tmito stanovami. Porušení tchto zásad nemá úinky vi tetím osobám. Nikdo není oprávnn udlovat dozorí rad pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly psobnosti pedstavenstva. Dozorí rada je oprávnna nahlížet do všech doklad a záznam týkajících se innosti spolenosti a kontrolovat, zda jsou úetní zápisy vedeny ádn a v souladu se skuteností a zda se podnikatelská i jiná innost spolenosti dje v souladu s jinými právními pedpisy a stanovami. Toto oprávnní mohou lenové dozorí rady využívat jen na základ rozhodnutí dozorí rady, ledaže dozorí rada není schopna plnit své funkce. Dozorí rada pezkoumává ádnou, mimoádnou, konsolidovanou, popípad také mezitímní úetní závrku a návrh na rozdlení zisku nebo na úhradu ztráty a pedkládá svá vyjádení valné hromad. Dozorí rada urí svého lena, který zastupuje spolenost v ízení ped soudy a jinými orgány proti lenu pedstavenstva. Dozorí rada pedkládá valné hromad i pedstavenstvu svá vyjádení, doporuení a návrhy. Poví svého lena ízením valné hromady do doby zvolení jejího pedsedy a to tehdy, byla-li valná hromada svolána dozorí radou a valnou hromadu nezahájil povený len pedstavenstva. Vyžadují-li to zájmy spolenosti, je dozorí rada oprávnna požadovat, aby na poad jednání valné hromady svolávané pedstavenstvem byly zaazeny záležitosti navržené dozorí radou. Dozorí rada je však povinna pedložit tento požadavek pedstavenstvu v takovém pedstihu, aby záležitosti navrhované na poad jednání mohly být souástí uveejnné pozvánky na valnou hromadu.

12 lánek XXII Složení, ustanovení a funkní období dozorí rady leny dozorí rady volí a odvolává valná hromada. Dozorí rada má dva leny. lenové dozorí rady volí svého pedsedu. Pro leny dozorí rady platí ustanovení lánku XVI odst. 3), 5) až 7) tchto stanov obdobn. len dozorí rady nesmí být zárove lenem pedstavenstva, prokuristou nebo osobou oprávnnou podle zápisu v obchodním rejstíku zastupovat spolenost. Funkní období lena dozorí rady je deset (10) let. Optovná volba lena dozorí rady je možná. lánek XXIII Svolávání a zasedání dozorí rady Dozorí rada se schází podle poteby, nejmén dvakrát do roka. Zasedání dozorí rady svolává její pedseda nebo nebo pedsedou povený len dozorí rady písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být doruena, nerozhodne-li dozorí rada jinak, nejmén 10 dní ped jejím zasedáním. Dozorí radu lze svolat také usnesením z pedchozího zasedání. Pokud s tím souhlasí všichni lenové dozorí rady, lze její zasedání svolat prostedky sdlovací techniky. innost dozorí rady ídí její pedseda. Pedseda je povinen svolat zasedání dozorí rady vždy, požádá-li o to nkterý z len dozorí rady nebo pedstavenstvo, pokud souasn bude uveden naléhavý dvod jejího svolání. Zasedání dozorí rady se koná obvykle v sídle spolenosti. lenství v dozorí rad je nezastupitelné. Závazek k výkonu funkce je závazkem osobní povahy. To však nebrání tomu, aby len zmocnil pro jednotlivý pípad jiného lena dozorí rady, aby za nho pi jeho neúasti hlasoval. Dozorí rada mže podle své úvahy pizvat na zasedání i jiné osoby. O prbhu zasedání dozorí rady a pijatých usneseních se poizuje zápis, který podepisuje pedseda dozorí rady a urený zapisovatel. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny len, jestliže tito o to požádají. Zápis obdrží lenové dozorí rady a spolenost k archivaci. Náklady spojené se zasedáním i s další inností dozorí rady nese spolenost. lánek XXIV Rozhodování dozorí rady Dozorí rada je zpsobilá rozhodovat, je-li na jejím zasedání osobn pítomna nadpoloviní vtšina jejích len. K pijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných dozorí radou je zapotebí, aby rozhodnutí bylo pijato jednomysln. Jestliže s tím souhlasí všichni lenové dozorí rady, mže dozorí rada uinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém pípad se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádit písemn všichni lenové dozorí rady a rozhodnutí musí být pijato jednomysln. Rozhodnutí uinné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání dozorí rady. Veškerou organizaní innost spojenou s rozhodováním mimo zasedání dozorí rady zajišuje pedseda dozorí rady.

13 lánek XXV Práva a povinnosti len dozorí rady lenové dozorí rady se úastní valné hromady spolenosti a jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní innosti. lenové dozorí rady vykonávají psobnost dozorí rady dle zákona o obchodních korporacích a tchto stanov. Pro ostatní pípady platí ustanovení lánku XIX tchto stanov obdobn. lánek XXVI Úetní období, vedení úetnictví Úetním obdobím je kalendání rok, nestanoví-li zákon v konkrétním pípad jinak. Spolenost je povinna zajišovat ádné vedení úetní evidence v souladu s obecn závaznými pedpisy. Po skonení úetního období sestavuje spolenost ádnou a konsolidovanou úetní závrku podle obecn závazných pedpis. ádná, mimoádná, konsolidovaná a mezitímní úetní závrka musí být sestavena zpsobem odpovídajícím obecn závazným právním pedpism a úetním pedpism tak, aby ve všech významných ohledech vrn zobrazovala majetek, závazky, vlastní kapitál spolenosti a výsledek hospodaení. lánek XXVII Zpsob rozdlení zisku a úhrady ztráty spolenosti O rozdlení zisku nebo zpsobu úhrady ztráty rozhoduje valná hromada. K návrhu pedstavenstva pedkládá valné hromad své vyjádení dozorí rada. O rozdlení zisku lze rozhodnout jen jsou-li dány podmínky stanovené zákonem. Spolenost nesmí rozdlit zisk ani jiné vlastní zdroje mezi akcionáe, pokud se ke dni skonení posledního úetního období vlastní kapitál vyplývající z ádné nebo mimoádné úetní závrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdlení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle zákona o obchodních korporacích nebo stanov rozdlit mezi akcionáe. Valná hromada mže stanovit podíl len pedstavenstva a lena dozorí rady na zisku (tantiému) ze zisku schváleného k rozdlení. Valná hromada mže rozhodnout i tak, že zisk, nebo jeho ást rozdlí ve form dividendy nebo tantiém nebo že zisk nebo jeho ást zstane zatím nerozdlen. Takto nerozdlený zisk lze rozdlit rozhodnutím další valné hromady. Valná hromada mže rozhodnout, že zisk nebo jeho ást použije na zvýšení základního kapitálu spolenosti. Pedpokladem zvýšení základního kapitálu z vlastních zdroj spolenosti je, že úetní závrka byla ovena auditorem bez výhrad a byla sestavena z údaj zjištných nejpozdji ke dni, od nhož v den rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu neuplynulo více než šest msíc. Jestliže však spolenost z jakékoliv mezitímní úetní závrky zjistila snížení vlastních zdroj, nemže použít údaje z ádné nebo mimoádné úetní závrky, ale musí vycházet z této mezitímní úetní závrky. Valná hromada mže rozhodnout o úhrad ztráty snížením základního kapitálu spolenosti, peútováním ztráty na úet neuhrazené ztráty minulých let nebo z nerozdleného zisku uplynulých let.

14 lánek XXVIII Rezervní fond a další fondy spolenosti Spolenost nevytváí rezervní fond. Spolenost mže na základ usnesení valné hromady vytvoit jiné fondy, pokud valná hromada souasn stanoví pravidla pro jejich vytvoení a použití. lánek XXIX Dividendy Akcioná má právo na podíl na zisku spolenosti (dividendu), který valná hromada podle hospodáského výsledku schválila k rozdlení. Tento podíl se uruje pomrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnot akcií všech akcioná. Spolenost nesmí vyplácet zálohy na podíly na zisku. Dividenda je vyplácena na náklady a nebezpeí spolenosti výlun na úet akcionáe uvedený v seznamu akcioná. Pedstavenstvo je povinno oznámit rozhodný den, den výplaty dividendy, místo a zpsob její výplaty zpsobem ureným zákonem a tmito stanovami pro svolání valné hromady. lánek XXX Zmny výše základního kapitálu, finanní asistence Na postup pi zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí píslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. Pipouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z obhu vetn losování akcií. Pednostní právo akcioná na úpis i tch akcií, které neupsal jiný akcioná dle ust. 484 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se vyluuje ve druhém pípadn v každém dalším upisovacím kole. Spolenost je oprávnna poskytovat finanní asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. Podíl na zisku lze rozdlit též ve prospch len orgán spolenosti, zamstnanc, tichého spoleníka. lánek XXXI Zrušení a zánik spolenosti Spolenost se zrušuje právním jednáním, uplynutím doby, rozhodnutím orgánu veejné moci nebo dosažením úelu, pro který byla ustavena, a z dalších dvod stanovených zákonem. O dobrovolném zrušení spolenosti rozhoduje valná hromada. Po zrušení spolenosti se vyžaduje její likvidace, ledaže celé její jmní nabývá právní nástupce, nebo stanoví-li zákon jinak. Valná hromada mže zmnit rozhodnutí o likvidaci, dokud ješt nedošlo k naplnní úelu likvidace. Spolenost mže být zrušena s likvidací dnem ureným zákonem nebo právním jednáním o zrušení právnické osoby, jinak dnem jeho úinnosti, nebo dnem právní moci rozhodnutí orgánu veejné moci, nestanoví-li se v rozhodnutí den pozdjší. Zrušuje-li se spolenost pi pemn, zrušuje se bez likvidace dnem úinnosti pemny. Byl-li osvden úpadek spolenosti, zrušuje se bez likvidace zrušením konkursu po splnní rozvrhového usnesení, nebo zrušením konkursu proto, že majetek je zcela nepostaující; do likvidace však vstoupí, objeví-li se po skonení insolvenního ízení njaký majetek.

15 Zpsob provedení likvidace spolenosti pi jejím zrušení se ídí obecn závaznými právními pedpisy. O zpsobu vypoádání likvidaního zstatku rozhoduje valná hromada. Likvidaní zstatek bude rozdlen mezi akcionáe v pomru odpovídajícím splacené jmenovité hodnot jejich akcií. Likvidátora jmenuje a odvolává valná hromada. Není-li likvidátor jmenován bez zbyteného odkladu, jmenuje ho soud. Spolenost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstíku. lánek XXXII Postup pi doplování a zmn stanov Ke zmn stanov dochází rozhodnutím valné hromady o zmn stanov. Pijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož dsledkem je zmna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o zmn stanov. Je-li na poadu valné hromady usnesení o schválení zmny stanov, musí pozvánka na valnou hromadu charakterizovat podstatu navrhovaných zmn a obsahovat upozornní pro akcionáe, že jsou oprávnni nahlédnout zdarma v sídle spolenosti do návrhu zmn stanov. O rozhodnutí o zmn stanov je poizován notáský zápis. Notáský zápis o rozhodnutí o zmn stanov musí obsahovat též schválený text zmny stanov. Pedstavenstvo je povinno bez zbyteného odkladu uložit zmny stanov, stejn jako úplné znní stanov do sbírky listin obchodního rejstíku. Ostatní zmny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají úinnosti okamžikem rozhodnutím valné hromady, neplyne-li z rozhodnutí nebo ze zákona, že nabývají úinnosti pozdji. lánek XXXIII Oznamování Skutenosti stanovené obecn závaznými právními pedpisy a tmito stanovami uveejuje spolenost zpsobem stanoveným pro tyto skutenosti. Pozvánku na valnou hromadu uveejuje pedstavenstvo spolenosti nebo jiný svolavatel valné hromady nejmén 30 dn pede dnem konání valné hromady na internetových stránkách spolenosti a souasn ji zašle všem akcionám vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcioná. Pozvánka musí být na internetových stránkách spolenosti uveejnna až do okamžiku konání valné hromady. Pedstavenstvo, neníli svolavatelem valné hromady, je povinno umožnit svolavateli uveejnní pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách spolenosti. Není-li možné zveejnit protinávrh akcionáe se stanoviskem pedstavenstva zpsobem stanoveným pro uveejnní pozvánky na valnou hromadu, zveejní se na internetové stránce spolenosti na adrese a souasn bude k dispozici v sídle spolenosti. lánek XXXIV Výkladová ustanovení V pípad, že se nkteré ustanovení stanov, a už vzhledem k platnému právnímu ádu eské republiky, nebo vzhledem k jeho zmnám ukáže neplatným, neúinným nebo sporným, anebo nkteré ustanovení chybí, zstávají ostatní ustanovení stanov touto skuteností nedotena. Namísto neplatného, neúinného nebo sporného ustanovení nastupuje bu ustanovení

16 píslušného obecn závazného právního pedpisu, které je svou povahou a úelem nejbližší zamýšlenému úelu stanov, nebo není-li takového ustanovení právního pedpisu, zpsob ešení, jenž je v obchodním styku obvyklé. Problematika, která není upravena tmito stanovami se ídí platnými obecn závaznými právními pedpisy. Spolenost se tmito stanovami podizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku, a to s úinností ke dni zveejnní zápisu o podízení se zákonu o obchodních korporacích v obchodním rejstíku. lánek XXXV Právní pomry spolenosti a ešení spor innost spolenosti se ídí platnými obecn závaznými právními pedpisy eské republiky. Pípadné spory mezi akcionái a spoleností, spory mezi spoleností a leny jejích orgán, budou ešeny smírnou cestou. Nepodaí-li se vyešit takový spor smírn, bude k jeho projednání a rozhodnutí píslušný soud a to nevyluují-li to ustanovení obecn závazných právních pedpis soud místn píslušný podle sídla spolenosti. lánek XXXVI Úinnost stanov Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou konanou dne 22. kvtna Od tohoto dne pln nahrazují dosud platné stanovy spolenosti, vetn jejich zmn a doplk a k témuž dni nabyly úinnosti. Pedstavenstvo spolenosti Rybáství Perov, a.s.: Pedseda pedstavenstva Místopedseda pedstavenstva len pedstavenstva

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s.

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Hlava I. Základní ustanovení 1. Založení a vznik spolenosti Akciová spolenost Stavoprojekt Olomouc a. s. (dále jen spolenost) byla založena jako akciová

Více

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem)

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem) Jáchymov Property Management, a.s. T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov, IO: 453 59 229 registrace v obchodním rejstíku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 207 S T A N O V Y obchodní spolenosti Jáchymov

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y Úplné znní stanov spolenosti ve znní zmn schválených mimoádnou valnou hromadou dne 13.4.2006 STANOVY U N I P E T R O L, a.s. I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í l.1 Založení

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s.

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: REENGINE CZ a.s. ------------------------------------------ 2. Sídlo společnosti:

Více

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu NÁVRH NOVÉHO ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV PRO VALNOU HROMADU DNE 26.6.2014 Stanovy akciové společnosti Oddíl I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1) Obchodní firma společnosti zní:

Více

Jednací a hlasovací řád valné hromady

Jednací a hlasovací řád valné hromady Jednací a hlasovací řád valné hromady Tento jednací a hlasovací řád byl vydán k upřesnění postupu jednání valné hromady podle č. VII. A stanov a. s., byl schválen valnou hromadou dne 15.05.2014 a platí

Více

Článek I Založení a vznik společnosti, rozhodné právo

Článek I Založení a vznik společnosti, rozhodné právo Obsah stanov: Čl. I Založení a vznik společnosti, rozhodné právo 3 Čl. II Obchodní firma a sídlo společnosti 3 Čl. III Předmět podnikání společnosti 3 Čl. IV Trvání společnosti 3 Čl. V Výše základního

Více

akciové společnosti Kalora a.s.

akciové společnosti Kalora a.s. STANOVY akciové společnosti Kalora a.s. V aktuálním znění přijatém valnou hromadou konanou dne 14.6.2002. Upravené dle zákona č.90/2012 Sb. a schválené valnou hromadou dne 20.6.2014 Obsah: Díl první: Díl

Více

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti -----------------------------------------------------------------

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- Návrh znění stanov společnosti JIRASGAMES, a.s. Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma společnosti zní: JIRASGAMES,

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

4.1. Veejná obchodní spolenost

4.1. Veejná obchodní spolenost 4. 4.1. Veejná obchodní spolenost A) Veejná obchodní spolenost je upravena v 76 až 92 ObchZ. Jde o typickou osobní spolenost, protože innost spolenosti musí být vykonávána jejími spoleníky vždy osobn.

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti STANOVY Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s Část první Základní ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti ----- Akciová společnost byla založena bez veřejné nabídky akcií na základě zakladatelské

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

Uveřejnění stanoviska představenstva TZP, a.s ke změně stanov, která bude projednávána na valné hromadě konané dne 22. května 2014 od 10.30 hod.

Uveřejnění stanoviska představenstva TZP, a.s ke změně stanov, která bude projednávána na valné hromadě konané dne 22. května 2014 od 10.30 hod. Uveřejnění stanoviska představenstva TZP, a.s ke změně stanov, která bude projednávána na valné hromadě konané dne 22. května 2014 od 10.30 hod. Představenstvo obdrželo dne 9. května 2014 protinávrh akcionáře

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

TOMA, a.s., se sídlem Otrokovice, třída Tomáše Bati 1566, okres Zlín, PSČ 765 02 S T A N O V Y S P O L E Č N O S T I

TOMA, a.s., se sídlem Otrokovice, třída Tomáše Bati 1566, okres Zlín, PSČ 765 02 S T A N O V Y S P O L E Č N O S T I , se sídlem Otrokovice, třída Tomáše Bati 1566, okres Zlín, PSČ 765 02 S T A N O V Y S P O L E Č N O S T I červen 2014 Obsah stanov: Čl. I Založení a vznik společnosti, rozhodné právo 3 Čl. II Obchodní

Více

S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I. Sídlo: Ostrava, Moravská Ostrava, Nádražní 213/10, PSČ 702 00

S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I. Sídlo: Ostrava, Moravská Ostrava, Nádražní 213/10, PSČ 702 00 P ROSPERITA investiční společnost, a. s. Sídlo: Ostrava, Moravská Ostrava, Nádražní 213/10, PSČ 702 00 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2879.

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Akciová společnost Zemědělská kooperace ZEKO a.s. byla založena notářským zápisem osvědčenou zakladatelskou smlouvou zemědělských družstev v Budíkově, Hořicích, Jiřicích, Senožatech, Želivi a Školního

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na jednání valné hromady obchodní společnosti RAVY CZ a.s., která se bude konat dne 27.6.2014 od 10.00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Edity Volné, Rumunská 655/9,

Více

Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s.

Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s. Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s. 1. Firma, sídlo a trvání společnosti -------------------------------------------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: SPORT PARK a.s. (dále

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ Představenstvo akciové společnosti DAV, a.s. se sídlem na adrese Ostrava-Vítkovice, Zengrova 19, IČO: 005 75 381, zapsané v oddíle B, č. vl. 81 obchodního rejstříku,

Více

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Obsah stanov: Čl. I Založení a vznik společnosti, rozhodné právo Čl. II Obchodní firma a sídlo společnosti 3 Čl. III Předmět podnikání společnosti

Obsah stanov: Čl. I Založení a vznik společnosti, rozhodné právo  Čl. II Obchodní firma a sídlo společnosti 3 Čl. III Předmět podnikání společnosti Obsah stanov: Čl. I Založení a vznik společnosti, rozhodné právo 3 Čl. II Obchodní firma a sídlo společnosti 3 Čl. III Předmět podnikání společnosti 3 Čl. IV Trvání společnosti 4 Čl. V Výše základního

Více

PROSPERITA holding, a. s. Sídlo: Ostrava, Moravská Ostrava, Nádražní č. 213/10, PSČ: 702 00

PROSPERITA holding, a. s. Sídlo: Ostrava, Moravská Ostrava, Nádražní č. 213/10, PSČ: 702 00 PROSPERITA holding, a. s. Sídlo: Ostrava, Moravská Ostrava, Nádražní č. 213/10, PSČ: 702 00 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 1884. STANOVY akciové

Více

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady.

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady. Oznámení Představenstvo společnosti Kromexim a. s. Kroměříž se sídlem Kroměříž, Hulínská 3445, IČ: 499 693 31 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1209 svolává

Více

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni,oddíl B., vložka

Více

Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171

Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171 Strana první Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171 1Článek I. Základní ustanovení 1.1. Firma společnosti : Vodní zdroje GLS Praha a.s. ---------------------------------------------------------

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Představenstvo společnosti Plemenáři Brno, a.s., IČ 46995404, se sídlem Brno, Optátova 708/37, PSČ 637 00, zapsané v obchodním rejstříku Krajského

Více

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost STANOVY T.I.S.C. akciová společnost Čl. I 1. T.I.S.C. akciová společnost vznikla 17.6.2002 (dále jen společnost ). 2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: PURUM KRAFT a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Sídlo společnosti je Praha.

1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: PURUM KRAFT a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Sídlo společnosti je Praha. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: PURUM KRAFT a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Sídlo společnosti je Praha. 2. Internetová stránka 2.1. Na adrese: www.purumkraft.cz jsou

Více

Zakládací smlouva. Karmelitská 379/18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

Zakládací smlouva. Karmelitská 379/18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana Zakládací smlouva l.i. Název obecn prospšné spolenosti Obecn prospšná spolenost nese název: SIRIRI o. p. s. l.li: Sídlo obecn prospšné spolenosti Obecn prospšná spolenost má sídlo na adrese: Karmelitská

Více

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost

Více

S T A N O V Y. Dobrosev a.s. Dobronín, Střítežská 188/3, PSČ 588 12 IČ: 634 93 837

S T A N O V Y. Dobrosev a.s. Dobronín, Střítežská 188/3, PSČ 588 12 IČ: 634 93 837 S T A N O V Y Dobrosev a.s. Dobronín, Střítežská 188/3, PSČ 588 12 IČ: 634 93 837 0 Obsah stanov: Čl. I Čl. II Čl. III Čl. IV Čl. V Čl. VI Čl. VII Čl. VIII Čl. IX Čl. X Čl. XI Čl. XII Čl. XIII Čl. XIV

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: článek I. Základní ustanovení (1) Obchodní firma zní: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

Více

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s.

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. Čl. 1 STANOVY A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Tyto stanovy jsou dokumentem akciové společnosti (dále společnost ), která vznikla zápisem do obchodního rejstříku

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

PROSPERITA Energy, a.s., se sídlem V Chotejně 1307/9, Hostivař, 102 00 Praha 10 S T A N O V Y S P O L E Č N O S T I

PROSPERITA Energy, a.s., se sídlem V Chotejně 1307/9, Hostivař, 102 00 Praha 10 S T A N O V Y S P O L E Č N O S T I , se sídlem V Chotejně 1307/9, Hostivař, 102 00 Praha 10 S T A N O V Y S P O L E Č N O S T I listopad 2014 Obsah stanov: Čl. I Založení a vznik společnosti, rozhodné právo 3 Čl. II Obchodní firma a sídlo

Více

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s.

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: AKRO investiční společnost, a.s. (dále jen společnost ). ----------------------------------------------------------------------------------

Více

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení 1. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ----------------------------------------------- STANOVY --------------------------------------------- I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní:

Více

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti.

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti. STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Obchodní firma Společnosti zní: TOOL SERVICE, a. s. Článek 2. Sídlo Společnosti. Sídlo Společnosti je umístěno v obci:

Více

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení 1 Firma společnosti Firma společnosti zní: BusLine a.s. -----------------------------------------------------------------------

Více

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S T A N O V Y Zemědělská společnost Zhoř a.s. ČÁST PRVNÍ I. POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s.

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s. ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti je Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlem společnosti je Praha. Předmětem

Více

S T A N O V Y. společnosti FANO TeX, a.s.

S T A N O V Y. společnosti FANO TeX, a.s. S T A N O V Y společnosti FANO TeX, a.s. květen 2014 Část I. Základní ustanovení I. Založení akciové společnosti a právní postavení FANO TeX, a. s. (dále jen společnost) je právnickou osobou, která byla

Více

Návrh změny stanov. ve formě nového úplného znění stanov. určený řádné valné hromadě společnosti svolané na den 24. října 2014 S T A N O V Y

Návrh změny stanov. ve formě nového úplného znění stanov. určený řádné valné hromadě společnosti svolané na den 24. října 2014 S T A N O V Y Návrh změny stanov ve formě nového úplného znění stanov určený řádné valné hromadě společnosti svolané na den 24. října 2014 S T A N O V Y a k c i o v é s p o l e č n o s t i VS DOMY a.s., se sídlem ve

Více

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému---------

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- -------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- Článek 1 - Firma a sídlo společnosti -------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: STAVEBNÍ PODNIK

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Obchodní firma společnosti zní: ice industrial services

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Úněšovský statek a.s.

Úněšovský statek a.s. stanovy akciové společnosti Úněšovský statek a.s. I. Založení a vznik akciové společnosti Akciová společnost Úněšovský statek a.s. je obchodní korporací dle zákona o obchodních korporacích Společnost zachází

Více

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka Dosavadní znění stanov společnosti Strojintex IDP, a.s. se nahrazuje celé tímto novým textem: -------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------

Více

1 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Založení a účel společnosti Společnost je právnickou osobu, která byla založena zakladateli za účelem podnikání na základě zakladatelské smlouvy ze dne 10.11.1999 2. Obchodní

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

Stanovy akciové společnosti AGRO NAČEŠICE a.s. I. Založení akciové společnosti Článek 1. Článek 2. Článek 3. Článek 4 II.

Stanovy akciové společnosti AGRO NAČEŠICE a.s. I. Založení akciové společnosti Článek 1. Článek 2. Článek 3. Článek 4 II. Stanovy akciové společnosti AGRO NAČEŠICE a.s I. Založení akciové společnosti Článek 1 Obchodní společnost AGRO NAČEŠICE a.s. se sídlem Načešice 3, 538 03 Heřmanův Městec, okres Chrudim (dále jen společnost)

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma, sídlo a předmět podnikání 1. Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. 2. Sídlo

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: 190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy Tento zákon upravuje vydávání dluhopis v eské republice,

Více

S T A N O V Y. SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE

S T A N O V Y. SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE S T A N O V Y SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE (Valná hromada SFINX, a. s. dne 30.6.2015) Článek I. Vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost SFINX, a. s. (dále jen společnost ) byla založena jednorázově

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Návrh změn stanov. Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov.

Návrh změn stanov. Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov. Návrh změn stanov Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov. Článek III. se mění a nově zní takto : Zemědělství, včetně prodeje

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti LBtech a.s., IČ: 150 35 808, se sídlem Litomyšl, Moravská 786, PSČ 570 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Více

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ).

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1. Firma a sídlo společnosti Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha. 2. Internetová

Více

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Hlava I. Úvodní ustanovení ---------------------------------------------------------------------

Více

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6.

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. 2014) 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: JILANA,

Více

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s.

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. V souladu se zákony č. 89 a 90/2012 Sb., navrhne dozorčí rada a představenstvo valné hromadě tuto změnu stanov AGROCHOV STARÁ PAKA: 1. Článek 2. bod 2. vymazat

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL HOLDING, a.s. Úplné znění ke dni 1. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL HOLDING, a.s. (dále jen společnost

Více

------------------------------------------------------------ Stanovy-------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ Stanovy------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ Stanovy------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- akciové společnosti

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684 příloha č. 1 I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Správa majetku Praha 14, a.s. -------------------------

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Praha 6 Bubeneč, Terronská 947/49, PSČ 160 00, IČO 246 56 062 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16102 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14 a.s., IČ: 256 22 684

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14 a.s., IČ: 256 22 684 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14 a.s., IČ: 256 22 684 Příloha č.1 I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Správa majetku Praha 14 a.s. -----------------------------

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení I. Úvodní ustanovení Obchodní společnost ACP Traductera, a. s., IČ 27 19 82 86 je původní obchodní společností ACP Traductera, s. r. o. se sídlem Jindřichův Hradec, Na Piketě 173, PSČ 377 01, IČ 27 19

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti TAUER ELEKTRO a.s., IČ: 25921100, se sídlem Svitavy, Milady Horákové 357/4, PSČ 568 02, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

zákona o obchodních korporacích.

zákona o obchodních korporacích. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI LEIS, a.s. 1. Základní ustanovení 1.1 Vznik společnosti 1.1.1 Akciová společnost LEIS, a.s. (dále jen společnost ) byla založena zakladatelskou listinou ze dne 10. 5. 1999.

Více

WOOD & Company Financial Services, a.s.

WOOD & Company Financial Services, a.s. WOOD & Company Financial Services, a.s. Uveejování informací podle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry (dále jen

Více

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s.

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Článek I Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost DGF a.s. byla založena na

Více

Návrh STANOV. akciové společnosti. Kameníček a.s.

Návrh STANOV. akciové společnosti. Kameníček a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Kameníček a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost ) je právnickou osobou,

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4320 I. Základní ustanovení 1.1 Obchodní

Více

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV STANOVY obchodní společnosti KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Část první Obecná ustanovení Článek 1 Vznik akciové společnosti Tyto

Více

S T A N O V Y akciové společnosti nové úplné znění vyplývající z občanského zákonáku č. 89/2012 Sb a zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb.

S T A N O V Y akciové společnosti nové úplné znění vyplývající z občanského zákonáku č. 89/2012 Sb a zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. S-projekt plus, a. s. S T A N O V Y akciové společnosti nové úplné znění vyplývající z občanského zákonáku č. 89/2012 Sb a zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. Návrh ze dne 22.04.2014 I. ZÁKLADNÍ

Více

STANOVY. Společnosti Zámecká kolonáda a.s. ( Společnost ) I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI. Článek 1 Obchodní firma a sídlo Společnosti

STANOVY. Společnosti Zámecká kolonáda a.s. ( Společnost ) I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI. Článek 1 Obchodní firma a sídlo Společnosti STANOVY Společnosti Zámecká kolonáda a.s. ( Společnost ) I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Článek 1 Obchodní firma a sídlo Společnosti (1) Obchodní firma Společnosti zní: Zámecká kolonáda a.s. (2) Sídlo

Více

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 Představenstvo společnosti INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 18. června 2014

Více

*** Část druhá * Orgány společnosti

*** Část druhá * Orgány společnosti Stanovy obchodní společnosti SKALIČAN a.s. Část první Základní ustanovení Článek 1 Vznik společnosti a její právní forma 1. SKALIČAN a.s., (dále jen společnost ) vznikla dne 4.5.1992 zápisem do obchodního

Více

Schváleno valnou hromadou akcionářů společnosti 25. června 2014

Schváleno valnou hromadou akcionářů společnosti 25. června 2014 Schváleno valnou hromadou akcionářů společnosti 25. června 2014 ----------------------------------------------- STANOVY ----------------------------------------------- ------------------------------------

Více

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s.

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s. P O Z V Á N K A na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti IČ: 292 71 797, se sídlem: Brno, Hlaváčkova 2976/2, Královo Pole, PSČ 612 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. Úplné znění stanov společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. účinné ke dni 20.6.2014 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1. OBECNÉ Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Více

Návrh představenstva pro jednání valné hromady dne 24.11.2014. STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

Návrh představenstva pro jednání valné hromady dne 24.11.2014. STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Článek 1 Akciová společnost 1.1. Tyto stanovy upravují právní poměry společnosti BKP GROUP, a.s. (dále jen Společnost ). 1.2. Společnost

Více