Masarykova univerzita Brno. Katedra aplikované matematiky. maticemi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova univerzita Brno. Katedra aplikované matematiky. maticemi"

Transkript

1 Masarykova univerzita Brno Fakulta přírodovědecká Katedra aplikované matematiky Lineární systémy se speciálními maticemi Diplomová práce květen 2006 Jaroslava Benáčková

2 Poděkování V úvodu bych ráda poděkovala vedoucí diplomové práce prof. RNDr. Ivaně Horové, CSc. z Katedry aplikované matematiky PřF MU v Brně za pečlivé přečtení textu, cenné rady, připomínky k práci a za trpělivost. Dále bych chtěla poděkovat svým rodičům za veškerou podporu, které se mi v průběhu studia dostalo.

3 Prohlášení Čestně prohlašuji, že jsem svou diplomovou práci vypracovala samostatně a použila jsem pouze uvedenou literaturu. V Brně dne 25. května 2006

4 Obsah Úvod 5 1 Základní pojmy Matice a operace s nimi Grafy a matice Přímé metody řešení soustav lineárních rovnic Gaussova eliminační metoda Metoda LU-rozkladu Metoda největšího spádu Speciální matice Nezáporné matice Stochastické matice Dvojitě stochastické matice Symetrické a hermitovské matice M-matice Stabilní matice Pásové matice Iterační metody řešení soustav lineárních rovnic Iterační metody Jacobiho metoda (metoda prosté iterace) Gauss-Seidelova metoda Superrelaxační metoda Singulární lineární systémy Semikonvergentní matice Semiiterační metoda Závěr 53 Literatura 54 Příloha 55 4

5 Úvod V poslední době stále roste zájem o řešení velkých soustav lineárních algebraických soustav jak s řídkými, tak s plnými maticemi nebo o řešení úloh na vlastní čísla matic. Podstatný vliv na přehodnocení starých numerických metod lineární algebry měly moderní počítače, které podnítily zájem o nové algoritmy, jež se hodí k automatizovanému provádění výpočtů. Základní skupinu metod lineární algebry tvoří metody přímé. Přímou metodou se obvykle rozumí metoda, která umožňuje získat řešení úlohy pomocí konečného počtu operací. Tyto metody hrají v numerické lineární algebře důležitou roli. Klasickými příklady jsou Gaussova eliminace nebo metoda LU-rozkladu. Druhou skupinu tvoří gradientní metody jako například metoda sdružených gradientů nebo metoda střídavých směrů. Přímé metody jsou však při řešení některých úloh většinou málo efektivní. Velmi důležitým prostředkem řešení soustav lineárních rovnic jsou tzv. iterační metody. Ve své diplomové práci se tedy hlavně zabývám iteračními metodami pro řešení soustav s různými speciálními typy matic. V první kapitole jsou definovány základní pojmy, které budou potřeba v dalším výkladu. A to definice matice a různé operace s nimi, dále souvislost grafů a matic a nakonec náznak přímých metod pro hledání řešení soustav lineárních rovnic. Ve druhé kapitole jsou popsány různé speciální typy matic, jejich vlastnosti, hledání vlastních čísel a vektorů. Nakonec se zabývám konkrétními iteračními metodami pro různé matice soustav. V poslední kapitole je to konkrétně případ semiiterační metody pro singulární systémy. Výklad je doplněn příklady, na kterých jsou jasně ukázány teoretické poznatky. V příloze pak najdeme programy vytvořené pro výpočetní systém Matlab a k některým příkladům obrázky získané pomocí těchto programů. 5

6 Kapitola 1 Základní pojmy 1.1 Matice a operace s nimi V první kapitole jsou uvedeny základní pojmy, které se týkají matic a nejdůležitější operace s maticemi. Definice Matice typu (m, n) je soustava mn čísel uspořádaných do m řádků a n sloupců A = a a 1n a m1... a mn Označujeme ji A = (a ik ). Číslo a ik je prvek matice na místě (i, k), tj. v i-tém řádku a k-tém sloupci. Jsou-li prvky reálné, říkáme, že matice je reálná, jsou-li komplexní, matice je komplexní. n-rozměrný vektor je potom matice typu (n, 1). Je-li m = n, pak mluvíme o čtvercové matici n-tého řádu. Jestliže a = (a 1,...,a n ) T a b = (b 1,...,b n ) T, pak jejich skalární součin je a,b = a T b = n a j b j. j=1 Dále uvedeme různé speciální typy a vlastnosti matic. Řekneme, že čtvercová matice A je regulární, jestliže k ní existuje matice B tak, že AB = BA = I. Jestliže taková matice neexistuje, potom A se nazývá singulární. Matice B je pak inverzní matice k A a označujeme ji A 1. Čtvercová matice A se nazývá ryze řádkově diagonálně dominantní (resp. matice s převládající diagonálou), jestliže a ii > n a ij, i = 1,...,n. j=1 j i Řekneme, že čtvercová matice A je podobná matici B, existuje-li regulární matice 6

7 T tak, že A = TBT 1. Řekneme, že matice A je kongruentní s maticí B, jestliže existuje permutační matice P taková, že platí B = PAP T. Přitom permutační matice je taková, která má v každém řádku a každém sloupci jediný nenulový prvek, rovný jedné. Definice Necht A je čtvercová matice. Nenulový vektor x se nazývá vlastní vektor matice A, platí-li Ax = λx pro nějaké číslo λ. Toto λ se nazývá vlastní číslo matice A odpovídající vlastnímu vektoru x. Množina všech vlastních čísel matice se nazývá spektrum matice, ozn. σ(a). Spektrálním poloměrem pak nazýváme číslo ρ(a) = max{ λ,λ σ(a)}. Označení: Necht A = (a ik ), matice typu (n, n). Vynecháme-li v této matici i-tý řádek a k-tý sloupec, dostaneme matici typu (n-1, n-1), kterou označíme A ik. Definice Determinant čtvercové matice A = (a ik ) n-tého řádu je číslo deta = sgn(p)a 1k1...a nkn, P=(k 1,...,k n) kde P jsou všechny permutace indexů 1,..., n a sgn(p) je znaménko permutace P. Připomeňme nyní základní poznatek z lineární algebry. Soustavou n lineární rovnic o n neznámých rozumíme soustavu Ax = b, kde A, matice soustavy, je A = a a 1n.... a m1... a mn a b = (b 1,...,b n ) T. Věta (Frobenius). Systém Ax = b je řešitelný právě tehdy, když hodnost matice A je rovna hodnosti rozšířené matice systému (A b). 1.2 Grafy a matice S maticemi poměrně úzce souvisí pojem graf. Některé vlastnosti matice můžeme dokonce z grafu matice odvozovat. Proto zde uvedeme několik základní definic a vět týkajících se grafů a matic. Definice Orientovaný graf G(V,H) je uspořádaná dvojice konečných množin V, H, kde H je tvořena některými uspořádanými dvojicemi prvků z V: H V V. 7

8 Prvky množiny V se nazývají uzly (vrcholy, body), prvky množiny H hrany. Jestliže hrana začíná i končí ve stejném uzlu, mluvíme o smyčce. Posloupnost uzlů (u 1,...,u k ) taková, že (u 1,u 2 ), (u 2,u 3 ),..., (u k 1,u k ) jsou hrany, se nazývá spojení; neopakují-li se uzly, označíme ji jako dráha. Přitom počet hran ve spojení nazveme délkou spojení. G 1 = (V 1,H 1 ) je podgrafem grafu G 2 = (V 2,H 2 ), jestliže je V 1 V 2 a H 1 H 2. Definice Cyklus v grafu G je spojení uzlů (u 1,...,u m,u 1 ). Délkou cyklu je pak číslo m. Přitom předpokládáme, že všechny uzly jsou navzájem různé. Orientovaný graf nazveme acyklický, jestliže neobsahuje žádný cyklus. Věta (Základní věta o acyklických grafech). Necht G = (V,H) je orientovaný graf, V = n. Potom následující vlastnosti jsou ekvivalentní: 1. Graf G je acyklický. 2. Každý neprázdný podgraf G grafu G má vlastnost, že v něm existuje uzel, do něhož v G nejde žádná hrana. 3. Existuje očíslování množiny uzlů V čísly 1, 2,...,n takové, že každá hrana v G jde z uzlu s menším číslem do uzlu s číslem větším. 4. G nemá žádnou smyčku a pro každou dvojici různých uzlů u, v bud neexistuje v G dráha z u do v nebo neexistuje v G dráha z v do u. D ů k a z. viz [3] Graf G se nazývá silně souvislý, jestliže existuje z každého uzlu v G dráha do každého jiného uzlu grafu G. A = (a ik ) je čtvercová matice řádu n. Označme N množinu indexů 1, 2,...,n. Matici A přiřadíme orientovaný graf G(A) o n uzlech takto: G(A) = (N,H), kde H je množina dvojic (i,k), i N, k N, pro které a ik 0. Hranově ohodnocený graf je graf, v němž je každé hraně přiřazena její hodnota. Orientovanému grafu tedy můžeme naopak přiřadit tzv. uzlovou matici U( G) = (u ik ): u ik = 1, je-li v grafu hrana z uzlu i do uzlu k a u ik = 0, není-li v grafu taková hrana. Řád uzlové matice je roven počtu uzlů grafu. Definice Čtvercová matice A se nazývá reducibilní (rozložitelná), je-li tvaru ( ) A 1 B, 0 A 2 kde A 1, A 2 jsou čtvercové matice řádu alespoň 1, anebo lze-li A převést na tento tvar permutací řádků a sloupců. Čtvercová matice se nazývá ireducibilní (nerozložitelná), není-li reducibilní. 8

9 Věta Čtvercová matice je ireducibilní, právě když její orientovaný graf je silně souvislý. Každou čtvercovou matici lze permutací řádků a sloupců (odpovídající permutační matici P) převést na horní blokově trojúhelníkový tvar, jehož diagonální bloky jsou už ireducibilní: A 11 A A 1r 0 A PAP T = A 2r A rr D ů k a z. viz. [3] Tento tvar matice se nazývá normální tvar. Druhá část z této věty má rozsáhlé aplikace v numerické matematice, zejména při řešení rovnic a výpočtu vlastních čísel matic. Definice Konečný neorientovaný graf (krátce graf) G = (V, H) je uspořádaná dvojice konečných množin (V, H). V je množina uzlů, H množina některých neuspořádaných dvojic prvků z V, tzv. neorientovaných hran. Sled v grafu G je posloupnost uzlů u 1,...,u s, kde každé dva po sobě jdoucí uzly u k, u k+1, pro k = 1,...,s 1 jsou spojeny hranou v G. Cesta v grafu G je sled, v němž se žádné dva uzly neopakují. Souvislý graf je graf, v němž mezi každými dvěma různými uzly existuje cesta. 1.3 Přímé metody řešení soustav lineárních rovnic V této diplomové práci se zabývám převážně iteračními metodami pro řešení soustav lineárních rovnic. Proto bych zde ráda krátce připomněla i základní přímé metody, které jsou také důležité pro řešení těchto soustav Gaussova eliminační metoda Předpokládejme, že systém lineárních rovnic je zapsán v maticovém tvaru: Ax = b. Předpokládáme, že matice koeficientů na levé straně není singulární a že koeficient a 11 není nulový. První řádek vztahu dělíme koeficientem a 11. Pak postupně pro všechny hodnoty indexu i = 2,...,n od i-tého řádku odečítáme nový první 9

10 řádek, vynásobený koeficientem a i1. Dostáváme 1 a a 1 1n x 1 0 a a 1 2n x = b 1 1 b 1 2., 0 a 1 n2... a 1 nn x n b 1 n kde a 1 ij = a ij a 11, pro j = 1,...,n. V případě, že by koeficient a 11 byl nulový, je vždy možné vyměnit pořadí rovnic tak, aby nový koeficient nulový nebyl. Stejným způsobem pokračujeme dále. Nakonec (po provedeném n-tém kroku) má výsledný systém lineárních rovnic tvar: 1 a 1 12 a a 1 1n 0 1 a a 2 2n a 3 3n x 1 x 2 x 3. x n = Všechny prvky matice pod hlavní diagonálou jsou nulové, diagonální prvky jsou jedničky. Horní index vždy ukazuje příslušný krok, ve kterém byl koeficient získán. Řešení nyní vypočítáme pomocí vztahů: x i = b i i n j=i+1 b 1 1 b 2 2 b 3 3. b n n a i ijx j, i = n,n 1,...,1. Příklad Řešte pomocí Gaussovy eliminační metody soustavu lineárních rovnic. 7, 9x 1 + 5, 6x 2 + 5, 7x 3 7, 2x 4 = 6, 68 8, 5x 1 4, 8x 2 + 0, 8x 3 + 3, 5x 4 = 9, 95 4, 3x 1 + 4, 2x 2 3, 2x 3 + 9, 3x 4 = 8, 60 3, 2x 1 1, 4x 2 8, 9x 3 + 3, 3x 4 = 1, 00. Řešení: Soustavu rovnic si přepíšeme do maticového tvaru a postupně upravujeme, jak bylo uvedeno v předchozí teoretické části. 7, 9 5, 6 5, 7 7, 2 8, 5 4, 8 0, 8 3, 5 4, 3 4, 2 3, 2 9, 3 3, 2 1, 4 8, 9 3, 3 1 0, , , , , , , , , , , , x 1 x 2 x 3 x 4. 6, 68 = 9, 95 8, 60. x 1 x 2 x 3 x 4 1, 00 = 0, , , ,

11 1 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , x 1 x 2 x 3 x 4 x 1 x 2 x 3 x 4 x 1 x 2 x 3 x 4 0, = 0, , , , = 0, , , , = 0, , , Z této soustavy již velice jednoduše získáme řešení původní soustavy lineárních rovnic: x 1 = 0, 9671,x 2 = 0, 1248,x 3 = 0, 4263,x 4 = 0, Výsledek můžeme zkontrolovat dosazením do soustavy rovnic. Řešení nedourčených soustav, neboli soustav se singulární maticí koeficientů, pomocí Gaussovy eliminační metody je analogické jako při soustavě lineárních rovnic s regulární maticí koeficientů. Příklad Najděte řešení soustavy rovnic: x 1 + x 2 2x 3 + x 4 = 1 x 1 3x 2 + x 3 + x 4 = 0 4x 1 x 2 x 3 x 4 = 1 4x 1 + 3x 2 4x 3 x 4 = 2. Řešení: Soustavu rovnic si opět přepíšeme v maticovém tvaru a postupně upravujeme x 1 x 2 x 3 x 4 x 1 x 2 x 3 x 4 x 1 x 2 x 3 x 4 1 = = 1 3 =

12 x 1 x 2 x 3 x 4 = Hodnost matice koeficientů je 3. Proto položíme x 4 = u, kde u je parametr. Obecné řešení soustavy je tedy jednoparametrické a má tvar: x 1 = u, x 2 = u, x 3 = u,x 4 = u Metoda LU - rozkladu Základem této metody řešení systémů lineárních rovnic je rozklad čtvercové matice na součin dolní a horní trojúhelníkové matice. Libovolnou čtvercovou matici můžeme takto jednoznačně rozložit, jestliže jsou dány nenulové diagonální prvky jedné z hledaných trojúhelníkových matic a nejsou-li zároveň hlavní subdeterminanty rozkládané matice nulové. Například pro n = 4 tedy platí A = LU, a 11 a 12 a 13 a 14 l u 11 u 12 u 13 u 14 a 21 a 22 a 23 a 24 a 31 a 32 a 33 a 34 = l 21 l u 22 u 23 u 24 l 31 l 32 l u 33 u 34. a 41 a 42 a 43 a 44 l 41 l 42 l 43 l u 44 Naším úkolem je tedy určit prvky l ij a u ij, pro daná i a j, a ty určíme ze vztahů, které dostaneme roznásobením těchto matic. Tím dostaneme 16 rovnic pro 20 neznámých a čtyři neznámé veličiny si tedy můžeme libovolně vybrat. Nejčastěji se používá výběr nebo l 11 = l 22 = l 33 = l 44 = 1 u 11 = u 22 = u 33 = u 44 = 1. Při řešení soustavy lineárních rovnic Ax = b metodou LU-rozkladu vyjádříme matici A jako součin horní trojúhelníkové matice U a dolní trojúhelníkové matice L. Pak tedy máme LUx = b a označíme-li Ux = y, můžeme řešit dvě soustavy Ux = y a Ly = b. Řešení soustav najdeme snadno, protože L i U jsou trojúhelníkové matice. Řešení soustavy Ux = y je již řešení původní soustavy lineárních rovnic. Příklad Metodou LU-rozkladu řešte následující soustavu lineárních rovnic. 0, 500x 1 + 1, 000x 3 + 1, 023x 4 = 4, 725 1, 500x 1 + 1, 000x 2 + 3, 702x 4 = 3, 402 1, 273x 1 2, 752x 2 + 3, 208x 3 1, 305x 4 = 2, 709 2, 000x 1 + 1, 000x 2 + 1, 000x 3 + 4, 007x 4 = 1,

13 Řešení: Nejdříve si soustavu přepíšeme do maticového tvaru 0, , 023 x 1 4, 725 1, , 702 x 2 1, 273 2, 752 3, 208 1, 305 = 3, 402 2, , 007 x 3 x 4 1, 231. Najdeme matice L a U (přičemž volíme l ii = 1,i = 1,...,n) a pak řešíme soustavy: y 1 4, y 2 2, 546 2, = 3, 402 2, a 0, , , , 594 2, , 718 y 3 y 4 x 1 x 2 x 3 x 4 = 1, 231 4, , , , 896 Řešení první soustavy je y = (4, 725, 10, 773, 38, 968, 6, 896) T a po dosazení tohoto vektoru do druhé soustavy dostaneme již řešení původního systému rovnic x 1 = 14, 980, x 2 = 9, 682, x 3 = 2, 390 a x 4 = 9, 604. Speciálním případem metody LU-rozkladu je Choleského metoda (metoda odmocnin). Tato metoda se používá pro systémy lineárních rovnic tvaru Ax = b, kde matice A je symetrická. Symetrickou matici lze totiž vyjádřit jako součin dvou navzájem transponovaných trojúhleníkových matic a rovnice Ax = b pak přejde na tvar T T Tx = b a řešení přejde na řešení dvou soustav T T y = b a Tx = y Metoda největšího spádu Věta Jestliže je A symetrická a pozitivně definitní matice typu (n, n) a x a b jsou vektory z R n, potom kvadratická forma F(x) = Ax,x 2 b,x dosahuje minimální hodnoty pro výběr x = x soustavy Ax = b. právě tehdy, když je x řešením D ů k a z. Mějme řešení x soustavy Ax = b a x o. Pak F(x + x) F(x ) = = A(x + x),x + x 2 b,x + x ( Ax,x 2 b,x ) = 13

14 = Ax,x + Ax, x + A x,x + A x, x } {{ } stejné výrazy 2 b,x 2 b, x Ax,x + 2 b,x = = 2 Ax }{{}, x 2 b, x + A x, x = =b = 2 b, x 2 b, x + A x, x = = A x, x > 0, nebot A je pozitivně definitní. Odtud již plyne F(x + x) > F(x ). Naopak mějme F(ˆx) = minf(x) a chceme dokázat, že Aˆx = b. Necht t R, v R n. Jestliže definujeme funkci F(ˆx + tv), pak minimum funkce F najdeme pro t = 0. Tedy F(ˆx + tv) = A(ˆx + tv), ˆx + tv 2 b, ˆx + tv = = Aˆx, ˆx + 2t Aˆx,v + t 2 Av,v 2 b, ˆx 2t b,v. Nyní zderivujeme podle proměnné t a položíme rovno 0. df(ˆx + tv) dt = 0 2 Aˆx,v + 2t Av,v 2 b,v = 0. Protože víme, že v bodě t = 0 nastává minimum F, dostaneme Aˆx,v = b,v, v R n a tedy Aˆx = b. Řešení úlohy Ax = b je tedy pro symetrickou a pozitivně definitní matici A možné nahradit minimalizací F(x). Zvolíme počáteční aproximaci minima x 0 a vybereme vhodný směr v 0. Vektor x 1 nyní určíme podle vzorce x k+1 = x k + δ k v k, kde δ k je konstanta. v k a δ k volíme tak, aby platilo F(x k+1 ) < F(x k ). Jestliže posloupnost x 0, x 1, x 2,... konverguje, musí být její limita řešením systému Ax = b. Metoda největšího spádu, neboli gradientní metoda, je založena na výběru vektoru v v každém kroku tak, aby ležel ve směru největší změny funkce F, tj. ve směru gradientu této funkce: grad(f) = ( F x1,..., F xn ) T. Kvadratickou formu F a její parciální derivaci můžeme zapsat ve tvaru: n n F = a ij x i x j 2 b i x i, i,j=1 i=1 14

15 F xi = 2 n a ij x j 2b i. Označíme-li reziduum r i = 1 2 F x i, tj. r i = b i n i=1 a ijx j, potom platí i=1 grad(f) = 2r, kde r = (r 1,...,r n ) T. V této metodě zvolíme v k jako reziduum r k, kde r k i = b i n a ij x k j,i = 1,...,n. i=1 Koeficient λ k vybereme nyní tak, aby hodnota F(x k+1 ) = F(x k +λ k r k ) byla minimální. F(x k + λ k r k ) = A(x k + λ k r k ),x k + λ k r k 2 b,x k + λ k r k = = Ax k,x k + 2λ k Ax k,r k + λ 2 k Ar k,r k 2 b,x k 2λ k b,r k = r k = b Ax k a tedy Ax k = b r k = b,x k r k,x k + 2λ k b,r k 2λ k r k,r k + +λ 2 k Ar k,r k 2 b,x k 2λ k b,r k = = b,x k r k,x k 2λ k r k,r k + λ 2 k Ar k,r k. Nyní zderivujeme podle λ i a položíme rovno 0. Tím dostaneme minimum. 2 r i,r i + 2λ i Ar i,r i = 0 λ i = ri,r i Ar i,r i. Dostáváme tedy iterační vzorec metody největšího spádu: kde k = 0, 1,... x k+1 = x k + rk,r k Ar k,r k rk, Příklad Metodou největšího spádu najděte řešení systému rovnic 4x 1 x 2 = 2 x 1 + 4x 2 x 3 = 6 x 2 + 4x 3 = 2. Řešení: Nejdříve si zvolíme počáteční aproximaci x 0 = (0, 0, 0) T. Rezidua budou mít tvar r 1 = 2 4x 1 + x 2, r 2 = 6 + x 1 4x 2 + x 3, r 3 = 2 + x 2 4x 3. 15

16 Potom r 0 = (2, 6, 2) T a určíme koeficient λ 0 První iterace tedy bude λ 0 = r0,r 0 Ar 0,r 0. = 0, x 1 = x 0 + λ 0 r 0 = (0, 6876, 2, 0628, 0, 6876) T. Stejným postupem dostaneme r 1 = (1, 3125, 0, 8750, 1, 3125) T, λ 1. = 0, 1964 a tedy x 2 = x 1 + λ 1 r 1 = (0, 9453, 1, 8906, 0, 9453) T, r 2 = (0, 1094, 0, 3281, 0, 1094) T, λ 2. = a tedy x 3 = x 2 + λ 2 r 2 = (0, 9829, 2, 0034, 0, 9829) T. Pro srovnání, přesné řešení soustavy je x = (1, 2, 1) T. 16

17 Kapitola 2 Speciální matice 2.1 Nezáporné matice Tato kapitola se zabývá čtvercovými nezápornými maticemi, tedy takovými, které mají všechny prvky nezáporné. Nejdříve zavedeme tato označení: A B, A > B, jestliže a ij b ij pro všechna i,j, jestliže a ij > b ij pro všechna i,j. Nyní můžeme uvést následující definice a některé věty o nezáporných maticích. Definice Řekneme, že matice A je nezáporná, když A 0, tedy všechny její prvky jsou nezáporné. Matice A je kladná, když A > 0, tedy všechny její prvky jsou kladné. Nezáporné matice mají některé zřejmé vlastnosti: Věta Mějme dvě nezáporné matice A, B. Pak platí: 1. Jsou-li A a B téhož typu, je A + B opět nezáporná matice. 2. Lze-li A a B násobit, je jejich součin AB nezáporná matice. 3. Součin AB kladné matice A a nezáporné nenulové matice B je nezáporná nenulová matice. D ů k a z. Zřejmý. 17

18 Z toho vyplývá, že podobná tvrzení platí i pro násobení matice a vektoru (vektor je matice typu (n, 1)). Dále je uvedena ještě jiná definici reducibilní a ireducibilní matice, než jaká je uvedena v kapitole Grafy a matice. Definice Matice A 0 je reducibilní, jestliže i,j k N : (A k ) ij = 0. Matice A 0 je ireducibilní, jestliže i,j k N : (A k ) ij > 0. Poznámka (A k ) ij označuje prvek na pozici (i,j) v k-té mocnině matice A, tj. A k. Zaved me nyní pojem struktury nenulových prvků matice, která se nejčastěji vyšetřuje pomocí tzv. booleovských matic. Definice Dvě matice A = (a ik ) a B = (b ik ) mají stejnou strukturu nenulových prvků, jestliže pro všechna i, k platí: a ik 0, b ik 0. Struktura nenulových prvků mocniny čtvercové nezáporné matice A souvisí také se sledy v orientovaném grafu G(A) této matice. Tato souvislost je popsána v následující větě. Věta Je-li A čtvercová nezáporná matice a k N, pak v mocnině A k je na místě (i, j) nenulový prvek, právě když existuje v orientovaném grafu G(A) sled délky k z uzlu i do uzlu j. D ů k a z. Větu dokážeme matematickou indukcí. Pro k = 1 věta zřejmě platí. Předpokládejme tedy nyní, že věta platí pro k a dokážeme, že platí i pro k + 1. Označme A = (a pq ), A k = B = (b pq ), A k+1 = C = (c pq ). Protože tedy C = AB, pak c ij = p b ip a pj. Necht v orientovaném grafu G(A) existuje sled délky k +1 z i do j: (i,p 1,...,p k,j). Podle indukčního předpokladu je b ipk > 0. Protože také a pk j > 0 a všechny sčítance v předchozí sumě jsou nezáporné, je i c ij > 0, tj. v A k+1 na místě (i,j) nenulový (tedy kladný) prvek. Pak je v sumě některý z členů kladný, např. b it a tj > 0. To znamená, že b it > 0 a a tj > 0 a podle indukčního předpokladu tedy existuje v grafu G(A) sled délky k z i do t. A protože (i,t) je hrana v G(A), existuje i sled délky k + 1 z i do j. 18

19 Věta Je-li A nezáporná nerozložitelná matice n-tého řádu a k 0, k 1,..., k n 1 kladná čísla, pak matice k 0 I + k 1 A + k 2 A k n 1 A n 1 je kladná. Speciálně je (I + A) n 1 > 0. D ů k a z. Protože matice n 1 i=0 k ia i je součet nezáporných matic, stačí dokázat, že pro libovolná pevná i a j je u některé mocniny A p, 0 p n 1, na místě (i,j) kladný prvek. To platí pro i = j, nebot I má na tomto místě kladný prvek. Je-li i j, pak ze silné souvislosti grafu G(A) plyne, že existuje dráha z i do j. Délka d této dráhy nepřevýší n 1, nebot v G(A) je n uzlů a dráha obsahuje jen různé uzly. Podle předchozí věty je však prvek na místě (i,j) matice A d, 1 d n 1, kladný. Tím je první tvrzení dokázáno. Druhé tvrzení je důsledkem prvního, protože s použitím binomické věty dostaneme ( ) ( ) (I + A) n 1 n 1 n 1 = I + A A k A n 1. 1 k Nyní můžeme uvést hlavní větu o nezáporných maticích. Věta (Perronova-Frobeniova věta o nezáporných maticích). Necht A je čtvercová nezáporná ireducibilní matice n-tého řádu, n > 1. Pak spektrální poloměr ρ(a) je kladné jednoduché vlastní číslo matice A a tomuto vlastnímu číslu odpovídá kladný vlastní vektor. Žádnému jinému vlastnímu číslu matice A už neodpovídá nezáporný vlastní vektor. K důkazu této věty potřebujeme ještě jedno lemma, které je zde uvedeno bez důkazu. Lemma (Perron). Je-li A > 0, pak ρ(a) je kladné vlastní číslo matice A. Tomuto vlastnímu číslu odpovídá jediný lineárně nezávislý vlastní vektor, který přitom lze volit kladný. D ů k a z. (Perronovy-Frobeniovy věty): Nejdříve označme m(a) matici ( a ik ) a nazvěme ji modul matice A a tedy m(x) = ( x 1,..., x n ) T je modul vektoru x. Nyní mějme ireducibilní matici A. Matice (I + A) n 1 je kladná a tedy i matice (I + A T ) n 1 = ( (I + A) n 1) T je kladná. Podle Perronova lemmatu existuje vektor y > 0 tak, že ( ) (I + A) n 1 T ( y = ρ ((I + A) n 1 ) T) y neboli y T (I + A) n 1 = ρ ( (I + A) n 1) y T. Necht dále λ je vlastní číslo matice A takové, že λ = ρ(a). 19

20 Necht x je některý vlastní vektor odpovídající vlastnímu číslu λ (tedy x 0), tj. Ax = λx. Platí pak neboli Obdobně λ m(x) Am(x) ρ(a)m(x) Am(x). ρ 2 (A)m(x) ρ(a)am(x) = Aρ(A)m(x) A 2 m(x), a obecně ρ k (A)m(x) A k m(x), ( k = 1, 2,... ) Násobíme-li k-tou z nerovností číslem n 1 k a sečteme pro k = 1,...,n 1, spolu s rovností m(x) = Im(x) dostaneme (1 + ρ(a)) n 1 m(x) (I + A) n 1 m(x). Násobme zleva kladným vektorem y T. Máme pak (1 + ρ(a)) n 1 (y T m(x)) y T (I + A) n 1 m(x). Pravá strana je rovna ρ((i + A) n 1 )(y T m(x)). Protože y T m(x) je kladné číslo, dostáváme (1 + ρ(a)) n 1 ρ((i + A) n 1 ). Matice (I + A) n 1 má vlastní čísla tvaru (1 + α) n 1, kde α probíhá vlastní čísla matice A. To znamená, že existuje vlastní číslo µ matice A tak, že (1 + µ) n 1 = ρ((i + A) n 1 ). Přitom však µ ρ(a). Dosazením do předchozí nerovnosti plyne (1 + ρ(a)) n 1 (1 + µ) n 1 neboli 1 + ρ(a) 1 + µ 1 + µ 1 + ρ(a). Protože levá strana splývá s pravou, platí všude rovnost. Speciálně odtud plyne, že µ 0, 20

21 a tedy µ = ρ(a). Rovnost také platí ve všech nerovnostech, které jsme dříve sčítali. Speciálně pro k = 1 je Am(x) = ρ(a)m(x) neboli a také Am(x) = µm(x) (I + A) n 1 m(x) = (1 + µ) n 1 m(x) = ρ((i + A) n 1 )m(x). Podle Perronova lemmatu je m(x) > 0. K vlastnímu číslu µ existuje jediný lineárně nezávislý vlastní vektor. Navíc ρ(a) > 0, protože A je nenulová matice (n > 1!). Zbývá dokázat, že ρ(a) je jednoduché vlastní číslo matice A. To vyplývá z tzv. Schurovy věty [A čtvercová matice, λ její vlastní číslo, pak λ je jednoduché, právě když jsou splněny dvě podmínky: a) existuje jediný lineárně nezávislý vlastní vektor matice A a tedy také jediný lineárně nezávislý vlastní vektor matice A T ; b) o vektorech u a v z a) platí v T u 0]. Vlastnímu číslu ρ(a) totiž odpovídá jediný lineárně nezávislý vlastní vektor matice A, např. u, který je přitom kladný. Příslušný vlastní vektor v matice A T, která je také nerozložitelná, lze volit kladný v > 0. Proto je jejich součin v,u = v T u kladný a z Schurovy věty plyne jednoduchost vlastního čísla ρ(a). Nakonec ukážeme, že žádnému jinému vlastnímu číslu už neodpovídá nezáporný vlastní vektor. Necht tedy Az = ξz, z 0 a ξ ρ(a). Podle dokázaného existuje k matici A T kladný vlastní vektor w > 0: A T w = ρ(a)w. Potom však ale také Celkem tedy w T Az = w T ξz = ξ(w T z), w T Az = ρ(a)(w T z). (ρ(a) ξ)(w T z) = 0, což vzhledem k ρ(a) ξ 0 a w T z > 0 je spor. Z Perronovy-Frobeniovy věty také plyne následující. Vezměme nejmenší kruh se středem v počátku, který obsahuje všechna vlastní čísla nezáporné ireducibilní matice - tento kruh má poloměr rovný spektrálnímu poloměru matice. Pak vlastní čísla této matice jsou v komplexní rovině umístěna tak, že na hranici uvažovaného 21

22 kruhu je vždy na kladné poloose vlastní číslo. To však neznamená, že na hranici tohoto kruhu už nemohou být jiná vlastní čísla. Platí také zajímavá věta: Věta Necht A je nezáporná ireducibilní matice n-tého řádu. Necht h je přirozené číslo. Pak tyto vlastnosti matice A a čísla h jsou ekvivalentní: 1. Existuje právě h různých vlastních čísel matice A, jejichž absolutní hodnota je rovna ρ(a). 2. Existuje permutační matice P tak, že PAP T má tvar 0 A A PAP T = A h 1,h A h se čtvercovými diagonálními bloky, a žádnou permutační maticí nelze A převést na obdobný tvar s více než h blokovými řádky. 3. Největší společný dělitel délek všech cyklů orientovanéh grafu G(A) matice A je h. 4. Je-li ( 1) n λ n +k n1 λ n 1 +k n2 λ n k ns λ ns charakteristický polynom matice A, k n1 0, k n2 0,..., k ns 0, n > n 1 >... > n s 0, pak největší společný dělitel čísel n n 1, n 1 n 2,..., n s 1 n s je h. 5. O spektru σ(z) matice Z platí h = max{k N,σ(e 2πi k A) = σ(a)}. D ů k a z. Označíme-li h t, t = 1,...,5, číslo h v t-tém tvrzení, stačí dokázat, že h 1 h 2, h 2 h 3, h 3 h 4, h 4 h 5, h 5 h 1. Celý důkaz najdeme v [3]. Důsledek Je-li A nezáporná ireducibilní matice a má-li A právě h různých vlastních čísel o absolutní hodnotě ρ(a), pak tato vlastní čísla tvoří v rovině komplexních čísel vrcholy pravidelného h-úhelníku o středu v počátku, jehož jeden vrchol je ρ(a). Všechna tato vlastní čísla jsou jednoduchá. Příklad h = 1 v komplexní rovině je jen bod ρ(a), h = 2 v komplexní rovině jsou body ρ(a) a ρ(a). Poznámka Ireducibilní nezáporná matice, pro kterou je h = 1, se nazývá primitivní. Je-li h > 1, nazývá se imprimitivní a h je index imprimitivity. jestliže Existuje ještě jiná definice primitivní matice. Matice A 0 se nazývá primitivní, k N : A k > 0. Matice A 0 se nazývá imprimitivní, jestliže k N i,j : (A k ) ij = 0. 22

23 Věta Je-li A nezáporná čtvercová matice, pak ρ(a) je vlastním číslem matice A a existuje nezáporný vlastní vektor matice A, odpovídající tomuto vlastnímu číslu. D ů k a z. viz [3] Vlastní číslo ρ(a) nezáporné matice A se zpravidla nazývá Perronovo vlastní číslo a odpovídající nezáporný vlastní vektor Perronův vlastní vektor. Věta Necht A je nezáporná matice n-tého řádu, n 2. Potom následující podmínky jsou ekvivalentí: 1. A n 1 = 0, 2. existuje k N tak, že A k = 0, 3. orientovaný graf G(A) matice A je acyklický, 4. existuje permutační matice P tak, že PAP T je horní trojúhelníková matice s nulami na hlavní diagonále, 5. ρ(a) = 0. D ů k a z. Je třeba dokázat implikace: 1. 2., 2. 3., 3. 4., a Zřejmé Obsahuje-li graf G(A) matice A cyklus délky s a je-li uzel j v tomto cyklu, je j-tý diagonální prvek každé z matic A s, A 2s, A 3s,... kladný. Nemůže tedy pro žádné k platit A k = Z teorie grafů víme, že každá silná komponenta acyklického grafu je jednouzlová; existuje tedy permutační matice P taková, že PAP T je horní trojúhleníková matice. Diagonální prvky jsou téměř všechny rovny nule, nebot by v G(A) existovala smyčka, což je cyklus délky Protože PAP T je horní trojúhelníková matice s nulovými diagonálními prvky, jsou všechna vlastní čísla matice PAP T nulová a tedy i všechna vlastní čísla matice A jsou nulová. Proto je ρ(a) = Z 5. vyplývá, že A má všechna vlastní čísla nulová. Proto v Jordanově tvaru A jsou všechny Jordanovy bloky tvaru Přitom je vždy (n 1)-ní mocnina tohoto Jordanova bloku nulová. Proto A n 1 = 0. 23

Numerické metody pro nalezení

Numerické metody pro nalezení Masarykova univerzita Brno Fakulta přírodovědecká Katedra aplikované matematiky Numerické metody pro nalezení vlastních čísel matic Diplomová práce květen 006 Alena Baštincová Poděkování V úvodu bych ráda

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Moduly nad okruhy hlavních ideálů JANA MEDKOVÁ

MASARYKOVA UNIVERZITA. Moduly nad okruhy hlavních ideálů JANA MEDKOVÁ MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Moduly nad okruhy hlavních ideálů JANA MEDKOVÁ Bakalářská práce Vedoucí práce: prof. RNDr. Radan Kučera, DSc. Studijní program: matematika Studijní obor: obecná

Více

Definiční obor funkce více proměnných, vrstevnice apod.

Definiční obor funkce více proměnných, vrstevnice apod. vičení 1 Definiční obor funkce více proměnných, vrstevnice apod. 1. Najděte definiční obor funkce fx, y = x y + y x. Řešení: D f = { x y a y x }, což je konvexní množina omezená křivkami x = y a y = x.

Více

FAKULTA STAVEBNÍ GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA

FAKULTA STAVEBNÍ GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MATICOVÉ ROZKLADY PRO KALMANŮV FILTR Vedoucí práce: doc. RNDr. Milada Kočandrlová, CSc. Katedra

Více

DYNAMICKÉ SYSTÉMY I. Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová

DYNAMICKÉ SYSTÉMY I. Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová DYNAMICKÉ SYSTÉMY I Jana Dvořáková Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová Předmluva Tento učební text vznikl v rámci projektu FRVŠ č. 2644/2008. Jde o učební text určený pro první semestr předmětu

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika

Pravděpodobnost a matematická statistika Pravděpodobnost a matematická statistika Mirko Navara Centrum strojového vnímání katedra kybernetiky FEL ČVUT Karlovo náměstí, budova G, místnost 104a http://cmp.felk.cvut.cz/ navara/mvt http://cmp.felk.cvut.cz/

Více

1 Linearní prostory nad komplexními čísly

1 Linearní prostory nad komplexními čísly 1 Linearní prostory nad komplexními čísly V této přednášce budeme hledat kořeny polynomů, které se dále budou moci vyskytovat jako složky vektorů nebo matic Vzhledem k tomu, že kořeny polynomu (i reálného)

Více

Obsah 1. Základní algebraické pojmy... 2 2. Monoidové okruhy a některé další základní konstrukce... 4 3. Podgrupy a jiné podstruktury... 7 4.

Obsah 1. Základní algebraické pojmy... 2 2. Monoidové okruhy a některé další základní konstrukce... 4 3. Podgrupy a jiné podstruktury... 7 4. Obsah 1. Základní algebraické pojmy........................ 2 2. Monoidové okruhy a některé další základní konstrukce.............. 4 3. Podgrupy a jiné podstruktury....................... 7 4. Kvocientní

Více

Celá a necelá část reálného čísla

Celá a necelá část reálného čísla UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra matematiky a didaktiky matematiky Celá a necelá část reálného čísla Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Vladimír Bílek Prof. RNDr. Jarmila Novotná,

Více

SPECIMEN. Základy zpracování dat. Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007. tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε

SPECIMEN. Základy zpracování dat. Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007. tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε Základy zpracování dat Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007 tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε ii Skripta vznikla pro potřeby kurzu Základy zpracování dat určeného studentům

Více

Cvičení 1 Elementární funkce

Cvičení 1 Elementární funkce Cvičení Elementární funkce Příklad. Najděte definiční obor funkce f = +. + = + =, = D f =,. Příklad. Najděte definiční obor funkce f = 3. 3 3 = > 3 3 + =, 3, 3 = D f =, 3, 3. ± 3 = Příklad 3. Nalezněte

Více

KOMPRESE DAT ARNOŠT VEČERKA KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO

KOMPRESE DAT ARNOŠT VEČERKA KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KOMPRESE DAT ARNOŠT VEČERKA VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Předpokládané znalosti: v rozsahu KMA/DMA Diskrétní matematika. Skripta DMA: - R. 2004. - J. Holenda, Z. Ryjáček: Lineární algebra II - Skripta

Předpokládané znalosti: v rozsahu KMA/DMA Diskrétní matematika. Skripta DMA: - R. 2004. - J. Holenda, Z. Ryjáček: Lineární algebra II - Skripta KMA/TGD1 Teorie grafů a diskrétní optimalizace 1 Zdeněk Ryjáček, KMA UK 620 ryjacek@kmazcucz http://wwwkmazcucz/ryjacek 1545 1715, s přestávkou 15 minut Předpokládané znalosti: v rozsahu KMA/DMA Diskrétní

Více

Ve srovnání s křivkami, kterými jsme se zabývali v Kapitole 5, je plocha matematicky

Ve srovnání s křivkami, kterými jsme se zabývali v Kapitole 5, je plocha matematicky Kapitola 8 Plocha a její obsah 1 efinice plochy Plochu intuitivně chápeme jako útvar v prostoru, který vznikne spojitou deformací části roviny Z geometrického pohledu je plochu možno interpretovat jako

Více

ZPRACOVÁNÍ DAT FYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ. Studijní text pro řešitele FO, studující fyziku na UHK a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral.

ZPRACOVÁNÍ DAT FYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ. Studijní text pro řešitele FO, studující fyziku na UHK a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral. Obsah ZPRACOVÁNÍ DAT FYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ Studijní text pro řešitele FO, studující fyziku na UHK a ostatní zájemce o fyziku Bohumil Vybíral Úvod 3 1 Chyby měření 6 2 Teorie náhodných chyb 8 3 Hodnocení přesnosti

Více

KÓDOVÁNÍ A KOMPRESE DAT

KÓDOVÁNÍ A KOMPRESE DAT KÓDOVÁNÍ A KOMPRESE DAT URČENO PRO VZDĚLÁVÁNÍ V AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH RADIM FARANA ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ..7 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPATŘENÍ:

Více

( ) ( ) F t je = a (02) a ta se nazývá hustotou poruch. Příklad takové funkce f ( t ), která odpovídá funkci ( ) F t na

( ) ( ) F t je = a (02) a ta se nazývá hustotou poruch. Příklad takové funkce f ( t ), která odpovídá funkci ( ) F t na Doba do poruchy Uvažujme nějaký objekt, jenž je v čase t = 0 uveden do provozu. Tento objekt pracuje za určitých podmínek, o nichž budeme předpokládat, že se nemění s časem. V určitém čase t = x se ale

Více

ZÁKLADY TEORETICKÉ INFORMATIKY

ZÁKLADY TEORETICKÉ INFORMATIKY KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO ZÁKLADY TEORETICKÉ INFORMATIKY PAVEL MARTINEK VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Hrubých chyb se musíme vyvarovat. Systematické chyby můžeme rozpoznat a opravit. U cvičeného pozorovatele je reakční doba pro

Hrubých chyb se musíme vyvarovat. Systematické chyby můžeme rozpoznat a opravit. U cvičeného pozorovatele je reakční doba pro III. Chyby měření a zpracování naměřených výsledků 1. Obecné úvahy Při měření nějaké fyzikální veličiny můžeme zásadně rozlišit dva případy: 1.) několikrát po sobě měříme veličinu, která je konstantní

Více

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie)

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ 211 Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ (okres Opava, červen 21) Rozsah 77 Průměr 11,5 Minimum 5,5 Dolní kvartil 8,4 5 1 15 2 Medián 9,9 Horní

Více

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Bohumír Procházka, SZÚ Praha 1 Co můžeme sledovat Pro charakteristiku nebo vlastnost, kterou chceme sledovat zvolíme termín jev.

Více

Člověk-umění-matematika

Člověk-umění-matematika Člověk-umění-matematika Jiří Veselý Poznámky k historii funkce gama In: Jindřich Bečvář (editor); Eduard Fuchs (editor): Člověk-umění-matematika. Sborník přednášek z letních škol Historie matematiky. (Czech).

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ REGULÁRNÍ A BEZKONTEXTOVÉ JAZYKY I HASHIM HABIBALLA OSTRAVA 2005 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií a českým státním rozpočtem Recenzent: Doc. Ing. Miroslav

Více

Při statistickém zkoumání se snažíme udělat nějaký závěr ohledně vlastností celého statistického souboru

Při statistickém zkoumání se snažíme udělat nějaký závěr ohledně vlastností celého statistického souboru 0.1 Základy statistického zpracování dat 1 0.1 Základy statistického zpracování dat Statistika se zabývá shromažďováním, tříděním a popisem velkých souborů dat. Někdy se pod pojmem statistika myslí přímo

Více

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Měření zpoždění mezi signály EEG Ondřej Drbal Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Roman katedra Teorie obvodů rok obhajoby 24 Čmejla, CSc. Zadání diplomové

Více

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o maticích, ale báli jste se zeptat

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o maticích, ale báli jste se zeptat Všechno, co jste kdy chtěli vědět o maticích, ale báli jste se zeptat Čtvercová matice n n, např. může reprezentovat: A = A A 2 A 3 A 2 A 22 A 23 A 3 A 32 A 33 matici koeficientů soustavy n lineárních

Více

Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta. Statistika II

Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta. Statistika II Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Statistika II distanční studijní opora Marie Budíková Brno 2006 Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie v rámci programu SOCRATES

Více

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21 Obsah 1 ÚVOD 1.1 Vektorové operace................................... 1. Moment síly k bodu a ose.............................. 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav........................ 1 TĚŽIŠTĚ

Více

DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 1. ŘÁDU SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ

DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 1. ŘÁDU SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 1. ŘÁDU SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ DIPLOMOVÁ PRÁCE Diplomant: Vedoucí diplomové práce: Zdeněk ŽELEZNÝ RNDr. Libuše Samková,

Více