Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2015"

Transkript

1 Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2015 Únor

2 OBSAH: 1. Úvod Finanční zabezpečení výkonu RF Obsluhované knihovny Pracovníci vykonávající RF Hodnocení jednotlivých složek výkonu RF Poradenská, konzultační a metodická činnost Statistika knihovnických činností Hodnocení knihoven Vzdělávání knihovníků v kraji Porady Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce Cirkulace výměnných souborů Nákup a zpracování knihovních fondů z prostředků obcí Pomoc při revizi a aktualizaci knihovního fondu Závěr Přílohy..18 2

3 1. Úvod Vědecká knihovna v Olomouci jako knihovna krajská zajišťuje podle 2 písm. h) zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb výkon regionálních funkcí v Olomouckém kraji. Kromě již zmíněného knihovního zákona při poskytování těchto služeb vychází především z těchto dokumentů: Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinace v rámci České republiky z roku Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovních a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky. Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje v letech z dubna Pracovníci oddělení služeb knihovnám Olomouckého kraje se pravidelně zúčastňují odborných akcí, konferencí a porad v Národní knihovně ČR v Praze i jinde. Jsou nápomocni pověřeným knihovnám Olomouckého kraje po všech stránkách a jsou přítomni na všech poradách i setkáních týkajících se výkonu RF v jednotlivých krajských regionech. Sami podnikají metodické návštěvy do knihoven kraje za účelem získání relevantních informací o reálném stavu veřejných knihovnických a informačních služeb v kraji. Samozřejmostí je výkon metodické, konzultační i poradenské činnosti, organizace vzdělávání pro knihovníky v kraji, statistická a analytická činnost. 3

4 2. Finanční zabezpečení výkonu regionálních funkcí V roce 2015 byla pro výkon regionálních funkcí z rozpočtu Olomouckého kraje (dále RF) vyčleněna částka Kč. Jedná se o stejnou výši jako v roce 2013 a Smlouvy mezi Vědeckou knihovnou v Olomouci a pověřenými knihovnami byly uzavřeny dne 30. ledna Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků mezi Olomouckým krajem a jednotlivými knihovnami pak byly podepsány dne 19. března Dotace byla rozdělena mezi sedm pověřených knihoven dle klíče, který uvádí Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven. 1 Počet pověřených knihoven je již několik let v kraji stabilizovaný. Jedná se o tyto knihovny: - Knihovna města Olomouce - Městská knihovna Šumperk - Městská knihovna v Přerově - Městská knihovna Lipník nad Bečvou - Městské kulturní zařízení Hranice (původní Městská knihovna Hranice je od jedna z organizačních složek) - Městská knihovna Prostějov - Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku Bohužel vlivem komplikovaných schvalovacích procesů v orgánech Olomouckého kraje měly pověřené knihovny k dispozici určené finanční částky až na konci měsíce dubna. To značně komplikuje situaci, jak pověřeným knihovnám, tak knihovnám obsluhovaným, které mnohdy v této době nemohou požadovat výkon určitých služeb. Knihovny nemají v tomto období z čeho platit mzdy pracovníkům RF, které v některých případech musejí propustit a teprve po podpisu příslušných smluv opět přijmout. Revize i nákup knih je pozastaven a zpětně získat žádané tituly bývá někdy velmi náročné. Knihovny by tedy uvítaly dřívější zasílání dotací. Přehled dotací na RF: Městská knihovna Šumperk Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku Městská knihovna Prostějov Knihovna města Olomouce Městská knihovna Přerov Městské kulturní zařízení Hranice Městská knihovna v Lipníku Viz Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinace v rámci České republiky České republiky z roku Přístupný v pdf na webu 4

5 Vědecká knihovna v Olomouci Celkem Ačkoliv jsou z částky poskytované na RF vypláceny i mzdy pracovníkům, nebyla částka navýšena o potřebné 3,5% pro zvýšení tarifní mzdy pracovníkům ve veřejném sektoru, které bylo schváleno vládou ČR v listopadu roku Z tohoto důvodu došlo ve většině regionů k přerozdělení financí z dotace na RF na úkor nákupu ostatních služeb (doprava, nákup licence na el. zdroje a další knihovnické služby). Z důvodu úspory finančních prostředků jsou omezovány některé služby např. cirkulace výměnných souborů probíhá za aktivní spolupráce samotných obsluhovaných knihoven, které si v některých regionech musí pro knihy jezdit sami. Omezovány jsou i metodické návštěvy, které sebou přinášejí náklady na dopravu a cestovné pracovníka. Mnoho metodických návštěv probíhá při cirkulaci výměnného fondu. Takové návštěvy se ale nemohou započítat do statistiky pod statusem metodická návštěva. Servis automatizovaného knihovního systému se většina knihoven snaží poskytovat prostřednictvím vzdáleného přístupu. V neposlední řadě se nedostatek finančních prostředků odráží na nákupu knihovního fondu. Tento propad však není tak velký, neboť knihovny se snaží dopad na nákup knih minimalizovat. Právě knihy cirkulované ve výměnných souborech jsou nejpodstatnějším artiklem RF a jako takové jsou také knihovnami nejvíce požadovány. 3. Obsluhované knihovny Ve většině regionů je již počet obsluhovaných knihoven stabilní. Pokud dochází k výraznějším změnám, jedná se spíše o přesun knihoven z kategorie profesionální do neprofesionální a naopak. Jen zcela výjimečně dochází k naprostému zrušení knihovny. Na počátku roku 2015 bylo zrušeno středisko Bouzov v olomouckém regionu a knihovny spadající pod toto středisko byly nově zařazeny pod stávající středisko v Litovli. Nově se příjemkyní regionální funkcí stala Městská knihovna v Tovačově. Ta byla do roku 2014 nezařazenou knihovnou v rámci regionu Přerov, nyní přešla pod správu regionu Olomouc. Počet nezařazených knihoven v regionu Přerov se tak oproti minulému roku snížil z pěti na čtyři. Stávající čtyři nezařazené knihovny nejsou obsluhovány v rámci RF, ale je jim zpracovávána statistika a zasílána nabídka školení. V ostatních regionech Olomouckého kraje nemáme nezařazené knihovny. 5

6 Počet obsluhovaných knihoven v roce 2015 (bez pověřených knihoven) Šumperk 94 Jeseník 24 Prostějov 96 Olomouc 131 Přerov 57 Hranice 32 Lipník 32 Celkem 466 knihoven 4. Pracovníci vykonávající RF Stejně jako počet knihoven, tak i počet úvazků pro pracovníky vykonávající RF je již posledních několik let neměnný. Velmi pozitivní je i fakt, že ve většině regionů vykonávají služby RF již od počátku stejní pracovníci. Ti jsou velmi zkušení a erudovaní, dokáží tak splnit většinu požadavků obsluhovaných knihoven. Pokud odchází do penze, pověřené knihovny se snaží, aby nově příchozího pracovníka stihli naučit tomu nejdůležitějšímu. To velmi usnadňuje práci, jak z pohledu krajské knihovny, tak z pohledu obsluhovaných knihoven. K personální obměně došlo nejen ve Vědecké knihovně v Olomouci, kam nastoupily dvě nové pracovnice, ale také v regionálním oddělení Městské knihovny v Lipníku. Oproti loňskému roku došlo k drobnému krácení úvazků v regionu Přerov a regionu Olomouc. 5. Hodnocení jednotlivých složek výkonu RF 5.1. Poradenská, konzultační a metodická činnost Vedle zpracování statistiky, které je dáno zákonem, a cirkulace knižních souborů, je poradenská a konzultační činnost nejžádanější službou RF a jako taková je jejich nosnou částí. Oproti loňskému roku počet proběhnutých konzultací mírně vzrostl, ač počet obsluhovaných knihoven zůstal vyrovnaný. Důvodů může být několik, jako nejpravděpodobnější se jeví změna katalogizačních pravidel na RDA, ke které došlo k Je nutné zmínit, že v celkovém počtu konzultací jsou započítány pouze ty, které časově přesáhnou 30 minut a u metodických návštěv nejsou evidovány ty, které se uskuteční v rámci cirkulace výměnných souborů. Standard pro výkon RF obsažený v Metodickém pokynu Ministerstva kultury ČR k zajištění výkonu RF udává ideálně dvě metodické návštěvy ročně v každé obsluhované knihovně. Z celkového počtu však jasně vyplývá, že za aktuálních finančních a především personálních podmínek nebylo možné této hranice dosáhnout. Do počtu metodických návštěv nejsou zahrnuty návštěvy 6

7 realizované pracovníky Vědecké knihovny v Olomouci. Těch bylo v minulém roce více z důvodu personální obměny v oddělení. Region Počet obsloužených knihoven Počet konzultací Počet metodických návštěv Šumperk Jeseník Prostějov Olomouc Přerov Hranice Lipník Celkem Pracovníky Vědecké knihovny v Olomouci bylo obslouženo 155 knihoven, vykonáno 262 konzultací a 18 metodických návštěv. Nejčastějšími tématy konzultací byla nová katalogizační pravidla, legislativa, podpora a odborná pomoc při sestavování grantových žádostí či pomoc s ovládáním automatizovaných knihovních systémů. Pravidelně se také konzultovaly oblasti vedení výpůjčního protokolu, správy fondů a jejich revize, zpracování statistických výkazů a výměnných souborů. Profesionálním knihovníkům je poskytována poradenská činnost týkající se výkonu samotných RF. Regionální pracovníci jsou nápomocni i při výměně stávajících knihovníků za jiné, které následně podporují do té doby, dokud se nenaučí potřebné činnosti, ale i poté fungují jako konzultační orgán. Nejednou byli pracovníci v rámci metodické návštěvy přítomni při stěhování obecních knihoven do nových prostor. Tradičně jsou náplní návštěv také setkání se zástupci obcí, propagace vlastního výkonu RF či asistence při správě webových stránek knihoven. V regionu Přerov byl v lednu 2015 převeden knihovní systém Clavius REKS na nový formát dat MARC21, který využívají všechny automatizované knihovny v regionu Statistika knihovnických činností Statistika byla zpracovávána ve statistickém programu STAT Excel, který zjednodušuje a usnadňuje zpracování a analýzu dat. Sběr dat probíhal v knihovnách ve všech regionech Olomouckého kraje a týkal se i tzv. nezařazených knihoven. Následně jsou data zpracována v jednotné podobě a zaslána krajské knihovně a Národní knihovně v Praze. S výsledky jsou seznámeni taktéž zřizovatelé obcí. 7

8 Některé obecní či místní knihovny mají účetnictví svázáno s účetnictvím obce, a tudíž nejsou schopny uvést relevantní ekonomické údaje. Tyto data proto nevyplňují a políčka nechávají prázdná. Všechny statistické výkazy za rok 2015 byly odvedeny v termínu. Data jsou dále užívána při analýze knihovnických činností a při plánování další práce Hodnocení knihoven Hodnocení knihoven probíhá jednou za dva roky na základě Standardu veřejných a informačních služeb, tzv. Standardu pro dobrou knihovnu. Data dodaná knihovnami v rámci každoroční statistiky byla analyzována a zpracována do uceleného souboru, který je přístupný na webových stránkách VKOL a který byl prezentován na poradě ředitelů pověřených knihoven v listopadu Z dat vyplývá, že nejlépe je plněn indikátor týkající se webových stránek knihovny, naopak nejproblematičtější je indikátor obměny knihovního fondu. Krajská knihovna spolu s pověřenými knihovnami se již několik let zúčastňuje benchmarkingu knihoven, díky němuž jsme schopni relevantně porovnávat jednotlivé knihovny. Přes intenzivní propagaci tohoto projektu se však nedaří zapojit do benchmarkingu menší knihovny. Důvodem je především nutnost znát jistá ekonomická data, která nejsou mnohdy obecní knihovny z jednotného účetnictví celé obce získat Vzdělávání knihovníků v kraji V roce 2015 bylo uspořádáno pro knihovníky v celém kraji celkem 44 vzdělávacích akcí. Těchto školení se zúčastnilo dohromady 715 knihovnických a informačních pracovníků z celkem 184 knihoven, což je o 103 knihoven méně jak v loňském roce. Důvodem je nutnost důkladně zaškolit katalogizátory a další pracovníky katalogizačních oddělení do nových katalogizačních pravidel RDA. Samostatnou katalogizaci knih provádí pouze profesionální knihovny. Ty zpracovávají knižní svazky i pro knihovny neprofesionální a do výměnných fondů. Je tedy pochopitelné, že školení se zúčastňovali především pracovníci z knihoven, které tyto činnosti vykonávají. To potvrzuje i převod na procenta, podle nějž se v letošním roce školení zúčastnilo pouze 38,6% z obsluhovaných knihoven. Největší nabídku odborného vzdělávání tradičně nabízí Vědecká knihovna v Olomouci. V letošním roce nabídla v rámci výkonu RF celkem 23 odborných školení (do tohoto počtu nejsou zahrnuty školení ICT hrazené z dotačního programu VISK 2 a porady). Jednalo se o tyto akce: 8

9 o Přednáška Prevence násilí na pracovišti čtyřdenní cyklus, který byl uskutečněn ve spolupráci s Unií zaměstnavatelských svazů. Pro velký zájem uchazečů byl znovu opakován ještě jednou v tomtéž roce. o Seminář Jmenná katalogizace monografií v RDA ve formátu MARC 21 vedla PhDr. Libuše Machačová, vedoucí katalogizace ve Vědecké knihovně v Olomouci. Pro velký počet zájemců z celého kraje bylo školení celkem šestkrát opakováno. o Seminář Věcný popis přednášela Bc. Marcela Mátlová z Vědecké knihovny v Olomouci. o Workshop Jak komunikovat cíl komunikace, zvládání stresu a konfliktních situací vedl Vladislav Kos. o Přednáška Romové a knihovny hovořily Mgr. Jana Poláková, bývalá spolupracovnice Romského muzea v Brně, a Bc. Markéta Mížová, vedoucí pobočky Knihovny města Ostravy v Ostravě-Porubě. o Přednáška Sociální dialog a nový občanský zákoník vedl Mgr. Bc. Adam Ptašnik, Ph.D. o Přednáška Čtenářství starších dospívajících prezentovala PhDr. Kateřina Homolová, Ph.D. z Ústavu bohemistiky a knihovnictví Slezské univerzity v Opavě. o RDA analytický popis přednášela Mgr. Anna Vitásková z Vědecké knihovny v Olomouci. o PR a komunikace v knihovnách workshop uskutečněný ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze vedla Mgr. Věra Ondřichová. o Workshop Didaktika informačního vzdělávání lektorovala Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. z Kabinetu informačních studií a knihovnictví (tzv. KISK) FF MU. o Roadshow CPK centrální portál knihoven nově vznikající portál představil Ing. Petr Žabička z Moravské zemské knihovny v Brně. Z dotačního programu VISK 2 byl financován projekt Vzdělávání pracovníků knihoven v IT. V rámci projektu byly původně naplánovány 4 kurzy. Z důvodu malého zájmu byl jeden z nich zrušen. Uskutečnily se tedy celkem 3 kurzy v rozsahu 30 vyučovacích hodin, které navštívilo 25 osob: o Elektronické informační zdroje pro knihovnickou praxi na vyhledávání ve volně dostupných zdrojích byl zaměřen pětihodinový kurz Mgr. Anny Vitáskové z Vědecké knihovny v Olomouci. o MS PowerPoint 2010 dvoudenní seminář Mgr. Petra Macháčka naučil účastníky využívat prezentační program MS Office. o MS Excel 2010 třídenní seminář Mgr. Petra Macháčka cílený na práci s tabulkovým kalkulátorem. Všechny vzdělávací akce Vědecké knihovny v Olomouci byly avizovány prostřednictvím mailových zpráv, webových stránek osobní a telefonické komunikace, knihovnické konference a webové prezentace SKIP ČR. 9

10 Většina pověřených knihoven nabízí školení i přímo ve své knihovně pro knihovníky z regionu. Bohužel počet těchto školení se snižuje. Důvodem je nejen malý zájem knihovníků o tato školení, ale také nedostatek financí či absence vhodných prostor. Právě dlouhodobý nedostatek vhodných prostor brání Knihovně Vincence Priessnitze v Jeseníku organizovat školení navzdory tomu, že právě v tomto regionu by byla nabídka školení velmi potřebná. Vědecká knihovna se tak svou pestrou nabídkou školení snaží toto do jisté míry kompenzovat, ale dojezdová doba pro knihovnice a knihovníky z jesenického regionu je i z důvodu špatné dopravní obslužnosti příliš velká. Region Počet ob. knihoven Počet všech vzdělávacích akcí Počet v rámci RF Počet všech účastníků Počet účastníků v rámci RF Počet všech vyučovacích hodin Počet hodin v rámci RF Šumper k Jeseník Prostějo v Olomou c Přerov Hranice Lipník Celkem VKOL Celkem s VKOL Městská knihovna v Přerově v roce 2015 uspořádala školení Nové webové stránky Městské knihovny v Přerově. Městská knihovna Prostějov zaznamenala zájem o školení používání webového redakčního systému Webnode a následně na něj navázala praktickým užitím šablony Webnode pro pokročilé. V neposlední řadě poskytovala praktické instruktáže knihovnické praxe související se zahájením elektronické katalogizace knihovního fondu. O zaškolení v oblasti webových stránek se postarala také Městská knihovna Lipník nad Bečvou jednou vzdělávací akcí určenou pro Městskou knihovnu Kladníky a Městskou knihovnu Loučka. V Městské knihovně v Šumperku byly již tradičně uspořádány studijní exkurze. V tomto roce se jednalo o exkurze do knihoven v Litovli a v Úsově. Proběhl také seminář na téma Regionální literatura a knihovna a Aktuality z knihovnictví, které pravidelně prezentuje ředitelka šumperské knihovny. 10

11 Počet obsloužených knihoven v oblasti vzdělávání klesl v případě Knihovny města Olomouce, a to spíše z administrativních důvodů. Do tohoto jsou totiž počínaje tímto rokem zaznamenávány jen skutečně zúčastněné knihovny regionu, nikoliv tedy každá, které byla zaslána pozvánka na vzdělávací akci. V letošním roce knihovna uspořádala inspirativní zájezd do Regionální knihovny v Karviné a Městské knihovny Třinec. Nabídla také odbornou přednášku o současné anglické literatuře (tentokrát se zaměřením na ženské spisovatelky a koloniální literaturu) Porady Všechny pověřené knihovny ve svých regionech pravidelně organizují koordinační schůzky, a to jak porady pro profesionální a střediskové knihovny, ale i aktivy pro knihovníky neprofesionální. Počet porad, jakožto počet obsloužených knihoven, byl v roce 2015 téměř stejný jako v roce předcházejícím. Region Počet obsloužených knihoven Počet akcí Počet účastníků Šumperk Jeseník Prostějov Olomouc Přerov Hranice Lipník Celkem Oproti doporučení v Metodickém pokynu Ministerstva kultury ČR k výkonu RF byla v letošním roce uspořádána Vědeckou knihovnou v Olomouci pouze jedna porada ředitelů. Důvodem byla především personální obměna oddělení služeb knihovnám Olomouckého kraje, která si vyžádala dostatek času, aby se nové pracovnice se situací v kraji mohly dostatečně seznámit. Městská knihovna v Přerově již tradičně organizuje poradu se starosty, která seznamuje zástupce spolupracujících obcí s výkonem RF a s jeho výsledky. Právě tato činnost je velmi důležitá pro propagaci povědomí o výkonu RF krajskou a zejména pověřenými knihovnami. Na této schůzce byly shrnuty nejen výsledky předcházejícího roku, ale také představeny plány pro rok následující. Porady se zúčastnily i pracovnice Vědecké knihovny v Olomouci a zástupci Statutárního města Přerova Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce Knihy do výměnných souborů jsou v Olomouckém kraji nakupovány především z dotace na výkon RF. Nicméně můžeme se setkat i s tím, že knihy jsou nakupovány z prostředků 11

12 ušetřených na rabatech získaných při nákupu knih pro knihovny. Letos tak bylo například v Šumperku pořízeno 138 svazků. Na základě aktualizovaných písemných dohod mezi pověřenou knihovnou v Šumperku a zástupci obcí je část knihovního fondu v hodnotě 20% z celkové částky příspěvku obcí určená na nákup knih zpřístupněna pro cirkulaci i mezi ostatními regiony. V praxi to znamená to, že kniha je po zakoupení zapsána do výměnného fondu, ač je v majetku určité obce. Obec však souhlasí s její cirkulací a po dobu jednoho roku od zakoupení je tato kniha k dispozici i ostatním knihovnám v regionu. Knihy z prostředků obcí jsou do výměnného fondu nakupovány i v Hranicích. V roce 2015 to bylo 677 svazků. Region Stav výměnného fondu Roční přírůstek Průměrný přírůstek na 1 obsluhovanou knihovnu Roční úbytek Šumperk , Jeseník ,75 22, Prostějov ,80 20, Olomouc ,94 22, Přerov ,95 22, Hranice ,38 46, Lipník ,78 36, Celkem ,78 27, V neposlední řadě se nakupují knihy z prostředků obcí, které jsou už od počátku určeny jediné obecní knihovně a cirkulace se neúčastní. Stav výměnného fondu činil k celkem knihovních jednotek (KJ). Roční přírůstek dosáhl KJ, což je o 200 KJ méně než v loňském roce. Pozitivní je ovšem fakt, že z krajské dotace bylo zakoupeno KJ, zatímco v roce 2014 to bylo pouze KJ. Menší byl také úbytek, který ve srovnání s rokem 2014 klesl o KJ. Průměrný přírůstek na jednu obsluhovanou knihovnu téměř ve všech regionech v letošním roce zaznamenal pokles, a to i u knihoven, u nichž je již tradičně nejvyšší v regionu (Hranice, Lipník, Šumperk) Cirkulace výměnných souborů Ve většině regionů Olomouckého kraje cirkulují výměnné soubory dvakrát až čtyřikrát ročně. Velikost cirkulačního souboru záleží většinou na možnostech pověřené a obsluhované knihovny. Obsah je upravován na základě požadavků obsluhované knihovny a jejích čtenářů. Jsou knihy, o něž je velký zájem, a jsou tedy také nakupovány v několika multiplikátech, naopak jiné knihy jsou žádané méně. Cirkulace probíhaly buď za pomoci pronajatého dopravce, vlastním autem (které ale většina pověřených knihoven nevlastní) a někdy také samostatně prostřednictvím obsluhované knihovny, která si pro soubory sama přijede. Někde toto řešení preferují 12

13 sami knihovnice, které přijedou do pověřené knihovny si osobně knihy vybrat, jinde je doprava omezována z důvodu úspor. V roce 2015 byly zapůjčeny cirkulační soubory do celkem 428 obsluhovaných knihoven. V tomto čísle nejsou zahrnuty knihovny střediskové, které jsou považovány za knihovny obsluhující. Je to celkem o 4 knihovny více než v roce předešlém. Počet expedovaných souborů bývá již několik let vyrovnaný, avšak drobně se pohybuje počet svazků v souborech. Region Počet obsloužených knihoven Počet expedovaných souborů Počet KJ v souborech Šumperk Jeseník Prostějov Olomouc Přerov Hranice Lipník Celkem Průměrný počet svazků v jednom souboru a průměrný počet svazků přivezených do jedné obsluhované knihovny se v letošním roce pohyboval takto: Region Průměrný počet KJ na 1 obsluhovanou knihovnu Průměrný počet KJ v jednom cirkulačním souboru Šumperk 182,25 173,83 17,99 17,72 Jeseník 162,76 278,86 9,19 13,68 Prostějov 165,89 145,00 76,71 72,97 Olomouc 329,58 312,46 109,85 104,15 Přerov 334,42 355,19 117,55 133,77 Hranice 209,5 234,33 20,81 22,04 Lipník 398,8 360,80 28,91 26,27 Celkem 254,74 256,99 54,43 52,28 Průměrný počet KJ dodaných jedné obsluhované knihovně v rámci celého kraje činí 254,74 svazků, což je téměř vyrovnané s rokem předcházejícím. Průměrný počet KJ v jednom cirkulačním souboru se také příliš nezměnil 54,43 svazků. Z uvedených údajů můžeme vypočítat ještě počet cirkulačních souborů dopravených do jedné obsluhované knihovny. Průměry v jednotlivých regionech v tomto případě činí: - Šumperk 10,15 souborů - Jeseník 17,71 souborů - Prostějov 2,16 souborů - Olomouc 3 soubory - Přerov 2,84 souborů - Hranice 10,07 souborů 13

14 - Lipník 13,79 souborů Průměr v rámci celého regionu činí v letošním roce 8,53 souborů na jednu obsluhovanou knihovnu, což je o 2,27 souborů více jak v loňském roce Nákup a zpracování knihovního fondu z prostředků obcí Nákup a zpracování knih z prostředků obcí probíhá na základě smluv mezi zřizovateli knihoven a pověřenou knihovnou daného regionu. V letošním roce můžeme sledovat mírný pokles v počtu knihoven, které si nechávají pověřenými knihovnami nakupovat svazky a následně zpracovat. Pozitivní je ovšem to, že mnoho knihoven se v případě nákupu vlastních knih osamostatnilo, a tudíž již nakupují sami. Pořízené svazky pak pouze posílají na zpracování, pokud nejsou schopny si je zpracovat sami. Takové knihovny pak samozřejmě nejsou evidovány ve statistice knihoven, jimž byly knihy nakoupeny či zpracovány. Nelze tedy přesně určit, jaké procento obcí přispívá na vlastní fond a výsledná hodnota může být v tomto případě zkreslená. V roce 2015 využilo možnosti nákupu knih z vlastního rozpočtu celkem 197 knihoven, což je o 29 knihoven méně než v loňském roce. Nakoupeno bylo pro obsluhované knihovny celkem o knihovních jednotek méně než v roce Region Počet obsloužených knihoven Počet nakoupených KJ z prostředků obcí % obsloužených knihoven z celkového počtu Šumperk ,89 % 69,47 % Jeseník ,00 % 50,00 % Prostějov ,33 % 7,29 % Olomouc ,14 % 29,23 % Přerov ,21 % 98,27 % Hranice ,75 % 58,06 % Lipník ,38 % 87,50 % Celkem ,21% 48,50 % Poměr obsloužených knihoven vzhledem k neobslouženým se v tomto případě v jednotlivých regionech vcelku liší. Tradičně vysoké procento knihoven požadujících nákup knih za vlastní prostředky vykazuje Přerov. Na základě smluv zde přispívají všechny knihovny ve středisku Přerov 10 až 20 Kč na 1 obyvatele, knihovny spadající pod druhé přerovské středisko Všechovice přispívají 12 Kč na 1 obyvatele. V letošním roce největší procento udává region spadající pod Městskou knihovnu v Lipníku nad Bečvou, u níž si nechaly nové knihy z vlastních prostředků zakoupit téměř všechny knihovny. 14

15 Region Počet obsloužených knihoven Počet zpracovaných KJ % obsloužených knihoven z celkového počtu Šumperk ,40 % 73,68 % Jeseník ,20 % 75,00 % Prostějov ,33 % 7,29 % Olomouc ,73 % 52,31 % Přerov ,21 % 98,27 % Hranice ,75 % 58,06 % Lipník ,50 % 90,63 % Celkem ,51 % 57,30 % Zpracování knih nakoupených z vlastních rozpočtů obcí je realizováno odlišně region od regionu. Zatímco v některých regionech obce připívají vlastními prostředky na zpracování svých knih, jinde je tato služba financována z krajské dotace na RF. Do statistiky zpracovaných knih jsou zařazované i knižní dary, které obdržely obsluhované knihy a byly taktéž zpracovány v rámci RF. V roce 2015 bylo zpracováno KJ nakoupených z prostředků obcí, což je o KJ méně než v loňském roce. Tento pokles zhruba odpovídá i poklesu počtu obsloužených knihoven, kterých bylo v roce 2015 o 16 méně Pomoc při revizi a aktualizaci knihovního fondu Revize knihoven v Olomouckém kraji jsou prováděny na základě plánu revizí, tak jak stanovuje zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informačních služeb (tzv. knihovní zákon). Knihovnám je při revizích nabízena jak pomoc metodická, tak i praktická. Dlouhodobě je v celém kraji snaha opatřit všechny svazky čárovým kódem, což umožňuje revizi provádět rychleji. V regionu Přerov bylo plánováno toto dokončit do konce roku 2015, ale bohužel se to nepodařilo. Zbývá dolepit čárové kódy v knihovně Beňov, což je plánováno na první pololetí roku Region Počet obsloužených knihoven Počet revidovaných knihoven Počet revidovaných KJ Průměrný počet revidovaných KJ v 1 knihovně Šumperk ,6 Jeseník ,0 Prostějov ,7 Olomouc ,8 Přerov ,2 15

16 Hranice ,6 Lipník ,0 Celkem ,2 Počet revidovaných svazků se každoročně liší, což je způsobeno odlišnostmi ve velikosti fondu revidovaných knihoven. V roce 2015 bylo v Olomouckém kraji zrevidováno 77 knihoven, celkem o 7 knihoven méně než v předcházejícím roce. Počet revidovaných KJ však narostl z počtu KJ na KJ. Bylo tedy zrevidováno o KJ více. 16

17 6. Závěr Všechny knihovny v Olomouckém kraji plní průběžně standardy dle Metodického pokynu k výkonu RF. Některé dokonce nadstandardně, za což patří poděkování především neúnavné činnosti všech osob podílejících se v regionech na výkonu RF. Kromě regionálních metodiků a metodiček, které zajišťují veškerý poradenský, konzultační a metodický servis, dále nakupují a zpracovávají knihy, jsou to bezpochyby i pracovní ICT, kteří neprofesionálním knihovníkům a knihovnicím pomáhají zvládat nástrahy automatizovaných knihovních systémů, a pracovníci zabývající se ekonomickou oblastí či statistikou. Frekvence jednotlivých regionálních funkcí (porovnání dle počtu obsloužených knihoven): Region Počet obs. knihoven (bez PK) Poradenství, konzultace Počet knihoven obsloužených regionálními funkcemi v Ol. kraji Vzdělávání semináře Porady Revize a aktualizace KF Nákup KF z prostř. obcí Zpracování KF z prostř. obcí Cirkulace VF Šumperk Jeseník Prostějov Olomouc Přerov Hranice Lipník n./b Celkem V % 93,13 28,96 43,99 28,33 42,27 53,86 91,85 Největší procento obsloužených knihoven je tradičně vykazováno v oblasti poradenství a konzultace a poté především v oblasti cirkulace výměnných fondů. V roce 2015 jsme zaznamenali velký pokles v rámci vzdělávání a seminářů, ale vzhledem k vysokému počtu specifických školení pro profesionální knihovníky (především zaškolení v oblasti nových katalogizačních pravidel RDA) je to pochopitelné. V ostatních oblastech se dá výsledek považovat za vyrovnaný s rokem předcházejícím. V Olomouci dne Zpracovala: Mgr. Lucie Soukopová 17

18 7. Přílohy: statistické výkazy o výkonu RF v jednotlivých regionech 0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok Kraj Olomoucký - okres Šumperk 2 Název knihovny Městská knihovna Šumperk 3 Počet pracovníků zajišťujích regionální funkce 4,330 4 Počet obsluhovaných knihoven 94 5 Poradenská a konzultační činnost 6 počet obsloužených knihoven 63 7 počet poskytnutých konzultací počet metodických návštěv 37 9 Statistika knihovnických činností Kult (MK) počet obsloužených knihoven počet zpracovaných statistických výkazů 4 12 Vzdělávání knihovníků, semináře 13 počet obsloužených knihoven počet všech vzdělávacích akcí 3 15 z toho (z ř. 14): počet akcí v rámci RF 3 16 počet všech účastníků z toho (z ř. 16): počet účastníků akcí v rámci RF počet všech vyučovacích hodin z toho (z ř. 18): počet vyučovacích hodin v rámci RF Porady 21 počet obsloužených knihoven počet akcí počet účastníků Pomoc při revizi a aktualizaci KF 25 počet obsloužených knihoven počet revidovaných knihovních jednotek počet revidovaných knihoven Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí) do vlastních KF 29 počet obsloužených knihoven počet nakoupených knihovních jednotek Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí) vlastních KF 32 počet obsloužených knihoven počet zpracovaných knihovních jednotek Výměnný fond ( v knihovních jednotkách) 35 stav výměnného fondu k roční přírůstek VF roční úbytek výměnného fondu z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků obce z ř. 36 z zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů 0 41 Cirkulace VF 42 počet obsloužených knihoven 82 18

19 43 počet expedovaných souborů počet svazků v souborech Servis automatizovaného knihovního systému počet knihoven, pro které pověřená knihovna zajišťuje podporu 46 automatizovaného systému počet akcí, zásahů Doprava v rámci výkonu RF 49 počet obsloužených knihoven počet ujetých km Výkaz financování regionálních funkcí knihoven (pouze z finančních prostředků kraje) Rok Kraj Olomoucký - okres Šumperk 52 Název knihovny Městská knihovna Šumperk 53 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) ,60 54 z toho : nákup knihovního fondu ,00 55 Spotřeba energie (číslo účtu 502) 0,00 56 Opravy a udržování (číslo účtu 511) 0,00 57 Cestovné (číslo účtu 512) 7 869,00 58 Ostatní služby (číslo účtu 518) ,40 59 z toho : doprava ,40 60 z toho : servis AKS 0,00 61 z toho : nákup licence na el. zdroje 0,00 62 z toho : nákup knihovnických služeb ,00 63 Mzdové náklady (číslo účtu 521) ,00 64 z toho : platy zaměstnanců ,00 65 z toho : ostatní osobní náklady 0,00 66 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) ,00 67 Sociální náklady (zákonné a jiné s.n.) (číslo účtu 527 a 528) 950,00 68 Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549) 0,00 69 Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 53, 55-58, 63, 66-68) 0,00 70 Provozní náklady celkem (součet ř. 53, 55-58, 63, 66-69) ,00 71 Investiční náklady 0,00 72 Náklady celkem (z krajské dotace) (součet ř. 70 a 71) , Přidělená dotace (krajská) ,00 75 Vráceno Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (vlastní 80 prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské dary) Rok Náklady za rok 82 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) ,00 83 z toho: na nákup knihovního fondu ,00 19

20 84 Mzdové náklady (číslo účtu 521) 85 z toho : platy zaměstnanců 86 z toho: ostatní osobní náklady 87 Zákonné sociální a zdravotní pojištění (číslo účtu 524) 88 Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř. 82, 84, 87) ,05 89 Provozní náklady celkem (součet ř. 82, 84,87,88) ,05 90 Investiční náklady 91 Náklady celkem (součet ř ) ,05 92 Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování * 93 Na nákup (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí) ,00 94 Na zpracování (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí) ,00 Další finanční podpora knihoven z krajského rozpočtu 95 (mimo prostředky určené na RF)** Rok 2015 Celkové částky, které knihovny získaly v roce Z krajských grantových programů určených nejen knihovnám ,00 97 Z krajských grantových programů určených výhradně knihovnám 98 Podíl obcí na nákupu výměnného fondu *** 99 Počet obcí příspívajících na nákup výměnného fondu 15, Částka poskytnutá na výměnný fond (za přispívající obce celkem) ,00 * Řádek 93 a 94 vyplňují jen ty PK a KK, v jejichž obvodě obce přispívají na nákup KF pro své knihovny (viz činnost v ř. 28 a ř. 31) **Řádky 96 a 97 vyplňují ty knihovny, které získaly v rámci krajských grantových programů dotace na rozvoj a činnost mimo program RF: v ř. 96 jsou uvedeny dotace z jakéhokoliv krajského grantového programu, kt. knihovna získala v řádku 97 jsou uvedeny dotace z krajského grantového programu, kt. knihovna získala a který byl krajem vyhlášen výhradně na podporu knihoven a není součástí financí na RF. ***Řádky 99 a 100 vyplňují ty PK a KK, v jejichž obvodě přispívají obce i na nákup do výměnného fondu (viz. výměnné fondy v ř. 39) 20

21 0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok Kraj 2 Název knihovny: Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku 3 Počet pracovníků zajišťujích regionální funkce 1,000 4 Počet obsluhovaných knihoven 24 5 Poradenská a konzultační činnost 6 počet obsloužených knihoven 24 7 počet poskytnutých konzultací 78 8 počet metodických návštěv 50 9 Statistika knihovnických činností Kult (MK) počet obsloužených knihoven počet zpracovaných statistických výkazů Vzdělávání knihovníků, semináře 13 počet obsloužených knihoven 14 počet všech vzdělávacích akcí 15 z toho (z ř. 14): počet akcí v rámci RF 16 počet všech účastníků 17 z toho (z ř. 16): počet účastníků akcí v rámci RF 18 počet všech vyučovacích hodin 19 z toho (z ř. 18): počet vyučovacích hodin v rámci RF 20 Porady 21 počet obsloužených knihoven počet akcí 5 23 počet účastníků Pomoc při revizi a aktualizaci KF 25 počet obsloužených knihoven 4 26 počet revidovaných knihovních jednotek počet revidovaných knihoven Žulová 4 28 Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí) do vlastních KF 29 počet obsloužených knihoven počet nakoupených knihovních jednotek Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí) vlastních KF 32 počet obsloužených knihoven počet zpracovaných knihovních jednotek Výměnný fond ( v knihovních jednotkách) 35 stav výměnného fondu k roční přírůstek VF roční úbytek výměnného fondu z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků obce 40 z ř. 36 z zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů 41 Cirkulace VF 42 počet obsloužených knihoven počet expedovaných souborů počet svazků v souborech

22 45 Servis automatizovaného knihovního systému 46 počet knihoven, pro které pověřená knihovna zajišťuje podporu automatizovaného systému 47 počet akcí, zásahů 2 48 Doprava v rámci výkonu RF 49 počet obsloužených knihoven 50 počet ujetých km Výkaz financování regionálních funkcí knihoven (pouze z finančních prostředků kraje) 51 Kraj 52 Název knihovny Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku 53 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) ,00 54 z toho : nákup knihovního fondu ,00 55 Spotřeba energie (číslo účtu 502) 56 Opravy a udržování (číslo účtu 511) 57 Cestovné (číslo účtu 512) 3 179,00 58 Ostatní služby (číslo účtu 518) ,00 59 z toho : doprava 60 z toho : servis AKS 2 154,00 61 z toho : nákup licence na el. zdroje 62 z toho : nákup knihovnických služeb ,00 63 Mzdové náklady (číslo účtu 521) ,00 64 z toho : platy zaměstnanců ,00 65 z toho : ostatní osobní náklady 66 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) ,00 67 Sociální náklady (zákonné a jiné s.n.) (číslo účtu 527 a 528) 2 330,00 68 Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549) 69 Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 53, 55-58, 63, 66-68) 70 Provozní náklady celkem (součet ř. 53, 55-58, 63, 66-69) ,00 71 Investiční náklady 72 Náklady celkem (z krajské dotace) (součet ř. 70 a 71) , Přidělená dotace (krajská) 75 Vráceno Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (vlastní 80 prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské dary) 81 Náklady za rok 82 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 83 z toho: na nákup knihovního fondu 84 Mzdové náklady (číslo účtu 521) 85 z toho : platy zaměstnanců 22

23 86 z toho: ostatní osobní náklady 87 Zákonné sociální a zdravotní pojištění (číslo účtu 524) 88 Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř. 82, 84, 87) 89 Provozní náklady celkem (součet ř. 82, 84,87,88) 90 Investiční náklady 91 Náklady celkem (součet ř ) 92 Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování * ,00 93 Na nákup (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí) ,00 94 Na zpracování (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí) Další finanční podpora knihoven z krajského rozpočtu 95 (mimo prostředky určené na RF)** Celkové částky, které knihovny získaly v roce Z krajských grantových programů určených nejen knihovnám 97 Z krajských grantových programů určených výhradně knihovnám 98 Podíl obcí na nákupu výměnného fondu *** 99 Počet obcí příspívajících na nákup výměnného fondu 100 Částka poskytnutá na výměnný fond (za přispívající obce celkem) * Řádek 93 a 94 vyplňují jen ty PK a KK, v jejichž obvodě obce přispívají na nákup KF pro své knihovny (viz činnost v ř. 28 a ř. 31) **Řádky 96 a 97 vyplňují ty knihovny, které získaly v rámci krajských grantových programů dotace na rozvoj a činnost mimo program RF: v ř. 96 jsou uvedeny dotace z jakéhokoliv krajského grantového programu, kt. knihovna získala v řádku 97 jsou uvedeny dotace z krajského grantového programu, kt. knihovna získala a který byl krajem vyhlášen výhradně na podporu knihoven a není součástí financí na RF. ***Řádky 99 a 100 vyplňují ty PK a KK, v jejichž obvodě přispívají obce i na nákup do výměnného fondu (viz. výměnné fondy v ř. 39) 23

24 0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok Kraj Olomoucký kraj 2 Název knihovny (v krajském sumáři počet PK) MK Prostějov 3 Počet pracovníků zajišťujích regionální funkce 3,8 4 Počet obsluhovaných knihoven 96 5 Poradenská a konzultační činnost 6 počet obsloužených knihoven 96 7 počet poskytnutých konzultací počet metodických návštěv Statistika knihovnických činností Kult (MK) počet obsloužených knihoven počet zpracovaných statistických výkazů Vzdělávání knihovníků, semináře 13 počet obsloužených knihoven počet všech vzdělávacích akcí 3 15 z toho (z ř. 14): počet akcí v rámci RF 3 16 počet všech účastníků z toho (z ř. 16): počet účastníků akcí v rámci RF počet všech vyučovacích hodin 6 19 z toho (z ř. 18): počet vyučovacích hodin v rámci RF 6 20 Porady 21 počet obsloužených knihoven počet akcí 1 23 počet účastníků Pomoc při revizi a aktualizaci KF 25 počet obsloužených knihoven počet revidovaných knihovních jednotek počet revidovaných knihoven Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí) do vlastních KF 29 počet obsloužených knihoven 8 30 počet nakoupených knihovních jednotek Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí) vlastních KF 32 počet obsloužených knihoven 8 33 počet zpracovaných knihovních jednotek Výměnný fond ( v knihovních jednotkách) 35 stav výměnného fondu k roční přírůstek VF roční úbytek výměnného fondu z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků obce 0 40 z ř. 36 z zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů 0 41 Cirkulace VF 42 počet obsloužených knihoven počet expedovaných souborů počet svazků v souborech

25 45 Servis automatizovaného knihovního systému počet knihoven, pro které pověřená knihovna zajišťuje podporu 46 automatizovaného systému počet akcí, zásahů 9 48 Doprava v rámci výkonu RF 49 počet obsloužených knihoven počet ujetých km Výkaz financování regionálních funkcí knihoven (pouze z finančních prostředků kraje) Rok Kraj Olomoucký kraj 52 Název knihovny MK Prostějov 53 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) ,00 54 z toho : nákup knihovního fondu ,00 55 Spotřeba energie (číslo účtu 502) 5 836,00 56 Opravy a udržování (číslo účtu 511) 0,00 57 Cestovné (číslo účtu 512) ,00 58 Ostatní služby (číslo účtu 518) 7 497,00 59 z toho : doprava 60 z toho : servis AKS 61 z toho : nákup licence na el. zdroje 62 z toho : nákup knihovnických služeb 63 Mzdové náklady (číslo účtu 521) ,00 64 z toho : platy zaměstnanců ,00 65 z toho : ostatní osobní náklady 0,00 66 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) ,00 67 Sociální náklady (zákonné a jiné s.n.) (číslo účtu 527 a 528) ,00 68 Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549) 0,00 69 Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 53, 55-58, 63, 66-68) 0,00 70 Provozní náklady celkem (součet ř. 53, 55-58, 63, 66-69) ,00 71 Investiční náklady 0,00 72 Náklady celkem (z krajské dotace) (součet ř. 70 a 71) , Přidělená dotace (krajská) ,00 75 Vráceno 0, Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (vlastní 80 prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské dary) Rok Náklady za rok 82 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 83 z toho: na nákup knihovního fondu 84 Mzdové náklady (číslo účtu 521) 85 z toho : platy zaměstnanců 25

26 86 z toho: ostatní osobní náklady 87 Zákonné sociální a zdravotní pojištění (číslo účtu 524) 88 Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř. 82, 84, 87) 89 Provozní náklady celkem (součet ř. 82, 84,87,88) 90 Investiční náklady 91 Náklady celkem (součet ř ) 92 Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování * ,00 93 Na nákup (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí) ,00 94 Na zpracování (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí) 0,00 Další finanční podpora knihoven z krajského rozpočtu 95 (mimo prostředky určené na RF)** Rok 2015 Celkové částky, které knihovny získaly v roce Z krajských grantových programů určených nejen knihovnám 97 Z krajských grantových programů určených výhradně knihovnám 98 Podíl obcí na nákupu výměnného fondu *** 99 Počet obcí příspívajících na nákup výměnného fondu 100 Částka poskytnutá na výměnný fond (za přispívající obce celkem) * Řádek 93 a 94 vyplňují jen ty PK a KK, v jejichž obvodě obce přispívají na nákup KF pro své knihovny (viz činnost v ř. 28 a ř. 31) **Řádky 96 a 97 vyplňují ty knihovny, které získaly v rámci krajských grantových programů dotace na rozvoj a činnost mimo program RF: v ř. 96 jsou uvedeny dotace z jakéhokoliv krajského grantového programu, kt. knihovna získala v řádku 97 jsou uvedeny dotace z krajského grantového programu, kt. knihovna získala a který byl krajem vyhlášen výhradně na podporu knihoven a není součástí financí na RF. ***Řádky 99 a 100 vyplňují ty PK a KK, v jejichž obvodě přispívají obce i na nákup do výměnného fondu (viz. výměnné fondy v ř. 39) 26

27 0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Kraj Olomoucký Název knihovny Knihovna města Olomouce, 2 příspěvková organizace 3 Počet pracovníků zajišťujích regionální funkce 3,55 4 Počet obsluhovaných knihoven poboček = Poradenská a konzultační činnost 6 počet obsloužených knihoven počet poskytnutých konzultací počet metodických návštěv Statistika knihovnických činností Kult (MK) počet obsloužených knihoven počet zpracovaných statistických výkazů Vzdělávání knihovníků, semináře 13 počet obsloužených knihoven 8 14 počet všech vzdělávacích akcí 2 15 z toho (z ř. 14): počet akcí v rámci RF 2 16 počet všech účastníků z toho (z ř. 16): počet účastníků akcí v rámci RF počet všech vyučovacích hodin 5 19 z toho (z ř. 18): počet vyučovacích hodin v rámci RF 5 20 Porady 21 počet obsloužených knihoven počet akcí 2 23 počet účastníků Pomoc při revizi a aktualizaci KF 25 počet obsloužených knihoven počet revidovaných knihovních jednotek počet revidovaných knihoven Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí) do vlastních KF 29 počet obsloužených knihoven počet nakoupených knihovních jednotek Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí) vlastních KF 32 počet obsloužených knihoven počet zpracovaných knihovních jednotek Výměnný fond ( v knihovních jednotkách) 35 stav výměnného fondu k roční přírůstek VF úbytek výměnného fondu 8 38 z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků obce 40 z ř. 36 z zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů 41 Cirkulace VF 42 počet obsloužených knihoven počet expedovaných souborů

28 44 počet svazků v souborech Servis automatizovaného knihovního systému počet knihoven, pro které pověřená knihovna zajišťuje podporu 46 automatizovaného systému počet akcí, zásahů Doprava v rámci výkonu RF 49 počet obsloužených knihoven počet ujetých km Výkaz financování regionálních funkcí knihoven (pouze z finančních prostředků kraje) Kraj Olomoucký Název knihovny Knihovna města Olomouce, 52 příspěvková organizace 53 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) ,38 54 z toho : nákup knihovního fondu ,00 55 Spotřeba energie (číslo účtu 502) ,00 56 Opravy a udržování (číslo účtu 511) 0,00 57 Cestovné (číslo účtu 512) ,00 58 Ostatní služby (číslo účtu 518) ,96 59 z toho : doprava ,88 60 z toho : servis AKS ,00 61 z toho : nákup licence na el. zdroje 0,00 62 z toho : nákup knihovnických služeb ,40 63 Mzdové náklady (číslo účtu 521) ,00 64 z toho : platy zaměstnanců ,00 65 z toho : ostatní osobní náklady ,00 66 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) ,00 67 Sociální náklady (zákonné a jiné s.n.) (číslo účtu 527 a 528) ,66 68 Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549) 0,00 69 Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 53, 55-58, 63, 66-68) 7 762,00 70 Provozní náklady celkem (součet ř. 53, 55-58, 63, 66-69) ,00 71 Investiční náklady 0,00 72 Náklady celkem (z krajské dotace) (součet ř. 70 a 71) , Přidělená dotace (krajská) ,00 75 Vráceno 0, Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (vlastní 80 prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské dary) Náklady za rok 0,00 82 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 0,00 83 z toho: na nákup knihovního fondu 0,00 28

29 84 Mzdové náklady (číslo účtu 521) 0,00 85 z toho : platy zaměstnanců 0,00 86 z toho: ostatní osobní náklady 0,00 87 Zákonné sociální a zdravotní pojištění (číslo účtu 524) 0,00 88 Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř. 82, 84, 87) 0,00 89 Provozní náklady celkem (součet ř. 82, 84,87,88) 0,00 90 Investiční náklady 0,00 91 Náklady celkem (součet ř ) 0,00 92 Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování * 93 Na nákup (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí) ,00 94 Na zpracování (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí) Další finanční podpora knihoven z krajského rozpočtu 95 (mimo prostředky určené na RF)** 2015 Celkové částky, které knihovny získaly v roce Z krajských grantových programů určených nejen knihovnám 97 Z krajských grantových programů určených výhradně knihovnám 98 Podíl obcí na nákupu výměnného fondu *** 99 Počet obcí příspívajících na nákup výměnného fondu 100 Částka poskytnutá na výměnný fond (za přispívající obce celkem) * Řádek 93 a 94 vyplňují jen ty PK a KK, v jejichž obvodě obce přispívají na nákup KF pro své knihovny (viz činnost v ř. 28 a ř. 31) **Řádky 96 a 97 vyplňují ty knihovny, které získaly v rámci krajských grantových programů dotace na rozvoj a činnost mimo program RF: v ř. 96 jsou uvedeny dotace z jakéhokoliv krajského grantového programu, kt. knihovna získala v řádku 97 jsou uvedeny dotace z krajského grantového programu, kt. knihovna získala a který byl krajem vyhlášen výhradně na podporu knihoven a není součástí financí na RF. ***Řádky 99 a 100 vyplňují ty PK a KK, v jejichž obvodě přispívají obce i na nákup do výměnného fondu (viz. výměnné fondy v ř. 39) 29

Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2014

Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2014 Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2014 Finanční zabezpečení výkonu regionálních funkcí Smlouvy mezi Vědeckou knihovnou v Olomouci a sedmi pověřenými knihovnami o přenesení

Více

Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2012

Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2012 Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2012 Finanční zabezpečení výkonu regionálních funkcí Dne 16. ledna 2012 byly podepsány mezi Vědeckou knihovnou v Olomouci a pověřenými

Více

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazování za rok 2014 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazujeme rok 2014 Kult(MK) 12-01 za rok 2014 beze změn Vystaven na webu NIPOS a KI NK ČR Tiskopisy rozesílá NIPOS,

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 4677/11 1 Pravidla poskytování a čerpání finančních

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 3929/08 ze dne 20. 05. 2008 1 Pravidla poskytování

Více

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Renáta Domoráková René Lossmann Městská knihovna v Novém Jičíně Stav před rokem 2002 1989 transformace veřejného knihovnictví 1993 zanikla Okresní knihovna

Více

Analýza RF v roce 2007

Analýza RF v roce 2007 Analýza RF v roce 2007 s příklady dobré praxe v jednotlivých krajích 14. zasedání sekce SDRUK pro RF Praha 5. listopadu 2008 Zdroje: http://knihovnam.nkp.cz Regionální funkce knihoven v roce 2007 (základní

Více

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina. za rok 2012

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina. za rok 2012 Zpráva o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2012 únor 2013 Obsah: 1. Plnění priorit Krajské koncepce výkonu regionálních funkcí (RF)... str. 3-4 2. Plnění standardů RF v Kraji Vysočina

Více

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2007

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2007 Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2007 OBSAH : 1. Vědecká knihovna v Olomouci 2. Knihovny okresu Jeseník 3. Knihovny okresu Olomouc 4. Knihovny okresu Prostějov

Více

Regionální funkce 2010 první informace za celou ČR Porada sekce SDRUK pro RF Praha, 20. dubna 2011 Ladislava Zemánková Knihovnický institut NK ČR

Regionální funkce 2010 první informace za celou ČR Porada sekce SDRUK pro RF Praha, 20. dubna 2011 Ladislava Zemánková Knihovnický institut NK ČR Regionáln lní funkce 2010 první informace za celou ČR Porada sekce SDRUK pro RF Praha, 20. dubna 2011 Ladislava Zemánková Knihovnický institut NK ČR Předzvěsti problémů se potvrdily Vývoj financování RF

Více

1. Poradenská a konzultační činnost

1. Poradenská a konzultační činnost Komentář ke Statistickému výkazu výkonu regionálních funkcí pověřených knihoven Název knihovny: Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace Moravskoslezský kraj období: rok 2010 počet obsluhovaných

Více

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Úvod Regionální funkce knihoven, poskytované podle 2 písm. h) zákona č.

Více

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2006

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2006 Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2006 OBSAH : 1. Vědecká knihovna v Olomouci 2. Knihovny okresu Jeseník 3. Knihovny okresu Olomouc 4. Knihovny okresu Prostějov

Více

PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Článek I Základní ustanovení Dotační program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji (dále Program)

Více

ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji

ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji Příloha č.: 1 k materiálu č.: 9/6 Počet stran přílohy: 13 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE *) ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji Schváleno usnesením

Více

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2008

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2008 Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2008 Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2008 Obsah: 1. Vědecká knihovna v

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2004)

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2004) Mariánské náměstí 1, 115 72 Praha 1 telefon 222 113 111, fax 222 328 230 e-mail informace@mlp.cz, www.mlp.cz Ministerstvo kultury ČR odbor umění a knihoven Mgr. Blanka Skučková Maltézské nám. 1 118 11

Více

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020 Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 22 Úvod Veřejné knihovnicko-informační služby v kraji poskytuje knihovní síť, tvořená krajskou knihovnou, městskými a místními knihovnami.

Více

Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje

Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje 2015 2017 Duben 2015 1 ÚVOD... 3 1.1 Význam regionálních funkcí... 3 2 SYSTÉM KNIHOVEN V OLOMOUCKÉM KRAJI V OBDOBÍ 2011-2014...

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 844/13 ze dne 17.06.2013 1 Pravidla poskytování

Více

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 2015-2020 MGR. MARTINA BARTÁKOVÁ

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 2015-2020 MGR. MARTINA BARTÁKOVÁ KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 2015-2020 MGR. MARTINA BARTÁKOVÁ Koncepce RF JMK představuje střednědobý plán rozvoje regionálních funkcí v Jihomoravském kraji na období 2015-2020.

Více

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v kraji Vysočina

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v kraji Vysočina Zpráva o plnění regionálních funkcí v kraji Vysočina za rok 2009 Obsah: 1. Plnění priorit Krajské koncepce výkonu regionálních funkcí (RF)... str. 3-4 2. Plnění standardů RF v kraji Vysočina v roce 2009...

Více

Péče o knihovní fond

Péče o knihovní fond Péče o knihovní fond Věčné dilema knihovníků Jak budovat, nebo pečovat o knihovní fond, aby přivedl do knihovny co nejvíce uživatelů a uspokojil jejich nejširší zájmy??????????????????????? Úvod 1. Aktualizace

Více

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2014

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2014 Zpráva o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2014 Obsah: 1. Regionální funkce knihoven v Kraji Vysočina v roce 2014 (priority) str. 3-4 2. Plnění standardů RF v Kraji Vysočina v roce 2014

Více

Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011

Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011 Krajská vědecká knihovna v Liberci Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011 Typ projektu z dotačního programu VISK

Více

Komentář ke statistickým údajům o knihovnách v ČR v roce 2008

Komentář ke statistickým údajům o knihovnách v ČR v roce 2008 Komentář ke statistickým údajům o knihovnách v ČR v roce 2008 Níže komentovaná statistická data představují údaje z celostátního sumáře výkazu Kult(MK) 12-01 za knihovny oblasti veřejné správy, tj. NK,

Více

Výkon regionálních funkcí v JMK v roce 2009

Výkon regionálních funkcí v JMK v roce 2009 Výkon regionálních funkcí v JMK v roce 2009 Pro ilustraci, jakým způsobem se mění služby knihoven a vnímání knihoven ze strany veřejnosti - část komentáře jedné pověřené knihovny: Uživatelé si uvědomují,

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍ FUNKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2005)

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍ FUNKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2005) ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍ FUNKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2005) Název knihovny: MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE Adresa: Mariánské nám. 1, Praha 1-Staré Město, 115 72 IČO: 00064467 DIČ:

Více

KOMENTÁŘ. Počet obsloužených knihoven 26 Celkem poskytnuto konzultací 54 Metodické návštěvy 37

KOMENTÁŘ. Počet obsloužených knihoven 26 Celkem poskytnuto konzultací 54 Metodické návštěvy 37 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VÝKAZU VÝKONU RF POVĚŘENÝCH KNIHOVEN Název knihovny: Městská knihovna Frýdek-Místek, p.o. Moravskoslezský kraj období: rok 2013 počet obsluhovaných knihoven 26 počet pracovníků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpráva o výkonu regionálních funkcí ve Středočeském kraji. Kladno 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpráva o výkonu regionálních funkcí ve Středočeském kraji. Kladno 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA Kladno 2015 Zpráva o výkonu regionálních funkcí ve Středočeském kraji Zpráva shrnuje komplexní hodnocení výkonu RF ke dni 31. 12. 2014. Porovnává jejich plnění s doporučovanými standardy

Více

Jak účinně na metodiku aneb Zkušenosti a výzvy z Jihomoravského kraje

Jak účinně na metodiku aneb Zkušenosti a výzvy z Jihomoravského kraje Jak účinně na metodiku aneb Zkušenosti a výzvy z Jihomoravského kraje II. workshop pro pracovníky metodických oddělení veřejných knihoven Městská knihovna Děčín 10. 4. 2014 Obecní knihovna Ratíškovice

Více

Moravská zemská knihovna v Brně. Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2009

Moravská zemská knihovna v Brně. Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2009 Moravská zemská knihovna v Brně Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2009 Moravská zemská knihovna v Brně 2010 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Finanční zabezpečení

Více

KOMENTÁŘ. 1. Poradenská a konzultační činnost. Moravskoslezský kraj. období: rok 2014

KOMENTÁŘ. 1. Poradenská a konzultační činnost. Moravskoslezský kraj. období: rok 2014 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VÝKAZU VÝKONU RF POVĚŘENÝCH KNIHOVEN Název knihovny: Městská knihovna Frýdek-Místek Moravskoslezský kraj období: rok 2014 počet obsluhovaných knihoven 26 počet pracovníků zajišťující

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2006

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2006 PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2006 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Útvar knihovnictví a odborného vzdělávání 2007 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Více

1. Poradenská a konzultační činnost

1. Poradenská a konzultační činnost Komentář ke Statistickému výkazu výkonu regionálních funkcí pověřených knihoven Název knihovny: Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace Moravskoslezský kraj období: rok 2011 počet obsluhovaných

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2006 Výroční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2006

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2006 Výroční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2006 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2006 Výroční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2006 Zpracováno na základě Ročních zpráv o výkonu regionálních funkcí

Více

Webové stránky,on-line katalogy a služby knihoven

Webové stránky,on-line katalogy a služby knihoven Webové stránky,on-line katalogy a služby knihoven Knihovny současnosti 2010 Seč, 15. září 2010 Ladislava Zemánková Národní knihovna ČR, Knihovnický institut Webové stránky a on-line katalogy ve službách

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2011

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2011 PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2011 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Odbor knihovnictví a odborného vzdělávání 2012 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Více

Regionální funkce v jižních Čechách

Regionální funkce v jižních Čechách Regionální funkce v jižních Čechách Zuzana Hájková Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích hajkova@cbvk.cz Knihovny v kraji Krajská knihovna 9 pověřených knihoven Č. Krumlov, Dačice, J. Hradec,

Více

Novela standardů VKIS

Novela standardů VKIS Novela standardů VKIS 5.11.2010 OSTRAVA Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Hlavní témata Současný stav přípravy novely standardu VKIS Pojetí standardu, kategorizace knihoven Plnění a problémy stávajícího

Více

Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce

Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce Místo konání: Národní knihovna ČR, Knihovnický institut Datum konání: 12. 5. 2014 Přítomni: viz prezenční listina Jednání řídila Mgr. Blanka Konvalinková,

Více

Moravská zemská knihovna v Brně. Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2008

Moravská zemská knihovna v Brně. Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2008 Moravská zemská knihovna v Brně Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí v Jihomoravském kraji v roce 2008 Moravská zemská knihovna v Brně 2009 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Finanční zabezpečení

Více

Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012. Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013

Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012. Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013 Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012 Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013 Mgr. Zuzana Bornová, Ing. Pavel Cimbálník, Mgr. Renata Domoráková, Mgr. Lenka Fišrová, Jana Galášová, Mgr.

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE. Z Á S A D Y zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE. Z Á S A D Y zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE Z Á S A D Y zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji Schváleno zastupitelstvem kraje usnesením č. 20/1781 ze dne 22. 11. 2007 s účinností

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STANDARDŮ VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STANDARDŮ VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STANDARDŮ VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI ZA ROK 2013 1. Úvod Materiál byl zpracován na základě Metodického pokynu Ministerstva kultury k vymezení standardu

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009.

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009. Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009. Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace s právní subjektivitou, střediskovou funkcí, pověřená knihovna pro výkon regionálních funkcí v regionálním

Více

a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava

a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava JAK VZDĚLÁVÁME (SE) V MSK a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava Knihovny, zaměstnanci a standardy typ Knihovny pobočky celkem zaměstnanci Krajská knihovna 1 0 1 68 Pověřené knihovny 15 76 91 361,6 Profesionální

Více

Financí je o čtvrtinu méně, ale neházíme flintu do žita

Financí je o čtvrtinu méně, ale neházíme flintu do žita Financí je o čtvrtinu méně, ale neházíme flintu do žita Eva Svobodová, Jana Benešová, Kateřina Hubertová Královéhradecký kraj 5 okresů: Hradec Králové, Jičín, Náchod,Rychnov nad Kněžnou a Trutnov 1 krajská

Více

Výroční zpráva 2015. Nocování v knihovně Piráti

Výroční zpráva 2015. Nocování v knihovně Piráti Výroční zpráva 2015 Nocování v knihovně Piráti Trutnov, leden 2016 OBSAH 1) SLUŽBY...- 3-2) SLUŽBY V REGIONU A METODICKÁ ČINNOST... - 5-3) KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ AKCE... - 7-4) KNIHOVNÍ FONDY.....- 11-5)

Více

Organizace. školní. knihovny. PhDr. Marie Šedá. MSVK Ostrava seda@svkos.cz

Organizace. školní. knihovny. PhDr. Marie Šedá. MSVK Ostrava seda@svkos.cz Organizace školní knihovny PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Učebnice nestačí Každý člověk má právo na informace od dětského věku, ale jak může toto právo plně využívat, když ho to nikdo nenaučí?

Více

E-LEARNINGOVÉ KURZY KATALOGIZACE

E-LEARNINGOVÉ KURZY KATALOGIZACE E-LEARNINGOVÉ KURZY KATALOGIZACE Jaroslava Svobodová, Národní knihovna ČR Různé druhy vzdělávacích akcí v oblasti katalogizace stále patří mezi nejčastější a zároveň nejžádanější vzdělávací akce v knihovnách

Více

OVLIVŇUJÍ REGIONÁLNÍ FUNKCE SLUŽBY KNIHOVEN?

OVLIVŇUJÍ REGIONÁLNÍ FUNKCE SLUŽBY KNIHOVEN? OVLIVŇUJÍ REGIONÁLNÍ FUNKCE SLUŽBY KNIHOVEN? Stanislava Bílková Jana Nejezchlebová, Moravská zemská knihovna v Brně Při zajišťování regionálních funkcí musely být v JMK zohledněny tyto skutečnosti: okresy

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

PROFESE METODIK. Marie Šedá, seda@svkos.cz Pardubice, 2015

PROFESE METODIK. Marie Šedá, seda@svkos.cz Pardubice, 2015 PROFESE METODIK Marie Šedá, seda@svkos.cz Pardubice, 2015 Budoucnost není místo, kam jdeme, ale které vytváříme. Cesty nemají být nalezeny, ale vytvořeny, a jejich vytváření mění tvůrce i jejich cíl. John

Více

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD leden 2012 I. Analýza regionálních funkcí 1. Úvod 1.1 Vymezení pojmů 1.2 Legislativní rámec,

Více

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD leden 2012 I. Analýza regionálních funkcí 1. Úvod 1.1 Vymezení pojmů 1.2 Legislativní rámec,

Více

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK?

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě centrum pro vzdělávání knihovníků v Moravskoslezském kraji Oddělení služeb knihovnám Regionální vzdělávací centrum

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2005

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2005 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2005 Roční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2005 Zpracovaná na základě Ročních zpráv o výkonu regionálních funkcí v

Více

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2 0 1 1 2 0 1 4

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2 0 1 1 2 0 1 4 Kounicova 65a, 601 87 Brno Tel.: 541 646 111, fax: 541 646 100 IČO: 00094943, www.mzk.cz K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H

Více

Moravská zemská knihovna v Brně. Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2007

Moravská zemská knihovna v Brně. Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2007 Moravská zemská knihovna v Brně Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí v Jihomoravském kraji v roce 2007 Moravská zemská knihovna v Brně 2008 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Finanční zabezpečení

Více

Veřejné knihovny a výkon regionálních funkcí v Plzeňském kraji. Mgr. Hana Hendrychová Ing. Hana Petrovičová

Veřejné knihovny a výkon regionálních funkcí v Plzeňském kraji. Mgr. Hana Hendrychová Ing. Hana Petrovičová Veřejné knihovny a výkon regionálních funkcí v Plzeňském kraji Mgr. Hana Hendrychová Ing. Hana Petrovičová V Plzni 12. 10. 2011 Územní rozdělení v Plzeňském kraji Interní metodická pomůcka Schéma krajského

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Jak dál v automatizaci malých knihoven

Jak dál v automatizaci malých knihoven Jak dál v automatizaci malých knihoven Úvahy o možnostech a mezích rozvoje Petr Žabička, Moravská zemská knihovna v Brně Tomáš Gec, Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod Knihovny v pavučině spolupráce,

Více

KONCEPCE SYSTÉMU VEŘEJNÝCH KNIHOVEN A VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2007-2011

KONCEPCE SYSTÉMU VEŘEJNÝCH KNIHOVEN A VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2007-2011 KONCEPCE SYSTÉMU VEŘEJNÝCH KNIHOVEN A VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2007-2011 KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD listopad 2007 I. Analýza současného stavu veřejných knihoven

Více

Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci. Závěrečná konference 20. května 2015

Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci. Závěrečná konference 20. května 2015 Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci Závěrečná konference 20. května 2015 Projekt evropské unie z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost s názvem

Více

OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Zpracovaly: Marcela Daňhelová a Jana Heřmánková, knihovnice OBSAH 1. PRÁVNÍ SITUACE KNIHOVNY, JEJÍ ŘÍZENÍ A POJETÍ 2. VZNIK A HISTORIE KNIHOVNY 3. PROVOZ

Více

Aktualizace 2011. Porada vedoucích pracovníků regionálních oddělení pověřených knihoven JMK Moravská zemská knihovna v Brně 23. 5.

Aktualizace 2011. Porada vedoucích pracovníků regionálních oddělení pověřených knihoven JMK Moravská zemská knihovna v Brně 23. 5. Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky

Více

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula Z á p i s z 24. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 26.3.2015 od 13 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr.

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

ZŘIZOVATELÉ KNIHOVEN A REGIONÁLNÍ FUNKCE

ZŘIZOVATELÉ KNIHOVEN A REGIONÁLNÍ FUNKCE ZŘIZOVATELÉ KNIHOVEN A REGIONÁLNÍ FUNKCE Roman Giebisch, Vědecká knihovna v Olomouci Sdružení knihoven, které pořádá letošní konferenci Knihovny současnosti v Seči, pověřilo vedením sekce na téma Regionální

Více

Využit ití institutu veřejn ejná zakázka zka při p i nákupu n dokumentů v Knihovně města Ostravy Ostrava, 14. června 2012 22. akviziční seminář Pavlína Kijová, Knihovna města Ostravy, www.kmo.cz Knihovna

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998.

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998. 1 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 Obsah Příloha Strana Graf č. 1 Knihovny zúčastněné v průzkumu 2004 3 Graf č.

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 28. 5. 2015 Aktualizace protikorupční strategie statutárního města Liberec Předkládá: Zpracoval: PhDr.

Více

Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014

Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014 Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014 Program Převod financování sociálních služeb na kraje Podávání žádostí o dotace na rok 2015 Kritéria pro výpočet dotace Změny vyplývající z převodu financování

Více

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D.

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D. KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D. KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004 2010: realizace ve

Více

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Městská knihovna Lanškroun Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Veřejná knihovna je místní branou do světa vědomostí a základním předpokladem celoživotního vzdělávání, nezávislého rozhodování

Více

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Á L N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2015 2020

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Á L N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2015 2020 Kounicova 65a, 601 87 Brno Tel.: 541 646 111, fax: 541 646 100 IČO: 00094943, www.mzk.cz K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Á L N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T

Více

s absolventy humanitních

s absolventy humanitních Martýrium přijímacích pohovorů aneb setkání třetího druhu s absolventy humanitních oborů Anna Vandasová Národní knihovna ČR INFOS 2015 14.-17.4.2015 (R)EVOLÚCIA V KNIŽNICIACH A Efektívne knižnice, ako

Více

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX00OTNHK* MVCRX00OTNHK prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011

Více

Setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem. 28. listopadu 2012

Setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem. 28. listopadu 2012 Setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem 28. listopadu 2012 Od posledního setkání Knihovna v Malečově začala využívat Clavius REKS Po skončení stavebních úprav v OMO jsme nastěhovali zpět naučnou literaturu

Více

Analýza platové úrovně dětských domovů Moravskoslezského kraje (2002 2006) Zpracovala: Ing. Kateřina Balcarová referent oddělení přímých nákladů

Analýza platové úrovně dětských domovů Moravskoslezského kraje (2002 2006) Zpracovala: Ing. Kateřina Balcarová referent oddělení přímých nákladů Analýza platové úrovně dětských domovů Moravskoslezského kraje (2002 2006) Zpracovala: Ing. Kateřina Balcarová referent oddělení přímých nákladů Obsah 1 PRŮMĚRNÝ PLAT 3 1.1 ABSOLUTNÍ HODNOTY 3 1.2 DYNAMIKA

Více

ÚSTECKÝ KRAJ Krajský úřad

ÚSTECKÝ KRAJ Krajský úřad ÚSTECKÝ KRAJ Krajský úřad Z Á S A D Y zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji Ústí nad Labem 2015 odbor kultury a památkové péče ZÁSADY ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN

Více

Výkaz o výkonu RF za rok 2013

Výkaz o výkonu RF za rok 2013 Výkaz o výkonu RF za rok 2013 0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok 2013 1 Kraj 2 Název knihovny (v krajském sumáři počet PK) 3 Počet pracovníků zajišťujích regionální funkce 4 Počet obsluhovaných

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 *MVCRX0289LD8* MVCRX0289LD8 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-282-1/PO-IZS-2015 Praha dne 6. ledna 2015

Více

Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven

Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI na období 2014 2017 Zlín, březen 2014 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Význam regionálních

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok 2015

Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok 2015 Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok 2015 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č.j: SVKPlzeň/327/16 Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací

Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací Místo konání: Dne: Účastníci: Středisko volného času, ANIMO, Žamberk 9. 4. 2014 od 16.00 hodin zástupci neziskových organizací z území MAS

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ÚSTECKÉM KRAJI V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ÚSTECKÉM KRAJI V ROCE 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ÚSTECKÉM KRAJI V ROCE 2012 Březen 2013 Výroční zpráva hodnocení výkonu regionálních funkcí v Ústeckém kraji v roce 2012 1. Úvod Program podpory výkonu

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji v prvním pololetí roku 2007

Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji v prvním pololetí roku 2007 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji v prvním pololetí roku 2007 V současné době obhospodařuje Vědecká knihovna v Olomouci 501 knihoven, které jsou rozděleny mezi 7

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008 Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008 Trutnov, leden 2009 1) Služby V roce 2008 bylo zaregistrováno 5.927 čtenářů, z toho 4.525 dospělých čtenářů

Více

CO JE KLÍČEM KE SPOKOJENOSTI UŽIVATELE?

CO JE KLÍČEM KE SPOKOJENOSTI UŽIVATELE? CO JE KLÍČEM KE SPOKOJENOSTI UŽIVATELE? Libuše Machačová, Vědecká knihovna Olomouc Úvod Vědecká knihovna v Olomouci (dále jen VKOL) patří ke knihovnám s právem povinného výtisku, proto většinu přírůstků

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2011 Výroční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2011

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2011 Výroční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2011 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2011 Výroční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2011 Zpracováno na základě Ročních zpráv o výkonu regionálních funkcí

Více

Služby čtenářům a uživatelům

Služby čtenářům a uživatelům Služby čtenářům a uživatelům III.část Teze rekvalifikačního knihovnického kurzu Olomouc RNDr. Lenka Prucková Knihovna města Olomouce 2 Koncepce rozvoje knihoven ČR na období 2011 2014 (návrh listopad 2010)

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2015

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2015 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2015 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více