Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2015"

Transkript

1 Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2015 Únor

2 OBSAH: 1. Úvod Finanční zabezpečení výkonu RF Obsluhované knihovny Pracovníci vykonávající RF Hodnocení jednotlivých složek výkonu RF Poradenská, konzultační a metodická činnost Statistika knihovnických činností Hodnocení knihoven Vzdělávání knihovníků v kraji Porady Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce Cirkulace výměnných souborů Nákup a zpracování knihovních fondů z prostředků obcí Pomoc při revizi a aktualizaci knihovního fondu Závěr Přílohy..18 2

3 1. Úvod Vědecká knihovna v Olomouci jako knihovna krajská zajišťuje podle 2 písm. h) zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb výkon regionálních funkcí v Olomouckém kraji. Kromě již zmíněného knihovního zákona při poskytování těchto služeb vychází především z těchto dokumentů: Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinace v rámci České republiky z roku Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovních a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky. Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje v letech z dubna Pracovníci oddělení služeb knihovnám Olomouckého kraje se pravidelně zúčastňují odborných akcí, konferencí a porad v Národní knihovně ČR v Praze i jinde. Jsou nápomocni pověřeným knihovnám Olomouckého kraje po všech stránkách a jsou přítomni na všech poradách i setkáních týkajících se výkonu RF v jednotlivých krajských regionech. Sami podnikají metodické návštěvy do knihoven kraje za účelem získání relevantních informací o reálném stavu veřejných knihovnických a informačních služeb v kraji. Samozřejmostí je výkon metodické, konzultační i poradenské činnosti, organizace vzdělávání pro knihovníky v kraji, statistická a analytická činnost. 3

4 2. Finanční zabezpečení výkonu regionálních funkcí V roce 2015 byla pro výkon regionálních funkcí z rozpočtu Olomouckého kraje (dále RF) vyčleněna částka Kč. Jedná se o stejnou výši jako v roce 2013 a Smlouvy mezi Vědeckou knihovnou v Olomouci a pověřenými knihovnami byly uzavřeny dne 30. ledna Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků mezi Olomouckým krajem a jednotlivými knihovnami pak byly podepsány dne 19. března Dotace byla rozdělena mezi sedm pověřených knihoven dle klíče, který uvádí Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven. 1 Počet pověřených knihoven je již několik let v kraji stabilizovaný. Jedná se o tyto knihovny: - Knihovna města Olomouce - Městská knihovna Šumperk - Městská knihovna v Přerově - Městská knihovna Lipník nad Bečvou - Městské kulturní zařízení Hranice (původní Městská knihovna Hranice je od jedna z organizačních složek) - Městská knihovna Prostějov - Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku Bohužel vlivem komplikovaných schvalovacích procesů v orgánech Olomouckého kraje měly pověřené knihovny k dispozici určené finanční částky až na konci měsíce dubna. To značně komplikuje situaci, jak pověřeným knihovnám, tak knihovnám obsluhovaným, které mnohdy v této době nemohou požadovat výkon určitých služeb. Knihovny nemají v tomto období z čeho platit mzdy pracovníkům RF, které v některých případech musejí propustit a teprve po podpisu příslušných smluv opět přijmout. Revize i nákup knih je pozastaven a zpětně získat žádané tituly bývá někdy velmi náročné. Knihovny by tedy uvítaly dřívější zasílání dotací. Přehled dotací na RF: Městská knihovna Šumperk Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku Městská knihovna Prostějov Knihovna města Olomouce Městská knihovna Přerov Městské kulturní zařízení Hranice Městská knihovna v Lipníku Viz Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinace v rámci České republiky České republiky z roku Přístupný v pdf na webu 4

5 Vědecká knihovna v Olomouci Celkem Ačkoliv jsou z částky poskytované na RF vypláceny i mzdy pracovníkům, nebyla částka navýšena o potřebné 3,5% pro zvýšení tarifní mzdy pracovníkům ve veřejném sektoru, které bylo schváleno vládou ČR v listopadu roku Z tohoto důvodu došlo ve většině regionů k přerozdělení financí z dotace na RF na úkor nákupu ostatních služeb (doprava, nákup licence na el. zdroje a další knihovnické služby). Z důvodu úspory finančních prostředků jsou omezovány některé služby např. cirkulace výměnných souborů probíhá za aktivní spolupráce samotných obsluhovaných knihoven, které si v některých regionech musí pro knihy jezdit sami. Omezovány jsou i metodické návštěvy, které sebou přinášejí náklady na dopravu a cestovné pracovníka. Mnoho metodických návštěv probíhá při cirkulaci výměnného fondu. Takové návštěvy se ale nemohou započítat do statistiky pod statusem metodická návštěva. Servis automatizovaného knihovního systému se většina knihoven snaží poskytovat prostřednictvím vzdáleného přístupu. V neposlední řadě se nedostatek finančních prostředků odráží na nákupu knihovního fondu. Tento propad však není tak velký, neboť knihovny se snaží dopad na nákup knih minimalizovat. Právě knihy cirkulované ve výměnných souborech jsou nejpodstatnějším artiklem RF a jako takové jsou také knihovnami nejvíce požadovány. 3. Obsluhované knihovny Ve většině regionů je již počet obsluhovaných knihoven stabilní. Pokud dochází k výraznějším změnám, jedná se spíše o přesun knihoven z kategorie profesionální do neprofesionální a naopak. Jen zcela výjimečně dochází k naprostému zrušení knihovny. Na počátku roku 2015 bylo zrušeno středisko Bouzov v olomouckém regionu a knihovny spadající pod toto středisko byly nově zařazeny pod stávající středisko v Litovli. Nově se příjemkyní regionální funkcí stala Městská knihovna v Tovačově. Ta byla do roku 2014 nezařazenou knihovnou v rámci regionu Přerov, nyní přešla pod správu regionu Olomouc. Počet nezařazených knihoven v regionu Přerov se tak oproti minulému roku snížil z pěti na čtyři. Stávající čtyři nezařazené knihovny nejsou obsluhovány v rámci RF, ale je jim zpracovávána statistika a zasílána nabídka školení. V ostatních regionech Olomouckého kraje nemáme nezařazené knihovny. 5

6 Počet obsluhovaných knihoven v roce 2015 (bez pověřených knihoven) Šumperk 94 Jeseník 24 Prostějov 96 Olomouc 131 Přerov 57 Hranice 32 Lipník 32 Celkem 466 knihoven 4. Pracovníci vykonávající RF Stejně jako počet knihoven, tak i počet úvazků pro pracovníky vykonávající RF je již posledních několik let neměnný. Velmi pozitivní je i fakt, že ve většině regionů vykonávají služby RF již od počátku stejní pracovníci. Ti jsou velmi zkušení a erudovaní, dokáží tak splnit většinu požadavků obsluhovaných knihoven. Pokud odchází do penze, pověřené knihovny se snaží, aby nově příchozího pracovníka stihli naučit tomu nejdůležitějšímu. To velmi usnadňuje práci, jak z pohledu krajské knihovny, tak z pohledu obsluhovaných knihoven. K personální obměně došlo nejen ve Vědecké knihovně v Olomouci, kam nastoupily dvě nové pracovnice, ale také v regionálním oddělení Městské knihovny v Lipníku. Oproti loňskému roku došlo k drobnému krácení úvazků v regionu Přerov a regionu Olomouc. 5. Hodnocení jednotlivých složek výkonu RF 5.1. Poradenská, konzultační a metodická činnost Vedle zpracování statistiky, které je dáno zákonem, a cirkulace knižních souborů, je poradenská a konzultační činnost nejžádanější službou RF a jako taková je jejich nosnou částí. Oproti loňskému roku počet proběhnutých konzultací mírně vzrostl, ač počet obsluhovaných knihoven zůstal vyrovnaný. Důvodů může být několik, jako nejpravděpodobnější se jeví změna katalogizačních pravidel na RDA, ke které došlo k Je nutné zmínit, že v celkovém počtu konzultací jsou započítány pouze ty, které časově přesáhnou 30 minut a u metodických návštěv nejsou evidovány ty, které se uskuteční v rámci cirkulace výměnných souborů. Standard pro výkon RF obsažený v Metodickém pokynu Ministerstva kultury ČR k zajištění výkonu RF udává ideálně dvě metodické návštěvy ročně v každé obsluhované knihovně. Z celkového počtu však jasně vyplývá, že za aktuálních finančních a především personálních podmínek nebylo možné této hranice dosáhnout. Do počtu metodických návštěv nejsou zahrnuty návštěvy 6

7 realizované pracovníky Vědecké knihovny v Olomouci. Těch bylo v minulém roce více z důvodu personální obměny v oddělení. Region Počet obsloužených knihoven Počet konzultací Počet metodických návštěv Šumperk Jeseník Prostějov Olomouc Přerov Hranice Lipník Celkem Pracovníky Vědecké knihovny v Olomouci bylo obslouženo 155 knihoven, vykonáno 262 konzultací a 18 metodických návštěv. Nejčastějšími tématy konzultací byla nová katalogizační pravidla, legislativa, podpora a odborná pomoc při sestavování grantových žádostí či pomoc s ovládáním automatizovaných knihovních systémů. Pravidelně se také konzultovaly oblasti vedení výpůjčního protokolu, správy fondů a jejich revize, zpracování statistických výkazů a výměnných souborů. Profesionálním knihovníkům je poskytována poradenská činnost týkající se výkonu samotných RF. Regionální pracovníci jsou nápomocni i při výměně stávajících knihovníků za jiné, které následně podporují do té doby, dokud se nenaučí potřebné činnosti, ale i poté fungují jako konzultační orgán. Nejednou byli pracovníci v rámci metodické návštěvy přítomni při stěhování obecních knihoven do nových prostor. Tradičně jsou náplní návštěv také setkání se zástupci obcí, propagace vlastního výkonu RF či asistence při správě webových stránek knihoven. V regionu Přerov byl v lednu 2015 převeden knihovní systém Clavius REKS na nový formát dat MARC21, který využívají všechny automatizované knihovny v regionu Statistika knihovnických činností Statistika byla zpracovávána ve statistickém programu STAT Excel, který zjednodušuje a usnadňuje zpracování a analýzu dat. Sběr dat probíhal v knihovnách ve všech regionech Olomouckého kraje a týkal se i tzv. nezařazených knihoven. Následně jsou data zpracována v jednotné podobě a zaslána krajské knihovně a Národní knihovně v Praze. S výsledky jsou seznámeni taktéž zřizovatelé obcí. 7

8 Některé obecní či místní knihovny mají účetnictví svázáno s účetnictvím obce, a tudíž nejsou schopny uvést relevantní ekonomické údaje. Tyto data proto nevyplňují a políčka nechávají prázdná. Všechny statistické výkazy za rok 2015 byly odvedeny v termínu. Data jsou dále užívána při analýze knihovnických činností a při plánování další práce Hodnocení knihoven Hodnocení knihoven probíhá jednou za dva roky na základě Standardu veřejných a informačních služeb, tzv. Standardu pro dobrou knihovnu. Data dodaná knihovnami v rámci každoroční statistiky byla analyzována a zpracována do uceleného souboru, který je přístupný na webových stránkách VKOL a který byl prezentován na poradě ředitelů pověřených knihoven v listopadu Z dat vyplývá, že nejlépe je plněn indikátor týkající se webových stránek knihovny, naopak nejproblematičtější je indikátor obměny knihovního fondu. Krajská knihovna spolu s pověřenými knihovnami se již několik let zúčastňuje benchmarkingu knihoven, díky němuž jsme schopni relevantně porovnávat jednotlivé knihovny. Přes intenzivní propagaci tohoto projektu se však nedaří zapojit do benchmarkingu menší knihovny. Důvodem je především nutnost znát jistá ekonomická data, která nejsou mnohdy obecní knihovny z jednotného účetnictví celé obce získat Vzdělávání knihovníků v kraji V roce 2015 bylo uspořádáno pro knihovníky v celém kraji celkem 44 vzdělávacích akcí. Těchto školení se zúčastnilo dohromady 715 knihovnických a informačních pracovníků z celkem 184 knihoven, což je o 103 knihoven méně jak v loňském roce. Důvodem je nutnost důkladně zaškolit katalogizátory a další pracovníky katalogizačních oddělení do nových katalogizačních pravidel RDA. Samostatnou katalogizaci knih provádí pouze profesionální knihovny. Ty zpracovávají knižní svazky i pro knihovny neprofesionální a do výměnných fondů. Je tedy pochopitelné, že školení se zúčastňovali především pracovníci z knihoven, které tyto činnosti vykonávají. To potvrzuje i převod na procenta, podle nějž se v letošním roce školení zúčastnilo pouze 38,6% z obsluhovaných knihoven. Největší nabídku odborného vzdělávání tradičně nabízí Vědecká knihovna v Olomouci. V letošním roce nabídla v rámci výkonu RF celkem 23 odborných školení (do tohoto počtu nejsou zahrnuty školení ICT hrazené z dotačního programu VISK 2 a porady). Jednalo se o tyto akce: 8

9 o Přednáška Prevence násilí na pracovišti čtyřdenní cyklus, který byl uskutečněn ve spolupráci s Unií zaměstnavatelských svazů. Pro velký zájem uchazečů byl znovu opakován ještě jednou v tomtéž roce. o Seminář Jmenná katalogizace monografií v RDA ve formátu MARC 21 vedla PhDr. Libuše Machačová, vedoucí katalogizace ve Vědecké knihovně v Olomouci. Pro velký počet zájemců z celého kraje bylo školení celkem šestkrát opakováno. o Seminář Věcný popis přednášela Bc. Marcela Mátlová z Vědecké knihovny v Olomouci. o Workshop Jak komunikovat cíl komunikace, zvládání stresu a konfliktních situací vedl Vladislav Kos. o Přednáška Romové a knihovny hovořily Mgr. Jana Poláková, bývalá spolupracovnice Romského muzea v Brně, a Bc. Markéta Mížová, vedoucí pobočky Knihovny města Ostravy v Ostravě-Porubě. o Přednáška Sociální dialog a nový občanský zákoník vedl Mgr. Bc. Adam Ptašnik, Ph.D. o Přednáška Čtenářství starších dospívajících prezentovala PhDr. Kateřina Homolová, Ph.D. z Ústavu bohemistiky a knihovnictví Slezské univerzity v Opavě. o RDA analytický popis přednášela Mgr. Anna Vitásková z Vědecké knihovny v Olomouci. o PR a komunikace v knihovnách workshop uskutečněný ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze vedla Mgr. Věra Ondřichová. o Workshop Didaktika informačního vzdělávání lektorovala Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. z Kabinetu informačních studií a knihovnictví (tzv. KISK) FF MU. o Roadshow CPK centrální portál knihoven nově vznikající portál představil Ing. Petr Žabička z Moravské zemské knihovny v Brně. Z dotačního programu VISK 2 byl financován projekt Vzdělávání pracovníků knihoven v IT. V rámci projektu byly původně naplánovány 4 kurzy. Z důvodu malého zájmu byl jeden z nich zrušen. Uskutečnily se tedy celkem 3 kurzy v rozsahu 30 vyučovacích hodin, které navštívilo 25 osob: o Elektronické informační zdroje pro knihovnickou praxi na vyhledávání ve volně dostupných zdrojích byl zaměřen pětihodinový kurz Mgr. Anny Vitáskové z Vědecké knihovny v Olomouci. o MS PowerPoint 2010 dvoudenní seminář Mgr. Petra Macháčka naučil účastníky využívat prezentační program MS Office. o MS Excel 2010 třídenní seminář Mgr. Petra Macháčka cílený na práci s tabulkovým kalkulátorem. Všechny vzdělávací akce Vědecké knihovny v Olomouci byly avizovány prostřednictvím mailových zpráv, webových stránek osobní a telefonické komunikace, knihovnické konference a webové prezentace SKIP ČR. 9

10 Většina pověřených knihoven nabízí školení i přímo ve své knihovně pro knihovníky z regionu. Bohužel počet těchto školení se snižuje. Důvodem je nejen malý zájem knihovníků o tato školení, ale také nedostatek financí či absence vhodných prostor. Právě dlouhodobý nedostatek vhodných prostor brání Knihovně Vincence Priessnitze v Jeseníku organizovat školení navzdory tomu, že právě v tomto regionu by byla nabídka školení velmi potřebná. Vědecká knihovna se tak svou pestrou nabídkou školení snaží toto do jisté míry kompenzovat, ale dojezdová doba pro knihovnice a knihovníky z jesenického regionu je i z důvodu špatné dopravní obslužnosti příliš velká. Region Počet ob. knihoven Počet všech vzdělávacích akcí Počet v rámci RF Počet všech účastníků Počet účastníků v rámci RF Počet všech vyučovacích hodin Počet hodin v rámci RF Šumper k Jeseník Prostějo v Olomou c Přerov Hranice Lipník Celkem VKOL Celkem s VKOL Městská knihovna v Přerově v roce 2015 uspořádala školení Nové webové stránky Městské knihovny v Přerově. Městská knihovna Prostějov zaznamenala zájem o školení používání webového redakčního systému Webnode a následně na něj navázala praktickým užitím šablony Webnode pro pokročilé. V neposlední řadě poskytovala praktické instruktáže knihovnické praxe související se zahájením elektronické katalogizace knihovního fondu. O zaškolení v oblasti webových stránek se postarala také Městská knihovna Lipník nad Bečvou jednou vzdělávací akcí určenou pro Městskou knihovnu Kladníky a Městskou knihovnu Loučka. V Městské knihovně v Šumperku byly již tradičně uspořádány studijní exkurze. V tomto roce se jednalo o exkurze do knihoven v Litovli a v Úsově. Proběhl také seminář na téma Regionální literatura a knihovna a Aktuality z knihovnictví, které pravidelně prezentuje ředitelka šumperské knihovny. 10

11 Počet obsloužených knihoven v oblasti vzdělávání klesl v případě Knihovny města Olomouce, a to spíše z administrativních důvodů. Do tohoto jsou totiž počínaje tímto rokem zaznamenávány jen skutečně zúčastněné knihovny regionu, nikoliv tedy každá, které byla zaslána pozvánka na vzdělávací akci. V letošním roce knihovna uspořádala inspirativní zájezd do Regionální knihovny v Karviné a Městské knihovny Třinec. Nabídla také odbornou přednášku o současné anglické literatuře (tentokrát se zaměřením na ženské spisovatelky a koloniální literaturu) Porady Všechny pověřené knihovny ve svých regionech pravidelně organizují koordinační schůzky, a to jak porady pro profesionální a střediskové knihovny, ale i aktivy pro knihovníky neprofesionální. Počet porad, jakožto počet obsloužených knihoven, byl v roce 2015 téměř stejný jako v roce předcházejícím. Region Počet obsloužených knihoven Počet akcí Počet účastníků Šumperk Jeseník Prostějov Olomouc Přerov Hranice Lipník Celkem Oproti doporučení v Metodickém pokynu Ministerstva kultury ČR k výkonu RF byla v letošním roce uspořádána Vědeckou knihovnou v Olomouci pouze jedna porada ředitelů. Důvodem byla především personální obměna oddělení služeb knihovnám Olomouckého kraje, která si vyžádala dostatek času, aby se nové pracovnice se situací v kraji mohly dostatečně seznámit. Městská knihovna v Přerově již tradičně organizuje poradu se starosty, která seznamuje zástupce spolupracujících obcí s výkonem RF a s jeho výsledky. Právě tato činnost je velmi důležitá pro propagaci povědomí o výkonu RF krajskou a zejména pověřenými knihovnami. Na této schůzce byly shrnuty nejen výsledky předcházejícího roku, ale také představeny plány pro rok následující. Porady se zúčastnily i pracovnice Vědecké knihovny v Olomouci a zástupci Statutárního města Přerova Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce Knihy do výměnných souborů jsou v Olomouckém kraji nakupovány především z dotace na výkon RF. Nicméně můžeme se setkat i s tím, že knihy jsou nakupovány z prostředků 11

12 ušetřených na rabatech získaných při nákupu knih pro knihovny. Letos tak bylo například v Šumperku pořízeno 138 svazků. Na základě aktualizovaných písemných dohod mezi pověřenou knihovnou v Šumperku a zástupci obcí je část knihovního fondu v hodnotě 20% z celkové částky příspěvku obcí určená na nákup knih zpřístupněna pro cirkulaci i mezi ostatními regiony. V praxi to znamená to, že kniha je po zakoupení zapsána do výměnného fondu, ač je v majetku určité obce. Obec však souhlasí s její cirkulací a po dobu jednoho roku od zakoupení je tato kniha k dispozici i ostatním knihovnám v regionu. Knihy z prostředků obcí jsou do výměnného fondu nakupovány i v Hranicích. V roce 2015 to bylo 677 svazků. Region Stav výměnného fondu Roční přírůstek Průměrný přírůstek na 1 obsluhovanou knihovnu Roční úbytek Šumperk , Jeseník ,75 22, Prostějov ,80 20, Olomouc ,94 22, Přerov ,95 22, Hranice ,38 46, Lipník ,78 36, Celkem ,78 27, V neposlední řadě se nakupují knihy z prostředků obcí, které jsou už od počátku určeny jediné obecní knihovně a cirkulace se neúčastní. Stav výměnného fondu činil k celkem knihovních jednotek (KJ). Roční přírůstek dosáhl KJ, což je o 200 KJ méně než v loňském roce. Pozitivní je ovšem fakt, že z krajské dotace bylo zakoupeno KJ, zatímco v roce 2014 to bylo pouze KJ. Menší byl také úbytek, který ve srovnání s rokem 2014 klesl o KJ. Průměrný přírůstek na jednu obsluhovanou knihovnu téměř ve všech regionech v letošním roce zaznamenal pokles, a to i u knihoven, u nichž je již tradičně nejvyšší v regionu (Hranice, Lipník, Šumperk) Cirkulace výměnných souborů Ve většině regionů Olomouckého kraje cirkulují výměnné soubory dvakrát až čtyřikrát ročně. Velikost cirkulačního souboru záleží většinou na možnostech pověřené a obsluhované knihovny. Obsah je upravován na základě požadavků obsluhované knihovny a jejích čtenářů. Jsou knihy, o něž je velký zájem, a jsou tedy také nakupovány v několika multiplikátech, naopak jiné knihy jsou žádané méně. Cirkulace probíhaly buď za pomoci pronajatého dopravce, vlastním autem (které ale většina pověřených knihoven nevlastní) a někdy také samostatně prostřednictvím obsluhované knihovny, která si pro soubory sama přijede. Někde toto řešení preferují 12

13 sami knihovnice, které přijedou do pověřené knihovny si osobně knihy vybrat, jinde je doprava omezována z důvodu úspor. V roce 2015 byly zapůjčeny cirkulační soubory do celkem 428 obsluhovaných knihoven. V tomto čísle nejsou zahrnuty knihovny střediskové, které jsou považovány za knihovny obsluhující. Je to celkem o 4 knihovny více než v roce předešlém. Počet expedovaných souborů bývá již několik let vyrovnaný, avšak drobně se pohybuje počet svazků v souborech. Region Počet obsloužených knihoven Počet expedovaných souborů Počet KJ v souborech Šumperk Jeseník Prostějov Olomouc Přerov Hranice Lipník Celkem Průměrný počet svazků v jednom souboru a průměrný počet svazků přivezených do jedné obsluhované knihovny se v letošním roce pohyboval takto: Region Průměrný počet KJ na 1 obsluhovanou knihovnu Průměrný počet KJ v jednom cirkulačním souboru Šumperk 182,25 173,83 17,99 17,72 Jeseník 162,76 278,86 9,19 13,68 Prostějov 165,89 145,00 76,71 72,97 Olomouc 329,58 312,46 109,85 104,15 Přerov 334,42 355,19 117,55 133,77 Hranice 209,5 234,33 20,81 22,04 Lipník 398,8 360,80 28,91 26,27 Celkem 254,74 256,99 54,43 52,28 Průměrný počet KJ dodaných jedné obsluhované knihovně v rámci celého kraje činí 254,74 svazků, což je téměř vyrovnané s rokem předcházejícím. Průměrný počet KJ v jednom cirkulačním souboru se také příliš nezměnil 54,43 svazků. Z uvedených údajů můžeme vypočítat ještě počet cirkulačních souborů dopravených do jedné obsluhované knihovny. Průměry v jednotlivých regionech v tomto případě činí: - Šumperk 10,15 souborů - Jeseník 17,71 souborů - Prostějov 2,16 souborů - Olomouc 3 soubory - Přerov 2,84 souborů - Hranice 10,07 souborů 13

14 - Lipník 13,79 souborů Průměr v rámci celého regionu činí v letošním roce 8,53 souborů na jednu obsluhovanou knihovnu, což je o 2,27 souborů více jak v loňském roce Nákup a zpracování knihovního fondu z prostředků obcí Nákup a zpracování knih z prostředků obcí probíhá na základě smluv mezi zřizovateli knihoven a pověřenou knihovnou daného regionu. V letošním roce můžeme sledovat mírný pokles v počtu knihoven, které si nechávají pověřenými knihovnami nakupovat svazky a následně zpracovat. Pozitivní je ovšem to, že mnoho knihoven se v případě nákupu vlastních knih osamostatnilo, a tudíž již nakupují sami. Pořízené svazky pak pouze posílají na zpracování, pokud nejsou schopny si je zpracovat sami. Takové knihovny pak samozřejmě nejsou evidovány ve statistice knihoven, jimž byly knihy nakoupeny či zpracovány. Nelze tedy přesně určit, jaké procento obcí přispívá na vlastní fond a výsledná hodnota může být v tomto případě zkreslená. V roce 2015 využilo možnosti nákupu knih z vlastního rozpočtu celkem 197 knihoven, což je o 29 knihoven méně než v loňském roce. Nakoupeno bylo pro obsluhované knihovny celkem o knihovních jednotek méně než v roce Region Počet obsloužených knihoven Počet nakoupených KJ z prostředků obcí % obsloužených knihoven z celkového počtu Šumperk ,89 % 69,47 % Jeseník ,00 % 50,00 % Prostějov ,33 % 7,29 % Olomouc ,14 % 29,23 % Přerov ,21 % 98,27 % Hranice ,75 % 58,06 % Lipník ,38 % 87,50 % Celkem ,21% 48,50 % Poměr obsloužených knihoven vzhledem k neobslouženým se v tomto případě v jednotlivých regionech vcelku liší. Tradičně vysoké procento knihoven požadujících nákup knih za vlastní prostředky vykazuje Přerov. Na základě smluv zde přispívají všechny knihovny ve středisku Přerov 10 až 20 Kč na 1 obyvatele, knihovny spadající pod druhé přerovské středisko Všechovice přispívají 12 Kč na 1 obyvatele. V letošním roce největší procento udává region spadající pod Městskou knihovnu v Lipníku nad Bečvou, u níž si nechaly nové knihy z vlastních prostředků zakoupit téměř všechny knihovny. 14

15 Region Počet obsloužených knihoven Počet zpracovaných KJ % obsloužených knihoven z celkového počtu Šumperk ,40 % 73,68 % Jeseník ,20 % 75,00 % Prostějov ,33 % 7,29 % Olomouc ,73 % 52,31 % Přerov ,21 % 98,27 % Hranice ,75 % 58,06 % Lipník ,50 % 90,63 % Celkem ,51 % 57,30 % Zpracování knih nakoupených z vlastních rozpočtů obcí je realizováno odlišně region od regionu. Zatímco v některých regionech obce připívají vlastními prostředky na zpracování svých knih, jinde je tato služba financována z krajské dotace na RF. Do statistiky zpracovaných knih jsou zařazované i knižní dary, které obdržely obsluhované knihy a byly taktéž zpracovány v rámci RF. V roce 2015 bylo zpracováno KJ nakoupených z prostředků obcí, což je o KJ méně než v loňském roce. Tento pokles zhruba odpovídá i poklesu počtu obsloužených knihoven, kterých bylo v roce 2015 o 16 méně Pomoc při revizi a aktualizaci knihovního fondu Revize knihoven v Olomouckém kraji jsou prováděny na základě plánu revizí, tak jak stanovuje zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informačních služeb (tzv. knihovní zákon). Knihovnám je při revizích nabízena jak pomoc metodická, tak i praktická. Dlouhodobě je v celém kraji snaha opatřit všechny svazky čárovým kódem, což umožňuje revizi provádět rychleji. V regionu Přerov bylo plánováno toto dokončit do konce roku 2015, ale bohužel se to nepodařilo. Zbývá dolepit čárové kódy v knihovně Beňov, což je plánováno na první pololetí roku Region Počet obsloužených knihoven Počet revidovaných knihoven Počet revidovaných KJ Průměrný počet revidovaných KJ v 1 knihovně Šumperk ,6 Jeseník ,0 Prostějov ,7 Olomouc ,8 Přerov ,2 15

16 Hranice ,6 Lipník ,0 Celkem ,2 Počet revidovaných svazků se každoročně liší, což je způsobeno odlišnostmi ve velikosti fondu revidovaných knihoven. V roce 2015 bylo v Olomouckém kraji zrevidováno 77 knihoven, celkem o 7 knihoven méně než v předcházejícím roce. Počet revidovaných KJ však narostl z počtu KJ na KJ. Bylo tedy zrevidováno o KJ více. 16

17 6. Závěr Všechny knihovny v Olomouckém kraji plní průběžně standardy dle Metodického pokynu k výkonu RF. Některé dokonce nadstandardně, za což patří poděkování především neúnavné činnosti všech osob podílejících se v regionech na výkonu RF. Kromě regionálních metodiků a metodiček, které zajišťují veškerý poradenský, konzultační a metodický servis, dále nakupují a zpracovávají knihy, jsou to bezpochyby i pracovní ICT, kteří neprofesionálním knihovníkům a knihovnicím pomáhají zvládat nástrahy automatizovaných knihovních systémů, a pracovníci zabývající se ekonomickou oblastí či statistikou. Frekvence jednotlivých regionálních funkcí (porovnání dle počtu obsloužených knihoven): Region Počet obs. knihoven (bez PK) Poradenství, konzultace Počet knihoven obsloužených regionálními funkcemi v Ol. kraji Vzdělávání semináře Porady Revize a aktualizace KF Nákup KF z prostř. obcí Zpracování KF z prostř. obcí Cirkulace VF Šumperk Jeseník Prostějov Olomouc Přerov Hranice Lipník n./b Celkem V % 93,13 28,96 43,99 28,33 42,27 53,86 91,85 Největší procento obsloužených knihoven je tradičně vykazováno v oblasti poradenství a konzultace a poté především v oblasti cirkulace výměnných fondů. V roce 2015 jsme zaznamenali velký pokles v rámci vzdělávání a seminářů, ale vzhledem k vysokému počtu specifických školení pro profesionální knihovníky (především zaškolení v oblasti nových katalogizačních pravidel RDA) je to pochopitelné. V ostatních oblastech se dá výsledek považovat za vyrovnaný s rokem předcházejícím. V Olomouci dne Zpracovala: Mgr. Lucie Soukopová 17

18 7. Přílohy: statistické výkazy o výkonu RF v jednotlivých regionech 0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok Kraj Olomoucký - okres Šumperk 2 Název knihovny Městská knihovna Šumperk 3 Počet pracovníků zajišťujích regionální funkce 4,330 4 Počet obsluhovaných knihoven 94 5 Poradenská a konzultační činnost 6 počet obsloužených knihoven 63 7 počet poskytnutých konzultací počet metodických návštěv 37 9 Statistika knihovnických činností Kult (MK) počet obsloužených knihoven počet zpracovaných statistických výkazů 4 12 Vzdělávání knihovníků, semináře 13 počet obsloužených knihoven počet všech vzdělávacích akcí 3 15 z toho (z ř. 14): počet akcí v rámci RF 3 16 počet všech účastníků z toho (z ř. 16): počet účastníků akcí v rámci RF počet všech vyučovacích hodin z toho (z ř. 18): počet vyučovacích hodin v rámci RF Porady 21 počet obsloužených knihoven počet akcí počet účastníků Pomoc při revizi a aktualizaci KF 25 počet obsloužených knihoven počet revidovaných knihovních jednotek počet revidovaných knihoven Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí) do vlastních KF 29 počet obsloužených knihoven počet nakoupených knihovních jednotek Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí) vlastních KF 32 počet obsloužených knihoven počet zpracovaných knihovních jednotek Výměnný fond ( v knihovních jednotkách) 35 stav výměnného fondu k roční přírůstek VF roční úbytek výměnného fondu z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků obce z ř. 36 z zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů 0 41 Cirkulace VF 42 počet obsloužených knihoven 82 18

19 43 počet expedovaných souborů počet svazků v souborech Servis automatizovaného knihovního systému počet knihoven, pro které pověřená knihovna zajišťuje podporu 46 automatizovaného systému počet akcí, zásahů Doprava v rámci výkonu RF 49 počet obsloužených knihoven počet ujetých km Výkaz financování regionálních funkcí knihoven (pouze z finančních prostředků kraje) Rok Kraj Olomoucký - okres Šumperk 52 Název knihovny Městská knihovna Šumperk 53 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) ,60 54 z toho : nákup knihovního fondu ,00 55 Spotřeba energie (číslo účtu 502) 0,00 56 Opravy a udržování (číslo účtu 511) 0,00 57 Cestovné (číslo účtu 512) 7 869,00 58 Ostatní služby (číslo účtu 518) ,40 59 z toho : doprava ,40 60 z toho : servis AKS 0,00 61 z toho : nákup licence na el. zdroje 0,00 62 z toho : nákup knihovnických služeb ,00 63 Mzdové náklady (číslo účtu 521) ,00 64 z toho : platy zaměstnanců ,00 65 z toho : ostatní osobní náklady 0,00 66 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) ,00 67 Sociální náklady (zákonné a jiné s.n.) (číslo účtu 527 a 528) 950,00 68 Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549) 0,00 69 Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 53, 55-58, 63, 66-68) 0,00 70 Provozní náklady celkem (součet ř. 53, 55-58, 63, 66-69) ,00 71 Investiční náklady 0,00 72 Náklady celkem (z krajské dotace) (součet ř. 70 a 71) , Přidělená dotace (krajská) ,00 75 Vráceno Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (vlastní 80 prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské dary) Rok Náklady za rok 82 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) ,00 83 z toho: na nákup knihovního fondu ,00 19

20 84 Mzdové náklady (číslo účtu 521) 85 z toho : platy zaměstnanců 86 z toho: ostatní osobní náklady 87 Zákonné sociální a zdravotní pojištění (číslo účtu 524) 88 Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř. 82, 84, 87) ,05 89 Provozní náklady celkem (součet ř. 82, 84,87,88) ,05 90 Investiční náklady 91 Náklady celkem (součet ř ) ,05 92 Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování * 93 Na nákup (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí) ,00 94 Na zpracování (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí) ,00 Další finanční podpora knihoven z krajského rozpočtu 95 (mimo prostředky určené na RF)** Rok 2015 Celkové částky, které knihovny získaly v roce Z krajských grantových programů určených nejen knihovnám ,00 97 Z krajských grantových programů určených výhradně knihovnám 98 Podíl obcí na nákupu výměnného fondu *** 99 Počet obcí příspívajících na nákup výměnného fondu 15, Částka poskytnutá na výměnný fond (za přispívající obce celkem) ,00 * Řádek 93 a 94 vyplňují jen ty PK a KK, v jejichž obvodě obce přispívají na nákup KF pro své knihovny (viz činnost v ř. 28 a ř. 31) **Řádky 96 a 97 vyplňují ty knihovny, které získaly v rámci krajských grantových programů dotace na rozvoj a činnost mimo program RF: v ř. 96 jsou uvedeny dotace z jakéhokoliv krajského grantového programu, kt. knihovna získala v řádku 97 jsou uvedeny dotace z krajského grantového programu, kt. knihovna získala a který byl krajem vyhlášen výhradně na podporu knihoven a není součástí financí na RF. ***Řádky 99 a 100 vyplňují ty PK a KK, v jejichž obvodě přispívají obce i na nákup do výměnného fondu (viz. výměnné fondy v ř. 39) 20

21 0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok Kraj 2 Název knihovny: Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku 3 Počet pracovníků zajišťujích regionální funkce 1,000 4 Počet obsluhovaných knihoven 24 5 Poradenská a konzultační činnost 6 počet obsloužených knihoven 24 7 počet poskytnutých konzultací 78 8 počet metodických návštěv 50 9 Statistika knihovnických činností Kult (MK) počet obsloužených knihoven počet zpracovaných statistických výkazů Vzdělávání knihovníků, semináře 13 počet obsloužených knihoven 14 počet všech vzdělávacích akcí 15 z toho (z ř. 14): počet akcí v rámci RF 16 počet všech účastníků 17 z toho (z ř. 16): počet účastníků akcí v rámci RF 18 počet všech vyučovacích hodin 19 z toho (z ř. 18): počet vyučovacích hodin v rámci RF 20 Porady 21 počet obsloužených knihoven počet akcí 5 23 počet účastníků Pomoc při revizi a aktualizaci KF 25 počet obsloužených knihoven 4 26 počet revidovaných knihovních jednotek počet revidovaných knihoven Žulová 4 28 Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí) do vlastních KF 29 počet obsloužených knihoven počet nakoupených knihovních jednotek Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí) vlastních KF 32 počet obsloužených knihoven počet zpracovaných knihovních jednotek Výměnný fond ( v knihovních jednotkách) 35 stav výměnného fondu k roční přírůstek VF roční úbytek výměnného fondu z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků obce 40 z ř. 36 z zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů 41 Cirkulace VF 42 počet obsloužených knihoven počet expedovaných souborů počet svazků v souborech

22 45 Servis automatizovaného knihovního systému 46 počet knihoven, pro které pověřená knihovna zajišťuje podporu automatizovaného systému 47 počet akcí, zásahů 2 48 Doprava v rámci výkonu RF 49 počet obsloužených knihoven 50 počet ujetých km Výkaz financování regionálních funkcí knihoven (pouze z finančních prostředků kraje) 51 Kraj 52 Název knihovny Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku 53 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) ,00 54 z toho : nákup knihovního fondu ,00 55 Spotřeba energie (číslo účtu 502) 56 Opravy a udržování (číslo účtu 511) 57 Cestovné (číslo účtu 512) 3 179,00 58 Ostatní služby (číslo účtu 518) ,00 59 z toho : doprava 60 z toho : servis AKS 2 154,00 61 z toho : nákup licence na el. zdroje 62 z toho : nákup knihovnických služeb ,00 63 Mzdové náklady (číslo účtu 521) ,00 64 z toho : platy zaměstnanců ,00 65 z toho : ostatní osobní náklady 66 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) ,00 67 Sociální náklady (zákonné a jiné s.n.) (číslo účtu 527 a 528) 2 330,00 68 Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549) 69 Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 53, 55-58, 63, 66-68) 70 Provozní náklady celkem (součet ř. 53, 55-58, 63, 66-69) ,00 71 Investiční náklady 72 Náklady celkem (z krajské dotace) (součet ř. 70 a 71) , Přidělená dotace (krajská) 75 Vráceno Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (vlastní 80 prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské dary) 81 Náklady za rok 82 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 83 z toho: na nákup knihovního fondu 84 Mzdové náklady (číslo účtu 521) 85 z toho : platy zaměstnanců 22

23 86 z toho: ostatní osobní náklady 87 Zákonné sociální a zdravotní pojištění (číslo účtu 524) 88 Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř. 82, 84, 87) 89 Provozní náklady celkem (součet ř. 82, 84,87,88) 90 Investiční náklady 91 Náklady celkem (součet ř ) 92 Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování * ,00 93 Na nákup (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí) ,00 94 Na zpracování (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí) Další finanční podpora knihoven z krajského rozpočtu 95 (mimo prostředky určené na RF)** Celkové částky, které knihovny získaly v roce Z krajských grantových programů určených nejen knihovnám 97 Z krajských grantových programů určených výhradně knihovnám 98 Podíl obcí na nákupu výměnného fondu *** 99 Počet obcí příspívajících na nákup výměnného fondu 100 Částka poskytnutá na výměnný fond (za přispívající obce celkem) * Řádek 93 a 94 vyplňují jen ty PK a KK, v jejichž obvodě obce přispívají na nákup KF pro své knihovny (viz činnost v ř. 28 a ř. 31) **Řádky 96 a 97 vyplňují ty knihovny, které získaly v rámci krajských grantových programů dotace na rozvoj a činnost mimo program RF: v ř. 96 jsou uvedeny dotace z jakéhokoliv krajského grantového programu, kt. knihovna získala v řádku 97 jsou uvedeny dotace z krajského grantového programu, kt. knihovna získala a který byl krajem vyhlášen výhradně na podporu knihoven a není součástí financí na RF. ***Řádky 99 a 100 vyplňují ty PK a KK, v jejichž obvodě přispívají obce i na nákup do výměnného fondu (viz. výměnné fondy v ř. 39) 23

24 0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok Kraj Olomoucký kraj 2 Název knihovny (v krajském sumáři počet PK) MK Prostějov 3 Počet pracovníků zajišťujích regionální funkce 3,8 4 Počet obsluhovaných knihoven 96 5 Poradenská a konzultační činnost 6 počet obsloužených knihoven 96 7 počet poskytnutých konzultací počet metodických návštěv Statistika knihovnických činností Kult (MK) počet obsloužených knihoven počet zpracovaných statistických výkazů Vzdělávání knihovníků, semináře 13 počet obsloužených knihoven počet všech vzdělávacích akcí 3 15 z toho (z ř. 14): počet akcí v rámci RF 3 16 počet všech účastníků z toho (z ř. 16): počet účastníků akcí v rámci RF počet všech vyučovacích hodin 6 19 z toho (z ř. 18): počet vyučovacích hodin v rámci RF 6 20 Porady 21 počet obsloužených knihoven počet akcí 1 23 počet účastníků Pomoc při revizi a aktualizaci KF 25 počet obsloužených knihoven počet revidovaných knihovních jednotek počet revidovaných knihoven Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí) do vlastních KF 29 počet obsloužených knihoven 8 30 počet nakoupených knihovních jednotek Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí) vlastních KF 32 počet obsloužených knihoven 8 33 počet zpracovaných knihovních jednotek Výměnný fond ( v knihovních jednotkách) 35 stav výměnného fondu k roční přírůstek VF roční úbytek výměnného fondu z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků obce 0 40 z ř. 36 z zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů 0 41 Cirkulace VF 42 počet obsloužených knihoven počet expedovaných souborů počet svazků v souborech

25 45 Servis automatizovaného knihovního systému počet knihoven, pro které pověřená knihovna zajišťuje podporu 46 automatizovaného systému počet akcí, zásahů 9 48 Doprava v rámci výkonu RF 49 počet obsloužených knihoven počet ujetých km Výkaz financování regionálních funkcí knihoven (pouze z finančních prostředků kraje) Rok Kraj Olomoucký kraj 52 Název knihovny MK Prostějov 53 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) ,00 54 z toho : nákup knihovního fondu ,00 55 Spotřeba energie (číslo účtu 502) 5 836,00 56 Opravy a udržování (číslo účtu 511) 0,00 57 Cestovné (číslo účtu 512) ,00 58 Ostatní služby (číslo účtu 518) 7 497,00 59 z toho : doprava 60 z toho : servis AKS 61 z toho : nákup licence na el. zdroje 62 z toho : nákup knihovnických služeb 63 Mzdové náklady (číslo účtu 521) ,00 64 z toho : platy zaměstnanců ,00 65 z toho : ostatní osobní náklady 0,00 66 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) ,00 67 Sociální náklady (zákonné a jiné s.n.) (číslo účtu 527 a 528) ,00 68 Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549) 0,00 69 Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 53, 55-58, 63, 66-68) 0,00 70 Provozní náklady celkem (součet ř. 53, 55-58, 63, 66-69) ,00 71 Investiční náklady 0,00 72 Náklady celkem (z krajské dotace) (součet ř. 70 a 71) , Přidělená dotace (krajská) ,00 75 Vráceno 0, Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (vlastní 80 prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské dary) Rok Náklady za rok 82 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 83 z toho: na nákup knihovního fondu 84 Mzdové náklady (číslo účtu 521) 85 z toho : platy zaměstnanců 25

26 86 z toho: ostatní osobní náklady 87 Zákonné sociální a zdravotní pojištění (číslo účtu 524) 88 Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř. 82, 84, 87) 89 Provozní náklady celkem (součet ř. 82, 84,87,88) 90 Investiční náklady 91 Náklady celkem (součet ř ) 92 Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování * ,00 93 Na nákup (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí) ,00 94 Na zpracování (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí) 0,00 Další finanční podpora knihoven z krajského rozpočtu 95 (mimo prostředky určené na RF)** Rok 2015 Celkové částky, které knihovny získaly v roce Z krajských grantových programů určených nejen knihovnám 97 Z krajských grantových programů určených výhradně knihovnám 98 Podíl obcí na nákupu výměnného fondu *** 99 Počet obcí příspívajících na nákup výměnného fondu 100 Částka poskytnutá na výměnný fond (za přispívající obce celkem) * Řádek 93 a 94 vyplňují jen ty PK a KK, v jejichž obvodě obce přispívají na nákup KF pro své knihovny (viz činnost v ř. 28 a ř. 31) **Řádky 96 a 97 vyplňují ty knihovny, které získaly v rámci krajských grantových programů dotace na rozvoj a činnost mimo program RF: v ř. 96 jsou uvedeny dotace z jakéhokoliv krajského grantového programu, kt. knihovna získala v řádku 97 jsou uvedeny dotace z krajského grantového programu, kt. knihovna získala a který byl krajem vyhlášen výhradně na podporu knihoven a není součástí financí na RF. ***Řádky 99 a 100 vyplňují ty PK a KK, v jejichž obvodě přispívají obce i na nákup do výměnného fondu (viz. výměnné fondy v ř. 39) 26

27 0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Kraj Olomoucký Název knihovny Knihovna města Olomouce, 2 příspěvková organizace 3 Počet pracovníků zajišťujích regionální funkce 3,55 4 Počet obsluhovaných knihoven poboček = Poradenská a konzultační činnost 6 počet obsloužených knihoven počet poskytnutých konzultací počet metodických návštěv Statistika knihovnických činností Kult (MK) počet obsloužených knihoven počet zpracovaných statistických výkazů Vzdělávání knihovníků, semináře 13 počet obsloužených knihoven 8 14 počet všech vzdělávacích akcí 2 15 z toho (z ř. 14): počet akcí v rámci RF 2 16 počet všech účastníků z toho (z ř. 16): počet účastníků akcí v rámci RF počet všech vyučovacích hodin 5 19 z toho (z ř. 18): počet vyučovacích hodin v rámci RF 5 20 Porady 21 počet obsloužených knihoven počet akcí 2 23 počet účastníků Pomoc při revizi a aktualizaci KF 25 počet obsloužených knihoven počet revidovaných knihovních jednotek počet revidovaných knihoven Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí) do vlastních KF 29 počet obsloužených knihoven počet nakoupených knihovních jednotek Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí) vlastních KF 32 počet obsloužených knihoven počet zpracovaných knihovních jednotek Výměnný fond ( v knihovních jednotkách) 35 stav výměnného fondu k roční přírůstek VF úbytek výměnného fondu 8 38 z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků obce 40 z ř. 36 z zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů 41 Cirkulace VF 42 počet obsloužených knihoven počet expedovaných souborů

28 44 počet svazků v souborech Servis automatizovaného knihovního systému počet knihoven, pro které pověřená knihovna zajišťuje podporu 46 automatizovaného systému počet akcí, zásahů Doprava v rámci výkonu RF 49 počet obsloužených knihoven počet ujetých km Výkaz financování regionálních funkcí knihoven (pouze z finančních prostředků kraje) Kraj Olomoucký Název knihovny Knihovna města Olomouce, 52 příspěvková organizace 53 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) ,38 54 z toho : nákup knihovního fondu ,00 55 Spotřeba energie (číslo účtu 502) ,00 56 Opravy a udržování (číslo účtu 511) 0,00 57 Cestovné (číslo účtu 512) ,00 58 Ostatní služby (číslo účtu 518) ,96 59 z toho : doprava ,88 60 z toho : servis AKS ,00 61 z toho : nákup licence na el. zdroje 0,00 62 z toho : nákup knihovnických služeb ,40 63 Mzdové náklady (číslo účtu 521) ,00 64 z toho : platy zaměstnanců ,00 65 z toho : ostatní osobní náklady ,00 66 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) ,00 67 Sociální náklady (zákonné a jiné s.n.) (číslo účtu 527 a 528) ,66 68 Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549) 0,00 69 Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 53, 55-58, 63, 66-68) 7 762,00 70 Provozní náklady celkem (součet ř. 53, 55-58, 63, 66-69) ,00 71 Investiční náklady 0,00 72 Náklady celkem (z krajské dotace) (součet ř. 70 a 71) , Přidělená dotace (krajská) ,00 75 Vráceno 0, Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (vlastní 80 prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské dary) Náklady za rok 0,00 82 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 0,00 83 z toho: na nákup knihovního fondu 0,00 28

29 84 Mzdové náklady (číslo účtu 521) 0,00 85 z toho : platy zaměstnanců 0,00 86 z toho: ostatní osobní náklady 0,00 87 Zákonné sociální a zdravotní pojištění (číslo účtu 524) 0,00 88 Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř. 82, 84, 87) 0,00 89 Provozní náklady celkem (součet ř. 82, 84,87,88) 0,00 90 Investiční náklady 0,00 91 Náklady celkem (součet ř ) 0,00 92 Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování * 93 Na nákup (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí) ,00 94 Na zpracování (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí) Další finanční podpora knihoven z krajského rozpočtu 95 (mimo prostředky určené na RF)** 2015 Celkové částky, které knihovny získaly v roce Z krajských grantových programů určených nejen knihovnám 97 Z krajských grantových programů určených výhradně knihovnám 98 Podíl obcí na nákupu výměnného fondu *** 99 Počet obcí příspívajících na nákup výměnného fondu 100 Částka poskytnutá na výměnný fond (za přispívající obce celkem) * Řádek 93 a 94 vyplňují jen ty PK a KK, v jejichž obvodě obce přispívají na nákup KF pro své knihovny (viz činnost v ř. 28 a ř. 31) **Řádky 96 a 97 vyplňují ty knihovny, které získaly v rámci krajských grantových programů dotace na rozvoj a činnost mimo program RF: v ř. 96 jsou uvedeny dotace z jakéhokoliv krajského grantového programu, kt. knihovna získala v řádku 97 jsou uvedeny dotace z krajského grantového programu, kt. knihovna získala a který byl krajem vyhlášen výhradně na podporu knihoven a není součástí financí na RF. ***Řádky 99 a 100 vyplňují ty PK a KK, v jejichž obvodě přispívají obce i na nákup do výměnného fondu (viz. výměnné fondy v ř. 39) 29

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazování za rok 2014 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazujeme rok 2014 Kult(MK) 12-01 za rok 2014 beze změn Vystaven na webu NIPOS a KI NK ČR Tiskopisy rozesílá NIPOS,

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 3929/08 ze dne 20. 05. 2008 1 Pravidla poskytování

Více

1. Poradenská a konzultační činnost

1. Poradenská a konzultační činnost Komentář ke Statistickému výkazu výkonu regionálních funkcí pověřených knihoven Název knihovny: Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace Moravskoslezský kraj období: rok 2010 počet obsluhovaných

Více

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Renáta Domoráková René Lossmann Městská knihovna v Novém Jičíně Stav před rokem 2002 1989 transformace veřejného knihovnictví 1993 zanikla Okresní knihovna

Více

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2006

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2006 Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2006 OBSAH : 1. Vědecká knihovna v Olomouci 2. Knihovny okresu Jeseník 3. Knihovny okresu Olomouc 4. Knihovny okresu Prostějov

Více

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Úvod Regionální funkce knihoven, poskytované podle 2 písm. h) zákona č.

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2004)

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2004) Mariánské náměstí 1, 115 72 Praha 1 telefon 222 113 111, fax 222 328 230 e-mail informace@mlp.cz, www.mlp.cz Ministerstvo kultury ČR odbor umění a knihoven Mgr. Blanka Skučková Maltézské nám. 1 118 11

Více

Analýza RF v roce 2007

Analýza RF v roce 2007 Analýza RF v roce 2007 s příklady dobré praxe v jednotlivých krajích 14. zasedání sekce SDRUK pro RF Praha 5. listopadu 2008 Zdroje: http://knihovnam.nkp.cz Regionální funkce knihoven v roce 2007 (základní

Více

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2008

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2008 Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2008 Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2008 Obsah: 1. Vědecká knihovna v

Více

Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje

Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje 2015 2017 Duben 2015 1 ÚVOD... 3 1.1 Význam regionálních funkcí... 3 2 SYSTÉM KNIHOVEN V OLOMOUCKÉM KRAJI V OBDOBÍ 2011-2014...

Více

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020 Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 22 Úvod Veřejné knihovnicko-informační služby v kraji poskytuje knihovní síť, tvořená krajskou knihovnou, městskými a místními knihovnami.

Více

ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji

ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji Příloha č.: 1 k materiálu č.: 9/6 Počet stran přílohy: 13 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE *) ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji Schváleno usnesením

Více

Výkon regionálních funkcí v JMK v roce 2009

Výkon regionálních funkcí v JMK v roce 2009 Výkon regionálních funkcí v JMK v roce 2009 Pro ilustraci, jakým způsobem se mění služby knihoven a vnímání knihoven ze strany veřejnosti - část komentáře jedné pověřené knihovny: Uživatelé si uvědomují,

Více

Péče o knihovní fond

Péče o knihovní fond Péče o knihovní fond Věčné dilema knihovníků Jak budovat, nebo pečovat o knihovní fond, aby přivedl do knihovny co nejvíce uživatelů a uspokojil jejich nejširší zájmy??????????????????????? Úvod 1. Aktualizace

Více

KOMENTÁŘ. 1. Poradenská a konzultační činnost. Moravskoslezský kraj. období: rok 2014

KOMENTÁŘ. 1. Poradenská a konzultační činnost. Moravskoslezský kraj. období: rok 2014 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VÝKAZU VÝKONU RF POVĚŘENÝCH KNIHOVEN Název knihovny: Městská knihovna Frýdek-Místek Moravskoslezský kraj období: rok 2014 počet obsluhovaných knihoven 26 počet pracovníků zajišťující

Více

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2014

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2014 Zpráva o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2014 Obsah: 1. Regionální funkce knihoven v Kraji Vysočina v roce 2014 (priority) str. 3-4 2. Plnění standardů RF v Kraji Vysočina v roce 2014

Více

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v kraji Vysočina

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v kraji Vysočina Zpráva o plnění regionálních funkcí v kraji Vysočina za rok 2009 Obsah: 1. Plnění priorit Krajské koncepce výkonu regionálních funkcí (RF)... str. 3-4 2. Plnění standardů RF v kraji Vysočina v roce 2009...

Více

Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011

Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011 Krajská vědecká knihovna v Liberci Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011 Typ projektu z dotačního programu VISK

Více

Moravská zemská knihovna v Brně. Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2008

Moravská zemská knihovna v Brně. Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2008 Moravská zemská knihovna v Brně Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí v Jihomoravském kraji v roce 2008 Moravská zemská knihovna v Brně 2009 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Finanční zabezpečení

Více

Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce

Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce Místo konání: Národní knihovna ČR, Knihovnický institut Datum konání: 12. 5. 2014 Přítomni: viz prezenční listina Jednání řídila Mgr. Blanka Konvalinková,

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2 0 1 1 2 0 1 4

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2 0 1 1 2 0 1 4 Kounicova 65a, 601 87 Brno Tel.: 541 646 111, fax: 541 646 100 IČO: 00094943, www.mzk.cz K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H

Více

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Městská knihovna Lanškroun Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Veřejná knihovna je místní branou do světa vědomostí a základním předpokladem celoživotního vzdělávání, nezávislého rozhodování

Více

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD leden 2012 I. Analýza regionálních funkcí 1. Úvod 1.1 Vymezení pojmů 1.2 Legislativní rámec,

Více

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD leden 2012 I. Analýza regionálních funkcí 1. Úvod 1.1 Vymezení pojmů 1.2 Legislativní rámec,

Více

KONCEPCE SYSTÉMU VEŘEJNÝCH KNIHOVEN A VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2007-2011

KONCEPCE SYSTÉMU VEŘEJNÝCH KNIHOVEN A VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2007-2011 KONCEPCE SYSTÉMU VEŘEJNÝCH KNIHOVEN A VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2007-2011 KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD listopad 2007 I. Analýza současného stavu veřejných knihoven

Více

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Á L N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2015 2020

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Á L N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2015 2020 Kounicova 65a, 601 87 Brno Tel.: 541 646 111, fax: 541 646 100 IČO: 00094943, www.mzk.cz K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Á L N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T

Více

Jak dál v automatizaci malých knihoven

Jak dál v automatizaci malých knihoven Jak dál v automatizaci malých knihoven Úvahy o možnostech a mezích rozvoje Petr Žabička, Moravská zemská knihovna v Brně Tomáš Gec, Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod Knihovny v pavučině spolupráce,

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2005

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2005 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2005 Roční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2005 Zpracovaná na základě Ročních zpráv o výkonu regionálních funkcí v

Více

aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014

aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014 JAK VZDĚLÁVÁME (SE) V MSK aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014 Jak jsme na tom v našem kraji? Zdroje VISK2, RF, ESF (Trisia Třinec) většinou zdarma,

Více

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.cz Výroční zpráva 2006 Trutnov, 12.2.2007 zpracovala: Mgr. Jaroslava Maršíková Miroslava

Více

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008 Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008 Trutnov, leden 2009 1) Služby V roce 2008 bylo zaregistrováno 5.927 čtenářů, z toho 4.525 dospělých čtenářů

Více

a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava

a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava JAK VZDĚLÁVÁME (SE) V MSK a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava Knihovny, zaměstnanci a standardy typ Knihovny pobočky celkem zaměstnanci Krajská knihovna 1 0 1 68 Pověřené knihovny 15 76 91 361,6 Profesionální

Více

E-LEARNINGOVÉ KURZY KATALOGIZACE

E-LEARNINGOVÉ KURZY KATALOGIZACE E-LEARNINGOVÉ KURZY KATALOGIZACE Jaroslava Svobodová, Národní knihovna ČR Různé druhy vzdělávacích akcí v oblasti katalogizace stále patří mezi nejčastější a zároveň nejžádanější vzdělávací akce v knihovnách

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ÚSTECKÉM KRAJI V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ÚSTECKÉM KRAJI V ROCE 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ÚSTECKÉM KRAJI V ROCE 2012 Březen 2013 Výroční zpráva hodnocení výkonu regionálních funkcí v Ústeckém kraji v roce 2012 1. Úvod Program podpory výkonu

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STANDARDŮ VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STANDARDŮ VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STANDARDŮ VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI ZA ROK 2013 1. Úvod Materiál byl zpracován na základě Metodického pokynu Ministerstva kultury k vymezení standardu

Více

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula Z á p i s z 24. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 26.3.2015 od 13 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr.

Více

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK?

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě centrum pro vzdělávání knihovníků v Moravskoslezském kraji Oddělení služeb knihovnám Regionální vzdělávací centrum

Více

Městská knihovna Český Brod

Městská knihovna Český Brod M K Městská knihovna Český Brod Výroční zpráva za rok 2012 Zpracovala: Mgr. Eva Vedralová, ředitelka Městské knihovny Obsah: I. Základní identifikační údaje II. Úvod III. Knihovní fond IV. Čtenáři a návštěvníci

Více

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2007

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2007 Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2007 Trutnov, leden 2008 1) Služby V roce 2007 bylo zaregistrováno 6.203 čtenáři, z toho 4.267 dospělých čtenářů

Více

Služby čtenářům a uživatelům

Služby čtenářům a uživatelům Služby čtenářům a uživatelům III.část Teze rekvalifikačního knihovnického kurzu Olomouc RNDr. Lenka Prucková Knihovna města Olomouce 2 Koncepce rozvoje knihoven ČR na období 2011 2014 (návrh listopad 2010)

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Trutnov, leden 2011 1) SLUŽBY V roce 2010 bylo zaregistrováno 5 677 čtenářů, z toho 4 586 dospělých čtenářů (81%) a 1 091 dětí do 15ti let (19%). Celkový počet registrovaných

Více

KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI na období 2014 2017 Zlín, březen 2014 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Význam regionálních

Více

Výroční zpráva 2013 Trutnov, leden 2014

Výroční zpráva 2013 Trutnov, leden 2014 Výroční zpráva 2013 Trutnov, leden 2014 OBSAH 1) Služby... - 3-2) Služby v regionu a metodická činnost... - 5-3) Kulturně vzdělávací akce... - 8-4) Knihovní fondy...- 11-5) Hospodaření knihovny...- 13-6)

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998.

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998. 1 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 Obsah Příloha Strana Graf č. 1 Knihovny zúčastněné v průzkumu 2004 3 Graf č.

Více

Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven

Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

Výroční zpráva 2012 Trutnov, leden 2013

Výroční zpráva 2012 Trutnov, leden 2013 Výroční zpráva 2012 Trutnov, leden 2013 OBSAH 1) Služby... - 3-2) Služby v regionu a metodická činnost... - 5-3) Kulturně vzdělávací akce... - 8-4) Knihovní fondy...- 11-5) Hospodaření knihovny...- 12-6)

Více

Východiska, náměty,rozvahy, úvahy,plány

Východiska, náměty,rozvahy, úvahy,plány Východiska, náměty,rozvahy, úvahy,plány Základním předpokladem úspěchu je spolupráce. Čím aktivnější komunitu se nám podaří vytvořit, tím lepší budou výsledky. Naše snažení pak ocení naši uživatelé v podobě

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2014

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2014 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2014 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v České republice 2003-2004

Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v České republice 2003-2004 1 Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v České republice 2003-2004 Vážené dámy a pánové, V roce 1999 provedla Národní knihovna ČR analýzu mzdové, věkové a vzdělanostní struktury

Více

2. Zajištění výkonu regionálních funkcí v jednotlivých regionech. Okres Kroměříž. Okres Uherské Hradiště

2. Zajištění výkonu regionálních funkcí v jednotlivých regionech. Okres Kroměříž. Okres Uherské Hradiště Obsah: 1. Úvod 2. Zajištění výkonu regionálních funkcí v jednotlivých regionech 3. Výkon regionálních funkcí na krajské úrovni zajištěný krajskou knihovnou 4. Hodnocení ekonomických ukazatelů 5. Celkové

Více

České veřejně dostupné. Pavlína Doležalová 2008

České veřejně dostupné. Pavlína Doležalová 2008 České veřejně dostupné elektronické zdroje Pavlína Doležalová 2008 Česká národní bibliografie Souborný katalog ČR (Caslin) Jednotná informační brána JIB Porada zástupců pověřených knihoven Plzeňského kraje,

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI

ROČNÍ ZPRÁVA O HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI 2014 ROČNÍ ZPRÁVA O HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně 27. 2. 2015 Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně Obsah: 1. Úvod 2.

Více

Veřejné knihovny a výkon regionálních funkcí v Plzeňském kraji. Mgr. Hana Hendrychová Ing. Hana Petrovičová

Veřejné knihovny a výkon regionálních funkcí v Plzeňském kraji. Mgr. Hana Hendrychová Ing. Hana Petrovičová Veřejné knihovny a výkon regionálních funkcí v Plzeňském kraji Mgr. Hana Hendrychová Ing. Hana Petrovičová V Plzni 12. 10. 2011 Územní rozdělení v Plzeňském kraji Interní metodická pomůcka Schéma krajského

Více

Setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem. 28. listopadu 2012

Setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem. 28. listopadu 2012 Setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem 28. listopadu 2012 Od posledního setkání Knihovna v Malečově začala využívat Clavius REKS Po skončení stavebních úprav v OMO jsme nastěhovali zpět naučnou literaturu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Jak s pomocí krajské koncepce naplňujeme cíle regionálních funkcí v Jihomoravském kraji

Jak s pomocí krajské koncepce naplňujeme cíle regionálních funkcí v Jihomoravském kraji Jak s pomocí krajské koncepce naplňujeme cíle regionálních funkcí v Jihomoravském kraji Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2013 21. 22. 10. 2013 Dům hudby Pardubice MAJÍ NAŠE KNIHOVNY VIZI??

Více

s absolventy humanitních

s absolventy humanitních Martýrium přijímacích pohovorů aneb setkání třetího druhu s absolventy humanitních oborů Anna Vandasová Národní knihovna ČR INFOS 2015 14.-17.4.2015 (R)EVOLÚCIA V KNIŽNICIACH A Efektívne knižnice, ako

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2008

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2008 PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2008 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Odbor knihovnictví a odborného vzdělávání 2009 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Více

Obec/město: Dlouhá Lhota. Je-li žadatel fyzická osoba: Rodné číslo: Zvolením okresu se automaticky. Kraj Moravskoslezský kraj Kód kraje CZ080

Obec/město: Dlouhá Lhota. Je-li žadatel fyzická osoba: Rodné číslo: Zvolením okresu se automaticky. Kraj Moravskoslezský kraj Kód kraje CZ080 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Odboru umění literatury a knihoven Ministerstva kultury, Maltézské nám. 471/1, 118 11 Praha 1 v rámci výběrového dotačního řízení Knihovna 21. století pro rok 2013

Více

Středisko pečovatelské služby Jeseník

Středisko pečovatelské služby Jeseník Středisko pečovatelské služby Jeseník příspěvková organizace Obsah: I. Úvodní slovo II. Představení organizace III. Poslání a cíle organizace IV. Zpráva o činnosti V. Finanční zpráv VI. Organizační struktur

Více

Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok 2014

Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok 2014 Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok 2014 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č.j.: SVKPlzeň/432/15 Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za

Více

Zpracování dokumentů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Zpracování dokumentů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Zpracování dokumentů PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Co hledají uživatelé v knihovnách? Informace v knihách, časopisech a různých druzích dokumentů Přístup na internet Pomoc při zpracování

Více

NA CESTĚ ZA VĚTŠÍM PROSTOREM PRO ŠUMPERSKOU KNIHOVNU

NA CESTĚ ZA VĚTŠÍM PROSTOREM PRO ŠUMPERSKOU KNIHOVNU NA CESTĚ ZA VĚTŠÍM PROSTOREM PRO ŠUMPERSKOU KNIHOVNU Základní údaje Knihovna sídlí ve vile z 19.stol. Účelová rekonstrukce v roce 1970. Výhodné umístění blízko centra, AN, ČD Problém nedostatku prostor

Více

Evidence literatury, ochrana a revize KF. Ing. Stanislava Ivanovová

Evidence literatury, ochrana a revize KF. Ing. Stanislava Ivanovová Evidence literatury, ochrana a revize KF Ing. Stanislava Ivanovová 1 Obsah Evidence Označení jednotky Přírůstkový seznam Průvodky Signování Aktualizace knihovního fondu Vyřazené knihy Úbytkový seznam Prozatímní

Více

KNIHOVNY A ZÁKONY. Dekompozice knihovního systému Knihovní zákony

KNIHOVNY A ZÁKONY. Dekompozice knihovního systému Knihovní zákony KNIHOVNY A ZÁKONY Dekompozice knihovního systému Knihovní zákony Knihovna jako systém Systém je komplex vzájemně spjatých prvků a jejich propojení s okolím Systém může být současně prvkem systému vyššího

Více

SYSTÉM ALEPH A JEHO APLIKACE VE VÝPŮJČNÍM PROCESU MZK

SYSTÉM ALEPH A JEHO APLIKACE VE VÝPŮJČNÍM PROCESU MZK SYSTÉM ALEPH A JEHO APLIKACE VE VÝPŮJČNÍM PROCESU MZK Blanka Sapáková, Jana Shejbalová Automatizovaný knihovnicko-informační systém ALEPH je vnitřně členěný na moduly akvizice, katalogizace, evidence seriálů,

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2011 2 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Jarmila Okrouhlíková 35. seminář knihovníku muzeí a galerií AMG 6. 9. 8. 9. 2011 Charakteristika muzejních knihoven Jedny z nejstarších veřejných odborných

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI

ROČNÍ ZPRÁVA O HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI 2013 ROČNÍ ZPRÁVA O HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně 20. 2. 2014 Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně OBSAH 1. ÚVOD 2.

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Dostupnost internetu kdykoliv a kdekoliv Prodej a využívání eknih Autorský zákon Masová digitalizace

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Národní soustava kvalifikací

Národní soustava kvalifikací Národní soustava kvalifikací Dana Smetanová Knihovnický institut Národní knihovna ČR dana.smetanova@nkp.cz 11.4.2014 Workshop pro pracovníky metodických oddělení Základní charakteristika Státem garantovaný

Více

Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR. Zlínský kraj

Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR. Zlínský kraj Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR Zlínský kraj Vsetín, 24.4.2013 Mgr. Vladana Pillerová Mgr. Zlata Houšková Odpovědi Dotazníky vyplnily 862 knihovny (676 knihoven obcí, krajů,

Více

Možnosti změny koncepce katalogizace v ČR: první analýzy

Možnosti změny koncepce katalogizace v ČR: první analýzy Možnosti změny koncepce katalogizace v ČR: první analýzy Edita Lichtenbergová NK ČR Knihovny současnosti 2014, Olomouc, 11. 9. 2014 Změnu koncepce může ovlivnit 1) Úspornost RDA a formátu založeném na

Více

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D.

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D. KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D. KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004 2010: realizace ve

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky v rámci výběrového řízení na zajištění vzdělávacích aktivit Projekt: Číslo projektu: Zvýšení adaptability zaměstnanců a zmírnění dopadů ekonomické krize vzděláváním zaměstnanců společnosti

Více

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Koncepce rozvoje. veřejných knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2014-2018 s výhledem do roku 2020

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Koncepce rozvoje. veřejných knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2014-2018 s výhledem do roku 2020 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové Koncepce rozvoje veřejných knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2014-2018 s výhledem do roku 2020 Hradec Králové 2013 Obsah Vize knihoven našeho kraje Role

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 3721364 Kapacita služby: Okamžitá

Více

Návrh definic do Deníku

Návrh definic do Deníku Návrh definic do Deníku 1. Obsluhovaná populace Počet obyvatel okruhu působnosti knihovny, počet obyvatel obce nebo obcí, obecní nebo městské části, pro jejíž obyvatele je vykazující knihovna zřízena.

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny Frýdek-Místek, p. o. za rok 2014

Zpráva o činnosti Městské knihovny Frýdek-Místek, p. o. za rok 2014 Zpráva o činnosti Městské knihovny Frýdek-Místek, p. o. za rok 2014 Pokud jde o činnost městské knihovny ve sledovaném období, je možno konstatovat, že došlo nejen ke splnění všech klíčových úkolů, pro

Více

Benchmarking jako EBL metoda v KUK MU Brno. Zdeňka Dohnálková, Knihovna univerzitního kampusu Asociácia slovenských knižníc, Bratislava, červen 2011

Benchmarking jako EBL metoda v KUK MU Brno. Zdeňka Dohnálková, Knihovna univerzitního kampusu Asociácia slovenských knižníc, Bratislava, červen 2011 Benchmarking jako EBL metoda v KUK MU Brno Zdeňka Dohnálková, Knihovna univerzitního kampusu Asociácia slovenských knižníc, Bratislava, červen 2011 Popis: využití kvalitativních a kvantitativních metod

Více

Žádost o poskytnutí dotace. pro rok 2014

Žádost o poskytnutí dotace. pro rok 2014 NÁZEV ŽADATELE: Právní forma: IČ: 123456789 DIČ: 123456789 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Odboru umění, literatury a knihoven Ministerstava kultury, Maltézské nám. 471/1, 118 11 Praha 1 na podprogram

Více

E-learning pro knihovníky

E-learning pro knihovníky E-learning pro knihovníky (Knihovnické minimum) Marie Šedá seda@svkos.cz Osnova Co je e-learning Knihovnické minimum Harmonogram a průběh studia Komunikace Statistika Ohlasy A co dál 2 Co je e-learning?

Více

Výroční zpráva za rok 2012 Městské knihovny Ústí nad Orlicí

Výroční zpráva za rok 2012 Městské knihovny Ústí nad Orlicí Výroční zpráva za rok 2012 Městské knihovny Ústí nad Orlicí Adresa: Telefon: E-mail: Web: Příkopy 376, 562 01 Ústí nad Orlicí 737 205 222 (ředitelka), 737 205 221 (kancelář) knihovna@knihovna uo.cz www.knihovna

Více

Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 26. 3. 2009

Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 26. 3. 2009 Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 26. 3. 2009 přítomni: dle prezenční listiny omluveni: J. Brinčeková, J. Dujková, E. Pekařová, V. Povalačová, Z. Smahlová, J. Vlčková,

Více

Zápis z 22. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce

Zápis z 22. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce Zápis z 22. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce Místo konání: Městská knihovna Praha Datum konání: 21. 11. 2013 Přítomni: viz prezenční listina Program: Jednání řídila Mgr. Blanka Konvalinková, předsedkyně

Více

Knihovní řád školní knihovny

Knihovní řád školní knihovny Knihovní řád školní knihovny I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu se zřizovací listinou školy vydávám tento knihovní řád školní knihovny Základní školy Hanspaulka a Mateřské školy

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha

Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha Potřeba vzdělávání Odborné povolání knihovníka i informačního pracovníka vyţaduje technicky,

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2009

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2009 PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2009 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Odbor knihovnictví a odborného vzdělávání 2010 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Novela standard veřejných knihovnických a informačních služeb

Novela standard veřejných knihovnických a informačních služeb Novela standard veřejných knihovnických a informačních služeb Seminář pro starosty Olomouckého kraje Aktuální otázky rozvoje knihoven Olomouc 14. listopadu 2012 K čemu jsou a jaké mají cíle standardy veřejných

Více

Cestovní náhrady 35 10 45 20 55 Výdaje na drobný hmotný 0 205 205 325 325. 22 68 90 61 83 povinných zákonných odvodů celkem 3 423 393 3 816 516 3 939

Cestovní náhrady 35 10 45 20 55 Výdaje na drobný hmotný 0 205 205 325 325. 22 68 90 61 83 povinných zákonných odvodů celkem 3 423 393 3 816 516 3 939 Příloha č. 13 Přehled uznaných nákladů Uznané náklady na řešení se skládají z finančních prostředků účelové podpory a finančních prostředků příjemce. Nejsou zahrnuty v souladu se schváleným projektem finanční

Více

Výroční zpráva o činnosti Školní jídelny Litovel, příspěvková organizace za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti Školní jídelny Litovel, příspěvková organizace za rok 2011 Školní jídelna Litovel, příspěvková organizace Studentů 91, 784 01 Litovel DIČ: CZ 75026333, IČO: 75026333 Tel. 585 342 182, 585 341 484 E-mail: studentu91@iol.cz Č. účtu: 179990971/0300 www.jidelnastudentu.cz

Více

Vývoj (ne)zaměstnanosti a nástroje APZ

Vývoj (ne)zaměstnanosti a nástroje APZ Vývoj (ne)zaměstnanosti a nástroje APZ Zdroj dat: Statistiky Úřadu práce ČR a MPSV ČR Zpracoval: Ing. Jiří Šabata, ředitel krajské pobočky v Olomouci Vývoj zaměstnanosti Monitoring zaměstnavatelů (nad

Více

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více