Obchodní podíl v s. r. o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní podíl v s. r. o."

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Obchodní podíl v s. r. o. Bakalářská práce Autor: Olga Zugarová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Mgr. Kateřina Kuncová Praha duben, 2010

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a s použitím uvedené literatury. V Praze, dne 20. dubna 2010 Olga Zugarová 2

3 Poděkování: Touto cestou bych velice ráda poděkovala mé vedoucí bakalářské práce. Paní Mgr. Kateřina Kuncová mi pomohla, jak svými odbornými znalostmi, tak i dobrými radami. 3

4 Anotace Bakalářská práce je zaměřena na společnost s ručením omezeným a to především na obchodní podíl, jak vyplývá již z jejího názvu. V úvodu je stručný popis právní úpravy společnosti s ručením omezeným. Cílem bakalářské práce však bylo zhodnotit obchodní podíl jako předmět majetkoprávních vztahů. V práci je vysvětleno, jak tyto vztahy vznikají, jak je s nimi možné nakládat a způsob jejich zániku. Většina těchto úkonů je stanovena zákonem. Ve své práci jsem se snažila přiblížit tuto problematiku širší laické veřejnosti. Annotation This bachelor thesis is aimed at limited companies and mainly at business share as already stated in the title of the thesis. In the introduction there is a brief description of the legal regulations of limited companies. The aim of the bachelor thesis is to asses business share as a subject of proprietary relations. It is explained in this work the way these relations become into existence, how it is possible to deal with them and the way they can terminate. Most of these actions are determined by legislation. I have tried to make this topic more accessible and understandable for non professional wide public. 4

5 Obsah Anotace... 4 Annotation... 4 Úvod Právní povaha obchodního podílu a jeho význam Nabývání obchodního podílu Originární nabytí Derivativní nabytí Obchodní podíl jako společný majetek Společný zástupce Právní povaha vztahů mezi spolumajiteli Zastavení spolumajitelského podílu Převod a přechod spolumajitelského podílu Zánik spolumajitelství Obchodní podíl ve společném jmění manželů Převod obchodního podílu Forma převodní smlouvy Povinnosti spojené s převodem obchodního podílu Přechod obchodního podílu Dědění obchodního podílu Nástupnictví po právnické osobě Spojení obchodních podílů Vydržení obchodního podílu Zastavení obchodního podílu Vznik zástavního práva Podmínky vzniku zástavního práva

6 8.3 Postavení zástavního věřitele Převod zastaveného obchodního podílu Přechod zastaveného obchodního podílu Rozdělení zastaveného obchodního podílu Snížení a zvýšení základního kapitálu a jeho dopad na zástavního věřitele Exekuce na obchodní podíl Vypořádací podíl Podíl na zisku Podíl na likvidačním zůstatku Závěr Použitá literatura

7 Úvod Český právní systém člení obchodní společnosti do dvou základních skupin. První skupinu tvoří osobní společnosti veřejná obchodní společnost a komanditní společnost. Druhou skupinou jsou pak kapitálové společnosti společnost s ručením omezeným a akciová společnost. Mimo tyto dvě uvedené skupiny pak stojí družstva. Zcela nepochybně nejrozšířenější formou podnikání právnických osob v České republice je společnost s ručením omezeným. Je to především pro poměrně, po stránce administrativní, snadný způsob založení této právnické osoby a také jak samotný název napovídá pro limitaci odpovědnosti této společnosti ze svých závazků, která na rozdíl od osobních společností nedopadá až na zákonem stanovené výjimky na samotné společníky společnosti s ručením omezeným. Komplexní právní úpravu společnosti s ručením omezeným nalezneme v Hlavě I díl IV ustanovení 105 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ). Název, pod kterým je společnost s ručením omezeným zapisována do příslušného obchodního rejstříku, tj. firma společnosti musí obsahovat označení, že se jedná o společnost s ručením omezeným a to ve formě společnost s ručením omezeným nebo ve formě zkratky spol. s r. o. či s. r. o.. Zakladatelským dokumentem může být v případě společnosti s ručením omezeným společenská smlouva nebo zakladatelská listina. Společenská smlouva je uzavírána při vzniku společnosti v případě, že je zakládána více osobami. V případě, že je zakladatelem jen jedna osoba, je společenská smlouva nahrazena zakladatelskou listinou. Stejně jako společenská smlouva, tak i zakladatelská listina musí mít formu notářského zápisu. Tento notářský zápis má zákonem předepsané minimálně tyto náležitosti: obchodní firmu a sídlo společnosti, určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo jména a bydliště fyzické osoby, předmět podnikání (činnosti), 7

8 výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka včetně způsobu a lhůty splácení vkladu, jména a bydliště prvních jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají jménem společnosti, jména a bydliště členů první dozorčí rady, pokud se zřizuje, určení správce vkladu, jiné údaje, které vyžaduje zákon. Minimální výše základního kapitálu společnosti s ručením omezeným, který je tvořen vklady společníků, musí být alespoň ,- Kč, přičemž jednotlivý vklad každého společníka musí dosáhnout alespoň výše ,- Kč. Samotný vklad pak může být jak peněžitý, tak nepeněžitý. V případě, že ke splacení vkladu dojde nepeněžitým vkladem, musí být předmět nepeněžitého vkladu a výše částky, kterou se započítává na vklad společníka, uveden ve společenské smlouvě nebo v písemném prohlášení o zvýšení vkladu nebo prohlášení o převzetí vkladu. Účast společníka ve společnosti s ručením omezeným je pak podle obchodního zákoníku nazývána obchodním podílem. Ten představuje účast společníka na společnosti a z toho pro něj plynoucí práva a povinnosti, která tvoří určitý komplex či pevně a nerozlučně spojený celek, který nelze rozdělovat a chápat pouze jako jednotlivá práva a jednotlivé povinnosti. Z tohoto pohledu není také možné oddělovat majetkovou složku obchodního podílu od složky nemajetkové. Výše obchodního podílu se stanovuje podle poměru vkladu společníka k základnímu kapitálu společnosti, pokud není ve společenské smlouvě stanoveno jinak. Protože je společnost s ručením omezeným právnickou osobou, nemůže jednat jako osoba fyzická a musí mít vymezený statutární orgán jednající jménem společnosti. Dále je zákonem stanovena její organizační struktura resp. vymezení orgánů společnosti včetně jejich kompetencí. V rámci tohoto vymezení jsou některé orgány společnosti obligatorní, tj. společnost je musí mít, a dále jsou zde orgány fakultativní, tj. jejich zřízení není povinné. Mezi orgány povinně zřizované patří valná hromada jakožto nejvyšší orgán společnosti a statutární orgán společnosti tj. jeden nebo více jednatelů, které jmenuje valná hromada ze společníků nebo jiných fyzických osob, přičemž způsob jednání jménem společnosti, pokud není ve společenské smlouvě stanoveno jinak, je takový, že každý 8

9 z jednatelů může jednat za společnost samostatně. Fakultativním orgánem je pak dozorčí rada, které náleží především kontrolní pravomoci. 9

10 1 Právní povaha obchodního podílu a jeho význam V ustanovení 61 obchodního zákoníku se účast společníka ve společnosti nazývá podílem. U společnosti s ručením omezeným se pro tento podíl dle ustanovení 114 odst. 1 obchodního zákoníku užívá speciálního výrazu obchodní podíl. Obchodní podíl může být předmětem právních vztahů. Právní úprava dnes rozlišuje předměty právních vztahů na věci, práva a jiné majetkové hodnoty. Věci v právním smyslu jsou dnes totiž pouze věci movité a nemovité. Konečně právem jsou ta práva, která mají majetkovou složku (např. práva z duševního vlastnictví). Ve smyslu ustanovení 118 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) je proto obchodní podíl jinou majetkovou hodnotou a jako takový je obchodní podíl jinou majetkovou, penězi ocenitelnou, hodnotou, neboť je, pokud není společenskou smlouvou nestanoveno jinak, převoditelný, avšak vždy představuje celý soubor práv a povinností. Na rozdíl od hmotných statků jej však nelze uchopit, a proto je označován za nehmotný statek. Jak plyne z výše řečeného, předmětem vlastnictví jsou pouze věci v právním smyslu. Obchodní podíl jakožto jiná majetková hodnota je předmětem majitelství, resp. majitelského práva; proto nelze hovořit o vlastnících obchodního podílu, nýbrž o jeho majitelích. 1 Význam obchodního podílu je spatřován v tom, že bez jeho existence nemůže mít konkrétní osoba vztah ke konkrétní společnosti a naopak. Prostřednictvím obchodního podílu uskutečňuje společník práva a povinnosti ke společnosti, která jsou dána zákonem a společenskou smlouvou. Každý společník může mít v jedné společnosti s ručením omezeným podle českého práva pouze jeden obchodní podíl, jehož výše je vždy vyjadřována procentem nebo zlomkem a to podle poměru vkladu společníka k základnímu kapitálu společnosti, není-li ve společenské smlouvě nestanoveno jinak. Pokud však společníci ve společenské smlouvě využijí možnost, kterou nabízí zákon, a výši obchodního podílu stanoví bez ohledu na výši jednotlivých vkladů, musí být takový postup 1 DVOŘÁK, T. Společnost s ručením omezeným. 3., přepracované vydání. ASPI-Wolters Kluwer, 2008, 86 s. 10

11 v souladu se zásadami poctivého obchodního styku upravenými v ustanovení 265 obchodního zákoníku. Opomenutí by mohlo být důvodem, že by společenská smlouva byla prohlášena za neplatnou. Proto se doporučuje z těchto důvodů takový postup ve společenské smlouvě odůvodnit. Důvodem využití možnosti stanovení výše podílu bez ohledu na výši vkladu může být např. jiný přínos společníka pro společnost, kterým je osobní podílení se na činnosti společnosti, či využití jeho know-how. Jeden obchodní podíl může být majetkem více osob a to formou spoluvlastnictví, které je upraveno v ustanovení 136 odst. 1 občanského zákoníku. 2 Nabývání obchodního podílu 2.1 Originární nabytí Obchodní podíl se originárním způsobem nabývá při vzniku nové společnosti s ručením omezeným. Jedná se o případ, kdy zakladatelé při zakládání do společnosti vloží peněžité či nepeněžité prostředky, které následně tvoří základní kapitál společnosti. Originárně je možné také nabýt vklad v případě zvyšování základního kapitálu společnosti s tím, že se na něm účastní třetí osoba, která doposud nebyla společníkem. V případě, že se na takovém zvýšení základního kapitálu podílí osoba, která již společníkem je, tak se vklad připočítá k dosavadnímu vkladu. Je to dáno pravidlem obsaženým v ustanovení 114 odst. 2 obchodního zákoníku spočívající v tom, že každý společník může mít v rámci jedné společnosti s ručením omezeným pouze jeden obchodní podíl. 2.2 Derivativní nabytí Derivativní nabytí je možné nazývat také jako odvozené nabytí. Do tohoto způsobu nabytí patří podle ustanovení 115 a 116 obchodního zákoníku: 11

12 převod obchodního podílu, ke kterému je potřeba uzavřít smlouvu, speciálně upravenou v ustanovení odst. 3 výše uvedeného 115 obchodního zákoníku. K převodu obchodního podílu také může dojít na základě smlouvy o převodu podniku, k přechodu obchodního podílu pak dochází na základě ustanovení 116 odst. 2 obchodního zákoníku děděním, přičemž dědit může pouze fyzická osoba. V případě, že obchodní podíl přechází na právnickou osobu, jedná se o přechod obchodního podílu na právního nástupce, tak jak je upraveno v ustanovení 116 odst. 1 obchodního zákoníku. 3 Obchodní podíl jako společný majetek Jeden obchodní podíl v jedné společnosti může mít dohromady více osob. Ty se stávají tzv. kolektivním spoluvlastníkem, nikoliv každá jednotlivě společníkem. Základní rámec této problematiky je vymezen ustanovením 114 odst. 3 obchodního zákoníku. Spolumajitelem se nemůže stát osoba, která již ve společnosti vlastní jiný obchodní podíl. Došlo by tím k porušení ustanovení 114 odst. 2 obchodního zákoníku, který stanovuje, že každý může být majitelem pouze jednoho podílu. Není to možné ani v situaci, kdy by taková osoba byla výlučným majitelem jen jediného obchodního podílu. Jeden obchodní podíl může vlastnit neomezený počet spolumajitelů, kteří jsou v postavení společníků. Zákon na ně ale pohlíží jako na jediného společníka. To se projevuje i při splácení vkladu do základního kapitálu společnosti, který náleží k spolumajitelskému podílu. Zde platí dlužnická solidarita spolumajitelů, která je upravena v ustanovení 139 občanského zákoníku. V souvislosti s tím se ale okamžitě nabízí otázka, jak je nahlíženo na spolumajitele v případě ostatních práv a povinností, které vyplývají z jejich spolumajitelství. Rozsah spolumajitelství jednotlivých osob k obchodnímu podílu může být různý. Tento podíl jednotlivých spolumajitelů musí být přesně stanoven ve společenské smlouvě. V případě, že tomu tak není, jsou podíly spolumajitelů obchodního podílu stejné. 12

13 Ne zcela jasné je, jestli může společník vedle vlastního obchodního podílu být ještě spolumajitelem dalšího obchodního podílu. Podle obchodního zákoníku je toto nemožné. Ovšem může existovat situace, kde je nutné tuto možnost přijmout. Jedná se o případ, kdy společník získá podíl na jiném obchodním podílu děděním a tyto podíly není možné sloučit. Vzhledem k tomu, že Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb., Listina základních práv a svobod v ustanovení hlavy druhé prvního oddílu, článku 11, dědění zaručuje, není možné společníka jeho spolumajitelského práva zbavit. Spolumajitelství obchodního podílu může vzniknout, stejně jako majitelství, originárním nebo derivativním nabytím. K originárnímu nabytí dojde, pokud se dvě a více osob dohodnou na společném převzetí podílu. K derivativnímu nabytí může dojít v těchto případech: převodem obchodního podílu z jediného majitele na více nabyvatelů bez jeho předchozího rozdělení, děděním obchodního podílu více dědici, rozdělením právnické osoby, která je majitelem obchodního podílu tak, že v rámci vypořádání obchodního majetku nedojde k rozdělení obchodního podílu, ale právní nástupci zanikající společnosti se stanou jeho spolumajiteli. 2 Z těchto důvodů nám vyplývá, že se můžeme v praxi setkat s případem, kdy majitel jednoho obchodního podílu nabude podíl na jiném obchodním podílu téže společnosti, ve které mu již obchodní podíl náleží. Je to možné v případě, jestliže je jediným dědicem zůstavitele nebo všichni dědicové jsou zároveň společníky společnosti s ručením omezeným ve společnosti, které obchodní podíl je předmětem dědictví. V případě právního nástupnictví při fúzi sloučením společnosti, kdy se právnická osoba vlastnící obchodní podíl sloučí s právnickou osobou, která je spolumajitelem obchodního podílu ve stejné společnosti. Tyto skutečnosti je možné řešit spojením obou obchodních podílů, tedy sečtením vkladů. Tím dojde ke vzniku jediného podílu, který bude ve společném majetku původního jediného majitele jednoho ze spojených podílů a spolumajitele druhého podílu. V důsledku takového stavu však dojde k jistému zhoršení podstavení původně samostatného společníka. Toto zhoršení se především projevuje v omezení dispozic s takovým podílem. 2 Bartošíková, M., Štenglová, I. Společnosti s ručením omezeným. 2. vydání, Praha : C. H. Beck, 2006, 89 s. 13

14 Dalším případným řešením této situace je rozdělení obchodního podílu, který je ve společném majetku. Pokud toto není možné z důvodu dodržení minimálního vkladu na jeden obchodní podíl, potom je možné toto řešit převodem obchodního podílu nebo podílu na společném obchodním podílu. V obchodním zákoníku nejsou řešeny podrobnosti vztahů mezi spolumajiteli obchodního podílu. Nakolik je v ustanovení 1 odst. 2 obchodního zákoníku stanoveno, že nelze-li některé otázky řešit dle ustanovení obchodního zákoníku, řeší se podle předpisů práva občanského, je možno přiměřeně použít ustanovení občanského zákoníku o spoluvlastnictví, konkrétně pak ustanovení 136 a násl. občanského zákoníku. Z těch vyplývá, pokud právní předpis nestanoví jinak nebo se účastníci nedohodnou jinak, nevyvratitelná domněnka, že podíly spolumajitelů na obchodním podílu jsou stejné. Ve společenské smlouvě je možné stanovit výši částí společného vkladu, kde se osoby zavazují zaplatit část výše společného vkladu, který přebírají společně. Proto jsou spolumajitelé také oprávněni společně a nerozdílně. O nakládání se společným podílem rozhodují spolumajitelé většinou, která se určuje podle velikosti podílu. Pokud nastane rovnost hlasů nebo nedojde k většinové dohodě, je možné o rozhodnutí požádat soud, a to na návrh kteréhokoliv spolumajitele. V případě převodu části obchodního podílu, který je společným majetkem, mají ostatní spolumajitelé předkupní právo. Nedojde-li k dohodě o výkonu předkupního práva, potom mají spolumajitelé právo vykoupit obchodní podíl v poměru podle velikosti svých vkladů. K převodu obchodního podílu může dojít také zrušením spolumajitelství a rozdělením společného obchodního podílu na více podílů. Další možnost je převod celého obchodního podílu všemi spolumajiteli na třetí osobu nebo více osob. Spolumajitelé se také mohou na základě ustanovení 141 občanského zákoníku dohodnout na zrušení spolumajitelství a o vzájemném vypořádání. Tato dohoda by měla být písemná, protože podle ustanovení 63 obchodního zákoníku musí mít právní úkony, které se týkají změny společnosti, písemnou formu a podpisy účastníků takové dohody musí být úředně ověřeny. 14

15 3.1 Společný zástupce V případě spolumajitelství může při výkonu práv dojít k rozporům mezi spolumajiteli, např. při výkonu práva hlasování na valné hromadě. Z toho důvodu obchodní zákoník v ustanovení 114 odst. 3 stanovuje, že spolumajitelé svá práva vykonávají jen prostřednictvím společného zástupce. Společným zástupcem může být zástupce smluvní, tj. zmocněnec. V případě, že je spolumajitelem nezletilá osoba, tak je zástupce stanoven zákonem. Může jím být také opatrovník ustanovený rozhodnutím soudu nebo orgánu veřejné správy. Společným zmocněncem se může stát i jeden ze spolumajitelů obchodního podílu. V této souvislosti však je třeba mít na paměti ustanovení 22 odst. 2 občanského zákoníku, které určuje, že zástupcem nemůže být ten, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy zastoupeného. 3 Zákonný zástupce zastupuje spolumajitele na základě plné moci pro všechna práva a povinnosti, nebo prostřednictvím jednotlivé plné moci k výkonu jednoho práva či povinnosti. Společný zástupce je ustanoven také v případě, že je obchodní podíl zděděn více dědici. Pokud se dědicové v takovém případě sami nedohodnou na společném zástupci, určí soud na návrh společnosti osobu oprávněnou k výkonu práv a povinností z obchodního podílu do doby, než skončí dědické řízení. Toto ustanovení je podstatné především u dědění většinového podílu. Pokud by dědic mohl začít vykonávat svá práva společníka až po skončení dědického řízení, mohlo by to vést k závažným problémům společnosti z důvodu neusnášení schopnosti valné hromady. Stejná situace by nastala v případě, že byl zůstavitel jediným jednatelem společnosti. 3.2 Právní povaha vztahů mezi spolumajiteli Pokud je obchodní podíl v společném majetku více osob, plyne z toho řada různých právních vztahů. 3 Bartošíková, M., Štenglová, I. Společnosti s ručením omezeným. 2. vydání, Praha : C. H. Beck, 2006, 90 s. 15

16 Jednou oblastí jsou vzájemné vztahy mezi společníky navzájem. Druhou oblastí jsou vztahy, kdy vzniká v důsledku solidarity spolumajitelů ve spojení s určitou právní skutečností přímá vazba mezi společností a spolumajitelem. 3.3 Zastavení spolumajitelského podílu Zastavení spolumajitelského podílu je možné, i když to přímo nespecifikuje obchodní ani občanský zákoník. Ostatní spolumajitelé obchodního podílu nemohou bránit v zástavě, pokud budou splněny zákonné podmínky. Pokud spolumajitel, který zastavil svůj podíl, se stane za doby trvání zástavy majitelem celého obchodního podílu, tak se tato zástava rozšiřuje na celý obchodní podíl. Tento stav je nutné zapsat do obchodního rejstříku. V tomto případě zástavní právo nevzniká, ale pouze se změní jeho rozsah. Zápis do obchodního rejstříku má v daném případě deklaratorní účinek, tzn., pouze osvědčuje právní poměry založené zástavní smlouvou. 3.4 Převod a přechod spolumajitelského podílu Obchodní podíl má právní povahu posuzovanou jako nehmotný statek, přesněji jako jiná majetková hodnota. Majetkovou hodnotu je možné převádět pokaždé, pokud nestanoví zvláštní zákon něco jiného. V případě obchodního podílu však z žádného právního předpisu omezení, resp. vyloučení obchodního podílu nevyplývá. Převod obchodního podílu se řídí ustanovením 115 obchodního zákoníku. Převod obchodního podílu je v případě, že je obchodní podíl převáděn na jiného společníka, podmíněn souhlasem valné hromady, pokud není ve společenské smlouvě stanoveno jinak. Valná hromada může v tomto případě udělit souhlas na základě rozhodnutí společníků i mimo zasedání valné hromady podle ustanovení 130 obchodního zákoníku. Pro případ převodu obchodního podílu na jinou osobu než jiného společníka, dovoluje-li toto společenská smlouva, je možné opět společenskou smlouvou podmínit převod souhlasem valné hromady. 16

17 Převod v obou výše uvedených případech lze provést pouze na základě písemné smlouvy, která musí obsahovat identifikaci převodce a nabyvatele, vymezovat předmět převodu a také údaj, zde jde o převod úplatný či bezúplatný. V případě úplatného převodu je vyžadována také cena, za kterou bude obchodní podíl převeden. Nabyvatel, který není společníkem, musí také ve smlouvě o převodu obchodního podílu prohlásit, že přistupuje ke společenské smlouvě, popřípadě stanovám. Podpisy na smlouvě musí být úředně ověřeny. Z ustanovení 115 obchodního zákoníku není zcela jasné, zda souhlas valné hromady musí být udělen před uzavřením smlouvy o převodu obchodního podílu nebo je možné, aby takový souhlas byl udělen až následně. V takovém případě je dobré mít na paměti určité riziko, které může vzniknout podpisem smlouvy před udělením souhlasu valné hromady. Proto je vhodné v takové situaci uzavřít smlouvu o převodu s odkládací či rozvazovací podmínkou následného schválení převodu valnou hromadou. V případě, že by takový souhlas nebyl ze strany valné hromady učiněn nebo se k tomuto projednání valná hromada nesešla či tuto otázku nezařadila do svého jednání, postupovalo by se podle ustanovení 344 obchodního zákoníku, které upravuje možnost odstoupení účastníků od smlouvy. Z valné hromady, na které dojde k udělení souhlasu s převodem obchodního podílu, je nutno pořídit notářský zápis. Tato povinnost pod sankcí neplatnosti takového souhlasu přímo vyplývá z ustanovení 141 odst. 1 obchodního zákoníku. Smlouva o převodu obchodního podílu se stane účinnou vůči společnosti až dnem doručení účinné smlouvy o převodu. Tímto dnem dochází k patřičné změně společenské smlouvy. Pokud by smlouva o převodu obchodního podílu neměla stanovenou formu, byla by neplatná. Případné nedostatky není možné odstranit formou dodatku ke smlouvě, protože dodatek je dohoda o změně smlouvy a neplatnou smlouvu není možné měnit. V takovém případě je možné pouze uzavření nové smlouvy. V souvislosti s převodem může vyvstat také několik otázek ohledně předkupního práva ostatních spolumajitelů, a to konkrétně týkající se potřeby souhlasu valné hromady s převodem spolumajitelského podílu. Na tuto situaci je možné nahlížet dvojím způsobem. Kladným a to tak, že zákon toto výslovně nevylučuje a aplikace ustanovení o spoluvlastnictví toto připouští. Nebo taká záporně a to tak, že jde o obcházení účelu a smyslu zákona. 17

18 Lze v této souvislosti jedině doporučit, aby na tyto otázky bylo pamatováno ve společenské smlouvě, která by upravila pravidla pro nakládání se spolumajitelskými podíly. Je třeba mít na zřeteli, že společenská smlouva může existenci spolumajitelství vyloučit, resp. zakázat nemůže; pokud by se tak stalo, byla by v této části neplatným právním úkonem, neboť dovolenost spolumajitelství zřetelně plyne ze zákona. 4 K přechodu obchodního podílů dochází také v případě úmrtí jednoho ze spolumajitelů. V takovém případě podíl přechází na dědice, který přebírá všechna práva a povinnosti. Proto je dědic povinen oznámit společnosti bez zbytečného odkladu po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o dědictví. V případě, že podíl přechází na právního nástupce, stane se tak dnem zániku původní právnické osoby, která byla spolumajitelem. Společnost je poté povinna podat návrh na změnu zápisu v obchodním rejstříku. V obou těchto případech se pro společnost ani pro společníky nic na jejich právech a povinnostech nemění. Opravdu se zde v tomto případě mění pouze osoba spolumajitele. 3.5 Zánik spolumajitelství Spoluvlastník obchodního podílu se může s ostatními spoluvlastníky dohodnout na zrušení svého spoluvlastnictví. Pokud taková dohoda není možná, může, a to na návrh některého ze spolumajitelů, provést takové rozdělení a vypořádání spolumajitelství obchodního podílu soud. Zákon pak ukládá soudu, aby při svém rozhodování přihlížel k účelnému využití společného podílu. Doporučuje se, aby si v takovém případě soud vyžádal stanovisko dotčené společnosti. Toto stanovisko má pouze informační charakter a soud tímto vyjádřením společnosti při své rozhodovací činnosti není nijak vázán. Spolumajitelství obchodního podílu může zaniknout: převodem podílů ostatních spolumajitelů na jednoho ze spolumajitelů, převodem obchodního podílu ve společném majetku na jediného nabyvatele, děděním obchodního podílu ve společném majetku společným dědicem spolumajitelů, 4 DVOŘÁK, T. Společnost s ručením omezeným. 3., přepracované vydání. ASPI-Wolters Kluwer, 2008, 106 s. 18

19 v důsledku fúze nebo rozdělení sloučením spolumajitelů právnických osob, prodejem podniku jednoho spolumajitele druhému spolumajiteli obchodního podílu, rozdělením obchodního podílu, převodem jmění na spolumajitele obchodního podílu dohodou o zrušení spolumajitelství podle ustanovení 141 ObčZ, zrušením spolumajitelství k obchodnímu podílu soudem podle ustanovení 142 ObčZ. 5 4 Obchodní podíl ve společném jmění manželů Jak již bylo řečeno výše, ve společném jmění mohou být věci, práva a jiné majetkové hodnoty. Občanský zákoník v ustanovení 143 odst. 2 občanského zákoníku však hovoří o tom, že pokud se stane jeden z manželů společníkem obchodní společnosti v době trvání manželství, nezakládá nabytí podílu účast druhého manžela, to však neznamená, že by takový obchodní podíl nebyl ve společném jmění manželů. K samotnému nabytí obchodního podílu do společného jmění manželů je nutný souhlas obou manželů. Podíl ve společném jmění manželů může být pořízen za účelem podnikání, kdy v ustanovení 146 občanského zákoníku je uvedeno, že majetek ve společném jmění manželů nebo jeho část může jeden z manželů použít k podnikání se souhlasem druhého manžela. Souhlas je třeba udělit při prvním použití majetku ve společném jmění manželů nebo jeho části. Při dalších právních úkonech souvisejících s podnikáním již souhlas druhého manžela není třeba. Společnost s ručením omezeným může být založena i za jiným než podnikatelským účelem a potom obchodní podíl není majetkem použitým k podnikání. V takové situaci je uplatněno ustanovení 145 odst. 2 občanského zákoníku. Zde je řečeno, že obvyklou 5 Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 12. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, 370 s. 19

20 správu majetku náležejícího do společného jmění manželů může vykonávat každý z manželů. V ostatních případech je třeba souhlasu obou manželů, jinak je právní úkon neplatný. Z toho vyplývá, že i k nabytí obchodního podílu za jiným účelem, než je podnikání, musí být udělen souhlas druhého manžela. Doklad o souhlasu druhého manžela s použitím majetku ve společném jmění manželů k podnikání se zakládá do sbírky listin u příslušného rejstříkového soudu dle ustanovení 38i odst. 1 písm. k) obchodního zákoníku. Novela ustanovení občanského zákoníku provedená zákonem č. 91/1998 Sb. odstranila pochybnosti o tom, zda se převezme-li jeden z manželů vklad do základního kapitálu společnosti s ručením omezeným a splatí jej ze společného jmění manželů druhý manžel stane, či nestane společníkem. Z ustanovení 143 odst. 2 občanského zákoníku zcela nepochybně vyplývá, že se společníkem nestává, a nemůže tedy ani vykonávat práva a povinnosti společníka. Nadále však přetrvávají určité pochybnosti o tom, zda je obchodní podíl takto nabytý součástí společného jmění manželů. I když citované ustanovení občanského zákoníku tuto otázku výslovně neřeší, soudíme, že obchodní podíl nabytý jedním z manželů ze společného jmění manželů je součástí tohoto společného jmění. 6 I přesto, že se druhý z manželů se tedy společníkem ve společnosti nestává, musí manžel společník v rámci dispozice s obchodním podílem respektovat skutečnost, že obchodní podíl je součástí společného jmění manželů. Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí ze dne publikovaném pod sp.zn. 22 Cdo 700/2004 dovodil, že důsledkem ustanovení 143 odst. 2 občanského zákoníku je pouze oddělení či odlišení právního postavení společníka manžela, jenž se stal společníkem obchodní společnosti, od právního postavení druhého manžela, který se společníkem nestal. Jen manžel - společník má práva a povinnosti vyplývající pro něj z úpravy postavení společníka obchodní společnosti v obchodním zákoníku či jiném právním předpise nebo ve společenské smlouvě. Je však oddělen od majetkové hodnoty obchodního podílu, která zůstává manželům společná. Proto je také manžel společník omezen v nakládání s obchodním podílem, pokud nejde o jeho obvyklou správu ve smyslu 145 odst. 2 občanského zákoníku, neboť stejnou měrou jako náleží jemu, náleží i druhému manželovi. 6 Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 12. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, 368 s. 20

21 Obvyklou správou je možné rozumět takovou správu společného jmění manželů, která směruje k uchování stávajícího majetku a proti níž by druhý z manželů neměl žádných výhrad. Zpravidla se jedná o běžné opakující se úkony, které jsou pro udržení tohoto majetku potřebné. Hovoří se také o běžných záležitostech, které může obstarávat každý z manželů. Záležitosti nikoli běžné (zákon hovoří o ostatních záležitostech) vyžadující souhlasu obou manželů. 7 Přesto však platí, že všechny výnosy a to hlavně podíl na zisku společnosti jsou za trvání manželství součástí společného jmění manželů. Pak je zde také možnost, že oba manželé budou společníky. Je to možné buď tak, že každý bude mít svůj samostatný obchodní podíl, nebo budou mít jeden obchodní podíl ve společném majetku. V případě spolumajitelství obchodního podílu se vztahy manželů řídí právní úpravou pro spolumajitele obchodního podílu s nezbytnými odchylkami vynucenými úpravou společného jmění. Jak bylo již v úvodu řečeno, můžeme podíl vymezit jako jednotlivá práva a povinnosti, která tvoří určitý komplex. A nemůžeme jej chápat jako jednotlivá práva a jednotlivé povinnosti. Ty zde tvoří pevně a nerozlučně spojený celek, který nelze rozdělovat. Proto není možné oddělovat majetkovou a nemajetkovou složku. Toto vymezení, resp. důsledky právní povahy institutu obchodního podílu nejsou však zcela jasné v dále uvedených případech: společnická práva a povinnosti náleží jen manželovi, který je společník. To však popírá ustanovení 145 odst. 2 prvá věta občanského zákoníku. Podle ní obvyklou správu společného majetku může vykonávat kterýkoliv z manželů. To ovšem není možné, protože výkon práv a povinností náleží pouze manželovi, který je společníkem. Druhý z manželů se na této správě obvykle podílet nemůže. Možnost je, pokud by manžel, který není společníkem, měl zplnomocnění. další otázka může vyvstat v případě, jestli druhý manžel může uplatnit svá práva v okamžiku, kdy nejde o obvyklou správu majetku. Zde se jedná např. o zvýšení základního kapitálu společnosti s ručením omezeným. V tomto případě lze účelově tvrdit, že s výjimkou dispozic s podílem jde o obvyklou správu majetku, v tomto případě o správu obchodního podílu. 7 Plecitý, V., Kocourek, J. Občanský zákoník (výklad, judikatura a související předpisy), 2. doplněné vydání, Praha:EUROUNION, s.r.o., 2002, str. 140 (čerpáno z článku Obchodní podíl ve společném jmění manželů epravo.cz, autor: K. Veselá Samková, A. Krausová, ) 21

2 Obchodní podíl a společné jmění manželů

2 Obchodní podíl a společné jmění manželů analogie tam, kde obchodněprávní úprava nepostačí, vyjít z úpravy vlastnictví v občanském právu ( 853 obč. z.). 2 Obchodní podíl a společné jmění manželů Sporným je, zda může být obchodní podíl ve společném

Více

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Ekonomika IV. ročník 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) představuje jednoznačně nejpoužívanější

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM SPOLEČENSKÁ SMLOUVA SPOLEČNOSTI, SE SÍDLEM V., IČ:.., ZAPSANÉ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU SOUDU V, V ODDÍLU A VE VLOŽCE.SE MĚNÍ TAK, ŽE SE ZCELA NAHRAZUJE TÍMTO NOVÝM ÚPLNÝM ZNĚNÍM: SPOLEČENSKÁ SMLOUVA O ZALOŽENÍ

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

Společenská smlouva o založení s.r.o.

Společenská smlouva o založení s.r.o. Společenská smlouva o založení s.r.o. Úplné znění, obsahující změny schválené valnou hromadou společnosti, konané dne... Níže uvedené smluvní strany dospěly v zájmu realizace společných hospodářských zájmů

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Právní charakteristika Právní úprava - 105 a následující Právnická osoba, obchodní společnost, má plnou právní

Více

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151 Za první : Společnost s ručením omezeným byla založena dne 5.4. 2007 na dobu neurčitou. ------------------------------- Za druhé : Obchodní firma : -------------------------------- Obchodní firma společnosti

Více

K podmínce udělení souhlasu druhého manžela k právním úkonům týkajícím se majetku ve společném jmění manželů

K podmínce udělení souhlasu druhého manžela k právním úkonům týkajícím se majetku ve společném jmění manželů K podmínce udělení souhlasu druhého manžela k právním úkonům týkajícím se majetku ve společném jmění manželů Tento příspěvek je reakcí na článek JUDr. Luboše Chalupy, publikovaný dne 18. března 2008 na

Více

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Odmítnuté (nepřevzaté) závazky zůstávají platnými; zavázán je zakladatel, který je učinil, popř. je-li vícero zakladatelů zakladatelé společně a nerozdílně (solidárně). Jedná-li pouze jediný písemně zmocněný

Více

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY 20 (Některé důsledky převodu vlastnictví jednotky) (1) S převodem nebo přechodem vlastnictví k jednotce přechází spoluvlastnictví společných částí domu,

Více

Obchodní společnosti I.

Obchodní společnosti I. Obchodní společnosti I. Charakteristika OS dělení OS Zákaz zneužití hlasů majetkové poměry OS založení a vznik zákaz konkurence práva a povinnosti orgánů a jejích členů zrušení a zánik os Charakteristika

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Společnost s ručením omezeným Podíl společníka Ručení společníků Zápočet na vkladovou povinnost Podíl

Více

KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích

KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích Literatura: BÁRTA, J. K některým otázkám subjektivity a sukcese právnických osob v platném právu. Právník 2/1995. Praha : Academia,

Více

Podnikání = soustavná činnost provozovaná samostatným podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

Podnikání = soustavná činnost provozovaná samostatným podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Obchodní právo Je souhrn právních norem upravujících postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy a další vztahy související s podnikáním. Patří do soukromého práva vzniklo vyčleněním z odvětví občanského

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona PŘIPOMÍNKY k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona V Praze dne 30. října 2008 Č.j.: 152/091000/2008 A. Obecná připomínka k předkládanému materiálu Hospodářská komora České

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých obchodních společností a družstev. I.2.2.1 KAPITOLA: Fúze veřejné obchodní společnosti

I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých obchodních společností a družstev. I.2.2.1 KAPITOLA: Fúze veřejné obchodní společnosti Posudek znalce pro ocenění jmění může být součástí znalecké zprávy o fúzi; v takovém případě se znalecká zpráva o fúzi ukládá do sbírky listin obchodního rejstříku. I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých

Více

Společenstevní a družstevní právo

Společenstevní a družstevní právo Společenstevní a družstevní právo 2006 2008 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Obchodní společnosti a družstvo Obchodní společnosti Společníci uzavřený počet společníků, vázaný na

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

Společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezeným

Společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezeným Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vytvoření minipodniků na SŠ v rámci podpory rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků ve spolupráci

Více

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013 III N á v r h Z Á K O N ze dne 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev, záležitostech s tím spojených a o změně zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Typy právnických osob podle občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

Typy právnických osob podle občanského zákoníku č.89/2012 Sb. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická České Budějovice, Husova 3, 371 60, IČ: 00582239 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001 Název projektu: Podpora rozvoje podnikatelských

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. Dědictví KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Dědictví - NOZ Dědické právo je

Více

OBSAH. Slovo o autorech... IX Seznam zkratek... X Úvodem... XI ČÁST I OBECNÁ ČÁST

OBSAH. Slovo o autorech... IX Seznam zkratek... X Úvodem... XI ČÁST I OBECNÁ ČÁST OBSAH Slovo o autorech... IX Seznam zkratek... X Úvodem........ XI ČÁST I OBECNÁ ČÁST 1. Obecně k povaze a úpravě obchodních společností (č. 1 7)... 3 2. Založení, vznik a neplatnost obchodní společnosti

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI - šest obchodních společností, čtyři podle českého práva, dvě podle evropského práva. Osnova: Rozdělení, vznik, zánik. Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost Společnost

Více

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu)

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) ----------------------------------- I. - Doba trvání společnosti ---------------------------------------------

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

II.3 KAPITOLA: Vnitrostátní fúze komanditní společnosti

II.3 KAPITOLA: Vnitrostátní fúze komanditní společnosti II. Část Vnitrostátní fúze lečníků zde však není možné, neboť schválení vnitrostátní fúze vyžaduje konsensus všech společníků všech zúčastněných v. o. s. Společníci se však mohou v projektu vnitrostátní

Více

Jednání jménem společnosti Společnost s ručením omezeným v praxi

Jednání jménem společnosti Společnost s ručením omezeným v praxi Stránka č. 1 z 6 Společnost s ručením omezeným v praxi < Předchozí Následující > 3.2.1 Jednání jménem společnosti 11.2.2010, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer 3.2.1 Jednání jménem společnosti

Více

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obchodní společnosti 3 2.1 Obchodní společnost jako právnická osoba 3 2.2 Osoby ve společnosti 4 2.2.1 Společníci 4

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

N 144/2005 Z á z n a m sepsaný JUDr. Jaroslavem Hájkem, notářem v Kutné Hoře, v kanceláři v Kutné Hoře, Havířské ulici č.p. 576, dne 29.04.2005 Dostavil se: Ing. František Hýbner, r.č. 500905/262, bytem

Více

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s.

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. V souladu se zákony č. 89 a 90/2012 Sb., navrhne dozorčí rada a představenstvo valné hromadě tuto změnu stanov AGROCHOV STARÁ PAKA: 1. Článek 2. bod 2. vymazat

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.05 Téma sady: Občanské právo dědické právo Ročník: Nástavbové

Více

S p o l e č e n s k á s m l o u v a

S p o l e č e n s k á s m l o u v a strana první S p o l e č e n s k á s m l o u v a Z a p r v é : Společníky společnosti s ručením omezeným jsou, za podmínek dále touto společenskou smlouvou stanovených, Ing. Zdeněk K o u b a r.č. 68 09

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:vy_32_inovace_18_eko_13

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným

Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným I. Úvodní ustanovení Společníci:------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. pan xxxxxx

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Nový občanský zákoník (1) Hlavní cíl nové právní úpravy úprava veškerých

Více

-----------------------------------Z

-----------------------------------Z Poznámka: Společenskou smlouvu (SS) jsme se snažili koncipovat tak, že obsahuje to co je povinné dle zákona + jsme vložili či vypustili body, o kterých si myslíme, že mohou být praktické a zjednoduší fungování

Více

Současný stav úpravy honebního společenstva

Současný stav úpravy honebního společenstva Současný stav úpravy honebního společenstva Založení honebního společenstva ( 19 zákona č. 449/2001 Sb., dále jen zákon o myslivosti ) Návrh na založení spolu s návrhem na uznání společenstevní honitby

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

1. V 4 odst. 2 písm. a) a f) a v 5 odst. 3 písm. b) a c) se za slovo jméno vkládají slova, popřípadě jména a příjmení.

1. V 4 odst. 2 písm. a) a f) a v 5 odst. 3 písm. b) a c) se za slovo jméno vkládají slova, popřípadě jména a příjmení. ZÁKON ze dne 2010, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: manžel, manželka : datum narození/ r.č. bytem. (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení):

Více

Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník):

Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník): Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník): ČÁST SEDMÁ Dědění HLAVA PRVNÍ Nabývání dědictví 460 Dědictví se nabývá smrtí zůstavitele. 461 (1) Dědí se ze zákona, ze závěti nebo z

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi:

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: PROJEKT FÚZE tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: 1) GANSA FINANCIAL s.r.o., se sídlem Ostrava Hrabůvka, Hasičská

Více

Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva. JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D.

Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva. JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. Obsah 1. Účinnost NOZ 2. Přechodná ustanovení 3. Postup při uzavírání smluv 4. Odpovědnost volených členů orgánů obcí

Více

Zakladatelská listina společnosti RWE GasNet, s.r.o.

Zakladatelská listina společnosti RWE GasNet, s.r.o. Zakladatelská listina společnosti RWE GasNet, s.r.o. Ve znění účinném od [ ] 2014 Strana - 1 - (celkem 8) Zakladatelská listina společnosti RWE GasNet, s.r.o. Článek 1. Společník společnosti (1) Společník

Více

SMLOUVA O VKLADU ČÁSTI PODNIKU

SMLOUVA O VKLADU ČÁSTI PODNIKU SMLOUVA O VKLADU ČÁSTI PODNIKU Smluvní strany: 1. Telefónica Czech Republic, a.s. se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22 IČ: 601 93 336 obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právnické osoby Definice právnické osoby PO je organizovaný útvar,

Více

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s.

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Úplné znění zakladatelské listiny Místní akční skupiny Svazku obcí Blatenska, o.p.s., se sídlem Blatná, J.P. Koubka 4, PSČ 388 01, IČ 26081822 ve znění platném ke dni 8. 6. 2011 založené na základě zákona

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

Podnikání, podnik a jeho typy, vznik a zánik podniků

Podnikání, podnik a jeho typy, vznik a zánik podniků Podnikání, podnik a jeho typy, vznik a zánik podniků Podnikání Soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku Podnikání upravuje Obchodní

Více

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace Ekonomika III. ročník 019_Obchodní korporace Zákon o obchodních korporacích Tržní hospodářství je postavené na existenci vlastnických vztahů, všichni vlastníci mají rovnocenné právní postavení (ochrana

Více

1. Obecně k povaze a úpravě obchodních společností

1. Obecně k povaze a úpravě obchodních společností 1. Obecně k povaze a úpravě obchodních společností 1. K povaze obchodních společností Definičním znakem právnických osob je mimo jiné jejich majetková samostatnost, jejímž výrazem je jednak to, že mají

Více

Společenská smlouva obchodní společnosti VUSTE-APIS, s.r.o.

Společenská smlouva obchodní společnosti VUSTE-APIS, s.r.o. Společenská smlouva obchodní společnosti VUSTE-APIS, s.r.o. Článek 1 Forma a sídlo společnosti Ing. Rostislav Hůla, r. č. 520215/259, bytem Praha 4, Na Jezerce 32/1494, PSČ 140 00, Ing. František Černý,

Více

Začínáte? PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Založení a vznik obchodní společnosti obecně

Více

Jednání podnikatele. zastoupení. smluvní. zákonné. prokura. na základě plné moci. Vedoucí odštěpného závodu. Osoba pověřená podle 15 ObchZ

Jednání podnikatele. zastoupení. smluvní. zákonné. prokura. na základě plné moci. Vedoucí odštěpného závodu. Osoba pověřená podle 15 ObchZ Jednání podnikatele Fyzická osoba - sama Právnická osoba statutárním orgánem zastoupení zákonné smluvní Vedoucí odštěpného závodu prokura Osoba pověřená podle 15 ObchZ na základě plné moci Jednání fyzické

Více

veřejná obchodní společnost

veřejná obchodní společnost veřejná obchodní společnost Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích,

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích, Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association se sídlem v Dalovicích, S T A N O V Y S D R U Ž E N Í LISTOPAD 2011 Článek 1 : Obchodní jméno a sídlo sdružení 1.1. Obchodní jméno sdružení

Více

z a k l a d a t e l s k é l i s t i n y

z a k l a d a t e l s k é l i s t i n y Strana první NZ 684/2012 N 715/2012 STEJNOPIS NOTÁŘSKÝ ZÁPIS sepsaný dne 6. 12. 2012 (slovy: šestého prosince roku dva tisíce dvanáct) jménem JUDr. Jitky Krejčíkové, notářky v Lysé nad Labem, na místě

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: Paní (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.:...... (dále jen převodce ) na straně jedné a Pan (jméno a příjmení):

Více

Společnost s ručením omezeným. Základní kapitál. Změny základního kapitálu

Společnost s ručením omezeným. Základní kapitál. Změny základního kapitálu Společnost s ručením omezeným. Změny základního kapitálu SRO. 2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu Základní kapitál Základní kapitál (ZK) = V1 + V2 + + Vn Statická povaha Možnost změn změna vkladů

Více

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení):

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení): SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

Smlouva o výkonu funkce jednatele

Smlouva o výkonu funkce jednatele Smlouva o výkonu funkce jednatele uzavřená mezi společností VUSTE-APIS, s.r.o a Ing. Josefem Vančurou podle 59 a násl. zákona c.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření Zákon č. 96/1993 Sb. ze dne 25. února 1993 o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

PROJEKT PŘEMĚNY. Obchodní firma: Thalia, a.s. Thalia s.r.o. IČ: 630 79 542 630 79 542 Praha 6 Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 16000

PROJEKT PŘEMĚNY. Obchodní firma: Thalia, a.s. Thalia s.r.o. IČ: 630 79 542 630 79 542 Praha 6 Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 16000 PROJEKT PŘEMĚNY Projekt změny právní formy dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, obchodní společnosti Thalia, a.s., IČ: 630 79 542, se sídlem Praha

Více

Smlouvu o převodu podílu v obchodní společnosti

Smlouvu o převodu podílu v obchodní společnosti SMLOUVA O PŘEVODU PODÍLU podle 207 násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, (dále jen,,zákon o obchodních korporacích ) Městská část Praha 7, IČO: 00063754 se sídlem nábř.

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti. Čl. I Název a sídlo společnosti. Čl. II Druh poskytovaných služeb

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti. Čl. I Název a sídlo společnosti. Čl. II Druh poskytovaných služeb Zakládací listina obecně prospěšné společnosti MAS. Čl. I Název a sídlo společnosti 1. Název zní: MAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

12.12.2013. SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM SRO: ZÁNIK ÚČASTI SPOLEČNÍKA VE SPOLEČNOSTI (po rekodifikaci českého soukromého práva) (NOZ/)ZOK 2014

12.12.2013. SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM SRO: ZÁNIK ÚČASTI SPOLEČNÍKA VE SPOLEČNOSTI (po rekodifikaci českého soukromého práva) (NOZ/)ZOK 2014 1 2 3 4 SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM SRO: ZÁNIK ÚČASTI SPOLEČNÍKA VE SPOLEČNOSTI (po rekodifikaci českého soukromého práva) (NOZ/)ZOK 2014 2013 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Důvody zániku účasti

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNÍ 1.1 Obchodní firma společnosti: SAB Finance a.s. 1.2 Sídlo společnosti: Praha 1.3 Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Více

Neplatnost usnesení valné hromady po zápisu přeměny do obchodního rejstříku 1

Neplatnost usnesení valné hromady po zápisu přeměny do obchodního rejstříku 1 Neplatnost usnesení valné hromady po zápisu přeměny do obchodního rejstříku 1 Mgr. Petr Gala 2 I. Úvodem Cílem tohoto článku je krátké pojednání o možnosti vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 10. 3. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 10. 3. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_20 Název materiálu: PODNIKÁNÍ DLE OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace charakterizuje obchodní společnosti Očekávaný

Více

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu NÁVRH NOVÉHO ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV PRO VALNOU HROMADU DNE 26.6.2014 Stanovy akciové společnosti Oddíl I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1) Obchodní firma společnosti zní:

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Metodický list 1 Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Cíl: Tematický celek je věnován základním obecným institutům obchodního práva a uvádí k o problematiky právního oboru. Tematický celek

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1 S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva DEJAS Základní ustanovení Článek 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem podnikání, vzájemné podpory svých členů

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému---------

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- -------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- Článek 1 - Firma a sídlo společnosti -------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: STAVEBNÍ PODNIK

Více

Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net

Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Akciová společnost 243 [DEFINICE AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI] (1) Akciovou společností je společnost, jejíž základní

Více

23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY 23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. A PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 2 4. ODMĚNA

Více

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ).

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1. Firma a sídlo společnosti Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha. 2. Internetová

Více