ffieh LI Ztikladn{ rtdaje Ndzev: Ustav molekulirni genetiky AV dr, v. v. i. Sidlo: Praha 4, Videfiski 1083 IC: DIC: C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ffieh LI Ztikladn{ rtdaje Ndzev: Ustav molekulirni genetiky AV dr, v. v. i. Sidlo: Praha 4, Videfiski 1083 IC: 68378050 DIC: C268378050"

Transkript

1 OPERACIiII PRO6RAM PRAHA XONKURCNCESCHOPNOSI ffieh I Zadavatel LI Ztikladn{ rtdaje Ndzev: Ustav molekulirni genetiky AV dr, v. v. i. Sidlo: Praha 4, Videfiski 1083 IC: DIC: C Zadavatel prohlaluje, Ze tato velejn6 zzk{zka na dod6vku je dle vj5e jeji piedpoklfdand hodnoty zadavatelem urdena jako zakriaka mal6ho rozsahu dle $ l2 odst. 3, piidemz ve smyslu $ I 8 odst. 5 neni zadavatel v takovdm plipadd povinen dodrzet postupy stanovend zikonem, avsak je povinen dodrlet zdsady stanovend v $ 6 z6kona tedy z6sady spodivajicl v dodrzeni transparentnosti, rovncho zach6zenf a z6kazu diskiminace v jim zvolen;y'ch postupech. T*o zakhzkt je zadivlna v souladu s piilohou L ProjektovC pfirudky OPPK - Pokyny pro zadivaci llzenl na dodavatele (dilejen,,ptiloha L"). 1.2 Osoba oprdvnindjednatjminem zadavatele Osobou oprivndnou jednatjm6nem zadavateleje prof. RNDr. Viclav HoiejSi, CSc., feditel. 1.3 Kontaktnl osoba zadavatele Kontaktni osobou zadavateleje Ing. Dita Franke Kidorov6. E-maif : k idortrva(a) inrs.cas.cz tel' , fax: Pledm6t plnlni velejn6 zakizky 2,1 ldentifikadni fdaje projektu N6zev programu: OperaCni program Praha-Konkurenceschopnost RegistraCni Cislo projektu: CZ.Z.l 6/3.1.00D4020 N6zev projektu: CZ-OPENCREEN: N6rodni infrastruktura pro chemickou biologii 2,2 Popis piedm6tu plneni Piedmdtem vetejn9 zzkizky je dodsvka a instalace ndsledujicich piistrojfi v uveden m mnozstvl: EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOJ INVESTUJEME DO VASi BUDOUCNOSTI Strana I z 9

2 OPERACI{I PROGRAM PNAHA TONKUNEN(ESCHOPNO'I HflF Analyzitoru podtu bundk -l ks Dispenzor bundk -2 ks Promfvadka mikodestidek -l k d6le jen,,soubor zatizeni". BIiXi informace v pllloze C. I vjzvy - Technick6 podminky. V tdto pliloze jsou uvedeny pozadavky na jednotliv6 zalizeni, technickd parametry jednotlivtch z fizenl a jejich komponent. Zadavatel pfipousti pouliti i jinfch kvalitativnd a technicky omobnich teleni. Soudisti dod6vky bude take zatkoleni zadavatelem urdenjch pracovnlkrl. 2.3 Piedpoklidani hodnota veiejno zakflzl<y Piedpoklddan6 hodnota je stanovena na dastku: ,- Kd bez DPH. Ptedpokl6dan6 hodnota veiejn z*iu:ky je soudasnc nejfse pfipustnou dristkou, kterou mi zadavalel k dispozici pro ptedmdt vetujn6 zak6zky. 3 Termin pln6nl velejn6 zak{zky Zadavatel pledpoklnda zahijeni plneni veiejnd zak6zky v kvdtnu Zadavatel pozaduje dokondenl pln6ni do Misto plneni veiejn6 zak{zky Mistem plneni veiejnd zakrizky: sidlo zadavatele na adrese Praha 4, Videfiska Instalace souboru zalizeni probdhne v pavilonu F. 5 Datum vyhld5eni veiej n6 zal<azl<y Datum vyhf6seni veiejnf zakhzky je:26.3. Z0l2 EVROPSKV FOND PRO REGIONALNI ROZVOJ INVESTUJEME DO VASI BUDOUCNOSTI Strana 2 z 9

3 OPERACXIPNOGRAM PRAHA xonxun t{ceschopnost 6 Kvalifikacedodavatehi HEF 6.1 Zri klodnf kvalifi kai ni p iedpo klady Zikladni kvalifikadnl krit ria sphluje uchazed, a) kter! nebyl pravomocnd odsouzen pro trestn:i Cin spdchanf ve prospdch organizovan6 zlodineckd skupiny, trestnj din feasti na organizovand zlodineck skupind, legalizace vynost z trestnd dinnosti, podilnictvi, pfijeti iplatku, podplaceni, nepiimdho tiplatkri'iswi, podvodu, rivdrovdho podvodu, vcetnd ptipadt, kdy jde o piipravu nebo pokus nebo tdastenstvi na takovcm trestndm dinu, nebo do5lo k zahlazrni odsouzeni za spfch6ni takov6ho trestndho dinu; jde-li o priivnickou osobu, musi tento pledpoklad spliovat jak tato privnicki osob4 tak jeji statutami orgin nebo kazdj dlen statut6rniho org6nu, a jeji statutamim orgenem dodavatele di Clenem statutamiho orgiinu dodavatele priivnick6 osoba" musi tento piedpoklad sphlovat jak tato prlvnicki osoba, tak jeji statutimi organ nebo kazdj dlen statutdmiho org6nu t6to prdvnick6 osoby; podfviji nabfdku Ci Zidost o ricast zahranidni pr6vnicm osoba prostlednictvim svc organizadni slozky, musi ptedpoklad podle tohoto pismene splfiovat vedle uvedenjch osob rovnez vedouci tdto organizacni slozky; tento zikladni kvalifikadni pfedpoklad musi dodavatel splflovat jak ve vaahu k rizemi Ceskd republiky, tak k zemi svdho sidl4 mista podnikini di bydli5t6, b) kter! nebyl pravomocnd odsouzen pro trestny din, jehoz skutkov6 podstata souvisi s piedmctem podnikdni dodavatele podle zvl6ltnich privnich pledpisri nebo do5lo k zahlazeni odsouzeni za sp6chdni takov6ho trestndho dinu; jde-li o pr6vnickou osobu, musi tuto podminku spliovat jak tato privnick6 osob4 tak jeji statuterni orgin nebo kazdf clen statutamiho org6nu, a je-li statutarnim orginem dodavatele di dlenem statuttrniho org6nu dodavatele pr6vnick6 osob4 musi tento piedpoklad splflovat jak tato pr6vnickf osoba, tak jeji statutfmi orgrln nebo kazdf dlen statutfmiho org6nu tdto prfvnickd osoby; podeveli nabidku di ZSdost o tdast zahranicni prdvnick6 osoba prostfednictvim sv6 organizadni slozky, musi ptedpoklad podle tohoto pismene sphlovat vedle uvedenjch osob rovn Z vedouci t6to organizadni slozky; tento zikladni kvalifikadni piedpoklad musi dodavatel spliiovat jak ve vztahu k irzemi Cesk6 republiky, tak k zemi sv6ho sidla, mista podnikeni di bydliste, c) kter! v poslednich tiech letech nenaplnil skutkovou podstatu jedndni nekal soutdze formou podpliceni podle zvli6tniho pr6vniho ptedpisu, d) vridi jehoz majetku neprobih6 nebo v poslednich ttech letech neprobdhlo insolvencni fizeni, v n mz bylo vydino rozhodnuti o irpadku nebo insolvendni nivrh nebyl zamitnut proto, Ze majetek nepostaduje k fhrade n6kladt insolvendniho fizeni, nebo nebyl konkurs zru5en proto, ze majetek byl zcela nepostadujici nebo zavedena nucend spriva podle zvlii6tn[ch pr{vnich piedpisri, e) ktery neni v likvidaci, f) kteri nemd v evidenci danf zachyceny daiovd nedoplatky, a to jak v eeskc republice, tak v zemi sidla, mista podnik6ni di bydli5td dodavatele, g) kterj nemrl nedoplatek na pojistn m a na pendle na veiejnd zdravotni pojisteni. a to jak v eeskc republice, tak v zemi sidla" mista podnikini di bydlistd dodavatele, h) kterj nem6 nedoplatek na pojistndm a na pen6le na soci6lnl zabezpe(eni a pl(sp vku na stetni EVROPSKf FOND PRO REGIONALN ROZVOJ INVESTUJEME DO VASi BUDOUCNOSTI Strana 3 z 9

4 OPTRACNIPROGRAM PRAHA I(ON (UNENCESCHOPNOST HEM politiku zamdstnanosti, a to jak v CeskC republice, tak v zemi sidla" mista podnikrini di bydli5td dodavatele. i) kterf nebyl v poslednich 3 letech pravomocnd disciplindrnd potrestdn Ci mu nebylo pravomocnd ulozeno kfrnd opatleni podle zvldttnich privnich piedpisi, je-li podle $ 54 pism. d) pozadov6no prokrizini odbom zprisobilosti podle zvli.stnich pr6vnich ptedpisrl; pokud dodavatel vykonivi tuto dinnost prostfednictvim odpovcdn ho zsstupce nebo jin6 osoby odpovidajicf za dinnost dodavatele, vztahuje se tento piedpoklad na tyto osoby, j) kterj neni veden v rejstfiku osob se zakazem pln nl vetejnjch zak6zek, k) kter6mu nebyla v poslednich tfech letech pravomocnd ulozena pokuta za umozndn{ rnfkonu neleg6lni prfce podle zvlfltnlho prfvnfho piedpisu, l) kterj ptedloz{ seanam statuternich orgdni nebo Clent statut6mich orgdnti, ktefl v poslednfch 3 letech pracovali u zadavatele a m) kteri, m6-li formu akciovd spolednosti, ptedlozi aktudlni semam akcioniiri s podilem akcii vyssim nel l0%io UchazeC prok6ze splndni kvalifikacnich pfedpokladt podle pledchozich odstavct destnym prohl6senim. 6.2 Profesnikvalifikatnipiedpoklady Zadavatel pozaduje, aby splndni profesnlch kvalifikadnich pledpokladt prokdzal uchazed: a) pfedlozenim vjpisu z obchodniho rejsttfku, pokud je v ndm zapsin, di vfpis z jin6 obdobnd evidence, pokudje v ni zaps6n, b) pfedlozenim dokladu o opr6vndni k podnikdni podle zvhibtnich pr6vnich pledpisri v rozsahu odpovidajlcim pledmdtu vetejn zak zky, zelmfna dokladu prokazujicim plisluln6 Zivnostensk6 opr6vndni Ci licenci. 6,3 Ekonomicki afinanini kvalifikaini piedpoklady Zad^v^tel pozaduje k prok6z-ini spln ni ekonomickjch a financnich kvalifikacnich ptedpokladfi dodavatele piedlozeni nize uvedenjch dokladt prokazujicich dile popsan6 skutednosti: Pojistni smlouva Uchazed prokiiie tento kvalifikadni ptedpoklad ptedlozenim pojistnd smlouvy, jejimz piedmdtem je pojistdni odpovednosti za lkodu zprisobenou dodavatelem tieti osobd. INVESTUJEME DO VASi BUDOUCNOSTI STTANA 4 Z 9

5 OPCRACNIPROGRAM PRAHA XONKUNE (ESCHOPNOST ffifrf Konkr tnd pak adavatel pozaduje doklad o pojistdni, za kte(i zadavatel povazuje vfhradnd pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzeni poji5t'ovny o existenci pojistdni odpovednosti uchazede za Skody zprssobend pli vfkonujeho podnikatelskd dinnosti. Zadavatel plitom stanovl, Ze ke splndni zadivacich podminekje nutn, aby pojistn6 dristka pfedmdtndho pojisteni dinila alespoi 5 mil. KC. 6.4 TechnickC kvalijikainipiedpoklady Z,^drv^lel pozaduje k prok6z6ni splndni technickjch kvalifikacnich ptedpokladfi uchazece piedlozenl nlze uvedenjch dokladi prokazujicich dale popsand skutednosti: Seznam rt'znamnfch dodivek Dodavatel prok6ie provedeni alesporl 3 vlznamnich dodivek poskytnutich za posledni tii roky, a to:. PfedloZenim potvrzeni velejn6ho zadavatele o provedeni takovd dodfvky. Pfedlolenim osvdddenl vydan6 jinou osobou, pokud byla dodfvka realizovina pro jinou osobu, nezje veiejnj zadavatel, nebo. PiedloZenim destn6ho prohl6seni, pokud byla dodivka realizov6na projinou osobu nez je vetejnf zadavatel a neni-li soudasne mozn6 osv ddeni podle piedchoziho bodu od t to osoby ziskat z drivodri spodivajicich najeji strand Zadavatel pozaduje prokszan alesporl 3 vjmamnjch dodivelq spodivajicich v dodri'ni a provedeni instalace souboru zatizeni obsahujicich minimdlnd dodivku analyz6toru podtu bundk. 7 Nivrh smlouvy 7.1 PoZadavky na ndvrh smlouuy UchazeC je povinen pledlozit v nabidce n6vrh smlouvy dle vzoru, kterj je ptilohou ('.2 ftto Wzl,y. Nivrh smlouvy musi bjt ze strany uch^zede podepsin osobou opr6vndnou jednat za uchazede nebo osobou piislulnd zmocndnou; origin6l nebo flednd ovciend kopie zmocndni musi bft v takov6m piipadd souddsti nabidky uchazede. Vzor smlouvy je minimslnfm smluvnlm pozadavkem zadavatele a po doplndnf 2lutd vyznadenfch Ctisti bude soudisti nabidky dodavatele. Uveden obchodni podminky jsou zadavatelem stanoveny jako minim6lni a dodavatel tak mohou nabidnout zadavateli obchodni podminky vihodndjsi. Dodavatel je povinen podat jedinf n6vrh smlouvy vcetnd pozadovanich ptiloh, pokrlvajici celi piedmdt plndni vekjn' zakhzky. N6vrh smlouvy nesmi vyloudit di Zddnfm zprisobem omezovat priva INVESTUJEME DO VASi BUDOUCNOSTI STTANA 5 Z 9

6 OPERACNIPROGRAM PRAHA KO XURENCESCHOPNOST HEH zadavatele, uvedeni v tdto zadirvnci dokumentaci, v opadndm ptipadd nabidka nespltluje zadivaci podminky a bude vylazena a n6slednd zadavatelem vyloudena z frcasti v zad6vacim fizeni. 7.2 Poiadavky na zpfrsob q)racovdnl nabidkovi ceny Uchazedi stanovl nabidkovou cenu absolutni Cdstkou v deskfch korun6ch. Nabidkov6 cena musi blit stanovena jako nejvf5e piipustni, a to v dleneni: celkovri nabidkovd cena bez dand z plidan6 hodnoty (DPH), vf5e DPH a celkov6 nabidkovf cena vcetn DPH. UchazeCi uvedou nabidkovou cenu v po2adovan6m dlendni do nfvrhu smlouvy. Nabidkov6 cena musi obsahovat ocendni vsech polozek nutnjch k t6dndmu splndni pledmctu velejn6 zakhzky. Nabidkovi cena mize bit zmdndna pouze v souvislosli se zmcnou sazeb DPH di jinfch danovlch pledpisrl majicich vliv na cenu piedmdtu plndni. Rozhodnfm dnem je pro plipadn6 zvf5eni nabidkov6 ceny z divodu zmdny DPH den zdanitelndho plndni. 7.3 Platebni podmfnky ljhrada za plndni veiejn zak6zky bude provedena vdeskd mdn, viay na zaklade ptfsluln6ho dafiovdho dokladu lystavendho vybranjm z6jemcem ve smyslu zakona L 235/2004 Sb., o dani z plidanf hodnoty, ve zndni pozddj5ich piedpis0. DPH bude ictovdna v zikonem stanovend vi5i platnd v den uskutecndni zdanitelneho pln6ni. Podrobnd platebni podminky jsou upraveny v pliloze c. 2 teto VizJy. Zadavatel neposkytuje zdlohy. 8 Poladavky zadavatele k obsahov6mu Ilen6ni a forme zpracovfni nabldky a dokladt k prokaztrni splndnl kvalilikace 8.1 Zptfisob a forma zpracovdn[ nabidky a dohadrt k prokdzdni splndn{ kvalijikace Nabldku a doklady k prok6zsni spln ni kvalifikace je uchazec povinen podat pisemnd v originile v souladu s touto vlizvou. Nabidka a doklady k prokhzdni splndnf kvalifikace musi b!t, vdetne ve5kerich pozadovanfch dokladi a piiloh, svria6ny do jednoho svazku. Svazek musi blt na prvni strane omaden nizvem zzklzky a obchodni firmou a sidlem uchazede. Nabidka vdetnd ve3kerjch pofudovanjch dokladi musi bft zpracovdna vjhradnd v deskdm jaryce. Ve5kerd doklady di prohl65eni, u nichz je vyzadov6n podpis uchazede, museji blt podepsany INVESTUJEME DO VASi BUDOUCNOSTI STTANA 6 Z 9

7 OPERACNI PROGNAM PRAHA xon (unex<eschopnost HEF statutfmim orgenem uchazede; v pfipade podpisujinou osobou musi bjt original nebo rilednd ovdieni kopiejejiho mrocn ni dolozeno v nabidce. V5echny listy svazku musejl bjt odislovfny prtbdznou diselnou ladou podinajici Cislem L Vjjimka z povinnosti dislovat listy se vaahuje na ffedni doklady resp. jejich ftednd ovdlend kopie, kter6 nemuseji bjt ocislovdny. Vkl6dA-li uchazed do svazku jako jeho souasst di piilohu ndkteri samostatn:i celek, kterj m6 jiz listy odislov6ny vlastni diselnou ladou, neni nutn6, aby tyto listy Cisloval znovu prrlbdznou diselnou iadou; to vlak plati pouze tehdy, je-li dlslovrllni listri samostatn6ho celku a prubdznd lislov6ni listri svazku zletelne odliseno. Poslednim listem kazddho svazku musi bft prohld3eni uchazele, v ndmz se uvede celkovf podet v5ech listi ve svazku. Do tohoto podtu se zahmou jak listy necislovand, tak listy, kter jsou soud6sti samostatne dislovandho celku. Soud6sti prohl65eni musi bft seznam nedislovanjch listtl (dokladi) a vlozenjch samostatnd Cislovanlch celkti. 8.2 Elektronickti vene nab{dky UchazeC jako souddst nabidky ptedlozi CD - ROM, kterj musi obsahovat n6vrh smlouvy. Nosid musi bft omaden identifikadnimi irdaji uchazece a piedm6tu zzk{zky. 8.3 Zpitsob a mlsto pro podtivdni nab{dek Nabidky je mozno podfvat osobnd na adresu zadavatele Ustav molekul6rni genetiky AV CR' v. v. i. - sekretariat feditele, videfisk6 1083, Praha 4 - Krd Uchazedi mohou podat nabldku rovndz doporudend po5tou na adresu Ustav molekulirni genetiky AV en, v. v. i., Videisk6 l083, Praha 4 - Krd a to tak' aby byly do konce lhity pro pod6ni nabidek dorudeny. Z.zdavrtel doporucuje uchazedim preferovat osobni poddni nabidky a dokladri k prok6z6ni splndni kvalifikace. Nabidku a doklady k prok6zini kvalifikace jsou uchazedi povinni podat pisemnd. Nabidku a doklady k prokizani kvalifikace musi zijemce podat v nepruhledndm obalu (ob6lce), zabezpeden m proti neopr6vn nc manipulaci pfelepenim, omacen m:,,vetejnri zak6zka CZ - OPENSCREEN: N6kup analyz6toru podtu bundk, dispenzorfi bundk a promjvadky mikrodestidek"- NEOTEViRAT, opatfen6m na uzavleni razitkem, adresou dodavatele, pfipadn podpisem dodavatele, je-li fozickou osobou nebo podpisem statutfmiho zsstupce, jeji pravnickou osobou. 8.4 Lhfrta pro podtinf nabidek a zaddvaci lhfita Lhirta pro podfnf nabidek kondi dne v I 0:00 hod. Zad/rvaci lhfita, to je lhit4 po kterouje uchazed svoji nabidkou vtlzdn kondi dnem ' INVESTUJEME DO VASi BUDOUCNOSTI Strana 7 z 9

8 OPERACNIPROGNAM PRAHA KOl{t(URtNC SCHOPNOST 9 Poiadavek na poskytnutl jistoty a jeji prokdz{ni HEF Zadavatel nepozaduje poskytnuti j istoty za nabidku. l0 Krit6rie pro z:drlni vefejn zal<azky Zhkladnim hodnoticim kitdriem pro zadfni vefejn6 zakrlzky je vlse nabidkovd ceny. Zadavatel stanovi, Z pii hodnoceni nabidkov6 cenyje rozhodn6 jeji vfle bez dan z pfidan6 hodnoty. Hodnotici komise neprovede hodnocenl nabidek, pokud by m la hodnotit nabidku pouze jednoho uchazede ($ 79 odst. 6 zikona). 1l DalSi pr{va a podminky vyhrazen6 zadavatelem - Zadavatel si ryhrazuje pr6vo zadini velejn6 zak6zky do uzavieni smlouvy zrusit a to bez ud6ni dtvodu - Dodavatel je pli zpracovini nabidky povinen vychrizet z obchodn(ch podminek, kterd musi bezvjhradnd dodrzet (vzoru smlouvy), a stejnd tak ze v5ech dal5ich soudisti zad6vacich podminek. - Zadavatel nepiipousti variantni Feseni. - Zadavatel si vyhrazuje pr6vo moznosti posunu uvedendho piedpoklidan6ho terminu zah6jeni plndni veiejn zakinky s ohledem na ukondeni vjbdrov6ho lizeni a na sv6 provozni a organizadni potfeby, a vybrandmu z6jemci z takov ho posunu za Zidnjch okolnostl nemtze vyplfvat privo na frctov6nijakfchkoliv smluvnich pokut, na{seni cen di nihrad Skod. - Dodavatel nemi n6rok na rihradu nikladt spojenjch sjeho irdasti v zad6vacim iizeni. - Zad*atel si vyhrazuje prevo dodatednd zmdnit di doplnit zadavacl podminky vetejnd zakbzky. - V pfipad6, fu dojde ke zmdnd idajrl uvedenjch v nabidce do doby uzavieni smlouvy s vybranim uchazedem, je ptislu5nj uchazec povinen o tdto zm nd zadavatele bezodkladnd pisemnd informovat. - Zadlatel poskytne odpovddi na dotazy zasland mu pouze pisemnou formou. - Zadavatel si vyhrazuje pr6vo ovdiit informace obsazend v nab{dce uchazede u tfetich osob. - Jeden dodavatel mrize podat pouze I nabidku. - Dodavatel nesmi podat svou nabidku a ziroverl podat spolednou nabidku sjinfm dodavatelem. - Dodavatel takd nesmt bft spolecnjm dodavatelem ve vice nabidk6ch. - Zadavatel je opr6vndn pied uzavlenfm smlouvy zru5it zadiuaci iizsnl zejm6na za piedpokladu, Ze nastanou skutednosti, za kterjch nelze pozadovat, aby v lizenf pokradoval (napf. zadavateli nebudou plizniny proslfedky z OPPK na vldaje spojen6 se zakrlzkou), nebo vybranf dodavatel, INVESTUJEME DO VASi BUDOUCNOSTI Strana 8 z 9

9 OPENACNI PROGRAM PNAHA KOt{XUREI{CESCHOPI{OSI popl. dodavatel druhj v pofadl, odmftl uzavllt smlouvu nebo neposkytl zadavateli k jejfmu uzavlenl dostatednou soudinnost, nebo dodavatel obdrzl nabldkujen odjedindho dodavatele. - Dle $ 2e) zdkona d Sb., o finandnl kontrole ve zndnl pozdejlfch ptudpisu, je vybranj dodavatel osobou povinnou spolup0sobit pli vjkonu finandnl kontroly. Pllloha: l. Technickd podmlnky 2. Vzor kupnl smlouvy Y Pnzn dne Cj.: OMc/oFFrcE/2o12/l l4 oj prof. RNDr. V6clav HoIejSl, CSc., tuditel II.IVESTUJEME DO VASI BUDOUCNOSTI Strana 9 z 9

Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',",tiit,i"*

Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',,tiit,i* Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',",tiit,i"* Yyzva k podfnf nabidek dislo zakazky (bude dopln6no MPSV pii uveiejn6ni): NAzev zak6zky: Piedm6t zakdzky (sluzba, dod6vka nebo stavebni pr5ce): sluiba Datu m

Více

*VSTUP ZS DUKETSKA V BENESOVf"

*VSTUP ZS DUKETSKA V BENESOVf M6sto Bene5ov Masarykovo nfmisti 100 256 0l Bene5ov V Bene5ovd dne 20.8.2015 (datum odesl6ni vjzvy) Ev.d.: 15305 YYZVAK PoDANi Naniuxy A PROKAZANLKVALIFIKACE VE ZJEDNODUSENEM PODLIMITNIM f,,iznni (podle

Více

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl OPERACNI PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA ffiff vizva K podani NneioeK Do vyeenoveno nizerui zaoavlci poolrir.rxy Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl pro potieby projektu RozvojzamestnancO

Více

ve zttetti t. ruazev venerrue zaxiaxv 2. IDENTIFIKACNI UDAJE ZADAVATELE

ve zttetti t. ruazev venerrue zaxiaxv 2. IDENTIFIKACNI UDAJE ZADAVATELE OFERAENi PROGRAM PRAHA KONKURENCESCHOPNOST KVALIF DOKUMENTACE K VEREJNE ZAKAZCE ZADAVANE DLE Z:AKONAe. rg7t2oo6 sb., o verejnvchzaxazt

Více

Výzva k pod{ní nabídky a k prok{z{ní splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k pod{ní nabídky a k prok{z{ní splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 IČ: 70890692 Veřejn{ zak{zka: zad{van{ ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 25 a n{sl. z{kona č. 137/2006 Sb.,

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek 050/2012 Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/01.0014

Více

te t/ / 51929 INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT Nizev/obchodni firma zadavatele Centrum akademickfch a vzddldvacich sluzeb, a.s. SIdlo/misto podnikdni

te t/ / 51929 INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT Nizev/obchodni firma zadavatele Centrum akademickfch a vzddldvacich sluzeb, a.s. SIdlo/misto podnikdni INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT r a a,'i.a ;a&s, OP Vzd6lAvAnt pro konkutoncsbchopnost Protokol o posouzeni a hodnoceni nabidek 1., Veiejn6 zakiszky Ndzev zakdzky: Video poiady Registradni dislo projekt

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 1.4.2015 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY v poptávkovém řízení služby poskytnutí investičního úvěru Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE CENTRUM POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ OTTY WICHTERLE DODÁVKA SVĚTELNÉHO MIKROSKOPU Název veřejné zakázky: S MIKROTVRDOMĚREM Identifikační údaje

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Příloha č. 1 Krycí list nabídky na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Údaje o uchazeči Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kancelář hejtmana Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno PŘÍLOHA Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE ZADAVATEL: Obec Kačice Se sídlem: Masarykova 20, 273 04 Kačice IČ: 002 34 494 Bankovní spojení: KB Kladno, č.ú. 4121-141/0100 zastoupená: Vítem Kolmanem, starostou Č.j. 200/Ko 0BVÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE ODBOR FINANČNÍ A MAJETKOVÝ tel: +420 384 342 194, fax: +420 384 723 505 e-mail: jan.benisek@mesto-trebon.cz MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Č. j.: S-35113/Ř/11 Výzva k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Název zakázky Nájem a podnájem nebytových

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Městský optický kabel I. Etapa 1. Identifikační údaje

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

Krycí list nabídky. Poskytování právních služeb administrace zadávacího řízení. Jiří Horký, vrchní ředitel, Sekce ekonomická a provozní

Krycí list nabídky. Poskytování právních služeb administrace zadávacího řízení. Jiří Horký, vrchní ředitel, Sekce ekonomická a provozní Příloha č. 1 Krycí list nabídky a) Identifikační údaje veřejného zadavatele: Zadavatel: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00 Praha 7 IČ: 70837627 Zastoupený: Jiří Horký,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v rámci veřejné zakázky ŠKOLNÍ ROZHLAS+MELODICKÉ ZVONĚNÍ Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 3. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce Č.j.: DM-030/1015/2015 Sp.č.: 030/80/005-1/2015 Pardubice 02.06.2015 Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. a) a 18

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

t/5 VTZ'VA Datum: 3t.8. 20tt Hodina: l6:00

t/5 VTZ'VA Datum: 3t.8. 20tt Hodina: l6:00 Cj.:t i486/t t-okt Strana I z 5 ZADAVATEL: EESKA REPUBLIKA-t]RAD VLADY EESKE REPUBLIKY Sidlem: Nebfezi Edvarda Benese4, 11801 Praha'1 - MaH Strana Zastoupeny: Ing. Robertem Kunciiem, feditelem odboru komunikaenich

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

TRW Automotive Czech s.r.o. Braking Operations. Na Roli 26 Jablonec nad Nisou Czech Republic Tel +420 483 354 111. Věc: Zadávací dokumentace

TRW Automotive Czech s.r.o. Braking Operations. Na Roli 26 Jablonec nad Nisou Czech Republic Tel +420 483 354 111. Věc: Zadávací dokumentace Věc: Zadávací dokumentace Společnost TRW Automotive Czech s.r.o. předkládá následující údaje jako zadávací dokumentaci pro vypracování nabídky na vyhotovení Analýzy rizik a doprůzkumu staré ekologické

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název zakázky: dodavatele školících aktivit pro projekt Prostor pro potenciál zaměstnanců Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. Registrační

Více

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice VÝZVA poptávkové řízení č. 13/2013 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Tvarožná Výběrové řízení je mimo režim zákona o veřejných zakázkách č.

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích VSE K VEREJNÝM ZAKAZKAM KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích 1. Úvodní informace 1. Tato kvalifikační

Více

Pardubický kraj Krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Výzva k předložení nabídky (dále jen výzva) na veřejnou zakázku malého rozsahu

Pardubický kraj Krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Výzva k předložení nabídky (dále jen výzva) na veřejnou zakázku malého rozsahu č.j.58815/2013 Pardubický kraj Krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Výzva k předložení nabídky (dále jen výzva) na veřejnou zakázku malého rozsahu Dodávka údržby a aktualizace produktů

Více

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ- č. 13/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců firmy Volvo Truck Czech s. r. o. pomocí vzdělávacího procesu Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00237 1. Identifikační

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb pro realizaci projektu: Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r. o. ke zvýšení jejich adaptability Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců

Více

Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný

Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Trojská 96, Praha 7 Troja TEL/FAX.284691121 e-mail: info@mctroja.cz Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný Výzva k podání nabídky na

Více

Městsk{ č{st Praha - Ď{blice ve smyslu ust. 18 odst. 5 z{kona č. 137/2006 Sb., o veřejných zak{zk{ch, v aktu{lním znění (d{le jen z{kon )

Městsk{ č{st Praha - Ď{blice ve smyslu ust. 18 odst. 5 z{kona č. 137/2006 Sb., o veřejných zak{zk{ch, v aktu{lním znění (d{le jen z{kon ) Městsk{ č{st Praha - Ď{blice ve smyslu ust. 18 odst. 5 z{kona č. 137/2006 Sb., o veřejných zak{zk{ch, v aktu{lním znění (d{le jen z{kon ) v{s v y z ý v { k pod{ní nabídky a k prok{z{ní splnění kvalifikace

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Zakázka malého rozsahu

Zakázka malého rozsahu POPTÁVKA Zakázka malého rozsahu Oprava hygienického zařízení MŠ Zeměchy Investor: Obec Jimlín Adresa: Jimlín 7, 440 01 Louny IČ: 00 556 327 Kontaktní osoba: Ing. Jana Mikovcová, Starostka Obce Jimlín,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Místní akční skupina Pomalší o.p.s. PO CESTÁCH A HRADECH DOBY KARLA IV. Registrační číslo projektu: 13/019/4210a/120/000032 Program rozvoje venkova, opatření IV.2.1 Realizace projektu spolupráce Výzva

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky Uchazeč předloží zadavateli návrh smlouvy, která bude obsahovat min. následující Obchodní podmínky. 1. Nabídková cena je konečná a nepřekročitelná

Více

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Strana 1 z 3 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006

Více

Město Černošín. Nám. 1. Máje 62 349 01 Stříbro. Výzva k podání nabídky. Kontaktní osoba: Jan Grigar, tel. 374 692 109, e-mail: starosta@cernosin.

Město Černošín. Nám. 1. Máje 62 349 01 Stříbro. Výzva k podání nabídky. Kontaktní osoba: Jan Grigar, tel. 374 692 109, e-mail: starosta@cernosin. Město Černošín Nám. 1. Máje 62 349 01 Stříbro Výzva k podání nabídky dle závazných postupů pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění, Města Černošín

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Poradenství a zadavatelské činnosti pro veřejné zakázky při realizaci regionálních individuálních projektů, národních individuálních projektů a aktivní politiky

Více

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona)

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona) Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II Datum vyhlášení zakázky: 7. 7. 2015 Název projektu: Podpora vzdělávání - čteme, mluvíme, rozumíme

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr ZADAVATEL: Obec Milčice Milčice 32, 289 11 Milčice IČ:

Více

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk Zadávací dokumentace Okresní hospodářská komora Šumperk K výběrovému řízení s názvem zakázky Vzdělávání zaměstnanců OHK Šumperk Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.06/33.00007 Okresní hospodářská komora

Více

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Čj. 404-79/2013/DP ÚVN V Praze dne 11.10.2013 Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce, veřejná

Více

Vyhlášení výběrového řízení

Vyhlášení výběrového řízení Vyhlášení výběrového řízení Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na dodávku a zprovoznění ICT techniky notebooků a tiskárny. 1. Výzva pro dodavatele k vypracování nabídek Masarykova

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

SMĚRNICE č. 1 / 2 0 13 ZADÁVÁNÍ VEŘE JNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE č. 1 / 2 0 13 ZADÁVÁNÍ VEŘE JNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE č. 1 / 2 0 13 ZADÁVÁNÍ VEŘE JNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k projektu Vzdělávání zaměstnanců firmy KOVONA a.s. pro zvýšení jejich adaptability a konkurenceschopnosti Obchodní firma: Sídlo: IČ / DIČ: Statutární zástupce: Registrační č. projektu:

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

Obnova zeleně na ulici 24. dubna

Obnova zeleně na ulici 24. dubna Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie na služby dle závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název zakázky Obnova zeleně na ulici 24. dubna Zadavatel Obec Želešice

Více

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Veřejná zakázka: Dodávka technologie mycího a servisního boxu v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

v y z ý v á m Lhůta pro podání nabídky je do 21.05.2015 do 15 hod. Nabídka podaná po skončení této lhůty nebude zařazena do hodnocení.

v y z ý v á m Lhůta pro podání nabídky je do 21.05.2015 do 15 hod. Nabídka podaná po skončení této lhůty nebude zařazena do hodnocení. Gymnázium Jaroslava Heyrovského Mezi Školami 2475/29 158 00 PRAHA 5 V Praze dne 06.05.2015 CJ 670/2015 GJH Věc: Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky dle 25 bod a) zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Národní památkový ústav Sídlo/místo podnikání: Valdštejnské náměstí 162/3, Praha 1 -+420257010555 11801, CZ IČ: 75032333 Spisová značka zadavatele: NPU-430/17523/2015

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní jméno: Sídlo: IČ/DIČ: Právní forma: Statutární zástupce: Služby města

Více

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ č. 11/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK v otevřeném řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce dle 26 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00 /56.2730 Název projektu: 29. 9.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00 /56.2730 Název projektu: 29. 9. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Mgr. Libor Basel basel@sosotrokovice.cz

Mgr. Libor Basel basel@sosotrokovice.cz Výzva k podání nabídek na zajištění zahraniční mobility v rámci projektu Hledáme mladé technické talenty, reg. č. CZ.1.07/1.1.08/01.0062 Číslo zakázky: 29/2010 Název programu: Registrační číslo projektu

Více

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební podmínky, objektivní

Více

S MĚRNI C E č. 1 / 2 0 1 3 Z A D Á V Á N Í V EŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

S MĚRNI C E č. 1 / 2 0 1 3 Z A D Á V Á N Í V EŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU S MĚRNI C E č. 1 / 2 0 1 3 Z A D Á V Á N Í V EŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Název zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravovaní Předmět zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravování dvou skupin pedagogických pracovníků

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název zakázky: Městský dům dětí a mládeže, Školní 231, 363 01 Ostrov Ev.č. zakázky 2/2015 Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Identifikační údaje veřejného zadavatele Kontaktní osoba zadavatele,

Více

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích.

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích. Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Dne 14.8.2014 Věc: Výzva k podání nabídky Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Vás vyzývá k podání nabídky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku Název zakázky: Dodávka vstřikovacích lisů Averium Plastics, provozovna Horní Město Zadavatel: Averium Plastics s.r.o. se sídlem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Realizace bezbariérového přístupu - Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační

Více

REVITALIZACE ZELENĚ VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU. Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace

REVITALIZACE ZELENĚ VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU. Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů REVITALIZACE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky Dodávka osobních motorových vozidel

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky Dodávka osobních motorových vozidel Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor hospodářských služeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky Dodávka osobních motorových vozidel 1 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DODÁVKA OSOBNÍCH

Více

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA KRALUPY n. VLT., dne

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA KRALUPY n. VLT., dne TAMERO INVEST s.r.o., O. Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Česká republika, IČ 24781452, společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíle C, číslo vložky 173747,

Více

Výměna oken A 1, III. patro

Výměna oken A 1, III. patro Policejní akademie České republiky v Praze Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4, tel. 974 828 059, fax. 974 827 263, e-mail : pracoviste.vz@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výměna oken A 1, III. patro Zadávací

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: MĚSTO PROSEČ Sídlem: Proseč 18, 539 44 Proseč IČ: 00270741 Veřejná zakázka " Regenerace zeleně města Proseče II. etapa" v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce na

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v rámci veřejné zakázky malého rozsahu Realizace metodicko-praktických

Více

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA KRALUPY n. VLT., dne

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA KRALUPY n. VLT., dne TAMERO INVEST s.r.o., O. Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Česká republika, IČ 24781452, společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 173747,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Jazykový kurz v zahraničí - Výzva 56 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název obchodní firmy:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Příloha č. 4 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro Svazek obcí Novoborska (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího

Více

Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor

Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor Název výběrového řízení Pronájem nebytového prostoru restauračního zařízení v budově Kulturního a společenského střediska Střelnice Název projektu

Více

Modernizace technologického vybavení firmy ANA AQUALINE s.r.o.

Modernizace technologického vybavení firmy ANA AQUALINE s.r.o. VÝZVA K POD[NÍ NABÍDKY Veřejn{ zak{zka Modernizace technologického vybavení firmy ANA AQUALINE s.r.o. Tato veřejn{ zak{zka je svým rozsahem a mírou podpory, kter{ je nižší než 50% z předpokl{dané hodnoty

Více

ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH

ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH MĚSTO KOŠŤANY Teplická 297, 417 23 ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta 128 43 PRAHA 2 - Albertov 6 +42 2 2491 9868 fax: +42 2 21952174 JMÉNO FIRMY ADRESA adresa Naše Č.j.: PID: UK 13- V Praze dne Vyřizuje: ing.bečvář Telefon:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Stavební úpravy za účelem změny užívání domu č.p. 1738

Více

Minimální parametry PŘÍLOHA Č. 1. KUPNÍ SMLOUVY SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Specifikační tabulka. Dotykové zařízení - TABLET

Minimální parametry PŘÍLOHA Č. 1. KUPNÍ SMLOUVY SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Specifikační tabulka. Dotykové zařízení - TABLET PŘÍLOHA Č. 1. KUPNÍ SMLOUVY SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Specifikační tabulka Dotykové zařízení - TABLET Registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.3.00/51.0036 Název projektu: Mentoring a individuální

Více