Změny v pojetí podílu u společnosti s ručením omezeným

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Změny v pojetí podílu u společnosti s ručením omezeným"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo Katedra obchodního práva Diplomová práce Změny v pojetí podílu u společnosti s ručením omezeným Hana Švecová 2013/2014 0

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Změny v pojetí podílu u společnosti s ručením omezeným zpracovala sama. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem použila k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou uvedeny v seznamu použitých pramenů a literatury. V Bělé pod Pradědem 15. března

3 Poděkování Děkuji paní prof. JUDr. Jarmile Pokorné, CSc. za odborné vedení, cenné rady a vstřícný přístup ke konzultacím během psaní této práce.. 2

4 Abstrakt Diplomová práce porovnává vybrané aspekty právní úpravy podílu u společnosti s ručením omezeným upravené obchodním zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích. Abstract This thesis compares the main aspects of legal regulation of a business share in Limited Liability Company regulated by the antecedent Commercial Code with the new Commercial Corporation Law. Klíčová slova podíl, společník, práva a povinnosti společníka, společnost s ručením omezeným, obchodní zákoník, zákon o obchodních korporacích Key words Share, Associate, associate's rights and duties, Limited Liability Company, Commercial Code, Commercial Corporation Law 3

5 Obsah 1 Úvod Povaha podílu Druhy podílů Podíl představovaný cenným papírem Převod podílu Přechod podílu Rozdělení, štěpení a spojení podílu Vydržení podílu Zastavení podílu Výkon rozhodnutí postižením podílu, exekuce podílu Podíl a základní kapitál Výše podílu společníka Ručení společníka za závazky společnosti Podíl a společník Počet podílů jednoho společníka Společný podíl Podíl a společné jmění Množství podílů společnosti Práva a povinnosti společníka Obecně o právech a povinnostech společníka Podíl na zisku Právo podílet se na řízení společnosti Právo na informace Menšinová práva Právo na vypořádací podíl Právo na podíl na likvidačním zůstatku Příplatková povinnost Povinnost osobní účasti na společnosti Podíl a společnost Vlastní podíl Uvolněný podíl Přechodná ustanovení Závěr Použitá literatura Monografické publikace a sborníky

6 8.2 Příspěvky v odborném tisku Judikatura Právní předpisy

7 Seznam použitých zkratek EŘ Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, ve znění pozdějších předpisů NOZ Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů NS Nejvyšší soud České republiky ObZ Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů OR Obchodní rejstřík o. s. ř. Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů OZ Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SJ Společné jmění SJM Společné jmění manželů s.r.o. Společnost s ručením omezeným ZOK Zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech 6

8 1 Úvod Společnost s ručením omezeným (dále také jen s.r.o.) představuje v současné době nejvyužívanější formu obchodní společnosti a druhou nejčastější formu podnikání vůbec. 1 Jedná se o právnickou osobu, mající vlastní právní osobnost. Společnost s ručením omezeným je považována za tzv. kapitálovou společnost s osobními prvky, jejímž základem je majetek vložený společníky. 2 Právní úpravu s.r.o. dnes nalezneme především v zákoně č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (obchodních korporacích), (dále také jen ZOK). Rekodifikací soukromého práva provedenou s účinností od právě ZOK a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen NOZ či nový občanský zákoník), došlo mimo jiné i ke změnám týkajícím se právní úpravy obchodních společností dosud upravených především zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále také jen ObZ), a zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále také jen OZ či občanský zákoník). Z tohoto velmi širokého okruhu právních otázek se dále zaměřím na vybrané změny provedené ve vztahu k podílům u společnosti s ručením omezeným. Předkládaná práce si tedy klade za cíl porovnat právní úpravu resp. její nejpraktičtější aspekty (s ohledem na stanovený cíl proto nebude vždy zcela detailně pojednáno o jednotlivých institutech) vztahující se k podílům u s.r.o. účinnou do konce roku 2013 s právní úpravou účinnou v roce 2014 (za rozhodný přitom považuji právní stav účinný ke dni ) a poukázat na vzniklé rozdíly a jejich praktické dopady. Ačkoliv se dané téma nemusí jevit jako příliš atraktivní, jedná se o otázky velice praktické, neboť se dotýkají velkého počtu osob. Mj. i z tohoto důvodu se o podílech s.r.o. často diskutuje nejen v literatuře. Ve vztahu k nové právní úpravě však dosud chybí podrobné komentáře a zejména ustálená soudní praxe, a to i přesto, že jednotlivé společnosti musí v dohledné době jednak upravit znění společenských smluv, ale především podrobit svou činnost nové právní úpravě. V tomto ohledu by i předkládaná práce měla napomoci orientaci v ZOK a NOZ. 1 Ekonomické subjekty podle právní formy. Český statistický úřad [online]. Český statistický úřad [cit ]. Dostupné z: UC&&kapitola_id=441 2 S.r.o. nelze charakterizovat jedinou větou či odstavcem, v podrobnostech tedy např. DVOŘÁK, Tomáš. Společnost s ručením omezeným. 3. vyd. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2008, s. 8 an. POKORNÁ, Jarmila in: KOVAŘÍK, Zdeněk; ČÁP, Zdeněk. Obchodní zákoník: komentář. I. díl. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009, s

9 2 Povaha podílu Podíl představuje účast společníka na společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti. 3 Práva a povinnosti, která má společník díky své účasti na společnosti a která charakterizují jeho postavení, označujeme za kvalitativní stránku podílu. Konkrétně se jedná např. o právo na podíl na zisku, vypořádací podíl, právo na řízení a kontrolu činnosti společnosti. Mezi povinnosti zařadíme např. vkladovou, příplatkovou povinnost, povinnost chovat se určitým způsobem neupřednostňovat vlastní zájmy před zájmy společnosti, zákaz konkurenčního jednání. 4 Na podíl je však možno nahlížet i z jiného pohledu tzv. z kvantitativní stránky, která se určí jako poměr výše vkladu společníka a základního kapitálu (nestanoví-li společenská smlouva jinak). 5 I přes možné (a zaužívané) dělení na kvalitativní a kvantitativní stránku podílu, nelze tyto od sebe oddělovat, neboť se vzájemně doplňují a prolínají. 6 Obchodní zákoník přitom ve vztahu k podílu na společnosti s ručením omezeným používal 7 pojmu obchodní podíl. 8 Současná právní úprava stanoví nově i ve vztahu ke společnosti s ručením omezeným, že účast společníka na společnosti se považuje za podíl (bez přívlastku). Změna terminologie tedy představuje první, byť zcela formální rozdíl porovnávaných úprav. Je nesporné, že podíl vystupuje jako předmět soukromoprávních vztahů. Právní úprava daná občanským zákoníkem v 118 rozlišovala jednotlivé předměty občanskoprávních vztahů, avšak výslovně zde obchodní podíl uveden nebyl. Řešení poskytla až v roce judikatura Nejvyššího soudu ČR, který uvedl: S obchodním podílem je spjata majetková hodnota, která je ve smyslu 118 odst. 1 ObčZ jinou ObZ, 31 ZOK 4 Vzhledem k tomu, že se jedná o rozsáhlou problematiku, blíže bude popsána v rámci jednotlivých institutů při konkrétním porovnání úpravy vyplývající z obchodního zákoníku a ZOK v kapitole Podíl a společník. 5 POKORNÁ, Jarmila. K vymezení pojmu obchodní podíl. Právník. 1995, roč. 134, č. 9, s DVOŘÁK, 2008, op. cit., s Pro větší přehlednost bude ve vztahu k popisu úpravy účinné do konce roku 2013 (tj. pravidel stanovených především obchodním zákoníkem a občanským zákoníkem) používán minulý čas. Není však vyloučeno, že se uvedená pravidla s ohledem na aplikovatelnost nové právní úpravy použijí i po tomto datu. Viz kapitola Aplikace zákona o obchodních korporacích ve vztahu k podílu ObZ 9 Do té doby se jednalo o nevyjasněnou otázku, na kterou existovaly odlišné názory. 8

10 majetkovou hodnotou (majetkem) a jako taková může být předmětem občanskoprávních vztahů. 10 Předměty soukromoprávních vztahů zůstaly i nadále upraveny občanským zákoníkem resp. NOZ. Chápání věcí ale dostalo nový rozměr, neboť za věc v právním smyslu je nově považováno vše, co je rozdílné od osoby, a slouží potřebě lidí. 11 Na základě této široké zákonné definice, 12 lze považovat i podíl společníka společnosti s ručením omezeným za věc. 13 Ve smyslu dělení věcí podle NOZ, představuje podíl věc movitou nehmotnou Druhy podílů Jednu ze zásadních novinek, kterou rekodifikace přinesla v oblasti práva obchodních společností, představuje možnost (nikoliv povinnost) připustit ve společenské smlouvě společnosti s ručením omezeným vznik různých druhů podílů (jednotlivé druhy je nutno vyspecifikovat již ve společenské smlouvě), čímž se s.r.o. přibližuje akciové společnosti. Podíly, se kterými jsou spojena stejná práva a povinnosti, tvoří jeden druh. Za základní podíl je považován takový podíl, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. Společenská smlouva může dále připustit, aby společník vlastnil více podílů, a to i různého druhu. Zákon nevymezuje ani jednotlivé druhy podílů ani jejich množství. V tomto ohledu dostane svůj prostor praxe 15, lze však očekávat vznik podílů obdobných prioritním akciím 16 tj. se zvýšeným podílem na zisku na úkor omezení výkonu některých hlasovacích práv. Dalšími druhy mohou být podíly spojené s příplatkovou povinností společníka nebo s právem vyššího počtu hlasů 17 na valné 10 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne , sp. zn. 22 Cdo 700/2004. Nejvyšší soud [online]. Nejvyšší soud, 2004 [cit ]. Dostupné z: _ns.nsf/websearch/71966e9e219063d8c1257a4e00694a37?opendocument&highlight=0, NOZ 12 Společně se zdůvodněním např. i v důvodové zprávě (ELIÁŠ, Karel a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. Ostrava: Sagit, 2012, s Chápání podílu jako věci má dalekosáhlé důsledky např. v otázkách zastavení či vydržení podílu a 498 NOZ 15 Vytváření jednotlivých druhů podílů tedy závisí především na koncepci konkrétních s.r.o., u větších s.r.o. můžeme očekávat větší variabilitu, naopak u rodinných téměř žádnou. 16 Srovnej 159 ObZ 17 Nikoliv naopak vzdání se hlasovacího práva úplně, neboť pak by již (společník) nebyl společníkem Viz PELIKÁN, Robert. Kogentní a dispozitivní ustanovení v novém zákonu o obchodních korporacích. Obchodněprávní revue. 2012, roč. 4, č. 9, s

11 hromadě. 18 V souvislosti s modifikací hlasovacích práv u některých druhů podílů se nabízí otázka, zda lze s podílem spojit i tzv. právo veta. Ačkoliv zákon tuto možnost výslovně neupravuje, domnívám se, že při dodržení jistých mantinelů (které bude nutno u každé společnosti zvážit individuálně zejména v kontextu případného rozporu s dobrými mravy dle 1 odst. 2 NOZ, zjevného zneužití práva dle 8 NOZ, bezdůvodného zvýhodnění člena korporace dle 212 odst. 1 NOZ či zneužití hlasovacích práv ve smyslu 212 odst. 2 NOZ) lze odpovědět kladně. Při posuzování přípustnosti stanovení tzv. práva veta však bude dále důležité zvážit, zda se toto právo vztahuje pouze na některá (nejlépe přesně stanovená) hlasování, a to především z důvodu schopnosti fungování celé společnosti (v případě, kdy lze použít právo veta vždy, by totiž mohlo docházet k nežádoucímu obstrukčnímu jednání ze strany daného společníka, a tudíž až k neschopnosti života dané společnosti). Dále bude nutno vyhodnotit zejména, zda dané právo mají všichni společníci či pouze některý z nich, zda je nastaven mechanismus jakým budou společníci rozhodovat v případě uplatnění shora uvedeného práva jedním z nich a zda je právo veta vyváženo jinými právy a povinnostmi, aby nedocházelo k bezdůvodnému zvýhodnění jednoho ze společníků. Současně je třeba mít na paměti, že společnost s ručením omezeným přestavuje dobrovolnou formu sdružování společníků, kteří by současně měli vždy pečlivě uvážit, jestli budou součástí té které společnosti, a jestli akceptují pravidla platná pro chod dané společnosti Podíl představovaný cenným papírem Do konce minulého roku platilo pro společnost s ručením omezeným ustanovení 61 odst. 1 ObZ znějící: Podíl ve společnosti nemůže být představován cenným papírem,.... Současná právní úprava určuje přesný opak. 20 Určí-li tak společenská 18 Mj. viz VÍGHOVÁ, Vlasta. Nová právní úprava společnosti s ručením omezeným v zákoně o obchodních korporacích. Daně a právo v praxi. 2012, roč. 17, č. 10, s. 3; HAMPEL, Petr. Některé novinky v postavení společníka s. r. o. podle ZOK. Rekodifikace a praxe. 2012, roč. 0, ukázkové č., s HAMPEL, Petr. Jaké změny nastanou od v oblasti dispozice s obchodním podílem v s.r.o. Rekodifikace a praxe. 2013, roč. 1, č. 4, s. 25. ČERNÁ, Stanislava. O akciích s rozdílnou vahou hlasů v budoucím českém akciovém právu. Obchodněprávní revue. 2012, roč. 4, č. 7-8, s PELIKÁN, Robert. Několik poznámek k úpravě společnosti s ručením omezeným v novém zákoně o obchodních korporacích. Obchodněprávní revue. 2012, roč. 4, č. 3, s ŠVÉDA, Martin. Rekodifikace přináší nové druhy podílů v s.r.o. Co s tím? IHNED.cz [online]. Economia, publikováno [cit ]. ISSN Dostupné z: , 138 ZOK 10

12 smlouva, může být podíl společníka představován kmenovým listem. 21 Aby mohlo dojít k vydání kmenových listů, musí společenská smlouva dále připustit vlastnictví více podílů pro jednoho společníka. 22 Kmenový list lze vydat pouze k podílu, jehož převoditelnost není omezena nebo podmíněna (např. souhlasem valné hromady společnosti). 23 Kmenový list je cenný papír 24 na řad. 25 Nelze jej vydat jako zaknihovaný cenný papír (tj. je listinným cenným papírem) 26 ani veřejně nabízet či zobchodovat na regulovaném příp. jiném veřejném trhu. 27 Připouští se rovněž vydání hromadného kmenového listu, nahrazujícího více kmenových listů jednoho společníka. 28 Dále zákon nezakazuje ani vydání kmenových listů různých druhů (tak jako u podílů nepředstavovaných cenným papírem). 29 Údaje o vydaných kmenových listech (tj. skutečnost, že je podíl vtělen do kmenového listu a jeho číslo) se zapisují do seznamu společníků. Náležitosti kmenového listu představujícího podíl stanovuje 138 ZOK: označení, že se jedná o kmenový list, jednoznačnou identifikaci společnosti, výši vkladu připadající na podíl, jednoznačnou identifikaci společníka, označení podílu, k němuž je kmenový list vydán, a označení kmenového listu, jeho číslo a podpis jednatele nebo jednatelů. Podpis může být nahrazen jeho otiskem, pokud jsou na listině současně použity ochranné prvky proti jejímu padělání nebo pozměnění. 21 Tzn., že se jedná o fakultativní možnost. Přitom je dovoleno, aby pouze některé podíly byly představovány kmenovými listy. 22 ČECH, Petr in: ČERNÁ, Stanislava; PLÍVA, Stanislav a kol. Podnikatel a jeho právní vztahy. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013, s V této souvislosti nelze souhlasit s názorem, že i pro tento převod platí požadavek souhlasu valné hromady (viz HAVEL, Bohumil. Pokud dojde k převodu kmenového listu na osobu, která není společníkem společnosti, musí být schválen valnou hromadou? Musí mít schválení formu notářského zápisu? Rekodifikace a praxe. 2014, roč. 2, č. 1, s. 25), neboť jednou ze základních vlastností kmenového listu je právě jeho neomezená převoditelnost. 24 Současně s účinností ZOK, se přesunula úprava cenných papírů ze zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, do NOZ ( 514 an.) a 137 ZOK 26 Nemusí jít nutně o listinu, ale postačí jakýkoliv hmotný substrát. Viz HAVEL, Bohumil in: ŠTENGLOVÁ, Ivana a kol. Zákon o obchodních korporacích: komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013, s Dle názoru autora ZOK se ale nezakazuje, aby kmenové listy byly předmětem jak veřejného návrhu smlouvy podle NOZ či zákona o přeměnách, tak i veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku dle NOZ. (viz HAVEL, Bohumil in: ŠTENGLOVÁ a kol., 2013, op. cit., s. 277). V praxi tedy bude muset společnost velice zvažovat, zda podíly vtělené do kmenového listu vydá nebo ne, protože následně již jen stěží ovlivní (což platí jak pro společnost, tak pro ostatní společníky), kdo je bude vlastnit. 28 VÍGHOVÁ, 2012, op. cit., s DVOŘÁK, Tomáš in: BĚLOHLÁVEK, Alexander J. a kol. Komentář k zákonu o obchodních korporacích [I.]. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, s

13 Pro převod podílu představovaného kmenovým listem je nezbytný rubopis 30 (vč. jednoznačné identifikace nabyvatele), 31 předání a ústní smlouva. 32 Převod podílu nastává předáním kmenového listu nabyvateli (okamžik převodu nebude možné následně zjistit ani ověřit). 33 Účinnost vůči společnosti však nastane až oznámením 34 změny osoby společníka a předložením kmenového listu společnosti (obdoba dosavadního doručení smlouvy o převodu obchodního podílu společnosti). Převodem přistupuje nabyvatel ke společenské smlouvě společnosti. Převodce ručí společnosti za dluhy, které byly s podílem na nabyvatele převedeny. Úprava kmenových listů vydaných společností s ručením omezeným se odráží nejen v základních ustanoveních ZOK, nýbrž i v celé řadě navazujících institutů, jako jsou povinnost odevzdat kmenový list, zánik účasti společníka, zvyšování/snižování základního kapitálu společnosti aj. Předkládaná novinka podílu v podobě cenného papíru sice působí zajímavě, 35, 36 ale postrádám praktický přínos tohoto institutu. Nejčastější 12 argument, který se objevuje, je zjednodušení převodu podílu. 37 Nejsem však přesvědčena, že ke zjednodušení skutečně došlo. Dosud byla k převodu obchodního podílu nutná smlouva o převodu obchodního podílu s úředně ověřenými podpisy (a dále příp. souhlas valné hromady). Nyní stačí záznam na rubopise. Tj. již není zapotřebí smlouva o převodu obchodního podílu 38 s úředně ověřenými podpisy. Souhlas orgánu společnosti vyžadován není, neboť kmenový list nelze vydat k podílu, jehož 30 Podpis na rubopise nemusí být úředně ověřen odst. 1 písm. d) ZOK 32 Pro převod postačí rubopis, předání a ústní smlouva. Není ale vyloučena možnost, kdy převodce a nabyvatel vyplní rubopis a současně uzavřou písemnou smlouvu o převodu obchodního podílu blíže viz HAMPEL, 2012, op. cit., s. 25. Na jednu stranu se uzavření písemné smlouvy o převodu podílu může jevit jako nadbytečné, na druhou stranu by zajišťovala větší právní jistotu např. ve vztahu ke sjednané ceně za podíl, pokud by byla splatná ve splátkách apod. 33 DVOŘÁK, Tomáš in: BĚLOHLÁVEK a kol., 2013, op. cit., s. 672; ČECH, Petr in: ČERNÁ, PLÍVA a kol., 2013, op. cit., s Postačí ústní oznámení, z hlediska právní jistoty a dokazování v případném sporu však lze doporučit oznámení písemné. 35 Shodně např. DVOŘÁK, Tomáš in: BĚLOHLÁVEK a kol., 2013, op. cit., s Důvodová zpráva v tomto ohledu říká pouze, že se podíl představovaný cenným papírem zavádí z důvodu vyšší využitelnosti s.r.o. Viz HAVEL, Bohumil a kol. Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou. 1. vyd. Ostrava: Sagit, 2012, s Např. ČECH, Petr in ČERNÁ, PLÍVA a kol., 2013, op. cit., s Zde se dodává, že i na úkor transparentnosti převodu. Dále HEJDA, Jan. Právní úprava podílu ve společnosti s ručením omezeným v rekodifikačním návrhu zákona o obchodních korporacích. Obchodněprávní revue. 2011, roč. 3, č. 3, s. 75. HAVEL, Bohumil. V čem spočívají výhody podílu vtěleného do kmenového listu u společnosti s ručením omezeným. Rekodifikace a praxe. 2013, roč. 1, č. 11, s. 26. HAVEL, Bohumil. Předpokládané změny obchodního práva při rekodifikaci práva soukromého aneb nad návrhem obchodního zákona. Obchodněprávní revue. 2009, roč. 1, č. 1, s Z praktického hlediska ji však lze jen doporučit (viz výše).

14 převoditelnost je omezena nebo podmíněna (obdobně se přitom lze setkat s podílem, k jehož převodu taktéž není nutný souhlas valné hromady příp. jiného orgánu 39 ). Následný návrh na zápis změny v osobě společníka do obchodního rejstříku je i v tomto případě (do obchodního rejstříku se zapisují i společníci, jejichž podíl je představován cenným papírem) 40 potřeba podat u rejstříkového soudu případně požádat o provedení změny v OR notáře. 41 Rovněž neshledávám přínos kmenového listu v tom, že podíl nyní existuje v hmotné podobě (obdoba certifikátu). 42 Neustále se jedná o podíl na společnosti s ručením omezeným, na čemž nic nemění vtělení podílu do cenného papíru. Obdobným argumentem je možnost prokázat se cenným papírem. Dosud společník prokazoval své společnické postavení výpisem z obchodního rejstříku. Na této skutečnosti se nic nezmění a nepředpokládám, že by se společníci pro příště prokazovali přímo kmenovým listem, a to minimálně z praktických důvodů opotřebení, možnost odcizení apod. Na závěr opětovně připomínám, že pokud společnost vydá kmenové listy, již neovlivní, kdo budou její společníci. 2.3 Převod podílu S podílem, jakožto majetkovou hodnotou, lze různými způsoby disponovat. Typickým příkladem je převod podílu, 43 při kterém společník ukončí svou účast ve společnosti a na jeho místo nastoupí (tj. má stejná práva a povinnosti) společník jiný Pelikán (viz PELIKÁN, 2012, op. cit., s ) shledává zásadní rozdíl mezi podílem představovaným kmenovým listem a podílem, jehož převod nepodléhá souhlasu orgánu společnosti, v tom, že jednomu společníkovi lze vydat více kmenových listů, a tudíž je možné tímto způsobem podíl drobit. Vzhledem ke znění 32 odst. 1 ZOK (tj. jeden společník může mít více podílů na jedné společnosti s ručením omezeným) nepovažuji tento rozdíl za relevantní, neboť nyní společnost může drobit podíly i bez toho, aniž by byly představovány cenným papírem. 40 Viz zákon č. 304/2013, o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit ]. HAVEL, Bohumil. Bude-li podíl na společnosti s ručením omezeným představován cenným papírem, jaké údaje o společníkovi, resp. vlastníkovi kmenového listu, bude nutné zapsat do obchodního rejstříku? Rekodifikace a praxe. 2013, roč. 1, č. 11, s. 26. Ovšem nelze splnit požadavek zákonodárce založit do Sbírky listin smlouvu o převodu podílu (viz ČECH, Petr in: ČERNÁ, PLÍVA a kol., 2013, op. cit., s. 156) zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. 42 HAVEL, Bohumil. V čem spočívají výhody podílu vtěleného do kmenového listu u společnosti s ručením omezeným. Rekodifikace a praxe. 2013, roč. 1, č. 11, s Zejm. 115 ObZ a 207 an. ZOK 13

15 K převodu 45 podílu byla dle obchodního zákoníku požadována smlouva o převodu obchodního podílu uzavřená písemně s úředně ověřenými podpisy, mající obchodněprávní režim (ve smyslu 261 odst. 3 písm. a) ObZ se hovořilo o tzv. typovém obchodu). Pro stanovení pravidel pro převod, bylo nezbytné určit, kdo bude novým vlastníkem podílu zda jiný společník nebo osoba dosud stojící mimo společnost. Jednalo-li se o jiného společníka, byl převod principielně možný (ledaže by jej společenská smlouva vyloučila). Dispozitivně 46 ale ObZ stanovoval podmínku souhlasu valné hromady s převodem podílu (o kterém se pořizoval notářský zápis). Naopak převod na 3. osobu, musela společenská smlouva předpokládat (rovněž tato mohla stanovit, že se k převodu vyžadoval souhlas valné hromady). 47 Souhlas valné hromady přitom mohl být dán až po samotném uzavření smlouvy o převodu obchodního podílu mezi převodcem a nabyvatelem. 48 Nebyl-li souhlas udělen ani následně, nemohlo k převodu dojít. Další kroky obchodní zákoník nestanovoval. V praxi smluvním stranám nezbylo než se dohodnout na zrušení smlouvy. Případně šlo této situaci předejít tím, že se do smlouvy o převodu podílu začlenila (již ve fázi sjednávání) klausule, o možnosti odstoupení od smlouvy pro případ neudělení souhlasu. 49 Smlouva o převodu obchodního podílu nabývala vůči společnosti účinnosti až doručením společnosti. 44 Jinými způsoby dispozice jsou zejm. přechod podílu, zastavení, postižení v exekuci nebo uvolnění podílu na základě kadučního řízení, vystoupení společníka ze společnosti, zrušení účasti společníka soudem. 45 Úplatnému či bezúplatnému. K převodu tak mohlo a nadále může dojít na základě kupní, darovací či směnné smlouvy atp. Byl-li převod bezúplatný, muselo být toto výslovně uvedeno ve smlouvě. Blíže viz mj. Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne , sp. zn. 7 Cmo 120/94. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit ]. 46 Jak ve vztahu k samotnému udělení souhlasu, tak i k orgánu, který souhlas udělí. 47 U jednočlenné společnosti byl podíl vždy převoditelný na třetí osobu, tuto převoditelnost nebylo možné omezit ( 155 ObZ). Současně se v tomto případě nevyžadoval souhlas valné hromady s převodem podílu (viz HAJNÁ, Kateřina. K převodu obchodního podílu jednočlenné společnosti s ručením omezeným, aneb zvítězí formalismus? Bulletin advokacie. 2010, roč. 40, č. 6, s PLÍHAL, Tomáš. Převod a rozdělení obchodního podílu. Bulletin advokacie. 2012, roč. 42, č. 11, s , Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne , sp. zn. 29 Cdo 282/2010. Nejvyšší soud [online]. Nejvyšší soud, 2011 [cit ]. Dostupné z: 01BC741500DC1257A4 E00659A93?openDocument&Highlight=0,29,cdo,282/2010). 48 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne , sp. zn. 29 Odo 1278/2005. Nejvyšší soud [online]. Nejvyšší soud, 2007 [cit ]. Dostupné z: ra_ns.nsf/websearch/41bf1708bde587dfc1257a4e00690b25?opendocument&highlight=0,29,odo,1 278/ POKORNÁ, Jarmila in: POKORNÁ, KOVAŘÍK, ČÁP, 2009, op. cit., s

16 Součástí smlouvy muselo být prohlášení kupujícího/obdarovaného (který dosud nebyl společníkem společnosti), 50 i stanovám společnosti. 51 že přistupuje ke společenské smlouvě případně Při smluvním převodu podílu nenáležel převodci vypořádací podíl. Za majetkové vyrovnání se společností se považovala částka získaná za převod od nabyvatele (kupní cena). Po převodu podílu ručil bývalý společník (převodce) za závazky spjaté s účastí společníka na společnosti (např. doplacení nesplacené části vkladu), které přešly převodem obchodního podílu na nabyvatele. De lege lata došlo ke změně některých kritérií převodu podílu. 52 povoluje převod podílu 53 ZOK rovněž na jiného společníka. Tento však může (stanoví-li tak společenská smlouva) být podmíněn souhlasem některého orgánu společnosti 54 (nejčastěji se bude jednat o valnou hromadu 55, není však vyloučen souhlas jednatele či dozorčí rady). 56 Není-li souhlas udělen bez udání důvodu nebo nekoná-li dotyčný orgán do 6 měsíců od uzavření smlouvy o převodu, nastávají stejné účinky jako při odstoupení od smlouvy (pokud samotná smlouva nestanovuje jiné účinky např. odklad účinnosti do udělení souhlasu nebo účinky odstoupení vylučuje, což však s ohledem na zkušenosti plynoucí z předcházející úpravy nelze doporučit). Smlouva se tedy ruší a smluvní strany jsou povinny si vydat vše, co si do této doby plnily. Vlastník podílu může poté (do 1 měsíce 57 od zániku smlouvy) vystoupit ze společnosti (formálně 58, 59 platí obdobně pravidla pro vystoupení při uplatnění tzv. abandonního práva). 50 Pokud nabyvatel podílu již vlastnil podíl na společnosti, souhlas se nevyžadoval (viz HAJNÁ, 2010, op. cit., s. 25). 51 Přitom se připouštělo, pokud prohlášení o přistoupení společníka nebylo obsaženo ve vlastním textu smlouvy, ale např. v jejím dodatku, který však tvořil její součást (ČECH, Petr. K některým úskalím převodu obchodního podílu. Právní rádce. 2007, roč. 15, č. 5, s ). Chybělo-li prohlášení o přistoupení ke společenské smlouvě, byla smlouva o převodu obchodního podílu absolutně neplatná. 52 Přitom zůstává povinnost smlouvu o převodu podílu uzavřít písemně s úředně ověřenými podpisy an. ZOK 54 Dle obchodního zákoníku se souhlas vyžadoval ze zákona. Společenská smlouva ale mohla tento požadavek vyloučit. 55 K rozhodnutí je vyžadován souhlas alespoň 2/3 všech společníků ( 171 odst. 1 písm. b) ZOK). 56 Opět zde záleží, jak si ta která společnost daná pravidla nastaví, aby jí co nejvíce vyhovovala a odpovídala jejím konkrétním podmínkám. Souhlas jednatele si lze představit např. v malých rodinných s.r.o. Pokud by uděloval souhlas jednatel, nebude zapotřebí souhlasu ve formě notářského zápisu a ušetří se tak náklady na jeho pořízení. Naopak ve společnostech s ručením omezeným čítajících více společníků lze jednoznačně doporučit ponechat formu souhlasu valné hromady, jakožto orgánu zahrnujícího všechny společníky. Viz BĚLOHLÁVEK, Alexander in: BĚLOHLÁVEK a kol., 2013, op. cit., s Jedná se o prekluzivní lhůtu. 58 Viz dále. 15

17 Převádí-li společník podíl na osobu stojící vně společnosti, je nutný souhlas valné hromady (opět se však jedná o podmínku, která může být společenskou smlouvou upravena jinak). Není-li souhlas udělen do 6 měsíců, ode dne uzavření smlouvy, nastávají tytéž účinky jako při odstoupení od smlouvy. Zákon již nepočítá s možností následného vystoupení společníka ze společnosti (jako při převodu na jiného společníka). V této souvislosti jsem přesvědčena, že zákonodárce zcela bezdůvodně umožňuje možnost vystoupení společníka po neudělení souhlasu s převodem pouze při zamýšleném převodu na jiného společníka a nikoliv taktéž při zamýšleném převodu na 3. osobu. Pokud společník projevil vůli společnost opustit, resp. svůj podíl převést na jiného (ať již jiného společníka nebo třetí osobu), neměl by být nucen ve společnosti setrvat. V opačném případě může dojít a s velkou pravděpodobností dojde k destabilizaci vztahů mezi společníky a tudíž celé společnosti s ručením omezeným, což může mít dalekosáhlé důsledky. V obou případech (při převodu na jiného společníka i třetí osobu) smlouva nenabude účinnosti dříve, než je dán souhlas příslušného orgánu. 60 Prodává-li se zastavený podíl, není třeba souhlasu příslušného orgánu, neboť tento s převodem v podstatě souhlasil povolením zástavního práva. Odlišně je také stanoveno, že nabyvatel přistupuje ke společenské smlouvě již na základě smlouvy o převodu podílu (tj. z textu zákona nevyplývá, že smlouva musí obsahovat prohlášení o přistoupení ke společenské smlouvě). 61 Převodce ručí (stejně jako tomu bylo podle obchodního zákoníku) společnosti za dluhy, které byly s podílem na nabyvatele převedeny např. vkladová či příplatková povinnost (nikoliv veškeré dluhy převodce vůči společnosti). 62 Stejně tak zůstává zachován okamžik účinnosti převodní smlouvy vůči společnosti tj. až doručením smlouvy společnosti. 59 HAMPEL, Petr. Jaké změny nastanou od v oblasti dispozice s obchodním podílem v s.r.o. Rekodifikace a praxe. 2013, roč. 1, č. 4, s Stejně jako podle ObZ. 61 Je logické, že již z podstaty smlouvy o převodu podílu plyne, přistoupení nabyvatele ke společenské smlouvě společnosti. 62 ROZEHNAL, Tomáš in: BĚLOHLÁVEK a kol., 2013, op. cit., s

18 V souvislosti s převody podílů na společnosti s ručením omezeným může být praktické zakotvit (ze zákona toto právo stejně jako dříve nevyplývá) ve společenské smlouvě předkupní právo k ostatním podílům. 63 Pokud je podíl představován kmenovým listem, musí být na rubopise jednoznačně identifikován nabyvatel. 64 K účinnosti převodu vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby společníka (z povahy věci nelze smlouvu zaslat) a předložení kmenového listu společnosti. Ke společenské smlouvě nový společník přistupuje taktéž nabytím podílu. Rovněž ručení je upraveno stejně jako při převodu podílu, který není představován cenným papírem. 2.4 Přechod podílu Jiným způsobem změny vlastníka podílu je přechod podílu na právního nástupce společníka. Zanikne-li právnická osoba společník s.r.o., přechází podíl na jejího právního nástupce. Při smrti osoby fyzické rozhodne o nástupci dědické řízení. 65 Za účinnosti obchodního zákoníku přecházel obchodní podíl, jehož majitelem byla právnická osoba, která zanikla, na jejího právního nástupce (pokud nějaký byl). 66 K takovému přechodu docházelo na základě zákona a nevyžadovalo se přitom žádného dalšího právního úkonu, ať již ze strany společnosti nebo společníků (původního či nového). 67 Výjimka mohla být stanovena společenskou smlouvou, pokud by tato přechod podílu na právního nástupce zakázala nebo omezila. V takovém případě náležela právnímu nástupci namísto podílu kompenzace v podobě vypořádacího podílu. V případě zániku právnické osoby (společníka) bez právního nástupce záleželo na likvidátorovi společnosti, jak se s vlastnictvím podílu vypořádal. Nejčastěji jej likvidátor převedl na jinou osobu a částku získanou převodem zahrnul do majetku společnosti. Vyloučena samozřejmě nebyla ani jiná řešení BĚLOHLÁVEK, Alexander in: BĚLOHLÁVEK a kol., 2013, op. cit., s Další okolnosti převodu podílu představovaného kmenovým listem viz kapitola Podíl představovaný cenným papírem. 65 Za předpokladu, že se obchodní podíl dědí. Viz následující text odst. 1 ObZ 67 Pokud by nový společník o podíl neměl zájem, mohl požádat soud o zrušení účasti společníka ve společnosti dle 148 ObZ. 68 Vzhledem k problémům spojeným s vyplácením vypořádacího podílu je převod podílu považován za nejjednodušší řešení. V podrobnostech (nejen o převodu podílu) viz POKORNÁ, Jarmila in: ELIÁŠ, Karel; POKORNÁ, Jarmila; DVOŘÁK, Tomáš. Kurs obchodního práva: Obchodní společnosti a družstva. 6. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010, s

19 Ve vztahu ke společníku fyzické osobě připustil od roku odst. 2 ObZ bez dalšího dědění obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným. Vzhledem k variabilitě jednotlivých společností, mohla společenská smlouva dle konkrétních poměrů dané s.r.o. dědění podílu vyloučit, eventuelně také podmínit např. souhlasem valné hromady. 70 Zemřel-li společník s.r.o., stal se novým společníkem dědic (dědicové), a to zpětně k okamžiku smrti zůstavitele V rámci dědického řízení ale mohl dědic nabýt obchodní podíl na společnosti, ačkoliv o něj neměl zájem. 72 Pro tento případ měl poté možnost požádat soud o zrušení své účasti ve společnosti. Podmínkou byla skutečnost, že na společníku nelze spravedlivě požadovat, aby byl společníkem. Prekluzivní lhůta pro podání návrhu činila 3 měsíce od právní moci rozhodnutí o dědictví. Po dobu od podání návrhu na zrušení účasti do rozhodnutí soudu se společník nemusel osobně podílet na chodu společnosti, a to ani v případě, že s předmětným podílem byla osobní účast spjata. Zakazovala-li společenská smlouva dědění podílu, zanikla účast společníka ve společnosti jeho smrtí a podíl, který vlastnil, přešel jako uvolněný podíl na společnost. Vypořádání společnosti s dědici následně proběhlo na bázi vyplacení vypořádacího podílu. Výše vypořádacího podílu se určila z vlastního kapitálu zjištěného z mezitímní, řádné nebo mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni zániku účasti společníka, pokud společenská smlouva nestanovila, že se má stanovit z čistého obchodního majetku společnosti. 73 Jestliže společnost čítala pouze jediného společníka, nemohla společenská smlouva dědění podílu vyloučit. Obdobně v případě, kdy podíl v jednočlenné společnosti, nabyl dědic, nebylo možné zrušit jeho účast na společnosti soudem. Pokud tento společnost nechtěl, musel svůj podíl buď převést na jinou osobu, nebo společnost zrušit. 69 Do konce roku 2000 byla koncepce dědění podílu opačná společenská smlouva jej musela připouštět. 70 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne , sp. zn. 29 Odo 573/2006. Nejvyšší soud [online]. Nejvyšší soud, 2007 [cit ]. Dostupné z: /WebSearch/8F8B20EDCC70FF50C1257A4E00679A4E?openDocument&Highlight=0,29,odo,573/ V době mezi vyrozuměním o dědickém právu (za předpokladu, že dědic dědictví neodmítl) a skončením dědického řízení již vykonával potencionální dědic společnická práva. Bylo-li dědiců více, nezbylo, než aby se buď dohodli, který z nich bude vykonávat práva spojená s podílem, nebo si určili společného zmocněnce k takovému jednání. Nebyla-li žádná dohoda dědiců, mohla společnost požádat soud o určení osoby, která měla vykonávat příslušná práva po dobu dědického řízení. Viz BARTOŠÍKOVÁ, Miroslava; ŠTENGLOVÁ, Ivana. Společnost s ručením omezeným. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006, s Např. v situaci, kdy má zájem o jiný majetek tvořící předmět dědického řízení, a proto se dědictví nevzdal jako celku. RAJF, Vladimír. Dědění obchodního podílu. Český byznys [online]. Teutrine, publikováno [cit ]. Dostupné z: ssets/basic-html/page28.html 73 Podrobněji kapitola Právo na vypořádací podíl.

20 Účinností zákona o obchodních korporacích 74 zůstává dědění podílu po fyzické osobě i přechod podílu při zániku právnické osoby společníka prakticky beze změn. Přechod podílu může být opět vyloučen či omezen společenskou smlouvou. Odlišně se společník (dědic), který podal návrh na zrušení své účasti ve společnosti, nesmí 75 podílet na činnosti společnosti (ani pokud by tento požadavek zahrnovala společenská smlouva). Aby však nedošlo k nežádoucímu zásahu do chodu společnosti, může se společník (dědic) dohodnout písemně s ostatními společníky jinak. 2.5 Rozdělení, štěpení a spojení podílu Dalším způsobem dispozice s obchodním podílem je jeho rozdělení tj. změna kvantitativní stránky podílu (nikoliv kvalitativní). Úprava daná obchodním zákoníkem připouštěla rozdělení obchodního podílu pouze při jeho převodu či přechodu na dědice nebo právního nástupce. 76 Prakticky mohly nastat v důsledku rozdělení jednoho podílu různé situace. Za prvé rozdělením došlo k rozdělení jednoho podílu a vzniku podílů zcela nových, čímž současně vzrostl počet podílů i společníků. Za druhé se od předmětného podílu část oddělila. Původnímu společníkovi se tedy podíl zmenšil a současně nový společník nabyl oddělený podíl. Opět tedy přibyl nový podíl i společník. Další možností bylo přeskupení dosavadních podílů tak, že se jeden podíl rozdělil a o rozdělené části vzrostla hodnota ostatních podílů. V tomto případě zanikl dělený podíl a snížil se i počet společníků. Poslední možností bylo oddělení části podílu, přitom oddělená část či části přibyly k ostatním dosavadním podílům. Počet podílů a společníků v tomto případě zůstal zachován. Ve všech uvedených případech přitom zůstala stejná výše základního kapitálu. 77 K rozdělení podílu vyžadoval obchodní zákoník souhlas valné hromady (postačila prostá většina hlasů) ve formě notářského zápisu. Součástí rozhodnutí valné hromady měl být nejen souhlas s rozdělením bez dalších podrobností, nýbrž souhlas s konkrétním způsobem rozdělení daného podílu. 78 Byl-li převod podílu podmíněn souhlasem valné 74 42, 211 ZOK 75 Dosud nemusel. 76 Přestože se tato podmínka mohla jevit jako omezující, z logiky věci a pro praktické využití byla přiměřená. Dle ObZ nelze vlastnit více podílů, tj. nebylo možné rozdělení podílu, jehož díly by měly zůstat v rukou jednoho společníka. 77 POKORNÁ, Jarmila in: POKORNÁ, KOVAŘÍK, ČÁP, 2009, op. cit., s POKORNÁ, Jarmila. Rozdělení obchodního podílu na společnosti s ručením omezeným a některé problémy s ním spojené. Obchodní právo. 1996, roč. 4, č. 4, s

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost a komanditní společnost (dále jen

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Společnost s ručením omezeným Podíl společníka Ručení společníků Zápočet na vkladovou povinnost Podíl

Více

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY 20 (Některé důsledky převodu vlastnictví jednotky) (1) S převodem nebo přechodem vlastnictví k jednotce přechází spoluvlastnictví společných částí domu,

Více

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. -----------------------------------------------

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. ----------------------------------------------- Společenská smlouva obchodní společnosti BEDENIKA s.r.o. v úplném znění ke dni 23. 6. 2010 se mění takto: --------------------------------------------------------------------------------- Dosavadní znění

Více

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Ekonomika IV. ročník 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) představuje jednoznačně nejpoužívanější

Více

Strana první. NZ 338/2016 N OTÁŘSKÝ ZÁPIS

Strana první. NZ 338/2016 N OTÁŘSKÝ ZÁPIS Strana první. NZ 338/2016 S TEJNOPIS N OTÁŘSKÝ ZÁPIS sepsaný dne 8.3.2016 (slovy: osmého března roku dva tisíce šestnáct) mnou, JUDr. Jarmilou Valigurovou, notářem se sídlem v Ostravě, v mé notářské kanceláři

Více

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 2

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 2 Vážení klienti, v souvislosti s rekodifikací soukromého práva v České republice naše kancelář připravila cyklus Newsletterů, jejichž cílem bude Vám napomoci v lepší orientaci v nové právní úpravě. Obsahem

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Právní charakteristika Právní úprava - 105 a následující Právnická osoba, obchodní společnost, má plnou právní

Více

12.12.2013. SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM SRO: ZÁNIK ÚČASTI SPOLEČNÍKA VE SPOLEČNOSTI (po rekodifikaci českého soukromého práva) (NOZ/)ZOK 2014

12.12.2013. SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM SRO: ZÁNIK ÚČASTI SPOLEČNÍKA VE SPOLEČNOSTI (po rekodifikaci českého soukromého práva) (NOZ/)ZOK 2014 1 2 3 4 SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM SRO: ZÁNIK ÚČASTI SPOLEČNÍKA VE SPOLEČNOSTI (po rekodifikaci českého soukromého práva) (NOZ/)ZOK 2014 2013 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Důvody zániku účasti

Více

ZAKLADATELSKÁ LISTINA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NORDIC MOBILE s.r.o. aktuální znění ke dni

ZAKLADATELSKÁ LISTINA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NORDIC MOBILE s.r.o. aktuální znění ke dni ZAKLADATELSKÁ LISTINA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NORDIC MOBILE s.r.o. aktuální znění ke dni 24.4.2015 Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: NORDIC MOBILE s.r.o.

Více

Zakládá obchodní podíl v SJM účast druhého manžela v obchodní korporaci? Jiří Remeš

Zakládá obchodní podíl v SJM účast druhého manžela v obchodní korporaci? Jiří Remeš Zakládá obchodní podíl v SJM účast druhého manžela v obchodní korporaci? Jiří Remeš Dikce zákona 142 odst. 3 SOZ Stane-li se jeden z manželů za trvání manželství společníkem obchodní společnosti nebo členem

Více

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva 1. Základní metoda regulace respektování rovnosti subjektů rovnost subjektů a. žádný účastník OP vztahu nemůže jednostranně ukládat druhému subjektu povinnosti b. žádný

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých obchodních společností a družstev. I.2.2.1 KAPITOLA: Fúze veřejné obchodní společnosti

I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých obchodních společností a družstev. I.2.2.1 KAPITOLA: Fúze veřejné obchodní společnosti Posudek znalce pro ocenění jmění může být součástí znalecké zprávy o fúzi; v takovém případě se znalecká zpráva o fúzi ukládá do sbírky listin obchodního rejstříku. I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých

Více

Obsah. O autorovi... XI Seznam zkratek právních předpisů... XII Předmluva...XIII

Obsah. O autorovi... XI Seznam zkratek právních předpisů... XII Předmluva...XIII O autorovi... XI Seznam zkratek právních předpisů... XII Předmluva...XIII KAPITOLA 1 Úvod... 1 1.1 Pojetí a struktura publikace... 1 1.2 NOZ... 2 1.3 Zástavní právo v NOZ... 5 KAPITOLA 2 Zástavní právo...

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1442 Sbírka zákonů č. 134 / 2013 134 ZÁKON ze dne 7. května 2013 o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Kogentní vs. dispozitivní pojetí ZOK Zákonná úprava Vztahy se třetími osobami Organizace korporace

Více

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník Prodej podniku převod cenných papírů Při prodeji podniku, jehož součástí jsou listinné cenné papíry, není k převodu těchto cenných papírů na kupujícího potřebný

Více

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Převzal dne: Jméno: Podpis: POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo akciové společnosti Consulting Company Novasoft, a.s., IČO: 27595137, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM SPOLEČENSKÁ SMLOUVA SPOLEČNOSTI, SE SÍDLEM V., IČ:.., ZAPSANÉ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU SOUDU V, V ODDÍLU A VE VLOŽCE.SE MĚNÍ TAK, ŽE SE ZCELA NAHRAZUJE TÍMTO NOVÝM ÚPLNÝM ZNĚNÍM: SPOLEČENSKÁ SMLOUVA O ZALOŽENÍ

Více

KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích

KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích Literatura: BÁRTA, J. K některým otázkám subjektivity a sukcese právnických osob v platném právu. Právník 2/1995. Praha : Academia,

Více

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163.

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163. Vážení klienti, dovolujeme si Vám prezentovat novinky na poli práva, kdy v rámci Legislativy došlo k průlomovému rozhodnutí Ústavního soudu České republiky. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit zejména

Více

S T E J N O P I S N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S

S T E J N O P I S N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S S T E J N O P I S N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S NZ 433/2016 N 405/2016 strana prvá sepsaný dne pátého dubna roku dva tisíce šestnáct (05.04.2016), Mgr. Pavlem Vavříčkem, notářem v Brně, v jeho notářské kanceláři

Více

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Obchodný zákonník do 31.12.2013 upravoval tzv. německý model hlavní akcionáři jsou zastoupení v dozorčí radě a ne v představenstvu dozorčí rada řídí představenstvo, které je

Více

Akciová společnost. Základní pojmy

Akciová společnost. Základní pojmy Akciová společnost Základní pojmy Akciová společnost 243 ZOK (1)... je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií. (2) Firma obsahuje označení akciová společnost, které může být

Více

ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Absolutní majetková práva Absolutní účinek věcných práv Kogentnost vs. dispozitivnost

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í :. resp. manželé :... a.. datum narození/r.č.:... bytem:.. (dále jen převodce, resp. převodci ) na straně jedné a Pan/í :.... resp. manželé :... a. datum narození/r.č.:.....

Více

Veřejná obchodní společnost

Veřejná obchodní společnost Veřejná obchodní společnost (verze 2012) (2005 ) 2012 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.net Právní a majetková charakteristika Právní úprava - 76 a násl. ObZ Právnická osoba, plná právní subjektivita

Více

ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Strana 4378 Sbírka zákonů č. 351 / 2011 351 ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

Obchodní společnosti I.

Obchodní společnosti I. Obchodní společnosti I. Charakteristika OS dělení OS Zákaz zneužití hlasů majetkové poměry OS založení a vznik zákaz konkurence práva a povinnosti orgánů a jejích členů zrušení a zánik os Charakteristika

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Společnost s ručením omezeným I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

9. funkční období. Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů

9. funkční období. Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů 52 9. funkční období 52 Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů (Navazuje na sněmovní tisk č. 715 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta

Více

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným N 1504/2014 NZ 1384/2014 Strana první STEJNOPIS Notářský zápis sepsaný JUDr. Miroslavem Michálkem, notářem se sídlem v Třebíči, dne 7.10.2014 (slovy: sedmého října dva tisíce čtrnáct) v kanceláři notáře

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 216/1

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 216/1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 216/1 Usnesení rozpočtového výboru č. 113 ze dne 3. září 2014 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

Cenný papír. Oddíl 1 Obecná ustanovení

Cenný papír. Oddíl 1 Obecná ustanovení Cenný papír Oddíl 1 Obecná ustanovení 506 Cenný papír je listina, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést. 507 Nevydal-li

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona PŘIPOMÍNKY k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona V Praze dne 30. října 2008 Č.j.: 152/091000/2008 A. Obecná připomínka k předkládanému materiálu Hospodářská komora České

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii 1 Charakteristika obchodní korporace I. Pojmové znaky obchodní korporace... 1 1. Společenství osob... 2 2. Smluvní povaha... 2 3. Společný

Více

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Obchodní korporace. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Obchodní korporace. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava obchodních korporací zákon č. 90/20012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) Z POHLEDU INVESTORA - ASSET DEAL VS. SHARE DEALS. Emil Holub. 21. listopadu 2013

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) Z POHLEDU INVESTORA - ASSET DEAL VS. SHARE DEALS. Emil Holub. 21. listopadu 2013 NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) Z POHLEDU INVESTORA - ASSET DEAL VS. SHARE DEALS Emil Holub 21. listopadu 2013 Obsah Úvod Předsmluvní odpovědnost Dopad NOZ na právní prověrku (due diligence) Asset deal Share

Více

ČÁST ČTVRTÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

ČÁST ČTVRTÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ a) datum, místo, čas a druh provedené dražby, b) označení předmětu dražby a jeho příslušenství, práv a závazků na něm váznoucích a stavu, v němž se předmět dražby nacházel, c) označení dražebníka, navrhovatele

Více

Základní kapitál - východiska

Základní kapitál - východiska Základní kapitál - východiska základní kapitál: tvořen peněžitými i nepeněžitými vklady společníků a je peněžním vyjádřením těchto vkladů. Povinně se tvoří u kapitálových společností a u komanditní společnosti

Více

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Zemědělské družstvo Kameničná (dále jen družstvo ) je společenství neuzavřeného počtu osob,

Více

Smlouva otichém společenství. Smlouva o tichém společenství. Tichá společnost???

Smlouva otichém společenství. Smlouva o tichém společenství. Tichá společnost??? Smlouva otichém společenství 2005 2007 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Smlouva o tichém společenství Absolutní obchodní závazkový vztah (srv. 261/4), právní úprava obsažena jen

Více

společně dále také jen převodce

společně dále také jen převodce Smlouva o bezúplatném podmíněném zajišťovacím převodu družstevního podílu v družstvu, se sídlem, IČO, dle 2040 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. a 736 zák. č. 90/2012 Sb. Smluvní strany:, r.č., trvale bytem,

Více

(1) Vklad podle 2 lze provést jen na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu republiky.

(1) Vklad podle 2 lze provést jen na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu republiky. Zákon č. 265/1992 Sb., ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb., zákona 90/1996 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 120/2001

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

Vzor smlouvy o převodu družstevního podílu s komentářem

Vzor smlouvy o převodu družstevního podílu s komentářem SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVACÍM PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K MOVITÝM VĚCEM Č. [ ]

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVACÍM PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K MOVITÝM VĚCEM Č. [ ] SMLOUVA O ZAJIŠŤOVACÍM PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K MOVITÝM VĚCEM Č. [ ] obchodní společnost BONDSTER Marketplace s.r.o., IČ: 03114147, se sídlem U Libeňského pivovaru 63/2, 180 00 Praha 8 Libeň, zapsána

Více

SPA a jiné akviziční instrumenty. Petr Suchý

SPA a jiné akviziční instrumenty. Petr Suchý SPA a jiné akviziční instrumenty Petr Suchý Typické formy akvizice Tzv. share deal, tj. akvizice podílu (akcií) v cílové společnosti Tzv. asset deal (v širším smyslu) v českém právním prostředí buď formou

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 392. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

Vybraná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( 514 až 544, 1103, 1104, 1328 až 1334 a 2409 až 2414) aktualizace: 15.

Vybraná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( 514 až 544, 1103, 1104, 1328 až 1334 a 2409 až 2414) aktualizace: 15. Vybraná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( 514 až 544, 1103, 1104, 1328 až 1334 a 2409 až 2414) aktualizace: 15. října 2014 (...) Díl 4 Cenný papír Oddíl 1 Obecná ustanovení 514 Cenný

Více

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2.

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. STANOVY 1. Firma Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. Sídlo Cheb ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA Vážení klienti, v rámci tohoto čísla si Vám dovolujeme zaslat přehled aktuální judikatury, dále si Vás dovolujeme seznámit s aktuálními legislativními změnami a závěrem naleznete aktuální téma týkající

Více

Obsah. Část první ZALOŽENÍ A VZNIK SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI Předmluva autorů...

Obsah. Část první ZALOŽENÍ A VZNIK SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI Předmluva autorů... O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI Předmluva autorů... XXV Část první ZALOŽENÍ A VZNIK SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM... 1 I. Založení a vznik společnosti s ručením omezeným obecně... 1

Více

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST: ODŮVODNĚNÍ V roce 2012 byl vydán zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích nebo ZOK ), který nahrazuje dosavadní obchodní

Více

Pojem likvidace, její zahájení

Pojem likvidace, její zahájení Pojem likvidace, její zahájení Likvidace je proces, jehož cílem je vypořádání majetkových poměrů společnosti. Společnost vstupuje do likvidace ke dni, k němuž je zrušena. Vstup do likvidace se zapisuje

Více

K podmínce udělení souhlasu druhého manžela k právním úkonům týkajícím se majetku ve společném jmění manželů

K podmínce udělení souhlasu druhého manžela k právním úkonům týkajícím se majetku ve společném jmění manželů K podmínce udělení souhlasu druhého manžela k právním úkonům týkajícím se majetku ve společném jmění manželů Tento příspěvek je reakcí na článek JUDr. Luboše Chalupy, publikovaný dne 18. března 2008 na

Více

Akcie mechanická náhrada podpisu

Akcie mechanická náhrada podpisu Akcie a kmenové listy v českém právu J. Kotásek 16.9.2015 14:46 Akcie - podstata Akciovou společností je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií. Akcie je cenný papír nebo

Více

Soudní přezkum platnosti usnesení valné hromady. Podmínka převedení obchodního podílu

Soudní přezkum platnosti usnesení valné hromady. Podmínka převedení obchodního podílu USNESENÍ Zdroj: CODEXIS Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. 4. 2000 Soudní přezkum platnosti usnesení valné hromady. Podmínka převedení obchodního podílu sp. zn./č. j.: 29 Cdo 2811/99 Právní věta: I. Platnost

Více

Společenská smlouva obchodní společnosti VUSTE-APIS, s.r.o.

Společenská smlouva obchodní společnosti VUSTE-APIS, s.r.o. Společenská smlouva obchodní společnosti VUSTE-APIS, s.r.o. Článek 1 Forma a sídlo společnosti Ing. Rostislav Hůla, r. č. 520215/259, bytem Praha 4, Na Jezerce 32/1494, PSČ 140 00, Ing. František Černý,

Více

SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU

SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU VZNIK ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU Členem Artesy, spořitelního družstva (dále

Více

Nový občanský zákoník a právo stavby. Martin Bohuslav únor 2013

Nový občanský zákoník a právo stavby. Martin Bohuslav únor 2013 Nový občanský zákoník a právo stavby Martin Bohuslav únor 2013 POZOR Rok 2013 je nutné věnovat přípravě na rozsáhlé změny občanského a obchodního práva od 1. ledna 2014! 2 2013 Deloitte Česká republika

Více

265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Změna: 286/2009 Sb. 265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto

Více

Uzavření a podepsání společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny

Uzavření a podepsání společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny Otázka: Založení a vznik společnosti s ručením omezeným Předmět: Ekonomie Přidal(a): Majký Základní charakteristika společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) nejnižší počet zakladatelů 1 fyzická nebo 1 právnická

Více

Základní charakteristika společnosti

Základní charakteristika společnosti Základní charakteristika společnosti - Společnost, za jejíž dluhy ručí společníci společně a nerozdílně do výše, v níž nesplnili vkladové povinnosti podle stavu v OR v době, kdy byli věřitelem vyzváni

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

ZMĚNA ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU. Zvýšení a znížení základního kapitálu

ZMĚNA ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU. Zvýšení a znížení základního kapitálu ZMĚNA ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU Zvýšení a znížení základního kapitálu A.S. a S.R.O. smí zvýšit nebo znížit základní kapitál Základní kapitál Podíl Vklad 30 Základní kapitál obchodní korporace je souhrn všech

Více

2 Obchodní podíl a společné jmění manželů

2 Obchodní podíl a společné jmění manželů analogie tam, kde obchodněprávní úprava nepostačí, vyjít z úpravy vlastnictví v občanském právu ( 853 obč. z.). 2 Obchodní podíl a společné jmění manželů Sporným je, zda může být obchodní podíl ve společném

Více

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty.

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty. Založení obchodní společnosti Společnost se zakládá společenskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli. Pravost podpisů zakladatelů musí být úředně ověřena. Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným

Více

ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I

ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve

Více

P r á v n í s t a n o v i s k o

P r á v n í s t a n o v i s k o P r á v n í s t a n o v i s k o k otázce rozhodnutí o převodech družstevních bytů do vlastnictví členů družstva u Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 (dále jen BDC ) ve vztahu k návrhu stanov podle

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Započtení 11.9 Strana 1

Započtení 11.9 Strana 1 Započtení 11.9 Strana 1 11.9 Započtení Započtení je zvláštním způsobem zániku závazku upraveným v občanském zákoníku. Podstata započtení neboli kompenzace spočívá v zániku dvou vzájemných pohledávek stejného

Více

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil 21. ledna 2012, Hradec Králové Zkvalitnění podnikatelského prostředí Rekodifikace civilního

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická DIPLOMOVÁ PRÁCE AKCIE PLZEŇ 2015 Robin Tesárek Prohlášení Prohlašuji tímto, že jsem vypracoval práci samostatně a použil pouze uvedených pramenů a literatury.

Více

Zástavní právo k obchodnímu podílu

Zástavní právo k obchodnímu podílu Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Petr Novák Zástavní právo k obchodnímu podílu Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. Katedra: katedra obchodního práva

Více

SMLOUVA O PŘEVODU PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU PODÍLU Smluvní strany: Město Beroun (Prodávající) a AVE Kladno s.r.o. (Kupující) Dnešního dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany Město Beroun, IČO: 00233129, se sídlem Beroun - Centrum,

Více

Mgr. Michal Novotný, katedra práva

Mgr. Michal Novotný, katedra práva Mgr. Michal Novotný, katedra práva Email: novotny@fakulta.cz Úprava přeměn právnických osob je obecně upravena v NOZ. 174 a násl. NOZ připouští možnost všech PO přeměňovat se. Obecná úprava vystihuje pouze

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

Pohledávky jako předmět zajištění v insolvenčním řízení z pohledu soudní judikatury. JUDr. Dušan Dvořák. DRV Legal, s.r.o., advokátní kancelář

Pohledávky jako předmět zajištění v insolvenčním řízení z pohledu soudní judikatury. JUDr. Dušan Dvořák. DRV Legal, s.r.o., advokátní kancelář Pohledávky jako předmět zajištění v insolvenčním řízení z pohledu soudní judikatury JUDr. Dušan Dvořák DRV Legal, s.r.o., advokátní kancelář Kongresový sál ČNB - 14.4.2015 Právní úprava - OZ zákon č. 40/1964

Více

Obchodní korporace. Založení obchodní korporace 15.11.2012 VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST ZOK (ZÁKON Č.90/2012 SB., O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH) - 2014

Obchodní korporace. Založení obchodní korporace 15.11.2012 VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST ZOK (ZÁKON Č.90/2012 SB., O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH) - 2014 1 VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST ZOK (ZÁKON Č.90/2012 SB., O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH) - 2014 2012 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Obchodní korporace Právní úprava obecná Z 90/2012 Sb., o obchodních

Více

STEJNOPIS. Totožnost přítomných byla notářce prokázána

STEJNOPIS. Totožnost přítomných byla notářce prokázána Strana první. STEJNOPIS N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne 23.10.2015: dvacátého třetího října roku dva tisíce patnáct, Mgr. Ivanou Schovánkovou, notářkou v Berouně, v notářské kanceláři v Berouně -

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: manžel, manželka : datum narození/ r.č. bytem. (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení):

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

HMOTNĚPRÁVNÍ A PROCESNĚPRÁVNÍ ASPEKTY SOUDCOVSKÉHO ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

HMOTNĚPRÁVNÍ A PROCESNĚPRÁVNÍ ASPEKTY SOUDCOVSKÉHO ZÁSTAVNÍHO PRÁVA HMOTNĚPRÁVNÍ A PROCESNĚPRÁVNÍ ASPEKTY SOUDCOVSKÉHO ZÁSTAVNÍHO PRÁVA JOSEF FIALA Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Česká republika ÚVODEM Soudcovské zástavní právo se do československého právního

Více

N á v r h. 11e. Finanční zajištění

N á v r h. 11e. Finanční zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI - šest obchodních společností, čtyři podle českého práva, dvě podle evropského práva. Osnova: Rozdělení, vznik, zánik. Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost Společnost

Více

N o t á ř s k ý z á p i s

N o t á ř s k ý z á p i s strana první: ----------------------------------------------------------------------------------- N 119/2016 NZ 116/2016 S t e j n o p i s N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný jménem Mgr. Zuzany Geroldové,

Více

Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net

Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Akciová společnost 243 [DEFINICE AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI] (1) Akciovou společností je společnost, jejíž základní

Více

-----------------------------------Z

-----------------------------------Z Poznámka: Společenskou smlouvu (SS) jsme se snažili koncipovat tak, že obsahuje to co je povinné dle zákona + jsme vložili či vypustili body, o kterých si myslíme, že mohou být praktické a zjednoduší fungování

Více

COMPANIES.CZ S.R.O. www.companies.cz (CZ) +420 236 033 606 Více informací na : http://www.companies.cz/zalozeni-spolecnosti-sro/

COMPANIES.CZ S.R.O. www.companies.cz (CZ) +420 236 033 606 Více informací na : http://www.companies.cz/zalozeni-spolecnosti-sro/ Poznámka: Společenskou smlouvu (SS) jsme se snažili koncipovat tak, že obsahuje to co je povinné dle zákona + jsme vložili či vypustili body, o kterých si myslíme, že mohou být praktické a zjednoduší fungování

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Vyhotovený společnostmi VIGO Epsilon s.r.o se sídlem U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČO: 02716551 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová

Více

Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva. JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D.

Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva. JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. Obsah 1. Účinnost NOZ 2. Přechodná ustanovení 3. Postup při uzavírání smluv 4. Odpovědnost volených členů orgánů obcí

Více