Změny v pojetí podílu u společnosti s ručením omezeným

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Změny v pojetí podílu u společnosti s ručením omezeným"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo Katedra obchodního práva Diplomová práce Změny v pojetí podílu u společnosti s ručením omezeným Hana Švecová 2013/2014 0

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Změny v pojetí podílu u společnosti s ručením omezeným zpracovala sama. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem použila k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou uvedeny v seznamu použitých pramenů a literatury. V Bělé pod Pradědem 15. března

3 Poděkování Děkuji paní prof. JUDr. Jarmile Pokorné, CSc. za odborné vedení, cenné rady a vstřícný přístup ke konzultacím během psaní této práce.. 2

4 Abstrakt Diplomová práce porovnává vybrané aspekty právní úpravy podílu u společnosti s ručením omezeným upravené obchodním zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích. Abstract This thesis compares the main aspects of legal regulation of a business share in Limited Liability Company regulated by the antecedent Commercial Code with the new Commercial Corporation Law. Klíčová slova podíl, společník, práva a povinnosti společníka, společnost s ručením omezeným, obchodní zákoník, zákon o obchodních korporacích Key words Share, Associate, associate's rights and duties, Limited Liability Company, Commercial Code, Commercial Corporation Law 3

5 Obsah 1 Úvod Povaha podílu Druhy podílů Podíl představovaný cenným papírem Převod podílu Přechod podílu Rozdělení, štěpení a spojení podílu Vydržení podílu Zastavení podílu Výkon rozhodnutí postižením podílu, exekuce podílu Podíl a základní kapitál Výše podílu společníka Ručení společníka za závazky společnosti Podíl a společník Počet podílů jednoho společníka Společný podíl Podíl a společné jmění Množství podílů společnosti Práva a povinnosti společníka Obecně o právech a povinnostech společníka Podíl na zisku Právo podílet se na řízení společnosti Právo na informace Menšinová práva Právo na vypořádací podíl Právo na podíl na likvidačním zůstatku Příplatková povinnost Povinnost osobní účasti na společnosti Podíl a společnost Vlastní podíl Uvolněný podíl Přechodná ustanovení Závěr Použitá literatura Monografické publikace a sborníky

6 8.2 Příspěvky v odborném tisku Judikatura Právní předpisy

7 Seznam použitých zkratek EŘ Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, ve znění pozdějších předpisů NOZ Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů NS Nejvyšší soud České republiky ObZ Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů OR Obchodní rejstřík o. s. ř. Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů OZ Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SJ Společné jmění SJM Společné jmění manželů s.r.o. Společnost s ručením omezeným ZOK Zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech 6

8 1 Úvod Společnost s ručením omezeným (dále také jen s.r.o.) představuje v současné době nejvyužívanější formu obchodní společnosti a druhou nejčastější formu podnikání vůbec. 1 Jedná se o právnickou osobu, mající vlastní právní osobnost. Společnost s ručením omezeným je považována za tzv. kapitálovou společnost s osobními prvky, jejímž základem je majetek vložený společníky. 2 Právní úpravu s.r.o. dnes nalezneme především v zákoně č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (obchodních korporacích), (dále také jen ZOK). Rekodifikací soukromého práva provedenou s účinností od právě ZOK a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen NOZ či nový občanský zákoník), došlo mimo jiné i ke změnám týkajícím se právní úpravy obchodních společností dosud upravených především zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále také jen ObZ), a zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále také jen OZ či občanský zákoník). Z tohoto velmi širokého okruhu právních otázek se dále zaměřím na vybrané změny provedené ve vztahu k podílům u společnosti s ručením omezeným. Předkládaná práce si tedy klade za cíl porovnat právní úpravu resp. její nejpraktičtější aspekty (s ohledem na stanovený cíl proto nebude vždy zcela detailně pojednáno o jednotlivých institutech) vztahující se k podílům u s.r.o. účinnou do konce roku 2013 s právní úpravou účinnou v roce 2014 (za rozhodný přitom považuji právní stav účinný ke dni ) a poukázat na vzniklé rozdíly a jejich praktické dopady. Ačkoliv se dané téma nemusí jevit jako příliš atraktivní, jedná se o otázky velice praktické, neboť se dotýkají velkého počtu osob. Mj. i z tohoto důvodu se o podílech s.r.o. často diskutuje nejen v literatuře. Ve vztahu k nové právní úpravě však dosud chybí podrobné komentáře a zejména ustálená soudní praxe, a to i přesto, že jednotlivé společnosti musí v dohledné době jednak upravit znění společenských smluv, ale především podrobit svou činnost nové právní úpravě. V tomto ohledu by i předkládaná práce měla napomoci orientaci v ZOK a NOZ. 1 Ekonomické subjekty podle právní formy. Český statistický úřad [online]. Český statistický úřad [cit ]. Dostupné z: UC&&kapitola_id=441 2 S.r.o. nelze charakterizovat jedinou větou či odstavcem, v podrobnostech tedy např. DVOŘÁK, Tomáš. Společnost s ručením omezeným. 3. vyd. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2008, s. 8 an. POKORNÁ, Jarmila in: KOVAŘÍK, Zdeněk; ČÁP, Zdeněk. Obchodní zákoník: komentář. I. díl. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009, s

9 2 Povaha podílu Podíl představuje účast společníka na společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti. 3 Práva a povinnosti, která má společník díky své účasti na společnosti a která charakterizují jeho postavení, označujeme za kvalitativní stránku podílu. Konkrétně se jedná např. o právo na podíl na zisku, vypořádací podíl, právo na řízení a kontrolu činnosti společnosti. Mezi povinnosti zařadíme např. vkladovou, příplatkovou povinnost, povinnost chovat se určitým způsobem neupřednostňovat vlastní zájmy před zájmy společnosti, zákaz konkurenčního jednání. 4 Na podíl je však možno nahlížet i z jiného pohledu tzv. z kvantitativní stránky, která se určí jako poměr výše vkladu společníka a základního kapitálu (nestanoví-li společenská smlouva jinak). 5 I přes možné (a zaužívané) dělení na kvalitativní a kvantitativní stránku podílu, nelze tyto od sebe oddělovat, neboť se vzájemně doplňují a prolínají. 6 Obchodní zákoník přitom ve vztahu k podílu na společnosti s ručením omezeným používal 7 pojmu obchodní podíl. 8 Současná právní úprava stanoví nově i ve vztahu ke společnosti s ručením omezeným, že účast společníka na společnosti se považuje za podíl (bez přívlastku). Změna terminologie tedy představuje první, byť zcela formální rozdíl porovnávaných úprav. Je nesporné, že podíl vystupuje jako předmět soukromoprávních vztahů. Právní úprava daná občanským zákoníkem v 118 rozlišovala jednotlivé předměty občanskoprávních vztahů, avšak výslovně zde obchodní podíl uveden nebyl. Řešení poskytla až v roce judikatura Nejvyššího soudu ČR, který uvedl: S obchodním podílem je spjata majetková hodnota, která je ve smyslu 118 odst. 1 ObčZ jinou ObZ, 31 ZOK 4 Vzhledem k tomu, že se jedná o rozsáhlou problematiku, blíže bude popsána v rámci jednotlivých institutů při konkrétním porovnání úpravy vyplývající z obchodního zákoníku a ZOK v kapitole Podíl a společník. 5 POKORNÁ, Jarmila. K vymezení pojmu obchodní podíl. Právník. 1995, roč. 134, č. 9, s DVOŘÁK, 2008, op. cit., s Pro větší přehlednost bude ve vztahu k popisu úpravy účinné do konce roku 2013 (tj. pravidel stanovených především obchodním zákoníkem a občanským zákoníkem) používán minulý čas. Není však vyloučeno, že se uvedená pravidla s ohledem na aplikovatelnost nové právní úpravy použijí i po tomto datu. Viz kapitola Aplikace zákona o obchodních korporacích ve vztahu k podílu ObZ 9 Do té doby se jednalo o nevyjasněnou otázku, na kterou existovaly odlišné názory. 8

10 majetkovou hodnotou (majetkem) a jako taková může být předmětem občanskoprávních vztahů. 10 Předměty soukromoprávních vztahů zůstaly i nadále upraveny občanským zákoníkem resp. NOZ. Chápání věcí ale dostalo nový rozměr, neboť za věc v právním smyslu je nově považováno vše, co je rozdílné od osoby, a slouží potřebě lidí. 11 Na základě této široké zákonné definice, 12 lze považovat i podíl společníka společnosti s ručením omezeným za věc. 13 Ve smyslu dělení věcí podle NOZ, představuje podíl věc movitou nehmotnou Druhy podílů Jednu ze zásadních novinek, kterou rekodifikace přinesla v oblasti práva obchodních společností, představuje možnost (nikoliv povinnost) připustit ve společenské smlouvě společnosti s ručením omezeným vznik různých druhů podílů (jednotlivé druhy je nutno vyspecifikovat již ve společenské smlouvě), čímž se s.r.o. přibližuje akciové společnosti. Podíly, se kterými jsou spojena stejná práva a povinnosti, tvoří jeden druh. Za základní podíl je považován takový podíl, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. Společenská smlouva může dále připustit, aby společník vlastnil více podílů, a to i různého druhu. Zákon nevymezuje ani jednotlivé druhy podílů ani jejich množství. V tomto ohledu dostane svůj prostor praxe 15, lze však očekávat vznik podílů obdobných prioritním akciím 16 tj. se zvýšeným podílem na zisku na úkor omezení výkonu některých hlasovacích práv. Dalšími druhy mohou být podíly spojené s příplatkovou povinností společníka nebo s právem vyššího počtu hlasů 17 na valné 10 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne , sp. zn. 22 Cdo 700/2004. Nejvyšší soud [online]. Nejvyšší soud, 2004 [cit ]. Dostupné z: _ns.nsf/websearch/71966e9e219063d8c1257a4e00694a37?opendocument&highlight=0, NOZ 12 Společně se zdůvodněním např. i v důvodové zprávě (ELIÁŠ, Karel a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. Ostrava: Sagit, 2012, s Chápání podílu jako věci má dalekosáhlé důsledky např. v otázkách zastavení či vydržení podílu a 498 NOZ 15 Vytváření jednotlivých druhů podílů tedy závisí především na koncepci konkrétních s.r.o., u větších s.r.o. můžeme očekávat větší variabilitu, naopak u rodinných téměř žádnou. 16 Srovnej 159 ObZ 17 Nikoliv naopak vzdání se hlasovacího práva úplně, neboť pak by již (společník) nebyl společníkem Viz PELIKÁN, Robert. Kogentní a dispozitivní ustanovení v novém zákonu o obchodních korporacích. Obchodněprávní revue. 2012, roč. 4, č. 9, s

11 hromadě. 18 V souvislosti s modifikací hlasovacích práv u některých druhů podílů se nabízí otázka, zda lze s podílem spojit i tzv. právo veta. Ačkoliv zákon tuto možnost výslovně neupravuje, domnívám se, že při dodržení jistých mantinelů (které bude nutno u každé společnosti zvážit individuálně zejména v kontextu případného rozporu s dobrými mravy dle 1 odst. 2 NOZ, zjevného zneužití práva dle 8 NOZ, bezdůvodného zvýhodnění člena korporace dle 212 odst. 1 NOZ či zneužití hlasovacích práv ve smyslu 212 odst. 2 NOZ) lze odpovědět kladně. Při posuzování přípustnosti stanovení tzv. práva veta však bude dále důležité zvážit, zda se toto právo vztahuje pouze na některá (nejlépe přesně stanovená) hlasování, a to především z důvodu schopnosti fungování celé společnosti (v případě, kdy lze použít právo veta vždy, by totiž mohlo docházet k nežádoucímu obstrukčnímu jednání ze strany daného společníka, a tudíž až k neschopnosti života dané společnosti). Dále bude nutno vyhodnotit zejména, zda dané právo mají všichni společníci či pouze některý z nich, zda je nastaven mechanismus jakým budou společníci rozhodovat v případě uplatnění shora uvedeného práva jedním z nich a zda je právo veta vyváženo jinými právy a povinnostmi, aby nedocházelo k bezdůvodnému zvýhodnění jednoho ze společníků. Současně je třeba mít na paměti, že společnost s ručením omezeným přestavuje dobrovolnou formu sdružování společníků, kteří by současně měli vždy pečlivě uvážit, jestli budou součástí té které společnosti, a jestli akceptují pravidla platná pro chod dané společnosti Podíl představovaný cenným papírem Do konce minulého roku platilo pro společnost s ručením omezeným ustanovení 61 odst. 1 ObZ znějící: Podíl ve společnosti nemůže být představován cenným papírem,.... Současná právní úprava určuje přesný opak. 20 Určí-li tak společenská 18 Mj. viz VÍGHOVÁ, Vlasta. Nová právní úprava společnosti s ručením omezeným v zákoně o obchodních korporacích. Daně a právo v praxi. 2012, roč. 17, č. 10, s. 3; HAMPEL, Petr. Některé novinky v postavení společníka s. r. o. podle ZOK. Rekodifikace a praxe. 2012, roč. 0, ukázkové č., s HAMPEL, Petr. Jaké změny nastanou od v oblasti dispozice s obchodním podílem v s.r.o. Rekodifikace a praxe. 2013, roč. 1, č. 4, s. 25. ČERNÁ, Stanislava. O akciích s rozdílnou vahou hlasů v budoucím českém akciovém právu. Obchodněprávní revue. 2012, roč. 4, č. 7-8, s PELIKÁN, Robert. Několik poznámek k úpravě společnosti s ručením omezeným v novém zákoně o obchodních korporacích. Obchodněprávní revue. 2012, roč. 4, č. 3, s ŠVÉDA, Martin. Rekodifikace přináší nové druhy podílů v s.r.o. Co s tím? IHNED.cz [online]. Economia, publikováno [cit ]. ISSN Dostupné z: , 138 ZOK 10

12 smlouva, může být podíl společníka představován kmenovým listem. 21 Aby mohlo dojít k vydání kmenových listů, musí společenská smlouva dále připustit vlastnictví více podílů pro jednoho společníka. 22 Kmenový list lze vydat pouze k podílu, jehož převoditelnost není omezena nebo podmíněna (např. souhlasem valné hromady společnosti). 23 Kmenový list je cenný papír 24 na řad. 25 Nelze jej vydat jako zaknihovaný cenný papír (tj. je listinným cenným papírem) 26 ani veřejně nabízet či zobchodovat na regulovaném příp. jiném veřejném trhu. 27 Připouští se rovněž vydání hromadného kmenového listu, nahrazujícího více kmenových listů jednoho společníka. 28 Dále zákon nezakazuje ani vydání kmenových listů různých druhů (tak jako u podílů nepředstavovaných cenným papírem). 29 Údaje o vydaných kmenových listech (tj. skutečnost, že je podíl vtělen do kmenového listu a jeho číslo) se zapisují do seznamu společníků. Náležitosti kmenového listu představujícího podíl stanovuje 138 ZOK: označení, že se jedná o kmenový list, jednoznačnou identifikaci společnosti, výši vkladu připadající na podíl, jednoznačnou identifikaci společníka, označení podílu, k němuž je kmenový list vydán, a označení kmenového listu, jeho číslo a podpis jednatele nebo jednatelů. Podpis může být nahrazen jeho otiskem, pokud jsou na listině současně použity ochranné prvky proti jejímu padělání nebo pozměnění. 21 Tzn., že se jedná o fakultativní možnost. Přitom je dovoleno, aby pouze některé podíly byly představovány kmenovými listy. 22 ČECH, Petr in: ČERNÁ, Stanislava; PLÍVA, Stanislav a kol. Podnikatel a jeho právní vztahy. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013, s V této souvislosti nelze souhlasit s názorem, že i pro tento převod platí požadavek souhlasu valné hromady (viz HAVEL, Bohumil. Pokud dojde k převodu kmenového listu na osobu, která není společníkem společnosti, musí být schválen valnou hromadou? Musí mít schválení formu notářského zápisu? Rekodifikace a praxe. 2014, roč. 2, č. 1, s. 25), neboť jednou ze základních vlastností kmenového listu je právě jeho neomezená převoditelnost. 24 Současně s účinností ZOK, se přesunula úprava cenných papírů ze zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, do NOZ ( 514 an.) a 137 ZOK 26 Nemusí jít nutně o listinu, ale postačí jakýkoliv hmotný substrát. Viz HAVEL, Bohumil in: ŠTENGLOVÁ, Ivana a kol. Zákon o obchodních korporacích: komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013, s Dle názoru autora ZOK se ale nezakazuje, aby kmenové listy byly předmětem jak veřejného návrhu smlouvy podle NOZ či zákona o přeměnách, tak i veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku dle NOZ. (viz HAVEL, Bohumil in: ŠTENGLOVÁ a kol., 2013, op. cit., s. 277). V praxi tedy bude muset společnost velice zvažovat, zda podíly vtělené do kmenového listu vydá nebo ne, protože následně již jen stěží ovlivní (což platí jak pro společnost, tak pro ostatní společníky), kdo je bude vlastnit. 28 VÍGHOVÁ, 2012, op. cit., s DVOŘÁK, Tomáš in: BĚLOHLÁVEK, Alexander J. a kol. Komentář k zákonu o obchodních korporacích [I.]. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, s

13 Pro převod podílu představovaného kmenovým listem je nezbytný rubopis 30 (vč. jednoznačné identifikace nabyvatele), 31 předání a ústní smlouva. 32 Převod podílu nastává předáním kmenového listu nabyvateli (okamžik převodu nebude možné následně zjistit ani ověřit). 33 Účinnost vůči společnosti však nastane až oznámením 34 změny osoby společníka a předložením kmenového listu společnosti (obdoba dosavadního doručení smlouvy o převodu obchodního podílu společnosti). Převodem přistupuje nabyvatel ke společenské smlouvě společnosti. Převodce ručí společnosti za dluhy, které byly s podílem na nabyvatele převedeny. Úprava kmenových listů vydaných společností s ručením omezeným se odráží nejen v základních ustanoveních ZOK, nýbrž i v celé řadě navazujících institutů, jako jsou povinnost odevzdat kmenový list, zánik účasti společníka, zvyšování/snižování základního kapitálu společnosti aj. Předkládaná novinka podílu v podobě cenného papíru sice působí zajímavě, 35, 36 ale postrádám praktický přínos tohoto institutu. Nejčastější 12 argument, který se objevuje, je zjednodušení převodu podílu. 37 Nejsem však přesvědčena, že ke zjednodušení skutečně došlo. Dosud byla k převodu obchodního podílu nutná smlouva o převodu obchodního podílu s úředně ověřenými podpisy (a dále příp. souhlas valné hromady). Nyní stačí záznam na rubopise. Tj. již není zapotřebí smlouva o převodu obchodního podílu 38 s úředně ověřenými podpisy. Souhlas orgánu společnosti vyžadován není, neboť kmenový list nelze vydat k podílu, jehož 30 Podpis na rubopise nemusí být úředně ověřen odst. 1 písm. d) ZOK 32 Pro převod postačí rubopis, předání a ústní smlouva. Není ale vyloučena možnost, kdy převodce a nabyvatel vyplní rubopis a současně uzavřou písemnou smlouvu o převodu obchodního podílu blíže viz HAMPEL, 2012, op. cit., s. 25. Na jednu stranu se uzavření písemné smlouvy o převodu podílu může jevit jako nadbytečné, na druhou stranu by zajišťovala větší právní jistotu např. ve vztahu ke sjednané ceně za podíl, pokud by byla splatná ve splátkách apod. 33 DVOŘÁK, Tomáš in: BĚLOHLÁVEK a kol., 2013, op. cit., s. 672; ČECH, Petr in: ČERNÁ, PLÍVA a kol., 2013, op. cit., s Postačí ústní oznámení, z hlediska právní jistoty a dokazování v případném sporu však lze doporučit oznámení písemné. 35 Shodně např. DVOŘÁK, Tomáš in: BĚLOHLÁVEK a kol., 2013, op. cit., s Důvodová zpráva v tomto ohledu říká pouze, že se podíl představovaný cenným papírem zavádí z důvodu vyšší využitelnosti s.r.o. Viz HAVEL, Bohumil a kol. Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou. 1. vyd. Ostrava: Sagit, 2012, s Např. ČECH, Petr in ČERNÁ, PLÍVA a kol., 2013, op. cit., s Zde se dodává, že i na úkor transparentnosti převodu. Dále HEJDA, Jan. Právní úprava podílu ve společnosti s ručením omezeným v rekodifikačním návrhu zákona o obchodních korporacích. Obchodněprávní revue. 2011, roč. 3, č. 3, s. 75. HAVEL, Bohumil. V čem spočívají výhody podílu vtěleného do kmenového listu u společnosti s ručením omezeným. Rekodifikace a praxe. 2013, roč. 1, č. 11, s. 26. HAVEL, Bohumil. Předpokládané změny obchodního práva při rekodifikaci práva soukromého aneb nad návrhem obchodního zákona. Obchodněprávní revue. 2009, roč. 1, č. 1, s Z praktického hlediska ji však lze jen doporučit (viz výše).

14 převoditelnost je omezena nebo podmíněna (obdobně se přitom lze setkat s podílem, k jehož převodu taktéž není nutný souhlas valné hromady příp. jiného orgánu 39 ). Následný návrh na zápis změny v osobě společníka do obchodního rejstříku je i v tomto případě (do obchodního rejstříku se zapisují i společníci, jejichž podíl je představován cenným papírem) 40 potřeba podat u rejstříkového soudu případně požádat o provedení změny v OR notáře. 41 Rovněž neshledávám přínos kmenového listu v tom, že podíl nyní existuje v hmotné podobě (obdoba certifikátu). 42 Neustále se jedná o podíl na společnosti s ručením omezeným, na čemž nic nemění vtělení podílu do cenného papíru. Obdobným argumentem je možnost prokázat se cenným papírem. Dosud společník prokazoval své společnické postavení výpisem z obchodního rejstříku. Na této skutečnosti se nic nezmění a nepředpokládám, že by se společníci pro příště prokazovali přímo kmenovým listem, a to minimálně z praktických důvodů opotřebení, možnost odcizení apod. Na závěr opětovně připomínám, že pokud společnost vydá kmenové listy, již neovlivní, kdo budou její společníci. 2.3 Převod podílu S podílem, jakožto majetkovou hodnotou, lze různými způsoby disponovat. Typickým příkladem je převod podílu, 43 při kterém společník ukončí svou účast ve společnosti a na jeho místo nastoupí (tj. má stejná práva a povinnosti) společník jiný Pelikán (viz PELIKÁN, 2012, op. cit., s ) shledává zásadní rozdíl mezi podílem představovaným kmenovým listem a podílem, jehož převod nepodléhá souhlasu orgánu společnosti, v tom, že jednomu společníkovi lze vydat více kmenových listů, a tudíž je možné tímto způsobem podíl drobit. Vzhledem ke znění 32 odst. 1 ZOK (tj. jeden společník může mít více podílů na jedné společnosti s ručením omezeným) nepovažuji tento rozdíl za relevantní, neboť nyní společnost může drobit podíly i bez toho, aniž by byly představovány cenným papírem. 40 Viz zákon č. 304/2013, o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit ]. HAVEL, Bohumil. Bude-li podíl na společnosti s ručením omezeným představován cenným papírem, jaké údaje o společníkovi, resp. vlastníkovi kmenového listu, bude nutné zapsat do obchodního rejstříku? Rekodifikace a praxe. 2013, roč. 1, č. 11, s. 26. Ovšem nelze splnit požadavek zákonodárce založit do Sbírky listin smlouvu o převodu podílu (viz ČECH, Petr in: ČERNÁ, PLÍVA a kol., 2013, op. cit., s. 156) zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. 42 HAVEL, Bohumil. V čem spočívají výhody podílu vtěleného do kmenového listu u společnosti s ručením omezeným. Rekodifikace a praxe. 2013, roč. 1, č. 11, s Zejm. 115 ObZ a 207 an. ZOK 13

15 K převodu 45 podílu byla dle obchodního zákoníku požadována smlouva o převodu obchodního podílu uzavřená písemně s úředně ověřenými podpisy, mající obchodněprávní režim (ve smyslu 261 odst. 3 písm. a) ObZ se hovořilo o tzv. typovém obchodu). Pro stanovení pravidel pro převod, bylo nezbytné určit, kdo bude novým vlastníkem podílu zda jiný společník nebo osoba dosud stojící mimo společnost. Jednalo-li se o jiného společníka, byl převod principielně možný (ledaže by jej společenská smlouva vyloučila). Dispozitivně 46 ale ObZ stanovoval podmínku souhlasu valné hromady s převodem podílu (o kterém se pořizoval notářský zápis). Naopak převod na 3. osobu, musela společenská smlouva předpokládat (rovněž tato mohla stanovit, že se k převodu vyžadoval souhlas valné hromady). 47 Souhlas valné hromady přitom mohl být dán až po samotném uzavření smlouvy o převodu obchodního podílu mezi převodcem a nabyvatelem. 48 Nebyl-li souhlas udělen ani následně, nemohlo k převodu dojít. Další kroky obchodní zákoník nestanovoval. V praxi smluvním stranám nezbylo než se dohodnout na zrušení smlouvy. Případně šlo této situaci předejít tím, že se do smlouvy o převodu podílu začlenila (již ve fázi sjednávání) klausule, o možnosti odstoupení od smlouvy pro případ neudělení souhlasu. 49 Smlouva o převodu obchodního podílu nabývala vůči společnosti účinnosti až doručením společnosti. 44 Jinými způsoby dispozice jsou zejm. přechod podílu, zastavení, postižení v exekuci nebo uvolnění podílu na základě kadučního řízení, vystoupení společníka ze společnosti, zrušení účasti společníka soudem. 45 Úplatnému či bezúplatnému. K převodu tak mohlo a nadále může dojít na základě kupní, darovací či směnné smlouvy atp. Byl-li převod bezúplatný, muselo být toto výslovně uvedeno ve smlouvě. Blíže viz mj. Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne , sp. zn. 7 Cmo 120/94. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit ]. 46 Jak ve vztahu k samotnému udělení souhlasu, tak i k orgánu, který souhlas udělí. 47 U jednočlenné společnosti byl podíl vždy převoditelný na třetí osobu, tuto převoditelnost nebylo možné omezit ( 155 ObZ). Současně se v tomto případě nevyžadoval souhlas valné hromady s převodem podílu (viz HAJNÁ, Kateřina. K převodu obchodního podílu jednočlenné společnosti s ručením omezeným, aneb zvítězí formalismus? Bulletin advokacie. 2010, roč. 40, č. 6, s PLÍHAL, Tomáš. Převod a rozdělení obchodního podílu. Bulletin advokacie. 2012, roč. 42, č. 11, s , Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne , sp. zn. 29 Cdo 282/2010. Nejvyšší soud [online]. Nejvyšší soud, 2011 [cit ]. Dostupné z: 01BC741500DC1257A4 E00659A93?openDocument&Highlight=0,29,cdo,282/2010). 48 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne , sp. zn. 29 Odo 1278/2005. Nejvyšší soud [online]. Nejvyšší soud, 2007 [cit ]. Dostupné z: ra_ns.nsf/websearch/41bf1708bde587dfc1257a4e00690b25?opendocument&highlight=0,29,odo,1 278/ POKORNÁ, Jarmila in: POKORNÁ, KOVAŘÍK, ČÁP, 2009, op. cit., s

16 Součástí smlouvy muselo být prohlášení kupujícího/obdarovaného (který dosud nebyl společníkem společnosti), 50 i stanovám společnosti. 51 že přistupuje ke společenské smlouvě případně Při smluvním převodu podílu nenáležel převodci vypořádací podíl. Za majetkové vyrovnání se společností se považovala částka získaná za převod od nabyvatele (kupní cena). Po převodu podílu ručil bývalý společník (převodce) za závazky spjaté s účastí společníka na společnosti (např. doplacení nesplacené části vkladu), které přešly převodem obchodního podílu na nabyvatele. De lege lata došlo ke změně některých kritérií převodu podílu. 52 povoluje převod podílu 53 ZOK rovněž na jiného společníka. Tento však může (stanoví-li tak společenská smlouva) být podmíněn souhlasem některého orgánu společnosti 54 (nejčastěji se bude jednat o valnou hromadu 55, není však vyloučen souhlas jednatele či dozorčí rady). 56 Není-li souhlas udělen bez udání důvodu nebo nekoná-li dotyčný orgán do 6 měsíců od uzavření smlouvy o převodu, nastávají stejné účinky jako při odstoupení od smlouvy (pokud samotná smlouva nestanovuje jiné účinky např. odklad účinnosti do udělení souhlasu nebo účinky odstoupení vylučuje, což však s ohledem na zkušenosti plynoucí z předcházející úpravy nelze doporučit). Smlouva se tedy ruší a smluvní strany jsou povinny si vydat vše, co si do této doby plnily. Vlastník podílu může poté (do 1 měsíce 57 od zániku smlouvy) vystoupit ze společnosti (formálně 58, 59 platí obdobně pravidla pro vystoupení při uplatnění tzv. abandonního práva). 50 Pokud nabyvatel podílu již vlastnil podíl na společnosti, souhlas se nevyžadoval (viz HAJNÁ, 2010, op. cit., s. 25). 51 Přitom se připouštělo, pokud prohlášení o přistoupení společníka nebylo obsaženo ve vlastním textu smlouvy, ale např. v jejím dodatku, který však tvořil její součást (ČECH, Petr. K některým úskalím převodu obchodního podílu. Právní rádce. 2007, roč. 15, č. 5, s ). Chybělo-li prohlášení o přistoupení ke společenské smlouvě, byla smlouva o převodu obchodního podílu absolutně neplatná. 52 Přitom zůstává povinnost smlouvu o převodu podílu uzavřít písemně s úředně ověřenými podpisy an. ZOK 54 Dle obchodního zákoníku se souhlas vyžadoval ze zákona. Společenská smlouva ale mohla tento požadavek vyloučit. 55 K rozhodnutí je vyžadován souhlas alespoň 2/3 všech společníků ( 171 odst. 1 písm. b) ZOK). 56 Opět zde záleží, jak si ta která společnost daná pravidla nastaví, aby jí co nejvíce vyhovovala a odpovídala jejím konkrétním podmínkám. Souhlas jednatele si lze představit např. v malých rodinných s.r.o. Pokud by uděloval souhlas jednatel, nebude zapotřebí souhlasu ve formě notářského zápisu a ušetří se tak náklady na jeho pořízení. Naopak ve společnostech s ručením omezeným čítajících více společníků lze jednoznačně doporučit ponechat formu souhlasu valné hromady, jakožto orgánu zahrnujícího všechny společníky. Viz BĚLOHLÁVEK, Alexander in: BĚLOHLÁVEK a kol., 2013, op. cit., s Jedná se o prekluzivní lhůtu. 58 Viz dále. 15

17 Převádí-li společník podíl na osobu stojící vně společnosti, je nutný souhlas valné hromady (opět se však jedná o podmínku, která může být společenskou smlouvou upravena jinak). Není-li souhlas udělen do 6 měsíců, ode dne uzavření smlouvy, nastávají tytéž účinky jako při odstoupení od smlouvy. Zákon již nepočítá s možností následného vystoupení společníka ze společnosti (jako při převodu na jiného společníka). V této souvislosti jsem přesvědčena, že zákonodárce zcela bezdůvodně umožňuje možnost vystoupení společníka po neudělení souhlasu s převodem pouze při zamýšleném převodu na jiného společníka a nikoliv taktéž při zamýšleném převodu na 3. osobu. Pokud společník projevil vůli společnost opustit, resp. svůj podíl převést na jiného (ať již jiného společníka nebo třetí osobu), neměl by být nucen ve společnosti setrvat. V opačném případě může dojít a s velkou pravděpodobností dojde k destabilizaci vztahů mezi společníky a tudíž celé společnosti s ručením omezeným, což může mít dalekosáhlé důsledky. V obou případech (při převodu na jiného společníka i třetí osobu) smlouva nenabude účinnosti dříve, než je dán souhlas příslušného orgánu. 60 Prodává-li se zastavený podíl, není třeba souhlasu příslušného orgánu, neboť tento s převodem v podstatě souhlasil povolením zástavního práva. Odlišně je také stanoveno, že nabyvatel přistupuje ke společenské smlouvě již na základě smlouvy o převodu podílu (tj. z textu zákona nevyplývá, že smlouva musí obsahovat prohlášení o přistoupení ke společenské smlouvě). 61 Převodce ručí (stejně jako tomu bylo podle obchodního zákoníku) společnosti za dluhy, které byly s podílem na nabyvatele převedeny např. vkladová či příplatková povinnost (nikoliv veškeré dluhy převodce vůči společnosti). 62 Stejně tak zůstává zachován okamžik účinnosti převodní smlouvy vůči společnosti tj. až doručením smlouvy společnosti. 59 HAMPEL, Petr. Jaké změny nastanou od v oblasti dispozice s obchodním podílem v s.r.o. Rekodifikace a praxe. 2013, roč. 1, č. 4, s Stejně jako podle ObZ. 61 Je logické, že již z podstaty smlouvy o převodu podílu plyne, přistoupení nabyvatele ke společenské smlouvě společnosti. 62 ROZEHNAL, Tomáš in: BĚLOHLÁVEK a kol., 2013, op. cit., s

18 V souvislosti s převody podílů na společnosti s ručením omezeným může být praktické zakotvit (ze zákona toto právo stejně jako dříve nevyplývá) ve společenské smlouvě předkupní právo k ostatním podílům. 63 Pokud je podíl představován kmenovým listem, musí být na rubopise jednoznačně identifikován nabyvatel. 64 K účinnosti převodu vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby společníka (z povahy věci nelze smlouvu zaslat) a předložení kmenového listu společnosti. Ke společenské smlouvě nový společník přistupuje taktéž nabytím podílu. Rovněž ručení je upraveno stejně jako při převodu podílu, který není představován cenným papírem. 2.4 Přechod podílu Jiným způsobem změny vlastníka podílu je přechod podílu na právního nástupce společníka. Zanikne-li právnická osoba společník s.r.o., přechází podíl na jejího právního nástupce. Při smrti osoby fyzické rozhodne o nástupci dědické řízení. 65 Za účinnosti obchodního zákoníku přecházel obchodní podíl, jehož majitelem byla právnická osoba, která zanikla, na jejího právního nástupce (pokud nějaký byl). 66 K takovému přechodu docházelo na základě zákona a nevyžadovalo se přitom žádného dalšího právního úkonu, ať již ze strany společnosti nebo společníků (původního či nového). 67 Výjimka mohla být stanovena společenskou smlouvou, pokud by tato přechod podílu na právního nástupce zakázala nebo omezila. V takovém případě náležela právnímu nástupci namísto podílu kompenzace v podobě vypořádacího podílu. V případě zániku právnické osoby (společníka) bez právního nástupce záleželo na likvidátorovi společnosti, jak se s vlastnictvím podílu vypořádal. Nejčastěji jej likvidátor převedl na jinou osobu a částku získanou převodem zahrnul do majetku společnosti. Vyloučena samozřejmě nebyla ani jiná řešení BĚLOHLÁVEK, Alexander in: BĚLOHLÁVEK a kol., 2013, op. cit., s Další okolnosti převodu podílu představovaného kmenovým listem viz kapitola Podíl představovaný cenným papírem. 65 Za předpokladu, že se obchodní podíl dědí. Viz následující text odst. 1 ObZ 67 Pokud by nový společník o podíl neměl zájem, mohl požádat soud o zrušení účasti společníka ve společnosti dle 148 ObZ. 68 Vzhledem k problémům spojeným s vyplácením vypořádacího podílu je převod podílu považován za nejjednodušší řešení. V podrobnostech (nejen o převodu podílu) viz POKORNÁ, Jarmila in: ELIÁŠ, Karel; POKORNÁ, Jarmila; DVOŘÁK, Tomáš. Kurs obchodního práva: Obchodní společnosti a družstva. 6. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010, s

19 Ve vztahu ke společníku fyzické osobě připustil od roku odst. 2 ObZ bez dalšího dědění obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným. Vzhledem k variabilitě jednotlivých společností, mohla společenská smlouva dle konkrétních poměrů dané s.r.o. dědění podílu vyloučit, eventuelně také podmínit např. souhlasem valné hromady. 70 Zemřel-li společník s.r.o., stal se novým společníkem dědic (dědicové), a to zpětně k okamžiku smrti zůstavitele V rámci dědického řízení ale mohl dědic nabýt obchodní podíl na společnosti, ačkoliv o něj neměl zájem. 72 Pro tento případ měl poté možnost požádat soud o zrušení své účasti ve společnosti. Podmínkou byla skutečnost, že na společníku nelze spravedlivě požadovat, aby byl společníkem. Prekluzivní lhůta pro podání návrhu činila 3 měsíce od právní moci rozhodnutí o dědictví. Po dobu od podání návrhu na zrušení účasti do rozhodnutí soudu se společník nemusel osobně podílet na chodu společnosti, a to ani v případě, že s předmětným podílem byla osobní účast spjata. Zakazovala-li společenská smlouva dědění podílu, zanikla účast společníka ve společnosti jeho smrtí a podíl, který vlastnil, přešel jako uvolněný podíl na společnost. Vypořádání společnosti s dědici následně proběhlo na bázi vyplacení vypořádacího podílu. Výše vypořádacího podílu se určila z vlastního kapitálu zjištěného z mezitímní, řádné nebo mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni zániku účasti společníka, pokud společenská smlouva nestanovila, že se má stanovit z čistého obchodního majetku společnosti. 73 Jestliže společnost čítala pouze jediného společníka, nemohla společenská smlouva dědění podílu vyloučit. Obdobně v případě, kdy podíl v jednočlenné společnosti, nabyl dědic, nebylo možné zrušit jeho účast na společnosti soudem. Pokud tento společnost nechtěl, musel svůj podíl buď převést na jinou osobu, nebo společnost zrušit. 69 Do konce roku 2000 byla koncepce dědění podílu opačná společenská smlouva jej musela připouštět. 70 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne , sp. zn. 29 Odo 573/2006. Nejvyšší soud [online]. Nejvyšší soud, 2007 [cit ]. Dostupné z: /WebSearch/8F8B20EDCC70FF50C1257A4E00679A4E?openDocument&Highlight=0,29,odo,573/ V době mezi vyrozuměním o dědickém právu (za předpokladu, že dědic dědictví neodmítl) a skončením dědického řízení již vykonával potencionální dědic společnická práva. Bylo-li dědiců více, nezbylo, než aby se buď dohodli, který z nich bude vykonávat práva spojená s podílem, nebo si určili společného zmocněnce k takovému jednání. Nebyla-li žádná dohoda dědiců, mohla společnost požádat soud o určení osoby, která měla vykonávat příslušná práva po dobu dědického řízení. Viz BARTOŠÍKOVÁ, Miroslava; ŠTENGLOVÁ, Ivana. Společnost s ručením omezeným. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006, s Např. v situaci, kdy má zájem o jiný majetek tvořící předmět dědického řízení, a proto se dědictví nevzdal jako celku. RAJF, Vladimír. Dědění obchodního podílu. Český byznys [online]. Teutrine, publikováno [cit ]. Dostupné z: ssets/basic-html/page28.html 73 Podrobněji kapitola Právo na vypořádací podíl.

20 Účinností zákona o obchodních korporacích 74 zůstává dědění podílu po fyzické osobě i přechod podílu při zániku právnické osoby společníka prakticky beze změn. Přechod podílu může být opět vyloučen či omezen společenskou smlouvou. Odlišně se společník (dědic), který podal návrh na zrušení své účasti ve společnosti, nesmí 75 podílet na činnosti společnosti (ani pokud by tento požadavek zahrnovala společenská smlouva). Aby však nedošlo k nežádoucímu zásahu do chodu společnosti, může se společník (dědic) dohodnout písemně s ostatními společníky jinak. 2.5 Rozdělení, štěpení a spojení podílu Dalším způsobem dispozice s obchodním podílem je jeho rozdělení tj. změna kvantitativní stránky podílu (nikoliv kvalitativní). Úprava daná obchodním zákoníkem připouštěla rozdělení obchodního podílu pouze při jeho převodu či přechodu na dědice nebo právního nástupce. 76 Prakticky mohly nastat v důsledku rozdělení jednoho podílu různé situace. Za prvé rozdělením došlo k rozdělení jednoho podílu a vzniku podílů zcela nových, čímž současně vzrostl počet podílů i společníků. Za druhé se od předmětného podílu část oddělila. Původnímu společníkovi se tedy podíl zmenšil a současně nový společník nabyl oddělený podíl. Opět tedy přibyl nový podíl i společník. Další možností bylo přeskupení dosavadních podílů tak, že se jeden podíl rozdělil a o rozdělené části vzrostla hodnota ostatních podílů. V tomto případě zanikl dělený podíl a snížil se i počet společníků. Poslední možností bylo oddělení části podílu, přitom oddělená část či části přibyly k ostatním dosavadním podílům. Počet podílů a společníků v tomto případě zůstal zachován. Ve všech uvedených případech přitom zůstala stejná výše základního kapitálu. 77 K rozdělení podílu vyžadoval obchodní zákoník souhlas valné hromady (postačila prostá většina hlasů) ve formě notářského zápisu. Součástí rozhodnutí valné hromady měl být nejen souhlas s rozdělením bez dalších podrobností, nýbrž souhlas s konkrétním způsobem rozdělení daného podílu. 78 Byl-li převod podílu podmíněn souhlasem valné 74 42, 211 ZOK 75 Dosud nemusel. 76 Přestože se tato podmínka mohla jevit jako omezující, z logiky věci a pro praktické využití byla přiměřená. Dle ObZ nelze vlastnit více podílů, tj. nebylo možné rozdělení podílu, jehož díly by měly zůstat v rukou jednoho společníka. 77 POKORNÁ, Jarmila in: POKORNÁ, KOVAŘÍK, ČÁP, 2009, op. cit., s POKORNÁ, Jarmila. Rozdělení obchodního podílu na společnosti s ručením omezeným a některé problémy s ním spojené. Obchodní právo. 1996, roč. 4, č. 4, s

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

Univerzita Karlova Právnická fakulta DRUHY AKCIÍ V AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI A JEJICH PŘEVOD

Univerzita Karlova Právnická fakulta DRUHY AKCIÍ V AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI A JEJICH PŘEVOD Univerzita Karlova Právnická fakulta DRUHY AKCIÍ V AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI A JEJICH PŘEVOD Vypracovala. Iva Janíčková, 4. ročník Výjezdní seminář z obchodního práva, ak. rok 2012/2013 ABSTRAKT Práce se věnuje

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Společnost s ručením omezeným Bakalářská práce Autor: Gabriela Vukanovičová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Ing. Hana Baštová

Více

Pokyn GFŘ č. D 18 k ručení v daňovém řízení. I. Zákonné ručení. A. Právní úprava zákonného ručení s dopadem do daňového řízení 1)

Pokyn GFŘ č. D 18 k ručení v daňovém řízení. I. Zákonné ručení. A. Právní úprava zákonného ručení s dopadem do daňového řízení 1) Generální finanční ředitelství Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor vymáhání Č.j. 6402/14-7001-51300-602525 Vyřizuje: Mgr. Hana Erbsová Tel: (+ 420) 296 853 822, (+ 420) 296 852

Více

4/2013 OTÁZKY & ODPOVĚDI VZORY

4/2013 OTÁZKY & ODPOVĚDI VZORY 4/2013 STATĚ Propadná zástava v NOZ Je podle NOZ možná kombinace jednání jednatele (člena představenstva) a prokuristy Uzavírání smluv se spotřebiteli se zaměřením na problematiku pojmů písemná forma a

Více

Nad zákonem o přeměnách aneb druhá podařená dekodifikace obchodního zákoníku

Nad zákonem o přeměnách aneb druhá podařená dekodifikace obchodního zákoníku PRÁVNÍ ZPRAVODAJ, č. 7/2008 Nad zákonem o přeměnách aneb druhá podařená dekodifikace obchodního zákoníku Prof. JUDr. Jan Dědič S účinností k 1. 7. 2008 zrušuje zákon č. 126/2008 Sb. dosavadní ustanovení

Více

SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH)

SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH) ZÁKON O OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH) 2012 1 OBSAH: ČÁST PRVNÍ... 14 OBCHODNÍ KORPORACE... 14 HLAVA I... 14 Díl 1... 14 Společná ustanovení... 14 Díl 2... 16 Založení

Více

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem P R ÁV N Í N O V I N K Y L I S T O PA D 2 0 1 3 K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í V E Ř E J N É Z A K Á Z

Více

7.1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Povinnosti obcí při nakládání s obecním majetkem podle zákona o obcích

7.1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Povinnosti obcí při nakládání s obecním majetkem podle zákona o obcích ODBOR VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 7.1 Povinnosti obcí při nakládání s obecním majetkem podle zákona o obcích podle právního stavu k 1.

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování květen 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI MAJETKOVÝCH

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ Změna obchodního zákoníku Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb.,

Více

Smluvní právo v novém občanském zákoníku

Smluvní právo v novém občanském zákoníku Smluvní právo v novém občanském zákoníku Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právnická fakulta Masarykovy univerzity obor Právní vztahy k nemovitostem Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva Bakalářská práce Tzv. legální věcná břemena Marie Doležalová 2010/2011 Prohlašuji,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITAV BRNĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA KATEDRA PRÁVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A POZEMKOVÉHO PRÁVA

MASARYKOVA UNIVERZITAV BRNĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA KATEDRA PRÁVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A POZEMKOVÉHO PRÁVA MASARYKOVA UNIVERZITAV BRNĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA KATEDRA PRÁVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A POZEMKOVÉHO PRÁVA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE POZEMEK JAKO VĚC, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ POZEMKU 2008/2009 Hana Švecová MASARYKOVA

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity PRÁVO NA STEJNOU ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ PODLE ZÁKONA O RODINĚ

Právnická fakulta Masarykovy univerzity PRÁVO NA STEJNOU ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ PODLE ZÁKONA O RODINĚ Právnická fakulta Masarykovy univerzity K a t e d r a o b č a n s k é h o p r á v a DIPLOMOVÁ PRÁCE PRÁVO NA STEJNOU ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ PODLE ZÁKONA O RODINĚ JAN HEROUT 2007/2008 Prohlašuji, že jsem diplomovou

Více

Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Veřejná dražba cenných papírů. Obsah: I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I.

Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Veřejná dražba cenných papírů. Obsah: I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I. Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Obsah: Veřejná dražba cenných papírů I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I. 2 Vymezení pojmů II. Vymezení veřejné dražby cenných papírů II. 1 Definice

Více

Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho dodatečné změny

Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho dodatečné změny Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo Katedra obchodního práva Rigorózní práce Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho dodatečné změny Mgr. Jaroslav Menčík Akademický rok 2011/2012 Prohlašuji,

Více

Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) nejdůležitější změny. Hradec Králové 15. 5.2014

Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) nejdůležitější změny. Hradec Králové 15. 5.2014 Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) nejdůležitější změny Hradec Králové 15. 5.2014 Legislativa Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho

Více

Vědecký tým Výzkum insolvence

Vědecký tým Výzkum insolvence X x x x x n á v r h ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních

Více

Způsoby nabývání vlastnictví

Způsoby nabývání vlastnictví Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Způsoby nabývání vlastnictví Bakalářská práce Autor: Lucie Brabcová právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr.

Více

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR Návrh zákona Pracovní verze návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Část I 17. 8. 2014 1 (1) Ustanovení právního řádu upravující vzájemná práva

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Pozemek jako věc, součásti a příslušenství pozemku

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Pozemek jako věc, součásti a příslušenství pozemku Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva Bakalářská práce Pozemek jako věc, součásti a příslušenství pozemku Lucie Polnerová 2007/2008 Prohlašuji, že

Více

Některé právní otázky získávaní a poskytování finančních prostředkŧ a jiných výhod neziskovými organizacemi

Některé právní otázky získávaní a poskytování finančních prostředkŧ a jiných výhod neziskovými organizacemi Některé právní otázky získávaní a poskytování finančních prostředkŧ JUDr. Karel Pešta, Václav Hodonický Realizováno v rámci Projektu Posilování kapacit NNO v oblasti fundraisingu a dlouhodobého plánování

Více

Nový správní řád (nejen) z pohledu osob dotčených rozhodováním

Nový správní řád (nejen) z pohledu osob dotčených rozhodováním âtvrtletní P ÍLOHA VùNOVANÁ OCHRANù VE EJN CH ZÁJMÒ CESTOU PRÁVA Tua res agitur paries cum proximus ardet (O tebe jde, hoří-li sousedův dům) Pfiipravuje nezisková organizace právníkû PILA pro ãasopis Právní

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN 1 Obsah 1. Obecná část... 9 Hlavní zásady nové kodifikace jsou především následující:... 9 Vše v jednom, logicky a přehledně... 9 Soukromé právo... 9 Jazyk nového

Více

Rozdělení věcí, jejich součásti a příslušenství prizmatem rekodifikace

Rozdělení věcí, jejich součásti a příslušenství prizmatem rekodifikace Rozdělení věcí, jejich součásti a příslušenství prizmatem rekodifikace Úvod Cílem této práce je podat alespoň v hrubých obrysech výměr o některých změnách právní úpravy, k nimž dochází v souvislosti s

Více

Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s..

Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s.. Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s.. Obsah Stanov: Článek 1: Založení akciové Společnosti... 4 Článek 2: Firma a sídlo Společnosti... 4 Článek 3: Trvání Společnosti... 4 Článek 4:

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

Věcná práva v novém občanském zákoníku

Věcná práva v novém občanském zákoníku Věcná práva v novém občanském zákoníku Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé

Více

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s.

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Část prvá 1. Založení akciové společnosti Akciová společnost AGROSPOL, Malý Bor a. s. (dále jen "společnost"), byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.

Více