Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom za rok 2015 Obsah

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom za rok 2015 Obsah"

Transkript

1 Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom za rok 2015 Obsah 1. Údaje o plnení rozpočtu mesta Výsledok hospodárenia za rok Mimorozpočtové fondy mesta Prehľad o poskytnutých dotáciách Bilancia aktív a pasív Prehľad o stave a vývoji dlhu Hodnotenie programov Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti Údaje o hospodárení príspevkovej organizácii

2 1. Údaje o plnení rozpočtu mesta Rozpočet mesta pre rok 2015 bol zostavený v zmysle 10 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých predpisov a schválený uzneseným MsZ č.133/2014 zo dňa V priebehu roka 2015 boli v mestskom zastupiteľstve schválené štyri zmeny rozpočtu: I. zmena rozpočtu - uznesením MsZ č 41/2015 zo dňa II. zmena rozpočtu - uznesením MsZ č. 77/2015 zo dňa III. zmena rozpočtu - uznesením MsZ č. 97/2015 zo dňa IV. zmena rozpočtu uznesením MsZ č 168/2015.zo dňa Rozpočet mesta bol tiež upravený rozpočtovými opatreniami o prostriedky zo štátneho rozpočtu, v zmysle 14 ods. 2b) a c) zákona 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Na základe rozhodnutia primátora mesta boli rozpočtovými opatreniami, v zmysle VZN 1/2008 a 14, ods. 2a) zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, uskutočnené presuny medzi položkami v rámci jednotlivých programov. Zmeny rozpočtu sú zaznamenané v operatívnej evidencii rozpočtových opatrení v zmysle 14 ods. 4 zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Plnenie bežného rozpočtu Príjmy bežného rozpočtu mesta boli v celkovej sume ,71 Eur, čo predstavuje plnenie na 105% upraveného rozpočtu. Na druhej strane, plnenie výdavkov bežného rozpočtu mesta bolo na 96% upraveného rozpočtu v celkovej sume ,20 Eur. Kladné saldo bežného rozpočtu bolo na úrovni ,51 Eur. Plnenie kapitálového rozpočtu Príjmy kapitálového rozpočtu, kde hlavnú časť tvorili kapitálové transfery z fondov EU a ŠR na projekt CZO boli v sume ,60 Eur a výdavky kapitálového rozpočtu boli v sume ,16 Eur. Záporné saldo kapitálového rozpočtu v sume ,56 Eur bolo vykryté z prebytku bežného rozpočtu, z rezervného fondu mesta a z úveru zo ŠRFB. Finančné operácie Príjmové finančné operácie boli v sume ,54 Eur, z toho príjem úveru zo ŠFRB Eur, prostriedky použité z rezervného fondu mesta ,08 Eur a prostriedky z roku 2014 zapojeného do rozpočtu 2015 boli v sume ,54 Eur. Výdavkové finančné operácie - splátka istiny z úverov a zvýšenie základného imania v Technických službách s.r.o, boli v sume ,49 Eur. 2

3 Tabuľka: Sumár rozpočtu mesta Žiar nad Hronom za rok 2015 Názov Schválený Upravený Plnenie % Bežný rozpočet Bežné príjmy % Bežné výdavky % Kapitálový rozpočet Kapitálové príjmy 0, % Kapitálové výdavky % Finančné operácie Príjmové finančné operácie % Výdavkové finančné operácie % Celkové príjmy % Celkové výdavky % Bežný rozpočet Bežné príjmy Daňové príjmy boli v sume Eur, čo predstavovalo plnenie na 105%. Najvýznamnejšia položka Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve bola v sume Eur, plnenie na 107% oproti schválenému rozpočtu. Druhá najvýznamnejšia položka - daň z nehnuteľnosti predstavoval príjem v celkovej sume Eur, plnenie na 104% oproti schválenému rozpočtu. Ostatné dane za tovary a služby boli v sume Eur, plnenie na 99%. Nedaňové príjmy mesta (vrátane právnych subjektov) boli na úrovni Eur, čo predstavuje plnenie na 109% rozpočtu. Z toho významnejšie položky: Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (prenájom pozemkov, bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta) boli v sume Eur, plnenie na 105%. Administratívne a iné poplatky a platby boli v sume Eur, plnenie na 110%. Granty a transfery prijaté na účet mesta (vrátane právnych subjektov) - boli na úrovni Eur. Ide o účelovo určené prostriedky granty, transfery zo Štátneho rozpočtu a rozpočtu EU. 3

4 Bežné príjmy 4 Mesto (bez rozpočtových organizácii) 100 Daňové príjmy % 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku % 111 Dane z príjmov fyzickej osoby % Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve % 120 Dane z majetku % 121 Daň z nehnuteľností % Z pozemkov % Zo stavieb % Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome % 130 Dane za tovary a služby % 133 Dane za špecifické služby % Za psa % Za nevýherné hracie prístroje % Za predajné automaty % Za ubytovanie % Za užívanie verejného priestranstva % Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady % 139 Iné dane za tovary a služby Zo zrušených miestnych poplatkov Nedaňové príjmy % 210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku % 212 Príjmy z vlastníctva % Z prenajatých pozemkov % Z prenajatých budov, priestorov a objektov % 220 Administratívne a iné poplatky a platby % 221 Administratívne poplatky % Ostatné poplatky % 222 Pokuty, penále a iné sankcie Za porušenie finančnej disciplíny Za porušenie predpisov Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb % Za predaj výrobkov, tovarov a služieb % Za školy a školské zariadenia % Za prebytočný hnuteľný majetok Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby % Za znečisťovanie ovzdušia % 240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov % 242 Z vkladov % 290 Iné nedaňové príjmy % 292 Ostatné príjmy % Z náhrad z poistného plnenia Z dobropisov % Iné % 300 Granty a transfery % 310 Tuzemské bežné granty a transfery % 311 Granty Transfery v rámci verejnej správy %

5 Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu % štátnej správy Z rozpočtu obce Z rozpočtu vyššieho územného celku Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy % Rozpočtové organizácie 200 Nedaňové príjmy % 210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva % 220 Administratívne poplatky a iné poplatky % 240 Úroky z tuzemských úverov % 290 Iné nedaňové príjmy % 300 Granty a transfery % 310 Tuzemské bežné granty a transfery % Spolu mesto a právne subjekty % Bežné výdavky (bez rozpočtových organizácii) Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie Bežné výdavky % 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania % 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad % 612 Príplatky % 614 Odmeny % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne % 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní % 625 Poistné do Sociálnej poisťovne % 627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní % 630 Tovary a služby % 631 Cestovné náhrady % 632 Energie, voda a komunikácie % 633 Materiál % 634 Dopravné % 635 Rutinná a štandardná údržba % 636 Nájomné za nájom % 637 Služby % 640 Bežné transfery % 641 Transfery v rámci verejnej správy % 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám % Transfery nefinančným subjektom a transfery 644 príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky % Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s 650 úverom, pôžičkou, návratnou finančnou % výpomocou a finančným prenájmom 651 Splácanie úrokov v tuzemsku %

6 Bežné výdavky rozpočtových organizácii 600 Bežné výdavky % 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné % 620 Poistné a príspevky do poisťovní % 630 Tovary a služby % 640 Bežné transfery % Kapitálové príjmy Kapitálový rozpočet Kapitálové príjmy 200 Nedaňové príjmy % 230 Kapitálové príjmy % 231 Príjem z predaja kapitálových aktív % 233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív % 300 Granty a transfery % 320 Tuzemské kapitálové granty a transfery % 321 Granty % 322 Transfery v rámci verejnej správy % Kapitálové výdavky (V Eur) 700 Kapitálové výdavky % 710 Obstarávanie kapitálových aktív % 711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív % 712 Nákup budov, objektov alebo ich častí % 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % 714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov % 716 Prípravná a projektová dokumentácia % 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia % 718 Rekonštrukcia a modernizácia % 6

7 Finančné operácie Príjmové finančné operácie 400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami % 450 Z ostatých finančných operácií % 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov % 454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov % 500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci % 510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci % 514 Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci % Výdavkové finančné operácie 800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami % 810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie % 814 Účasť majetku % 820 Splácanie istín % 821 Splácanie tuzemskej istiny % Výdavky podľa programovej štruktúry 7 1 Vnútorná správa úradu % 1. 1 Ľudské zdroje % Výkonné a zákonodarné orgány % 600 Bežné výdavky % 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 630 Tovary a služby % 631 Cestovné náhrady % Tuzemské % Zahraničné % 637 Služby % Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá % Špeciálne služby % Náhrada mzdy a platu % Stravovanie % Prídel do sociálneho fondu % Odmeny a príspevky % Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru % 640 Bežné transfery % 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým %

8 osobám Na odchodné % Na nemocenské dávky % Iné všeobecné služby - matrika % 600 Bežné výdavky % 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 630 Tovary a služby % 637 Služby % Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá % Stravovanie % Prídel do sociálneho fondu % 640 Bežné transfery % 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám % Na nemocenské dávky % Všeobecné verejné služby inde neklasifikované referendum % 600 Bežné výdavky % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 630 Tovary a služby % 637 Služby % Odmeny a príspevky % Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru % Policajné služby % 600 Bežné výdavky % 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 630 Tovary a služby % 631 Cestovné náhrady % Tuzemské % 637 Služby % Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá % Stravovanie % Prídel do sociálneho fondu % Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru % 640 Bežné transfery % 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám % Na nemocenské dávky % Všeobecná pracovná oblasť Terénny sociálny pracovníci % 600 Bežné výdavky % 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 630 Tovary a služby % 631 Cestovné náhrady % 8

9 Tuzemské % 637 Služby % Stravovanie % Prídel do sociálneho fondu % 640 Bežné transfery % 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám % Na nemocenské dávky % Nakladanie s odpadmi % 600 Bežné výdavky % 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 630 Tovary a služby % 637 Služby % Stravovanie % Prídel do sociálneho fondu % Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru % 640 Bežné transfery % 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám % Na nemocenské dávky % Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou Detské jasle % 600 Bežné výdavky % 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 630 Tovary a služby % 637 Služby % Stravovanie % Prídel do sociálneho fondu % Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru % 640 Bežné transfery % 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám % Na nemocenské dávky % Staroba- DOS % 600 Bežné výdavky % 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 630 Tovary a služby % 637 Služby % Stravovanie % Prídel do sociálneho fondu % Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru % 640 Bežné transfery % 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám % Na odchodné % Na nemocenské dávky % 9

10 1. 2 Mestský úrad % Výkonné a zákonodarné orgány % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Poštové a telekomunikačné služby % 633 Materiál % Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie % Všeobecný materiál % Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky % Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky % 634 Dopravné % Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny % Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené % Poistenie % Prepravné a nájom dopravných prostriedkov % Karty, známky, poplatky % 635 Rutinná a štandardná údržba % Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % 637 Služby % Všeobecné služby % Špeciálne služby % Poplatky a odvody % Poistné % Vrátenie príjmov z minulých rokov % Kolkové známky % 640 Bežné transfery % 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám % Na členské príspevky % 700 Kapitálové výdavky % 710 Obstarávanie kapitálových aktív % 714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov % Osobných automobilov % 800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami % 810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie % 814 Účasť na majetku % V tuzemsku % Finančné a rozpočtové záležitosti % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 637 Služby % Špeciálne služby overenie účtovnej závierky % 10

11 Poplatky a odvody - banky % Iné všeobecné služby - matrika % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 633 Materiál % Všeobecný materiál % Všeobecné verejné služby inde neklasifikované - referendum % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Energie % Poštové a telekomunikačné služby % 633 Materiál % Všeobecný materiál % Reprezentačné % 634 Dopravné % Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny % 636 Nájomné za nájom % Budov, objektov alebo ich častí % 637 Služby % Stravovanie % 1. 3 Informačné technológie % Výkonné a zákonodarné orgány % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Komunikačná infraštruktúra % 633 Materiál % Výpočtová technika % Všeobecný materiál % Softvér % 635 Rutinná a štandardná údržba % Softvéru % 637 Služby % Všeobecné služby % 700 Kapitálové výdavky % 710 Obstarávanie kapitálových aktív % 711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív % Softvéru % 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % Výpočtovej techniky % 718 Rekonštrukcia a modernizácia % Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky % 11

12 1. 4 Grantový systém % Výkonné a zákonodarné orgány % 600 Bežné výdavky % 640 Bežné transfery % 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám % Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu % Jednotlivcom % 1. 5 Dlhová služba % Transakcie verejného dlhu % 600 Bežné výdavky % 650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným % prenájmom 651 Splácanie úrokov v tuzemsku % Banke a pobočke zahraničnej banky % 800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami % 820 Splácanie istín % 821 Splácanie tuzemskej istiny % Z bankových úverov dlhodobých % 2 Mestská polícia % Policajné služby % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Poštové a telekomunikačné služby % 633 Materiál % Interiérové vybavenie % Výpočtová technika % Telekomunikačná technika % Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie % Všeobecný materiál % Špeciálny materiál % Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky % Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky % 12

13 634 Dopravné % Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny % Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené % Poistenie % Karty, známky, poplatky Rutinná a štandardná údržba % Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok % 636 Nájomné za nájom % Budov, objektov alebo ich častí % 637 Služby % Konkurzy a súťaže % Propagácia, reklama a inzercia % Všeobecné služby % Špeciálne služby % Náhrady % 640 Bežné transfery % 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám % Na členské príspevky % 700 Kapitálové výdavky % 710 Obstarávanie kapitálových aktív % 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % 716 Prípravná a projektová dokumentácia % 3 Životné prostredie % 3. 1 Verejná zeleň % Rozvoj obcí % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 635 Rutinná a štandardná údržba % Budov, objektov alebo ich častí % 700 Kapitálové výdavky % 710 Obstarávanie kapitálových aktív % 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % 13

14 3. 2 Vody % Rozvoj obcí % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 635 Rutinná a štandardná údržba % Budov, objektov alebo ich častí % 3. 3 Odpadové hospodárstvo % Nakladanie s odpadmi % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 633 Materiál % Všeobecný materiál % 635 Rutinná a štandardná údržba % Budov, objektov alebo ich častí % 637 Služby % Všeobecné služby % 3. 4 Intenzifikácia separovaného zberu % Nakladanie s odpadmi % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 634 Dopravné % Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny % Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené % Poistenie % Karty, známky, poplatky % 637 Služby % Všeobecné služby % 3. 5 Uzatvorenie a rekultivácia skládky % Nakladanie s odpadmi % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 633 Materiál Všeobecný materiál

15 637 Služby % Všeobecné služby % Poistné % 3. 6 Centrum zhodnocovania odpadov % Nakladanie s odpadmi % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Komunikačná infraštruktúra % 633 Materiál % Interiérové vybavenie % Všeobecný materiál % Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky % 634 Dopravné % Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny % Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené % Poistenie % Karty, známky, poplatky % 637 Služby % Všeobecné služby % Špeciálne služby % Poistné % 700 Kapitálové výdavky % 710 Obstarávanie kapitálových aktív % 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % Interiérového vybavenia % Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % 716 Prípravná a projektová dokumentácia % 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia % Realizácia nových stavieb % Rekonštrukcie a modernizácie % 15 4 Správa majetku mesta % 4. 1 Mestské objekty % Výkonné a zákonodarné orgány Mestský úrad % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Energie % 633 Materiál %

16 Interiérové vybavenie % Telekomunikačná technika % Všeobecný materiál % Palivá ako zdroj energie % 635 Rutinná a štandardná údržba % Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % Budov, objektov alebo ich častí % 637 Služby % Všeobecné služby % Poistné % 700 Kapitálové výdavky Obstarávanie kapitálových aktív Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia Rekonštrukcie a modernizácie Rozvoj obcí % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 633 Materiál % Všeobecný materiál % 635 Rutinná a štandardná údržba % Budov, objektov alebo ich častí % 637 Služby % Špeciálne služby % 700 Kapitálové výdavky % 710 Obstarávanie kapitálových aktív % 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % 716 Prípravná a projektová dokumentácia % 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia % Realizácia nových stavieb % Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované mestské objekty % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Energie % Vodné, stočné % 633 Materiál % Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie % 635 Rutinná a štandardná údržba % Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % Budov, objektov alebo ich častí % 636 Nájomné za nájom % Budov, objektov alebo ich častí % 637 Služby % Všeobecné služby % 16

17 Špeciálne služby % Poistné % Vrátenie príjmov z minulých rokov % 700 Kapitálové výdavky % 710 Obstarávanie kapitálových aktív % 711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív % Pozemkov % 712 Nákup budov, objektov alebo ich častí % Budov, objektov alebo ich častí % Rekreačné a športové služby % 700 Kapitálové výdavky % 710 Obstarávanie kapitálových aktív % 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia % Rekonštrukcie a modernizácie % Kultúrne služby % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Energie % Vodné, stočné % 635 Rutinná a štandardná údržba % Budov, objektov alebo ich častí % 637 Služby % Špeciálne služby % 700 Kapitálové výdavky % 710 Obstarávanie kapitálových aktív % 712 Nákup budov, objektov alebo ich častí % Budov, objektov alebo ich častí % Náboženské a iné spoločenské služby - cintorín % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 633 Materiál % Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie % Všeobecný materiál % 637 Služby % Všeobecné služby % Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 637 Služby % Poistné % Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 637 Služby % Poistné % 17

18 4. 2 Údržba chodníkov a ciest % Cestná doprava % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 634 Dopravné % Poistenie % 635 Rutinná a štandardná údržba % Budov, objektov alebo ich častí % 4. 3 Miestne komunikácie % Cestná doprava % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 635 Rutinná a štandardná údržba % Budov, objektov alebo ich častí % 700 Kapitálové výdavky % 710 Obstarávanie kapitálových aktív % 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % 716 Prípravná a projektová dokumentácia % 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia % Realizácia nových stavieb % Rekonštrukcie a modernizácie % 4. 4 MHD % Cestná doprava % 600 Bežné výdavky % 640 Bežné transfery % 644 Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky % Ostatnej právnickej osobe % 18

19 4. 5 Verejné osvetlenie % Verejné osvetlenie % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Energie % 635 Rutinná a štandardná údržba % Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % 637 Služby % Všeobecné služby % 4. 6 Rekreačné a športové zariadenia % Rekreačné a športové služby % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 637 Služby % Poistné % 640 Bežné transfery % 644 Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom % Slovenskej republiky Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom % Ostatnej právnickej osobe % 4. 7 Príležitostné trhy % Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Energie % 633 Materiál % Všeobecný materiál % Špeciálny materiál Služby % Všeobecné služby % 19

20 4. 8 Mestský rozhlas % Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 635 Rutinná a štandardná údržba % Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % 636 Nájomné za nájom % Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % 637 Služby % Poplatky a odvody % 4. 9 Riadenie projektov a investičné akcie % Rekreačné a športové služby % 700 Kapitálové výdavky % 710 Obstarávanie kapitálových aktív % 716 Prípravná a projektová dokumentácia % 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia % Rekonštrukcie a modernizácie % Kultúrne služby % 700 Kapitálové výdavky % 710 Obstarávanie kapitálových aktív % 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia % Rekonštrukcie a modernizácie % 20 5 Športové aktivity % Rekreačné a športové služby % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 633 Materiál % Všeobecný materiál % 637 Služby % Konkurzy a súťaže % Všeobecné služby % 640 Bežné transfery % 644 Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom % Slovenskej republiky Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom %

21 6 Kultúra % Kultúrne služby % 600 Bežné výdavky % 640 Bežné transfery % 641 Transfery v rámci verejnej správy % Príspevkovej organizácii % 7 Komunikačné prostriedky % Výkonné a zákonodarné orgány % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 633 Materiál % Reprezentačné % 637 Služby % Propagácia, reklama a inzercia % Špeciálne služby % Reprezentačné výdavky % Vysielacie a vydavateľské služby % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Poštové a telekomunikačné služby % 637 Služby % Všeobecné služby % 8 Sociálna starostlivosť % Všeobecná pracovná oblasť % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Poštové a telekomunikačné služby % 637 Služby % Všeobecné služby % Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Poštové a telekomunikačné služby % 21

22 633 Materiál % Interiérové vybavenie % Všeobecný materiál % Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a % kompenzačné pomôcky Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky % 635 Rutinná a štandardná údržba % Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % Budov, objektov alebo ich častí % 636 Nájomné za nájom % Budov, objektov alebo ich častí % Staroba % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 633 Materiál % Interiérové vybavenie % Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky % 637 Služby % Všeobecné služby % Špeciálne služby % 640 Bežné transfery % 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám % Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu % Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 633 Materiál % Všeobecný materiál % 637 Služby % Všeobecné služby % Špeciálne služby % 640 Bežné transfery % 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám % Jednotlivcom % Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke % 9 Školstvo % Primárne vzdelávanie % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 633 Materiál % Všeobecný materiál % 22

23 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky % 637 Služby % Všeobecné služby % Reprezentačné výdavky % 640 Bežné transfery % 641 Transfery v rámci verejnej správy % Obci okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy % 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám % Cirkevným školám % Základná škola na Ul. Dr. Jánskeho Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 610 Mzdy % 620 Odvody % 630 Tovary a služby % 640 Transfery % Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou 610 Mzdy % 620 Odvody % 630 Tovary a služby % 640 Transfery % 0950 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD 610 Mzdy % 620 Odvody % 630 Tovary a služby % 640 Transfery % 0960 Vedľajšie služby v školstve - ŠJ 610 Mzdy % 620 Odvody % 630 Tovary a služby % 1040 Rodina a deti 640 Bežné transfery prostriedky zo ŠR na HN % Spolu za rozpočtovú organizáciu % Základná škola na Ul. M.R. Štefánika Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou. 610 Mzdy % 620 Odvody % 630 Tovary a služby % 640 Transfery %

24 09211 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou Starostlivosťou. 610 Mzdy % 620 Odvody % 630 Tovary a služby % 640 Transfery % 0950 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD 610 Mzdy % 620 Odvody % 630 Tovary a služby % 0960 Vedľajšie služby v školstve - ŠJ 610 Mzdy % 620 Odvody % 630 Tovary a služby % 640 Transfery % 1040 Rodina a deti 640 Bežné transfery prostriedky zo ŠR na HN % Spolu za rozpočtovú organizáciu % Základná škola na Ul. Jilemnického Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 610 Mzdy % 620 Odvody % 630 Tovary a služby % 640 Transfery % Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou Starostlivosťou. 610 Mzdy % 620 Odvody % 630 Tovary a služby % 640 Transfery % 0950 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD 610 Mzdy % 620 Odvody % 630 Tovary a služby % 0960 Vedľajšie služby v školstve - ŠJ 610 Mzdy % 620 Odvody % 630 Tovary a služby % 640 Transfery % 1040 Rodina a deti 640 Bežné transfery prostriedky zo ŠR na HN % Spolu za rozpočtovú organizáciu % 24

25 Základná umelecká škola Zity Strnadovej-Parákovej 0950 Vedľajšie služby v školstve - ŠJ 610 Mzdy % 620 Odvody % 630 Tovary a služby % 640 Transfery % Spolu za rozpočtovú organizáciu % Centrum voľného času 0950 Vedľajšie služby v školstve - ŠJ 610 Mzdy % 620 Odvody % 630 Tovary a služby % Spolu za rozpočtovú organizáciu % Materská škola na Ul. Dr. Jánskeho 0412 Všeobecná pracovná oblasť 630 Tovary a služby % Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou 610 Mzdy % 620 Odvody % 630 Tovary a služby % 640 Transfery % 0960 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 610 Mzdy % 620 Odvody % 630 Tovary a služby % 640 Transfery % 1040 Rodina a deti 640 Bežné transfery prostriedky zo ŠR na HN % Spolu za rozpočtovú organizáciu % 25

26 2. Výsledok hospodárenia za rok 2015 Tabuľka: Výpočet výsledku hospodárenia mesta Žiar nad Hronom za rok 2015 Položka Suma Bežný rozpočet Bežné príjmy ,71 Bežné výdavky ,20 Saldo bežného rozpočtu ,51 Kapitálový rozpočet Kapitálové príjmy ,60 Kapitálové výdavky ,16 Saldo kapitálového rozpočtu ,56 Výsledok hospodárenia v zmysle 10 ods. 3 pism. a) a b) zákona 583/2004 Z.z ,05 Finančné operácie Príjmové finančné operácie ,54 Výdavkové finančné operácie ,49 Saldo finančných operácii ,05 Výsledkom hospodárenia mesta Žiar nad Hronom za rok 2015, v zmysle 10 ods.3 pism. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, je schodok vo výške ,05 Eur. Schodok rozpočtu je v súlade so schváleným resp. upraveným rozpočtom a vznikol z dôvodu čerpania úveru zo ŠFRB na kúpu nájomných bytov a použitia rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov pri spoluúčasti na projekte Centra zhodnocovania odpadov. Súčasťou rozpočtu mesta sú aj príjmové a výdavkové finančné operácie, ktoré skončili v roku 2015 s kladným saldom vo výške ,05 Eur, čo bolo spôsobené čerpaním úveru zo ŠFRB a použitie rezervného fondu. 3. Mimorozpočtové fondy mesta V zmysle 15 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých predpisov obec a vyšší územný celok môžu vytvárať peňažné fondy. Zdrojmi peňažných fondov môžu byť najmä: a) prebytok rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok b) prostriedky získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení, c) zostatky peňažných fondov z predchádzajúcich rozpočtových rokov a zostatky príjmových finančných operácií s výnimkou zostatkov nepoužitých návratných zdrojov financovania. 26

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 ESO9 PAM verze 4.5 Změny a novinky OBECNÉ ZMĚNY....2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 MZDY 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY CZ... 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY SK... 2 MZDOVÉ SLOŽKY CZ... 3

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Mutenin 53 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kc) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 572560 název Obec Mutenin 53 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Skřinářov IČ: 00599824 N á v r h ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Návrh ZÚ 2012 byl projednán a schválen ZO Skřinářov dne 15.3.2013 Návrh ZÚ vyvěšen na ÚD od 16.3.2013 do 16.4.2013 Vypracoval: Ing. Vítězslav

Více

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Obec Staňkovice IČ: 00236446 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 - stavy po uzavření roku v prosinci 2013 Fenix 7.20.008, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 26.3.2013

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2011 Fenix 6.95.007, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 16.2.2012 8:57:01 1.1. Běžný rozpočet 2011 třída

Více

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Mgr. Pavel Mráček, starosta města Návrh sumáře rozpočtu na rok 2014 v tis. Kč Návrh sumáře rozpočtu Schválený sumář rozpočtu na rok 2014 na rok 2014 Třída

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Chrastavice 34 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kc) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572641 název Obec Chrastavice 34 ulice, č.p. cp. 28 obec Chrastavice PSČ, pošta

Více

Příjmy města 2009 v tis. Kč

Příjmy města 2009 v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 106 865,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 66 583,0 Daňové výnosy 52 053,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 10 582,3 1112 Daň z příjmu fyzických osob 2 228,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 15

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.5.2015 8:54:50 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Město Vysoké Veselí IČ: 00272418 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.10.011, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 4.3.2013 11:45:59 1. Plnění rozpočtu za

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 26.05.2015 Čas zpracování: 15h 9m15s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Obec Lešetice IČ: 00473855. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Lešetice IČ: 00473855. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Lešetice IČ: 00473855 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.40.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 6.4.2015 17:14:04 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Smrček IČO: 15054209 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.4.2015 19:14:12 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59

Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59 Obec Drunče IČ: 00666912 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Licence. D53C. X_C_R_G_B_ZUC / ZUC (20012011/01012011) enetárov. (v Ke) sestavený ke dni 01.03.2012

Licence. D53C. X_C_R_G_B_ZUC / ZUC (20012011/01012011) enetárov. (v Ke) sestavený ke dni 01.03.2012 Licence. D53C. X_C_R_G_B_ZUC / ZUC (20012011/01012011) Obec enetárov r r [!y l< 2 Oi 1 (v Ke) sestavený ke dni 01.03.2012 Údaje o organizaci identifikacni název ulice, C.p. obec PSČ, pošta cislo 00637203

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE Žďár nad Metují za rok 2014 str. 1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 Obsah: * údaje dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

Obec Cheznovice IČ: 00258750. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Cheznovice IČ: 00258750. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Cheznovice IČ: 00258750 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 5.2.2015 10:35:09 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Bernkrautová Datum zpracování: 15.05.2007 Čas zpracování: 12h21m53s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Městská část Praha Dolní Chabry

Městská část Praha Dolní Chabry Výdaje rozpočtu: Neinvestiční výdaje Městská část Praha Dolní Chabry Kap. 02 městská infrastruktura Schválený rozpočet na rok 2008 3722 5169 odvoz odpadů 200 000 veřejná zeleň 3745 5171 opravy a údržba

Více

Struktura prezentace:

Struktura prezentace: Financování krajů Struktura prezentace: Krátké seznámení s územním uspořádáním České republiky Systém financování územní veřejné správy se zaměřením na financování krajů Hospodaření rozpočtů územních samosprávných

Více

V Ý D A J E - dle tříd

V Ý D A J E - dle tříd P Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost Rozpočet % Rozpočet KEO-W 1.8.125 / Uc15e % Rozdíl Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a 326130.22 250000.00

Více

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Byzhradec IČO: 00274771 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 4.5.2015 19:56:21 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015 Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015 Příjmy Účel SU AU pol. ZJ N Z UZ orj. org Příjmy Daňové příjmy- prostř. FÚ Daň z příjmů FO ze z.č. a funkčních p. 231 0 1111 2 900,0 Daň z příjmů FO za sam.výd.činnosti

Více

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s.

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 10.5.2014 16:09:12 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s.

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. 1. Plnění rozpočtu za období 2007-2009 2007 2008 2009 PŘÍJMY

Více

Návrh závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Církvice a Nové Dvory Klejnarka za rok 2009

Návrh závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Církvice a Nové Dvory Klejnarka za rok 2009 Návrh závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Církvice a Nové Dvory Klejnarka za rok 2009 Dobrovolný svazek obcí Církvice a Nové Dvory Klejnarka byl založen ustavující členskou schůzí za účasti zastupitelstev

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.018, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 16.5.2014 9:27:18 DOLOŽKA KE ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTU Zveřejnění dle 17, odst. 6

Více

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Schváleno usnesením UZ09_0440 dne 17.12.2009 Položka Název seskupení položek SCH 2010 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1 332 Poplatky za znečištování životního

Více

Návrh. Rozpočtu příjmů a výdajů obce Přestavlky na rok 2014. S o u h r n Příjmy Výdaje. Tabulka č. 1 3 848 400 XX. Tabulka č.

Návrh. Rozpočtu příjmů a výdajů obce Přestavlky na rok 2014. S o u h r n Příjmy Výdaje. Tabulka č. 1 3 848 400 XX. Tabulka č. Návrh Rozpočtu příjmů a výdajů obce Přestavlky na rok 2014 Rekapitulace příjmů a výdajů S o u h r n Příjmy Výdaje Tabulka č. 1 3 848 400 XX Tabulka č. 2 226 600 XX Tabulka č. 3 xx 2 955 000 Tabulka č.

Více

e-mail: ou.ricky@obecricky.cz

e-mail: ou.ricky@obecricky.cz Obec Říčky v Orlických horách IČ: 00579149 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů e-mail: ou.ricky@obecricky.cz Návrh - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Říčky v Orlických

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Z V E Ř E J N Ě N Í návrhu závěrečného účtu městské části Praha-Lysolaje za rok 2012 Městská část Praha - Lysolaje na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000

Více

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Obec Kamberk IČ: 00233081 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.016, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 12.5.2014 18:23:55 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Závěrečný účet Obce Mezholezy za rok 2011. zpracovaný podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

Závěrečný účet Obce Mezholezy za rok 2011. zpracovaný podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění Závěrečný účet Obce Mezholezy za rok 2011 zpracovaný podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění Obsah závěrečného účtu Obce Mezholezy za rok 2011 1) Údaje

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 13.05.2015 Čas zpracování: 9h 1m41s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2012 12 278599 sestavený k 31.12.2012 (v tis.

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Město Janské Lázně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 17.05.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00277967 název Město Janské Lázně ulice, č.p. náměstí Svobody 273 obec Janské Lázně

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 0000 1112 DAň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti -70.000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 15.05.2015 Čas zpracování: 14h33m22s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

ÚZEMNÍ ROZPOČTY. Ing. M. Červenka, VŠFS Praha, listopad 2012

ÚZEMNÍ ROZPOČTY. Ing. M. Červenka, VŠFS Praha, listopad 2012 ÚZEMNÍ ROZPOČTY Ing. M. Červenka, VŠFS Praha, listopad 2012 Finanční systém na úrovni územní samosprávy Součást veřejné rozpočtové soustavy Obdobné principy jako u SR Dobrovolnost u řady oblastí (mimorozpočtové

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

Městys Boleradice. Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008

Městys Boleradice. Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008 Městys Boleradice Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008 Nákup materiálu jinde nezařaze 2 500,00 Kč 1039 Ostatní záležitosti lesního hosp. 2 500,00 Kč (opravy komunikací) (úklid sněhu) Nové

Více

Závěrečný účet pro rok 2007

Závěrečný účet pro rok 2007 Závěrečný účet pro rok 2007 I. Příjmy 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 313 209,53 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 202 435,61 1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapit. Výnosů 20 700,92

Více

Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt

Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt Poř. č. Popis 1 2a) Rozpočet mikroprojektu Dokumentace o organizaci (čeští žadatelé) Podrobný rozpočet mikroprojektu předložený na formuláři předepsaném

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Obec Šilheřovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 10.05.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00300730 název Obec Šilheřovice ulice, č.p. Střední 305 obec Šilheřovice PSČ, pošta

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00231291 Název: Městská část Praha - Čakovice UCS: 00231291 Úřad městské

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč 2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč Výdaje na investice 27 730 000,00 Kč 2212org.612 dešťová kanalizace Šánovická 1 300 000,00 Kč 2219org.612

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Staňkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (návrh) Údaje o organizaci identifikační číslo 44224869 název ulice, č.p. obec Obec Staňkovice Staňkovice čp.44 Staňkovice PSČ, pošta 41201 Kontaktní údaje telefon

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je plán finančního hospodaření městyse, obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Rozpočet je

Více

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Obec Bělotín Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Obec Bělotín Adresa: Bělotín 151, 753

Více

1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013. 1.1. Běžný rozpočet 2013. 1.2. Kapitálový rozpočet 2013

1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013. 1.1. Běžný rozpočet 2013. 1.2. Kapitálový rozpočet 2013 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013 2011 2012 2013 PŘÍJMY 2 093 595,94 2 048 205,55 2 401 927,56 VÝDAJE 1 532 110,46 1 955 490,15 1 583 762,82 SALDO 561 485,48 92 715,40 818 164,74 1.1. Běžný rozpočet

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 OÚ Chotovice 4024 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00831590 název OÚ Chotovice 4024 ulice, č.p. Chotovice 8 obec Nový Bor PSČ, pošta

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Obsah 1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2013... 2 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 1.2 Příjmy... 2 1.2.1

Více

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů).

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje jsou v tis.

Více

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014 Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014 Příjmy Příjmy UZ POL ZP HODNOTA text DANĚ 1111 4 000 DPFO-ZČ 1112 500 DPFO-SVČ 1113 300 DPFO-KV 1121 3 500 DPPO 1122 0,00 DPPO

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč)

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) IČO: 00254819 Název: Město Nová Role ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2012 OdPa Text Běžný rozpočet 1 Kapitálový rozpočet Poznámka 2 3 0000 Daňové příjmy,

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2012 Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní

Více

Úhrn výdajů celkem 2 967,0 2 846,0 Běžné výdaje 5 1 767,0 1 775,0 Kapitálové výdaje 6 1 200,0 1 071,0

Úhrn výdajů celkem 2 967,0 2 846,0 Běžné výdaje 5 1 767,0 1 775,0 Kapitálové výdaje 6 1 200,0 1 071,0 Návrh proveden a projednáván dne: Vyvěšeno: Sejmuto: Schválen v zastupitelstvu dne : schvál.rozpočet návrh t e x t roky rozpočtu Rekapitulace příjmů a výdajů v tis.kč v tis.kč Změna stavu krátkodobých

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 Licence: D0D5 XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obecní úřad Miřkov 49 26827-321 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2009 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572659 název Obecní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Močovice 38 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 640077 název Obec Močovice 38 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Časy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580503 název Obec Časy ulice, č.p. obec Časy PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 8. 12. 2015 Sejmut: 8. 1. 2015 Projednáno v zastupitelstvu dne 4. 12. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více