Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom za rok 2015 Obsah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom za rok 2015 Obsah"

Transkript

1 Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom za rok 2015 Obsah 1. Údaje o plnení rozpočtu mesta Výsledok hospodárenia za rok Mimorozpočtové fondy mesta Prehľad o poskytnutých dotáciách Bilancia aktív a pasív Prehľad o stave a vývoji dlhu Hodnotenie programov Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti Údaje o hospodárení príspevkovej organizácii

2 1. Údaje o plnení rozpočtu mesta Rozpočet mesta pre rok 2015 bol zostavený v zmysle 10 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých predpisov a schválený uzneseným MsZ č.133/2014 zo dňa V priebehu roka 2015 boli v mestskom zastupiteľstve schválené štyri zmeny rozpočtu: I. zmena rozpočtu - uznesením MsZ č 41/2015 zo dňa II. zmena rozpočtu - uznesením MsZ č. 77/2015 zo dňa III. zmena rozpočtu - uznesením MsZ č. 97/2015 zo dňa IV. zmena rozpočtu uznesením MsZ č 168/2015.zo dňa Rozpočet mesta bol tiež upravený rozpočtovými opatreniami o prostriedky zo štátneho rozpočtu, v zmysle 14 ods. 2b) a c) zákona 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Na základe rozhodnutia primátora mesta boli rozpočtovými opatreniami, v zmysle VZN 1/2008 a 14, ods. 2a) zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, uskutočnené presuny medzi položkami v rámci jednotlivých programov. Zmeny rozpočtu sú zaznamenané v operatívnej evidencii rozpočtových opatrení v zmysle 14 ods. 4 zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Plnenie bežného rozpočtu Príjmy bežného rozpočtu mesta boli v celkovej sume ,71 Eur, čo predstavuje plnenie na 105% upraveného rozpočtu. Na druhej strane, plnenie výdavkov bežného rozpočtu mesta bolo na 96% upraveného rozpočtu v celkovej sume ,20 Eur. Kladné saldo bežného rozpočtu bolo na úrovni ,51 Eur. Plnenie kapitálového rozpočtu Príjmy kapitálového rozpočtu, kde hlavnú časť tvorili kapitálové transfery z fondov EU a ŠR na projekt CZO boli v sume ,60 Eur a výdavky kapitálového rozpočtu boli v sume ,16 Eur. Záporné saldo kapitálového rozpočtu v sume ,56 Eur bolo vykryté z prebytku bežného rozpočtu, z rezervného fondu mesta a z úveru zo ŠRFB. Finančné operácie Príjmové finančné operácie boli v sume ,54 Eur, z toho príjem úveru zo ŠFRB Eur, prostriedky použité z rezervného fondu mesta ,08 Eur a prostriedky z roku 2014 zapojeného do rozpočtu 2015 boli v sume ,54 Eur. Výdavkové finančné operácie - splátka istiny z úverov a zvýšenie základného imania v Technických službách s.r.o, boli v sume ,49 Eur. 2

3 Tabuľka: Sumár rozpočtu mesta Žiar nad Hronom za rok 2015 Názov Schválený Upravený Plnenie % Bežný rozpočet Bežné príjmy % Bežné výdavky % Kapitálový rozpočet Kapitálové príjmy 0, % Kapitálové výdavky % Finančné operácie Príjmové finančné operácie % Výdavkové finančné operácie % Celkové príjmy % Celkové výdavky % Bežný rozpočet Bežné príjmy Daňové príjmy boli v sume Eur, čo predstavovalo plnenie na 105%. Najvýznamnejšia položka Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve bola v sume Eur, plnenie na 107% oproti schválenému rozpočtu. Druhá najvýznamnejšia položka - daň z nehnuteľnosti predstavoval príjem v celkovej sume Eur, plnenie na 104% oproti schválenému rozpočtu. Ostatné dane za tovary a služby boli v sume Eur, plnenie na 99%. Nedaňové príjmy mesta (vrátane právnych subjektov) boli na úrovni Eur, čo predstavuje plnenie na 109% rozpočtu. Z toho významnejšie položky: Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (prenájom pozemkov, bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta) boli v sume Eur, plnenie na 105%. Administratívne a iné poplatky a platby boli v sume Eur, plnenie na 110%. Granty a transfery prijaté na účet mesta (vrátane právnych subjektov) - boli na úrovni Eur. Ide o účelovo určené prostriedky granty, transfery zo Štátneho rozpočtu a rozpočtu EU. 3

4 Bežné príjmy 4 Mesto (bez rozpočtových organizácii) 100 Daňové príjmy % 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku % 111 Dane z príjmov fyzickej osoby % Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve % 120 Dane z majetku % 121 Daň z nehnuteľností % Z pozemkov % Zo stavieb % Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome % 130 Dane za tovary a služby % 133 Dane za špecifické služby % Za psa % Za nevýherné hracie prístroje % Za predajné automaty % Za ubytovanie % Za užívanie verejného priestranstva % Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady % 139 Iné dane za tovary a služby Zo zrušených miestnych poplatkov Nedaňové príjmy % 210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku % 212 Príjmy z vlastníctva % Z prenajatých pozemkov % Z prenajatých budov, priestorov a objektov % 220 Administratívne a iné poplatky a platby % 221 Administratívne poplatky % Ostatné poplatky % 222 Pokuty, penále a iné sankcie Za porušenie finančnej disciplíny Za porušenie predpisov Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb % Za predaj výrobkov, tovarov a služieb % Za školy a školské zariadenia % Za prebytočný hnuteľný majetok Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby % Za znečisťovanie ovzdušia % 240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov % 242 Z vkladov % 290 Iné nedaňové príjmy % 292 Ostatné príjmy % Z náhrad z poistného plnenia Z dobropisov % Iné % 300 Granty a transfery % 310 Tuzemské bežné granty a transfery % 311 Granty Transfery v rámci verejnej správy %

5 Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu % štátnej správy Z rozpočtu obce Z rozpočtu vyššieho územného celku Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy % Rozpočtové organizácie 200 Nedaňové príjmy % 210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva % 220 Administratívne poplatky a iné poplatky % 240 Úroky z tuzemských úverov % 290 Iné nedaňové príjmy % 300 Granty a transfery % 310 Tuzemské bežné granty a transfery % Spolu mesto a právne subjekty % Bežné výdavky (bez rozpočtových organizácii) Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie Bežné výdavky % 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania % 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad % 612 Príplatky % 614 Odmeny % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne % 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní % 625 Poistné do Sociálnej poisťovne % 627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní % 630 Tovary a služby % 631 Cestovné náhrady % 632 Energie, voda a komunikácie % 633 Materiál % 634 Dopravné % 635 Rutinná a štandardná údržba % 636 Nájomné za nájom % 637 Služby % 640 Bežné transfery % 641 Transfery v rámci verejnej správy % 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám % Transfery nefinančným subjektom a transfery 644 príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky % Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s 650 úverom, pôžičkou, návratnou finančnou % výpomocou a finančným prenájmom 651 Splácanie úrokov v tuzemsku %

6 Bežné výdavky rozpočtových organizácii 600 Bežné výdavky % 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné % 620 Poistné a príspevky do poisťovní % 630 Tovary a služby % 640 Bežné transfery % Kapitálové príjmy Kapitálový rozpočet Kapitálové príjmy 200 Nedaňové príjmy % 230 Kapitálové príjmy % 231 Príjem z predaja kapitálových aktív % 233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív % 300 Granty a transfery % 320 Tuzemské kapitálové granty a transfery % 321 Granty % 322 Transfery v rámci verejnej správy % Kapitálové výdavky (V Eur) 700 Kapitálové výdavky % 710 Obstarávanie kapitálových aktív % 711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív % 712 Nákup budov, objektov alebo ich častí % 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % 714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov % 716 Prípravná a projektová dokumentácia % 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia % 718 Rekonštrukcia a modernizácia % 6

7 Finančné operácie Príjmové finančné operácie 400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami % 450 Z ostatých finančných operácií % 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov % 454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov % 500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci % 510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci % 514 Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci % Výdavkové finančné operácie 800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami % 810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie % 814 Účasť majetku % 820 Splácanie istín % 821 Splácanie tuzemskej istiny % Výdavky podľa programovej štruktúry 7 1 Vnútorná správa úradu % 1. 1 Ľudské zdroje % Výkonné a zákonodarné orgány % 600 Bežné výdavky % 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 630 Tovary a služby % 631 Cestovné náhrady % Tuzemské % Zahraničné % 637 Služby % Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá % Špeciálne služby % Náhrada mzdy a platu % Stravovanie % Prídel do sociálneho fondu % Odmeny a príspevky % Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru % 640 Bežné transfery % 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým %

8 osobám Na odchodné % Na nemocenské dávky % Iné všeobecné služby - matrika % 600 Bežné výdavky % 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 630 Tovary a služby % 637 Služby % Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá % Stravovanie % Prídel do sociálneho fondu % 640 Bežné transfery % 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám % Na nemocenské dávky % Všeobecné verejné služby inde neklasifikované referendum % 600 Bežné výdavky % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 630 Tovary a služby % 637 Služby % Odmeny a príspevky % Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru % Policajné služby % 600 Bežné výdavky % 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 630 Tovary a služby % 631 Cestovné náhrady % Tuzemské % 637 Služby % Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá % Stravovanie % Prídel do sociálneho fondu % Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru % 640 Bežné transfery % 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám % Na nemocenské dávky % Všeobecná pracovná oblasť Terénny sociálny pracovníci % 600 Bežné výdavky % 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 630 Tovary a služby % 631 Cestovné náhrady % 8

9 Tuzemské % 637 Služby % Stravovanie % Prídel do sociálneho fondu % 640 Bežné transfery % 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám % Na nemocenské dávky % Nakladanie s odpadmi % 600 Bežné výdavky % 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 630 Tovary a služby % 637 Služby % Stravovanie % Prídel do sociálneho fondu % Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru % 640 Bežné transfery % 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám % Na nemocenské dávky % Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou Detské jasle % 600 Bežné výdavky % 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 630 Tovary a služby % 637 Služby % Stravovanie % Prídel do sociálneho fondu % Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru % 640 Bežné transfery % 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám % Na nemocenské dávky % Staroba- DOS % 600 Bežné výdavky % 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 630 Tovary a služby % 637 Služby % Stravovanie % Prídel do sociálneho fondu % Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru % 640 Bežné transfery % 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám % Na odchodné % Na nemocenské dávky % 9

10 1. 2 Mestský úrad % Výkonné a zákonodarné orgány % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Poštové a telekomunikačné služby % 633 Materiál % Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie % Všeobecný materiál % Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky % Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky % 634 Dopravné % Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny % Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené % Poistenie % Prepravné a nájom dopravných prostriedkov % Karty, známky, poplatky % 635 Rutinná a štandardná údržba % Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % 637 Služby % Všeobecné služby % Špeciálne služby % Poplatky a odvody % Poistné % Vrátenie príjmov z minulých rokov % Kolkové známky % 640 Bežné transfery % 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám % Na členské príspevky % 700 Kapitálové výdavky % 710 Obstarávanie kapitálových aktív % 714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov % Osobných automobilov % 800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami % 810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie % 814 Účasť na majetku % V tuzemsku % Finančné a rozpočtové záležitosti % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 637 Služby % Špeciálne služby overenie účtovnej závierky % 10

11 Poplatky a odvody - banky % Iné všeobecné služby - matrika % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 633 Materiál % Všeobecný materiál % Všeobecné verejné služby inde neklasifikované - referendum % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Energie % Poštové a telekomunikačné služby % 633 Materiál % Všeobecný materiál % Reprezentačné % 634 Dopravné % Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny % 636 Nájomné za nájom % Budov, objektov alebo ich častí % 637 Služby % Stravovanie % 1. 3 Informačné technológie % Výkonné a zákonodarné orgány % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Komunikačná infraštruktúra % 633 Materiál % Výpočtová technika % Všeobecný materiál % Softvér % 635 Rutinná a štandardná údržba % Softvéru % 637 Služby % Všeobecné služby % 700 Kapitálové výdavky % 710 Obstarávanie kapitálových aktív % 711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív % Softvéru % 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % Výpočtovej techniky % 718 Rekonštrukcia a modernizácia % Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky % 11

12 1. 4 Grantový systém % Výkonné a zákonodarné orgány % 600 Bežné výdavky % 640 Bežné transfery % 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám % Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu % Jednotlivcom % 1. 5 Dlhová služba % Transakcie verejného dlhu % 600 Bežné výdavky % 650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným % prenájmom 651 Splácanie úrokov v tuzemsku % Banke a pobočke zahraničnej banky % 800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami % 820 Splácanie istín % 821 Splácanie tuzemskej istiny % Z bankových úverov dlhodobých % 2 Mestská polícia % Policajné služby % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Poštové a telekomunikačné služby % 633 Materiál % Interiérové vybavenie % Výpočtová technika % Telekomunikačná technika % Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie % Všeobecný materiál % Špeciálny materiál % Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky % Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky % 12

13 634 Dopravné % Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny % Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené % Poistenie % Karty, známky, poplatky Rutinná a štandardná údržba % Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok % 636 Nájomné za nájom % Budov, objektov alebo ich častí % 637 Služby % Konkurzy a súťaže % Propagácia, reklama a inzercia % Všeobecné služby % Špeciálne služby % Náhrady % 640 Bežné transfery % 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám % Na členské príspevky % 700 Kapitálové výdavky % 710 Obstarávanie kapitálových aktív % 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % 716 Prípravná a projektová dokumentácia % 3 Životné prostredie % 3. 1 Verejná zeleň % Rozvoj obcí % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 635 Rutinná a štandardná údržba % Budov, objektov alebo ich častí % 700 Kapitálové výdavky % 710 Obstarávanie kapitálových aktív % 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % 13

14 3. 2 Vody % Rozvoj obcí % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 635 Rutinná a štandardná údržba % Budov, objektov alebo ich častí % 3. 3 Odpadové hospodárstvo % Nakladanie s odpadmi % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 633 Materiál % Všeobecný materiál % 635 Rutinná a štandardná údržba % Budov, objektov alebo ich častí % 637 Služby % Všeobecné služby % 3. 4 Intenzifikácia separovaného zberu % Nakladanie s odpadmi % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 634 Dopravné % Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny % Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené % Poistenie % Karty, známky, poplatky % 637 Služby % Všeobecné služby % 3. 5 Uzatvorenie a rekultivácia skládky % Nakladanie s odpadmi % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 633 Materiál Všeobecný materiál

15 637 Služby % Všeobecné služby % Poistné % 3. 6 Centrum zhodnocovania odpadov % Nakladanie s odpadmi % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Komunikačná infraštruktúra % 633 Materiál % Interiérové vybavenie % Všeobecný materiál % Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky % 634 Dopravné % Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny % Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené % Poistenie % Karty, známky, poplatky % 637 Služby % Všeobecné služby % Špeciálne služby % Poistné % 700 Kapitálové výdavky % 710 Obstarávanie kapitálových aktív % 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % Interiérového vybavenia % Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % 716 Prípravná a projektová dokumentácia % 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia % Realizácia nových stavieb % Rekonštrukcie a modernizácie % 15 4 Správa majetku mesta % 4. 1 Mestské objekty % Výkonné a zákonodarné orgány Mestský úrad % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Energie % 633 Materiál %

16 Interiérové vybavenie % Telekomunikačná technika % Všeobecný materiál % Palivá ako zdroj energie % 635 Rutinná a štandardná údržba % Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % Budov, objektov alebo ich častí % 637 Služby % Všeobecné služby % Poistné % 700 Kapitálové výdavky Obstarávanie kapitálových aktív Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia Rekonštrukcie a modernizácie Rozvoj obcí % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 633 Materiál % Všeobecný materiál % 635 Rutinná a štandardná údržba % Budov, objektov alebo ich častí % 637 Služby % Špeciálne služby % 700 Kapitálové výdavky % 710 Obstarávanie kapitálových aktív % 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % 716 Prípravná a projektová dokumentácia % 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia % Realizácia nových stavieb % Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované mestské objekty % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Energie % Vodné, stočné % 633 Materiál % Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie % 635 Rutinná a štandardná údržba % Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % Budov, objektov alebo ich častí % 636 Nájomné za nájom % Budov, objektov alebo ich častí % 637 Služby % Všeobecné služby % 16

17 Špeciálne služby % Poistné % Vrátenie príjmov z minulých rokov % 700 Kapitálové výdavky % 710 Obstarávanie kapitálových aktív % 711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív % Pozemkov % 712 Nákup budov, objektov alebo ich častí % Budov, objektov alebo ich častí % Rekreačné a športové služby % 700 Kapitálové výdavky % 710 Obstarávanie kapitálových aktív % 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia % Rekonštrukcie a modernizácie % Kultúrne služby % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Energie % Vodné, stočné % 635 Rutinná a štandardná údržba % Budov, objektov alebo ich častí % 637 Služby % Špeciálne služby % 700 Kapitálové výdavky % 710 Obstarávanie kapitálových aktív % 712 Nákup budov, objektov alebo ich častí % Budov, objektov alebo ich častí % Náboženské a iné spoločenské služby - cintorín % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 633 Materiál % Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie % Všeobecný materiál % 637 Služby % Všeobecné služby % Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 637 Služby % Poistné % Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 637 Služby % Poistné % 17

18 4. 2 Údržba chodníkov a ciest % Cestná doprava % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 634 Dopravné % Poistenie % 635 Rutinná a štandardná údržba % Budov, objektov alebo ich častí % 4. 3 Miestne komunikácie % Cestná doprava % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 635 Rutinná a štandardná údržba % Budov, objektov alebo ich častí % 700 Kapitálové výdavky % 710 Obstarávanie kapitálových aktív % 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % 716 Prípravná a projektová dokumentácia % 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia % Realizácia nových stavieb % Rekonštrukcie a modernizácie % 4. 4 MHD % Cestná doprava % 600 Bežné výdavky % 640 Bežné transfery % 644 Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky % Ostatnej právnickej osobe % 18

19 4. 5 Verejné osvetlenie % Verejné osvetlenie % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Energie % 635 Rutinná a štandardná údržba % Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % 637 Služby % Všeobecné služby % 4. 6 Rekreačné a športové zariadenia % Rekreačné a športové služby % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 637 Služby % Poistné % 640 Bežné transfery % 644 Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom % Slovenskej republiky Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom % Ostatnej právnickej osobe % 4. 7 Príležitostné trhy % Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Energie % 633 Materiál % Všeobecný materiál % Špeciálny materiál Služby % Všeobecné služby % 19

20 4. 8 Mestský rozhlas % Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 635 Rutinná a štandardná údržba % Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % 636 Nájomné za nájom % Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % 637 Služby % Poplatky a odvody % 4. 9 Riadenie projektov a investičné akcie % Rekreačné a športové služby % 700 Kapitálové výdavky % 710 Obstarávanie kapitálových aktív % 716 Prípravná a projektová dokumentácia % 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia % Rekonštrukcie a modernizácie % Kultúrne služby % 700 Kapitálové výdavky % 710 Obstarávanie kapitálových aktív % 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia % Rekonštrukcie a modernizácie % 20 5 Športové aktivity % Rekreačné a športové služby % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 633 Materiál % Všeobecný materiál % 637 Služby % Konkurzy a súťaže % Všeobecné služby % 640 Bežné transfery % 644 Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom % Slovenskej republiky Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom %

21 6 Kultúra % Kultúrne služby % 600 Bežné výdavky % 640 Bežné transfery % 641 Transfery v rámci verejnej správy % Príspevkovej organizácii % 7 Komunikačné prostriedky % Výkonné a zákonodarné orgány % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 633 Materiál % Reprezentačné % 637 Služby % Propagácia, reklama a inzercia % Špeciálne služby % Reprezentačné výdavky % Vysielacie a vydavateľské služby % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Poštové a telekomunikačné služby % 637 Služby % Všeobecné služby % 8 Sociálna starostlivosť % Všeobecná pracovná oblasť % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Poštové a telekomunikačné služby % 637 Služby % Všeobecné služby % Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Poštové a telekomunikačné služby % 21

22 633 Materiál % Interiérové vybavenie % Všeobecný materiál % Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a % kompenzačné pomôcky Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky % 635 Rutinná a štandardná údržba % Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % Budov, objektov alebo ich častí % 636 Nájomné za nájom % Budov, objektov alebo ich častí % Staroba % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 633 Materiál % Interiérové vybavenie % Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky % 637 Služby % Všeobecné služby % Špeciálne služby % 640 Bežné transfery % 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám % Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu % Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 633 Materiál % Všeobecný materiál % 637 Služby % Všeobecné služby % Špeciálne služby % 640 Bežné transfery % 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám % Jednotlivcom % Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke % 9 Školstvo % Primárne vzdelávanie % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 633 Materiál % Všeobecný materiál % 22

23 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky % 637 Služby % Všeobecné služby % Reprezentačné výdavky % 640 Bežné transfery % 641 Transfery v rámci verejnej správy % Obci okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy % 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám % Cirkevným školám % Základná škola na Ul. Dr. Jánskeho Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 610 Mzdy % 620 Odvody % 630 Tovary a služby % 640 Transfery % Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou 610 Mzdy % 620 Odvody % 630 Tovary a služby % 640 Transfery % 0950 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD 610 Mzdy % 620 Odvody % 630 Tovary a služby % 640 Transfery % 0960 Vedľajšie služby v školstve - ŠJ 610 Mzdy % 620 Odvody % 630 Tovary a služby % 1040 Rodina a deti 640 Bežné transfery prostriedky zo ŠR na HN % Spolu za rozpočtovú organizáciu % Základná škola na Ul. M.R. Štefánika Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou. 610 Mzdy % 620 Odvody % 630 Tovary a služby % 640 Transfery %

24 09211 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou Starostlivosťou. 610 Mzdy % 620 Odvody % 630 Tovary a služby % 640 Transfery % 0950 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD 610 Mzdy % 620 Odvody % 630 Tovary a služby % 0960 Vedľajšie služby v školstve - ŠJ 610 Mzdy % 620 Odvody % 630 Tovary a služby % 640 Transfery % 1040 Rodina a deti 640 Bežné transfery prostriedky zo ŠR na HN % Spolu za rozpočtovú organizáciu % Základná škola na Ul. Jilemnického Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 610 Mzdy % 620 Odvody % 630 Tovary a služby % 640 Transfery % Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou Starostlivosťou. 610 Mzdy % 620 Odvody % 630 Tovary a služby % 640 Transfery % 0950 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD 610 Mzdy % 620 Odvody % 630 Tovary a služby % 0960 Vedľajšie služby v školstve - ŠJ 610 Mzdy % 620 Odvody % 630 Tovary a služby % 640 Transfery % 1040 Rodina a deti 640 Bežné transfery prostriedky zo ŠR na HN % Spolu za rozpočtovú organizáciu % 24

25 Základná umelecká škola Zity Strnadovej-Parákovej 0950 Vedľajšie služby v školstve - ŠJ 610 Mzdy % 620 Odvody % 630 Tovary a služby % 640 Transfery % Spolu za rozpočtovú organizáciu % Centrum voľného času 0950 Vedľajšie služby v školstve - ŠJ 610 Mzdy % 620 Odvody % 630 Tovary a služby % Spolu za rozpočtovú organizáciu % Materská škola na Ul. Dr. Jánskeho 0412 Všeobecná pracovná oblasť 630 Tovary a služby % Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou 610 Mzdy % 620 Odvody % 630 Tovary a služby % 640 Transfery % 0960 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 610 Mzdy % 620 Odvody % 630 Tovary a služby % 640 Transfery % 1040 Rodina a deti 640 Bežné transfery prostriedky zo ŠR na HN % Spolu za rozpočtovú organizáciu % 25

26 2. Výsledok hospodárenia za rok 2015 Tabuľka: Výpočet výsledku hospodárenia mesta Žiar nad Hronom za rok 2015 Položka Suma Bežný rozpočet Bežné príjmy ,71 Bežné výdavky ,20 Saldo bežného rozpočtu ,51 Kapitálový rozpočet Kapitálové príjmy ,60 Kapitálové výdavky ,16 Saldo kapitálového rozpočtu ,56 Výsledok hospodárenia v zmysle 10 ods. 3 pism. a) a b) zákona 583/2004 Z.z ,05 Finančné operácie Príjmové finančné operácie ,54 Výdavkové finančné operácie ,49 Saldo finančných operácii ,05 Výsledkom hospodárenia mesta Žiar nad Hronom za rok 2015, v zmysle 10 ods.3 pism. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, je schodok vo výške ,05 Eur. Schodok rozpočtu je v súlade so schváleným resp. upraveným rozpočtom a vznikol z dôvodu čerpania úveru zo ŠFRB na kúpu nájomných bytov a použitia rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov pri spoluúčasti na projekte Centra zhodnocovania odpadov. Súčasťou rozpočtu mesta sú aj príjmové a výdavkové finančné operácie, ktoré skončili v roku 2015 s kladným saldom vo výške ,05 Eur, čo bolo spôsobené čerpaním úveru zo ŠFRB a použitie rezervného fondu. 3. Mimorozpočtové fondy mesta V zmysle 15 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých predpisov obec a vyšší územný celok môžu vytvárať peňažné fondy. Zdrojmi peňažných fondov môžu byť najmä: a) prebytok rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok b) prostriedky získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení, c) zostatky peňažných fondov z predchádzajúcich rozpočtových rokov a zostatky príjmových finančných operácií s výnimkou zostatkov nepoužitých návratných zdrojov financovania. 26

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Mgr. Pavel Mráček, starosta města Návrh sumáře rozpočtu na rok 2014 v tis. Kč Návrh sumáře rozpočtu Schválený sumář rozpočtu na rok 2014 na rok 2014 Třída

Více

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Obec Staňkovice IČ: 00236446 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 - stavy po uzavření roku v prosinci 2013 Fenix 7.20.008, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 26.3.2013

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Skřinářov IČ: 00599824 N á v r h ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Návrh ZÚ 2012 byl projednán a schválen ZO Skřinářov dne 15.3.2013 Návrh ZÚ vyvěšen na ÚD od 16.3.2013 do 16.4.2013 Vypracoval: Ing. Vítězslav

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2011 Fenix 6.95.007, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 16.2.2012 8:57:01 1.1. Běžný rozpočet 2011 třída

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17)

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) 1. Informace o účetní jednotce - Obec Hladké Životice - Hladké Životice, Hlavní

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.5.2015 8:54:50 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Město Vysoké Veselí IČ: 00272418 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.10.011, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 4.3.2013 11:45:59 1. Plnění rozpočtu za

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

starosta obce Svatá Maří

starosta obce Svatá Maří Rozpočet obce Svatá Maří na rok 215 dle níže uvedeného členění Příjmy: 5 8 Kč Výdaje: 5 8 Kč starosta obce Svatá Maří František Linha Vyvěšeno: 16.1.215 Sejmuto: 6.2.215 Na úřední desce a v elektronické

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Mutenin 53 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kc) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 572560 název Obec Mutenin 53 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Obec Lešetice IČ: 00473855. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Lešetice IČ: 00473855. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Lešetice IČ: 00473855 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.40.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 6.4.2015 17:14:04 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Smrček IČO: 15054209 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.4.2015 19:14:12 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Chrastavice 34 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kc) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572641 název Obec Chrastavice 34 ulice, č.p. cp. 28 obec Chrastavice PSČ, pošta

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 PŘÍJMY Vážany nad Litavou třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb. - % podíl 0,003840) koeficient

Více

Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59

Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59 Obec Drunče IČ: 00666912 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s.

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. 1. Plnění rozpočtu za období 2007-2009 2007 2008 2009 PŘÍJMY

Více

Obec Cheznovice IČ: 00258750. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Cheznovice IČ: 00258750. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Cheznovice IČ: 00258750 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 5.2.2015 10:35:09 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Obec Brniště ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 4.4.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260401 název Obec Brniště ulice, č.p. Brniště 102 obec Brniště PSČ, pošta 47129 Kontaktní

Více

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Byzhradec IČO: 00274771 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 4.5.2015 19:56:21 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nadějkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00249891 název Obec Nadějkov ulice, č.p. Náměstí Prokopa Chocholouška 6 obec Nadějkov

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s.

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 10.5.2014 16:09:12 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Rozpočet -závazné ukazatele byly vypracovány v souladu se zněním 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona

Více

e-mail: ou.ricky@obecricky.cz

e-mail: ou.ricky@obecricky.cz Obec Říčky v Orlických horách IČ: 00579149 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů e-mail: ou.ricky@obecricky.cz Návrh - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Říčky v Orlických

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN po RO 2014/2 RO 2014/3 RO 2014/4 Změna Příjmy

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Ubislavice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 26.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00272264 název Obec Ubislavice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Obec Kamberk IČ: 00233081 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.016, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 12.5.2014 18:23:55 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

Závěrečný účet pro rok 2007

Závěrečný účet pro rok 2007 Závěrečný účet pro rok 2007 I. Příjmy 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 313 209,53 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 202 435,61 1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapit. Výnosů 20 700,92

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** FIN 2-12

Více

Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013

Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013 Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013 P Ř Í J M Y členské příspěvky C E L K E M 342 900,00 dary - tombola na ples 9 990,00 varovný informační systém 4 919 341,00 V Ý D A

Více

Návrh závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Církvice a Nové Dvory Klejnarka za rok 2009

Návrh závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Církvice a Nové Dvory Klejnarka za rok 2009 Návrh závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Církvice a Nové Dvory Klejnarka za rok 2009 Dobrovolný svazek obcí Církvice a Nové Dvory Klejnarka byl založen ustavující členskou schůzí za účasti zastupitelstev

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Časy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580503 název Obec Časy ulice, č.p. obec Časy PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Močerady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31. 12. 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572578 název Obec Močerady ulice, č.p. 50 obec Močerady PSČ, pošta 345 61 Kontaktní

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 OÚ Chotovice 4024 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00831590 název OÚ Chotovice 4024 ulice, č.p. Chotovice 8 obec Nový Bor PSČ, pošta

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Chrtníky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 11.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580465 název Obec Chrtníky ulice, č.p. obec Chrtníky PSČ, pošta 53501 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Myslibořice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00289949 název Obec Myslibořice ulice, č.p. Myslibořice 14 obec Myslibořice PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Tršice IČO 299588 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. Tršice čp. 50 obec Tršice PSČ, pošta 78357 telefon 585957230 fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 OBEC NIVNICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00291170 název OBEC NIVNICE ulice, č.p. Sídliště 1000 obec Nivnice PSČ, pošta 687 51 Kontaktní

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Bernkrautová Datum zpracování: 15.05.2007 Čas zpracování: 12h21m53s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010 Hlavní stránka NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010 1) Návrh rozpočtu na rok 2010 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 Licence: D0D5 XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obecní úřad Miřkov 49 26827-321 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2009 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572659 název Obecní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Tatobity ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 276197 název Obec Tatobity ulice, č.p. č.p. 85 obec Tatobity PSČ, pošta 512 53 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Močovice 38 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 640077 název Obec Močovice 38 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Kalhov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 16.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00373753 název Obec Kalhov ulice, č.p. č.p. 50 obec Kalhov PSČ, pošta 588 42 Kontaktní údaje

Více

Obec Budětice IČ: 00255289. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

Obec Budětice IČ: 00255289. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Obec Budětice IČ: 00255289 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2013 Fenix 7.30.007, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 24.2.2014 9:48:03 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Příjmy města 2009 v tis. Kč

Příjmy města 2009 v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 106 865,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 66 583,0 Daňové výnosy 52 053,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 10 582,3 1112 Daň z příjmu fyzických osob 2 228,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 15

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Vyvěšeno na úřední desce dne 07.12.2010, sejmuto 22.12.2010. Mgr. Pavel Mráček, starosta města Sumář rozpočtu na rok 2011 Schválený rozpočet na

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Holenice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00275727 název Obec Holenice ulice, č.p. čp. 71 obec Holenice PSČ, pošta 506 01 Kontaktní

Více

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH ROZPOČET OBCE SVĚTLÍK NA ROK 2010 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 610 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti výdělečné činnosti 40 000

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ]

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ] Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ] Rok Měsíc IČO 2005 12

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 8. 12. 2015 Sejmut: 8. 1. 2015 Projednáno v zastupitelstvu dne 4. 12. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obecni urad Podkopna Lhota 05 53 ju RO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 11.06.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00544493 název Obecni urad Podkopna Lhota 05 53 ju RO ulice,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Peřimov IČO 275999 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Peřimov čp. 107 Peřimov 51204

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městys Opatov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00290068 název Městys Opatov ulice, č.p. Opatov 149 obec Opatov PSČ, pošta 675 28 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Málkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00509752 název Obec Málkov ulice, č.p. Málkov 1 obec PSČ, pošta 26701 Kontaktní údaje telefon

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu

Více

ZAVERECNY UCET ZA ROK 2011

ZAVERECNY UCET ZA ROK 2011 Licence: D27F XCRGBZUC / ZUC (20012011/01012011) Obec Řeka,,, v "V ZAVERECNY UCET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni 28.03.2012 Údaje o organizaci identifikačni číslo název ulice, č.p. obec PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OBEC VELINY ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.06.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00274542 název OBEC VELINY ulice, č.p. VELINY ČP. 60 obec VELINY PSČ, pošta 534 01 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Staňkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (návrh) Údaje o organizaci identifikační číslo 44224869 název ulice, č.p. obec Obec Staňkovice Staňkovice čp.44 Staňkovice PSČ, pošta 41201 Kontaktní údaje telefon

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Kostelec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 20.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00578398 název Obec Kostelec ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městská část Praha - Šeberov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.04.2015 IČO: 00241717 Městská část Praha - Šeberov Sídlo účetní jednotky ulice, č.p. K Hrnčířům 160 obec Praha 4 - Šeberov

Více

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 PŘÍJMY Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 Daňové příjmy : 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 900 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ 27 000,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů

Více

Rozpočet obce Mladeč na rok 2012

Rozpočet obce Mladeč na rok 2012 Licence: D1EZ XCRGBA1A / A1A (13062012 / 01012012) Rozpočet obce Mladeč na rok 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012 00299219 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Mladeč Mladeč 78 783 21

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 Licence: D0V6 XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Žernov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený ke dni 27.05.2010 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580848 název Obec Žernov ulice, č.p.

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00231291 Název: Městská část Praha - Čakovice UCS: 00231291 Úřad městské

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Obec Oldřichovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni 09.05.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00568678 název Obec Oldřichovice ulice, č.p. Oldřichovice 86 obec Oldřichovice PSČ,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Licence: DA9G XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Oú Tachov 4053 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 14.02.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 49864009 název Oú Tachov 4053 ulice,

Více