MIKROPROPAGACE SORBUS DOMESTICA L. PRO LESNICKOU PRAX I I OPTIMALIZACE KULTURY IN VITRO.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MIKROPROPAGACE SORBUS DOMESTICA L. PRO LESNICKOU PRAX I I OPTIMALIZACE KULTURY IN VITRO."

Transkript

1 MIKROPROPAGACE SORBUS DOMESTICA L. PRO LESNICKOU PRAX I I OPTIMALIZACE KULTURY IN VITRO. Hana PRKNOVÁ, Jaroslav KOBLIHA Česká zemědělská univerzita, Fakulta lesnická a dřevařská, Kamýcká 1176, CZ Praha 6 Suchdol, PRKNOVÁ, H., KOBLIHA, J.: Micro propagation of Sorbus domestica L. for forestry practice optimisation of in vitro culture. Lesn. Čas. Forestry Journal, 54(4): , 2008, 2 fig., 3 tab., ref. 20. Original paper. ISSN Vigorous and productive in vitro organ cultures of true service tree (Sorbus domestica L.) were obtained when using a liquid half-strength Murashige and Skoog medium together with silica sand. Early signs of senescence were found in plantlets grown on agar medium. The ph adjustment of media has not to be done precisely as the optimal range lies from 5.7 to 7.2. Growing multiple shoot cultures were formed within 6 9 weeks only. Under cool (but not freezing) and dark conditions, the growth was ceased and cultures could be stored for at least 22 weeks. This minimal growth culture was achieved in dark at 3 5 C. Key words: micropropagation, Sorbus, minimal growth culture Orgánové kultury jeřábu oskeruše (Sorbus domestica L.) dobře rostou na tekutém médiu Murahige-Skoog v poloviční koncentraci, při použití pískového nosiče. Na tomtéž médiu zpevněném agarem se projevily dřívější příznaky senescence. Acidita média nemusí být nastavována přesně, neboť kultury rostly stejně dobře jak při ph 5,7, tak při ph 7,2. Kultury musí být pasážovány po 6 9 týdnech. V temnu a chladu 3 5 C však lze zbrzdit jejich růst a přechovávat je až 22 týdnů. 1. Úvod a problematika Jeřáb oskeruše (Sorbus domestica L.) je v aktuální Květeně 3 (HEJNÝ, SLAVÍK 1992) považován za strom z teplých částí Evropy, severní Afriky, Turecka a Iránu. Jižní Slovensko je považováno za místo nejsevernějšího přirozeného výskytu. Jako ovocná dřevina však byl šířen již ve starověku (VĚTVIČKA 1999). V Čechách rozhodně není dřevinou původní. Výskyt starých jedinců je znám prakticky jen z Českého středohoří (KUBÁT 2007) a přilehlého dolního Poohří (u Libochovic, z autopsie). Výskyty na jižní Moravě jsou předmětem dosavadního studia výzkumné stanice Uherské Hradiště VÚLHM (Prudič 1998). Panuje shoda v tom, že jeřáb oskeruše se v ČR velmi málo rozmnožuje generativně. Je schopný tvořit kořenové výmladky, ale na tuto strategii běžně nepřechází. Jestliže při kvartérních klimatických oscilacích pravděpodobně nyní dochází k dlouhodobější teplejší výchylce, stává se jeřáb oskeruše zajímavým pro české a slovenské lesnictví. Připadá v úvahu pro relativně teplé oblasti. Skutečnost, že se alespoň v Čechách spontánně nemnoží, je výhodou z hlediska ochrany přírody, neboť nehrozí žádná případná expanze. Kdyby se podařilo odstranit slabý článek v autekologii jeřábu oskeruše, chabou schopnost spontánního rozmnožování i pomalé množení klasickými způsoby, byl by cennou a prakticky využitelnou dřevinou. Očekávání lze v takových případech mít při použití mikropropagace. V případě S. domestica jsou již k dispozici výsledky některých dřívějších experimentů (ARRILLAGA et al. 1991, 1992). Nejvíce druhů důležitých v lesnictví, ať již v mírné, subtropické nebo tropické klimazóně, se množí orgánovými kulturami, kde explantát dává vzniknout přímo miniaturním stonkům s listy. Pro orgánové kultury je (oproti somatické embryogenezi) charakteristické, že se u nich nově vyrůstající orgány nezakládají z dediferencovaného kalusového pletiva. Vznikající prýty 1

2 o délce většinou 1,5 až 2 cm, nebo jen o málo větší, představují po odříznutí tzv. mikrořízky. Zakořeňování těchto mikrořízků a jejich adaptace na nesterilní podmínky je kritickým momentem, a proto je zpravidla zvláště zkoumána metodika multiplikace (zmnožování prýtů) ve sterilních podmínkách in vitro a metodika zakořeňování do přirozených substrátů. Pro fázi multiplikace sice existují osvědčená kultivační média, ale protože každý druh má jinou ekologickou konstituci, musí se v každém případě živný roztok a vůbec celá metodika kultury in vitro nejprve optimalizovat. Tato studie si klade za cíl optimalizaci kultury tak, aby byla také co nejsnáze proveditelná v lesnické praxi. 2. Materiál a metody Primárními explantáty byla zygotická embrya vyjmutá ze semen matečného stromu v Arboretu ČZU v Kostelci nad Černými lesy. Z malviček sklizených r byla vyjmuta semena, dokonale oprána a po oschnutí skladována v papírovém sáčku v suchu a chladu 0 4 C. Před dalším zpracováním byla povrchově sterilizována v nasyceném roztoku chloraminu po dobu 20 minut. Ve sterilním prostředí v laminárním boxu byla dne vypreparována embrya a umístěna do lahviček s živným médiem Murashige-Skoog (dále jen MS) v poloviční koncentraci minerálních komponent a bez fytohormonů (KYTE, KLEYN 1996). Inkubace probíhala vesměs za teplot C a na světle, při periodě 16 hodin světla a 8 hodin temna, pod zářivkami značky Serra daylight poskytujícími intenzitu osvětlení v místě kultur celkem 150 μmol.m -2.s -1. Stejné inkubační podmínky byly použity i pro další subkultury. Ze semenáčků byl k další kultivaci odebrán pouze epikotyl, jakmile se vyvinul do délky asi 2 cm. Všechny experimenty proběhly s použitím jediného náhodně vybraného klonu, aby se na výsledcích nemohl projevit případný vliv přirozené variability druhu na chování v kulturách in vitro. Na základě zkušeností se stárnutím podobného materiálu byly kultury pasážovány podle potřeby po 6 9 týdnech (PRKNOVÁ 2004). Uvedená kratší doba je optimální, kdežto delší doba byla zvolena zejména pro sledování prvních projevů senescence za různých podmínek. Na výchozí modifikaci média byl použit originální recept 1/2 MS solí, s přídavkem 1 mg.l -1 benzylaminopurinu (BAP), 20 g.l -1 sacharózy, 100 mg.l -1 myoinositolu, 0,4 mg.l -1 thiaminu. Acidita byla nastavena na ph 5,7. Dále byly použity jiné modifikace: Pro zjištění, zda by pro daný materiál mohl být používán výhodný pískový nosič, bylo uvedené médium připraveno v tekutém i gelovém stavu (6 % agaru). Tekutá media byla použita tak, že v lahvičce o objemu 200 cm 3 a průměru 6 cm bylo 25 cm 3 sklářského písku a 20 ml roztoku. Písek nebyl předem zvláště sterilizován. Připravené uzavřené lahvičky s pískem a mediem byly v autoklávu podrobeny teplotě 115 C po dobu 20 minut. Toto stanovení bylo hodnoceno podle ukazatele kvantitativního (počet mikrořízků za čas) a kvalitativního (pozorování symptomů senescence). Pro zjištění vlivu acidity byla připravena tekutá média s ph 4,5, ph 5,7 a ph 7,2. Stanovení bylo kvantitativní, tj. pomocí velkých sérií. Inkubace trvala 6 týdnů. Byl hodnocen počet mikrořízků vzniklých z jednoho výchozího. Statistické testování hypotéz bylo provedeno nástroji pro analýzu dat počítačového programu Microsoft Excel, a sice dvouvýběrového t-testu s rovností rozptylů. Pro rozhodování, zda má být použit t-test s rovností, anebo nerovností rozptylů se často doporučuje předběžný F-test shody rozptylů. Bylo však zjištěno, že v případě větších rozsahů statistických výběrů (stačí rozsahy větší než 8) a přitom stejných (n 1 = n 2 ), může být vždy použit t-test s rovností rozptylů (MELOUN, MILITKÝ 2004). Experimenty byly proto naprogramovány tak, aby byly splněny uvedené matematické podmínky. Byla prověřena možnost skladování kultur v chladu bez pasážování. Kultury na tekutém médiu 1/2 MS solí, s přídavkem 1 mg.l -1 BAP, 20 g.l -1 cukru, 100 mg.l -1 myoinositolu, 2

3 0,4 mg.l -1 thiaminu i ph 5,7 s pískovým nosičem byly v plném růstu za pokojových teplot a na světle přeneseny do bezmrazého prostoru chladničky, kde byly po dobu 22 týdnů udržovány v temnu při teplotách 3-5 C. Hodnocení bylo provedeno podle podílu kultur probuzených k růstu po přenesení na čerstvé médium a do původních kultivačních podmínek. Stejně provedené kultury byly ovšem jako kontrolní série inkubovány normálně v teple a na světle, a přitom pasážovány a děleny na jednotlivé mikrořízky s odstupem 6 týdnů, aby mohla být porovnána také morfologie normálně rostoucích exemplářů s jedinci inhibovanými chladem a temnem. Speciálním případem je pasážování kultur, jež právě absolvovaly skladování v chladu a temnu. Bylo odzkoušeno, zda by nebylo možné dosáhnout bujnějšího růstu, kdyby místo ½ MS, jak bylo popsáno, bylo použito MS v plné koncentraci. Toto stanovení bylo provedeno a vyhodnoceno jako kvantitativní. Čtyřpolní tabulka s výslednými frekvencemi vitality a mortality byla statisticky vyhodnocena pomocí χ 2 -testu (KUBÍKOVÁ 1970). 3. Výsledky První otázkou řešenou při optimalizaci média bylo, zda je možné v případě S. domestica používat místo agaru pískový nosič. Výchozí modifikace 1/2 MS média, jak je uvedena v metodice, byla připravena jako agarový gel a jako tekutý roztok použitelný s pískovým nosičem. Každý druh média byl použit pro 100 kultur, naočkovaných vždy jedním mikrořízkem o délce asi 1,5 cm. Pozorování trvalo, dokud se neprojevily kvalitativní rozdíly mezi oběma sériemi. Po 9 týdnech byl pozorován kvalitativní rozdíl spočívající v nápadných příznacích senescence, které se ovšem projevovaly výhradně a u všech kultur na agarovém médiu (obr. 1). Produkce mikrořízků ze všech kultur je shrnuta v tabulce 1. Byla stanovena nulová hypotéza, že jde o výběrové soubory se stejným průměrem. Uvádíme dvouvýběrový t- test této hypotézy, provedený pro údaje z tabulky 1: agar písek Výběrový průměr 4,32 4,95 Rozptyl 5, , Pozorování t stat. -1,77688 t krit. 1, Protože absolutní hodnota vypočteného testovacího kritéria (t stat.) nepřesahuje kritickou hodnotu (t krit.), platí s pravděpodobností 95 % nulová hypotéza. Produktivita kultur vyjádřená počtem získaných mikrořízků se tudíž u agarového a tekutého média s pískovým nosičem významně nelišila. Závěr pro praxi musí jednoznačně podpořit používání tekutého média s pískovým nosičem, neboť je pro kultivaci zcela vhodné, neprojevuje se na něm tak brzy senescence a laboratorní manipulace s ním probíhá za studena a je při výrobě i rušení ukončených kultur snazší a rychlejší. Pískový nosič je navíc oproti agaru chemicky a konzistencí naprosto stálý při každém ph. Substrát u kultur in vitro je ve všech vlastnostech zcela umělý a není ani využíván pomocí kořenů. Při nastavování jeho acidity se proto nelze řídit ekologickou konstitucí kultivovaného druhu v přirozených podmínkách. Další experiment byl proto připraven tak, aby se zjistilo, zda standardně používané ph 5,7 pro MS-médium je nejlepší. Byly porovnány dostatečně velké série kultur na kyselejším médiu (ph 4,5) a na slabě alkalickém, skoro neutrálním médiu (ph 7,2). Výsledné hodnoty jsou v tabulce 2. Nulová hypotéza, že průměrná produkce na kyselejším médiu se významně neliší od produkce na standardním médiu byla otestována t- testem: 3

4 ph 4,5 ph 5,7 Výběrový průměr 1, , Rozptyl 0, ,84023 Pozorování t stat. -6,15603 t krit. 2, Protože absolutní hodnota vypočteného testovacího kritéria (t stat.) přesahuje kritickou hodnotu (t krit.), zamítáme nulovou hypotézu. Lze konstatovat, že produkce mikrořízků na kyselejším médiu byla významně nižší. Stejným způsobem byla otestována nulová hypotéza, že průměrná produkce na zásaditějším médiu se významně neliší od produkce na standardním médiu: ph 7,2 ph 5,7 Výběrový průměr 4, , Rozptyl 4, ,84023 Pozorování t stat. -0,34017 t krit. 2, Protože absolutní hodnota vypočteného testovacího kritéria (t stat.) nepřesahuje kritickou hodnotu (t krit.), byla přijata nulová hypotéza. Bylo konstatováno, že produkce mikrořízků na zásaditějším médiu se významně (na hladině pravděpodobnosti 95 %) neliší od produkce na standardním médiu. Jako závěr je zde další významné zjednodušení mikropropagace. Není nutno nijak přesně a pracně nastavovat ph, stačí jen orientačně indikátorem překontrolovat, zda se nachází v oblasti slabě kyselé (ph 5,7) nebo vyšší, přibližně neutrální. Tabulka 1 Frekvenční tabulka charakterizující produkci mikrořízků Sorbus domestica na agarovém médiu a na tekutém médiu s pískovým nosičem po 9 týdnů trvající kultivaci. Table 1 Number of microcuttings (1 st column) with corresponding number of flasks given in Počet mikrořízků v lahvičce 1) Agar 3) Písek 4) (počet lahviček) 5) nd column (agar cultures) and 3 rd column (sand cultures), respectively Kultury in vitro je také možné používat jako konzervy, v nichž se po určitou dobu může přechovávat nerostoucí rostlinný materiál určený k množení v pozdější době. V případě S. domestica byly prověřeny jak účinky mrazu -10 C, tak účinek chladu. Působení mrazu je ovšem na 100 % letální. Působení chladu a temna podle oprávněného očekávání zastavuje 4

5 růst, avšak překvapivě nedochází k opadávání listů. Rostlinky po absolvování 22 týdnů v chladničce vypadaly stejně jako exempláře kontrolní, rostoucí bez přerušení (obr. 2). Obr. 2 Dvě kultury skladované v chladu a temnu a druhé dvě stále rostoucí jsou podobného vzhledu Fig 2 Two cultures stored in cool and dark conditions and the other two grown under light exhibit similar appearance Jinou otázkou je však fyziologický důsledek dlouhodobého skladování a kondice rostlinek. Jejich vitalita byla posouzena pomocí statisticky významného souboru kultur, do nichž byly jako inokulum použity po jednom mikrořízky ze skladovaných kultur. Byly srovnány kultury na výchozí modifikaci média (1/2 MS) s kulturami na plné koncentraci (MS-médium), neboť připadala v úvahu podpora růstu díky vyšší koncentraci dusíkatých látek. Podíl rostoucích a nerostoucích kultur na obou druzích médií je v tabulce 3. Nulová hypotéza spočívá v tvrzení, že frekvence a, b, c, d jsou z hlediska statistického u ředěného i koncentrovaného média stejné. Pro výpočet testovacího kritéria byl použit tento vzorec (KUBÍKOVÁ 1970): 2 2 ad bc.n a b c d a c b d Dosazením do vzorce bylo vypočteno χ 2 (stat.) = 24,62. Kritická tabelovaná hodnota pro jeden stupeň volnosti při P = 0,05 je 3,84. (JOSÍFKO 1971). Vypočtené kritérium je vyšší než kritická hodnota, a proto na hladině pravděpodobnosti 95% nulovou hypotézu zamítáme. Závěr je potom dvojí. Pro pokračování zakonzervované kultury je vhodné ředěné médium (1/2 MS), kdežto koncentrované médium mělo negativní efekt. Pokud však mikrořízky přežijí adaptaci na koncentrované médium, rostou i na něm dobře. Počet řízků zjištěný po ukončení experimentu v nejproduktivnější kultuře byl u plné i poloviční koncentrace 9. 5

6 Tabuľka 2 Frekvenční tabulka udávající produkci mikrořízků po 6 týdnů trvající kultivaci na médiích s rozdílnou aciditou Table 2 Number of micro cuttings produced in a flask during 6 weeks (1 st column) and corresponding numbers of flasks with media adjusted for different ph values Počet mikrořízků v lahvičce ph 4,5 ph 5,7 ph 7,2 (počet lahviček) 5) Tabuľka 3 Čtyřpolní tabulka s písmenným označením totožným s výpočetním vzorcem pro test dobré shody. Vyčísleny jsou počty kultur rostoucích a nerostoucích po 6 týdnech od naočkování Table 3 Cultures on 1/2 MS and MS media (given in 1 st column) which were vital (2 nd column) and necrotic (3 rd column) 6 weeks after thein establishment. Types are in accordance with the statistical formula Médium 1) Roste 2) Neroste 3) Celkom 4) 1/2 MS a: 71 b: MS c: 36 d: Σ n 200 Po dlouhodobé konzervaci, trvající 22 týdnů, byl rostlinný materiál ještě vitální na 71 % (dle kultury na 1/2 MS médiu). Využitelnost tohoto fenoménu pro praktické laborování k výrobním účelům je zjevné: Snižuje se pracnost s pravidelným pasážováním, neboť kultury S. domestica lze dle popsané jednoduché metody skladovat a aktivovat podle potřeby. Byly popsány všechny fáze mikropropagace pomocí orgánové kultury S. domestica, tj. získání primárního explantátu (viz předešlá kapitola), ideální médium a laboratorní příprava inkubačních nádob, interval pasážování a možnost zakonzervování a aktivace kultur. Produktem jsou olistěné mikrořízky bylinné povahy, jež nemají kořeny. Jejich další zpracování až po produkci školkovaných sazenic je předmětem druhé části této studie. 4. Diskuse Primárním explantátem bylo embryo vyjmuté ze semene (resp. osemení), což je u zkoumaného druhu osvědčená metoda k překonání dormance a okamžitému klíčení (ARRILLAGA et al. 1992). Stejná metoda byla použita též u S. sudetica (PRKNOVÁ 2004). Jeřáb oskeruše (Sorbus domestica) je po jeřábu krkonošském (S. sudetica) již druhým druhem tohoto rodu, u něhož se osvědčila kultura na tekutém médiu s pískovým nosičem (PRKNOVÁ 2007). Jeřáb krkonošský je ovšem v podmínkách daných in vitro acidofytem, kdežto jeřáb oskeruše je neutrofytem. Díky tomu je jeřáb oskeruši možné kultivovat také na 6

7 agarovém médiu, které nelze kvůli hydrolýze používat jen u výrazně kyselých médií. Potvrdilo se, že zpevněné agarové médium má některé nevýhody. Je to nejspíše hromadění nějakých škodlivých metabolických nebo odpadních produktů v těsné blízkosti rostlinek a jistě také horší možnost kontaktu rostlinek s médiem (PRKNOVÁ 2007). Jen tak lze vysvětlit dokumentovaný fakt (obr. 1), že senescence nastupuje při použití agarového média mnohem dříve. Obr. 1 Kvalitativní rozdíl mezi kulturami na písku a na agaru, které jeví známky dřívější senescence Fig. 1 Different quality of cultures on sand and agar, the latter exhibiting earlier signs of senescence Médium MS se pro mnoho druhů rostlin, zejména bylinných, používá v plné koncentraci (KYTE et Kleyn 1996). Pro dřeviny se však často lépe osvědčuje jen poloviční koncentrace minerálních složek média, při zachování normálního obsahu organických složek. U jeřábu oskeruše bylo takto zředěné médium také vyzkoušeno (MIKO et al. 2004). Při našich experimentech naočkování mikrořízků S. domestica, jejichž kondice byla ovlivněna dlouhodobou inhibicí chladem, na koncentrované médium způsobilo vysokou mortalitu. Vhodnější je ředěné 1/2 MS médium, i když pokud rostlinky přežijí adaptaci na plnou koncentraci, rostou také dobře. Jeřáb oskeruše je pravděpodobně dosti adaptibilní, neboť roste i na médiu jiného složení, na modifikovaném SH-médiu (ARRILLAGA et al. 1991). Za významnou odlišnost SH-média oproti MS-médiu je nutno považovat téměř osmkrát nižší molární koncentraci amonných iontů, přičemž v nitrátové formě dusíku se tato média nijak podstatně nerůzní (obě přibližně 0,02 M KNO 3 ). Na příjem dusíku přednostně jako kationt, nebo aniont má přitom vliv permeabilita buněčných membrán, ovlivňovaná aciditou prostředí. MS-médium zůstává i v poloviční iontové koncentraci bohatším na amonné ionty nežli SHmédium. Další rozdíl, spočívající v navážce inositolu, pravděpodobně nehraje roli. Ať již je 7

8 předepsáno 1000 mg.l -1 (u SH), nebo 100 mg.l -1 (u MS), jde o množství postačující a nadbytek této organické substance zřejmě nevadí. Acidita ph 5,7 je sice předepsána v původní receptuře MS-média (MURASHIGE, SKOOG 1962, LINSMAIER, SKOOG 1965), obecně však bývá pro různý materiál pozměňována (KYTE, KLEYN 1996). Její nastavení je však pracné, a protože se děje přikapáváním ředěné kyseliny nebo louhu, zvyšuje se také iontová koncentrace média. Zjištění vyplývající z našich stanovení, že v případě S. domestica stačí aciditu nastavit jen přibližně do oblasti ph 5,7 7,2, má proto praktický význam. V rámci rodu Sorbus je jen málo prací věnovaných jiným druhům než S. aucuparia L., jimiž se na ČZU Praha zabýval CHALUPA (1983, 1987) a MAULEOVÁ (2000), která zkoumala ještě S. torminalis (L.) Cr. Právě v práci Mauleové je zajímavé, že S. aucuparia a S. torminalis prý vyžadují vysoké koncentrace minerálních solí a nejlépe rostou na plně koncentrovaném MS-médiu. Zajímavé je i poněkud jiné použití fytohormonů než je uvedeno v mnou požívaném médiu pro S. domestica. Koncentrace BAP 0,2 0,6 mg.l -1 je nižší, což ale nemusí mít fyziologický efekt, avšak přitom je ještě dodán auxin IBA 0,1 0,2 mg.l -1. Pro S. domestica stačí na primární explantát působit pouze cytokininem BAP o koncentraci 1 mg.l -1, kdežto hladinu endogenního auxinu již není potřeba zvyšovat. Působení chladu na kultury bylo uplatněno nikoli kvůli napodobení přirozené bioperiodicity, ale aby byla nalezena možnost inhibice a bezpracného přechovávání kultur. Prýty v kulturách S. domestica in vitro jsou pod vlivem exogenního cytokininu BAP a nereagují na chlad opadáním listů. Reverzibilní inhibice růstu však jím lze dosáhnout, jak bylo prokázáno. Aktivně rostoucí kultury in vitro jsou často i přes normální frekvenci pasážování dosti brzy postihovány stárnutím, projevujícím se poklesem vitality, takže nemohou být považovány za dlouhodobě konzervovaný materiál. Kultury in vitro ovšem lze spatřovat jako paralelní a doplňující postup vedle kryoprezervace (PARK 2002). Bylo by však škoda zúžit problematiku zástavy růstu na kryoprezervaci, tedy na konzervaci za exktrémně nízkých teplot, a uchovávání rostlin in vitro naproti tomu provádět jen jako neustálé pasážování nepřetržitě přirůstajícího primárního explantátu. Možnost chladové konzervace kultur lesních dřevin in vitro v bezmrazých podmínkách (0 10 C) připomněli již VICIENT, MARTÍNEZ (1998). Reakci orgánové kultury Populus tremula na působení chladu 10 C zjistil HAUSMAN (2000), když ji porovnával s kontrolními kulturami rostoucími při 23 C. Zakonzervování chladem bylo tak dokonalé, že mikrořízky získané z kultur vystavených chladu byly ještě po roce vitální. Náš poznatek doložený pro S. domestica je podobný, i když jsem orgánové kultury zkusila uvést do dalšího růstu v teple a na světle dříve, již po několika měsících. Poděkování Příspěvek vznikl v rámci řešení projektu NAZV: QH81160 Ekonomická efektivnost šlechtění lesních dřevin. Literatura 1. ARRILLAGA I., MARZO T. and SEGURA J., 1991: Micropropagation of juvenile and adult Sorbus domestica L. Plant Cell Tiss. Org. Cult., 27: ARRILLAGA I., MARZO T. and SEGURA J., 1992: Embryo culture of Fraxinus ornus and Sorbus domestica removes seed dormacy. Hort Sci., 27: CORREDOIRA E., SAN-JOSÉ M. C., BALLESTER A. and VIEITEZ A.M., 2004: Cryopreservation of zygotic embryo axes and somatic embryos of European chestnut. CryoLett., 25: HAUSMAN J. F., 2000: Poplar acclimation to cold during in vitro conservation at low non-freezing temperature: Metabolic and proteic 8

9 changes. J. Plant Physiol., 157: HEJNÝ S., SLAVÍK B. [eds.] et al., 1992: Květena České republiky. 3. Academia, Praha, 542 pp. 6. CHALUPA V., 1983: In vitro propagation of willows (Salix spp.), European mountain ash (Sorbus aucuparia L.) and black locust (Robinia pseudoacacia L.). Biol. Plant., 25: CHALUPA V., 1987: Effect of benzylaminopurine and thidiazuron on in vitro shoot proliferation of Tilia cordata Mill., Sorbus aucuparia L. and Robinia pseudoacacia L. Biol. Plant., 29: JOSÍFKO M., 1971: Pravděpodobnost a matematická statistika pro biology. SPN, Praha, 139 pp. 8. KUBÁT K.: Jeřáb oskeruše (Sorbus domestica L.) v sz. Čechách. Electron. J. Biotechnol. [online]. Katedra biologie PF UJEP v Ústí n. L., [citováno 27. září 2007]. Dostupné na internete: 9. KUBÍKOVÁ J., 1970: Geobotanické praktikum. SPN, Praha, 106 pp. 10. KYTE L., KLEYN J., 1996: Plants from test tubes. 3rd ed., repr. 1999, Timber Press, Inc., Portland, 240 pp. 11. LINSMAIER E. M., SKOOG F., 1965: Organic growth factor requirements of tobacco tissue cultures. Physiol. Plant., 18: MAULEOVÁ M., 2000: Reprodukce vybraných lesních dřevin rodu Sorbus metodami in vitro. Diplomová práce, ČZU v Praze, Fakulta lesnická, 66 pp. 13. MELOUN M., MILITKÝ J., 2004: Statistická analýza experimentálních dat. Ed. 2. Academia, Praha, 953 pp. 14. MIKO M., GAŽO J., BIROŠČÍKOVÁ M., 2004: In vitro klonové množenie genetických zdrojov jarabiny oskorušovej (Sorbus domestica L.) z územia Slovenska. Acta Fytotech. Zootech., 7: MURASHIGE T., SKOOG F., 1962: A revised medium for rapid growth and bio assays with tobacco tissue cultures. Physiol. Plant., 15: PARK Y., 2002: Implementation of conifer somatic embryogenesis in clonal forestry: technical requirements and deployment considerations. Ann. For. Sci., 59: PRKNOVÁ H., 2007: The use of silica sand in micropropagation of woods. J. For. Sci., 53: PRUDIČ Z., 1998: Růst a rozšíření Sorbus domestica L. a Sorbus torminalis (L.) Crantz v Moravských Karpatech. Lesnictví, 44: SAN-JOSÉ M. C., JORQUERA L., VIDAL N., CORREDOIRA E. and SÁNCHEZ C., 2005: Cryopreservation of European chestnut germplasm. Acta Hortic, 693: VĚTVIČKA V., 1999: Stromy. Aventinum, Praha, 216 pp. 20. VICIENT C. M., MARTÍNEZ F. X., 1998: The potential uses of somatic embryogenesis in agroforestry are not limited to synthetic seed technology. Rev. Brasil. Fisiol. Veg., 10: Summary The same productivity of in vitro organ cultures of true service tree (Sorbus domestica L.) was ascertained using a liquid 1/2 MS medium with sand and the same medium solidified by agar respectively. The agar medium was worse, because earlier signs of shoot senescence were visible. Optimal growth of the cultures was ascertained as well by ph 5.7 as by ph 7.2. Therefore, we need not fix acidity accurately. The cultures may be reversibly inhibited for as long as 22 weeks if they are kept in darkness at 3 5 C. Traslated by author Revised by Z. AL-ATTASOVÁ 9

INDUKCE TVORBY MIKROHLÍZEK BRAMBORU IN VITRO

INDUKCE TVORBY MIKROHLÍZEK BRAMBORU IN VITRO Úloha č. 14 Indukce tvorby hlíz in vitro na jednonodálních segmentech rostlin bramboru -1 - INDUKCE TVORBY MIKROHLÍZEK BRAMBORU IN VITRO TUBERIZACE BRAMBOR (Solanum tuberosum) Tuberizace je morfogenetický

Více

STUDIJNÍ OPORY S PŘEVAŽUJÍCÍMI DISTANČNÍMI PRVKY PRO VÝUKU STATISTIKY PRVNÍ ZKUŠENOSTI. Pavel Praks, Zdeněk Boháč

STUDIJNÍ OPORY S PŘEVAŽUJÍCÍMI DISTANČNÍMI PRVKY PRO VÝUKU STATISTIKY PRVNÍ ZKUŠENOSTI. Pavel Praks, Zdeněk Boháč STUDIJNÍ OPORY S PŘEVAŽUJÍCÍMI DISTANČNÍMI PRVKY PRO VÝUKU STATISTIKY PRVNÍ ZKUŠENOSTI Pavel Praks, Zdeněk Boháč Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, VŠB - Technická univerzita Ostrava 17. listopadu

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická

Více

ČISTICÍ PROSTŘEDEK A VAŠE RUCE

ČISTICÍ PROSTŘEDEK A VAŠE RUCE ČISTICÍ PROSTŘEDEK A VAŠE RUCE Úvod Marta žije v městě, které má tvrdou vodu - obsahuje velké množství minerálních látek. 1 Jedním z problémů při používání tvrdé vody je, že v místech, kde voda stojí,

Více

4ST201 STATISTIKA CVIČENÍ Č. 7

4ST201 STATISTIKA CVIČENÍ Č. 7 4ST201 STATISTIKA CVIČENÍ Č. 7 testování hypotéz parametrické testy test hypotézy o střední hodnotě test hypotézy o relativní četnosti test o shodě středních hodnot testování hypotéz v MS Excel neparametrické

Více

ISOLATION OF PHOSPHOPROTEOM AND ITS APPLICATION IN STUDY OF THE EFFECT OF CYTOKININ ON PLANTS

ISOLATION OF PHOSPHOPROTEOM AND ITS APPLICATION IN STUDY OF THE EFFECT OF CYTOKININ ON PLANTS ISOLATION OF PHOSPHOPROTEOM AND ITS APPLICATION IN STUDY OF THE EFFECT OF CYTOKININ ON PLANTS IZOLACE FOSFOPROTEOMU A JEHO VYUŽITÍ PŘI STUDIU ÚČINKU CYTOKININŮ NA ROSTLINU Černý M., Brzobohatý B. Department

Více

5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku. 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku

5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku. 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku Zdroje dusíku dostupné v půdě: Amonné ionty + Dusičnany = největší zdroj dusíku v půdě Organický dusík (aminokyseliny, aminy, ureidy) zpracování

Více

Pozn. přeskakuji zde popisnou statistiku, jinak by měla být součástí každé analýzy.

Pozn. přeskakuji zde popisnou statistiku, jinak by měla být součástí každé analýzy. Pozn. přeskakuji zde popisnou statistiku, jinak by měla být součástí každé analýzy. Z pastí na daném území byla odhadnuta abundance několika druhů: myšice lesní 250, myšice křovinná 200, hraboš polní 150,

Více

MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ

MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ Má-li analytický výsledek objektivně vypovídat o chemickém složení vzorku, musí splňovat určitá kriteria: Mezinárodní metrologický slovník (VIM 3),

Více

Najdi svůj vlastní přírodní indikátor 9-11. Author: Tuula Asunta. Mat. years. Vzdělávací obsah: Člověk a příroda / Chemie

Najdi svůj vlastní přírodní indikátor 9-11. Author: Tuula Asunta. Mat. years. Vzdělávací obsah: Člověk a příroda / Chemie 9-11 years Mat Vzdělávací obsah: Člověk a příroda / Chemie Klíčové pojmy: Kyselý, neutrální, zásaditý, indikátor. Cílová věková skupina: 9-11 let Délka aktivity: 1-2 hodiny Shrnutí: Pomoci žákům porozumět

Více

Test dobré shody v KONTINGENČNÍCH TABULKÁCH

Test dobré shody v KONTINGENČNÍCH TABULKÁCH Test dobré shody v KONTINGENČNÍCH TABULKÁCH Opakování: Mějme náhodné veličiny X a Y uspořádané do kontingenční tabulky. Řekli jsme, že nulovou hypotézu H 0 : veličiny X, Y jsou nezávislé zamítneme, když

Více

MONITOROVÁNÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE V OBLASTI KRKONOŠ. Monitoring of atmospheric deposition in the area of the Krkonoše Mountains

MONITOROVÁNÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE V OBLASTI KRKONOŠ. Monitoring of atmospheric deposition in the area of the Krkonoše Mountains OPERA CORCONTICA 37: 47 54, 2000 MONITOROVÁNÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE V OBLASTI KRKONOŠ Monitoring of atmospheric deposition in the area of the Krkonoše Mountains BUDSKÁ EVA 1, FRANČE PAVEL 1, SVĚTLÍK IVO

Více

STATISTICKÉ TESTY VÝZNAMNOSTI

STATISTICKÉ TESTY VÝZNAMNOSTI STATISTICKÉ TESTY VÝZNAMNOSTI jsou statistické postupy, pomocí nichž ověřujeme, zda mezi proměnnými existuje vztah (závislost, rozdíl). Pokud je výsledek šetření statisticky významný (signifikantní), znamená

Více

Testování statistických hypotéz. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Testování statistických hypotéz. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Testování statistických hypotéz Ing. Michal Dorda, Ph.D. Testování normality Př. : Při simulaci provozu na křižovatce byla získána data o mezerách mezi přijíždějícími vozidly v [s]. Otestujte na hladině

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Abstract In the year 2007 research program on test locality Melechov continued

Více

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ RCD s.r.o. Americká 632 252 29 Dobřichovice IČO: 470525511 VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ Řídící pracovník studie: RNDr. Pavla Poučková, CSc Vedoucí pokusu: RNDr.

Více

Tomáš Karel LS 2012/2013

Tomáš Karel LS 2012/2013 Tomáš Karel LS 2012/2013 Doplňkový materiál ke cvičení z předmětu 4ST201. Na případné faktické chyby v této presentaci mě prosím upozorněte. Děkuji. Tyto slidy berte pouze jako doplňkový materiál není

Více

Předpoklad o normalitě rozdělení je zamítnut, protože hodnota testovacího kritéria χ exp je vyšší než tabulkový 2

Předpoklad o normalitě rozdělení je zamítnut, protože hodnota testovacího kritéria χ exp je vyšší než tabulkový 2 Na úloze ukážeme postup analýzy velkého výběru s odlehlými prvky pro určení typu rozdělení koncentrace kyseliny močové u 50 dárců krve. Jaká je míra polohy a rozptýlení uvedeného výběru? Z grafických diagnostik

Více

Testování hypotéz Biolog Statistik: Matematik: Informatik:

Testování hypotéz Biolog Statistik: Matematik: Informatik: Testování hypotéz Biolog, Statistik, Matematik a Informatik na safari. Zastaví džíp a pozorují dalekohledem. Biolog "Podívejte se! Stádo zeber! A mezi nimi bílá zebra! To je fantastické! " "Existují bílé

Více

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC Kateřina Pojkarová 1 Anotace:Článek se věnuje železniční přepravě mezi kraji v České republice, se zaměřením na

Více

Přednáška 9. Testy dobré shody. Grafická analýza pro ověření shody empirického a teoretického rozdělení

Přednáška 9. Testy dobré shody. Grafická analýza pro ověření shody empirického a teoretického rozdělení Přednáška 9 Testy dobré shody Grafická analýza pro ověření shody empirického a teoretického rozdělení χ 2 test dobré shody ověření, zda jsou relativní četnosti jednotlivých variant rovny číslům π 01 ;

Více

ROZDĚLENÍ NÁHODNÝCH VELIČIN

ROZDĚLENÍ NÁHODNÝCH VELIČIN ROZDĚLENÍ NÁHODNÝCH VELIČIN 1 Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipliny společného základu (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0021)

Více

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Aktuální situace v oblasti Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Úvod: Ekologické zemědělství v ČR (31.12.2010) 3 517 registrovaných podniků 448 202 ha zemědělské půdy

Více

Použití v laboratorních podmínkách

Použití v laboratorních podmínkách Použití v laboratorních podmínkách Obsah Velcorin použití v laboratorních podmínkách Strana 3 5 Úvod Strana 3 Bezpečnostní opatření Strana 3 Pracovní postup (senzoricky) Strana 4 Pracovní postup (mikrobiologicky)

Více

t-test, Studentův párový test Ing. Michael Rost, Ph.D.

t-test, Studentův párový test Ing. Michael Rost, Ph.D. Testování hypotéz: dvouvýběrový t-test, Studentův párový test Ing. Michael Rost, Ph.D. Úvod do problému... Již známe jednovýběrový t-test, při kterém jsme měli k dispozici pouze jeden výběr. Můžeme se

Více

ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT

ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT MIKROBIOLOGICKÝ ÚSTAV Akademie věd České republiky Vídeňská 1083, 420 20 Praha 4 Krč Imunologie a gnotobiologie ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT Zadání: Na základě

Více

Navrhování experimentů a jejich analýza. Eva Jarošová

Navrhování experimentů a jejich analýza. Eva Jarošová Navrhování experimentů a jejich analýza Eva Jarošová Obsah Základní techniky Vyhodnocení výsledků Experimenty s jedním zkoumaným faktorem Faktoriální experimenty úplné 2 N dílčí 2 N-p Experimenty pro studium

Více

Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách

Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách 1 Účel Řasové testy toxicity slouží k testování možných toxických účinků látek a vzorků na vodní producenty. Zelené řasy patří do skupiny necévnatých

Více

Činnost a aktivity zdravotníků v oblasti klonování a GMO

Činnost a aktivity zdravotníků v oblasti klonování a GMO Konference ZV PS ČR Klonování a GMO dne 7. 5. 2015 v Praze Činnost a aktivity zdravotníků v oblasti klonování a GMO Vladimír Ostrý Státní zdravotní ústav v Praze Centrum zdraví, výživy a potravin v Brně

Více

Metodika kultivace a multiplikace česneku v podmínkách in vitro

Metodika kultivace a multiplikace česneku v podmínkách in vitro Metodika kultivace a multiplikace česneku v podmínkách in vitro Břetislav Křižan, Eva Ondrušiková, Martina Kudělková, Jana Krajíčková, Lenka Wasserbauerová, Kateřina Smékalová, Karel Dušek CERTIFIKOVANÁ

Více

Příklad 1. Korelační pole. Řešení 1 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MV2 ČÁST 13

Příklad 1. Korelační pole. Řešení 1 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MV2 ČÁST 13 Příklad 1 Máme k dispozici výsledky prvního a druhého testu deseti sportovců. Na hladině významnosti 0,05 prověřte, zda jsou výsledky testů kladně korelované. 1.test : 7, 8, 10, 4, 14, 9, 6, 2, 13, 5 2.test

Více

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ E M ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu OPVK Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na

Více

NAŘÍZENÍ DĚKANA č. 3/2014

NAŘÍZENÍ DĚKANA č. 3/2014 Stanovení maximálních počtů přijímaných studentů a stanovení podmínek přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských oborů FLD pro akademický rok 2015/2016. 1) Maximální počty přijímaných

Více

Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu

Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu K čemu slouží statistika Popisuje velké soubory dat pomocí charakteristických čísel (popisná statistika). Hledá skryté zákonitosti v souborech

Více

Biostatistika Cvičení 7

Biostatistika Cvičení 7 TEST Z TEORIE 1. Střední hodnota pevně zvolené náhodné veličiny je a) náhodná veličina, b) konstanta, c) náhodný jev, d) výběrová charakteristika. 2. Výběrový průměr je a) náhodná veličina, b) konstanta,

Více

č.. 6: Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

č.. 6: Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Pedologické praktikum - téma č.. 6: Práce v pedologické laboratoři - půdní fyzika Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Půdní

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE Erich Maca, Jan Klíma Doc. Ing. Erich Maca, CSc., KSA, Brno, Kotlářská 44, PSČ 602 00 Doc. Ing. Jan Klíma, CSc., KSA, Brno, Tyršova 45, PSČ

Více

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek charakterizuje poptávku po pivu v domácnostech

Více

Téma KULTIVACE IN VITRO. Praktikum fyziologie rostlin

Téma KULTIVACE IN VITRO. Praktikum fyziologie rostlin Téma KULTIVACE IN VITRO Praktikum fyziologie rostlin Teoretický úvod: KULTIVACE IN VITRO Rostlinný materiál lze krom pirozených podmínek pstovat také v rzných umlých podmínkách. Jednou z tchto možností

Více

DYNAMIKA PROMĚNLIVOSTI KONVERZNÍHO FAKTORU ZA TYPICKÝCH DNŮ

DYNAMIKA PROMĚNLIVOSTI KONVERZNÍHO FAKTORU ZA TYPICKÝCH DNŮ DYNAMIKA PROMĚNLIVOSTI KONVERZNÍHO FAKTORU ZA TYPICKÝCH DNŮ Marcela Mašková, Jaroslav Rožnovský Ústav krajinné ekologie, Vysoká škola zemědělská Brno ÚVOD Základem existence a produkční aktivity rostlin

Více

PRODUKTIVITA PRÁCE JAKO FAKTOR TRVALE UDRŽITELNÉHO EKONOMICKÉHO ROZVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

PRODUKTIVITA PRÁCE JAKO FAKTOR TRVALE UDRŽITELNÉHO EKONOMICKÉHO ROZVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR PRODUKTIVITA PRÁCE JAKO FAKTOR TRVALE UDRŽITELNÉHO EKONOMICKÉHO ROZVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR LABOUR PRODUCTIVITY AS A FACTOR OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE CR AGRICULTURE Úvod Základním předpokladem

Více

POPTÁVKA PO VEŘEJNÉ DOPRAVĚ V ZÁVISLOSTI NA ŠKOLSTVÍ V KRAJI TRANSPORT DEMAND DEPENDS ON EDUCATION ON REGIONS

POPTÁVKA PO VEŘEJNÉ DOPRAVĚ V ZÁVISLOSTI NA ŠKOLSTVÍ V KRAJI TRANSPORT DEMAND DEPENDS ON EDUCATION ON REGIONS POPTÁVKA PO VEŘEJNÉ DOPRAVĚ V ZÁVISLOSTI NA ŠKOLSTVÍ V KRAJI TRANSPORT DEMAND DEPENDS ON EDUCATION ON REGIONS Kateřina Pojkarová Anotace:Dopravu vužívají lidé za různým účelem, mimo jiné i ke svým cestám

Více

Růst a vývoj rostlin

Růst a vývoj rostlin I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 11 Růst a vývoj rostlin Pro potřeby

Více

POZNATKY Z REALIZACE SÍTĚ TESTOVACÍCH PODNIKŮ

POZNATKY Z REALIZACE SÍTĚ TESTOVACÍCH PODNIKŮ POZNATKY Z REALIZACE SÍTĚ TESTOVACÍCH PODNIKŮ Marie Prášilová, Rudolf Zeipelt, Josef Hanibal M.Prášilová, R.Zeipelt, Česká zemědělská univerzita, katedra statistiky, 165 21 Praha 6 - Suchdol J.Hanibal,Výzkumný

Více

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Effect of reduced soil tillage on occurrence wireworms and corn borer Jiří Rotrekl ABSTRAKT Z výsledků, které jsme získali za

Více

5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza

5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza 5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza 5.1 Vícerozměrná data a vícerozměrná rozdělení Při zpracování vícerozměrných dat se hledají souvislosti mezi dvěma, případně

Více

BÍLKOVINY HLÍZ BRAMBOR

BÍLKOVINY HLÍZ BRAMBOR Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA BÍLKOVINY HLÍZ BRAMBOR jejich izolace a možnosti uplatnění Jan Bárta a kol. 19. května 2015, České Budějovice Kancelář transferu technologií

Více

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Bankovní účty (semestrální projekt statistika) Tomáš Hejret (hej124) 18.5.2013 Úvod Cílem tohoto projektu, zadaného

Více

Statistické metody uţívané při ověřování platnosti hypotéz

Statistické metody uţívané při ověřování platnosti hypotéz Statistické metody uţívané při ověřování platnosti hypotéz Hypotéza Domněnka, předpoklad Nejčastěji o rozdělení, středních hodnotách, závislostech, Hypotézy ve vědeckém výzkumu pracovní, věcné hypotézy

Více

Citation Statistics. zpráva společné komise. Int. Mathematical Union. Int. Council of Industrial and Applied Mathematics. Institute of Statistics

Citation Statistics. zpráva společné komise. Int. Mathematical Union. Int. Council of Industrial and Applied Mathematics. Institute of Statistics Citation Statistics zpráva společné komise Int. Mathematical Union Int. Council of Industrial and Applied Mathematics Institute of Statistics Citace ze zadání: The drive towards more transparency and accountability

Více

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY Vážení studenti, úkolem dnešního cviení je nauit se analyzovat data kvantitativní povahy. K tomuto budeme opt používat program Excel 2007 MS Office. 1. Jak mžeme analyzovat kvantitativní

Více

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 Ivana Staňková, Tomáš Volek Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti

ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti POPIS ANTIBIOTICKÉ DISKY jsou papírové disky se speciálními vlastnostmi, které jsou impregnované antibiotiky a používají se pro testy citlivosti

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Projekt suché nádrže na toku MODLA v k.ú. Vlastislav (okres Litoměřice) DIPLOMOVÁ

Více

Semestrální práce z předmětu Matematika 6F

Semestrální práce z předmětu Matematika 6F vypracoval: Jaroslav Nušl dne: 17.6.24 email: nusl@cvut.org Semestrální práce z předmětu Matematika 6F Zádání: Cílem semestrální práce z matematiky 6F bylo zkoumání hudebního signálu. Pluginem ve Winampu

Více

Chyby spektrometrických metod

Chyby spektrometrických metod Chyby spektrometrických metod Náhodné Soustavné Hrubé Správnost výsledku Přesnost výsledku Reprodukovatelnost Opakovatelnost Charakteristiky stanovení 1. Citlivost metody - směrnice kalibrační křivky 2.

Více

Zařazení do výuky Experiment je vhodné zařadit v rámci učiva chemie v 8. třídě (kyseliny, zásady, ph roztoků).

Zařazení do výuky Experiment je vhodné zařadit v rámci učiva chemie v 8. třídě (kyseliny, zásady, ph roztoků). Název: Dýchání do vody Úvod Někdy je celkem jednoduché si v chemické laboratoři nebo dokonce i doma připravit kyselinu. Pokud máte kádinku, popř. skleničku, a brčko, tak neváhejte a můžete to zkusit hned!

Více

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 7. února 2011 T T THINK TOGETHER Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Martina

Více

Úvod. Struktura respondentů

Úvod. Struktura respondentů Výsledky pilotního průzkumu postojů studentů Policejní akademie ČR v Praze k problematice zálohování dat Ing. Bc. Marek Čandík, Ph.D. JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D. The results of the pilot survey of students

Více

Vývoj počtu a plochy listů jabloní během vegetace v závislosti na povětrnostních podmínkách

Vývoj počtu a plochy listů jabloní během vegetace v závislosti na povětrnostních podmínkách Zahradnictví Roč. 13, č. 5 (2014), s. 8-11 13:5 Vývoj počtu a plochy listů jabloní během vegetace v závislosti na povětrnostních podmínkách Development of apple leaf number and leaf surface area during

Více

Program Statistica Base 9. Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D.

Program Statistica Base 9. Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Program Statistica Base 9 Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. OBSAH KURZU obsluha jednotlivých nástrojů, funkce pro import dat z jiných aplikací, práce s popisnou statistikou, vytváření grafů, analýza dat, výstupní

Více

Vliv změn využití pozemků na povodně a sucha. Sestavili: L.Kašpárek a A.Vizina VÚV T.G.Masaryka, v.v.i.

Vliv změn využití pozemků na povodně a sucha. Sestavili: L.Kašpárek a A.Vizina VÚV T.G.Masaryka, v.v.i. Vliv změn využití pozemků na povodně a sucha Sestavili: L.Kašpárek a A.Vizina VÚV T.G.Masaryka, v.v.i. Jak se měnily rozlohy využití pozemků Příklad pro povodí Labe v Děčíně Data byla převzata ze zdroje:

Více

Praxe studentů Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze u lesnické společnosti Fundación Forestal Juan Manuel Durini (Ekvádor)

Praxe studentů Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze u lesnické společnosti Fundación Forestal Juan Manuel Durini (Ekvádor) Praxe studentů Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze u lesnické společnosti Fundación Forestal Juan Manuel Durini (Ekvádor) Martin Böhm, Lukáš Bílek V listopadu roku 2007 byla dohodnuta rámcová spolupráce

Více

2.4 Nová bytová výstavba

2.4 Nová bytová výstavba 2.4 Nová bytová výstavba Nová bytová výstavba spolu s poptávkou po bydlení jsou důležitými faktory populačního vývoje suburbánní zóny Prahy. Jako hlavní determinanty migračního chování se odrážejí ve vývoji

Více

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING E-LEARNING NA KIT E-LEARNING Eva Jablonská, Hana Rysová, Jitka Štěpánová, Radim Bílek, Kateřina Berková Anotace Tento článek se skládá ze dvou částí. V první části článku jsou uvedeny ukázky z e-learningových

Více

Název: Acidobazické indikátory

Název: Acidobazické indikátory Název: Acidobazické indikátory Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, biologie, fyzika Ročník: 3. (1. ročník vyššího

Více

Analýzy regionálního trhu práce v České republice Analysis of regional labour market in Czech Republic

Analýzy regionálního trhu práce v České republice Analysis of regional labour market in Czech Republic 2 nd Central European Conference in Regional Science CERS, 2007 862 Analýzy regionálního trhu práce v České republice Analysis of regional labour market in Czech Republic PETR ŘEHOŘ, DARJA HOLÁTOVÁ Jihočeská

Více

Tomáš Karel LS 2012/2013

Tomáš Karel LS 2012/2013 Tomáš Karel LS 2012/2013 Doplňkový materiál ke cvičení z předmětu 4ST201. Na případné faktické chyby v této presentaci mě prosím upozorněte. Děkuji. Tyto slidy berte pouze jako doplňkový materiál není

Více

Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D.

Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D. Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D. lukas.dvorak@tul.cz Obsah prezentace co je to anaerobní membránový bioreaktor princip technologie výhody a nevýhody technologická uspořádání

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Vyučující: Ing. et Ing. David Hynek, Ph.D., Prof. Ing. René

Více

Odlepkování jiker. Rumunská modifikace Woynarovichovy metody (s taninem)

Odlepkování jiker. Rumunská modifikace Woynarovichovy metody (s taninem) Lepivost jiker fytofilních druhů ryb je dána mucoproteiny, až po styku s vodou Pro umělý výtěr ve velkovýrobních technologiích inkubace jiker nutnost zamezit jejich lepivosti Metody odlepkování jiker:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. NycoCard U-Albumin TD/Test Device. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard U-Albumin TD/Test Device Aplikace:

BEZPEČNOSTNÍ LIST. NycoCard U-Albumin TD/Test Device. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard U-Albumin TD/Test Device Aplikace: BEZPEČNOSTNÍ LIST NycoCard U-Albumin TD/Test Device 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard U-Albumin TD/Test Device Aplikace: Reagens obsažené v NycoCard U-Albumin testovacím kitu. NycoCard

Více

Úvod. Postup praktického testování

Úvod. Postup praktického testování Testování vzorků kalů odebraných v rámci Doškolovacího semináře Manažerů vzorkování odpadů 21. 10. 2014 v ČOV Liberec, akciové společnosti Severočeské vodovody a kanalizace Úvod Společnost Forsapi, s.r.o.

Více

Dělení a svařování svazkem plazmatu

Dělení a svařování svazkem plazmatu Dělení a svařování svazkem plazmatu RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Osnova: Fyzikální podstat plazmatu Zdroje průmyslového plazmatu Dělení materiálu plazmou Svařování plazmovým svazkem Mikroplazma Co je to plazma?

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

VYUŽITÍ MATLAB WEB SERVERU PRO INTERNETOVOU VÝUKU ANALÝZY DAT A ŘÍZENÍ JAKOSTI

VYUŽITÍ MATLAB WEB SERVERU PRO INTERNETOVOU VÝUKU ANALÝZY DAT A ŘÍZENÍ JAKOSTI VYUŽITÍ MATLAB WEB SERVERU PRO INTERNETOVOU VÝUKU ANALÝZY DAT A ŘÍZENÍ JAKOSTI Aleš Linka 1, Petr Volf 2 1 Katedra textilních materiálů, FT TUL, 2 Katedra aplikované matematiky, FP TUL ABSTRAKT. Internetové

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Průzkumová analýza dat

Průzkumová analýza dat Průzkumová analýza dat Proč zkoumat data? Základ průzkumové analýzy dat položil John Tukey ve svém díle Exploratory Data Analysis (odtud zkratka EDA). Často se stává, že data, se kterými pracujeme, se

Více

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

Štítenka zhoubná (Quadraspidiotus perniciosus Comstock) důvody pro zpracování PRA

Štítenka zhoubná (Quadraspidiotus perniciosus Comstock) důvody pro zpracování PRA Štítenka zhoubná (Quadraspidiotus perniciosus Comstock) důvody pro zpracování Pilotní projekt v ČR pro rok 2010 Michal Hnízdil 1 Štítenka zhoubná důvody pro zpracování Štítenka zhoubná Quadraspidiotus

Více

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která:

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: a) uvádí přípravky na trh b) používá přípravky v rámci svých profesních činností jak v oblasti zemědělství,

Více

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie Školní rok:

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Organizátor programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady Závěrečná zpráva Zkoušení

Více

Avène Eluage Gel. Gel proti vráskám 15 ml. Lékárna u Maimonida 1. patro/1 st floor tel.: 255 742 242. Avène Eluage Gel Anti-wrinkle gel 15 ml

Avène Eluage Gel. Gel proti vráskám 15 ml. Lékárna u Maimonida 1. patro/1 st floor tel.: 255 742 242. Avène Eluage Gel Anti-wrinkle gel 15 ml Avène Eluage Gel Gel proti vráskám 15 ml Avène Eluage Gel Anti-wrinkle gel 15 ml Lékárna u Maimonida 1. patro/1 st floor tel.: 255 742 242 1 Darky kupon.indd 1 26.3.2007 15:22:34 Gel proti vráskám Eluage

Více

Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy

Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy Shrnutí Článek se zabývá vyhodnocením provozních měření traktorových dopravních souprav s cílem stanovit vliv svahu na energetické a

Více

B. Výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Chemie

B. Výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Chemie 4.8.13. Cvičení z chemie Předmět Cvičení z chemie je nabízen jako volitelný předmět v sextě. Náplní předmětu je aplikace teoreticky získaných poznatků v praxi. Hlavní důraz je kladen na praktické dovednosti.

Více

MIND MASTER OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR MIND MASTER

MIND MASTER OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR MIND MASTER MIND MASTER OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR MIND MASTER Obsah I. Čím je Mind Master jedinečný? S 3 II. Kdy mám Mind Master užívat? S 3 III. Jak se má Mind Master užívat? Může se vyskytnout

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Studium biologie na PřF UK v Praze Bakalářské studijní programy / obory Biologie Biologie ( duhový bakalář ) Ekologická a evoluční biologie ( zelený

Více

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů Největší hydrologická sucha 20. století The largest hydrological droughts in 20th century Příspěvek vymezuje a porovnává největší hydrologická sucha 20. století. Pro jejich vymezení byla použita metoda

Více

katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol STATISTICKÁ ANALÝZA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA PEF PRO AKADEMICKÝ ROK 1994/1995 Bohumil Kába, Libuše Svatošová katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek pojednává

Více

ELefANTS E-Learning for Acquiring New Types of Skills (E-learning pro získávání nových dovedností)

ELefANTS E-Learning for Acquiring New Types of Skills (E-learning pro získávání nových dovedností) Prezentace pilotního projektu ELefANTS E-Learning for Acquiring New Types of Skills (E-learning pro získávání nových dovedností) a (zmínkou) E-Learning for Acquiring New Types of Skills Continued (projektu

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě Název projektu Zlepšení podmínek vzdělávání SZŠ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0358 Název školy Střední zdravotnická škola, Turnov, 28.

Více

Moderní přístupy k výživě dětí

Moderní přístupy k výživě dětí Moderní přístupy k výživě dětí Výuka VŠCHT Kužela, L. Moderní přístupy v oblasti výživy Převažující pojetí výživy doposud V popředí obava z hladovění Proto pohled spíše z kvantitativního hlediska Je stále

Více