MIKROPROPAGACE SORBUS DOMESTICA L. PRO LESNICKOU PRAX I I OPTIMALIZACE KULTURY IN VITRO.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MIKROPROPAGACE SORBUS DOMESTICA L. PRO LESNICKOU PRAX I I OPTIMALIZACE KULTURY IN VITRO."

Transkript

1 MIKROPROPAGACE SORBUS DOMESTICA L. PRO LESNICKOU PRAX I I OPTIMALIZACE KULTURY IN VITRO. Hana PRKNOVÁ, Jaroslav KOBLIHA Česká zemědělská univerzita, Fakulta lesnická a dřevařská, Kamýcká 1176, CZ Praha 6 Suchdol, PRKNOVÁ, H., KOBLIHA, J.: Micro propagation of Sorbus domestica L. for forestry practice optimisation of in vitro culture. Lesn. Čas. Forestry Journal, 54(4): , 2008, 2 fig., 3 tab., ref. 20. Original paper. ISSN Vigorous and productive in vitro organ cultures of true service tree (Sorbus domestica L.) were obtained when using a liquid half-strength Murashige and Skoog medium together with silica sand. Early signs of senescence were found in plantlets grown on agar medium. The ph adjustment of media has not to be done precisely as the optimal range lies from 5.7 to 7.2. Growing multiple shoot cultures were formed within 6 9 weeks only. Under cool (but not freezing) and dark conditions, the growth was ceased and cultures could be stored for at least 22 weeks. This minimal growth culture was achieved in dark at 3 5 C. Key words: micropropagation, Sorbus, minimal growth culture Orgánové kultury jeřábu oskeruše (Sorbus domestica L.) dobře rostou na tekutém médiu Murahige-Skoog v poloviční koncentraci, při použití pískového nosiče. Na tomtéž médiu zpevněném agarem se projevily dřívější příznaky senescence. Acidita média nemusí být nastavována přesně, neboť kultury rostly stejně dobře jak při ph 5,7, tak při ph 7,2. Kultury musí být pasážovány po 6 9 týdnech. V temnu a chladu 3 5 C však lze zbrzdit jejich růst a přechovávat je až 22 týdnů. 1. Úvod a problematika Jeřáb oskeruše (Sorbus domestica L.) je v aktuální Květeně 3 (HEJNÝ, SLAVÍK 1992) považován za strom z teplých částí Evropy, severní Afriky, Turecka a Iránu. Jižní Slovensko je považováno za místo nejsevernějšího přirozeného výskytu. Jako ovocná dřevina však byl šířen již ve starověku (VĚTVIČKA 1999). V Čechách rozhodně není dřevinou původní. Výskyt starých jedinců je znám prakticky jen z Českého středohoří (KUBÁT 2007) a přilehlého dolního Poohří (u Libochovic, z autopsie). Výskyty na jižní Moravě jsou předmětem dosavadního studia výzkumné stanice Uherské Hradiště VÚLHM (Prudič 1998). Panuje shoda v tom, že jeřáb oskeruše se v ČR velmi málo rozmnožuje generativně. Je schopný tvořit kořenové výmladky, ale na tuto strategii běžně nepřechází. Jestliže při kvartérních klimatických oscilacích pravděpodobně nyní dochází k dlouhodobější teplejší výchylce, stává se jeřáb oskeruše zajímavým pro české a slovenské lesnictví. Připadá v úvahu pro relativně teplé oblasti. Skutečnost, že se alespoň v Čechách spontánně nemnoží, je výhodou z hlediska ochrany přírody, neboť nehrozí žádná případná expanze. Kdyby se podařilo odstranit slabý článek v autekologii jeřábu oskeruše, chabou schopnost spontánního rozmnožování i pomalé množení klasickými způsoby, byl by cennou a prakticky využitelnou dřevinou. Očekávání lze v takových případech mít při použití mikropropagace. V případě S. domestica jsou již k dispozici výsledky některých dřívějších experimentů (ARRILLAGA et al. 1991, 1992). Nejvíce druhů důležitých v lesnictví, ať již v mírné, subtropické nebo tropické klimazóně, se množí orgánovými kulturami, kde explantát dává vzniknout přímo miniaturním stonkům s listy. Pro orgánové kultury je (oproti somatické embryogenezi) charakteristické, že se u nich nově vyrůstající orgány nezakládají z dediferencovaného kalusového pletiva. Vznikající prýty 1

2 o délce většinou 1,5 až 2 cm, nebo jen o málo větší, představují po odříznutí tzv. mikrořízky. Zakořeňování těchto mikrořízků a jejich adaptace na nesterilní podmínky je kritickým momentem, a proto je zpravidla zvláště zkoumána metodika multiplikace (zmnožování prýtů) ve sterilních podmínkách in vitro a metodika zakořeňování do přirozených substrátů. Pro fázi multiplikace sice existují osvědčená kultivační média, ale protože každý druh má jinou ekologickou konstituci, musí se v každém případě živný roztok a vůbec celá metodika kultury in vitro nejprve optimalizovat. Tato studie si klade za cíl optimalizaci kultury tak, aby byla také co nejsnáze proveditelná v lesnické praxi. 2. Materiál a metody Primárními explantáty byla zygotická embrya vyjmutá ze semen matečného stromu v Arboretu ČZU v Kostelci nad Černými lesy. Z malviček sklizených r byla vyjmuta semena, dokonale oprána a po oschnutí skladována v papírovém sáčku v suchu a chladu 0 4 C. Před dalším zpracováním byla povrchově sterilizována v nasyceném roztoku chloraminu po dobu 20 minut. Ve sterilním prostředí v laminárním boxu byla dne vypreparována embrya a umístěna do lahviček s živným médiem Murashige-Skoog (dále jen MS) v poloviční koncentraci minerálních komponent a bez fytohormonů (KYTE, KLEYN 1996). Inkubace probíhala vesměs za teplot C a na světle, při periodě 16 hodin světla a 8 hodin temna, pod zářivkami značky Serra daylight poskytujícími intenzitu osvětlení v místě kultur celkem 150 μmol.m -2.s -1. Stejné inkubační podmínky byly použity i pro další subkultury. Ze semenáčků byl k další kultivaci odebrán pouze epikotyl, jakmile se vyvinul do délky asi 2 cm. Všechny experimenty proběhly s použitím jediného náhodně vybraného klonu, aby se na výsledcích nemohl projevit případný vliv přirozené variability druhu na chování v kulturách in vitro. Na základě zkušeností se stárnutím podobného materiálu byly kultury pasážovány podle potřeby po 6 9 týdnech (PRKNOVÁ 2004). Uvedená kratší doba je optimální, kdežto delší doba byla zvolena zejména pro sledování prvních projevů senescence za různých podmínek. Na výchozí modifikaci média byl použit originální recept 1/2 MS solí, s přídavkem 1 mg.l -1 benzylaminopurinu (BAP), 20 g.l -1 sacharózy, 100 mg.l -1 myoinositolu, 0,4 mg.l -1 thiaminu. Acidita byla nastavena na ph 5,7. Dále byly použity jiné modifikace: Pro zjištění, zda by pro daný materiál mohl být používán výhodný pískový nosič, bylo uvedené médium připraveno v tekutém i gelovém stavu (6 % agaru). Tekutá media byla použita tak, že v lahvičce o objemu 200 cm 3 a průměru 6 cm bylo 25 cm 3 sklářského písku a 20 ml roztoku. Písek nebyl předem zvláště sterilizován. Připravené uzavřené lahvičky s pískem a mediem byly v autoklávu podrobeny teplotě 115 C po dobu 20 minut. Toto stanovení bylo hodnoceno podle ukazatele kvantitativního (počet mikrořízků za čas) a kvalitativního (pozorování symptomů senescence). Pro zjištění vlivu acidity byla připravena tekutá média s ph 4,5, ph 5,7 a ph 7,2. Stanovení bylo kvantitativní, tj. pomocí velkých sérií. Inkubace trvala 6 týdnů. Byl hodnocen počet mikrořízků vzniklých z jednoho výchozího. Statistické testování hypotéz bylo provedeno nástroji pro analýzu dat počítačového programu Microsoft Excel, a sice dvouvýběrového t-testu s rovností rozptylů. Pro rozhodování, zda má být použit t-test s rovností, anebo nerovností rozptylů se často doporučuje předběžný F-test shody rozptylů. Bylo však zjištěno, že v případě větších rozsahů statistických výběrů (stačí rozsahy větší než 8) a přitom stejných (n 1 = n 2 ), může být vždy použit t-test s rovností rozptylů (MELOUN, MILITKÝ 2004). Experimenty byly proto naprogramovány tak, aby byly splněny uvedené matematické podmínky. Byla prověřena možnost skladování kultur v chladu bez pasážování. Kultury na tekutém médiu 1/2 MS solí, s přídavkem 1 mg.l -1 BAP, 20 g.l -1 cukru, 100 mg.l -1 myoinositolu, 2

3 0,4 mg.l -1 thiaminu i ph 5,7 s pískovým nosičem byly v plném růstu za pokojových teplot a na světle přeneseny do bezmrazého prostoru chladničky, kde byly po dobu 22 týdnů udržovány v temnu při teplotách 3-5 C. Hodnocení bylo provedeno podle podílu kultur probuzených k růstu po přenesení na čerstvé médium a do původních kultivačních podmínek. Stejně provedené kultury byly ovšem jako kontrolní série inkubovány normálně v teple a na světle, a přitom pasážovány a děleny na jednotlivé mikrořízky s odstupem 6 týdnů, aby mohla být porovnána také morfologie normálně rostoucích exemplářů s jedinci inhibovanými chladem a temnem. Speciálním případem je pasážování kultur, jež právě absolvovaly skladování v chladu a temnu. Bylo odzkoušeno, zda by nebylo možné dosáhnout bujnějšího růstu, kdyby místo ½ MS, jak bylo popsáno, bylo použito MS v plné koncentraci. Toto stanovení bylo provedeno a vyhodnoceno jako kvantitativní. Čtyřpolní tabulka s výslednými frekvencemi vitality a mortality byla statisticky vyhodnocena pomocí χ 2 -testu (KUBÍKOVÁ 1970). 3. Výsledky První otázkou řešenou při optimalizaci média bylo, zda je možné v případě S. domestica používat místo agaru pískový nosič. Výchozí modifikace 1/2 MS média, jak je uvedena v metodice, byla připravena jako agarový gel a jako tekutý roztok použitelný s pískovým nosičem. Každý druh média byl použit pro 100 kultur, naočkovaných vždy jedním mikrořízkem o délce asi 1,5 cm. Pozorování trvalo, dokud se neprojevily kvalitativní rozdíly mezi oběma sériemi. Po 9 týdnech byl pozorován kvalitativní rozdíl spočívající v nápadných příznacích senescence, které se ovšem projevovaly výhradně a u všech kultur na agarovém médiu (obr. 1). Produkce mikrořízků ze všech kultur je shrnuta v tabulce 1. Byla stanovena nulová hypotéza, že jde o výběrové soubory se stejným průměrem. Uvádíme dvouvýběrový t- test této hypotézy, provedený pro údaje z tabulky 1: agar písek Výběrový průměr 4,32 4,95 Rozptyl 5, , Pozorování t stat. -1,77688 t krit. 1, Protože absolutní hodnota vypočteného testovacího kritéria (t stat.) nepřesahuje kritickou hodnotu (t krit.), platí s pravděpodobností 95 % nulová hypotéza. Produktivita kultur vyjádřená počtem získaných mikrořízků se tudíž u agarového a tekutého média s pískovým nosičem významně nelišila. Závěr pro praxi musí jednoznačně podpořit používání tekutého média s pískovým nosičem, neboť je pro kultivaci zcela vhodné, neprojevuje se na něm tak brzy senescence a laboratorní manipulace s ním probíhá za studena a je při výrobě i rušení ukončených kultur snazší a rychlejší. Pískový nosič je navíc oproti agaru chemicky a konzistencí naprosto stálý při každém ph. Substrát u kultur in vitro je ve všech vlastnostech zcela umělý a není ani využíván pomocí kořenů. Při nastavování jeho acidity se proto nelze řídit ekologickou konstitucí kultivovaného druhu v přirozených podmínkách. Další experiment byl proto připraven tak, aby se zjistilo, zda standardně používané ph 5,7 pro MS-médium je nejlepší. Byly porovnány dostatečně velké série kultur na kyselejším médiu (ph 4,5) a na slabě alkalickém, skoro neutrálním médiu (ph 7,2). Výsledné hodnoty jsou v tabulce 2. Nulová hypotéza, že průměrná produkce na kyselejším médiu se významně neliší od produkce na standardním médiu byla otestována t- testem: 3

4 ph 4,5 ph 5,7 Výběrový průměr 1, , Rozptyl 0, ,84023 Pozorování t stat. -6,15603 t krit. 2, Protože absolutní hodnota vypočteného testovacího kritéria (t stat.) přesahuje kritickou hodnotu (t krit.), zamítáme nulovou hypotézu. Lze konstatovat, že produkce mikrořízků na kyselejším médiu byla významně nižší. Stejným způsobem byla otestována nulová hypotéza, že průměrná produkce na zásaditějším médiu se významně neliší od produkce na standardním médiu: ph 7,2 ph 5,7 Výběrový průměr 4, , Rozptyl 4, ,84023 Pozorování t stat. -0,34017 t krit. 2, Protože absolutní hodnota vypočteného testovacího kritéria (t stat.) nepřesahuje kritickou hodnotu (t krit.), byla přijata nulová hypotéza. Bylo konstatováno, že produkce mikrořízků na zásaditějším médiu se významně (na hladině pravděpodobnosti 95 %) neliší od produkce na standardním médiu. Jako závěr je zde další významné zjednodušení mikropropagace. Není nutno nijak přesně a pracně nastavovat ph, stačí jen orientačně indikátorem překontrolovat, zda se nachází v oblasti slabě kyselé (ph 5,7) nebo vyšší, přibližně neutrální. Tabulka 1 Frekvenční tabulka charakterizující produkci mikrořízků Sorbus domestica na agarovém médiu a na tekutém médiu s pískovým nosičem po 9 týdnů trvající kultivaci. Table 1 Number of microcuttings (1 st column) with corresponding number of flasks given in Počet mikrořízků v lahvičce 1) Agar 3) Písek 4) (počet lahviček) 5) nd column (agar cultures) and 3 rd column (sand cultures), respectively Kultury in vitro je také možné používat jako konzervy, v nichž se po určitou dobu může přechovávat nerostoucí rostlinný materiál určený k množení v pozdější době. V případě S. domestica byly prověřeny jak účinky mrazu -10 C, tak účinek chladu. Působení mrazu je ovšem na 100 % letální. Působení chladu a temna podle oprávněného očekávání zastavuje 4

5 růst, avšak překvapivě nedochází k opadávání listů. Rostlinky po absolvování 22 týdnů v chladničce vypadaly stejně jako exempláře kontrolní, rostoucí bez přerušení (obr. 2). Obr. 2 Dvě kultury skladované v chladu a temnu a druhé dvě stále rostoucí jsou podobného vzhledu Fig 2 Two cultures stored in cool and dark conditions and the other two grown under light exhibit similar appearance Jinou otázkou je však fyziologický důsledek dlouhodobého skladování a kondice rostlinek. Jejich vitalita byla posouzena pomocí statisticky významného souboru kultur, do nichž byly jako inokulum použity po jednom mikrořízky ze skladovaných kultur. Byly srovnány kultury na výchozí modifikaci média (1/2 MS) s kulturami na plné koncentraci (MS-médium), neboť připadala v úvahu podpora růstu díky vyšší koncentraci dusíkatých látek. Podíl rostoucích a nerostoucích kultur na obou druzích médií je v tabulce 3. Nulová hypotéza spočívá v tvrzení, že frekvence a, b, c, d jsou z hlediska statistického u ředěného i koncentrovaného média stejné. Pro výpočet testovacího kritéria byl použit tento vzorec (KUBÍKOVÁ 1970): 2 2 ad bc.n a b c d a c b d Dosazením do vzorce bylo vypočteno χ 2 (stat.) = 24,62. Kritická tabelovaná hodnota pro jeden stupeň volnosti při P = 0,05 je 3,84. (JOSÍFKO 1971). Vypočtené kritérium je vyšší než kritická hodnota, a proto na hladině pravděpodobnosti 95% nulovou hypotézu zamítáme. Závěr je potom dvojí. Pro pokračování zakonzervované kultury je vhodné ředěné médium (1/2 MS), kdežto koncentrované médium mělo negativní efekt. Pokud však mikrořízky přežijí adaptaci na koncentrované médium, rostou i na něm dobře. Počet řízků zjištěný po ukončení experimentu v nejproduktivnější kultuře byl u plné i poloviční koncentrace 9. 5

6 Tabuľka 2 Frekvenční tabulka udávající produkci mikrořízků po 6 týdnů trvající kultivaci na médiích s rozdílnou aciditou Table 2 Number of micro cuttings produced in a flask during 6 weeks (1 st column) and corresponding numbers of flasks with media adjusted for different ph values Počet mikrořízků v lahvičce ph 4,5 ph 5,7 ph 7,2 (počet lahviček) 5) Tabuľka 3 Čtyřpolní tabulka s písmenným označením totožným s výpočetním vzorcem pro test dobré shody. Vyčísleny jsou počty kultur rostoucích a nerostoucích po 6 týdnech od naočkování Table 3 Cultures on 1/2 MS and MS media (given in 1 st column) which were vital (2 nd column) and necrotic (3 rd column) 6 weeks after thein establishment. Types are in accordance with the statistical formula Médium 1) Roste 2) Neroste 3) Celkom 4) 1/2 MS a: 71 b: MS c: 36 d: Σ n 200 Po dlouhodobé konzervaci, trvající 22 týdnů, byl rostlinný materiál ještě vitální na 71 % (dle kultury na 1/2 MS médiu). Využitelnost tohoto fenoménu pro praktické laborování k výrobním účelům je zjevné: Snižuje se pracnost s pravidelným pasážováním, neboť kultury S. domestica lze dle popsané jednoduché metody skladovat a aktivovat podle potřeby. Byly popsány všechny fáze mikropropagace pomocí orgánové kultury S. domestica, tj. získání primárního explantátu (viz předešlá kapitola), ideální médium a laboratorní příprava inkubačních nádob, interval pasážování a možnost zakonzervování a aktivace kultur. Produktem jsou olistěné mikrořízky bylinné povahy, jež nemají kořeny. Jejich další zpracování až po produkci školkovaných sazenic je předmětem druhé části této studie. 4. Diskuse Primárním explantátem bylo embryo vyjmuté ze semene (resp. osemení), což je u zkoumaného druhu osvědčená metoda k překonání dormance a okamžitému klíčení (ARRILLAGA et al. 1992). Stejná metoda byla použita též u S. sudetica (PRKNOVÁ 2004). Jeřáb oskeruše (Sorbus domestica) je po jeřábu krkonošském (S. sudetica) již druhým druhem tohoto rodu, u něhož se osvědčila kultura na tekutém médiu s pískovým nosičem (PRKNOVÁ 2007). Jeřáb krkonošský je ovšem v podmínkách daných in vitro acidofytem, kdežto jeřáb oskeruše je neutrofytem. Díky tomu je jeřáb oskeruši možné kultivovat také na 6

7 agarovém médiu, které nelze kvůli hydrolýze používat jen u výrazně kyselých médií. Potvrdilo se, že zpevněné agarové médium má některé nevýhody. Je to nejspíše hromadění nějakých škodlivých metabolických nebo odpadních produktů v těsné blízkosti rostlinek a jistě také horší možnost kontaktu rostlinek s médiem (PRKNOVÁ 2007). Jen tak lze vysvětlit dokumentovaný fakt (obr. 1), že senescence nastupuje při použití agarového média mnohem dříve. Obr. 1 Kvalitativní rozdíl mezi kulturami na písku a na agaru, které jeví známky dřívější senescence Fig. 1 Different quality of cultures on sand and agar, the latter exhibiting earlier signs of senescence Médium MS se pro mnoho druhů rostlin, zejména bylinných, používá v plné koncentraci (KYTE et Kleyn 1996). Pro dřeviny se však často lépe osvědčuje jen poloviční koncentrace minerálních složek média, při zachování normálního obsahu organických složek. U jeřábu oskeruše bylo takto zředěné médium také vyzkoušeno (MIKO et al. 2004). Při našich experimentech naočkování mikrořízků S. domestica, jejichž kondice byla ovlivněna dlouhodobou inhibicí chladem, na koncentrované médium způsobilo vysokou mortalitu. Vhodnější je ředěné 1/2 MS médium, i když pokud rostlinky přežijí adaptaci na plnou koncentraci, rostou také dobře. Jeřáb oskeruše je pravděpodobně dosti adaptibilní, neboť roste i na médiu jiného složení, na modifikovaném SH-médiu (ARRILLAGA et al. 1991). Za významnou odlišnost SH-média oproti MS-médiu je nutno považovat téměř osmkrát nižší molární koncentraci amonných iontů, přičemž v nitrátové formě dusíku se tato média nijak podstatně nerůzní (obě přibližně 0,02 M KNO 3 ). Na příjem dusíku přednostně jako kationt, nebo aniont má přitom vliv permeabilita buněčných membrán, ovlivňovaná aciditou prostředí. MS-médium zůstává i v poloviční iontové koncentraci bohatším na amonné ionty nežli SHmédium. Další rozdíl, spočívající v navážce inositolu, pravděpodobně nehraje roli. Ať již je 7

8 předepsáno 1000 mg.l -1 (u SH), nebo 100 mg.l -1 (u MS), jde o množství postačující a nadbytek této organické substance zřejmě nevadí. Acidita ph 5,7 je sice předepsána v původní receptuře MS-média (MURASHIGE, SKOOG 1962, LINSMAIER, SKOOG 1965), obecně však bývá pro různý materiál pozměňována (KYTE, KLEYN 1996). Její nastavení je však pracné, a protože se děje přikapáváním ředěné kyseliny nebo louhu, zvyšuje se také iontová koncentrace média. Zjištění vyplývající z našich stanovení, že v případě S. domestica stačí aciditu nastavit jen přibližně do oblasti ph 5,7 7,2, má proto praktický význam. V rámci rodu Sorbus je jen málo prací věnovaných jiným druhům než S. aucuparia L., jimiž se na ČZU Praha zabýval CHALUPA (1983, 1987) a MAULEOVÁ (2000), která zkoumala ještě S. torminalis (L.) Cr. Právě v práci Mauleové je zajímavé, že S. aucuparia a S. torminalis prý vyžadují vysoké koncentrace minerálních solí a nejlépe rostou na plně koncentrovaném MS-médiu. Zajímavé je i poněkud jiné použití fytohormonů než je uvedeno v mnou požívaném médiu pro S. domestica. Koncentrace BAP 0,2 0,6 mg.l -1 je nižší, což ale nemusí mít fyziologický efekt, avšak přitom je ještě dodán auxin IBA 0,1 0,2 mg.l -1. Pro S. domestica stačí na primární explantát působit pouze cytokininem BAP o koncentraci 1 mg.l -1, kdežto hladinu endogenního auxinu již není potřeba zvyšovat. Působení chladu na kultury bylo uplatněno nikoli kvůli napodobení přirozené bioperiodicity, ale aby byla nalezena možnost inhibice a bezpracného přechovávání kultur. Prýty v kulturách S. domestica in vitro jsou pod vlivem exogenního cytokininu BAP a nereagují na chlad opadáním listů. Reverzibilní inhibice růstu však jím lze dosáhnout, jak bylo prokázáno. Aktivně rostoucí kultury in vitro jsou často i přes normální frekvenci pasážování dosti brzy postihovány stárnutím, projevujícím se poklesem vitality, takže nemohou být považovány za dlouhodobě konzervovaný materiál. Kultury in vitro ovšem lze spatřovat jako paralelní a doplňující postup vedle kryoprezervace (PARK 2002). Bylo by však škoda zúžit problematiku zástavy růstu na kryoprezervaci, tedy na konzervaci za exktrémně nízkých teplot, a uchovávání rostlin in vitro naproti tomu provádět jen jako neustálé pasážování nepřetržitě přirůstajícího primárního explantátu. Možnost chladové konzervace kultur lesních dřevin in vitro v bezmrazých podmínkách (0 10 C) připomněli již VICIENT, MARTÍNEZ (1998). Reakci orgánové kultury Populus tremula na působení chladu 10 C zjistil HAUSMAN (2000), když ji porovnával s kontrolními kulturami rostoucími při 23 C. Zakonzervování chladem bylo tak dokonalé, že mikrořízky získané z kultur vystavených chladu byly ještě po roce vitální. Náš poznatek doložený pro S. domestica je podobný, i když jsem orgánové kultury zkusila uvést do dalšího růstu v teple a na světle dříve, již po několika měsících. Poděkování Příspěvek vznikl v rámci řešení projektu NAZV: QH81160 Ekonomická efektivnost šlechtění lesních dřevin. Literatura 1. ARRILLAGA I., MARZO T. and SEGURA J., 1991: Micropropagation of juvenile and adult Sorbus domestica L. Plant Cell Tiss. Org. Cult., 27: ARRILLAGA I., MARZO T. and SEGURA J., 1992: Embryo culture of Fraxinus ornus and Sorbus domestica removes seed dormacy. Hort Sci., 27: CORREDOIRA E., SAN-JOSÉ M. C., BALLESTER A. and VIEITEZ A.M., 2004: Cryopreservation of zygotic embryo axes and somatic embryos of European chestnut. CryoLett., 25: HAUSMAN J. F., 2000: Poplar acclimation to cold during in vitro conservation at low non-freezing temperature: Metabolic and proteic 8

9 changes. J. Plant Physiol., 157: HEJNÝ S., SLAVÍK B. [eds.] et al., 1992: Květena České republiky. 3. Academia, Praha, 542 pp. 6. CHALUPA V., 1983: In vitro propagation of willows (Salix spp.), European mountain ash (Sorbus aucuparia L.) and black locust (Robinia pseudoacacia L.). Biol. Plant., 25: CHALUPA V., 1987: Effect of benzylaminopurine and thidiazuron on in vitro shoot proliferation of Tilia cordata Mill., Sorbus aucuparia L. and Robinia pseudoacacia L. Biol. Plant., 29: JOSÍFKO M., 1971: Pravděpodobnost a matematická statistika pro biology. SPN, Praha, 139 pp. 8. KUBÁT K.: Jeřáb oskeruše (Sorbus domestica L.) v sz. Čechách. Electron. J. Biotechnol. [online]. Katedra biologie PF UJEP v Ústí n. L., [citováno 27. září 2007]. Dostupné na internete: 9. KUBÍKOVÁ J., 1970: Geobotanické praktikum. SPN, Praha, 106 pp. 10. KYTE L., KLEYN J., 1996: Plants from test tubes. 3rd ed., repr. 1999, Timber Press, Inc., Portland, 240 pp. 11. LINSMAIER E. M., SKOOG F., 1965: Organic growth factor requirements of tobacco tissue cultures. Physiol. Plant., 18: MAULEOVÁ M., 2000: Reprodukce vybraných lesních dřevin rodu Sorbus metodami in vitro. Diplomová práce, ČZU v Praze, Fakulta lesnická, 66 pp. 13. MELOUN M., MILITKÝ J., 2004: Statistická analýza experimentálních dat. Ed. 2. Academia, Praha, 953 pp. 14. MIKO M., GAŽO J., BIROŠČÍKOVÁ M., 2004: In vitro klonové množenie genetických zdrojov jarabiny oskorušovej (Sorbus domestica L.) z územia Slovenska. Acta Fytotech. Zootech., 7: MURASHIGE T., SKOOG F., 1962: A revised medium for rapid growth and bio assays with tobacco tissue cultures. Physiol. Plant., 15: PARK Y., 2002: Implementation of conifer somatic embryogenesis in clonal forestry: technical requirements and deployment considerations. Ann. For. Sci., 59: PRKNOVÁ H., 2007: The use of silica sand in micropropagation of woods. J. For. Sci., 53: PRUDIČ Z., 1998: Růst a rozšíření Sorbus domestica L. a Sorbus torminalis (L.) Crantz v Moravských Karpatech. Lesnictví, 44: SAN-JOSÉ M. C., JORQUERA L., VIDAL N., CORREDOIRA E. and SÁNCHEZ C., 2005: Cryopreservation of European chestnut germplasm. Acta Hortic, 693: VĚTVIČKA V., 1999: Stromy. Aventinum, Praha, 216 pp. 20. VICIENT C. M., MARTÍNEZ F. X., 1998: The potential uses of somatic embryogenesis in agroforestry are not limited to synthetic seed technology. Rev. Brasil. Fisiol. Veg., 10: Summary The same productivity of in vitro organ cultures of true service tree (Sorbus domestica L.) was ascertained using a liquid 1/2 MS medium with sand and the same medium solidified by agar respectively. The agar medium was worse, because earlier signs of shoot senescence were visible. Optimal growth of the cultures was ascertained as well by ph 5.7 as by ph 7.2. Therefore, we need not fix acidity accurately. The cultures may be reversibly inhibited for as long as 22 weeks if they are kept in darkness at 3 5 C. Traslated by author Revised by Z. AL-ATTASOVÁ 9

Tkáňové kultury rostlin. Mikropropagace

Tkáňové kultury rostlin. Mikropropagace Tkáňové kultury rostlin Mikropropagace IN VITRO KULTURY (EXPLANTÁTOVÉ KUTLURY, ROSTLINNÉ EXPLANTÁTY) Izolované rostliny, jejich orgány, pletiva či buňky pěstované in vitro ve sterilních podmínkách Na kultivačních

Více

Mikropropagace klonů lesních dřevin termíny a důležité fenomény na fotografických dokumentech.

Mikropropagace klonů lesních dřevin termíny a důležité fenomény na fotografických dokumentech. Mikropropagace klonů lesních dřevin termíny a důležité fenomény na fotografických dokumentech. Řešitel: Ing. Hana Prknová Spoluřešitelé: Prof. Ing. Jaroslav Kobliha, CSc. Ing. Jaroslav Klápště ČZU FLD

Více

MIKROPROPAGACE SORBUS DOMESTICA L. PRO LESNICKOU PRAXI II ZAKOŘEŇOVÁNÍ A AKLIMATIZACE V PODMÍNKÁCH EX VITRO

MIKROPROPAGACE SORBUS DOMESTICA L. PRO LESNICKOU PRAXI II ZAKOŘEŇOVÁNÍ A AKLIMATIZACE V PODMÍNKÁCH EX VITRO MIKROPROPAGACE SORBUS DOMESTICA L. PRO LESNICKOU PRAXI II ZAKOŘEŇOVÁNÍ A AKLIMATIZACE V PODMÍNKÁCH EX VITRO Hana PRKNOVÁ, Jaroslav KOBLIHA Česká zemědělská univerzita, Fakulta lesnická a dřevařská, Kamýcká

Více

ROLE ETYLENU PŘI KULTIVACI ČESNEKU V PODMÍNKÁCH IN VITRO VITRO

ROLE ETYLENU PŘI KULTIVACI ČESNEKU V PODMÍNKÁCH IN VITRO VITRO ROLE ETYLENU PŘI KULTIVACI ČESNEKU V PODMÍNKÁCH IN VITRO ROLE ETYLENU PŘI KULTIVACI ČESNEKU V PODMÍNKÁCH IN VITRO Fišerová, H., 1 Spálovský, M., 1 Staňková, Z., 1 Kozák, V., 1 Křižan, B., 2 Havel, L. 1

Více

STUDIJNÍ OPORY S PŘEVAŽUJÍCÍMI DISTANČNÍMI PRVKY PRO VÝUKU STATISTIKY PRVNÍ ZKUŠENOSTI. Pavel Praks, Zdeněk Boháč

STUDIJNÍ OPORY S PŘEVAŽUJÍCÍMI DISTANČNÍMI PRVKY PRO VÝUKU STATISTIKY PRVNÍ ZKUŠENOSTI. Pavel Praks, Zdeněk Boháč STUDIJNÍ OPORY S PŘEVAŽUJÍCÍMI DISTANČNÍMI PRVKY PRO VÝUKU STATISTIKY PRVNÍ ZKUŠENOSTI Pavel Praks, Zdeněk Boháč Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, VŠB - Technická univerzita Ostrava 17. listopadu

Více

AKTUÁLNÍ POZNATKY V PĚSTOVÁNÍ, ŠLECHTĚNÍ, OCHRANĚ ROSTLIN A ZPRACOVÁNÍ PRODUKTŮ

AKTUÁLNÍ POZNATKY V PĚSTOVÁNÍ, ŠLECHTĚNÍ, OCHRANĚ ROSTLIN A ZPRACOVÁNÍ PRODUKTŮ Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko Odbor rostlinolékařství ČAZV Pícninářská komise ORV ČAZV Agrární komora ČR AKTUÁLNÍ POZNATKY V PĚSTOVÁNÍ, ŠLECHTĚNÍ,

Více

Stejskalová J., Kupka I.: Vliv lesních vegetačních stupňů na kvalitu semen jedle bělokoré... (ABIES ALBA MILL.) ABSTRACT

Stejskalová J., Kupka I.: Vliv lesních vegetačních stupňů na kvalitu semen jedle bělokoré... (ABIES ALBA MILL.) ABSTRACT VLIV LESNÍCH VEGETAČNÍCH STUPŇŮ NA KVALITU SEMEN JEDLE BĚLOKORÉ (ABIES ALBA MILL.) FOREST VEGETATION ZONES INFLUENCE ON SEED QUALITY OF SILVER FIR (ABIES ALBA MILL.).) JANA STEJSKALOVÁ, IVO KUPKA ABSTRACT

Více

In vitro propagation of mature trees of Sorbus aucuparia L. and field performance of micropropagated trees

In vitro propagation of mature trees of Sorbus aucuparia L. and field performance of micropropagated trees JOURNAL OF FOREST SCIENCE, 48, 2002 (12): 529 535 In vitro propagation of mature trees of Sorbus aucuparia L. and field performance of micropropagated trees V. CHALUPA Czech University of Agriculture,

Více

Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě

Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Oddělení půdy a lesnictví Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě Průběžná zpráva Zpracoval: Ing. Dušan Reininger, Ph.D Dr.Ing. Přemysl Fiala

Více

676 + 4 + 100 + 196 + 0 + 484 + 196 + 324 + 64 + 324 = = 2368

676 + 4 + 100 + 196 + 0 + 484 + 196 + 324 + 64 + 324 = = 2368 Příklad 1 Je třeba prověřit, zda lze na 5% hladině významnosti pokládat za prokázanou hypotézu, že střední doba výroby výlisku je 30 sekund. Přitom 10 náhodně vybraných výlisků bylo vyráběno celkem 540

Více

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com) Testování statistických hypotéz Testování statistických hypotéz Princip: Ověřování určitého předpokladu zjišťujeme, zda zkoumaný výběr pochází ze základního souboru, který má určité rozdělení zjišťujeme,

Více

Vodní režim rostlin. Úvod Adaptace, aklimace: rostliny vodní, poikilohydrické (řasy, mechy, lišejníky, kapradiny, vyšší rostliny) a homoiohydrické.

Vodní režim rostlin. Úvod Adaptace, aklimace: rostliny vodní, poikilohydrické (řasy, mechy, lišejníky, kapradiny, vyšší rostliny) a homoiohydrické. Vodní režim rostlin Úvod Adaptace, aklimace: rostliny vodní, poikilohydrické (řasy, mechy, lišejníky, kapradiny, vyšší rostliny) a homoiohydrické. Obsah vody, RWC, vodní potenciál a jeho komponenty: charakteristika,

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická

Více

PERSPEKTIVES OF WEGETABLE WASTE COMPOSTING PERSPEKTIVY KOMPOSTOVÁNÍ ZELENINOVÉHO ODPADU

PERSPEKTIVES OF WEGETABLE WASTE COMPOSTING PERSPEKTIVY KOMPOSTOVÁNÍ ZELENINOVÉHO ODPADU PERSPEKTIVES OF WEGETABLE WASTE COMPOSTING PERSPEKTIVY KOMPOSTOVÁNÍ ZELENINOVÉHO ODPADU Mach P., Tesařová M., Mareček J. Department of Agriculture, Food and Environmental Engineering, Faculty of Agronomy,

Více

EFFECT OF CADMIUM ON TOBACCO CELL SUSPENSION BY-2

EFFECT OF CADMIUM ON TOBACCO CELL SUSPENSION BY-2 EFFECT OF CADMIUM ON TOBACCO CELL SUSPENSION BY-2 Štěpán Z., Klemš M., Zítka O., Havel L. Department of Plant Biology, Faculty of Agronomy, Mendel University in Brno, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Czech Republic

Více

CONTRIBUTION TO UNDERSTANDING OF CORRELATIVE ROLE OF COTYLEDON IN PEA (Pisum sativum L.)

CONTRIBUTION TO UNDERSTANDING OF CORRELATIVE ROLE OF COTYLEDON IN PEA (Pisum sativum L.) CONTRIBUTION TO UNDERSTANDING OF CORRELATIVE ROLE OF COTYLEDON IN PEA (Pisum sativum L.) PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ KORLAČNÍ FUNKCE DĚLOHY U HRACHU (Pisum sativum L.) Mikušová Z., Hradilík J. Ústav Biologie rostlin,

Více

Cvičení ke kurzu Obecná ekotoxikologie. Úloha A - Stanovení ekotoxicity v testu klíčení rostlin

Cvičení ke kurzu Obecná ekotoxikologie. Úloha A - Stanovení ekotoxicity v testu klíčení rostlin Cvičení ke kurzu Obecná ekotoxikologie Nutné potřeby, které studenti přinesou s sebou do cvičení: - Tento návod - Poznámkový sešit, psací potřeby - Nůžky - Pravítko (s milimetrovým rozlišením) - Přezůvky

Více

POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ. Needle year classes of Scots pine progenies. Jarmila Nárovcová. Abstract

POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ. Needle year classes of Scots pine progenies. Jarmila Nárovcová. Abstract POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ Needle year classes of Scots pine progenies Jarmila Nárovcová Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Výzkumná stanice Opočno Na Olivě 550

Více

INDUKCE TVORBY MIKROHLÍZEK BRAMBORU IN VITRO

INDUKCE TVORBY MIKROHLÍZEK BRAMBORU IN VITRO Úloha č. 14 Indukce tvorby hlíz in vitro na jednonodálních segmentech rostlin bramboru -1 - INDUKCE TVORBY MIKROHLÍZEK BRAMBORU IN VITRO TUBERIZACE BRAMBOR (Solanum tuberosum) Tuberizace je morfogenetický

Více

THE SPECIFIC CONUDUCTIVITY OF THE STALLION EJAKULATE AND SEMEN PLASMA ELEKTRICKÁ VODIVOST EJAKULÁTU A SEMENNÉ PLAZMY HŘEBCŮ

THE SPECIFIC CONUDUCTIVITY OF THE STALLION EJAKULATE AND SEMEN PLASMA ELEKTRICKÁ VODIVOST EJAKULÁTU A SEMENNÉ PLAZMY HŘEBCŮ THE SPECIFIC CONUDUCTIVITY OF THE STALLION EJAKULATE AND SEMEN PLASMA ELEKTRICKÁ VODIVOST EJAKULÁTU A SEMENNÉ PLAZMY HŘEBCŮ Mamica O., Máchal L., Křivánek I. Agronomická fakulta Mendelovy zemědělské a

Více

VLASTNOSTI OSIVA JARNÍHO MÁKU Z PODZIMNÍCH A JARNÍCH VÝSEVŮ

VLASTNOSTI OSIVA JARNÍHO MÁKU Z PODZIMNÍCH A JARNÍCH VÝSEVŮ VLASTNOSTI OSIVA JARNÍHO MÁKU Z PODZIMNÍCH A JARNÍCH VÝSEVŮ Spring Poppy Seed Properties from Autumn and Spring Sowing Petr Pšenička, Hana Honsová, Pavel Cihlář Katedra rostlinné výroby, ČZU v Praze Abstract

Více

4ST201 STATISTIKA CVIČENÍ Č. 7

4ST201 STATISTIKA CVIČENÍ Č. 7 4ST201 STATISTIKA CVIČENÍ Č. 7 testování hypotéz parametrické testy test hypotézy o střední hodnotě test hypotézy o relativní četnosti test o shodě středních hodnot testování hypotéz v MS Excel neparametrické

Více

Pozn. přeskakuji zde popisnou statistiku, jinak by měla být součástí každé analýzy.

Pozn. přeskakuji zde popisnou statistiku, jinak by měla být součástí každé analýzy. Pozn. přeskakuji zde popisnou statistiku, jinak by měla být součástí každé analýzy. Z pastí na daném území byla odhadnuta abundance několika druhů: myšice lesní 250, myšice křovinná 200, hraboš polní 150,

Více

Vliv kapkové závlahy na výnos a kvalitu hroznů Effect of drip irrigation on yield and quality grapes

Vliv kapkové závlahy na výnos a kvalitu hroznů Effect of drip irrigation on yield and quality grapes Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9 Vliv kapkové závlahy na výnos a kvalitu hroznů Effect of drip irrigation on yield and

Více

2013 Dostupný z

2013 Dostupný z Vliv předosevní přípravy na klíčivost a vzcházivost semen jedle bělokoré Bezděčková, Lena 13 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-1733 Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/ Sb. Tento dokument

Více

5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku. 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku

5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku. 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku Zdroje dusíku dostupné v půdě: Amonné ionty + Dusičnany = největší zdroj dusíku v půdě Organický dusík (aminokyseliny, aminy, ureidy) zpracování

Více

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ EXPERIMENTÁLNÍCH DAT

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ EXPERIMENTÁLNÍCH DAT Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ EXPERIMENTÁLNÍCH DAT STATISTICKÁ ANALÝZA JEDNOROZMĚRNÝCH DAT Seminární práce 1 Brno, 2002 Ing. Pavel

Více

Chemie - 5. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP.

Chemie - 5. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP. očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 5. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.2., 2.1., 2.2., 2.4., 3.3. 1. Přeměny chemických soustav chemická

Více

VLIV OKRAJOVÝCH PODMÍNEK NA VÝSLEDEK ZKOUŠKY TEPELNÉHO VÝKONU SOLÁRNÍHO KOLEKTORU

VLIV OKRAJOVÝCH PODMÍNEK NA VÝSLEDEK ZKOUŠKY TEPELNÉHO VÝKONU SOLÁRNÍHO KOLEKTORU Energeticky efektivní budovy 2015 sympozium Společnosti pro techniku prostředí 15. října 2015, Buštěhrad VLIV OKRAJOVÝCH PODMÍNEK NA VÝSLEDEK ZKOUŠKY TEPELNÉHO VÝKONU SOLÁRNÍHO KOLEKTORU Bořivoj Šourek,

Více

Laboratoř růstových regulátorů Miroslav Strnad. ové kultury. Olomouc. Univerzita Palackého & Ústav experimentální botaniky AV CR

Laboratoř růstových regulátorů Miroslav Strnad. ové kultury. Olomouc. Univerzita Palackého & Ústav experimentální botaniky AV CR Laboratoř růstových regulátorů Miroslav Strnad Tkáňov ové kultury Olomouc Univerzita Palackého & Ústav experimentální botaniky AV CR DEFINICE - růst a vývoj rostlinných buněk, pletiv a orgánů lze účinně

Více

MOŽNOSTI VYUŽITÍ BIOLOGICKY AKTIVNÍCH LÁTEK PŘI MOŘENÍ OSIVA SÓJI

MOŽNOSTI VYUŽITÍ BIOLOGICKY AKTIVNÍCH LÁTEK PŘI MOŘENÍ OSIVA SÓJI MOŽNOSTI VYUŽITÍ BIOLOGICKY AKTIVNÍCH LÁTEK PŘI MOŘENÍ OSIVA SÓJI POSSIBILITIES OF USE BIOLOGICALLY ACTIVE AGENT FOR SOY SEED TREATMENT PAVEL PROCHÁZKA, PŘEMYSL ŠTRANC, KATEŘINA PAZDERŮ, JAROSLAV ŠTRANC

Více

Poměr CNP v bioremediacích

Poměr CNP v bioremediacích Poměr v bioremediacích Sanační technologie 2012, Pardubice limitovaný růst Bioremediace je založena na mikrobiálním metabolismu. Projevem metabolismu je růst. Kinetika růstu je determinována koncentrací

Více

31. 3. 2014, Brno Hanuš Vavrčík Základy statistiky ve vědě

31. 3. 2014, Brno Hanuš Vavrčík Základy statistiky ve vědě 31. 3. 2014, Brno Hanuš Vavrčík Základy statistiky ve vědě Motto Statistika nuda je, má však cenné údaje. strana 3 Statistické charakteristiky Charakteristiky polohy jsou kolem ní seskupeny ostatní hodnoty

Více

Ověření pravosti říje u dojnic pomocí testu OVUCHECK

Ověření pravosti říje u dojnic pomocí testu OVUCHECK Ověření pravosti říje u dojnic pomocí testu OVUCHECK H. Härtlová 1, P. Hering 2, Z. Vodková 1, B Kmochová 1, P. Slavík 1, R. Rajmon 1 1 ČZU FAPPZ v Praze, 2 Českomoravská společnost chovatelů, Hradišťko

Více

FAKTORY KONKURENCESCHOPNOSTI PRODUKTŮ ROSTLINNÉ VÝROBY V ČR COMPETITIVENESS FACTORS OF PRODUCTS OF PLANT PRODUCTION IN THE CZECH REPUBLIC

FAKTORY KONKURENCESCHOPNOSTI PRODUKTŮ ROSTLINNÉ VÝROBY V ČR COMPETITIVENESS FACTORS OF PRODUCTS OF PLANT PRODUCTION IN THE CZECH REPUBLIC FAKTORY KONKURENCESCHOPNOSTI PRODUKTŮ ROSTLINNÉ VÝROBY V ČR COMPETITIVENESS FACTORS OF PRODUCTS OF PLANT PRODUCTION IN THE CZECH REPUBLIC ŽÍDKOVÁ Dana, (ČR) ABSTRACT The paper deals with competitiveness

Více

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ RCD s.r.o. Americká 632 252 29 Dobřichovice IČO: 470525511 VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ Řídící pracovník studie: RNDr. Pavla Poučková, CSc Vedoucí pokusu: RNDr.

Více

9 Ověření agrochemických účinků kalů z výroby bioplynu (tekuté složky digestátu) pro aplikaci na půdu

9 Ověření agrochemických účinků kalů z výroby bioplynu (tekuté složky digestátu) pro aplikaci na půdu 9 Ověření agrochemických účinků kalů z výroby bioplynu (tekuté složky digestátu) pro aplikaci na půdu V letech 2005 a 2006 byly získány pro VÚRV Praha od spoluřešitelské organizace VÚZT Praha vzorky kalů

Více

Tabulka 1 Rizikové online zážitky v závislosti na místě přístupu k internetu N M SD Min Max. Přístup ve vlastním pokoji 10804 1,61 1,61 0,00 5,00

Tabulka 1 Rizikové online zážitky v závislosti na místě přístupu k internetu N M SD Min Max. Přístup ve vlastním pokoji 10804 1,61 1,61 0,00 5,00 Seminární úkol č. 4 Autoři: Klára Čapková (406803), Markéta Peschková (414906) Zdroj dat: EU Kids Online Survey Popis dat Analyzovaná data pocházejí z výzkumu online chování dětí z 25 evropských zemí.

Více

Testování hypotéz. Testování hypotéz o rozdílu průměrů t-test pro nezávislé výběry t-test pro závislé výběry

Testování hypotéz. Testování hypotéz o rozdílu průměrů t-test pro nezávislé výběry t-test pro závislé výběry Testování hypotéz Testování hypotéz o rozdílu průměrů t-test pro nezávislé výběry t-test pro závislé výběry Testování hypotéz Obecný postup 1. Určení statistické hypotézy 2. Určení hladiny chyby 3. Výpočet

Více

MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ

MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ Má-li analytický výsledek objektivně vypovídat o chemickém složení vzorku, musí splňovat určitá kriteria: Mezinárodní metrologický slovník (VIM 3),

Více

JEDNOVÝBĚROVÉ TESTY. Komentované řešení pomocí programu Statistica

JEDNOVÝBĚROVÉ TESTY. Komentované řešení pomocí programu Statistica JEDNOVÝBĚROVÉ TESTY Komentované řešení pomocí programu Statistica Vstupní data Data umístěná v excelovském souboru překopírujeme do tabulky ve Statistice a pojmenujeme proměnné, viz prezentace k tématu

Více

CALLUS INDUCTION AND REGENERATION EFFICIENCY FROM IMMATURE EMBRYOS OF BARLEY CULTIVARS

CALLUS INDUCTION AND REGENERATION EFFICIENCY FROM IMMATURE EMBRYOS OF BARLEY CULTIVARS CALLUS INDUCTION AND REGENERATION EFFICIENCY FROM IMMATURE EMBRYOS OF BARLEY CULTIVARS INDUKČNÍ A REGENERAČNÍ SCHOPNOST KALUSŮ ODVOZENÝCH Z NEZRALÝCH EMBRYÍ GENOTYPŮ JEČMENE Šerhantová V. Ústav pěstování

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc.

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická statistika 010 1.týden (0.09.-4.09. ) Data, typy dat, variabilita, frekvenční analýza

Více

RŮST A VÝVOJ ROSTLIN. Mgr. Alena Výborná Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_1_11_BI1

RŮST A VÝVOJ ROSTLIN. Mgr. Alena Výborná Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_1_11_BI1 RŮST A VÝVOJ ROSTLIN Mgr. Alena Výborná Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_1_11_BI1 Růst = nezvratné zvětšování rozměrů a hmotnosti rostliny. Dochází ke změnám tvaru a vnitřního uspořádání

Více

Předpoklad o normalitě rozdělení je zamítnut, protože hodnota testovacího kritéria χ exp je vyšší než tabulkový 2

Předpoklad o normalitě rozdělení je zamítnut, protože hodnota testovacího kritéria χ exp je vyšší než tabulkový 2 Na úloze ukážeme postup analýzy velkého výběru s odlehlými prvky pro určení typu rozdělení koncentrace kyseliny močové u 50 dárců krve. Jaká je míra polohy a rozptýlení uvedeného výběru? Z grafických diagnostik

Více

SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM

SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM 86/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (2/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM

Více

Statistické testování hypotéz II

Statistické testování hypotéz II PSY117/454 Statistická analýza dat v psychologii Přednáška 9 Statistické testování hypotéz II Přehled testů, rozdíly průměrů, velikost účinku, síla testu Základní výzkumné otázky/hypotézy 1. Stanovení

Více

Testování hypotéz. Testování hypotéz o rozdílu průměrů t-test pro nezávislé výběry t-test pro závislé výběry

Testování hypotéz. Testování hypotéz o rozdílu průměrů t-test pro nezávislé výběry t-test pro závislé výběry Testování hypotéz Testování hypotéz o rozdílu průměrů t-test pro nezávislé výběry t-test pro závislé výběry Testování hypotéz Obecný postup 1. Určení statistické hypotézy 2. Určení hladiny chyby 3. Výpočet

Více

Epidemiologické ukazatele. lních dat. analýza kategoriáln. Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. Záznam epidemiologických dat. a I E

Epidemiologické ukazatele. lních dat. analýza kategoriáln. Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. Záznam epidemiologických dat. a I E Testování statistických hypotéz z a analýza kategoriáln lních dat Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. Epidemiologické ukazatele Rizikový faktor Populace Přítomen Nepřítomen Celkem Nemocní a b a+b Kontroly

Více

Konzervace genetických zdrojů chmele (Humulus lupulus, L.) pomocí metody kryoprezervace

Konzervace genetických zdrojů chmele (Humulus lupulus, L.) pomocí metody kryoprezervace Ing. Miloš Faltus, Ph.D. Ing. Jiří Zámečník, CSc. Konzervace genetických zdrojů chmele (Humulus lupulus, L.) pomocí metody kryoprezervace METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2008

Více

analýza kategoriáln lních dat Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. Záznam epidemiologických dat Epidemiologické ukazatele

analýza kategoriáln lních dat Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. Záznam epidemiologických dat Epidemiologické ukazatele Testování statistických hypotéz z a analýza kategoriáln lních dat Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. 1 Záznam epidemiologických dat Rizikový faktor Populace Přítomen Nepřítomen Celkem Nemocní a b a+b Kontroly

Více

Jednofaktorová analýza rozptylu

Jednofaktorová analýza rozptylu I I.I Jednofaktorová analýza rozptylu Úvod Jednofaktorová analýza rozptylu (ANOVA) se využívá při porovnání několika středních hodnot. Často se využívá ve vědeckých a lékařských experimentech, při kterých

Více

Zpráva o testu klonů topolů a vrb na pozemku ve Stachách na Šumavě

Zpráva o testu klonů topolů a vrb na pozemku ve Stachách na Šumavě Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Oddělení bezpečnosti půdy a lesnictví Zpráva o testu klonů topolů a vrb na pozemku ve Stachách na Šumavě Průběžná zpráva Zpracoval : Ing. Dušan Reininger

Více

Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě

Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Oddělení bezpečnosti půdy a lesnictví Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě Průběžná zpráva Zpracoval : Dr.Ing. Přemysl Fiala Ing. Dušan

Více

Úvod do analýzy rozptylu

Úvod do analýzy rozptylu Úvod do analýzy rozptylu Párovým t-testem se podařilo prokázat, že úprava režimu stravování a fyzické aktivity ve vybrané škole měla vliv na zlepšené hodnoty HDLcholesterolu u školáků. Pro otestování jsme

Více

Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika

Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) Růstový stimulátor Nano-Gro, nanotechnologie vyrobená a dovezená z USA, prošla v letech 2007/2008 mnoho chemickými,

Více

INFLUENCE OF SPEED RADAR SIGN ON VELOCITY CHANGE IN THE SELECTED LOCATION

INFLUENCE OF SPEED RADAR SIGN ON VELOCITY CHANGE IN THE SELECTED LOCATION VLIV INFORMATIVNÍ TABULE NA ZMĚNU RYCHLOSTI VE VYBRANÉ LOKALITĚ INFLUENCE OF SPEED RADAR SIGN ON VELOCITY CHANGE IN THE SELECTED LOCATION Martin Lindovský 1 Anotace: Článek popisuje měření prováděné na

Více

Intervalové odhady. Interval spolehlivosti pro střední hodnotu v N(µ, σ 2 ) Interpretace intervalu spolehlivosti. Interval spolehlivosti ilustrace

Intervalové odhady. Interval spolehlivosti pro střední hodnotu v N(µ, σ 2 ) Interpretace intervalu spolehlivosti. Interval spolehlivosti ilustrace Intervalové odhady Interval spolehlivosti pro střední hodnotu v Nµ, σ 2 ) Situace: X 1,..., X n náhodný výběr z Nµ, σ 2 ), kde σ 2 > 0 známe měli jsme: bodové odhady odhadem charakteristiky je číslo) nevyjadřuje

Více

5. Bioreaktory. Schematicky jsou jednotlivé typy bioreaktorů znázorněny na obr. 5.1. Nejpoužívanějšími bioreaktory jsou míchací tanky.

5. Bioreaktory. Schematicky jsou jednotlivé typy bioreaktorů znázorněny na obr. 5.1. Nejpoužívanějšími bioreaktory jsou míchací tanky. 5. Bioreaktory Bioreaktor (fermentor) je nejdůležitější částí výrobní linky biotechnologického procesu. Jde o nádobu různého objemu, ve které probíhá biologický proces. Dochází zde k růstu buněk a tvorbě

Více

VÝDAJE NA POTRAVINY A ZEMĚDĚLSKÁ PRODUKCE

VÝDAJE NA POTRAVINY A ZEMĚDĚLSKÁ PRODUKCE VÝDAJE NA POTRAVINY A ZEMĚDĚLSKÁ PRODUKCE Jaroslav Mach, Jaroslava Burianová Katedra ekonomických teorií, Provozně ekonomická fakulta Česká zemědělská universita Praha Anotace: Příspěvek obsahuje návrh

Více

Test dobré shody v KONTINGENČNÍCH TABULKÁCH

Test dobré shody v KONTINGENČNÍCH TABULKÁCH Test dobré shody v KONTINGENČNÍCH TABULKÁCH Opakování: Mějme náhodné veličiny X a Y uspořádané do kontingenční tabulky. Řekli jsme, že nulovou hypotézu H 0 : veličiny X, Y jsou nezávislé zamítneme, když

Více

Použití v laboratorních podmínkách

Použití v laboratorních podmínkách Použití v laboratorních podmínkách Obsah Velcorin použití v laboratorních podmínkách Strana 3 5 Úvod Strana 3 Bezpečnostní opatření Strana 3 Pracovní postup (senzoricky) Strana 4 Pracovní postup (mikrobiologicky)

Více

Testování hypotéz. Analýza dat z dotazníkových šetření. Kuranova Pavlina

Testování hypotéz. Analýza dat z dotazníkových šetření. Kuranova Pavlina Testování hypotéz Analýza dat z dotazníkových šetření Kuranova Pavlina Statistická hypotéza Možné cíle výzkumu Srovnání účinnosti různých metod Srovnání výsledků různých skupin Tzn. prokázání rozdílů mezi

Více

ČISTICÍ PROSTŘEDEK A VAŠE RUCE

ČISTICÍ PROSTŘEDEK A VAŠE RUCE ČISTICÍ PROSTŘEDEK A VAŠE RUCE Úvod Marta žije v městě, které má tvrdou vodu - obsahuje velké množství minerálních látek. 1 Jedním z problémů při používání tvrdé vody je, že v místech, kde voda stojí,

Více

MICROBIAL CONTAMINATION OF FRUIT TEAS

MICROBIAL CONTAMINATION OF FRUIT TEAS MICROBIAL CONTAMINATION OF FRUIT TEAS Konečná H. 1, Kalhotka L. 2 1 Department of Food Technology, Faculty of Agronomy, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Zemedelska 1, 613 00 Brno,

Více

Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře)

Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře) Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře) Následující analýza výhodnosti vstupu do II. pilíři vychází ze stejné metodologie, která je popsána v Pojistněmatematické zprávě

Více

Regulace růstu a vývoje

Regulace růstu a vývoje Regulace růstu a vývoje REGULACE RŮSTU A VÝVOJE ROSTLINNÉHO ORGANISMU a) Regulace na vnitrobuněčné úrovni závislost na rychlosti a kvalitě metabolických drah, resp. enzymů a genů = regulace aktivity enzymů

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

Jana Vránová, 3. lékařská fakulta UK

Jana Vránová, 3. lékařská fakulta UK Jana Vránová, 3. lékařská fakulta UK Vznikají při zkoumání vztahů kvalitativních resp. diskrétních znaků Jedná se o analogii s korelační analýzou spojitých znaků Přitom předpokládáme, že každý prvek populace

Více

Ekonomické aspekty statistické regulace pro vysoce způsobilé procesy. Kateřina Brodecká

Ekonomické aspekty statistické regulace pro vysoce způsobilé procesy. Kateřina Brodecká Ekonomické aspekty statistické regulace pro vysoce způsobilé procesy Kateřina Brodecká Vysoce způsobilé procesy s rozvojem technologií a důrazem kladeným na aktivity neustálého zlepšování a zeštíhlování

Více

Krása TC. mé zkušenosti s technikami mikropropagace v obrazech.

Krása TC. mé zkušenosti s technikami mikropropagace v obrazech. Krása TC mé zkušenosti s technikami mikropropagace v obrazech. Kultivace stonkových segmentů. Meristémové kultury. Kultivace vzrostných vrcholků. Kultivace rostlin z axilárních pupenů. Hegemonie vrcholu.

Více

Testování statistických hypotéz

Testování statistických hypotéz Testování statistických hypotéz Na základě náhodného výběru, který je reprezentativním vzorkem základního souboru (který přesně neznáme, k němuž se ale daná statistická hypotéza váže), potřebujeme ověřit,

Více

Abiotický stres - sucho

Abiotický stres - sucho FYZIOLOGIE STRESU Typy stresů Abiotický (vliv vnějších podmínek) sucho, zamokření, zasolení půd, kontaminace prostředí toxickými látkami, chlad, mráz, vysoké teploty... Biotický (způsobený jiným druhem

Více

Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce

Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce Vysoká škola chemicko technologická v Praze Ústav organické technologie (111) Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce Vypracoval : Bc. Tomáš Sommer Předmět: Vícefázové reaktory (prof. Ing.

Více

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ E M ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu OPVK Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na

Více

STUDIUM SKLOKERAMICKÝCH POVLAKŮ V BIOLOGICKÉM PROSTŘEDÍ

STUDIUM SKLOKERAMICKÝCH POVLAKŮ V BIOLOGICKÉM PROSTŘEDÍ STUDIUM SKLOKERAMICKÝCH POVLAKŮ V BIOLOGICKÉM PROSTŘEDÍ Ing. Vratislav Bártek e-mail: vratislav.bartek.st@vsb.cz doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. e-mail: jitka.podjuklova@vsb.cz Ing. Tomáš Laník e-mail:

Více

PSY117/454 Statistická analýza dat v psychologii seminář 9. Statistické testování hypotéz

PSY117/454 Statistická analýza dat v psychologii seminář 9. Statistické testování hypotéz PSY117/454 Statistická analýza dat v psychologii seminář 9 Statistické testování hypotéz Základní výzkumné otázky/hypotézy 1. Stanovení hodnoty parametru =stanovení intervalu spolehlivosti na μ, σ, ρ,

Více

EFFECT OF DIFFERENT HOUSING SYSTEMS ON INTERNAL ENVIRONMENT PARAMETERS IN LAYING HENS

EFFECT OF DIFFERENT HOUSING SYSTEMS ON INTERNAL ENVIRONMENT PARAMETERS IN LAYING HENS EFFECT OF DIFFERENT HOUSING SYSTEMS ON INTERNAL ENVIRONMENT PARAMETERS IN LAYING HENS VLIV RŮZNÝCH TECHNOLOGICKÝCH SYSTÉMŮ CHOVU NA VYBRANÉ UKAZATELE VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ NOSNIC Pavlík A. Ústav morfologie,

Více

KLÍČIVOST A VITALITA OSIVA VYBRANÝCH DRUHŮ JARNÍCH OBILNIN VE VZTAHU K VÝNOSU V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ

KLÍČIVOST A VITALITA OSIVA VYBRANÝCH DRUHŮ JARNÍCH OBILNIN VE VZTAHU K VÝNOSU V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ KLÍČIVOST A VITALITA OSIVA VYBRANÝCH DRUHŮ JARNÍCH OBILNIN VE VZTAHU K VÝNOSU V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ Seed Germination and Vigor of Chosen Species of Spring Cereals in Relation to Yield in Organic Farming

Více

LESNICKÝ PRŮVODCE. Certifikovaná metodika VYUŽITÍ METODY MIKROPROPAGACE PRO ZÁCHRANU SILNĚ OHROŽENÉHO DRUHU BŘÍZY TRPASLIČÍ (BETULA NANA)

LESNICKÝ PRŮVODCE. Certifikovaná metodika VYUŽITÍ METODY MIKROPROPAGACE PRO ZÁCHRANU SILNĚ OHROŽENÉHO DRUHU BŘÍZY TRPASLIČÍ (BETULA NANA) VYUŽITÍ METODY MIKROPROPAGACE PRO ZÁCHRANU SILNĚ OHROŽENÉHO DRUHU BŘÍZY TRPASLIČÍ (BETULA NANA) LESNICKÝ PRŮVODCE Certifikované METODIKY Certifikovaná metodika Ing. PAVLÍNA MÁCHOVÁ, Ph.D. RNDr. JANA MALÁ,

Více

RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS

RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS Trávníček P., Vítěz T., Dundálková P., Karafiát Z. Department of Agriculture, Food and Environmental Engineering, Faculty

Více

QH71273. Výzkum nekrotrofních patogenů z r. Phytophthora na ekonomicky významných listnatých dřevinách

QH71273. Výzkum nekrotrofních patogenů z r. Phytophthora na ekonomicky významných listnatých dřevinách QH71273 Výzkum nekrotrofních patogenů z r. Phytophthora na ekonomicky významných listnatých dřevinách Podprogram 1 Efektivní postupy v agrárním sektoru Výzkumný směr 12 - Ochrana zdraví rostlin a zvířat

Více

Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0032

Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0032 Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0032 Seminář Rostlinné biotechnologie kolem nás Božena Navrátilová LS 2014/2015 Seminář

Více

1. Metodika. Protokol č. F1-4 Metodika: Srovnávací analýza efektivity přípravy rekombinantního proteinu ve fermentoru

1. Metodika. Protokol č. F1-4 Metodika: Srovnávací analýza efektivity přípravy rekombinantního proteinu ve fermentoru Protokol č.: F1-4 Datum: 20.12.2010 Metodika: analýza efektivity přípravy výběr z výsledků ze zkušebních provozů výroby antigenů. Vypracoval: Ing. Václav Filištein, Mgr. Tereza Chrudimská, Spolupracující

Více

Ž i v o t n o s t (= životaschopnost = vitalita = viabilita)

Ž i v o t n o s t (= životaschopnost = vitalita = viabilita) Ž i v o t n o s t (= životaschopnost = vitalita = viabilita) počet živých buněk. 100 = ---------------------------------------- [%] počet všech buněk V y u ž i t í : při kultivaci buněk pro různé účely

Více

Růstová dynamika smrkových výsadeb na degradovaných stanovištích v extrémních polohách NP Šumava

Růstová dynamika smrkových výsadeb na degradovaných stanovištích v extrémních polohách NP Šumava AKTUALITY ŠUMAVSKÉHO VÝZKUMU s. 153 157 Srní 2. 4. dubna 2001 Růstová dynamika smrkových výsadeb na degradovaných stanovištích v extrémních polohách NP Šumava Jiří Remeš & Iva Ulbrichová Katedra pěstování

Více

Testování statistických hypotéz. Ing. Michal Dorda, Ph.D. 1

Testování statistických hypotéz. Ing. Michal Dorda, Ph.D. 1 Testování statistických hypotéz Ing. Michal Dorda, Ph.D. 1 Úvodní poznámky Statistickou hypotézou rozumíme hypotézu o populaci (základním souboru) např.: Střední hodnota základního souboru je rovna 100.

Více

STANOVENÍ OBSAHŮ PŘÍSTUPNÝCH MIKROELEMENTŮ V PŮDÁCH BMP. Šárka Poláková

STANOVENÍ OBSAHŮ PŘÍSTUPNÝCH MIKROELEMENTŮ V PŮDÁCH BMP. Šárka Poláková STANOVENÍ OBSAHŮ PŘÍSTUPNÝCH MIKROELEMENTŮ V PŮDÁCH BMP Šárka Poláková Přístupné mikroelementy Co jsou mikroelementy a jaká je jejich funkce v živých organismech Makrobiogenní prvky (H, C, O, N) Mikrobiogenní

Více

BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA

BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA Dana Krištofová,Vladimír Čablík, Peter Fečko a a) Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba, ČR, dana.kristofova@vsb.cz

Více

Kantor P., Vaněk P.: Komparace produkčního potenciálu douglasky tisolisté... A KYSELÝCH STANOVIŠTÍCH PAHORKATIN

Kantor P., Vaněk P.: Komparace produkčního potenciálu douglasky tisolisté... A KYSELÝCH STANOVIŠTÍCH PAHORKATIN KOMPARACE PRODUKČNÍHO POTENCIÁLU DOUGLASKY TISOLISTÉ NA ŽIVNÝCH A KYSELÝCH STANOVIŠTÍCH PAHORKATIN COMPARISON OF THE PRODUCTION POTENTIAL OF DOUGLAS FIR ON MESOTROPHIC AND ACIDIC SITES OF UPLANDS PETR

Více

DUSÍKATÁ VÝŽIVA JARNÍHO JEČMENE - VÝSLEDKY POKUSŮ V ROCE 2006 NA ÚRODNÝCH PŮDÁCH A MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VÝŽIVNÉHO STAVU

DUSÍKATÁ VÝŽIVA JARNÍHO JEČMENE - VÝSLEDKY POKUSŮ V ROCE 2006 NA ÚRODNÝCH PŮDÁCH A MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VÝŽIVNÉHO STAVU DUSÍKATÁ VÝŽIVA JARNÍHO JEČMENE - VÝSLEDKY POKUSŮ V ROCE 2006 NA ÚRODNÝCH PŮDÁCH A MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VÝŽIVNÉHO STAVU Karel KLEM, Jiří BABUŠNÍK, Eva BAJEROVÁ Agrotest Fyto, s.r.o. Po předplodině ozimé

Více

Testování statistických hypotéz. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Testování statistických hypotéz. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Testování statistických hypotéz Ing. Michal Dorda, Ph.D. Testování normality Př. : Při simulaci provozu na křižovatce byla získána data o mezerách mezi přijíždějícími vozidly v [s]. Otestujte na hladině

Více

Cvičení ze statistiky - 9. Filip Děchtěrenko

Cvičení ze statistiky - 9. Filip Děchtěrenko Cvičení ze statistiky - 9 Filip Děchtěrenko Minule bylo.. Dobrali jsme normální rozdělení Tyhle termíny by měly být známé: Inferenční statistika Konfidenční intervaly Z-test Postup při testování hypotéz

Více

Pokusy v biologii. Mgr. Martin Rangl

Pokusy v biologii. Mgr. Martin Rangl Pokusy v biologii Mgr. Martin Rangl Konstruktivismus Konstruktivismus nabízí prezentaci různých názorů a představ o koncepcích a jejich obsazích. Vědomosti nejsou stanoveny jako dogma, ale záměry a cíle

Více

D. Klecker, L. Zeman

D. Klecker, L. Zeman ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LII 21 Číslo 1, 2004 Vliv hustoty osazení na chování kura domácího

Více

Tomáš Karel LS 2012/2013

Tomáš Karel LS 2012/2013 Tomáš Karel LS 2012/2013 Doplňkový materiál ke cvičení z předmětu 4ST201. Na případné faktické chyby v této presentaci mě prosím upozorněte. Děkuji. Tyto slidy berte pouze jako doplňkový materiál není

Více

LESNICKÝ PRŮVODCE RNDr. JANA MALÁ, CSc. Ing. HELENA CVRČKOVÁ, Ph.D. Ing. PAVLÍNA MÁCHOVÁ, Ph.D.

LESNICKÝ PRŮVODCE RNDr. JANA MALÁ, CSc. Ing. HELENA CVRČKOVÁ, Ph.D. Ing. PAVLÍNA MÁCHOVÁ, Ph.D. MIKROPROPAGACE JEŘÁBU BŘEKU (SORBUS TORMINALIS (L.) CRANTZ) LESNICKÝ PRŮVODCE RNDr. JANA MALÁ, CSc. Ing. HELENA CVRČKOVÁ, Ph.D. Ing. PAVLÍNA MÁCHOVÁ, Ph.D. Recenzovaná metodika 4/2009 MIKROPROPAGACE JEŘÁBU

Více

Poptávka služeb Zajištění hydrodynamických zkoušek na vrtu SM-2 v lokalitě Ševarlije Doboj, Bosna a Hercegovina Technické zadání vč. přílohy I.

Poptávka služeb Zajištění hydrodynamických zkoušek na vrtu SM-2 v lokalitě Ševarlije Doboj, Bosna a Hercegovina Technické zadání vč. přílohy I. Poptávka služeb Zajištění hydrodynamických zkoušek na vrtu SM-2 v lokalitě Ševarlije Doboj, Bosna a Hercegovina Technické zadání vč. přílohy I. Technické zadání: Předmětem prací je realizace hydrodynamických

Více